Katalog Presto - MOTIP DUPLI sro

Komentáře

Transkript

Katalog Presto - MOTIP DUPLI sro
katalog produktů 2008
maskovací pásky
tmely
speciální barvy
technické spreje
UBS
ochranné nástřiky
OBSAH
1. Tmely
1
2. Presto BOB a výrobky k ochranì proti korozi
6
3. Speciální barvy Presto
9
4. Spreje Presto Rallye
11
5. Presto Gum a pomocný materiál
13
6. Technické spreje
15
7. Presto clean - péèe o pokožku
25
8. Ochrana spodku vozidla - UBS
26
9. Maskovací a izolaèní pásky HPX
28
1.
Tmely
Tmel plnící Prestolith
Dvousložkový polyesterový tmel Prestolith, smìs støednì pružné, vysoce reaktivní, aminopolyesterové
pryskyøice s rùznými minerálními pojivy šetøícími životní prostøedí.
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
Je možno brousit po 20 - 30 minutách. • Bez azbestu a silikonu
Jemný a tixotropní • Bod vznícení: cca. 33°C
Životnost pøi 20°C: Pøibl. 4 minuty. Hustota 1,85 kg/dm3
Pøidání tužidla: 2 - 4 % • Odolný vùèi: kyselinám, zásadám,
vodì a odmrazovacím solím
• Velmi pružný s dobrou pøilnavostí
• Odolný vùèi teplotì do 120°C
Popis
Tmel plnící Prestolith
Tmel plnící Prestolith
Tmel plnící Prestolith
Tmel plnící Prestolith
Tmel plnící Prestolith
Oblasti použití
• Vozidla • Strojírenství • Kutilství • Kov, døevo, beton
• Schody, šroubení
Barva
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
okr
okr
okr
okr
okr
250 g
500 g
1000 g
2000 g
6000 g
+600054
+833113
+600115
+600214
+600313
6 ks
6 ks
6 ks
4 ks
jednotlivé
Tmel Prestolith ALU
Hliníkové dvousložkové plnivo Prestolith na bázi polyesteru a kovu, smìs støednì pružné, vysoce reaktivní,
aminopolyesterové pryskyøice s rùznými minerálními pojivy šetøícími životní prostøedí
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
Lze ho použít na plochách bez pórù • Vysoká pružnost • Vynikající pøilnavost
Je možno brousit po 20 - 30 minutách • Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 %
Odolný vùèi: kyselinám, zásadám, øedidlùm
Odolný vùèi teplotì do 120°C
Oblasti použití
• Vozidla • Strojírenství
• Kutilství • Kov, døevo, beton
Popis
Barva
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Tmel Prestolith ALU
Tmel Prestolith ALU
støíbrná
støíbrná
250 g plechovka
1000 g plechovka
+600351
+600375
6 ks
6 ks
Tmel se skelným vláknem Prestolith extra
Vynikající sklolaminátové plnivo Prestolith, sestávající z nenasycené polyesterové pryskyøice,
èástic skelného vlákna a nového NT pojiva.
Vlastnosti výrobku
• Je možno brousit po 20 - 30 minutách. • Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 %
• Bod vznícení: pøibl. 33°C • Hustota pøi 20°C: 1,46 kg/dm2
• Odolný vùèi kyselinám, zásadám, øedidlùm.
Odolný vùèi teplotì do 120°C po vytvrzení.
Oblasti použití
• Vìtší poškozená místa: Kov, døevo, beton, plasty
• Strojírenství • Kutilství •Deformace korozí
do prùmìru 12 mm
1
Popis
Barva
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Prestolith Tmel se skelným vláknem
Prestolith Tmel se skelným vláknem
svìtlá šedá
svìtlá šedá
250 g plechovka
1000 g plechovka
+601013
+601112
6 ks
6 ks
Tmel Prestoflex jemný
Jemné polyesterové plnivo Prestoflex je velmi pružný, rychle se vytvrzující dvousložkový polyesterový
tmel sestávající z vysoce reaktivní nesycené polyesterové pryskyøice obsahující kombinaci velmi jemného
pigmentu a plniva.
Vlastnosti výrobku
• Je možno brousit pøibližnì po 30 minutách •Bod vznícení: pøibl. 33°C
• Hustota pøi 20°C: 1,7 kg/dm3• Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % • Odolný vùèi kyselinám,
zásadám, øedidlùm • Rychle vytvrzuje • Barva: bílá •Odolný vùèi teplotì do 120°C
Oblasti použití
• Vyplòování nerovných ploch: kov, døevo, beton
• Vyplòování pøedupravených povrchù
• Vozidla, stavba lodí
Popis
Barva
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Tmel Prestoflex jemný
Tmel Prestoflex jemný
Tmel Prestoflex jemný
bílá
bílá
bílá
250 g plechovka
500 g plechovka
1000 g plechovka
+601211
+833120
+601235
6 ks
6 ks
6 ks
Tmel Prestolith easy - odlehèený
Tmel Prestolith je kombinací minerálních a syntetických plniv, která dávají tomuto tmelu specifické vlastnosti:
zvláštní pružnost umožòuje jeho použití i v místech s krajním napìtím a vibracemi, dokonce i pøi nízkých
teplotách.
Vlastnosti výrobku
• Je možno brousit pøibližnì po 30 minutách • Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % •Bod vznícení pøibl. 33°C
• Hustota pøi 20°C: 0,85 kg/dm2• Odolný vùèi kyselinám, zásadám, zpìòovadlùm, øedidlùm. Odolný
vùèi teplotì do 180°C po vytvrzení
Oblasti použití
• Podvozek (dokonce i u plastových karoserií) • Svary
• Stavba lodí: lodì a surfovací prkna • Vozidla
• Modeláøství • Opravy ploch støíkaných práškovou
technologií
Popis
Barva
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Tmel Prestolith easy
bíá
420 g plechovka
+601457
6 ks
Vrchní NC dokonèovací tmel Presto
Vrchní NC dokonèovací tmel Presto je jednosložkový, na vzduchu schnoucí nitrokombinaèní tmel pro jemné
vyhlazování stop po broušených plochách. Po jemném broušení poskytuje ideální povrch pro následující nátìry
základní barvou nebo lakování.
Vlastnosti výrobku
• Je možné brousit po 2-3 hodinách • V závislosti na teplotì a tloušśce vrstvy • Bod vznícení: pøibl. 29°C
• Hustota pøi 20°C: 1,43 kg/dm2• Odolný vùèi kyselinám, zásadám, zpìòovadlùm, øedidlùm
Oblasti použití
• Dokonèování pøedupravených povrchù
• Odstraòování stop po broušení a nerovností
Popis
Barva
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
NC kombinovaný tmel
NC kombinovaný tmel
NC kombinovaný tmel
tmavì šedá
tmavì šedá
tmavì šedá
100 g tuba SS karta
100 g tuba
250 g plechovka
+601518
+601525
+601532
24 ks
12 ks
12 ks
Støíkací tmel Presto
Dvousložkový støíkací tmel na bázi polyesteru k vyplòování hrubých škrábancù, dírek a dalších nerovností
v jedné operaci. Lze použít na holý kov, polyesterový tmel, staré nátìry a GF plasty.
Vlastnosti výrobku
• Doba použitelnosti: 30 – 40 minut • Doba schnutí: 120 minut pøi 20°C, 30 minut pøi 60°C, 15 minut
pøi 80°C • Pískovatelný: po 2-3 hodinách • Nástøikový tlak: 2 - 4 barù • Velikost trysky: 1,8 až 3 mm
Oblasti použití
• Lakovny
• Vyrovnání vìtších nerovností
Popis
Barva
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Støíkací tmel
béžová
1,5 kg plechovka
+854941
6 ks
2
Prestolith - tøi v jednom
Jednoduchá správková sada, sestávající z: 238 g polyesterové pryskyøice, 12 g tužidla, 250 g plnicího
prášku, pøibl. 0,6 m materiálù ze skelných vláken, mísící kelímek
Vlastnosti výrobku
• Vynikající pøilnavost • Vysoká pružnost • Materiál lze snadno nanášet nebo støíkat
• Odolný vùèi kyselinám, zásadám, øedidlùm a vodì
Oblasti použití
• Vozidla
• Automobilový prùmysl
• V domácnosti
• Modeláøství
• Pøíprava forem
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Tøi v jednom
500 g plechovka
+600917
6 ks
Opravná sada Prestolith
Speciální sada na opravy Prestolith je správková sada s nenasycenou elastickou polyesterovou pryskyøicí,
tužidlem, skelnou tkaninou a látkou. K pøekrytí vìtších otvorù, rezavých a poškozených míst
Vlastnosti výrobku
• Je možné brousit asi po 40 minutách • Bod vznícení: pøibl. 33°C • Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 %
• Vysoká pružnost • Plechovku lze snadno nanášet nebo støíkat
Oblasti použití
• Pøíprava forem • Modeláøství
• Prùmysl: K tìsnìní napø.: potrubí, trubky, kotle, lodì
• Vozidla
Popis
Barva
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Opravná sada
Opravná sada
nažloutlá
nažloutlá
250 g plechovka
1000 g plechovka
+600412
+600511
6 ks
6 ks
Polyesterová pryskyøice Presto
Polyesterová pryskyøice Presto je pružná, vysoce reaktivní nesaturovaná polyesterová pryskyøice, kterou
lze aplikovat prakticky na jakýkoliv povrch. Napøíklad v kombinaci se sklovláknitou rohoží nebo tkaninou
k opravì dìr a kovových povrchù se zrezivìlými místy.
Vlastnosti výrobku
• Vynikající pøilnavost •Vysoká pružnost • Plechovku lze snadno nanášet nebo støíkat
• Odolný vùèi kyselinám, zásadám, øedidlùm, zpìòovadlùm a vodì • Vyžaduje vytvrzovaè: 2 - 4 %
Oblasti použití
•
•
•
•
Vozidla • Automobilový prùmysl
V domácnosti
Modeláøství
Pøíprava forem
Popis
Barva
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Polyesterová pryskyøice
Polyesterová pryskyøice
Polyesterová pryskyøice
nažloutlá
nažloutlá
nažloutlá
250 g plechovka
1000 g plechovka
5000 g nádoba
+600429
+600528
+600818
6 ks
6 ks
jednotlivì
Tmel na plasty
Dvousložkový opravárenský tmel Presto, smìs vysoce elastické aminopolyesterové pryskyøice
s rùznými minerálními pojivy, šetøící životní prostøedí.
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
Vysoká elasticita, pružnost • Výborná pøilnavost
Brousitelný po 20 - 30 min.
Teplotní stbilita do 120°C
Èerná barva vhodná na vìtšinu nárazníkù
Oblasti použití
• Vhodný pøedevším pro opravy plastových dílù aut
