Výroční zpráva 2003 - Nadace Partnerství

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2003 - Nadace Partnerství
V˘roãní zpráva 2003 / Annual report 2003
What is the Czech Environmental
Co je Nadace Partnerství
Partnership Foundation?
The Czech Environmental Partnership Foundation
(The Environmental Partnership), together with five other
foundations from Bulgaria, Hungary, Poland, Romania
and Slovakia, is a member of the Environmental Partnership
consortium. The Environmental Partnership foundation
was created in 1991 by a consortium of mainly American
donors represented by the German Marshall Fund of the
United States. The Environmental Partnership has gradually
grown into the largest independent source of financial
support for environmental projects in Czech communities
and NGOs. Since 1991, the foundation has supported over
1350 projects with grants totalling over 100 million CZK.
The Environmental Partnership receives a contribution
from the Governmental Fund For Foundations. Since 2004,
the foundation has merged with the Josef and Petra
Vavrouskovy Foundational Fund.
The Environmental Partnership’s mission is to assist
NGOs, communities and other partners in care of the
environment and to stimulate sustainable development,
cross-sector co-operation and public participation in civil
society.
The Environmental Partnership achieves its goals by
providing grants, organising fellowships, workshops, seminars,
publications and other educational methods, by actively
linking similar projects at home and abroad, by mediating
information and contacts in the area of environment and
sustainable development, and in the implementation of its
own Programmes.
Nadace Partnerství je spoleãnû s pûti sestersk˘mi
nadacemi v Bulharsku, Maìarsku, Polsku, Rumunsku
a na Slovensku souãástí konsorcia Environmental Partnership.
Byla zaloÏena v roce 1991 skupinou pfieváÏnû americk˘ch
nadaãních dárcÛ zastoupen˘ch German Marshall Fund
of the United States. Nadace Partnerství se postupnû vypracovala v nejvût‰í soukrom˘ zdroj finanãní podpory ekologick˘ch
projektÛ obcí a nevládních neziskov˘ch organizací v âR.
Od svého vzniku v roce 1991 do konce roku 2003 podpofiila
formou nadaãních pfiíspûvkÛ ve v˘‰i pfies 100 miliónÛ
korun uÏ na 1350 projektÛ nevládních neziskov˘ch organizací a obecních úfiadÛ. Nadace je pfiíjemcem pfiíspûvku
do nadaãního jmûní z Nadaãního investiãního fondu.
Od roku 2004 se Nadace Partnerství slouãila s Nadaãním
fondem Josefa a Petry Vavrou‰kov˘ch.
Posláním Nadace Partnerství je pomáhat nevládním
organizacím, obcím a dal‰ím partnerÛm v péãi o Ïivotní
prostfiedí, stimulovat trvale udrÏiteln˘ rozvoj, mezisektorovou
spolupráci a úãast obãanÛ na vûcech vefiejn˘ch.
Nadace Partnerství dosahuje sv˘ch cílÛ udûlováním
grantÛ, organizováním stáÏí, ‰kolení, semináfiÛ a jin˘ch
vzdûlávacích modulÛ, vydáváním publikací, aktivním
propojováním obdobn˘ch projektÛ doma i v zahraniãí,
zprostfiedkováváním informací a kontaktÛ z oblasti Ïivotního
prostfiedí a trvale udrÏitelného rozvoje i vlastními programy.
1
Úvodem
Foreword
Na dlouhou traÈ
On the long run
Co pfiinesl rok 2003 Ïivotnímu prostfiedí? Zdá se mi,
Ïe málo dobrého. Ne Ïe by do‰lo k ekologick˘m katastrofám –
snad kromû rekordního sucha, po pfiedchozích povodních
dal‰ího varovného prstu rostoucích extrémÛ poãasí. Firmy
nadále masivnû investují do moderních technologií a sniÏují
emise. Také osobní postoje lidí k pfiírodû i k ‰etrn˘m
technologiím jsou pfieváÏnû pozitivní (více neÏ 70 % populace
podporuje vûtrné elektrárny). Pfiesto i nadále trvá konflikt
mezi ekology – profesionály i dobrovolníky – a desítkami
zájmov˘ch skupin ve spoleãnosti. A co je hor‰í, mezi ekology
a vût‰inovou vefiejností!
Nechce se mi vûfiit, Ïe je vÏdy dÛvodem rozdílná hodnotová orientace. Na vinû je spí‰e neschopnost komunikace,
vûcného dialogu, poctivé a trpûlivé argumentace o smûrech
rozvoje této zemû, a to z obou stran. Vefiejná debata o smûru
budoucího rozvoje âeské republiky má tak ubohou úroveÀ
a je tak ovlivnûna skupinov˘mi zájmy, Ïe se v ní obãan
musí ztrácet – pokud vÛbec nûjak˘ pokus o ni zaregistroval.
Zda pÛjdeme cestou obnoviteln˘ch zdrojÛ, decentralizace
a úspor, nebo dal‰í tûÏby a exportu surové energie. Zda
ãeská krajina bude trval˘m zdrojem místní ekonomiky
pro svÛj zemûdûlsk˘, vodohospodáfisk˘ a rekreaãní
potenciál, nebo ji bez váhání poskytneme jak˘mkoliv
rozvojov˘m zámûrÛm v zájmu okamÏitého nastartování
ekonomiky. Zda garantem dlouhodobé prosperity této
zemû jsou velké v˘robní komplexy stûhujících se globálních
firem, nebo spí‰e malé a stfiední podniky podpofiené informaãní infrastrukturou, investicemi do inovací a vzdûlávání
i rozumnou daÀovou motivací.
Poslanci, úfiady i mnohé samosprávy by kvÛli ãast˘m
konfliktÛm s obãansk˘mi skupinami nejradûji omezili
úãast vefiejnosti na rozhodování na co nejmen‰í míru.
To se projevilo v fiadû legislativních iniciativ, které roz‰ifiují
What did the year 2003 bring for the environment?
Only a few good things, it seems to me. Hereby I am not
implying that the year has been full of environmental
catastrophes. The only one was an exceptionally dry summer –
after the floods another example of growing weather extremes.
Companies continue to invest in modern technologies
significantly, hereby lowering their emissions. Also the
personal attitudes of people to the environment and
sustainable technologies are mostly positive (more than
70 % of the population support wind power plants).
Yet the gap between environmentalists – professionals and
volunteers – and other interest groups in the society deepens.
And even worse, as well between environmentalists and
the general public!
It is hard to believe that different values are always
the reason for this. It is more likely that it is caused by the
inability to communicate and to discuss frankly and patiently
the possible future development of this country. Public
discourse about the future development of the Czech Republic
is so wretched and is so deeply influenced by many interests,
that a citizen is unavoidably lost – if he or she had recognised
any discussion at all. About whether to follow the path of
renewable sources, decentralisation and savings, or continuing
mining and the export of raw energy. Whether the Czech
landscape will be a permanent source for local economies
for its agricultural, recreational and water management
potential, or will be sacrificed and exploited for development
purposes for the sake of the immediate start-up of the
economy. Whether to guarantee the long term prosperity of
the country by huge production factories of migrating multinational corporations, or by small and medium enterprises
supported by informational infrastructure, investment in
innovations and education, and reasonable tax motivation.
2
Foreword
Úvodem
Deputies, authorities and representatives of many
local governments tend to restrict public access to decisionmaking, because of regular conflicts between civic associations.
This is demonstrated by a number of legislative initiatives,
which broaden the list of subjects of “public interest”
and prefer them to the rights of owners, citizens and their
local governments. The subjects not only touch infrastructure
investments, but also industrial zones, water management,
nuclear energy, mining of raw materials and even so
questionable issues as preferring hunters to forest owners.
Only thanks to obligations to the EU, several laws on nature
and environment protection and conservation were passed.
The assumption that complex social problems can be solved
by limiting the access to decision-making of people with
different opinions is false and will in the future just lead to
a crisis, not to a solution.
The Environmental Partnership in its name highlights
co-operation. In 2003, we invested in projects aiming to
improve the environment in co-operation with other
partners in a social dialogue. Hundreds of local associations,
enthusiastic and competent mayors, entrepreneurs and
teachers have a viable vision for the future of their towns
and regions. These people will sooner or later create a
critical mass of little positive changes that will lead to big
significant changes. The mission of the Environmental
Partnership is to help them.
What are the priorities of the Environmental Partnership
for the years 2004–2005? The first priority is to compensate
the withdrawal of foreign donors by domestic financial
resources, with the emphasise on non-governmental,
independent resources. The optimal size of the Open
Grant Programme, which would allow a more significant
support of strategic environmental areas and would
contribute to the strengthening of the sector as well,
is 30–50 millions CZK.
seznam vûcí „vefiejného zájmu“ na úkor práv vlastníkÛ,
obãanÛ a jejich místních samospráv. T˘ká se to nejen
investic do infrastruktury, prÛmyslov˘ch zón, vodního
hospodáfiství, jaderné energetiky, tûÏby surovin, ale i tak
sporn˘ch kauz, jakou je upfiednostnûní myslivcÛ pfied
vlastníky lesa. Neb˘t závazkÛ k Evropské unii, leÏela by
ãást norem k ochranû pfiírody a Ïivotního prostfiedí dávno
pod stolem parlamentu. Pfiedpoklad, Ïe sloÏité spoleãenské
problémy vyfie‰íme odstranûním jinak sm˘‰lejícího obãana
z rozhodování, je ale myln˘ a dlouhodobû pfiinese krize
místo fie‰ení.
Nadace Partnerství má uÏ ve svém názvu zakomponovánu
spolupráci. I v roce 2003 jsme investovali pfiedev‰ím
do projektÛ, které se pokou‰ejí Ïivotní prostfiedí zlep‰it
právû ve spolupráci s dal‰ími partnery sociálního dialogu.
Stovky místních spolkÛ, nad‰en˘ch a kompetentních
starostÛ, podnikatelÛ nebo uãitelÛ mají Ïivotaschopnou
vizi pro budoucnost sv˘ch obcí a regionÛ. Tito lidé dfiíve
ãi pozdûji vytvofií kritické mnoÏství drobn˘ch pozitivních
zmûn, které povedou ke zmûnám velk˘m. Posláním Nadace
Partnerství je jim v tom pomáhat.
Jaké jsou priority Nadace Partnerství pro období 2004
aÏ 2005? Pfiedev‰ím nahradit odchod zahraniãních dárcÛ
domácími zdroji, pokud moÏno co nejvíce nezávisl˘mi na státu.
Optimální velikost otevfieného grantového programu, kter˘
by umoÏnil v˘znamnûj‰í podporu strategick˘ch oblastí
v Ïivotním prostfiedí a zároveÀ pfiispûl k posílení sektoru,
je 30–50 milionÛ korun roãnû.
Usilovnû pracujeme na tom, aby se programy rozvíjené
nadací, jako jsou Greenways, vefiejná prostranství, interpretace místního dûdictví a dal‰í metody komunitního
rozvoje, staly inspirací pro rozvoj obcí, mûst i regionÛ
âeské republiky.
Velkou v˘zvou je, aby vstup do Evropské unie posílil
úãast obãanÛ pfii zlep‰ování kvality Ïivota a aby se dobré
3
Úvodem
Foreword
zámûry neztratily v pfiemífie byrokracie. Spoleãnû s Radou
vlády pro nestátní neziskové organizace, Fórem dárcÛ
a dal‰ími partnery usilujeme o co nejlep‰í podmínky
pro úãast NNO v projektech podporovan˘ch Evropskou
unií. ZároveÀ si uvûdomujeme, Ïe zdroje EU jsou jenom
dal‰í formou státní podpory a Ïe je tfieba dále diverzifikovat
zdroje financování.
We want our programmes, e.g. Greenways, Partnership
for Public Spaces, Local Heritage Interpretation and other
methods of community development, to become an inspiration
for the development of towns, cities and regions of the
Czech Republic.
A great challenge for us is to use our EU accession for
strengthening the public participation in improving the
quality of life and to protect good intentions from the danger
of bureaucracy. In co-operation with the Governmental
Council for NGOs, the Donorsforum, and other partners,
we strive to ensure the best conditions for the participation
of NGOs in projects supported by the EU. At the same time
we are aware that the EU resources are just another form
of state support and that we need to further diverzificate
our financial resources.
Miroslav Kundrata
fieditel Nadace Partnerství
Miroslav Kundrata
director of the Environmental Partnership
4
Foreword
Úvodem
Members of the Environmental Partnership
Board of Directors about their work and
about foundation
âlenové správní rady Nadace Partnerství
o své práci a o nadaci
„Îiju nadûjí, Ïe drobné lidské usilování má, na rozdíl
od toho ‚velkého‘, hlubok˘ smysl.“
Bohumír ProkÛpek
“I live in a hope that ‘small’ human trying has, apart
from the ‘big one’, a deep meaning.”
Bohumír ProkÛpek
„Nadace Partnerství dûlá nesmírnû uÏiteãnou práci
v rozvoji péãe o pfiírodu a Ïivotní prostfiedí. Tû‰í mû, Ïe se
mohu spolupodílet na ãinnosti zamûfiené nikoliv na okamÏit˘
zisk, ale na dlouhodob˘ v‰eobecn˘ prospûch.“
Jifií Francek
“The Environmental Partnership does enormously
useful job in the development of caring of the nature
and environment. I am very pleased that I can participate
in activities focused not on immediate profit, but on long-term
general benefit.”
Jifií Francek
„Projekty, se kter˘mi se pfii své práci ve správní radû
setkávám, jsou pro mû zdrojem inspirace a zároveÀ dÛkazem,
Ïe stále více a více lidí je ochotn˘ch dûlat ze v‰ech sv˘ch sil
a ãasto zadarmo to, co jim pfiipadá potfiebné a smyslupné.“
Jitka Klinkerová
“The projects that I deal with while working in the
Board of Directors are a source of inspiration for me
and at the same time they are a proof that more and more
people are willing to do what they can, and very often for
free, to make things that seem to be needed and meaningful.”
Jitka Klinkerová
„Jsem ráda, Ïe se prostfiednictvím Nadace Partnerství
mohu podílet na podpofie obãansk˘ch aktivit zamûfien˘ch
na zkrá‰lování a zhodnocování vefiejn˘ch prostranství.
Pokládám zájem lidí o své okolí a ochotu nûco pro nûj
udûlat za dÛleÏit˘ projev obãanské uvûdomûlosti, kter˘ si
zasluhuje ideovou i finanãní pomoc. Podporuji pfiedev‰ím
pozitivní projekty, které vytváfiejí nové hodnoty.“
Blanka Malinová
“I am happy that through the Environmental Partnership
I can participate in the support of civic activities focused
on beautifying and enhancing public spaces. I think that
people's interest in their environment and their willingness
to do something for it is a very important demonstration
of their civic responsibility. This sense of responsibility
deserves ideal and financial support. Above all, I support
positive projects that create new values.”
Blanka Malinová
5
Úvodem
Foreword
„Ve správní radû i v kanceláfii Nadace Partnerství se
se‰el mimofiádnû kvalitní t˘m lidí, se kter˘m je radost
spolupracovat. Jsem ráda, Ïe se mÛÏu podílet na ãinnosti
nadace, která podporuje spolupráci a partnerství – klíãové
principy pro efektivní ochranu Ïivotního prostfiedí a zdravé
fungování spoleãnosti.“
Monika Ka‰parová
“In the Board of Directors and in the office of the
Environmental Partnership I faced an outstandingly qualified
team of people that turn my co-operation with them into
pleasure. I am pleased that I can take part in the activities
of the foundation that support co-operation and partnership – key principles for effective protection of the environment and for healthy functioning of the society.”
Monika Ka‰parová
„Chci, aby mû ráno budili zpûvem i nadále …“
Jan Dungel
“I want them to wake me up with their singing in the
morning henceforth …”
Jan Dungel
„ProtoÏe dlouhodobû pracuji na projektech lokální
úrovnû a jsem dlouhodobû poznamenán komunitní
a ekologickou praxí v terénu, je pro mne velkou radostí
a potû‰ením pfii nadaãní práci ãastokrát vidût, jak to nûkdo
dûlá lépe, koncepãnûji, s vût‰ím rozmachem a invencí.“
Ivan Barto‰
“Because I deal with local level projects for a long
time and with community and environmental activities in
the field, it is my pleasure to see in the foundation someone
doing it better – in greater scale, with better conceptual
skills and invention.”
Ivan Barto‰
„NeboÈ vût‰inu svého ãasu trávím tím, Ïe sleduji projekty za stovky miliónÛ dolarÛ financované mezinárodními
bankami, které likvidují Ïivotní prostfiedí, jsem velmi rád,
Ïe se v Nadaci Partnerství mohu alespoÀ chvíli zab˘vat
projekty, které naopak rozvíjejí místní komunity a vztah
k Ïivotnímu prostfiedí.“
Petr Hlobil
“Because most of my time I spend with observing
projects totalling millions of dollars that are financed by
international banks which destroy the environment, I am
very pleased that thanks to the Environmental Partnership
I can for a while deal with projects that develop local
communities and the relation to the environment.”
Petr Hlobil
6
Foreword
Úvodem
“I support the Environmental Partnership for the
people – the people that the foundation inspires and
empowers, that it helps to stretch for new horizons and
really make a difference in their communities and society
at large. These hundreds, by now probably thousands of
‘social entrepreneurs’ give me immense energy, inspiration
and hope, and I am honoured to be able to re-invest in the
foundation at least a part of that which I have received
from these inspiring people.”
Andreas Beckmann
„Podporuji Nadaci Partnerství kvÛli lidem – lidem,
které nadace inspiruje a posiluje, aby dosáhli nov˘ch
horizontÛ a opravdov˘ch zmûn ve své komunitû i celé
spoleãnosti. Tyto stovky, nyní uÏ spí‰e tisíce ve prospûch
spoleãnosti angaÏovan˘ch lidí mi dávají nesmírnou energii,
inspiraci a nadûji a mû tû‰í, Ïe mohu do nadace reinvestovat
alespoÀ ãást toho, co jsem od nich získal.“
Andreas Beckmann
„Dûlá mi radost b˘t jeÏí‰kem – pomáhat tûm nejsprávnûj‰ím projektÛm v nejsprávnûj‰í ãas.“
âestmír Klos
“I enjoy to be a Santa Claus – to help the best projects
in the best time”
âestmír Klos
V˘voj nákladÛ nadace / Development of expenses of foundation
Nadaãní pfiíspûvky /
Grants
Programové náklady /
Programme expenses
ReÏie nadace /
Overhead
20.250
20.000
15.540
15.000
12.561
12.790
11.561
7.018
10.000
6.389
5.523
6.347
5.000
3.579
2.589
3.563
2.777
2.850
2.437
1999
2000
7
2001
2002
2003
Úvodem
Foreword
Podpofiené organizace o Nadaci Partnerství*
Supported organisations speaking about
the Environmental Partnership*
„Systém, jak˘ funguje v Nadaci Partnerství, povaÏuji
v souãasné dobû za nejlep‰í, jak˘ v âR je. Cel˘ proces
pfiidûlování, vyúãtovávání a pfiípadn˘ch konzultací zmûn
v projektu povaÏuji za velmi pruÏn˘.“
“The system that works in the Environmental
Partnership I consider to be currently the best in the
Czech Republic. The whole process of awarding and
accounting of the grants and the consultation of possible
changes in the project is according to me very flexible.”
„Nadace Partnerství je prakticky jedinou ãeskou nadací,
která dlouhodobû finanãnû podporuje projekty NNO
zamûfiené na ochranu pfiírody a krajiny … s rozumn˘mi
poÏadavky vÛãi NNO.“
“The Environmental Partnership is practically the only
Czech foundation that in a long term financially supports
the projects of NGOs focusing on the protection of the
nature and landscape … with reasonable requirements.”
„OceÀujeme znalost problematiky, které se podpofiené
projekty vûnují … OceÀujeme nízké náklady (v porovnání
s rozdûlen˘mi granty) na reÏijní v˘daje NP.“
“We appreciate the knowledge of issues that supported
organisations deal with … We appreciate the low costs (when
compared to awarded grants) of the EP administration.”
„Setkali jsme se u Nadace Partnerství s pochopením,
cenn˘mi informacemi, prÛhledností.“
“In the Environmental Partnership we met understanding, valuable information, transparency.”
*Citace byly pouÏity ze sociologického v˘zkumu
Neziskov˘ sektor pfied vstupem âR do EU, kter˘ provedla
Nadace Partnerství v roce 2003. Kompletní text v˘zkumu
najdete na www.nadacepartnerstvi.cz.
*The quotations were used from the sociological
research The Czech Non-profit Sector prior to EU
Accession that was made by the Environmental Partnership
in 2003. The complete research can be found on
www.nadacepartnerstvi.cz.
8
9
The Environmental Partnership
Programy
Programmes
Nadace Partnerství
Open Grant Programme
Energy Alternatives
Partnership for Public Spaces
Training Programme
Building Community Partnerships
Transportation for the 21st Century
Tree of Life
Organic Agriculture
Rural Livelihoods
Strengthening Regional Foundations
Greenways
Strengthening the Capacity of the Non-profit Sector
Základní grantov˘ program
Energetické alternativy
Partnerství pro vefiejná prostranství
·kolicí program
Vytváfiení partnerství v komunitách
Doprava pro 21. století
Strom Ïivota
Ekologické zemûdûlství
Îivot pro venkov
Posílení regionálních nadací
Zelené stezky Greenways
Posilování kapacity neziskového sektoru
11
Základní grantov˘ program
Open Grant Programme
Základní grantov˘ program podporuje projekty
neziskov˘ch organizací a mal˘ch obcí zamûfiené
na ochranu Ïivotního prostfiedí ve v‰ech aspektech.
Hlavními tématy, na nûÏ se soustfieìuje, jsou
ochrana pfiírody, informování vefiejnosti a úãast
obãanÛ na rozhodování, environmentální legislativa,
v˘chova a vzdûlávání a trvale udrÏiteln˘ regionální
rozvoj.
V roce 2003 probûhly dvû uzávûrky základního
grantového programu, v nichÏ bylo podpofieno
34 projektÛ. Dal‰í dva nadaãní pfiíspûvky jsou urãeny
na institucionální rozvoj environmentálnû zamûfien˘ch
neziskov˘ch organizací.
Pfiíkladem projektu podpofieného základním grantov˘m
programem je projekt Ekologicky ‰etrné vefiejné instituce
realizovan˘ Arnikou. Projekt usiluje o ‰etrnûj‰í zacházení
s papírem a ‰ir‰í pouÏívání recyklovaného papíru v Senátu
a o náhradu PVC vyuÏívaného v nemocnici U svaté Anny
v Brnû. V obou institucích podporuje také tfiídûní a recyklaci
odpadÛ. Arnika pomáhá pracovníkÛm obou institucí hledat
moÏnosti, jak zmûnit uÏívaná fie‰ení a nahradit je jin˘mi,
která budou pfiíznivûj‰í k Ïivotnímu prostfiedí bez negativních
dÛsledkÛ. Souãástí projektu je také podpora pfienosu
získan˘ch zku‰eností.
The Open Grant Programme supports projects
of non-profit organisations and towns, which focus
on nature conservation in all its aspects. Main
issues that this Programme deals with are nature
conservation, access to decision-making and
information, environmental legislation, education
and sustainable regional development.
In 2003, 34 projects were supported thanks
to the Open Grant Programme. Another two grants
were aimed at institutional development of environmental non-profit organisations.
One example of a supported project is Environmentallyfriendly public institutions, a project realised by Arnika.
The project tries to implement more sustainable use of
paper and wider use of recycled paper in the Czech Senate
and substitution of PVC in the U svaté Anny Hospital in Brno.
In both institutions better waste management is supported
as well. Arnika helps the employees of both institutions
to find new solutions in this area, which will be more
environmentally-friendly and without any negative effects.
Koordinátor programu / Programme Co-ordinator:
Radim Cenek, tel. 542 422 767, fax 542 422 777,
[email protected]
Asistentka programu / Programme assistant:
Eva Bilíková (do srpna 2003 / until August 2003)
Jana Tesafiová, tel. 542 422 767, fax 542 422 777,
[email protected] (od záfií 2003 / since September 2003)
Grantová komise / Grant committee:
Jan Dungel – v˘tvarník a zoolog / artist and zoologist
Ivan Barto‰ – vedoucí Správy CHKO Poodfií / Chief of the
Administration of the Poodfií PLA
Petr Hlobil – Centrum pro dopravu a energetiku,
CEE Bankwatch / Centre for Transport and Energy,
CEE Bankwatch
BlaÏena Hu‰ková – konzultantka / consultant
Jitka Klinkerová – PraÏské matky / Prague Mothers
âestmír Klos – novináfi / journalist
Libu‰e RÛãková – starostka Broumova / mayor of Broumov
(od ãervna 2003 / since June 2003)
12
Open Grant Programme
Základní grantov˘ program
Programy podle v˘‰e grantÛ
Programmes According to Grants
28%
Základní grantov˘ program . . . . . . . . . . . . . 3637234 Kã
Open Grant Programme
24%
Energetické alternativy / Energy Alternatives . . 3029712 Kã
14%
·kolicí program / Training Programme . . . . . 1887046 Kã
12%
Zelené stezky Greenways / Greenways . . . . . . 1654532 Kã
7%
Îivot pro venkov / Rural Livelihoods . . . . . . . 971265 Kã
6%
Doprava pro 21. století . . . . . . . . . . . . . . . . . 805064 Kã
Transportation for the 21st Century
4%
Vytváfiení partnerství v komunitách . . . . . . . . 490500 Kã
Building Community Partnerships
2%
Ekologické zemûdûlství / Organic Agriculture . . 250104 Kã
1%
Právo na informace / Right to Know . . . . . . . . 172800 Kã
1%
Strom Ïivota / Tree of Life . . . . . . . . . . . . . . . 163442 Kã
1%
Partnerství pro vefiejná prostranství . . . . . . . . 140000 Kã
Partnership for Public Spaces
0%
Asistenãní program / Assistance Programme . . . 49400 Kã
V‰echny programy celkem . . . . . . . . . . . . . 13251099 Kã
Total of all programmes
13
Základní grantov˘ program
Open Grant Programme
Granty v jednotliv˘ch oblastech
Základního grantového programu /
Grants from the Open Grant Programme
21%
Ochrana pfiírody a krajiny . . . . . . . . . . . . . . . 797234 Kã
Nature and Landscape Conservation
21%
Úãast vefiejnosti na rozhodování . . . . . . . . . . 796000 Kã
Access to Decision-Making
18%
Grantová podpora institucionálního rozvoje . . . 640000 Kã
Grant support of institutional development
14%
Informování vefiejnosti / Information . . . . . . . 500000 Kã
10%
Environmentální v˘chova . . . . . . . . . . . . . . . . 346000 Kã
Environmental Education
8%
Environmentální legislativa a právo . . . . . . . . 275000 Kã
Environmental Legislation
5%
Interpretace místního dûdictví . . . . . . . . . . . . 168000 Kã
Local Heritage Interpretation
3%
Regionální rozvoj / Regional Development . . . 115000 Kã
14
Záhlaví Alternatives
Energy
Záhlaví
Energetické alternativy
The Energy Alternatives Programme supports
projects that focus on using renewable energy
sources and energy saving that result in lower
emissions of CO2. Special attention is paid to projects
that serve as model projects, have educational value
or enable getting information to people concerned
in realisation of energy efficiency measures and
implementing systems using renewable energy
sources.
In 2003, two documents were being prepared that
were important for further development of the energy
sector in the Czech Republic – Act on support of renewable
energy sources and up-date of State energy conception.
Several projects supported by the Energy Alternatives
Programme strove to enhance the public participation
in preparing these documents and plans connected with
energy policy. Other grants have aimed at the support of
concrete equipment, using renewable energy sources
or saving energy and enhancing public awareness of the
opportunities to use energy from renewable sources and
of energy saving. An important part of the Programme is
the Energy Saving In Schools project, which connects the
education of children and adults with small measures for
better energy efficiency in school buildings. In 2003, the
Programme supported 32 projects.
One example is the project of EcodÛm (Eco-house)
Civic Association, presenting a model use of hay as a thermal
isolation for family houses. While reconstructing the houses,
the bales of hay were used and the work was done by
volunteers (in the form of an educational workshop).
The project leaders distribute the results, including
the technical documentation, to the public.
Program Energetické alternativy podporuje
projekty zamûfiené na vyuÏívání obnoviteln˘ch
zdrojÛ energie a jejích úspor tak, aby bylo dosaÏeno
sniÏování emisí CO2. Zvlá‰tní pozornost byla
vûnována projektÛm, které mají kromû úspory
energie také v˘znam demonstraãní nebo v˘chovn˘,
pfiípadnû se jednalo o projekty usnadÀující získání
informací zájemcÛm o realizaci úsporn˘ch zafiízení
a zafiízení k vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ energie.
V roce 2003 byly pfiipravovány dva dokumenty,
v˘znamné pro dal‰í rozvoj energetického sektoru v âeské
republice – Zákon o podpofie obnoviteln˘ch zdrojÛ energie
a aktualizace Státní energetické koncepce. Nûkolik projektÛ
podpofien˘ch z programu Energetické alternativy usilovalo
o zapojení vefiejnosti do pfiípravy tûchto dokumentÛ i dal‰ích
zámûrÛ souvisejících s energetikou. ¤ada pfiíspûvkÛ
smûfiovala také na podporu konkrétních zafiízení vyuÏívajících
obnovitelné zdroje energie nebo ‰etfiících energii a samozfiejmû i na zlep‰ení obecn˘ch znalostí o moÏnostech vyuÏití
energie z obnoviteln˘ch zdrojÛ nebo úspor. DÛleÏitou
souãástí programu je také projekt Úspory energie na ‰kolách,
kter˘ propojuje vzdûlávání dûtí i dospûl˘ch s drobn˘mi
opatfiení pro efektivnûj‰í vyuÏívání energie ve ‰kolních
budovách. V roce 2003 podpofiil program 32 projektÛ.
Jedním z nich je napfiíklad projekt sdruÏení EkodÛm,
pfiedstavující modelové pouÏití slámy jako tepelné izolace
na stavbách rodinn˘ch domÛ. Ve dvou pfiípadech byly pfii
rekonstrukcích domÛ vyuÏity slamûné balíky a práce byly
provádûny svépomocí (formou vzdûlávacího workshopu).
V˘sledky, vãetnû technické dokumentace, realizátofii
projektu dále ‰ífií mezi zainteresovanou vefiejnost.
Radim Cenek, tel. 542 422 767, fax 542 422 777,
[email protected]
Koordinátor programu / Programme co-ordinator:
15
Partnerství pro vefiejná prostranství
Partnership for Public Spaces
Program Partnerství pro vefiejná prostranství
(PVP) usiluje o revitalizaci vefiejn˘ch prostranství –
námûstí, návsí, parkÛ, ulic, trÏi‰È a hfii‰È –
prostfiednictvím zapojování vefiejnosti do plánování
a utváfiení tûchto míst. SnaÏí se o posílení vztahu
mezi danou komunitou a místem, kde lidé Ïijí.
Nûkolikaleté zku‰enosti ukazují, Ïe jedinû za tûchto
okolností mohou vzniknout Ïivá a fungující vefiejná
prostranství. Sv˘ch cílÛ dosahuje program prostfiednictvím poskytování metodické a technické pomoci,
udílením grantÛ, pofiádáním ‰kolení a semináfiÛ,
publikováním a transferem zahraniãních zku‰eností.
V bfieznu 2003 âeskou republiku opût nav‰tívili Steve
Davies a Phil Myrick z partnerské organizace Project for
Public Spaces, New York. Na sérii pfiená‰ek a workshopÛ
prezentovali metodu Utváfiení místa, která umoÏÀuje zapojit
vefiejnost do revitalizace vefiejn˘ch prostranství a komunitního rozvoje. O zmínûn˘ch tématech mohli diskutovat jak
studenti architektury ãi sociologie, tak i zástupci rÛzn˘ch
institucí, úfiadÛ a neziskov˘ch organizací.
The Partnership for Public Spaces (PVP)
Programme aims to revitalise public spaces –
squares, village greens, parks, streets, market
places and playgrounds – through the involvement
of the public in their planning. The Programme
tries to strengthen the relation of the community
and the places where people live. Experience
shows that only under these conditions vital public
spaces can evolve and exist. The aims of the
Programme are carried out in the form of methodological and technical assistance, awarding grants
to local associations and municipalities, conducting
workshops, training and seminars, publications
and transferral of foreign know-how.
In March 2003, Steve Davies and Phil Myrick from
the partner organisation Project for Public Spaces, NY
once again visited the Czech Republic. In a series of lectures
and workshops they presented the Place-making method,
which enables the public participation in revitalisation of
public spaces and in community development. The above
Koordinátorka programu / Programme co-ordinator:
Radka Dlabajová, tel. 542 422 772, fax 542 422 777,
[email protected]
Asistent programu / Programme assistant:
Robert Sedlák, tel. 542 422 768, fax 542 422 777,
[email protected]
Poradní sbor / Advisory Board:
Kamila Matou‰ková – Ministerstvo zemûdûlství / Ministry
of Agriculture
Miroslav Kováfiík – starosta obce Modrá / mayor of Modrá
Eva StaÀková – o.s. VaÀkovka, dfiíve Útvar hlavního
architekta Brno / VaÀkovka Civic Association, formerly
Section of chief architect Brno
Simona ·torchová – podnikatelka / entrepreneur, Tábor
Blanka Malinová – ãlenka zastupitelstva v Blatné / local
representative in Blatná
Pavel Hlavat˘ – publicista a novináfi / journalist, Praha
Jitka Ficová – dfiíve koordinátorka PVP, nyní na matefiské
dovolené / former Partnership for Public Spaces Programme
co-ordinator, currently on maternity leave, Lelekovice
Milan Nytra – architekt a hudebník / architect and musician,
Brno
Za správní radu program garantuje / On behalf of
the Board of Directors the programme is
guaranteed by:
Blanka Malinová
Hlavní stránky programu / Main programme websites –
www.prostranstvi.cz
16
Partnership for Public Spaces
Partnerství pro vefiejná prostranství
mentioned issues were discussed with students of architecture and sociology as well as representatives of institutions,
authorities and non-profit organisations.
