Farní zpravodaj - únor 2011

Komentáře

Transkript

Farní zpravodaj - únor 2011
farnÌ SVAT› JAKUB BRNO
zpravodaj
⁄NOR 2011
Milí bratři a sestry, farníci
a všichni, ke kterým se zpravodaj
farnosti u sv. Jakuba v Brně dostal,
zdravÌm v·s vöechny na poË·tku mÏsÌce ˙nora. Obvykle v tomto mÏsÌci zaËÌn· postnÌ doba.
V letoönÌm roce jsou Velikonoce pozdÏji, proto se m˘ûeme jeötÏ vÏnovat jin˝m vÏcem.
V kalend·¯i na ˙nor 2011 je naps·na jedna nen·padn· poloûka, kter· podle zkuöenostÌ
mnohÈ nech·v· Ñv kliduì: 14. 2. 2011 ve 20 hodin na fa¯e se uskuteËnÌ zased·nÌ farnÌ pastoraËnÌ rady. V naöÌ farnosti nem·me volenou ani jmenovanou farnÌ pastoraËnÌ radu. V souËasnÈ dobÏ ji tvo¯Ì ti, kte¯Ì majÌ z·jem o ûivot farnosti a kte¯Ì chtÏjÌ radou nebo pomocÌ p¯ispÏt
k jejÌmu lepöÌmu ûivotu. V nÏkolika n·sledujÌcÌch mÏsÌcÌch n·s ËekajÌ nÏkterÈ pastoraËnÏ
velmi d˘leûitÈ ud·losti:
ñ Noc kostel˘ v p·tek 27. 5. 2011 (do 20. 2. m· b˝t vytvo¯en organizaËnÌ t˝m, do 15. 3. musÌ mÌt
definitivnÌ podobu program v naöem kostele)
ñ Primice P. Mgr. Daniela Blaûkeho v nedÏli 26. 6. 2011
ñ SpoleËn· oslava slavnosti TÏla a Krve P·nÏ v nedÏli 26. 6. 2011
ñ JarnÌ jednodennÌ pouù farnosti (snad nÏkterou sobotu v kvÏtnu)
ñ Pr·zdninovou vÌcedennÌ pouù do Polska.
Z p¯ehledu je jistÏ patrnÈ, ûe to nenÌ pr·ce pro jednoho ËlovÏka... SrdeËnÏ proto zvu
na ˙norovÈ zased·nÌ farnÌ pastoraËnÌ rady vöechny ochotnÈ bratry a sestry, kterÈ zajÌm·, jak
ûije naöe farnost a kte¯Ì chtÏjÌ nÏjak p¯ispÏt k tomu, aby lÈpe naplÚovala svÈ posl·nÌ. TÏöÌm se na setk·nÌ s v·mi.
Aù v·s B˘h prov·zÌ sv˝m poûehn·nÌm.
Otec V·clav Slouk
PS. Opravdu srdeËnÏ dÏkuji i touto cestou Ing. Ji¯Ìmu Messnerovi a vöem mlad˝m, kte¯Ì opÏt perfektnÏ p¯ipravili
a uvedli jubilejnÌ 10. Jakubsk˝ ples. P·n B˘h zaplaù!
Ráj
Když Adam
s Evou žili
v ráji, netušili,
že je čeká
hadí pokušení.
Ztratili ráj!
Život náš je
plný lidských
pokušení a záleží
na nás, jestli
Boha ztratíme
a nebeský ráj.
Pevná víra
každé pokušení
zmaří, když
budeme mít
lásku k Bohu
a žít podle
vůle Boží.
Neztratíme ráj,
Bůh nás
bude mít rád!
Alena Veithová
Světec měsíce: 17. ˙nora ñ sv. ALEXIUS a druhovÈ
sedm zakladatel˘ ¯·du Servit˘
Sedm z·moûn˝ch mÏöùan˘ a obchodnÌk˘: Alexej Falconieri, BartolomÏj, Benedikt, Bonfilius Monaldi, Gerardin, Jan a Rikover zpÌvali k poctÏ
P. Marie chv·ly v ulicÌch mÏsta Florencie. O slavnosti nanebevzetÌ Panny Marie, 15. 8. 1233 se seöli
v jednom chr·mu, kde se jim dostalo vnit¯nÌho oslovenÌ, vyz˝vajÌcÌho k dokonalÈmu spoleËnÈmu ûivotu. V ten den se jim pr˝ zjevila nebesk· Kr·lovna
odÏn· do smutku pro starÈ z·ötÌ, kterÈ mezi nimi
vl·dlo.
Úmysly apoštolátu
modlitby na únor 2011
⁄mysl vöeobecn˝
Aby se manûelstvÌ a rodina tÏöily vöeobecnÈ v·ûnosti
a aby byl uzn·v·n jejich nezastupiteln˝ p¯Ìnos celÈ
spoleËnosti.
⁄mysl misijnÌ
Aby k¯esùanskÈ spoleËenstvÌ v oblastech zvl·ötÏ postiûen˝ch nemocemi p¯in·öela trpÌcÌm lidem svÏdectvÌ
o KristovÏ p¯Ìtomnosti.
⁄mysl n·rodnÌ
Aby se v n·s vöech prohlubovalo pozn·nÌ, ûe k¯tem
jsme byli zachr·nÏni od h¯Ìchu a zÌskali d˘stojnost
BoûÌch dÏtÌ.
Dohodli se, ûe rozdÏlÌ sv˘j majetek chud˝m a spoleËnÏ odejdou do ˙stranÌ ûÌt poustevnick˝m ûivotem
