pdf 750 kB

Komentáře

Transkript

pdf 750 kB
VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK
VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ
4. 9. 2014
E. ČÍSLO: MK ČR E11295
úvodník
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás s vydáním posledního zpravodaje, neboť čtyři roky
volebního období utekly jako voda a 10. října a 11. října 2014 jdeme znovu k volbám do zastupitelstva městyse Křižanova.
Bývá dobrým zvykem si připomenout, co se zastupitelům se starostkou podařilo zrealizovat, proto níže krátké shrnutí.
BUDOVY A PROSTORY SPRAVOVANÉ MĚSTYSEM
Dům s pečovatelskou službou
V srpnu 2012 jsme zakoupili vozidlo Fiat Fiorino za 210. 000 Kč
pro pečovatelskou službu, a to pro účely rozvozu obědů a snadnější péče o naše občany. Byla opravena budova pečovatelské
služby (podlahy, sociální zařízení apod.), neboť tyto prostory nebyly v dobrém stavu. Do této opravy se investovala částka ve výši
288.215 Kč.
Hasičská zbrojnice
V roce 2014 byla provedena výmalba hasičské zbrojnice, finanční náklady činily 58.274 Kč. Na základě žádosti SDH Křižanov
bylo pro sdružení zakoupeno auto Fiat Ducato za 306.000 Kč.
Z toho městys zaplatil 200.000 Kč a 106.000 Kč SDH Křižanov.
Hřbitov
Během posledních čtyř roků prošlo proměnou i místo posledního odpočinku křižanovských občanů. Bylo provedeno odstranění
některých stromů, které ohrožovali zeď a hroby. Bylo upraveno
prostředí hřbitova a proběhla oprava hřbitovní zdi, která neodpovídala důstojnosti, se kterou by mělo být toto místo prezentováno.
Na hřbitov byly též darem křižanovských občanů pořízeny lavičky,
aby si mohli občané odpočinout či v tichosti rozjímat a byl opraven
obecní hrob. Celkem bylo investováno 151.873 Kč (společný hrob
a hřbitovní zeď). Zbytek prací provedli zaměstnanci městyse či se
jednalo o dobrovolnou činnost či dar.
Komunikace a kanalizace
Do oprav místních komunikací a kanalizací bylo investováno 223.421 Kč. Pro účely opravy části komunikace z Bojanova
do Horní Libochové byla investována částka 45.000 Kč, na úpravu
komunikací v obci Bojanov pak 71.862 Kč.
Obecní byty
Během našeho působení jsme se setkali i s řešením akutních situací, u kterých nebyla možnost odkladu. Jednou z nich byly i obecní byty, z nichž některé se nacházeli v havarijním stavu. Došlo též
ke zvýšení nájmu v obecních bytech, a z toho důvodu bylo možno
investovat více peněz do jejich oprav. Z pronájmů obecních bytů
získáváme příjem ve výši 446.500 Kč, před zvýšením pronájmu se
jednalo o částku 280. 000 Kč (rok 2011). Celkem jsme investovali
do obecních bytů 430.348 Kč.
Rybníky
Pronajímatelům obecních rybníků byly zvýšeny nájmy, které
více odpovídají ekonomicky efektivnímu hospodaření. Původní zisky z pronájmu rybníků se zvýšily ze 48. 000 Kč (rok 2011)
na 201. 900 Kč. Díky tomu městys investoval do oprav rybníků,
do projektové dokumentace na opravu rybníků. Do oprav rybníků
bylo celkem investováno 339.257 Kč.
Sběrný dvůr
První velkou akcí nově zvoleného zastupitelstva na konci roku
2010 bylo zadání projektu na realizaci sběrného dvora v prostorách bývalých komunálních služeb. Velkou výhodou bylo, že pozemek byl městyse a mohlo se hned začít s projektováním. Velkou
výhodou bylo získání dotace z Fondu životního prostředí ve výši
6.334.200 Kč. Sběrný dvůr jsme otevřeli na podzim 2013. Slouží
k dobré věci nejen občanům Křižanova, ale i sousedním obcím,
které uzavřely smlouvu s městysem Křižanovem o využívání služeb sběrného dvora.
Sokolovna
Jsme rádi, že se podařilo znovu probudit k životu i naše obecní kulturní zařízení. Městys realizoval v roce 2014 rekonstrukci
sociálního zařízení v Sokolovně s přípravou podmínek pro dobudování sociálního zařízení v 1. patře budovy nad stávajícím
zařízením. Dále výstavbu nového WC za Sokolovnou sloužící
pro návštěvníky komunitní zahrady a dětského hřiště. Prostory
Sokolovny byly vymalovány, vnitřní prostory byly též estetičtěji
upraveny: instalace opony, závěsů, záclon, nákup ubrusů a doplnění nádobí. V roce 2014 byl zřízen bezbariérový přístup a byla
upravena příjezdová cesta, která byla ve špatném stavu.
Sokolovna byla probuzena k životu zejména díky vzniku Volnočasového centra, na kterém se velkou měrou podíleli dobrovolnou prací členové Vodotrysku, místní řemeslníci a další občané.
Finančně se podílel městys Křižanov, místní i mimokřižanovské
firmy a podnikatelé. Díky dobrovolné práci mnoha křižanovských
občanů je v Sokolovně otevřeno Volnočasové centrum s komunitní zahradou, jehož součástí je klubovna ve sklepních prostorách
Sokolovny, dětské hřiště, hřiště na hry, komunitní zahrada a pergola s posezením. Prostory Volnočasového centra jsou otevřeny
všem občanům Křižanova pro trávení volného času, dále jsou využívány pro pravidelné schůzky nejen Klubu důchodců, ale i aktivitám Vodotrysku, ZŠ a MŠ Křižanov apod. Ve spolupráci se sdružením Vodotrysk se podařilo získat dotaci na dětské hřiště ve výši
291.614 Kč a komunitní zahradu, která byla dokonce odborníkem
z Karlovy univerzity zařazena mezi deset nejzajímavějších fungujících komunitních zahrad v České republice. Venkovní prostory
byly oploceny kvůli ochraně obecního majetku i občanů žijících
v sousedství Sokolovny.
V letošním roce nám pak byla schválena dotace na zateplení budovy Sokolovny, výměnu oken, dveří a na nové vytápění.
Stavební místa
V předchozím volebním období se podařilo vykoupit pozemky
v lokalitě Na Zahrádkách pro případnou budoucí výstavbu rodinných domů. V tomto volebním období jsme v této akci pokračovali. Na začátku roku 2011 jsme začali připravovat zpracování
projektu na zasíťování lokality. Dnes už v této lokalitě rostou nové
domy. V květnu 2014 jsme provedli úplatný převod plynárenského
zařízení v lokalitě Na Zahrádkách v ceně 836.110 Kč
Zdravotní středisko
V roce 2013 jsme odkoupili zdravotní středisko Medikus
za 4.500.000 Kč se zájmem zachovat lékařské služby pro obyvatele Křižanova a okolních obcí. Příjmy z pronájmu jsou investovány
do vytápění, údržby a oprav budovy. 
K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J
 ZŠ a MŠ Křižanov
O prázdninách 2011 se vybudovala vestavba jedné třídy mateřské
školy pro 23 dětí a došlo i k úpravě vestibulu. Přidáním oken se
vestibul prosvětlil a v prostoru vznikly nové šatny pro žáky 2. stupně. Celková cena díla byla 2.750.480 Kč. Jsme rádi, že jsme rozhodli pro rozšíření mateřské školy, neboť dnes vidíme podle počtu
přijatých/nepřijatých dětí do MŠ, že rozhodnutí rozšířit MŠ bylo
správné. V roce 2012 získala ZŠ a MŠ dotaci z Fondu Vysočiny
ve výši 65.039 Kč na vznik přírodní zahrady, městys tento projekt
podpořil částkou 35.000 Kč. Přírodní zahrada byla vybudována
za pomoci roidčů dětí i dalších sponzorů. V roce 2013 byla v budově
realizována oprava sociálního zařízení v základní škole, protože
stav zařízení již byl velmi špatný. Celkové náklady na opravu sociálního zařízení činili… Menší úpravy na požadavky Krajské hygienické správy proběhly též ve školní jídelně a kuchyni. V červenci
2014 jsme nechali provést impregnaci krovu proti dřevokaznému
hmyzu v půdních prostorách základní školy.
Na opravy a údržbu obecního majetku činily náklady za čtyři
roky volebního období částku 3.580.593 Kč, a to:
Opravy v ZŠ a MŠ Křižanov
1.972.343,- Kč
Byty
430.348,- Kč
Projektová dokumentace 339.257,- Kč
na opravu rybníků, opravy rybníků
Dům s pečovatelskou službou
288.215,- Kč
Opravy místních komunikací a kanalizací
223.421,- Kč
Společný hrob městyse a hřbitovní zeď
151.873,- Kč
Komunikace Bojanov
116.862,- Kč
Hasička
58.274,- Kč
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Podařilo se zrealizovat rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě Pod Šibeníkem v ceně 171.215 Kč. V srpnu 2012 bylo zadáno
zpracování nového Územního plánu Křižanova v digitální podobě, tak jak to vyžaduje současná právní úprava. V dubnu 2013
jsme zadali vypracování projektu místní komunikace v ulici Polní,
aby i v této ulici měli mladé rodiny lepší příjezd k domům. V roce
2013 došlo na základě doporučení odborníků ke skácení lipové
aleje na Horním městě, důvodem byl špatný stav stromů, který
ohrožoval bezpečnost místních i návštěvníků. V roce 2013 jsme
zadali vypracování projektu na revitalizaci zeleně v Křižanově
a požádali o dotaci, která je nám předběžně přidělena, a to ve výši
2.000.000 Kč. V roce 2012 se nám podařilo získat dotaci z NADACE ČEZ ve výši 400.000 Kč na nové hřiště Na Kopečku, které
bylo bohužel bezpečnostně nevyhovující. Dostali jsme také dotaci
z Kraje Vysočina ve výši 341.736 Kč na osvětlení přechodů. Dále
byly na žádost občanů pořízeny a rozmístěny lavičky, tak aby si
mohli lidé odpočinout např. při cestě do města či na hřbitov.
MÍSTNÍ SPOLKY A ORGANIZACE
Na podporu, rozvoj a činnost organizací a spolků v Křižanově
věnoval městys v letech 2010 – 2014 částku 1.268.700 Kč.