In the spring 2003, the Programme started to coordinate the Place-making project, which aims at enhancing
the public space in the surroundings of Budûjovická
subway station in Prague 4. The project initiator is âeská
spofiitelna, a. s. (leading Czech saving bank), which has
its headquarters in this area and feels responsible
for the image and functioning of this place. We use the
experience of the PVP Programme and, first of all, the
know-how of our American partners from PPS New York,
which deals with public spaces revitalisation for almost
30 years.
The aim of the Place-making project is to invite local
people, companies and users of the place to transform this
place near a subways station into a friendly square suitable
for meeting people of all ages, into a place with enough
space for sitting, resting and refreshment. This place is
meant to be a centre with easy orientation, with enough
greenery and attractive works of art, a place that attracts
local people and visitors by cultural activities under the
open sky.
Na jafie 2003 zaãal program PVP koordinovat projekt
Utváfiení místa, kter˘ se zab˘vá zkvalitnûním vefiejného
prostoru v okolí stanice metra Budûjovická v Praze 4.
Iniciátorem projektu je âeská spofiitelna, která má v dané
lokalitû hlavní sídlo a cítí spoluodpovûdnost za podobu
a fungování tohoto místa. âerpáme z dosavadní zku‰enosti
a zázemí programu PVP, ale pfiedev‰ím z know-how
americk˘ch partnerÛ z PPS New York, ktefií se revitalizací
vefiejn˘ch prostranství zab˘vají jiÏ témûfi 30 let.
Cílem projektu Utváfiení místa je za ‰iroké úãasti místních obyvatel, vlastníkÛ a uÏivatelÛ v této lokalitû postupnû
pfiemûnit tranzitní prostor Budûjovická v pfiátelské námûstí
vhodné pro setkávání lidí v‰ech vûkov˘ch skupin, s dostatkem
vhodn˘ch míst k sezení, obãerstvení a aktivnímu odpoãinku.
Toto místo by se mûlo stát centrem s jednoduchou orientací,
dostatkem zelenû, vodních a umûleck˘ch prvkÛ, které
pfiitahuje obyvatele a náv‰tûvníky kulturními aktivitami
pod otevfien˘m nebem.
17
·kolicí program
Training Programme
·kolicí program se soustfiedí na vy‰kolení
poradcÛ komunitního rozvoje, ktefií budou spolupracovat a asistovat neziskov˘m organizacím,
obcím a dal‰ím zájemcÛm pfii realizaci projektÛ
zapojujících místní obyvatele do rozvoje jejich
obce, mûsta, regionu. Schopnosti, dovednosti
a znalosti poradcÛ jsou rozvíjeny v ‰ífii pûti
specifick˘ch metod úzce souvisejících s úpravou
vefiejn˘ch prostranství, zapojením vefiejnosti
a komunitním rozvojem.
Druh˘ rok existence ‰kolicího programu se soustfiedil
pfieváÏnû na získávání praktick˘ch zku‰eností úãastníkÛ
v pouÏit˘ch metodách (Utváfiení místa, Plánovací víkend,
Tvorba vize komunity, Interpretace místního dûdictví
a Péãe o krajinu) a jejich vyhodnocení a shrnutí v˘sledkÛ
za opûtovné úãasti lektorÛ jednotliv˘ch metod. Praktické
zku‰enosti získávali pfii pfiípravû a realizaci 20 projektÛ,
jeÏ se dûla za spolupráce s místní organizací. V˘sledky
jejich práce na‰ly první uplatnûní pfii sestavování ãesk˘ch
verzí manuálÛ, vûnujících se jednotliv˘m metodikám.
Vzniklé manuály jsou pfieváÏnû pfiekladem zahraniãních
The Training Programme concentrates on training
the group of community development advisors, that
will co-operate with and give assistance to non-profit
organisations, towns and others to realize projects
engaging local people in the development of their
town, city or region. The skills and knowledge
of the advisors will be advanced in five specific
methods, which are connected with public spaces,
public participation and community development.
The second year of the Training Programme concentrated
on deepening practical skills of the participants in the
methods (Place-making, Planning weekend, Community
Visioning, Local Heritage Interpretation and Landscape
Stewardship) and on evaluation and summarisation of the
results with the presence of the lecturers. Practical skills
are gained from the preparation and realisation of twenty
projects with the participation of local organisations. The
results of these projects were used in preparing the Czech
versions of publications about the community development
methods. These publications are mainly translations of
foreign versions of the methods, which are adapted in the
Koordinátorka programu / Programme co-ordinator:
Radka Dlabajová, tel. 542 422 772, fax 542 422 777,
[email protected]
Asistent programu / Programme assistant:
Robert Sedlák, tel. 542 422 768, fax 542 422 777,
[email protected]
Poradní sbor / Advisory Board:
Kamila Matou‰ková – Ministerstvo zemûdûlství / Ministry
of Agriculture
Miroslav Kováfiík – starosta obce Modrá / mayor of
Modrá
Eva StaÀková – o.s. VaÀkovka, dfiíve Útvar hlavního architekta
Brno / VaÀkovka Civic Association, formerly Section of
chief architect Brno
Simona ·torchová – podnikatelka / entrepreneur, Tábor
Blanka Malinová – ãlenka zastupitelstva v Blatné / local
representative in Blatná
Pavel Hlavat˘ – publicista a novináfi / journalist, Praha
Za správní radu programme garantuje / On behalf
of the Board of Directors the programme is
guaranteed by:
BlaÏena Hu‰ková
Hlavní stránky programu / Main programme websites –
www.prostranstvi.cz
18
Training Programme
·kolicí program
Czech situation, transformed according to the Czech experience and supplied with the examples of local projects.
In the end of 2003, two publications were published –
Place-making and Planning Weekend – and are available
in the office of Partnerství, o. p. s.
In autumn 2003, four trained advisors participated
in the international seminar on community planning and
public participation. They represented Czech non-profit
as well as state organisations among representatives from
Poland, Slovakia, Hungary and Bulgaria. The seminar took
place in Szentendre near Budapest, Hungary and was set up
by the Hungarian Environmental Partnership Foundation –
Ökotars Alapítvány. The representatives of the American
organisation QLF took part in this seminar, which is part
of several year-long projects, led by QLF.
metodik, jeÏ byly adaptovány na ãeské podmínky, upraveny
podle získan˘ch poznatkÛ a doplnûny o pfiíklady jejich
pouÏití na konkrétních místních projektech. Na konci
roku 2003 byly vydány první dva manuály „Utváfiení místa“
a „Plánovací víkend“, které jsou k dostání v kanceláfii
Partnerství, o. p. s.
Na podzim roku 2003 byly ãtyfii ‰kolení poradci
úãastníky mezinárodního semináfie Komunitnû-participativní
plánování. Zastupovali zde ãeské neziskové a státní
organizace mezi úãastníky z Polska, Slovenska, Maìarska
a Bulharska. Semináfi se konal ve mûstû Szentendre
nedaleko Budape‰ti a organizovala jej maìarská kanceláfi
Ökotárs Alapítvány, která je ãlenem konsorcia Environmental
Partnership. Semináfie se úãastnili i zástupci americké
organizace QLF, která je realizátorem nûkolikaletého
projektu, jehoÏ souãástí byl i tento semináfi.
19
Vytváfiení partnerství v komunitách
Building Community Partnerships
Na pfielomu roku 2002/2003 dokonãila nadace
ve spolupráci s Ministerstvem Ïivotního prostfiedí
âR rozsáhl˘ projekt zamûfien˘ na spolupráci
pfii ochranû pfiírody a vytváfiení soustavy chránûn˘ch
území Natura 2000, interpretaci místního dûdictví
a regionální rozvoj. Projekt byl podpofien britsk˘m
ministerstvem pro mezinárodní rozvoj (DFID).
Zku‰enosti z tohoto projektu byly vyuÏity a prezentovány
na semináfii „Komunikace a Natura 2000“ pro pracovníky
správ chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí. Tento semináfi, kterého
se úãastnilo 50 pracovníkÛ CHKO a Agentury ochrany pfiírody
a krajiny, byl pofiádán ve spolupráci s organizací Actaea,
která vydala ze semináfie sborník shrnující hlavní pfiíspûvky
t˘kající se pfiedev‰ím komunikace s vefiejností o cílech
a zámûrech ochrany pfiírody.
V oblasti interpretace místního dûdictví byl vytvofien CDROM o témûfi 80 projektech interpretace v âeské republice,
kter˘ zpracovalo ZO âSOP Salamandr. Tento CD-ROM je
souãástí manuálu Interpretace místního dûdictví, kter˘ vyjde
na jafie 2004.
In the beginning of the year 2003, the Environmental Partnership, in co-operation with the Ministry
of Environment, finished a wide project focused
on co-operation in nature protection and creating
the network of protected areas Natura 2000, local
heritage interpretation and regional development.
The project was supported by the Department for
International Development of the United Kingdom
(DFID).
The experience gained in this project was presented
on a seminar “Communication and Natura 2000” for the
people from administrations of Protected Landscape Areas
(PLAs). This seminar had 50 participants from PLAs and
from the Agency for nature and landscape protection and
was set up in co-operation with Actaea. After the seminar
Actaea published seminar proceedings consisting of texts
mainly focused on communication with the public about
the aims and intentions of nature protection.
In relation to local heritage interpretation, a CD-ROM
gathering almost 80 projects of interpretation in the Czech
Republic was prepared by ZO CSOP Salamandr. This CD-ROM
is a part of the handbook Local Heritage Interpretation
that will be published by the Environmental Partnership
in spring 2004.
Koordinátor programu / Programme co-ordinator:
TomበRÛÏiãka, tel. 542 422 771, fax 542 422 777,
[email protected]
Za správní radu program garantuje / On behalf of the
Board of Directors the programme is guaranteed by:
Jan Dungel.
20
Transportation for the 21st Century
Doprava pro 21. století
Transportation for the 21st Century (T21) is a
joint Programme of the Environmental Partnership
and the VIA Foundation. The aim of the Programme
is to promote a transport policy which includes
well thought through and sufficient support for
public transport, pedestrians and cyclists and, at
the same time, limits individual car transport.
To fulfil this aim the Programme awards grants to
support projects which bring innovative, sustainable
solutions in transportation, organises study trips
for selected target groups, manages preparation
of web pages on model foreign examples and
promotes sustainable transportation through public
competitions.
In 2003, the second annual competition Traffic Calming
in Towns and Cities took place, which T21 organised in
collaboration with Moderní obec (Modern Community)
Monthly, the Ministry of Transport and the Union of Towns
and Communities. From 15 projects a panel of experts
Doprava pro 21. století (Doprava 21) je spoleãn˘
program Nadace Partnerství a Nadace VIA. Jeho
posláním je propagovat takovou dopravní politiku,
která zahrnuje promy‰lenou a dostateãnou podporu
vefiejné osobní dopravy, pû‰ích a cyklistÛ za souãasného omezování individuální automobilové
dopravy. K naplnûní svého poslání program udûluje
granty na podporu projektÛ pfiiná‰ejících udrÏitelná
fie‰ení v dopravû, organizuje exkurze pro vybrané
cílové skupiny, zadává zpracování internetov˘ch
stránek informujících o vhodn˘ch domácích
i zahraniãních pfiíkladech a propaguje ‰etrnou
dopravu formou vefiejn˘ch soutûÏí.
V roce 2003 probûhl druh˘ roãník soutûÏe ZklidÀování
dopravy ve mûstech a obcích, kterou program Doprava 21
vyhlásil spoleãnû se Svazem mûst a obcí, Ministerstvem
dopravy a mûsíãníkem Moderní obec. Z 15 pfiihlá‰en˘ch
bylo odbornou komisí vybráno pût dopravních fie‰ení,
která získala finanãní prémie v celkové v˘‰i 300 000 Kã.
Koordinátor programu / Programme co-ordinator:
Ale‰ Kuták, Centrum pro dopravu a energetiku,
tel. 274 822 150, fax 274 816 571, [email protected]
Asistent programu / Programme assistant:
Petr ·míd, Nadace Partnerství, Krátká 26, 100 00 Praha 10,
tel./fax 274 816 727, [email protected]
Poradní sbor / Advisory board:
Libor Ambrozek – ministr Ïivotního prostfiedí âR / Minister
of Environment at the Czech republic
Ivana Bursíková – ãlenka Zastupitelstva hlavního mûsta
Prahy / member of the Prague City Assembly
TomበFefitek – redaktor ãasopisu Reflex / journalist,
Reflex Weekly
Ivan Klíma – spisovatel / novelist
Vladimír Luk‰Û – Fakulta managementu V·E JindfiichÛv
Hradec / Faculty of Management, University of Economy
JindfiichÛv Hradec
Jan MuÏík – Fakulta architektury âVUT / Faculty of
Architecture, Czech Technical University
Ludûk S˘kora – Pfiírodovûdecká fakulta UK / Faculty of
Science, Charles University, Prague
Jana ·mídová – redaktorka âeského rozhlasu 6 / journalist,
Czech Radio 6
Marek ·vehla – redaktor ãasopisu Respekt / journalist,
Respekt Weekly
Hlavní stránky programu / Main programme websites –
www.doprava21.ecn.cz
21
Doprava pro 21. století
Transportation for the 21st Century
Ocenûní získala mûsta Opava, Vsetín a Chlumec nad Cidlinou
a obce Tû‰etice a Rybitví. SoutûÏi a vítûzn˘m fie‰ení vûnovaly
sdûlovací prostfiedky pomûrnû velk˘ prostor (vãetnû hlavní
zpravodajské relace na âT1).
Se zajímav˘mi dopravními fie‰eními se mohli seznámit
úãastníci celkem ãtyfi exkurzí po dopravnû zklidnûn˘ch
komunikacích v Dolním Rakousku a na stfiední a severní
Moravû, které Doprava 21 zorganizovala spoleãnû
s Centrem dopravního v˘zkumu Brno. Exkurze byly urãeny
pfiedev‰ím vûcnû pfiíslu‰n˘m pracovníkÛm státní správy,
zástupcÛm samosprávy a dopravním policistÛm. Souãástí
programu byla setkání a diskuse se zástupci místních
samospráv, bûhem nichÏ byli úãastníci seznámeni s konkrétními zku‰enostmi pfii pfiípravû a realizaci dopravnû
zklidÀujících opatfiení, jakoÏ i s pfiínosem tûchto opatfiení
pro sníÏení nehodovosti a pro zkvalitnûní vefiejn˘ch
prostranství.
S nárÛstem automobilové dopravy se pohyb chodcÛ
a cyklistÛ ve mûstû stává nepfiíjemn˘m a nebezpeãn˘m
dobrodruÏstvím. Tuto skuteãnost opût pfiipomnûla putovní
v˘stava fotografií Petra Barana „Mûsto – místo pro lidi“.
V˘stava vznikla díky finanãní podpofie Dopravy 21 a v roce
2003 ji mohli zhlédnout náv‰tûvníci v Praze, Chomutovû,
Ostravû, KromûfiíÏi a âesk˘ch Budûjovicích.
selected 5 best solutions that were awarded with the prize
money totalling 300 000 CZK. The awarded projects were
from cities of Opava, Vsetín, Chlumec nad Cidlinou and
from the towns of Tû‰etice and Rybitví. The competition
and its results attracted the media attention (including
main news programmes on the Czech Television âT1).
The T21 Programme and the Centre for Transportation
Research organised four excursions to present the traffic
calming solutions in Austria and Central and Northern
Moravia to representatives of the state administrative, regional
governments, municipalities and police. The participants
discussed the concrete experience of municipalities with
the preparation and realisation of the traffic calming
measures. An important issue was also the contribution
of these measures to lowering the number of car accidents
and improving public spaces.
In consequence of the increase of car transportation,
the situation for pedestrians and cyclists in the cities becomes
less comfortable and more dangerous. This reality was
recalled by the mobile exhibition of the photographs by
Petr Baran called “City – a place for people”. This exhibition
was initiated and supported by the T21 Programme and
in 2003 was presented in Prague, Chomutov, Ostrava,
KromûfiíÏ and âeské Budûjovice.
22
Tree of Life
Strom Ïivota
The aim of the Programme is the support of
planting trees and taking care of trees. Through
trees, the Programme wishes to make people aware
of the environment in which they live and to involve
them actively in the life of the community or town.
In 2003, the main activity of the Programme was the
support of small projects of tree planting with public
participation. Several new organisations participated in
the Programme activities, e.g. Arnika Dûãín, âSOP Iris
Prostûjov or âSOP Zvoneãek from Jílové near Prague.
The total number of trees planted with help of the
Programme crossed 8000 and more than 4000 people
participated – local people, mayors, pupils, youth
organisations and civic associations.
Posláním programu Strom Ïivota je podpora
v˘sadby a péãe o stromy. Prostfiednictvím stromÛ
chceme v lidech vzbudit vût‰í zájem o prostfiedí,
ve kterém Ïijí, a aktivnû je zapojit do Ïivota
v komunitû ãi obci.
V roce 2003 byla opût hlavní ãinností programu podpora
mal˘ch projektÛ v˘sadeb stromÛ se zapojením vefiejnosti.
Vedle tradiãních organizací se do programu zapojily i nové,
napfi. Arnika Dûãín, âSOP IRIS z Prostûjova ãi âSOP
Zvoneãek z Jílového u Prahy. Dohromady bylo v roce
2003 podpofieno na 30 projektÛ v˘sadeb stromÛ. Celkov˘
poãet vysazen˘ch stromÛ v programu Strom Ïivota vloni
pfiesáhl 8000 a do v˘sadeb se zapojilo na 4000 lidí – místní
obyvatelé, starostové, dûti ze ‰kol, mládeÏnické oddíly
a obãanská sdruÏení.
Koordinátor programu / Programme co-ordinator:
Michal Vesel˘, tel. 542 422 761, fax 542 422 777,
[email protected]
Asistenti programu / Programme assistants:
Petr Jelínek, tel. 542 422 761, fax 542 422 777,
[email protected]
Jana Dlabková, tel. 542 422 761, fax 542 422 777,
[email protected] (od záfií 2003 / since September
2003)
Poradního sbor / Advisory Board:
Petr Oslzl˘ – fieditel Centra experimentálního divadla
a Divadla Husa na provázku / director of the Centre
for Experimental Theatre and the Husa na provázku
Theatre, Brno
Václav Vûtviãka – fieditel Botanické zahrady Univerzity
Karlovy / director of the Charles University Botanical Garden, Praha / Prague
Antonín Buãek – Mendelova zemûdûlská a lesnická
univerzita / Mendel University of Agriculture and Forestry,
Brno
Jitka Klinkerová – PraÏské matky, ãlenka správní rady
Nadace Partnerství / Prague Mothers, member of the
Environmental Partnership Board of Directors
Jifií Junek – V˘zkumn˘ ústav lesního hospodáfiství
a myslivosti / Forestry and Game Management Research
Institute, Praha / Prague
Milo‰ Netolick˘ – EDEN, s. r. o., Brno
Yvona Lacinová – zahradní architektka / garden architect,
Ti‰nov
Za správní radu program garantuje / On behalf
of the Board of Directors the programme is
guaranteed by:
Jitka Klinkerová
Hlavní stránky programu / Main programme
websites:
www.stromzivota.cz
23
Strom Ïivota
Tree of Life
Velk˘ rozmach zaznamenala v roce 2003 také celostátní
anketa Strom roku. Do ankety pfii‰lo 146 návrhÛ stromÛ,
od jednotlivcÛ i institucí. Na nûkolika místech uspofiádali
své lokální ãi regionální kolo ankety. Do finálového
hlasování se nakonec zapojilo více jak 26 000 lidí. Stromem
roku 2003 se stal Buk u kostela sv. Jakuba v Jihlavû, kter˘
zvítûzil díky podpofie studentÛ místního gymnázia. Slavnostní
vyhlá‰ení ankety probûhlo za úãasti ministra Ïivotního
prostfiedí Libora Ambrozka, kter˘ pfievzal nad anketou zá‰titu,
na Den stromÛ 20. fiíjna v Praze. Odmûnou pro navrhovatele,
studenty jihlavského gymnázia, jsou sazenice stromkÛ,
které si sami vysadí na vybraném vefiejném prostranství.
Program Strom Ïivota se stal vedoucím programem
nadace, co se t˘ãe zájmu médií. V roce 2003 se nám také
podafiilo díky spolupráci s partnery na Slovensku a v Polsku
implementovat my‰lenku oslav Dne stromÛ i v tûchto zemích.
V fiíjnu jsme spustili vylep‰ené internetové stránky s informacemi nejen o programov˘ch aktivitách, ale hlavnû
o stromech, o jejich v˘znamu a o tom co dûlat, kdyÏ se
stromy tfieba neoprávnûnû kácí.
The nation-wide competition the Tree of the Year
faced a huge development as well. Almost 150 people and
institutions sent us their proposal for their favourite tree.
In some regions the people set up their own regional competition. Finally, more than 26 000 people voted and the
Beech next to a church in Jihlava became the winner of
the Tree of the Year competition. The tree won thanks to
the support of students of a local high school. The Minister
of Environment, Libor Ambrozek, presented the prize for
the Tree of the Year 2003 on Arbour Day 20. 10. 2003
at a benefit concert for trees in Prague. The award for students
from Jihlava who proposed the winning tree, are plants of
trees that will be planted by the students on a selected
public space.
The Tree of Life Programme became the leading
Programme of the foundation in regard of media attention.
In 2003 we succeeded, in co-operation with partners from
Slovakia and Poland, in implementing the idea of Arbour
Day celebrations in these countries. In October we launched
new improved websites with information both about
the Programme activities and mainly about trees, their
importance and other useful advises.
24
Organic Agriculture
Ekologické zemûdûlství
The Organic Agriculture – promotion and
awareness-raising Programme tries to support the
development of the market with certified organic
products that would ensure the stability of organic
agriculture in the Czech Republic. This is the reason
why the Environmental Partnership in co-operation
with the union of organic farmers PRO-BIO in 2001
opened this grant Programme focused on educational,
promotional and advertising activities which will
help with awareness-raising of organic products
and sustainable farming among consumers.
Among the most successful projects supported by the
Programme was the project of the Christmas organic market
in the centre of Prague which was set up by handicapped
people from the Camphill âeské Kopisty. Visitors had the
opportunity to taste and buy the organic products and,
first of all, to get information about the first Czech Camphill
and other workshops for handicapped people that produce
organic products. The visitors could see the possible social
role of organic farming.
The main event of the year 2003 was the third annual
competition the Czech organic product of the year. The
panel of experts awarded a set of goat-milk products from
Program Ekologické zemûdûlství – propagace
a osvûta se snaÏí napomáhat rozvinutí trhu s certifikovan˘mi biopotravinami, kter˘ by zajistil vût‰í
stabilitu ekologického zemûdûlství v âeské republice.
Proto nadace spolu se svazem ekologick˘ch zemûdûlcÛ PRO-BIO vyhla‰uje od roku 2001 grantov˘
program zamûfien˘ pfiedev‰ím na osvûtové, propagaãní a reklamní aktivity, které napomohou ‰ífiení
povûdomí o biopotravinách a ‰etrn˘ch formách
hospodafiení mezi spotfiebiteli.
V leto‰ním roce bylo podpofieno osm projektÛ celkovou
ãástkou 250 104 Kã. Mezi nejúspû‰nûj‰í projekty patfiil
Vánoãního biojarmark v centru Prahy, kter˘ uspofiádali
handicapovaní lidé z Camphillu âeské Kopisty. Kromû
ochutnávek a propagace biopotravin mûli náv‰tûvníci moÏnost
seznámit se s fungováním prvního ãeského Camphillu
a dal‰ích chránûn˘ch dílen, které biopotraviny produkují,
a uvûdomit si tak i moÏnou sociální roli ekologického
zemûdûlství.
Hlavní událostí leto‰ního roku byl tfietí roãník soutûÏe
âeská biopotravina roku, na jejímÏ pofiádání se program
finanãnû i organizaãnû spolupodílel. Odborná porota
vybrala jako vítûze kolekci v˘robkÛ z kozího mléka rodinné
Koordinátorka programu / Programme co-ordinator:
Eva Bilíková (do srpna 2003 / until August 2003)
Jana Tesafiová, tel. 542 422 767, fax 542 422 777,
[email protected] (od záfií 2003 / since September 2003)
Poradní sbor / Advisory Board:
Jana Linhartová – KEZ, o. p. s., Chrudim
Jifií Radou‰ – Agentura Kobra Design / Kobra Design
Agency, Brno
Bohumír ProkÛpek – fotograf, ãlen správní rady Nadace
Partnerství / photographer, member of the Environmental
Partnership Board of Directors, Praha / Prague
Markéta Doubravská – PRO-BIO, ·umperk
Milan Teksl – ekologick˘ zemûdûlec / organic farmer,
Kamenice nad Lipou
Za správní radu program garantuje / On behalf
of the Board of Directors the programme is
guaranteed by:
Bohumír ProkÛpek
25
Ekologické zemûdûlství
Organic Agriculture
the Dobrovoln˘ family farm from Ratibofiice near Jaromûfiice
nad Rokytnou. The set of goat-milk products “Diary products
in BIO” was awarded because of the wide scale of products,
their high taste quality and the uniform visual style of the
packages. The winner received a financial prize of 20 000
CZK. A similar competition was organised for the general
public called “the Best Czech organic product” that was
presented on a special websites www.biopotravinaroku.cz.
farmy Dobrovoln˘ch z Ratibofiic u Jaromûfiic nad Rokytnou.
Série mléãn˘ch kozích produktÛ „Mléãná strava v BIO“
byla odbornou komisí ocenûna pro ‰ífiku produktové
‰kály, vysokou chuÈovou kvalitu jednotliv˘ch v˘robkÛ
a jednotn˘ vizuální styl a praktiãnost obalÛ. Vítûzové získali
finanãní odmûnu 20 000 Kã.
Jako doprovodná akce soutûÏe âeská biopotravina
roku 2003 probûhla soutûÏ pro laickou vefiejnost „Nejlep‰í
ãeská biopotravina“, ve které mohli dát spotfiebitelé hlas
svojí oblíbené biopotravinû. K pofiádání této soutûÏe vznikly
i webové stránky www.biopotravinaroku.cz.
26
Rural Livelihoods
Îivot pro venkov
The Rural Livelihoods Programme aims to gather
practical experience by running projects supporting
sustainable development of rural regions in Central
Europe. In 2003, partner organisations from the
Czech Republic, Poland, Slovakia, Hungary and
Germany participated in an experience exchange
through seminars, workshops, e-mail conference
and websites. The Programme has been run since
2001 by the Environmental Partnership for Central
Europe consortium together with the German
Marshall Fund and with support of the Deutsche
Bundesstiftung Umwelt.
In the Czech Republic, Fr˘dlantsko, Kyjovské Slovácko
and the White Carpathians regions participated in the
Programme. Seventeen projects were supported in the
year 2003 with an amount totalling 965 000 CZK.
The projects supported the development of organic agriculture,
sustainable tourism, energy savings and marketing of local
products. Among the supported projects was the project
of the Jan Piveãka Foundation, aimed to revive the waning
production of traditional Wallachian products – sheepskin
and slippers, seminars on year-round pasture breeding
in Fr˘dlantsko, seminars and training in services for rural
tourism, implementation of environmental standards and
the initiation of bed & breakfast services in Slovácko,
publishing the guide of natural and cultural sights in the
Nov˘ DvÛr micro-region and the catalogue of local products
of the White Carpathians.
In 2003, the Programme partners set up more than
ten seminars in the Czech Republic concerning the problems
Program Îivot pro venkov shromaÏìuje zku‰enosti
s realizací pilotních inovativních projektÛ podporujících udrÏiteln˘ rozvoj venkovsk˘ch regionÛ.
Na v˘mûnû zku‰eností prostfiednictvím semináfiÛ,
worksopÛ, e-mailové konference a webov˘ch stránek
se v roce 2003 podíleli partnefii z âeské republiky,
Polska, Slovenska, Maìarska a Nûmecka. Program
realizovalo v letech 2001–2003 konsorcium nadací
The Environmental Partnership for Cental Europe
spoleãnû s German Marshall Fund a za podpory
Deutsche Bundesstiftung Umwelt.
V âeské republice se na realizaci programu podílely
regiony Fr˘dlantsko, Kyjovské Slovácko a Bílé Karpaty.
V roce 2003 bylo podpofieno 17 projektÛ celkovou ãástkou
965 000 Kã. ·lo o projekty podporující rozvoj ekologického
zemûdûlství, udrÏiteln˘ turismus a úspory energie. Nûkolik
projektÛ bylo také zamûfieno na podporu marketingu místních
produktÛ. Mezi podpofiené projekty patfiil projekt obnovení
tradiãní v˘roby papuãí z ovãí kÛÏe na Vala‰sku Nadace
Jana Piveãky, série semináfiÛ o celoroãním pastevním
chovu ovcí na Fr˘dlantsku, semináfie a ‰kolení o sluÏbách
pro venkovskou turistiku, zavedení environmentálních
standardÛ a iniciace vzniku sluÏeb bed & breakfast
na Slovácku, vydání prÛvodce po pfiírodních a kulturních
památkách mikroregionu Nov˘ DvÛr ãi katalog lokálních
produktÛ z Bíl˘ch Karpat.
V roce 2003 se uskuteãnila v âeské republice více
neÏ desítka semináfiÛ t˘kající se problémÛ venkova,
které organizovali partnefii programu. Dal‰í se uskuteãnily
v partnersk˘ch regionech v Polsku, v Maìarsku a na Slovensku
Koordinátor programu / Programme co-ordinator:
Michal Vesel˘, tel. 542 422 761, fax 542 422 777,
[email protected]
Za správní radu program garantuje / On behalf of the
Board of Directors the programme is guaranteed by:
Andreas Beckmann
27
Îivot pro venkov
Rural Livelihoods
za úãasti ãesk˘ch zástupcÛ. Nûmecké know-how napomohlo
nastartovat projekt obnovení tradiãní v˘roby papuãí z ovãí
kÛÏe na Vala‰sku.
V‰echny tyto aktivity vedly k rozvíjení environmentálního
povûdomí místních obyvatel. Kromû konkrétních v˘stupÛ
projektÛ se vytvofiila nová spojení lidí, nové vazby, nové
komunikace. Vzniklo velké bohatství aktivit, informací,
nápadÛ, zku‰eností a zájmÛ. Místní obyvatelé se uãí jinému
zpÛsobu my‰lení, které spoãívá ve zvaÏování dopadÛ sv˘ch
rozhodnutí na blízké i ‰ir‰í okolí a v uvûdomování si toho,
jak se nበzpÛsob Ïivota odráÏí v globálním mûfiítku.
of rural areas. Other seminars took place in partner regions
in Poland, Hungary and Slovakia with Czech participation.
The German know-how helped to start up the project of
the production of traditional Wallachian sheepskin slippers.
All these activities led to the improvement of the environmental consciousness of local people. Besides concrete
results, new connections among people and new relations
were tied up. Plenty of activities, information, ideas,
experience and interests emerged. Local people have
learned a new way of thinking which lies in considering
the results of their decisions on closer and further
surroundings and in awareness of the global implications
of our lives.
28
Strengthening Regional Foundations
Posílení regionálních nadací
The Environmental Partnership and the Jan Hus
Educational Foundation announced at the end of 2002
a joint Programme called Strengthening Regional
Foundations. This Programme is a part of the project
supported by the Trust for Civil Society in CEE,
represented in the Czech Republic by the VIA
Foundation. This Programme is aimed at foundational
funds and foundations which do not receive contributions from the Foundational Investment Fund (NIF),
and which do not support only one institution or
issue but contribute to the development of the nonprofit sector in the region. This implies that the main
aim of the Programme is to support development
of regional foundations and strengthening their
financial stability. The Programme will have three
stages.
In 2003, nineteen foundations received a free training
in granting, financial year of the foundation, fundraising,
work with the Board of Directors, media relations, etc. This
stage was finished with the excursion to two participating
foundations (the Children, culture, sport foundation from
Nadace Partnerství a Vzdûlávací nadace Jana
Husa vyhlásily na sklonku roku 2002 spoleãn˘
program Posílení regionálních nadací. Tento program
je souãástí projektu, kter˘ podpofiil americk˘ Trust
pro stfiední a v˘chodní Evropu a kter˘ spravuje
v âR Nadace VIA. Program je urãen zejména nadacím,
které nejsou pfiíjemci pfiíspûvku z Nadaãního investiãního fondu, nepodporují pouze jednu instituci
ãi oblast, ale naopak pfiispívají k rozvoji neziskového
sektoru v regionu. Z toho vypl˘vá, Ïe hlavním cílem
programu je podpora rozvoje regionálních nadací
a posílení jejich finanãní stability. Program bude
probíhat ve tfiech etapách.
V první etapû, která probûhla v roce 2003, byly devatenácti nadacím a nadaãním fondÛm poskytnuty bezplatnû
interaktivní ‰kolení t˘kající se grantového procesu, finanãního
roku nadace, fundraisingu, práce se správní radou, základÛ
práce s médii apod. Na závûr první fáze programu byla
rovnûÏ uskuteãnûna exkurze do dvou nadací úãastnících se
programu (Nadace dûti, kultura, sport v Uherském Hradi‰ti
a Nadace Jana Piveãky ze Slaviãína).
Koordinátofii programu / Programme co-ordinator:
Nadace Partnerství / The Environmental Partnership:
Martin Nawrath, tel. 542 422 769, fax 542 422 777,
[email protected]
Vzdûlávací nadace Jana Husa / The Jan Hus Educational
Foundation
Ivana Hurytová, Jo‰tova 10, 602 00 Brno, tel. 542 211 577,
fax 542 211 581, [email protected]
Poradní sbor / Advisory board:
TáÀa Hlavatá – Nadace Via, Praha / The Via Foundation,
Prague
BlaÏena Hu‰ková – konzultantka, Spoleãnost pro Jizerské
hory, o. p. s. / consultant, The Association for the Jizerské
hory Mountains, o. p. s.
TomበKrejãí – Komunitní nadace / The Community
Foundation Ústí nad Labem
Miroslav Pospí‰il – Trialog, o. s. / Trialog Civic Association
Brno
Simona ·karabelová – Ekonomicko-správní fakulta MU /
Faculty of Economy, Masaryk University, Brno
David Uhlífi – Regionální rozvojová agentura jiÏní Moravy /
Regional development agency of South Moravia
Petr Zeman – správní rada Vzdûlávací nadace Jana Husa /
Board of Directors of the Jan Hus Educational Foundation
29
Posílení regionálních nadací