s rozjÌm·nÌm o umuËenÌ P·na JeûÌöe a o bolestech jeho Matky. Zaöli k biskupu Ardingovi, kter˝ jim jejich
˙mysl schv·lil a pak odeöli z mÏsta. Trvale se usadili
na pustÈm vrchu Monte Senario (severnÏ od Florencie) a odtud sch·zeli ke kapli zasvÏcenÈ Matce BoûÌ,
s milostn˝m obrazem zvÏstov·nÌ. Kaple jim byla
opÏrn˝m bodem a hlavnÌ modlitebnou.
ZpoË·tku ûili ve volnÈm spoleËenstvÌ, ale brzy
z n·vodu biskupa zaloûili nov˝ ¯·d, pro kter˝ p¯ijali
¯eholi svatÈho Augustina, oblÈkli Ëern· mniösk· roucha se ökapul̯em a mimo Alexeje se po novici·tu nechali vysvÏtit na knÏze. Alexej touûil po nejobyËejnÏjöÌ sluûbÏ a proto z pokory z˘stal jen laick˝m ¯eholnÌm bratrem. Papeû Alexandr IV. potom jejich ¯eholi
s n·zvem SluûebnÌci Panny Marie ñ servitÈ potvrdil.
V˝znam zaloûenÌ ¯ehole vynik· na pozadÌ doby v nÌû
dr·saly It·lii bratrovraûednÈ rozbroje. PrvnÌm p¯edstaven˝m se stal Bonfilius Monaldi.
V roce 1253 vstoupil do ¯·du Filip Benizi, kter˝
po 14ti letech byl zvolen gener·lnÌm p¯edstaven˝m
a velmi p¯ispÏl k rozkvÏtu ¯·du. Alexej dos·hl vÏku
110ti let a p¯i jeho smrti mÏl ¯·d jiû 10 000 Ëlen˘.
Tuto pam·tku ustanovil papeû Lev XIII., kter˝
v r. 1888 vöech sedm zakladatel˘ servit˘ kanonizo(pokraËov·nÌ na stranÏ 2)
val.
/1
ServitÈ jsou dnes rozö̯eni po celÈm
svÏtÏ a je jich kolem 900. Pat¯Ì mezi ûebravÈ ¯·dy. Tyto ¯·dy nejsou v·z·ny na jedno
mÌsto ñ nap¯Ìklad kl·öter, ale konajÌ svou
pr·ci hlavnÏ tam, kde jich je nejvÌc zapot¯ebÌ. Mezi tyto ¯·dy pat¯Ì nap¯Ìklad i dominik·ni, frantiök·ni, bosÌ Augustini·ni,
obutÌ karmelit·ni, bosÌ karmelit·ni, milosrdnÌ brat¯i a dalöÌ.
PÿEDSEVZETÕ, MODLITBA
Budu chvÌli rozjÌmat o bolestech Panny
Marie, pro kterÈ zaËala b˝t naz˝v·na spoluvykupitelkou.
NaplÚ n·s, Boûe, up¯Ìmnou zboûnostÌ,
s jakou svatÌ brat¯i, jejichû pam·tku slavÌme, oddanÏ uctÌvali Matku BoûÌ Pannu
Marii a p¯iv·dÏli lidskÈ duöe k TobÏ. Skrze
Krista, naöeho P·na. Amen.
http://sancti.catholica.cz/index.html?id=546
Několik čísel ze života naší farnosti v roce 2010
NabÌzÌme v·m, podobnÏ jako kaûd˝ rok, statistiku ˙kon˘ duchovnÌ spr·vy za rok 2010
K¯ty
ñ z toho dospÏlÌ katechumeni
1. sv. p¯ijÌm·nÌ
ñ z toho dÏti
Bi¯mov·nÌ
Svatby
2010
94
19
29
9
48
28
2009
115
24
33
10
47
30
2008
109
21
21
2
42
22
2007
79
15
18
6
42
36
2006
92
15
25
12
32
45
VÏtöina z tÏchto ˙daj˘ (kromÏ 1. sv. p¯ijÌm·nÌ) zahrnuje celou farnost, to znamen· i ˙kony,
kterÈ probÏhly v kostele NanebevzetÌ Panny Marie (u jezuit˘) a v kostele SvatÈ Rodiny.
Jsem si vÏdom, ûe tato ËÌsla jen velmi m·lo vypovÌdajÌ o skuteËnÈm duchovnÌm ûivotÏ: o naöem osobnÌm vztahu k Bohu, o naöÌ v̯e, nadÏji a l·sce, o naöÌ pravidelnÈ osobnÌ modlitbÏ, o spoleËnÈ modlitbÏ v rodin·ch, o tom, jak Ëasto se sytÌme sv·tostmi a BoûÌm slovem nebo o tom, jak
s l·skou slouûÌme brat¯Ìm a sestr·m kolem n·s. S tÌmto hodnocenÌm se asi pravdivÏ sezn·mÌme, aû budeme st·t p¯ed Bohem ñ spravedliv˝m a milosrdn˝m soudcem. NÏco n·m ale moûn·
napovÌd· naöe svÏdomÌ...
P¯i tÈto p¯Ìleûitosti dÏkuji vöem spolupracovnÌk˘m, kte¯Ì sv·tosti udÏlovali a kte¯Ì k p¯ijetÌ
sv·tostÌ p¯ipravovali.
