Zpravodaj 03/2008

Komentáře

Transkript

Zpravodaj 03/2008
Hvozdnický zpravodaj
3/2008
Zprávy obecního úřadu
Vážení a milí spoluobčané,
dne 24. října 2008 obdržela naše obec pozvánku na slavnostní
předání dekretu o udělení znaku a vlajky obce.
Slavnostní akt se uskutečnil ve čtvrtek 13. listopadu v budově
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze. Pře­
dávání jsem se zúčastnil osobně spolu s místostarostkou Janou
Štěpánkovou. Dekret jsme obdrželi z rukou předsedy Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR p. Miroslava Vlčka a 1. místopředsed­
kyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR p. Miroslavy Něm­
cové. V nejbližší době oslovíme firmy, které se zabývají výrobou
vlajek a znaků obcí a následně pak vybereme nejlepší nabídku.
„Na závěr mi dovolte, abych vám prostřednictvím zpra­
vodaje popřál klidný zbytek roku, příjemné prožití svátků
vánočních a do nového roku stálé zdraví.“
Jindřich Klazar
starosta obce
17. 9. 2008 proběhlo řád­
né zasedání OZ. Zastupitel­
stvo mělo na svém progra­
mu projednání dotací pro
letošní rok a pro rok 2009.
V letošním roce se nám
podařilo získat v rámci Mik­
roregionu Urbanická brázda
dotaci na opravu kapličky
ve výši 108 tis. Kč. Na zákla­
dě poptávkového řízení byla
vybrána firma p. Kulhánka
z Vysoké nad Labem. V říj­
nu začala oprava kapličky,
která bude v nejbližších
dnech dokončena. Následně
upravíme vhodným způso­
bem interiér. Okolí kapličky
(zeleň, keříky apod.), včet­
ně prořezu lip, bude jednou
z prvních jarních akcí obec­
ního úřadu.
OZ dále projednalo a
schválilo spolupráci s firmou
RAVEN EU, s jejíž pomocí se
snažíme získat dotaci pro
rok 2009 na výstavbu dět­
ského hřiště, které v naší
obci chybí. Žádost o dota­
ci je již podána, výsledek
se dozvíme až v 1. čtvrtletí
roku 2009.
Starosta obce informo­
val zastupitele a občany
o dotačních titulech na příš­
tí rok. Jedná se o dopravní
a technickou infrastrukturu,
vzhled obce a dále o občan­
ské vybavení a služby. V lis­
topadu budou minimálně
třem projektovým kance­
lářím předány podklady
k výběrovému řízení na
zpracování projektové doku­
mentace na výše uvedené
dotační tituly.
V září proběhl dílčí audit
­ přezkoumání hospodaře­
ní obce za rok 2008. Neby­
ly zjištěny žádné vážnější
nedostatky.
V říjnu proběhly volby
do Zastupitelstva kraje
a do Senátu Parlamentu
ČR. Děkujeme naší volební
komisi (p. Irena Machalová,
Zdeňka Nováková, Petra
Klazarová a Martin Macha­
la), která byla ochotna strá­
vit dva víkendy na obecním
úřadě. Výsledky voleb jsou
uvedeny na str. 2.
UDÁLOSTI V OBCI
2
V Praskačce bylo na obec­
ných elektrozařízení, jako jsou
ním úřadě zřízeno pracoviš­
Hradce
vydány do 31. 12. 2003. Pokud
kalkulačky, drobné počítačové
Králové nás požádal o upo­
máte o platnosti svého OP
tě Czech point. Můžete zde
vybavení, mobilní telefony, MP
zornění pro občany na výmě­
nějaké pochybnosti, můžete
zažádat o výpis z rejstříku
3 přehrávače apod. Využijte
nu občanských průkazů. Ješ­
nás navštívit na obecním úřa­
trestů, o výpisy z katastru
možnosti
odběru tohoto od­
tě stále je v regionu Hradce
dě a nebo zavolat na Magistrát
nemovitostí a výpisy ze živ­
padu zdarma a neodkládejte
Králové mnoho občanů s OP,
města HK tel. č. 495 707 474.
nostenského úřadu.
tyto drobnosti do popelnic,
kterým končí platnost. Jedná
budeme
se o průkazy, které nemají
Od prosince bude na obec­
ním úřadě box na sběr drob­
tím
chránit
naše
životní prostředí.
