T8FG CZ.indd

Komentáře

Transkript

T8FG CZ.indd
Návod k obsluze
T8 FG 2,4 GHz č. F7035
T8 FG
OBSAH
STRANA
Bezpečnostní pokyny ....................................................................3
1.
Obsah setu ..............................................................4
2.
Všeobecný popis ..............................................................4
2.1
Vysílač T8 FG ...................................................................4
3.
Technická data ............................................................5
3.1
Vysílač T8 FG .............................................................5
3.2
Přijímač R-6008 HS ....................................................5
4.
Ovládací prvky vysílače T8 FG ...............................5
4.1
Zapnutí/vypnutí vysílače ............................................6
4.2
Signalizační LED diody ...............................................6
4.3
Nastavení řídících ovladačů .......................................6
•
Nastavení délky řídících ovladačů ..............................6
•
Nastavení tuhosti pružiny ..........................................6
4.4
LC-displej ...................................................................6
4.5
Tlačítka trimů ..............................................................7
4.6
Aktivace aretační funkce pružiny (Stick mód) ...........7
4.7
Přestavba funkce plynu ............................................7
4.8
Otočné potenciometry ...............................................8
4.9
Boční trimy .................................................................8
4.10 Anténa ........................................................................8
4.11 Paměťový modul SD-karta..........................................8
•
Instalace SD-karty ......................................................8
•
Formátování SD-karty.................................................8
•
Vyjmutí SD karty .........................................................9
•
Přenos dat z PC ..........................................................9
•
Zabezpečení dat .........................................................9
•
Kapacita paměti ..........................................................9
4.12 Vyjmutí / Výměna vysílačových aku................. ............9
4.13 RC-nabíječ a nabíjení vysílačových aku.......................9
5.
Zapojení serv ...........................................................11
6.
Napojení přijímače ...................................................12
•
Napojení (Easy-Link)........................................................12
•
Přepínání z analogových na digitální serva ...............12
6.1
Zapojení přijímače u modelů letadel ..........................13
7.
Struktura a pohyb v menu ......................................14
8.
Popis startovacího displeje ........................................15
8.1
Startovací displej pro všechny typy modelů ..............15
8.2
Menu volby ovladačů / přepínačů ..............................16
8.3
Nastavení stopek (stopky) .........................................17
2
9.
9.1
9.2
•
•
9.3
9.4
•
•
•
9.5
9.6
•
9.7
10.
10.1
10.2
•
•
•
•
10.3
•
•
•
10.4
10.5
10.6
•
•
•
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
•
Systémové menu ......................................................18
Režim učitel-žák .........................................................18
Učitel ...........................................................................19
Režim učitel – učitelův vysílač ....................................19
Režim učitel – žákův vysílač .......................................20
Provoz na leteckém simulátoru ..................................20
Nastavení displeje .....................................................20
Nastavení kontrastu displeje .....................................20
Nastavení světlosti displeje .......................................20
Nastavení doby délky podsvícení displeje .................20
Uživatelské jméno ......................................................21
Nastavení ovladačů ...................................................21
Mód řídících ovladačů (Stick mód) ............................21
Informace ....................................................................22
Základní menu ..........................................................22
Servo...........................................................................22
Volba modelu .............................................................23
Vyvolání paměti modelu ............................................23
Vytvoření nové paměti modelu ..................................23
Mazání paměti modelu ..............................................23
Přejmenování paměti modelu ....................................23
Typ modelu ................................................................24
Kopírování paměti modelu ..........................................24
Volba křídel a ocasních ploch ....................................25
Volba desky cykliky ....................................................25
Volba frekvence ..........................................................26
Typ modulace 7KAN / MULT ......................................26
Změna frekvenčního pásma ......................................26
Funkce ........................................................................27
Přiřazení řídících ovladačů ........................................27
Volba ovladačů trimů .................................................27
Nastavení trimů ..........................................................27
Nastavení nulové polohy serv ....................................28
Revers serv ................................................................29
Nastavení Fail-Safe ....................................................29
Nastavení dráhy serv (koncové body) .......................30
Funkce vypnutí motoru ..............................................30
Volitelné nastavení polohy plynu ...............................31
Nastavení trimů ...........................................................32
Uložení hodnot trimů ..................................................32
Obsah
10.14
11.
11.1
11.2
•
•
•
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.20
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
12.
•
12.1
•
•
•
12.2
12.3
12.4
Reset dat ....................................................................32
Menu modelů (modely letadel) ...............................33
Servo...........................................................................33
Letový režim (pouze větroně) ....................................33
Kopírování letových režimů ........................................34
Nastavení doby zpoždění ..........................................34
Změna priority ............................................................34
Nastavení Dual-Rate...................................................34
Programovatelné mixy ...............................................35
Nastavení křivky plynu/zpoždění ................................36
(pouze u motorových letadel) ....................................36
Diferenciace křidélek .................................................36
Nastavení klapek .......................................................37
Mix křidélka -> vztlakové klapky .................................37
Mix křidélka -> brzdící klapky .....................................38
Mix křidélka -> směrovka ............................................38
Brzdící štíty-vztlak. kl (mix vztlakových kl.) ................38
Mix výškovka -> brzdící štíty ......................................39
Mix vztlakové klapky -> výškovka...............................40
Mix směrovka -> křidélka ............................................40
Butterfly mix ................................................................41
Mix trimů .....................................................................42
Nastavení gyra ............................................................42
V-mix ...........................................................................43
2. výškovka s funkcí křidélek ......................................43
Nastavení kormidel (winglety).....................................43
Nastavení pro elektromotory ......................................44
Mix směrovka -> výškovka .........................................44
Funkce Snap Roll ........................................................45
Mix přistávacích klapek .............................................45
Nastavení směsi ........................................................46
Základní menu (Modely vrtulníků) .........................47
Osazení přijímače u modelů vrtulníků ........................47
Funkce ........................................................................48
Přiřazení řídících ovladačů ........................................48
Volba ovladačů trimů .................................................48
Nastavení trimů ..........................................................48
Kroužek desky cykliky ...............................................50
Nastavení desky cykliky ............................................50
Menu modelů (Modely vrtulníků) ...........................51
T8 FG
12.5
•
•
•
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
11.25
13.
14.
15.
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
16.
16.1
16.2
16.3
15.6
15.7
16.4
16.5
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Letový režim (Předvolba plynu) .................................51
Kopírování letových režimů.........................................52
Nastavení doby zpoždění ..........................................52
Změna priority ............................................................52
Nastavení křivek Pitch ................................................52
Nastavení křivek plynu................................................54
Nastavení autorotace..................................................55
Mix desky cykliky ........................................................55
Mix plynu .....................................................................56
Mix Pitch -> vyrovnávací rotor (Revo-mix).....................56
Nastavení gyra ............................................................56
Nastavení regulátoru ..................................................57
Nastavení směsi ........................................................58
Příklad programování pro vysílač T8 FG ..............59
Update softwaru vysílače .......................................62
Tipy k zástavbě přijímačů 2,4 GHz FASST .............63
a uložení antény ........................................................63
VF-OFF/Test dosahu (Power Down mód) ..............64
Vypínač ......................................................................65
Servokabel.................................................................65
Odrušovací filtry serv ..............................................65
Instalace serv ............................................................65
Pokyny k provozu .....................................................66
Pořadí při zapínání ..................................................66
Výboje statické elektřiny .........................................66
Elektromotory s uhlíky.............................................66
Dráhy serv / Páky serv .............................................66
Instalace táhel ...........................................................66
Elektronické zapalování...........................................67
Kapacita a provozní doba přijímačových aku .......67
Záruční podmínky.....................................................67
Vyloučení záruky ......................................................67
Zákonná ustanovení .................................................67
Prohlášení o shodě...................................................67
Všeobecné zařazení 2,4 GHz ....................................68
Příslušenství .............................................................69
Servisní adresy .........................................................71
Likvidace ....................................................................72
Bezpečnostní pokyny
DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Před prvním uvedením do provozu si důkladně přečtěte Návod
k obsluze, zvláště pak naše bezpečnostní upozornění. Pokud s
řízením modelů letadel nebo vrtulníků začínáte, doporučujeme
Vám obrátit se na nějakého zkušeného modeláře.
K nabíjení používejte jen doporučené nabíječe a články
nabíjejte vždy jen udávanou dobu. Dbejte pokynů výrobců baterií. Přebíjení nebo chybné nabíjení může vést i k explozi článků.
Dbejte na správnou polaritu.
Toto dálkové ovládání je určeno a povoleno výhradně k řízení
dálkově ovládaných modelů. Robbe Modellsport nepřebírá
žádnou odpovědnost v případě jiného použití.
Vyvarujte se nárazům a nikdy nepokládejte na vysílač těžké
předměty. Překontrolujte i obal vysílače a kabeláž. Vysílače
poškozené pádem nebo vlhkem (i když se vysuší) by se už
neměly používat. Buď je nechejte přezkoušet v robbe servisu
nebo si opatřete nové.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Dálkově řízené modely nejsou hračky v běžném slova smyslu
a nesmějí být ovládány dětmi mladšími 14 let bez dozoru
dospělých. Jejich stavba i provoz vyžadují určité technické znalosti, manuální zručnost a zodpovědné chování. Chyby nebo
nedbalosti během stavby nebo létání mohou vést k vážným
škodám nebo i k úrazům.
Výrobce ani prodejci nemohou v žádném případě převzít
zodpovědnost za chyby vzniklé při stavbě nebo provozování
modelů, proto na tato nebezpečí důrazně upozorňujeme a
vylučujeme jakékoli záruky.
Technické chyby elektronického i mechanického rázu mohou
vést např. k nechtěnému spuštění motoru, kdy může dojít k
uvolnění dílů a jejich odlétnutí. Ke stejným důsledkům může
vést i provoz přijímače bez zapnutého vysílače. Může tak dojít k
vážným úrazům. Všechny díly motoru, které se točí, představují
neustálé nebezpečí.
Proto se vyhýbejte jakémukoli kontaktu s těmito díly. Nikdy se
nezdržujte v nebezpečné blízkosti vrtulí nebo rotujících části
elektromotorů s připojenými bateriemi. Dávejte pozor také
na to, aby se s těmito díly nedostaly do kontaktu jakékoli jiné
předměty.
Pádem nebo vlhkem může dojít ke skrytým poškozením, která
mohou vést k výpadkům funkcí po krátkodobém provozu.
Pro vysílač lze používat jen námi doporučené komponenty a
příslušenství.
RUTINNÍ TESTY PŘE STARTEM
• dříve než zapnete přijímač se ujistěte, že je ovladač plynu na
vysílači
v nulové poloze
• zapínejte vždy nejdříve vysílač a potom přijímač
• při vypínání je pořadí opačné, nejdříve
• proveďte před startem test dosahu (viz str. 64)
• zvolili jste správný typ paměti modelu?
• proveďte zkoušku funkcí, přezkoušejte smysl otáčení serv a
výchylky
na modelu
• jsou funkce mixů a přepínačů správně nastaveny?
• jsou baterie dostatečně nabité?
• pokud máte jakékoli pochybnosti, nikdy s modelem nestartujte!!!!
Mohli byste ohrozit sebe i ostatní.
Chraňte aparaturu před prachem, nečistotami a vlhkem. Nikdy ji
nevystavujte horku, chladu a vibracím. RC soupravu lze provozovat jen v teplotním rozsahu -15° až + 55°.
3
T8 FG
Provoz modelu
• Nikdy nepřelétávejte nad přihlížejícími nebo ostatními piloty.
• Nikdy nelétejte v blízkosti drátů vysokého napětí nebo obydlených
oblastí.
• Neohrožujte lidi ani zvířata.
• Nelétejte s modelem na veřejných komunikacích, ulicích
apod.
T8 FG 2,4 GHz
1 vysílač T8 FG FASST 2,4 GHz
1 vysílačové akumulátory NiMH 7,2 V-1700 mAh
1 přijímač R-6008 HS FASST 2,4 GHz
1 vypínač
1 110...230 V síťový zdroj pro nabíjení ze sítě
1 šroubovák
Za bouřky nesmí být dálkové ovládání v provozu!
Doporučené příslušenství:
Během provozu by anténa nikdy neměla mířit na model. V tomto
směru má vysílač nejslabší signál. Nejlepší je, když anténa míří
na model ze strany.
POJIŠTĚNÍ
Upoutané modely stejně jako i větroně bez
pohonu jsou většinou pojištěny v rámci soukromého pojištění.
Pro motorové modely je nutné dodatečné připojištění nebo
rozšíření pojistky. Ujistěte se, že jste uzavřeli pojištění, kterým
jste dostatečně krytí.
1.
OBSAH SETU
Kabel Trainer FF9 - > FF9
Speciální Trainer kabel
Adapterkabel k leteckému simulátoru FF-9
Nabíjecí kabel vysílačových aku T8-FG
Přijímačové aku 4,8V 2000 mAh
Náhradní vysílačové aku 7,2V-2150mAh
Wireless Trainer System
Závěsný popruh
Přijímačový nabíjecí kabel
Taška na vysílač
Alu vysílačový kufr Aero-Team (vysílače bez pultu)
Alu vysílačový kufr, pro vysílače s pultem
Obecně
č. F 7035
• Nový bezsenzorový Cap-Touch – dotekový systém umožňuje
elegantní a čistý desing. Bezkontaktní a uzavřený povrch bez
vystupujících ovládacích prvků.
• Nejjednodušší možné programování ve spojení s graficky
provedeným displejem, struktura menu a ovládání bylo z velké
části převzato z FX30/FX-40.
• Software je proveden v 8 jazycích: německy, anglicky, francouzsky, italsky, španělsky, česky, rusky a holandsky.
č.F1591
č. F1314
č. 8239
č. 8260
č. 4551
č. F1311
č. F 1414
č. F 1550
č. F 1416
č. F9906
č. F 1556
č. 8899
2. VŠEOBECNÝ POPIS
Zakoupením vysílačové aparatury T8FG jste se stali majiteli
dálkového ovládání vyšší třídy, které nabízí široké možnosti
využití.
2.1 VYSÍLAČ T8 FG
Plně vybavená 8CH počítačová aparatura vyšší výkonnostní
třídy s integrovanou technologií 2,4 GHz FASST.
FASST systém je Spread Spectrum System s přeskokovou
frekvencí (FHSS). Proto smí být vysílací výkon maximálně 100
mW EIRP a systém má tedy značné rezervy, i pro velké modely
a Jety.
• Už žádné rušení na stejném kanálu, odolný vůči elektrickému
smogu.
• S novou 2,4 GHz FASST technologií přenosu se stalo řízení
dálkově
ovládaných modelů podstatně bezpečnější.
• Centrálním bodem je vysoce rozlišující grafický displej s 128
x 64
4
doty a podsvícením, které zaručuje dobrou čitelnost.
• Speciální citlivé křížové ovladače s digitálním trimováním a
pamětí trimů. Zvláštní pozornost pak byla věnována průchodu
přes nulovou polohu. Zažijte naprosto nový pocit při řízení
modelů.
• Otočné potenciometry umístěné po stranách umožňují praktické ovládání přídavných funkcí bez toho, aniž byste pouštěli
řídící kniply.
• Aparatura disponuje 10 kanály (8 proporcionálními a 2
přepínatelnými), přičemž pořadí kanálů je volitelné.
• Vysílač je již plně vybaven 4 analogovým otočnými potenciometry a 8 přepínači a další příslušenství tak není zapotřebí.
Téměř pro všechny funkce jsou libovolně volitelné přepínače i
řídící ovladače.
• Bohatý software nabízí také všechny potřebné funkce pro
modely větroňů, motorových modelů a vrtulníků.
• Programovací mixy, volitelně s 5-ti bodovou křivkou, jsou také
komplexním řešením funkcí mixů.
• Integrovaný režim učitel-žák s přepínáním jednotlivých funkcí.
Volně konfigurovatelné přiřazení kanálů žák-učitel.
• Pomocí SD karty může uživatel software sám kdykoli updatovat.
• 20 interních pamětí modelů, nekonečně rozšiřitelných pomocí
SD karty - 3862 modelů na 2 GB.
T8 FG
2.2 PŘIJÍMAČ R-6008 HS
4.
Obecně
OVLÁDACÍ PRVKY VYSÍLAČE T8 FG
Přijímač R 6014HS je vybaven přepínačem pro digitální a analogová serva. Na výstupech 1-6 je proto možné získat ještě
rychleji výstupní impulz pro digitální serva, což má za následek
ještě kratší dobu odezvy. 2-ANTÉNOVÝ Diversity systém (viz
str. 12 kapitola 6).
anténa
3. TECHNICKÁ DATA
3.1 VYSÍLAČ T8 FG
Ovládací kanály: ..................... ............. ...8+2 kanálů
Frekvenční pásma: ................. ............. ...2,4...2,4835 GHz
Alternativně: ....................... ............. .......2,4...2,454 GHz
Systém přenosu:. ..................... ............. FSK
Rozestup kanálů: ............................ ........2048 kHz
Zdroj proudu: ................................... ..7,2 V NiMH-aku / 1,7 Ah
Odběr proudu s VF: ......................... .......ca. 220 mA
Rozměry: ................................... .............175 x 175 x 55 mm
Hmotnost (včetně aku):................. ...........ca. 820 g
3.2 PŘIJÍMAČ R-6008 HS
Počet kanálů:........................................................................8
Frekvenční pásma .......................................2,4...2,4835 GHz
Alternativně: .................................................2,4...2,454 GHz
Systém přenosu: .............................................................FSK
Rozestup kanálů:.....................................................2048 kHz
Provozní napětí: ...................... 4,8 - 6 V (4-5 čl. NiCd/NiMH)
Odběr proudu: ....................................................... ca. 50 mA
Rozměry: ...............................................52,5 x 37,5 x 16 mm
Hmotnost: ........................................................................21 g
otočný ovl. „LD“
otočný ovl. „RD“
přepínač „SF“
Taster „SH“
přepínač „SE“
přepínač „SG“
přepínač „SB“
ovladač „LS“
(zadní)
přepínač „SA“
přepínač „SC“
přepínač „SD“
Monitor LED
očko jednobod.
závěsného popruhu
vypínač ON/OFF
ovladač plynu/
směrovky
t r i m o v á n í
směrovky
trimování plynu
ovladač „RS“
(zadní)
ovladač křidélek/
výškovky
trimování
výškovky
trimování křidélek
tltlačítko „LNK“
Cap Touch
C
tltlačítko „MDL“
LC-displej
„RTN“
tltlačítko
l
tl
tlačítko
„SYS“
tltlačítko „S1“
5
T8 FG
4.1 ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ VYSÍLAČE
• Přesuňte hlavní vypínač na vysílači nahoru.
• Po kontrole VF okolí se jako signál VF vysílání rozsvítí červeně
LED dioda.
• Na displeji se objeví symbol pro VF vysílání (viz str. 15).
Současně lze provozovat až 36 FASST vysílačů. Pokud je
pásmo plné, vysílač se nezapne do režimu VF vysílání. Zkuste
to znova později.
Obecně
4.3 NASTAVENÍ ŘÍDÍCÍCH OVLADAČŮ
Vysílač T8 FG je vybaven precizními křížovými řídícími ovladači
s několika kuličkovými ložisky a potenciometry s dlouhou
životností dle průmyslových standardů.
Velký důraz byl kladen na pocit při řízení při přechodu nulovou
polohou.
uvolněte
ěte
e
NASTAVENÍ DÉLKY ŘÍDÍCÍCH OVLADAČŮ
Délku kniplů lze plynule nastavit tak, aby byla optimálně
přizpůsobena pilotovu způsobu řízení (viz obrázek).
Upozornění:
Zabudovaná SD karta o něco zpomaluje fází startu, neboť musí
být nejdříve přečtena všechna data na kartě.
Pozor:
Během fáze inicializace (levá signalizační dioda červeně
bliká) vysílač nikdy nevypínejte, mohlo by dojít k poškození
předchozích nastavení.
4.4 LC-DISPLEJ
Velký přehledný a silně kontrastní LCD grafický monitor s
128x64 doty zprostředkovává uživateli během programování i
ostatního provozu všechny důležité informace.
VYPNUTÍ VYSÍLAČE
• Přesuňte hlavní vypínač na vysílači dolů.
• VF vysílání se přeruší a data, která se nachází na pracovním
displeji, se zapíší do interní paměti nebo na SD kartu.
• uvolněte díly A a B
• nastavte držák na
požadovanou délku
• zajistěte zpět díl A a B
Pokud vysílač během vypínání nebo ukládání znovu zapnete,
bude to vysílač z důvody ochrany dat ignorovat.
NASTAVENÍ TUHOSTI PRUŽINY
Uvolněte na ovládacích kniplech je možno nastavit tvrdost
pružiny dle individuálních zvyklostí pilota.
K tomu uvolněte 5 šroubů na zadním panelu vysílače. Pomocí
malého šroubováku nastavte tuhost pružiny na označených
místech.
4.2
SIGNALIZAČNÍ LED DIODY
M
Monitor-LED
Na přední straně se nachází dvě indikační LED diody, které
signalizují stav vysílače blikajícími sekvencemi.
<Zd<| W\,> E:p>/d :a1, ^/'E>p > /K
ůĞǀĄĚŝŽĚĂƐǀşơēĞƌǀĞŶĢ
levá dioda bliká červeně
pravá dioda svítí červeně
vysílač je zapnutý
slabé vysílačové aku
vysílač - VF vysílání
pravá dioda bliká
provoz učitel-žák
pravá dioda zhasla
VF je vypnuto
6
díl A
díl B
T8 FG
Obecně
4.7 PŘESTAVBA FUNKCE PLYNU
Vysílač se dodává v módu 2, levý ovládací knipl s aretační
funkcí, pravý ovládací knipl se samoneutralizující funkcí.
T3
„CAP TOUCH“ / “S1”
T4
TLAČÍTKO-S1
Aby během letu nedošlo k žádnému nechtěnému nastavení,
slouží tlačítko S1 jako zámek kláves (Key Lock). Pokud chcete
tlačítka zamknout nebo odemknout, stiskněte tlačítko z home
displeje a podržte je min. 1s (viz. obr.).
Kompletní popis pohybu v menu najdete na str. 14.
zzámek kl.
Volitelně lze pro kterýkoli z řídících ovladačů provést přestavbu
na aretační funkci pro funkci motoru/plynu, která není samoneutralizující. K tomu uvolněte destičku ovladače a znovu
přišroubujte v místech, která jsou dole označena.
T2
T1
4.6 AKTIVACE ARETAČNÍ FUNKCE (STICK MÓD = MÓD
ŘÍDÍCÍCH OVLADAČŮ)
Aretační pružina se u leteckých modelů dává většinou na
páku plynu. K tomu našroubujte destičku ovládacího kniplu na
požadovaný ovládací knipl. Tím dojde k vypnutí samoneutralizující funkce. Kromě toho je již na destičce ovládacího kniplu
našroubovaná aretační pružina, což znamená okamžitou funkci
pružiny. Pokud chcete, aby bylo nastavení pružiny měkčí,
ohněte opatrně pružinu trochu nahoru.
V systémovém menu, podmenu “Geber-Einstellungen” / “StickMode” (Nastavení ovladačů / Mód řídících ovl.) se volí Stick
mód - mód řídících ovladačů. Po přestavbě funkce plynu je
nutné Stick mód přizpůsobit individuálních zvyklostem pilota
(zvolit mód 1-4). Sériově se vysílač dodává v módu 2 (plyn
vlevo), viz STICK MODE str. 21.
Vpravo odšroubujte
destičku řídícího ovladače.
Vlevo našroubujte destičku
řídícího ovladače.
4.5 TLAČÍTKA TRIMŮ
4 trimy kolem ovládacích kniplů (T1...T4) jsou provedeny jako
tlačítkové trimy. Lze je libovolně volit ke trimování řídících
ovladačů nebo jakéhokoli jiného prvku řídícího ovladače, stejně
tak je lze použít jako ovladače funkcí mixů.
Při každém doteku tlačítka se hodnota trimu změní o nastavený krok trimu. Jakmile dosáhne pozice trimu nulové polohy
(středová poloha) nebo přejdete nulový bod, zazní akustický
signál.
Aktuální pozice trimu se zobrazí na startovacím displeji ve
formě sloupcového grafu.
7
T8 FG
Obecně
4.8 OTOČNÉ POTENCIOMETRY
4.10 ANTÉNA
4.11 PAMĚŤOVÝ MODUL SD- KARTA
Otočné potenciometry LD a RD jsou analogové ovladače,
kterým lze přiřadit libovolné funkce. Mají velmi jemné elektronické blokování a při dosažení středové polohy zazní akustický
signál.
Pohyblivá vysílačová anténa by měla být ve svislé poloze (viz
foto), aby bylo možné udržet co nejlepší vysílací výkon.
Na SD kartu o kapacitě 2GB, kterou lze
samostatně zakoupit, můžete ukládat data
různých modelů. Doporučujeme použití
rychlých SD karet, např. typ Sun-Disk.
Nikdy nemiřte anténou přímo na model. V prodloužení špičky
vysílače je signál nejslabší!
Díky označení lze pozici jednoduše rozeznat i vizuálně.
Během letu se antény nikdy nedotýkejte, citelně to snižuje
vysílací signál.
Použít lze i značkové SD-karty z digitálních
fotoaparátů, avšak vzhledem k velkému
množství typů nelze pro každou kartu
garantovat bezchybné fungování.
ZABUDOVÁNÍ SD-KARTY
Při zabudování a výměně SD karty postupujte následovně:
• Vypněte vysílač
• Odklopte kryt baterií
• Otvor pro zabudování SD karty je viditelný
Uchopte kartu tak, aby zámek směřoval doleva. Zasuňte kartu
do určeného otvoru až po zarážku, karta se zacvakne.
4.9 BOČNÍ TRIMY
Oba boční trimy lze přiřadit libovolné funkci jako trim nebo
ovladač. Mají velmi jemné elektronické blokování a při dosažení
středové polohy zazní akustický signál.
přepínač update softwaru
zásuvka pro SD kartu
Na levé straně vysílače je umístěn ovladač s označením LS, na
pravé straně s označením RS. Oba ovladače se dají jednoduše
ovládat ukazováčky, aniž byste pouštěli řídící kniply.
zámek
FORMÁTOVÁNÍ SD-KARTY
Dříve než začnete na kartu data zapisovat, musíte kartu ve
vysílači inicializovat (formátovat). Postupujte následovně:
• Zasuňte kartu do vysílače a vysílač zapněte. Objeví se
hlášení: karta nebyla inicializována Přerušení / formát.
• Pro inicializaci zvolte textové pole Format a stiskněte tlačítko
“RTN”.
• Následuje bezpečnostní dotaz, zda má být karta formátována. Potvrďte tlačítkem “OK”.
8
T8 FG
• Objeví se hlášení “formátuj kartu” a proces se na displej
zobrazí ve formě sloupcového grafu.
• Podle velikosti karty může formátování trvat i několik minut.
• Po úspěšném formátování se na displeji objeví hlášení: “Konec
formátování”. Potvrďte tlačítkem “OK”.
• Vysílač se automaticky přepne na startovací displej.
VYJMUTÍ SD-KARTY
Tlačte prstem proti konci SD karty, dokud se mírně nevysune
a neuslyšíte slabé cvaknutí. Poté se už karta z otvoru sama
vysune a lze ji vyjmout.
Upozornění: Nevyměňujte karty během načítání nebo zapisování dat, mohlo by dojít k poškození dat nebo i SD karty.
PŘENOS DAT Z PC
Pro přenos dat do PC je zapotřebí čtečky karet, kterou lze zakoupit v Elektru nebo Foto prodejnách.
Data na kartě nejsou uložena ve formátu Windows a nelze je
na PC zobrazit. Speciální software “Futaba File System Utility”
pro náhled a mazání dat si můžete stáhnout na stránkách robbe
http://Support.robbe.com.
ZABEZPEČENÍ DAT
Životnost SD karty je více než 100 000 cyklů zápisu. Pokud by
po delším a častém užívání docházelo k nějakých potížím při
čtení nebo zápisu dat, je nutné kartu vyměnit. Za bezpečnost dat
na kartě nemůžeme v žádném případě přebírat odpovědnost,
proto doporučujeme vytvoření kopie dat.
Při ukládání dat na SD kartu i do vysílače není potřeba proud.
Při výměně vysílačových baterií zůstanou data zachována.
KAPACITA PAMĚTI
Vysílač je vybaven interní pamětí pro 20 modelů, jako
rozšiřující médium pro ukládání lze použít další SD karty.
Vysílač umí pracovat s kartami od 32MB do 2GB. Na kartě
o kapacitě 2GB lze uložit až 3862 modelů. Pomocí těchto
karet může uživatel sám aktualizovat software. Potřebná
data si můžete stáhnout na stránkách robbe.
Popis Update viz str. 61.
POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S SD KARTOU
• Nikdy kartu nevytahujte během ukládání dat.
