metodika pro pedagogy

Komentáře

Transkript

metodika pro pedagogy
METODIKA PRO PEDAGOGY
Jak pracovat s kariérním portfoliem
Mgr. et Mgr. Sylva Štěpitová
a kolektiv autorů
Mgr. Karel Zerzáň
Mgr. Milan Štěpita
Mgr. Veronika Hřibová
Mgr. Monika Kašpaříková
BcA. Andrea Kočicová
Petr Novosád
Jako manažerka projektu bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na úspěšné realizaci projektu a projekt
podporovali – řediteli školy, PaedDr. Rostislavu Šmídovi, realizačnímu týmu, konzultantům, odborníkům,
manažerům firem, kteří nám umožnili nahlédnout do firemního prostředí, učitelům, pro které byl projekt určen,
že se do připravených aktivit zapojili.
Mgr. et Mgr. Sylva Štěpitová
manažerka projektu
Ačkoliv se zdá, že všechno lze najít na internetu a všechno lze koupit, je realita poněkud jiná. Všechno je
výsledkem práce lidí, ať už fyzické nebo duševní. I proto dnes firmy více než kdy jindy potřebují kompetentní
odborníky, motivované zaměstnance od dělnických až po manažerské pozice, kteří se chtějí profesně dál
rozvíjet, přicházejí s nápady na inovativní řešení nebo zlepšení, kteří jsou schopni přijmout pravidla firemní
kultury a týmové spolupráce.
My, zaměstnavatelé, takové lidi potřebujeme a máme jim co nabídnout. Proto podporujeme inovativní přístupy
v oblasti kariérového poradenství směrem k žákům, ale i pedagogům.
Ing. Petr Gabriel
ředitel RayService a.s. Staré Město
„Společnost Kovárna VIVA dlouhodobě podporuje projekty spolupráce škol a firem vedoucí ke zlepšení situace
na trhu práce a projekt Kariérního portfolia je bezesporu jedním z nejužitečnějších a nejlépe fungujících.
Je třeba informovat pedagogy, výchovné a kariérové poradce a především pak žáky ZŠ a jejich rodiče, studenty
SŠ o tom, že při volbě povolání je třeba zvažovat nejen své zájmy, schopnosti a osobní předpoklady, ale i potřeby
trhu práce. Naše společnost potřebuje kompetentní zaměstnance od manažerských pozic až po dělnické profese.
Zaškolení nového zaměstnance, který není vyučen ve strojírenském oboru, nás stojí několikanásobně více
prostředků, než je tomu u vyučeného strojaře, proto absolventům technických oborů dáváme vždy přednost.
Podpora podobných projektů je důležitá nejen pro firmy, ale také pro společnost jako prevence nezaměstnanosti
a pro žáky samotné jako jistota dobrého a stabilního uplatnění v zaměstnání i v životě.“
Ing. Lenka Horáková
personální ředitelka Kovárna VIVA a.s. Zlín
Společnost Aircraft Industries a.s. Kunovice se aktivně zapojila do projektu Jak pracovat s kariérním portfoliem,
proběhlo u nás pro pedagogy několik exkurzí a i beseda. Podporujeme takové projekty i projekty se zaměřením na
technické vzdělávání především z toho důvodu, že chceme a potřebujeme zaměstnávat motivované odborníky.
Aircraft Industries a.s. má své vědecko – výzkumné oddělení, které se bez odborných profesí neobejde.
Na to navazuje výroba, která bez kvalifikovaných dělnických profesí nebude schopna vyrobit kvalitní produkt.
Bc. Tereza Rochowanská
vedoucí odd. PaM Aircraft Industries a.s., Kunovice
„Těší mě, že se do projektu zapojilo tolik pedagogů naší školy, že zpracovali případové studie, příklady dobré
praxe, některé velmi zajímavé a podnětné pro ostatní pedagogy.
Těší mě, že se účastnili vzdělávacích programů, exkurzí do firem, besed, že se zapojili učitelé odborných
předmětů, ale i všeobecných, učitelé odborného výcviku, protože každá taková aktivita přináší podněty
k přemýšlení mimo jiné i o tom, jak připravit dobře žáka pro firemní praxi, aby byl úspěšný a splnil očekávání
zaměstnavatelů.
Kvalitní profesní příprava, poptávka trhu práce, osobnostní vlastnosti našich absolventů mají pozitivní dopad
na šanci uplatnit se na trhu. Všechno toto nabízel projekt Jak pracovat s kariérním portfoliem.
PaedDr. Rostislav Šmíd
ředitel Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod
V zaměstnání většina z nás stráví převážnou část produktivního období svého života. Profesní kariéra se
významnou měrou podílí na zařazení jedince ve společnosti, na utváření pocitu životní úspěšnosti, naplněnosti,
životního štěstí a radosti, uspokojuje lidské potřeby seberealizace a sebeaktualizace a je obvykle základním
zdrojem ekonomického zabezpečení jedince a jeho rodiny.
Velmi oceňuji maximálně funkční koncepci projektu, která pomáhá uživateli (žáku, studentovi, nezaměstnanému)
při plánování kariérního uplatnění nejprve poznat vlastní individualitu, posléze se seznámit s potřebami trhu
práce a nakonec vybrat variantu optimální pro obě strany.
Co projekt mně projekt přinesl? Kvalitní nástroj pro plánování profesní kariéry mých žáků, řadu zajímavých
exkurzí do firem a institucí – setkání se s realitou světa práce, která nám bývá ve školním chráněném prostření
často hodně vzdálena, ověření v praxi, že dovednost spolupracovat a účelně komunikovat znamená nejméně
polovinu úspěchu při každém prováděném povolání, uvědomění si důležitosti volby povolání pro hodnotný
a naplněný život člověka, teoretické znalosti a podnětné aktivity vedoucí k sebepoznání a sebehodnocení,
kontakty s mnoha zajímavými osobnostmi.
Vzhledem k absenci existence kvalitního nástroje pro plánování profesní orientace žáků a studentů jsem
přesvědčen o vhodnosti pokračování projektu v celostátním měřítku.
Mgr. Karel Zerzáň
ředitel školy Základní a Mateřská školy speciální v Uherském Hradišti
Projekt Jak pracovat s karierním portfoliem je dalším nástrojem, který mohou výchovní poradci využívat při
své práci. Zaměstnání je nedílnou součástí našich životů a ovlivňuje nás natolik, že se podle něj hodnotí životní
spokojenost.
Volba povolání je významná, mnohdy vyžaduje pomoc specialisty. Projekt umožnil pedagogům posunout se
v této oblasti dál. Popis povolání, životopisy a rozhovory s konzultanty jsou pro naše žáky silným motivačním
/ povzbuzujícím prvkem.
Vzdělávací programy byly nesmírně cenné, rozvíjející a sebezkušenostní. Nadšené ohlasy měly exkurze
pedagogů do firem, přinesly nám informace o požadavcích personalistů nejenom na vysokou odbornost, ale
i na měkké dovednosti uchazečů o zaměstnání.
Přidanou hodnotu mělo setkávání výchovných / kariérových poradců, sdělování a sdílení, balintovské skupiny…
Vysoce hodnotíme přístup, nasazení a empatii všech lektorů a hlavní manažerky, jejich zapálení, spojení teorie
s praxí a životními zkušenostmi, vtažení přítomných do problému a vytěžování z mozaiky a různých úhlů pohledu
všech přítomných. Nedílnou součástí bylo neformální setkávání a navázání i dlouhodobých přátelství.
Jsme rády, že se naše škola do projektu zapojila. Webovou aplikaci i zkušenosti z projektu a světa práce budeme
ve své práci nadále využívat.
Mgr. Alena Sochorová, Mgr. Dagmar Holubová
výchovné poradkyně SOŠ J. Sousedíka, Vsetín
Možnost zapojení se studentů naší školy do projektu Karierní portfolio, přinesla do jejich přípravy zcela nový
rozměr. Projekt přinesl studentům první ucelenou koncepci, jak se v této oblasti lépe orientovat.
Práce s webovou aplikací je vedla směrem k poznání sebe sama, k přemýšlení o tom, jak je důležité o svém
profesním životě přemýšlet a plánovat si jej. Ovlivňuje přece výrazně i náš osobní život.
Studenti mohli komunikovat se zástupci jednotlivých profesí.
Učitelé díky exkurzím měli aktuální přehled o firmách i požadavcích personalistů. O užitečnosti mne osobně
přesvědčil i fakt, že jsme při práci s webovou aplikací měli se studenty řadu setkání po vyučování a s jejich
účastí nebyl nikdy problém. Sami oceňovali tuto možnost jako velmi přínosnou. Zapojení se do projektu bylo
impulzem k přemýšlení o svých dosavadních hodnotách, představách a možnostech v porovnání s realitou
pracovního světa.
Pro mne jako učitele byl projekt impulzem k tomu, aby se karierové poradenství stalo trvalou součástí přípravy
našich studentů. Tento úhel pohledu na problematiku světa práce a neustálý důraz na sebepojetí jedince není
dosud součástí žádného předmětu.
Myslím, že školní vzdělávání se díky situaci na trhu práce ocitá v nové roli. Škola má být nejenom zdrojem
informací. Jejím úkolem je také studenty s informacemi naučit pracovat a využívat je, vést je samostatnému
myšlení a hledání cest ke svému osobnímu rozvoji. To vše pro mne projekt Kariérní portfolio studentům
umožňuje.
Mgr. Iva Vlčková
kariérová poradkyně Střední průmyslové školy Otrokovice
Obsah
Úvod...........................................................................................................................................................................11
Modul pro pedagogy základních i středních škol a vychovatele dětských domovů........................................13
Technické poznámky.................................................................................................................................................13
Sebehodnocení..........................................................................................................................................................14
Zájmy..............................................................................................................................................................................14
Silné a slabé stránky (schopnosti)...............................................................................................................................15
Kompetence (inteligence)...........................................................................................................................................26
Sociální kompetence..................................................................................................................................................32
Plán - plánování - SMART cíle......................................................................................................................................34
Modul pro pedagogy speciálních základních škol................................................................................................38
Odlišnosti vývoje postiženého jedince.....................................................................................................................38
Vzdělávání a profesní orientace osob s postižením v České republice.................................................................40
Mentální postižení a specifika zaměstnávání osob s mentálním postižením.......................................................40
Poruchy autistického spektra a specifika zaměstnávání osob s poruchami autistického spektra.....................42
Aspergerův syndrom a specifika zaměstnávání osob s Aspergerovým syndromem...........................................47
Tělesné postižení a specifika zaměstnávání osob s tělesným postižením............................................................48
Sluchové postižení a specifika zaměstnávání osob se sluchovým postižením.....................................................50
Zrakové postižení a specifika zaměstnávání osob s těžkým zrakovým postižením.............................................54
Poruchy pozornosti a specifika zaměstnávání osob s poruchami pozornosti......................................................54
Specifické vývojové poruchy učení a specifika zaměstnávání osobse specifickými vývojovými poruchami
učení...........................................................................................................................................................................56
Tourettův syndrom a specifika zaměstnávání osob s Tourettovým syndromem.................................................58
Profesní uplatnění zdravotně postižených osob a jejich podpora.........................................................................59
Modul pro konzultanty............................................................................................................................................61
Webové stránky kariérního portfolia.......................................................................................................................62
Etický kodex kariérového poradce v systému kariérního portfolia.......................................................................66
Přehled vzdělávacích programů...............................................................................................................................67
Kariérní portfolio v praxi..........................................................................................................................................68
Pokyny pro tvůrce případových studií.....................................................................................................................68
Příklady případových studií................................................................................................................................69-122
Didaktické pomůcky...............................................................................................................................................123
Úvod
Dostává se Vám do rukou metodika projektu Jak pracovat s kariérním portfóliem, reg. číslo
CZ.1.07/1.3.51/02.0007.
Cílem a záměrem projektu bylo vytvořit pomůcku, nástroj, inovativní metodu pro plánování kariéry.
Chceme reagovat na společenské potřeby. Někteří manažeři mluví o personální krizi, stěžují si, že na trhu
práce chybí kvalifikovaná pracovní síla, zejména v technických profesích. Na druhé straně neustále stoupá
nezaměstnanost, kterou jsou ohroženi mladí lidé bez praxe, absolventi škol. Setkali jsme se s absolventy škol,
kteří se vyjádřili, že si své povolání vybrali omylem, náhodně, bez hlubšího rozmyslu.
Proč tedy předkládáme tento projekt?
Chceme:
1. poskytnout systémové řešení, metodu, pomocí které mohou pedagogové žákům základních a středních
škol, i žákům se speciálními potřebami pomoci při plánování kariéry,
2. dát pedagogům, kariérovým poradcům, ale i třídním učitelům, učitelům společenskovědních předmětů,
vychovatelům v dětských domovech, asistentům pedagoga a dalším zajímavou pomůcku pro kariérové
poradenství, kterou lze použít i ve výuce, viz příklady dobré praxe,
3. máme ambici pomoci zaměstnavatelům řešit jejich „personální krizi“, zejména v oblasti technických
povolání,
4. díky našemu řešení je možné předcházet vysoké nezaměstnanosti absolventů škol, kteří si zvolili
povolání bez ohledu na potřeby trhu práce,
5. potkávat kompetentní odborníky na svých místech (od manažerských pozic až po řemeslníky).
Projekt je také o kvalitě života. Jack Welch kdysi řekl: „Skvělá práce dá vašemu životu vzrušení a smysl.
Nesprávná práce váš život vyčerpá.“ Dobrý život chce žít každý, ale málokdo ví, jak na to.
Cíle kariérového poradenství:
Základním cílem je poskytovat kvalitní informace – objektivní a nezávislé, úplné, ve spolupráci s klientem
hledat možná řešení, jejich výhody a nevýhody, pozitiva a negativa jednotlivých řešení. Na základě toho se
pak klient sám rozhoduje.
Proto jsou do procesu zapojeni kariéroví poradci v základních i středních školách, odborníci z firem (poskytují
konzultace, viz web – osobní profil – komunikace s konzultanty), psycholog práce i odborníci na trh práce.
Kariérové poradenství má za cíl na základě výše uvedeného hledat vhodné povolání. Ale jak definovat vhodné
povolání? Vhodné povolání vychází ze zájmů, schopností a zdravotního stavu, ale také dává určitou šanci
uplatnit se na trhu práce.
Kariérové poradenství má za cíl na základě výše uvedeného hledat vhodné povolání. Ale jak definovat vhodné
povolání? Vhodné povolání vychází ze zájmů, schopností a zdravotního stavu, ale také dává určitou šanci
uplatnit se na trhu práce.
Lze také říct, že vhodné povolání je takové, kdy se psychologický profil žáka a požadovaný profil pracovní
pozice, nabízené a požadované kompetence v maximální míře potkávají. Obecně platí, čím více se potkává
psychologický profil člověka s profilem pracovní pozice, tím je větší předpoklad, že nás bude povolání
upokojovat. Je jasné, že v reálném životě absolutní shoda mezi profilem člověka a pracovní pozice neexistuje.
11
Projekt Jak pracovat s kariérním portfóliem je systémovým řešením kariérového poradenství, opírá se o řadu
„nástrojů“. První z nich je webová aplikace www.karierniportfolio.cz. Sestává z veřejné části webu, popisů
povolání, vč. psychologických profilů (kompetenčních modelů) pracovních pozic apod., a osobního profilu,
což je soukromý prostor každého účastníka webové aplikace. Osobní profil je průvodcem plánování kariéry,
každý zájemce si může vytvořit svůj kariérní plán.
Zcela výjimečnou záležitostí projektu je možnost konzultovat s odborníky z firemní praxe svůj kariérní plán.
V metodice najdete řadu návodů, rad, doporučení a dobrých příkladů z praxe.