Otec V·clav Slouk
Podporujeme opravdu potřebné?
Frantiöek Muöka,
vedoucÌ pr˘vodc˘
v kostele sv. Jakuba
V z·¯ijovÈm ËÌsle farnÌho zpravodaje j·hen Josef upozorÚoval na obËany û·dajÌcÌ
o almuûnu v kostele sv. Jakuba a na problÈmy
s tÌm spojenÈ. Dovoluji si upozornit, ûe se jedn· o velmi z·vaûn˝ problÈm, jak dokl·dajÌ
dvouletÈ zkuöenosti v pr˘vodcovskÈ sluûbÏ
z obdobÌ 2009ñ2010.
Zkuöenosti pr˘vodc˘: fyzickÈ napadenÌ (fackov·nÌ), vËetnÏ pokus˘ o napadenÌ duchovnÌch, pravidelnÈ vyhroûov·nÌ fyzick˝m
n·silÌm (nap¯. ûe oml·tÌ hlavu o zeÔ), proklÌn·nÌ je pravideln˝m jevem. PravidelnÈ jsou
nacionalistickÈ ur·ûky, d·le v˝pady ohlednÏ
˙dajnÈ sexu·lnÌ orientace. »astÈ je vyruöov·nÌ p¯i v˝kladu. Samoz¯ejmostÌ je tyk·nÌ. Sice
je vyhodÌte, ale za pÏt minut (nÏkdy i d¯Ìve)
jsou zp·tky.
Ovöem obtÏûov·ni nejsou zdaleka jenom
pr˘vodci, ale takÈ n·vötÏvnÌci, turistÈ,
pracovnÌci farnÌ kancel·¯e. ObtÏûov·nÌ
znemoûÚuje v klidu se modlit. Mohu to potvrdit z vlastnÌ zkuöenosti. Dva dny po ˙mrtÌ
v rodinÏ na mne ûebrajÌcÌ muû ¯val u svatost·nku, ûe m· tÏhotnou p¯Ìtelkyni a j· mu
nechci d·t penÌze. PravidelnÏ jsou takÈ okr·d·ni turistÈ. KolegovÈ pr˘vodci z cestovnÌch
kancel·¯Ì pravidelnÏ upozorÚujÌ n·vötÏvnÌky
kostela, aby si dali pozor na vÏci; nenÌ se co
divit, ûe povÏst kostela sv. Jakuba je velmi
öpatn·! Jako odstraöujÌcÌ uv·dÌm p¯Ìklad,
kdy ûebrajÌcÌ muû obtÏûoval rodinu, kter·
v kostele öla za rakvÌ svÈho blÌzkÈho. Bohuûel
koloritem naöeho kostela je doslova Ñotravov·nÌì p¯i svatb·ch. Jiû nÏkolikr·t se v p¯edsÌni kostela obËanÈ û·dajÌcÌ o almuûnu pobili
z d˘vodu lukrativnÌ lokality. Jedn· se zvl·ötÏ
2\
o dobu, kdy nenÌ v kostele p¯Ìtomna pr˘vodcovsk· sluûba.
Jako poslednÌ odstraöujÌcÌ p¯Ìklad
uv·dÌme n·silnosti (rvaËku) mezi obËany û·dajÌcÌ o almuûnu, kdy doölo mezi
nimi k vz·jemnÈmu poranÏnÌ v p¯edsÌni
kostela. Po tÈto ud·losti zde z˘stala
krvav· Ñstopaì. Kdo to uklidÌ? Ten, kdo
to bude uklÌzet, nebude se vystavovat
v˝raznÈmu zdravotnÌmu nebezpeËÌ?
Bez povöimnutÌ Ñnaöich klient˘ì nez˘st·v· ani za¯ÌzenÌ kostela. Uv·dÌme pouze nejk¯iklavÏjöÌ p¯Ìklady. Kr·sn· baroknÌ zpovÏdnice byla podp·lena. Vz·cnÈ baroknÌ lavice,
ned·vno opravenÈ n·kladem asi 450 tisÌc KË,
jsou poökozov·ny. »asto se n·ö kostel st·v·
nocleh·rnou, nÏkte¯Ì si dokonce kostel pletou
s toaletou (moËenÌ u olt·¯e). Bylo i nÏkolik
p¯Ìpad˘ vniknutÌ p¯ed svatost·nek. Z hlavnÌho olt·¯e byly ned·vno ukradeny dva svÌcny.
Z¯ejmÏ doch·zÌ ke kr·deûÌm z pokladniËek,
dokonce byla ukradena i cel· pokladniËka
u Ëasopisu Milujte se. PoökozenÌ z·mk˘ pokladniËek je bohuûel takÈ ËastÈ. Ned·vno
nezn·m˝ sprejer poökodil sochy JeûÌöe
a k¯ÌûovÈ kamennÈ cesty!!! S p¯ijetÌm novÈ
vyhl·öky o ûebr·nÌ se tito obËanÈ vÌce stahujÌ
do kostel˘, kde nejsou tolik vidÏt.
V˝sledek??? Jiû nÏkolikr·t n·m n·vötÏvnÌci kostela ¯ekli, ûe n·ö kostel je
kr·sn˝, ale ûe k n·m jiû nebudou chodit.
JakÈ je ¯eöenÌ? Je velice jednoduchÈ!!!
Jak jiû uv·dÏl j·hen Josef: Ned·vat almuûnu nejen v kostele, ale i mimo kostel, respektovat n·vötÏvnÌ ¯·d, kter˝ platÌ pro vöechny. Kaûd˝, kdo d·v· penÌze obËan˘m û·dajÌcÌm o almuûnu, uv·dÌ v nebezpeËÌ duchovnÌ