FC SK Křižanov
454.000 Kč
Římskokat. farnost Křižanov (Socha sv. Zdislavy) 250.000 Kč
Spolek Katolického domu v Křižanově
135.000 Kč
Vodotrysk o. s. 97.200 Kč
Plamínci a Soptíci SDH Křižanov
92.000Kč
(zásahová jednotka hasičů je financována z rozpočtu městyse
a dotací kraje, proto se zde neuvádí)
HC Sokol Křižanov
42.000 Kč
Charitativní organizace
39.000 Kč
4 klíče k Velkomeziříčské bráně
36.000 Kč
Sdružení rodičů a přátel školy
25.000 Kč
Křižanovská 50
23.000 Kč
Volejbalisté
15.000 Kč
strana
2
Klub důchodců
13.500 Kč
Myslivecké sdružení Křižanov
10.500 Kč
Svaz chovatelů Křižanov
9.000 Kč
TJ Sokol hokejisté
6.000 Kč
Mateřské školy
5.500 Kč
(Ořechov, Dobrá Voda, Dolní Libochová)
Baby box
5.000 Kč
Aeroklub Křižanov
5.000 Kč
Triatlon
3.000 Kč
A TEAM – cyklisté
3.000 Kč
Městys výše uvedeným organizacím přispěl jen finanční částkou, která podpoří chod a aktivity daných organizací. Vše ale
může fungovat díky dobrovolné a bezplatné práci mnoha Křižanováků. Za co jsme velmi rádi, je fakt, že se podařilo zlepšit komunikaci mezi vedením obce a místními spolky a organizacemi
a zároveň mezi jimi samotnými. Díky vzájemné spolupráci mohlo
vzniknout mnoho užitečného. Podíleli jsme se například díky finančnímu daru na zbudování garáže SK FC Křižanov na fotbalovém hřišti pro účely skladování majetku ve vlastnictví SK FC
Křižanov (travní sekačka, automobil,…). Sponzorujeme činnost
Soptíků a Plamínků, rovněž jsme investovali do nákupu jejich hasičského vybavení. Spolku Katolického domu v Křižanově jsme
přispěli na jejich táborovou činnost a aktivity s dětmi, mládeží
a rodinami. Vodotrysku jsme poskytly dotace na volnočasové aktivity realizované pro děti a mládež. Ve spolupráci s Vodotryskem,
Spolkem Katolického domu v Křižanově, Klubem důchodců a MŠ
Křižanov organizujeme pro místní občany Velikonoční a Kateřinský jarmark a Slavnostní zahájení adventu. Podpořili jsme Křižanovskou 50, naše hokejové týmy, volejbalisty, cyklisty, myslivce,
SRPŠ, Klub důchodců, Svaz chovatelů atd.
To je jen výčet toho nejdůležitějšího, co se podařilo udělat. Čeká
nás ještě oprava krovů stodoly a štítu, postavení nového komína
v areálu Ferostar. Připravuje se výběrové řízení na vypracování
projektu nové tělocvičny pro ZŠ a MŠ Křižanov, abychom byli
připraveni pro případ, že budou vypsány nové dotační programy,
ze kterých by bylo možno na tento účel čerpat.
Z dotací díky projektům získal městys Křižanov za období let
2010 – 2014 částku 8.028.550,- Kč. K tomu je nutné podotknout,
že možná namítnete, že jsme mohli získat více. Každá žádost
o dotaci má však podmínku, a tou jsou vlastní finanční prostředky
na dofinancování projektu. Nelze tedy podávat bezhlavě žádosti
a nemít potom na realizaci. Musí se vždy zvážit, o co požádat, a co
ještě počká.
Pevně věřím, že noví zastupitelé budou pokračovat v námi započaté práci na projektech ku prospěchu městyse. Myslím tím
např. komunikace ul. Polní, kde už je projekt vypracován na kanalizační přípojky, dešťovou kanalizaci a chodníky. Realizace je
předpokládána na podzim 2014 a jaro 2015. Je rozpracováno zateplení budovy základní školy a Sokolovny z dotací ministerstva
životního prostředí a prostředků obce. I toto by mělo být zrealizováno nejpozději v příštím roce.
Čtyřleté volební období bylo završeno oslavami 775 let založení Křižanova od první písemné zmínky v roce 1239. Za přípravu oslav bych chtěla moc poděkovat Mgr. Evě Nagyové, která
připravila nádhernou výstavu fotografií o historii a současnosti
Křižanova a Radce Schmidové za organizaci a koordinaci celých
oslav. Poděkování patří spolku Vodotrysk za vzornou přípravu
Sokolovny a obsluhu při oslavách, Sboru dobrovolných hasičů za přípravu výstav a Spolku Katolického domu v Křižanově
za přípravu výstavy a občerstvení. Milanu Čechovi a jeho půvabnému doprovodu patří obdiv všech za jejich hudební a pěvecké
výkony. Základní škole a mateřské škole za přípravu kulturního
programu, který hosty velmi oslovil, a byli jím nadšeni. TJ EFEKT
přispěl značnou mírou k pohodě a dobré náladě. Poděkování patří
K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J
také pracovnicím kuchyně ZŠ a MŠ Křižanov, ÚSP Křižanov
a ZD Křižanovsko, paní Ivě Šotnerové a dalším křižanovským
kuchařkám za přípravu pohoštění. Rozhodně nemohu s poděkováním opominout SK FC Křižanov za připravený program,
Sdružení rodičů a přátel školy za soutěže pro malé děti, ÚSP
za umožnění otevření se veřejnosti, Páteru Karlu Satoriovi za nevšední zážitek z jím celebrované mše svaté, Ing. Karlu Hromkovi
za jeho pojednání o historii Křižanova a Klubu důchodců za příkladnou pomoc při oslavách. V neposlední řadě patří naše díky
i rodákovi Ladislavu Valíkovi za obraz Schumanovo snění, který
věnoval mladým z Vodotrysku, a Aeroklubu Křižanov za milý dar
pro městys Křižanov.
Výstava fotografií Křižanova měla velký úspěch, o tom není
sporu. Na úspěchu výstavy se samozřejmě podepsali i ti, kteří
darovali nebo zapůjčili fotografie. Byla to paní Julie Urbanová,
Martin Vitešník a zvlášť Miroslav Čarek, který také připravil všemi obdivovanou panoramatickou fotografii Křižanova.
Zvláštní poděkování patří všem hospodyňkám a kuchařkám
městečka, které nám pomohly s přípravou pohoštění pro naše
milé hosty. Rozhodně jsme si ostudu neudělali a je vidět, že moravská pohostinnost není jen prázdné slovo a v Křižanově to platí
dvojnásob.
Všichni tito jmenovaní věnovali svou práci a volný čas zdarma
a bez nároku na jakoukoliv odměnu ke zdaru celé akce.
Za přípravu oslav 140 let SDH Křižanov děkuji nejen hasičům,
ale i Otci Janu Kotíkovi za krásnou mši svatou a Otci Tomáši Holcnerovi za vysvěcení nových praporů SDH a městyse Křižanova.
Myslím, že ohlasy, které máme od účastníků oslav – rodáků
žijících v místě, ale i hodně daleko – jsou tak kladné, že nás těší,
že úsilí vynaložené na jejich pořádání mělo smysl a pro všechny,
kteří oslavy zajišťovali, bylo největším oceněním.
Poděkování patří také všem sponzorům, ať už těm, kteří byli
zmíněni na materiálech k oslavám, tak těm, kteří k oslavám přispěli pomocí nebo darem a nechtěli být zveřejněni.
Poděkování
Závěrem bych chtěla poděkovat všem zastupitelům, pracovníkům
úřadu městyse, organizacím a spolkům, firmám, naší příspěvkové
organizaci Základní škole a mateřské škole Křižanov za vzornou
spolupráci během celého volebního období. Také děkuji všem občanům za podporu při řešení různých problémů denního života.
Ne všechny pracovní dny byli klidné, bylo jich mnoho velmi vypjatých, ale vždy jsme měli velké štěstí na lidi, většina z nich byla
vstřícná a ochotna pomoci.
Všem Vám přeji vážení spoluobčané do dalších dní hodně zdraví, spokojenosti, dobré vedení městyse a do krásy se rozvíjející
obec.
M. Smejkalová
rozhovor
Konec volebního období –
zastupitelé bilancují
Konec volebního období 2010 – 2014 se blíží a jednotlivé obce
a jejich představitelé začínají bilancovat a hodnotit práci, kterou
odvedli pro své obce a své občany.
Při této příležitosti jsme zastupitelům městyse Křižanova položili několik otázek.
1. Byl/a jste v tomto volebním období spokojen/a s prací zastupitelstva?
2. Co se dle Vašeho názoru podařilo nebo nepodařilo realizovat?
3. Co Vás při práci pro městys Křižanov nejvíce naplňuje?
4. Budete kandidovat v nadcházejících komunálních volbách?
strana
3
5. Co byste uvedl/a na závěr?
Odpovědi zastupitelů byly následující:
Jan Engelhart (KSČM)
(Odpovědi se do uzávěrky nepodařilo zajistit).
MUDr. Marie Chromá (KDU-ČSL)
1. Převážně ano.
2. Zlepšit vztahy mezi spolky a zájmovými skupinami, vylepšit
vzhled Křižanova. Nepodařilo se vyřešit problém školní tělocvičny.
3. Sledovat, jak městečko vzkvétá.
4. Ano.
5. Novým zastupitelům bych přála, aby se jim práce pro Křižanov
dařila alespoň tak, jako jejich předchůdcům.
Mgr. Lenka Kamanová (KDU-ČSL)
1. Kdybych řekla ne, tak tím shodím práci spousty lidí, takže ano.
Ale vždy může být lépe.
2. Jsem ráda, že se nám podařilo, i přes mnohé překážky, realizovat rozšíření mateřské školy, neboť mladé rodiny a děti jsou naše
a musíme se o ně starat. V oblasti volnočasových aktivit se podařilo vybudovat dvě nová hřiště a za velké dobrovolné pomoci našich občanů vytvořit volnočasové centrum s komunitní zahradou.
Je dobré, že byl posílen i komunitní život v obci a spolupráce mezi
organizacemi a místními spolky. Přínosem je, že ožila Sokolovna. Také se podařily oslavy vzniku městyse (sraz rodáků) a výročí
založení hasičského sboru. Myslím, že se celkově podařilo získat
finance z dotací – sběrný dvůr, revitalizace zeleně, osvětlení, komunitní zahrada a dvě nová hřiště. Byly podány projekty na zateplení Sokolovny a budovy ZŠ a MŠ. Dotace na obě budovy byly
přislíbeny. Díky tomu můžeme ušetřit a investovat do dalších
věcí jako jsou obecní byty, stavební pozemky, místní komunikace,
dílčí opravy ve škole, aktivity spolků a organizací apod. Výzvou
pro další zastupitelstvo je využití dotačních programů pro stavbu nové tělocvičny.