Strengthening Regional Foundations
V druhé etapû, která probûhne v roce 2004 a do které
bude vybráno asi deset organizací, obdrÏí nadace pfiíspûvek
na vyhlá‰ení vlastního grantového programu. V pfiípadû
potfieby získá dal‰í konzultace a pomoc pfii realizaci grantového procesu. Nadace dále získá databázi grantÛ, úãetní
program a potfiebné za‰kolení. Budou probíhat dal‰í ‰kolení
t˘kající se strategického plánování, budování nadaãního
jmûní, public relations apod., na nû budou navazovat individuální konzultace a poradenství. Souãástí programu
budou i stáÏe. Pro závûreãnou etapu programu bude
na základû své práce a zpracovaného projektu vybráno
asi pût nadací, kter˘m bude poskytnut pfiíspûvek do nadaãního
jmûní. Z jeho v˘nosÛ budou moci nadále rozdûlovat nadaãní
pfiíspûvky a financovat ãásteãnû svou administrativu. Nadace
budou vy‰koleny v investování a správû majetku. Celkov˘
objem prostfiedkÛ urãen˘ na program je 15 000 000,- Kã,
z toho 10 500 000,- Kã bude pfiidûleno nadacím ve druhé
a tfietí etapû.
Uherské Hradi‰tû and the Jan Piveãka Foundation from
Slaviãín).
The next stage will start in 2004 and about ten foundations
will be selected for this stage. The foundations will receive
money for their own grant programme. In need they can
get consultations and help in granting. The foundations
will receive a grant database, an accounting programme
and training as well. Another training in strategic planning,
endowment building, public relations, etc. will take place
and will be followed with individual consultations. Part of
this guidance will include internships with various
organisations.
For the third part of the Programme, 5 foundations
will be selected according to their work and projects and
will receive contributions to their foundational assets.
From the revenues, these foundations will be able to
award grants and to finance their administrative costs.
The foundations will be trained in investing and financial
management. The total amount of money for this
Programme is 15 000 000 CZK. Of this, 10 500 000 CZK
will be given to foundations in the second and third stages.
30
Greenways
Zelené stezky Greenways
Greenways are trails or natural corridors used
in accordance with their environmental function
and potential for sport, tourism and recreation.
They contribute to natural and cultural heritage
conservation, improve the traffic situation, provide
opportunities for recreation and tourism and provide a stimulus for adopting a healthier lifestyle
and the sustainable use of local resources.
The Greenways Programme has assistance and grantmaking components. Assistance includes consultation in
the area of information, methodology, fundraising, promotion and project management. Grants are provided for
starting projects and for projects pursuing new ideas. Within the framework of co-operation with foreign partners,
the Programme supports study trips, participation in professional meetings and mutual information exchange.
Zelené stezky jsou trasy, komunikace nebo
pfiírodní koridory vyuÏívané v souladu s jejich
ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku
a rekreaci. Pfiiná‰ejí uÏitek v oblasti ochrany pfiírody
a kulturního dûdictví, zlep‰ují moÏnosti pro dopravu,
rekreaci a turistiku a jsou v˘zvou k zdravûj‰ímu
Ïivotnímu stylu a udrÏitelnému vyuÏívání místních
zdrojÛ.
Program Zelené stezky Greenways má asistenãní
a grantovou sloÏku. Asistence obsahuje poradenství v oblasti
informací, metodick˘ch postupÛ, získávání finanãních zdrojÛ,
propagace a projektového managementu. Granty jsou
poskytovány zaãínajícím projektÛm a projektÛm s nov˘mi
my‰lenkami. V rámci spolupráce se zahraniãními partnery
podporuje program Greenways studijní cesty, úãast na odborn˘ch setkáních a vzájemnou v˘mûnu informací.
T˘m programu Zelené stezky Greenways /
Greenways Programme Team:
Národní koordinátor / National co-ordinator Juraj Flamik,
Panská 7, 602 00 Brno, tel. 542 422 763, fax 542 422
777, [email protected]
ManaÏer mezinárodních projektÛ / International projects
manager Daniel Mourek, Krátká 26, 100 00 Praha 10,
tel./fax 274 816 727, [email protected]
ManaÏerka Greenways Praha-VídeÀ / Prague-Vienna Greenways manager Eva Bilíková, Panská 7, 602 00 Brno,
tel. 542 422 764, fax 542 422 777, [email protected]
(od záfií 2003 / since September 2003)
ManaÏerka Moravsk˘ch vinafisk˘ch stezek / Moravian
Wine Trails manager Anna âarková, tel. 518 625 358,
[email protected]
Darek Galle (do srpna 2003 / until August 2003)
Grantová komise / Grant commitee:
Jan Dungel – pfiedseda komise, pfiedseda správní rady
Nadace Partnerství / Head of the commission, Head of the
Environmental Partnership Board of Directors
Miroslav Kundrata – fieditel Nadace Partnerství / director
of the Environmental Partnership
Juraj Flamik – národní koordinátor Greenways / Greenways national co-ordinator
TomበLeskovjan – Greenways Travel Club
Daniel Drahotsk˘ – âeská spofiitelna, a. s.
Za správní radu program garantuje / On behalf of the
Board of Directors the programme is guaranteed by:
Jan Dungel
Hlavní stránky programu / Main programme websites –
www.greenways.info
31
Zelené stezky Greenways
Greenways
V ‰estém roce své existence vedla ãinnost programu
Greenways k realizaci nûkolika v˘znamn˘ch aktivit
na tfiech nejvût‰ích projektech Greenways v âeské republice.
Ve spolupráci s obcemi brnûnské oblasti se podafiilo
vyznaãit Brnûnskou vinafiskou stezku, a tím uzavfiít znaãení
celé sítû Moravsk˘ch vinafisk˘ch stezek
(vinarske.stezky.cz). Pátefiní trasa ze Znojma do Uherského Hradi‰tû tak spojuje deset samostatn˘ch vinafisk˘ch
okruhÛ v celkové délce 1250 km a 275 vinafisk˘ch obcí
jiÏní Moravy. MVS byly roz‰ífieny o spojky na rakouské
Vinafiské cesty a v mnoha místech bylo znaãení doplnûno
a opraveno.
Pro Greenways Praha-VídeÀ (prahawien.greenways.info.)
byla stanovena nová trasa, témûfi úplnû odklonûná ze silnic
druhé tfiídy a frekventovan˘ch úsekÛ tfietí tfiídy. Souãasnû
byly vyznaãeny nové velké tematické okruhy Stezka
RoÏmberského dûdictví a Stezka fiemesel a vyznání. Provoz
na stezce, spojující fiemeslné a v˘tvarné dílny, malá muzea
a církevní památky mezi Jindfiichov˘m Hradcem a Slavonicemi,
byl zahájen t˘dnem otevfien˘ch dílen v fiíjnu.
In the sixth year of its existence, the Programme ran
several remarkable activities on the three main Greenways
projects in the Czech Republic.
In co-operation with towns in the region of Brno,
the Brno Wine Trail was marked out and thus finished the
Moravian Wine Trails (vinarske.stezky.cz). The main trail
from Znojmo to Uherské Hradi‰tû connects ten separate
wine trails, altogether 1250 km long, and 275 wine towns
of South Moravia. The Moravian Wine Trails were connected with the Austrian Wine Trails and their marking was
repaired.
A new trace was decided for the Prague-Vienna Greenways (prahawien.greenways.info), almost absolutely off the
frequented roads. At the same time, new thematic trails
were marked out, the RoÏmberk Heritage trail and the
Craft and Confession trail. The trail, connecting handicrafts
and art workshops, small museums and church sights,
was opened in October with the week of workshops under
the open sky.
The youngest of the projects, the Krakow-Morava-Wien
Greenways (kmw.greenways.info), was marked out from
32
Greenways
Zelené stezky Greenways
the Polish borders to Brno. By the end of the summer,
a promotional tour took place on these greenways, organised
by enthusiasts from the ZO âSOP Studénka.
Thank to the Greenways Programme and âeská
spofiitelna (leading Czech saving bank) partnership, the
Greenways-âeská spofiitelna grant programme was opened
in 2003. The grant programme awarded 13 grants totalling more than 1 million CZK. Grants were awarded
in two categories, building the trail partnership and trail
adoption. The greatest success of adoption – taking
complex responsibility for the care and development of
the trail – is the adoption of the 220 km long Znojmo
Wine Trail by the Cykloklub Kuãera from Znojmo.
Very important from the international point of view is
the signature of the agreement of partnership and cooperation with the longest U.S. greenway – East Coast
Greenways, connecting 11 states on the eastern coast of
the U.S.A. The agreement was signed on the 4th International
Greenways conference in Providence. Furthermore, the
co-operation with the European Greenways Association
was deepened and thanks to the presentation of Central
European Greenways on conferences in Liege and Sevilla
the interest of the EU colleagues in preparation of projects
in the Central Europe has raised.
The Greenways team in 2003 set up or helped to set
up more than 140 events. Among the most important were:
18 seminars, 55 planning meetings and presentations,
14 events for the general public, 7 foreign excursions and
5 international conferences. Altogether, more than 7000
people participated in these events. Everywhere we meet
the interest in co-operation that overreaches our capacities.
The interest of professionals and the general public
manifested itself in the media presentation of the Greenways
projects and activities.
RovnûÏ nejmlad‰í z projektÛ, Greenways Krakow-MoravaWien (kmw.greenways.info), byl ve spolupráci s partnery
vyznaãen od polsk˘ch hranic aÏ po Brno. Koncem léta se
na této trase uskuteãnila propagaãní jízda, organizovaná
nad‰enci ze ZO âSOP Studénka.
Díky partnerství programu Greenways s âeskou
spofiitelnou se v roce 2003 poprvé otevfiel grantov˘ program
Greenways-âeská spofiitelna 2003, z kterého bylo udûleno
13 nadaãních pfiíspûvkÛ v celkové v˘‰i pfies 1 milión
korun. Granty byly rozdûleny ve dvou kategoriích, budování
partnerství pro stezku a adopce stezky. Za nejv˘raznûj‰í
úspûch adopce – pfievzetí komplexní péãe o údrÏbu,
zkrá‰lení a rozvoj stezky – povaÏujeme pfievzetí 220 km
dlouhé Znojemské vinafiské stezky Cykloklubem Kuãera
ze Znojma.
Z mezinárodní hlediska je v˘znamné podepsání dohody
o partnerství a spolupráci s nejdel‰í americkou Greenways
East Coast Greenways, spojující 11 státÛ v˘chodního
pobfieÏí USA. Dohoda byla podepsána pfied úãastníky
4. mezinárodní konference Greenways v Providence.
Prohloubila se i spolupráce s Evropskou asociací Greenways
a díky prezentacím stfiedoevropsk˘ch Greenways na konferencích o Greenways v Lutychu a Seville se zv˘‰il zájem
kolegÛ z EU o pfiípravu projektÛ i pro stfiední Evropu.
âtyfiãlenn˘ t˘m Greenways v roce 2003 uskuteãnil,
nebo se v˘znamnû podílel na více nûÏ 140 akcích. Mezi
nejdÛleÏitûj‰í patfiilo: 18 semináfiÛ, 55 plánovacích schÛzek
a prezentací, 14 akcí pro ‰irokou vefiejnost, 7 zahraniãních
exkurzí a 5 mezinárodních konferencí. Celkem se akcí
zúãastnilo témûfi 7000 úãastníkÛ. V‰ude jsme se setkali se
zájmem o spolupráci, kter˘ daleko pfievy‰uje na‰e moÏnosti.
Zájem odborné i ‰iroké vefiejnosti se projevil i v mediální
prezentaci projektÛ a aktivit Greenways.
33
Posilování kapacity neziskového sektoru
Strengthening the NGO’s Capacity
Iniciativa pro karpatsk˘ ekoregion
V roce 2003 pfiipravila Nadace Partnerství ve spolupráci se sestersk˘mi nadacemi z konsorcia EPCE, WWF
a Karpatskou nadací projekt na vytvofiení malého grantového
programu pro Karpaty. Tento projekt byl prezentován
na konferenci podporovatelÛ Úmluvy o ochranû Karpat
v Bra‰ovû, ale zatím se nepodafiilo najít vhodné zdroje
pro jeho realizaci.
www.carpathians.org
Carpathian Ecoregion Initiative
In 2003, the Environmental Partnership, in co-operation
with the partner foundations from the EPCE consortium,
WWF and the Carpathian Foundation, prepared a project
to start a small grant Programme for the Carpathians. This
project was presented on the conference of the supporters
of the Carpathians Protection Treaty in Brashov. However,
we could not find the financial back-up for running the
Programme.
www.carpathians.org
âesk˘ národní komitét UNEP
Zástupce Nadace Partnerství TomበRÛÏiãka byl znovu
zvolen do ¤ídicího v˘boru âNK UNEP a úãastnil se Svûtového
fóra obãanské spoleãnosti v Nairobi. âNK UNEP koordinoval
nûkolik aktivit k Svûtovému dni vody v âR, podílel se
na pfiípravû národní konference „UdrÏitelná spotfieba –
v˘zva pro 21. století“ a vydal u pfiíleÏitosti Svûtového roku
vod ve spolupráci s MÎP âR publikaci „Voda nad zlato“,
která je ãesk˘m tematick˘m pfiekladem zprávy UNEP – GEO3
a Svûtové zprávy o stavu vod.
www.unep.cz
The Czech UNEP National Committee (CUNC)
TomበRÛÏiãka, the representative of the Environmental
Partnership, was re-elected as a member of the CUNC Steering
Committee and took part in the 4th Global Civil Society Forum
in Nairobi, Kenya. CUNC co-ordinated several activities
celebrating the World Water Day in the Czech Republic
and took part in preparation of the national conference
“Sustainable consumption – the challenge for 21st century”.
To celebrate the International Year of Fresh Water, the CUNC
also published in co-operation with the Czech Ministry for
Environment a publication “Water Worth the Gold” which
is a thematic translation of the UNEP – GEO3 report and
World Water Development Report.
www.unep.cz
Institucionální podpora
Nadace Partnerství se rozhodla podporovat kaÏdoroãnû
v˘znamné ekologické organizace na regionální nebo celostátní
úrovni formou nadaãního pfiíspûvku na institucionální
rozvoj. Jde o formu podpory, která je v âR pro neziskové
organizace velmi málo dostupná, ale potfiebná pro zaji‰tûní
dlouhodobé stability tûchto organizací.
V roce 2003 udûlovala Nadace Partnerství institucionální
nadaãní pfiíspûvky poprvé (v minulosti byly podpofieny
projekty na roz‰ífiení ãlenské základny âeskému svazu
ochráncÛ pfiírody a Hnutí Brontosaurus). Ve velmi silné
konkurenci byly k dvouleté podpofie vybrány ZO âSOP
Kosenka z Vala‰sk˘ch Klobouk a TuÏ, se Broumovsko!
Institutional support
The Environmental Partnership decided to annually
support important environmental organisations on a regional
and a national level by giving grants for institutional
development. This kind of support is in the Czech Republic
very inaccessible, but important for ensuring the long-term
stability of these organisations.
34
Strengthening the NGO’s Capacity
Posilování kapacity neziskového sektoru
Favourable conditions for NGO development
The Environmental Partnership participates in most of
national platforms aiming at improving conditions for the
work of NGO sector. In 2003, we continued our activities
within the Czech Donors Forum which is chaired by the EP
director (preparing charitable lottery, 1% assignation law,
programme with corporate donors, etc. – see
www.donorsforum.cz).
Considerable capacity of the director Miroslav Kundrata
was devoted to work in the Governmental Council on NGOs.
While chairing the EU Committee of the Council, the aim before
entering the EU was to reach the best possible conditions
for NGOs to benefit from using Structural Funds.
We have participated in number of other national platforms and discussions, among others within the CEE Trust
for Civil Society.
Pfiíznivé prostfiedí pro rozvoj NNO
Nadace Partnerství se úãastní práce vût‰iny v˘znamn˘ch platforem, které mají za cíl zlep‰ovat podmínky pro
práci neziskového sektoru. V roce 2003 pokraãovala
nadace v aktivní ãinnosti na platformû Fóra dárcÛ, jehoÏ
v˘konnému v˘boru fieditel Nadace Partnerství pfiedsedá
(pfiíprava charitativní loterie, 1% asignace, spolupráce
s firemními dárci aj. – viz www.donorsforum.cz).
Nadace Partnerství vûnovala v˘znamnou kapacitu také
zapojení do Rady vlády pro NNO, zejména do jejího v˘boru
pro Evropskou unii (pfiedseda Miroslav Kundrata), kde
jsme spolu s dal‰ími ãleny usilovali hlavnû o co nejotevfienûj‰í
podmínky zapojení NNO do ãerpání strukturálních fondÛ.
Úãastnili jsme se také fiady dal‰ích platforem a diskusí,
mimo jiné v rámci programu CEE Trust.
35
Media presentation
Mediální prezentace Nadace Partnerství
The Environmental Partnership, for the third year
running, gets information about its media presentation
through professional software which was offered for free
by the company Newton IT. This software enables regular
updates on media mentions of the activities of the Environmental Partnership published in almost all national and
a large number of regional media sources.
In 2003, the activities of the Environmental Partnership
attracted 30% higher media attention than in the previous
year. The most attractive is the Tree of Life programme
and especially the Tree of the Year competition. The cooperation with the Kvûty Weekly, Impuls radio and
Centrum.cz contributed significantly to this success.
However, the media coverage of almost all programmes
has increased.
Nadace Partnerství uÏ tfietím rokem získává informace
o své mediální prezentaci prostfiednictvím profesionálního
softwaru, kter˘ nám zdarma poskytla spoleãnost Newton IT.
Software od spoleãnosti Newton IT umoÏÀuje pravidelné
zasílání a vyhodnocování mediálních zmínek o ãinnosti
Nadace Partnerství, uvefiejnûn˘ch ve vût‰inû celostátních
a velké síti regionálních médií.
V roce 2003 do‰lo k tfietinovému nárÛstu zmínek
o Nadaci Partnerství v ãesk˘ch médiích. Nejvût‰í zásluhu
má program Strom Ïivota a konkrétnû anketa Strom roku,
která je ze v‰ech aktivit nadace mediálnû nejzajímavûj‰í.
Velk˘ podíl na tom má i spolupráce s t˘deníkem Kvûty,
rádiem Impuls a portálem Centrum.cz. K nárÛstu poãtu
zmínek do‰lo témûfi u v‰ech programÛ nadace.
âlánky a reportáÏe s explicitní zmínkou o:
Articles and reports with explicit mention of:
Poãet zmínek:
No. of mentions:
Strom roku 2003 / Tree of the Year Competition . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Moravské vinafiské stezky / Moravian Wine Trails . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Den stromÛ / Arbor Day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
ZklidÀování dopravy ve mûstech a obcích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Traffic Calming Competition
Greenways Praha-VídeÀ / Prague-Vienna Greenways . . . . . . . . . . . . . . 22
Vefiejná sbírka Adoptujte strom! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Adopt A Tree! Public Collection
CD Strom Ïivota / CD Tree of Life . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Greenways Kraków-Morava-Vienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nadace Partnerství / The Environmental Partnership . . . . . . . . . . . . . 265
37
Z toho ve spojení s Nadací Partnerství:
Connected with the
Environmental Partnership:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
.................................9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
.................................8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
.................................3
.................................3
.................................8
Mediální prezentace Nadace Partnerství
Media presentation
Média referující o aktivitách Nadace Partnerství (v˘bûr)
Media referring about the activities of the Environmental Partnership (selection)
Deníky / Dailies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
Deníky Bohemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Deníky Moravia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Mladá Fronta DNES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Právo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Hospodáfiské noviny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
âasopisy / Magazines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Literární noviny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Moderní obec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zemûdûlec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kvûty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Architekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ekolist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Media&Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Televize / Televisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
38
People of the Enviromental Partnership
Lidé Nadace Partnerství
Správní rada / Board of Directors
Jan Dungel (pfiedseda správní rady / chairman) –
v˘tvarník a zoolog / artist and zoologist, Brno
Jifií Francek (místopfiedseda správní rady / vice
chairman) – ekonom / economist, SAZKA, a. s., Praha /
Prague
Ivan Barto‰ – vedoucí Správy CHKO Poodfií / chief
of the Administration of the Poodfií PLA, Studénka
Petr Hlobil – Centrum pro dopravu a energetiku,
CEE Bankwatch / Centre for Transport and Energy, CEE
Bankwatch, Praha / Prague
BlaÏena Hu‰ková – konzultantka, Spoleãnost
pro Jizerské hory, o. p. s. / consultant, The Association
for the Jizerské hory Mountains, o. p. s.
Jitka Klinkerová – PraÏské matky / Prague Mothers,
¤íãany u Prahy
âestmír Klos – novináfi, t˘deník EURO / journalist,
EURO Weekly, Praha / Prague
Blanka Malinová – uãitelka, ãlenka zastupitelstva
Blatná / teacher, member of Blatná town council
Bohumír ProkÛpek – fotograf / photographer,
Praha / Prague
Andreas Beckmann – Svûtov˘ fond ochrany pfiírody –
WWF, VídeÀ / Vienna
Monika Ka‰parová – poslanecká asistentka poslance
a ministra Ïivotního prostfiedí Libora Ambrozka / assistant
of the MP and minister for environment Libor Ambrozek
(od ãervna 2003 / since June 2003)
Miroslav Weber – pfiedseda pfiedstavenstva
âeskomoravského cementu, a. s. / chairman of the Board
of Directors of âeskomoravsk˘ cement, a. s. (od prosince
2003 / since December 2003)
Dozorãí rada / Supervisory Board
Jaroslav Kratochvíl – finanãní odborník / financial
specialist, Brno
Jifií Hrbáãek – ekonom / economist, ABN AMRO,
Praha / Prague
Jifií Hartmann – advokát / lawyer, Praha / Prague
39
Lidé Nadace Partnerství
People of the Environmental Partnership
Zamûstnanci a externí pracovníci Nadace
Partnerství / Staff and external employees
Miroslav Kundrata – v˘konn˘ fieditel nadace / executive
director of the foundation, [email protected]
Jackson Griffiths – dobrovolník, Program EU MládeÏ /
volunteer, European Program Youth (od záfií 2003 / since
September 2003 Janneke Barten – [email protected])
Programov˘ t˘m / Programme Team
TomበRÛÏiãka – vedoucí t˘mu a koordinátor programu
Vytváfiení partnerství v komunitách / Head of the team
and co-ordinator of the Building Community Partnerships
programme, [email protected]
Zbynûk Zavfiel – asistent programového t˘mu,
náhradní vojenská sluÏba / Programme team assistant,
alternative military service
Radka Dlabajová – koordinátorka programu PVP
a ·kolicího programu / Partnership for Public Spaces and
Training Programme co-ordinator, [email protected]
Ale‰ Kuták – externí koordinátor programu Doprava 21 /
Transportation for the 21st Century external co-ordinator,
[email protected] (do prosince 2003 / until
December 2003)
Petr ·míd – (kanceláfi Praha / Prague office), koordinátor programu Doprava 21 / Transportation for the
21st Century external co-ordinator, [email protected]
Michal Vesel˘ – koordinátor programu Strom Ïivota
a Îivot pro venkov / Tree of Life and Rural Livelihoods
Programme co-ordinator, [email protected]
Jana Dlabková – asistentka programu Strom Ïivota /
Tree of Life Programme assistant, [email protected]
(od záfií 2003 / sice September 2003)
Petr Jelínek – asistent programu Strom Ïivota / Tree
of Life Programme assistant, [email protected]
Juraj Flamik – koordinátor programu Zelené stezky
Greenways / Greenways Programme co-ordinator,
[email protected]
Darek Galle – manaÏer Greenways Praha-VídeÀ /
Prague-Vienna Greenways manager (od záfií 2003 /
since September 2003 Eva Bilíková, [email protected])
Anna âarková – manaÏerka projektu Moravské vinafiské
stezky / Moravian Wine Trails manager,
[email protected]
40
People of the Environmental Partnership
Lidé Nadace Partnerství
Daniel Mourek – (kanceláfi Praha / Prague office),
manaÏer mezinárodních projektÛ Greenways / Greeways
international projects manager, [email protected]
Martin Nawrath – koordinátor programu Posílení
regionálních nadací / Strengthening Regional Foundations
Programme co-ordinator, [email protected]
Ondfiej Sedlák – fotodokumentace a grafické práce,
náhradní vojenská sluÏba / photo documentation, alternative
military service, [email protected]
Ladislav âmel – správa sítû, externista / network
administration, external co-worker, [email protected]
Ale‰ Záboj – webmaster, externista / webmaster,
external co-worker (od ãervence 2003 / since July 2003
Zdenûk Îert, [email protected])
Grantov˘ t˘m / Grant Team
Radim Cenek – vedoucí t˘mu, evidence / Head of team,
grants documentation, [email protected]
Eva Bilíková – grantová asistentka / grant assistant
(od záfií 2003 / since September 2003 Jana Tesafiová,
[email protected])
Finanãní t˘m / Financial Team
Markéta Ondrá‰ková – vedoucí t˘mu, ekonomka /
Head of team, economist, [email protected]
Andrea Rezková – právniãka / lawyer,
[email protected]
Petra Vejrostová – úãetní / accountant,
[email protected]
Rozvojov˘ t˘m / Development Team
Radana BlaÏková – (kanceláfi Praha / Prague office),
vedoucí t˘mu, fundraising / Head of team, fundraising,
[email protected]
Miroslav Bohdálek – práce s médii / public relations,
[email protected]
Logistick˘ t˘m / Logistic team
Alice Sobolová – vedoucí t˘mu / Head of team,
[email protected]
Tereza Kuãerová – asistentka / assistant,
[email protected]
41
Adresy ãlenÛ konsorcia EPCE
EPCE Consortium Members Addresses
Nadace Partnerství
The Czech Environmental Partnership Foundation
Panská 7, 602 00 Brno, Czech republic
tel. +420 542 422 766
fax +420 542 422 777
[email protected]
www.nadacepartnerstvi.cz
kanceláfi v Praze/Prague Office
Krátká 26, 100 00 Praha 10
tel./fax +420 274 816 727
Fundatia Pentru Parteneriat
The Romanian Environmental Partnership
Foundation
Street address:
Harghita Str., nr. 7/A/6, 4100 Miercurea Ciuc, Romania
Postal address:
P.O.BOX 141, 4100 Miercurea Ciuc, Romania
tel. +40 266 31 06 78
fax +40 266 31 06 86, 31 54 88
[email protected]; [email protected]
www.epce.ro
Ökotárs Alapítvány
The Hungarian Environmental Partnership Foundation
Szerb u. 17-19, Budapest, 1059 Hungary
P. O. BOX 931, Budapest, 1463
tel. +36 1 411 35 00
fax +36 1 411 35 15
[email protected]
www.okotars.hu
Nadacia EkoOb‰tnost
The Bulgarian Environmental Partnership
Foundation
12, Parchevich Str., apod. 10, Sofia 1000 Bulgaria
tel/fax 003592 951 54 79, 003592 951 54 46
[email protected]
www.bepf-bg.org
Fundacja Partnerstwo dla Ârodowiska
The Polish Environmental Partnership Foundation
Bracka 6/6, 31-005 Krakow, Poland
tel. +48 12 42 25 088, 43 02 443, 43 02 465
fax +48 12 42 94 725
[email protected]
www.epce.org.pl
Nadácia Ekopolis
The Slovak Environmental Partnership Foundation
Komenského 21, 974 00 Banská Bystrica
tel./fax +421 48 41 45 259,
tel. +421 48 41 45 478 (office)
[email protected]
www.ekopolis.sk
42
Programme Partners
Programoví partnefii
Actaea, RoÏnov pod Radho‰tûm
Agentura ochrany pfiírody a krajiny
Alternativní dopravní studio ADOS, Brno
Antioch Institute New England, USA
A-projekt, Slovensko
Arboeko, s. r. o.
Archinet, Praha
Atelier Walter, Brno
Bermak – zahradnické centrum
Blatka, o. s., Zál‰í
Centrum dopravního v˘zkumu
Centrum ekologické a globální v˘chovy CASSIOPEIA,
âeské Budûjovice
Centrum pro komunitní práci stfiední Morava
Centrum.cz
Civitas per populi, o. s.
Cyklistika energie budoucnosti, Praha
Cyklo Klub Kuãera, Znojmo
âeská spofiitelna, a. s.
âesk˘ rozhlas Brno
Diplomatic Ladies Association, Praha
DÛm ekologické v˘chovy Lipka
East Coast Greenway Alliance, Warefield, USA
EDEN, s. r. o., Brno
Energetická agentura Vysoãiny, Jihlava
European Greenways Association, Belgie / Belgium
Fbw/4, Wolkersdorf, Rakousko / Austria
Fórum dárcÛ / Czech Donors Forum, Praha
Friends of Czech Greenways, New York
Fundacja Partnerstwo dla Srodowiska (EPCE Polsko /
Poland)
German Marshall Fund
Greenways Praha-VídeÀ, o. s.
Greenways Travel Club, Mikulov
ChadimÛv Ml˘n, o. s., Horní Dubénky
Chemins du Rail, Brusel, Belgie / Belgium
Chrám chmele a piva, o. s., Îatec
International Centre for Protected Landscapes, Wales
J&M agency, s. r. o.
Jezdeck˘ klub Dolly, Zál‰í
Kru‰nohorské sdruÏení pro úspory energie
Kru‰pánek, o. s., Vlko‰ u Kyjova
Mendelova zemûdûlská a lesnická univerzita,
Zahradnická fakulta v Lednici
Mûsíãník Moderní Obec
Mûsto Telã
Mûsto Veselí nad LuÏnicí
Mûstská ãást Praha 12
Mûstská ãást Praha 13
Mikroregion Hru‰ovansko
Mikroregion Mikulovsko
Mikroregion Nov˘ DvÛr, Kyjovsko
Ministerstvo Ïivotního prostfiedí âR
Ministerstvo dopravy âR
Ministerstvo pro místní rozvoj âR
Ministerstvo zemûdûlství âR
Na dobr˘ch cestách, o. s., Zahrádky
Nadace Charty 77
Nadace OSF
Nadace Via
Nadácia Ekopolis (EPCE Slovensko / Slovakia)
Nakladatelství Economia, a. s.
Národní park Podyjí
Newton IT
Novohradská obãanská spoleãnost, Nové Hrady
Obec Modrá
Obec Zahrádky
Okra‰lovací spolek ve Znojmû
Olomouãtí Kolafii, Olomouc
Phoenix Telã, Kostelní Myslová
43
Programoví partnefii
Programme Partners
Project for Public Spaces, NY, USA
Pfiátelé mûsta Mikulova, o. s.
QLF/Atlantic Center for the Environment, USA
Rádio Impuls
Rails to Trails Conservancy, Washington DC, USA
Region Poodfií, Barto‰ovice
Regionální rozvojová agentura jiÏní Moravy, Brno
RoÏmberk Society, TfieboÀ
Scotish Interpretation Newtork
SdruÏení Cyklistická stezka Brno-VídeÀ
SEVEN, Praha
SEVER, Horní Mar‰ov
SEV Chaloupky, KnûÏice
School of Architecture, Royal Danish Academy
of Fine Arts, Dánsko / Denmark
Slavonická renesanãní spoleãnost, Slavonice
Svaz ekologick˘ch zemûdûlcÛ PRO-BIO
Svaz mûst a obcí âR
·kolky Litomy‰l
TEREZA, Praha
T˘deník Kvûty
Útvar hlavního architekta Magistrátu mûsta Brna
VaÀkovka, o. s.
Velvyslanectví USA / U.S. Embassy
Velvyslanectví Velké Británie / UK Embassy
Velvyslanectví Nizozemí / Embassy of the Netherlands
Velvyslanectví Dánsko / Embassy of Denmark
Vinium Velké Pavlovice
VITA, Ostrava
Vydavatelství Era group, s.r.o., Brno
Vzdûlávací Nadace Jana Husa
Weinviertel Management, Poysdorf, Rakousko / Austria
Weinviertel Tourismus, Poysdorf, Rakousko / Austria
WWF Dunajsko-karpatsk˘ program, VídeÀ, Rakousko
Znovín Znojmo v ·atovû
ZO âSOP Salamandr, RoÏnov pod Radho‰tûm
ZO âSOP Veronica, Brno
ZO âSOP Kosenka, Vala‰ské Klobouky
ZO âSOP Studénka
44
Financial Report
Finanãní zpráva
47
Rozvaha k 31. prosinci 2003
Assets and Liabilities as of 31-12-03
Aktiva / Assets
stav k 1. lednu 2003 v Kã /
as of January 1, 2003 in CZK
Stálá aktiva / Fixed assets
Software
Drobn˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek / Small long-term immaterial property
Oprávky k software / Depreciation of software
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku / Depreciation
accumulated of small long-term immaterial property
Samostatné movité vûci a soubory movit˘ch vûcí / Individual movables and
their collections
Oprávky k samostatn˘m movit˘m vûcem a souborÛm movit˘ch vûcí /
Depreciation of individual movables and their collections
Drobn˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek / Small long-term material property
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku / Depreciation
of small long-term material property
Umûlecká díla a pfiedmûty / Art works
Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ majetek / Advance payments provided for
long-term property
Majetkov˘ vklad Partnerství, o. p. s. / Property deposit of Partnerství, o. p. s.
Ostatní dlouhodob˘ finanãní majetek / Other long-term financial property
Stálá aktiva celkem / Total of fixed assets
-43225,90
66500,00
50725,90
-9443,00
-50725,90
873855,50
979247,00
-516733,40
-574359,40
870177,00
-845564,00
1029996,30
-1015500,30
10000,00
50000,00
10000,00
87500,00
400000,00
43927623,79
44776858,89
400000,00
65034538,64
66008479,24
453842,13
348492,49
142963,98
33577126,37
6051478,63
587653,56
100543,00
12108587,43
39357,67
-7600,00
2810454,04
10778,07
98295,17
1555745,00
277215,75
50915,13
15319526,88
14343084,82
1179809,87
473820,00
6199695,76
39250,04
50725,90
ObûÏná aktiva / Current assets
V˘robky a zboÏí na skladû (mapy Moravské vinafiské stezky, CD Strom Ïivota) /
Products and stored goods (Moravian Wine Trails maps, Tree of Life CD)
Pokladna / Cash
Bankovní úãty / Bank accounts
DluÏné cenné papíry k obchodování / Owing commercial papers for commerce
Odbûratelé / Customers
Poskytnuté provozní zálohy / Provided operation advance
Ostatní pohledávky / Other outstanding claims
Pohledávky za zamûstnanci / Employees active claims
Opravná poloÏka k pohledávkám / Corrective item for demands
Jiné pohledávky / Other claims
DaÀ z pfiíjmÛ / Income tax
Náklady pfií‰tích období / Future costs