spr·vce naöeho kostela, zamÏstnance fary,
pr˘vodce a ostatnÌ n·vötÏvnÌky!
Kněžské svěcení
V sobotu 12. 2. 2011 v 10.30 hodin p¯ijme v katedr·le sv. Petra a Pavla v BrnÏ
z rukou Mons. Ji¯Ìho PaÔoura, OFMCap.,
biskupa ËeskobudÏjovickÈho, knÏûskÈ svÏcenÌ j·hen fr. Mgr. VojtÏch DrahomÌr Dvoulet˝, OFMCap.
Oslavy světových dní
v roce 2011
BÏhem roku pamatujÌ vϯÌcÌ ve sv˝ch
modlitb·ch na ud·losti ze ûivota cÌrkve. NabÌzÌme p¯ehled tÏchto svÏtov˝ch dnÌ ñ st·l˝ch
i pohybliv˝ch ñ pro rok 2011.
Leden
1. 1.: 44. svÏtov˝ den mÌru
6. 1.: SvÏtov˝ den dÏtsk˝ch misiÌ
16. 1.: 97. svÏtov˝ den migrant˘
a uprchlÌk˘
18.ñ25. 1.: T˝den modliteb za jednotu
k¯esùan˘
30. 1.: 58. svÏtov˝ den malomocn˝ch
⁄nor
2. 2. (UvedenÌ P·nÏ do chr·mu):
15. svÏtov˝ den zasvÏcen˝ch osob
11. 2. (Panna Maria Lurdsk·):
19. svÏtov˝ den nemocn˝ch
Duben
17. 4. (KvÏtn· nedÏle): 26. svÏtov˝ den
ml·deûe ñ oslava v diecÈzÌch; tÈma:
ÑV Kristu zapusùte ko¯eny, na nÏm
postavte z·klady, pevnÏ se drûte
vÌryì (srov. Kol 2,7).
22. 4. (Velk˝ p·tek): SbÌrka na pomoc
k¯esùan˘m ve SvatÈ zemi
KvÏten
15. 5. (nedÏle DobrÈho past˝¯e):
48. svÏtov˝ den modliteb za povol·nÌ
»erven
5. 6. (7. nedÏle velikonoËnÌ): 45. svÏtov˝
den sdÏlovacÌch prost¯edk˘
»ervenec
1. 7. (slavnost NejsvÏtÏjöÌho Srdce
JeûÌöova): SvÏtov˝ den modliteb
za posvÏcenÌ knÏûÌ
Srpen
16.ñ21. 8.: 26. svÏtovÈ dny ml·deûe ñ
celosvÏtovÈ setk·nÌ v Madridu
ÿÌjen
23. 10.: SvÏtov˝ den misiÌ
Listopad
1. 11. (Vöichni svatÌ): Den modliteb
za vöeobecnÈ posvÏcenÌ
21. 11. (ZasvÏcenÌ Panny Marie
v JeruzalÈmÏ): SvÏtov˝ den mniöstvÌ
TS »BK, p¯evzato z http://www.chiesacattolica.it
DoporuËuji takÈ vöÌmat si, jak jsou obËanÈ û·dajÌcÌ o almuûnu obleËeni; û·dnÌ chud·ci. Jedna osoba pravidelnÏ ûebrajÌcÌ chodÌ do
heren, dalöÌ navötÏvuje Peagase (nenÌ to
zrovna levn· restaurace). MÏli bychom podporovat prodejce NovÈho prostoru. MajÌ velmi tvrdÈ podmÌnky a je to poctiv· pr·ce.
Je smutnÈ, ûe vϯÌcÌ d·vajÌ ûebr·k˘m
a m·lo si kupujÌ Nov˝ prostor!!! P¯ipomÌn·me, ûe katolick· cÌrkev nabÌzÌ pomoc tÏmto obËan˘m na pracoviötÌch
Charity. Pokud m·te z·jem podpo¯it tyto obËany, staËÌ zaslat finanËnÌ p¯ÌspÏvek tÈto organizaci.
Rozhovor s otcem Radomilem Kalábem
Pro dneönÌ rozhovor jsem si dovolila
oslovit otce Radomila Kal·ba, kter˝ v naöem kostele slouûÌ od 1. 8. 2006. P¯ed tÌm
byl far·¯em v éebÏtÌnÏ. Otec Radek, jinak
doc. ing. CSc., byl velmi ˙spÏön˝m ËlovÏkem takÈ na vÏdeckÈm poli a po lÈta vyuËoval na VUT. Ve svÈ skromnosti nerad tyto
˙spÏchy zd˘razÚuje, ale p¯esto v·s chci
o tÈto skuteËnosti informovat.
● OtËe Radku, r·da bych se V·s zeptala, zda-li poch·zÌte z klasickÈ katolickÈ rodiny nebo jestli jste ke svÈ ûivÈ
v̯e p¯iöel aû v dospÏlosti?
Moji rodiËe i prarodiËe byli vöichni katolÌci, ale Ñm·lo praktikujÌcÌì, s v˝jimkou
jednÈ mÈ babiËky, kter· vöak zem¯ela,
kdyû mi bylo 6 let.
Vychov·v·n jsem byl k v̯e a v dobÏ
ökolnÌ jsem chodil do v˝uky n·boûenstvÌ,
ale nijak mne to nechytilo. To nastalo, aû
kdyû mnÏ bylo asi 15 let. PocÌtil jsem pot¯ebu vÌru lÈpe poznat. N·sledovalo delöÌ obdobÌ nahodilÈho, ale p¯esto cÌlenÈho hled·nÌ Boha pomocÌ r˘znÈ literatury, nejen katolickÈ.