Máme určitě rezervy a je co zlepšovat, a to zejména v komunikaci s občany při důležitých rozhodnutích obce, protože zastupitelstvo netvoří náš městys, ale tvoří jej jeho obyvatelé. To se
projevilo např. při kácení lipové aleje. Lidé neměli dostatek informací, nebo je možná nechtěli slyšet a docházelo tak k mnoha
nedorozuměním. Nebo případ památníku sv. Zdislavy, zprvu se
nikdo vyjadřovat nechtěl a najednou každý v Křižanově ví, jak to
mělo být jinak, kde měl památník stát apod. Ale v období, kdy byl
prostor pro diskuse a dotazy, tak se skoro nikdo neozval. To mě
mrzí, že jsme nenaučili lidi více komunikovat, ozvat se a nebát se
přijít řešit problém. Také komunikace s občany v rámci rubriky
„Zeptejte se nás“ nebyla vždy korektní a oproštěná od emocí.
3. Mám pocit naplnění, když vidím, že se dílo daří a občané jsou
spokojení. Cítím se obohacená například při spolupráci s důchodkyněmi u pletení adventních věnců a získávám energii, když
se nestačím divit nad tím, kolik toho ony dokáží. Mám ráda tu
magickou chvíli u rozsvěcování vánočního stromu na náměstí,
kdy lidem do obličejů probleskují svíčky a všichni na chvíli zapomenou na starosti.
4. Nakonec jsem se rozhodla, že ano.
5. Děkuji paní Smejkalové za to, že pro obec a její občany obětuje
mnoho nad rámec svých povinností, za to, že to dělá nejen rozumem, ale i duší a za to, že je kvalitní člověk.
Děkuji za podporu občanům, kteří mě v tomto období zvolili,
vážím si svěřené důvěry.
Vám všem přeji, abyste v novém zastupitelstvu měli alespoň
jednoho člověka, kterému důvěřujete a jehož činy nebudete zklamáni. Nám všem přeji, aby nás v dalším období vedla osoba,
která nebude řečnit, ale konat vše pro rozvoj našeho Křižanova.
Nejde o to mít starostu/ku manažerských způsobů, toho si může
obec zaplatit ze mzdových prostředků, ale jde o to mít kvalitního
a dobrého člověka, jehož tak snadno penězi nejde získat. 
K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J
 Milada Kotíková (KDU-ČSL)
1. Jsem spokojená až na několik výjimek.
2. Podařilo se realizovat spoustu dobrých věcí. Ty, které se nepodařily, se doufám povedou dalšímu zastupitelstvu. Mně osobně
se podařilo zajistit a dovézt s kolegou zastupitelem výborné víno
na sraz rodáků ☺.
3. Velmi slušné a vstřícné jednání vedení obce při zasedáních zastupitelstva.
4. Ano.
5. Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem.
Zdeněk Pařízek (Hasiči Křižanov)
strana
4
k výsadbě nových. Zlepšila se informovanost obyvatel o dění
v Křižanově díky modernizaci webových stránek městyse. Za dobrou investici považuji také nákup budovy zdravotního střediska,
i když díky průtahům při jednání z řad některých zastupitelů se
nepodařilo budovu odkoupit za původně nabízenou cenu, a městys tak zaplatil o 600 000 Kč více oproti původní nabídce.
Mrzí mě, že se doposud nepodařilo pokročit v záměru výstavby nové tělocvičny. Bohužel nebyl vypsán žádný dotační program
na sportoviště a bez dotací se výstavba těžko podaří. V současné
době probíhá výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace. Za neúspěch považuji i to, že se nepodařilo přesvědčit
zastupitele o nutnosti pořízení měřiče rychlosti na příjezdové
silnici od Brna a Žďáru nad Sázavou a osazení bezpečnostního
zrcadla v zatáčce ve směru na Brno.
3. Křižanov mám ráda. Práce na radnici je činnost, při které za sebou vidíte výsledky. Naplňuje mě, když se podaří něco vybudovat,
někomu pomoci.
4. Ano – a v případě, že budu zvolena do zastupitelstva, bych se opět
ráda ucházela o pozici ve vedení městyse.
5. Děkuji všem občanům Křižanova a Bojanova za jejich přízeň
a podporu v uplynulém volebním období a těším se na další spolupráci.
1. V počátku po volbách docházelo ke střetům při jednání zastupitelstva, což se přibližně po roce zlepšilo a došlo k dobré spolupráci.
2. Podařilo se – třída ve školce, zasíťování pro výstavbu rodinných
domů, zahájení oprav ve škole. Nepodařilo se – zateplení školy,
chodník ke hřbitovu.
3. Rozvoj Křižanova, nová výstavba rodinných domů.
4. Ano.
5. Závěrem bych chtěl poděkovat vedení městyse za odvedenou práci,
dále všem zaměstnancům za fungování obce a kolegům zastupitelům za spolupráci. Novému zastupitelstvu přeji klid a vzájem- Jindřich Tomek (Hasiči Křižanov)
nou úctu a pohodu při práci.
1. S prací zastupitelstva jsem byl spokojen, i když myslím, že ne
všechny věci se podařily ke spokojenosti všech občanů Křižanova.
Martin Petr (ODS)
2. V letošním roce se nám podařilo sehnat dotaci na zateplení so1. Ze svého pohledu jsem byl s prací zastupitelstva v uplynulém vokolovny a opravit střešní konstrukce ve škole, mimo jiné i topelebním období spokojen. Spolupráce v zastupitelstvu probíhala
ní, které bylo v dezolátním stavu. Za podpory obce se zbudovalo
bezproblémově napříč politickými stranami i uskupeními. Občas
dětské hřiště „ Na kopečku“ a za sokolovnou, ale nově vybavené
jsem ale míval pocit, že komunikace a příprava podkladů ze strahřiště „Na kopečku“ není zdaleka tak využívané dětmi jako staré
ny úřadu městyse směrem k zastupitelstvu by mohla být na lepší
houpačky a kolotoč. Dále jsme podnikli nepopulární krok – vykáúrovni.
cení zeleně na Masarykově náměstí a u hřbitova, bylo to ale ne2. Jako pozitivum vidím, že se podařilo dosáhnout stavu, kdy prazbytně nutné z důvodu bezpečnosti občanů. Na začátku tohoto
vidla pronájmu vodních ploch v majetku městyse mají vytvořena
volebního období se dobudoval areál na Škrejblíku, který je hojně
jasná pravidla. Největší nedostatek já osobně vidím v tom, že se
využíván ke kulturním a soukromým akcím od jara až do podzitotéž doposud nepodařilo realizovat i v případě ostatních pronámu, např. Dětský den, pálení čarodějnic, výročí SDH, atd. Rybník
jmů majetků ve vlastnictví městyse.
Škrejblík jsme poskytli dětem z rybářského kroužku zdejší ZŠ,
3. Z hlediska mé vlastní činnosti zastupitele městyse je pro mne zakde se učí rybařit. Jako zastupitelé a pomocníci Sboru pro občanjímavá možnost komunikace se spoluobčany a rovněž možnost se
ské záležitosti navštěvujeme seniory, kteří se o dění v naší obci
určitou měrou podílet na rozvoji městyse.
aktivně zajímají, při příležitosti jejich životních výročí.
4. Ano, budu kandidovat jako nezávislý kandidát.
Z výtěžků z kulturních akcí pořádaných SDH a finančního při5. Závěrem bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům za podporu.
spění obce jsme zakoupili ojeté vozidlo značky Fiat, které slouží
jako druhé zásahové auto místní jednotky.
Marie Smejkalová (KDU-ČSL)
3. 1. S prací zastupitelstva jsem byla spokojená. Ne vždy bylo jednodu- 4. V novém volebním období budu kandidovat do obecního zastuché najít společné řešení, ale vše jsme řešili s klidnou hlavou a bez
pitelstva a chtěl bych se dál podílet na rozvoji obce, podporovat
emocí.
různé spolky a organizace, které přispívají ke kulturnímu vyžití
2. Podařila se spousta dobrých věcí ku prospěchu Křižanova díky
v naší obci. Pevně věřím, že se v nadcházejícím volebním obdodotacím, zlepšila se komunikace s občany, zájmová činnost spolbí podaří dokončit započaté akce a zaměřit se na další projekty.
ků je na velmi dobré úrovni, ale mrzí nás, že se nám nepodařilo
Jako je například výměna starých, nefunkčních hydrantů za nové
získat finanční prostředky na novou tělocvičnu.
nadzemní – jak už to v některých obcích mají – a zvýšit tak po3. Radost ze společného díla, které se nám podaří zdárně realizožární bezpečnost v obci. Zaměřit se na školu, která v současné
vat.
době potřebuje nutně mnoho úprav (střecha, podlahy, tělocvična
a další).
4. V nadcházejících volbách budu kandidovat za KDU-ČSL jako
nezávislý kandidát.
5. Na závěr – s pozdravem a přáním všeho hezkého – Jindřich Tomek ml.
5. Novému zastupitelstvu bych chtěla popřát dobrou spolupráci
při řešení problémů, které přicházejí při realizaci akcí a projektů.
Mgr. Silvie Tomšíková (ČSSD)
Jiřina Sýkorová (ODS)
1. Většinou ano. V tomto volebním období jsem byla nováčkem v za1. Většinou ano. stupitelstvu. Zpočátku jsem se musela seznámit s prací a povin2. Za největší úspěch považuji zisk 8 000 000 z dotací při realizaci
nostmi zastupitele.
různých projektů pro městys a zasíťování nových stavebních parPřivítala bych, kdyby se zastupitelé více zapojovali do diskusí,
cel. Velkou proměnou k lepšímu prochází ZŠ a MŠ Křižanov.
nebáli se nahlas vyjádřit se k daným tématům.
Radost mám z opravy WC v ZŠ Křižanov. Ty staré jsem pamato- 2. Za velký přínos považuji spolupráci městyse se zástupci ZŠ a MŠ
vala ještě z doby své školní docházky, už tehdy byly nepěkné. Také
Křižanov. Za naše volební období se podařilo realizovat potřebné
probíhající revitalizace zeleně je z mého pohledu krok správným
opravy a modernizaci školy ve spolupráci s vedením školy. Nyní se
směrem. Odborně budou ošetřeny všechny staré stromy, dojde
škola stává modernější a i bezpečnější pro žáky. Dále spolupráci
K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J
s místními spolky. Za zdařilou považuji oslavu 775. výročí obce.
Mrzí mě, že se mi nepodařilo prosadit v zastupitelstvu bezpečnější přechod pro chodce u zdravotního střediska než je navržený
– osvětlený. Chtěla jsem zde prosadit přechod řízený semaforem.