Výsledky voleb v naší obci
Volby do zastupitelstva královéhradeckého kraje
Volby do senátu 1. kolo
Počet oprávněných voličů v obci – 161
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky - 85
Volby do senátu 2. kolo
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky – 61
Magistrát
města
strojově čitelnou zónu a jsou
Jana Štěpánková
3
UDÁLOSTI V OBCI
Rozsvícení vánočního stromu
Obecní úřad Hvozdnice
zve všechny na slavnostní
rozsvícení velkého vánoč­
ního stromu od 18:00 dne
28. 11. 2008 na prostran­
ství před OÚ Hvozdnice
a prodejnou.
Přijte všichni společně
se svými sousedy a přá­
teli přivítat nadcházejí­
cí Advent u společného
vánočního stromu!
Vánoční atmosféru navo­
dí malý koncert Berušek
– flétnového souboru, reci­
tace hvozdnických před­
školáků a další hudební
vystoupení.
Stejně jako v loň­ském
roce Vám nabídneme teplé
nápoje (ovocný čaj, punč,
grog) a domácí cukroví
z kuchyní místních hospo­
dyněk. Pohostinství „U Če­
chů“ Vás zve na příjemné
posezení a kromě tradiční
nabídky připravuje bram­
boráky a pro děti oblíbený
párek v rohlíku.
Nezapomeňte si vzít
s sebou psaní Ježíškovi!
Schránka na nebeskou
poštu bude umístěna na
vánočním stromě.
Čertovská zábava
Za kulturou do Prahy
Dne 6. prosince pořá­
dá OÚ Hvozdnice ve vel­
kém sále tradiční čertov­
skou zábavu. Začátek
je jako vždy ve 20 hodin,
hraje LYRA CLUB Jaro­
slava Perného a vstup­
né je 80 Kč. Čeká na Vás
bohatá tombola, kterou
doplňují jako vždy míst­
V neděli 30. listopadu
jedeme do Prahy na muzi­
kál Kleopatra do hudeb­
ního divadla Brodway.
Společný odjezd autobu­
sem je naplánován na půl
ní hospodyňky a okolní
sponzoři, a tak zaručí,
že skoro nikdo neodejde
s prázdnou. Pohostinství
U Čechů se postará o dob­
ré jídlo a pití. Tak zbývá
pouze dodat:
„PŘIJĎTE, VŠICHNI
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI“.
dvanácté od autobusové
zastávky ve Hvozdnicích.
Začátek představení je ve
14 hodin. Přejeme všem
účastníkům zájezdu pří­
jemný umělecký zážitek.
Mikulášská nadílka
Na svátek sv. Mikulá­
še, tedy 6. prosince, od
14 hodin v ma­lém sále
místního pohostinství se
připravuje pro všechny
hvozdnické děti Miku­
lášská nadílka. Mikuláš
s anděli a čerty navštíví
naše nejmladší. Zhodnotí
chování za uplynulý rok
a za slib, že se v příš­
tím roce polepšíme a za
malou básničku bude mít
v košíku jistě něco „na
zub“.
UDÁLOSTI V OBCI
4
Vítání občánků
Letos již druhé vítání
občánků zažil malý sál
našeho kulturního domu.