• Vhodný pro plasty PP, PUR, ABS, PA, PVC
Nedoporuèujeme na mìkké plasty
3
Popis
Barva
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Tmel na plasty
Tmel na plasty
èerná
èerná
250 g
1000 g
+601460
+601491
6 ks
6 ks
Univerzální profesionální tmely Prestolith
Profesionální tmely Prestolith jsou tmelicí výrobky pro profesionální použití. Výrobní øada zahrnuje
univerzální, velmi jemné a sklovláknité tmely. Profesionální opravy s profesionálními výrobky!
Odpovídající tužidla lze najít na stranì 5.
Vlastnosti výrobku
• Bez azbestu a silikonu • Je možné brousit po 20-30 minutách • Bod vznícení: asi 33°C
• Hustota pøi 20°C +/- 1,8 kg/dm2• Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % • Doba zpracovatelnosti
pøi 20°C: 4 – 5 minut • Odolný vùèi: kyselinám, zásadám, vodì a odmrazovacím solím
• Odolný vùèi teplotì do 120°C
Oblasti použití
• Autolakovny • Vozidla • Díly podvozku
• Strojírenství •Kov, døevo, beton, GF plasty
• Galvanizovaný podvozek
Popis
Barva
Univerzální tmel
Univerzální tmel
Softfein tmel
Tmel se skelnými vlákny
bílá
1000 g
bílá
2500 g
bílá
1000 g
šedozelená 1800 g
Pøepravní jedn. Obj. è.
Balicí jednotka
+602034
+602058
+602133
+602249
6 ks
4 ks
6 ks
4 ks
Balicí jednotka
Univerzální profesionální tmel Prestolith
Univerzální profesionální tmel Presto je dvousložkový polyesterový tmel pro profesionální použití.
Tento výrobek je zvláštì velmi vhodný pro tmelicí dávkovaèe.
Oblasti použití
• V autoopravnách
• Pøi zpracování kovu, døeva a betonu, v prùmyslu
• Døevozpracující prùmysl
Popis
Barva
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Univerzální profesionální tmel
bílá
3 kg plechovka
+854958 6 ks
Dávkovaè tmelu
Dávkovaè tmelu Prestolith je nástìnného typu a ideálním pomùckou profesionálù. Pomocí tohoto
dávkovaèe lze kdykoliv pøipravit nezbytné množství tmelu s pøesným pomìrem tmelu a potøebného
vytvrzovaèe.
Vlastnosti výrobku
• Praktický • Ekonomický • Pro všechny úèely • Mobilní provedení
Oblasti použití
• Autodílny a všude tam, kde se provádìjí vìtší tmelicí práce
s polyesterovými tmely Prestolith
• Vhodné pro 3 kg plechovky univerzálního profesionálního
tmelu Prestolith výr. è. 854958
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Dávkovaè tmelu
jednotlivì
+610015
1 ks
Stìrky na tmel
Stìrky Presto pro profesionální aplikaci našeho programu tmelù. Všechny stìrky
jsou polypropylenové.
Oblasti použití
• Lze použít se všemi našemi tmelicími výrobky:
• Vozidla, konstrukce podvozku, modeláøství, stavba lodí, v domácnosti
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Stìrky velké plastové
Stìrky, sada se 4 ks, plast
Tmelicí stìrka kovová, sada se 4 ks
jednotlivì
blistr
blistr
+600139
+600238
+701832
1 ks
1 ks
1 ks
4
Tužidlo Presto
Tužidlo Presto je 50% BP pasta.
Pro všechny druhy polyesterových tmelù.
Popis
Barva
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Tuba 8 g
Tuba 12 g
Tuba 25 g
Tuba 25 g
Tuba 25 g, balený v blistru
Tuba 50 g
Tuba 50 g, balený v blistru
Tuba 70 g
èervená
èervená
èervená
bílá
èervená
èervená
èervená
èervená
Tuba
Tuba
Tuba
Tuba
Tuba, SS balení
Tuba
Tuba, SS balení
Tuba
+600078
+499603
+600177
+784866
+600160
+600276
+600269
+499191
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
12 ks
1 ks
12 ks
1 ks
Laminátový materiál Presto
Laminátový materiál: K dispozici jako látka, rohož nebo tkanina v rùzných rozmìrech.
K zakrytí otvorù a laminování v kombinaci s polyesterovou pryskyøicí Presto.
Oblasti použití
esto Polyesterharz.
• Opravy vozidel
• Stavba lodí
Popis
Velikost:
Obj. è.
Balicí jednotka
Tkanina
Tkanina
Látka
Látka
Rohož
Rohož
0,5 m
1,0 m2
0,5 m2
1,0 m2
0,5 m2
1,0 m2
+600702
+600719
+600740
+600764
+600788
+600795
12 ks
6 ks
12 ks
6 ks
12 ks
6 ks
Popis
Obj. è.
Balicí jednotka
Ruèní brusný blok
+706417
6 ks
2
Ruèní brusný blok
Ruèní brusný blok lze použít pøedevším ke snadnému a jednotnému obroušení vìtších povrchù.
Brusný papír se natáhne pøes blok a vloží se do záøezù, které zajistí jeho pevné uchycení.
Oblasti použití
• Opravy vozidel
Lešticí a brusná pasta Presto
K odstranìní mlhy po nástøiku a obnovení starého zašlého laku. Jemnì èisticí úèinek. Rovnìž vhodný na
metalízu.
Vlastnosti výrobku
• Odstraòuje mìlké škrábance
• Bez silikonu
Oblasti použití
•
•
•
•
5
Vozidla
Jízdní kola
Motocykly
Lakované povrchy
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Lešticí a brusná pasta
SS karta, 80 g tuba
+603192
12 ks
2.
Presto BOB a výrobky k ochranì
proti korozi
Presto koroze stop (è.1)
Pøedbìžná antikorozní úprava na základì polyuretanù vytvrzovaných ve vlhkém prostøedí . Rychle,
snadno a spolehlivì vytvrzuje a izoluje všechny zkorodované povrchy. Vyhodnocený institucí pro
testování zboží, TÜV Rheinland a BAM Berlin, jako „velmi dobrý“. Lze ho pøebarvit základovou barvou
Presto BOB.
Prohlášení Stiftung Warentest: „Antikorozní prostøedek BOB se pøi srovnávacích testech projevil jako velmi
úèinný a jako jediný výrobek obdržel hodnocení „velmi dobrý“. BOB lze rovnìž s úspìchem použít
u znaènì zkorodovaných souèástí”.
Vlastnosti výrobku
• Lze ho aplikovat: kartáèkem, nanášecím štìtcem
• Barevný odstín: transparentní, nažloutlý • Bod vznícení: 35°C
• Hustota: 0,92 g/dm3 • Pøi skladování chránit pøed mrazem
Oblasti použití
• Zkorodované železné souèástky
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Presto koroze stop
Presto koroze stop
Presto koroze stop
100 ml plechovka
250 ml plechovka
750 ml plechovka
+603710
+603727
+603734
12 ks
12 ks
6 ks
Antikorozní základová barva Presto BOB (è. 2)
Rychleschnoucí antikorozní základová barva bez olova a chrómu s aktivní pigmentací na bázi speciální
disperze syntetické pryskyøice. Vyhodnocený institucí pro testování zboží, TÜV Rheinland a BAM Berlin,
jako „velmi dobrý“. Rovnìž v kombinaci s antikorozním tmelem Presto BOB.
Vlastnosti výrobku
• Lze ho aplikovat: štìtcem, váleèkem, nástøikem
• Barevný odstín: šedý matový • Bod vznícení: 42°C
• Hustota: 1,25 g/cm3 • Pøi skladování chránit pøed mrazem
Oblasti použití
• Železo, ocel • Zinek, NF kovy • Hliník
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Antikorozní základová barva
Antikorozní základová barva
Antikorozní základová barva
100 ml plechovka
250 ml plechovka
750 ml plechovka
+603819
+603826
+603833
12 ks
12 ks
6 ks
Kombinované balení Presto BOB
Praktické kombinované balení obsahující 20 g BOB antikorozní základové barvy a 100 g BOB antikorozního tmelu k dostání zalisované na kartì. Úspìšnì testovaný TÜV Rheinland a Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM). V testu zboží vyhodnocený jako “velmi dobrý”.
Vlastnosti výrobku
• Antikorozní tìsnicí tmel spolu se základovou barvou
Presto BOB vytváøejí jedineènou ochranu proti korozi
• Lze ho nanášet pøímo na holý kov nebo substráty zinku
• Odolný vùèi teplotì do 120°C
Oblasti použití
• Železo • Zinek • NF kovy
• Zkorodované nebo holé kovy
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Kombinované balení
Kombinované balení
SS karta, 2 x 20 ml
SS karta, 2 x 100 ml
+603864
+603871
36 ks
12 ks
6
Tekutý kov Presto BOB
Tekutý kov Presto BOB je dvousložkový správkový a lepicí systém bez øedidla. Výrobek vyplòuje, lepí a
tìsní rùzné materiály jako železo a NF kovy.
K vyplnìní:
Používejte jako plnivo vhodné pro všechny kovy, odlévané díly, døevo, eternit, keramiku a beton. Rozšiøte
trhliny až do 2/3 tloušśky zdi ve tvaru V a poté je vyplòte tekutým kovem. Rozšiøte chybnì vyvrtané díry
nebo stržené závity na dvojnásobek pùvodního rozmìru a poté je vyplòte kovovým tmelem.
K lepení:
Tmelicí kov pevnì a dlouhodobì slepuje stejnorodé a nesourodé materiály, dokonce i takové, které nelze
bìžnì nebo s obtížemi spojit nebo svaøit, jako je ocel, hliník, olovo, døevo, železo a eternit.
K tìsnìní:
K opravì poškozených potrubí nebo odpadních trub v kombinaci s vhodnými materiály k zakrytí
poškození. Naneste jednoduše tmelicí kov na materiál a zpracujte ho jako bandáž. Vytvrzené vrstvy silné
více jak 5 mm lze zpracovávat jako kovy: lze je vrtat, frézovat, plnit, kroutit a øezat závity.
Vlastnosti výrobku
• Lehce se tvaruje • Odolný vùèi: olejùm, benzínu, zásadám, øedidlùm
• Hustota složky A pøi 20°C: 3,5 kg/dm3• Hustota složky B pøi 20°C: 2,35 kg/dm3
• Bod vznícení: 140°C
Oblasti použití
• Kovozpracující prùmysl
• Døevozpracující prùmysl
• Stavba lodí • Garáže • Zámeènictví
Popis
Obsah
Obj. è.
Balicí jednotka
Tmelící kov
125 g plechovka
105 g tmelicí hmota
20 g tvrdidlo
+603901
12 ks
Antikorozní základová barva Presto
Adhezní s mimoøádným antikorozním úèinkem.
Zastavuje další korodování; díky dobrým plnicím vlastnostem zajišśuje
vynikající podklad pro následující lakování všemi známými nátìrovými systémy.
Sluèitelné s nátìry a nástøiky.
Oblasti použití
• Karosérie vozidel
• Zahradní lucerny
• Kovové èásti
Popis
Barva