Přechází zde spousta občanů a hlavně školáků. Kamiony zde
projíždějí opravdu rychle.
3. Většinou kladné ohlasy občanů a jejich podpora.
4. Ano, budu.
5. Chtěla bych pokračovat v práci zastupitele. Cítím spoustu nedořešených problémů. Mimo jiné jde o sjednocení podmínek nájmů
nebytových prostor i označení ulic.
Na závěr bych ráda popřála všem obyvatelům Křižanova pěkný,
slunný podzim a šťastnou ruku při komunálních volbách 2014.
Stanislav Tvarůžek (ODS)
1. Celkově vzato, ano.
2. Myslím si, že realizace projektů je ku prospěchu všech. I když
všem se zavděčit nelze.
3. Důvěra voličů, že mi dali svůj volební hlas.
4. Ano, budu.
5. Buďme k sobě vstřícní, vždyť jsme na světě jenom na návštěvě.
Jaroslav Uhlíř (KSČM)
1. Ano.
2. Pokácet nebezpečné lípy na Masarykově náměstí a částečně
upravit okolí.
Opravit hřbitovní zeď.
Zbudovat nové dětské hřiště „Na kopečku“.
Důstojně oslavit výročí městyse.
3. Postupně se daří vylepšovat vzhled městyse, zlepšil se i zájem turistů o městys.
4. Ano.
5. Práce v zastupitelstvu mě baví, je třeba dále pokračovat s dalšími
úpravami a více se věnovat mládeži ve sportovním zaměření.
Petr Urban (Hasiči Křižanov)
1. Ano, je vidět kus dobře odvedené práce.
2. Je toho hodně kladného, ale dle mého asi vznik nových stavebních
parcel.
3. Vše co se pozitivně povedlo.
4. Ano.
5. Poděkoval všem zastupitelům za profesionální práci.
zprávy ze zastupitelstva
SOUHRN USNESENÍ
ze 37. zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne
19. 6. 2014 od 17:00 v budově radnice
Zastupitelstvo městyse
I. bere na vědomí:
1. kontrolu usnesení z 36. zasedání ze dne 15. 5. 2014
2. informaci p. Henzla o možné impregnaci trámů a krovů na střeše
budovy ZŠ a MŠ v Křižanově
3. záznam o provedení prověrky nad stavem BOZP 2014 ZŠ a MŠ Křižanov
4. informaci komise fondu rozvoje bydlení a stavební záležitosti z jednání 29. 5. 2014
5. bere na vědomí omluvu pana Antonína Kanie zastupitelstvu městyse
II. schvaluje:
1. program jednání 36. zasedání zastupitelstva – schváleno všemi hlasy
2. volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi – schváleno všemi hlasy
3. minimální počet členů zastupitelstva na volební období 2014 – 2018
– schváleno všemi hlasy
4. rozpočtové opatření č. 2/2014 Městyse Křižanov – schváleno všemi
hlasy
strana
5
5. smlouvu o zřízení věcného břemene – Jaromír Širhal, ulice Polní
– schváleno všemi hlasy
6. smlouvu o zřízení věcného břemene na plynárenské zařízení v lokalitě
Na Zahrádkách – schváleno všemi hlasy
7. dohodu o prostorovém uspořádání staveb ul. Polní mezi SVaK Žďársko,
Městysem Křižanov a VAS a.s. Brno – schváleno všemi hlasy
8. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služební inženýrské sítě – přeložka
u sochy sv. Zdislavy – schváleno všemi hlasy
9. Uzavření smlouvy na svoz bioodpadu městyse se Zemědělským družstvem Křižanovsko – schváleno všemi hlasy
10. odměnu městyse pro Mgr. Evu Nagyovou za přípravu knihy Křižanov IV.
Sport a finální vyhotovení knihy – schváleno všemi hlasy
11. žádost o povolení čerpání rezervního fondu z důvodu oprav komponentů v kotelně ZŠ a MŠ Křižanov – schváleno všemi hlasy
12. spoluúčast na projektu Souznění s přírodou z grantového programu ŽP
– schváleno všemi hlasy
13. přemístění kontejnerů na tříděný odpad na ulici Pod Šibeníkem na jiné
vhodné místo – schváleno všemi hlasy
14. zadání provedení impregnace krovů střechy budovy ZŠ a MŠ Křižanov
– schváleno všemi hlasy
15. ujednotit případné zřizování parkovacího místa u domů na levé straně Masarykova nám. (ve směru od radnice); parkovací plochy budou
povoleny zastupitelstvem na základě žádostí občanů – ze zatravňovacích dlaždic, v provedení s hlínou a oseté trávou, velikosti max. 6 x 6 m
od domu – schváleno všemi hlasy
16. odkoupit pozemek u budovy Telefonica na Ořechovské ulici, užívaný
městysem za úřední cenu – schváleno všemi hlasy
17. vymalování ordinace logopedie v budově ZŠ Křižanov – schváleno všemi hlasy
18. po uvolnění bytu v DPS přidělit byt paní Marii Kampasové, Křižanov
464 – schváleno všemi hlasy
19. zadat rekonstrukci krovů firmě pana Karla Oulehly – schváleno všemi
hlasy
III. ukládá
1. komisi fondu rozvoje bydlení a stavební záležitosti projednat a posoudit
žádosti občanů o odkoupení pozemků městyse
IV. odkládá
1. žádost MUDr. Kočího o odkoupení části pozemku 1590/24, U Školy
do posouzení komise FRB - schváleno všemi hlasy
2. žádost pana Miroslava Sedláka o odkoupení pozemku v katastru Bojanov do posouzení komise FRB – schváleno všemi hlasy
starostka Marie Smejkalová
místostarostka Jiřina Sýkorová
z policejního archivu
NEBEZPEČÍ PŘI HOUBAŘENÍ
Ke konci prázdnin a začátkem školního roku velice často řeší
policisté případy, které mají souvislost s houbařením. Češi jsou
vášniví houbaři a tak v tomto období lze u lesů vidět zaparkovaná vozidla, jejichž majitelé sbírají houby. Houbaři ale musejí mít
na paměti několik zásad, kterými by se měli řídit.
Řidiči si musí uvědomit, že vjezd a parkování vozidel v lese je podle lesního zákona zakázáno. Pokud již řidič zaparkuje své vozidlo
na vhodném a bezpečném místě u lesa, musí si ho řádně zabezpečit. To znamená zkontrolovat, zda je vozidlo řádně zamčeno a má
uzavřena všechna okna. Zaparkované automobily jsou častým terčem zlodějů a tak uvnitř nesmí zůstat žádné cennosti. Pro zloděje,
který za oknem uvidí kabelku nebo fotoaparát, je dílem okamžiku
rozbít okno a věci ukrást.
Policisté také často pátrají po houbařích, kteří se v lese ztratí.
Těmto případům lze předcházet dodržením několika zásad:
1. Houby sbírám pouze na místech, která znám. Pokud jsem
v neznámém lese, snažím si zapamatovat orientační body, podle kterých najdu cestu zpět.
2. Vždy mám u sebe plně funkční a nabitý mobilní telefon. Pokud
se ztratím nebo zraním, mohu jím přivolat pomoc.
3. Vždy informuji rodinu, své kamarády nebo známé o tom,
že jdu na houby a kde je přibližně budu sbírat.
4. Pokud trpím vážnou nemocí nebo alergií, musím mít 
K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J
 u sebe potřebné léky.
Při dodržování těchto několika základních pravidel budete mít
jistotu, že v případě nějaké nepříjemné příhody, která vás při houbaření může potkat, se vám včas dostane potřebné pomoci.
strana
cích, kteří se starali o chod svých vesnic po svém zaměstnání, patří velký dík. Všem voličům ve městech a obcích bych rád popřál,
aby volili za své představitele ty, kteří budou fundovaně, upřímně
a obětavě pracovat pro obecný (a obecní) prospěch.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Oddělení mediální komunikace a PR
nprap. Martin Dušek, koordinátor prevence
tel: 974 261 208, mobil: 725 868 475, e-mail: [email protected]
informace pro občany
UPOZORNĚNÍ
Termín komunální voleb: 10. 10. - 11. 10. 2014. Upozorňujeme obyvatele Křižanova a Bojanova, že volebním místem
pro komunální volby 2014 nebude Katolický dům, jako tomu bylo
v předešlých letech. Volební místnost bude v SOKOLOVNĚ
Křižanov.
VÝZVA
Vážení přátelé,
obracím se na vás s velkou prosbou. Zpracovávám události 2. světové války a zvláště pak konec války, tak tragický
pro Křižanov. Pokud máte nějakou zajímavou vzpomínku,
informaci o tom, kdo z Křižanova byl za války totálně nasazený v Německu, dokument nebo cokoliv, co bych mohla
použít, ozvěte se mi prosím, byla bych vám velice vděčná.
Vím, že pamětníků těchto událostí už mnoho není, ale
možná znáte nějakou historku z povídání ve vaší rodině. Zapsala bych ji a zveřejnila pod vaším jménem v připravované
publikaci.
Pokud máte pro mě nějakou informaci, ozvěte se mi, prosím, na telefonu 566 543 334 nebo mně po někom vzkažte.
Eva Nagyová
Předem vám děkuji.
Slovo hejtmana
Už za měsíc nás čekají nové volby, členům volených samospráv
měst a obcí končí jejich čtyřleté funkční období. I za tuto dobu
jsem poznal řadu obětavých, pracovitých a schopných starostů,
místostarostů a zastupitelů. Mohu s čistým svědomím konstatovat, že spolupráce v samosprávách na všech úrovních v našem
kraji funguje velmi dobře a rád bych všem jejich členům za tu
náročnou práci poděkoval. Volení představitelé v našem kraji přistupovali ke své práci velmi zodpovědně. Na Vysočině téměř neznáme případy, kdy by například hrozil krach města či obce kvůli
nezodpovědnému hospodaření nebo kdy by docházelo k závažným provozním problémům ve fungování našich sídel.
Přitom dobře vím, jak je tato práce náročná a často i nevděčná.
Zvláště v tom „prvním sledu“ na úřadech měst a obcí, kam nespokojení občané docházejí často i s nejrůznějšími malichernostmi,
s pocitem, že úřad musí vyřešit i všechny jejich osobní problémy.
A pochopitelně podle jejich osobního přání a receptu.
Je to už takový náš český obyčej, že všichni rozumí všemu –
hlavně tomu, jak to ti jiní dělají špatně a jak by to mělo být jinak.
Jen převzít tu odpovědnost je ochoten málokdo. Lépe je kritizovat
„zpoza buka“. Někdy přemýšlím o tom, kde se v některých lidech
bere to sebevědomí a pohrdání prací jiných bez skutečné znalosti
problémů.