Pfiíjmy pfií‰tích období / Future income
Kurzové rozdíly aktivní / Exchange-rate differences-active
Dohadné úãty aktivní / Suppositive accounts active
ObûÏná aktiva celkem / Total of current assets
Aktiva celkem / Total of Assets
48
stav k 31. prosinci 2003 v Kã /
as of December 31, 2003 in CZK
57806440,80
2636981,46
10778,07
127866,01
639854,38
4275,50
120000,00
41494350,41
102583299,69
107502829,65
Assets and Liabilities as of 31-12-03
Rozvaha k 31. prosinci 2003
Pasiva / Liabilities
stav k 1. lednu 2003 v Kã /
as of January 1, 2003 in CZK
Vlastní zdroje / Own sources
Nadaãní jmûní vlastní / Endowment - own
Nadaãní jmûní NIF / Endowment - Foundation Investment Fund (FIF)
Ostatní jmûní / Other assets
Fondy organizace (v˘nosy organizace, fondy technického vybavení) /
Organization’s funds (revenues, technical equipment funds)
Fondy organizace (pokraãování projektÛ) / Organization’s funds
(project continuation)
Vefiejná sbírka Adoptujte strom! / Public collection Adopt a Tree
OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku / Differences in valuation arising from
the property revaluation
V˘sledek hospodafiení za rok 2003 / Balance in 2003
V˘sledek hospodafiení za rok 2002 / Balance in 2002
Vlastní zdroje celkem / Total of own sources
stav k 31. prosinci 2003 v Kã /
as of December 31, 2003 in CZK
4309580
58554000
7647099,74
634066,37
4509580
70177000
7036506,43
1010045,37
13569112,53
5823742,49
45684
-175379,54
50999,96
-983832,03
1433553,65
883418,51
85467581,61
89057595,87
Cizí zdroje / Other sources
Závazky z obchodního styku / Business liabilities
Ostatní závazky / Other liabilities
Zamûstnanci, civilní sluÏba / Employees, alternative military service
Zúãtování s institucemi sociálního a zdravotního poji‰tûní / Settlement with
social security and health insurance institutions
Ostatní pfiímé danû / Other direct taxes
V˘nosy pfií‰tích období / Future income
V˘daje pfií‰tích období / Future costs
Kurzové rozdíly pasivní / Exchange-rate differences – passive
Dohadné úãty pasivní / Suppositive accounts passive
Cizí zdroje celkem / Total of other sources
78007,1
5055726,48
171643,2
69099
263854,87
6339338,74
141386
70599
44822
11552727,5
62106
6702,8
74884
17115718,08
28341
11398483,98
2002
33195,19
168033
18445233,78
Pasiva celkem / Total of Liabilities
102583299,7
107502829,65
49
Komentáfi k rozvaze za rok 2003
Comments on Assets and Liabilities
Aktiva / Assets
1) software 66 000,- Kã / CZK:
• internetové stránky (vinarske.stezky.cz), pofiízené z projektu CBC Phare /
webpage (vinarske.stezky.cz), paid from the CBC Phare project
2) poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 87 500,- Kã / advance
payments provided for long-term immaterial property 87 500 CZK:
• poskytnutá záloha Ing. Martinu Rajnochovi na vypracování databáze pro evidenci
nadaãních pfiíspûvkÛ vãetnû propojení s úãetnictvím / advance payment for
Ing. Martin Rajnoch to make a grant database that will be connected with the
accounting system
3) podíly v ovládan˘ch a fiízen˘ch osobách 400 000,- Kã / shares in controlled
and managed bodies 400 000 CZK:
• vklad do Partnerství, o. p. s. / deposit of Partnerství, o. p. s.
4) ostatní dlouhodob˘ finanãní majetek 65 034 538,64,- Kã / other long-term
financial property 65 034 538,64 CZK:
• investice nadaãního jmûní a ostatního majetku / investments of the endowment
and other property
a) cenné papíry v nadaãním jmûní / commercial papers in the endowment
Cenn˘ papír / Commercial paper
ÎB Trust, Balancovan˘ fond nadací (069)
âSOB, a. s., âSOB nadaãní (069)
ING ãesk˘ fond penûÏního trhu (069)
ING ãesk˘ fond obligací (069)
ING ãesk˘ akciov˘ fond (069)
ISâS Trendbond (069)
ESPA FIDUCIA (A) (069)
ING Czech Bond (P DIS) (069)
dluhopis Volkswagen fin vw (069)
dluhopis AIG Sunamerica (069)
poãet ks / number of pcs.
Aktuální cena k 31. 12. 2003 v Kã /
current value on December 31, 2003 in CZK
30 513 000
9 854 246,44
1 163 813,66
2 710 960,62
364 227,17
3 379 964,62
7 172 259,22
2 341 476,64
2 505 246,67
3 460 951,67
30 000 000
9 652 509
887,141
1 769,187
284,337
3 237 514
71 309
11 528
1
1
b) cenné papíry z ostatního majetku nadace / commercial papers from other property
Cenn˘ papír / Commercial paper
ÎB Trust, Balancovan˘ fond nadací (069)
Lux topeuropa anteile (069)
Deutschland potential (069)
Strategie anteile (069)
Biopharma anteile (069)
Topwelt (069)
Lux teleglobal (069)
L.Europa Pot. (069)
Komfort Ptf Balanced (069)
poãet ks / number of pcs.
Aktuální cena k 31. 12. 2003 v Kã /
current value on December 31, 2003 in CZK
39 845,91
48 114,94
283 656,52
733 937,60
38 458,25
47 899,77
87 190,19
238 541,31
86 949,10
39 176
20
106
293
20
24
37
195
60
50
Comments on Assets and Liabilities
Komentáfi k rozvaze za rok 2003
5) zboÏí na skladû a v prodejnách 348 492,49 Kã / stored goods:
• mapy Moravské vinafiské stezky, CD Strom Ïivota / Maps of Moravian Wine
Trails, Tree of Life CD
6) dluÏné cenné papíry k obchodování 14 343 084,82 Kã / owing commercial
papers totalling 14 343 084,82 CZK:
• investice z voln˘ch prostfiedkÛ a z ostatního jmûní za úãelem lep‰ího zhodnocení
fin. prostfiedkÛ / investments of free finances and other endowment aiming at
better appreciation of finances
Cenn˘ papír / Commercial paper
ABN AMRO Funds AAF-Czech Rep. (253)
IS âS SPOROBOND (253)
IS âS SPOROINVEST (253)
Tatra Asset Mng. – Charity Set TAM-KDF (253)
Tatra Asset Mng. – Charity Set TAM-KPF (253)
poãet ks / number of pcs.
Aktuální cena k 31. 12. 2003 v Kã /
current value on December 31, 2003 in CZK
6 879 237,23 Kã
1 627 290,45 Kã
2 007 355,16 Kã
2 284 921,46 Kã
1 544 279,99 Kã
62 532,84
1 072 703
1 190 108
1 596 701
1 355 057
Pasiva / Liabilities
7) ostatní pohledávky 6 199 695,76 Kã / other outstanding claims 6 199 695,76 CZK:
• pohledávky z pfiislíben˘ch nadaãních darÛ na projekty nadace, z toho 5 189
980 Kã Nadace VIA na program „Podpora regionálních nadací“ a 783 400,- Kã
poskytnuté návratné nadaãní pfiíspûvky neziskov˘m organizacím / donor claims,
which are based on grant agreements – 5 189 980 CZK from the VIA Foundation
for the Strengthening Regional Foundations Programme and 783 400 CZK
provided by the foundation as returnable grants
11) vlastní jmûní 81 730 586,43 Kã / own endowment 81 730 586,43 CZK
• nadaãní jmûní a ostatní jmûní nadace / foundational endowment and other
property of the foundation
Dne 13. 11. 2002 podala nadace návrh na zápis zv˘‰ení nadaãního jmûní o ãástku
19 744 000,- Kã. Zápis byl proveden dne 12. 3. 2003. / On November 11, 2002,
the foundation proposed to raise the endowment with 19 744 000 CZK.
The registration was approved on March 12, 2003.
• vloÏeno do podílov˘ch listÛ âSOB nadaãní ve v˘‰i 10 000 000,- Kã a do portfolia
u âeské spofiitelny, a. s. ve v˘‰i 9 744 000,- Kã / 10 000 000 CZK were put in
âSOB nadaãní, and 9 744 000 CZK in âeská spofiitelna, a. s. portfolio
Dne 12. 6. 2003 podala nadace návrh na zápis zv˘‰ení nadaãního jmûní o ãástku
6 625 000,- Kã. Zápis byl proveden dne 24. 11. 2003. / On June 12, 2003, the
foundation proposed to raise the endowment with 6 625 000 CZK. The registration
was approved November 24, 2003.
• vloÏeno do portfolia u âeské spofiitelny v celé v˘‰i 6 625 000,- Kã / 6 625 000
were put in âeská spofiitelna, a. s. portfolio
8) jiné pohledávky 2 636 981,46 Kã / other claims 2 636 981,46 CZK
• pohledávky z pfiislíben˘ch nadaãních darÛ na projekty / claims based on grant
agreements for the projects:
Îivot pro venkov 458 176,22 Kã (DBU – admin. EPCE Polsko) / Rural Livelihoods
458 176,22 CZK (DBU – administrated by the EPCE Poland)
Energetické alternativy 1 791 144,22 Kã (Lucemburské ministerstvo Ïivotního
prostfiedí) / Energy Alternatives 1 791 144,22 CZK (Ministry of Environment of
Luxembourg)
Greenways – Infrastruktura MVS 387 661,02 Kã (dotace CBC Phare) / Greenways –
MWT infrastructure 387 661,02 CZK (CBC Phare project)
12) pfiehled sloÏení vlastního jmûní / distribution of own endowment:
nadaãní jmûní v Kã / endowment in CZK
a) z prostfiedkÛ Nadaãního investiãního fondu (pfievod z Fondu národního
majetku âR) / from the Foundation Investements Fund (transfer from the
National Property Fund of the Czech Republic)
podílové listy âSOB nadaãní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 000
podílové listy ÎB Trust Balancovan˘ fond nadací . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 000
portfolio âeská spofiitelna, a. s. (komisionáfiská sml.) . . . . . . . . . . 25 179 000
BÚ âeská spofiitelna 994404-0649065001/0800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 998 000
(pfiipsáno 18. 12. 2003, zatím není zaregistrováno v nadaãním rejstfiíku / added
on December 18, 2003, not registered in foundational register yet)
mezisouãet NJ NIF / subtotal of endowment from FIF . . . . . . . . . . . . 70 177 000
9) dluÏné cenné papíry k obchodování 14 343 084,82 Kã / owing commercial
papers for purchasing 14 343 084,82 CZK
• investice z doãasnû voln˘ch provozních prostfiedkÛ / investments of temporarily
disposable operational finances
10) pfiíjmy pfií‰tích období 639 854,38 Kã / future incomes 639 854,38 CZK
• oãekávané v˘nosy z nadaãního jmûní za rok 2003, které budou pfiipsány
na bankovní úãet v roce 2004 / revenues from the endowment in 2003 payable
in 2004
51
Komentáfi k rozvaze za rok 2003
Comments on Assets and Liabilities
b) z ostatních prostfiedkÛ / other finances
podílové listy ING âesk˘ fond obligací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 732 300
podílové listy ING âesk˘ fond penûÏního trhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 156 000
podílové listy ING âesk˘ akciov˘ fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 280
mezisouãet zapsaného NJ z ostatních prostfiedkÛ / subtotal of registered endowment
of other finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 203 580
penûÏní prostfiedky na BÚ u âeské spofiitelny (k 31. 12. 2003 nezapsané
v nadaãním rejstfiíku) / finances in âeská spofiitelna checking account /
before December 31, 2003 not registered
in foundational register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 000
mezisouãet NJ z ostatních prostfiedkÛ / subtotal of endowment
of other finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 509 580
15) oceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkÛ 983 832,03 Kã /
Differences in valuation arising from the property revaluation 983 832,03 CZK
• pokles hodnoty investic v prÛbûhu roku. Pfiepoãet kupní ceny finanãního majetku
aktuálním hodnotou k 31. 12. 2003. / decrease of the value of investment during
the year. Re-count of the purchase price of the financial property with the current
price on December 31, 2003.
16) v˘sledek hospodafiení 1 433 553,65 Kã / Balance 1 433 553,65 CZK
• jedná se o v˘nosy z nadaãního jmûní za rok 2003. Tyto prostfiedky budou
v roce 2004 pouÏity ke krytí poskytnut˘ch nadaãních pfiíspûvkÛ a reÏie v základním
grantovém programu (v pomûru 80:20) / revenues from the endowment in 2003.
These finances will be used in 2004 for grants and overheads in the Open Grant
Programme (in 80:20 ratio).
13) Ostatní jmûní / Other assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 036 506,43
17) ostatní závazky 6 339 338,74 Kã, z toho / other
liabilities 6 339 338,74 CZK:
• nevyplacené nadaãní pfiíspûvky poskytované nadací (2. a 3. platby nadaãních
pfiíspûvkÛ k vyplacení po obdrÏení zpráv) / unpaid grants (2nd and 3rd part of the
grant is paid after receiving a report from granties . . . . . . . . . . . . . . 6 367 080,93
• ostatní závazky (stravné a ubytování pro dobrovolníka v roce 2004 apod.) /
other liabilities (expenses for the EVS volunteer in 2004 etc.) . . . . 236 112,68
14) fondy 6 884 787,82 Kã / funds 6 884 787,82 CZK
• finanãní prostfiedky ke krytí hlavní ãinnosti nadace v pfií‰tích obdobích, z toho /
finances to cover the main activities of the foundation in upcoming periods:
– fond na nákup technického vybavení 793 826,37 Kã. Vytvofien z kladn˘ch
v˘sledkÛ hospodafiení z minul˘ch let a od dárcÛ, ktefií poskytli prostfiedky pfiímo
na nákup technického vybavení. / Technical Equipment Fund of 793 826,37 CZK.
Created from positive financial results of previous years and from the gifts of
donors contributing directly to the technical equipment.
– fond pokraãování projektÛ 5 823 742,49 Kã. Vytvofien zÛstatky nespotfiebovan˘ch
darÛ, z toho (v Kã) / Project Continuation Fund of 5 823 742,49 CZK. Consists of
unused finances of the projects (in CZK):
Energetické alternativy / Energy Alternatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718 649,02
Partnerství pro vefiejná prostranství / Partnership for Public Spaces . . . . . 644 164,92
Doprava pro 21. století / Transportation for the 21st Century . . . . . . 244 479,18
Ekologické zemûdûlství / Organic Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 027,60
·kolicí program / Training Programme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916 944,02
Fundraising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 160
Asistenãní program / Assistance Programme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 686
Posílení regionálních nadací / Strengthening Regional Foundations . . . 132 623
Povodnû / Floods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 100
PrÛzkum NNO v âR / Survey of the Czech NGOs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 814
Zelené stezky Greenways / Greenways Programme . . . . . . . . . . . . 2 322 847,96
ReÏie (dary na nadaãní pfiíspûvky) / Overheads (gifts for grants) . . . . . 103 000
Základní grantov˘ program / Open Grant Programme . . . . . . . . . . . . 72 246,79
– fond zÛstatku vefiejné sbírky (nadaãní pfiíspûvky pro tfietí osoby
v roce 2004) / Public Collection Fund (for grants in 2004) . . . . . . . . 50 999,96
– fond opotfiebení automobilu (na krytí odpisÛ sluÏebního automobilu) /
Car depletion Fund (to cover an amortization of a car owned by the
foundation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 162
– fond opotfiebení software (na krytí odpisÛ internetov˘ch stránek
vinarske.stezky.cz) / Software Depletion Fund (to cover an amortization of
vinarske.stezky.cz website) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 057
18) dohadné úãty pasivní 168 033,- Kã / Suppositive accounts passive 168 033 CZK
• odhad spotfiebované energie za rok 2003 nevyúãtované k 31. 12. 2003 /
Estimation of office energy consumption for 2003, not accounted for before
December 31, 2003.
19) v˘nosy pfií‰tích období 11 398 483,98 Kã / future incomes 11 398 483,98 CZK
• pfiijaté nadaãní dary na období 2004–2005, z toho / received gifts for
2004–2005:
Posílení regionálních nadací (dar od Nadace VIA) / Strengthening Regional
Foundations (from the
VIA Foundation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 047 595,80
Interpretace místního dûdictví (dar od Velvyslanectví USA) / Local Heritage
Interpretation 46 737,10 Kã (gift from the U.S. Embassy)
Zelené stezky Greenways (dar od RBF) / Greenways Programme (gift from
the RBF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 282 700
52
229
Poãet nadaãních
pfiíspûvkÛ /
No. of grants
awarded
200
199
196
190
150
129
123
100
85
74
65
50
44
47
34
1991-2
PrÛmûrná v˘‰e
nadaãních
pfiíspûvkÛ /
Average grant
amount
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
100.000
90.411
88.426
89.070
82.490
80.000
77.520
60.000
81.790
79.450
65.566
60.840
65.256
59.680
48.710
40.000
1991-2
Celková v˘‰e
nadaãních
pfiíspûvkÛ /
Total amount
of grants
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
20.249.628
20.000.000
15.540.163
15.000.000
13.047.786
11.663.053
12.790.266
10.146.632
10.000.000
6.704.671
5.000.000
4.441.225
2.240.830
1991-2
3.410.880
3.878.941
1993
3.028.400
1994
53
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
V˘kaz zisku a ztráty
Statement of Revenues and Expenses
Náklady / Expenses
Název / Title
Celkem v Kã / Total in CZK
Materiálové náklady / Material expenses
Spotfieba materiálu (kanceláfiské potfieby, ostatní
187 391,00
materiálové náklady) / Materials (office supplies,
other material expenses)
Odborné publikace / Expert publications
6 628,50
Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku /
132 667,30
Purchase of small long-term material property
Spotfieba energie / Energy consumption
141 092,00
Prodané zboÏí / Sold goods
383,81
Materiálové náklady celkem / Total of material expenses
468 162,61
SluÏby / Services
Nájem / Rent
Opravy a udrÏování / Repairs and maintenance
Telefony, fax, e-mail, po‰tovné, internet / Telephone,
fax, e-mail, postage, internet
Koordinace programÛ / Programme co-ordination
Fotopráce, kopírování, tisk, grafická úprava,
distribuce,… / Photodocumentation, copying, print,
layout, distribution,…
Vzdûlávání zamûstnancÛ (úãastnické poplatky,
semináfie, konference, kurzy) / Staff education
(participation fees, seminars, conferences, courses)
Pofiádání semináfiÛ, ‰kolení, v˘stav / Organisation
of seminars, trainings, exhibitions, workshops
Pofiádání správní rady / Board of Directors meetings
Ostatní sluÏby (údrÏba poãítaãové sítû a PC,
pfieklady, tvorba www stránek, pfieprava,
registraãní poplatky, audit úãetnictví, pfiedplatné,
odborné konzultace, zpracování studií, poplatky
OSA …) / Other services (PC and network
maintenance, translations, website creation,
transport, registration fees, audit of accounting,
subscription, professional consultations, creation
of expert studies, OSA fees,…)
Cestovné / Travel expenses
Náklady na reprezentaci, obãerstvení na akcích /
Representation costs, refreshments at events
SluÏby celkem / Total of services
V˘nosy / Revenues
Název / Title
Nadaãní dary / Received gifts
Nadaãní dary celkem / Total of gifts to foundation
V˘nosy z vlastní ãinnosti / Revenues from own activities
TrÏby za zboÏí a v˘robky (CD Strom Ïivota, mapy
Moravské vinafiské stezky, publikace PVP) / Sales
of goods (Tree of Life CD, maps of Moravian Wine
Trails, PVP publications)
TrÏby za ostatní sluÏby / Sales of other services
SdruÏení prostfiedkÛ k rozvoji ekologického
zemûdûlství (PRO-BIO) / Combined finances for
the development of organic agriculture (PRO-BIO)
Vstupné na benefiãní koncert Strom Ïivota / Concert for
Trees admission
Reklama / Advertising
Zmûna stavu zásob v˘robkÛ / Change in amount
of stored goods
Pfiefakturace nákladÛ / Change of invoice expenses
V˘nosy z vlastní ãinnosti celkem / Total of revenues
from own activities
172 725,00
76 445,60
316 167,03
2 472 873,15
602 145,80
Celkem / Total
14 801 447,27
189 342,00
1 209 874,27
150 000,00
8 970,00
300 000,00
-104 965,83
189 029,96
1 942 250,40
83 727,28
V˘nosy z finanãního majetku / Revenues from financial property
Úroky z bûÏn˘ch úãtÛ / Interest from current accounts
V˘nosy z finanãního majektu (dividendy z podílov˘ch listÛ
apod.) / Revenues from financial property
(dividends from investment certificates, etc.)
TrÏby z prodeje cenn˘ch papírÛ a vkladÛ / Sales
of commercial papers
Kurzové zisky / Exchange-rate gains
V˘nosy z finanãního majetku celkem / Total of
revenues from financial property
305 431,43
86 914,00
1 441 356,29
Ostatní v˘nosy / Other revenues
Vrácené nevyãerpané nadaãní pfiíspûvky z minul˘ch let /
Returned unused grants from previous years
Zúãtování opravn˘ch poloÏek / Accounting of corrective items
539 293,63
120 536,08
Ostatní v˘nosy / Other revenues
Ostatní v˘nosy celkem / Total of other revenues
6 217 615,29
54
280 741,32
1 290 233,99
3 665 299,66
60 059,59
5 296 334,56
43 836,20
7 600,00
22 725,69
74 161,89
Statement of Revenues and Expenses
Osobní náklady / Personal costs
Mzdy zamûstnancÛ (vãetnû dohod o provedení práce
a civilní sluÏby) / Staff salaries (including external staff
services and alternative military service)
Zdravotní a sociální poji‰tûní / Health and social insurance
Stravenky / Luncheon vouchers
Osobní náklady celkem / Total of personal costs
Nadaãní pfiíspûvky / Foundation’s grants
Nadaãní pfiíspûvek na cestovné / Travel grants
Nadaãní pfiíspûvky / Foundation’s grants
z toho nadaãní pfiíspûvky z v˘nosÛ NIF / of which
grants from FIF
Nadaãní pfiíspûvky celkem / Total of foundation’s grants
Ostatní / Other
âlenské pfiíspûvky / Membership fees
Kurzové ztráty / Exchange-rate losses
Bankovní poplatky / Bank fees
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku / Depreciations of long-term material
and immaterial property
Prodané cenné papíry a podíly / Sold commercial
papers and investment certificates
Ostatní náklady – poji‰tûní majetku apod. /
Other costs – property insurance, etc.
Ostatní náklady celkem / Total of other expenses
Pfievod nevyãerpan˘ch darÛ na projekty do fondu
organizace / Transfer of unused grants to the
organisation’s fund
Pfievod v˘tûÏku z prodeje CD Strom Ïivota
do vefiejné sbírky Adoptujte strom! / Transfer of profits
of Tree of Life CD to public collection Adopt a tree!
NÁKLADY CELKEM / TOTAL OF EXPENSES
V¯SLEDEK HOSPODA¤ENÍ / BALANCE
OBRAT / TURNOVER
V˘kaz zisku a ztráty
2 204 245,70
637 341,00
57 900,00
2 899 486,70
5 128,70
15 535 034,67
1 804 746,00
15 540 163,37
43
673
75
115
975,50
304,71
254,64
791,00
3 531 185,40
10 369,83
4 449 881,08
5 823 742,49
36 520,00
35 435 571,54
1 433 553,65
36 869 125,19
Pfievod nevyãerpan˘ch darÛ z roku 2002 na projekty
a pfievod z ostatního jmûní na program Strom Ïivota
a fundraising / Transfer of unused grants from 2002 to
projects and transfer from other assets to the Tree of
Life programme and to fundraising.
14 754 931,07
V¯NOSY CELKEM / TOTAL OF REVENUES
36 869 125,19
OBRAT / TURNOVER
36 869 125,19
55
Komentáfi k v˘kazu zisku a ztráty
Comments on Revenues and Expenses
Náklady / Expenses
6. Jiné ostatní náklady 5 945 657,87 Kã / Other costs 5 945 657,87 CZK
• pfievody do fondÛ pokraãování projektÛ v dal‰ích letech 5 823 742,49 Kã /
transfer to the Project continuation fund in upcoming years 5 823 742,49 CZK
• pfievod v˘tûÏku z prodeje CD Strom Ïivota do vefiejné sbírky 36 520 Kã /
transfer of the revenues from the selling of the Tree of Life CD to the public
collection 36 520 CZK
• zbytek – bankovní poplatky apod. / fees in bank, etc.
1. Spotfieba energie 141 092 Kã / Energy consumption 141 092 CZK
• spotfiebovaná energie v kanceláfiích Brno, Panská 7 a v praÏské kanceláfii
na Krátké 26 / energy consumption in the office in Brno, Panská 7 and in the
office in Prague, Krátká 26
2. Prodané zboÏí 383,81 Kã / Sold goods 383,81 CZK
prodej skleniãek s logem Greenways a Moravské vinafiské stezky / selling of wine
glasses with the logos of Greenways and Moravian Wine Trails
7. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 115 791,- Kã /
Depreciation of long-term material and immaterial property 115 791 CZK
• opotfiebení majetku nadace / depreciation of the property of the foundation
3. SluÏby celkem 6 217 615,29 Kã, z toho / Services 6 217 615,29 CZK, of which:
• opravy a udrÏování majetku nadace 76 445,60 Kã / repairs and maintanance
of the property of the foundation 76 445,60 CZK
• cestovné zamûstnancÛ 539 293,63 Kã / travel expenses of the employees
539 293,63 CZK
• náklady na reprezentaci, obãerstvení na semináfiích a ostatních akcí pofiádan˘ch
nadací 120 536,08 Kã / Representation costs, refreshment at seminars and other
events organised by the foundation / 120 536,08 CZK
• ostatní sluÏby 5 481 340,07 Kã (po‰tovné, telefony, fotopráce a kopírování,
servisní ãinnost PC, vzdûlávání pracovníkÛ, tisk a grafické úpravy, odborné
konzultace, pfieklady, audit, daÀové poradenství, nájem, pofiádání semináfiÛ, v˘stav,
stáÏí a správní rady, tvorba www stránek, koordinace projektÛ /2 472 873 Kã/
a dal‰í sluÏby) / other services 5 481 340,07 CZK (postage, telephone, photodocumentation, copying, service of PCs, education of the staff, printing and graphic
works, expert consultations, translation, auditing, consultancy on taxes, rent,
organisation of seminars, exhibitions, internships and meetings of the Board of
Directors, creation of the webpages, project co-ordination /2 472 873 CZK/ and
other services)
8. Prodané cenné papíry a podíly 3 531 185,40 Kã / commercial papers and
investment certificates sold 3 531 185,40 CZK
• prodej CP, které byly investovány z voln˘ch penûÏních prostfiedkÛ nadace
v rámci lep‰í v˘nosnosti doãasnû voln˘ch prostfiedkÛ / sale of commercial papers
that were invested from free financial means of the foundation to get better
revenues from temporarily free financial means
9. âlenské pfiíspûvky 43 975,50 Kã / membership fees 43 975,50 CZK
• Fórum dárcÛ 15 000,- Kã, Evropská asociace greenways 28 975,50 Kã /
Donorsforum 15 000 CZK, European Greenways Association 28 975,50 CZK
V˘nosy / Revenues
1. TrÏby za vlastní v˘robky a zboÏí 189 342,- Kã / Sales of own products and
goods 189 342 CZK
• prodej publikací z programu Partnerství pro vefiejná prostranství a programu
Zelené stezky Greenways / sales of publications from the Partnership for Public
Spaces and Greenways programmes
• prodej CD Strom Ïivota, mapy Moravské vinafiské stezky / sales of the Tree of
Life CD and the Moravian Wine Trails maps
4. Osobní náklady 2 899 486,70 Kã / Personal costs 2 899 486,70 CZK
• mzdové náklady zamûstnancÛ, dobrovolníkÛ z EU, náklady na civilní sluÏbu /
salaries of the staff, EU volunteers and alternative military service persons
2. TrÏby z prodeje sluÏeb 1 857 874,23 / Sales from services 1 857 874,23 CZK
• propagace, pofiádání semináfiÛ, refundace nákladÛ spojen˘ch organizaãním
zabezpeãením projektÛ / promotion, organising of seminars, re-fund of expenses
connected with the projects organisation
5. Kurzové ztráty 673 304,71 Kã / Exchange-rate losses
• ztráty z pfiepoãtu zÛstatku na devizov˘ch úãtech a valutov˘ch pokladnách
k 31. 12. 2003 / Losses from the re-counting of the remainders on bank account
and cash in foreign currencies on December 31, 2003
• ztráty z konverze na Kã pfiijat˘ch plateb z darÛ pfiijat˘ch v cizích mûnách
(úãtování aktuálním kurzem âNB, v˘mûna kurzem âeské spofiitelny, a. s., kter˘
je vÏdy niωí) / losses from the conversion of the received payments from the
gifts in foreign currencies (accounting in the Czech National Bank exchange-rate;
exchange in the âeská spofiitelna, a. s. exchange-rate that is always lower)
3. Úroky 280 741,32 Kã / Interests 280 741,32 CZK
• úroky z penûÏních prostfiedkÛ uloÏen˘ch v nadaãním jmûní, ostatním jmûní
a z ostatních voln˘ch prostfiedkÛ / Interests from financial means in the
endowment, other assets and other free financial means
56
Comments on Revenues and Expenses
Komentáfi k v˘kazu zisku a ztráty
4. V˘nosy z dlouhodobého finanãního majetku 1 290 233,99 Kã / Revenues
from the long-term financial property 1 290 233,99 CZK
• v˘nosy z nadaãního jmûní a ostatního jmûní nadace / revenues from the
endowment and other assets
of commercial papers that were invested from free financial means of the
foundation to get better revenues from temporarily free financial means
(profit 134 114,26 CZK)
9. Zúãtování opravn˘ch poloÏek 7 600,- Kã / Accounting of corrective
items 7 600 CZK
• zúãtování opravné poloÏky vytvofiené k neuhrazené faktufie z roku 2001, faktura
byla v roce 2003 plnû uhrazena / accounting of corrective item that was created
for the unpaid invoice from 2001, the invoice was fully paid in 2003
5. Kurzové zisky 60 059,59 Kã / Exchange-rate gains 60 059,59 CZK
• z pfiepoãtu koneãn˘ch zÛstatkÛ na devizov˘ch úãtech a valutov˘ch pokladnách
aktuálním kurzem âNB k 31. 12. 2003 / gains from re-counting of final
remainders on bank accounts and in cash in foreign currencies by the exchangerate of the Czech National Bank on December 31, 2003
10. Pfiijaté pfiíspûvky (dary) 14 801 447,27 Kã / Received gifts 14 801 447,27 CZK
• pfiijaté dary na ãinnost nadace v souladu se statutem organizace (podrobnû viz
pfiehled darÛ) / received gifts for the work of the foundation in compliance with
the foundation’s statute (for details see List of received gifts in 2003)
6. Zúãtování fondÛ 14 754 931,07 / Accounting of funds 14 754 931,07 CZK
• pfievod zÛstatkÛ nespotfiebovan˘ch darÛ na pokraãování projektÛ z roku 2002
13 502 613,54 Kã / transfer of remainders from unused grants to the continuation
of 2002 projects 13 502 613,54 CZK
• pfievod z ostatního majetku na krytí nákladÛ programu Strom Ïivota 350 000,- Kã /
transfer from other assets to cover the expenses of the Tree of Life programme
350 000 CZK
• pfievod z ostatního majetku na krytí nákladÛ na fundraising a vedení kampanû
za zv˘‰ení nadaãního jmûní 500 000,- Kã / transfer from other assets to cover
the expenses of the fundraising and maintanance of the endowment campaign
500 000 CZK
• pfievod z fondu opotfiebení automobilu na pokrytí odpisÛ a dal‰ích nákladÛ
spojen˘ch s údrÏbou vozu 81 078,- Kã / transfer from the car wear and tear fund
to cover the depreciation and other expenses of the official car 81 078 CZK
• pfievod získan˘ch prostfiedkÛ z fondu vefiejná sbírka na krytí udûlen˘ch
nadaãních pfiíspûvkÛ na v˘sadbu stromÛ 84 192,54 Kã / transfer of the financial
means from the public collection fund to cover the grants awarded for tree
planting 84 192,54 CZK
• pfievod hospodáfiského v˘sledku z roku 2002 na krytí nadaãních pfiíspûvkÛ
a reÏijních nákladÛ základního grantového programu 237 048 Kã, jedná
se o v˘nosy z nadaãního jmûní – ãást z pfievodu z Fondu národního majetku âR /
transfer of the balance of the year 2002 to cover the grants and overhead of the
Open Grant programme 237 048 CZK
7. Jiné ostatní v˘nosy 66 561,89 Kã / Other revenues 66 561,89 CZK
• stornované nespotfiebované poskytnuté nadaãní pfiíspûvky / cancelled unused
grants
8. TrÏby z prodeje cenn˘ch papírÛ a podílÛ 3 665 299,66 Kã / Sales of commercial
papers and investment certificates / 3 665 299,66 CZK
• prodej CP, které byly investovány z voln˘ch penûÏních prostfiedkÛ nadace
v rámci lep‰í v˘nosnosti doãasnû voln˘ch prostfiedkÛ (zisk 134 114,26 Kã) / sale
57
Pfiehled pfiijat˘ch darÛ na rok 2003
List of Received Gifts in 2003
Nadaãní dary na financování projektÛ a nadaãní dary
do nadaãního jmûní a ostatního majetku / Gifts for the
financing of projects and gifts to the endowment and
other assets
British Embassy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278000
âeská národní agentura MládeÏ (EU Grant) . . . . . 174708
Embassy of the United States . . . . . . . . . . . . . . . . 37400
Dárce / Donor
Celkem v Kã / Total in CZK
Soukromé nadace / Private foundations
German Marshall Fund (Poslední platba spoleãného
grantu od / Last installment of core funding from:
C.S. Mott Foundation, Rockefeller Brothers Fund,
Atlantic Philanthropies, German Marshall Fund,
Trust for Mutual Understanding) . . . . . . . . . . . . 2915263
Charles Stewart Mott Foundation, USA . . . . . . . . 1552738
Polish Environmental Partnership Foundation
(regranting DBU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1177000
QLF (regranting USAID, USA) . . . . . . . . . . . . . . 1146438
Okotárs Alpítvany (regranting DOEN) . . . . . . . . . 788723
Friends of the Czech Greenways . . . . . . . . . . . . . . 658470
Rails to trails conservancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326073
Nadace Via (regranting CEE Trust) . . . . . . . . . . . 293470
Center For Policy Research . . . . . . . . . . . . . . . . 208727
Nadace Open Society Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . 120000
Charles Stewart Mott Foundation, Praha . . . . . . . . . 61550
UNEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58464
Goldman Environmental Foundation . . . . . . . . . . . 27356
Virtual Foundation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24396
Greenways Osterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8988
Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti . . . . . . . . . . . 1874
Firemní dárci / Business donors
âeská spofiitelna, a. s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800000
Palava Tours, s. r. o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320674
âeskomoravsk˘ cement, a. s. . . . . . . . . . . . . . . . . 200000
ADAM Zahradnická, a. s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15935
·kolky Litomy‰l, spol. s r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10509
Dfievomonta, s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4800
Symposion, s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500
Individuální dárci / Individual donors
Nigel Hawker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100000
Prof. Oto Dob‰insk˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000