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Antikorozní základová barva
Antikorozní základová barva
Antikorozní základová barva
Antikorozní základová barva
šedá
šedá
èervenohnìdá
èervenohnìdá
200 ml
750 ml
200 ml
750 ml
+387276
+387290
+387283
+387306
4 ks
jednotlivì
4 ks
jednotlivì
Ochrana pøed korozí Presto
Organická emulze na vodní bázi k ochranì pøed korozí. Zastavuje a neutralizuje proces korodování.
Po reakèní dobì poskytuje ideální plochu pro tmelení a lakování.
Oblasti použití
•
•
•
•
•
•
•
7
Vozidla
Jízdní kola
Motocykly
Stavba lodí
Zahradní lucerny
Kovoprùmysl
Motory
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Ochrana pøed korozí
Ochrana pøed korozí
100 ml
250 ml
+603079
+603086
36 ks
12 ks
Odstraòovaè rzi Presto
Odstraòovaè rzi Presto s jemnými sklenìnými vlákny (bez drátù) k odstranìní malých zkorodovaných
bodových míst – bez škrábancù. Baleno ve fólii vèetnì 2 náhradních štìteèkù.
Vlastnosti výrobku
• Jednoduché použití, dokonce i na malých rezem poškozených plochách
• Nezanechává poškrábání
Oblasti použití
•
•
•
•
Vozidla
Motocykly
Jízdní kola
Lakované povrchy
Popis
Obj. è.
Balicí jednotka
Pero s náhradní tuhou
Náhradní tuha k peru
+329009
+328996
24 ks
1 ks
8
3.
Speciální barvy Presto
Plniè Presto
Rychleschnoucí akrylový lak v šedé nebo èervenohnìdé barvì. Poskytuje optimální spojení základu
a laku, Zesiluje lesk a krytí následujícím pøelakováním.
Vlastnosti výrobku
• Bez CFC • Rychleschnoucí • Velmi dobrá pøilnavost
• Ideální podklad pro následující lakování
• Zesiluje lesk a krytí následujícím pøelakováním.
Oblasti použití
• Autoopravny • Povrchy z kovu,
døeva nebo papíru
• Motory • Lišty • Sklo • Kamenina
Popis
Barva
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Plniè Presto
Plniè Presto
Plniè Presto
Plniè Presto
Plniè Presto
šedá
bílá
šedá
bílá
èervenohnìdá
150 ml
150 ml
400 ml
400 ml
400 ml
+165010
+165027
+308011
+308028
+308059
6 ks
6 ks
6 ks
6 ks
6 ks
Støíkací tmel Presto
Jednosložkový støíkací tmel ve spreji na bázi akrylátu k vyplnìní malých dírek a stop po broušení.
Vysoká plnicí úèinnost, rychleschnoucí. Bez freonù.
Vlastnosti výrobku
• Nenarušuje ozónovou vrstvu • Velmi dobré krytí • Rychleschnoucí
• Dobøe vyplòuje • Jednosložkový výrobek
Oblasti použití
• K vyplnìní malých dírek a stop po broušení
Popis
Barva
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Støíkací tmel Presto
Støíkací tmel Presto
šedá
šedá
150 ml
400 ml
+165126
+308127
6 ks
6 ks
Základ na plasty Presto
Transparentní základní nátìr pro následné lakování plastových dílù.
Lze ho použít témìø na všechny druhy plastù.
Vlastnosti výrobku
• Lze ho použít témìø na všechny druhy plastù (pøed použitím provést zkoušku)
• Ideální podklad pro následné lakování
• Rychleschnoucí
Oblasti použití
• Nárazníky, spojlery a podvozek vozidel
• Hobby
9
Popis
Barva
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Základní barva na plastové díly
transparentní
400 ml
+308066
6 ks
Zinkový sprej Presto
Zinkový sprej podle DIN 50976 s více jak 91% zinku v suché vrstvì. Jedna nástøiková
vrstva èiní 90 μ. Zajišśuje dùkladnou ochranu proti korozi. Bez freonù.
Vlastnosti výrobku
• Vysoké procento zinkových pigmentù dává tomuto výrobku trvalý
ochranný úèinek u svarových švù a povrchù vystavených pùsobení koroze
Oblasti použití
• Výfukové systémy • Svarové švy
• Kovové povrchy • Vozidla
• Prùmysl
Popis
Barva
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Zinkový sprej
Zinkový sprej
šedá
šedá
150 ml
400 ml
+165034
+308035
6 ks
6 ks
Hliníkový sprej Presto
Hliníkový sprej Presto je velmi kvalitní akrylový lak s 99,5% èistého hliníku k opravám/obnovì hliníkových
dílù, odolný vùèi povìtrnostním vlivùm a vysoké teplotì. Bez CFC.
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
Akrylový lak s vysokým procentem èistého hliníku
Odolný vùèi vysoké teplotì • Nerozmazává se
Odolný vùèi povìtrnostním vlivùm
Katodová ochrana proti korozi • Rychleschnoucí
Oblasti použití
• Hliníkový nátìr pevných povrchù
• Vozidla • Výfuky • Klimatizaèní systémy
• Nástavby nákladní vozù
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Hliníkový sprej
400 ml
+307137
6 ks
Tepelnì odolný lak Presto ve spreji
Lak odolný vùèi vysokým teplotám ve spreji v rùzných barevných odstínech. Tento speciální lak na bázi
silikonu a pryskyøice se používá k lakování povrchù a opravám.
Vlastnosti výrobku
• Pro všechny materiály vystavené vysokým teplotám. Odolává teplotám do 600°C,
v závislosti na barevném odstínu: Èerný - do 600°C, Støíbrný - do 600°C,
Èervený - do 250°C, Bílý - do 500°C (bez CFC)
Oblasti použití
• Radiátory, kamna, trouby kamen
• Výfukové systémy • Kovové díly vystavené
velkému tepelnému pnutí • Grily
Popis
Barva
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Tepelnì odolný lak ve spreji
Tepelnì odolný lak ve spreji
Tepelnì odolný lak ve spreji
Tepelnì odolný lak ve spreji
støíbrná
èerná matová
èervená
bílá
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
+428719
+428726
+428733
428740
6 ks
6 ks
6 ks
Balení 6 ks
Bezbarvý lak Presto
presto flux® dvouvrstvý èirý lak je transparentní, rychleschnoucí akrylový lak
k tìsnìní a lakování na bázi nátìrových kovových lakù a k ochranì proti prachu a povìtrnostním vlivùm.
Vlastnosti výrobku
• Nepoškozuje ozónovou vrstvu • Vynikající krytí • Rychleschnoucí
• Vysoký lesk •Odolný vùèi benzínu • Nežloutne
• Velmi dobrá povrchová tvrdost
Oblasti použití
• Vozidla, motocykly, jízdní kola
• Kov • Døevo • Sklo • Plasty
Popis
Barva
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Èirý lak Presto
transparentní
400 ml
+307229 6 ks
Balicí jednotka
10
4.
Spreje Presto Rallye
Základová barva Presto
Základní nátìrová barva Presto Rallye ve spreji je profesionální rychleschnoucí základní barva na
základì kombinace akrylové pryskyøice a velmi kvalitních pigmentù. Tento výrobek se hodí jako
podkladní barva ve vnitøním i vnìjším prostøedí pro všechny druhy souèasných vrchních lakù.
Vlastnosti výrobku
• Nepoškozuje ozónovou vrstvu • Vynikající kryvost
• Rychleschnoucí • Vysoce lesklý povrch
• Odolný proti všem palivùm • Vynikající pøilnavost na kov
Oblasti použití
• Povrchy z kovu, døeva, papíru
• Kola • Motory • Ráfky
• Sklo • Kamenina
Popis
Barva
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Základní barva
šedá
500 ml
+428917
6 ks
Akrylové spreje Presto
Sprej Presto Rallye je speciální výrobek na základì akrylové pryskyøice a vysoce kvalitních pigmentù.
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
Nepoškozuje ozónovou vrstvu • Vynikající kryvost
Rychleschnoucí • Vysoce lesklý povrch
Odolný proti všem palivùm
Vynikající pøilnavost na kov a døevo
Oblasti použití
• Karoserie vozidla
• Povrchy z kovu, døeva, kamene,
papíru, ráfky, sklo, kamenina,
rùzné plastové povrchy
Popis
Barva
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Rallye sprej
Rallye sprej
Rallye sprej
èerný matový
èerný lesklý
bílý lesklý
500 ml
500 ml
500 ml
+428955
+428948
+428962
6 ks
6 ks
6 ks
Sprej na disky Presto
Sprej Presto na disky je speciální výrobek na základì akrylové pryskyøice a vysoce kvalitních pigmentù.
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
•
•
Nepoškozuje ozónovou vrstvu
Vynikající kryvost
Rychleschnoucí
Vysoce lesklý povrch
Odolný proti všem palivùm
Vynikající pøilnavost na kov a døevo
Oblasti použití
• Disky
• Kola • Døevo
• Sklo • Rùzné plastové povrchy
11
Popis
Barva
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Sprej na ráfky
Sprej na ráfky
støíbrná
zlatá
500 ml
500 ml
+428924
+428931
6 ks
6 ks
Èirý lak Presto
Èirý lak Presto je bezbarvý lak zvláštì vhodný jako ochranná vrstva všech typù metalických odstínù
a povrchù jako jsou ráfky pneumatik, chróm, víceré povrchy z tvrzeného plastu a døevo.
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
Nepoškozuje ozónovou vrstvu
Velmi lesklý
Rychleschnoucí
Pohlcuje UV záøení
Oblasti použití
• Vozidla
• Disky kol
• Ochrana lakù
Popis
Barva
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Èirý lak, velmi lesklý
transparentní
500 ml
+428979
6 ks
12
5.
Presto Gum a pomocný materiál
Montážní pasta Presto na výfuky
Montážní tmel Presto je tmelicí pasta na bázi vodního skla. Aplikujte tmel v tenké vrstvì na zpracovávané
místo a poté ihned spojte komponenty dohromady. Tvrzení probíhá pøi souèasném zahøívání spoje.
Umožòuje snadnou montáž a rychlé odstranìní èástí výfuku.
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
•
Barevný odstín: tmavošedý
Bez zápachu
Obsah pevných èástic 71% +/- 1%
Hustota pøi 20°C: 1,68 kg/dm3
pH hodnota: 9.8
Oblasti použití
• K utìsnìní pøipojovacích spojù jako objímky, svorky
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Montážní pasta na výfuky
Montážní pasta na výfuky
170 g tuba
60 g sáèek
+603123
+603130