• Nevystavujte kartu působení magnetického a elektrického
pole.
Mohlo by dojít k poškození dat i karty.
• Nevystavujte kartu přímému slunečnímu záření a vysoké vlhkosti.
• Nevystavujte kartu nečistotám, vodě a jiným tekutinám.
• Při zasunování a vysunování kartu berte vždy po stranách.
• Zasunujte kartu vždy správným směrem.
• S kartou manipulujte pouze při vypnutém vysílači.
Obecně
4.12 VYJMUTÍ/VÝMĚNA VYSÍLAČOVÝCH AKU
• Nejprve vypněte vysílač.
• Otevřete kryt akumulátorů.
• Uvolněte konektor vysílačových aku (nikdy netahejte přímo
za kabel, vždy za konektor samotný!).
• Při zpětném zabudování aku musí ukazovat konektor akumulátoru doleva.
• Zapojte konektor se správnou polaritou.
• Uzavřete zpět šachtu pro akumulátory krytem.
• Dávejte pozor, abyste nepřiskřípli žádný kabel.
Upozornění
Nikdy nevytahujte akumulátory z vysílače, pokud ještě blikají signalizační LED diody. Mohlo by to vést k poškození
uložených hodnot nebo paměťových modulů. Pokud by k
tomu přece jen došlo, vysílač už nepoužívejte a pošlete jej
do servisu robbe.
4.13 RC – NABÍJEČ A NABÍJENÍ VYSÍLAČOVÝCH AKU
Pro běžné nabíjení vysílačových a přijímačových akumulátorů
doporučujeme použít přiložený síťový nabíječ. Nejdříve zapojte
nabíječ do zásuvky a teprve poté zapojte do vysílače nabíjecí
konektor.. Po ukončení nabíjení odpojte nejdříve vysílač a poté
vytáhněte nabíječ ze zásuvky.
Pozor:
Při zapojeném vysílači a odpojeném síťovém nabíječi může příp.
dojít k vybití článku, proto vždy odpojte vysílače od nabíječe!
9
T8 FG
Zde doporučujeme použití nabíjecího přijímačového kabelu č.
F 1416, aby bylo možno připojit akumulátor přímo na nabíječ.
Síťový nabíječ 230V
V rámci ochrany životního prostředí akumulátory nevyhazujte
do běžného odpadu. Vadné nebo použité články vždy odevzdejte na místech k tomu určených.
Akumulátory jsou dále zpracovávány a předány k recyklaci.
Recyklační poplatek je již zahrnut v ceně článků.
Konektor RX-aku
4,8-6V 150mA
Výstup zásuvky
nabíjení TX-aku
7,2-9,6V 170mA
Pozor:
Nabíječ není vybaven automatickým odpojováním! Proto
by se měl akumulátor od nabíječe po ca. 14-16 odpojit.
Pokud byste jednou zapomněli nabíječ od vysílače odpojit, není to ještě žádná tragédie. Proudem ca. 170 mAh se
vysílačové aku několik dní nepřebijí.
Vysílač i přijímač musí být během nabíjení bezpodmínečně vypnuty. Při nabíjení vysílačových nebo přijímačových akumulátorů
proudem vyšším než C/10 byste měli použít nabíječ se systémem automatického odpojování Delta Peak, např. Power Peak
DUO POWER č. 8504 nebo Power Peak Compact 6S EQ č.
8506.
K tomu je zapotřebí nabíjecího kabelu č. 8260. U rychlonabíjení
vysílačových aku ve vysílači musí být nabíjecí proud omezen
na 1A.
Bezpečnostní upozornění:
• Akumulátory se nesmí ponořit do vody ani jiné tekutiny.
• Akumulátory se nesmí zahřívat, házet do ohně nebo vkládat
do mikrovlnné trouby.
• Nikdy nenabíjejte přepólované nebo zkratované akumulátory
• Nevystavujte akumulátory tlaku, nedeformujte je a neházejte
s nimi.
• Nikdy neletujte přímo na akumulátoru.
• Akumulátory neotevírejte.
• Nabíjejte akumulátory vhodnými nabíječi, nikdy nepřipojujte
přímo na síťový zdroj.
• Akumulátory nikdy nenechávejte na přímém slunci nebo v blízkosti topení nebo ohně.
• Akumulátory nepoužívejte v místech, která jsou vystavena
vysokým statickým výbojům.
• To vše by mohlo vést k explozi nebo minimálně k požáru.
• Nenechávejte akumulátory v dosahu dětí.
• Vytékající elektrolyty nesmí přijít do kontaktu s ohněm,
mohou selehce vznítit. Pokud se tak stane, vymyjte oči velkým
množstvím čisté vody a okamžitě vyhledejte lékaře.
• Z oblečení a jiných předmětů lze elektrolyty odstranit vodou,
popř. je vyprat.
• Nikdy nenabíjejte články bez dozoru. • Nikdy nenabíjejte v blízkosti hořlavých plynů!
Po delším skladování (např. po zimním období), by se měly
akumulátory několikrát vybít a nabít. Teprve po tomto zformátování dosáhnete plné kapacity a doby provozu článků
Doba provozu
S vysílačovými akumulátory (1700mAh), které jsou součástí
setu, máte při plně nabitých článcích k dispozici ca. 6-8
hod. provozu.
Pozor:
Vybíjení musí být provedeno přímo na akumulátoru, protože
ochrana proti přepólování nepustí přes nabíjecí zásuvku
vysílače žádné vybíjení.
Toto ovšem neplatí pro přijímačové akumulátory, zde je
provozní doba velmi závislá na počtu připojených serv,
lehkosti chodu ovládacích prvků, jakož i četnosti řídících
pokynů. Servo v chodu odebírá něco mezi 150 - 600 mA,
v klidu cca 5-8 mA. Když se servo dostane do nastavené
polohy, jeho motor se vypne a servo tak odebírá pouze „kli-
10
Obecně
dový proud“. Toto platí, i když je servo v neutrálu, koncové
poloze nebo mezipoloze.
Proto dbejte na to, aby měla táhla lehký chod a servo
nebylo mechanicky omezováno. Vybité přijímačové baterie
poznáte podle toho, že se serva pomalu pohybují. Pokud
to zjistíte, musíte okamžitě zastavit provoz a články dobít.
T8 FG
Obecně
5. ZAPOJENÍ SERV
NOVÝ SYSTÉM POŔADÍ FUNKCÍ
Zapojení serv a zdroj proudu:
Přijímač R-6008 HS
Zapojení :
B = přijímačové aku
Výstup 1...8:
1 ... 8 proporcionálních kanálů pro serva.
Volbou typu modelu jako základu pro funkce mixů dostanete
automaticky po volbě typu modelu návrh na funkce mixů a
pořadí kanálů. Pokud je to možné, doporučujeme tento návrh
akceptovat, abyste získali jakéhosi standardního osazení.
Ovšemže lze každý ovladač libovolně nastavit na každý kanál.
Přepínatelné výstupy DG1 + DG2 nejsou na 8CH přijímači
R6008 HS k dispozici. K tomuto účelu musíte použít 14CH
přijímač R6014HS.
V menu „Funkce“ se přehledně zobrazí, na kterém výstupu se
příslušné servo zapojuje a kterým ovladačem je řízeno. U funkcí
se dvěma nebo více servy jsou odpovídající ovladače dokonce
konfigurovány.
V rámci jednoho typu modelu variuje konfigurace jen minimálně.
V závislosti na počtu kormidel a klapek se zvyšuje i počet osazených kanálů.
Jinak je tomu u změny typu modelu. Pokud se typ modelu
změní např. z normální ocasní plochy na plochu s 2. servem
výškovky (Ailvator), musí se změnit i pořadí funkcí.
kanál
1...8
B= zapojení
přijímačových
aku
To platí samozřejmě také pro modely větroňů s motorem nebo
bez motoru, jakož i pro samokřídla s wingletami nebo bez nich.
Na straně 13 najdete tabulky s přehledy o pořadí při zapojování
serv, řazeno podle různých typů modelů.
Upozornění:
Při zapojování většího počtu
silnějších serv nebo digitálních serv
není zdroj proudu s přiloženým
vypínačem dostačující. V takovém
případě je nutné zapojit mezi serva
a přijímač odpovídající zdroj proudu.
Poraďte se se svým prodejcem.
Monitor
LED
serva
1...8
přijímačové aku
zásuvka pro nabíjení
vypínač
11
T8 FG
6. NAPOJENÍ PŘIJÍMAČE
Všeobecné pokyny pro aparatury 2,4 GHz Systém 2,4 GHz
se chová jinak než dosavadní systémy dálkového ovládání v
pásmech 27-40 MHz.
• K rozšiřování signálu 2,4 GHz dochází lineárně, proto je
důležité mít model neustále v dohledu.
• Vysoké překážky mezi vysílačem a přijímače mohou stínit
vysílací signál nebo ho i blokovat.
• V blízkosti země je stínění vysílacího signálu vyšší než u aparatur v pásmu 27-40 MHz.
• Pokud je mlha a/nebo vlhká zem, může být dosah v blízkosti
země nižší.
• Nachází-li se model v blízkosti země a mezi přijímač a vysílač
se dostane nějaká překážka (osoba, vozidlo, jiné objekty), může
dojít k podstatnému snížení dosahu.
Signalizační LED diody na přijímači
Napojení (nalogování) přijímače (Easy-Link)
Stisknutím tlačítka “Easy-Link” se v přijímači automaticky uloží
individuální kódovací číslo přijímače (130 miliónů kódů). Díky
tomuto nalogování nemusíte mít žádné obavy, protože přijímač
bude akceptovat pouze signály vysílače s tímto speciálním
kódem.
SIGNALIZAČNÍ LED IDODY NA PŘIJÍMAČI
LED
zelená
OFF
LED
červená Funkce/Stav
vysílačový signál není
ON
přijímán
Obecně
Upozornění:
Digitální mód je k dispozici pouze na kanálech 1-6!
• Během napojování nesmí být
v blízkosti zapnutý žádný další
FASST systém.
• Dejte vysílač a přijímač blízko k
sobě (ca. 50 cm)
• Zapněte vysílač
tlač. „LINK“
Status LED
• Zapněte zdroj proudu přijímače • podržte stisknuté min. 1s tlačítko
Easy Link (ID Set) na přijímači a poté jej uvolněte, aby se mohl
přijímač nalogovat do vysílače
• Když je nalogování provedeno, rozsvítí se na přijímači zelená LED
dioda
• Toto trvalé napojení vysílače na přijímač nabízí nejlepší předpoklady
k ještě lepšímu potlačení rušivých signálů než dosavadní systémy,
neboť přes digitální filtr projdou jen řídící signály vlastního vysílače.
Tím jsou rušení a vlivy jiných vysílačů velmi efektivně potlačeny.
Na stejný vysílač lze takto napojit více přijímačů. Pokud se chcete
napojit na jiný vysílač, musíte po zapnutí znovu stisknout tlačítko
Easy-Link.
PŘEPÍNÁNÍ Z ANALOGOVÝCH NA DIGITÁLNÍ SERVA
Přijímač je výrobcem předprogramován na mód “Normal” a je tedy
vhodný pro běžná analogová serva. Pokud chcete na kanálech 1-6
dosáhnout rychlejšího výstupu signálu, což vede u digitálních serv k
ještě kratší odezvě, postupujte následovně.
Nastavení digitálního módu:
1. Po napojení přijímač vypněte.
ON
OFF
vysílačový signál je
přijímán
2. Během zapínání přijímače podržte stisknuté min. 2-3s tlačítko
Link/
Mode – bliká červená a zelená dioda.
bliká
OFF
vysílačové signály
jsou přijímány, ale
chybné číslo kódu
3. Poté tlačítko Link/Mode opět uvolněte. LED dioda svítí zeleně.
střídavě blikají
neodstranitelná chyba
4. Vypněte přijímač, aby mohly být hodnoty převzaty.
Přepínání z digitálního na analogová serva funguje na stejném
principu. Monitorovací LED dioda signalizuje během přepínání
při stisknutém tlačítku analogový mód a červená LED bliká. Po
uvolnění tlačítka se rozsvítí zelená LED dioda.
12
Pozor:
Pokud máte zvolen digitální mód, nepřipojujte analogová
serva. Vysoký frekvenční kmitočet by mohl serva poškodit.
Překontrolujte si každé nové nastavení na přijímači! Dávejte
pozor, aby během tohoto procesu nebyl nikde v blízkosti v provozu jiný FASST vysílač.
T8 FG
Obecně
Vysvětlivky ke zkratkám kormidel:
6.1 FUNKCE MIXŮ A OSAZENÍ PŘIJÍMAČE U MODELŮ LETADEL
1Q: 1 křidélko
2Q+1W: 2 křidélka + 1 vztlaková klapka
2Q+2W+2B: 2 křidélka + 2 vztlakové klapky+2 brzdící klapky
ModelltypMotormodell
Empfängerausgang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1Q
Quer
Höhe
Gas
Seite
EZFW
Frei
Frei
nurMultiKanal
Empfängerausgang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1Q
Quer
Höhe
Gas
Seite
Frei
Frei
Frei
nurMultiKanal
Ͳ
2Q
Quer
Höhe
Gas
Seite
EZFW
Quer2
Frei
nurMultiKanal
V1ͲSpoiler
2Q+1W
Quer
Höhe
Gas
Seite
EZFW
Wölb
Quer2
nurMultiKanal
V1ͲSpoiler
2Q+2W
Quer
Höhe
Gas
Seite
EZFW
Quer2
Wölb
Wölb2
V1ͲSpoiler
Pouze Multi kanál: lze osadit pouze ve frekvenčním pásmu
„MULTI“
V1-spoiler: virtuální kanály 1-4 pro řídící funkce, např. Ailvator
ModelltypSegelflugmodell
2Q
Quer
Höhe
Gas
Seite
Frei
Quer2
Frei
nurMultiKanal
V1ͲSpoiler
2Q+1W
Quer
Höhe
Gas
Seite
Frei
Wölb
Quer2
nurMultiKanal
V1ͲSpoiler
2Q+2W
Quer
Höhe
Gas
Seite
Frei
Quer2
Wölb
Wölb2
V1ͲSpoiler
2Q+2W+2B
Quer
Höhe
Seite
Quer2
Wölb
Wölb2
Brkl
Brkl2
V1ͲSpoiler
Motormodell motorák
Segelflugmodell větroň
Empfängerausgang výstup na přijímači
Quer křidélko
Höhe výškovka
Gas plyn
Seite směrovka
EZFW zatahovací podvozek
frei
volný
nur Multi Kanal pouze Multi kanál
Wölb vztlaková klapka
Spoilerbrzdící štít
Brkl. brzdící klapka
13
T8 FG
Pohyb
7. STRUKTURA MENU A POHYB V MENU
Struktura menu je jasně rozdělen do 3 volitelných menu –
System (SYS), Basis-základní (LNK) a menu modelů. Z těchto
menu se lze dostat do různých menu nastavení. Některá menu
volby a nastavení mají další stránky nebo podúrovně.
1x
1x
• Ovladač „CAP TOUCH“ je vybaveno 4 ovládacími funkcemi.
• Pro potvrzení volby musíte stisknout „RTN“, tím je realizována funkce ‘ENTER’. Kromě toho lze delším stisknutím tlačítka
“RTN“ vrátit zpět např. nastavení % hodnoty na původní nastavení.
• Otáčením ovladače „CAP TOUCH“ lze měnit data a pohybovat
se v rámci menu.
• Tak lze v podmenu např. otáčením doprava zvyšovat % hodnoty a otáčením doleva je snižovat.
• Pokud se chcete dostat do menu, musíte provést na tlačítcích
System (SYS)-, Basis (LNK) nebo (MDL) dvojklik. Kromě toho
lze z každého podmenu přeskočit rovnou na zobrazení servo
monitoru. K tomu 2x stiskněte tlačítko „SYS“.
Často užívaného menu nastavení, např. menu volby modulace,
lze dosáhnout velmi rychle přímo přes startovací displej (viz.
také popis startovacího displeje na následující straně).
Pohyb v menu vysílače T8 FG je koncipován jednoduše a
logicky.
Ovladač „CAP TOUCH“, tlačítko volby „S1“ a tlačítko „RTN“
slouží k ovládání menu.
1x
2x
• Pokud chcete ovladač „CAP TOUCH“ uzamknout, stiskněte na
ca. 1s tlačítko S1 ze startovacího displeje. Uzamčení kláves se
na displeji zobrazí symbolem klíče.
• Tlačítko S1 slouží k listování v rámci úrovně zvoleného menu
ze strany 1/2 na 2/2.
čítač stran
Příklad:
1Sek.
• K uvolnení tlačítka podržte ca. 1s stisknuté tlačítko S1.
• Delším stisknutím tlačítka S1 (1 s) v podmenu se dostanete
zpět na zobrazení startovacího displeje.
14
T8 FG
8.
Displej
POPIS ZÁKLADNÍHO (STARTOVACÍHO) DISPLEJE
Nejdůležitější informace programování vysílače se zobrazují na displeji. Současně jsou jednotlivá textová pole tohoto základního
nastavení i výchozími body pro jednotlivé programovací postupy. Textová pole se označují pomocí ovladače „CAP TOUCH“ a volí
stisknutím tlačítka „RTN“. Tímto způsobem se dostanete do požadovaného menu nastavení.
8.1 STARTOVACÍ DISPLEJ PRO VŠECHNY TYPY MODELŮ
Stopky 1
Zobrazení prvních
stopek Označením
a
potvrzením
vyvoláte
menu
nastavení
uživatelské
jméno
Start/Stop – stisknout „RTN“
Označením a stisknutím tl. „RTN“
nastavíte 00:00
Stopky 2
Z o b r a z e n í
druhých
stopek. Označením
a
potvrzením
vyvoláte menu
nastavení.
Ukazatel napětí
Při 6,8 V se spustí alarm
nízkého napětí. Okamžitě
přistaňte.
Název modelu Označením
a potvrzením
vyvoláte menu
v
volby modelů
v
NORMAL
Velké stopky
Volbou a označením tohoto pole
se zobrazí stopky přes celý displej.
Pokud chcete stopky zpět zmenšit,
stiskněte tl. „RTN“.
Zobrazení modulace
Multi/7CH
Označením a potvrzením vyvoláte menu
nastavení
zobrazení SD
karty
System-Timer
Zobrazuje
dobu
provozu v hod.,
min. a sekundách.
Označením a stisknutím tl. „RTN“
nastavíte 00:00
Ukazatel
vysílání
VF
Ukazatel letového
let
o
režimu (pouze u
větroně a heli)
Model-Timer
Zobrazuje dobu provozu
Z
hod., min. a sekundách.
vh
Označením a stisknutím
O
Oz
ttl. „„RTN“ nastavíte 00:00
Trimm Memory
Ukazatel polohy
trimu pro funkci
kniplů
15
T8 FG
8.2
MENU VOLBY OVLADAČŮ / PŘEPÍNAČŮ
Software vysílače T8 FG nabízí bohaté menu volby ovladačů.
Pro téměř všechny funkce lze libovolně zvolit ovladač. Ať už
jako ovladač pro funkci přepínače nebo jako ovladač pro řídící
funkci.
Zobrazení menu volby je stále stejné.
Jakmile je u nějaké funkce označeno a tlačítkem „RTN“ potvrzeno textové pole menu volby ovladačů, objeví se následující
menu volby. Upozorňujeme na skutečnost, že se toto menu
u jednotlivých funkcí mírně odlišuje, vždy dle použití se mění
zobrazení a volba.
Displej v příkladu znázorňuje menu volby přepínače pro funkci
„Programovatelný mix“ (‘Programmierbarer Mischer’). Veškeré
ovladače, přepínače a tlačítka trimů jsou uvedena a označena.
Zobrazí se podmenu pro potvrzení polohy přepínače, v příkladu
je to přepínač ‘SB’.
• Šipka zobrazuje aktuální mechanickou polohu přepínače.
Pomocí „CAP TOUCH“ určíte přes Ändern (změnit) polohy zapnuto (EIN) popř. vypnuto (AUS) požadovaný směr přepínání.
• Ve spodní části tohoto zobrazení se určuje typ přepínače –
tlačítkový (Memory) nebo „zarážkový“ (NORMAL).
•
V horní části tohoto zobrazení se zobrazuje aktuální letový
režim. Pokud má být tato funkce v různých letových režimech
obsluhována různými ovladači, příp. přepínači, musí dojít k
přepnutí na Separat. Dále se v tomto menu přepíná letový režim
a volí jiný ovladač/přepínač pro příslušný letový režim.
Pokud je zvolen ovládací knipl nebo proporcionální ovladač, lze
v následujícím displeji nastavit další funkce.
SET
K nastavení polohy přepínače, přesuňte zvolený ovladač
do požadované polohy přepínání, přesuňte kurzor na SET a
stiskněte tlačítko „RTN“. Spínací bod se zobrazí jako sloupcový graf.
AN/AUS
V tomto bodě menu se určuje směr přepínání, „NORM“
nebo opačné = „REV“ (reverzované).
J1...J4 = řídící kniply 1...4
SA...SH = přepínače A...H
LD...RD = levý/pravý otočný potenciometr
LS...RS = levý/pravý tahový potenciometr
AN/AUS = volba polohy přepínače
T1...T4 = tlačítka trimů
Označte si požadovaný přepínač nebo ovladač a potvrďte
volbu tlačítkem „RTN“.
Poté co jste zvolili požadovaný přepínač přejděte kurzorem na text. pole “EIN/AUS” a určete polohu přepínače.
MODE
LINEAR
V tomto nastavení je rozsah řídícího ovladače rozdělen do
zóny EIN (zapnuto), popř. AUS (vypnuto). Viz graf nahoře.
Podle toho, kde se řídící ovladač nachází, je funkce zapnutá
nebo vypnutá.
SYMETRICKÝ
V tomto nastavení jsou oba spínací body umístěny symetricky vůči nulové poloze řídícího ovladač. Funkce přepnutí
je provedena, jakmile hodnota ovladače překročí spínací
bod na jednom nebo druhém konci.
16
Volba přepínače
MEMORY
Ve spodní části tohoto zobrazení se určuje typ přepínače –
tlačítkový (Memory) nebo „zarážkový“ (NORMAL).
Funkce Logik
Určité funkce, jako např. letové režimy, lze přepínat i logickým
propojením dvou přepínačů, tzv. funkcí LOGIC.
Zvolte přepínač MODE (SINGLE) nebo přepínač s logickým
propojením (LOGIC).
Přitom jsou k dispozici následující funkce:
• AND: UND (A) propojení v řadě umístěných přepínačů, např.
„SA“
A „SB“ aktivují funkci.
• OR: ODER (NEBO) propojení paralelně umístěných přepínačů,
např. „SA“ NEBO „SB“ aktivují funkci.
• EX-OR: Entweder -Oder (buď a nebo) cílené propojení a
vyloučení
určitých přepínačů, např. ENTWEDER (nebo) „SA“ ODER
(nebo)
„SB“ aktivují funkci.
T8 FG
8.3 NASTAVENÍ STOPEK ( STOPPUHR )
Pomocí menu stopek můžete provádět nastavení elektronických
hodin. Hodiny jsou zobrazovány ve dvou oknech displeje. Díky
tomu máte neustále přístup např. k celkovému letovému času a
doby chodu motoru u elektroletu. Hodiny lze individuálně nastavit pro každý model. Při změně modelu se zadání automaticky
uloží.
K dispozici jsou 2 možnosti provozu – odpočítávání (countdown/ ABWAER) nebo počítání od nuly (count-up/ AUFWAE).
Při Abwärts-Modus/count-down, tedy odpočítávání, lze pro
každý model zadat maximální dobu letu, např. v závislosti na
objemu nádrže nebo kapacitě pohonných akumulátorů. Jakmile
jsou stopky zapnuty, začne se odpočítávat čas směrem dolů od
zadané hodnoty. Na displeji se zobrazuje zbývající čas.
Při počítání count-up se začíná na 0 a zobrazuje se doba, která
uplynula od aktivace. Během posledních 20 s naprogramovaného času pípá akustický hlásič co 2s. V posledních 10 sekundách naprogramovaného času pípá akustický hlásič každou
sekundu. Po uplynutí nastaveného času zazní na několik
sekund nepřerušovaný tón.
Čas pak běží dál se záporným znaménkem.
• Zvolte typ provozu (Abwärts- / Aufwärtszähler – počítání
nahoru/
odpočítávání)
Nejdříve musíte určit, zda mají aktivované stopky počítat
směrem nahoru (AUFW) nebo odpočítávat (ABWÄ). Pokud
chcete provést změnu, označte si odpovídající textové pole a
změňte nastavení pomocí „CAP TOUCH“.
Stopky
Upozornění:
Vysílač T8 FG je vybaven automatickými stopkami, které
uživatele upozorní na zapnutý vysílač, pokud nedojde
během 30 minut ke kontaktu s žádným řídícím ovladačem
(kniplem, přepínačem potenciometrem). Proto pohněte
kterýmkoli z ovladačů, abyste alarm deaktivovali a stopky
začaly fungovat od začátku. Popř. vypněte vysílač.
• Nastavení časového limitu
Postupně si označte textová pole ‘10’ a ‘00’ pro zadávání hodnot minut a sekund.
Nastavení se provádí přes „CAP TOUCH“. Maximální hodnota
časového limitu je 59:59 (min:s).
• Volba přepínače
Poté určete přepínač, kterým mají být stopky obsluhovány.
Zvolit lze přepínač pro:
- vrácení hodin na původní hodnotu (Reset)
- spuštění/zastavení hodin (Start/Stop)
Jednotlivým funkcím hodin lze přiřadit i stejný přepínač. Označte
si příslušné textové pole „START“ nebo „RESET“, potvrďte
tlačítkem „RTN“ a určete v menu volby přepínačů požadovaný
přepínač a směr přepínání.
Označte si na startovacím displeji pomocí „CAP TOUCH“ funkci
‘TI1’ popř.. „TI2“ a potvrďte volbu tlačítkem „RTN“.
Zde lze naprogramovat nastavení pro TI1 popř. TI2. Označte si
požadovanou funkci a potvrďte tlačítkem „RTN“.
Pro Timer 1 (Stopky 1) se displej nastavuje následovně:
Pokud chcete vrátit hodiny zpět na původní nastavení, použijte
k tomu určeným přepínač „RESET“. Existuje však i možnost
provést reset na startovacím displeji. K tomu si označte funkci a
potvrďte tlačítkem „RTN“
• Funkce Memory
Aktivací této funkce („EIN“) se při změně paměti modelu nebo
vypnutí vysílače uloží naposledy naměřený čas.
17
T8 FG
9. SYSTÉMOVÉ MENU
9.1
PROVOZ UČITEL ŽÁK
V tomto menu se programují základní nastavení vysílače, která
jsou nadřazená paměťovým pozicím. Nastavení, která jsou zde
provedena, jsou platná pro všechny paměťové pozice. Data
jedné paměťové pozice v tomto menu nelze změnit ani ovlivnit.
Vysílač T8 FG je na zadní straně vybaven dalšími zásuvkami.
Mimo jiné i zásuvkou učitel-žák, kterou lze použít i pro provoz
na leteckém simulátoru.
Výjimka: mód učitel-žák (Trainer), toto nastavení je ukládáno
individuálně s každou pamětí modelu. Dvojitým kliknutím na
„SYS“ toto menu vyvoláte.
nastavení režimu učitel/žák
kontrast displeje, světlost
zadání uživatelského jména
hardwarové přepólování ovladačů
zobrazení softwarové verze,
kapacita paměti SD-karty,
oblastní povolení, čísla přístrojů.
Kromě toho lze v tomto menu nastavit jazyk.
Dodržujte, prosím, následující pokyny:
• U žákovských vysílačů s 12+2 kanály s modulem TM-14 nebo
G3 modulací lze volitelně přepínat na 8CH nebo 12CH typ
modulace.
• U všech ostatních žákovských vysílačů musí být nastavena
8CH PPM (FM) modulace.
• U všech ostatních žákovských vysílačů se musí nastavit 8-CH
PPM (FM) modulace.
• Pokud nemají oba vysílače stejný mód (plyn vpravo/vlevo),
musí se na žákově vysílači provést příslušná změna (mód 1 …
4). nebo změna na vysílači učitele.
• Propojte vysílače učitele a žáka Trainer kabelem.
• Zapněte vysílač učitele.
• Podle typu vysílače se žákovský vysílač zapíná zasunutím
kabelu U/Ž. Abyste zabránili vysokofrekvenčnímu vysílání,
doporučujeme vytáhnout z žákova vysílače VF modul. Nebo
přepněte vysílač 2,4 GHz na Trainer, aby se VF vysílání vypnulo!
Vysílačům se zdrojem proudu 6NiCd nebo 2S Li-Poly
akumulátorů je provozní napětí dodáváno přímo přes Trainerkabel č. 1591. (např. T12FG, T12Z, T14MZ, FX-30, FX-40).
Ostatní vysílače s 6-ti pinovou mikro zásuvkou U/Ž a zdrojem
proudu z 8 článkového NiCd/NiMH akupacku vyžadují speciální Trainerkabel č. F1314. Tento kabel má integrovaný měnič
napětí (z 6 NC na 8NC) a zabraňuje tak permanentnímu alarmu
18
• Po uvolnění spínače musí být řízení ovládáno zpět z učitelova
vysílače.
Bližší informace o nastavení najdete v kapitole 9.2 na str. 19
„Systém menu“ v menu nastavení „Trainer“.
Režim U/Ž (Trainer) umožňuje začátečníkům naučit se ovládat
model za pomoci zkušeného pilota. Propojte vysílače učitele
a žáka odpovídajícím kabelem, který lze samostatně zakoupit.
Vysílač T8 FG lze používat jako učitelský i žákovský.
Trainer:
Display:
Nutzername:
Gebereinstellungen:
Info:
při nízkém napětí (např. T4EX, T6EXP, T7C, T9CP, T10C).
• Proveďte test funkcí, přepněte spínač U/Ž a překontrolujte
řídící funkce žákovského vysílače.
Přes software lze zvolit, zda má žákův vysílač disponovat vlastními funkcemi mixů řízení nebo bude používat funkce učitelova
vysílače. Jako alternativu lze zvolit i kombinovaný provoz, kdy
mohou model řídit oba vysílače.
Otáčením “CAP TOUCH ” provedete volbu z funkcí, které jsou
k dispozici.
Zobrazí se následující displej:
2x
Systémové menu
Vysílač T8 FG lze použít jako vysílač učitele i žáka v kombinaci s jinými robbe/Futaba vysílači. Přitom vyplývají následující
možnosti kombinací / požadavků na kabel učitel-žák:
Vysílač T8 FG jako učitelský v kombinaci s následujícími
vysílači žáka:
Učitel
Žák
Trainerkabel
T8 FG
Skysport T4YF, T4EX,
T6EX, T7C, T9C, T10C
Trainerkabel Spezial
č. F 1314
T8 FG
T12Z, T12FG,
T14MZ, FX-30, FX-40
Trainerkabel
č. F 1591
Vysílač T8 FG jako žákovský v kombinaci s následujícími
vysílači učitele (vysílačové aku v žákově vysílači nutné):
Učitel
Žák
Trainerkabel
T8 FG
Skysport T4YF, T4EX,
T6EX, T7C, T9C, T10C
Trainerkabel Spezial
č. F 1314
T8 FG
T12Z, T12FG,
T14MZ, FX-30, FX-40
Trainerkabel
č. F 1591
Pro bezdrátový 2,4 GHz Trainer provoz doporučujeme
Wirelless Trainer System 2,4 GHz č. F1414.
T8 FG
Systémové menu
PROVOZ TRAINER JAKO UČITELSKÝ VYSÍLAČ
výhradně učitelem.
Důležité upozornění:
Režim Trainer s ostatními robbe- Futaba vysílači jako
žákovským vysílačem lze realizovat jen s takovými vysílači,
které jsou vybaveny obdélníkovou 6-ti pólovou mikrotrainer zásuvkou.
Zde jsou na 4 stránkách k dispozici následující funkce:
• FUNK:
V tomto módu je odpovídající funkce dále předávána vysílači
žáka. V žákově vysílači musí být vypnuty všechny funkce mixů.
Předávány jsou pouze ty funkce, které jsou na „FUNK“. Žák
používá nastavení mixů učitelova vysílače. Učitel a žák řídí
model alternativně, v závislosti na poloze přepínače režimu U/Ž.
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v systémovém menu
funkci ‘TRAINER’ a potvrďte volbu tlačítkem “RTN”.
Na 4 stránkách (1/4-4/4) menu „TRAINER“ lze provést
veškeré základní nastavení pro provoz učitel-žák.
• PŘEPÍNAČ:
Volba přepínače pro změnu v ovládání mezi učitelem a žákem.
Označte a potvrďte tuto funkci. V dalším podmenu je možno
zvolený přepínač a jeho směr účinku potvrdit. Přepínače:
9.2
TRAINER
• ACT/INA (AKT/INA):
Nastavení módu: „AKT“ = funkce U/Ž zapnutá, „INA“ = funkce
U/Ž vypnutá.
• 12/8 kanál: změna z 12 na 8 kanálů
• NORM:
V tomto módu se taktéž předává odpovídající funkce dále na
vysílač žáka. Přitom používá žák nastavení mixů vlastního
vysílače a potřebuje pro ovládání modelů požadované funkce
mixů. Pokud dojde k přepnutí na učitelův vysílač, používá žák
jeho funkce mixů. Učitel a žák model řídí alternativně, v závislosti na poloze přepínače režimu U/Ž.
• MIX:
Pokud zvolíte tento mód a přepínač režimu je v pozici EIN
(zapnuto), mají učitel i žák společný přístup k ovládání modelu.
Učitel i žák ovládají model přes nastavení a mixy v učitelově
vysílači.
Po těchto řádných zadání nastavení pro režim učitel/žák je
možné pro každý kanál určit, zda bude po předání ovládán
pouze žákovým vysílačem nebo bude nastaven tzv. MIX provoz, ve kterém může do řízení zasahovat i učitel. Různé módy
lze nastavit samostatně pro každou funkci, možná je i kombinace módů pro různé funkce.
Přejděte na textové pole MODE na kanál, který má být změněn.
Otočením ovladače „CAP TOUCH“ lze potvrdit mód za následujících možností.
KONFIGURACE ŽÁKOVSKÉHO KANÁLU
Zde lze konfigurovat, který žákovský kanál ovládá který učitelský
kanál, vhodný i ke změně módu (Stick mód – mód ovladačů) 1/2
nebo 2/4. Díky tomu je možné ovládat i virtuální kanály, které
dříve nebyly v režimu učitel-žák k dispozici. Pokud chcete zvolit
tuto funkci, přesuňte se ovladačem „CAP TOUCH“ na textové
pole „SCHÜ-K“ (ŽÁK-K) a zvolte tlačítkem „RTN“.
Př.: „SCHÜ-K“ KA2 (KANÁL 2) je přenesen na učitelský kanál 1.
• AUS:
Tento kanál není dále předáván na žáka, je obsluhován
19
T8 FG
REŽIM TRAINER JAKO ŽÁKOVSKÝ VYSÍLAČ
Pokud chcete vysílač konfigurovat jako žákovský, musí být
režim Trainer vypnutý a jednotlivé funkce nastaveny na „AUS“
(VYP).
9.4 NASTAVENÍ DISPLEJE
V menu nastavení „DISPLAY“ je možné změnit nastavení kontrastu, světlosti a délky doby podsvícení displeje.
NASTAVENÍ KONTRASTU DISPLEJE
Důležité je zadání počtu kanálů. Podle toho, jaký vysílač je
použit jako učitelův, musíte zvolit odpovídající počet kanálů
(7KAN/MULTI).
Aktivujte textové pole „KONTRAST“ a změňte nastavení kontrastu otáčením ovladače „CAP TOUCH“. Otáčením doleva
bude kontrast slabší, otáčením doprava bude kontrast silnější.
9.3 PROVOZ NA LETECKÉM SIMULÁTORU
Pokud chcete vysílačem T8 FG obsluhovat letecký simulátor,
použijte adaptérkabel č. 8239.
Pokud chcete kontrast uvést zpět na původní nastavení,
stiskněte po volbě a označení řádku tlačítko „RTN“ a podržte
jej min. 1s. Tak se displej dostane zpět na výchozí nastavení
(5).
Pokud chcete ušetřit energii, mělo by být během provozu
leteckého simulátoru vypnuto VF vysílání. Viz str. 64.
NASTAVENÍ SVĚTLOSTI DISPLEJE
Podle stávajících světelných poměrů lze individuálně nastavit
světlost vysílačového displeje.
Rozsah nastavení je od „AUS“ (VYP=vypnuto), 1-20. Pokud
chcete šetřit energii, světlost displeje vypněte. Přednastavená
hodnota je 10.
DOBA PODSVÍCENÍ DISPLEJE
Dobu podsvícení displeje lze taktéž nastavit. Rozsah nastavení je od „AUS“ (VYP=vypnuto) = stále zapnuto“,
„10-240“ sekund.
20
Systémové menu
T8 FG
9.5
UŽIVATELSKÉ JMÉNO
Pomocí této funkce můžete naprogramovat své jméno.
UŽIVATELSKÉ JMÉNO
Pokud označíte textové pole Nutzername a potvrdíte tlačítkem
„RTN“, objeví se na displeji menu pro výběr znaků, pomocí
kterých zadáte své jméno.
ENTER:
Funkce „ENTER“ slouží k potvrzování a převzetí zadaných
dat.
Vysvětlivky:
Funkce „PFEIL“ (šipka) slouží k ovládání kurzoru v uživatelském
jménu.
• REV:
Ovladač pracuje ve změněném módu s opačným směrem
účinku.
Jméno uživatele může obsahovat až 10 znaků (včetně mezer).
Nejdříve označte ovladačem „CAP TOUCH“ písmeno, které má
být změněno, poté zvolte „LÖSCHN“ (SMAZAT), abyste písmeno vymazali. Poté zvolte z nabídky požadované písmeno
ovladačem „CapTouch“ a potvrďte tlačítkem „RTN“. Tím je
nové písmeno přijato. Pokud chcete jméno vymazat, přejděte