Metodika se skládá ze tří modulů: Modul pro pedagogy ZŠ, SŠ a vychovatele dětských domovů, Modul pro
pedagogy ZŠ speciálních a Modul pro konzultanty.
Zajímavé jsou příklady z praxe, které najdete v kapitole Kariérní portfolio v praxi.
Z tohoto stručného úvodu je zřejmé, že pro efektivní práci s metodou a její komplexní využití je
dobré se s ní blíže seznámit. Pedagogové mají možnost se zúčastnit 11 vzdělávacích programů, viz.
http://www.karierniportfolio.cz/kapo/programy-kurzu.
Dalšími nástroji jsou exkurze, které umožní pedagogům vstoupit do firemního světa, vidět na vlastní oči
prostředí, práci, mluvit s odborníky z terénu a besedy se zajímavými lidmi.
12
Modul pro pedagogy základních i středních škol a vychovatele dětských
domovů
Technické poznámky
Metodika je uspořádaná tak, že kopíruje kapitoly webové aplikace www.karierniportfolio.cz. Na začátku jsou
obecné informace o kariéře, kariérním poradenství, či kariérním plánování. Součástí metodiky jsou i návrhy
koncepce, možná doporučení, jak implementovat metodu pro kariérní poradenství a kariérní plánování do
jednotlivých typů škol. Nabízíme koncepci pro základní školy, gymnázia i střední odborné školy.
Následují jednotlivé kapitoly týkající se osobního profilu, do kterých se dostane zájemce po registraci
a následně vždy po přihlášení. Jsou to kapitoly: Sebehodnocení (Zájmy, Silné a slabé stránky, Kompetence,
Sociální kompetence), Okolní svět, Volba povolání, Plán, Konzultanti, Životopis, Osobní kontrakt, Komunikace.
Kariérové poradenství pro základní i pro střední školy je v principu stejné, liší se metody a formy práce
s cílovou skupinou, míra asistence, tj. „pomáhání“ žákům na základních a středních školách.
V praxi jsem se setkala s žáky základních škol, kteří byli vedeni k samostatné práci, ke kritickému myšlení,
měli základní informace o kariérním plánování. Setkala jsem se však i s tím, že se žáci z gymnázií hlásili na
pomaturitní studium a neměli tušení, co je obsahem studia, co mohou po skončení studia dělat, kde se mohou
uplatnit, jaká je situace na trhu práce.
13
Pro práci s webovou aplikací, s aplikací kariérního plánování do praxe platí obecně tato pravidla:
• na ZŠ postupujeme pomaleji, uvádíme více příkladů z praxe tak, aby tomu porozuměli všichni žáci ve
třídě,
•práce s webem na ZŠ vyžaduje více vysvětlování a příkladů; zkušený pedagog, který je navíc absolventem
kurzu Průvodce webem, si s tím bez problémů poradí,
•na ZŠ doporučujeme častěji volit práci ve skupinách a následně si povídat o tom, co zpracovala každá
skupina – žáci se naučí pracovat v týmu, diskutovat, vyjednávat ve skupině, zdravě se prosazovat,
sdělovat své názory, zkušenosti a postoje. Je to dobrá příležitost i pro využití etického principu
v kariérovém poradenství,
•na středních školách lze pracovat rychleji a více využívat samostatné práce,
•na středních odborných školách, kde se žáci dostanou na praxi, lze využít této zkušenosti při kariérním
plánování.
Příklady z praxe, úkoly, pracovní listy doplňují teoretickou část. Pedagogům slouží k tomu, aby jednak
lépe pochopili problematiku kariérního plánování u svých žáků, ale také je mohou využívat ve výuce nebo
individuálním či skupinovém poradenství.
Na závěr každé kapitoly najdete Závěr a Metodická doporučení.
Sebehodnocení
Proč je důležité věnovat dostatek času i energie přemýšlení o kariéře a volbě povolání? Prvním důvodem
je to, že v zaměstnání strávíme možná 1/3 života. Druhým důvodem je skutečnost, že když nás práce baví,
odvádíme lepší výsledek. V době relativně vysoké nezaměstnanosti je třeba i toto zvážit. Třetí - mít dnes práci
je za odměnu, mít dobrou práci, která dává vašemu životu smysl, je velké štěstí, nezažívá ho každý.
Když si volíme povolání, měli bychom hodnotit sebe sama, přemýšlet o zájmech, o schopnostech (sem patří
vedle znalostí a dovedností i osobní charakter, silné a slabé stránky, talent i osobní a osobnostní limity)
a o zdravotním stavu (v případě zdravotních problémů je předpoklad, že se časem může situace zhoršovat,
doporučujeme konzultaci s lékařem).
Zájmy
V osobním profilu webu mají žáci ZŠ i SŠ úkol popsat zájmy, vyjmenovat je. Jsme si vědomi toho, že tento
úkol je pro ně velmi obtížný, proto pedagogům, kteří absolvovali dvacetihodinový kurz Průvodce webem,
dáváme k dispozici 1 verzi zájmového dotazníku DVP – dotazník volby povolání, který vydalo Testcentrum,
Praha, 2003. Lze jej objednat na www.testcentrum.cz. Na kurzu si ho učitelé vyzkoušeli sami na sobě a také
se ho učili interpretovat, porozumět výsledkům testu, případně udělat individuální či skupinovou interpretaci.
Testy zájmů jsou dostupné na internetových stránkách zdarma (ne všechny jsou kvalitní) a za peníze (např.
www.testcentrum.cz), v pedagogicko-psychologických poradnách a dalších poradenských pracovištích.
Doporučujeme zvolit kvalitní dotazníky zájmů, kde vychází zájmový typ.
Pozn.: U některých dotazníků zájmů je výsledkem seznam konkrétních povolání. To je zavádějící, protože
pro konkrétní povolání je třeba vedle zájmu i posouzení kompetencí. (příklad: Sociální typ se může uplatnit
ve zdravotnictví od pracovní pozice sanitář až po lékaře, kompetence či inteligence rozhoduje o tom, na co
člověk má předpoklady.) Dotazníky zájmů nezahrnují posouzení inteligence, proto by výstupem kvalitních
dotazníků zájmů by neměla být konkrétní povolání, ale stanovení zájmového typu.
14
DVP – dotazník volby povolání je dotazník Hollandova typu. Holland říká, že existuje 6 základních zájmových
typů. Každý člověk originál. Je svéráznou kombinací základních 6 typů.
U zájmů bychom ještě měli odlišit zájem profesní, čím se chceme živit a zájem volnočasový.
Příklad:
1. Člověk má rád hudbu, přesto hudba nemusí být jeho profesním zájmem, nechce studovat konzervatoř,
chce si ji nechat jen jako koníčka, třeba z toho důvodu, že cítí, že by neuživit nebo by si těžko ve svém
regionu hledal zaměstnavatele.
Člověk má rád lidi kolem sebe, rozumí jim, je empatický, rád lidem pomůže, přesto nemusí mít zájem
pracovat v pomáhající profesi jako psycholog, zdravotník, sociální pracovník – třeba proto, že práce
s lidmi je psychicky fyzicky náročná apod.
6 zájmových typů podle Hollanda
Zájmový typ
Popis
Praktický
dává přednost práci, ze které jsou vidět konkrétní a hmatatelné výsledky. Potřebuje
mít jasný cíl, přesnou představu o úkolu, konkrétní zadání práce. Rád ví, kdo, jak, proč
a kdy se do práce zapojí apod. Často se jedná o fyzickou práci, řemeslo, ale ne jen to,
praktický typ je i konstruktér, programátor CNC strojů či lékař operatér. Cítí uspokojení,
když vidí konkrétní výsledek.
Nevyhovuje mu hypotetické prostředí a abstraktní zadání.
Zkoumavý
rád bádá, pátrá po tom, jak věci fungují. Vidí věci v souvislostech, potřebuje jim
rozumět. Rád hledá nová, netradiční řešení problémů. Samotné objevování je pro něj
zážitkem, který si užívá, hledání ho uspokojuje. Zpravidla je trpělivý a nevadí mu, když
se výsledek jeho práce dostaví až po určitém čase. Vnímá, že to tak má být. Nepotřebuje
mít jasné výstupy a výsledky. Zvládá kombinatoriku. Rád řeší nečekané komplikace.
Vyřešení problému ho posílí více než jiné zájmové typy.
Nevyhovuje mu stereotypní práce bez přemýšlení, bez využívání jeho inteligenčního
potenciálu, kombinatoriky apod.
Umělecký
je tvořivý, originální, má potřebu hledat nová řešení, netradiční přístupy i v zaběhnutých
věcech, uplatňovat své nápady, má talent, který využívá ve všech oblastech umění. Je
svérázný, rád je originální, chce být jiný.
Nevyhovuje mu stereotypní, sériová práce, když je postavíte k pásu, budou nešťastní.
Sociální
má potřebu pomáhat druhým, se starat o ně, o jejich fyzickou i psychickou pohodu.
Pomáhání a péče o druhé mu dává smysl, je mu odměnou za práci. Rád učí (ne poučuje)
druhé, motivuje je. Je empatický a respektující, pomáhání dává jeho práci smysl. Lidé
v pomáhajících profesích často přijmou i práci za nižší plat či mzdu, ale nedělali by
práci, která jim nedává smysl.
Práce beze smyslu (bez pomáhání a péče o druhé) je výrazně neuspokojuje (i kdyby to
byla práce za hodně peněz).
Podnikavý
rád organizuje, zařizuje a zajišťuje chod věcí. Je schopen (nevadí mu) rozhodovat, také
riskovat, nebojí se jít i do rizika. Relativně snadno se srovná s neúspěchem. Osobnostně
je nastaven tak, že se z neúspěchu poučí, nepřipouští si, že neúspěch je jeho selháním
či zklamáním. Proto se rád pouští do nových zážitků, je otevřený novým zkušenostem.
Rád řídí druhé, je schopen plánovat a zvládat více věcí najednou, je to lídr.
Nevyhovuje mu stereotypní a nudná práce, stejně jako autokratické prostředí se silně
kontrolními mechanizmy.
Konvenční
vyžaduje svůj zaběhnutý systém, pracovní rituály, opakující se činnosti, opakující se
úkoly. Má rád řád, dává přednost činnostem, kde se dá předvídat výsledek. Je pečlivý,
přesný, spolehlivý, má smysl pro detail a potřebu dotahovat věci do konce, často
k dokonalosti. V takových situacích se dobře cítí a také podává dobré výkony, stereotyp
mu nevadí.
Nevyhovují mu nečekané události, každá změna zpravidla vyvolá pocity nejistoty
a stres, to může negativně ovlivnit i míru koncentrace.
15
Z tabulky vyplývá, že člověk představující určitý zájmový typ rád vykonává určité pracovní činnosti,
k jednotlivým zájmovým typům patří určité, odpovídající vlastnosti, určitý zájmový typ se dobře cítí
v odpovídajícím pracovním prostředí.
Co se stane, když nerespektujeme svůj zájmový typ?
Prvním a zásadním důsledkem špatné volby zájmového typu je to, že nás práce, pracovní činnosti nebaví.
Nejspíš se nedostaví také uspokojení z práce. Když nás práce nebaví, nejsme dobří, celkově nás situace netěší.
Necítíme se v takových situacích dobře, snižuje se nám sebevědomí, máme pocit, že se nemůžeme (není nám
dopřáno) se seberealizovat. Celková situace je demotivující, vede k frustraci.
Metodické doporučení:
Stojí za to objevovat zájmy a koníčky u žáků, je to zdroj jejich motivace a angažovanosti.
Závěr:
Z popisu zájmových typů je zřejmé, že bychom při plánování kariéry měli znát svůj zájmový typ, abychom si vybrali pro nás
vhodné povolání, odpovídající pracovní činnosti a v návaznosti na to i patřičné pracovní prostředí. Když toto zvážíme, je větší
předpoklad, že budeme dělat svoji práci dobře.
16
Pracovní list č. 1
Název aktivity: Cíl aktivity:
Formy práce:
Úkol:
Urči zájmové typy
Naučit se rozeznávat jednotlivé zájmové typy.
Práce ve skupinách, následná diskuze. Žáci ve skupině diskutují o povoláních a zdůvodňují
si v rámci své skupiny, proč konkrétní povolání přiřadili k určitému typu. Poté následuje
zhodnocení úkolu v rámci celé třídy.
Přiřaďte (označte křížkem) uvedená povolání k zájmovým typům. U každého povolání
musíte vystihnout to nejpodstatnější. Některá povolání mohou patřit do dvou i více
zájmových typů (max. 3 u jednoho povolání).
Pokud si nevíte rady, vyhledejte si informace o povolání na webu www.karierniportfolio.cz nebo jiných
webech, které jsou uvedeny v užitečných odkazech, obraťte se na odborníky (psychology práce, kariérové
poradce v různých institucích) nebo se ptejte přímo těch, co dané povolání vykonávají.
Na závěr porovnejte výsledky vaší práce s popisy povolání na webu www.karierniportfolio.cz.
Pracovní list bez správných odpovědí najdete v příloze této metodiky.
Povolání
Praktický
Zkoumavý
Umělecký
x
Lékař
Sociální
Podnikavý
x
x
Vychovatel
x
Herec
x
Všeobecná (zdravotní) sestra
Rytec
x
x
Strojní inženýr konstruktér
x
x
x
x
Účetní
x
Architekt urbanista
Programátor CNC strojů
x
x
Chemik - laborant
x
x
Průmyslový designér
x
x
x
x
x
Učitel pro 2. stupeň
Zedník
Konvenční
x
17
Pracovní list č. 2
Název aktivity: Cíl aktivity:
Formy práce:
Úkol:
Je toto tvrzení správné?
Naučit se rozeznávat jednotlivé zájmové typy.
Samostatná práce
Vyber správnou odpověď a označ ji.
Pracovní list bez správných odpovědí najdete v příloze této metodiky.
1.
Designér oděvů by měla být uměleckým typem.
ANO - NE
2.
Obchodník by měl být zejména sociálním typem.
ANO - NE
3.
U zdravotní sestry se předpokládá nejvýrazněji sociální typ, ten se doplňuje
s praktickým a podnikavým, protože si musí umět zorganizovat práci
na pracovišti, musí být schopna pracovat samostatně a současně velmi
respektovat a poslouchat nadřízeného.
ANO - NE
4.
Chemik vývojář, který vyvíjí nové barvy s lepšími vlastnostmi, by měl být
výrazně zvídavým typem.
ANO - NE
5.
Učitelka v MŠ by měla být hlavně praktickým zájmovým typem.
ANO - NE
6.
Výrobní dělník u stroje by měl být uspořádávajícím typem, protože se jedná
o opakující se práci.
ANO - NE
Poznámka:
•Je to příležitost seznámit žáky s náplní práce jednotlivých povolání.
•Žáci mohou pracovat ve skupině s jedním povoláním a připravit si podrobnější popis tohoto povolání nebo
mohou udělat 5 vybraných povolání… záleží to na dosavadních znalostech žáků z oblasti, na schopnosti
samostatně pracovat a diskutovat.
•S obsahem pracovních pozic se může učitel seznámit během exkurzí do firem a besed se zajímavými lidmi
z firemní praxe.
18
Silné a slabé stránky (schopnosti)
Na webu navádíme žáka, aby popsal sebe sama pomocí silných a slabých stránek. V osobním profilu jsou
nabídnuty možnosti – zaškrtávací pole, u každého z nich je nápověda.
Je těžké objektivně popsat sebe sama. V hodnocení se vždy promítá způsob výchovy. Někteří žáci vyrůstali
v rodinách, kde je povzbuzovali, někdy i nadmíru, proto takoví žáci mají sklony se přeceňovat. Jiní zažili opačný
způsob výchovy, proto se podceňují a jsou k sobě méně či více kritičtí. Při sebehodnocení je důležité se ani
nepodceňovat ani nepřeceňovat.