12 ks
50 ks
Presto tìsnící hmota na výfuky
Správkový tmel Presto je tmelicí pasta na bázi alkalického silikátu.
Výrobek lze lehce zpracovat, v pøípadì potøeby použít malé množství vody.
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
•
Barevný odstín: tmavošedý
Bez zápachu
Obsah pevných èástic 71% +/- 1%
Hustota pøi 20°C: 1,68 kg/dm3
pH hodnota: 9.8
Oblasti použití
• Opravy dìr, trhlin a perforace
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Tìsnící hmota na výfuky
Tìsnící hmota na výfuky
200 g sada s GF bandáží
200 g plechovka
+603109
+603147
12 ks
12 ks
Presto Antistatická utìrka
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
Ideální prachovka na dokonalý nátìr a lakování
Zcela netoxická impregnace
Zaruèenì bez silikonu
Nevysychá
Oblasti použití
• Vhodné pro všechny laky
13
Popis
Pøepravní jednotka
Obsah
Obj. è.
Balicí jednotka
Antisatická utìrka
Plastový sáèek
5 ks
+610022
20 ks
Sítka na barvu
Pohotové rychlé sítìní je vhodné ve vlhkém i suchém prostøedí.
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Sítka 125 μ
250 ks
*54-074
1000 ks
Míchací kelímek na barvy
Míchací kelímek lze použít, kdykoliv se vyžaduje promíchání nebo smíchání barev, lakù apod.
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Míchací a odmìrný pohárek
Míchací a odmìrný pohárek
Míchací a odmìrný pohárek
Míchací a odmìrný pohárek
Víèko k odmìrným pohárkùm
Víèko k odmìrným pohárkùm
Víèko k odmìrným pohárkùm
Víèko k odmìrným pohárkùm
400 ml
650 ml
1300 ml
2240 ml
400 ml
650 ml
1300 ml
2240 m l
*132823
*132817
*132818
*132819
*132813
*132814
*132815
*132816
Balicí jednotka
200
200
200
200
500
500
400
400
14
6.
Technické spreje
èištìní
èištìní
mazání
údržba
speciální
Technické spreje
Presto - Clean
Èistiè brzd Presto
Speciální odmašśovací èistiè za studena na brzdové a spojkové díly.
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
•
Speciální chemické složení
Silný odmašśovací úèinek
Mechanické èištìní pomocí koncentrovaného nástøiku
Neobsahuje chlórovaný uhlovodík
Odpaøuje se rychle a beze zbytku
Oblasti použití
• Odstraòování olejù, tukù, prachu,
zbytkù po svaøování a pájení
• Rovnìž odstraòuje kyseliny
• Èistí karburátory, brzdy, spojky,
vstøikovací systémy a další èásti vozù,
pøítlaèné kotouèe
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Èistiè brzd
500 ml
+306185
6 ks
Èistiè klimatizace Presto
Úèinný sprej k osvìžení vzduchu a èištìní klimatizaèních a cirkulaèních systémù vozidla.
Vlastnosti výrobku
• Plechovka se jednoduše umístí uvnitø vozidla. Jakmile se spustí aktivátor,
obsah se automaticky vypuzuje. Úèinné látky cirkulují ve vozidle pøi zavøených
dveøích a s motorem v chodu.
• Antibakteriální a antifungicidní
Oblasti použití
• Vozidla, nákladní vozy, autobusy
• Rovnìž vhodný jako osvìžovaè v domácnosti
15
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Jablko
Levandule
Citrón
Pomeranè
Smìsice
150 ml
150 ml
150 ml
150 ml
150 ml
+157134
+157097
+157110
+157127
+157103
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks
Èistiè kontaktù Presto
Univerzálnì použitelný èistiè kontaktù elektroinstalace zajišśující dlouhodobou elektrickou vodivost.
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
Odstraòuje prach a zaoxidování
Odpuzuje vlhkost
Transparentní
Ochrana proti korozi
Oblasti použití
•
•
•
•
Domácnost: radiopøijímaèe, televizory
Náøadí
Vozidla: radiopøijímaèe, kabeláž, spoje
Zábava: hudební systémy
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Èistiè kontaktù
400 ml
+306192
6 ks
Montážní èistiè Presto
Vysoce úèinný a rychlý èistiè.
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
•
Speciální aplikace pomocí silného cíleného nástøiku
Rychle se odpaøuje a nezanechává stopy
Nevodivý nebo korozivní
Silnì odmašśuje
Speciální ventilek umožòuje nástøik ve všech polohách
Oblasti použití
• Montážní práce všeho druhu
• Vozidla, dùm a kutilství
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Montážní èistiè
500 ml
+157196
6 ks
Èistiè motoru za studena
Vysoce úèinný èistiè za studena k odstranìní olejù, tukù, mastných zbytkù a povlakù.
Vlastnosti výrobku
• Obsahuje rozpouštìdlo
• Odmašśuje
Oblasti použití
• Díly motoru a vozidla
• Stroje, náøadí
• Obložení, podlahy
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Èistiè motoru za studena
1000 ml
+803871 6 ks
Balicí jednotka
Èistiè motoru Presto
Velmi kvalitní a úèinný èistiè motoru.
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
Speciálnì vyvinuto k odstranìní olejù a tukù
Èistí motory a díly podvozku
Nezanechává zbytky
Silný odmašśovací úèinek
Oblasti použití
•
•
•
•
Domácnost: praèky
Zahrada: elektrické stroje
Vozidla: motory
Mopedy: motory
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Èistiè motoru
400 ml
+306208
6 ks
16
Odstraòovaè olejových skvrn Presto
Úèinný odstraòovaè skvrn s jednoduchým použitím
Vlastnosti výrobku
• Vysoce úèinný
• Snadné použití
• Pùsobí na savém i nesavém povrchu
Oblasti použití
• Asfalt, škvára, beton atd.
• Zejména vhodný k èištìní zaolejovaných
podlah dílen.
• Jízdní kola
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Odstraòovaè olejových skvrn
400 ml
+157172 6 ks
Balicí jednotka
Pìnový èistiè
Univerzálnì použitelný pìnový èistiè pro èetné oblasti použití.
Vlastnosti výrobku
• Snadno odstraòuje prach, tuk a nikotin
• Rychle schne
• Zanechává pøíjemnou vùni
Oblasti použití
• Vše kolem vozu, napø. sedadla, podlaha, dveøe a obložení stropu,
okenní skla, zrcátka, lišty • Vše v domácnosti, kanceláøi,
kutilství: sklo, chróm, plasty, monitory, skøínì poèítaèù, telefony,
rolety, kola a mnoho dalšího.
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Pìnový èistiè
500 ml
+790430
6 ks
Odstraòovaè dehtu Presto
Vysoce úèinný odstraòovaè dehtu k snadnému odstranìní organického zneèištìní i na špatnì pøístupných
místech.
Vlastnosti výrobku
• Nepoškozuje lak
• Odstraòuje organické zneèištìní
• Nezanechává skvrny
Oblasti použití
• Motor: asfalt, pryž
• Vozidla: asfalt, pryž, pryskyøice
• Lodì, karavany: pryž, pryskyøice
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Odstraòovaè dehtu
400 ml
+306215
6 ks
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Univerzální èistiè
500 ml
+157202
6 ks
Univerzální èisticí sprej Presto
Rozpouští a odstraòuje úporné zneèištìní
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
•
Nezanechává zbytky
Nevodivý
Speciální aplikace pomocí silného cíleného nástøiku
Speciální ventilek umožòuje nástøik ve všech polohách
Silný odmašśovací úèinek
Oblasti použití
• Univerzální použití
• Vhodný k odmašśování kovových dílù nebo rùzných plastù
17
mazání
Technické spreje
Presto - mazací
Spray Presto k ochranì pólù baterií
Modrý nástøikový tuk k ochranì baterií.
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
•
Dlouhodobì chrání pøed korozí
Zajišśuje plynulý prùtok proudu
Zabraòuje unikání proudu a poklesu napìtí
Zvyšuje životnost baterie
Lze ho použít pøi teplotách od -30°C do +130°C
Oblasti použití
•
•
•
•
Póly baterie
Držák baterie
Pøipojovací svorky
Ukostøovací kabel
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Sprej k ochranì pólù baterie
400 ml
+157059
6 ks
Syntetické pøilnavé mazivo Presto
Vysoce odolné, bezbarvé pøilnavé mazivo s dlouhodobým úèinkem. Pøed použitím se doporuèuje èištìní
montážním èisticím prostøedkem.
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
Chrání pøed opotøebením a slepením • Potlaèuje hluk •Vynikající mechanická i tepelná stálost
Vynikající pøilnavost • Vysoká viskozita • O-kroužek neutrální, tj. nenapadá tìsnìní
Zanechává lepkavý povrch • Znaènì odolný vùèi povìtrnostním vlivùm
Odolný vùèi solím, øedí kyseliny a žíraviny • Poskytuje dobrou antikorozní ochranu
a odpuzuje vodu • Obsahuje PTFE (polytetrafluoretylen)
• Odolný vùèi teplotám od -40 °C do +180°C
Oblasti použití
• K promazávání kovových a plastových
mechanických èástí
• Spoje, závìsy, zámky dveøí atd.
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Syntetické pøilnavé mazivo
400 ml
+157226
6 ks
Mìdìný sprej Presto
Vysoce tepelnì odolné mazivo s vysokým obsahem mìdi, silnì pøilne k povrchu.
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
•
Odolný vùèi kyselinì, vodì a soli
Chrání proti korozi
Zabraòuje rezivìní a oxidaci
Stálý pøi teplotì od -40 °C do +250°C
Pøi vrcholovém zatížení 1100°C s trvalými ochrannými vlastnostmi
Oblasti použití
•
•
•
•
Závìsy, zámky
Vozidla: souèásti turbín, brzd, výfukový systém, ochrana kontaktù baterií
Závity šroubù, tìsnìní
Nevhodné u vozidel s ABS!
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Mìdìný sprej
400 ml
+306383
6 ks
18
PTFE Sprej Presto
Univerzální víceúèelové mazivo na základì minerálních olejù a PTFE.
Toto vysoce úèinné mazivo se bezezbytku odpaøuje.
Vlastnosti výrobku