Opět nám do obce přiby­
la dvě miminka – chlap­
ci, a to Daniel Drašnar
a Martin Špicar. V nedě­
li 19. října jsme je tedy
slavnostně zařadili mezi
občany naší vesnice. Ne­
chyběli u toho starosta
Jindřich Klazar a zastu­
pitelka Soňa Nováková,
kteří svým dojemným
projevem přivítali naše
nejmenší. Slavnostní at­
mosféru jako vždy pod­
barvil hudbou p. Jaro­
slav Perný. Celý program
doplnily recitačním pás­
mem a hrou na flétnu
hvozdnické děti, tento­
krát z mateřské i základ­
ní školy: Martínek Hušek,
Valentýnka Svobodová,
Ni­kolka Šejblová, Elenka
rodina Drašnarova
rodina Špicarova
Špicarová, Nikola Pavlíč­
ková, Martina Rajmano­
vá a Marek a Lucie Ště­
pánkovi.
Turnaj ve stolním tenise
Plesová sezóna ve Hvozdnicích
Oblíbeným sportem ne­
jen pro hvozdnickou mlá­
dež je stolní tenis. Kdo
z místních nadšenců má
zájem, chodí si do velké­
ho sálu zahrát a zároveň
protáhnout tělo a odpoči­
nout si od týdenního sho­
nu. Letošní turnaj se konal
v neděli 16. listopadu a při­
hlásilo se 17 stolních tenis­
tů a tenistek. V kategorii
žen obsadila první místo
Petra Klazarová, druhé
Veronika Čížková a třetí
příčku vybojovala Aneta
Šlechtová. Muži bojova­
li také v duchu fair play,
Myslivecké sdružení Lib­
čanská dubina pořádá tra­
diční ples 9. 1. 2008 od 20
hodin ve velkém sále. Hud­
ba LYRA CLUB Jarosla­
va Perného. Připravena je
konkurence byla silná,
a tak vzájemné duely se
blížily skoro těm na olym­
piádě v Pekingu. Nakonec
pohár pro vítěze získal
p. Jaroslav Mádlo ml. ze
Želí, druhé místo obsa­
dil Martin Kocián a třetí
skončil p. Michal Novák.
O spravedlivý chod závodu
se starali rozhodčí Vítek
a Adam Prouskovi a Martin
Machala. Občerstvení pro
hráče – tradiční „gulášek“
připravili manželé Čecho­
vi. Děkujeme za sponzor­
ský příspěvek do soutěže
p. Jaroslavu Mádlovi.
bohatá tombola – nejen zvě­
řinová. Všichni jsou srdeč­
ně zváni.
Ples ČSCHDZ se bude
konat 7. února 2009 ve
Hvozdnicích.
Rádi bychom přivítali v obci nové
spoluobčany Víchovi, kteří se nastěhovali do čp. 20 a zároveň jim pogratulovali k narození syna Adámka
v říjnu 2008.
5
UDÁLOSTI V OBCI
Sousedské posezení
Poslední prázdninový
víkend se konalo tradiční
sousedské posezení, kte­
ré bylo plné novinek. Tou
nejdůležitější se stal dře­
věný altán pod borovicí,
který měl svoji premiéru.
Stoly se jako vždy prohý­
baly pod tíhou dobrot, kte­
ré připravili místní hospo­
dyňky a pánové, kterým
není práce v kuchyni cizí.
Do celé vsi se nesla vůně
grilované krůty a vepřo­
vé kýty, které připravil
p. Miloš Vítek.
Celý program byl zahá­
jen už v pět hodin I. roč­
níkem
hvozdnického
tur­naje v ruských kužel­
kách. Všech 13 zá­vodníků
se snažilo, aby si mohli
odnést pohár pro vítěze,
ale nejlepší může být pou­
ze jeden, vlastně jedna.
Vítězkou turnaje se stala
p. Iva Vítková, na druhém
místě skončil p. Martin
Tomek a bronzovou příč­
ku obsadil MUDr. Bohu­
mil Louda.
Když se sešeřilo, skoro
všichni se začali věno­
vat zpěvu za kytarové­
ho doprovodu Martina
Vítka a Milana Čipčaly
z Těchlovic, kteří se
snažili navodit tu správ­
nou, ještě prázdninovou,
atmosféru. Nálada byla
výborná a pomyslnou
třešničkou na dortu byla
hra na housle v podání
našeho nového „hvozdni­
čáka“ MUDr. Jiřího Cera­
la, který nás všechny pří­
jemně překvapil a i díky
němu se stal tento letní
večer neopakovatelným
zá­žitkem.
bylo vyloveno: 150 kaprů,
5 línů, 15 karasů, 3 štiky,
2 amuři a jeden okoun.