Nyní jsem proto chtěl ještě jednou na konci volebního období
velmi srdečně poděkovat starostům, místostarostům, členům
rad a zastupitelstev měst a obcí za jejich úsilí v minulém období.
Přes obtížnost této práce mnozí jdou znovu a znovu s kůží na trh.
Obzvláště neuvolněným starostům a zastupitelům na malých ob-
6
společenská kronika
Zlatá svatba
„Padesát let, to dlouhá doba, zdá se to jako před chvílí.
Kus cesty jste šli věrně oba a zlatou svatbu už slavili.“
Před padesáti lety nastoupili společnou cestu životem Jaroslava a Vlastimil Hedvábných. Přejeme Vám, aby radostná
a tichá pohoda vyplnila všechna příští léta, abyste další dny
a roky prožili ve zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti.
Životní jubilea
Od posledního vydání zpravodaje oslavili krásná životní jubilea
v měsících červnu, červenci a srpnu tito občané Křižanova.
Krásných 104 let oslavila v červnu naše nejstarší občanka
paní Marie Jelínková, rodačka z Křižanova. Přejeme jí zdraví
a ať jí zůstane stále ten elán a zájem o dění v Křižanově.
Otakar Pospíchal
92 let
Zdeňka Horníčková
91 let
Vlasta Pazderová
91 let
Pavlína Syslová
90 let
Růžena Chromá
88 let
Marie Pospíchalová
87 let
Aloisie Jandová
86 let
Dobromila Sýkorová
86 let
Marie Navrátilová
75 let
Stanislava Kučerová
75 let
Vážení spoluobčané, přejeme Vám pevné zdraví, štěstí, lásku
a pohodu do dalších let v kruhu svých nejbližších.
Narozené děti
„Žádná moudrost, které se můžeme na světě naučit, nám nemůže dát to, co matčino slovo a pohled.“ W. Raabe
Novým občánkem Křižanova je Štěpán Kotík.
Odešli z našich řad
„Není smrti, zůstává stále živý, kdo spravedlivý byl a dobrotivý.“
Fr. Halas
V měsíci červenci zemřel náhle ve věku 57 let pan inženýr JIŘÍ
SOUKOP, rodák z Křižanova, a pan JIŘÍ ČEJKA po krátké nemoci
ve věku 63 let.
„Já půjdu tam, kam všechna pokolení odešla, a lesy budou dále
v slunci snít a vody dřímat v lesku bílých hvězd.“
Marie Smejkalová
kulturní okénko
Soutěž o nejhezčí výzdobu
Starostka městyse v rámci oslav 775 let Křižanova vypsala soutěž o nejhezčí výzdobu domu, předzahrádky. Komise vyhodnotila
tyto výzdoby jako nejpovedenější:
TRUHLÍKY 1. P. Holá
2. P. Šiborová, p. Těšíková
3. P. Gottliebová,
K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J
strana
7
kalendář akcí
DIVADLO
Velké Meziříčí
17. 9. - 19:30 HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE
– nova ART, hrají: Ivana Jirešová a Zdeněk Podhůrský
19. 10. – 16:00 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
– divadelní pohádky pro děti
29. 10. - 19:30
DRAHÉ TETY A JÁ
– divadlo METRO, tuto divadelní komedii inspirovanou známým filmem Zdeňka Podskalského není nutno
blíže představovat ☺, hrají: Jaroslava Obermaierová, Zdena Herfortová, Matěj Merunka, Ivan Vyskočil/
Martin Sochor a jiní
7. 11. - 19:30
PŘEDZAHRÁDKY
1.
P. Hladíková
2.
P. Procházková
3.
P. Lázničková, p. Šeráková
LIJAVEC
– derniéra LIJAVEC v Katolickém domě/Tyjátr
23. 11. - 16:00
CVOKSTORY
– divadelní komedie v Katolickém domě, hraje amatérský divadelní spolek „Křemen“ z Bosonoh
TANEC, ZÁBAVY, KONCERTY, VOLNÝ ČAS
6. 9.
- 19:30 4 KLÍČE K VELKOMEZIŘÍČSKÉ BRÁNĚ – Císařské manévry
– 11-12 hodin program Náměstí
15-17 hodin programová show - zámek
19.30 hodin - ve sportovních soutěžích se tradičně
utkají zástupci z Křižanova, Měřína, Velké Bíteše a Velkého Meziříčí pod vedením starostů
Programová show: kejklíř PUPA, Chůdokapela,
Přehlídka dobových kostýmů
21.45 - KABÁT revival
10. - 17. 9.
TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY
– tradiční hody budou provázeny vystoupeními známých českých osobností i kapel; součástí je i XII. ročník folklorního festivalu SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU,
celý program naleznete na www.vbites.cz
11. 9. - od 9:00
DEN ZDRAVÍ
– DÝŇOVÁNÍ
– celý den bude na náměstí probíhat program nejen
pro děti, ochutnávky pokrmů z dýní, podzimní dekorace z dýní, nabídky regionálních produktů, bylinek a podobně. Od 15.00 hodin vystoupí kapela
Šafářanka z Křižanova. Od 17.00 hodin proběhne
v prostorách Jupiter clubu přednáška Ing. Dalimily
Švihálkové Mirčevské – Zdraví člověka z pohledu
čínské medicíny, přednáška je zdarma.
20. 9. - 19:30
ACCORT
– hraje skupina ACCORT – Na základně U Tesáka
27. 9. - – Fajtův kopec
27. 9. - 19:30 DRAKIÁDA
ACCORT
– pouťová zábava HC Sokol Křižanov – Sokolovna
Křižanov
28. 9. - 9:00
Václavská pouť
– Václavská pouť v Křižanově – hřiště SK FC Křižanov
18. 10. - 20:00
TANČÍRNA
– taneční večer pro každého v Katolickém domě Křižanov (budeme se věnovat dvěma tancům, které se
s námi naučíte nebo zopakujete)
25. 10. - 20:00
TANČÍRNA
– taneční večer pro každého v Katolickém domě Křižanov (budeme se věnovat dvěma tancům, které se
s námi naučíte nebo zopakujete)
14. 11.
Páteční podvečer
– Páteční podvečer v Kaťáku (program bude upřesněn před konáním akce)
15. 11. - 20:00
TANČÍRNA
– taneční večer pro každého v Katolickém domě Křižanov (budeme se věnovat dvěma tancům, které se
s námi naučíte nebo zopakujete)
28. 11.
Páteční podvečer
– Páteční podvečer v Kaťáku (program bude upřesněn před konáním akce)
Změna programu vyhrazena! Více na www. jupiterclub.cz, www.krizanov.cz
Sýk.J.
Slavnostní vyhodnocení a předání cen proběhlo 13. 8. 2014 zasedací místnosti Radnice. Starostka městyse předala vítězkám děkovné listy a výherní poukazy na nákup v zahradnictví a prodejně květin pana Sedláčka. Všem výherkyním patří poděkování za péči
o prostranství u svých domů a přispění k udržení pěkného vzhledu Křižanova.
J.Sýk.
Nový školní rok v ZŠ a MŠ
V pondělí 1. září se opět otevřou dveře naší základní a mateřské školy. Do školních lavic
základní školy zasedne 255 žáků rozdělených do 8 tříd na 1. stupni a 6 tříd na 2. stupni.
K zápisu do MŠ se dostavilo celkem 34 dětí, přijatých bylo na základě uvolněných míst 30.
Do MŠ bude docházet celkem 88 dětí.
Opravy ve škole
V průběhu loňského školního roku jsme se snažili z peněz určených na provoz opět
alespoň trochu zmodernizovat zařízení ve škole. V tělocvičně jsme opravili sprchy, demontovali nevyhovující dřevěnou ochranu oken a nainstalovali novou síťovou ochranu,
která již zakrývá celou plochu oken tak, jak to vyžaduje vyhláška. Bylo opraveno klikové
otevírání oken a pořízeny nové dveře do šatny. Zrekonstruovali jsme doskočiště pro skok
daleký, opravili povrch hřiště na vybíjenou. V učebně výtvarné výchovy jsme nechali dovést přívod teplé vody a nainstalovali 2 nerezové výlevky včetně nových baterií a obkladů
na stěnu. Nechali jsme opravit nátěr plechové střechy nad třídami u tělocvičny, nastavit
a přišroubovat parapetní plechy, opravit svod u vchodu do MŠ. Do učebny dějepisu byly
kvůli zlepšení viditelnosti při používání dataprojektoru namontovány vertikální žaluzie.
Částečně jsme pořídili i nový nábytek do kanceláře ekonomky, ZŘŠ a vedoucí ŠJ. ŠD byla
vybavena nábytkem pro žáky a v chodbě byly nainstalovány další boxy na tašky.
I školní kuchyně, hlavně její vybavení, je poznamenána značným stářím. Museli jsme
nechat opravit velký robot, dokoupili jsme potřebné množství talířů, skleniček, podnosů a drobného kuchyňského náčiní. Zakoupili jsme nový regál pro umístění termoportů
a v hlavních prázdninách jsme celou kuchyň, včetně přilehlých a sklepních prostorů, nechali vymalovat.
V době hlavních prázdnin zřizovatel nechal odbornou firmou namontovat novou ekvitermní automatickou regulaci topení. Z rezervního fondu byla opravena i nefunkční
čerpadla. Městys financoval i nové zábradlí před chodem do budovy 1. stupně a branku
na hřiště, opravu hřebenáčů a komínů, ošetření krovů ochranným nátěrem. Škola by se
v brzké době měla zateplit a opatřit novou fasádou.
Opravy probíhaly i v MŠ. Novou podobu dostala hlavní chodba, kde jsme demontovali
skleněnou stěnu u schodiště ZŠ a nechali vystavět stěnu zděnou. Opravili jsme kompletně celé osvětlení chodby, strop jsme částečně snížili sádrokartonovými deskami. Chodba
vyžaduje neustálé umělé osvětlení, proto jsme z důvodu úspory elektrické energie zvolili
LED-osvětlení. Tři světla byla hrazena z grantu Životní prostředí 2014. Chodbu včetně
kuchyňky jsme vymalovali a odborná firma zde položila nové, plně zátěžové linoleum.
Dále jsme nechali opravit protékající WC a všechno sanitární vybavení jsme nově zasilikonovali. Do třídy Kuřátek byl zakoupen nový nábytek a nechali jsme na zakázku vyrobit
i koutek pro děti s poruchami autistického spektra. Dětem ve třídě Žabiček jsme zakoupili
nový notebook.