Existuje možnost obrátit se na psychology práce a žádat je o pomoc. Doporučujeme obrátit se na zkušené
odborníky, kteří umí poskytnout dobrou a pro žáky srozumitelnou interpretaci výsledků psychodiagnostických
metod. Absolvovat psychodiagnostické testy bez kvalitního výstupu a porozumění výsledkům je ztrátou času
i peněz.
Ve webové aplikaci u každého povolání najdete tabulky (Zájmy, Silné a slabé stránky, Kompetence a Poznámku),
kde je možné se dovědět, jaké silné stánky by měl mít ten, kdo má zájem povolání vykonávat.
Na webu www.karierniportfolio.cz jsou uvedeny tyto silné stránky, u každé z nich je možné rozkliknout popis
(nápovědu).
Silné stránky
Obecné charakteristiky
Popis
Flexibilita
je schopnost přizpůsobit se novým podmínkám, času, místu i sociálním podmínkám.
Vytrvalost
nevzdává se, když se nedaří, než se pustí do nového úkolu, dotáhne ten předchozí do
konce.
Schopnost navazovat kontakty neostýchá se oslovit lidi, které nezná, má cit pro situaci, na druhé působí sympaticky.
Tolerance
snadno přijímá názory a způsoby ostatních, je snášenlivý, nepociťuje potřebu prosazovat
své vlastní mínění.
Loajalita
věrnost, oddanost, vztah např. mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, žákem a školou
apod.
Sebevědomí
vyjadřuje, jak si věříme, jak si dokážeme vážit sebe sama, sebevědomí roste, když se nám
daří plnit úkoly apod.
Emocionální stabilita
vyjadřuje vnitřní vyrovnanost, klid, pohodu, dobře snáší zátěž (stres).
Smysl pro humor
schopnost vidět humorné stránky věcí, lidí i situací, včetně sama sebe.
Spolehlivost
splní, co slíbí, jeho reakce se dají předvídat.
Pozitivní přístup
je psychické nastavení osobnosti člověka, přináší vnitřní klid, pohodu a emocionální
stabilitu.
Schopnost učit se
zájem a otevřenost vůči novým informacím, schopnost soustředit se a snaha nové si
osvojit.
Trpělivost
schopnost vyčkat, nepodléhat nervozitě a stresu.
Otevřenost novým
zkušenostem
zájem a schopnost využit každou příležitost k získávání nových zkušeností.
Samostatnost
nepotřebuje dohled a vedení, člověk s vnitřním řízením své činnosti.
Systematičnost
schopnost pracovat podle určitého plánu, cíle, návaznosti jednotlivých úkolů.
Odolnost vůči zátěži
je schopnost odolávat velké zátěži, podávat výkon, i když jsme pod velkým stresem.
19
Extraverze
vyjadřuje obrácení lidí „navenek“, extroverti milují společnost, navazování nových
kontaktů, akci a rychlý život.
Introverze
vyjadřuje obrácení lidí „dovnitř, do sebe“, introverti bývají přemýšliví a mlčenliví, mají
často velmi bohatý svůj vnitřní svět, snaží si zachovat odstup a mohou se jevit jako
nespolečenští.
Schopnost komunikovat
schopnost jasně formulovat a sdělovat své myšlenky, naslouchat druhým, vyjednávat,
volit odpovídající výrazové prostředky.
Schopnost pracovat v týmu
schopnost spolupráce s druhými, respekt k nim, spoluzodpovědnost za výsledky společné
práce.
Motivace k výkonu
schopnost nacházet vlastní vnitřní pohnutky k výkonu.
Praktický typ
Zručnost
manuální šikovnost, obratnost, dobrá koordinace pohybů.
Pracovitost
chuť k práci, energie, nadšen z práce.
Fyzická zdatnost
síla, obratnost, vytrvalost.
Vynalézavý, zkoumavý typ
Vynalézavost
schopnost rychlého a účinného jednání ve všech situacích.
Práce s informacemi
schopnost rychlého získávání informací, jejich třídění, ověřování, uchování a využívání.
Schopnost vnímat souvislosti
schopnost nacházet a uvědomovat si vztahy mezi dřívějšími a novými informacemi, mezi
jevy, událostmi, zkušenostmi.
Schopnost předvídat
schopnost odhadovat a domýšlet důsledky.
Pečlivost
vše promýšlí a provádí pozorně a důkladně, potřeba dotahovat věci do konce ve vysoké
kvalitě.
Umělecký typ
Kreativita
je tvořivost, schopnost nacházet různá variantní postupy při řešení problému.
Originalita (originální přístup)
je schopnost jednat samostatně, nezávisle, po svém, hledat a nacházet vlastní cestu
a způsob.
Výtvarné schopnosti
věnuje se některé výtvarné činnosti nebo jeví o výtvarné umění aktivní zájem.
Hudební nadání
buď aktivní hudebník, nebo se hudbě věnuje jako uměleckému zájmu.
Sportovní talent
provozuje a vyhledává různé sportovní aktivity, je pohybově nadaný.
Sociální typ
Ochota pomáhat
vnímavost vůči potřebám a pocitům druhých, připravenost pomoci.
Empatie
schopnost chápat jinou osobu, vžít se do její situace, cítit to, co cítí, také rozumět tomu,
proč to tak cítí.
Schopnost vycházet s lidmi
zájem o druhé, ochota naslouchat, tolerance, schopnost vyjednávat.
Ohleduplnost
dokáže se vcítit do pocitů druhých, nedělá jiným, co sám nemá rád.
Obětavost
ochota nezištně pomáhat druhým na úkor svých vlastních potřeb, ochotně se vzdá
vlastních nároků ve prospěch druhých.
Schopnost pracovat s lidmi
vnímavost, schopnost domluvit se, předcházet konfliktům, řešit problémy přijatelně pro
všechny strany, povzbuzovat druhé.
Přívětivost
jeví zájem o druhé, hodný, pozitivně naladěný, příjemný společník.
20
Manažerský typ
Organizační schopnosti
schopnost stanovit cíle, promyslet a naplánovat účinné prostředky k jeho dosažení,
postupovat systematicky, efektivně rozdělit úkoly.
Systematičnost
schopnost vidět věci v souvislostech, návaznost a propojenost věcí, schopnost plánovat
a dodržet plán.
Schopnost se prosadit
umění využít příležitosti k prokázání svých schopnosti, odvaha.
Schopnost pracovat ve stresu
odolnost vůči zátěži, schopnost soustředit se, rychle a účinně relaxovat.
Schopnost stanovit si priority
znamená uspořádat si úkoly podle důležitosti, také uvědomit si proč jsou některé úkoly
důležitější, každý člověk může mít jiné priority.
Rozhodnost
schopnost rychlého, jasného a bystrého úsudku, odvaha riskovat.
Schopnost vést a řídit lidi
„osobní kouzlo“ (přitažlivá, inspirující osobnost , přirozená autorita, slušnost a respekt
vůči lidem.
Ctižádostivost
ambice, cílesměrnost a cílevědomost.
Uspořádávající typ
Pořádkumilovnost
potřeba pořádku, organizace a systému a schopnost je vytvářet a udržovat.
Organizovanost
smysl pro řád, strukturu a pravidla.
Respekt k autoritám
vyjadřuje schopnost přijmout nadřazenost určitých pracovních pozic, uznat formální
moc v instituci.
Svědomitost
smysl pro povinnost, zodpovědnost.
Závěr:
Když si vybereme povolání, pro které máme charakterové předpoklady, vlastnosti, silné stránky, je větší předpoklad, že ho
budeme vykonávat dobře, že dobré výsledky nás budou motivovat a povzbuzovat do další práce.
21
Pracovní list č. 3
Název aktivity: Cíl aktivity:
Formy práce:
Úkol:
Jaké silné stránky by měl mít
Uvědomit si, jaké silné stránky jsou požadovány u jednotlivých pracovních pozic.
Samostatná práce
K jednotlivým povoláním napište, jaké silné stránky by měl mít ten, kdo tato
povolání vykonává.
Učitel pro 2. stupeň......................................................................................................................................................
Zedník.............................................................................................................................................................................
Chemik laborant............................................................................................................................................................
Všeobecná (zdravotní) sestra.......................................................................................................................................
Vychovatel………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
Herec………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
Rytec………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
Hlavní manažer………………………………………………………………………………………………………………………………......................
Psycholog…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
Truhlář…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
Správná odpověď: viz web
22
Pracovní list č. 4 (jednodušší varianta)
Název aktivity: Cíl aktivity:
Formy práce:
Úkol:
Přiřaď správně popisy a názvy povolání
Uvědomit si, jaké silné stránky jsou požadovány u jednotlivých pracovních pozic.
Samostatná práce
Přiřaďte správně popisy povolání a názvy povolání.
Povolání
Popis povolání – požadované silné stránky
A.
1.
Učitel pro 2. stupeň
2.
Všeobecná (zdravotní) sestra
3.
Strojní inženýr - konstruktér
4.
Hlavní manažer
5.
Truhlář
Velmi dobrá znalost zboží, se kterým obchoduje, velmi dobré komunikativní
a vyjadřovací schopnosti, schopnost navazovat kontakty, schopnost vyjednávat,
ekonomické myšlení a základní znalosti z oblasti obchodování, extrovert, schopnost
přizpůsobit se, empatie, schopnost se rozhodnout.
B.
Ochota pomáhat druhým, obětavost, empatie, schopnost zorganizovat si práci,
odpovědnost za zdraví pacienta, schopnost pracovat v týmu, respektovat nadřízeného,
pracovat v týmu, chuť se neustále učit novým věcem.
C.
Zručnost, přesnost, pracovitost, praktičnost, fyzická zdatnost, technické myšlení,
schopnost číst technické výkresy, estetické cítění, tvořivost.
D.
Schopnost předávat informace, chuť neustále se učit novým věcem, objektivní,
spravedlivý přístup, vnímavý vůči druhým, schopnost zorganizovat si práci, plánovat
si aktivitu a dodržet plán, schopnost povzbuzovat a motivovat druhé.
E.
Přesnost, prostorová představivost, technické myšlení, schopnost pracovat
s informacemi, schopnost vidět souvislosti, schopnost pracovat v týmu, učit se novým
technologiím, sledování nových trendů.
F.
6.
Herec
7.
Obchodník
Organizační schopnost, schopnost plánovat a dodržet plán, schopnost vést a řídit lidi,
ambice, umět komunikovat, schopnost vnímat souvislosti, schopnost uspořádat si věci
podle důležitosti, odpovědnost za chod firmy nebo oddělení, sledování nových trendů.
G.
Extrovert, dobrá paměť, kulturní rozhled, bohatá slovní zásoba, hudební a taneční
nadání, schopnost zaujmout, velmi dobrý verbální projev a vyjadřovací schopnosti,
dobrá komunikace.
Správná odpověď: 1D, 2B, 3E, 4F, 5C, 6G, 7A
23
Pracovní list č. 4 (složitější varianta)
Úkol:
Přiřaďte správně popisy povolání a názvy povolání
Povolání
Popis povolání – požadované silné stránky
A.
1.
Účetní
Pečlivost, poctivost, odpovědnost za správnost, schopnost sledovat nové zákony
a předpisy v účetnictví, samostatnost, stereotypní práce, pracovní rituály, nepožaduje
se tvořivost, spíše introverze, schopnost vyjednávat s lidmi, znalost práce s PC
a speciálním účetním programem, někdy práce ve stresu.
B.
2.
Sociální pracovník
3.
Sociolog
4.
Novinář (investigativní)
Technické myšlení, dobrá znalost výrobních postupů, sledování nových technologií,
přesnost, důslednost, schopnost zpracovat technickou dokumentaci a písemně
výrobní postupy, schopnost a chuť se neustále vzdělávat, schopnost komunikovat
s kolegy, schopnost hledat nová řešení.
C.
Ochota pomáhat druhým, obětavost, empatie, schopnost naslouchat, respektovat
klienta a nerozhodovat za něj, nevnucovat mu své představy, hodnoty a postoje,
schopnost stanovit si profesní hranice a odstup, zorganizovat si práci, schopnost
pracovat v týmu.
D.
Vyhledávání nových informací, otevřenost novým zkušenostem, rozhodnost,
schopnost analyzovat informace, objevovat souvislosti mezi informacemi, předvídat,
komunikovat, navazovat kontakty, vyjednávat, schopnost jasně a přesně se vyjadřovat,
schopnost strukturovat text.
E.
5.
Policista
Schopnost předávat informace, schopnost předat žákům morální hodnoty a etické
postoje, učit se řešit životní situace, v týmu ostatních učitelů připravovat žáka na
každodenní život, schopnost povzbuzovat a motivovat druhé, chuť neustále se učit
novým věcem, objektivní, spravedlivý přístup, vnímavý vůči druhým, schopnost
zorganizovat si práci, plánovat si aktivitu a dodržet plán.
F.
6.
Technolog
Schopnost respektovat autority, řád, dodržovat pravidla, dobrý zdravotní a fyzický
stav, tělesná kondice, psychická stabilita, odolnost vůči zátěži, v současném pojetí
policejní práce se vyžaduje dodržování etického kodexu, respektování morálních
norem, slušnost, pomoc.
G.
7.
Učitel pro 2. stupeň
Schopnost získávat, analyzovat a porovnávat informace, velmi dobré matematické
myšlení, schopnost provádět složité statistické výpočty, schopnost využít získaná data
ze sociologického průzkumu pro praktické využití, např. pro program politických stran,
schopnost vyhodnotit a popsat chování určité společenské skupiny.
Správná odpověď: 1A, 2C, 3G, 4D, 5F, 6B, 7E
24
Pracovní list č. 5
1. úkol
Název aktivity:
Cíl aktivity:
Formy práce:
Úkol:
Jaké silné stránky (vlastnosti) očekávají zaměstnavatelé od svých zaměstnanců
proč?
Žáci si lépe uvědomí, co od nich zaměstnavatelé očekávají.
Existuje několik možností – od krátké písemné úvahy na téma, co ode mne očekává
můj budoucí zaměstnavatel, nebo debata ve skupinách, práce v týmech - zjišťování
v terénu – jaká očekávání mají zaměstnavatelé - proč?
Vysvětlit nejčastěji požadované kompetence, schopnost pracovat v týmu, umět
komunikovat, vyjednávat, spolupracovat, loajalita.
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
2. úkol
Název aktivity:
Cíl aktivity:
Formy práce:
Úkol:
Jaké silné stránky bych měl mít, když chci být …?
Přemýšlet o tom, jaké silné stránky jsou požadovány u konkrétního povolání.
Samostatná práce, zamyšlení písemně, úvaha, diskuze ve skupině.
Žáci na SŠ popíšou silné stránky v návaznosti na povolání, které si vybrali. Pokud si
nebudeš vědět rady, vyhledej informace na www.karierniportfolio.cz.
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
3. úkol
Název aktivity:
Cíl aktivity:
Formy práce:
Úkol:
Jaké silné stránky mám?
Zamyslet se, co z požadovaných silných stránek splňuje.
Úvaha
Jak na to jsem, co jsem ochoten zlepšit?
25
Kompetence (inteligence)
Při hledání povolání, které se k člověku hodí, je dobré si uvědomit, že vedle zájmů a vlastností hrají důležitou
roli i celkové znalosti a inteligenční předpoklady. Howard Gardner popsal sedm (později osm) typů inteligence.
Jsou to verbálně-jazyková, logicko-matematická, vizuálně-prostorová, tělesně-pohybová, hudební, sociální
(interpersonální) a osobní (intrapersonální) inteligence.
Jednotlivá povolání se liší v požadavcích na inteligenci a znalosti. Prvních pět typů inteligence bude u povolání
měnit.