BÏhem vysokoökolskÈho studia stavebnÌ fakulty a n·slednÏ v dobÏ mÈho zamÏstn·nÌ ve v˝zkumu stavebnÌch konstrukcÌ
jsem ñ snad i vlivem ateizaËnÌch n·tlak˘
a trvalÈ protin·boûenskÈ propagandy ñ tÌm
vÌce prozkoum·val bibli a odbornÈ vÏrouËnÈ spisy. Ve vöem jsem byl tot·lnÏ samoukem a rodiËe tomu moc nep¯·li. NicmÈnÏ
proöel jsem r˘zn˝mi krizemi, ale takÈ jsem
proûil nepopsatelnou BoûÌ blÌzkost a BoûÌ
pomoc. Bylo mi asi 25 let a snad to byla
konverse k cestÏ Ñna hlubinuì. PozdÏji se
i rodiËe vr·tili k sv·tostnÈmu proûÌv·nÌ
vÌry.
● Jako knÏz, tajnÏ svÏcen˝ za hlubokÈ
totality, jste proûil cel˝ sv˘j ûivot v celib·tu, a to uprost¯ed svÏta. Co si myslÌte
o souËasnÈ krizi povol·nÌ ke knÏûstvÌ
v naöÌ spoleËnosti?
M· cesta ke knÏûstvÌ nebyla obvykl·,
ani nebyla p¯ÌmoËar·, a tÌm jeötÏ vÌce komplikovan· ¯adou tÏûkostÌ, t·p·nÌ, rizik
a bolestÌ. To by bylo na dlouhÈ povÌd·nÌ.
Kdyû mnÏ bylo 27 let, rozhodl jsem se pro
hluböÌ n·boûensk˝ ûivot, ale nevÏdÏl jsem
jakou cestou, Ëi co B˘h po mnÏ û·d·. Hledal jsem a uvaûoval o manûelstvÌ. MÏl jsem
i zn·mosti, ale brzo jsem vyrozumÏl, ûe
B˘h mÏ vede jinudy.
O knÏûstvÌ jsem nep¯em˝ölel, byl jsem
p¯esvÏdËen˝, ûe Ñna to nem·mì a navÌc v tÈ
dobÏ se to jevilo jako nemoûnÈ. Uzr·lo ve
mnÏ p¯esvÏdËenÌ (se soukrom˝mi sliby
1964) st·t se ¯eholnÌkem. K tomu jsem se
p¯ipravoval modlitbou: d˘kladnÏjöÌm studiem (od latiny, p¯es bibli, d˘leûitÏjöÌ teologickÈ obory, modlitbou latinskÈho brevi·¯e, atd.).
Aû pozdÏjöÌ zkontaktov·nÌ s prof. Stanislavem Kr·tk˝m, kter˝ mne p¯ezkuöoval
z nÏkolika teologick˝ch disciplÌn a n·slednÏ oböÌrnÏ vysvÏtlil, ûe bych mÏl usilovat
nejprve o knÏûstvÌ a teprve pak uvaûovat,
co d·l. Po projedn·nÌ s M. F. DavÌdkem
jsem pak p¯ijal tonsuru a Ëty¯i niûöÌ svÏcenÌ v roce 1967 a vyööÌ svÏcenÌ ñ knÏûstvÌ
roku 1968. Ihned po vysvÏcenÌ ñ k mÈmu
p¯ekvapenÌ ñ mi svÏtitel zak·zal vstoupit
do kterÈhokoliv ¯·du.
A jak se ûilo v dobÏ hlubokÈ totality
v celib·tu? To snad nejvÌce vadilo m˝m rodiˢm, kte¯Ì o mÈm svÏcenÌ z bezpeËnostnÌch d˘vod˘ nesmÏli vÏdÏt. A kupodivu to
vadilo k·drovacÌ komisi, kter· mÈmu vedoucÌmu tenkr·t doporuËila, aby mi nastraûil do cesty nÏjakÈ Ñûeny, kterÈ by mnÏ
zkazilyì. (ZajÌmavÈ! Znali snad bibli o prvnÌm h¯Ìchu?)
ZnaËnÏ tÏûöÌ bylo vöak n·slednÈ smysluplnÈ proûÌv·nÌ knÏûstvÌ, tedy knÏûskÈho
p˘sobenÌ, sluûby druh˝m p¯i nezbytnosti
utajenÌ.
● »asto se setk·v·m s n·zorem, ûe je
nesluËitelnÈ ûÌt ve vzdÏlanÈ civilizaci
a p¯itom se n·boûensky orientovat. Vy
s·m jste p¯Ìkladem vÏdce ñ technika
a knÏze. Jak se V·m to poda¯ilo propojit?
Rozpor mezi vÏdou a vÌrou je nejspÌöe
umÏle vyvol·n z r˘zn˝ch hypotÈz, ˙vah
a lidsk˝ch teoriÌ, kterÈ se dÌvajÌ na svÏt jakoby polarizaËnÌmi br˝lemi, kterÈ urËitou
Ë·st skuteËnosti odmaûou. Nechci to rozv·dÏt, necÌtÌm se b˝t tak fundovan˝m vÏdcem, Ëi teologem, abych k tomu mÏl nÏjak˝
objevn˝ p¯ÌspÏvek. Na realitu svÏta je moûno se dÌvat jak z pohledu hmotnÈho tak duchovnÌho, aniû by v tom byl rozpor.
● R·da poslouch·m Vaöe ˙vahy na
meönÌ texty ñ vöechno se zd· b˝t jasnÈ
a srozumitelnÈ, ale takÈ propojenÈ
s praktick˝m ûivotem, jednoduöe ÑstojÌte na zemiì. Kde Ëerp·te inspiraci?