Všechny zúčastněné potě­
šil pohled na množství
zdravých ryb, kterým se
v lesním rybníku vyloženě
daří. Touto cestou děku­
jeme p. Jiřímu Kuželovi
a p. Miloslavu Štěpánkovi
st. za práci a péči, kterou
rybám a vodě celý rok
věnují.
Petra Klazarová
Výlov rybníka
V sobotu 11. října čas­
ně ráno se sešli příznivci
rybaření při vypouštění
a výlovu lesního rybníka.
Lesem se nesla vůně grilo­
vaných klobás a v kádi se
hromadilo plno ryb. Došlo
i na sčítání, celkem tedy
ŠKOLA A OBEC
6
Mateřská škola
Od začátku školního roku
proběhlo v MŠ několik akcí.
Připomeneme si ekologic­
ký program „Poznáváme
a chráníme přírodu kolem
nás“ – děti netradiční formou
poznávaly listy, plody a druhy
stromů, povídaly si o přírodě
a o tom, jak ji chránit.
Další akcí, kterou prová­
zelo velké očekávání a na
kterou se děti velmi těšily,
bylo zapojení do programu
„Bezpečná cesta do školy“.
Mateřskou školu navštívili
dva policisté a prošli s dětmi
okolí naší školky. Pro děti to
bylo něco nového a zajímavé­
ho. Mužský doprovod a ještě
k tomu v uniformě zazname­
nal u dětí velké nadšení.
4. října 2008 byl ve školce
„Den otevřených dveří“.
Veřejnosti jsme zpřístupnili
všechny prostory, které slouží
dětem k práci i k odpočinku
a uspořádali jsme výstavku
dětských prací z keramiky.
Šatny obou tříd byly vyzdo­
beny dětskými výtvory. Velmi
nás potěšila chvála a obdiv za
snahu vytvořit dětem prostře­
dí, ve kterém se budou cítit
dobře a kam se budou těšit.
19. října 2008 vystoupily
čtyři děti ze třídy „sluníček“
v kulturním pásmu na Vítání
občánků ve Hvozdnicích.
V současné době začínají
ve školce přípravy na vánoč­
ní oslavy. Děti začaly vyrábět
dárky pro rodiče z keramiky
a seznámily se s ubrousko­
vou technikou „decoupage“.
Společně s dětmi připravuje­
me výrobky, které nabídne­
me veřejnosti při rozsvícení
vánočního stromu v Libča­
nech a ve Hvozdnicích.
V prosinci chystáme pro
děti Barborku, Mikulášskou
besídku, besídku s nadělová­
ním dárků a výlet na advent
na Hrádku u Nechanic. Jedno
prosincové dopoledne bude­
Program „Bezpečná cesta do školy“.
Martin Hušek, Valentýnka Svobodová, Nikol­
ka Šejblová, Elenka Špicarová.
Valentýnka Svobodová
Kristýnka Pekáčová
Verunka Kinská
Verunka Kinská, Filípek Kuštan
Honzík Špicar
Dramatizace pohádky – Jenda Drašnar a Lu­
cinka Hušková.
me věnovat pečení cukroví
a samozřejmě nezapomene­
me ani na rodiče a připravíme
pro ně „vánoční představení“.
Na závěr připomínáme
rodičům, kteří chtějí zapsat
své dítě do MŠ v Libčanech,
že přihlášky na školní rok
2009 – 2010 budou k vyzved­
nutí v lednu 2009 v naší
mateřské škole.