• Transparentní bìloba • Odolný vùèi vysokému tlaku
• Bez silikonu • Odpuzuje vodu • Neutrální pH hodnota
• Ochrana proti korozi
Oblasti použití
• Mopedy, kola: pøevody, øetìzy, ráfky, høídele pedálu
• Vozidla: závìsy, støešní okna, zámky, stìraèe,
automatické antény • Zábava: zbranì, luky a šípy
• Lodì, karavany: kabeláž, posuvné dveøe, náøadí
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
PTFE sprej
400 ml
+306338
6 ks
Silikonový sprej Presto
Velmi kvalitní mazivo zvláštì vhodné na syntetické povrchy. Plastové povrchy ošetøené bez zbarvení.
Vlastnosti výrobku
• Bezbarvý • Impregnaèní úèinek • Netoxický • Teplota pøi aplikaci od -50°C do +200°C
• Odpuzuje vodu • Odolný vùèi chemikáliím • Neslepuje a nespéká se
Oblasti použití
• V domácnosti: digestoøe, posuvná okénka, ochrana proti slunci,
ventily studené a horké vody, tìsnìní dveøí
• Garáž: náøadí • Vozidla: kabeláž, víka, tlumièe, hadicové spojky,
bezpeènostní pásy
• Mopedy, motocykly, jízdní kola: ošetøení ráfkù a pneumatik
• Zábava: zbranì
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Silikonový sprej
400 ml
+306345
6 ks
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Tuk ve spreji, bílý
400 ml
+306352
6 ks
Bílý tuk Presto
Univerzální mazivo s antikorozními úèinky.
Vlastnosti výrobku
• Aplikuje se pøi -30°C až +180°C
• Odpuzuje vodu • Chrání proti kyselinám a solím
• Neutrální ph hodnota • Chrání proti rezivìní
Oblasti použití
• Závìsy, ochrana proti slunci, tažné zaøízení
• Mopedy: kulièková ložiska
• Vozidla: baterie, støešní okna, táhla, kardanový høídel
• Zábava: koleèkové brusle
• Lodì, karavany: motory, závìsy
Vazelína ve spreji Presto
Vynikající mazivo bez kyselin
Vlastnosti výrobku
• Bez kyselin • Vynikající mazivo
• Antikorozní úèinky
• Vysoce kvalitní
Oblasti použití
•
•
•
•
•
19
Vozidla: antény, baterie
Garáže, zahrady: zahradní náøadí
Zábava: brusle
Kolíèkové a šroubové spoje
Zámky
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Vazelína ve spreji
400 ml
+306376
6 ks
údržba
Technické spreje
Presto - údržba
Sprej k odstranìní pískání brzd
Speciální výrobek k ochranì brzdového systému.
Vlastnosti výrobku
• Vynikající pøilnavost.
• Odstraòuje pískání brzd a chrání pøed ním,
zajišśuje velmi dobrou antikorozní pøilnavost.
Oblasti použití
• Brzdy
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Sprej k odstranìní pískání brzd
400 ml
+157066
6 ks
Ochrana elektrického systému Presto
Velmi dobrá roztékavost zajišśuje elektrickou ochranu dokonce i u tìch nejmenších zdíøek odstranìním
vody a vlhkosti. Uvolòuje zkorodované kontakty.
Vlastnosti výrobku
• Izoluje proti vlhkosti • Rychlý úèinek • Chrání pøed problémy se spuštìním
• Odstraòuje vlhkost • Antikorozní úèinek
Oblasti použití
•
•
•
•
•
Radiopøijímaèe • Garáž: náøadí
Vozidla: radiopøijímaèe, kabeláž, pøípojky
Zábava: hudební systémy
Lodì, karavany: motory a náøadí
Motory, jízdní kola
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Ochrana el. systému
400 ml
+306369
6 ks
Sprej Presto na klínový øemen
Odstraòuje klouzání a skøípìní øemenu.
Vlastnosti výrobku
• Chrání pøed opotøebením.
• Vyhlazuje klínový øemen a prodlužuje jeho životnost.
• Zvyšuje se úèinnost tahové síly.
Oblasti použití
• Klínové øemeny
• Brzdové kotouèe
• Nevhodný pro hladké nebo žebrované klínové øemeny
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Sprej na klínový øemen
400 ml
+157042
6 ks
20
Sprej Presto na kontakty
Spolehlivì zamezuje pøechodovému odporu, svodovému proudu a ztrátám napìtí v elektrických
pøípojkách
Vlastnosti výrobku
• Vytlaèuje a odstraòuje vodu a vlhkost • Vynikající pøilnavost a penetrace
• Antikorozní ochrana • Odolný vùèi solím a slabým alkáliím
• pH neutrální
Oblasti použití
•
•
•
•
Elektrické pøípojky • Radiopøíjímaèe, televizory
Garáž: náøadí • Vozidla: radiopøijímaèe, kabeláž, pøípojky
Zábava: hudební systémy • Lodì, karavany: motory a náøadí
Motory, jízdní kola
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Sprej na kontakty
400 ml
+157141 6 ks
Ochranný sprej proti kunám
Tvoøí ochranný film v motorovém prostoru, který udržuje kuny v uctivé vzdálenosti od vozidla. Nevydává
nepøíjemný pach, ale vytváøí speciální lepkavý ochranný film.
Vlastnosti výrobku
• Odolný vùèi velkým teplotním zmìnám (-30°C do +250°C)
• Odolný vùèi vodì, slané vodì, mnoha zásadám a kyselinám
• Vysoce úèinné složky umožòují nástøik i na pohyblivé èásti
Oblasti použití
• Pøísady poskytují úèinnou ochranu,
dokonce i studených motorových komor proti kunám.
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Ochranný sprej proti kunám
400 ml
+803857
6 ks
Impregnace motoru Presto
K ochranì motorového bloku, krytu, lišt a hran dveøí proti korozi pomocí inhibitorù koroze a prostøedku
k vytlaèení vody. Ideální pro konzervaci vozidla pøed prodejem.
Vlastnosti výrobku
• Vytlaèuje vodu
• Úèinná ochrana proti rzi
Oblasti použití
•
•
•
•
Motorový blok
Kryt motoru
Lišty a hrany dveøí
Konzervování ojetých vozù
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Impregnace motoru
1000 ml
+803864
6 ks
Vosk Presto k ochranì motorù
Konzervaèní vosk s dlouhotrvající ochranou. Zanechává bezbarvý, velmi pøilnavý film.
Vlastnosti výrobku
• Snadná aplikace • Ochrana proti korozi • Velmi dobrá pøilnavost
• Nekape a neteèe • Pøilne na lakované a neupravené povrchy
Oblasti použití
• Komora motoru
• Lemy, povrchy a dutiny
• Vozidla, dvoustopá vozidla a stroje všeho druhu.
21
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Vosk k ochranì motoru
400 ml
+157158
6 ks
speciální
Technické spreje
Presto - Special
Odstraòovaè tìsnìní
K spolehlivému odstraòování tìsnicích hmot, zbytkù lepidel, speèených zbytkù, barev, olejù, tukù atd.
Vlastnosti výrobku
• Vysoce úèinné øedidlo
• Lze ho s úspìchem použít na svislých plochách.
• Speciální pøísady zajišśují dlouhodobý hloubkový úèinek.
Oblasti použití
• Aplikace na kov, døevo, keramiku, sklo,
polyetylen a polypropylen
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Odstraòovaè tmelù
400 ml
+157080
6 ks
Odstraòovaè rzi studený šok
Úèinný prostøedek k uvolnìní zkorodovaných souèástí místním ochlazením.
Vlastnosti výrobku
• Obsahuje vysoce úèinný roztékavý a lubrikaèní prostøedek na bázi minerálních olejù
• Speciální složky vytváøejí krátký šok „chladem“ (-30°C) na zkorodované souèástce,
který zpùsobuje efekt smrštìní a souèasnì proniknutí mazacích komponentù
• Pùsobí okamžitì
• Nezanechává zbytky
Oblasti použití
• Zkorodované spoje všeho druhu: šrouby,
pøíruby, pøípojky
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Rychlý odstraòovaè rzi ochlazením
400 ml
+157233
6 ks
Keramický sprej Presto
Keramická smìs ve spreji bez kovu. Vysoce úèinné mazivo,
prostøedek k oddìlení koroze a ochranì proti ní. Trvale zastavuje skøípìní.
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
•
Tepelnì odolný a stálý
Bez kovu
Odolává teplotì do +1200°C
Zabraòuje korozi
Odolává solím, kyselinám a alkáliím
Oblasti použití
• Vhodné pro brzdy ABS a ASR
• Rovnìž k montáži lambda senzorù
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Keramický sprej Presto
400 ml
+157073
6 ks
22
Sprej Presto na øetìzy
Mazivo pro všechny øetìzem pohánìné dopravní prostøedky a systémy.
Odolný vùèi vysoké akceleraèní síle.
Vlastnosti výrobku
• Transparentní mazivo • Vysoce úèinné a pøilnavé
• Olej s vlastnostmi tuku • Tixotropní
• Prodlužuje životnost øetìzù • Odolný vùèi vysokým tlakùm
Oblasti použití
• V domácnosti: závìsy • Garáž: nástroje
• Motocykly a jízdní kola: øetìzy, pøevody, kulièková ložiska
• Vozidla: vleèné zaøízení, øetìzy, baterie • Lodì, karavany: motory,
náøadí, závìsy • Øetìzové pily • Hydraulické systémy
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Sprej na øetìzy
400 ml
+306390
6 ks
Lepidlo ve spreji Presto
Stabilní pøilnavý sprej vhodný pro rùzná použití. Jednoduché bezproblémové nanášení.
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
•
Kontaktní lepidlo na základì syntetického kauèuku
Rychlá a spolehlivá aplikace
K trvalé soudržnosti: nastøíkejte na obì kontaktní plochy
K doèasné soudržnosti: nastøíkejte pouze jednu kontaktní plochu
Dávkovací pomìr nastavitelný nástøikovou tryskou
Oblasti použití
• Podlahové krytiny: koberec, korek guma
• Pìnová guma, papír, lepenka, textilie, kùže
• Plasty, fólie • Kov, døevo
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Lepidlo ve spreji
400 ml
+306321
6 ks
Sprej ke zjišśování netìsností
Velmi kvalitní sprej ke zjišśování netìsností plynového potrubí a systému se stlaèeným vzduchem.
V pøípadì netìsnosti se tvoøí bubliny. Pøihlášeno k certifikaci DVGW.
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
Po aplikaci nehoølavý (bez øedidla)
Nekoroduje • Lehce pìnivý • Lehce bazický
Pøebyteèný sprej lze snadno odstranit vodou
Obsahuje inhibitory k ochranì proti korozi