Je těžké stanovit přesně požadované kompetence u jednotlivých povolání. Odborníci se tomu vyhýbají,
protože obsah jednotlivých povolání a tedy i požadavky na ně se mohou měnit podle toho, v jaké firmě
pracují, jakou roli v týmu zastávají.
Příklad: Konstruktéři pracují v týmu. Jeden z nich by měl být kreativec. Zaměstnavatel takového
konstruktéra kreativce v týmu konstruktérů vyžaduje. Další konstruktér plní týmovou roli dotahovače
se smyslem pro detail. Všechno to, co jiný kreativec vymyslí, dotáhne k dokonalosti. Pak je těžké přesně
vymezit požadované kompetence u jednotlivých povolání. Proto bychom k tomuto úkolu měli přistoupit
s nadhledem.
Verbálně-jazyková inteligence
Je to schopnost přesně vystihnout obsah slov, umět zasadit sdělení do kontextu, určitého prostředí a používat
slangové výrazy, žargon, historismy apod., tato inteligence vyjadřuje schopnost používat správně gramatiku,
větnou skladbu, významy slov apod.
Vysokou úroveň by měli mít zejména: novináři, právníci, pedagogové, politici, psychologové, spisovatelé
a další. Pro všechny ostatní profese je tato inteligence výhodou, je dokladem kultivovanosti člověka.
Logicko-matematická inteligence
Je to schopnost logického usuzování, kombinatoriky, vidět věci v souvislostech, co, jak a proč se vzájemně
ovlivňuje, je to schopnost snadno hledat způsoby pro řešení problémů. Při řešení matematických úkolů
hledáme správné matematické řešení a matematický výsledek. Přeneseno do praktického života hledáme na
stejném principu řešení určitého praktického problému. Z toho vyplývá, umíme-li řešit matematické úkoly, je
velký předpoklad, že budeme umět i hledat řešení praktických (soukromých či profesních) problémů.
Vysokou úroveň by měli mít zejména: technici, technologové (sestavují a určují pracovní a výrobní postupy)
ve strojírenství chemii, plastikářství, stavebnictví, dřevařství, potravinářství, manažeři, také všichni ti, jejichž
činnost sestává z diagnostiky (hledání příčiny problému) – lékaři, technici.
Vizuálně-prostorová inteligence
Vyjadřuje schopnost orientovat se v prostoru, vnímat dvojrozměrné a trojrozměrné předměty, pracovat
se strukturou, řádem, plánovat a plán dodržet. Tato inteligence zahrnuje jak výtvarné umělecké nadání
(schopnost vidět a vnímat věci a jevy kolem), tak i smysl pro technické pojetí prostoru, orientace v mapách,
vzorcích a schématech.
Vysokou úroveň by měli mít zejména: projektanti ve stavebnictví, vč. architektů, strojaři, konstruktéři,
programátoři, programátoři na CNC strojích, elektroinženýři projektanti (co navrhují elektrické rozvody v
budovách), návrhářky v oděvním průmyslu, umělci a další. (Pozn.: Novinář by měl mít docela vysokou míru
této inteligence, protože vedle toho, že musí vládnout jazykem, měl by mít dobrou schopnost strukturovat
text, aby byl článek čtivý a dynamicky se rozvíjel.)
26
Tělesně-pohybová inteligence
Zpracovává v mozku příkazy pro tělo a mozek pak navádí tělo tak, aby je provedlo, je to schopnost koordinovat
pohyby, hrubou i jemnou motoriku, manuální dovednosti.
Vysokou úroveň by měli mít zejména: sportovci, hudebníci, chirurgové, oční chirurgové, neurologové, všichni
manuálně pracující, řidiči, řidiči technických strojů – bagrů, jeřábů apod.
Hudební inteligence
Je to schopnost poslouchat hudbu a pamatovat si ji, slyšet a napodobit rytmus, intonaci, melodii, harmonii,
tóny a skladbu, uplatňuje se při zpěvu (spolu s tělesně pohybovou inteligencí – při ovládání mluvidel
a hlasivek), hře na hudební nástroj (spolu s tělesně pohybovou inteligencí), zahrnuje i schopnost pamatovat si
noty a hrát hudbu zpaměti, popř. komponovat hudbu (zde se vedle hudební inteligence zapojuje i prostorová
inteligence, protože skladba musí mít svoji strukturu a dynamiku).
Vysokou úroveň by měli mít zejména: hudebníci, herci.
Sociální inteligence
Je to schopnost a dovednost vycházet s lidmi v okolním světě, optimálně sociálně komunikovat, tj. respektovat
partnera, umět naslouchat, vyjednávat, motivovat a inspirovat druhé, přesvědčovat, vést je, mít smysl pro
spolupráci a práci v týmu, schopnost předcházet konfliktům a konflikty urovnávat, schopnost empatie (vcítit
se, rozumět tomu, proč to ten druhý říká), předvídat a být tolerantní.
Určitá úroveň sociální inteligence je nezbytná pro to, aby člověk byl schopen žít s druhými.
Osobní inteligence
Je poznání sama sebe, vědomí vlastních silných a slabých stránek, emocí, porozumění sobě, pěstování vztahu
k sobě i k druhým, reálné, kritické hodnocení sama sebe; uvědomování si vlastních schopností a možností.
Určitá úroveň osobní inteligence je nezbytná pro to, aby člověk porozuměl sám sobě a také druhým.
27
Pracovní list č. 6/1
1. úkol
Název aktivity:
Cíl aktivity:
Formy práce:
Úkol:
Poznámka:
Požadované kompetence (inteligenční požadavky) u jednotlivých povolání
Porozumět jaké kompetence jsou vyžadovány u jednotlivých povolání.
Samostatná práce, následná diskuze (kontrola porozumění úkolu).
Jaký typ inteligence by měl převládat u jednotlivých povolání? Vyznačte v tabulce,
které kompetence jsou u níže uvedených povolání vyžadovány. Pokuste se vyjádřit
i míru požadované kompetence.
Je důležité vědět, že se bez některých kompetencí určité povolání nedá vykonávat.
Příkladem je vědec, musí mít velmi dobrou logicko – matematickou inteligenci.
Pak jsou kompetence, které jsou pro výkon určitého povolání výhodou. Když se
manažer umí jasně a přesně vyjádřit, jeho vysoká verbálně jazyková inteligence je
pro něj výhodou.
Automechanik opravuje auta. Než se do opravy pustí, měl by vědět, co je v nepořádku, například, která část
motoru nefunguje, proč nejde palivo do motoru. Diagnostik (stanovuje zdroj poruchy)musí umět kombinovat,
vědět, co se vzájemně ovlivňuje, měl by mít dobré logické myšlení a umět řešit problémy.
Kompetence (inteligence)
Verbálně - jazyková
nízká
průměrná
x
Logicko - matematická
x
Vizuálně – prostorová
x
Tělesně – pohybová
x
Hudební
vysoká
x
Sociální
x
Osobní
x
Obráběč na CNC strojích – pracuje na počítačem řízených strojích, jeho úkolem je připravit materiál
k obrobení a již hotové obrobky uložit na předem dané místo. Jeho úkolem je kontrolovat kvalitu nářadí
v CNC stroji (např. jestli se nástroj, vrták neztupil), jestli obrobek má předepsané parametry apod. Obráběč
na CNC strojích nic neprogramuje ani neseřizuje, jen obsluhuje jiným odborníkem naprogramovaný CNC stroj.
Kompetence (inteligence)
Verbálně - jazyková
nízká
průměrná
x
Logicko - matematická
x
Vizuálně – prostorová
x
Tělesně – pohybová
x
Hudební
x
Sociální
x
Osobní
x
28
vysoká
Pracovní list č. 6/2
Lékař – oční chirurg – musí mít velmi dobré znalosti ze svého oboru, z očního lékařství. Léčba je většinou
rutinní záležitostí, ale čas od času se objeví i zdravotní problém, kdy je třeba odhalit příčinu dysfunkce nebo
úplné nefungování zraku. K léčbě je třeba stanovit diagnózu. Při stanovování diagnózy oční lékař zvažuje, co je
v pořádku a co už ne, musí být schopen kombinovat a vidět věci v souvislostech. Oční chirurg musí být skvělý
operatér. Protože se oči operují pod mikroskopem, musí mít velmi dobrou jemnou motoriku, jeho mozek musí
velmi dokonale ovládat a řídit práci rukou, jenom malá nepřesnost, nesprávný pohyb rukou při operaci může
mít katastrofální důsledky.
Kompetence (inteligence)
nízká
průměrná
x
Verbálně - jazyková
x
Logicko - matematická
x
Vizuálně – prostorová
x
Tělesně – pohybová
Hudební
vysoká
x
Sociální
x
Osobní
x
Strojní inženýr - konstruktér – zpracovává technické výkresy různých součástek, případně celého výrobku,
pracuje dnes na počítači s grafickými programy typu AUTOCAD. Stále častěji se k modelování používají 3D
programy. Měl by mít dobrou prostorovou představivost. Protože často navrhuje i materiály, ze kterých se
daná součástka vyrobí, měl by mít i dobré znalosti o materiálech. Materiály volí podle zakázky, měl by mít
i dobrou schopnost kombinovat, protože i materiály pro výrobu jednoho výrobku se mohou kombinovat
podle požadavku zákazníka.
Kompetence (inteligence)
nízká
průměrná
vysoká
x
Verbálně - jazyková
Logicko - matematická
x
Vizuálně – prostorová
x
x
Tělesně – pohybová
Hudební
x
Sociální
x
Osobní
x
29
Pracovní list č. 6/3
Účetní – eviduje příjmy a výdaje do počítačového programu tak, aby bylo jasné, jak firma hospodaří. Účetní
musí přesně a přísně dodržovat účetní pravidla, podle typu účetní jednotky (akciová společnost, s.r.o.,
příspěvková organizace apod.) si zvolí správný algoritmus (postup pro účtování). Stejně tak musí vybrat
správný způsob účtování podle položky (náklady, výnosy, tržby, služby, mzdové náklady, evidence majetku
apod.). Účetní pracuje se schématy, nemusí zásadním způsobem kombinovat ani řešit problémy. Stejně tak
nemusí komunikovat s lidmi na vysoké úrovni.
Kompetence (inteligence)
nízká
průměrná
Verbálně - jazyková
x
Logicko - matematická
x
Vizuálně – prostorová
x
Tělesně – pohybová
x
Hudební
x
Sociální
x
Osobní
x
vysoká
Novinář informuje o tom, co se děje ve společnosti. Říká se, že novinář je svědomím společnosti. Měl by
být schopen pracovat s informacemi, i takovými, které nejsou zřejmé na první pohled. Informace by měl
analyzovat a pak je zase skládat tak, aby mu dávaly smysl a zapadaly do sebe. Měl by mít dobrou schopnost
vidět věci v souvislostech, dobrou úroveň kombinatoriky. Jeho úkolem je na základě takto zpracovaných
informací odhalovat různé případy. Když případ odhalí, měl by o něm zajímavým a čtivým způsobem psát, mít
bohatou slovní zásobu a umět strukturovat text tak, aby tvořil logické celky, stupňoval se, dal se číst jedním
dechem.
Kompetence (inteligence)
nízká
průměrná
vysoká
x
Verbálně - jazyková
x
Logicko - matematická
x
Vizuálně – prostorová
Tělesně – pohybová
x
Hudební
x
Sociální
x
Osobní
x
30
Pracovní list č. 7
Název aktivity:
Cíl aktivity:
Formy práce:
Úkol:
Poznámka:
Co se ke mně hodí?
Přemýšlet, co se ke mně hodí a jestli pro povolání, které jsem si vybral, mám
předpoklady.
Samostatná práce
1. Najdi na webu povolání, která tě zajímají, a podívej se na požadované kompetence
povolání či pracovní pozice. Pokud potřebuješ vysvětlení, obrať se na odborníky,
konzultanty nebo kariérového poradce.
2. Porovnej svůj osobní profil s profilem pracovní pozice (s požadovanými
kompetencemi pro určité povolání či pracovní pozici). Jak moc se shodují?
Když porovnáváme svůj osobní profil s profilem pracovní pozice, zjistíme, že se
profily v některých položkách rozcházejí. Ve skutečnosti jen ve zcela výjimečných
případech dochází k absolutní shodě obou profilů. V položkách s rozdílnými
hodnotami, je třeba se věci doučit, věnovat jim více úsilí, energie i času.
Závěr:
Když že si povolání vybereme také v souladu s inteligenčními předpoklady, abychom se výrazně nepodcenili ani nepřecenili,
je větší předpoklad, že se budeme dobře cítit a že nám bude v zaměstnání a kariéře dařit.
31
Sociální kompetence
Vraťme se k 7 typům inteligence podle Howarda Gardnera. Poslední dva typy se týkají sociálních kompetencí,
vyjadřují interpersonální (sociální) a intrapersonální (osobní) inteligenci. Téměř každý zaměstnavatel ocení
dobrou úroveň obou typů inteligence, obě souvisí se schopností chovat se slušně k sobě a jiným. Obě
inteligence jsou pro zaměstnavatele dost důležité, protože jejich dostatečná úroveň zajišťuje, že s člověkem
jako budoucím zaměstnancem pravděpodobně nebudou mimořádné problémy. Zaměstnavatelé na pracovišti
potřebují fungující týmy, které vytváří hodnoty a zisk. O přijetí či nepřijetí do pracovního poměru rozhoduje
zhruba z poloviny právě sociální inteligence (vyplývá z rozhovorů se zaměstnavateli, personalisty, viz rozhovory
na našem webu nebo vychází z průzkumu NÚOV, viz šetření na www.infoabsolvent.cz).
Sociální kompetence (inteligenci) rozvíjíme v sociální interakci, ve vztazích. Bohužel v moderní společnosti
vztahy fungují jinak, výchova k sociálním kompetencím je složitá, přesto důležitá.
Protože zaměstnavatelé velmi oceňují sociální kompetence, rozhodli jsme se zařadit toto téma do metodiky,
popsat základní sociální kompetence a příklady pro práci na základních i středních školách.
Podle našich zjištění patří mezi nejdůležitější sociální kompetence:
Loajalita (schopnost být loajální) – vyjadřuje vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, platí zde zákon
akce, reakce; někteří zaměstnavatelé dnes mají propracované systémy na budování příjemného pracovního
prostředí, kvalitních sociálních vztahů, budují se týmy, zdůrazňuje se potřeba sounáležitosti a hrdosti pracovat
ve firmě, která má dobré jméno. Zaměstnavatelé provádí průzkumy spokojenosti zaměstnanců a reagují na
v nich vyplývající požadavky. Zaměstnavatelé zjistili, že se vyplatí do takových aktivit jít, investovat čas, energii
i peníze, protože se to vrátí na odváděných výkonech angažovaných zaměstnanců.
Angažovanost (schopnost být angažovaný) – je kvalitativně vyšší sounáležitost s firmou, s firemní kulturou,
s firemními hodnotami. Angažovaný zaměstnanec je více než spokojený, angažovanost znamená navíc ještě
aktivně se podílet na dobrých výsledcích firmy.
Práce v týmu, spolupráce (schopnost pracovat v týmu, spolupracovat) – dnes zaměstnavatelé potřebují
týmové zaměstnance, v týmech se vytvoří více práce a ve vyšší kvalitě. Dobře fungující tým musí být dobře
sestaven, řízen (nejlépe lídrem), musí sestávat z členů schopných pracovat v týmu.
Firemní kultura (schopnost přijmout firemní kulturu a podílet se na ní) – firemní kultura – to jsou hodnoty,
principy, postoje, které předkládá management svým zaměstnancům. Management tak má možnost mít
pod kontrolou mezilidské vztahy nejen uvnitř firmy, ale i to, jak se firma bude chovat ke svým zákazníkům,
partnerům, dodavatelům apod.