L. Klazarová
7
UDÁLOSTI V OBCI
Chovatelský výlet
V sobotu 11. 10. 2008
ráno vyrazili členové
Svazu chovatelů a jejich
příznivci z naší obce na
výlet. Cílem byla výsta­
va drobného zvířec­
tva v Novém Městě nad
Metují, kde si prohlédli
spoustu králíků, drůbeže
a holubů. Nejmladší
účastníky zájezdu nad­
chla bohatá tombola, kte­
rá byla součástí výstavy.
Někteří se ohřáli v míst­
ní restauraci u kachlo­
vých kamen a horkého
grogu. Ve 14:00 jsme se
shromáždili u autobusu
Co je nového v základní škole
v Libčanech?
Máme za sebou první
čtvrtletí školního roku.
Co všechno naše škola
zažila? Významnou udá­
lostí byl Den otevřených
dveří, jehož součástí
bylo také otevření školní
zahrady s hracími prvky.
Vybavení zahrady, která
vznikala za přispění těch­
to sponzorů : Mikroregion
Urbanická brázda, Obec
Roudnice,
Zemědělské
družstvo Libčany, Obec
Radostov, Central Sticks
Libčany, f. Envinstone a.s.
p. Jozefa Kukuly, f. FERAL
p.ing.Petra Huška, Těžeb­
ní písková s.r.o.p.ing.
Zdeňka Bárty, STAVO­
KA a.s. p. ing. Miroslava
Krause, Truhlářství Abra­
ham Hvozdnice, Stavební
sdružení Podaný Libčany.
Těm patří velké poděko­
vání za finanční prostřed­
ky a materiál, který škole
poskytli. Na školní zahra­
dě je žákům k dispozici
venkovní učebna se stoly
a lavicemi, hrací zařízení
“Hrad Karlštejn“, které
vyrobila a nainstalovala
firma Kulant z Pardubic.
Areál je doplněn chod­
níky ze zámkové dlažby
a lavičkami. V příštím
roce budou plochy osety
trávou, vznikne tu malá
skalka a záhonky k výuce
pěstitelství, stavby budou
ozdobeny
balkonovými
květinami. Bude tu vysá­
zen živý plot a bude se
a v plném počtu jsme se
přemístili do Opočna na
prohlídku zdejšího zám­
ku a jeho okolí. Plni doj­
mů a pojmů jsme nasedli
do autobusu a nechali
se dovést do Krňovic na
výbornou večeři. Doufám,
že se zúčastněným výlet
líbil a za rok opět všichni
někam vyrazíme.
Martina Rajmanová
pokračovat s realizací za­
hradního projektu p. ing.
Jana Samka.
Návštěvníci školy si po
celé dopoledne mohli pro­
hlédnout prostory celého
školního areálu a sezná­
mit se i s jeho historií.
Svou nezastupitelnou roli
měli průvodci z řad žáků.
Žáci prvního stupně
navštívili v září Jičín
– město pohádek a diva­
delní představení v Pardu­
bicích „Pohádka o Kubovi
ze Smolné Lhoty“, prvňá­
ci a druháci měli možnost
poznat tvorbu spisovatele
a ilustrátora Adolfa Dud­
ka, pááci si vyzkoušeli
své znalosti z dopravní
výchovy na dopravním
hřišti v Hradci Králové.
Netradiční výuka probí­
hala v některých třídách
prvního stupně. Prvňáci
prožili „Den červeného
jablíčka“. Velmi zajíma­
vý byl i Švestkový den ve
2. třídě, který byl zakon­
čen vařením švestkových
knedlíků. Žáci třetí třídy
seznámili spolužáky se
svými domácími mazlíčky
prostřednictvím prezen­
tací na počítači a vlast­
ním proslovem.
Podzimní den ve 4. tří­
dě vyvrcholil předáním
podzimního dárečku. Hal­
loweenskou noc prožili ve
škole pááci a bude jistě
jedním z nezapomenutel­
ných zážitků, protože ve
škole i spali. Školní druži­
nu navštívili piráti, mezi
kterými se rozpoutala vel­
ká bitva a výsledkem bylo
potopení (snědení) všech
houskových lodí, a to nej­
UDÁLOSTI V OBCI
důležitější – podle staré
mapy vypátrali piráti ve
škole poklad.