Ve sv˝ch homiliÌch se snaûÌm vych·zet
ze Ëten˝ch liturgick˝ch text˘, kterÈ si
p¯edtÌm trochu prom˝ölÌm. NahlÌûÌm do
biblick˝ch pozn·mek a koment·¯˘ nebo
knÌûek osvÏdËen˝ch kazatel˘ (nap¯. J. Hrbata, L. Simajchl, K. Flossmann, A. Opatrn˝, A. Pek·rek, J. Brad·Ë, T. äpidlÌk, T. Ha-
lÌk a jinÈ). PoslednÌ dobou spÌöe jen improvizuji nad Ëten˝m textem s prosbou ÑPane,
pouûij mne, aù ¯eknu, co chceö Ty.ì A tak
k·ûu i s·m sobÏ...
● UrËitÏ nenÌ tajemstvÌm, ûe jste jiû
oslavil osmdes·tiny, chci se V·s zeptat,
jak byste ûil a na co byste se zvl·ötÏ zamϯil, kdyby V·m bylo o 50 let mÈnÏ?
Ot·zky, jak bych ûil nebo co dÏlal, kdyby mi bylo o p˘l stoletÌ mÈnÏ, si nekladu.
Avöak p¯i zpÏtnÈm pohledu vidÌm, ûe B˘h
si mne p¯ipravoval ke sluûbÏ i tÌm, ûe p¯edchozÌ reûim mÏ donutil, abych p¯ekon·val
svou trÈmu mluvit k pln˝m s·l˘m lidÌ, aù
v odborn˝ch p¯edn·ök·ch (i v cizinÏ), tak
v popul·rnÌch cestopisn˝ch p¯edn·ök·ch
s diapozitivy.
Co bych ve svÈm ûivotÏ jistÏ nemÏnil je
zamϯenÌ ke sluûbÏ Bohu. A co bych zmÏnil
nebo doplnil? Snad re·lnÏji usiloval o zaËlenÏnÌ do nÏjakÈ ¯ehole. A co si myslÌm, ûe
v dneönÌ dobÏ st·le dost chybÌ, je osvÏtov·
Ëinnost o v̯e a k¯esùanstvÌ, protoûe ve velkÈ Ë·sti populace p¯etrv·v· ideologick˝
primitivismus ateistickÈ v˝chovy.
● N·ö kostel stojÌ v centru velkomÏsta,
jako jedin˝ bez nÏjakÈho cÌle a ostrahy, trvale otev¯en˝. Nese to s sebou r˘zn· rizika a dopady... Jak byste je ¯eöil?
Je dobrÈ, ûe kostel je otev¯en, ale dneönÌ situace vyûaduje hlÌd·nÌ p¯ed vandaly.
BuÔ ostrahou nebo kamerov˝m a alarmnÌm systÈmem s omezenÌm p¯Ìstupu k olt·¯˘m.
● A poslednÌ ot·zka ñ co byste vzk·zal
naöim farnÌk˘m, co V·m nejvÌc leûÌ na
srdci?
Aù jsou farnÌci a obecnÏ i brnÏnötÌ obyvatelÈ vdÏËni Bohu, ûe majÌ moûnost v˝bÏru a ˙Ëasti na bohosluûb·ch kaûd˝ den.
A aù pocÌtÌ, ûe kostel je takÈ Ñjejichì, a ûe to
chce nÏjakou pomoc, Ëi pÈËi. Moûn· tu hlÌdacÌ sluûbu, kromÏ i tÈ uklÌzecÌ sluûby.
Za rozhovor dÏkuje
Helena M˙Ëkov·
Centrum pro rodinu a soci·lnÌ pÈËi i v roce 2011 zve seniory na zajÌmav˝
program v kaûdÈ pondÏlnÌ dopoledne 10:15ñ12:15 a odpoledne 13:00ñ15:00 do
Klubu aktivnÌch senior˘ ñ KLAS
(tentokr·t v rekonstruovanÈm MalÈm s·le, Josefsk· 1, 1. poschodÌ, v˝tah)
P¯ijÔte,
31. ledna jsme si povÌdali o Prevenci a nemocem v seniorskÈm vÏku a odpoledne jsme si
zacviËili.
7. ˙nora se budeme vÏnovat tÈmatu ZdravÈmu ûivotnÌmu stylu a odpoledne si p¯edstavÌme spoleËnosti tomuto tÈmatu se vÏnujÌcÌ ñ Dianu i STOB.
14. ˙nora budeme sdÌlet svÈ vzpomÌnky z V·leËnÈ doby a odpoledne si poslechneme
ËtenÌ prÛzy.
21. ˙nora dopoledne i odpoledne budeme p¯em˝ölet, povÌdat si a hledat odpovÏdi na ot·zky MezigeneraËnÌho souûitÌ i projektu ÑAdoptivnÌ babiËka, adoptivnÌ dÏdeËekì.
28. ˙nora se dopolednÌ setk·nÌ vÏnuje hospicovÈ pÈËi a odpoledne se podÌv·me na filmov˝ dokument o zakladatelce hospicovÈho hnutÌ u n·s.
Nev·hejte a p¯ijÔte si najÌt novÈ p¯·tele, zkusit si nÏco novÈho, procviËovat z·bavnou formou pamÏù nebo si v sedÏ zatancovat tango.
...a hlavnÏ neb˝t s·m.
Telefon na recepci CRSP 542 217 464
www.crsp.cz
/3