32
Pracovní list č. 8
Název aktivity:
Cíl aktivity:
Formy práce:
Úkol:
Sociální kompetence - loajalita
Výchova k loajalitě
Práce ve skupině, pro které řešení se skupina rozhodla a proč?
Jak by ses zachoval na místě ředitele a majitele firmy?
Uvedeme příklad ze života. Firma XX je architektonickou kanceláří, zabývá se interiérovým řešením od
rodinných domů až po velké veřejné prostory, budovy, haly apod. Nabízí svým klientům všechno od návrhu
řešení až po realizaci a montáž. Může se pochlubit velkými zakázkami – řešení letištních prostor v jednom
velkoměstě v USA, řešení hotelů restaurací po celém světě, firemních interiérů a recepcí apod. Do roku 2008
zaměstnávala asi 60 lidí. S nástupem krize společnost získávala stále obtížněji zakázky a v následujících dvou
letech pokles zakázek způsobil, že firma musela propustit polovinu zaměstnanců.
Jednoho dne do firmy přijel německý zákazník a žádal velkou zakázku v krátkém čase a vysoké kvalitě. Majitel
a ředitel firmy v jedné osobě chtěl zakázku odmítnout, protože věděl, že by bylo velmi těžké zakázku splnit.
Sankce za nedodržení termínu a kvality byly vysoké.
Vyber z níže uvedených možností, jak by ses zachoval na místě ředitele a majitele firmy? PROČ ?
1. Zakázka byla odmítnuta, majitel firmy si byl vědom toho, že nemohou splnit vše v požadovaném čase
a kvalitě. Odmítnutí proběhlo, i když bylo jasné, že firma pojede na 60 %, zaměstnanci budou zčásti doma
a dostanou část mzdy. Toto řešení je nevýhodné pro firmu i zaměstnance.
2. Firma je v krizové situaci, má nedostatek zakázek, proto se majitel rozhodl ukončit existenci firmy, začal
vypořádávat všechny závazky firmy a zaměstnanci dostali výpověď a vyplatil jim odstupné. Pro propuštěné
zaměstnance bude těžké si najít novou práci, v kraji je téměř 10% nezaměstnanost.
3. Majitel firmy se rozhodl zakázku přijmout. Uvědomil si odpovědnost za osudy svých zaměstnanců, protože
další práci většina z nich tak snadno nesežene. Odmítnutí zakázky by pro propuštěné zaměstnance znamenalo
jít do evidence na úřad práce a pobírat podporu (zhruba 60% čisté mzdy). Uvědomil si, že jsou to živitelé rodin
a proto jim chtěl dát aspoň na půl roku „živobytí“. Před odevzdáním zakázky pracovali zaměstnanci na směny
a v případě potřeby i o víkendech. Všichni zaměstnanci oceňovali přístup majitele, mluvili o loajalitě, chovali
se loajálně.
Otázky k úkolu:
Co je to loajalita? Uveďte příklady loajálního chování z vašeho okolí, z filmu, knihy
apod.
Jak se buduje dobré jméno firmy a co ho naopak kazí?
Měli by být žáci loajální ke své škole?
Myslíš, že i ty sám přispíváš k budování dobrého jména školy? Co jsi pro to v poslední
době udělal?
Může být firma úspěšná bez dobrého jména na trhu?
33
Plán – plánování - SMART cíle
Naučit se plánovat nejen vlastní kariéru, ale jakoukoli aktivitu je jedna z nejdůležitějších kompetencí pro
profesní i osobní život. V naší metodice jí věnujeme celou kapitolu.
Plánujeme pomocí cílů.
Pokud se nenaučíme plánovat, samostatně pracovat, rozhodovat, budou to za nás dělat druzí!!! SMART
cíle nám pomohou učinit si realizaci úkolu srozumitelnějším, uchopitelnějším, zvládnutelnějším.
Stanovení SMART cílů nám umožní provádět kontrolu plnění, autoevaluaci, žák sám může posoudit, do jaké
míry se mu podařilo splnit cíl.
Charakteristiky
S
(specific)
jasný, konkrétní
M
(measurable)
měřitelný
A
(achievable)
dosažitelný
R
(realistic)
reálný, uskutečnitelný
T
(timeable)
termínovaný
Popis a doporučení
Stanovte si cíl tak, aby byl jasně uchopitelný, přesně popsaný, konkrétní. Měli byste
vědět, co všechno cíl zahrnuje.
Vyjádřete množství toho, čeho chcete dosáhnout, popř. si úkol rozdělte do dílčích
cílů. Velký úkol se obtížně plní. Pokud si úkol rozdělíte na více menších zvládnutelných
úkolů, je snazší dílčí úkoly splnit. Je dobré si říct, co ještě do úkolu patří a co už dělat
nechci.
Stanovte si takový cíl, abyste měli šanci, osobnostní předpoklady jej splnit. Tomu by
mělo předcházet přemýšlení o vašich silných, ale také slabých stránkách. Při přemýšlení
o tom, na co mám, je dobré využít předchozích zkušeností.
Stanovte si splnitelný cíl. I vnější okolnosti by vám měly umožnit splnění cíle. Cíl
a úkol by měl být zasazen do vašich podmínek, systému, dalších povinností. Čím
reálnější bude vaše vnímání okolností a souvislostí, tím máte větší šanci odhadnout
realizovatelnost úkolu. Platí: dvakrát měř, jednou řež.
Stanovte si časový harmonogram plnění, závěrečný termín případně i dílčí termíny.
Správné načasování je dobrým vodítkem při plnění, stejně jako jím je kontrola plnění
úkolů a cílů.
V naší webové aplikaci jsme zjednodušili stanovení cíle. Některé cíle jsme sloučili. Máme tedy 3 typy cílů:
1. jasně definovaný, uskutečnitelný a proveditelný (SRA),
2. měřitelný (M),
3. termínovaný (T).
34
První tři uvedené příklady jsou dobře využitelné pro nácvik SMART cílů na základních školách.
Příklad č. 1:
Petr se má naučit na opakovací písemku z matematiky. Měl by si úkol zpracovat tak, aby bylo možné stanovit
si cíle.
Petrovy cíle:
1. jasně definované, uskutečnitelné a proveditelné (SRA)
Učivo: sčítání, odčítání, násobení a dělení mocnin se stejným základem, mocnina součinu, podílu, mocnina
mocniny, mocnina se záporným mocnitelem.
2. měřitelné (M)
Od každého učiva spočítám 3 vzorové příklady, které jsou v učebnici matematiky, tzn. celkem 24 příkladů.
3. termínované (T)
Na učení mám 4 dny, každý den se naučím 2 učiva a spočítám 6 příkladů.
Příklad č. 2:
Jana si chce zlepšit známku z angličtiny, aby se mohla hlásit na střední školu s maturitou. V nejbližší době
budou psát písemku z anglických slov.
Janiny cíle:
1. jasně definované, uskutečnitelné a proveditelné (SRA)
Chci se naučit anglická slova, správně je vyslovovat i psát.
2. měřitelné (M)
Chci se naučit celkem 30 anglických slov z 2. a 3. lekce. Některá slova jsem se už učila, neměl by být problém
to zvládnout.
3. termínované (T)
Za pět dní se naučím každý den 6 slov, mamka mě vyzkouší, procvičím si i psaní. Šestý den si to všechno
zopakuji.
Příklad č. 3:
Radovan má do hudební výchovy udělat referát o jazzu. Jazz ho nebaví, ale je připraven úkol splnit. Situaci pro
sebe vyhodnotil takto: nehodlám tomu věnovat více času než je nezbytné. I takto může vypadat „zpracovaný“
cíl. Radovan chce věnovat více času tomu, co ho baví.
Pozn.: Umět si stanovit priority je vyšší forma uvažování. Toto je z reálného života, Radovan je žák 9. třídy, který
byl veden k takovému způsobu práce.
Radovanovy cíle:
1. jasně definované, uskutečnitelné a proveditelné (SRA)
Najdu si informace o jazzu na webu, prostuduji zhruba dva zdroje. Pak udělám prezentaci v PowerPointu
s ukázkami. Z referátu mi stačí dvojka.
2. měřitelné (M)
Tento hudební žánr mě nebaví, nechci tomu věnovat více než 2 hodiny času. Čas, který ušetřím, chci věnovat
angličtině.
3. termínované (T)
Referát udělám ve středu odpoledne.
35
Další tři příklady se dají využít pro nácvik SMART cílů na středních školách.
Příklad č. 4:
Pavel píše seminární práce z fyziky na téma jaderná elektrárna (10 stran). Je to rozsáhlý úkol. Než se Pavel do
práce pustí, měl by si ji dobře promyslet.
Pavlovy cíle:
1. jasně definované, uskutečnitelné a proveditelné (SRA)
Promyslím si, o čem přesně budu psát – úvod, popis princip fungování jaderné elektrárny, na závěr zhodnotím
a vyjádřím svůj názor, jestli by se měla jaderná energetika podporovat – princip potřebnosti energie, ekologie
a bezpečnost.
2. měřitelné (M)
1. krok - seženu materiály - v knihovně zjistím, prostuduji internet – minimálně 5 zdrojů – přečtu si materiály,
porovnám informace,
2. krok - sestavím stručnou osnovu seminární práce, v bodech si udělám návrh obsahu hlavní kapitoly
o fungování jaderné elektrárny, nanečisto si udělám hlavní kapitolu,
3. krok - promyslím formu, jak to popíši, obrázky, fotky, grafy apod., dokončím práci – dopíši úvod, popíšu
hlavní kapitolu a svůj názor na jaderné elektrárny vyjádřím v závěru práce.
3. termínované (T)
1. krok – do pátku,
2. krok - první víkend,
3. krok – další víkend.
Příklad č. 5:
Eva se rozhodla, že bude po maturitě studovat učitelství češtinu a dějepis. Cítí, že v češtině má mezery. Chce se
na maturitu z češtiny dobře připravit.
Jen pro vysvětlení – nová maturita se skládá ze tří částí:
Didaktický test (práce s textem)
Písemná práce (250 slov podle zadání)
Ústní zkouška (podle pracovního listu), základní podmínkou pro úspěšné složení maturitní zkoušky z češtiny je
přečtení 20 knih, tzv. kánonu. Při ústní zkoušce otázky směřují k některé z přečtených knih z kánonu.)
Eviny cíle:
1. jasně definované, uskutečnitelné a proveditelné (SRA)
• seznámím se s didaktickým testem tak, abych ho u maturity zvládla minimálně na dvojku – podívám se
na internet na www.novamaturita.cz,
• na písemnou práci se naučím orientovat se v základních funkčních stylech a jejich útvarech jako úvaha,
vypravování, popis, charakteristika apod. (celkem 10), zaměřím se na rozdíly v jednotlivých stylech tak,
abych je od sebe uměla odlišit,
• ústní zkouška – přečtu zbývajících knihy z kánonu, které jsem zatím nepřečetla, zjistím kolik knih a které to
jsou, zkusím si pracovat s pracovním listem.
2. měřitelné (M)
• projdu si minimálně 5 didaktických testů z internetu www.novamaturita.cz,
• naučím se 10 funkčních stylů, jen základní informace, každý týden udělá dva styly,
• přečtu zbývajících 5 knih z kánonu.
3. termínované (T)
• do 10. dubna si projdu minimálně 5 didaktických testů z internetu,
• do konce března si projdu základní funkční styly a jejich útvary, před maturitní písemkou si to už jen
zopakuji,
• do konce února přečtu 5 zbývajících knih, zkusím si pracovat s pracovním listem.
36
Příklad č. 6:
Martin je ve 4. ročníku SPŠ a rozhodl se, že nebude pokračovat ve studiu na VŠ, ale půjde pracovat. Líbí se
mu práce konstruktéra i 3D modelování. Chtěl by se dostat do dobré firmy, ale neví jak začít s hledáním
práce, nemá staršího sourozence ani kamaráda, žije jen s matkou, se kterou si moc nerozumí. Obrátil se na
kariérového poradce.
Martinovy cíle:
1. jasně definované, uskutečnitelné a proveditelné (SRA)
• zjistím si firmy, kde bych se mohl uplatnit – přeptám se ve škole, podívám se do nabídky volných pracovních
míst na internetu, na úřadě práce,
• najdu si na webu KP konzultanta a přeptám se na požadavky na absolventy škol, zeptám se na možnosti
uplatnění ve firmě,
• zpracuji si životopis a motivační dopis pro zaměstnavatele a některé firmy oslovím.
2. měřitelné (M)
• najdu si na internetu 10 strojírenských firem v regionu, které se mi líbí a kde by byla šance se nechat
zaměstnat,
• oslovím 1 – 2 konzultanty z webu KP,
• rozešlu CV a motivační dopis 10 zaměstnavatelům.
3. termínované (T)
• do konce března si najdu informace o strojírenských firmách,
• do konce března oslovím konzultanty z webu KP,
• do konce dubna rozešlu CV a motivační dopisy zaměstnavatelům.
Metodická doporučení:
Pro žáky bude těžké stanovit si cíle, pokud nejsou zvyklí si je klást, proto je třeba jim s tímto úkolem pomoct.
Pokud na to má žák schopnosti, měl by si stanovit cíle sám. Pokud ne, učitel jen asistuje, ze začátku více, pak méně.
Naučit se plánovat, organizovat si práci je pro profesní život důležité.
Plánovat si musí žák sám, dalším ne méně důležitým cílem projektu je naučit žáky samostatnosti a dalším sociálním
kompetencím.
Závěr:
Pomocí SMART cílů si můžeme plánovat nejen kariéru, ale každou aktivitu. Metoda stanovení SMART cílů vede
k samostatnosti, rozhodování, k vymezení si priorit. Proto stojí za to, věnovat tomu určitou pozornost.
37
Modul pro pedagogy speciálních základních škol
Úvod
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením OSN ze dne 13. prosince 2006 charakterizuje osoby
s postižením jako osoby mající dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v interakci
s různými překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném
základě s ostatními.
V naší současné společnosti, přes velké zlepšení vnímání postižení jako sociálního stigmatu, stále přetrvávají
předsudky, které se týkají zejména možnosti postižených osob vést samostatný život a reálně se profesně
uplatnit.
Vzdělávací systém v České republice nabízí postiženým jedincům vzhledem k druhu a hloubce hendikepu
vhodné podmínky pro osvojení potřebných vědomostí, dovedností a návyků ať už v kvalitním a léty prověřeném
systému speciálního vzdělávání či prozatím poněkud chaoticky zaváděném inkluzivním vzdělávání ve školách
běžného typu.
Při plánování profesní orientace hendikepovaných osob je nutné vycházet ze specifik jejich postižení a chápat
profesní uplatnění nejen jako způsob vytváření hodnot a možný zdroj obživy, ale zejména jako socializační
proces nezbytný pro zajištění kvality života postižených jedinců.
Odlišnosti vývoje postiženého jedince
Kojenecký věk
Narození postiženého dítěte je pro rodiče velmi stresující skutečností. Proces vyrovnání se a přijetí nastalé
reality nutně trvá po určitou dobu, která pro dítě představuje riziko citové deprivace, protože rodiče
s postižením dítěte ještě nesmířili a také riziko stimulační deprivace, neboť rodiče prozatím neumí dítěti
poskytnout specificky zaměřenou pomoc při učení a poznávání okolního světa. Tato rizika s sebou nesou
zvýšenou pravděpodobnost vzniku vývojového opoždění dítěte.
Kromě zdravotnických zařízení nabízí kvalitní a fundovanou pomoc rodičům střediska rané péče, která se
obvykle nachází v každém okresním městě. Střediska se zaměřují na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte
a jejich služby jsou bezplatné. Střediska pracují s dětmi od narození do 7 let věku.
Batolecí a předškolní věk
Batolecí a předškolní věk je obdobím prvního osamostatňování dítěte a postupného snižování závislosti na
rodičích.