ovladačem CAP TOUCH“ na textové pole „Löschen“ a potvrďte
tlačítkem „RTN“.
Revers ovladačů
Touto funkcí lze změnit směr účinku veškerých ovladačů a
přepínačů (hardwarové přepólování). Přepólování hardwaru
způsobí obrácení směru funkcí. Údaje na displeji (procentuální
hodnota / znaménka) se tím nemění. Pokud nemáte nějaké speciální požadavky, doporučujeme nechat nastavení na NORM.
Tato funkce je myšlena jen pro zvláštní případy, kdy piloti
potřebují určité funkce přizpůsobit svým individuálním zvyklostem.
ZURÜCK: – zpět: Funkcí zpět lze kurzorem přeskočit na
začátek řádku a znovu zobrazit původní jméno.
MÓD ŘÍDÍCÍCH OVLADAČŮ (STICK MODE)
Vedle mechanické přestavby plynu disponuje vysílač přiřazením
funkcí řídících ovladačů. Software vysílače má kromě
předprogramovaného módu 2 ještě 3 další módy řídících kniplů.
Díky této možnosti můžete systém optimalizovat dle svých
zvyklostí. Protože přiřazení řídících funkcí zůstává na odpovídajících výstupech serv přijímače stále stejné, musí být pouze
určeno, kterým typem přiřazení funkcí bude pilot model ovládat.
Stisknutím tlačítka „RTN“ a otočením ovladače „CAP TOUCH“
můžete zvolit požadovaný mód 1 .. 4.
Označte ovladačem „CAP TOUCH“ funkci H/W-REVERSE
v systémovém menu a volbu potvrďte tlačítkem „RTN“. Poté
označte a vyvolejte „GEBERUMPOLG“ (REVERS OVLADAČŮ).
Pokud chcete provést změnu ve stávajícím jménu, přejděte
na tlačítko s šipkou („PFEIL“). Nyní můžete stisknutím tlačítka
„RTN“ posunovat kurzor požadovaným směrem. Pokud chcete
písmeno vymazat, klikněte kurzorem před tento znak, přejděte
ovladačem „CAP TOUCH“ na volbu „Löschen“ (zmazat) a
potvrďte tl. „RTN“. Pokud chcete jméno převzít, přesuňte kurzor na textové pole ENTER a potvrďte tl. „RTN“.
Popis funkcí
• NORM:
Ovladač pracuje v normálním módu s běžným směrem účinku.
LÖSCHEN: Funkcí „Löschen“ (mazání) lze mazat jednotlivé
znaky.
Abbrechen – přerušení:
Pokud chcete některou z činností přerušit (ukončit) a přejít
zpět do menu, přesuňte se ovladačem „CAP TOUCH“ na
textové pole NUTZERNAME a volbu potvrďte tlačítkem
„RTN“.
.
9.6 NASTAVENÍ OVLADAČŮ
Zadání můžete provést pomocí velkých a malých písmen a
znaků.
Systémové menu
Mód 1: plyn vpravo, křidélka vpravo, SOP vlevo, VOP vlevo
Mód 2: plyn vlevo, křidélka vpravo, SOP vlevo, VOP vpravo
Mód 3: plyn vpravo, křidélka vlevo, SOP vpravo, VOP vlevo
Mód 4: plyn vlevo, křidélka vlevo, SOP vpravo VOP vpravo
Upozornění:
Při změně směru účinku ovladače dojde současně automaticky
i k reversu příslušného trimu.
21
T8 FG
9.7 INFORMACE
10.
Toto menu zprostředkovává informace o čísle přístroje, nastaveném jazyce, aktuální verzi softwaru, oblasti použití a paměti
modelů.
Funkce základního menu, které budou dále jednotlivě popsány,
slouží k základnímu nastavování pro jeden model popř. jednu
paměťovou pozici. Tato individuální data jsou uložena pod jedním názvem modelu v oddělené paměti.
ZÁKLADNÍ (BASIS) MENU
Základní menu se zobrazuje následovně:
Základní menu
Fail Safe:
End Punkt(ATV):
Motor Aus:
Leerlauf 2:
Trim-Einst.:
Data Reset:
nastavení Fail Safe
nastavení dráhy serv
funkce odpojení motoru
pozice plyn-volnoběh 2
nastavení délky kroku trimu
vynulování (reset) dat
Upozornění:
Je nach gewähltem Modelltyp ist die Darstellung der einzelnen
Funktionen in den Motormodell, Segler oder Heli Basis-Menüs
leicht unterschiedlich.
2x
10.1 SERVO
Přístroj: sériové číslo vysílače
Jazyk: můžete volit mezi němčinou, holandštinou,
francouzštinou, španělštinou, češtinou, ruštinou, italštinou,
angličtinou a japonštinou.
Verze: číslo verze použitého softwaru si můžete prohlédnout v textovém poli „Version“.
Oblast: Zobrazuje kód pro přípustnou oblast.
Modl Memo: Jakmile je do vysílače instalována SD karta,
je zde zobrazena obsazená kapacita paměti počtem pamětí
modelů (data modelů). Vysílač může pracovat s kartami až
do 2 GB = 3862 modelů.
Pokud ve vysílači není instalována žádná SD karta, neobjeví se žádné zobrazení.
Př. : 49/3862
49 je počet obsazené paměti. 3862 je celková kapacita
vložené SD karty.
Protože na displeji není možné zobrazit všechny funkce základního menu, které jsou k dispozici, je zde ještě druhý displej,
ve kterém lze zvolit ostatní funkce. Tlačítkem S1 je možno mezi
těmito displeji přepínat. Otočením ovladače „CAP TOUCH“
přes poslední pozici ven se automaticky zobrazí další stránka.
Volba probíhá potvrzením ovladače „CAP TOUCH“ tlačítkem v
odpovídajícím směru.
Druhé základní menu se zobrazuje následovně:
přepín. kanály 9+10
1x
ukazatel dráhy v %
K dispozici jsou následující funkce:
Servo:
Modell Auswahl:
Modell Typ:
Frequenz:
Funktion:
Servomittenverstellung:
Servoumpolung:
22
V menu „SERVO“ jsou ve formě sloupcového grafu s procentuálními hodnotami zobrazeny všech dráhy serv, které vyplývají
ze všech naposledy naprogramovaných nastavení a funkcí
mixů. Toto menu je ideální jako kontrolní program pro manuální
kontrolu drah kormidel nebo jako automatické testování všech
serv.
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ funkci „SERVO“ v základním menu a potvrďte volbu tlačítkem „RTN“.
servomonitor
volba paměti modelu
volba typu modelu
volba frekvence a modulace
volba přepínače a pořadí zapoj.
nastavení středové (nulové) polohy
změna chodu serva
Monitor serv disponuje 3 různými módy:
Servotest “Aus”
V tomto módu se zobrazují všechny aktuální dráhy serv/
pozice serv odpovídajících pozic řídících ovladačů pro
manuální kontrolu funkcí mixů a nastavení drah jednotlivých servokanálů.
T8 FG
Přesuňte požadovaný ovladač. Na displeji se u odpovídajících
kanálů zobrazí velikosti výchylek jako sloupcový graf a procentuální hodnota.
10.2 VOLBA MODELU
Vedle vlastní volby dat paměťové pozice se v tomto menu provádí celkové ovládání modelu, jako např. nové ukládání, kopírování, mazání nebo přejmenovávání.
Funkce Servotest
Nulová poloha „Neutral“ Všechny kanály se pomocí vysílače
uvedou do nulové polohy. Tato funkce je perfektní pro kontrolu
serv a uvedení servopák do správné nulové polohy. Dále lze
tuto funkci využít i při zástavbě serv při hledání nulové polohy.
Přesuňte ovladačem „CAP TOUCH“ testovací mód z polohy
Aus na Neutral.
Automatický servotest „Bewegen“
Kapacita paměti je ca. 500 kB, interně lze uložit 20 modelů, na
32 MB SD kartu až 60 modelů. Vysílač je schopen pracovat až s
2 GB kartami, díky kterým lze uložit až 3862 modelů.
Upozornění:
Vytvořte si záložní kopii Vašich paměťových pozic, zvláště v
případě, pokud experimentujte s různými nastaveními. Při vypnutí vysílače se příslušná aktuální data zapíší do paměti.
VYVOLÁNÍ PAMĚTI MODELU
Tento mód aktivuje automatický servotest, všechny kanály jsou
pomalu procházeny od jednoho konce ovladače na druhý. Tato
funkce je ideální pro testování serv nebo maximálních výchylek
kormidel. Zapněte testovací mód (Bewegen). Zvolte ovladačem
„CAP TOUCH“ požadované textové pole, mód aktivujte a
potvrďte.
Upozornění:
Během testování je přihlédnuto k nastavení limitů dráhy serv.
Všechna předprogramovaná nastavení Dual Rate (dvojí
výchylky), chod ovladačů apod. jsou při řízení serv zohledněna.
Označte si menu „VOLBA MAODELU“ („MODELLWAHL“) a
zvolte ovladačem „CAP TOUCH“ požadované médium pro
ukládání. Zvolte buď „INTE“ pro interní paměť nebo „KARTA“
(CARD) pro paměti modelů, která jsou ukládána na SD kartu.
V pravé části displeje se objeví přehled modelů zvoleného
média pro ukládání. Jsou zde všechny uložené paměťové
pozice s názvy modelů. Označte ovladačem „CAP TOUCH“
požadovaný model a potvrďte tlačítkem „RTN“.
• Poté si označte textové pole „VOLBA“ (AUSWAHL) a potvrďte
tlačítkem „RTN“.
• Zobrazí se bezpečnostní dotaz, který ještě jednou musíte
potvrdit tlačítkem „RTN“. Poté je nová paměťová pozice aktivována.
Základní menu
UKLÁDÁNÍ NOVÉ PAMĚŤOVÉ POZICE
• Označte si textové pole „NEU“ (NOVÝ) a aktivujte. Z
bezpečnostních důvodů je přerušeno funkční spojení.
• Potvrďte následující bezpečnostní dotaz stisknutím tlačítka
„RTN“ na 1s.
• Na displejích, které se automaticky objeví - zvolte typ modelu
a potvrďte změnu (viz kap. 10.3)
• Potvrďte změnu modulace
• Poté je nová paměťová pozice aktivovaná.
Nový model je uložen pod jménem „New“ s průběžným
číslováním a takto je uveden i v seznamu modelů. Na závěr
byste pak měli modelu přiřadit jeho název.
MAZÁNÍ PAMĚŤOVÉ POZICE
• Z bezpečnostních důvodů není možné vymazat paměť aktivního modelu.
• Model, který chcete vymazat, vyberte ovladačem „CAP
TOUCH“ ze seznamu modelů a potvrďte tlačítkem „RTN“.
• Poté označte textové pole „SMAZAT“ („LÖSCHN“) a potvrďte
tlačítkem „RTN“.
• Tlačítkem S1 proces mazání přerušíte.
PŘEJMENOVÁNÍ PAMĚTI MODELU
• Model, jehož jméno má být změněno, zvolte v odpovídajícím
paměťovém médiu (INTE/CARD) ze seznamu modelů
ovladačem
„CAP TOUCH“ a potvrďte tlačítkem „RTN“.
• Poté si označte textové pole „NAMNEU“ (přejmenování) a
potvrďte tlačítkem „RTN“.
Na displeji se zobrazí menu se všemi znaky, které lze použít pro
přejmenování modelu.
obr. displeje
S1=listovat
• Teprve potom je vysílač se změněnou paměťovou pozicí
připraven k provozu.
23
T8 FG
Název paměti je možno zadat pomocí písmen a číslic. Název
modelu může mít až 10 znaků (včetně mezer).
KOPÍROVÁNÍ PAMĚTI MODELU
Paměť modelu je možno přenést v rámci stejného ukládacího
média, ale také do jiného příslušného paměťového média.
1) Zvolte zdroj dat, ze kterých má být vytvořena kopie a určete
kopírovaný model.
- INTE nebo
- KARTA (CARD)
Označte si odpovídající textové pole a zvolte ovladače, „CAP
TOUCH“ požadované médium pro ukládání.
Pokud je název modelu pro dodatečný index příliš dlouhý, jsou
dva poslední znaky umazány.
Základní menu
10.3 TYP MODELU
V tomto menu se volí pro modely letadel typ modelu, typ křídel
a kormidel a u vrtulníků typ mixování cykliky. Dle volby jsou pak
nabídnuty co nejvhodnější odpovídající funkce mixů.
Tím se redukuje množství zobrazovaných údajů na nutné minimum a displej je přehlednější.
Upozornění:
Volbu typu modelu byste měli provést před nastavováním
modelu, protože změna typu modelu vymaže všechna nastavení, která byla před tím provedena. Označte si ovladačem
„CAP TOUCH“ funkci „Model typ“ v základním menu a volbu
potvrďte tlačítkem „RTN“. Objeví se níže uvedený příklad displeje, který se může podle daného typu modelu mírně odlišovat.
Pokud je vysílač v 7CH módu, objeví se nápis „K8 ungültig“ (K8
neplatný)
Označte si kurzorem volbu TYPE a potvrďte tlačítkem „RTN“.
2) Poté musíte označit kurzorem místo uložení cílových dat a
potvrdit tlačítkem ‘RTN’.
- INTE nebo
- KARTA (CARD)
3) Označte si textové pole COPY kurzorem a volbu potvrďte
stisknutím tlačítka ‘RTN’ na min. 1s.
Otáčením ovladače „CAP TOUCH“ můžete proces přerušit.
Kromě toho lze pod „ZUS-LISTE“ (doplňující seznam) i přepsat
stávající paměť modelu.
Při kopírování a přepisování se u stávajících názvů modelů
objeví pokračovací číslo -1,-2 apod.
24
Označte si ze 3 kategorií požadovaný typ modelu (motorový
model, větroň nebo vrtulník) a potvrďte tlačítkem „RTN“.
Potvrďte tlačítkem „RTN“ bezpečnostní dotaz, který
bezprostředně následuje.
Po potvrzení volby jsou automaticky k dispozici příslušné typy
křídel, ocasních ploch nebo desek cykliky. V zásadě jsou k
dispozici následující možnosti volby:
• Typ modelu:
motor. model – vrtulník – větroň
T8 FG
• Typ křídel:
normal: 1 KŘI, 2 KŘI, 2 KŘI- 1 VZKL, 2KŘI - 2 VZKL
U větroňů doplňkově: 2 KŘI - 2 VZKL – 2BRKL, 4
KŘI -2 VZKL
Samokřídla:
KŘI, 2 KŘI - 1 VZKL, 2 KŘI -2 VZKL
Základní menu
Zobrazení volby a bezpečnostní dotaz.
Celkem jsou k dispozici následující typy desek cyklik:
U modelů samokřídel lze alternativně zvolit typ směrovky.
• H1:
• H2:
• Typ ocasních ploch: (Normal, V-plochy a Ailvator (2. výškovka)
pro motorové modely a větroně). Při přepnutí na samokřídlo se
pojmenování kormidlo mění na typ kormidla - Rudertyp!
• Typ cykliky:
a H4X)
(H1, H3 140°C, HR3 120°C, HE3 90°C, H4
VOLBA TYPU KŘÍDLA A OCASNÍCH PLOCH
Pokud jste zvolili jeden z typů letadel (motorák nebo větroň),
můžete v následujícím kroku určit pro tento model také odpovídající typ křídel a ocasních ploch. Objeví se menu volby pro
modely letadel.
• HR3 120º:
Volba typu křídel.
• H-3 140 º:
• HE3 90 º:
• H-4X(45):
Volba počtu kkormidel.
id l
VOLBA TYPU CYKLIKY
Pokud zvolíte jako typ modelu vrtulník, může být v následujícím
kroku pro model určeno ovládání pro odpovídající typ cykliky.
Určení typu ocasních ploch.
řízení pomocí 1 serva
řízení pomocí 2 serv klonění (Roll) a 2
serv
klopení (Nick)
řízení pomocí 3 serv (vždy 1 servo pro
Nick
(klopení), Roll (klonění) a Pitch (úhel
náběhu
kolektiva), které jsou navzájem k sobě
uspořádány pod úhlem 120 º
CCPM řízení pomocí 3 serv s
prodloužením
řídících bodů pro obě serva klonění (Roll)
řízení pomocí 3 serv, které jsou navzájem
k sobě
uspořádány pod úhlem 90 º
řízení pomocí 2 serv klonění (Nick) a 2
serv klopení (Roll) + 45° virtuálního
otáčení
RESET: Pokud mají být po změně typu desky cykliky vrácena
všechna data modelů na původní nastavení, musíte v textovém poli „RESET“ zvolit „EIN“ (zapnuto).
Aktivace probíhá shodně jako vyvolání různých typů
křídel.
V kapitole 6.1 na str.13 tohoto návodu jsou ve formě
tabulky přehledně uvedena osazení servy.
Osazení serv u vrtulníků najdete na str. 46 v kapitole 12.
Upozornění:
Typy křídel 2Q+2W+2B (2KŘI+2VZKL+2BRKL), stejně jako
i 4Q+2W (4KŘI+2VZKL) jsou k dispozici pouze v multi
módu.
25
T8 FG
10.4 FREKVENCE VOLBA TYPU MODULACE FASST 7KAN
/ MULT
Vysílač lze provozovat ve dvou různých typech modulace:
FASST MULT (8+2 kanálů) a FASST 7KAN (1-7 kanálů).
Na startovacím displeji vlevo dole je zobrazen aktivní typ modulace.
10.5 ZMĚNA FREKVENČNÍHO PÁSMA
Při změně frekvenčního pásma zvolte v základním
menu“FREQUENZ” (FREKVENCE).
Poté následuje dotaz, které frekvenční pásmo má být zapnuto:
General nebo France.
1. Při změně typu modulace zvolte na startovacím displeji vlevo
dole textové pole MULT/ 7KAN nebo menu “FREQUENZ” v
základním menu.
Základní menu
2. 2400 … 2454 MHz, pozice přepínače „France“
Tento rozsah frekvence je v souladu se zeměmi EU,
označení „CE“. Zde není nutná žádná notifikace a neplatí
zde žádná národní omezení.
Doporučení:
Pro země jako Rakousko, Francii, Rusko, Itálii a Belgii
zvolte frekvenční pásmo 2 (2400 … 2454 MHz), poloha
přepínače „France“ (viz návod). V Rumunsku a Bulharsku
je nutné dodatečné všeobecné povolení, kontaktujte Váš
úřad. V Norsku není dovoleno používat zařízení v okruhu 20
km kolem výzkumné stanice Ny Aelesund.
2. Přesuňte kurzor na požadovaný typ modulace a zvolte jej.
Typ modulace se ukládá v příslušné paměti modelu.
Upozornění k volbě rozsahu frekvenčního pásma v pásmu 2,4
GHz.
Oblast použití: země EU, Norsko, Švýcarsko, Island, Rusko
V pásmu 2,4 GHz jsou k dispozici 2 různá frekvenční pásma:
1.2400 … 2483,5 MHz, pozice přepínače „General“
Tento rozsah frekvence není ve všech zemích EU jednotný,
např. ve Francii, proto je nutné použít označení „CE!“. Dále
musí být zařízení ze strany výrobce přihlášeny na příslušných
místech dané země. V tomto rozsahu pásma mohou díky
chybějícímu sjednocení pásem platit pro každou zemi odlišná
ustanovení pro používání pásma 2,4 GHz a výkon vysílání.
Pro různé přijímače FASST 2,4 GHz lze zvolit následující typy
modulací:
FASST MULT: mód 8+2 CH, přijímač R608FS, R6008HS,
R6014FS a R6014HS.
FASST 7CH: mód 7 CH, přijímač R606FS, R607FS, R617FS,
R6004 FF a R6106 HF/C
Při volbě typu modulace FASST 7CH se v různých menu
(nulová poloha serva, revers serv apod.) zobrazuje 8 nebo více
kanálů. Nastavení lze však provést pouze pro kanály 1-7.
26
Důležité:
Po změně frekvenčního pásma musí dojít k novému napojení přijímače na vysílač..
Po odpovídající volbě potvrďte změnu frekvence.
Při Nein“ (NE) zůstává výkon vysílání vypnutý a lze ho zapnout později.
Upozornění: Před prvním startem vždy proveďte test
dosahu
T8 FG
VOLBA OVLADAČE TRIMU
Libovolně lze zvolit i ovladače trimů. Postup je stejný jako u
volby ovladače. Označíte textové pole „TRIM“ odpovídající
funkce, potvrdíte je a poté se objeví menu pro nastavení trimů
(Trimm-Einstellmenü).
10.6 FUNKCE
Volba typu modelu jako základu pro funkce mixů a pořadí
řídících ovladačů probíhá automaticky jako optimální konfigurace pro zvolený typ modelu. Pokud je to možné, doporučujeme
Vám tuto funkci zachovat, aby byl vytvořen jakýsi jednotný standardní typ přiřazení serv.
V tomto menu je možné ze symbolů znázorněných na levé
straně displeje zvolit ovladače trimů a přiřadit je.
V menu „FUNKCE“ je přehledně zobrazeno, na kterém výstupu
má být odpovídající servo připojeno a kterým ovladačem řízeno.
U funkcí se dvěmi nebo i více servy jsou dokonce odpovídající
ovladače konfigurovány. V rámci jednoho typu modelu variuje
konfigurace jen málo. Počet přiřazených kanálů je podmíněn
počtem kormidel a klapek.
Jinak je tomu u změny typu modelu. Pokud se typ modelu
změní např. z normálních kormidel na kormidlo s 2. servem
výškovky (Ailvator), musí se nutně změnit i pořadí funkcí. To
platí samozřejmě také pro modely větroňů s motorem i bez
motoru, stejně jako i pro samokřídla s wingletami nebo bez nich.
PŘIŘAZENÍ ŘÍDÍCÍCH OVLADAČŮ
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ menu nastavení funkcí v
základním menu a potvrďte volbu tlačítkem „RTN“.
K dispozici jsou i další schémata tohoto typu, číslování na pravé
straně udává, o které z nich se jedná. Pro všechny funkce lze v
tomto menu přiřazovat požadované ovladače a trimy a určovat
pořadí funkcí. Objeví se následující displej:
Základní menu
NASTAVENÍ TRIMU
Kromě toho je v tomto menu možno provést ještě následující
nastavení:
Každé řídící funkci lze přiřadit libovolný ovladač. Stejně tak
lze libovolně změnit odpovídající kanál.
• Nejdříve musíte ovladačem „CAP TOUCH“ označit textové
pole „FUNKTION“ a potvrdit tl. „RTN“.
• Následně určete požadovaný řídící ovladač pro tuto funkci.
K tomu si musíte označit a aktivovat textové pole ‘GEBR’
(ovladač). Zobrazení se změní a objeví se menu volby, které
symbolicky znázorňuje jednotlivé ovladače vysílače.
Trimm Rate / hodnota trimu
Nastavení dráhy trimu probíhá plynule od -150 do + 150%
dráhy ovladače. Předprogramované nastavení má hodnotu
30%. Po označení a aktivaci této funkce lze otočením ovladače
„CAP TOUCH“ nastavit požadovanou hodnotu v %. Stisknutím
tlačítka „RTN“ na min. 1s se znovu aktivuje původní hodnota
nastavení (30%).
Trimm Mode / mód trimu
Po označení a potvrzení volby tohoto textového pole lze
otočením ovladače „CAP TOUCH“ zadat následující módy.
Normal = běžný způsob trimování, rozsah trimu je symetricky
rozložen kolem středu. Zvolený rozsah trimu se přesune kolem
středu, přičemž se určí koncové body tohoto rozšíření.
• V tomto displeji lze přiřadit požadovaný ovladač vybrané
funkce přesunutím blikajícího kurzoru pomocí ovladače „CAP
TOUCH“ a potvrzení tlačítkem „RTN“.
ATL = asymetrické trimování, mění hodnotu trimu jen na jednom ovladači, většinou pro funkci plynu, aby bylo možno trimovat volnoběh bez ovlivňování pozice plného plynu.
ATL Normal/Reverse= působení trimů je účinné jen nad středem
kniplu (Normal) nebo pod ním (Reverse).
27
T8 FG
Základní menu
Odlišné hodnoty trimů pro letové režimy
PŘEPÍNÁNÍ FUNKCÍ
10.7 NASTAVENÍ NULOVÉ POLOHY SERV
GLOB / SEPA:
Funkce (Global/Separat) se zobrazuje pouze v menu vrtulníků
a větroňů, neboť jen tyto typy modelů disponují přepínáním
letových režimů. Viz. kapitola 10.13, str. 32.
Aby bylo možné funkce přiřadit odpovídajícímu kanálu, lze
danou funkce zaměnit nebo ji zapojit na jiný kanál.
Při zástavbě serv do modelu je v podstatě nejlepší, když jsou
páky serv při nulové poloze trimování na vysílači také v nulové
poloze.
K tomu si zvolte a označte funkci, kterou chcete změnit. Poté
lze z menu volby zvolit novou funkci.
U vrtulníků je to velká výhoda, když lze odděleně namísto
společně nastavit a uložit hodnoty trimů pro statický letový režim
„VISENÍ“ (Schweben) a dynamický letový režim „AKROBACIE“
(Kunstflug).
Pokud by nebylo možno zabránit odchylce nebo by se při použití
jiných serv nebo již zabudovaných serv neutrální poloha odchylovala, je možné pomocí této funkce uvést serva všech kanálů
do přesné nulové polohy.
Touto funkcí by se měly kompenzovat jen drobné odchylky,
jinak bude chod serva omezený a asymetrický.
VIRTUÁLNÍ KANÁLY
V základním menu funkce jsou konfigurovány virtuální funkce
V-1 až V-4. Jako virtuální jsou označovány takové funkce, které
nemají žádné vlastní kanály serv a využívají ostatní kanály
jako „dvojitou funkci“. Virtuální kanál je samostatná druhá řídící
křivka, kterou působí ovladač na výstup serva. Příkladem je
funkce Butterfly, která využívá servo křidélek a vztlakových
klapek nebo funkce výškovky u samokřídel, kde jsou křidélka
řízena ve dvojité funkci také jako výškovka.
Doporučujeme postupovat následovně:
Nejdříve byste měli nastavit zalétané hodnoty trimů pokud
možno co nejpřesnější montáží servopák a seřízením táhel
kormidel. Paměť trimu a nastavení v tomto menu by měly
být nastaveny na 0%. Poté byste měli využít tohoto menu
pro přesné nastavení nulové polohy.
V tabulce osazení serv na stranách 13 a 47 jsou virtuální funkce
rozpracovány.
ZMĚNA OSAZENÍ PŘIJÍMAČE
Nová je i možnost změny pořadí kanálů. Tak lze kupříkladu
funkci z kanálu 4 zaměnit s funkcí kanálu 1, aniž byste znovu
nastavovali ovladač nebo trim nebo museli přepojovat výstupy
na přijímači.
Upozornění:
Před nastavením nulové polohy serv byste prvně měli určit
smysl jejich otáčení (revers serv).
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v základním menu funkci
„Servomitte“ (STŘED SERVA) a potvrďte volbu tlačítkem „RTN“.
Polohy serv se zobrazují jako hodnota. Pokud chcete změnit
nastavení, musíte označit kurzorem odpovídající kanál. Po
zvolení požadovaného kanálu můžete změnit nastavení kroků
trimu otočením ovladače „CAP TOUCH“. Rozsah nastavení je
-240 až + 240 kroků, což odpovídá +/-20 ° dráhy serva. Výchozí
nastavení je 0 kroků.
28
T8 FG
Upozornění:
Revers serv mění i směr trimování přiřazených trimů.
Příslušné aktivované nastavení lze
vrátit zpět na původní hodnotu (0
kroků), když stiskněte a min. 1s podržíte
tlačítko „RTN“.
Základní menu
U modelů vrtulníků byste si měli přesně rozmyslet, zda a
jakou F/S pozici plynu nastavíte. Nastavení plynu na 80%
má smysl, abyste vrtulník udrželi na Hoovern.
Avšak existuje nebezpečí, že elektrovrtulník, když omylem vypnete vysílač dříve než přijímač, sám vzlétne. Nastavení na ca.
20% takovému vzlétnutí při rušení může zabránit, avšak vrtulník
spadne. Protože je provoz v pásmu 2,4 GHz opravdu odolný
vůči rušení, je HOLD mód v módu Heli tou nejlepší alternativou.
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v základním menu funkci
‘FAIL SAFE’ a volbu potvrďte tlačítkem “RTN”.
10.8 REVERS SERV
Touto funkcí lze elektronicky přepólovat směr chodu všech
serv. Díky tomu není nutné během montáže serv brát ohled na
směr jejich otáčení. Dříve než začnete programovat další data
byste měli touto funkcí nastavit požadovaný směr otáčení serv.
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v základním menu
funkci „Servoumpolung“ (revers serv) a volbu potvrďte tlačítkem
„RTN“.
10.9 NASTAVENÍ FAILSAFE
V 7 CH provozu je funkce Failsafe trvale přiřazena na kanál 3 a
nelze to změnit. U „Multi“ provozu lze volně osadit kanály 1-8.
Naprogramovat lze následující nastavení:
1. „HOLD“ mód: V přijímači se uloží poslední bezchybně
vysílané signály, které budou v případě rušení dále předány
servům. S těmito signály bude přijímač pracovat tak dlouho,
dokud nepřijdou z vysílače nové bezchybné signály. Tento mód
je přednastavený z výroby.
Toto menu má pro kanály 5-8 další úroveň, což signalizuje i
čítač stran na pravé straně displeje. Označte si ovladačem
„CAP TOUCH“ textové pole F/S kanálu, pro který má být nastavení Fail-Safe změněno. Otočením ovladače „CAP TOUCH“
doleva provedete změnu z módu HOLD na F/S. Pro potvrzení
změny stiskněte tlačítko „RTN“.
2. (F/S) Fail-Safe. Serva se přesunují do pozice, která je naprogramovaná přes vysílač a je dočasně uložena i v přijímači.
Směr chodu serv se zobrazuje v příslušném textovém poli jako
‘NORM’ popř. ‘REV’.
Při změně nastavení musíte ovladačem „CAP TOUCH“ označit
odpovídající kanál. Po této volbě následuje změna směru chodu
otáčením ovladače „CAP TOUCH“ z ‘NORMAL’ na ‘REV’, popř.
naopak.
Stisknutím tlačítka „RTN“ se příslušný proces změny směru
chodu uzavře.
V příkladu je zobrazen normální a reversovaný chod serv.
3. Dodatečně je k dispozici ještě funkce „Batterie-Fail-Safe“. V
7CH provozu je funkce B/FS trvale nastavena a nelze ji vypnout. Aby zůstal model ovladatelný i v případě B/FS, musí být
určen přepínač resetu. Jakmile klesne napětí přijímačových
aku pod hodnotu 3,8V, přesunou se serva, pro které je zvolena
funkce B/FS, na předprogramovanou pozici a tím dají pilotovi
na vědomí, že jsou akumulátory vybité. Poté musíte okamžitě
přistát!!
Doporučení pro F/S: u motorových modelů: motor na pozici
volnoběhu a nastavení křivek, u větroňů: se vysunou vztlakové, přistávací klapky a brzdící štíty.
Nastavit F/S pozici!
Pro nastavení Fail Safe musíte nakonec naprogramovat odpovídající pozice. K tomu si musíte označit ovladačem „CAP
TOUCH“ textové pole (úplně vpravo, F/S POS) odpovídajícího
kanálu. Poté přesuňte příslušný ovladač do požadované polohy
a volbu potvrďte tlačítkem „RTN“. Příslušná výchylka serva
se zobrazí jako % hodnota. Tento postup musíte provést pro
všechny kanály s nastaveními ‘F/S’.
Pokud chcete přepnout mód zpět z F/S na HOLD, musíte
označit textové pole odpovídajícího kanálu (úplně vlevo), otočit
ovladačem „CAP TOUCH“ doprava a potvrdit tlačítkem „RTN“.
Stejným způsobem lze pro každý kanál v „Multi“ provozu modu29
T8 FG
lace naprogramovat Battery-Fail Safe. Údaj na displeji se změní
z AUS na ‘B.F/S’. Zadání výstražné polohy serva probíhá
již výše popsaným způsobem a zobrazí se jako % hodnota.
Doporučujeme pro tuto funkci určit servo plynu, brzdy nebo příp.
přistávacích klapek.
Poté, co byly hodnoty uloženy, jsou všechna data poslána přes
autotransfer přijímači. Tento přenos trvá ca. 30-60s a je signalizován blikající LED diodou na přijímači. Během přenosu nesmíte s modelem létat!
Funkci Battery-Fail-Safe je možné vynulovat. Pokud ji chcete
využít, musíte si pro ni určit přepínač. Nastavený ovladač se
zobrazuje v textovém poli „--“ ve 3. úrovni displeje. V uvedeném
příkladu byl zvolen přepínač „SA“.
Základní menu
10.10 NASTAVENÍ DRÁHY SERVA (KONCOVÉ BODY)
Tato funkce umožňuje nastavení
dráhy serv, odděleně pro každou
stranu, pro všech 8 kanálů. Použití
této funkce je nezbytné, pokud
chcete zabránit příliš velké dráze
serva, než kterou povoluje i mechanické omezení. Pro speciální případy
lze dráhu serva také zvětšit. Funkce
ovlivňuje příslušný kanál serva a
všechny přimixované funkce tohoto
kanálu. V tomto menu lze pro každý
kanál nastavit také mezní bod dráhy
serva (Limit) a rychlost serva.
30-140%
vlevo
30-140%
vpravo
lze nastavit individuálně pro každou stranu výchylky serva.
Předprogramovaná hodnota nastavení je 135%, rozsah
nastavení je 0-155%. Stisknutím tlačítka „RTN“ na minimálně
1s se vrátíte zpět na původní nastavení.
Proč zadávat limity koncových bodů?
Předem zadaná dráha serva může být překročena příliš
velkým nastavením dráhy ovladače nebo vzájemným mixováním dvou funkcí. Pokud chcete zabránit nárazu serv,
měla by být nastavena maximální možná dráha serva popř.
určeno mechanické ovládání pomocí koncového bodu. Tím
je zajištěno, že servo neurazí větší dráhu, než která byla
určena koncovým bodem a nezáleží na tom, jaká hodnota
ovladače nebo mixu na servo působí.
Prosím, nezapomínejte na to, že všechna změněná nastavení
rovněž ovlivňují proporcionálně dráhu trimu a příp. nastavené
podíly dvojích výchylek (Dual Rate).
10.11 FUNKCE VYPNUTÍ MOTORU
Důležité upozornění:
Pokud chcete přezkoušet nastavení Failsafe na kanálu
plynu, odstraňte vrtuli nebo rotorové listy (z motoru),
abyste zamezili nechtěnému spuštění motoru. Funkci lze
bezpečně přezkoušet i pomocí serva zapojeného na kanál
plynu. Teprve potom vypněte vysílač před testem funkce
Failsafe.
Upozornění:
V zásadě jsou z výroby kanály již naprogramovány na
HOLD. Přezkoušejte, zda je toto nastavení pro Váš model
vhodné.
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v menu koncové body
(Endpunkt) funkci „Limit“ a potvrďte volbu tlačítkem „RTN“. Displeji se zobrazí následovně:
Servoweg L+R
Limit
dráha
Označte si ovladačem „CAP
serva
TOUCH“ v základním funkci
„Motor Aus“ menu a volbu
potvrďte tlačítkem „RTN“. Na
displeji se objeví následující zobrazení:
Nastavení dráhy serv
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ sloupec pro výchylky
serv vpravo a vlevo. Textové pole se tmavě vysvítí. Ovladačem
„CAP TOUCH“ nastavte dle svých zvyklostí procentuální hodnotu dráhy serva. Pokud chcete změnit dráhu serva pro oba
směry, musíte změnit hodnotu i ve 2. sloupci SERVOWEG
(dráha serva). Přeprogramovaná hodnota je 100%, dráhu lze
nastavit v rozsahu 30 - 140%. Stisknutím tlačítka „RTN“ na min.
1s se vrátíte zpět na původní nastavení.
Limit-Point Vorgabe (nastavení koncového bodu)
Určení koncového bodu probíhá stejným způsobem.
Označte si odpovídající textové pole a nastavte ovladačem
„CAP TOUCH“ odpovídající hodnotu. I tento koncový bod
30
Touto funkcí lze pomocí
přepínače vypnout motor,
aniž byste změnili trimování
volnoběhu. Pro motorové modely
a vrtulníky je to velmi elegantní
způsob, jak motor vypnout.
dráha
vypnutí
motoru
Funkci aktivujete tak, že označíte řádek ACT/INA. Ovladačem
„CAP TOUCH“ přepnete mód z „INA“ na „ACT“ nebo „EIN“,
podle polohy spínače a potvrdíte tlačítkem „RTN“.