Z kalendáře: únor 2011
Datum
St
»t
»t
P·
So
So
Ne
⁄t
⁄t
»t
P·
P·
So
Ne
Po
»t
Ne
Po
⁄t
St
Ne
Ne
Ne
P·
P·
So
Ne
02. 2.
03. 2.
03. 2.
04. 2.
05. 2.
05. 2.
06. 2.
08. 2.
08. 2.
10. 2.
11. 2.
11. 2.
12. 2.
13. 2.
14. 2.
17. 2.
20. 2.
21. 2.
22. 2.
23. 2.
27. 2.
27. 2.
27. 2.
04. 3.
04. 3.
05. 3.
06. 3.
Hodina
18.20
10.30
20.00
20.00
18.20
Co n·s Ëek·
MÌsto
Sv·tek UvedenÌ P·nÏ do chr·mu
Pam·tka sv. Blaûeje, biskupa a muËednÌka
Pam·tka sv. Ansgara, biskupa
PrvnÌ p·tek v mÏsÌci
Pam·tka sv. Ag·ty, panny a muËednice
PrvnÌ sobota v mÏsÌci ñ modlitba r˘ûence, litaniÌ, korunky
5. nedÏle v mezidobÌ
Pam·tka sv. Jeron˝ma Emilianiho
Pam·tka sv. Josefiny Bakhity, panny
Pam·tka sv. Scholastiky, panny
Pam·tka Panny Marie LurdskÈ
SvÏtov˝ den nemocn˝ch
KnÏûskÈ svÏcenÌ br. VojtÏcha DvouletÈho OFMCap.
6. nedÏle v mezidobÌ
FarnÌ pastoraËnÌ rada
Pam·tka sv. Alexia a druh˘, ¯eholnÌk˘
7. nedÏle v mezidobÌ
Pam·tka sv. Petra Damianiho, biskupa a uËitele cÌrkve
Sv·tek Stolce sv. Petra, apoötola
Pam·tka sv. Polykarpa, biskupa a muËednÌka
8. nedÏle v mezidobÌ
SbÌrka Svatopetrsk˝ halȯ
RedakËnÌ rada FarnÌho zpravodaje
Pam·tka sv. KazimÌra
PrvnÌ p·tek v mÏsÌci
PrvnÌ sobota v mÏsÌci ñ modlitba r˘ûence, litaniÌ, korunky
9. nedÏle v mezidobÌ
PRO TY, KTEŘÍ SPOLU CHODÍ
a o manželství uvažují
po¯·d· komunita Emmanuel v BrnÏ na ja¯e
a na podzim vÌkendov· setk·nÌ s n·zvem
CHODÕME SPOLU
A CO D¡L?
Setk·nÌ zahrnuje spoleËnÈ chv·ly,
p¯edn·öky, adoraci, sdÌlenÌ ve skupink·ch, möi sv., p¯ÌpadnÏ individu·lnÌ rozhovory. P¯edn·öet budou manûelskÈ p·ry z Komunity. Poplatek 300 KË zahrnuje
ubytov·nÌ, stravu a reûii. VÌkend je
urËen pouze pro p·ry.
NejbliûöÌ termÌn je 19. 2. ñ 20. 2. 2011 na LidickÈ 24, v BrnÏ.
ZaË·tek v 9.00 h, prezentace od 8.30 h.
P¯ihl·öky na adrese: [email protected]
a nebo na tel. 732 489 947. DalöÌ informace
jsou k dispozici takÈ na webovÈ adrese
www.emmanuel.cz.
POVOL¡NÕ KE KNÃéSTVÕ
MilÈ sestry a brat¯i,
jako v·ö biskup v·s prosÌm, abyste se
snaûili vöemoûnÏ podporovat povol·nÌ ke knÏûstvÌ a k r˘zn˝m form·m
zasvÏcenÈho ûivota. ProsÌm zvl·ötÏ
o modlitbu.
A v·s, mladÌ muûi, kte¯Ì jste svobodnÌ,
m·te nebo budete mÌt maturitnÌ
zkouöku a kte¯Ì se cÌtÌte povol·ni ke
knÏûstvÌ, bych r·d informoval, ûe p¯ihl·öky ke studiu bohoslovÌ je moûnÈ
podat na biskupstvÌ do 25. b¯ezna
2011.
Kaûd˝ den se za v·s a za vaöe zodpovÏdnÈ rozhodov·nÌ modlÌm.
V·ö biskup VojtÏch
kostel
katedr·la
fara
fara
kostel
Chcete-li se takÈ Vy podÌlet na p¯ÌpravÏ
FarnÌho zpravodaje, m˘ûete svÈ p¯ÌspÏvky nebo n·mÏty vkl·dat do schr·nky
na dopisy na fa¯e u svatÈho Jakuba.
Schr·nka je oznaËena:
FARNÕ ZPRAVODAJ
n·mÏty ñ p¯ÌspÏvky
DÏkujeme V·m
za spolupr·ci.
Vydala ÿÌmskokatolick· farnost u sv. Jakuba, Jakubsk· 11, 602 00 Brno. Vych·zÌ pro vnit¯nÌ pot¯ebu farnosti. NeprodejnÈ! Text neproöel jazykovou korekturou.
P¯ÌspÏvky oznaËenÈ BB jsou p¯evzaty z informaËnÌho servisu BiskupstvÌ brnÏnskÈho. »l·nky z minul˝ch ËÌsel naöeho Zpravodaje a z·kladnÌ informace o kostele a farnosti sv. Jakuba najdete na internetovÈ adrese: www.svatyjakubbrno.wz.cz. Uz·vÏrka pro b¯eznovÈ ËÌslo zpravodaje je v nedÏli 27. ˙nora 2011.
4\