Ing. Milan Maleck˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2663
Ing. Jifií Ryznar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2663
Michal Bertl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2663
Fischerová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000
RNDr. Vûra Zelená . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000
Ostatní pfiíspûvky vybrané od drobn˘ch dárcÛ /
Other small gifts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3256
Celkem / Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26683277
Vefiejné zdroje / Govermental sources
Fond národního majetku âR . . . . . . . . . . . . . . 11623000
E.B.L, Luxembourg (regranting Ministere
de l’Environnement, Luxembourg) . . . . . . . . . . .1791144
Okotárs Alpítvany (regranting - rakouská vláda /
Austrian government) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941087
58
Break-down of Balance
Rozdûlení hospodáfiského v˘sledku
Rozdûlení hospodáfiského v˘sledku na hlavní a vedlej‰í ãinnost / Break-down of balance according to main and secondary activities
Celkem v Kã / Total in CZK
Hlavní v Kã / Main in CZK
Spotfiebované nákupy celkem / Total of consumption – expenses
Souãet I.1. aÏ I.4. / Sum of I.1–I.4.
468162,61
463983,21
Spotfieba materiálu / Consumption of material
(501)
326686,8
322507,4
Spotfieba energie / Consumption of energy
(502)
141092
141092
Prodané zboÏí / Sold goods
(504)
383,81
383,81
SluÏby celkem / Total of services
Souãet II.5. aÏ II.8. / Sum of II.5–II.8.
6217615,38
6090439,79
Opravy a udrÏování / Repairs and maintenance
(511)
76445,6
76445,6
Cestovné / Travel expenses
(512)
539293,63
539293,63
Náklady na reprezentaci / Representation costs
(513)
120536,08
120536,08
Ostatní sluÏby / Other services
(518)
5481340,07
5354164,48
Osobní náklady celkem / Total of personal expenses
Souãet III.9. aÏ III.13. / Sum of III.9.–III.13.
2899486,7
2856891,7
Mzdové náklady / Salaries
(521)
2204245,7
2172695,7
Zákonné sociální poji‰tûní / Social insurance
(524)
637341
626296
Zákonné sociální náklady / Social expenses
(527)
57900
57900
Ostatní náklady celkem / Total of other expenses
Souãet V.17. aÏ V.24. / Sum of V.17–V.24.
6619191,58
6549079,42
Ostatní pokuty a penále / Other fines and penalty payments
(542)
229
229
Kurzové ztráty / Exchange-rate losses
(545)
673304,71
603392,46
Jiné ostatní náklady / Other expenses
(549)
5945657,87
5945457,96
Odpisy, prodan˘ majetek, tvorba rezerv a opravn˘ch poloÏek celkem /
Total of depreciations, sold property, making of reserves and corrective items
Souãet VI.25. aÏ VI.30. / Sum of VI.25–VI.30.
3646976,4
140658,5
Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku / Depreciation
of long-term immaterial and material property
(551)
115791
115791
Prodané cenné papíry a podíly / Sold commercial papers
and investment certificates
(553)
3531185,4
24867,5
Poskytnuté pfiíspûvky celkem / Total of contributions
Souãet VII.31. aÏ VII.32. / Sum of VII.31.–VII.32.
15584138,87
15584138,87
Náklady celkem / Total of expenses
Souãet I. aÏ VIII. / Sum of I.–VIII.
35435571,54
31685191,49
V˘nosy / Revenues
TrÏby za vlastní v˘kony a zboÏí celkem / Total of own activities and sold
goods
Souãet I.1. aÏ I.3. / Sum of I.1–I.3.
TrÏby za vlastní v˘robky / Own sold goods
(601)
TrÏby z prodeje sluÏeb / Sold services
(602)
TrÏby za prodané zboÏí / Sold goods
(604)
Zmûna stavu vnitroorganizaãních zásob celkem / Change in amount
of supplies
Souãet II.4 aÏ II.7. / Sum of II.4.–II.7.
Zmûna stavu zásob v˘robkÛ / Change in amount of goods
(613)
Ostatní v˘nosy celkem / Total of other revenues
Souãet IV.12. aÏ IV.18. / Sum of IV.12.–IV.18.
Úroky / Interest
(644)
Kurzové zisky / Exchange-rate gains
(645)
Zúãtování fondÛ / Accounting of funds
(648)
Jiné ostatní v˘nosy / Other revenues
(649)
59
2047216,23
174012
1857874,23
15330
1747216,23
-104965,83
-104965,83
-104965,83
-104965,83
15673799,31
792246,76
60059,59
14754931,07
66561,89
15670399,89
ZdaÀovaná / Taxed
4179,4
4179,4
127175,59
127175,59
42595
31550
11045
70112,16
69912,25
199,91
3506317,9
3506317,9
0
3750380,05
300000
300000
3399,42
3399,42
Rozdûlení hospodáfiského v˘sledku
Break-down of Balance
TrÏby z prodeje majetku, zúãtování rezerv a opravn˘ch poloÏek celkem /
Total of sold property, accounting of reserves and corrective items
Souãet V.19. aÏ V.25. / Sum of V.19.–V.25.
TrÏby z prodeje cenn˘ch papírÛ a podílÛ / Commercial papers and investment
certificates sold
(653)
V˘nosy z dlouhodobého finanãního majetku / Revenues of long-term
financial property
(657)
Zúãtování opravn˘ch poloÏek / Accounting of corrective items
(659)
Pfiijaté pfiíspûvky celkem / Total of received contributions
Souãet VI.26. aÏ VI.28. / Sum of VI.26.–VI.28.
Pfiijaté pfiíspûvky (dary) / Received contributions (gifts)
(682)
V˘nosy celkem / Total of revenues
Souãet I. aÏ VII. / Sum of I.–VII.
V˘sledek hospodafiení pfied zdanûním / Balance before taxation
V˘nosy – Náklady / Revenues - Expenses
DaÀ z pfiíjmÛ / Income tax
(591)
V˘sledek hospodafiení po zdanûní / Balance after taxation
C. - 34.
Identifikace hospodáfiského v˘sledku v Kã /
Identification of balance in CZK:
V˘nosy z nadaãního jmûní / Endowment revenues
Hlavní zisková ãinnost / Main profitable activity
Hlavní ztrátová ãinnost / Main loss-making activity
Vedlej‰í ãinnost (zisková) / Secondary activity (profitable)
Celkem / Total
4451628,21
759177
3665299,66
3665299,66
778728,55
7600
3692451,21
19551,55
7600
14801447,27
14801447,27
36869125,19
14801447,27
1433553,65
1188083,07
1433553,65
1188083,07
32873274,56
0
14801447,27
3995850,63
245470,58
0
245470,58
1433553,74
48514,88
-293985,55
245470,58
1433553,6
Rekapitulace nákladÛ
Summary of Expenses
V souladu s ustanovením §22 odst. 1 písmene c) zákona 227/1997 Sb., o nadacích
a nadaãních fondech má nadace stanoveno pravidlo omezení nákladÛ souvisejících
se správou nadace, a to do maximální v˘‰e 30 % nadaãního jmûní k 31. 12. bûÏného
roku. Náklady související se správou nadace ãinily v roce 2003 7 054 490,03 Kã –
tj. 10,17 % ze zapsaného nadaãního jmûní, které ãiní 69 382 580,- Kã, tudíÏ jsme
toto pravidlo nepfiekroãili.
In compliance with §22, 1c] of Act no. 227/1997 on foundations and foundational
funds the foundation is bound to limit its expenses connected with the
administration of the foundation to a maximum level of 30 % of the endowment
as to December 31 of current year. Expenses connected with the administration
of the foundation came up to 7 054 490,03 CZK in the year 2003, i. e. 10,17 %
of the registered endowment (69 382 580 CZK). This means that the foundation
corresponded to the rule.
Do roku 2002 bylo v Nadaci Partnerství stanoveno pravidlo pro omezení nákladÛ
souvisejících se správou nadace, Ïe celkové náklady související se správou nadace
nepfiev˘‰í 50 % roãnû poskytnut˘ch nadaãních pfiíspûvkÛ. Toto pravidlo bylo
rozhodnutím správní rady od roku 2003 zmûnûno.
Until 2002 there was an internal rule in the Environmental Partnership Foundation
that expenses connected with the administration of the foundation will not overreach 50 % of the awarded grants. This rule was changed in 2003 by a decision
of the Board of Directors.
60
Summary of Expenses
Rekapitulace nákladÛ
Procentní rozdûlení roãních nákladÛ
nadace / Distribution of foundational
expenses
Náklady související se správou nadace
(reÏie) / Expenses connected with
administration of foundation (overhead)
Administrace základního grantového programu /
Administration of Open Grant Programme
ReÏijní náklady (vãetnû kurzov˘ch ztrát, prodan˘ch
CP – tj. 4 204 000 Kã ) / Overhead expenses
(including exchange-rate losses and commercial
papers sold – 4 204 000 CZK)
Nsáklady na pofiádání správní rady / Expenses of the
Board of Directors
Regionální spolupráce, roz‰ífiení EPCE Bulharsko /
Regional co-operation, EPCE enlargement to Bulgaria
Náklady na fundraising / Fundraising expenses
Celkem / Total
Zapsané nadaãní jmûní k 31. 12. 2003 /
Endowment registered as to December 31, 2003
ReÏie nadace – administrativa / Overhead – administration 10 %
ReÏie nadace – prodej CP, kurzové ztáty / Accounting
overhead – sale of CP, exchange-rate losses 14 %
10 %
14 %
52 %
5 347 549,32 Kã
81 369,81 Kã
483 060,48 Kã
683 356,05 Kã
7 054 490,03 Kã
69 382 580,00 Kã
Náklady na správu nadace pfiedstavují 10,17 %
zapsaného nadaãního jmûní / Expenses connected with the
admnistration of the foundation come up to 10,17 % of
registered endowment
24 %
Programové náklady /
Programme expenses
459 154,37 Kã
Nadaãní pfiíspûvky /
Grants
v tis Kã / in thousands of CZK
Nadaãní pfiíspûvky / Grants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15540
Programové náklady / Programme expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7018
ReÏie nadace – administrativa / Overhead – administration . . . . . . . . . . 2850
Úãetní reÏie nadace – prodej CP, kurzové ztráty /
Accounting overhead – sale of commercial papers, exchange-rate losses . . . 4204
Mezisouãet / Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29612
Pfievod do fondÛ / Transfer to funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5824
Náklady celkem / Total expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35436
61
Náklady programÛ v roce 2003 v Kã
Programme Expenses in 2003 in CZK
Název programu / Programme title
Náklady
na program
celkem
–
Total
programme
costs
Nadaãní
pfiíspûvky
–
Awarded grants
Základní grantov˘ program / Open Grant Programme
z toho podpofieno z v˘nosÛ NIF / of which supported
from FIF
Energetické alternativy / Energy Alternatives
Právo na informace / Right to Know
Zelené stezky Greenways / Greenways
Partnerství pro vefiejná prostranství / Partnership for
Public Spaces
·kolicí program / Training Programme
Vytváfiení partnerství v komunitách / Building
Community Partnership
Doprava pro 21. století / Transportation for the 21st
Century
Asistenãní program / Assistance Programme
Strom Ïivota / Tree of Life
Îivot pro venkov / Rural Livelihoods
Ekologické zemûdûlství / Organic Agriculture
Podpora regionálních nadací / Strengthening Regional
Foundations
Regionální spolupráce, roz‰ífiení EPCE / Regional
co-operation, EPCE Enlargment
V˘zkum NNO v âR / Survey of Czech NGOs
ReÏie nadace / Foundation’s overhead
z toho podpofieno z v˘nosÛ NIF / of which supported
from FIF
Celkem / Total
4168635,16
1894746
3637234
1804746
4080503,69
217545
6562491,01
969558,83
2919712
172800
1655032,26
140000
442142,67
44745
2584610,79
185393,91
4130011,12
591763,51
1887046,56
490000
1326020,54
101763,51
1696071,64
805064,7
353627,42
605342,33
1339783,4
320000
3111021,38
49400
163441,85
971265
249167
2400000
483060,48
Programové a Pfievod nevyãerpaadministrativní n˘ch prostfiedkÛ
do roku 2004
náklady
nebo vratka do
–
fondu
Programme
–
and
Transfer of
administrative
costs unused funds to
2004 or return
to the fund
72246,79
459154,37
90000
% poskytnut˘ch
nadaãních
pfiíspûvkÛ
z nákladÛ
programu
–
% share of
provided grants
of programme
costs
89%
95%
Podíl programu
na nákladech
celé nadace
–
Programme
share of
foundation’s
costs
718649,02
87%
79%
39%
43%
12%
1%
19%
3%
916944,02
59%
83%
12%
2%
646527,76
244479,18
55%
5%
12132,8
405380,48
368518,4
10805,4
572398,38
292094,62
36520
80%
29%
72%
96%
81%
<1%
2%
4%
1%
9%
0%
1%
0%
0%
0%
<1%
19%
1%
2322847,96
644164,92
60027,6
138623
483060,48
120000
6686156,57
361186,53
0
35435571,54
66814
347260
0
53186
6338896,57
361186,53
15540163,37
14034737,06
5860671,11
Comment: The share of provided grants of programme costs takes into account
programme costs without transfer of unused financial means to 2004, because
it is only an accounting transfer and not real expenses. Overhead includes
3 531 185 CZK from the sale of commercial papers and 321 366 CZK from
exchange-rate losses.
12%
5%
Pozn.: Procentuální vyjádfiení poskytnut˘ch nadaãních pfiíspûvkÛ vÛãi programov˘m
nákladÛm bere v úvahu náklady na program celkem bez pfievodu nevyãerpan˘ch
prostfiedkÛ do roku 2004, neboÈ se jedná pouze o úãetní pfievod a ne skuteãné
náklady. V reÏii organizace je zahrnuta ãástka 3 531 185 Kã za prodej cenn˘ch
papírÛ a 321 366 Kã jako kurzové ztráty.
62
Development of Expenses of Foundation
V˘voj nákladÛ nadace
V˘voj hladiny nákladÛ nadace v tis. Kã /
Development of expenses of foundation
in thousands CZK
Rok / Year
Nadaãní pfiíspûvky / Grants
Programové náklady / Programme expenses
ReÏie nadace / Overhead
1999
11561
6347
2437
2000
12561
3579
2589
2001
12790
5523
2777
2002
20250
6389
3563
2003
15540
7018
2850
pozn. ReÏie je uvádûna bez nákladÛ za prodané
cenné papíry a kurzové ztráty / Overhead does not
include expenses of sold commercial papers and
exchange-rate losses.
V˘voj nadaãního jmûní v mil Kã /
Development of endowment in mil. CZK
Rok / Year
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Celkem / Total
1
43,01
43,01
43,01
62,75
69,38
Nadaãní jmûní ostatní /
Other endowment
1
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
Nadaãní jmûní NIF /
FIF endowment
38,81
38,81
38,81
58,55
65,18
Poznámka
Dne 10. 12. 2003 nadace obdrÏela dal‰í platbu z Fondu národního majetku âR
do nadaãního jmûní ve v˘‰i 4 998 000,- Kã. V roce 2004 byl podán návrh
na zápis do nadaãního jmûní – zv˘‰ení nadaãního jmûní celkem na 74,38 mil. Kã.
Comment:
In December 12, 2003 the foundation received a payment from the National
Property Fund of the Czech Republic totalling 4 998 000 CZK. In 2004, a proposal
to register those finances in endowment was filed, i. e. to raise the endowment
up to 74,38 mil. CZK.
K 31. 12. 2002 byla zapsaná v nadaãním rejstfiíku pouze ãástka ve v˘‰i
43 013 580,- Kã, na zb˘vající ãástku ve v˘‰i 19 850 000,- Kã byl podán návrh
na zápis do nadaãního rejstfiíku.
As to December 31, 2003, only 43 013 580 CZK was registered in the foundational
register. The remaining 19 850 000 CZK was proposed to be registered.
Use of foundation’s property
PouÏití majetku nadace
The foundation’s property was used in compliance with the aim and conditions
set by the foundational statute and to cover expenses connected with the
administration of the foundation. Revenues of endowment (part FIF) were used
for grants and expenses connected with the administration of the foundation in
80:20 ratio. Revenues of other assets were fully used to cover expenses connected
with the administration of the foundation
Majetek nadace byl pouÏit v souladu s úãelem a podmínkami stanoven˘mi ve statutu
nadace na nadaãní pfiíspûvky a k úhradû nákladÛ souvisejících se správou nadace.
V˘nosy z nadaãního jmûní – ãást NIF – byly pouÏity na nadaãní pfiíspûvky a náklady
související se správou nadace v pomûru 80:20. V˘nosy z ostatního majetku byly
plnû vyuÏity na úhradu nákladÛ souvisejících se správou nadace.
63
Pfiehled grantÛ udûlen˘ch v roce 2003
Projects supported in 2003
i
ii
Open Grant Programme
Základní grantov˘ program
Environmental Education
Environmentální v˘chova
Centre of Environmental Education and Ethics – SEVER, Horní
Mar‰ov / 126 000 CZK (4 468 USD)
Support of the initial phase of the project – House of renewal of traditions,
ecology and culture. The grant was given for a structural and historical
study of the old vicarage.
Stfiedisko ekologické v˘chovy a etiky R˘chory – SEVER, Horní
Mar‰ov / 126 000 Kã
Podpora úvodní fáze projektu DÛm obnovy tradic ekologie a kultury.
Pfiíspûvek zabezpeãuje stavebnû historick˘ prÛzkum objektu fary,
organizaãní práce pfii rekonstrukci domu, utváfiení programové náplnû
a získávání prostfiedkÛ na pokraãování projektu.
Arnika Co-ordination Centre, Prague / 85 000 CZK (3 014 USD)
The aim of the project is to demonstrate the possibilities for environmentally friendly methods in public institutions, including the use of
recycled paper in the Czech Senate and alternatives to plastic in hospitals.
Arnika – Koordinaãní centrum, Praha / 85 000 Kã
Projekt propaguje moÏnosti environmentálnû uvûdomûlého chování
ve vefiejn˘ch institucích. Pfiíkladem je prosazení tfiídûní odpadu a pouÏívání
recyklovaného papíru v Senátu ãi nahrazení PVC v nûkter˘ch nemocnicích.
Town of Sychrov / 30 000 CZK (1 064 USD)
The creation of a school garden where pupils will learn how to grow
organic food. The food will be sold at local markets.
Obec Sychrov / 30 000 Kã
Rozvoj ekologického hospodafiení v rámci ‰kolní v˘uky i ekologického
krouÏku pro dûti z místní ‰koly i ‰koly v ozdravovnû Radostín. Ekofarma
pfiibliÏuje dûtem i jejich rodiãÛm v˘hody biopotravin a posiluje roli
‰koly jako centra spoleãenského Ïivota obce.
Arnika Dûãín / 90 000 CZK (3 191 USD)
A public event called International Elbe Celebration. Swimming in the
river Elbe is accompanied by educational and cultural activities in many
cities on the river and its tributaries. The aim is to change people’s
attitudes towards the heavily polluted river.
Arnika Dûãín / 90 000 Kã
3. roãník osvûtové a informaãní akce – koupání v Labi doprovázené
kulturními a ekov˘chovn˘mi aktivitami v nûkolika mûstech na Labi
a jeho pfiítocích. Cílem projektu je zmûnit vztah vefiejnosti v této prÛmyslovou ãinností postiÏené oblasti k fiece jakoÏto symbolu Ïivotního
prostfiedí vÛbec.
·Èovík Civic Association, Teplice / 15 000 CZK (532 USD)
This newly founded Centre for Environmental Education works on the
preparation of Programmes for children in kindergartens, basic and
high schools, as well as for teachers and the public.
Obãanské sdruÏení ·Èovík – Teplice / 15 000 Kã
Pfiíspûvek novému stfiedisku ekologické v˘chovy – poãáteãní fáze v˘roby
programÛ, spolupráce s dal‰ími SEV. Programy pro M·, Z·, S·, semináfie
a kurzy pro uãitele, pfiedná‰ky pro vefiejnost, ekologick˘ krouÏek,
v˘stavy, tvorba v˘ukov˘ch materiálÛ.
Total in this category: 346 000 CZK (12 269 USD)
5 grants in this category given.
5 grantÛ udûleno v této kategorii, celkem 346 000 Kã.
iii
Ochrana pfiírody a krajiny
Landscape and Nature Conservation
Ochrana fauny âR, Votice / 210 000 Kã
Volná krajina v âR je ohroÏována v˘stavbou liniov˘ch staveb i roz‰ifiováním
uzavfien˘ch v˘robních i jin˘ch areálÛ mimo území mûst a obcí. KampaÀ
si klade za cíl oslovit tímto tématem co nej‰ir‰í vefiejnost prostfiednictvím
v˘stav, koncertÛ, semináfiÛ a podobnû.
Fauna Protection Czech Republic, Votice / 210 000 CZK (7 447 USD)
The open landscape in the Czech Republic is threatened by line constructions and expanding closed industrial zones out of towns and
municipalities. The “Campaign called Landscape” addresses broad public
with this topic – with the help of exhibitions, a seminar, concerts etc.
SdruÏení Krajina, Poãítky / 67 000 Kã
Jednání s vlastníky cenn˘ch luk o moÏnosti roz‰ífiení pozemkového
spolku formou nájmÛ, úãast sdruÏení na projednávání dokumentÛ
zásadních pro ochranu pfiírody v Pardubickém kraji a na Vysoãinû
a informování o Natufie 2000 v regionu (vydání a distribuce skládaãky).
Krajina Association, Poãítky / 67 000 CZK (2 376 USD)
Proceedings with the owners of naturally valuable landscapes about the
possibilities of increasing the area of a Land Trust. Informing the public
about NATURA 2000.
ZO âSOP Bfieclav / 57 000 CZK (2 021 USD)
Mapping owl nests in the area and making the surrounding agricultural
land less dangerous for the owls. In addition, an information panel has
been created with instructions on what to do if one discovers an injured owl.
ZO âSOP Bfieclav / 57 000 Kã
Nalezení a odstraÀování míst nebezpeãn˘ch pro mláìata i dospûlé sovy
v objektech, kde hnízdí (pfieváÏnû zemûdûlské farmy), vytvofiení plakátu
informujícího co s nalezen˘mi poranûn˘mi sovami a jeho distribuce na tato
místa a doplnûní a opravy hnízdních budek pro s˘ãky a sovy pálené.
Friends of Nature Civic Association, Ústí nad Labem /
23 234 CZK (824 USD)
A campaign against the building of locks in the river Elbe, which would
be harmful to beavers and other river wildlife.
Pfiátelé pfiírody – Obãanská spoleãnost, Ústí nad Labem / 23 234 Kã
Pokraãování kampanû za odvrácení stavby plavebních stupÀÛ na Labi,
které by ohrozily stanovi‰tû bobrÛ a dal‰ích ohroÏen˘ch organismÛ
v tomto úseku fieky.
Agency of Nature and Landscape Protection, Prague / 160 000 CZK
(5 674 USD)
The grant was given to enhance the qualifications of the staff at the
Agency of Nature and Landscape Protection.
Agentura ochrany pfiírody a krajiny, Praha / 160 000 Kã
Pfiíspûvek poskytnut˘ na zvy‰ování kvalifikace pracovníkÛ Agentury
ochrany pfiírody a krajiny âR.
Duha Movement – Friends of the Earth, Brno / 130 000 CZK
(4 610 USD)
Works on an alternative management plan for the National Park ·umava.
It should guarantee integrity of its first zones, linkage to the Austrian
management across the border, a crisis scenario for potential bark-beetle
calamities and co-operation with local municipalities and NGOs.
Hnutí DUHA – Pfiátelé Zemû, Brno / 130 000 Kã
Ovlivnûní vznikajícího management plánu NP ·umava – alternativní
návrh k ministerskému. Snaha zajistit návaznost na rakouské území,
celistvost 1. zón a krizov˘ scénáfi pro kÛrovcovou kalamitu. Prodiskutování s obcemi a místními NNO a související mediální kampaÀ.
Arnika – Program ochrany pfiírody, Dûãín / 150 000 Kã
Úãast nevládních neziskov˘ch organizací v procesu implementace Natury
2000 – vypracování spoleãného stanoviska k oblasti jiÏní Moravy a pfiipomínek k projednávan˘m právním normám z hlediska evropsk˘ch smûrnic.
Arnika – The Nature Protection Programme, Dûãín / 150 000 CZK
(5 319 USD)
Through the Coalition for Natura 2000 Czech NGOs express their common
standpoint to setting Natura 2000 areas in Southern Moravia. They also
make reminders in the process of implementing European law in the
field of nature protection.
Total in this category: 797 234 CZK (28 271 USD)
7 grants in this category given.
7 grantÛ udûleno v této kategorii, celkem 797 234 Kã.
iv
Access to Decision-making
Úãast vefiejnosti na rozhodování
Centre SOS Prague / 100 000 CZK (3 546 USD)
A study about the decision-making, connected to a local government
report focusing on car transport and the environment. The local
government report has a large discrepancy between what was written
and what is being carried out.
Centrum SOS Praha / 100 000 Kã
Anal˘za rozhodovacích procesÛ na praÏském magistrátu, vedoucích
k rozporÛm mezi deklarovan˘m zájmem mûsta na omezení negativních
dÛsledkÛ automobilové dopravy a zlep‰ování Ïivotního prostfiedí a jeho
praktick˘mi kroky na podporu automobilismu.
Children of the Earth – Club of Sustainable Transportation,
Brno / 80 000 CZK (2 837 USD)
Co-operation of towns and civic associations on the common negotiations
of the Pardubice region area plans. This coalition wants to push
through environmentally friendly methods of road building.
Dûti Zemû, Klub za udrÏitelnou dopravu, Brno / 80 000 Kã
Spolupráce sdruÏení, místních obãansk˘ch iniciativ a obcí na spoleãném
pfiipomínkování územního plánu velkého územního celku a prosazování
environmentálnû pfiijateln˘ch variant silniãních staveb (zejména R35 a R43)
ve v˘chodní ãásti Pardubického kraje.
Nesehnutí Brno / 70 000 CZK (2 482 USD)
Co-ordination of civic associations who support sustainable road building
in Brno region, including co-operation with investors and local authorities
and public awareness raising.
Nesehnutí Brno / 70 000 Kã
Koordinace obãansk˘ch sdruÏení usilujících o ekologicky ‰etrná fie‰ení
dopravních staveb, pfiedávání zku‰eností a zapojování obãanÛ do této
problematiky. Hledání spoleãn˘ch stanovisek pro jednání s investory
a samosprávou, úãast ve správních fiízeních.
Czech and Slovak Transportation Club, Brno / 150 000 CZK
(5 319 USD)
The project involves different interest groups concerned with a reconstruction of a train junction in Brno. An expertise about the situation
is created.
âesk˘ a Slovensk˘ dopravní klub, Brno / 150 000 Kã
Zpracování odborné studie o moÏnosti fie‰it rekonstrukci Ïelezniãního
uzlu v Brnû bez odsunu nádraÏí ze souãasné polohy v˘hodné pro cestující.
Zapojení rÛzn˘ch zájmov˘ch skupin do hledání pfiijatelné varianty.
Lysin Initiative, Lysá nad Labem / 96 000 CZK (3 405 USD)
The aim of the project is to inform the public about environmentally
destructive projects in the area, through the press, Internet and
involvement in the decision-making processes.
Lysin – Lyská iniciativa, Lysá nad Labem / 96 000 Kã
Zapojení vefiejnosti do posuzování projektÛ, které hrozí po‰kodit Ïivotní
prostfiedí v Lysé nad Labem a okolí – formou setkávání nad konkrétními
problémy, zprostfiedkování odborn˘ch posudkÛ a konzultací, informování
vefiejnosti infolisty i na internetu a úãastí ve správních fiízeních.
Environmental Law Service, Brno / 150 000 CZK (5 319 USD)
The consultative service for the public will move from the NGO to the
Faculty of Law. The aim of the project is to raise the capacity of the
Environmental Law Service as well as to bring more environmental
topics on the academic ground and train law students in this field.
Ekologick˘ právní servis, Brno / 150 000 Kã
Pfiesun Poradny EPS s konzultaãní a poradenskou pomocí v oblasti
práva Ïivotního prostfiedí na pÛdu Právnické fakulty MU v Brnû. Pfiípravná
fáze vytvofiení Právní kliniky, kde se budou poradenství vûnovat studenti
v rámci praxe pod supervizí EPS.
Arnika Ostrava / 150 000 CZK (5 319 USD)
The campaign regarding flood control measures in the region of Northern
Moravia concentrates on the Ministry of Agriculture. The effort to save
the village Nové Hefiminovy from building a dam remains in its Centre.
Arnika Ostrava / 150 000 Kã
Pokraãování kampanû t˘kající se protipovodÀové ochrany v Moravskoslezském kraji, zamûfiené tentokrát na ministerstvo zemûdûlství. Centrem
kampanû je stále obec Nové Hefiminovy, ohroÏená plánovanou stavbou
pfiehrady, a snaha o její zachování.
Total in this category: 796 000 CZK (28 227 USD)
7 grants in this category given.
7 grantÛ udûleno v této kategorii, celkem 796 000 Kã.
v
Informování vefiejnosti
Raising Public Awareness
Zelen˘ kruh, Praha / 90 000 Kã
Zlep‰ení spolupráce environmentálních neziskov˘ch organizací na spoleãn˘ch tématech, organizace oborové platformy, ãinnost pracovních
skupin a prezentace aktivit zúãastnûn˘ch sdruÏení prostfiednictvím
Ekolinky, internetu a v˘hledovû i âeské televize.
Green Circle, Prague / 90 000 CZK (3 191 USD)
Strengthening co-operation between environmental NGOs on common
projects, creating workgroups and a presentation of environmental
NGO activities for the public.
KV–BIO, Dalovice / 80 000 CZK (2 837 USD)
The aim of the project is to promote information on sewage treatment
for the Karlovy Vary region. The staff of local authorities is the target
group of interactive seminars.
KV – BIO, Dalovice / 80 000 Kã
Zprostfiedkování informací o zpÛsobech ãi‰tûní odpadních vod vhodn˘ch
pro malé obce pfiedstavitelÛm tûchto obcí v Karlovarském kraji a pfiilehl˘ch
oblastech prostfiednictvím interaktivních semináfiÛ.
Arnika – Toxic Substances and Wastes, Prague / 90 000 CZK
(3 191 USD)
There are two parts of the project – the first focuses on involving and
informing people who live near industrial areas about preventive measures
factories can take to limit their waste. The second focuses on expert
and legal help for people aversely affected by toxic pollution.
Arnika – Toxické látky a odpady, Praha / 90 000 Kã
Projekt má dva cíle – pomoci obãanÛm v okolí potenciálních zdrojÛ
toxického zneãi‰tûní získat dostateãné informace a podílet se na plánování
preventivních opatfiení a pro obãany postiÏené úniky toxick˘ch látek
zprostfiedkovat odbornou i právní pomoc.
ROSA – jihoãeská spoleãnost pro ochranu pfiírody, âeské
Budûjovice / 80 000 Kã
Propagace ‰etrné alternativy pro letní koupání – pfiírodní plovárny, jeÏ
funguje na principu ãi‰tûní vodními rostlinami. Zacílení na vefiejnou
správu, jakoÏto potencionální zákazníky, a realizaãní firmy. Konference,
exkurze, informaãní broÏura, ãlánky, internetové stránky.
ROSA – South Bohemian Society for Landscape Protection,
âeské Budûjovice / 80 000 CZK (2 837 USD)
Publicity for natural swimming pools based on hydrophytes water cleaning.
The conference, excursions and media outputs are targeted mainly on
municipal authorities.
Calla – Association for Nature Protection, âeské Budûjovice /
90 000 CZK (3 191 USD)
Informational activities regarding the planned route of the D3 highway
– a brochure and meetings of experts, municipal representatives and
the public. Taking part in the official planning process.
Calla – SdruÏení pro záchranu prostfiedí, âeské Budûjovice /
90 000 Kã
Odborné besedy pro obãany, zastupitele i úfiedníky z míst na trase stávající silnice I/3 o problematice dopravy a moÏnostech jejího fie‰ení,
vydání informaãního materiálu o moÏnostech fie‰ení, úãast ve správních
fiízeních k D3 a podpora snahy âD obnovit systém ROLA (pfieprava
kamionÛ vlakem).
Children of the Earth Brno / 70 000 CZK (2 482 USD)
Two annual competitions. The person who has done the greatest harm
to the environment gets the prize “Monster of the Year” (12th year).
The “Green Pearl“ is awarded for the least-environmental statement of
the year (9th year).
Dûti Zemû Brno / 70 000 Kã
Uspofiádání 12. roãníku ankety Ropák roku a 9. roãníku ankety Zelená
perla roku.
Total in this category: 500 000 CZK (17 729 USD)
6 grants in this category given.
6 grantÛ udûleno v této kategorii, celkem 500 000 Kã.
vi
Local Heritage Interpretation
Interpretace místního dûdictví
ZO âSOP Kladská, Marianské Láznû / 12 000 CZK (426 USD)
Promotion of the traditional regional fruit varieties along with public
exhibitions in the local apple juice plants. The project helps to protect
the old orchards in the region.
ZO âSOP Kladská, Mariánské Láznû / 12 000 Kã
Pfiedstavení tradiãních regionálních odrÛd ovoce na v˘stavách, které se
budou konat v mo‰tárnách v dobû sezóny, vãetnû ochutnávky mo‰tÛ
a urãování doneseného ovoce. Cílem je napomoci lep‰ímu vyuÏití
a ochranû star˘ch sadÛ v regionu.
ZO âSOP Salamandr, RoÏnov pod Radho‰tûm / 26 000 CZK
(922 USD)
Discussion forums, seminars and excursions for shepherds in the Beskydy
Mountains. The aim is to strengthen the local economy as well as improve
nature protection.
ZO âSOP Salamandr, RoÏnov pod Radho‰tûm / 26 000 Kã
Uspofiádání diskusního fóra a semináfie s exkurzí pro chovatele ovcí
v Beskydech. Jde o pfieklenutí mezery pfied pokraãováním projektu
podpofieného UNDP, spojujícího podporu místní ekonomiky a údrÏbu
tradiãní vala‰ské krajiny pastvou ovcí a koz.
Actaea, RoÏnov pod Radho‰tûm / 95 000 CZK (3 367 USD)
Creation of an information system in co-operation with all stakeholders –
mayors, local authorities, tourists, business people, NGOs. It informs
about natural heritage, nature protection, history, tourism and services
in the area.
Actaea, RoÏnov pod Radho‰tûm / 95 000 Kã
Vytvofiení informaãního systému o pfiírodû, ochranû pfiírody, historii
a turistick˘ch moÏnostech v území ve spolupráci se v‰emi uÏivateli
a zájmov˘mi skupinami (ochránci pfiírody, podnikateli, turisty, místní
správou). Cílem je také zlep‰ení váznoucí komunikace mezi zájmov˘mi
skupinami.
1st Plum Association, Mafienice / 35 000 CZK (1 242 USD)
Development of an orchard with traditional native varieties of fruits and
promotion activities in the area of the LuÏické Hory Mountains. Future
plans involve an extension of the orchard and building a juice plant to
make the project financially sustainable.
1. ‰vestková, Mafienice / 35 000 Kã
Pfiíspûvek na rozvoj sadu tradiãních odrÛd a navazujících aktivit ve venkovské oblasti LuÏick˘ch hor. Cílem je v budoucnu dobudovat kromû
sadu i mo‰tárnu a umoÏnit tak finanãní sobûstaãnost projektu.
Total in this category: 168 000 CZK (5 957 USD)
4 grants in this category given.
4 granty udûleny v této kategorii, celkem 168 000 Kã.
Regional Development
Regionální rozvoj
Dvojka sobû, Prague / 80 000 CZK (2 837 USD)
An international conference on the revitalisation of urban areas and
public spaces attended by NGOs, business people and local government.
Dvojka sobû, Praha / 80 000 Kã
Nastartování diskuse o vyuÏívání vefiejn˘ch prostranství ve prospûch
obyvatel prostfiednictvím Mezinárodní konference o revitalizaci mûstsk˘ch
prostor. Setkání neziskov˘ch organizací, vefiejné správy a komerãních
firem nad tématem a pfienos poznatkÛ z míst úspû‰n˘ch realizací.
Centre for the Community Development, Pfierov / 35 000 CZK
(1 241 USD)
The aim of the project is to propose indicators of sustainable development in the micro-region Zahorany and realise their public discussion.
Centrum pro komunitní práci stfiední Morava, Pfierov / 35 000 Kã