Děkujeme všem pracovníkům městyse, které nám v průběhu roku vždy velice ochotně
posílala paní starostka na výpomoc (úklid půdy na staré budově, stěhování nábytku, demontáž žebříků v tělocvičně…).
Hana Koudelová, ředitelka školy
K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J
Táborové ležení pod ohnivou
horou 28.7. - 8.8
Letošní táboření začalo v pondělí na křižanovském nádraží, kde
proběhly tradiční procedury, jako kontrola zúčastněných a odbavení zavazadel.
Poté jsme nastoupili do lokálky a vyjeli do cílové stanice naší traťové cesty do Rudíkova.
Ve Velkém Meziříčí spal ve vlaku člověk v plášti, spoře oblečen
a neobut. Na první pohled bylo zřejmé, že má za sebou dlouhou
cestu. Později jsme se dozvěděli, že nese zprávu od kmenů na severu do táborového ležení u Hodova pro tamního náčelníka Tatanka
petu.
Přidali jsme se k němu a do tábora přišli společně. Byli jsme
svědky předání neveselé zprávy o zmizelém slunci. Hlavní náčelník nás přizval jako posily do boje se zlým Angákokem a náčelníci
jednotlivých kmenů si vybrali dle vlastního uvážení ženy a muže
do svých řad.
Tak společně tábořilo nakonec devět kmenů: Algonkinové, Apači, Shawnee, Cherokee, Oglalové, Ottawové, Navahové, dále pak
Neutrálové a nepostradatelný kmen Kuchyňů.
Během dvanácti dnů jsme hráli spoustu her, čelili přírodním
živlům, absolvovali noční hru i daleký pochod, při kterém jsme
museli zdolat zrádnou řeku.
V pravdě netradičním zážitkem pak byla návštěva vrtulníku letecké záchranné služby s tříčlennou posádkou. Ta nás seznámila
nejen se samotnou helikoptérou a jejím vybavením, ale i s první
pomocí a nezbytnostmi při nálezu zraněného.
Pravidelně jsme se scházeli u večerního ohně, ať už na sněmovišti na pow wow, nebo v tee-pee jednotlivých kmenů.
Ti, kteří se nejlépe ovládali, získávali velká orlí pera, ti pozorní
odhalovali Kiškalvu, a všichni jsme museli na rozcvičku.
Za úspěchy ve hrách jsme získávali sluneční prach a také jsme
se snažili osvobodit slunce ze spárů mocného čaroděje.
Společným nadšením se nám to nakonec podařilo, a tak jsme
mohli tábor zakončit hostinou pod širým nebem.
Táborové ležení 2014 bylo zdařilé, máme za sebou spoustu zážitků i zkušeností a věříme, že se za rok opět v nemalém počtu spow.
lečně potkáme.
strana
8
Činnost Klubu důchodců
v 1. pololetí roku 2014
Členové Klubu důchodců se setkávají na pravidelných schůzkách v klubovně sokolovny jednou za 14 dní, v letním období i 1x
týdně, většinou v pergole za sokolovnou.
Naše schůzky jsou zaměřeny na ochutnávku sladkých a slaných
dobrot, které sami pečeme, a vzájemně si vyměňujeme recepty.
Také si předáváme různé babské rady a lektvary na neduhy, které
nás trápí.
V únoru jsme se společně zúčastnili Tanečního odpoledne
ve Velkém Meziříčí, které pořádaly Sociální služby města.
Dalším společným výletem byla návštěva židovské synagogy
ve Velkém Meziříčí, která se v současné době opravuje, takže je
veškerá výzdoba odstraněna, aby nedošlo k jejímu poškození. Jiné
aktivní činnosti se nevěnujeme (např. pěší turistika není vzhledem
k našemu věku a souvisejícím pohybovým potížím mnohých členů
možná).
Snažíme se být užiteční tím, že se zapojujeme do akcí, které pořádá Vodotrysk nebo městys Křižanov. Podíleli jsme se na pletení
velikonočních věnečků z vrbového proutí při pořádání Velikonočního jarmarku, také jsme se zapojili do příprav setkání rodáků
u příležitosti 775. výročí založení Křižanova. Naše členky napekly
část cukroví a slaného pečiva pro účastníky setkání a při samotné
akci se snažily pomáhat, kde bylo třeba.
Tolik k dosavadní činnosti klubu.
Jaroslava Křikavová
PODZIM NA PERNŠTEJNĚ 2014
V PLÁNU JE OPĚT PUTOVÁNÍ A PROHLÍDKA HRADU
ZKRÁSNĚLÉHO VÝSTAVOU
KVĚTIN, KVĚTINOVÝCH VAZEB A PLODŮ PODZIMU
PŘÁTELÉ,
KAMARÁDI
A VŮBEC VŠICHNI DOBŘÍ LIDIČKOVÉ …
ZVU VÁS, JAKO KAŽDÝ
ROK, NA PĚŠÍ PUTOVÁNÍ
Z KŘIŽANOVA NA HRAD
PERNŠTEJN
VYJDEME V SOBOTU 13. ZÁŘÍ 2014 V 5:45 OD RADNICE V KŘIŽANOVĚ A PŮJDEME OSVĚDČENOU CESTOU
PŘES BOJANOV, DOLNÍ LIBOCHOVOU, KRČMU, HABŘÍ
A STŘÍTEŽ NA HRAD PERNŠTEJN.
PROHLÍDKA JE PŘEDJEDNÁNA. NÁVRAT JE PLÁNOVÁN
K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J
strana
VLAKEM.
CESTA BUDE JAKO KAŽDÝ ROK DLOUHÁ 24 KM A PUTOVÁNÍ NÁM ZABERE ASI 6 HODIN. ZASTÁVKY A OBČERSTVENÍ BUDOU TRADIČNĚ V HABŘÍ A VE STŘÍTEŽI. JAKO
KAŽDÝ ROK
BUDE RÁNO TMA A CHLADNO, DOUFÁM, ŽE PŘES DEN
BUDE HEZKY A ŽE PROŽIJEME HEZKOU
CESTU NAPŘÍČ NAŠÍM KRAJEM. AKCE NENÍ POJIŠTĚNA, SVÉ TĚLESNÉ SCHRÁNKY A RIZIKA S TÍM SPOJENÁ
NESEME SI KAŽDÝ SÁM. NA CESTU STAČÍ DOBRÉ BOTY,
VÝSTROJ PODLE
POČASÍ A NĚCO PENĚZ. K DISPOZICI BUDE MALÁ LÉKÁRNIČKA NA OŠETŘENÍ ODĚREK, PŘÍPADNĚ PUCHÝŘŮ.
VY KDO JSTE S NÁMI JEŠTĚ NEŠLI NEBOJTE SE. SPOLEČNOST SE SCHÁZÍ VYBRANÁ, JDEME V KLIDU A NA POHODU A KAM NAŠE PAMĚT SAHÁ, NIKDO SE NIKDY NEZTRATIL A VŽDY JSME
SE VŠICHNI V POŘÁDKU VRÁTILI.
PETR UHLÍŘ
telefon: +420739644307, mail: [email protected], web: http://www.uhlirpetr.com
hobby koutek
Domácí, osvědčené recepty.
Lesy jsou plné hub, a tak si dovolím přidat do této rubriky první recept z mého domácího sešitku, který mi ručně napsala moje
maminka a předala mi ho jako svatební dar před 29 lety. Je plný
vyzkoušených receptů od babiček, tet a kamarádek.
Nakládané houby - dobré
(původ receptu - od Mařenky Hedbávné)
Nálev ( na 2 kg hub): 6 dcl vody
4 dcl octa
15 g soli
40 g cukru
Do skleniček: 2 kolečka cibule, 6 koleček mrkve, 4 kuličky pepře, 4 kuličky nového koření, 1 větší bobkový list.
Postup: houby nakrájím na větší kousky a krátce (2 min.) povařím v připraveném nálevu. Cedníkem houby vylovím, naplním do
skleniček a zaleju zbylým nálevem.Zavařuji 60 minut při 100 °C.
Prosím křižanovské hospodyňky, aby se podělily o své osvědčené
recepty všeho druhu, abychom je mohli otisknout v dalších vydáních
křižanovského Zpravodaje. Doplnit je můžete osobními zkušenostmi, popisem původu a pod. Recepty prosím posílejte na adresu
[email protected], pokud je máte opsané ručně,
můžete je vhodit přímo do schránky na Radnici s nápisem RECEPT
– KZ. Děkuji předem za spolupráci.
Sýk.J.
9
žili mezi námi
Manželé Böhmovi
Už jen starší občané si vzpomínají na manžele Böhmovy, kteří
patřili k oblíbeným, a přitom nenápadným a skromným občanům
našeho městečka. Dlouhé roky s nimi pracovala a považovala je
za své přátele paní Zdena Honzíková. Kdo jiný by tedy byl lepší
a povolanější, než právě tato milá paní, kdo by o nich měl vyprávět.
Přečtěte si příběh statečných srdcí dvou obyčejně neobyčejných
lidí.
Pan Jiří Böhm se narodil roku 1906, zemřel r. 1994. Paní Aloisie
Böhmová – narozena r. 1910, zemřela r. 1996.
Jiří Böhm pocházel z Prahy, jeho otec byl rakouského původu
a vlastnil v Praze zahradnictví. Jiří byl nejmladší z 10 sourozenců, jejich rodiče se tedy měli co ohánět, aby své děti uživili. Žili
ve skromných poměrech, ale přesto všechny děti vystudovaly alespoň střední školu. Jeden z bratrů se v Holandsku věnoval jako
zahradník pěstování tulipánů, druhý se podílel na rozšíření pěstování růží v Blatné. Zde se Jiří při návštěvě svého bratra seznámil
se svou budoucí manželkou. Aloisie vystudovala učitelský ústav
a potom učila v Praze na Žižkově.
Jiří vystudoval chemickou průmyslovou školu v Praze a byl zaměstnán ve výrobně léčiv. Stále se toužil osamostatnit a mít svou
provozovnu. Náhodou si přečetl v novinách inzerát, že nějaký pan
Skřivánek prodává v Křižanově drogerii. Odpověděl na inzerát
a vypravil se do Křižanova, aby se seznámil se situací a prostředím. Bylo to na podzim, kolem svatého Václava. Praha ležela celá
v mlze, v Křižanově však bylo nádherně, svítilo sluníčko, městečko
se vyhřívalo v jeho paprscích. Jiří se nechal okouzlit čistým vzduchem a okolní krajinou. Rozhodl se drogerii koupit. Manželce
se sice z Prahy odejít nechtělo, ale přece jen muže do Křižanova
následovala. Drogerie se tehdy nacházela v rohovém domě na náměstí naproti kostelu. Drogerii opravili a trochu zmodernizovali.