Vzhledem k hendikepu dítěte se mohou projevovat následující obtíže při osamostatňování:
• odpoutání z vázanosti na místo – např. omezení pohyblivosti tělesně postižených, samostatný pohyb
nevidomých (neschopnost orientace, nevidí vizuálně atraktivní podněty),…
• odpoutání z vázanosti na aktuální kontakt s realitou – nezvládnutí symbolického myšlení u dětí
s poruchami autistického spektra, neporozumění mluvené řeči u dětí s poruchou sluchu, chápání vztahů
a souvislostí u dětí s mentálním postižením, …
• odpoutání z vazby na matku – postižení vždy přináší zvýšenou závislost a pro rodiče je její přetrvávání
zcela přiměřené a přirozeně je podporují.
38
Školní věk
Nástup do školy je významným mezníkem v životě dítěte a je pro každé dítě, tím více pro dítě s hendikepem
a jeho rodiče, zátěžovou situací. Dochází k potvrzení odlišnosti dítěte jako neměnného znaku jeho osobnosti.
Před rodiči stojí volba vhodného typu školy (speciální škola či běžná škola – integrace, inkluze), přičemž
obě řešení mají své klady i zápory. Ve škole pak dochází ke konfrontaci mezi možnostmi dítěte a požadavky
kladenými na něj školou a postiženým dítětem a jeho (zdravými) spolužáky. Dítě chápe, že má omezenější
kompetence a odlišnou sociální roli. Velké riziko představuje vznik pocitů méněcennosti, opakovaného
neúspěchu ve srovnání s ostatními spolužáky, obavy ze selhání a sociální izolace. Všechny jmenované aspekty
se podílí na utváření sebehodnocení dítěte.
Dospívání
Dospívání je obdobím druhého osamostatňování. Hendikepovaný jedinec (mentálně postižený pouze do
míry určené hloubkou jeho postižení) uvažuje o svých možnostech, své hodnotě a hledá pro sebe přijatelnou
sociální roli.
Proces osamostatňování provází obvykle následující obtíže:
• odpoutání vazeb na rodinu a navázání na vrstevnickou skupinu je často pro postiženého nemožné,
z důvodu hendikepu či nevhodné výchovy v rodině nemá dostatek potřebných kompetencí, popřípadě
jeho rozumový vývoj nedosáhne takového stupně, aby se potřeba osamostatnit vůbec zformovala,
• příprava na budoucí profesní roli – nabídka dostupných možností je malá, často nejde o výběr, ale
o přijetí jediné varianty, která vůbec existuje,
• hledání partnera – sociální deprivace postiženého vede tendenci fixovat se na kohokoliv, potřebě získat
jakýkoliv vztah, bez výběru, kdy důležitější je dosažitelnost partnera než jeho vlastnosti.
Dospělost
Dospělost můžeme charakterizovat jako období svobody rozhodování, které je spojeno se zodpovědností za
svá rozhodnutí, a schopností získat a plnit příslušné role. Postižený jedinec však nemusí být schopen zvládnout
nároky dospělosti.
Nejdůležitější role dospělého:
1. partnerská, rodičovská role – získání partnera, dětí = důkaz normality
2. profesní role – udržuje mnohé sociální kompetence (komunikace, respektování běžných norem, zvyklostí,
atd.), posiluje sebevědomí a sebeúctu, avšak možnosti volby povolání a následně nalezení vhodného místa
jsou omezené a izolace postiženého doma znamená chátrání celé osobnosti.
Vrozené a získané postižení
Stručně a do jisté míry schematicky lze konstatovat, že vrozené postižení objektivně vývoj jedince ovlivňuje
více, avšak pro osobnost postiženého je méně traumatizující, protože jedinec nezná stav zdraví a je na svůj
hendikep, který jej provází od narození, přivyklý.
Získané postižení znamená pro člověka velké psychické trauma a náročné období srovnávání se s nastalou
situací, objektivně je však výhodnější, protože jedinec má již zkušenosti a kompetence získané z dřívějšího
období svého života bez postižení.
39
Vzdělávání a profesní orientace osob s postižením v České republice
Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) uvádí v § 16, že děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími
potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám
a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou
pomoc školy a školského poradenského zařízení. V praxi to znamená začlenění těchto jedinců po vyšetření
v pedagogicko-psychologických poradnách nebo speciálně pedagogických centrech a následném souhlasu
zákonných zástupců ke vzdělávání ve školách hlavního vzdělávacího proudu či do škol určených pro vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Existuje také tzv. jiný způsob vzdělávání, který je určen dětem s hlubokým mentálním postižením. Tento velmi
obecně a nekonkrétně specifikovaný způsob vzdělávání je popsán v § 42 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský
zákon).
Možnosti dalšího vzdělávání žáků po ukončení povinné školní docházky se liší podle absolvovaného
vzdělávacího programu. Pokud žáci absolvovali vzdělávací program pro základní vzdělávání, ke kterému náleží
i příloha určená pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, je jim otevřen celý další vzdělávací
systém. V případě absolvování vzdělávacího programu základní školy speciální, kde je výstupem získání
základů vzdělání, možnost dalšího středního vzdělávání představuje pouze Praktická škola jednoletá nebo
dvouletá. Nezanedbatelný je i počet žáků, kteří po absolvování základní školy speciální zůstávají doma
v ústavech či stacionářích a vzhledem ke svému postižení nejsou schopni se dále vzdělávat a profesně uplatnit.
Praktická škola jednoletá je určena pro studenty s mentálním (středně těžkým až těžkým) a kombinovaným
postižením. Cílem je poskytnout základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností (pomocných
prací) v oblastech praktického života, zpravidla v chráněných dílnách nebo pod dohledem odpovědných
pracovníků.
Praktická škola dvouletá je určena pro studenty se středně těžkým mentálním postižením, případně s lehkým
mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením. Cílem je poskytnout základy odborného vzdělání
a manuálních dovedností v oboru dle zaměření přípravy, které vedou k profesnímu uplatnění.
Pro lepší orientaci uvádíme schéma vzdělávacího systému České republiky.
Mentální postižení a specifika zaměstnávání osob s mentálním postižením
Mentální postižení je trvalé snížení rozumových schopností, které vzniklo v důsledku organického poškození
mozku. Nejedná se o nemoc, ale o trvalý stav. Postiženy jsou 3 – 4% populace, z tohoto počtu je cca 80%
postiženo lehce, 12% středně těžce, 7% těžce a asi 1% hluboce.
Lehké mentální postižení (IQ 69 – 50)
• mentální úroveň – mladší, výjimečně střední školní věk
• konkrétní mechanické myšlení, chybí schopnost uvažovat abstraktně
• potíže při práci ve škole – problémy se čtením, psaním, počítáním, logickým myšlením, pamětí, zrakovou
a sluchovou analýzou a syntézou
• poruchy pohybové koordinace
• opoždění jemné, hrubé motoriky a grafomotoriky
• zpomalen rozvoj sociálních dovedností; problémy v sociálně náročnějším prostředí
• dosáhnou schopnosti užívat řeč účelně v každodenním životě, udržovat konverzaci
• dosáhnou nezávislosti v sebeobsluze a v praktických domácích dovednostech
40
Specifika zaměstnávání osob s lehkým mentálním postižením:
• delší doba zácviku, adaptace
• pomalejší pracovní tempo, nižší produktivita práce
• jednoduché a stálé pracovní postupy
• nesamostatnost při řešení pracovních i mezilidských situací
• výšená potřeba dohledu, důvěřivost
•pravidelná docházka, pozitivní pracovní nastavení, nízká míra fluktuace
Vhodná povolání:
• pomocné síly u profese zahradník, kuchař, pekař, údržbář, tiskař, truhlář, údržbář, opravář, knihovník,
pečovatel, prodavač,…
• poslíček, ošetřovatel zvířat, obsluha kopírek, pracovník pro digitalizaci a zakládání dat, doručovatel tisku,
zdravotnický zřízenec, tiskař, pracovník na montážní lince,…
Středně těžké mentální postižení (IQ 49 – 35)
• mentální úroveň – předškolní věk
• řeč – velmi jednoduchá, pouze některé konkrétní pojmy, časté agramatismy, špatná artikulace
• škola – max. základy trivia
• trvalá celková neobratnost, nekoordinovanost pohybů a neschopnost jemných úkonů
• sebeobsluha – částečná samostatnost
• zpravidla plně mobilní, fyzicky aktivní schopni navázat kontakt, komunikovat a podílet se na jednoduchých
sociálních aktivitách
• často se připojují tělesná postižení a neurologická onemocnění, epilepsie, poruchy autistického spektra
• emocionální labilita, nevyrovnanost, nepřiměřené afektivní reakce
• obvykle nejsou schopni žít samostatný život
Specifika zaměstnávání osob se středně těžkým mentálním postižením:
• jednoduchá manuální práce za předpokladu, že úkoly jsou pečlivě strukturovány
• nezvládají samostatně řešit sociální situace
• nutnost zajištění odborného dohledu
• potřeba chráněného prostředí
Vhodná povolání:
• pomocné práce
• podporované zaměstnání
• chráněné dílny
Těžké mentální postižení (IQ 34 – 20)
• mentální úroveň – batole
• poznává blízké osoby
• většinou kombinované postižení
• řeč – pokud vůbec, pak jen několik špatně artikulovaných slov, minimální rozvoj komunikačních dovedností
• škola – po dlouhodobém úsilí zvládají základy sebeobsluhy a splnění několika jednoduchých příkazů
• sebeobsluha – obvykle s dopomocí
• v kombinaci s dalším postižením bývá omezena možnost přijímat potravu běžným způsobem
• nutnost celoživotní péče
41
Specifika zaměstnávání osob s těžkým mentálním postižením:
• reálně nezaměstnatelní
• smysluplné trávení času nabízí denní stacionáře, pobytová zařízení, terapeutické dílny
Hluboké mentální postižení (IQ 19 a méně)
• téměř vždy se jedná kombinované postižení
• minimální schopnost pouze nonverbální komunikace
• škola = zlepšení kvality života
• neschopnost pečovat o své základní potřeby
• nutná stálá pomoc a stálý dohled
Poruchy autistického spektra a specifika zaměstnávání osob s poruchami
autistického spektra
Autismus je jedna z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje, která vzniká na neurobiologickém
podkladě. Za hlavní příčinu poruch autistického spektra (PAS) jsou pokládány vrozené defekty některých
mozkových funkcí. PAS zařazujeme mezi pervazivní vývojové poruchy, protože závažným a komplexním
způsobem poškozují psychický vývoj a porucha zasahuje všechny složky osobnosti jedince.
Za rok se v ČR narodí cca 200 dětí s PAS. Okolní svět v autistech vzbuzuje obavy a nejistotu, protože mu
nerozumí. Autismus doprovází specifické vzorce chování Asi 75% autistů je mentálně postiženo.
Postižení se projevuje zejména ve třech oblastech:
1. Sociální chování – interakce
• nereagují na běžné sociální signály (úsměv, oční kontakt, emoční projevy)
• obvykle nechápou smysl běžných sociálních situací
• chybí sociální úsměv, maskový výraz obličeje, dívání se „skrz“ osoby
• jednání s osobami jako by byly předměty
• preference her a činností o samotě
• nezájem o ostatní děti, neschopnost vytvořit přiměřené vztahy s vrstevníky
• obtíže při podřizování se společným pravidlům, neschopnost spolupracovat
• neočekávané a nesrozumitelné akce a reakce
• hyperaktivita
• působí, že žijí ve vlastním světě
• selektivní reakce na pokyny
• specifické vzorce chování
2. Komunikace
• obvykle nedovedou a ani nemají potřebu komunikovat standardním způsobem
• nereagují na své jméno, pokyny – někdy působí dojmem, že jsou neslyšící
• opoždění nebo úplný deficit ve vývoji řeči, častá echolálie, samomluva
• řeč nemusí být prostředek komunikace
• mnohomluvnost – velké množství řečených slov, vět bez jejich efektivního užití
• mimika a gestikulace – nesrozumitelná okolí či neodpovídající realitě
• nerespektování komunikačních zón – velká nebo naopak velmi těsná komunikační vzdálenost
• o sobě většinou mluví ve třetí osobě
• časté odvedení komunikujícího partnera k předmětu zájmu dítěte s PAS
42
3. Představivost
• problémy s učením, myšlením a plánováním
• neschopnost zobecnění – př. „auto“ – pouze jedno konkrétní určité auto
• odpor ke změnám (cesta do školy, pracovní místo, rozestavění nábytku, barva zdí, stále stejná hra,
přítomnost neznámé osoby, …)
• ulpívání na nefunkčních rituálech a rutinních činnostech
• zaujetí činnostmi, které je abnormální buď intenzitou, nebo předmětem zájmu
• stereotypní a repetitivní motorické zvyky
• zdánlivá necitlivost na pocity bolesti, chladu, tepla
Nespecifické rysy PAS:
• řadí věci do řad
• upřednostňuje periferní zrakové vnímání (koutkem oka)
• chůze je nachýlená nebo po špičkách,
• tleskání, luskání prsty
• fascinace pohybem věcí (roztáčení hraček, zavírání dveří, …)
• nepřiměřené emocionální reakce
Při výchově a vzdělávání dětí s PAS se často uplatňuje osvědčený TEACCH program (Treatment and Education
of Autistic and Communication Handicapped Children – program péče a vzdělávání dětí s autismem
a komunikačními problémy).
TEACCH program vychází ze tří principů:
1. individualizace
• zjistit úroveň schopností dítěte (pomoc lékaře, speciálně-pedagogického centra)
• zvolit vhodný typ komunikace (předměty, fotografie, piktogramy, písmo, kombinace způsobů)
• vytvořit vhodné pracovní místo a optimálně přizpůsobit prostředí ve škole i doma
• vytvořit individuální výchovný a vzdělávací plán
• zvolit strategie řešení problémů chování
2. strukturalizace
• prostoru – kde (pracovní místa), vymezení hranic mezi prostory pro různé činnosti
• času – kdy, jak dlouho, sled činností (kalendáře, přehledy)
• činnosti – jakým způsobem (předvedení, společná práce, procesuální schémata)
3. vizualizace
• procesuální schémata jednotlivých (popř. složitějších) postupů tzn. činnosti vizuálně rozdělené na
jednotlivé kroky
• je možno využít
• konkrétní předměty
• fotografie
• piktogramy
• piktogramy s nápisem
• nápisy
• psaný rozvrh
• diář
43
Práce s dětmi s PAS v pedagogické praxi (Mgr. Taťána Slováčková)
Práce s dětmi s autismem je jako možnost setkávat se s bytostmi z jiné planety. Práce pedagoga spočívá
zejména v nacházení cesty k pochopení našeho světa těmito „autistickými mimozemšťany“. Tito lidé tápou
v našem světě, nedokáží si spojit nebo odvodit pro nás zcela zřejmé souvislosti, zorientovat se v prostoru,
čase, v lidech, jejich pocitech a požadavcích. Vnímají náš svět odlišným způsobem, jako by jim naše běžné věci
nešly vůbec na rozum. Je to jedno velké dobrodružství, cesta hledání, nacházení, někdy tápání a kompromisů.
A nejzvláštnější na tom je, že tito „mimozemšťané“ na první pohled vypadají úplně jako běžní pozemšťané.
Kvalitní odborné literatury na téma PAS (poruch autistického spektra) naštěstí stále přibývá. V každé se
dovíme, že základní problém u lidí s PAS je v oblastech komunikace, sociální interakce a představivosti. Praxe
je však mnohem barvitější, u každého autisty se tyto potíže projevují jinak, v jiné míře, rozsahu, typu projevů.
Když se k tomu přidá ještě mentální postižení, máme založeno na množství unikátních projevů.
Základní postupy, které se osvědčily, tkví v použití vizualizace, individualizace, důslednosti a motivace. Pod
těmito zaklínadly se skrývají poměrně prosté věci.