Poté zvolte přepínač, kterým budete motor vypínat. Volbu provedete tak, že označíte textové pole „--“ a stisknutím tlačítka
T8 FG
„RTN“ vyvoláte menu Volba přepínačů. Zvolte požadovaný
spínač a aktivujte zapnutý režim.
10.12 PŘEDVOLENÉ NASTAVENÍ PLYNU (VOLNOBĚH 2)
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ pozici „Motor aus“ (POZ)
a nastavte odpojovací bod jako procentuální hodnotu dráhy
serva. Rozsah nastavení je 0 – 50%, přeprogramovaná hodnota
je 17%. Stisknutím tlačítka „RTN“ na min. 1s se vrátíte zpět na
původní hodnotu nastavení.
Funkce „Leerlauf 2“ (volnoběh 2) umožňuje díky přepínači rychlé
nastavení předvolené pozice plynu v rozsahu nízkých otáček,
např. při přistávacím manévru. Předpokladem pro spuštění této
funkce je taková poloha páky plynu, která drží motor v nízkých
otáčkách.
Zvoleným přepínačem motor vypnete, pokud je knipl plynu v
poloze volnoběhu.
Prosím, dodržujte během nastavování následující pokyny:
• Pokud chcete motor spustit, musí být spínač pro zhasnutí
motoru (throttle cut) v neaktivní pozici AUS.
Základní menu
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v základním menu funkci
„Leerlauf 2“ (volnoběh 2) a volbu potvrďte tlačítkem „RTN“.
Na displeji se objeví následující zobrazení:
• Nastavte procentuální hodnotu tak, aby byl karburátor zavřený.
Dávejte přitom pozor, aby táhla nenajížděla na doraz!
• Pokud je během zapnutí vysílače ještě zapnutá funkce odpojení motoru, spustí software alarm. Alarm vypnete pomocí
přiřazeného přepínače.
• Tato funkce alarmu by měla uživatele upozornit na to, že je
karburátor ještě zavřený a motor nelze nastartovat.
Funkci aktivujete tak, že označíte řádek AKT/INA. Ovladačem
„CAP TOUCH“ přepnete mód z „INA“ na „AKT“ nebo „EIN“ (zapnuto), podle polohy spínače a volbu potvrdíte tlačítkem „RTN“.
• Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ pozici „OFFSET“ a
nastavte volitelnou polohu klapky karburátoru jako procentuální hodnotu dráhy serva. Rozsah nastavení je 0 – 100%,
předprogramovaná hodnota je 0%. Stisknutím tlačítka „RTN“ na
min. 1s se vrátíte zpět na původní hodnotu nastavení.
Stisknutím zvoleného přepínače se karburátor nastaví tak, že
se motor bude točit v požadovaných otáčkách.
• Poté zvolte spínač, kterým budete motor vypínat. Volbu provedete tak, že označíte textové pole „SCHALT“ a stisknutím
tlačítka „RTN“ vyvoláte menu Volba přepínačů. Nyní zvolte
požadovaný přepínač.
31
T8 FG
Základní menu
10.13 NASTAVENÍ TRIMŮ
10.14 RESET DAT
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v základním menu funkci
‘TRIM-EINST’ (TRIM.NASTAV.) a volbu potvrďte tlačítkem
„RTN“. Displej se zobrazí následovně:
Pokud chcete zadat data nového modelu, je často nutné, abyste
vymazali data paměti, kterou už nebudete potřebovat.
• Předvolba trimu (T1 – T4, aktivní FZS) FZS = letový režim
Pomocí tohoto podmenu lze všechna nastavení trimů aktuálního
letového režimu vrátit zpět na původní hodnotu.
Poté zvolte na startovacím displeji odpovídající škálu hodnot
trimů a podržte min 1s stisknuté tlačítko „RTN“. Převzetí hodnoty je potvrzeno pípnutím a zobrazení pak přeskočí zpět na
0%.
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v základním menu funkci
„DATA-RESET“ a potvrďte volbu tlačítkem „RTN“. Displej se
zobrazí následovně:
zobrazení kroku
trimu
nastavitelné
astavitelné pouze
pouz u větroňů a
heli
Aktuální nastavení se na displeji zobrazí jako hodnota Step
(kroku) nebo jako procentuální hodnota pro tlačítka trimů T1...
T4. Pokud má být hodnota Step udána v procentech, musíte
nastavit ovladačem „CAP TOUCH“ “EINH” (jednotka) na procenta. Mód tlačítka trimu je v menu „Mot-Model“ (motorový
model) trvale nastaven na Separat a toto nastavení nelze
změnit.
Přes nastavení Step lze nastavit spuštění trimů. Spuštění lze
nastavit od 1 do 200, aby mohly být trimovány i ty nejmenší
nepřesnosti.
Předvolená hodnota Step je 4 (rozsah -50 až +50 kroků). Při
nastavení Step hodnoty na 8 získáte rozsah -25 až +25 kroků.
Čím vyšší hodnota, tím menší rozlišení.
UKLÁDÁNÍ HODNOT TRIMŮ
Pokud má být během letu změněno nastavení trimování, můžete
pomocí této funkce během letu předtím zjištěné hodnoty trimů
uložit. Dříve než vypnete vysílač nebo aktivujete jinou paměť
modelu, doporučujeme tyto hodnoty trimů uložit. Při dalším letu
pak máte k dispozici optimální hodnoty, ačkoli je ovladač trimu
nastaven zpět na 0%.
K tomu si v základním menu zvolte „TRIM-EINST“ (NASTAV.
TRIM). Z pamětí T1-T4Memory zvolte „ACT“.
32
• Vynulování všech dat modelů
Pomocí tohoto podmenu lze všechna data modelů základního
menu, až na funkci nastavení frekvence, typu modelu a volby
modelu, vrátit zpět na výchozí nastavení.
Separat (SEPA) / Global (GLOB)
Přes funkci „GLOB“ / „SEPA“ lze zvolit, zda bude ovladač
trimu pro tuto funkci stejný ve všech letových režimech =
„GLOB“ (global). Pokud dojde k přepnutí na „SEPA“ (separat), může být ovladač trimu pro tuto funkci pro každý letový
režim jiný. Zobrazení se změní přes zvolený přepínačem
letových režimů.
Možná je i kombinace global i separat působícího ovladače
trimů
Upozornění:
Toto přepínání funguje pouze u nastavení typu modelu
větroň nebo vrtulník.
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ textové pole, které
odpovídá vašemu požadovanému postupu a volbu potvrďte
tlačítkem „RTN“. Vlastní mazání dat pak spustíte opakovaným
stisknutím tlačítka. Stisknutím jiného tlačítka reset dat přerušíte.
T8 FG
11. MENU MODELŮ (MODELY LETADEL)
Funkce menu modelů, které jsou níže jednotlivě popsány,
slouží k naprogramování rozšiřujících nastavení pro model
popř. paměťovou pozici. Tato data jsou uložena pod naprogramovanými názvy modelů v příslušné paměti.
2x
Na displeji nelze zobrazit všechny funkce, které menu modelů
nabízejí, a proto je zde ještě druhá možnost zobrazení, ve které
lze zvolit zbývající funkce. V závislosti na zvoleném typu modelu jsou mimo jiné k dispozici ještě následující funkce:
• WINGLET:
• MOTOR:
• SEITE->HÖHE:
• SNAP ROLL:
• STÖRKLAPPE:
• LANDEKLAPN:
• GEMISCHVER:
funkce winglet
nastavení motoru
mix směrovka-> výškovka
funkce Snap-Roll
mix brzdících štítů
mix přistávacích klapek
nastavení směsi
Menu modelů - letadla
11.1 SERVO, VIS STR. 22
11.2 LETOVÝ REŽIM (POUZE VĚTRONĚ )
Software vysílače T8 FG má pro jednotlivé paměti modelů k
dispozici vždy 5 letových režimů. Pro různá letová zadání tak
lze uložit příslušné optimální nastavení a v případě potřeby je
přepínačem vyvolat.
Touto funkcí lze např. naprogramovat pro model větroně
optimální nastavení kormidel pro startovací fázi. Během startu
se vysunou obě křidélka a klapky dolů, aby dodaly modelu co
možná nejvíce vztlaku. K zajištění stabilní letové pozice existuje
možnost provést pomocí výškovky vyrovnání kolem boční osy
letadla (offset). Během startu lze tyto hodnoty pomocí přepínače
nebo určité pozice ovladače vyvolat.
Pokud je pro jednu paměť modelu naprogramováno více letových režimů, lze libovolně zadat prioritu. Letové režimy lze
i kopírovat. Pro každý kanál je možné naprogramovat dobu
zpoždění, aby nebylo přepnutí náhlé a prudké, nýbrž proběhlo
hladkým přechodem.
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v menu modelů funkci
‘FLUGZUST’ (LET.REŽ.) a volbu potvrďte tlačítkem “RTN“.
1x
Programovací postup zahrnuje následující kroky:
• SERVO:
• FLUGZUSTAND:
• DUAL-RATE:
• PROG. MIXER:
• GAS KURVE:
• GAS-VERZÖG:
• QUER-DIFF.:
• KLAPPEN EINST:
• QUER - WÖLBKLAP:
• QUER - BREMS:
• QUER->SEITE:
• SPOILER-WÖ:
• HÖHE-SPOI:
• WÖLB->HÖHE:
• SEITE->QUER:
• BUTTERFLY:
• TRIMM MIX:
• KREISEL:
• V-LEITWERK:
• AILVATOR:
servo monitor
volba letových režimů
přepínatelná 2. křivka řízení
programovatelný mix
nastavení křivek plynu
nastavení zpoždění
diferenciace křidélek
nastavení klapek
mix křidélka ->vztlakové klapky
mix křidélka -> brzdící klapky
mix křidélka -> směrovka
mix Spoiler -> vztlakové klapky
mix výškovka -> Spoiler
mix vztlakové klapky. -> výškovka
mix směrovka -> křidélka
Butterfly mix
nastavení trimu
nastavení gyra
nastavení V-kormidel
nastavení Ailvator
• Funkce přepínání SINGLE / LOGIC
K přepínání letových režimů lze zvolit mezi jedním jediným
(Single) přepínačem nebo logicky propojenou přepínací funkcí
(Logic) dvou přepínačů.
Přitom jsou k dispozici následující funkce:
• AND: UND (A) propojení v řadě uložených přepínačů, např.
„SA A „SB“ aktivují funkci.
33
T8 FG
• OR: NEBO propojení paralelně uložených přepínačů, např.
„SA A „SB“ aktivují funkci.
• EX-OR: buď-anebo cílené propojení a zapojení určitých
přepínačů např. BUĎ „SA“ NEBO „SB“ aktivují funkci.
ODER „SB“ aktivieren die Funktion.
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ ve sloupci ‘VERZG’
(ZPOŽĎ) kanál, pro který chcete změnit dobu zpoždění. Nastavení provedete otočením ovladače „CAP TOUCH“. Rozsah
nastavení je 0-27 kroků. Původní hodnota nastavení je 0 kroků,
tzn., že není naprogramováno žádné zpoždění.
Menu modelů - letadla
11.3 NASTAVENÍ DUAL RATE (DVOJÍ VÝCHYLKY)
Zadat lze až 5 různých nastavení Dual Rate (2. přepínatelná
dráha ovladače) s rozdílnými drahami (Dual Rate / nebo křivky
Expo). Z toho lze maximálně 4 ovládat jedním přepínačem.
Označte si textové pole „DUAL RATE“ a zvolte tlačítkem „RTN“.
V následujícím podmenu můžete provést nastavení.
• ZMĚNA PRIORITY
• KOPÍROVÁNÍ LETOVÝCH REŽIMŮ
Nejdříve si zvolte letový režim (zdroj), který chcete kopírovat. Označte si cílové textové pole do kterého se má letový
režim zkopírovat a potvrďte. Nyní si označte textové pole
„Copy“ a následně stiskněte a min. 1s podržte tlačítko
„RTN“. Letový režim se nyní kopíruje.
• NASTAVENÍ DOBY ZPOŽDĚNÍ
Označte si v seznamu funkci, pro kterou chcete provést změnu.
Poté aktivujte textové pole „VERZ“ (zpoždění/prodleva) a
potvrďte tlačítkem „RTN“. Zobrazení se změní a zobrazí se následující displej:
34
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v seznamu letový režim,
jehož prioritu chcete změnit. Pomocí ovladače „CAP TOUCH“
lze označený řádek (letový režim) šipkou přesunout nahoru
nebo dolů a tím změnit i jeho prioritu. Přitom platí, že má poslední řádek nejvyšší prioritu.
Nejdříve musíte zvolit požadovanou funkci, kterou chcete
použít. K tomu přesuňte kurzor do odpovídajícího řádku na
první textové pole.
funkce
aktivní letový režim
Poté musíte nastavit odděleně hodnoty pro pravou a levou
stranu křivky. K tomu si označte odpovídající textové pole a
ovladačem „CAP TOUCH“ změňte hodnotu. Rozsah nastavení
je -200 až +200%. Předvolená hodnota nastavení je +100%.
Stisknutím tlačítka „RTN“ na min.1s aktivujete zpět původní
nastavení. Stejným způsobem provedete i nastavení pro obě
exponenciální křivky.
V menu Heli a Větroň lze ještě navíc zvolit, zda má přepínání
pro křivky fungovat přes běžný přepínač jako v menu modelů
letadel nebo přes přepínání letových režimů.
T8 FG
11.4 PROGRAMOVATELNÉ MIXY
Menu modelů - letadla
jiný přepínač nebo ovladač, musí být nastavení na „H/W“. Volbu
musíte potvrdit tlačítkem “RTN”.
Vysílač T8 FG disponuje kromě trvale naprogramovaných
funkcí mixů ještě 5 volně programovatelnými mixy pro každou
paměťovou pozici. Tyto mixy disponují předprogramovatelnými
vyvolavatelnými nastaveními řídících ovladačů, od lineárního až
po 5-ti bodové křivky.
Pro optimální ovládání modelu letadla, např. při akrobatickém létání, lze tyto mixy použít ke kompenzaci vzájemného ovlivňování jednotlivých funkcí. Díky tomu je ovládání
jednodušší a pohodlnější. Mixy propojují libovolné funkce a
kanály (Master a Slave kanál).
Při nastavování řídících ovladačů jsou k dispozici 2 typy křivek
(lineární a křivka). S odděleně nastavitelným zpožděním je
možné naprogramovat všechny úpravy tak, aby byl přechod při
aktivaci mixu plynulý.
Funkce volba trimu určuje, zda má trimování master kanálu
ovlivňovat i Slave kanál. Funkce Offset umožňuje přizpůsobení
mixovaných kanálů na hlavní funkci, aby nedošlo k výchylce
kormidla v nulové poloze. Individuálně lze zvolit přepínače nebo
ovladače, kterými mají být různé mixy aktivovány.
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v menu modelů funkci
„PROGR MIXER“ a potvrďte volbu tlačítkem „RTN“. Displej se
zobrazí následovně:
• Aktivace mixu
Přesuňte kurzor ve druhém displeji na textové pole ‘INA’.
Otočením ovladače „CAP TOUCH“ doleva mix aktivujete, což
je potvrzeno blikajícím údajem ‘ACT’ . Tlačítkem “RTN” musíte
celý postup uzavřít.
• Určení přepínače mixu
Přesuňte kurzor ve druhém displeji na textové pole ‘--’ a
stiskněte tlačítko ‘RTN’. Poté se zobrazí menu volby přepínačů.
Zvolte zde přepínač pro obsluhu a směr účinku mixu. Pokud má
být mix neustále zapnutý, musí zůstat nastavení v pozici „--“.
• Nastavování hodnot příp. křivek mixů
Nejdříve musí být určena forma křivek. K dispozici jsou dva
módy. U lineárního nastavení lze změnit dva body. V nastavení
křivek lze měnit nastavení individuálně 5-ti bodovou křivkou.
Označte si textové pole „LINEAR“ popř. „KURVE“ (křivka) a
proveďte volbu.
• Pokud tento mix propojíte s nějakým jiným mixem, musíte
v levém sloupci „Link“ naprogramovat odpovídající zadání.
Funkce Link se používá tehdy, když chcete programovatelný
mix propojit s jinými funkcemi mixu.
Př.: model má dvě serva křidélek, přičemž každé je připojeno na
přijímači na samostatném výstupu. Pokud má následovat propojení směrovky na křidélko, je při pohybu směrovkou ovládáno
jen jedno servo.
• Pokud je funkce „Link“ aktivní, je do stávající mixu přimixován,
takže jsou ovládána obě křidélka.
• Mód Link lze nastavit z „AUS“ (přeprogramováno) na „+“ nebo
„-„. Příslušné znaménko udává směr účinku. Změny se provádí
otočením ovladače „CAP TOUCH“.
• Nakonec je možné nastavit funkce trimů. Přitom je nutno určit,
jaký má mít trimování obou kanálů účinek. V odpovídajícím oknu
„TRIM“ je možné nastavit „AUS“ nebo „EIN“. V provozu „EIN“
ovlivní trimování master kanálů také Slave kanál. V opačném
případě jsou oba kanály nezávislé. Po označení textového pole
následuje přepnutí módu ovladačem „CAP TOUCH“ a potvrzení
tlačítkem ‘RTN’.
• Nastavení OFFSET X příp. Y
Pozice OFFSET přesně určuje bod, od které polohy ovladače
je mix účinný.
Jednotlivé mixy jsou uvedeny po řádcích. Na displeji je zobrazeno 5 mixů. Postup programování je uveden na příkladu 1. mixu.
S mixy 2-5 se pracuje shodně.
K programovacím vzorům se dostanete tak, že označíte odpovídající mix a potvrdíte tlačítkem „RTN“. Zobrazení na displeji se
změní a objeví se první menu k programování mixů. Přitom jsou
k dispozici dvě úrovně, což signalizuje čítač uprostřed stránky.
Programování zahrnuje následující kroky:
• Zadání pro programování Slave kanálu Nastavení probíhá
stejným způsobem.
• Zadání pro programování Master kanálu Pro normální mix
proveďte nastavení podle následujícího schématu.
Nejdříve si označte textové pole vpravo vedle „MASTER“.
Ovladačem „CAP TOUCH“ můžete zvolit funkci, která má být
použita jako Master kanál. Avšak pokud chcete zvolit nějaký
Označte si textové pole vpravo vedle Slave, určete ovladačem
„CAP TOUCH“ funkci a volbu potvrďte tlačítkem „RTN“.
Pokud chcete, můžete na závěr ještě aktivovat společný mód
(Verbindungsmodus) výše popsaným způsobem.
35
T8 FG
11.5 NASTAVENÍ KŘIVEK PLYNU / ZPOŽDĚNÍ
(POUZE U MOTOROVÝCH MODELŮ)
Pohybem řídícího kniplu plynu je automaticky ovládáno servo
plynu. Pod zobr. „GAS VERZÖG“ (zpoždění plynu) lze pro něj
ještě nastavit zpoždění.
K individuálnímu sladění mezi ovládáním motoru a plynu lze
funkci plynu přiřadit křivku, pro kterou je k dispozici až 5-ti
bodové nastavení.
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“v menu modelů funkci
‘GAS KURVE’ (křivka plynu) a volbu potvrďte tlačítkem „RTN“.
Menu modelů - letadla
11.6 DIFERENCIACE KŘIDÉLEK
Obecně je u leteckých modelů potřebná diferenciace křidélek
pro kompenzaci negativního kroutícího momentu. Při zatáčce
se vnější křídlo pohybuje vzduchem rychleji, má větší vztlak, ale
současně také větší odpor (odpor je zde vedlejším produktem
obtékání křídla vyvozujícího vztlak). Proto i u křidélka tohoto
křídla, které je vychýleno dolů, dochází k většímu odporu než
u křidélka, které je vychýleno nahoru. V zatáčce pak vzniká
opačný kroutící moment kolem kolmé osy letadla a trup má tak
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v menu modelů funkci
„QUER-DIFF“ a potvrďte volbu tl. „RTN“. Displej se zobrazí
následovně:
bez diferenciace
Při programování proveďte následující kroky:
Programování diferencovaných výchylek
Označte si na displeji serva křidélek (lze až 4), vždy pro pravou
a levou stranu, odpovídající textové pole nastavení. Nastavení
provedete ovladačem „CAP TOUCH“ a potvrdíte tlačítkem
„RTN“. Přesuňte knipl odpovídajícím směrem do koncové
polohy pravé nebo levé výchylky.
50% diferenciace
100% diferenciace (Split)
tendenci vybočovat ze zamýšleného oblouku zatáčky.
Naprogramujte křivku tak, aby zůstal
počet otáček motoru při pohybu pákou
plynu přes celkové rozsah nastavení
pokud možno konstantní.
Diferenciace křidélek způsobuje, že se křidélka automaticky
vychýlí více nahoru než dolů, což pomáhá zmenšit indukovaný odpor. Pak nedochází k žádnému negativnímu kroutícímu
momentu.
křid. 1
křidélko 3
křid.2
Touto funkcí
jsou navzájem
m i x o v á n a
dvě oddělená
k ř i d é l k a ,
přičemž
lze
křidélko 4
nastavit velikost výchylek „křidélka nahoru“ a „křidélka dolů“
samostatně pro každé křidélko. Některým z přídavných ovladačů
lze provést přesné nastavení. Pro každou klapu je nutno použít
samostatné servo. U vysílače T8 FG lze nastavit individuální
přiřazení ovladačů. Na tomto obrázku je názorně předvedena
možnost dvou klapek křidélek pro jednu polovinu křídla.
36
Nastavení diferenciace Butterfly (pouze u větroňů)
Při procentuálním zadání „BUTTERFLY DIFF“ lze nastavit účinek diferenciace křidélek při pohybu „BUTTERFLY“ na
požadovanou hodnotu.
T8 FG
11.7 NASTAVENÍ KLAPEK
hlavní vztlk.kl.
vztlk.kl
křid..
(Wölb)
(Wöl2)
(Que1)
brzdící klapky
(BRKL u. BRK2)
VOP
SOP
V-KORMIDLA
VOP
Bremsklappenweg
hlavní
křid..
(QUE2)
VOP2
Ailvator
V tomto menu
je možno provést nastavení
pro klapky křídel
a výškovky tak,
aby byla redukována rychlost
modelu,
ale
současně měl
model
díky
své geometrii
potřebný vztlak
pro pomalý let.
Přitom se vyklopí
klapky kormidel
křídel dolů.
Pro 6 klapek, např. 2Q+2W+2B oder 4Q+2W (Q=křidélka, W=
vztlaky, B=brzdící), lze individuálně naprogramovat kompenzaci offsetu.
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v menu modelů funkci
„Klappen Einstellung“ (nastavení klapek) a volbu potvrďte
tlačítkem „RTN“.
Displej má více úrovní, které se zobrazí následovně:
Zumischung von Brems- auf Wölbklappenweg
Menu modelů - letadla
11.8 MIX KŘIDÉLKA -> VZTLAKOVÉ KLAPKY
V tomto menu
lze naprogramovat zadání mixu,
který při pohybu
kniplem pro
křidélka vychýlí
vztlk.kl.
vztlk.kl. křidélka
křidélka
souhlasně s
(Wölb)
(Wöl2)
(Quer a
(Que2 a
křidélky i vztQue3)
Que4)
lakové klapky.
Tento
mix
zlepšuje rychlost klopení modelů větroňů, protože kromě
křidélek se vychýlí i vztlakové klapky a tím vznikne větší
moment klonění. Současně se minimalizuje individuální odpor
křídla v zatáčce.
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v menu modelů funkci
„Quer-Wölbklap.“ a potvrďte volbu tlačítkem „RTN“. Displej má
jednu úroveň zobrazení, která se zobrazuje následovně:
V prvních menu se nastavení provádí prakticky shodně. Rozdíl
spočívá v tom, že se v prvním displeji programuje zadání pro
vztlakové klapky, ve druhém pro brzdící klapky a ve třetím pro
brzdící a vztlakové klapky.
V poslední úrovni se v řádku ‘ACT/INA’ aktivuje mix vztlakových klapek. V řádku SW’ lze určit přepínač a směr jeho účinku.
Předvolba je nastavena na „—„, mix je tedy neustále zapnutý.
Můžete určit, zda se má mix brzdících a vztlakových klapek
(‘Brems- Wölbklappen’) aktivovat manuálně přes přepínač nebo
řídící knipl.
dráha vztlak. kl.
Na závěr musíme upozornit, že jsou možnosti programování a
zobrazování displeje odlišné dle zvoleného typu modelu popř.
typu křídel.
Po aktivaci této funkce v řádku „AKT/INA“ výše popsaným
způsobem, je možné pro obě vztlakové klapky, vždy pro
výchylku křidélka vpravo a vlevo, nastavit ovladačem „CAP
TOUCH“ hodnotu mixu v %. Znaménkem +/- se určí směr
účinku nastavení.
Pokud má být mix propojený s mixem křidélek-brzdících klapek, musí být provedena odpovídající nastavení v řádku „LINK“.
Funkci musíte aktivovat a Link zapnout.
dráha brzd. kl. přimixování dráhy brzdících a vztlakových
klapek
37
T8 FG
V tomto menu lze naprogramovat zadání mixu, který při pohybu
kniplem křidélek vychýlí souhlasně s křidélky i brzdící klapky.
Tímto mixem se zvyšuje ovladatelnost modelu kolem podélné
osy, protože kromě křidélek se vychýlí i brzdící klapky, které
mají funkci křidélek.
Winglet
(SOP)
Winglet
(SOP2)
křidélko hlavní
(QUE3) křidélko
(QUER)
brzd.kl.
(BRKL)
brzd.kl. křidélka
(BRKL2) (Que2 u.
Que4)
11.11 SPOILER-WÖ (MIX VZTLAKOVÝCH KLAPEK)
11.10 MIX KŘIDÉLKA -> SMĚROVKA
11.9 MIX KŘIDÉLKA -> BRZDÍCÍ KLAPKY
křidélka
(Quer a
Que3)
Menu modelů - letadla
H o d n o t o u
mixu je možno
nastavit křivku
pro
přesné
přizpůsobení se
dráze klapky.
Funkci lze aktivovat volitelným
přepínačem a
přes Link propo-
jit s ostatními mixy.
Vyvolejte ovladačem „CAP TOUCH“ mix.
Displej se zobrazí následovně:
Po aktivaci tohoto mixu v řádku ‘ACT/INA’ lze pro obě brzdící
klapky, vždy pro výchylku křidélka vpravo a vlevo nastavit hodnotu mixu v %. Znaménkem +/- se určí směr účinku nastavení.
V řádku „SW“ (přepínač) lze již známým způsobem určit
přepínač a jeho směr působení.
Pokud má být tento mix propojený s mixem křidélek a vztlakových klapek nebo mixem směrovky a křidélek, musí být provedena odpovídající nastavení v řádku „LINK“. Funkci musíte
aktivovat a Link zapnout. Přitom nesmí být v mixu, na který
působí Link, zadaný druhý ovladač, jinak bude funkce „LINK“
přeřízena.
VOP
V-kormidla
hlavní
křidélko
(QUE2)
křidélko
(QUE4)
SOP
normální kormidla
V tomto menu
lze
nastavit
zadání pro mix,
který souhlasně
vychýlí
při
pohybu pákou
k ř i d é l e k
směrovku
a
pokud jsou k
dispozici, tak i
winglety. Aktivací této funkce
jsou křidélka a
směrovka propojeny, takže
při zatáčce stačí
pohnout pouze kniplem směrovky.
Tato funkce je velmi užitečná obzvláště u velkých modelů,
neboť potlačuje negativní kroutící moment modelu.
Poměr mixu lze přesně nastavit přes hodnotu. Funkci lze aktivovat libovolným přepínačem. Displej má jen jednu úroveň, která
se zobrazuje následovně:
VOP
brzdící
klapka
(BKL2)
SOP
V-kormidla
hlavní
křid.
(QUE2)
VOP
VOP2
Ailvator
nastavitelné kompenzací výškovky. Výchylky všech klapek lze
nastavit nahoru i dolů, aby bylo možno zaručit optimální geometrii křídla. Hodnoty drah serv a směru výchylek lze přesně zadat
přes hodnotu mixu.
Naprogramovat lze dobu zpoždění i spouštěcí spínač.
Displej má 4 úrovně, které se zobrazují následovně:
nastavení drah křidélek
Také tuto funkci si nejdříve musíte aktivovat v řádku ‘ACT/INA’.
V textovém poli se podle polohy přepínače zobrazí „EIN“ nebo
„AUS“.
V řádku „SW“ (přepínač) lze již známým způsobem určit
přepínač a jeho směr působení. Předvolba je nastavena na „—
„, tzn., že je mix stále zapnutý.
Přes tyto hodnoty mixu je zadáván stupeň mixu a tím je určeno,
o jak vysokou hodnotu se má souhlasně vychýlit směrovka při
pohybu kniplu křidélek.
38
hlavní brzdící
křid..
klapka
(QUE1) (BRKL)
V tomto menu
lze naprogramovat zadání
mixu, který provede zakřivení
křídla (profilu) a
umožní tak maximální možný vztlak.
Podle velikosti a nastavení
výchylky jsou
funkce vztlakových, termických
nebo rychlostních klapek
Také tuto funkci si nejdříve musíte aktivovat v prvním displeji
v řádku ‘ACT/INA’. Nejdříve si označte textové pole, proveďte
T8 FG
nastavení drah klapek
Menu modelů - letadla
11.12 MIX VÝŠKOVKA -> SPOILER
V tomto menu lze nastavit zadání pro mix, který vychýlí při
pohybu pákou výškovky nesouhlasně vztlakové klapky k
podpoře výškovky. Tím je podporována účinnost výškovky a
umožněny obzvláště malé zatáčky a pravoúhlé figury.
Funkci mixu je nejdříve nutno aktivovat v úrovni 3/3 v řádku
‘ACT/INA’. Nejdříve si označte textové pole a proveďte nastavení ovladačem „CAP TOUCH“ a potvrďte tlačítkem „RTN“. V
textovém poli se podle polohy přepínače zobrazí „EIN“ nebo
„AUS“.
nastavení kompenzace výškovky
vztlaková kl.
vlevo (WÖLB)
nastavení ovladačem „CAP TOUCH“ a potvrďte tlačítkem
„RTN“. V textovém poli se pak podle polohy přepínače zobrazí
„EIN“ nebo „AUS“. .
V řádku „SW“ (přepínač) lze již známým způsobem určit
přepínač a jeho směr působení. Předvolba je nastavena na
„—„, tzn., že je mix stále zapnutý.
Pokud chcete nastavit hladký přechod při přepínání, musíte v
textovém poli „FZS-VERZÖG” (zpoždění let. rež.) naprogramovat požadovanou hodnotu.
Hodnoty mixů a zadání pro dráhy serv lze individuálně zadávat
pro křidélka a vztlakové a brzdící klapky, jakož i pro výškovku.
V ohraničeném textovém poli „RATE“ v úrovni displeje
„SPOILER-WÖ“ musíte označit odpovídající řádek a potvrdit
tlačítkem „RTN“.
SOP
VOP2
V-kormidla
vztlaková kl.
vpravo (WÖL2)
VOP
VOP2
Ailevator
Funkci lze aktivovat volitelným přepínačem. Dále je možno určit
ještě dodatečný ovladač, kterým lze provést přesné nastavení.
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v menu modelů funkci
‘HÖHE-SPOI’ (VÝŠK-SPOI) a volbu potvrďte tlačítkem „RTN“.
Displej má 3 úrovně, které se zobrazují následovně:
V řádku „SW“ (přepínač) lze již známým způsobem určit
přepínač a jeho směr působení. Předvolba je nastavena na „—
„, tzn., že je mix stále zapnutý.
Vlastní nastavení pro dráhy 2 klapek křidélek, vztlakových a brzdících klapek probíhá vždy v oddělených podmenu. Pro každé
servo lze pro každou stranu výchylky dráhy serva zadat procentuální hodnotu. Nastavení probíhá již známým způsobem.
Označte si a potvrďte textové pole a poté nastavte ovladačem
„CAP TOUCH“ % hodnotu.
Na závěr musíme upozornit, že jsou možnosti programování a
zobrazování displeje odlišné dle zvoleného typu modelu popř.
typu křídel.
Pokud chcete nastavit mrtvý rozsah, od kterého má být funkce
mixu aktivní, musíte navolit ve třetím displeji textové pole
„BEREI“ (rozsah).
Pokud chcete nastavit hodnotu, zvolte hodnotu odpovídajícím
řídícím kniplem (zobrazuje se v text. poli (0%)) a podržte min.
1s stisknuté tlačítko „RTN“.
Na závěr musíme upozornit, že jsou možnosti programování a
zobrazování displeje odlišné dle zvoleného typu modelu popř.
typu křídel.
39
T8 FG
11.13 MIX VZTLAKOVÉ KLAPKY -> VÝŠKOVKA
V tomto menu lze naprogramovat zadání mixu, který při pohybu
kniplem vztlakových klapek přimixuje nesouhlasně výškovku.
Tím je podporována účinnost výškovky a umožněny obzvláště
malé zatáčky a pravoúhlé figury.
V řádku „SW“ (přepínač) lze již známým způsobem určit
přepínač a jeho směr působení. Předvolba je nastavena na „—
„, tzn., že je mix stále zapnutý.
Pro každé servo lze pro každou stranu výchylky dráhy serva
zadat procentuální hodnotu. Nastavení probíhá již známým
způsobem. Označte si a potvrďte textové pole a poté nastavte
ovladačem „CAP TOUCH“ % hodnotu.
Na závěr musíme upozornit, že jsou možnosti programování a
zobrazování displeje odlišné dle zvoleného typu modelu popř.
typu křídel.
vztlak. kl.
vlevo (WÖLB)
SOP
VOP2
V-kormidla
vztlak. kl.
vpravo
(WÖL2)
VOP
VOP2
Menu modelů - letadla
11.14 MIX SMĚROVKA -> KŘIDÉLKA
hlavní
Chip
křidélko křidélko
(QUE3) (QUER)
hlavní
křidélko
(QUE2)
Chipkřidélko
(QUE4)
V tomto menu
lze
nastavit
zadání pro mix,
který vychýlí
při
pohybu
pákou směrovky
i
křidélka.
Tato
funkce
je používána
především u
velkých modelů
VOP
SOP
při řízení, které
má
odpoV-kormidla
normální kormidla
vídat
reálnému řízení modelů. Dále je mix velmi nápomocný pro určité letové obraty při 3-D akrobacii.
Displej má 1 úroveň, která se zobrazuje následovně:
Ailevator
Funkci lze aktivovat volitelným přepínačem. Označte si v menu
modelů ovladačem „CAP TOUCH“ funkci „Wölbkl-Höhe“ (vztlakové klapky-výškovka) a potvrďte volbu tlačítkem „RTN“. Displej
má 1 úroveň, která se zobrazuje následovně:
Funkce mixu se musí nejdříve aktivovat v řádku „AKT/
INA“. Nejdříve si označte textové pole, proveďte nastavení
ovladačem „CAP TOUCH“ a aktivaci dokončete stisknutím
tlačítka „RTN“. V textovém poli se pak podle polohy přepínače
objeví nápis „EIN“ popř. „AUS. EIN=zapnuto / AUS=vypnuto
40
Funkce mixu se musí nejdříve aktivovat v řádku „AKT/INA“. V
textovém poli se podle polohy přepínače zobrazí „EIN“ nebo
„AUS“. Předvolba je nastavena na „—„, tzn., že je mix stále zapnutý.
Přes tuto hodnotu mixu se zadává stupeň mixu a tím se určuje,
o jakou % hodnotu se mají křidélka souhlasně vysunout při
pohybu kniplem směrovky.
Pokud má být tento mix propojený s mixem křidélek a vztlakových klapek, musí být provedena odpovídající nastavení v
řádku „LINK“. Stejně tak se musí být v mixu, který má být propojen, zapnutá funkce (ACT) i „Link“. Přitom nesmí být v mixu,
na který působí Link, zadaný druhý ovladač, jinak bude funkce
„LINK“ přeřízena.
T8 FG
11.15 MIX BUTTERFLY
(pouze pro větroně)
hlavní
křid..
(Quer)
vztlak.
klapka
(Wölb)
kompenzace výškovky
vztlak.
klapka
(Wöl2)
hlavní
křid.
(Que2)
brzdící
klapky
(FLP3 a 4)
VOP
SOP
V-kormidla
VOP
Menu modelů - letadla
V tomto menu lze
nastavit zadání
pro mix, díky
kterému docílíte
velmi vysokého
brzdícího účinku
modelu
při
souhlasném vychýlení křidélek
nahoru a vztlakových (brzdících)
klapek dolů.
VOP2
Ailvator
Tato funkce je velmi užitečná při přistávání rychlejších modelů
na menší ploše. Zadání pro modely se 6-klapkovým křídlem lze
provést tak, že se na brzdícím účinku podílí všechny klapky.
Funkci lze aktivovat volitelným přepínačem.
Rychlost serv křidélek, výškovky a vztlakových klapek lze nastavit. Můžete zadat i rychlost (SPEED) a bod Offsetu. Kromě toho