Zpočátku bydleli Böhmovi na Meziříčské ulici v části domku
Holánkových (poštmistr Hladík). Později se manželům podařilo
zakoupit část pozemku od Procházků na Dlouhé ulici a stavitel
Prášek jim zde postavil rodinný domek. Do války se do nového
domu i s dětmi nastěhovali. Mezitím se jim totiž narodili dva synové – Jiří a Petr.
Drogerii se díky píli mladého drogisty dařilo. Přišla ovšem válka
a pak pro Křižanov neblahý 9. květen 1945. Do domů městečka
padaly bomby. Lidé se utíkali před bombardováním schovat. Stejně tak Böhmovi s dětmi. Přes Doliny utíkali do Kadolce, kde se jich
ujala a pomohla jim rodina Karáskova. Po návratu, až se uklidnila
situace, zjišťovali stav své drogerie. Ta byla poškozená a rozbitá.
Vevnitř seděli ruští vojáci a pili kolínskou vodu. Jiří se jim snažil
vysvětlit, co pijí, ale oni jen mávli rukou, zjevně jim chutnalo. Vypili i veškerý líh v obchodě a ve skladu, posbírali, co se jim hodilo
a odešli.
Böhmovi si k sobě do domu vzali rodinu pana Ferdinanda Kubíčka, protože měli úplně rozbitý dům. Současně nabídli panu
Kubíčkovi práci prodavače v drogerii, než se mu podařilo dům
opravit. Jiří Böhm si od obce koupil pozemek na Benátkách a začal
zde stavět nový jednopatrový dům pro svou drogerii, bylo zde již
ústřední topení, prostorná prodejna a vhodné sklady.
Ze svých synů měli Böhmovi radost. Oba se dobře učili. Jiří vystudoval vysokou školu zemědělskou. Petr se učil ševcem ve Zlíně,
protože nedostal doporučení ke studiu. Protože měl výborný prospěch, doporučili ho ke studiu na gymnáziu a následně vystudoval
vysokou školu chemickou.
Teď budu chvíli vyprávět o sobě. Ve škole jsem se dobře učila
a velice mě bavila výtvarná výchova, ruční práce apod. Mým snem
bylo vystudovat uměleckoprůmyslovou školu. Rodiče však neměli
finanční prostředky na to, aby mě mohli na studia poslat. Má sestra Božena vyžadovala celodenní péči a měla jsem ještě 
K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J
 mladšího bratra. Pan Václav Štěpánek, učitel na místní škole, mi pomohl a umožnil mi studium na umělecké průmyslovce
ve Zlíně u Bati. Velmi se mi tam líbilo, bohužel jsem se musela po
čase vrátit do Křižanova, protože mi těžce onemocněla maminka
a bylo potřeba se starat o sestru. Sháněla jsem si místo v Křižanově. Dozvěděla jsem se, že v drogerii pan Böhm hledá asistenta do
drogerie. Šla jsem se za panem Böhmem poinformovat. Ten slíbil,
že to se mnou zkusí, ale musím se nejdřív u něj vyučit. Nastoupila
jsem tedy do učení místo pana Jelínka z Kundratic a později složila
učňovské zkoušky. Kromě mě se zde vyučil ještě Josef Remsa, Marie Procházková (Ryšavá) a Vilém Poul z Velkého Meziříčí.
Do obchodu tehdy přicházelo různé drogistické zboží ve velkém balení a v prodejně se rozvažovalo a rozlévalo do menších
balení nebo nádob, např. petrolej, různá ředidla, kyselina sírová,
solná, líh apod. Dělaly se zde různé masti, tinktury, léky pro lidi,
pro zvířata, míchaly se čaje, prodávaly chemikálie, připravovaly
se postřiky do zahradnictví apod. Böhmovu drogerii potom převzala Chemodroga, později Jednota. V drogerii tehdy pracoval
pan Böhm s manželkou a já. Dobře jsme spolu vycházeli, protože
Böhmovi byli velice ochotní, skromní a vzdělaní lidé. Nikdy jsme
neměli žádné manko, všude bylo čisto, důsledně se kontrolovaly
záruční lhůty, všechno klapalo, jak má.
Pan Böhm měl od svých 27 let nemocný žaludek, musel po celý
svůj život držet přísnou dietu. Po měnové reformě se razilo heslo:
„Všichni kapitalisté do dolů!“ Práce v dolech čekala i pana Böhma.
Poslal na patřičná místa lékařské dobrozdání, že musí dodržovat
přísnou dietu, a bylo mu odpovězeno, že v dolech se dietně nevaří. Hlavní ovšem bylo, že tam nemusel nastoupit. Pak přišla další rána – v drogerii stačí jeden prodavač, pan Böhm musí odejít.
Tehdy jsem se vzepřela a řekla, že pokud někdo musí odejít, budu
to já. Jednota mě poslala jako prodavačku drogerie do Měřína.
Byla jsem však šokovaná poměry v tamní prodejně: ze zásuvek vyskakovaly myši, chemikálie se přelévaly na dvoře… Telefonovala
jsem na Jednotu, že tam nebudu, zvlášť když mně vedoucí řekla, že
na takový pořádek, jaký tam ona zavádí, tam nejsou zvyklí. Poslali
mě tedy zpátky do Křižanova.
Vývojem situace, ústrky a odebráním drogerie pan Böhm
nezahořkl, nezatrpkl. Pracoval ve výboru Jednoty, spolku zahrádkářů, ve výboru Červeného kříže, fotografoval při vítání dětí. Měl
dva koníčky – zahradu a fotografování. Rád říkal, že člověk musí v
každé době žít a pracovat tak, aby byl prospěšný této planetě. Později pan Böhm onemocněl, v obchodě jsem zůstala jako vedoucí
a paní Böhmová jako prodavačka. Ovšem kdykoli bylo potřeba,
pan Böhm ochotně vypomohl, zaskočil. Nakonec jsem na prodejně zůstala sama. Byla jsem nucena udělat si zkoušky na jedy – měli
jsme je tenkrát tři na okrese. Byla to těžká doba – prodávat, topit,
všechno objednat, zvládat papírování, doma rodina a děti. Z Jednoty mi řekli, ať si někoho k sobě seženu. Domluvila jsem se s paní
Mílou Doležalovou, ovšem ta se musela nejprve vyučit. Pak jsme
spolupracovaly k naší vzájemné spokojenosti.
Postavilo se nákupní středisko na náměstí, drogerie se
tam měla stěhovat. Dostala jsem za úkol vyjednat prodej domu.
Ten byl pak prodán lékárnám a já jsem skončila jako vedoucí drogerie a zástupce vedoucího v novém nákupním středisku.
Vzpomínky Mirkovy manželky a dcer zapsala Eva Nagyová
sportovní okénko
SK FC Křižanov – Zhodnocení minulé
sezóny, start sezóny nové
V posledním vydání zpravodaje nebyla sezóna zdaleka u svého konce, a tak si připomeneme, jak naše týmy dopadly ve svých soutěžích
a odhalíme, jak se jim vydařil vstup do sezóny 2014/2015.
Muži A – Áčko v průběhu jara bojovalo o záchranu v nejnižší krajské
strana
10
soutěži. První jarní odvetná utkání se jim dařila, hlavně na domácí
půdě, kde dokázali porazit Kouty, které nakonec postoupily, i obrat
o body suverénní Vladislav. Bohužel na hřištích soupeřů se naši hráči
nedokázali často gólově prosadit a nenašli žádný recept na své protihráče. Venkovní mizérie se přesunula v posledních kolech i na domácí
trávník. Mezi rozhodující utkání, ve kterých Áčko doma selhalo, patří
prohra 0:1 s posledním Jakubovem a nedotažené vedení s Telčí (1:1).
Konečným výsledkem bylo předposlední místo v tabulce a sestup –
po dlouhých 11letech – zpět do okresního přeboru. Vstup do nového
ročníku se celkem povedl. V úvodu chlapi zavítali do Nové Vsi, kde byli
aktivnějším mužstvem, utkání skončilo zaslouženou bezbrankovou
remízou. V následném prvním domácím zápase přijeli do Křižanova
ambiciózní (loni druhé) Rozsochy. V prvním poločase se hosté ujali
vedení. V druhé půli však Áčko zabralo a v samém závěru dokonalo
obrat v utkání. Hlavní lodivod J. Milota se také před sezónou vyjádřil,
že letošní přebor bude docela nadupaný a o čelo tabulky bude soupeřit klidně i pět, šest mužstev. Uvidíme, jak se Křižanov dokáže poprat
s rolí favorita, který ještě nedávno hrál krajskou soutěž. Domníváme
se, že se jeho soupeři budou v četných utkáních snažit více ukázat.
Muži B – Béčko mělo oproti hlavnímu týmu daleko příjemnější starosti. Na jaře se snažili uhájit místo podzimního krále tabulky a udržet tak jediné postupové místo zpět do III. třídy. Hráči pod vedením L.
Buriana přistupovali ke svým utkáním poctivě a v dostatečném počtu
hráčů. V předposledním kole na domácím hřišti mohli klidně kluci
slavit, ale v utkání s druhou O. Bitýškou získali pouze bod a museli
ještě čekat na výsledky posledního kola. V něm hrála Bitýška již o den
dříve, a protože prohrála, bylo jasné, kdo postupuje do vyšší soutěže.
Béčko svoji první pozici potvrdilo i v závěrečném kole a po roce se
opět vrátilo do zmiňované III. třídy. Jejich vstup do aktuální sezóny,
již pod novým trenérem L. Šiborem, nebyl špatný. Doma dvakrát prohrávali s béčkem Štěpánova, ale nakonec vyválčili všechny tři body
za výhru 3:2. O týden později však prohráli v Ujčově 2:1. Pokud zlepší
hráči svou účast na tréninku a budou v dostatečném počtu nastupovat i k mistrovským utkáním, tak by neměl být problém udržet a hrát
dlouhodobě tuto soutěž.
Dorost – Kluci na jaře skoro kopírovali výkony Áčka. V prvních
utkáních doma neprohrávali a většinou dokázali své soupeře i porážet. Naopak z venkovních utkání žádné body nepřivezli. Nakonec se
mladí fotbalisté umístili na pěkném sedmém místě. Do nového ročníku v krajské soutěži vstoupili domácí výhrou 5:2 nad Stařčí, které
oplatili stejný výsledek z posledního kola na našem trávníku. Tým je
doplněn o několik hráčů z Jívoví, které, kvůli nedostatku hráčů, svoje
mužstvo do soutěže nepřihlásilo. Naopak těžší ztrátou je konec hostování D. Hybše z Velkého Meziříčí, který bude nyní zkoušet fotbalové
štěstí v Rosicích. Pokud dojde k domluvě a schválení hřiště v Jívoví,
bude dorost některá domácí utkání hrát právě tam.