Vizualizace spočívá v tom, že je třeba co nejvíc informací podávat i jinou, než mluvenou formou. Mluvené
slovo je pro děti s autismem příliš abstraktní, neuchopitelné. Je pro ně těžce pochopitelné, proč se například
tomu, co se nazouvá na nohy, někdy říká boty, jindy tenisky, botasky, cvičky, papuče, bačkory, … Tomu pomáhá
podávání informací pomocí obrázků. Tady je také prostor pro individualizaci: někdo k porozumění potřebuje
fotografie předmětů nebo reálných situací, někomu stačí piktogram. Těm, co už umí číst, postačí nápis, ale
někdo potřebuje k pochopení konkrétní předmět (lžička znamená, že půjdeme jíst).
Takový rozvrh dne může vypadat jako řada po sobě jdoucích obrázků, kde bývá znázorněna každá, byť krátká
činnost. Ve škole např. přestávka, ranní kruh, přestávka, učení, přestávka, svačina, přestávka, …, kdy množství
přestávek neznamená převahu přestávkových činností, ale změnu činnosti a chvíli volna před činností
následující. Když se toto dítě naučí (píši dítě, ne žák, protože to platí i u domácích a jiných aktivit), naprostou
většinou dochází k velkému zklidnění a ukotvení dítěte. V opačném případě se obvykle setkáme s agresí
plynoucí z frustrace, způsobené nejistotou, protože dítě nerozumí a neví, co ho čeká.
Obr. Tabule s denním režimem, sloužící k širší orientaci v čase a prostoru
44
Podobným způsobem je třeba podpořit i běžnou komunikaci. Zárukou porozumění není výborná slovní zásoba
dítěte. Některé děti s PAS dokáží zopakovat celé pasáže slyšeného nebo i čteného textu. Málokdy ale chápou
obsah toho, co říkají. Při dotazu třeba jen zopakují otázku, protože cítí, že by měli odpovědět. Nechápou ale,
na co jsou tázány, co říct. Vyslovený požadavek je proto často třeba podpořit piktogramem nebo alespoň
gestem, které je mnohem srozumitelnější, hmatatelnější, neměnnější.
Úplná katastrofa pro děti s PAS bývá požadavek na orientaci v sociálních vztazích. To, že zkřivení úst někdy
znamená úsměv, jindy úšklebek, je v podstatě nepřekonatelný problém. Přiznejme si, to je někdy těžké i pro
nás, „pozemšťany“. Na fotografiích různých výrazů se potom učíme rozlišovat, jedná-li se o veselý, smutný
nebo rozzlobený obličej a přiřazujeme je k životním situacím.
S tím souvisí představivost. Když si dítě konečně osvojí jednu dovednost, jeden způsob řešení určité situace,
může být pro něj velmi obtížné, ne-li nemožné, představit si nebo odvodit nějakou jinou možnost řešení. Ta
se obvykle musí nacvičovat zvlášť a postupně ji zapojovat do reálné situace. Velmi často se stává, že to, co se
dítě naučí zvládat například v prostředí školy, není schopno převést na jiné místo, jiného člověka. To se musí
naučit zvlášť. Někomu to jde rychleji, pro jiné to může být nepřekonatelná potíž.
Proto je tolik nutná důslednost ve stálosti postupů i v plnění zadaných požadavků. Tak si dítě snáze a rychleji
osvojí jednu dovednost a může tak na ni nabalovat další. Podobně je to i s motivací. Je stejně důležitá jako
u všech ostatních, jen bývá krátkodobější a někdy možná zvláštní formou (hra s provázkem, točení kolečkem).
Také se mně osvědčilo zadávání úkolů pro děti raději podhodnotit, než nadhodnotit. Tím dítě zažívá pocit
úspěchu a rychleji si dovednost fixuje.
Protože se děti s PAS ve světě obtížně orientují, je důležité zajistit příjem „čistých“ informací, tedy nerozptylovat
pozornost nedůležitými podněty.
Je více různých „vychytávek“, které pomáhají soužití a komunikaci mezi těmito dvěma světy. Je důležité říct,
že autismus zatím nelze prokazatelně vyléčit. Jen speciálními postupy naučit osoby s PAS náš svět poznávat,
vyhodnocovat a řešit běžné situace.
Vždy musíme mít na zřeteli také to, že děti s PAS, ač ve svém světě, jsou stejně citlivé a vnímavé jako ostatní
děti. Jen je třeba porozumět jejich citům, způsobům jejich prožívání a sebevyjádření.
Obr. Individualizovaná oddělená učební místa
45
Obr. Procesuální schéma (návod práce)
Obr. Způsoby zadávání úkolů
46
Obr. Vizualizace textu písně
Specifika zaměstnávání osob s PAS:
• postižení je obvykle na první pohled neviditelné
• nevhodné chování
• problémy v komunikaci
• úprava pracovního prostředí, jeho neměnnost, přehlednost
• nutnost jasných pravidel, přesného, detailního popisu činností a zpětné vazby
• dostatečně dlouhá doba zácviku
• větší či menší potřeba podpory asistenta
• podpora v době přestávek, mimo pracovní dobu a pracoviště
• obliba stereotypních činností
• dodržování nastavených pravidel
• zaujetí pro fakta
• preciznost, pečlivost a snaha, spolehliví a poctiví zaměstnanci
Vhodné zaměstnání:
• podporované zaměstnání
• chráněné dílny
Aspergerův syndrom a specifika zaměstnávání osob s Aspergerovým syndromem
Aspergerův syndrom (AS) patří mezi poruchy autistického spektra a projevuje se obtížemi v komunikaci
a sociálním chování, které jsou v rozporu s celkově dobrým, často nadprůměrným, intelektem a řečovými
schopnostmi. Při Aspergerově syndromu je hloubka postižení zpravidla mírnější než při ostatních poruchách
autistického spektra. Ročně se v ČR narodí cca 200 dětí s AS.
Projevy AS:
• intelekt je normální, jejich sociální a emoční dovednosti však vždy výrazně zaostávají za jejich kognitivním
vývojem
• problémy při rozlišení, které chování je sociálně přijatelné a které nikoliv
• neporozumění neverbální komunikaci, včetně výrazu tváře
• problémy mohou působit žerty stejně jako nadsázka nebo metafory, kterým rozumí doslovně
• často dlouze mluví o „svém tématu” bez ohledu na zájem posluchačů
• často téměř posedlost ve vztahu k jejich (často neobvyklému) koníčku nebo sbírce; jejich zájmy obvykle
zahrnují uspořádávání věcí nebo memorování údajů
• charakteristická sociální naivita, důsledná pravdomluvnost, šokující poznámky – překážka začlenění
• nízká frustrační tolerance, flexibilita, těžce nesou změny, zejm. neplánované
• obvykle nevychází s vrstevníky, raději vyhledávají samotu, mladší děti či dospělé
47
• silná přecitlivělost na různé zvuky, barvy, světlo, pachy, chutě nebo dotek (70-85% AS), zkreslené vnímání
bolesti
• motorická neobratnost – neradi sportují
• poruchy pozornosti (75%), afektivní poruchy (65%) nejčastěji deprese, úzkostná a bipolární porucha
• často problém plánovat své budoucí aktivity
Specifika zaměstnávání osob s AS:
• vyžadují přesnost, důslednost, jasnost pravidel, předvídatelnost
• potřeba jasné motivace a logických důvodů pro vykonání určité práce
• obtíže v chápání sociálních vztahů
• malý smysl pro týmovou práci, neúčast na společenských akcích
• úzkostné, příp. výbušné reakce na změny
• výborná paměť, zaujetí pro fakta, předpoklady pro ICT, matematiku a jiné vědní disciplíny
• dobré vyjadřovací schopnosti
• upřímnost, uznávání a přesné dodržování stanovených pravidel
• pečlivost, až perfekcionismus, orientovanost na detaily
• pokud jim zaběhlý pracovní postup vyhovuje, jsou extrémně výkonní a spolehliví
Vhodná povolání:
• vědecká – historik, archeolog, matematik, fyzik, chemik, výzkumník, archivář, programátor,…
• kreativní – kreslíř, básník, hudebník, web designer, grafický návrhář, architekt,…
• rutinní – účetní, správce dat, knihovník, poštovní úředník, dělník, počítačový technik,…
Tělesné postižení a specifika zaměstnávání osob s tělesným postižením
Tělesným postižením jsou míněny odchylky, které ovlivňují pohybové schopnosti jedince. Jako tělesně
postižená je obecně vnímána osoba, jejíž pohybový hendikep je zjevný a nedá se přehlédnout.
V české republice jsou v současnosti osoby s tělesným postižením vnímány jako rovnocenní členové společnosti.
Díky pokročilé technice, která jim umožňuje užívání moderních a efektivních kompenzačních a reedukačních
pomůcek a díky vývoji společnosti a všeobecného povědomí, mají dnes možnost aktivně se podílet na
společenském a pracovním životě a volit si profesní orientaci dle osobních preferencí a možností, nikoliv jen
podle okleštěné nabídky specializovaných vzdělávacích zařízení. Kritériem vhodnosti a přiměřenosti profese
je shoda požadavků na výkony kladené na určitou profesi a odpovídající vlastnosti a schopnosti postiženého
jedince.
Specifickým tělesným postižením je dětská mozková obrna (DMO), která představuje skupinu chronických
onemocnění charakteristických poruchou centrální kontroly hybnosti. Pojem dětská představuje období, ve
kterém se nemoc začne projevovat, označení mozková, určuje místo, kde dochází k poruše (v mozku) a termín
obrna vyjadřuje, že tato nemoc působí problémy s hybností těla.
Poškození hybnosti u dětské mozkové obrny je doprovázeno:
• poruchami smyslů
• poruchami vnímání
• poruchami myšlení
• poruchami intelektu (1/3 mentální postižení, 1/3 poruchy učení, 1/3 norma)
• poruchami komunikace (problematická artikulace, oční kontakt, grimasy,…)
• poruchami chování
• obvykle epilepsií
48
• sekundárními problémy svalů a skeletu (těžkosti s jídlem, při sebeobsluze, strabismus, vady refrakce,…)
• častá dodatečná smyslová postižení
Formy DMO:
1. Forma spastická (cca 70 – 80%)
• ztuhlé a trvale stažené svaly – hlava a ramena staženy zpět, nohy stočeny dovnitř
• nůžkovitá chůze – dolní končetiny toporné, vtočená kolena se navzájem dotýkají
2. Forma dyskinetická (cca 10 – 20%)
• mimovolní kroutivé pohyby rukou, nohou nebo celých končetin
• pohyby mohou postihnout i svaly obličeje – grimasy, mlaskání a žmoulání
• nemusí být schopní mluvit – nemohou kontrolovat svalovou koordinaci potřebnou k artikulaci
3. Forma ataktická (5 – 10%)
• poškozuje vnímání rovnováhy, špatná motorická koordinace
• tzv. opilecká chůze – nestabilní, chodidla daleko od sebe)
• problémy s přesnými a rychlými pohyby (psaní)
• často intenční tremor – třes, který se objevuje při činnosti řízené vůlí
Profesní uplatnění osob s DMO je vzhledem ke komplexnosti postižení problematické. Jedinci s DMO bez
mentálního postižení však mají velmi dobrou prognózu budoucího profesního uplatnění.
Kurikulum třídy pro děti s těžkým a kombinovaným postižením (PhDr. Stanislava Kebortová)
Tyto třídy byly v ČR zprvu experimentálně zřízeny v roce 1998, aby bylo uplatněno právo všech na vzdělání.
Do té doby byly děti s těžkým a kombinovaným postižením osvobozovány od školní výuky a neměly možnost
se komplexně rozvíjet. V dnešní době již mají tyto třídy své pevné místo v systému vzdělávání. Děti se zde
neučí trivium, nýbrž pomocí speciálně pedagogických metod objevují svět i sebe samy. Dle zákona získávají
tzv. základy vzdělání.
Běžný den v takové třídě má svá pevná pravidla a režimové opatření, která žákům pomáhají v orientaci v čase
i prostoru. Malý počet dětí je nutností, obvykle je jich v jedné třídě 4 až 6. Pedagog má k dispozici asistenta
pedagoga a někdy je ještě ve třídě přítomen tzv. osobní asistent, který pomáhá žákovi, jehož zdravotní stav
toto vyžaduje. Děje se tak na základě doporučení speciálně pedagogického centra.
Žáci, kteří navštěvují tyto třídy, mají závažná zdravotní postižení a omezení. Proto je pedagogický proces
této skutečnosti nutné přizpůsobit. Ve třídě jsou k dispozici speciální pomůcky – vozíky, polohovatelné
lavice, stabilizační vaky, světelné panely, počítače s dotykovou obrazovkou a množství dalších speciálněpedagogických pomůcek, bez kterých by se učitel nemohl obejít. Z tohoto důvodu je nutné, aby se učitelé
neustále vzdělávali a získávali odborné znalosti a vědomosti.
Jsou zde přítomny děti s diagnózou dětské mozkové obrny, s mentální retardací, nevidomé i neslyšící, děti
s poruchou nebo úplnou absencí verbální řeči, žáci, kteří vlivem různých syndromů mají rozličné zdravotní
omezení.
Mezi nejčastěji používané speciálně pedagogické postupy ve třídě patří výuka alternativní a augmentativní
komunikace. Děti s těžkým kombinovaným postižením nemohou vyjadřovat své pocity, vůli, myšlenky a reakce
na podněty, neboť verbální komunikace je u nich značně omezená, či zcela nedostupná. Těmto osobám jsou
určeny alternativní a augmentativní komunikační systémy, které napomáhají k tomu, aby se i dítě s těžkým
handicapem stalo aktivním komunikujícím partnerem. Systémy alternativní komunikace se používají jako
49
náhrada mluvené řeči. Předkládaný hláskový i obrázkový materiál má různou formu. Zařazují se zde např.
kartičky s obrázky, piktogramy, symboly, písmena nebo slova, jejich vzájemná kombinace, mluvící hračky
a přístroje, počítačová zpracování apod.
Mezi další metody patří tzv. Bucofaciální a orofaciální stimulace což je masáž (stimulace) tvářového svalstva
a svalstva v dutině ústní. Orofaciální soustava zahrnuje anatomické části podílející se na tvorbě hlasu a řeči
nebo svou funkcí k procesu přispívají (nos, nosní dutiny, ústní dutina, rty, jazyk, měkké a tvrdé patro, hrtan
a jeho anatomické části. Orofaciální dysfunkce se projevuje nevyvážeností svalového napětí, nefunkčností či
omezenou funkčností některých svalů v orofaciální oblasti. Bucofaciální stimulace se týká oblasti obličejových
svalů, tváří, lící. Bucofaciální stimulaci provádějí speciální pedagogové v průběhu vyučovacího procesu 2x
denně před jídlem, či řečovou výchovou. Ke stimulacím využíváme kulaté měkké štětce, vodu, lžičky, ubrousky
a především ruce. Cílem těchto technik je lepší orientace jazyka v ústech, změna jeho polohy, aktivizace
polykání, úprava funkce žvýkacího svalstva, normalizace svalového napětí, úprava a stimulace dýchání
a podpora předřečového svalstva.
Koncept Bazální stimulace umožňuje dětem s těžkým psychosomatickým postižením rozvoj osobnosti
a výrazné zlepšení komunikace se svým okolím. Bazální stimulace umožňuje lidem s postiženým vnímáním
a poruchami hybnosti zlepšovat svůj stav.
Snoezelen je specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní
zkušenosti. Místnosti Snoezelen slouží k relaxaci, zklidnění, k rozvoji verbální i neverbální komunikace, ke
stimulaci smyslů, k odbourávání rizikových projevů jedince, posílení schopnosti adaptace, socializace, ke
snížení poruch chování, pozornosti, nesoustředěnosti, k odbourávání impulzivity, k podpoře kognitivní
a emocionální složky osobnosti, přináší nové zážitky a zkušenosti.