můžete v tomto menu nastavit diferenciaci křidélek.
Označte si v menu modelů ovladačem „CAP TOUCH“ funkci
„BUTTERFLY“ a potvrďte volbu tlačítkem „RTN“.
Displej má 3 úrovně, které se zobrazují následovně:
nastavení dráhy křidélek, brzdících a vztlakových
klapek pro funkci butterfly
V hlavním menu mixu Butterfly lze zadávat hodnoty mixu
dle zvoleného typu modelu (popř. typu křídel) až pro 6 serv
(2xkřdiélka, 2xvztlakové a 2x brzdící klapky). Z hlavního menu
se dostanete do menu nastavení Butterfly a do menu programovacího menu příslušných výchylek výškovky.
Ve třetí úrovni (3/3) se musí nejdříve v řádku ‘ACT/INA’ aktivovat mix Butterfly.
V řádku „SW“ (přepínač) lze již známým způsobem určit
přepínač a jeho směr působení. Tímto přepínačem lze funkci
butterfly zapnout nebo vypnout. Předvolba je nastavena na „—
„, tzn., že je mix stále zapnutý.
V řádku ‘OFFSET’ můžete zadat referenční bod jako procentuální hodnotu. Od tohoto bodu budou kormidla najíždět do
pozice Butterfly. Mechanická dráha kniplu až po bod Offsetu
zde tvoří mrtvou zónu, ve které není k dispozici žádná dráha
serva. Zvolte referenční bod pro tento mix přes požadovanou
pozici kniplu plynu a stiskněte tlačítko „RTN“.
Poté je hodnota převzata a zobrazena na displeji.
Stejně tak lze ve 3. úrovni nastavit individuálně rychlost pro
serva křidélek, výškovky a vztlakových klapek.
Nakonec musíme ještě upozornit na to, že se možnosti programování a zobrazení displeje mohou mírně odlišovat podle typu
modelu nebo typu křídel.
41
T8 FG
11.17 NASTAVENÍ GYRA
11.16 MIX TRIMU
hlavní vztlak.
křid..
klapka
(QUER) (Wölb1)
vztlak. hlavní
klapka křid.
(Wölb2) (QUE2)
brzdící
klapky
(BKL3 a 4)
SOP
VOP
V-kormidla
VOP
Pokud ve svém modelu použijete gyro ke stabilizaci některé
osy, můžete v tomto menu provést určitá nastavení. Pro 3 gyra
lze naprogramovat 3 různé módy (#1-#3) a odpovídající zisk a
vyvolat je přepínačem. Kromě nastavení % hodnoty zisku gyra
lze zvolit typ gyra (NORM / AVCS).
V tomto menu lze
zadávat nastavení pro všechny
klapky křídel a
výškovky, vždy
pro určitý letový
režim. Software
T8 FG má k dispozici 1 mix letových fází (TRIM
MIX).
VOP2
Ailvator
Tak lze např. mixem zadávat pro modely větroňů optimální
výchylky kormidel pro start přes gumicuk. Přitom se vychýlí obě
křidélka a klapky mírně dolů, aby měl model maximální možný
vztlak. Pro zajištění stabilní letové pozice je zde možnost naprogramovat výškovkou kompenzaci momentů kolem příčné osy.
Tato funkce zajišťuje, že se během letové fáze vždycky znovu
nastaví stejný požadovaný účinek kormidla. Nastavení lze vyvolat jedním libovolně zvoleným přepínačem.
Nastavit lze všechna kormidla, která jsou na křídle a výškovce,
v závislosti na typu modelu. Jak pro serva křidélek, tak i pro
serva vztlakových klapek a výškovky lze individuálně zadat
rychlost, kterou se má přejít do jiné příslušné polohy.
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v menu modelů funkci
„TRIM MIX “ a potvrďte volbu tlačítkem „RTN“.
Displej má 2 úrovně, které se zobrazují následujícím způsobem:
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v menu modelů funkci
„KREISEL’“ (gyro) a potvrďte volbu tlačítkem „RTN“.
Displej se zobrazí následovně:
V prvním menu se programují výchylky pro křidélka, vztlakové
a brzdící klapky a pro výškovku. Přitom se současně zadává
příslušná hodnota Offsetu tak, že se označí odpovídající textové pole a ovladačem „CAP TOUCH“ se provedete nastavení,
které musí být potvrzeno stisknutím tlačítka „RTN“.
Ve druhé úrovni se v řádku ‘ACT/INA’ aktivuje mix. V textovém
poli se podle toho objeví buď ‘EIN’ nebo ‘AUS’.
Stejně tak lze určit, zda má být mix aktivován manuálně přes
přepínač nebo přes řídící ovladač. Pokud zadáte automatický
mód, musíte nejdříve označit textové pole vedle „AUTO-SW“ a
potvrdit tlačítkem „RTN“.
V následujícím menu lze zadat požadovaný knipl a spouštěcí
bod.
Pro všechny tři typy klapek (křidélka, vztlakové klapky a
výškovka) lze ve druhé úrovni menu naprogramovat rychlost
serv.
Novinkou je, že lze definovat přepínač („AUS-SW“), kterým
lze přepínat zpoždění z aktiv na deaktiv. Tím jsou oba dva
typy přechodů při přepínání mezi letovými fázemi připraveny
k vyvolání buď prudce nebo s plynulým přechodem. Volba
přepínače je shodná s běžným určováním přepínače.
Nakonec musíme ještě upozornit na to, že se možnosti programování a zobrazení displeje mohou mírně odlišovat podle typu
modelu nebo typu křídel.
42
Menu modelů - letadla
Menu má tři shodné úrovně nastavování pro 3 různá nastavení,
které lze vyvolat jedním přepínačem. Také tato funkce musí
být nejdříve aktivována v řádku „AKT/INA“. Nejdříve si označte
příslušné textové pole, ovladačem „CAP TOUCH“ proveďte
nastavení a aktivaci ukončete stisknutím tlačítka „RTN“. V textovém poli se pak podle polohy přepínače objeví nápis „EIN“ popř.
„AUS. EIN=zapnuto / AUS=vypnuto
Ve sloupci „TYPE“ lze zadat, zda má použitý typ gyra pracovat
v GY’ (Heading Hold) nebo normálním módu. Další doporučení
najdete v Návodu k obsluze příslušného gyra.
V řádku „SCHALTER“ (přepínač) se již známým způsobem určí
přepínač a jeho směru chodu. Předprogramované nastavení je
na „--“, tzn., že je funkce stále zapnutá.
Zisk pro tři různé osy gyra se nastavují ve sloupci %.
T8 FG
11.18 11.18 V-MIX
(Pouze pokud byl zvolen typ modelu V-kormidla)
Toto menu má k dispozici všechny
funkce mixů pro ovládání V-ocasních ploch. Přitom jsou mixoSOP/
vány signály ovladače směrovky
VOP
a výškovky. Dráhy pro funkce
VOP/
SOP
výškovky (souhlasná výchylka)
a pro funkci směrovky (opačná
výchylka) lze nastavit nezávisle na sobě. Na obrázku je
znázorněno přiřazení u V typu ocasních ploch.
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v menu modelů funkci
„V-Leitwerk“ a volbu potvrďte tlačítkem „RTN“. Displej se
zobrazí následovně:
11.19 2. VÝŠKOVKA S FUNKCÍ KŘIDÉLEK
(Pouze pokud byl zvolen typ modelu motorový model +
Ailvator)
Toto menu nabízí všechny funkce mixů k ovládání 2. výškovky,
která dodatečně ke křidélkům vytváří kroutící moment kolem
podélné osy. Přitom se obě poloviny výškovky vychýlí paralelně
ke klapkám křidélek.
Tato funkce se používá ke zvýšení účinku “Rollrate” modelu.
Předpokladem tohoto mixu je použití dvou serv pro výškovku,
vždy na jednom výstupu přijímače. Funkce je pojmenována
anglickým názvem Ailvator. Lze ji použít nejen pro běžné
modely, ale i pro modely s V - ocasními plochami (Ruddervator). Náčrtek zobrazuje přiřazení
funkcí u normálního typu ocasních
ploch.
VOP
(kři 5)
VOP 2
(kři 6)
Označte si ovladačem „CAP
TOUCH“ v menu modelů funkci
„AILVATOR’“ a potvrďte volbu
tlačítkem „RTN“. Displej se zobrazí
následovně:
Menu modelů - letadla
11.20 NASTAVENÍ WINGLET
(pouze u samokřídel)
Toto menu má k
dispozici všechny
funkce mixu k
SOP1
ovládání klapek
na wingletách.
Tyto klapky mají
SOP2
stejný účinek jako
směrovka, avšak
jsou účinnější, neboť nejsou vystaveny proudu vzduchu od
vrtule. Snížením odporu se zlepšují letové výkony.
Tato funkce se používá výhradně pro modely samokřídel s
bočními wingletami. Na obrázku je znázorněno přiřazení jednotlivých funkcí.
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v menu modelů „WINGLET“ a potvrďte volbu tlačítkem „RTN“.
Displej se zobrazuje následovně:
Pro obě klapky kormidel V-ocasních ploch je možné naprogramovat zadání v %, odděleně podle funkce výškovky a
směrovky, stejně jako i podle směru výchylky a dráhy serv.
Postup programování byl již několikrát popsán.
Po označení a potvrzení odpovídajícího textové pole můžete
ovladačem „CAP TOUCH“ zadat hodnotu v % a potvrdit
tlačítkem „RTN“.
Předprogramovaná hodnota nastavení je 50%, stisknutím
tlačítka „RTN“ na min. 1 s znovu aktivujete výchozí hodnotu. Po
zadání dat se ujistěte, zda V-mix ocasních ploch opravdu funguje a všechna nastavení jsou v pořádku. Ujistěte se, že není
celková dráha příliš velká a dráha serva tak není mechanicky
omezena.
Pro obě klapky kormidel výškovky je možné naprogramovat
zadání v %, odděleně podle funkce výškovky a směrovky,
stejně jako i podle směru výchylky a dráhy serv. Postup programování byl již několikrát popsán. Po označení a potvrzení
odpovídajícího textové pole můžete ovladačem „CAP TOUCH“
zadat hodnotu v % a potvrdit tlačítkem „RTN“.
Předprogramovaná hodnota nastavení je 100%, stisknutím
tlačítka „RTN“ na min. 1 s znovu aktivujete výchozí hodnotu.
Po zadání dat se ujistěte, že mix Ailvator opravdu funguje a
všechna nastavení jsou v pořádku. Ujistěte se, že není celková
dráha příliš velká a dráha serva tak není mechanicky omezena.
Pro obě winglety („směrovka 1 a směrovka“) je možné naprogramovat odděleně podle směru výchylky dráhy serv v %.
Postup programování byl již několikrát popsán.
Po označení a potvrzení odpovídajícího textové pole můžete
ovladačem „CAP TOUCH“ zadat hodnotu v % a potvrdit
tlačítkem „RTN“.
Přeprogramovaná hodnota nastavení je 100%, stisknutím
tlačítka „RTN“ na min. 1 s znovu aktivujete výchozí hodnotu.
Nezapomeňte, že lze tuto funkci zvolit pouze tehdy, když je zvolen odpovídající typ křídel (Nurflügel/Delta - samokřídla/delta).
43
T8 FG
11.21 NASTAVENÍ ELEKTROMOTORŮ
V tomto menu lze naprogramovat zadání pro spuštění elektromotoru. Obzvláště zajímavá je tato funkce pro spouštění motorů
u hotlinerů přes přepínač. Je možné zadat dvě různé rychlosti –
pro pomalý a rychlý let (Speed1/Speed 2). Přitom se doporučuje
použití 2-polohového přepínače.
K dispozici je tzv. „einmal“ mód, kterým určíte, že lze nastavení
změnit jen jednou pomocí naprogramovaného ovladače.
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v menu modelů funkci
„MOTOR“ a potvrďte volbu tlačítkem „RTN“. Displej má dvě
úrovně, které jsou zobrazeny následovně:
Ve druhém displeji lze provést zadání rychlosti – „SPEED“. Toto
podmenu musíte nejdříve aktivovat v řádku „AKT/INA“. Poté
musíte určit, jestli má být aktivován mód ‘SPEED’. Nastavení
probíhá naprosto shodným způsobem jako aktivace některého
z mixů.
Pod údajem „SPEED 1 ->2“ v displeji 2/2 lze v textovém poli
nastavení určit polohu mezikroku sloupcového grafu.
Nakonec je možno provést odděleně nastavení rychlosti
SPEED 1 a SPEED 2. K tomu si označte odpovídající textové
pole a nastavte % hodnotu ovladačem „CAP TOUCH“. Přitom
existuje možnost nastavit pro každý směr přepínání (‘Hin’ und
‘Zur’) odděleně dobu zpoždění. K tomu si označte odpovídající
textové pole a pomocí tlačítek s šipkami nastavte požadovanou
hodnotu. Rozsah nastavení je 0-27 kroků. Maximální zadání
přitom odpovídá zpoždění 9s. Předprogramovaná hodnota
nastavení zpoždění je 0s (=0 kroků).
Menu modelů - letadla
11.22 MIX SMĚROVKA -> VÝŠKOVKA
(pouze pro motorová letadla)
Tato funkce je zapotřebí v případě, že chcete při výchylce
směrového kormidla zároveň pohybovat i výškovkou. Tato
funkce je potřebná pro potlačení tendence některých modelů
působit opačně při řízení směrovky a mírně se vychylovat. Tato
funkce je zajímavá např. i pro extrémní 3-D akrobacii.
Poměry mixů lze přesně nastavit pomocí 2 hodnot. Funkci lze
aktivovat libovolným přepínačem. Pokud je „LINK“ aktivní (EIN),
jsou ostatní mixy Slave kanálu, v tomto případě výškovky, také
účinné.
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v menu modelů funkci
„Seite-Höhe“ (směrovka-výškovka) a potvrďte volbu tlačítkem
„RTN“. Displej má 1 úroveň, která se zobrazuje následovně:
Ujistěte se, že jsou zadané hodnoty pro „Motor-Aus“ shodné s
nastavením Fail Safe pro ovládání motoru.
Př.:
Také tato funkce mixu musí být nejdříve aktivována v řádku
„AKT/INA“. Následně musíte určit přepínač a jeho směr
působení. Předprogramované nastavení je na „--“. V displeji
lze určit a naprogramovat hodnotu mixu. Touto hodnotou mixu
se zadává stupeň mixu a tím se určuje, o jaký rozsah se má
výškovka souhlasně vychýlit současně se směrovkou.
V řádku „AKT/INA“ si musíte již vícekrát popsaným způsobem
aktivovat funkci.
V displeji 1/2 lze zvolit přepínač, který zabrání spuštění motoru.
V řádku „Motor Aus“ se určuje poloha, ve které je motor vypnutý. Poté si označte textové pole a uveďte přepínač do polohy
„AUS“. Pro potvrzení musíte stisknout tlačítko „RTN“. Nastavení
se uloží a zobrazí na displeji jako % hodnota. Zde se určuje
pouze poloha „AUS“.
44
Na rozdíl od předešlých kompenzací mixů zde dochází k
přimixování ve formě V-křivky. Je jedno, na které straně je
směrovka ovládána, dojde vždy ke kompenzaci stejným
směrem – víc výškovky.
T8 FG
11.23 FUNKCE SNAP-ROLL
Funkce Snap Roll neboli „kopaný výkrut“. Touto funkcí lze určit
polohu ovládacích kniplů, které vedou k určité letové figuře.
Tento manévr se pak provádí příslušným přepínačem. Polohy
serv pak nelze „přeřídit“.
Pro příslušnou letovou figuru je možné pro 3 hlavní .kormidla
(křidélka, směrovka, výškovka) zadat vždy 4 nastavení (Rechts/
Auf = doprava/nahoru, Rechts/Ab = doprava/dolů, Links/Auf
= doleva/nahoru, Links/Ab = doleva /dolů). Můžete také zvolit
mód (Master nebo Single), kterým určíte, zda má být k zahájení
/ provedení letové figury použit Master nebo jakýmkoli jiný libovolný přepínač. V Master módu se musí pro spouštěcí přepínač
(Master-Schalter) dodatečně určit bezpečnostní spínač. Master
přepínač je pak aktivní jen v případě, že je bezpečnostní spínač
zapnutý. Toto opatření by mělo zabránit nechtěnému spuštění
funkce Snap Roll.
Ve druhé úrovni menu lze naprogramovat pro spouštění mód
Master nebo Single. Jak již bylo řečeno, u Master módu je
kromě hlavního přepínače zapotřebí ještě bezpečnostního
spínače. Oba přepínače lze naprogramovat v této úrovni menu
již několikrát popsaným způsobem.
Menu modelů - letadla
11.24 MIX PŘISTÁVACÍCH KLAPEK
(pouze u motorových modelů)
(křid
(křid.
d 2)
(křid.
d 1)
1
(WÖ
(WÖ1)
Ö1)
Ö
Ve třetí úrovni menu lze již známým způsobem určit přepínač
pro každý ze 4 směrů. K tomu si musíte označit příslušné textové pole a provést volbu ovladačem „CAP TOUCH“. Podle
polohy přepínače je ve sloupci „ACT“ pomocí pozice EIN nebo
AUS zobrazen stav přepínače.
Označte si v menu modelů ovladačem „CAP TOUCH“ funkci
„SNAP ROLL“ a potvrďte volbu tlačítkem „RTN“.
VOP
SOP
(WÖ2)
WÖ
Ö2)
Ö
2
VOP
Při vysunutí
vztlakových
klapek, které
fungují jako
přistávací
klapky, dochází
u
mnoha
modelů
ke
změnám
zatížení kolem
boční osy.
VOP2
WÖ = vztlaková
klapka
Pilot musí tento jev kompenzovat výchylkou výškovky. tímto
mixem lze nastavit požadované výchylky pro zpomalení
modelu.
V-kormidla
Ailvator
Funkci lze aktivovat zvoleným přepínačem. Funkci lze ovládat jen tehdy, když je u volby typu modelu v základní menu
aktivován typ křídel s přistávacími klapkami, např. 2Q+2W
(Q=křidélka, W=vztlakové klapky).
Po naprogramování funkce Snap Roll musíte přezkoušet
všechny funkce kormidel.
Označte si ovladačem „CAP TOUCH FELD“ v menu modelů
funkci ‘LANDEKLAPN’ (přistávací klapky) a volbu potvrďte
tlačítkem „RTN“. Displej má 2 úrovně, které se zobrazují
následovně:
Pro všechna tři kormidla (křidélka, směrovka, výškovka) lze
v první úrovni menu naprogramovat pro každý směr pohybu
dráhu serva jako % hodnotu.
Nejdříve si musíte příslušné textové pole označit, naprogramovat ovladačem „CAP TOUCH“ požadovanou hodnotu a poté
celý postup uzavřít stisknutím tlačítka „RTN“.
45
T8 FG
Pokud nebyl pro přistávací klapky zadán žádný ovladače
(menu funkcí), lze pomocí tohoto mixu za použití přepínače
najet do pozice přistávacích klapek výchylkou výškovky.
Přitom je možné nastavit výchylky pro serva křidélek, vztlakových klapek a výškovky. Dodatečně lze nastavit rychlost
(SPEED, účinná v obou směrech) pro všechna kormidla.
Také tuto funkci mixu je nutné nejdříve aktivovat ve druhém
displeji v řádku ‘ACT/INA’.
V řádku ‘--’ lze již několikrát popisovaným způsobem určit
přepínač a jeho směr účinku.
11.25 NASTAVENÍ SMĚSI
Touto funkcí lze přes samostatné servo provést změnu poměru
směsi karburátoru. Obzvláště velkou výhodou je skutečnost, že
je vytvořena souvislost s normální funkcí klapky karburátoru.
Pokud je tato funkce aktivovaná, je při pohybu plynu jehla trysky
následována tak, aby měl motor lepší chod. Toto propojení se
nastavuje pomocí křivky. Dodatečná funkce zrychlení zajistí,
že bude motor při otevření karburátoru lépe přidávat plyn.
Označte si v menu modelů funkci ‘Gemischver.’ (nastavení
směsi). Displej má 3 úrovně, které se zobrazují následovně:
Předvolba je nastavena na ‘--’, tzn., že je mix stále zapnutý.
Dále je možné určit, zda má být mix přistávacích klapek
(‘LANDEKLAPN’) aktivován manuálně přes zvolený přepínač
nebo přes řídící knipl. Pokud má být zadán automatický mód,
musíte nejdříve označit textové pole „AUTOSW“ a potvrdit
tlačítkem „RTN“.
Menu modelů - letadla
Programování křivky
Nejdříve musíte nastavit typ mixu (MIX/UNMIX). Označte si v
odpovídajícím řádku textové pole, typ mixu tím bude změněn.
Pokud je zvolen ‘MIX’, odvodí se Master data z naprogramované křivky. Pokud je zvolen ‘UNMIX’, jsou Master data přímo
závislá na poloze řídícího ovladače plynu.
Programování 5-ti bodové křivky se provádí v první úrovni menu
dle známého schéma.
Zadání módu nastavení trimu
V první úrovni menu lze nastavit zadání pro trimování (TRIM).
Nyní musíte určit, kterým ovladačem nebo přepínačem má
přepnutí následovat. Předvolba je nastavená na „—„, tzn., že je
funkce stále zapnutá. Po označení textového pole se vizualizuje
menu volby přepínače. Již známým způsobem zde lze zvolit
požadovaný přepínač.
Nastavení funkce zrychlení
Pro toto programování je k dispozici prostřední rámeček. Přitom
je při přidávání plynu otevřením jehly trysky o něco bohatěji
nastavena směs a motor pak lépe přidává plyn. Postup je
naprosto shodný s již několikrát popsanou procedurou. Textová
pole, ve kterých mají být provedeny změny, musí být označeny.
Novou hodnotu nastavíte tlačítky s šipkami.
V následujícím menu lze již známým způsobem zadat
požadovaný knipl a spouštěcí bod.
Rozsah nastavení je 0-100%. Během otevírání klapky plynu
najíždí servo jehly trysky do nastavené polohy. Při nastavení
0% najíždí toto servo synchronně se servem plynu, při nastavení 100% je o 10 - 15° napřed a přesune se pak na nastavenou
hodnotu. Předvolené nastavení této funkce je 0%. Stisknutím
tlačítka „RTN“ na min. 1s se dostanete zpět na původní nastavení.
Funkci zrychlení lze i tlumit (DÄMPFNG), aby nebyla jehla
trysky příliš strmě nastavena na bohatší směs. Po označení
odpovídajícího textového pole se na pravém kraji objeví tlačítka
s šipkami. Rozsah nastavení lze určit v rozmezí od 0 do 100%.
Předvolba je nastavena na 0%. Stisknutím tlačítka Reset se
dostanete zpět na původní nastavení.
Při programování postupujte, prosím, následovně:
Aktivace funkce
Pokud chcete používat automatické regulování směsi, musíte
funkci nejdříve aktivovat. K tomu si aktivujte textové pole Status.
Údaj na displeji se změní z ‘INA’ (inaktiv) na ‘EIN’, poté je funkce
aktivovaná.
46
Přes obě přepínací plochy lze ve 3. displeji vyvolat a nastavit ‘aktuelle Position’ (AKT-POS. aktuální pozici) řídícího kniplu
plynu pro spodní rozsah od 0 do 49% (min.) a pro horní rozsah
50-100% (max.).
Procentuální hodnoty se zobrazí v odpovídajícím textovém poli.
T8 FG
Nastavení pro určité stavy plynu
Software vysílače má k dispozici dva trvale nastavitelné a
vyvolatelné stavy plynu, které jsou již popsány v základním
menu.
- funkce vypnutí motoru (Motor Aus), Kap. 10.11, str. 30
- volitelná pozice plynu (volnoběh 2), Kap. 10.12, str. 31
V tomto menu lze pro tyto stavy plynu naprogramovat
zadání pro řízení jehly trysky.
Při aktivaci takové funkce najede servo plynu do určité
polohy. Současně se nastaví jehla trysky tak, aby byla
pro toto nastavení karburátoru směs optimální. Zadání se
nastavují známým způsobem jako % hodnoty. Označte si
textové pole a zadejte hodnotu ovladačem „CAP TOUCH“.
12. ZÁKLADNÍ MENU (MODELY VRTULNÍKŮ)
Funkce základního menu, které budou následně jednotlivě
popsány, slouží k základním nastavením pro model, příp.
paměť modelu. Tato individuální data jsou ukládána pod názvy
modelů do pamětí.
Upozornění:
Pokud se během zapínání vysílače objeví na displeji : „Pozor,
letový režim Předvolba plynu 1, 2 nebo 3“ a výstražně zapípá
alarm vysílač, musíte přepnout přepínače „SE“ a „SF“ na
předvolbu plynu „Normal“ nebo zvolit „NEIN“ a potvrdit tlačítkem
„RTN“.
Označte si v základním menu ovladačem „CAP TOUCH“ textové pole základní nastavení (Basiseinstellung) a volbu potvrďte
tlačítkem „RTN“. Poté se zobrazí přehled základního menu.
Základní menu modelů vrtulníků
Servo:
Modellwahl:
Modell Typ:
Frequenz:
Funktion:
Servomitte:
Servoumpol:
Fail Safe:
Endpunkt:
Motor-Aus:
Taumel-Ring:
Taumelscheibe.
Trim-Einst:
32
Data Reset:
ukazatel dráhy serva, viz. str. 22
volba paměti modelu viz. str. 23
volba typu modelu viz. str. 24
volba frekvence a modulace viz. str. 26
volba a pořadí ovladačů
nastavení nulové polohy serva viz. str. 28
revers chodu serv viz. str. 29
nastavení Fail Safe viz. str. 29
nastavení dráhy serva viz. str. 30
funkce vypnutí motoru viz. str. 30
omezení dráhy
volba desky cykliky
nastavení velikosti kroku trimu viz. str.
reset dat viz. str. 32
OSAZENÍ PŘIJÍMAČE MODELU VRTULNÍKU
Typ modelu Heli
2x
Na displeji nelze zobrazit všechny funkce, které jsou v základním menu k dispozici, proto je zde ještě druhý displej, ve kterém
lze zvolit zbývající funkce. Tlačítkem S1 lze mezi oběma displeji 1/2 a 2/2 přepínat. Otáčením ovladače „CAP TOUCH“ ven
přes poslední pozici se automaticky dostanete na další stránku.
Volbu provedete ovladačem „CAP TOUCH“ odpovídajícím
směrem. Druhé základní menu se zobrazuje následovně:
sljƐƚƵƉŶĂƉƎŝũşŵĂēŝ
1
2
3
4
5
6
7
8
ZŽůůͬŬůŽŶĢŶş
EŝĐŬͬŬůŽƉĞŶş
Gas/plyn
,ĞĐŬ/ŽĐasnşƌŽƚŽƌ
<ƌĞŝsĞl/ŐyƌŽ
WŝƚĐŚ/ƷŚĞlnĄďĢŚƵŬŽlĞŬƟǀa
ƌĞŐƵlĄƚŽƌŽƚĄēĞŬ
EŝĐŬ2/E>ͲũĞŚla
Upozornění:
U typu modelu Heli je osazení výstupů na přijímači na
kanálech 1-7 shodné. U cyklik H-4 a H-4X může být na
kanálu 8 použito NICK 2 (klopení). U ostatních typů cyklik
pouze „NADL“ (jehla).
1x
Po aktivaci typu modelu Heli k jsou jednotlivě dispozici následující funkce:
47
T8 FG
VOLBA OVLADAČE TRIMU
Libovolně lze zvolit i ovladače trimů. Postup je stejný jako u
volby řídícího ovladače.
12.1 FUNKCE
Volba typu modelu jako základu pro funkce mixů a pořadí
ovladačů probíhá automaticky jako optimální konfigurace pro
zvolený typ modelu. Pokud je to možné, doporučujeme Vám
tuto funkci zachovat, aby byl vytvořen jakýsi jednotný standardní typ přiřazení serv.
Označíte sloupec „TRIM“ odpovídající funkce, potvrdíte
jej a poté se objeví menu pro nastavení ovladačů trimů
(Trimm-Einstellmenü). V tomto menu je možné ze symbolů
znázorněných na levé straně displeje zvolit ovladače trimů a
přiřadit je.
V menu „Funkce“ je přehledně zobrazeno, na kterém výstupu
má být odpovídající servo připojeno a kterým ovladačem řízeno.
U funkcí se dvěmi nebo i více servy jsou dokonce odpovídající
ovladače konfigurovány. V rámci jednoho typu modelu variuje
konfigurace jen minimálně.
PŘIŘAZENÍ ŘÍDÍCÍCH OVLADAČŮ
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ menu nastavení funkcí v
základním menu a potvrďte volbu tlačítkem „RTN“.
K dispozici jsou i další schémata tohoto typu, číslování na pravé
straně udává, o které z nich se jedná. Pro všechny funkce lze v
tomto menu přiřazovat požadované ovladače a trimy a určovat
pořadí funkcí. Objeví se následující displeje:
Základní menu modelů vrtulníků
NASTAVENÍ TRIMU
Kromě toho je v tomto menu možno provést ještě následující
nastavení:
Každé řídící funkci lze přiřadit libovolný ovladač. Stejně tak
lze libovolně změnit odpovídající kanál.
• Nejdříve musíte ovladačem „CAP TOUCH“ označit textové
pole „FUNKTION“ a potvrdit tl. „RTN“.
• Následně se přesuňte do odpovídajícího řádku, např.
‘HECK’ (ocasní rotor).
• K tomu si musíte označit a aktivovat textové pole ‘GEBR’
(ovladač). Zobrazení se změní a objeví se menu volby, které
symbolicky znázorňuje jednotlivé ovladače vysílače.
Trimm Rate / hodnota trimu
Nastavení dráhy trimu probíhá plynule od -150 do + 150%
chodu (dráhy) ovladače. Předprogramované nastavení má
hodnotu 30%. Po označení a aktivaci této funkce lze otočením
ovladače „CAP TOUCH“ nastavit požadovanou hodnotu v %.
Stisknutím tlačítka „RTN“ na min. 1s se znovu aktivuje původní
hodnota nastavení (30%).
Trimm Mode / mód trimu
Po označení a potvrzení volby tohoto textového pole stisknutím
ovladače „CAP TOUCH“ máte k dispozici následující módy.
Normal = běžný způsob trimování, rozsah trimu je symetricky
rozložen kolem středu. Zvolený rozsah trimu se přesune kolem
středu, přičemž se určí koncové body tohoto rozšíření.
• V tomto displeji lze přiřadit požadovaný ovladač, který byl
vybrán pro funkci, přesunutím blikajícího kurzoru ovladačem
„CAP TOUCH“ a potvrzením tlačítka „RTN“.
ATL = asymetrické trimování, mění hodnotu trimu jen na jednom ovladači, většinou pro funkci plynu, aby bylo možno trimovat volnoběh bez ovlivňování pozice plného plynu.
ATL Normal/Reverse= trimy jsou účinné jen nad středem kniplu
(Normal) nebo pod ním (Reverse).
48
T8 FG
Odlišné hodnoty trimů pro letové režimy GLOB / SEPA:
ZMĚNA FUNKCÍ
Funkce (Global/Separat) se zobrazuje pouze v menu vrtulníků
a větroňů, neboť jen tyto typy modelů disponují přepínáním letových režimů. Viz. kapitola 10.13, str. 32.
Aby bylo možné funkcím přiřadit odpovídající kanál, lze odpovídající funkci zaměnit nebo ji osadit na jiný kanál.
U vrtulníků je to velká výhoda, když lze odděleně namísto
společně nastavit a uložit hodnoty trimů pro statický letový
režim „VISENÍ“ (Schweben) a dynamický letový režim „AKROBACIE“ (Kunstflug).
Základní menu modelů vrtulníků
K tomu si zvolte a označte funkci, kterou chcete změnit. Poté
lze z menu volby zvolit novou funkci.
VIRTUÁLNÍ KANÁLY
V tomto menu nastavení jsou konfigurovány virtuální funkce
V-1 až V-4. Jako virtuální jsou označovány takové funkce, které
nemají žádné vlastní kanály serv a využívají ostatní kanály
jako „dvojitou funkci“. Virtuální kanál je samostatná druhá řídící
křivka, kterou působí ovladač na výstup serva.
V tabulce osazení serv na str. 47 jsou virtuální funkce uvedeny.
ZMĚNA OSAZENÍ PŘIJÍMAČE
Nová je i možnost změny pořadí kanálů. Tak lze kupříkladu
funkci z kanálu 4 zaměnit s funkcí kanálu 1, aniž byste znovu
nastavovali ovladač nebo trim nebo museli přepojovat výstupy
na přijímači
49
T8 FG
12.2 KROUŽEK DESKY CYKLIKY
Tato funkce není k dispozici u typu desky cykliky H-1, neboť
funkce Pitch se nemixuje.
Mix kroužku cykliky omezuje dráhy funkcí cykliky Roll a Nick
na předvolenou hodnotu. Při řízení dvou funkcí (Roll a Nick)
se automaticky omezí maximální dráha, aby bylo zabráněno
mechanickému blokování serv. To je velmi užitečné především
u 3-D vrtulníků, neboť se zde pracuje s extrémními drahami
serv. V řádku ‘ACT/INA’ musíte funkci aktivovat.
Nastavení nulového bodu
Nejdříve optimalizujte nastavení nulového bodu (NEUTRAL
POS), zadává se jako % hodnota. Nastavte páku serva mechanicky tak, aby ležel nulový bod přibližně na 50%. Pohněte kniplem Pitch tak, aby páky serv a táhla přesně svíraly pravý úhel.
Rozsah nastavení „RATE“ dosahuje 50 - 200%. Pokud má být
po nastavení zpět nastavena původní hodnota, musíte stisknout
min. na 1s tlačítko „RTN“. Hodnoty řídícího kniplu pro Roll a
Nick se zobrazí na displeji vlevo.
Nastavení řídících ovladačů (AFR)
Pro funkce Roll, Nick a Pitch lze nastavit dráhy desky cykliky.
K tomu si označte odpovídající textové pole a ovladačem „CAP
TOUCH“ zvolte hodnotu v %. Rozsah nastavení je -100 až
+100%. Původní hodnota nastavení je 50%. Stisknutím tlačítka
„RTN“ na min. 1s se dostanete zpět na původní nastavení.
Ve spojení s funkcí „SERVOUMPOLUNG“ (revers serv) nastavte
směr chodu tak, aby při pohybu kniplem Pitch najížděla všechna
serva stejným směrem. Poté pomocí znamének + nebo – nastavíte v displeji 5/5 odpovídající směr chodu pro funkce Roll a
Nick.
12.3 NASTAVENÍ DESKY CYKLIKY
(Např. typ HR-3)
Nastavte pokud možno velkou řídící dráhu, aniž by táhla nebo
serva najížděla na doraz. Přesně zkontrolujte maximální dráhu
řízení, když se funkce Pitch, Roll a Nick nachází v extrémních
polohách výchylek. Podle typu ovládání a rotorové hlavy by
mohlo u příliš velké dráhy řízení dojít k zaseknutí desky cykliky,
proto omezte řídící dráhu kroužkem desky cykliky.
Individuální nastavení drah ovladačů funkcí Roll, Nick a Pitch.
Menu desky cykliky má více úrovní displeje, což signalizuje
čítač stran na pravé straně. Stisknutím tlačítka S1 se dostanete
do jednotlivých úrovní. V tomto menu můžete mimo jiné nastavovat a reverzovat dráhy řídících ovladačů funkcí Roll, Nick a
Pitch. Kromě toho lze naprogramovat i další funkce mixů.
Nastavení poměrů trimů
Na příkladu typu desky cykliky HR-3 je vysvětlen postup nastavování poměrů mixů. Postup pro ostatní typy desky cykliky je
identický, avšak nastavení se mírně odlišují.
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v základním menu funkci
‘TAUMELSCH.’ (deska cykliky) a volbu potvrďte tlačítkem
„RTN“. Displej se zobrazí následovně:
Nejdříve přesuňte řídící knipl plynu do nulové polohy. Vyrovnejte desku cykliky přesně do horizontální polohy. Drobné
úpravy můžete provést pomocí ‘SERVOMITTENVERSTELLUNG’ (nastavení nulové polohy serv).
50
Základní menu modelů vrtulníků
Optimalizujte hodnoty mixů pro funkce Pitch (PIT ->ROLL a
PIT -> NICK/NICK2). Pro obě strany výchylek lze vždy nastavit
hodnotu mixu jako číslo v %. Nastavte zadání tak, aby zůstala
deska cykliky v horizontální poloze, i když přejedete řídícím
kniplem plynu přes celou dráhu.
Po aktivaci této úrovně displeje se objeví následující zobrazení:
Poté můžete nastavit hodnotu mixu pro funkci Roll (ROLL ->
PIT). Pro obě strany výchylek lze vždy nastavit hodnotu mixu