Podobné dokumenty

Farní zpravodaj - říjen 2015

Farní zpravodaj - říjen 2015 rozdÏlov·nÌ vz·cn˝ch BoûÌch dar˘ z pokladu cÌrkve. P¯Ìslib za tuto sluûbu je takÈ velk˝: Budou na n·s vzpomÌnat, aû my budeme umÌrat. Otec V·clav Slouk

Více

Farní zpravodaj - únor 2014

Farní zpravodaj - únor 2014 VÏtöina z tÏchto ˙daj˘ (kromÏ 1. sv. p¯ijÌm·nÌ dÏtÌ) zahrnuje celou farnost, to znamen· i ˙kony, kterÈ probÏhly v kostele NanebevzetÌ Panny Marie (u jezuit˘) a v kostele SvatÈ Rodiny. Jsem si vÏdom...

Více

hlas mucedniku´ˇ

hlas mucedniku´ˇ JeûÌö rozö̯il lidskÈ pozn·nÌ Boha na Otce vöech lidÌ ve vöech n·rodech. NynÌ vÌme, ûe B˘h nep¯eb˝v· jen v nÏjakÈm konkrÈtnÌm st·nku ˙mluvy, ale ûe vol· kaûdÈho ËlovÏka, aby se stal jeho chr·mem. K...

Více

Farní zpravodaj - květen 2008

Farní zpravodaj - květen 2008 farnÌ SVAT› JAKUB BRNO zpravodaj

Více

Obraz císaře Hadriana v moderní historiografii

Obraz císaře Hadriana v moderní historiografii i mÈnÏ v˝znamn˝m vl·dc˘m, zd· se, ûe historiky toto tÈma st·le jaksi odrazuje. Z·roveÚ je pro tÈmϯ vöechny souËasnÈ studie na toto tÈma typickÈ, ûe zd˘razÚujÌ dlouhou odmlku na poli hadrianovskÈho...

Více

Zajímavý svět, speciál o Karlu IV. ( ve formátu pdf)

Zajímavý svět, speciál o Karlu IV. ( ve formátu pdf) Karel IV. a jeho synové Karel IV. (1316 – 1378) měl tři syny, ale jeden zemřel, když mu nebyly ani 2 roky. Jmenoval se Václav, ale ne ten, kterého známe z českých dějin. Byl to syn Anny Falcké, kt...

Více

Ter»nnà TeroR

Ter»nnà TeroR Yamahu TT-R jsem si koupil minul˝ rok a od tÈ doby jsem na nÌ najel p¯es t¯in·ct tisÌc kilometr˘, p¯ev·ûnÏ v tÏûöÌm terÈnu. PrvnÌm krokem tedy bylo obutÌ do drap·k˘ a n·slednÏ v˝mÏna sekund·rnÌho p...

Více