31. říjen byl na prvním
stupni označen slovy DEN
ZDRAVÍ. Tomuto názvu
odpovídala náplň celého
dopoledne. Na různých
stanovištích, kterými žáci
procházeli – se cvičilo,
zdravě se vařilo, posky­
tovala se první pomoc
a hrály se hry s dopravní
tématikou.
Exkurze do ZOO Dvůr
Králové nad Labem při­
nesla nové poznatky
sedmákům a osmákům,
a to nejen z přírodopisu.
Žáci šesté a sedmé třídy
navštívili muzeum Emila
Holuba v Holicích, pří­
rodovědné centrum na
ZŠ Bezručova v Hradci
Králové a celou exkur­
zi zakončili v hradecké
hvězdárně. Věnujeme se
průběžně prevenci sociál­
ně patologickým jevů jako
jsou drogy, alkohol a kou­
ření. Přednáška o pro­
blematice drog byla při­
pravena pro žáky 8. a 9.
ročníku.
Za pravého podzimního
počasí se v pátek 17. říj­
na na hřišti SK Libčany
konala drakiáda, kterou
pořádal IX. ročník. Tento
den se na nás počasí tro­
chu pousmálo a nadělilo
nám vcelku větrné pod­
mínky. To bylo ideální pro
31 účastníků drakiády.
Několik draků vzlétlo vel­
mi vysoko, ale některým
se naopak do vzduchu
vůbec nechtělo. Poděko­
vání patří také MAS Hra­
decký venkov, která věno­
vala ceny pro nejlepší.
Snad se nám podaří
i vytvořit novou školní tra­
dici „Čtení se starostou“.
S nápadem přišla sl. kni­
hovnice Ilona Halbršta­
tová a vše se uskutečnilo
ve čtvrtek 20. listopadu,
kdy navštívil naše prvňá­
ky p. starosta Jiří Polák .
Jeho úkolem bylo přečíst
pohádku ve školní knihov­
7. třída na exkurzi v ZOO Dvůr Králové n. L.
8
František Saska nejml. – jeden z organizátorů
ně, povyprávět o práci
starosty a do­mluvit si
s nimi další setkání, kdy
už prvňáci budou v červ­
nu číst starostovi.
A co nás čeká dále?
Zapojení do celostát­
ní akce České Váno­
ce s Ježíškem 9. 12.
s vypouštěním balónků,
ce­loškolní vánoční besíd­
ka 19. 12. od 9,30 h. v tělo­
cvičně, vánoční koncert
Berušek v libčanském
kostele 28. 12. od 17,00 h.,
lyžařský výcvik pro žáky
7. třídy v prvním ledno­
vém týdnu, Tříkrálová
sbírka v neděli 11. ledna
2009 a pomalu se budeme
blížit ke konci I. polole­
tí školního roku. Zápis
do první třídy Základní
školy a mateřské ško-
ly v Libčanech se bude
konat dne 22. ledna od
13 hodin.
Na závěr zbývá jen
popřát Vám krásný ad­
ventní čas, mnoho zdraví
a úspěchů v novém roce
a rozloučíme se slovy bás­
ně, kterou napsala Káa
Václavková ze 4. třídy:
Vánoce, Vánoce nád­
herné svátky,
kupujeme stromeček
a dárky taky,
do auta je naložíme
a jedeme domů,
kapra si hned usmaží­
me a stromeček ozdobí­
me.
Za chvíli slyšíme, jak
zvoneček zvoní,
a jsou ty Vánoce hez­
čí než vloni!!!!!!!
Na vydání spolupracovali: Klazar Jindřich, Štěpánková Jana, Klazarová Petra, Abraham Marek, Klazarová Lada, Rajmanová Mar­
tina, Šlechtová Lenka. Zpravodaj vyšel v nákladu 100 výtisků. Příspěvky do Hvozdnického zpravodaje přijímáme na OÚ Hvozdnice,
tel. 495 585 556 nebo na adrese [email protected] .