Pfiíprava indikátorÛ udrÏitelného rozvoje pro Plán rozvoje mikroregionu Záhoran a jejich vefiejné projednání.
Total in this category: 115 000 CZK (4 078 USD)
2 grants in this category given.
2 granty udûleny v této kategorii, celkem 115 000 Kã.
vii
Environmentální legislativa a právo
Environmental Legislation
Zelen˘ kruh, Praha / 179 000 Kã
âinnost parlamentní zpravodajky – schÛzky s poslanci a senátory, práce
v legislativní skupinû neziskov˘ch organizací sdruÏen˘ch v Zeleném
kruhu, pfiipomínky k projednávan˘m zákonÛm, mediální práce.
Green Circle, Prague / 179 000 CZK (6 348 USD)
More than twenty biggest Czech environmental NGOs are associated
in the Green Circle. This project insures their common lobbyist in the
parliament, their mutual communication and media work.
âeská spoleãnost ornitologická, Praha / 46 000 Kã
Vytvofiení poziãního dokumentu âSO k druhové ochranû, anal˘za
implementace Smûrnice o ptácích (Natura 2000) do ãeské legislativy.
Práce akãní skupiny zab˘vající se „ptaãí kriminalitou“, ovlivÀování
podoby provádûcích pfiedpisÛ a informování o protiprávních ãinnostech
ohroÏujících ptáky.
Czech Society for Ornithology, Prague / 46 000 CZK (1 631 USD)
Works on the NGOs’ standpoint to legislation regarding species protection,
mainly Natura 2000 directives concerning birds and their habitats.
Fighting the “bird criminality”.
Duha Movement – Friends of the Earth, Brno / 50 000 CZK
(1 773 USD)
The Ministry of Industry submitted an energetic conception proposal
based on further coal mining and enlarging nuclear capacities. The aim
of the project is to support an alternative proposal of the Ministry of
Environment built on energy savings and using renewable sources.
Hnutí DUHA – Pfiátelé Zemû, Brno / 50 000 Kã
Nesouhlas se zámûrem Ministerstva prÛmyslu a obchodu postavit energetickou koncepci âeské republiky na dal‰í tûÏbû uhlí a rozvoji jaderné
energetiky. Vefiejná kampaÀ apeluje na zachování severoãesk˘ch obcí,
upozorÀuje na ãesk˘ pfiíspûvek ke zmûnám klimatu a propaguje moderní
zpÛsoby získávání energie.
Total in this category: 275 000 CZK (9 752 USD)
3 grants in this category given.
3 granty udûleny v této kategorii, celkem 275 000 Kã.
Grantová podpora institucionálního rozvoje
neziskov˘ch organizací
Organisational Development
The following grants went towards institutional development – strategy
planning, fundraising, improving volunteer co-ordination, etc.
ZO âSOP Kosenka, Vala‰ské Klobouky / 320 000 Kã
Grant umoÏní uvolnûní kapacity vedení organizace na strategickou fiídicí
a rozvojovou ãinnost, soustfiedûní na finanãní plánování a fundraising
podle strategick˘ch cílÛ a zlep‰ení práce s dobrovolníky, pfiípravy lídrÛ
a rozvoje ãlenské základny.
ZO CSOP Kosenka, Vala‰ské Klobouky / 320 000 CZK (11 348 USD)
Get stronger Broumovsko!, Broumov / 320 000 CZK (11 348 USD)
TuÏ se, Broumovsko, Broumov / 320 000 Kã
Projekt je zamûfien na zlep‰ení komunikace v rámci klíãového projektu
organizace Cesta ke kofienÛm, a to jak navenek, tak i uvnitfi sdruÏení.
V posledních dvou letech sdruÏení v˘raznû roz‰ífiilo své aktivity a v procesu
rÛstu objemÛ práce i zodpovûdností je tfieba vûnovat komunikaci se
ãleny zv˘‰enou pozornost.
Total in this category: 640 000 CZK (22 696 USD)
2 grants in this category given.
Open Grant Programme in total: 3 637 234 CZK
(128 979 USD).
Total of 36 grants given.
2 granty udûleny v této kategorii, celkem 640 000 Kã.
V Základním grantovém programu odsouhlaseno celkem
3 637 234 Kã.
Udûleno celkem 36 nadaãních pfiíspûvkÛ.
viii
Organic Agriculture
Ekologické zemûdûlství
âeské Kopisty Camphill Community, Litomûfiice / 60 000 CZK
(2 128 USD)
An organic Christmas market in Prague in co-operation with disabled
people working in protected workshops. Visitors learn how the community
produces organic food and find out that the production of organic food
has a social role.
Camphill âeské Kopisty, Litomûfiice / 60 000 Kã
Uspofiádání vánoãního biojarmarku v centru Prahy. Ochutnávky
a propagace biopotravin a seznámení náv‰tûvníkÛ s fungováním prvního
ãeského Camphillu a dal‰ích chránûn˘ch dílen. Projekt tak poukazuje
i na sociální roli ekologického zemûdûlství.
Chiméra, Chrudim / 20 000 Kã
Uspofiádání dvou biojarmarkÛ – jarní biojarmark v rámci Dne Zemû
a Podzimní biojarmark. Organizátofii navazují na loÀskou velmi úspû‰nou akci. Podpora ãinnosti bioklubu.
Chiméra Civic Association, Chrudim / 20 000 CZK (709 USD)
Preparation and running of the spring organic market on the Earth Day
and the autumn organic market.
PRO–BIO RC Litomy‰l / 75 000 Kã
Pfiíprava a organizace soutûÏe „âeská biopotravina roku 2003“.
PRO-BIO Regional Centre Litomy‰l / 75 000 CZK (2 660 USD)
Organising and running the competition – Czech Organic Product of
the Year 2003.
VITA, Ostrava / 41 000 Kã
Informování vefiejnosti o ekologickém zemûdûlství a biopotravinách formou
ãtyfi informaãních propagaãních akcí, vázán˘ch k jednotliv˘m roãním
obdobím (jaro – Probouzení ekofarem, léto – Prázdniny na venkovû,
podzim – Biojarmark, zima – Vánoce ve stylu Bio).
VITA Civic Association, Ostrava / 41 000 CZK (1 454 USD)
The running costs of four seasonal information meetings to inform the
public about organic food and agriculture.
PRO-BIO Regional Centre Northwestern Bohemia, Dalovice /
10 000 CZK (355 USD)
Running costs of the Harvest Celebration where people can taste organic food and experience traditional farming equipment.
PRO–BIO Regionální centrum severozápadní âechy, Dalovice /
10 000 Kã
Pofiádání biodoÏínek k ukonãení hospodáfiského roku na rodinné
ekologicky hospodafiící farmû. Ochutnávka biopotravin, v˘stava historick˘ch zemûdûlsk˘ch strojÛ, ukázky místního folklóru a fiemesel. Setkání
ekofarmáfiÛ Karlovarska a Sokolovska s farmáfii z Bavorska a Saska.
ZO âSOP Ant, Pelhfiimov / 24 000 CZK (851 USD)
Educational Programmes for students from elementary and high schools in the area. These will focus on organic agriculture and environmentally friendly farming.
ZO âSOP Mravenec, Pelhfiimov / 24 000 Kã
Zv˘‰ení povûdomí ÏákÛ Z· a S· v pelhfiimovském regionu o principech
ekologického zemûdûlství, ‰etrném hospodafiení a chování ke zvífiatÛm
i krajinû prostfiednictvím realizace v˘ukov˘ch programÛ.
Pavel Dobrovoln˘, Jaromûfiice nad Rokytnou / 20 000 CZK
(709 USD)
Award for Czech bio-product of the year.
Dobrovoln˘ Pavel, Jaromûfiice nad Rokytnou / 20 000 Kã
Cena spojená s udûlením titulu âeská biopotravina roku 2003.
Small travel grants: 104 CZK (4 USD)
Total: 250 104 CZK (8 870 USD)
Total of 8 grants given.
Malé cestovní granty: 104 Kã
Odsouhlaseno celkem: 250 104 Kã
Celkem 8 nadaãních pfiíspûvkÛ.
ix
Strom Ïivota
Tree of Life
Nadaãní pfiíspûvky z programu Strom Ïivota byly pouÏity na v˘sadbu
stromÛ následujícími organizacemi a obcemi:
All projects support tree planting by the following organisations and
communities.
Obec Jeseník nad Odrou / 5 000 Kã
Spoleãnost pfiátel pfiírody, Liberec / 6 500 Kã
ZalesÀovací a okra‰lovací, Brno / 7 500 Kã
Lesklé Koule Dobrá Voda, Dobrá Voda / 5 000 Kã
Vzdûlávací a informaãní stfiedisko Bílé Karpaty, Veselí
nad Moravou / 5 000 Kã
Ekocentrum âSOP – Regionální stfiedisko Nov˘ Jiãín,
Nov˘ Jiãín / 5 000 Kã
SdruÏení pûstounsk˘ch rodin, Pohofielice / 5 000 Kã
Základní ‰kola Zlín – Îelechovice / 5 000 Kã
Mûsto Dolní Kounice / 5 000 Kã
Mûsto TvaroÏná / 5 000 Kã
INEX – SdruÏení dobrovoln˘ch aktivit, Kostelecké Horky /
5 000 Kã
Mûsto Velké Losiny / 5 000 Kã
Mûsto Lipová / 5 000 Kã
Mûsto Krásná Lípa / 5 000 Kã
Arnika Dûãín / 14 340,15 Kã
ZO âSOP IRIS, Prostûjov / 7 000 Kã
Vlastivûdn˘ a okra‰lovací spolek Domamil / 8 450 Kã
Mûstská ãást Brno – Ofie‰ín / 2 500 Kã
Horní Ml˘n, Kfitiny / 5 000 Kã
ZO âSOP Zvoneãek, Vrané nad Vltavou / 7 999 Kã
YMCA Ústí nad Labem / 5 000 Kã
Obec Bernartice nad Odrou / 5 000 Kã
Okra‰lovací spolek ve Znojmû / 3 000 Kã
Association–Iuvenes–Znoyem, Znojmo / 5 000 Kã
ROSA – jihoãeská spoleãnost pro ochranu pfiírody,
âeské Budûjovice / 8 050 Kã
Mûsto Hranice / stromy v hodnotû 1 594,30 Kã
Obec Horní Mûsto / stromy v hodnotû 10 508,40 Kã
Obec Kostelní Myslová / 6 000 Kã
Town of Jeseník nad Odrou / 5 000 CZK (177 USD)
Society of The Friends of Nature, Liberec / 6 500 CZK (230 USD)
ZalesÀovací a okra‰lovací Association, Brno / 7 500 CZK (266 USD)
Lesklé Koule Dobrá Voda Civic Association, Dobrá Voda /
5 000 CZK (177 USD)
White Carpathians Educational and Information Centre,
Veselí nad Moravou / 5 000 CZK (177 USD)
Eco-Centre âSOP – Regional Centre of Nov˘ Jiãín Region,
Nov˘ Jiãín / 5 000 CZK (177 USD)
Association of Foster Families, Brno / 5 000 CZK (177 USD)
Elementary school, Zlín – Îelechovice / 5 000 CZK (177 USD)
Town of Dolní Kounice / 5 000 CZK (177 USD)
Town of TvaroÏná / 5 000 CZK (177 USD)
INEX – Association of Voluntary Activities / 5 000 CZK (177 USD)
Town of Velké Losiny / 5 000 CZK (177 USD)
Town of Lipová / 5 000 CZK (177 USD)
Town of Krásná Lípa / 5 000 CZK (177 USD)
Arnika Dûãín / 14 340,15 CZK (509 USD)
ZO âSOP IRIS, Prostûjov / 7 000 CZK (248 USD)
Association Domamil / 8 450 CZK (300 USD)
Town District Brno – Ofie‰ín / 2 500 CZK (89 USD)
Upper Mill Civic Association, Kfitiny / 5 000 CZK (177 USD)
ZO âSOP Zvoneãek, Vrané nad Vltavou / 7 999 CZK (284 USD)
YMCA Ústí nad Labem / 5 000 CZK (177 USD)
Community of Bernartice nad Odrou / 5 000 CZK (177 USD)
Civic Association of Znojmo / 3 000 CZK (106 USD)
Association-Iuvenes-Znoyem, Znojmo / 5 000 CZK (177 USD)
ROSA – South Bohemian Organisation for Landscape Protection,
âeské Budûjovice / 8 050 CZK (285 USD)
Town of Hranice / trees to the value of 1 594,30 (57 USD)
Community of Horní Mûsto / trees to the value of
10 508,40 CZK (373 USD)
Community of Kostelní Myslová / 6 000 CZK (213 USD)
Odsouhlaseno celkem: 163 441,85 Kã
Celkem 28 nadaãních pfiíspûvkÛ.
Total: 163 441,85 CZK (5 792 USD)
Total of 28 grants given.
x
Training Programme
·kolicí program
Slavonice Renaissance Society, Slavonice / 32 500 CZK (1 152 USD)
Workshop on heritage interpretation as part of the opening of the
Grasel Heritage Trail.
Slavonická renesanãní spoleãnost, Slavonice / 32 500 Kã
Prostfiedky poskytnuté na pfiípravu workshopu „Interpretace místního
dûdictví“ spojeného se slavnostním otevfiením Grázlovy stezky.
Milan Daìourek, Poãítky / 3 150 CZK (112 USD)
Support of an educational tour on nature conservation and landscape
stewardship in the USA.
Milan Daìourek, Poãítky / 3 150 Kã
Úãast na stáÏi zamûfiené na participativní metody ochrany pfiírody v USA.
StáÏ realizovala organizace QLF/Atlantic Center for the Environment
ve dnech 14. 5.–6. 6. 2003 v Nové Anglii.
Bohumil Fi‰er / 3 150 CZK (112 USD)
Support of an educational tour on nature conservation and landscape
stewardship in the USA.
Bohumil Fi‰er / 3 150 Kã
Úãast na stáÏi zamûfiené na participativní metody ochrany pfiírody
v USA. StáÏ realizovala QLF/Atlantic Center for the Environment
ve dnech 14. 5.–6. 6. 2003 v Nové Anglii.
Ekopolis Foundation (Slovak Environmental Partnership
Foundation), Slovakia / 329 555,50 CZK (11 686 USD)
Organising a regional workshop on strategic planning and community
development for participants from Central and Eastern Europe.
Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica, Slovensko / 329 555,50 Kã
Grant na zorganizování regionálního workshopu strategického plánování
a rozvoje komunit pro neziskové organizace ze zemí stfiední a v˘chodní
Evropy.
Delia Clark / 33 177,60 CZK (1 176 USD)
Leading the Community Visioning workshop.
Delia Clark / 33 177,60 Kã
Vedení workshopu zahraniãní lektorkou. Tématem workshopu byla
Tvorba vize komunity, jejímÏ ‰kolením a aplikací v praxi se Delia Clark
zab˘vá jiÏ nûkolik let.
ZO âSOP Salamandr, RoÏnov pod Radho‰tûm / 78 000 CZK
(2 766 USD)
Production of a CD about Heritage Interpretation projects in the Czech
Republic.
ZO âSOP Salamandr, RoÏnov pod Radho‰tûmv / 78 000 Kã
Zmapování realizací z oblasti interpretace místního dûdictví v celé âR.
Utfiídûní sebraného materiálu ve formû databáze a prezentace na CD-ROM.
Brontosaurus Movement Lizard, Jeseník / 66 480 CZK (2 357 USD)
This association wants to involve people in creation an educational trail
along mineral springs and, by doing this, enhance the relationship
between the local youth and their environment.
Zâ Hnutí Brontosaurus Je‰tûr, Jeseník / 66 480 Kã
Snaha o posílení patriotismu místních lidí, jejich vztahu k okolní krajinû
a udrÏení mlad˘ch lidí v regionu prostfiednictvím zapojení vefiejnosti
do pfiípravy a vybudování nauãné stezky, oprav a obnovy minerálních
pramenÛ.
Association for Social and Community High School – Perspektiva,
Teplice / 60 000 CZK (2 128 USD)
Involving the public in planning the purpose, interiors and exteriors
of a community centre.
SdruÏení pro S·S Perspektiva, VO· a Komunitní ‰kolu, Teplice /
60 000 Kã
Cílem projektu je za spoluúãasti studentÛ stfiedních ‰kol, místních
obyvatel, zástupce obce a dobrovolníkÛ navrhnout, jak vyuÏít Komunitní
centrum v obci a jak by mûl vypadat jeho interiér a exteriér.
xi
Mûsto Duchcov – Muzeum mûsta Duchcova / 60 000 Kã
Plánování nauãné stezky po chránûn˘ch památkách v Duchcovû.
Town Museum of Duchcov / 60 000 CZK (2 128 USD)
Planning an educational trail to present protected historical places
in Duchcov.
Statutární mûsto Brno, Mûstská ãást Brno – Nov˘ Lískovec /
70 000 Kã
Cílem projektu je upravit ãást vefiejn˘ch prostranství obce pro potfieby
mládeÏe, rÛzn˘mi formami dialogu s dûtmi a mládeÏí usmûrnit vyuÏití
investic obce dle potfieb dûtí a mládeÏe a zapojit je pfii úpravû vefiejn˘ch
prostranství.
Town District Brno – Nov˘ Lískovec / 70 000 CZK (2 482 USD)
Stream-lining the community capital assets and involving young people
in public spaces adaptation – through finding out requirements of
youth and a dialog with children.
Association of Civic Belonging Zvony, SmrÏovka / 70 000 CZK
(2 482 USD)
Putting together people who work actively for their town and those who
are not active but want to be. Another goal is to obtain knowledge both
for the project carrier, as for community members, and prove theory in
practise.
Spolek Obãanské SounáleÏitosti Zvony, Velké Hamry / 70 000 Kã
Tvorba vize komunity SmrÏovka v Jizersk˘ch horách. Sestavení v˘boru
lidí, aktivnû pracujících pro mûsto a zapojení tûch, ktefií chtûjí a mají
komunitû co dát. Provázání probíhajících aktivit, vytvofiení projektu
synergie pro dal‰í rozvoj.
Statutární mûsto Brno, Mûstská ãást Brno – Ivanovice / 70 000 Kã
Plán rekonstrukce vybrané plochy tak, aby slouÏila spoleãenskému,
kulturnímu a sportovnímu Ïivotu obce. Projekt posiluje dialog s vefiejností, buduje pocit sounáleÏitosti, zapojuje místní mládeÏ a místní organizace. Cílem je také vyhledat potencionální dárce a partnery.
Town District Brno – Ivanovice / 70 000 CZK (2 482 USD)
The main goal of this project is a reconstruction of a public space to
serve to social, cultural and sports life in the village. The aim is to cooperate with wide public – using its skills; continue in dialogue,
strengthen participatory feeling, involve youth and local organisations,
look for potential sponsors.
Slavonická renesanãní spoleãnost, Slavonice / 68 500 Kã
Hlavním cílem projektu je metodou vefiejného plánování vypracovat
zadání a návrhy architektonického fie‰ení Komunitního a rozvojového
centra. Projekt navazuje na pfiede‰lé aktivity interpretace místního
dûdictví realizované jiÏ dfiíve podpofien˘mi granty.
Slavonice Renaissance Society, Slavonice / 68 500 CZK
(2 429 USD)
The project continues in its last two years heritage interpretation activity.
An architectonic solution of a new community Centre is being worked
out through a participatory planning method.
Centrum pro komunitní práci jiÏní âechy, âeské Budûjovice /
40 000 Kã
Zapojení vefiejnosti, samosprávy, místních NNO a odborníkÛ do tvorby
vize obce Prá‰ily – obnova kulturního a historického dûdictví, zv˘‰ení
atraktivity obce pro cestovní ruch, hledání cest ke zv˘‰ení zamûstnanosti.
Centre for Community Development South Bohemia,
âeské Budûjovice / 40 000 CZK (1 418 USD)
The search for a community development vision in the community
of Prá‰ily. The conception includes a tourist destination, with involving
local people, businessmen and professional public.
INEX – SDA Kostelecké Horky / 70 000 Kã
Postupná tvorba uceleného systému, kter˘ by poskytoval dostatek
informací o pfiírodním a kulturním bohatství Adr‰pa‰sk˘ch skal, vedl k
prohloubení vztahu náv‰tûvníkÛ k pfiírodû a dostateãnû usmûrÀoval
jejich chování v rezervaci.
INEX – Association of Voluntary Activities, Kostelecké Horky /
70 000 CZK (2 482 USD)
Successive creation of an integrated system which will distribute enough
information about natural and cultural resources in the Adr‰pach rocks.
xii
Centre for Community Development West Bohemia, Pilzen /
70 000 CZK (2 482 USD)
The initiation of communication with the public about utilisation of the
biggest Pilzen park through Placemaking methods. Creation of the park
design with active participation of public.
Centrum pro komunitní práci západní âechy, PlzeÀ / 70 000 Kã
Komunikace s vefiejností o vyuÏití nejvût‰ího plzeÀského parku prostfiednictvím metody Utváfiení místa. Informaãní kampaÀ a dal‰í
techniky zaloÏené na této metodû vedoucí k aktivní úãasti vefiejnosti
na vytváfiení koncepce parku.
Civic Society Nové Hrady / 40 000 CZK (1 418 USD)
Looking for and establishing a form of co-operation among communities
and organisations in the region to create a local action group. Preparation
of project proposals for the structural funds.
Novohradská obãanská spoleãnost, Nové Hrady / 40 000 Kã
Hledání efektivní formy spolupráce obcí a organizací v regionu – vytvofiení místní akãní skupiny. Dal‰ím cílem je s pomocí metod komunitního
rozvoje pfiipravit a rozpracovat realizovatelné projektové zámûry, které
by byly podpofiitelné ze strukturálních fondÛ.
Brontosaurus Movement Lizard, Jeseník / 70 000 CZK
(2 482 USD)
The Heritage interpretation method is used for building the second part
of the Vincent Priessnitze trail. Another task is reconstruction of an old
stone water stream built in 19th century in honour of V. Priessnitze.
Zâ Hnutí Brontosaurus Je‰tûr, Jeseník / 70 000 Kã
Interpretace místního dûdictví. Popularizace programu Cesta ke kofienÛm,
rekonstrukce chátrajících kamenn˘ch staveb u vodních pramenÛ,
postaven˘ch v 19. stol. na poãest V. Priessnitze.
Arnika Dûãín / 120 000 CZK (4 256 USD)
Grant to organise a Landscape Stewardship Exchange Programme in the
Plouãnice River watershed. Involving an international group of experts
in this exercise focused at flood protection and river revitalisation.
Arnika Dûãín / 120 000 Kã
Organizace t˘denního pracovního semináfie s úãastí mezinárodní skupiny
expertÛ (Landscape Stewardship Workshop), vztahujícího se k problematice protipovodÀové ochrany a revitalizace toku v povodí fieky Plouãnice.
Ekopolis Foundation (Slovak Environmental Partnership
Foundation), Banská Bystrica, Slovakia / 225 102,66 CZK
(7 983 USD)
Organising regional workshop on strategic planning and community
development for participants from Central and Eastern Europe.
Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica, Slovensko / 225 102,66 Kã
Grant urãení k uspofiádání studijní stáÏe zamûfiené na péãi o krajinu
pro specialisty ze stfiední a v˘chodní Evropy.
Partnerstvo dla Srodoviska, Krakov, Polsko / 116 246,80 Kã
Organizování mezinárodního semináfie na téma „Vytváfiení partnerství“
a zpracování manuálu.
Partnerstvo dla Srodoviska (Polish Environmental Partnership
Foundation), Krakow, Poland / 116 246,80 CZK (4 123 USD)
Organizing an international workshop on Partnership Building and
developing manual on this theme.
Ökotárs Alapítvány, Budape‰È, Maìarsko / 189 728 Kã
Organizování mezinárodního semináfie na téma „Tvorba vize komunity“.
Ökotárs Alapítvány (Hungarian Environmental Partnership
Foundation), Budapest, Hungary / 189 728 CZK (6 729 USD)
Grant to organize an international workshop on Community Visioning.
Malé cestovní granty: 1 456 Kã
Odsouhlaseno celkem: 1 887 046,56 Kã
Celkem 23 nadaãních pfiíspûvkÛ.
Small travel grants: 1 456 CZK (52 USD)
Total: 1 887 046,56 CZK (66 917 USD)
Total of 23 grants given.
xiii
Partnerství pro vefiejná prostranství
Partnership for Public Spaces
ZO âSOP Salamandr, RoÏnov pod Radho‰tûm / 29 000 Kã
Zapojení vefiejnosti do plánování vyuÏití území pro aktivní voln˘ ãas –
upfiesnûní obsahu nauãné stezky a definování vyuÏití bfiehu fieky Ostravice.
ZO âSOP Salamandr, RoÏnov pod Radho‰tûm / 29 000 CZK
(1 028 USD)
Involving the public in decision-making regarding planning of the
Ostravice riverbanks. It will be developed into an area for free time
activities. Planning includes the definition of a local educational trail.
ZO âSOP Radnice / 16 000 Kã
Zapojení obãanÛ do fie‰ení revitalizace historického prostoru Námûstí
Ka‰para ·ternberka v Radnicích.
ZO âSOP Radnice / 16 000 CZK (567 USD)
Involving the public in decision making on how the historical ·ternberk
Square will look like.
Obec ¤íãany / 16 000 Kã
Cílem projektu je projednat s vefiejností koncepci víceúãelového areálu
pro trávení volného ãasu a vytvofiit model participace obãanÛ na jeho
vybudování a správû.
Community of ¤íãany / 16 000 CZK (567 USD)
The aim of the project is to develop public spaces for the inhabitants
and to include space for free time activities and meetings. The maintenance scheme is also being solved.
Obec NebuÏely / 16 000 Kã
VyuÏití metody „Plánovací víkend“ k vefiejné diskusi nad úpravou
a vybavením vefiejného prostoru pro tûlesn˘ rozvoj dûtí a mládeÏe.
Community of NebuÏely / 16 000 CZK (567 USD)
The adjustment of a public space for sports and children. This includes
a public discussion on future plans.
Statutární mûsto Brno, Mûstská ãást Brno – Ivanovice / 21 000 Kã
Jedné z nejmen‰ích mûstsk˘ch ãástí Brna chybí místo pro setkávání lidí.
Cílem projektu je za úãasti místních aktivních obyvatel a zastupitelstva
mûstské ãásti takové prostory najít a zapoãít proces k jejich úpravû.
Town District Brno – Ivanovice / 21 000 CZK (746 USD)
There are no spaces where public can meet in this district; the project
aims to provide a space of this type.
Obec Rap‰ach / 26 000 Kã
VyuÏití metody „Plánovací víkend“ za úãasti obyvatel obce a asistence
architekta k návrhu úpravy návsi. Realizace vybrané ãásti a zaji‰tûní
následné údrÏby. Pfiíprava projektu, kter˘ by se stal základem Ïádosti
o finanãní prostfiedky ze strukturálních fondÛ.
Community of Rap‰ach / 26 000 CZK (923 USD)
Using the Planning Weekend method public with the help of an architect
create their public space. An application for Structural Funds will also
be prepared.
Chaloupky – stfiedisko pro vzdûlávání a v˘chovu v pfiírodû,
KnûÏice / 16 000 Kã
Zapojení vefiejnosti a místní správy do úpravy zahrady a dûtského areálu
v centru mûsta.
Chaloupky – Centre for Education in the Nature, KnûÏice /
16 000 CZK (567 USD)
Local NGOs developed a project to involve public and the municipality
in planning a playground for children in the Centre of the town.
Odsouhlaseno celkem: 140 000 Kã
Celkem 7 nadaãních pfiíspûvkÛ.
Total: 140 000 CZK (4 965 USD)
Total of 7 grants given.
xiv
Right to Know
Právo na informace
Association for Sustainable Living, Tábor / 87 800 CZK
(3 133 USD)
The Czech Republic has a new law on the right of access to environmental information, but it is difficult for the public to understand.
An information campaign for public, lawyers and local authorities
on how to apply the law.
Spoleãnost pro trvale udrÏiteln˘ Ïivot, Tábor / 87 800 Kã
Aplikace zákonÛ o právu na informace o Ïivotním prostfiedí a o svobodném
pfiístupu k informacím je nejednotná a vinou sloÏitého uspofiádání
jin˘ch pfiedpisÛ nepfiesnû vymezená. Cílem projektu je dosáhnout jasného
v˘kladu, pfiípadnû i soudního, a zlep‰it informování vefiejnosti i právníkÛ
a úfiedníkÛ o moÏnostech postupu podle tûchto zákonÛ.
Network of Environmental Information Centres, Brno /
85 000 CZK (3 014 USD)
Preparation and running of a seminar on sustainable consumption
in co-operation with UNEP and Czech Ministry of Environment.
SíÈ ekologick˘ch poraden, Brno / 85 000 Kã
Pfiíprava a organizace semináfie o udrÏitelné spotfiebû ve spolupráci
s Programem OSN pro Ïivotní prostfiedí (UNEP), Ministerstvem Ïivotního
prostfiedí âR a âesk˘m národním komitétem UNEP.
Total: 172 800 CZK (6 147 USD)
Total of 2 grants given.
Odsouhlaseno celkem: 172 800 Kã
Celkem 2 nadaãní pfiíspûvky.
xv
Zelené stezky Greenways
Greenways
ZO âSOP Koniklec, Praha / 55 000 Kã
·iroce a dlouhodobû pojatá péãe o pfiírodní lokalitu Modfianské rokle,
vybudování nauãné stezky, oznaãení cyklostezky, vydání informaãní broÏury a vytvofiení rozsáhlé skupiny partnerÛ pro dal‰í rozvoj lokality.
ZO âSOP Koniklec, Prague / 55 000 CZK (1 950 USD)
Long-term preservation of the Modfiany gorge habitat in the Southern
corner of Prague. A signposted educational trail, a Greenway and improvement of the surrounding environment, an informational brochure,
an establishment of a larger partner group for developing sustainable
tourism in the locality.
Region Poodfií, Barto‰ovice / 100 000 Kã
Znaãení a informaãní systém pro Greenways Krakov-Morava-VídeÀ –
1. etapa (polské hranice – Barto‰ovice). Vytvofiení provádûjícího
projektu, vyznaãení trasy tabulkami s logem GW KMV, setkání se starosty,
propagaãní jízda z Krakova do Vídnû.
Poodfií Region, Barto‰ovice, / 100 000 CZK (3 546 USD)
Greenway Krakow-Moravia-Vienna, 1.part (Polish border – Bartosovice) –
building the info system. Project documentation, signposting of the trail
with its own logo, a promotional tour from Krakow to Vienna, meetings
with mayors along the Greenway.
Na dobr˘ch cestách, Zahrádky / 97 700 Kã
Zkvalitnûní informaãního systému a turistické infrastruktury na trase
Greenway ¤emesel a vyznání: vybudování informaãních tabulí, oznaãení
sídel partnerÛ informaãními tabulkami a zaji‰tûní mobilního posezení
pro náv‰tûvníky festivalu ¤emesel a vyznání a dal‰ích akcí.
“On Good Roads” Civic Association, Zahrádky / 97 700 CZK
(3 465 USD)
Local heritage interpretation, a new trail connecting craftspeople
and artisan workshops. Info panels, signs on buildings-workshops,
a week-long festival of opened workshops.
Na dobr˘ch cestách, Zahrádky / 89 100 Kã
Zlep‰ení vybavení cyklostezky, oznaãení náv‰tûvních objektÛ a vytvofiení
informaãních a propagaãních materiálÛ.
“On Good Roads” Civic Association, Zahrádky / 89 100 CZK
(3 160 USD)
Improving the equipment along the Crafts Greenway, signposting of the
places of interests, making informational and promotional materials.
ZO âSOP Studénka / 100 000 Kã
Znaãení a informaãní systém GW Krakov-Morava-VídeÀ, 2. etapa
(Barto‰ovice-Olomouc). Tvorba provádûcího projektu, vyznaãení trasy
tabulkami s logem.
ZO âSOP Studénka / 100 000 CZK (3 546 USD)
Greenway Krakow-Moravia-Vienna, 2nd part (Bartosovice – Olomouc).
Implementing the project, promotional tour from Krakow to Vienna,
meeting with mayors along the Greenway, signposting of the trail with
its own logo.
Obãanské sdruÏení Greenways Praha-VídeÀ, Brno / 100 000 Kã
Pfieznaãení cykloturistického znaãení na trase Greenway RoÏmberského
dûdictví znaãkami s logem trasy, informaãní tabulky pro oznaãení partnerÛ,
informaãní mapy v terénu.
Prague-Vienna Greenways Civic Association, Brno /
100 000 CZK (3 546 USD)
Signposting of the new trail RoÏmberk family heritage Greenway with its
own logo. Info signs for local partners, info maps along the Greenway.
Klub ãesk˘ch turistÛ – odbor Vfiesovice / 39 000 Kã
PfieloÏení trasy Kyjovské vinafiské stezky – tvorba nového znaãení, mapy,
vybavení dvou odpoãívek.
Club of Czech Tourists, Vfiesovice / 39 000 CZK (1 384 USD)
Rerouting of the Kyjov Wine trail – signposting of the new route, maps,
amenities.
Chrám Chmele a Piva Îatec, o. s. / 100 000 Kã
Koordinace mikroregionÛ, obcí a podnikatelÛ pfii postupu budování
cyklistick˘ch stezek a zaãlenûní partnerÛ do projektu Chmelovelo.
Vytvofiení projektu, zaãlenûní projektu do strategií obcí a mikroregionÛ,
Ïádosti o dotace.
xvi
Temple of Hops and Beer Civic Association, Îatec / 100 000 CZK
(3 546 USD)
Co-ordination of micro-regions, municipalities and entrepreneurs by
the signposting of bike trails and incorporation of various partners into
the project Chmelo-Velo.
Olomouãtí kolafii, Olomouc / 100 000 Kã
Zprovoznûní nové mezinárodní Greenway od Polska aÏ k rakouské hranici ve spolupráci s dal‰ími partnery. Vytvofiení projektu, oznaãení celé
trasy, propagaãní cyklojízda Krakov – VídeÀ.
SdruÏení „Cyklistická stezka Brno-VídeÀ“, Îidlochovice /
85 000 Kã
Zaji‰tûní dlouhodobé péãe o stezku Brno-VídeÀ monitorováním stavu,
partnersk˘m zaji‰tûním oprav a sponzorstvím, zlep‰ení znaãení
a vybavenosti jihomoravské ãásti trasy GW Krakov-Morava-VídeÀ.
Vytipování partnerÛ, uzavfiení smluv a dohod, ‰kolení o Greenways a adopci.
Bikers of Olomouc Civic Association, Olomouc / 100 000 CZK
(3 546 USD)
Implementing a new greenway trail Krakow-Moravia-Vienna, 3rd part
(Olomouc – Brno), an info system. Promotional tour from Krakow to
Vienna, meeting with mayors, signposting of the trail with its own logo.
“Bike trail Brno–Vienna” Civic Association, Îidlochovice /
85 000 CZK (3 014 USD)
Long term maintenance and monitoring of the trail, reconstruction of
damaged parts, improvement of signposting and amenities of the southern
part of Krakow-Moravia Greenway.
Cyklo Klub Kuãera, Znojmo / 74 000 Kã
Zaji‰tûní kompletní adopce vinafisk˘ch stezek na území Znojemska
a zlep‰ení vybavenosti stezek.
Mikroregion Nov˘ DvÛr, Milotice / 70 000 Kã
VyuÏití neprovozované Ïelezniãní vleãky jako turistické atrakce se ‰lapací
drezínou a propojení tras vinafisk˘ch stezek. Technické zabezpeãení,
znaãení trasy, infosystém, kiosk, propagace.
Bicycle Club Kuãera, Znojmo / 74 000 CZK (2 624 USD)
Complete adoption of Wine trails in the Znojmo region and improvement
of amenities.
Kru‰pánek, o. s., Vlko‰ / 50 000 Kã
Certifikace “Cyklisté vítáni” ve 20 zafiízeních a adopce Bzenecké vinafiské
stezky. Oznaãení certifikovan˘ch ubytovacích a restauraãních zafiízení
na Kyjovsku.
Nov˘ DvÛr Microregion, Milotice / 70 000 CZK (2 482 USD)
Utilisation of an abandoned railway for tourism – rail bike (5 km long),
connection to the Moravian Wine Trails. Rail bike device, signposting,
info system, kiosk, promotion.
Cestovní grant pro 16 partnerÛ Greenways – 4. mezinárodní
konference Greenways, Providence, USA / celková ãástka
452 422,26 Kã
Úãast: Juraj Flamik, Brno; Daniel Mourek, Praha; Olga âerná, TfieboÀ;
Adolf Jebav˘, Brno; Tod Edelman, Praha; Eva Kráãmarová, ·ternberk;
Ivana Popelová, âeské Budûjovice; Petr Kopeck˘, Praha; Olga Sehnalová,
KromûfiíÏ; Jitka Doubnerová, Liberec; Marek Turãáni a Viera Stupáková,
Slovensko; Dominika Zareba, Krizstof Kwatera, Premek Oldakowsky
a Anna Wilkonska, Polsko.
Kru‰pánek Civic Association, Vlko‰ / 50 000 CZK (1 773 USD)
Certification scheme „Bikers welcome“ in 20 establishments, adoption
of the Bzenec Wine Trail. Signposting of certified accommodation
establishments and restaurants in the Kyjov region.
Group grant for 16 Greenway partners, 4th intl. Trail and
Greenways conference, Providence, RI, USA / total grant
452 422,26 CZK (16 043 USD)
Participation in this conference + travel cost. Juraj Flamik, Brno;
Daniel Mourek, Prague; Olga âerná, TfieboÀ; Adolf Jebav˘, Brno;
Tod Edelman, Prague; Eva Kráãmarová, ·ternberk; Ivana Popelová,
âeské Budûjovice; Petr Kopeck˘, Prague; Olga Sehnalová, KromûfiíÏ;
Jitka Doubnerová, Liberec; Marek Turãáni and Viera Stupáková, Slovakia;
Dominika Zareba, Krizstof Kwatera, Premek Oldakowsky and Anna
Wilkonska, Poland.
xvii
Mendelova zemûdûlská a lesnická univerzita v Brnû,
Zahradnická fakulta, Lednice / 142 310 Kã (5 000 USD)
Studentské ceny Hickory Foundation. Zahraniãní studijní cesta pro studenty
oboru zahradní a krajináfiská architektura – dva vítûze soutûÏe o nejlep‰í
studentskou ateliérovou práci. Úvodní exkurze studentÛ 1. roãníku
do zahrad v Lednici a Valticích na trase Greenway Praha-VídeÀ.
Mendel University, Lednice / 142 310 CZK (5 046 USD)
Hikory Foundation Student Award – a study trip for 2 best students of
the Landscape architecture to the most significant European gardens.
Introduction visit of beginning students to gardens in Lednice and
Valtice on the Prague-Vienna Greenways.
Slavonická renesanãní spoleãnost / 500 Kã
Doplatek grantu z roku 2002 – interpretace místního dûdictví.
Slavonice Renaissance Society, Slavonice / 500 CZK (18 USD)