Oblasti použití
• Motorový blok • Kryt motoru • Lišty a hrany dveøí
• Konzervování ojetých vozù
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Sprej ke zjišśování netìsností
400 ml
+157219
6 ks
Univerzální sprej Presto
Univerzální, velmi kvalitní olej k mazání a ochranì kovových a pryžových souèástí.
Uvolòuje zakousnuté zarezlé šrouby a odstraòuje naftový dehet, vosk a zbytky lepidla.
Vlastnosti výrobku
• Dobrý penetraèní úèinek a spolehlivé odpuzování vlhkosti
• Èistí a zajišśuje dlouhodobou ochranu
• Odolný proti teplotì od -50°C do +250°C
• Bez silikonu
Oblasti použití
Lze ho použít pro všechny údržbové práce
v domácnosti i dílnì.
23
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Univerzální sprej
400 ml
+157165
6 ks
Èisticí pìna Presto na pneumatiky
Pro snadné èištìní a péèi o pneumatiky vozù jedním jednoduchým krokem.
Prostì nastøíkejte a nechte pùsobit.
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
Dobrý penetraèní úèinek a spolehlivé odpuzování vlhkosti
Èistí a zajišśuje dlouhodobou ochranu
Odolný proti teplotì od -50°C do +250°C
Bez silikonu
Oblasti použití
Lze ho použít pro všechny údržbové práce v domácnosti i dílnì.
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Èistící pìna na pneu
400 ml
+157189
6 ks
Odstraòovaè rzi Presto
Odstraòuje prach, snižuje tøení a umožòuje snadné vyšroubování zarezlých šroubù.
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
Stálý mazací úèinek • Chrání pøed vlhkostí a korozí
Rychlý a úèinný • Uvolòuje šroubové spoje
Obsahuje MOS2, který zajišśuje dodateènou ochranu
360° ventilek støíká všemi smìry
Oblasti použití
• V domácnosti: závìsy • Garáž: náøadí
• Vozidla: závìsy • Zábava: zbranì, koleèkové brusle,
rybáøské náèiní • Lodì, karavany: náøadí, závìsy
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Odstraòovaè rzi
400 ml
+306314
6 ks
Rychlý start Presto
Tato vysoce hoølavá složka umožòuje rychlý start. Jednoduše nastøíkejte do sacího filtru motoru.
Vlastnosti výrobku
• Smìs éteru, propanu a butanu
• Vhodný do naftových i benzínových motorù
Oblasti použití
•
•
•
•
•
Spalovací motory všeho druhu napø.:
Vozidla, dvoustopá vozidla, nákladní vozy, transportéry
Øetìzové pily, motorová øezaèka
Benzínová sekaèka na trávu
Traktory, agregáty
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Rychlý start
400 ml
+306413
6 ks
24
7.
Presto Clean - péèe o pokožku
Neviditelné rukavice Prestoclean
Neviditelné rukavice Prestoclean byly vyvinuté k ochranì rukou proti zneèištìní olejem,
èerní, laky a barvami, tmelem, lepidly, polyuretanovou pìnou atd. Výrobky Prestoclean jsou:
KLINICKY TESTOVANÉ institutem DERMATEST
Gesellschaft für allergologische Forschung (spoleènost pro výzkum alergií)
Vlastnosti výrobku
• Dermatologicky testovaný a tudíž jemný a ošetøující ruce
• Biologicky zcela odbouratelný
• Hospodárné použití • Snadno se smývá vodou
Oblasti použití
• Ideální k ochranì proti zneèištìní
• Pøi práci v: dílnách, tiskárnách, výrobì podvozkù
prùmyslu zpracujícím barvy, stavbách
a dalších prùmyslových odvìtvích
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Neviditelné rukavice
Neviditelné rukavice
200 ml tuba
650 ml
+604038
+604045
12 ks
4 ks
Dávkovaè Prestoclean
Praktický dávkovaè k èistému, ekonomickému a hygienickému použití pasty na mytí rukou.
Oblasti použití
•
•
•
•
Dílny
Prùmyslové spoleènosti
Prádelny
Toalety
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Dávkovaè
650 ml
+839306
1 ks
Pasta Prestoclean s obsahem døevní mouèky
Pasta k odstranìní èinidla silného zneèištìní zpùsobeného zejména nerozpustnými
komponenty na bázi olejù, tukù a pigmentù z rukou.
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
•
Bez øedidla • Bez mýdla
Pøírodní brusné materiály nepoškozující pokožku
pH neutrální, nepoškozuje pokožku
Pokožka chránìná panolem
Pasta na umývání rukou
Oblasti použití
• Vhodné k odstranìní silného zneèištìní
zpùsobeného zejména nerozpustnými komponenty na bázi
olejù, tukù a pigmentù pøi práci v: dílnách, tiskárnách,
výrobì podvozkù, prùmyslu zpracujícím barvy,
stavbách a dalších prùmyslových odvìtvích
25
Popis
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Presto èistiè rukou s døevní mouèkou
10 litrù
+604281
4 ks
8.
Ochrana spodku vozidla - UBS
Ochrana spodku vozu proti odlétávajícím kaménkùm,
pøelakovatelný
Ideální ochrana spodkù vozu proti odlétávajícím kaménkùm a korozi. Vytváøí tuhou pružnou ochrannou
vrstvu proti kaménkùm. Výrobky jsou k dostání v 500 ml sprejích a 1 l kartuších pro støíkací pistole
v rùzných barevných odstínech.
Vlastnosti výrobku
• Antikorozní • Možno lakovat
• Chrání proti kyselinám a solím
• Stálá pružnost • Chrání proti chladu a horku
Oblasti použití
Vozidla, karavany, cisterny, lodì, spojlery,
prahy
Popis
Barva
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Ochrana proti kaménkùm, pøelakovatelný
Ochrana proti kaménkùm, pøelakovatelný
Ochrana proti kaménkùm, pøelakovatelný
Ochrana proti kaménkùm, pøelakovatelný
èerná
šedá
èerná
šedá
500 ml
500 ml
1000 ml
1000 ml
+306024
+306031
+603215
+603222
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks
Ochrana spodku vozu Presto na bázi bitumenu
Ideální dlouhodobá ochrana spodkù strojù a vozidel proti korozi. Tyto výrobky jsou vysoce odolné proti
opotøebení a lze je dostat v 500 ml sprejích nebo 1 l kartuších pro støíkací pistole a 1,3 nebo 2,5 kg
plechovkách na barvu.
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
•
Antikorozní • Vynikající pøilnavost na kov
Chrání proti kyselinám a solím • Stálá pružnost
Chrání proti chladu a horku • Antikorozní
Vynikající pøilnavost na kov • Chrání proti kyselinám a solím
Stálá pružnost • Chrání proti chladu a horku
Oblasti použití
• Vozidla, karavany, cisterny, lodì, nákladní vozy
Popis
Barva
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Ochrana spodku vozu bitumen
Ochrana spodku vozu bitumen
Ochrana spodku vozu bitumen
Ochrana spodku vozu bitumen
èerná
èerná
èerná
èerná
500 ml
1000 ml
1.3 kg
2.5 kg
+306017
+603239
+603253
+603260
12 ks
12 ks
12 ks
6 ks
Ochrana spodku vozidla Presto na bázi vosku
Úèinná, silnì adhezní ochrana proti korozi. Po vyschnutí tato ochrana podvozku na bázi vosku Presto
vytváøí tuhou ochrannou vrstvu, odolnou vlivùm poèasí, solí a kyselin. Výrobky jsou k dostání v 500 ml
sprejích a 1 l plechovkách pro støíkací pistole.
Vlastnosti výrobku
• Antikorozní • Vynikající pøilnavost na kov
• Stálá pružnost • Chrání proti solím a kyselinám
• Možno lakovat
Oblasti použití
• Vhodné pro všechny podklady
• PVC, pryž a asfalt
• Lodní doprava, nákladní vozy, karavany
Popis
Barva
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Ochrana spodku vozu, vosk
Ochrana spodku vozu, vosk
Ochrana spodku vozu, vosk
Ochrana spodku vozu, vosk
šedá
šedá
èerná
èerná
500 ml
1000 ml
500 ml
1000 ml
+306048
+603246
+690181
+690211
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks
26
Ochrana dutin Presto ML
Ochrana dutin chrání zejména dutiny citlivé na korozi v podvozku vozidla, tj. dveøe, víko zavazadlového
prostoru, kapota atd., úèinnì proti korodování. Aby se zabránilo poškození korozí od poèátku provozu,
vystøíkejte vozidlo voskem na dutiny.
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
•
Ochrana proti korozi
Vynikající pøilnavost ke kovu
Odpuzuje vodu
Univerzální použití
Samoopravný úèinek
Oblasti použití
•
•
•
•
Podvozek
Dutiny
Antikorozní
Dílny
Popis
Barva
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Ochrana dutin
Ochrana dutin
transparentní
transparentní
500 ml
1000 ml
+306055
+603277
12 ks
12 ks
Ochrana spodku vozu Presto – støíkací pistole UBS
Profesionální støíkací pistole k profesionálnímu použití s 1 l plechovkou
k ošetøení spodku vozu a dutin.
Støíkací pistole typu 205
v polyetylenové tašce se sací trubièkou z pružného plastu
Støíkací pistole typu 206
na zalisované kartì s kovovou sací trubièkou (bez plechovky!)
Popis
Obj. è.
Balicí jednotka
UBS pistole typ 206
UBS pistole typ 205
Pøíslušenství pro typ 205
+551059
+551066
+551073
jednotlivì
jednotlivì
jednotlivì
Protihluková deska
Protihluková deska Presto je samolepicí asfaltová tlumicí fólie na bázi kvalitního polymerního bitumenu
a speciálních plniv. Fólii lze snadno upevnit na profily díky dobré pøizpùsobivosti pøi pokojové teplotì.
Tato fólie je samolepicí s lepidlem bez øedidla. Pøilnavá strana je chránìná krycím materiálem.
Strana s fólií má pokryv z laminovaného rouna (hliníkovo-støíbrný) se stabilizujícím úèinkem.
Vlastnosti výrobku
• Barva: hliníkovì støíbrná nebo èerná
• Zápach: asfalt • Konzistence: pevná deska,
pružná pøi pokojové teplotì
• Hustota pøi 20°C: 1,75 kg/dm3
• Tloušśka: 2,2 mm • Max. tepelná stabilita: 100°C
• Stálá tepelná stabilita: 80°C
• Mrazuvzdornost: -30°C