jako číslo v %. Nastavte zadání tak, aby zůstala deska cykliky v
horizontální poloze i když přejedete řídícím kniplem plynu přes
celou dráhu.
Optimalizujte hodnoty mixů pro funkce Nick (NIK -> ROLL und
NICK -> PIT). Pro obě strany výchylek lze vždy nastavit hodnotu mixu jako číslo v %. Nastavte zadání tak, aby nedošlo k
žádnému ovlivnění funkcí Roll a Pitch, i když přejedete řídícím
kniplem plynu přes celou dráhu.
T8 FG
Menu modelů - vrtulníky
V tomto podmenu lze kompenzovat vlivy rozdílných táhel.
12.4 MENU MODELŮ (MODELY VRTULNÍKŮ)
12.5 LETOVÝ REŽIM (PŘEDVOLBA PLYNU)
Nejdříve přesuňte řídící knipl plynu do takové polohy, aby
byl nastaven co možná nejnižší počet otáček. Přesuňte knipl
křidélek (Roll) přes celou dráhu řízení zleva doprava. Nastavte
v displeji 5/5 hodnotu kompenzace pro funkci tak, aby nedocházelo k žádnému ovlivňování funkcí Pitch a Nick.
V tomto oddíle je popsáno speciální nastavování pro modely
vrtulníků. K aktivaci musíte zvolit ovladačem „CAP TOUCH“
v základním (Basis) menu typ modelu „Heli“ a volbu potvrdit tlačítkem „RTN“. Poté se zobrazí přehled menu modelů
vrtulníků.
Software vysílače T8 FG má pro jednotlivé paměti modelů k dispozici vždy 5 letových režimů. Pro různé letové úlohy se tak
dají uložit odpovídající optimální nastavení, která lze v případě
potřeby vyvolat přepínačem.
Touto funkcí lze např. pro model vrtulníku naprogramovat
optimální nastavení gyra, počtu otáček nebo výchylek kormidel
pro určité fáze letu.
Pokud je pro jednu paměť modelu naprogramováno více letových režimů, je možné libovolně naprogramovat jejich prioritu.
Letové režimy lze kopírovat. Pro každý kanál je možné naprogramovat dobu zpoždění, aby nebylo přepnutí příliš prudké a
přechod proběhl hladce.
Zadání dat, individuálně pro každou stranu, provedete
ovladačem „CAP TOUCH“.
Poté v 5. displeji kompenzujte funkci Nick. Proveďte nastavení
tak, aby při pohybu řídícím ovladačem Nick přes celou řídící
dráhu nedocházelo k žádnému ovlivňování funkcí Pitch a Roll.
2x
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v menu modelů funkci
„Flugzustand“ (letový režim) a potvrďte volbu tlačítkem „RTN“.
Upozornění: Přepínače „SF“ a „SE“ jsou přednastaveny.
Prosím, zohledněte tuto skutečnost při nastavování vysílače
(viz. Kap 12, str. 47)
Zopakujte oba tyto kroky pro stav, kdy je řídící ovladač plynu
v takové poloze, aby byl nastaven co možná nejvyšší počet
otáček.
Programovací postup zahrnuje následující kroky:
1x
směr
V menu nastavení desky cykliky (5/5) lze provést i nastavení
‘Geschwindikeitsausgleich’ (SPEED, kompenzace rychlosti). K
tomu přesuňte řídící ovladač plynu do nulové polohy, Následně
pohněte co možná nejrychleji kniplem. Nastavte zadání rychlosti jako % hodnotu tak, aby u funkce Pitch nedocházelo k žádné
výchylce.
Zadání následuje po označení textového pole otočením
ovladače „CAP TOUCH“.
• Funkce přepínání SINGLE / LOGIC
• SERVO:
• FLUGZUST.:
• DUAL RATE:
• PROGR-MIX:
• PITCH KURVE:
• GAS KURVE:
• AUTOROTATION:
• TAUMEL-MIX:
• GAS MIX:
• PITCH -> HECK:
• KREISEL:
• DREHZ-REG:
• GEMISCHVER:
ukazatel dráhy serva viz. str. 22
volba předvolby plynu
přepínání 2. křivky řízení viz. str. 34
programovací mix viz. str. 35
nastavení křivky Pitch
nastavení křivky plynu
nastavení autorotace
mix desky cykliky
mix desky cykliky -> plyn
mix Pitch -> ocasní rotor
nastavení gyra
nastavení regulátoru
nastavení palivové směsi
K přepínání letových
l t ý h režimů
ži ů lze
l
zvolit
lit mezii jedním
j d í jediným
přepínačem (Single) nebo logicky propojenou přepínací funkcí
(Logic) dvou přepínačů.
Přitom jsou k dispozici následující funkce:
• AND: UND (A) propojení v řadě uložených přepínačů, např.
„SA A „SB“ aktivují funkci.
51
T8 FG
• OR: NEBO propojení paralelně uložených přepínačů, např.
„SA A „SB“ aktivují funkci.
• EX-OR: buď-anebo cílené propojení a zapojení určitých
přepínačů např. BUĎ „SA“ NEBO „SB“ aktivují funkci.
Menu modelů - vrtulníky
• NASTAVENÍ DOBY ZPOŽDĚNÍ
12.6 NASTAVENÍ KŘIVEK PITCH
Nejdříve zvolte odpovídajícím přepínačem letový režim.
Při pohybu kniplem pro ovládání Pitch (úhel nastavení kolektiva) není ovládáno pouze Pitch servo, ale automaticky také
servo plynu. Pro individuální sladění mezi řízením úhlu náběhu
a motoru je možno funkci Pitch přiřadit jednu z možných typů
křivek, pro kterou lze vždy naprogramovat až 5 bodů.
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ ve sloupci ‘VERZG’
(ZPOŽĎ) kanál, pro který chcete změnit dobu zpoždění. Nastavení provedete otočením ovladače „CAP TOUCH“. Rozsah
nastavení je 0-27 kroků. Původní hodnota nastavení je 0 kroků,
tzn., že není naprogramováno žádné zpoždění.
Upozornění:
Než změníte hodnoty, zvolte přiřazeným přepínačem odpovídající letový režim.
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v menu modelů vrtulníků
funkci „PITCH KURV“ (křivka úhlu náběhu kolektiva) a potvrďte
tl. „RTN“. Displej má 3 úrovně, které se zobrazují následovně:
• KOPÍROVÁNÍ LETOVÝCH REŽIMŮ
Nejdříve si zvolte letový režim (zdroj), který chcete kopírovat. Označte si cílové textové pole, do kterého se má letový
režim zkopírovat a potvrďte. Nyní si označte textové pole
„Copy“ a následně stiskněte a min. 1s podržte tlačítko
„RTN“. Letový režim se nyní kopíruje.
• ZMĚNA PRIORITY
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v seznamu letový režim,
jehož prioritu chcete změnit. Pomocí ovladače „CAP TOUCH“
lze označený řádek (letový režim) šipkou přesunout nahoru
nebo dolů a tím změnit i jeho prioritu. Přitom platí, že má poslední řádek nejvyšší prioritu.
aktivní letový režim
V tomto menu lze nastavit křivky Pitch pro následující letové
režimy:
52
T8 FG
• Normal:
• Idle up1
• Idle up2
• Idle up3
• HOLD
= pro spuštění a vypnutí motoru
= volba plynu 1: visení
= volba plynu 2: kruhový let
= volba plynu 3: akrobacie
= Autorotation: autorotační přistání
Přepínání mezi těmito křivkami letových režimů probíhá přes
přepínač, který je vždy danému letovému režimu přiřazen. Při
zapínání musíte zvolit normální (Normal) letový režim, jinak
zazní alarm mixu. Zapnutí vysokofrekvenčního modulu je
možné pouze v módu Normal.
Příklad křivky PITCH pro letový režim
Normal. Naprogramujte křivku tak, aby
zůstal počet otáček přes celkový rozsah
nastavení pokud možno konstantní.
Příklad křivky pro letový režim „Gasvorwahl
1“ (Volba plynu 1). Pro visení jsou hodnoty
optimalizovány tak, aby si motor držel při
každém nastavení PITCH odpovídající
počet otáček.
Příklad křivky pro letový režim „Gasvorwahl
2“ (Volba plynu 2). Pro kruhový let jsou
hodnoty optimalizované tak, aby si motor
držel při každém nastavení PITCH odpovídající počet otáček.
Příklad křivky pro letový režim
„Gasvorwahl 3“ (Volba plynu 3). Základní
křivka má lineární průběh. Pro akrobacii
jsou optimalizovány hodnoty, aby si motor
pro každé nastavení PITCH podržel odpovídající počet otáček.
.
Menu modelů - vrtulníky
• Poté určíte v textovém poli „MODE“ mód trimování Pitch. K
dispozici jsou módy „NORM“ a „CTRM“. U normální typu trimu
je rozsah trimování rozložen symetricky kolem středu, z čehož
vyplývá i posunutí koncových bodů. Centrální funkce trimu pracuje taktéž kolem středové polohy ovladače, ale nemění koncové body. Dráhy trimu jsou tak asymetrické.
Příklad křivky pro letový režim „Autorotace“. Základní křivka má
lineární průběh. Při křivce HOLD se nastavuje spodní hodnota
plynu, která motor vypne nebo uvede po pozice volnoběhu.
Spodní hodnota Pitch byla snížena, aby se během klesání
vrtulníku udržely pokud možno vysoké otáčky rotorové hlavy.
Minimální hodnota byla zvýšena, aby bylo možno model s
větším úhlem nastavení lehce vyrovnat a přistát s ním.
Zobrazené křivky jsou pouze orientační, nastavení musíte na
Vašem modelu optimalizovat až na základě zkušebních letů!
Postup programování pro všechny letové režimy probíhá
následovně:
• Programování křivky PITCH (úhlu náběhu kolektiva)
Programování křivky v první úrovni nastavení probíhá již
známým způsobem. Nejdříve si musíte určit formu křivky.
Označte si příslušný bod (1-5) a přesuňte jej ovladačem „CAP
TOUCH“ na požadované místo. Nastavení se provádí shodně
jako programování křivek Dual-Rate.
• Kopírování křivek Pitch
Pokud chcete vytvořenou křivku kopírovat, označte si a zvolte
ovladačem „CAP TOUCH“ textové pole „COPY“. Poté lze nastavit odpovídající předvolbu plynu, která má být přepsána.
• Trimování PITCH (úhlu náběhu kolektiva)
V obou úrovních displeje 2 a 3 lze trimování Pitch optimalizovat. Ve druhé úrovni se nastavuje výhradně trimování pro
visení (SCHWE). Nejdříve si musíte již popsaným způsobem
tuto funkci aktivovat.
• Dále lze určit rozsah trimu (BEREI). Pokud zvolíte menší rozsah, působí trimování pouze v blízkosti středové polohy řídícího
ovladače.
Kromě toho lze ze druhé a třetí úrovně displeje konfigurovat
jiný letový režim, pro který event. nebyl ještě nataven v menu
letových režimů žádný ovladač.
K tomu se přesuňte na textové pole vedle „EDIT“ a zvolte
tlačítkem „RTN“.
Poté zvolte ovladačem „CAP TOUCH“požadovaný letový režim.
• Ve třetí úrovni se zadává trimování pro „Min-“ a „Max-Pitch“
(koncové výchylky Pitch serva). Programování je naprosto identické se zadáváním hodnot pro trimování visu. V tomto případě
se ale samozřejmě nezadává mód a rozsah trimu. Nakonec
se zadává dráha trimu (RATE). Rozsah nastavení je plynulý
od -30 do +30%. Původní hodnota nastavení je +30%. Po
označení a aktivaci této funkce lze ovladačem „CAP TOUCH“
nastavit požadovanou % hodnotu.
Stisknutím tlačítka „RTN“ na min. 1s aktivujete zpět původní
nastavení (+30%).
• V řádku „--“ určíte ovladač, kterým lze trimování upravovat (ovladač „LD“ u normal). Po označení ovladačem „CAP
TOUCH“ a aktivaci tl. „RTN“ se zobrazí menu volby ovladače
(Geberauswahl). Požadovaný ovladač si vyberete již několikrát
popsaným způsobem.
53
T8 FG
12.7 NASTAVOVÁNÍ KŘIVEK PLYNU
Kniplem pro ovládání plynu není ovládáno pouze servo plynu,
ale automaticky také servo úhlu náběhu (Pitch). Pro individuální
sladění mezi řízením úhlu náběhu a motoru je možno funkci
Pitch přiřadit křivku, pro kterou je vždy k dispozici až 5 nastavitelných bodů.
zapínání musíte zvolit normální letový režim (Normal), jinak
zazní alarm mixu. Zapnutí vysokofrekvenčního modulu je
možné pouze v módu Normal.
Příklad křivky pro letový režim „Autorotace“. Při nastavení
HOLD se nastaví pouze spodní hodnota plynu, která motor
vypne nebo uvede po pozice volnoběhu.
Příklad křivky plynu pro letový režim
Normal. Naprogramujte křivku tak, aby
zůstal počet otáček přes celkový rozsah
nastavení pokud možno konstantní.
Zobrazené křivky jsou pouze orientační, nastavení na Vašem
modelu musíte bezpodmínečně optimalizovat až na základě
zkušebních letů! Postup při programování křivky plynu jednotlivých letových režimů je naprosto shodné se zadáváním nastavení křivky Pitch.
Totéž platí pro programování hodnot trimů serva plynu v letovém režimu visení ve druhé úrovni displeje.
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v menu modelů vrtulníků
funkci „GAS KURVE“ (křivka plynu) a potvrďte tl. „RTN“.
Displej má 2 úrovně, které jsou zobrazeny následovně:
Příklad křivky pro letový režim „Gasvorwahl
1“ (Volba plynu 1). Pro visení jsou hodnoty
optimalizovány tak, aby si motor podržel
při každém nastavení PITCH odpovídající
počet otáček.
Příklad křivky pro letový režim „Gasvorwahl
2“ (Volba plynu 2). Pro kruhový let jsou
hodnoty optimalizovány tak, aby si motor
podržel při každém nastavení PITCH
odpovídající počet otáček.
Příklad křivky pro letový režim
„Gasvorwahl 3“ (Volba plynu 3). Základní
křivka má lineární průběh. Pro akrobacii jsou hodnoty optimalizovány tak, aby
si motor podržel při každém nastavení
PITCH odpovídající počet otáček
V tomto menu lze nastavit křivku plynu pro následující letové
režimy:
• Normal:
• Idle up1
• Idle up2
• Idle up3
• HOLD
= pro spuštění a vypnutí motoru
= volba plynu 1: visení
= volba plynu 2: kruhový let
= volba plynu 3:akrobacie
= Autorotation: autorotační přistání
Přepínání mezi těmito křivkami letových režimů probíhá přes
přepínač, který je vždy danému letovému režimu přiřazen. Při
54
Menu modelů - vrtulníky
Kromě toho je možné nastavit křivku plynu pro jiný letový režim,
aniž byste měnili letový režim. K tomu si v řádku „EDIT“ označte
požadovaný letový režim.
Pokud chcete vytvořenou křivku kopírovat, označte si a zvolte
ovladačem „CAP TOUCH“ textové pole „COPY“. Poté lze nastavit odpovídající předvolbu plynu, která má být přepsána.
T8 FG
12.8 NASTAVENÍ AUTOROTACE
12.9 MIX DESKY CYKLIKY
Abyste mohli předprogramovat účinné nastavení autorotace,
musíte nejdříve bezpodmínečně aktivovat letový režim autorotace!
Tato funkce umožňuje perfektní nastavení cykliky přes celkovou
dráhu pro každý letový režim. Navzájem lze mixovat veškeré
funkce (Roll / Nick a Pitch). K tomu jsou zapotřebí 4 mixy, pro
které musíte vždy aktivovat 2 hodnoty mixu a určit ovládací
přepínač. Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v menu modelů
vrtulníků funkci „TAUMEL MIX“ (mix cykliky) a volbu potvrďte
tlačítkem „RTN“. Displej se zobrazí následovně:
Tato funkce slouží k takovému nastavení autorotace, aby při
letovém režimu „HOLD“ Autorotace běžel motor na volnoběh
nebo byl vypnutý, a to nezávisle na poloze páky plynu. Mód
autorotace lze aktivovat libovolně zvoleným přepínačem.
Menu modelů - vrtulníky
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v menu modelů funkci
„AUTOROTATION“ a potvrďte volbu tlačítkem „RTN“.
Displej má jednu úroveň, která se zobrazuje následovně:
Nejdříve musíte aktivovat funkci přepínače letových režimů.
Následně musíte nastavit pozici karburátoru pro autorotaci jako
% hodnotu v řádku „AURO-POS“.
Poté musíte zadat rychlost serva plynu pro spuštění režimu
autorotace. Nastavení procentuální hodnoty provedete
ovladačem „CAP TOUCH“. K tomu si označte textové pole
‘SPEED’. Ovladačem „CAP TOUCH“ nastavíte požadovanou
procentuální hodnotu. Přitom platí, že čím je číslo vyšší, tím
pomaleji servo najíždí do nastavené pozice. Servo
Ujistěte se, že je při spuštění motoru zapnutá funkce autorotace.
Ve druhém displeji si nejdříve musíte označit mix, který
chcete aktivovat (ACT). Nejdříve si označte textové pole,
proveďte nastavení ovladačem „CAP TOUCH“ a aktivaci
potvrďte tlačítkem „RTN“. V textovém poli se pak podle polohy
přepínače zobrazí buď „EIN“ (zapnuto) nebo „AUS“ (vypnuto).
Vlastní nastavení funkce mixu probíhá na základě hodnot v
prvním displeji. Programování hodnot probíhá dle několikrát
popisovaného schématu.
Virtuální natáčení cykliky (rozsah nastavení 0-45°)
Pokud chcete dosáhnout virtuálního nastavení otáčení cykliky
o 45°, musíte aktivovat oba první mixy Roll-Nick a Nick-Roll
pomocí trimu „EIN“, vždy s hodnotou trimu 100%.
Pro přesné nastavení případné diferenciace řízení cykliky je
možné upravit pomocí mírně odlišného nastavení udržování
přímého směru letu vrtulníku. Virtuální otáčení cykliky o
45°probíhá přes volbu typu modelu H4X.
55
T8 FG
12.10 MIX PLYNU
Touto funkcí lze naprogramovat pro každý letový režim vždy
odděleně pro obě funkce cykliky Roll i Nick, stejně jako i pro
vyrovnávací rotor, mix, který ovlivňuje polohu serva plynu. Toto
nastavení je nezbytné proto, aby při pohybu kniplem jedné ze tří
funkcí nedocházelo k nechtěnému ovlivňování otáček motoru.
Dříve než změníte hodnoty zvolte přiřazeným přepínačem
odpovídající letový režim.
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v menu modelů vrtulníků
funkci „GAS MIX“ (mix plynu) a volbu potvrďte tl. „RTN“. Oba
displeje se zobrazí následovně:
Menu modelů - vrtulníky
12.11 MIX PITCH -> OCASNÍ ROTOR (REVO MIX)
12.12 NASTAVENÍ GYRA
Revo mix je funkce, která mixuje kolektiv do výchylek vyrovnávacího rotoru za účelem potlačení reakčního momentu
způsobeného změnou úhlu náběhu listů nosného rotoru a
rychlosti jeho otáčení.
Touto funkcí se změny kroutícího momentu hlavního rotoru
využívají přes mix pro řízení vyrovnávacího rotoru tak, že má
vyrovnávací rotor stále správnou hodnotu direktivního momentu
a kompenzuje tak nechtěné momenty kolem kolmé osy. Správné
nastavení ulehčuje gyru vyrovnávacího rotoru spoustu práce.
Chybně nastavený Revo mix může pracovat proti funkci gyra.
Proto je přesné nastavení tohoto mixu opravdu velmi důležité.
Touto funkcí lze nastavit přes vysílač zisk gyra. Kromě nastavení zisku v % lze zvolit i typ gyra. Pro jedno gyro lze pro každý
letový režim nastavit 3 předprogramované nastavení gyra (zisk
gyra) a vyvolat je přepínačem. Dříve než nastavíte hodnoty,
zvolte přepínačem nebo funkcí „EDIT“ odpovídající letový režim.
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v menu modelů vrtulníků
funkci „Kreisel“ (gyro) a volbu potvrďte tlačítkem „RTN“. Displej
se zobrazí následovně:
Pokud máte ve vrtulníku moderní gyro v Heading Hold / AVCS
módu, musíte Revo mix bezpodmínečně vypnout!! Dříve než
nastavíte hodnoty, zvolte přepínačem nebo přes „EDIT“ odpovídající letový režim.
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v menu modelů vrtulníků
funkci „PITCH-HECK“ a potvrďte volbu tlačítkem „RTN“. Displej
má jednu úroveň, které se zobrazuje následovně:
V prvním displeji
pleji probíhá nastavení hodnot mixů.
mixů Pro každý mix,
pro obě maximální výchylky řídícího kniplu, lze vždy odděleně
nastavit procentuální hodnotu (Rate). Nastavení provedete
ovladačem „CAP TOUCH“ a proces programování uzavřete
stisknutím tlačítka „RTN“. Nastavení se zobrazí v textovém poli
jako % hodnota.
Ve druhém sloupci si nejdříve musíte označit mix, který chcete
aktivovat. Nejdříve si označte textové pole, proveďte nastavení
ovladačem „CAP TOUCH“ a aktivaci potvrďte tlačítkem „RTN“.
V textovém poli se pak podle polohy přepínače zobrazí buď
„EIN“ (zapnuto) nebo „AUS“ (vypnuto).
Ve sloupci „MODE“ lze pro každý ze 3 mixů zadat lineární
(LINEAR) nebo centrální (CTRM) mód. V lineárním módu má
funkce účinek přes celý rozsah, v centrálním módu pouze v
rozsahu středové polohy.
Ve sloupci ‘SW’ lze již známým způsobem určit přepínač a směr
jeho účinku. Předvolba je nastavena na „—„, tzn., že je mix stále
zapnutý.
56
Nejprve musíte mix aktivovat. Nejdříve si označte textové
pole, proveďte nastavení ovladačem „CAP TOUCH“ a aktivaci
ukončete tlačítkem „RTN“.
Ve většině případů je pro revo mix ideální lineární křivka.
Pokud chcete vytvořenou křivku kopírovat, označte si a zvolte
ovladačem „CAP TOUCH“ textové pole „COPY“. Poté lze nastavit odpovídající předvolbu plynu, která má být přepsána.
Nastavení provádějte velmi opatrně a v malých krocích.
Všechna nastavení důkladně překontrolujte, mimo jiné i opatrnými testovacími lety. Ze stabilního visu nesmí vrtulník při
přidání plynu nebo zvětšení úhlu náběhu vykazovat žádnou
tendenci k otáčení kolem kolmé osy. Je jedno, jestli provedete změnu rychle nebo pomalu. Taktéž v opačném případě,
při snížení otáček motoru nebo úhlu náběhu, se vrtulník nesmí
začít otáčet kolem kolmé osy.
Tato funkce je obecně zapnutá v každém letovém režimu.
Pokud ho chcete vypnout, přesuňte se na textové pole „EIN“ a
zvolte. Po změně se v textovém poli zobrazí nápis ‘INA’.
V řádku „TYPE“ můžete nastavit použ
ité gyro. Pro AVCS- nebo HOLD gyra se jako typ nastavuje
“GY“. Ve sloupci „AVCS“ lze zadat, zda má gyro pracovat
‘AVCS’ (Heading Hold) nebo normálním módu. Další pokyny
najdete v Návodu k obsluze použitého gyra.
Dle aktivovaného letového režimu můžete v textovém poli
„RATE“ zadat procentuální hodnotu pro zadání gyra.
K tomu si označte textové pole a proveďte nastavení ovladačem
„CAP TOUCH“. Předvolená hodnota je 80%. Stisknutím tlačítka
„RTN“ na min. 1s zvolíte zpět původní nastavení.
Pod označením „FEIN Trimm“ (přesné trimování) lze nastavit zadání pro dotrimování. Můžete naprogramovat ovladač,
kterým je přesné nastavení mixu provedeno. Nejdříve si musíte
v textovém poli „Geber“ zvolit požadovaný ovladač.
T8 FG
Toto pole si pak označíte a volbu provedete ovladačem „CAP
TOUCH“ v menu Schalter/Geberauswahl. Můžete zvolit jakýkoli
z ovladačů. Aktuální nastavení a směr účinku se zobrazí. Poté
musíte nastavit v textovém poli „TRIM“ procentuální hodnotu.
Pokud pro funkci “Kreisel” (gyro) zvolíte v menu „FUNKTION“
samsotatný ovladač (např. otočný potenciometr „LD“), abyste
přeřídili nastavené hodnoty, nemá tento ovladač žádnou funkci.
Hodnoty nastavené v menu a polohy ovladačů pracují proti
sobě.
Funkci gyra lze samozřejmě vyvolat i přepínačem. K tomu
si označte ovladačem „CAP TOUCH“ na displeji funkci
„FLUGZUST.“ (let.rež.). Nyní můžete zvolit přepínač
„SCHALTER“.
Displej se zobrazí následovně:
12.13 NASTAVENÍ REGULÁTORU
Pomocí této funkce lze změnit nastavení regulace počtu
otáček vysílačem, popř. vyvolat předprogramované hodnoty.
Požadovanou hodnotu regulace počtu otáček lze naprogramovat v %. Pro přesné nastavování je možno naprogramovat
ovladač.
Dříve než změníte hodnoty, zvolte přepínačem nebo funkcí
„EDIT“ odpovídající letový režim.
Označte si ovladačem „CAP TOUCH“ v menu modelů vrtulníků
funkci „Drehz-REG“ a volbu potvrďte tlačítkem „RTN“.
Menu modelů - vrtulníky
Zvolit lze kterýkoli z doplňkových ovladačů. Aktuální nastavení
a směr účinku se zobrazí na displeji. Poté musí být nastavena
% hodnota v textovém poli „TRIMM“. Pokud byl v menu funkcí
pro funkci “DREHZ-Reg” zvolen samostatný ovladač (např.
otočný potenciometr „RD“), aby byly tyto nastavené hodnoty
přeřízeny, nemá tento ovladač žádnou funkci. Hodnoty nastavené v menu a polohy ovladačů mimo jiné pracují proti sobě.
Kromě toho lze vyvolat funkci regulátoru přes přepínač. K tomu
si označte ovladačem „CAP TOUCH“ v displeji funkci „FLUGZUST.“ (let. rež.). Nyní můžete zvolit přepínač „SCHALTER“.
Displej se zobrazí následovně:
Displej se zobrazí následovně:
Také tuto funkci musíte nejdříve aktivovat v řádku ‘INA’ .
Nejdříve si označte textové pole, proveďte nastavení ovladačem
„CAP TOUCH“ a aktivaci ukončete tlačítkem „RTN“. V textovém
poli se poté zobrazí ‘EIN’ popř. ‘INA’.
V řádku ‘SW’ určíte již známým způsobem přepínač pro nastavení zisku gyra a směr jeho účinku.
Předvolba je nastaven na ‘--’, tzn. že je funkce stále zapnutá. .
Kromě toho lze pod „#1“ ovladačem „CAP TOUCH“ a tlačítkem
„RTN“ nastavit ostatní úrovně (1-5).
Všechna ostatní nastavení se nastavují stejně jako pod „FLUGZUST.“ (let. rež.).
Také tuto funkci musíte nejdříve aktivovat v řádku ‘INA’ .
Nejdříve si označte textové pole, proveďte nastavení ovladačem
„CAP TOUCH“ a aktivaci ukončete tlačítkem „RTN“. V textovém
poli se poté zobrazí ‘EIN’ popř. ‘INA’.
Dle nastaveného letového režimu lze v textovém poli „RATE“
zvolit procentuální hodnotu pro zadání počtu otáček. K tomu
si označte textové pole a proveďte nastavení ovladačem „CAP
TOUCH“. Předvolba je nastavena na 50%. Stisknutím tlačítka
„RTN“ na min. 1s aktivujete zpět původní nastavení.
V textovém poli „EINH’“ je možno zvolit jednotku zadání pro
regulaci otáček. K dispozici je volba mezi % hodnotou a
přímou hodnotou počtu otáček (rpm).
Pokud chcete provést změnu, označte si textové pole, změnu
provedete ovladačem „CAP TOUCH“ a celý postup uzavřete
tlačítkem „RTN“. V textovém poli „FEIN Trimm“ můžete provést
nastavení pro přesné doladění. Dále je možno naprogramovat
ovladač v textovém poli ‘--’ . K tomu si označte odpovídající textové pole a proveďte ovladačem „CAP TOUCH“ volbu v menu
volby přepínače/ovladače (Schalter/Geberauswahl Menu).
Také tuto funkci musíte nejdříve aktivovat v řádku ‘INA’ .
Nejdříve si označte textové pole, proveďte nastavení ovladačem
„CAP TOUCH“ a aktivaci ukončete tlačítkem „RTN“. V textovém
poli se poté zobrazí ‘EIN’ popř. ‘INA’.
V řádku ‘SW’ určíte již známým způsobem přepínač pro nastavení zisku gyra a směr jeho účinku.
Předvolba je nastaven na ‘--’, tzn. že je funkce stále zapnutá. .
Kromě toho lze pod „#1“ ovladačem „CAP TOUCH“ a tlačítkem
„RTN“ nastavit ostatní úrovně (1-5).
Všechna ostatní nastavení se nastavují stejně jako pod „FLUGZUST.“ (let. rež.).
57
T8 FG
12.14 NASTAVENÍ SMĚSI
Touto funkcí lze přes samostatné servo provést změnu poměru
směsi karburátoru. Obzvláště velkou výhodou je skutečnost, že
je vytvořena souvislost s normální funkcí klapky karburátoru.
Pokud je tato funkce aktivovaná, je při pohybu plynu jehla trysky
následována tak, aby měl motor lepší chod. Toto propojení se
nastavuje pomocí křivky. Dodatečná funkce zrychlení zajistí,
že bude motor při otevření karburátoru lépe přidávat plyn.
Dříve než změníte hodnoty, zvolte přepínačem nebo funkcí
„EDIT“ odpovídající letový režim.
Označte si v menu modelů funkci ‘Gemischver.’ (nastavení
směsi). Displej má 2 úrovně, které se zobrazují následovně:
vané křivky. Pokud je zvolen ‘UNMIX’, jsou Master data přímo
závislá na poloze řídícího ovladače plynu.
Programování 5-ti bodové křivky se provádí v první úrovni menu
dle známého schéma.
Kopírování křivky
Pokud chcete vytvořenou křivku kopírovat, označte si a zvolte
ovladačem „CAP TOUCH“ textové pole „COPY“. Poté můžete
nastavit odpovídající předvolbu plynu, která má být přepsána.
Nastavení pro určité stavy plynu
Software vysílače má k dispozici dva trvale nastavitelné a vyvolatelné stavy plynu, které jsou již popsány v základním menu.
- funkce vypnutí motoru (Motor Aus), Kap. 10.11, str. 30
- volitelná pozice plynu (volnoběh 2), Kap. 10.12, str. 31
V tomto menu lze pro tyto stavy plynu naprogramovat zadání
pro řízení jehly trysky. Při aktivaci takové funkce najede servo
plynu do určité polohy. Současně se nastaví jehla trysky tak,
aby byla pro toto nastavení karburátoru směs optimální. Zadání
se nastavují známým způsobem jako % hodnoty.
Označte si textové pole a zadejte hodnotu ovladačem „CAP
TOUCH“.
Při programování postupujte, prosím, následovně:
Aktivace funkce
Pokud chcete používat automatické regulování směsi, musíte
funkci nejdříve aktivovat. K tomu si aktivujte textové pole Status.
Údaj na displeji se změní z ‘INA’ (inaktiv) na ‘EIN’, poté je funkce
aktivovaná.
Programování křivky
Nejdříve musíte nastavit typ mixu (MIX/UNMIX). Označte si v
odpovídajícím řádku textové pole, typ mixu tím bude změněn.
Pokud je zvolen ‘MIX’, odvodí se Master data z naprogramo58
Menu modelů - vrtulníky
T8 FG
13. PŘÍKLAD PROGRAMOVÁNÍ PRO VYSÍLAČ T8 FG
PŘ.: NOVÝ MODEL
1. Proveďte nastavení módu. V příkladu mód 4 (plyn/
brzdy a křidélka vlevo)
PŘÍKLAD PROGRAMOVÁNÍ
2. Volba nové paměti modelu, určení typu modelu, volba modulace a zadání názvu modelu.
1x
2x
2x
1x
1x
1Sek.
1x
1Sek.
59
T8 FG
1x
PŘÍKLAD PROGRAMOVÁNÍ
1x
1x
1x
1x
1Sek.
1x
1x
1x
1x
1Sek.
60
T8 FG
PŘÍKLAD PROGRAMOVÁNÍ
1x
1x
4x
1Sek.
1x
1x
1x
usw.
1x
61
T8 FG
Update softwaru
14. UPDATE SOFTWARU VYSÍLAČE
Software vysílače T8 FG lze nahradit aktuální verzí. Update
data lze volně stáhnout na stránkách robbe.
Doporučujeme se přihlašovat ma http://support.robbe.com, abyste mohli být o novém update informováni e-mailem a obdrželi
přístup k chráněným informacím. Tato data musíte zkopírovat
přes čtečku karet na SD kartu.
přepínač Software Update
zásuvka na SD kartu
Update-poloha
e-po
Přenos softwaru do pracovní paměti vysílače probíhá
následovně:
13. Jakmile je přenos dat úspěšně dokončen, zobrazí se na
displeji následující hlášení.
10. Přesuňte Update spínač pomocí šroubováku na určenou
pozici Update. .
Software update:
1. Stáhněte si zazipovaná data softwaru z podporovaného serveru robbe
11. Zapněte vysílač. Po cca 10 se na displeji objeví následující
hlášení.
2. Odzipujte data.
14. Vysílač vypněte a uveďte Update přepínač do původní
polohy.
3. Objeví se soubor „T8FG update“.
4. Otevřete soubor a dvakrát klikněte na data T8FG update.exe.
5. Otevře se Vám „Futaba File Systém Utility“.
6. Zvolte jednotku, ve které se nachází SD karta a klikněte na
OK.
7. Systém se Vás nyní zeptá:
OK? (Chcete data kopírovat na
na OK.
8. Následuje hlášení:
mally“ (kopírování bylo
„Data Copy on the SD Card
SD kartu?) Potvrďte kliknutím
Postupujte dle návodu a stiskněte tlačítko „RTN“ min. na 3s.
Pokud není vložena žádná karta nebo karta s chybnými údaji,
objeví se následující chybové hlášení.
„The copy to the SD-card ended norúspěšné).
9. Instalace SD karty do vysílače
Vsuňte SD kartu do zásuvky na levé straně vysílače.
Vysílač vypněte a zkontrolujte kartu, popř. data.
12. Po stisknutí tlačítka „RTN“ se spustí kopírování dat (Viz displej).
62
Upozornění:
Dávejte pozor na to, aby během Up-date nevypadly akumulátory! Mělo by to za následek kompletní zhroucení softwaru. Této situaci můžete předejít zajištěním akumulátorů
příslušným krytem.
T8 FG
15. TIPY PRO ZÁSTAVBU A ULOŽENÍ ANTÉN FASST
PŘIJÍMAČŮ 2,4 GHZ
Proto Vám doporučujeme zacházet s přijímači s určitou
obezřetností a respektovat následující pokyny:
Každý RC uživatel nasbíral za léta praxe své vlastní zkušenosti
při zástavbě a použití RC komponentů. S technologií 2,4 GHz
přichází nová éra. Obrovských výhod však lze plně využít
pouze tehdy, když bude uživatel respektovat následující popsaná doporučení při použití systému 2,4 GHz a RC komponenty
instalovat a používat odpovídajícím způsobem.
• Použití 2-čl. Li-Poly akumulátorů bez redukce napětí není
přípustné.
Přijímače 2,4 GHz FASST neobsahují keramické filtry, a proto
jsou podstatně méně citlivé vůči vibracím než přijímače dosavadních technologií. Běžně užívaná praxe, zabalit přijímač do
pěnového obalu nebo trubičky, aby byl chráněn před vibracemi,
už není u přijímačů 2,4 GHz FASST nutná.
Toto dobře míněné opatření působí dokonce kontraproduktivně,
neboť v přijímačích 2,4 GHz pracují vysoce výkonné IC´s s
vyšším odběrem proudu (podobně jako v laptopu), který vede
ke znatelnému vlastnímu zahřívání.
Díky obalení pěnovým materiálem nelze teplo z přijímače