Additional payment of a grant from 2002 – local heritage interpretation
activities.
Odsouhlaseno celkem: 1 655 032,26 Kã
Celkem 16 nadaãních pfiíspûvkÛ.
Total: 1 655 032,26 CZK (58 671 USD)
Total of 16 grants given.
xviii
Energy Alternatives
Energetické alternativy
ZO âSOP Veronica, Brno / 270 000 CZK (9 574 USD)
Part of a long-term project – the preparation of a pilot object showing
the best contemporary ways to save and obtain energy – passive house
insulation by renewable materials, energy consumption covered mainly
from solar energy.
ZO âSOP Veronica, Brno / 270 000 Kã
Centrum modelov˘ch energetick˘ch projektÛ pro venkov III. – pfiíprava
v˘stavby demonstraãní budovy s vyuÏitím moderních zpÛsobÛ úspor
a získávání energie – pasivní dÛm, izolace z obnoviteln˘ch surovin,
maximální vyuÏití energie Slunce.
South Bohemian Mothers, âeské Budûjovice / 95 000 CZK
(3 369 USD)
Briefly report on decommissioning nuclear power plants in Europe
and the U.S. can become a groundwork for discussion on future costs
of decommissioning them in the Czech Republic.
SdruÏení Jihoãeské matky, âeské Budûjovice / 95 000 Kã
Zmapování situace v Evropû ohlednû odstavování jadern˘ch elektráren
jako podklad pro debatu o budoucích nákladech na odstavování
elektráren v âR.
SdruÏení Jihoãeské matky, âeské Budûjovice / 85 000 Kã
Reakce na aktuální dûní v oblasti jaderné energetiky. Tiskové zprávy,
tiskové konference, prezentace vlastní ãinnosti i akcí dal‰ích obãansk˘ch
sdruÏení. DÛleÏitou souãástí projektu je monitoring tisku s archivem.
South Bohemian Mothers, âeské Budûjovice / 85 000 CZK
(3 014 USD)
Press releases and conferences on actual matters in nuclear industry
and related issues, as well as activities of NGOs. Media monitoring and
archive is also an important part of the project.
Hnutí DUHA – Pfiátelé Zemû, Brno / 184 000 Kã
Aktualizace a vydání studie o stavu jaderné energetiky v zemích
stfiedov˘chodní Evropy, novû s dÛrazem na problematiku odpadÛ a rÛzné
aspekty související se vstupem do EU. Prezentace studie v âR i v EU.
Duha Movement – Friends of the Earth, Brno / 184 000 CZK
(6 525 USD)
Actualisation and new release of a study about nuclear industry conditions
in Central European countries, with an emphasis on waste disposals
and EU accession.
Hnutí DUHA – Pfiátelé Zemû, Brno / 38 000 Kã
Zprovoznûní anglické a nûmecké verze stránek o energetick˘ch problémech âeské republiky a o kampaních, které k nim vedou nevládní
organizace. Hlavní pozornost je vûnována problematice jaderné energie,
jadern˘ch elektráren a projektÛm s mezinárodním dosahem.
Duha Movement – Friends of the Earth, Brno / 38 000 CZK
(1 348 USD)
English and German versions of web pages on energy topics in the
Czech Republic. Campaigns lead by NGOs on energy topics, especially
nuclear industry and international projects, are also presented here.
Hnutí DUHA – Pfiátelé Zemû, Brno / 149 000 Kã
Vyvolání diskuse o odpovûdnosti za produkci radioaktivních odpadÛ
a o jeho ukládání – vytvofiení argumentaãního zázemí, vefiejné aktivity
i pÛsobení na politiky a rozhodující instituce.
Duha Movement – Friends of the Earth, Brno / 149 000 CZK
(5 284 USD)
Discussion on our common responsibility towards radioactive waste
and its depositing – argumentation, public activities and lobbying to
politics and authorities.
Hnutí DUHA – Pfiátelé Zemû, Brno / 17 000 Kã
Zapojení ãeské vefiejnosti do debaty o budoucnosti Euratomu – instituce zfiízené evropsk˘mi státy pfied 45 lety k podpofie jaderné energetiky.
Duha Movement – Friends of the Earth, Brno / 17 000 CZK
(603 USD)
Czech people can take part in a discussion on Euratom future. 45 years
ago Euratom was founded to support nuclear industry development and
now its new role in relationship to the new EU structure is discussed.
xix
SdruÏení spotfiebitelÛ elektfiiny, Praha / 80 000 Kã
Informování spotfiebitelÛ elektfiiny (hlavnû domácností) o moÏnostech
a hrozbách, které se otvírají s liberalizací trhu, o jejím postupu. Projekt
zahrnuje také propagaci „zelené energie“.
Electricity Consumers Association, Prague / 80 000 CZK
(2 837 USD)
Customer counselling for electricity consumers and their opportunities
and risks emerging with the development of the electricity market, also
regarding the “green energy” and possibility to buy electricity from
renewable sources.
Calla – SdruÏení pro záchranu prostfiedí, âeské Budûjovice /
91 000 Kã
Workshop k pfiedstavení pozitivních prvkÛ krajsk˘ch koncepcí
zpracovatelÛm z jin˘ch krajÛ, podpora prosazování teoretick˘ch postulátÛ
jihoãeské koncepce v praxi.
Calla – Association for Nature Protection, âeské Budûjovice /
91 000 CZK (3 227 USD)
Regional energy policies are developed in different ways and in different
quality. A workshop shows positive approaches to other developers and
supports their practical realisation.
Calla – SdruÏení pro záchranu prostfiedí, âeské Budûjovice /
130 900 Kã
Podpora poÏadavku vût‰ího zapojení vefiejnosti do rozhodování o umístûní
úloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ prostfiednictvím novely zákona, pofiádání
místních referend i dal‰ích cest.
Calla – Association for Nature Protection, âeské Budûjovice /
130 900 CZK (4 642 USD)
People in the Czech Republic can hardly influent intentions of the
government to build radioactive waste depository near their homes.
Calla supports new legal tools for citizens and municipalities, including
local referendum, to make their position in the decision process stronger.
Calla – SdruÏení pro záchranu prostfiedí, âeské Budûjovice /
199 500 Kã
Snaha prosadit zákon o podpofie v˘roby energie z obnoviteln˘ch zdrojÛ,
lobbying pro vyvolání poptávky po takovém zákonû, vznik Koalice pro
podporu obnoviteln˘ch zdrojÛ. Monitoring dopadu projektÛ Státního
fondu Ïivotního prostfiedí z roku 2003, pfiípadnû tlak na úpravu jeho
programÛ pro rok 2004.
Calla – Association for Nature Protection, âeské Budûjovice /
199 500 CZK (7 074 USD)
Support for a new law regarding energy generation from renewable
sources, lobbying for this law, forming a renewable sources support
coalition. Projects supported by the State fund of environment in 2003
are evaluated and changes for 2004 recommended.
Hnutí Brontosaurus, Brno / 100 000 Kã
Energeticky úsporná opatfiení, umoÏÀující ãásteãnû odstranit havarijní
stav chaty Smrãník, kterou Hnutí Brontosaurus získalo od státu.
Brontosaurus Movement, Brno / 100 000 CZK (3 546 USD)
Brontosaurus Movement has got a chalet from the state. Granted money
helps to repair the insulation and heating system, which recently was in
a very bad condition.
Alternativa pro venkov, Svûtlá nad Sázavou / 35 000 Kã
Ustanovení marketingové sekce âeské spoleãnosti pro sluneãní energii.
Cílem je koordinovat v‰echny mimov˘zkumné ãinnosti, zejména propagaci
a vytváfiení pfiízniv˘ch podmínek pro vyuÏívání solárních zafiízení.
Alternative for Countryside, Svûtlá nad Sázavou / 35 000 CZK
(1 241 USD)
Creation of a marketing division in the Czech Society for Solar Energy.
The aim is to co-ordinate non-research activities, especially publicity
and struggle for better conditions for solar energy use.
Hnutí DUHA – Pfiátelé Zemû, Brno / 160 000 Kã
Sestavení koalice prosazující zákon o obnoviteln˘ch zdrojích energie
a spoleãné formulování poÏadavkÛ na takov˘ zákon.
Duha Movement – Friends of the Earth, Brno / 160 000 CZK
(5 674 USD)
Coalition of people and organisations, requesting a law supporting renewable
energy sources and looking for common requirements for this law.
xx
Duha Movement – Friends of the Earth, Brno / 40 000 CZK
(1 418 USD)
The Ministry of Industry suggested some alternatives for energetic policy,
so this grant supports an opening of the discussion about them in the
media and public activities asking for public assessment of alternatives.
Hnutí DUHA – Pfiátelé Zemû / 40 000 Kã
Otevfiení diskuse o návrzích energetické koncepce âeské republiky,
pfiipravované Ministerstvem prÛmyslu a obchodu âR, mediální tlak
a vefiejné akce podporující vefiejné projednání této koncepce.
Hnutí DUHA – Pfiátelé Zemû, Brno / 115 000 Kã
Dva semináfie pro uãitele a dal‰í dva pro lektory ekologické v˘chovy
o problematice klimatick˘ch zmûn a moÏnostech, jak jim bránit. Vydání
broÏury a informaãního listu.
Duha Movement – Friends of the Earth, Brno / 115 000 CZK
(4 078 USD)
Two workshops for teachers and two more for environmental education
lecturers on climatic change topics and possibilities to do something
about it; the printing of a brochure and a leaflet with information.
Hnutí DUHA – Pfiátelé Zemû, Brno / 160 000 Kã
Propagace energie z obnoviteln˘ch zdrojÛ a seznámení spotfiebitelÛ
s nadcházející moÏností zvolit si dodavatele energie, kter˘ umoÏÀuje
nákup energie z obnoviteln˘ch zdrojÛ. Seznámení firem s moÏností
vyuÏít odbûr „ekologické“ elektfiiny pro vlastní propagaci.
Duha Movement – Friends of the Earth, Brno / 160 000 CZK
(5 674 USD)
The promotion of renewable sources energy and the possibility
of choosing an energy supplier who can supply energy from renewable
sources. Companies can utilise this to present themselves as environmentally friendly.
EkodÛm, Praha / 160 000 Kã
Modelové realizace slamûn˘ch tepeln˘ch izolací na dvou objektech,
zpracování a publikování technick˘ch moÏností a stavebních postupÛ,
anal˘za rizik a monitorování hotov˘ch izolací po dobu 2 let.
Ecohouse, Prague / 160 000 CZK (5 674 USD)
Two pilot implementations of straw insulation, publishing of technical
possibilities, building technology, risk analysis and two year monitoring
of finished insulation.
KV–BIO, Dalovice / 180 000 Kã
Atlas instalací obnoviteln˘ch zdrojÛ energie pro jiÏní ãást Stfiedoãeského
kraje mapuje zafiízení, vyuÏívající energii vody, vûtru, slunce a biomasy.
KV–BIO, Dalovice / 180 000 CZK (6 383 USD)
An atlas of Renewable Energy Sources Utilisation for the southern part
of the Central Bohemia region gives a summary of equipment using
water, wind, sun or bio-mass as energy sources.
ZO âSOP Veronica, Brno / 24 000 Kã
Pofiízení wattmetrÛ do ekologické poradny, jejich pÛjãování zájemcÛm
a pro‰kolení pracovníkÛ poradny, vydání propagaãního letáku a uspofiádání pfiedná‰ky.
ZO âSOP Veronica, Brno / 24 000 CZK (851 USD)
It is possible to borrow wattmeters in the environmental information
centre, for people who want to know the consumption of their home
appliances. A training of consultants, printing of information leaflets
and a public lecture on measuring consumption were supported too.
Obec Rybni‰tû / 110 000 Kã
Návratn˘ nadaãní pfiíspûvek. Zakoupení ‰tûpkovaãe pro obecní biokotelnu
sníÏí závislost na místních dodavatelích ‰tûpky.
Community of Rybni‰tû / 110 000 CZK (3 901 USD)
The bio-mass central heating system in Rybni‰tû has solved troubles
with the price of wood chips, although there was a lot of wood waste in
the village, so the Community of Rybni‰tû purchased a machine to make
wood chips. The grant is in the form of a loan.
xxi
Rezekvítek, Brno / 141 000 Kã
Aktualizace a dotisk materiálÛ pro projekt Úspory energie na ‰kolách,
v˘ukové programy na ‰esti ‰kolách v regionu, exkurze a konference
pro aktivní Ïáky a podpora realizace úsporn˘ch opatfiení na dvou
vybran˘ch ‰kolách.
Rezekvítek, Brno / 141 000 CZK (5 000 USD)
The actualisation and print of work materials for the project, educational
Programmes on energy topics and an energy audit for pupils of 6 schools
in the South Moravia region, an energy saving workshop for them and
support of energy saving steps in the selected schools.
Stfiedisko ekologické v˘chovy a etiky R˘chory – SEVER,
Horní Mar‰ov / 105 000 Kã
V˘ukové programy na ‰esti ‰kolách a konference pro aktivní Ïáky,
podpora realizace úsporn˘ch opatfiení na vybran˘ch ‰kolách.
Centre for Environmental Education and Ethics R˘chory –
SEVER, Horní Mar‰ov / 105 000 CZK (3 723 USD)
Educational Programmes on energy topics and energy audit for pupils
of 6 schools in the Hradec Králové region, an energy saving workshop
and support of energy saving steps in the selected schools.
Chaloupky – stfiedisko pro vzdûlávání a v˘chovu v pfiírodû,
KnûÏice / 105 000 Kã
V˘ukové programy na ‰esti ‰kolách a konference pro aktivní Ïáky, podpora realizace úsporn˘ch opatfiení na vybran˘ch ‰kolách.
Chaloupky – Centre for Education in the Nature, KnûÏice /
105 000 CZK (3 723 USD)
Educational Programmes on energy topics and an energy audit for
pupils of 6 schools in Vysoãina region, an energy saving workshop
and support of energy saving steps in selected schools.
Tereza, Praha / 105 000 Kã
V˘ukové programy o energetick˘ch tématech na ‰esti ‰kolách
a konference pro aktivní Ïáky. Podpora realizace úsporn˘ch opatfiení
na vybran˘ch ‰kolách.
Tereza, Prague / 105 000 CZK (3 723 USD)
Educational Programmes on energy topics and an energy audit for
pupils of 6 schools in Prague, an energy saving workshop and support
of energy saving steps in selected schools.
Pfiípravná fáze projektu Úspory energie na ‰kolách pro rok 2004.
·est organizací obdrÏelo grant urãen˘ na navázání spolupráce s krajem,
prÛzkum stavu ‰kolních budov a potenciálu úspor.
An Energy Savings in Schools Project for 2004 has been prepared.
6 organisations received grants to establish co-operation with the
regional authority, who is owning most of the high-school-buildings,
and investigate the building conditions from energy savings point of view.
Stfiedisko ekologické v˘chovy a etiky R˘chory – SEVER,
Horní Mar‰ov / 25 000 Kã
Energetická agentura Vysoãiny, Jihlava / 25 000,00 Kã
SEVEn – Stfiedisko pro efektivní vyuÏívání energie, Praha / 25 000 Kã
VITA, Ostrava / 25 000 Kã
Kru‰nohorské sdruÏení pro úspory energie, Most / 25 000 Kã
ZO âSOP Veronica, Brno / 25 000 Kã
Centre for Environmental Education and Ethics R˘chory – SEVER,
Horní Mar‰ov / 25 000 CZK (887 USD)
Energetic Agency of Vysoãina Region, Jihlava / 25 000 CZK
(887 USD)
SEVEn – the Energy Efficiency Centre, Prague / 25 000 CZK (887 USD)
VITA Association, Ostrava / 25 000 CZK (887 USD)
KSUE – Association for Energy Savings, Most / 25 000 CZK
(887 USD)
ZO âSOP Veronica, Brno / 25 000 CZK (887 USD)
Malé cestovní granty: 312 Kã
Odsouhlaseno celkem: 3 029 712 Kã
Celkem 32 nadaãních pfiíspûvkÛ.
Small travel grants: 312 CZK (11 USD)
Total: 3 029 712 CZK (107 437 USD)
Total of 32 grants given.
xxii
Transportation for 21st Century
Doprava pro 21. století
Children of the Earth – Club for Sustainable Transportation,
Brno / 55 808 CZK (1 979 USD)
A campaign focused on decreasing the negative impacts of transportation
on the environment.
Dûti Zemû – Klub za udrÏitelnou dopravu, Brno / 55 808 Kã
KampaÀ za sníÏení vlivÛ dopravy na Ïivotní prostfiedí. Organizace Dne
bez aut.
Cyklisté Liberecka, Liberec / 30 000 Kã
Exkurze po realizovan˘ch úpravách na zv˘‰ení dopravní bezpeãnosti
cyklistÛ.
Cyclists Association of Liberecko, Liberec / 30 000 CZK
(1 064 USD)
The costs of a study trip to a formerly dangerous cycling place made
safe by a new infrastructure.
Obãanské sdruÏení Kosofi / 19 000 Kã
Návrh fie‰ení dopravní obsluÏnosti pfiímûstské obce, studie fie‰ení
vefiejného prostranství a autobusové zastávky.
Civic Association of Kosofi / 19 000 CZK (674 USD)
Improving the access of a suburb village to public transport within the
Prague integrated transport system.
Mûstská ãást Praha 13 / 50 000 Kã
Zpracování generelu cyklostezek.
City District Prague 13 / 50 000 CZK (1 773 USD)
Drawing up a design of a local cycling infrastructure.
Mûsto âelákovice / 90 000 Kã
Projekt fie‰í zklidnûní dopravy v centru mûsta.
Town of âelákovice / 90 000 CZK (3 191 USD)
Support of public participation in a project of traffic calming in the
town centre.
Nesehnutí Brno / 32 000 Kã
KampaÀ a lobbying za pfiehodnocení rozhodnutí o ru‰ení pfiechodÛ
pro chodce v Brnû.
Nesehnutí Brno / 32 000 CZK (1 135 USD)
A campaign against expunging pedestrian crossings in the city of Brno.
Mûsto Semily / 40 000 Kã
Zpracování projektové dokumentace k fie‰ení sníÏení dopravního zatíÏení
v centru mûsta Semily.
Town of Semily / 40 000 CZK (1 418 USD)
The costs of elaborating a road safety audit to minimise the risks of
accidents on a designed connecting road within the town centre.
Centrum SOS Praha / 120 000 Kã
KampaÀ a lobbying za zmûnu dopravní koncepce v Praze smûrem
k udrÏiteln˘m zpÛsobÛm dopravy.
Centre SOS Prague / 120 000 CZK (4 255 USD)
Campaign focused on accepting sustainable transport policy in Prague.
Statutární mûsto PlzeÀ / 50 000 Kã
Cena za umístûní v soutûÏi o nejlep‰í dopravní fie‰ení.
Town of Pilsen / 50 000 CZK (1 773 USD)
Prize money for the winner of the Best Traffic Solution Competition.
Nesehnutí Brno / 15 000 Kã
Semináfi o bezpeãnosti chodcÛ v mûstském provozu pro odbornou
vefiejnost, zástupce místní samosprávy i neziskové organizace. Informování
cílov˘ch skupin o moÏnostech prosazování dopravních fie‰ení, která
budou vstfiícná vÛãi chodcÛm a pfiispûjí k jejich bezpeãnosti.
Nesehnutí Brno / 15 000 CZK (532 USD)
The costs of running a seminar focused on informing the public, local
authorities and NGOs about how to enforce pedestrian-friendly traffic
solutions.
Town of Opava / 100 000 CZK (3 546 USD)
Prize money for the winner of the competition Traffic Calming in Towns
and Villages, category Towns .
Statutární mûsto Opava / 100 000 Kã
Cena za umístûní v soutûÏi ZklidÀování dopravy ve mûstech a vesnicích.
xxiii
Mûsto Vsetín / 50 000 Kã
Cena za umístûní v soutûÏi ZklidÀování dopravy ve mûstech a obcích.
Town of Vsetín / 50 000 CZK (1 773 USD)
Prize money for the second place in the competition Traffic Calming in
Towns and Villages, category Towns.
Obec Tû‰etice / 100 000 Kã
Cena za umístûní v soutûÏi ZklidÀování dopravy ve mûstech a obcích.
Community of Te‰etice / 100 000 CZK (3 546 USD)
Prize money for the winner of the competition Traffic Calming in Towns
and Villages, category Villages.
Obec Rybitví / 50 000 Kã
Cena za umístûní v soutûÏi ZklidÀování dopravy ve mûstech a obcích.
Community of Rybitví / 50 000 CZK (1 773 USD)
Prize money for the second place in the competition Traffic Calming in
Towns and Villages, category Villages.
Malé cestovní granty: 3 256 Kã
Odsouhlaseno celkem: 805 064 Kã
Celkem 15 nadaãních pfiíspûvkÛ.
Small Travel Grants: 3 256 CZK (115 USD)
Total: 805 064 CZK (28 547 USD)
Total of 15 grants given.
xxiv
Rural Livelihoods
Îivot pro venkov
Nov˘ DvÛr Microregion, Milotice / 50 000 CZK (1 773 USD)
Collecting and verifying information for a guidebook to introduce
destinations in the microregion. Publishing the guidebook.
Mikroregion Nov˘ DvÛr, Milotice / 50 000 Kã
PrÛvodce po kulturních a pfiírodních památkách mikroregionu Nov˘
DvÛr – soustfiedûní a ovûfiení informací, vydání broÏury, která pfiedstavuje
moÏné turistické cíle v mikroregionu.
ZO âSOP Kosenka, Vala‰ské Klobouky / 100 000 CZK (3 546 USD)
Development of local handicrafts in communities. This project enhanced
the co-operation between local partners in Poland and Slovakia.
ZO âSOP Kosenka,Vala‰ské Klobouky / 100 000 Kã
Projekt rozvíjí spolupráci s polsk˘mi a slovensk˘mi partnery pfii propojování místních trhÛ typu vala‰ského jarmeku.
Information Centre for the Development of Moravian Kopanice,
Star˘ Hrozenkov / 70 000 CZK (2 482 USD)
Providing services for organic farmers. Help to gain financial support
and help with complex paperwork for certification and administration.
Informaãní stfiedisko pro rozvoj Moravsk˘ch Kopanic,
Star˘ Hrozenkov / 70 000 Kã
Poskytování sluÏeb ekologicky hospodafiícím zemûdûlcÛm, zejména
administrativní, organizaãní a v oblasti podpor a dotací.
White Carpathians Educational and Information Centre,
Veselí nad Moravou / 60 000 CZK (2 128 USD)
Educational Programme for soft tourism providers in the White
Carpathians and in the Slovácko region.
Vzdûlávací a informaãní stfiedisko Bílé Karpaty, Veselí
nad Moravou / 60 000 Kã
Rozvoj ‰etrné turistiky v Bíl˘ch Karpatech a na Slovácku – vzdûlávací
projekt pro poskytovatele sluÏeb ve venkovské turistice.
Kru‰pánek Civic Association, Vlko‰ / 80 000 CZK (2 837 USD)
Introduction of environmental standards for B&Bs including support
for their creation in the framework of soft tourism.
Kru‰pánek, o. s., Vlko‰ / 80 000 Kã
Zavedení environmentálních standardÛ a iniciace vzniku sluÏeb typu
bed & breakfast ve venkovské turistice na Slovácku.
Fr˘dlantsko Civic Association, Fr˘dlant / 30 000 CZK (1 064 USD)
Educational Programme for shepherds and sheep breeders.
Fr˘dlantsko, o. s., Fr˘dlant / 30 000 Kã
Vzdûlávací program (semináfie) pro chovatele ovcí a zájemce o chov ovcí.
ZO âSOP Kosenka, Vala‰ské Klobouky / 60 000 CZK (2 128 USD)
Use of Kosenka eco-centre as accommodation capacity, to develop
eco-tourism.
ZO âSOP Kosenka, Vala‰ské Klobouky / 60 000 Kã
VyuÏití ubytovacích moÏností ekocentra Kosenka ve Vala‰sk˘ch Kloboukách
k rozvoji ekoturistiky a ‰etrného cestovního ruchu.
Jan Piveãka Foundation, Slaviãín / 100 000 CZK (3 546 USD)
The aims of the project are to revive the waning production of traditional Wallachian products – sheepskin and slippers – and to help to
establish marketing and sales channels.
Nadace Jana Piveãky, Slaviãín / 100 000 Kã
Obnova tradiãní v˘roby na Vala‰sku – cílem projektu je oÏivit zanikající
v˘robu tradiãních vala‰sk˘ch produktÛ (ovãích koÏe‰in a papuãí)
a pomoci jejich prodeji zaloÏením odbytového druÏstva.
Jan Piveãka Foundation, Slaviãín / 50 000 CZK (1 773 USD)
Involving a German designer in making the patterns of slippers to restore
the old traditional craft of the White Carpathians. The first pairs of
slippers were presented on the St. Nicolaus Fair in Vala‰ské Klobouky
on December 6 and were a subject of big success. Starting the next
year, the project will also help to start up new businesses for several
people who were trained during this year courses.
Nadace Jana Piveãky, Slaviãín / 50 000 Kã
Doplnûní projektu „Obnova tradiãní v˘roby na Vala‰sku“ – zhotovení
modelÛ papuãí nûmeck˘m designerem. Prezentace v˘robkÛ na vala‰ském
jarmeku a kurzy pro zájemce o toto tradiãní fiemeslo.
xxv
Informaãní stfiedisko pro rozvoj Moravsk˘ch Kopanic,
Star˘ Hrozenkov / 50 000 Kã
Koordinace programu Îivot pro venkov v oblasti Bíl˘ch Karpat.
Information Centre for the Development of Moravian Kopanice,
Star˘ Hrozenkov / 50 000 CZK (1 773 USD)
Co-ordination of the Rural Livelihoods Programme in the White
Carpathians.
Spoleãnost pro Jizerské hory, Liberec / 50 000 Kã
Koordinace programu Îivot pro venkov v mikroregionu Fr˘dlantsko.
Association for the Jizerské Hory Mountains, Liberec /
50 000 CZK (1 773 USD)
Co-ordination of the Rural Livelihoods Programme in the Fr˘dlant
micro-region.
Kru‰pánek, o. s, Vlko‰ / 50 000 Kã
Koordinace programu Îivot pro venkov v oblasti Slovácka.
Tradice Bíl˘ch Karpat, Hostûtín / 45 000 Kã
Pfiíprava a vydání katalogu regionálních bûlokarpatsk˘ch produktÛ –
pfieváÏnû zemûdûlsk˘ch a fiemesln˘ch. Jeho úãelem je zv˘‰ení
informovanosti o v˘robcích a podpora jejich prodeje.
Kru‰pánek Association, Vlko‰ / 50 000 CZK (1 773 USD)
Co-ordination of the Rural Livelihoods Programme in the Slovácko
region.
Tradition of the White Carpathians, Hostûtín / 45 000 CZK
(1 596 USD)
Preparation of a catalogue of local products. The aim is to map the
local production and help its marketing.
Lunaria, Jindfiichovice pod Smrkem / 50 000 Kã
SdruÏení provozuje funkãní repliku vûtrného ml˘na v Jindfiichovicích,
jeÏ slouÏí i jako muzeum. Cílem projektu je doplnûní ml˘na katrem
a dal‰ími zafiízeními vyuÏiteln˘mi pro poskytování sluÏeb.
Lunaria Civic Association, Jindfiichovice pod Smrkem /
50 000 CZK (1 773 USD)
Operating of a small windmill which serves also as a museum. The
association would like to extend the function of the mill and add a stylish
shed for functional thresher and other historical devices.
Obec Moravany / 20 000 Kã
Propagace my‰lenky vytápûní obecních budov biomasou, vzdûlávání
uãitelÛ a dal‰ích lidí, vydání propagaãního materiálu.
ZO âSOP Veronica, Brno / 100 000 Kã
Spolupráce rÛzn˘ch subjektÛ pfii vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ energie
v Bíl˘ch Karpatech. Prezentace modelov˘ch projektÛ, propagace topení
biomasou, semináfie.
Community of Moravany / 20 000 CZK (709 USD)
Promotion of the use of bio-mass for heating in municipal buildings.
Excursions for teachers and municipal officials, informational materials.
Spoleãnost pro Jizerské hory, Liberec / 6 265 Kã
Úãast partnerÛ programu Îivot pro venkov z Fr˘dlantska na tradiãní
pfiehlídce velikonoãních tradic Mala Wielikanoc v Lubawce (Polsko).
Oba regiony se pot˘kají s podobn˘mi problémy, setkání vedlo k v˘mûnû
zku‰eností a formulaci budoucího spoleãného projektu.
ZO âSOP Veronica, Brno / 100 000 CZK (3 546 USD)
The aim of this project is to establish a network of bio-mass heating
plants operators and promote the bio-mass heating together, e.g.
through organising seminars.
Spoleãnost pro Jizerské hory, Liberec / 6 265 CZK (222 USD)
A visit of the Rural Livelihood Programme partners to a traditional Easter action in Lubawka (Poland). The regions face similar problems so
the meeting brought a cross border know–how exchange as well as a
formulation of a future common project.
Odsouhlaseno celkem: 971 265 Kã
Celkem 17 nadaãních pfiíspûvkÛ.
Total: 971 265 CZK (34 442 USD)
Total of 17 grants given.
xxvi
Assistance Programme
Asistenãní program
Brontosaurus Eco-Centre Green Club, Prague / 8 700 CZK
(309 USD)
Promotion and updating WebPages about water as a part of the World
Water Day.
Brontosaufií ekocentrum Zelen˘ klub, Praha / 8 700 Kã
Propagace a aktualizace internetov˘ch stránek o vodû jako souãást
kampanû k Svûtovému dni vody.
Zelen˘ kruh, Praha / 11 600 Kã
Vydání tiskové zprávy a prezentace aktivit NNO v rámci Svûtového dne
vody v celostátním tisku.
Green Circle, Prague / 11 600 CZK (411 USD)
Press release and presentation of NGOs activities in the national press
as part of the World Water Day.
Rybáfisk˘ svaz Moravsk˘ch Kopanic, Star˘ Hrozenkov / 3 000 Kã
Pfiíprava mezinárodního semináfie k problematice revitalizace povodí
Drietomice u pfiíleÏitosti Svûtového dne vody.
Anglers Association, Star˘ Hrozenkov / 3 000 CZK (106 USD)
Preparation of an international seminar about the issues of the Drietomice catchment area.
Arnika – Koordinaãní centrum, Praha / 26 100 Kã
Uspofiádání akcí ke Svûtovému dni vody 22. 3. v Dûãínû, Nov˘ch
Hefiminovech a Praze.
Arnika – Co-ordination Centre, Prague / 26 100 CZK (926 USD)
Preparation of events in Prague, Dûãín and Nové Hefimínovy as a part
of the World Water Day.
Odsouhlaseno celkem: 49 400 Kã
Celkem 4 nadaãní pfiíspûvky.
Total: 49 400 CZK (1 752 USD)
A total of 4 grants given.
Building Community Partnerships
Vytváfiení partnerství v komunitách
Actaea, RoÏnov pod Radho‰tûm / 173 000 CZK (6 135 USD)
Preparation and running costs of the NATURA 2000 seminar. How the
nature protection agencies should communicate with the local public
was the topic of the seminar, a brochure was set out.
Actaea, RoÏnov pod Radho‰tûm / 173 000 Kã
Uspofiádání semináfie o soustavû chránûn˘ch území Natura 2000 a problematice komunikace s vefiejností v CHKO, vydání sborníku ze semináfie.
ZO âSOP Veronica, Brno / 317 000 Kã
Vydání manuálÛ ‰kolicího programu Metody komunitního rozvoje.
ZO âSOP Veronica, Brno / 317 000 CZK (11 241 USD)
Publishing a manual – Community Development Methods.
Odsouhlaseno celkem: 490 000 Kã
Celkem 2 nadaãní pfiíspûvky.
Total: 490 000 CZK (17 394 USD)
A total of 2 grants given.
CEE Trust
CEE TRUST
Jan Hus Educational Foundation, Brno / 2 400 000 CZK
(85 106 USD)
Money for running the program “Strenghtening Regional
Foundations”.
Vzdûlávací nadace Jana Husa, Brno / 2 400 000 Kã
Koordinace programu „Posílení regionálních nadací“.
xxvii
Dárci do vefiejné sbírky Adoptujte strom! /
Adopt A Tree! public collection – donors
Baumanová Vûra, Blumenschein Jan, Bohdálek Karel, Boleslavová Vlastimila, Cabák Jaroslav, Coufalová Vlasta, âiháková Anna, Davidová Simona,
Du‰ková Lenka, Du‰tírovi Helena a Vladimír, Esterka Jifií, Fischerová
TáÀa, Franková Petra, Fronûk Jan, Hanák Jaroslav, Ha‰tavová Ivana,
Hejda Miloslav, Herzog Petr, Hosperger Josef, Houdková Dagmar,
Hru‰ková Eva, HÛla Martin, Hyková Dagmar, Chvílovi, JankÛ Eva,
Jedliãka Jan, Kastnerová Marta, Klouda Svatopluk, Kohel Miroslav,
Kofien˘ Du‰an, Koutníková Jana, Kozlovsk˘ Tomá‰, Kramáfi Bofiivoj,
Kramoli‰ová Marie, Kratinová Vlasta, Kubátová Milu‰e, Kubenka Bohdan,
Ing., Kunãarová Jana, Lauková, Ledvina Ludûk, Lis˘ Jifií, Lukasová Petra,
Make‰ Dalibor, Marek Michal, Má‰ová Alena, Matûjková Ivona, Matiá‰
Karel, Mat˘‰ková Bûla, Mysakova Zuzana, Ondráãek Radim, Pecková
Hana, Pûkn˘ Jan, Pfeifferová Jana, Plevka Karel, Poesová Hana,
Poláková Michaela, Pranãlová Alena, Procházková Irena, Rudzská Pavla,
Rychetník Ludûk, ¤ádová Zuzana, Sádovsk˘ Jifií, Setínková Marta,
Schneiderová Jitka, Skupa Franti‰ek, Slouková Katefiina, Sobotíková
Pavlína, Stanûk Jan, Suchomelová Eva, Svatková Pavlína, ·ebestová
Helena, ·írová Eli‰ka, ·moldasová Jana, ·najdr Pavel, Topiãová Miroslava,
Trávníãek Ivo, Uher Jifií, Urbánek Libor, Vlãek Petr, Vodvárková Romana,
V‰etiãková Iva, Wasserbauerová Eva, Zajaczovi R. a L., Zbirovská Jaroslava,
Zelená Vûra, RNDr., Z· kapitána Jasioka
xxviii
Our annual report is illustraded with photos and
paintings of these authors. Thank you.
Na‰e v˘roãní zpráva je ilustrována fotografiemi
a kresbami tûchto autorÛ. Dûkujeme.
Ibra Ibrahimoviã (born 1967)
Since 1991 as a freelance journalist he is interested
in photographing the devastated North Bohemia that
belongs to the so-called Black Triangle. He documents
the changes of destroyed industrial landscape and records
stories of people living there. The photography of the farmer
Jan Rajter who in North Bohemia opposes a multinational
corporation that threatens his livelihood was awarded
the first prize in the Czech Press Photo 2003 competition.
Ibra Ibrahimoviã is the author of all photos in the
annual report (except photo on page 38–39 made by
Bohumír ProkÛpek).
Ibra Ibrahimoviã (nar. 1967)
Od roku 1991 se jako voln˘ novináfi vûnuje fotografickému zachycení zdevastovan˘ch severních âech, které
náleÏí do tzv. âerného trojúhelníku. Dokumentuje promûny
poniãené industriální krajiny a zaznamenává pfiíbûhy lidí,
ktefií v ní Ïijí. Fotografie sedláka Jana Rajtera, kter˘
se v severních âechách postavil proti nadnárodní spoleãnosti
ohroÏující jeho Ïivobytí, byla vyhlá‰ena v rámci Czech
Press Photo fotografií roku 2003.
Ibra Ibrahimoviã je autorem v‰ech fotografií ve v˘roãní zprávû ( s v˘jimkou fotografie na stranû 38–39, jejímÏ
autorem je Bohumír ProkÛpek).
Rostislav Pospí‰il (born 1950)
Lives and works in Brno and KnûÏevisko. He is a freelance
artist focusing on commercial art and stage design. Since
1972 he had independent exhibitions e.g. in Bonn, London,
Harrogate, Vienna, Warsaw, Atlanta and regularly throughout
the Czech Republic.
He co-operates with the Environmental Partnerships,
with the environmental magazine Veronica and is a member
of the Board of Directors of the Veronica Foundation.
Rostislav Pospí‰il is the author of all illustrations
in the annual report.
Rostislav Pospí‰il (nar. 1950)
Îije a pracuje v Brnû a na KnûÏevisku. Vûnuje se volné
tvorbû, uÏité grafice a scénografii. Samostatnû vystavuje
od roku 1972, mimo jiné v Bonnu, Lond˘nû, Harrogate,
Vídni, Var‰avû, Atlantû a pravidelnû po celé âeské republice.
Spolupracuje mj. i s Nadací Partnerství, kreslí
pro ekologick˘ ãasopis Veronica a je ãlenem správní rady
Nadace Veronica.
Rostislav Pospí‰il je autorem v‰ech ilustrací ve v˘roãní
zprávû.
The complete annual report of the Environmental Partnership including annexes
of final accounts is stored in the file of foundational documents in the foundational
register by the Regional Court in Brno and in the office of the Environmental
Partnership in Brno.
Úplná v˘roãní zpráva Nadace Partnerství vãetnû pfiílohy k úãetní závûrce je uloÏena
ve sbírce listin veden˘ch v nadaãním rejstfiíku u Krajského soudu v Brnû a v sídle
Nadace Partnerství.
Nadace Partnerství
The Czech Environmental Partnership Foundation
Panská 7, 602 00 Brno
tel. +420 542 422 766
fax +420 542 422 777
[email protected]
www.nadacepartnerstvi.cz
kanceláfi v Praze / Prague Office
Krátká 26, 100 00 Praha 10
tel./fax +420 274 816 727
V˘roãní zpráva za rok 2003
Ilustrace: Rostislav Pospí‰il
Foto: Ibra Ibrahimoviã
Design: [email protected]
Litografie: PILOT, v. o. s.
Tisk: Grafické podniky Kusák, s. r. o.