• Odolnost proti nárazu ve studeném stavu: podle DIN 53521
• Akustický ztrátový faktor: >0,14 (DIN 53440)
Oblasti použití
• Stavba, napø.: fasády, hliníkové okenní parapety,
vzduchová potrubí • Konstrukce vozidel
• Strojírenství • Stavba zaøízení
27
Popis
Barva
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Protihlukové desky
Protihlukové desky
hliník - laminovaná
èerná
5 x (50 x 25 cm)
5 x (50 x 25 cm)
+608029
+608012
5 ks
5 ks
9.
Maskovací a izolaèní pásky HPX
Krycí papír
Zakrývací papír k jednoduché ochranì míst,
kde nechcete provést nástøik nebo nátìr laky atd.
Vlastnosti výrobku
• Tvárný, vhodný pro zakulacené profily
Popis
Velikost
Barva
Obj. è.:
Balicí jednotka
Maskovací papír
Maskovací papír
Maskovací papír
Maskovací papír
Maskovací papír
450 m/40gr/22 cm
450 m/40gr/60 cm
450 m/40gr/90 cm
450 m/40gr/120 cm
450 m/40gr/150 cm
hnìdá
hnìdá
hnìdá
hnìdá
hnìdá
A10022
A10060
A10090
A10120
A10150
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Oboustranná akrylová páska
Oboustranná akrylová páska s vysokou pøilnavostí.
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
•
•
•
•
Oboustranná akrylová páska s vysokou pøilnavostí
Dobøe pøilne ke kovu, sklu a vìtšinì plastù
Odolný vùèi rozpouštìdlùm
Snadno opravitelný • Nahrazuje šrouby a slepé nýty
Lepivá vrstva: akryl • Odolný vùèi teplotì do 130 °C
Pevnost v tahu: 6,2 kg/cm
Pøilnavost: 1900 g/cm
Tloušśka: 1,1 mm
Oblasti použití
• Zvláštì pro (nároèné) ozdobné profily,
emblémy, vyztužovací kusy atd.
Popis
Barva
Velikost
Obj. è.:
Balicí jednotka
Oboustranná akrylová páska
Oboustranná akrylová páska
Oboustranná akrylová páska
èerná
èerná
èerná
9 mm x 10 m
12 mm x 10 m
19 mm x 10 m
HSA003
HSA004
HSA005
10 ks
10 ks
10 ks
Oboustranná molitanová páska s vysokou pøilnavostí
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
•
•
•
Odolný vùèi povìtrnostním vlivùm, vhodný k dlouhodobému použití
Odolný vùèi øedidlùm • Vhodný k montáži ozdobných profilù, emblémù atd.
Lepivá vrstva: akryl • Nosný materiál: polyetylenová pìna
Odolný vùèi teplotì do 120°C
Pevnost v tahu: 65 N/cm
Pøilnavost: 1200 g/cm
Tloušśka: 1 mm
Oblasti použití
• Vhodné pro všechny podklady
• PVC, pryž a asfalt
• Lodní doprava, nákladní vozy, karavany
Popis
Barva
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Oboustranná molitanová páska
Oboustranná molitanová páska
Oboustranná molitanová páska
Oboustranná molitanová páska
èerná
èerná
èerná
èerná
9 mm x 10 m
12 mm x 10 m
19 mm x 10 m
25 mm x 10 m
ZC0003
ZC0004
ZC0005
ZC0006
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
28
Textilní páska
Univerzální, velmi kvalitní vyztužovací páska, silná s vysokou pøilnavostí
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
•
Vodotìsný • Snadno odstranitelný • Pro vnitøní i vnìjší použití
Odolný vùèi teplotám maximálnì do 90°C
Nosný materiál: Polyesterová/plátìná tkanina s vrstvou polyetylenu
Pevnost v tahu: 15 kg/25 mm • Pøilnavost: 1650 kg/25 mm
Tloušśka: 0,30 mm
Oblasti použití
• K montáži a opravám potrubí, trub, zahradních hadic atd.
Popis
Barva
Velikost
Obj. è.
Balicí jednotka
Textilní páska
Textilní páska
Textilní páska
Textilní páska
støíbrná
èerná
støíbrná
èerná
50 mm x 25 m
50 mm x 25 m
50 mm x 50 m
50 mm x 50 m
CS5025
CB5025
CB5050
CS5050
30 ks
30 ks
18 ks
18 ks
Duct Tape - univerzální plátìná tvárná páska
Univerzální plátìná tvárná páska.
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
•
Odolný vùèi povìtrnostním vlivùm
Snadno odstranitelný • Lepivá vrstva: pøírodní kauèuk
Nosný materiál: Polyesterová/plátìná tkanina s vrstvou polyetylenu
Odolný vùèi teplotì do 65°C • Pevnost v tahu: 11,5 kg/25 mm
Pøilnavost: 1650 kg/25 mm • Tloušśka: 0,25 mm
Oblasti použití
• K doèasné montáži potrubí, trub, doèasné opravy atd.
Popis
Barva
Velikost
Obj. è.
Balicí jednotka
Duct Tape
Duct Tape
støíbrná
støíbrná
50 mm x 25 m
50 mm x 50 m
ECS5025
ECS5050
30 ks
18 ks
Maskovací páska do 60°C
Krycí páska, tenká, vhodná pro automobily, v domácnosti i prùmyslu.
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
Pøi použití do 60°C nezanechává zbytky lepidla
Odolný vùèi øedidlùm • Lepivá vrstva: na základì rozpouštìdla kauèuku
Nosný materiál: krepový papír • Pevnost v tahu: 87,5 N/25 mm
Pøilnavost: 4,8 N/25 mm • Tloušśka: 0,125 mm
Oblasti použití
• Dobøe pøilne ke kovu, sklu, plastùm i gumì
• Vhodná pro upevnìní všech druhù pøedmìtù
• Pokud se použije ve venkovním prostøedí,
odstraní se po 8 hodinách použití
• Není odolná proti UV záøení
Popis
Barva
Velikost
Obj. è.
Balicí jednotka
Maskovací páska 60°
Maskovací páska 60°
Maskovací páska 60°
krémovì bílá
krémovì bílá
krémovì bílá
19 mm x 50 m
38 mm x 50 m
50 mm x 50 m
MA1950
MA3850
MA5050
48 ks
24 ks
24 ks
Maskovací páska do 80°C
Velmi kvalitní krycí páska, v kvalitì opláštìní
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
Pøi použití do 80°C nezanechává zbytky lepidla
Odolný vùèi øedidlùm • Lepivá vrstva: na základì rozpouštìdla kauèuku
Nosný materiál: krep • Odolný vùèi teplotì do 80°C (pøechodnì do 110°C)
Pevnost v tahu: 87,5 N/25 mm • Pøilnavost: 5,4 N/25 mm
Oblasti použití
• Dobøe pøilne ke kovu, sklu, plastùm i gumì
• Vhodná pro upevnìní všech druhù pøedmìtù
• Pokud se použije ve venkovním prostøedí,
odstraní se po 8 hodinách použití
29
Popis
Barva
Velikost
Obj. è.
Balicí jednotka
Maskovací páska 80°
Maskovací páska 80°
Maskovací páska 80°
bílá
bílá
bílá
19 mm x 50 m
38 mm x 50 m
50 mm x 50 m
MT1950
MT3850
MT5050
48 ks
24 ks
24 ks
Reflexní páska
Samolepicí reflexní páska k lepší viditelnosti a zvýšené bezpeènosti.
Vlastnosti výrobku
• Vysoký odraz svìtla
Oblasti použití
• Lze použít na èásti vozidla, kola, motocykly, školní brašny atd.
Popis
Barva
Velikost
Obj. è.
Balicí jednotka
Reflexní páska
žlutá, reflexní
19 mm x 1.5 m
ZC11
10 ks
HPX 6200 Správková páska
Univerzální, velmi kvalitní vyztužovací páska
Vlastnosti výrobku
• Velmi pevný, vodotìsný s dobrou pøilnavostí
• Odolný vùèi teplotám do 90°C
Oblasti použití
• K montáži a opravám potrubí, trub, zahradních hadic atd.
• Snadno se odstraòuje
• Použití ve vnitøním i vnìjším prostøedí
Popis
Barva
Velikost
Obj. è.
Balicí jednotka
Správková páska
Správková páska
èerná
støíbrná
50 mm x 5 m
50 mm x 5 m
CS5005
CB5005
24 ks
24 ks
Popis
Barva
Velikost
Obj. è.
Balicí jednotka
Oboustranná lepicí páska
Oboustranná lepicí páska
oranžová transparentní
èerná
19 mm x 1,5 m
19 mm x 2 m
ZC10
HSA025
10 ks
10 ks
Oboustranná lepicí páska
Tenká transparentní oboustranná lepicí páska s vysokou pøilnavostí.
Oblasti použití
• K uchycení dílù spojleru, log, plastových štítkù
• Dobrá pøilnavost k vìtšinì plastových výrobkù
Oboustranná lepicí páska Powerbond Pads
Oboustranná èerná akrylová páska s vysokou pøilnavostí.
Vèetnì èisticího a odstraòovacího prostøedku.
Vlastnosti výrobku
• Snadno se opravuje
• Odolný vùèi teplotám do 130°C
Oblasti použití
• Speciálnì urèený pro uchycení ozdobných profilù, emblémù,
držákù na telefon, interiérových zrcadel atd.
Popis
Barva
Velikost
Obj. è.
Balicí jednotka
Oboustranná lepicí páska Powerbond Pads
èerná
podložky
PB1000
20 ks
30
Oboustranná molitanová páska
Oboustranná molitanová páska s vysokou pøilnavostí
Vlastnosti výrobku
• Odolný vùèi povìtrnostním vlivùm, vhodný k dlouhodobému použití
• Odolný vùèi rozpouštìdlùm
Oblasti použití
• Dobøe pøilne ke kovu, sklu a vìtšinì plastù
• Vhodný k montáži ozdobných profilù, emblémù atd.
Popis
Barva
Velikost
Obj. è.
Balicí jednotka
Oboustranná molitanová páska
Oboustranná molitanová páska
èerná
èerná
12 mm x 2 m
19 mm x 2 m
ZC0023
ZC0025
10 ks
10 ks
Popis
Barva
Velikost
Obj. è.
Balicí jednotka
Hliníková páska
hliníková
50 mm x 5 m
ZC30
10 ks
Hliníková páska
Stálá správková páska
Vlastnosti výrobku
• Dlouhá trvanlivost
• Odolný vùèi teplotám do 120°C
Oblasti použití
• Opravy všeho druhu
Fine line páska
Velmi tenká modrá vinylová páska
Vlastnosti výrobku
• Velmi flexibilní
• Nezanechává stopy po lepidle
Oblasti použití
• vhodná pro tvarování linek pro vícebarevné lakování
Popis
Barva
Velikost
Obj. è.
Balicí jednotka
Fine line páska modrá
Fine line páska modrá
Fine line páska modrá
Fine line páska modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
3 mm x 33 m
6 mm x 33 m
12 mm x 33 m
19 mm x 33 m
FL0333
FL0633
FL1233
FL1933
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
Lemovací páska
Páska pro oblepování tìsnìní kolem oken
Vlastnosti výrobku
• Dostupná ve tøech šíøích
• Vynikající úèinnost i pøi teplotách kolem 100 °C
• Skvìlá lepící schopnost
Oblasti použití
• Malý kousek se zasune za gumový lem a páska
se ohne zpìt a pøilepý ke sklu, èímž odtáhne lem
od lakovaného okraje
31
Popis
Barva
Velikost
Obj. è.:
Balicí jedn.
Lemovací páska
Lemovací páska
Lemovací páska
hnìdá
hnìdá
hnìdá
5/45mm/10m
10/45mm/10m
19/45mm/10m
TM0510
TM1010
TM1910
36 ks
36 ks
36 ks