odvádět. Proto doporučujeme připevnit přijímače 2,4 GHz
oboustrannou lepící páskou s pěnovým jádrem. Dle možností
ne celoplošně, nýbrž jen bodově, aby byla přijímači zajištěna
cirkulace vzduchu. Kolmá montáž rovněž přispívá k tomu, aby
se cirkulace vzduchu zvýšila.
• Za horkých a slunečných dnů byste model nikdy neměli
nechávat v autě, abyste tak předešli přílišnému zahřátí materiálů
a elektroniky. Modely byste měli z auta vytáhnout a uložit je ve
stínu.
Instalace přijímače
je velmi rychle dosažena vysokým vlastním zahříváním servomotoru.
Obecně k tématu aparatur 2,4 GHz
• Li-Poly články s měničem napětí vyrábí přídavné teplo a
neměly by být umísťovány ve stejném otvoru nebo příliš blízko
přijímače.
• Pokud má model transparentní kryt kabiny, dojde k silnému
zahřátí trupu a RC komponentů přímým slunečním zářením.
Zahřátí můžete předejít tak, že kryt kabiny odejmete nebo
překryjete světlým kusem látky.
•Všeobecný dosah systému FASST 2,4 GHz je vyšší než u aparatur v pásmu 35 MHz. V blízkosti země je to ca. 2000 m, ve
vzduchu pak 3000 m. Níže popisované překážky a povětrnostní
podmínky, které snižují dosah, funkci neomezují, nýbrž pouze
redukují rezervu.
• Vysoké překážky mezi vysílačem a přijímače mohou stínit
vysílací signál nebo ho i blokovat. • V blízkosti země je stínění
vysílacího signálu vyšší než u aparatur v pásmu 35 MHz. Pokud
je mlha a/nebo vlhká zem, může být dosah v blízkosti země
redukován
• Taktéž tmavé modely by se měly buď zakrýt nebo uložit do
stínu.
• Nachází-li se model v blízkosti země a mezi přijímač a vysílač
se dostane nějaká překážka (osoba, vozidlo, jiné objekty), může
dojít k podstatnému snížení dosahu.
• Přijímač byste neměli instalovat blízko motoru nebo výfuku,
neboť tato místa vyzařují taktéž poměrně velké teplo.
• K růstu signálu 2,4 GHz dochází lineárně, proto je důležité mít
model neustále v dohledu.
Teplotní rozsah pro komponenty dálkové ovládání je -15ºC až
+55 ºC. Jedná se o typický rozsah, který bývá uváděn výrobci
elektronických dílů.
• Pokud jsou tlumiče vedeny trupem, doporučujeme připevnit
k tepelně technické přepážce opláštění (z balzy nebo uhlíku),
abyste zamezili vysokým teplotám trupu.
• FASST přijímače R607, R617, R608 a R6014 mají tzv. Diversity systém dvou antén a odpovídající úrovně vstupů. Antennen Diversity systém neustále kontroluje úroveň signálu obou
vstupů antén a bleskově a plynule přepíná na silnější signál.
Tento rozsah platí pro všechny přijímače, jak pro „starou generaci“, tak i pro nové přijímače 2,4 GHz FASST. V tomto teplotním rozsahu pracují i 2,4 GHz přijímače jiných výrobců. Výše
uvedený teplotní rozsah udává pouze spodní mez. Většina
přijímačů dokáže v praxi zvládnout podstatně vyšší teplotu
okolního prostředí. Přesto nemohou výrobci součástek tyto
vyšší teploty na základě tolerancí při výrobě vždy zaručit.
• V trupu by měla být každopádně zajištěna cirkulace vzduchu,
což lze jednoduše realizovat pomocí chladících otvorů v trupu
nebo krytu kabiny.
Doplňující pokyny pro RC komponenty
Nejen pro přijímače, ale i všechny ostatní elektronické komponenty je dodržování výše uvedených doporučení prospěšné.
• Obě antény by měly být vzájemně uloženy pod úhlem 90°,
podstatně to zvýší jistotu při příjímání signálu.
• FASST přijímače nepřetržitě scanují vstupní signál, přičemž
speciální softwarová technologie automaticky koriguje jakékoli
chyby dat.
• Chladiče regulátorů, které jsou už nahřáté, neodvádí teplo tak
dobře a mohou být během provozu přetěžovány.
• Li-Poly akumulátory od ca. 45º C podstatně hůř odevzdávají
energii (asi 10-12%), čímž je snižována výkonnost modelu.
• Serva také ztrácejí část své síly teplem, přičemž platí, že čím
vyšší teplota vinutí motoru, tím horší účinnost. Tah serva je od
ca. 55 ºC asi o 20% nižší než v „chladném“ stavu. Tato hranice
K dosažení co nejlepšího příjmu signálu byste měli dodržovat
63
T8 FG
následující pokyny:
• Obě antény by měly být uloženy co možná nejdále od sebe.
• Obě antény by měly být uloženy natažené. obr.
• Vzájemný úhel antén by měl být 90º.
Antenne
Koaxial Kabel
• Velké modely mívají často velké kovové díly, které mohou
VF signál stínit. V takových případech byste měli uložit anténu
• Zdroj proudu by měl být zajištěn Nixx akumulátory s nízkým
odporem.
• Taktované BEC-systémy pro zdroj proudu musí být dostatečně
dimenzované, pokud se napětí při zátěži dostane pod 3,8V,
musí být proveden reset přijímače a opětovné spuštění, což
znamená 2-3s ztrátu signálu. Této nepříjemnosti můžete zabránit použitím RX-kondenzátorů 1800μF č. F 1621 nebo 3600μF
č. F1622).
• Přijímače FASST 2,4 GHz jsou díky vysokému
mezifrekvenčnímu kmitočtu 800 MHz relativně imunní vůči
elektrosmogu (jako. výboje statické elektřiny, VF-vyzařování,
statický náboj apod.), neboť ten při frekvenci od ca. 300-400
MHz obsahuje pouze minimální amplitudu. Při silně rušivých
doplňkových elektronických přístrojů doporučujeme v případě
nepříznivých okolností použití odrušovacího filtru č. F 1413,
abyste přijímač co nejvíce uchránili před rušením. Zda je tento
filtr nutno použít, ukáže test dosahu.
Test dosahu
15.1 VF-AUS/TEST DOSAHU (POWER DOWN MÓD):
Test dosahu
Před uvedením nového modelu eventuelně nového přijímače
do provozu doporučujeme provést v každém případě zkoušku
dosahu. Přitom by model neměl stát na zemi, ale měl by být asi
1-1,5 m nad zemí. K tomuto vyvýšení můžete použít dřevěnou
nebo plastovou krabici, v žádném případě nic, co obsahuje kov.
V blízkosti by neměly být ani jiné vodivé materiály (např. ploty) a
případný pomocník by neměl stát příliš blízko modelu.
Aktivace Power-Down-módu pro test dosahu: • Během zapínání
podržte stisknuté tlačítko „RTN“. Zvolte „REICHW.TEST“ a
potvrďte tlačítkem „RTN“.
Pokud chcete zabránit elektrickým výbojům na modelu, musíte
učinit potřebná opatření:
nalevo a napravo od těchto dílů.
Antény by měly být vedeny minimálně 1,5-2 cm od:
• kovu, uhlíku, kabelů, bovdenů, táhel uhlíkových tyček, uhlíkového rovingu apod
• vodivých kabelů regulátorů nebo motorů
• žhavících svíček, žhavítek
• míst se statickým nábojem, jako ozubené řemeny, turbíny
apod.
• Pokud trup obsahuje stínící materiály (kov,uhlík), měly by se
antény vyvést ven z trupu nejkratší možnou cestou.
• Konce antén nikdy nepřipevňuje vně ani uvnitř na elektricky
vodivé materiály (kov, uhlík)
• Toto ovšem neplatí pro koaxiální kabely, ale jen pro koncovou
oblast antény.
• Měli byste se vyhnout těsnému rádiu uložení a zlomení
koaxiálního kabelu
• Chraňte přijímač před vlhkem.
Pokyny k zástavně přijímačů 2,4 GHz FASST :
64
Vrtulníky:
• Propojte ocasní trubku a podvozek zemnícím páskem. V
případě pohonu s ozubeným řemenem připevněte eventuelně
“měděné kartáčky“, abyste odvedli výboje od ozubeného
řemenu.
• U elektrovrtulníků doporučujeme spíše propojení ocasního
rotoru s pláštěm motoru.
• Pokud použijete CFK/GFK listy nebo CFK ocasní trubku,
může to při vysokých otáčkách a nízké vlhkosti vzduchu vést
k tomu, že dojde k masivní produkci statických výbojů. Abyste
tomuto jevu zabránili, mělo by od převodovky ocasního rotoru
až po hřídel hlavního rotoru být vodivé propojení. Osvědčilo se i
použití antistatického spreje (např. Kontakt Chemie).
Turbíny:
• Propojte stínící kryt s turbínou pomocí zemnícího pásku, abyste zabránili statickým výbojům.
• U rychlých GFK Jet modelů vzniká kvůli vysoké rychlosti
(především při nízké vlhkosti vzduchu) vysoký statický náboj
(ca. 40.000V). Zde by měly být GFK díly, které jsou větší než
ca. 10 cm², propojeny vodivým materiálem.
• Také různé přípojky vyvedené ven z trupu (např. k nádrži) by
měly být propojeny vodivým materiálem, aby se zabránilo výboji
statické elektřiny.
• I disky na podvozku mohou vyprovokovat výboje statické
elektřiny a proto by měly být opatřeny měděnými kartáčky.
• V tomto módu
ód se snižuje
iž j výkon
ýk VF vysílání
ílá í pro ttestt d
dosahu.
• Pokud je tento mód aktivován, bliká červená signalizační dioda a
každé 3s zazní krátký tón.
• Nejdříve uveďte do provozu model bez motoru.
• Pomalu se vzdalujte od modelu a ovládejte pomalu, ale stále některou
z funkcí kormidel.
• Během toho, co se budete vzdalovat od modelu, budete pozorovat,
jestli funkce kormidla vysazuje nebo zůstává stát. Eventuelně si můžete
vzít na pomoc někoho, kdo bude funkci kormidla pozorovat.
• Během testu natočte vysílač doprava i doleva, abyste simulovali jinou
pozici antény směrem k modelu.
• V Power Down módu byste měli mít dosah cca 30-50 m, optimální by
bylo 80-100m.
T8 FG
• Pokud je tento první test dosahu úspěšný, proveďte jej ještě jednou
se zapnutým motorem. (Upozornění: Model byste měli pro jistotu nějak
připevnit).
• Naměřený dosah by měl nyní být pouze nepatrně menší (cca o 20%).
Pokud je výrazně nižší, znamená to, že motor přijímač ruší. Přesvědčte
se, že jste dodrželi všechna výše popsaná opatření.
• Power Down mód zůstane cca 90s aktivní a potom se automaticky
přepne zpět do normálního režimu. Předčasné přepnutí na normální
provoz můžete provést stisknutím tlačítka EXIT. Pokud chcete ještě
znovu během těchto 90s zopakovat test dosahu, přepněte tlačítkem
„CAP TOUCH“na textové pole “NEUSTART” (nový start) a stisknutím
tlačítka EDIT potvrďte. Čas přeskočí znovu na dalších 90s.
• Pokud chcete Power Down mód po uplynutí času znova vyvolat,
vypněte vysílač a poté jej zase zapněte. Power Down mód lze znovu
výše popsaným způsobem zapnout.
POZOR:
Nikdy nestartujte se spuštěným testem dosahu (Power-Down-mód). Z
bezpečnostních důvodů není další test dosahu možný, pokud již vysílač
vysílá na plný výkon. Vysílač se musí vypnout a znovu zapnout. Toto
opatření zabraňuje nechtěnému přepnutí na test dosahu během aktivního provozu.
Typy a pokyny
VF-AUS (vypnuto)
15.2
Pokud chcete během provozu na leteckém simulátoru nebo při programování šetřit akumulátory, můžete vypnout VF vysílání.
Vypínač přijímače musí být možno obsluhovat v každém směru
bez jakéhokoli mechanického omezení. Výřez v trupu musí být
dostatečně velký. U modelů se spalovacím motorem musí být
spínač připojen na opačnou stranu než tlumič, aby se do něj
nedostal olej a neznečistil kontakty. Při použití většího počtu
digitálních serv doporučujeme použití dvojích zdrojů proudu.
Postupujte následovně:
Postupujte, jak již bylo popsáno v testu dosahu, poté se objeví spodní
displej. Označte si „HF-AUS“ a potvrďte tlačítkem „RTN“. Poté se
zobrazí startovací displej, ve kterém se zobrazí, že je vysílač zapnutý
bez VF vysílání.
15.3
VYPÍNAČ
SERVOKABEL
Při instalaci kabelů dbejte na to aby nebyly příliš napnuté nebo
přetržené. Ujistěte se, že izolaci kabelů nemohou poškodit
žádné ostré hrany. Všechna propojení musí být pevná. Pokud
chcete konektor odpojit, nikdy netahejte přímo za kabel. Nikdy
neinstalujte kabely křížem krážem. Nejlepší je, když kabel
připevníte lepící páskou, např. po stranách trupu nebo na podvozek. Dávejte také pozor na to, aby nedošlo k přepólování nebo
zkratům na součástkách, které proti tomu nejsou chráněny.
15.4
ODRUŠOVACÍ FILTRY PRO SERVOKABEL
Při použití dlouhých servokabelů nebo prodlužovacích kabelů
(např. pro serva křidélek, která jsou zabudována v křídlech)
někdy dochází k rušení.
Ještě lepší je použít odrušovací filtry (obj. č. F 1413).
15.5
ZÁSTAVBA SERV
Pro zástavbu serv používejte vždy přiložené gumové části a
mosazné nýty. Při šroubování serv dávejte pozor na to, abyste
šrouby nepřitáhli příliš pevně a nezmáčkli mosazné nýty. Jinak
nebudou gumové části zabraňovat vibracím.
Následující obrázek znázorňuje montáž serv. Na obrázku A
probíhá montáž do dřeva, na obrázku B na aluminiovou nebo
plastovou přepážku.
65
T8 FG
1
16. POKYNY PRO PROVOZ
Všechny robbe-Futaba přijímače pracují již od napětí 3V, a to se
stejným dosahem. To má výhodu v tom, že při výpadku jednoho
bateriového článku (při zkratu) nedojde k výpadku přijímače, neboť
ten pracuje při napětí 3,6 V dále, jen o něco pomaleji a s menší silou.
To je velice důležité v zimě při nízkých venkovních teplotách, aby nedocházelo k výpadkům napětí.
Má to ale i svou nevýhodu poškození jednoho článku není vůbec zaznamenáno. Proto byste měli
přijímačové baterie čas od času zkontrolovat. Zvláště
pak doporučujeme použití indikátoru aku (č. 8049).
1
2
3
2
3
4
5
4
5
6
1 vrut
2 podložka
3 silentblok
4 silentblok
5 deska
1
2
3
4
5
6
matice
podložka
silentblok
silentblok
alu deska
šroub
16.1
Nastavení nulové polohy: Uvolněte pojistný šroub a páku
odejmete. V požadované nulové poloze páku zpět nasadíte a
připevníte šroubem.
Účinek:
Abyste u čtyřramenných pák dosáhli co nejmenších úprav
nastavení (3,6°) doprava, musí být rameno nasazeno na
nejbližší možnou pozici základní linie A. Rameno 3 pak pak
udává úpravu nastavení 7,2°, rameno 4 10,8°. Pokud chcete
dosáhnout co nejmenší úpravy nastavení doleva, musí být
rameno 4 nasazeno na nejbližší možnou pozici základní linie A.
Pro robbe serva se dodávají různé páky serv. Některé z nich
jsou výše zobrazeny. Kromě toho je zde znázorněna změna
pozice věncového segmentu.
15.7
ZÁSTAVBA TÁHEL
Obecně platí pro zabudování táhel a kormidel to, že musí být
velmi volné v chodu. Jinak bude potřeba hodně proudu a tím se
podstatně sníží doba provozu. Krom toho se také sníží přesnost
zpětného nastavení kormidel, a to se zase negativně projeví na
táhlo
upevňovací
šroub
Dělení:
Věncovitá hřídel a páka se dělí na 25 segmentů. Změna nastavení pro jeden segment je tedy 360°: 25 = 14,4°. Nejmenší
možnost nastavení je určována počtem ramen páky. U
čtyřramenných pák je nejmenší možná změna 360° : (25 x 4) =
3,6°. U šestiramenných pák 2,4°. Rameno 2 lze upravit o 2,4°
doprava, rameno 3 o 4,8° doprava, rameno 6 o 2,4° doleva,
rameno 5 o 4,8° doleva, rameno 4 o 7,2° doprava a doleva.
66
POŘADÍ PŘI ZAPÍNÁNÍ
Zapínejte vždy nejprve vysílač, poté přijímač. Při vypínání postupujte v opačném pořadí. Po zapnutí přijímače se serva nastaví do nulové polohy. Doporučujeme každou funkci přezkoušet.
Kromě toho je nutné ověřit správný směr otáčení. Pokud se servo pohybuje špatným směrem, je nutno změnit smysl otáčení.
U RC aut se serva montují do předem připravených otvorů
základní desky. U modelů lodí je možné použít rychloupínáky
robbe. Zástavbě serv věnujte velkou pozornost, neboť serva
velmi citlivě reagují na otřesy.
15.6
DRÁHY SERV / PÁKY SERV
Serva s tzv. Zahnkranz - věncovou pákou umožňují mechanické
nastavení nulové polohy.
Typy a pokyny
chování modelu.
16.2
VÝBOJE STATICKÉ ELEKTŘINY
Pro bezpečný provoz se musíte bezpodmínečně vyvarovat
krátkodobým impulzům. Ty mhou vznikat třením kovových dílů
o sebe, jako např. táhel nebo vibracemi. Proto by mělo být
táhlo karburátoru apod. vždy navazovat plastovou vidličkou
a nemělo by být nikdy přímo napojeno na páku karburátoru.
16.3
ELEKTROMOTORY
Elektromotory musí být vždy odrušené, protože by jiskry, které mohou vznikat mezi kolektorem a uhlíky mohly rušit. Pokud
používáte střídavé motory a regulátory, doporučujeme připojit regulátor přes odrušovací filtr č. 8306, 8307 nebo odrušovací kondenzátor č. 4008. Každý motor musí být samostatně odrušen, tak
jak je uvedeno na obrázku.
100 nF
100 nF
kabely
E-motor
47 nF
T8 FG
Typy a pokyny
16.4 ELEKTRONICKÉ ZAPALOVÁNÍ
I zapalování spalovacích motorů mohou způsobovat rušené,
které mohou negativně ovlivnit řídící funkce RC aparatury.
Zásobujete elektrické zapalování vždy ze samostatné baterie.
Používejte pouze odrušené svíčky a příslušné kabely. Mezi
zapalování a přijímačem vždy mějte dostatečný odstup.
16.5
KAPACITA PŘIJÍMAČOVÉ BATERIE
Pro všechny zdroje proudu platí: při nízkých teplotách se kapacita citelně zmenšuje, a proto jsou pak i doby provozu kratší.
Doba provozu je velmi závislá na počtu připojených serv,
nastavení chodu táhel a stejně tak i četnosti řídících povelů.
Standardní servo odebírá při spuštěném motoru něco mezi 150
a 600 ba, pokud motor stojí, je to asi 8 ba. Silnější nebo digitální
serva potřebují při maximálním výkonu až 1300 ba špičkového
proudu.
Pro uplatnění záruky musí být splněny následující podmínky:
• přiložte paragon
• přístroje byly obsluhovány v souladu s návodem k obsluze
• při obsluze byly výlučně používány jen doporučené zdroje
proudu a
originální robbe-Futaba příslušenství
• k poškození nedošlo vlhkem, cizím zásahem, přepólováním,
přetížením nebo mechanickým poškozením
• pokuste se stručně popsat vzniklý problém a ulehčit tak
odstranění
závady
Dbejte na to, abyste vždy zvolili počet serv, které mají takový
odběr, aby byla kapacita Vaší přijímačové baterie dostačující.
Důrazně upozorňujeme na skutečnost, že za dálkové ovládání
nese zodpovědnost uživatel.
20.
18. VYLOUČENÍ ZÁRUKY
Dbejte na správné upevnění táhel, aby se mohla lehce pohybovat a nebyla v chodu nijak omezena. V opačném případě dojde
k vysokým odběrům proudu a eventuelním poškozením. Pokud
je přijímačová baterie vybitá, poznáte to na chodu serv. Ideální
je použití indikátoru napětí přijímačové baterie. V takovém
případě okamžitě přistaňte a baterii dobijte.
Toto označení je ve všech zemích EU stejné. Ostatní země jako
např. Švýcarsko, Norsko, Estonsko a Švédsko tuto směrnici také
převzaly. Ve všech těchto zemích je tato aparatura přihlášena
(tedy přípustná) a je ji zde možno prodávat i provozovat.
Za dodržení postupů v Návodu k montáži a Návodu k obsluze,
jako i podmínek a metod při instalaci, provozu a uložení RC
komponentů nemůže robbe-Modellsport přebírat záruku. Potud
tedy firma Robbe nepřebírá v žádném případě odpovědnost za
ztráty, škody a náklady, které souvisí jakýmkoli způsobem s
chybnou obsluhou a provozem vysílačové aparatury.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto firma robbe Modellsport prohlašuje, že je toto dálkové
ovládání v souladu se základními nařízeními a ostatními relevantními předpisy. Originál prohlášení o shodě najdete na
internetu na www.robbe.com u příslušného popisu výrobku přes
vyvolání pomocí „Conform“.
17. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
19.
Na tento vysílač Vám poskytujeme záruční lhůtu v délce 24
měsíců. Při uplatnění záruky je nutné předložit platný doklad o
zaplacení s datem koupě. Případné opravy neprodlužují záruční
lhůtu!
V záruční lhůtě Vám bezplatně opravíme vzniklé závady nebo
vyměníme díly, které byly poškozeny např. špatným materiálem. Případné opravy neprodlužují záruční lhůtu.
V žádném případě nemůžeme přebírat odpovědnost za závady a poškození, které vznikly během transportu. Proto Vám
doporučujeme, v případě zaslání, balík pojistit. Prosím, zasílejte
vysílače servisům v příslušných zemích.
ZÁKONNÁ USTANOVENÍ
Směrnice je nové evropské nařízení pro dálkové ovladače a
telekomunikační vysílací zařízení a vzájemné uznání jejich
souhlasu. Směrnicí je určeno mimo jiné také uvedení do
oběhu, jako i uvedení dílkových ovladačů do provozu v EU.
Podstatnou změnou je zrušení povolení. Výrobce, popř.
dovozce musí aparatury před uvedením do oběhu přezkoušet a
na příslušných místech je označit. Pro potvrzení splnění norem
EU je výrobek označen touto značkou.
U vysílačů je pak ještě dodatečně připojen i vykřičník jako
známka toho, že užívané frekvence ještě nejsou v Evropě
jednotné.
67
T8 FG
Všeobecné zařazení
20.1 VŠEOBECNÉ ZAŘAZENÍ
Pro provoz frekvence 2,4 GHz neexistuje přihlašovací povinnost a tento provoz není ani zpoplatňován. Bylo zde uděleno všeobecné přiřazení frekvencí pro užívání.
Allgemeinzuteilung von Frequenzen im Frequenzbereich 2400,0 – 2483,5 MHz für die Nutzung
durch die Allgemeinheit in lokalen Netzwerken; Wireless Local Area Networks (WLAN- Funkanwendungen)
2. Geräte, die im Rahmen dieser Frequenznutzung eingesetzt werden, unterliegen den Bestimmungen des "Gesetzes über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen" (FTEG)
und des "Gesetzes über die Elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten" (EMVG).
Auf Grund § 47 Abs. 1 und 5 des Telekommunikationsgesetzes ( TKG ) vom 25. Juli 1996 ( BGBl. I S.
1120 ) in Verbindung mit der Frequenzzuteilungsverordnung (FreqZutV) vom 26. April 2001 (BGBl. I S.
829) wird hiermit der Frequenzbereich 2400,0 – 2483,5 MHz zur Nutzung durch die Allgemeinheit für
WLAN – Funkanwendungen in lokalen Netzwerken zugeteilt.
3. Diese Frequenzzuteilung berührt nicht rechtliche Verpflichtungen, die sich für die Frequenznutzer aus anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften, auch telekommunikationsrechtlicher
Art, oder Verpflichtungen privatrechtlicher Art ergeben. Dies gilt insbesondere für Genehmigungs- oder Erlaubnisvorbehalte (z.B. baurechtlicher oder umweltrechtlicher Art).
Die Nutzung der Frequenzen ist nicht an einen bestimmten technischen Standard gebunden.
Die Amtsblattverfügung Nr. 154/1999 „Allgemeinzuteilung von Frequenzen für die Benutzung durch die
Allgemeinheit für Funkanlagen für die breitbandige Datenübertragung im Frequenzbereich 2400 –
2483,5 MHz (RLAN - Funkanlagen)“, veröffentlicht im Amtsblatt der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (Reg TP) Nr. 22/99 vom 01.12.99, S. 3765, wird aufgehoben .
1. Frequenznutzungsparameter
Frequenzbereich
2400,0 – 2483,5 MHz
Kanalbandbreite
/Kanalraster
Keine Einschränkung
Maximale
äquivalente
Strahlungsleistung
100 mW (EIRP)
Die äquivalente Strahlungsleistung bezieht sich, unabhängig vom Modulations- bzw. Übertragungsverfahren, auf die Summenleistung mit Bezug auf den Frequenzbereich von 2400,0 bis 2483,5 MHz.
4. Der Frequenznutzer ist für die Einhaltung der Zuteilungsbestimmungen und für die Folgen von
Verstößen, z. B. Abhilfemaßnahmen und Ordnungswidrigkeiten verantwortlich.
5. Der Frequenznutzer unterliegt hinsichtlich des Schutzes von Personen in den durch den Betrieb von Funkanlagen entstehenden elektromagnetischen Feldern den jeweils gültigen Vorschriften.
6. Beauftragten der Reg TP ist gemäß §§ 7 und 8 EMVG der Zugang zu Grundstücken, Räumlichkeiten und Wohnungen, in denen sich Funkanlagen und Zubehör befinden, zur Prüfung der
Anlagen und Einrichtungen zu gestatten bzw. zu ermöglichen.
7. Beim Auftreten von Störungen sowie im Rahmen technischer Überprüfungen werden für
WLAN - Funkanwendungen im 2,4 GHz - Frequenzbereich die Parameter der europäisch
harmonisierten Norm EN 300 328-2 zu Grunde gelegt. Hinweise zu Messvorschriften und
Testmethoden, die zur Überprüfung der o. g. Parameter beachtet werden müssen, sind ebenfalls dieser Norm zu entnehmen.
2. Nutzungsbestimmungen
225-13
Maximale spektrale Leistungsdichte
bei FrequenzsprungSpektrumspreizverfahren (FHSS)
100 mW /100 kHz
Maximale spektrale Leistungsdichte
bei Direktsequenz Spektrumspreizverfahren (DSSS) und anderen
Zugriffsverfahren
10 mW /1 MHz
3. Befristung
Diese Allgemeinzuteilung ist bis zum 31.12.2013 befristet.
Hinweise:
1. Die oben genannten Frequenzbereiche werden auch für andere Funkanwendungen genutzt.
Die Reg TP übernimmt keine Gewähr für eine Mindestqualität oder Störungsfreiheit des Funkverkehrs. Ein Schutz vor Beeinträchtigungen durch andere bestimmungsgemäße Frequenznutzungen kann nicht in jedem Fall gewährleistet werden. Insbesondere sind bei gemeinschaftlicher Frequenznutzung gegenseitige Beeinträchtigungen der WLAN - Funkanwendungen nicht auszuschließen und hinzunehmen.
68
T8 FG
PŘÍSLUŠENSTVÍ
22. PŘÍSLUŠENSTVÍ
Akku
5 NC/NiMH
2 Lipo
5,7V
Kabel U/Ž
č. F1591
Skysport T4YF, T4EX, FF9,
T12Z, T14MZ, FX-40
V-kabel č. F1423 Slouží k
paralelnímu zapojení 2 serv
na jeden výstup přijímače.
6-VOLT-LIMITER
č. 8476
Stabilizační element, z 5-čl. Nixx vytváří stabilní napětí 5,7 V,
maximální trvalý proud 5A, špičkově i více. Hodnota trvalého
proudu lithiových aku je ca 3A.
Power Peak TRIPLE EQ-BID
č. 8541 Kompaktní
TRIPL3 nabíjecí a vybíjecí stanice s akumanagementem pro
3x 1…14 čl. NC/NiMH aku, 3x1…6 čl. LiIo, LiPo oder LiFe
aku, jakož i 3x 2…12V olověné aku. S integrovaným balancerem a BID systémem.
Akumonitor č. 5409
Adapterkabel pro připojení
leteckého simulátoru č. 8239
Skysport T4YF, T4EX, FF9,
T12Z, T14MZ, FX-40
Robbe akumonitor s 8
signalizačními diodami je precizní digitální měřič napětí, který
slouží ke kontrole přijímačových
akumulátorů s jmenovitým
napětím 4,8V nebo 6V (4 nebo
5-ti článkové NiCd/NiMH aku).
Přijímačový nabíjecí kabel Vysílačový nabíjecí kabel
č. F1416
T12FG č. 8260
Power Peak I4 EQ-BID
č 8507
Inteligentní vysoce výkonná nabíjecí a vybíjecí stanice 4. generace s komfortním akumanagementem pro Nixx, olověné,
LiFe, LiIo, LiP-Poly aku, s integrovaným balancerem a CAPTouch ovládacím systémem.
NiCd - aku:
1...30 článků
NiMH - aku:
1...30 článků
Olověné - aku:
1...6 článků
Lithium - aku:
1...12 článků
Nabíjecí - vybíjecí proud 0,1..10 A
Power Peak Compact 6S EQ
č. 8506
Cenově výhodný kompaktní 12 V nabíječ/vybíječ pro
1…14 NiCd/NiMH aku,
1…6 LiIo-LiPo-LiFe aku, jakož i 2...12V Pb aku.
Nabíjecí proud 0,1...5A. Včetně 100..240V5A síťového zdroje.
• integrovaný balancer pro 1-6 čl. LiIo, LiPo a LiFe-aku
• podsvícený LC displej 2 x 16 znaků
• pětijazyčné menu
69
T8 FG
Servo S 9070-P MG č. F1623
Silné a rychlé univerzálně
použitelné digitální servo s
kovovými převody na dvojitém kuličkovém ložisku.
Minimální výška zástavby,
pouze 23,5 mm. První servo
nové generace programovatelných digitálních serv
Futaba. Servo se připojuje k PC přes samostatný adaptér (ClU2) do USB zásuvky a programuje. Vedle běžných nastavení jako
je dráha serva, koncové body, revers a nulová poloha serva, lze
nastavit i charakter rozběhu serva a rychlost. Nový systém je
nejlépe vybaven pro nadcházející vývoj. Pro budoucí použití je
servu možno přiřadit adresu (ID) a číslo kanálu.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
RX-kondenzátor 1800 uF
č. F1621
Zabraňuje poklesům napětí
na přijímači, ke kterým může
dojít krátkými výpadky zdroje
proudu. Kapacita 1800μF.
RX-kondenzátor 22.000 uF
č. F1622
Zabraňuje poklesům napětí
na přijímači, ke kterým může
dojít krátkými výpadky zdroje
proudu. Kapacita 22.000 μF.
Wirelles Trainer systém 2,4 GHz
č. F1414
WTR 7 je bezdrátový systém učitel-žák v 7CH módu pro
FASST aparatury v pásmu 2,4 GHz, který nahrazuje dosavadní
kabely učitel-žák rádiovým spojením. Přijímač se zapojuje přes
zásuvku U-Ž a poté se žákovský vysílač v pásmu 2,4 GHz
propojí s modulem WTR 7. Signál se přenáší v 7CH módu až
na 7 kanálů žákova vysílače. Dosah je asi 100m. Je to velmi
pohodlné řešení, díky kterému již nepotřebujete propojovací
kabely U-Ž. Navíc můžete velice jednoduše napojovat různé
žákovské vysílače FASST.
USB adaptér CIU 2 č. F1405
USB adaptér k nastavování
parametrů serv, regulátorů a
gyra přes PC-software. Pro
provozní systémy Windows
Vista/XP/2000.
Náhradní vysílačové akumulátory T8FG
NiMH-vysílačové akumulátory 7,2 V/2150 mAh, č. F1311
SMM-gyro GY520 č. F1244
Ultra malé a lehké AVCS
Heli-gyro s novou MEMS
senzorovou technologií.
Aluminiový kufr Futaba Aeroteam
č. F1556
Příruční kufřík pro všechny běžné futaba a robbe vysílače
bez vysílačového pultu. Potisk Futaba AERO-TEAM.
Rozměry 380 x 260 x 160mm.
70
T8 FG
SERVISNÍ ADRESY
23. SERVISNÍ ADRESY
Land
Firma
Strasse
Andorra
SORTENY
130 LES ESCALDES
Dänemark
MAAETOFT DMI
Deutschland
robbe-Service
England
robbe-Schlüter UK LE10-1UB
Stadt
8900 RANDERS
Metzloser Str. 36
Telefon
Fax
0037-6-82 0827
0037-6-82 5476
0045-86-43 6100
0045-86-43 7744
D-36355 Greben0049-6644-87-777
hain
Leicestershire
0044-1455-63 7151 0044-1455-63 5151
F-57730 Folschvil0033-387-94 6258
ler
143 41 Nea PhilaGriechenland
TAG Models Hellas
0030-1-25 84 380
delfia
Via del Progresso I-36010 Cavazeale
Italien
MC-Electronic
00390-0444-94 5992
25
(Vi)
Slot de Houvelaan
NL-3155 Maasland 0031-1059-13 594
Niederlande/Belgien Jan van Mouwerik
30
Norwegian Model3101 TØNSBERG
0047-333-78-000
Norwegen
lers
Frankreich
S.A.V Messe
BP 12
Österreich
Robbe Service
Schweden
Minicars
A.B.
Schweiz
Spahr Elektronik
Slowakische Rep.
Fly Fan
Spanien
Modelimport S.A.
Česká republika
Ales Marhoun
Türkey
Formula Modelsports
Puchgasse 1
Hobby
0033-387-94 6258
0030-1-25 33 533
00390-0444-94 5991
0031-1059-13 594
0047-333-78-001
A-1220 Wien
0043-01259-66-52
0043-01258-11-79
75323 Uppsala
0046-18-71 2015
0046-18-10 8545
Gotthelfstrasse 12 CH-2543 Legnau
91105 Trencin
Horova 9
0049-6644-87-779
0041-032-65 22 3 68 0041-032-65 37 364
0042-1831-74 442 0042-1831-74 447
03
15
28850 Torrejon de
0034-91-67 747 20 0034-91-67 798 60
Ardoz
CZ-33021 Cesk
00420-73-66 41 917 00420-38-7251175
Budejovice
35060 Pinarbasi0090-232-47 912 58 0900-232-47 917 14
Izmir
71
T8 FG
24. Likvidace
Elektronické přístroje nelze vyhazovat do běžného komunálního odpadu. Proto je
vysílač označen příslušným symbolem. Uvedený symbol upozorňuje na skutečnost,
že musí být výrobek na konci své životnosti zlikvidován v místě k tomu určenému a
ne v běžném domácím odpadu. Zlikvidujte vysílač v místní komunální sběrně nebo
recyklačním centru. Toto platí pro země, které jsou členy EU i pro ostatní evropské
země s odlišnými sběrnými systémy.
Upozornění: (platné pouze pro Německo)
Od 1. října 1998 vstoupil v platnost nový předpis o bateriích, který upravuje likvidaci a zpětný příjem použitých
baterií. Vzniká tak povinnost zpětně přijímat, skladovat a
likvidovat všechny baterie.
Baterie můžete odevzdat zpět na těchto místech:
• komunální sběrny
• Váš prodejce
• kdekoli, kde se baterie prodávají, i když jste je tam nezakoupili
Pokud máte ve vysílači lithiové baterie, odevzdejte je také
na výše jmenovaných místech.GmbH & Co.KG
robbe Modellsport GmbH & Co.KG
Metzloser Strasse 38
D-36355 Grebenhain OT Metzlos-Gehaag
Telefon +49 (0) 6644 / 87-0
www.robbe.com
www.robbe.com/rsc
robbe Form 40-55391 BBAJ
72
Chyby a technické změny vyhrazeny.
Copyright robbe-Modellsport 2009
Kopie a dotisk, jakož i výňatky, pouze s písemným
povolením robbe-Modellsport
GmbH & Co.KG