Podobné dokumenty

VZ_Nadace Partnerství_04

VZ_Nadace Partnerství_04 (EP) is the most important Czech foundation supporting environmental projects in all regions of the Czech Republic. Since its establishment in 1991, the foundation has supported over 1600 projects ...

Více

Výroční zpráva 2005 - Nadace Partnerství

Výroční zpráva 2005 - Nadace Partnerství ing programs to respond effectively to these needs. In the last few years, the Foundation has been working within the Donors’ Forum and the Governmental Council for NGOs to promote optimalization o...

Více

2001 - Nadace Open Society Fund Praha

2001 - Nadace Open Society Fund Praha Právní programy nadace se zamûfiovaly pfiedev‰ím na pokraãování programu bezplatné právní pomoci, program alternativních trestÛ a policejní reformu. V˘znamnou mûrou se nadace podílela na podpofie fiady...

Více

Návod_2009_cz verze 2014_06

Návod_2009_cz verze 2014_06 CAPILLARYS CDT (2) kit je určen k separaci izoforem transferinu v alkalickém pufru o pH 8.8 systémem CAPILLARYS. Normální sérové izoformy se dělí do 5 hlavních frakcí podle jejich úrovně sialyzace ...

Více

nadace Open Society Fund praha v˘roăní zpráva 2000

nadace Open Society Fund praha v˘roăní zpráva 2000 v roce 1999. I kdyÏ tyto zmûny nebyly jiÏ tak v˘znamné jako ty, které probûhly v pfiedchozím roce, pfiesto znamenaly urãit˘ posun od poskytování drobn˘ch grantÛ k podpofie projektÛ, které mají ambici ...

Více

duben

duben - nájemce je povinen trvale zajistit prostor pro pfiístup a pfiístupnost poÏární techniky k nádrÏi a dodrÏení vyznaãené minimální hladiny vody v nádrÏi nezbytné pro její bezproblémové ãerpání poÏární...

Více

1999 - Nadace Open Society Fund Praha

1999 - Nadace Open Society Fund Praha George Soros, americk˘ finanãník a filantrop, zakladatel nadace Open Society Fund New York a sítû nadací v zemích stfiední a v˘chodní Evropy a v dal‰ích zemích, se narodil v Budape‰ti v roce 1930. R...

Více

Nekup to!

Nekup to! den, ale pokud je napfi. v Nûmecku jeho spotfieba na hlavu a rok pfies dvacet kilogramÛ, tak i zde jde o pofiádnou hromadu. Kvûtiny se sice neváÏí na váze, vût‰inou je dáváme jako symbolick˘ dar, ale j...

Více

výroční zpráva 2010

výroční zpráva 2010 mohli roz‰ífiit na‰i podporu smûfiující k rozvoji neziskov˘ch organizací o jednodenní tréninkové dílny „Jak prodat své téma médiím aneb Novináfii nejsou zlí“, kter˘ byl zamûfien na základy PR. O progra...

Více