Podobné dokumenty

7 595 Kč 6 995 Kč

7 595 Kč 6 995 Kč odlétávajícími kamínky, solí, vlhkostí a korozí. Ideální pro použití na spodky vozidel, podběhy, lemy blatníků, spodek zavazadlového nebo motorového prostoru i pro překrytí bodových svárů a švů. Po...

Více

Stáhnout PDF verzi

Stáhnout PDF verzi Polyuretanové lepidlo s velmi krátkým časem zaschnutí, vodě a počasí odolné, tepelná stálost -40°C až 100°C. Ideální pro rychlou montáž např. napínacích lišt, přechodových profilů, atd.

Více

čištění

čištění • Lemy, povrchy a dutiny • Vozidla, dvoustopá vozidla a stroje všeho druhu.

Více

Maskovací a izolační pásky HPX 9.

Maskovací a izolační pásky HPX 9. • K montáži a opravám potrubí, trub, zahradních hadic atd. • Snadno se odstraòuje • Použití ve vnitøním i vnìjším prostøedí Popis

Více

312246N, LineLazer IV 200HS Auto

312246N, LineLazer IV 200HS Auto Nastavte více plynu. Návod 312190.

Více

Duben 2006

Duben 2006 je 166 119,- Kè. Ze stejného strukturálního fondu byl obcí spolufinancován projekt „Internetizace mikroregionu Brodec“. V r. 2006 bude obec Borovnice využívat ještì strukturálního fondu INTEREKT 3A...

Více

Bon stem a Sy

Bon stem a Sy aplikací lepidel nebo stìrkovací hmoty. Vlastnosti: vysoká viskozita, rychlé schnutí, výborná pøilnavost témìø ke všem povrchùm. Vlastnosti:

Více