Žáci – Díky silným ročníkům se stále rozšiřuje základna našich
mladých fotbalistů, proto budeme letos vídat naše malé fotbalisty ve dvou kategoriích. V okresním přeboru se představí starší žáci.
K utkáním je povede trenér P. Bajer. Herní složení bude 8+1 a hřiště
bude mít hranice od velkého vápna k druhému velkému vápnu. Druhá, již zažitá kategorie mladších žáků, pod vedením I. Klimeše, bude
nastupovat v počtu 7+1 a bude hrát na šířku hřiště.
Přípravka – Popisuje trenér Jiří Nobicht: „Tréninky jsme zahájili
v úterý 19. 8. a navázali dalším ve čtvrtek. Příští tréninky budou vždy
jen ve čtvrtek a to od 16:30. Koncem letošního června jsme uspořádali
turnaj přípravek a mladších žáků. Soupeři naší přípravky byli hráči
z Dolních Heřmanic a Měřína. Po vyrovnaných utkáních jsme se
umístili na 1. místě. Všechny týmy si odvezly medaile, poháry a hodnotné ceny. Po velice zdařilém turnaji budeme uvažovat o organizaci
dalšího ročníku. Po této sezóně nám odešlo pět kluků do mladších
žáků, a tak uvidíme, jak se hráči ročníku 2004 a mladší vypořádají
s novou sezónou. V té bychom se rádi zaměřili na obratnost a celkovou lepší pohyblivost kluků, která jim mnohdy dosti schází, a měli by
ji už mít z tělesné výchovy. Tato sezóna bude náročnější, protože je
ve skupině 13 týmů, a to je o 5 více než v předchozí sezóně. Věřím,
že se s tím nějak popereme a kluci si hlavně zahrají dobrý fotbal.“
David Nobicht
K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J
strana
Křižanovská padesátka
Už od rána 7. června se do křižanovské sokolovny sjížděli cyklisté
z celé Vysočiny i z větších dálek. Tento den totiž probíhal třetí ročník
amatérského silničního závodu Křižanovská padesátka. Ten sice letos
nedostál plně svému jménu, jelikož se jeli dvě tratě - 40 km pro normální cyklisty a 80 km pro ty zdatnější.
Do závodu se přihlásilo přibližně 150 závodníků rozdělených do 15
kategorií podle trati, pohlaví a věku. Oba starty probíhaly stejně jako
v loňském roce na Benešově náměstí a trať vedla soutěžící na Heřmanov, Vidonín a Milešín, odkud se vraceli přes kopec zpět do Heřmanova. První dva, kteří tento kopec vyjeli jako první, vyhráli tzv. vrchařskou prémii a odměnou jim byly soudky piva.
Z Heřmanova vedla trasa přes Skřinářov, Osovou Bítýšku, Rudu,
Jabloňov k Velkému Meziříčí a přes Dolní Radslavice, Březejc a Sviny
zpět do Křižanova, kde byl cíl na Šibeníku. Závodníci na trati 80 km
projeli tento okruh dvakrát. Na této delší trati dojel jako první Křižanovák Jaroslav Sláma s časem 2:07:58 a obhájil tak svá předešlá vítězství z minulých ročníků. Závod na 40 km celkově vyhrál Jiří Svoboda
z Třebíče. Ačkoli patřil do věkové kategorii nad 60 let, přespurtoval v
cílovém kopci i mnohem mladší cyklisty.
Po dojezdu čekalo na závodníky občerstvení zařizované spolkem
Vodotrysk v areálu Volnočasového centra za sokolovnou. Kromě svlažení hrdel a naplnění žaludků si mohli zájemci nechat změřit tlak krve
na stánku VZP. V 15 hodin proběhlo vyhlášení vítězů se starostkou
Křižanova Marií Smejkalovou a následovalo losování tomboly, kde
hlavní cenou byl pobyt v Alpách.
Závod pořádal Cyklistický oddíl TJ Sokol Křižanov v čele s hlavními
pořadateli Jaromírem Parajkou a Jiřím Staňkem, kteří - jako každý rok
- už od ledna sháněli po úřadech všechna potřebná povolení pro zamýšlenou trasu, sponzory a další pořadatele na den závodu. Těch letos
na ranní prezentaci závodníků, na startu, v cíli a po celé trati závodu
bylo téměř 40, nepočítaje v to členy Vodotrysku.
Velké díky patří vedení městyse Křižanov, všem pořadatelům a
účastníkům závodu. A samozřejmě také partnerům a sponzorům
akce, kterými byly Art 21, Author, Blue eye design, Bohemia Glassluk,
CK PK - sport travel agency, Cyklo Doležal, Cyklo Janíček, Domácí
potřeby Grec, Elektro Karmasin, HavliFoto, JK Cyklo, Matrigo, Městys Křižanov, Motozone, Musicdata, Nábytek Sýkora, NovinyVM.cz,
NTSUP, Pivovar Harrach, Rádio Čas, Restaurace Křižanov, Restaurace Pod radnicí, Teknika-CZ, Týdeník Velkomeziříčsko, Vodotrysk
o.s., Všeobecná zdravotní pojišťovna, VV Sklo, Wash me! mobilní
mytí vozidel
Výsledková listina:
Trasa 80 km
Muži 0-18
1.
Huťka Petr
Muži 19-34
1.
Sláma Jaroslav
2.
Eremka Petr
3.
Tomášek Lukáš
Muži 35-49
1.
Krotký Rostislav
2.
Halík Jaroslav
Fejt Robert
3.
Muži 50+
1.
Rychetský Vladislav
2.
Petr Josef
3.
Tomek Jaromír
Ženy bez rozdílu věku
1.
Hodáňová Jitka
2.
Dospělová Michaela
Trasa 40 km
Děti 0-14
1.
Voneš Jan
Brno
2:09:12
Křižanov
Havlíčkův Brod
Sulkovec
2:07:58
2:08:50
2:08:51
Třebíč
Světlá nad Sázavou
Havlíčkův Brod
2:08:00
2:09:15
2:09:16
Jihlava
Jimramov
Havlíčkův Brod
2:17:18
2:17:23
2:22:20
Náměšť n/Oslavou
Mostiště
2:53:39
3:00:32
Rudíkov
1:20:21
Trasa 40 km
2.
Bajer Patrik
3.
Slámová Aneta
Muži 15-18
1.
Hladík Jakub
2.
Trojan Leoš
Svoboda Zdeněk
3.
Muži 19-34
1.
Huťka Jiří
2.
Doležal Petr
3.
Horký Pavel
Muži 35-45
1.
Strádal Milan
2.
Havlíček Miloš
Hlavenka Vít
3.
Muži 46-59
1.
Flajsar Jiří
2.
Hladík Petr 3.
Ryšánek František
Muži 60+
1.
Svoboda Jiří
2.
Zelený Jiří
3.
Ambrož Karel
Ženy 15-18
1.
Koukolová Anna
Ženy 19-34
1.
Krejčová Magda
2.
Klinecká Jana
3.
Pytlíková Sandra
Ženy 35-45
1.
Ryšánková Soňa
2.
Hladíková Hana
3.
Pavlíková Ivana
Ženy 46+
1.
Suchánková Lenka
2.
Prášková Alena
3.
Šlitrová Barbara
Dobrá Voda
Křižanov
1:31:09
1:43:22
Vídeň
Okříšky
Vranín
1:09:55
1:10:40
1:10:43
Brno
Hlinsko
Ruda
1:09:21
1:09:22
1:09:24
Velké Meziříčí
Ivančice
Havlíčkův Brod
1:10:43
1:10:44
1:10:46
Dubňany
Vídeň
Kralice n/Oslavou
1:10:43
1:12:16
1:14:20
Třebíč
Kněžice
Křižanov
1:09:20
1:19:57
1:30:09
Dolní Libochová
1:44:21
Brno
Hlinsko
Havlíčkův Brod
1:16:01
1:20:25
1:26:43
Kralice n/Oslavou
Vídeň
Třebíč
1:20:02
1:33:53
1:37:08
Svitavy
Kundratice
Velké Meziříčí
1:24:45
1:49:08
1:49:11
Křižanováci v akci
Trasa 80 km
celkově
1.
1.
Sláma Jaroslav
26. 10.
Růžička Stanislav
Trasa 80 km
celkově
19. 7.
Parajka Jaromír
26. 8.
Nožička David
30. 5.
Bojanovský Antonín
31. 6.
Homola Tomáš
44. 15.
Soukop Radek
Klimeš Ivo
47. 16.
52. 6.
Tomšík Jan
54. 10.
Sýkora Miroslav
55. 4.
Kotíková Pavla
56. 3.
Ambrož Karel
74. 25.
Bronček Lukáš
78. 3.
Slámová Aneta
79. 16.
Sláma Jaroslav
84. 26.
Nobicht David
94. 18.
Plocek Martin
97. 20.
Krča Josef
98. 5.
Kotíková Milada
104. 6.
Podrábský Antonín
11
muži 19-34
muži 35-49
v kategorii
2:07:58
2:34:07
muži 19-34
muži 35-45
muži 46-59
muži 46-59
muži 19-34
muži 19-34
muži 15-18
muži 46-59
ženy 19-34
muži 60+
muži 19-34
děti 0-14
muži 46-59
muži 19-34
muži 35-45
muži 46-59
ženy 46+
muži 60+
v kategorii
1:14:21
1:17:44
1:18:49
1:19:52
1:23:37
1:24:43
1:27:38
1:29:44
1:30:08
1:30:09
1:38:53
1:43:22
1:43:24
1:44:30
1:56:08
2:00:55
2:00:57
2:23:50
K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J
strana
12
KŘIŽANOVSKÝ ZPRAVODAJ. Vychází pro oblast Křižanov a Bojanov, min. 4x ročně. Vydavatel je městys Křižanov, IČ 00294616, Benešovo nám. 16, 594 51 Křižanov. Náklad 550 ks. Evidenční číslo
MK ČR E11295. Šéfredaktorka: Marie Smejkalová, tel.: 725 101 262, e-mail: [email protected] Redakce, příjem inzerce: Jiřina Sýkorová, tel.: 724 537 619, e-mail: [email protected]
Tisk APIS PRESS, s.r.o., Třebíč. Otištěné názory čtenářů nemusejí být shodné se stanoviskem redakce. (J.Sýk. – Jiřina Sýkorová). Příští uzávěrka je 15. 11. 2013. Distribuci zajišťuje Česká pošta, a.s. –
pobočka Křižanov.

Podobné dokumenty