Podobné dokumenty

aktualizace softwaru aurora 9

aktualizace softwaru aurora 9 7. Dlouhým stiskem ikony dveří "Exit" (déle než 2s), se vrátíte na domovskou stránku menu. Tím ušetříte několik stisknutí ikony Exit, pokud se chcete dostat zpět z určitého menu. 8. V menu volby mo...

Více

manual_FG_12CZ

manual_FG_12CZ Dodržujte bezpečnostní pokyny! Před prvním uvedením do provozu si důkladně přečtěte Návod k obsluze, zvláště pak naše bezpečnostní upozornění. Pokud s řízením modelů letadel nebo vrtulníků začínáte...

Více

T6EXP 2-4 Deutsch.qxd

T6EXP 2-4 Deutsch.qxd které se bezprostředně podílelo na poškozující události. Toto neplatí, pokud firma robbe Modellsport podle závazných zákonných předpisů ručí neomezeně, z důvodu záměru nebo hrubé nedbalosti.

Více

Futaba FX-22 - Benovo letadýlka.cz

Futaba FX-22 - Benovo letadýlka.cz k obsluze, zvláště pak naše bezpečnostní pokyny. Pokud s řízením modelů letadel nebo vrtulníků začínáte, doporučujeme Vám obrátit se na nějakého zkušeného modeláře. Toto dálkové ovládání je určeno ...

Více

FF-7 (T7CP) 2,4 GHz

FF-7 (T7CP) 2,4 GHz žádné funkce • před startem proveďte test dosahu • zvolili jste správný typ paměti modelu? • proveďte zkoušku funkcí, přezkoušejte smysl otáčení serv a výchylky na modelu • jsou funkce mixů a přepí...

Více

Futaba T14SG - Benovo letadýlka.cz

Futaba T14SG - Benovo letadýlka.cz Prohlášení o shodě ��������������������������������������������������82

Více

Katalog - Legrand Slovensko sro

Katalog - Legrand Slovensko sro 2vodičový systém zaručuje vysokou

Více

Futaba FX-32 - Benovo letadýlka.cz

Futaba FX-32 - Benovo letadýlka.cz Prohlášení o shodě ��������������������������������������������������91

Více

mazací sprej s mědí.

mazací sprej s mědí. Ideální pro opravu a údržbu existující ochranné vrstvy. Vhodný pro všechny běžné podklady. Vysoká vzlínavost umožňuje opatřit ochrannou vrstvou i malé štěrbiny. Nelze lakovat. Vytváří uzavřený ochr...

Více