Existuje mnoho dalších možností jak s žáky pracovat, toto bylo pouze malé nahlédnutí na práci ve speciální
třídě.
Závěrem je nutno dodat, že pro vývoj dítěte s postižením má mimořádný význam cílevědomá, promyšlená
výchova odpovídající schopnostem a možnostem každého dítěte.
Sluchové postižení a specifika zaměstnávání osob se sluchovým postižením
Osoby se sluchovým postižením představují velmi různorodou skupinu. Její proměnlivost je dána různou
strukturou a hloubkou sluchové vady, dobou, kdy k postižení došlo, celkovou úrovní rozvoje osobnosti
a sociokulturními podmínkami, v nichž probíhala surdopedická intervence.
Z pedagogického hlediska se jedná o problematiku narušených vztahů jedince se sluchovým postižením
s okolním prostředím. Sluchové postižení ovlivňuje celý vývoj osobnosti člověka a vytváří nejtěžší bariéru
v komunikaci s majoritní společností. Dle odhadů žije v ČR okolo 0,5 milionu nedoslýchavých a neslyšících
(převážná část z důvodu věku), u asi 15 000 vada je sluchu vrozená nebo vznikla v dětství. Znakový jazyk
používá 7 až 10 tisíc uživatelů.
Jako nedoslýchavost definujeme sluchovou ztrátu v rozmezí minimálních ztrát sluchu, které nejsou pro okolí
znatelné, přes střední nedoslýchavost, která omezuje jedince hlavně ve zhoršených akustických podmínkách,
až po těžkou nedoslýchavost, která je patrná hlavně v řečovém projevu a kvalitě komunikace. Nejtěžším
stupněm sluchové poruchy je hluchota. Brání spontánnímu vývoji mluvené řeči a zabraňuje vnímání mluvené
řeči.
50
Způsoby korekce sluchového postižení:
• operativní, medikamentózní
• naslouchadla
• kochleární implantát
• náhradní komunikační systémy
Náhradní komunikační systémy:
1. Český znakový jazyk
Český znakový jazyk je základním komunikačním systémem těch neslyšících osob v České republice, které jej
samy považují za hlavní formu své komunikace. Český znakový jazyk je plnohodnotný komunikační systém
tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou,
pozicemi hlavy a horní části trupu.
2. Komunikační systémy vycházející z českého jazyka
• Znakovaná čeština využívá gramatické prostředky češtiny, která je současně hlasitě nebo bezhlasně
artikulována. Spolu s jednotlivými českými slovy jsou pohybem a postavením rukou ukazovány jednotlivé
znaky, převzaté z českého znakového jazyka.
• Prstová abeceda využívá formalizovaných a ustálených postavení prstů a dlaně jedné ruky nebo prstů
a dlaní obou rukou k zobrazování jednotlivých písmen české abecedy. Prstová abeceda je využívána
zejména k odhláskování cizích slov, odborných termínů, případně dalších pojmů.
• Vizualizace mluvené češtiny je zřetelná artikulace jednotlivých českých slov ústy tak, aby bylo umožněno
nebo usnadněno odezírání mluveného projevu osobami, které ovládají český jazyk a odezírání preferují
jako prostředek své komunikace.
• Písemný záznam mluvené řeči je převod mluvené řeči do písemné podoby v reálném čase.
Odezírání je nedokonalá náhražka slyšení řeči mluvené; vnímání mluvené řeči zrakem a její chápání podle
pohybu úst, mimiky tváře, výrazu úst, gestikulace rukou a projevů celého těla. Pro neslyšící je často odezírání
jediným způsobem komunikace se slyšícími. Úspěšnost odezírání závisí na individuálních vlohách a intelektu
postiženého. Pro odezírajícího se jedná o velmi namáhavou činnost, proto po určité době míra porozumění
klesá. Trénovaný člověk porozumí cca 30-40% mluveného sdělení při dodržení optimálních podmínek (postoj
přímo čelem, artikulace, osvětlení, vzdálenost).
Kochleární implantát, který u určité skupiny osob postižených hluchotou může sluchovou poruchu
kompenzovat, je elektronická funkční smyslová náhrada, která zprostředkovává sluchové vjemy neslyšícím
jedincům přímou elektrickou stimulací sluchového nervu uvnitř hlemýždě vnitřního ucha. V ideálním případě
může implantovaný jedinec po dlouhodobé rehabilitaci rozumět mluvené řeči, dokonce také telefonovat.
Podle údajů Centra kochleárních implantací u dětí zřízeného při Klinice ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN
v Motole byl k 25. 6. 2014 kochleární implantát v ČR poskytnut již 535 dětem. Každým rokem přibude asi 36
nových dětí, které budou mít kochleární implantát voperován. Dlouhodobé sledování dětí s voperovaným
kochleárním implantátem prokázalo, že u všech dětí se zlepšily rozumové a jazykové schopnosti, vymizely
nebo se výrazně zmírnily neurotické příznaky, děti jsou sebevědomější, vyrovnanější a mají větší zájem
o kontakt se slyšícím okolím.
V ČR existuje síť škol, která prioritně nabízí vzdělávání sluchově postiženým jedincům. Jedná se o všechny
stupně a typy škol tedy o školy mateřské, základní i střední. Často je také využívána možnost vzdělávání ve
školách hlavního vzdělávacího proudu. Taktéž studium na vysokých školách je sluchově postiženým jedincům
s patřičným intelektem běžně dostupné.
51
Rozvíjející technika a technologie umožňují široké možnosti pracovního uplatnění osob se sluchovým
postižením, a to nejen díky dostupnosti kompenzačních pomůcek, ale i vhodným přizpůsobením pracovního
prostředí a pracovních podmínek.
Vzdělávání žáka s kochleárním implantátem v primárním vzdělávání
Ve své pedagogické praxi jsem měl možnost po celou dobu povinné školní docházky vzdělávat žákyni
postiženou oboustrannou percepční hluchotou s voperovaným kochleárním implantátem ve věku tří let.
Dívenka nastoupila do prvního ročníku běžné základní školy ve věku 7 let po absolvovaném přípravném
ročníku. Její intelekt byl nadprůměrný, osobnostně byla velmi snaživá, vytrvalá a pracovitá, ke školní práci
motivovaná s vynikajícím rodinným zázemím a rodiči výborně spolupracujícími se školou, poradenským
zařízením i lékaři. Z hlediska pedagogické diagnostiky měla malý rozsah slovní zásoby, nevyslovovala hlásku
ř, ovládala však základy čtení, psaní psacími písmeny a početní operace v rozsahu učiva prvního ročníku.
Kolektiv ostatních spolužáků neznala, mateřskou školu a přípravný ročník nenavštěvovala v místě bydliště.
Prvořadým úkolem bylo zapojit dívenku do kolektivu spolužáků jako rovnocenného partnera. Velkou pomocí
mi byly metody dramatické výchovy, které jsem při výuce využíval během prvních pěti let školní docházky.
Dalším úkolem byl rozvoj slovní zásoby, osvojení správného skloňování, časování a nácvik čtení s porozuměním
textu. Vytvářel jsem materiály „šité přímo na míru“, které dívence pomáhaly dohánět opožděný vývoj řeči
a individuálně s ní pracoval v hodinách nápravné péče.
Obr. Pexeso z obrázků Živé abecedy určený k rozvoji slovní zásoby u slov začínajících na písmeno S.
Obr. Pracovní list z obrázků Živé abecedy určený k osvojení slov začínajících na písmeno M
a nácviku pojmenování množství.
52
Obr. Pracovní list sloužící k nácviku užívání podstatných jmen a sloves při popisu děje.
Obr. Cvičení k rozvoji porozumění čteného textu.
53
Co se mi při výuce osvědčilo:
• dodržování všech pravidel umožňujících odezírání žákyně
• vytvoření akusticky vhodného prostředí učebny (bez ozvěny) – koberec na podlaze i na stěnách, záclony,
závěsy
• vybrání vhodného místa ve třídě, kde bude žákyně sedět (prostřední řada, 2. lavice, blíže katedře)
• důsledné vysvětlování nových pojmů, jejich zápis na tabuli (zafixování správného tvaru)
• bezprostřední ověřování pochopení probíraného učiva
• uplatňování maximální možné míry názornosti
• využívání veškerých dostupných vizuálních materiálů (obrázků, fotografií, pravidel pravopisu, přehledů
učiva, encyklopedií)
• upevňování pozice žákyně v kolektivu, pomoc při nalezení kamarádek
• snížený počet dětí ve třídě
• vzhledem k osobnostním vlastnostem žákyně a podpoře poskytované základní školou i rodinou žákyně
prospívala po celou dobu povinné školní docházky s vyznamenáním a v současnosti je úspěšnou
studentkou gymnázia.
Zrakové postižení a specifika zaměstnávání osob s těžkým zrakovým postižením
Osoby se zrakovým postižením jsou lidé s různými druhy a stupni snížených zrakových schopností. Úžeji se
tímto termínem rozumí ti, u nichž poškození zraku negativně ovlivňuje činnosti v běžném životě a u nichž
obvyklá optická korekce nepostačuje k plnému („normálnímu“) vidění. Tuto skupinu označujeme jako
osoby těžce zrakově postižené. Skupinu těžce zrakově postižených můžeme dále dělit na osoby nevidomé
a slabozraké.
Pro vzdělávání žáků se zrakovým postižením v ČR existují specializované mateřské, základní i střední školy.
Taktéž je možná integrace zrakově postiženého žáka do běžné školy, která zabezpečí patřičná podpůrná
opatření pro úspěšné vzdělávání žáka. Vhodně zvolené vysokoškolské studium je zrakově postiženým osobám
dostupné.
Profesní uplatnění záleží na úpravě pracovního prostředí a dostupnosti kompenzačních pomůcek. V současné
době, kdy technologie je dokonalejší, je umožněn i širší výběr pracovních pozic. Situaci slabozrakých
lze zlepšit speciálními vzdělávacími a rehabilitačními podmínkami. Jde především o podmínky vylučující
zrakovou únavu. K nim patří mj. používání optických korekčních prostředků, jako jsou speciální lupy, software
ke zvětšení obrazu nebo textu, optimální osvětlení pracovního místa, vhodné přizpůsobení pracovních
pomůcek a racionální režim využívání zraku. Pro nevidomé nebo osoby s těžkým zrakovým postižením je
důležitá dostupnost práce s počítači s hlasovým výstupem či přídatným zařízením s Braillovým písmem
a dalšími komunikačními pomůckami. Nezbytná je individuální úprava pracoviště a výběr pracovních pomůcek
a zařízení modifikovaných pro osoby se zrakovým postižením.
Poruchy pozornosti a specifika zaměstnávání osob s poruchami pozornosti
Poruchy pozornosti můžeme definovat jako je vrozený neurovývojový syndrom daný narušeným
fungováním těch oblastí mozku, které souvisí s plánováním, předvídáním, zaměřením a udržením pozornosti
a sebeovládáním.
Poruchy pozornosti můžeme rozdělit do dvou základních skupin:
1. ADHD (attention deficit hyperaktivity disorder) tj. porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, častěji se
vyskytuje u chlapců.
2. ADD (attention deficit disorder) porucha pozornosti (bez hyperaktivity) – častěji se vyskytuje u dívek.
54
Postiženo 3 - 10 % dětí; 4 - 5% dospělých. ADHD/ADD je porucha vrozená, její příčiny jsou dány především
dědičností, zvažuje se i vliv poškození v těhotenství a při porodu. Poruchy pozornosti se často kombinují
s poruchami učení, nemají však vliv na intelekt.
Projevy ADD:
• potíže se zaměřením a udržením pozornosti, snadná rozptýlitelnost vnějšími podněty
• „vypínání“ pozornosti, což může vypadat jako „zasněnost“
• problémy s nasloucháním a plněním pokynů
• potíže se samostatnou prací, se soustředěním na úkol a jeho dokončením
• nevyrovnaný výkon v práci ve škole
• nepořádnost (žák ztrácí nebo nemůže najít svoje věci – sešity, tužky, knihy)
Projevy ADHD:
1. porucha koncentrace pozornosti
• krátké intervaly zaměření na jednu věc
• problémy zorganizovat úkoly a činnosti
• chybí reflexe času, časté zapomínání
• problém s opakovanými nebo nudnými (nutnými) úkony
• motorická neobratnost
• nenechá v klidu ruce ani nohy, vrtí se, padá ze židle, prochází se po třídě
2. impulzivita
• rychlé, neadekvátní reakce – nejdříve reaguje, pak přemýšlí
• často něco vyhrkne, mnohdy nevhodně
• skáče do řeči ostatním, nebo je ruší
• nemůže se dočkat, až na něj přijde řada
• často nadměrně mluví
• má potíže s přechodem k jiné činnosti
• nepřiměřeně silná reakce i na drobné podněty
• sociální nevyzrálost, citová labilita
• špatné porozumění vlastním pocitům (často i neschopnost je verbalizovat)
• nižší sebehodnocení, vztahovačnost
• agresivní chování
3. hyperaktivita
• neúčelné, nadbytečné pohyby
• zvýšený řečový projev (jak hlasitost, tak množství), mívá potíže tiše si hrát nebo v klidu něco jiného dělat
• často pobíhá nebo popochází v situacích, kdy je to nevhodné (u starších omezeno na subjektivní pocity
neklidu)
• své činnosti často doprovází zvuky a komentuje je
• obtížně se začleňuje do skupiny a spolupracuje
• více zranění, úrazů
Rizika v osobním a profesním životě osob s poruchami pozornosti:
• obtížné přizpůsobování (výchovným) požadavkům, seberegulace
• odmítání vrstevníků, málo kamarádů, přátel, sklon k zařazování do problémových skupin
• oběti šikany
55
• zvýšené riziko delikvence (zejm. krádeže, vandalismus) 40 - 50%
• potíže vyrovnat se s nároky každodenního života
• menší stabilita v partnerských vztazích a v manželství
• roztržitost, zapomnětlivost, pozdní příchody, nedodržování termínů a schůzek
• netrpělivost, ukvapená rozhodnutí a závěry
• problémy při vzdělávání a hledání pracovního uplatnění
•impulzivní komunikace (nedokáží se kontrolovat, při hádce překračují meze únosnosti – neudrží a řeknou,
co si opravdu myslí)
• riziko závislosti na drogách a alkoholu (až v 50%)
• poruchy příjmu potravy
• poruchy nálad – deprese (u 35%), maniodepresivita (u 15%), úzkostné poruchy (ve 40%)
Vhodnými výchovnými postupy, koučingem, tréninkem kognitivních dovedností, psychoterapií příp. vhodnou
medikací lze projevy ADHD/ADD značně eliminovat a umožnit tak postiženému jedinci fungovat v běžném
prostředí.
Specifické vývojové poruchy učení a specifika zaměstnávání osob se specifickými
vývojovými poruchami učení
Specifickými vývojovými poruchami učení (SVPU) rozumíme poruchy, kdy se žák
• s přiměřenou inteligencí,
• bez zjevných problémů v oblasti smyslové a tělesné,
• s dobrými podmínkami pro výuku
nemůže naučit číst, psát a počítat obvyklými metodami používanými ve škole. Jedná se o poruchy celoživotní,
které lze je osvojením vhodných postupů kompenzovat.
Mezi SVPU zařazujeme tyto poruchy:
1. Dyslexie – tj. specifická porucha čtenářských dovedností s obtížemi
• v rychlosti čtení (jako sociálně únosná úroveň se udává 60-70 přečtených slov/min)
• správnosti čtení
• porozumění čtenému textu
Charakteristické jsou záměny zvukově a tvarově podobných písmen (b-d-p, a-e-o, s-z, m-n, r-z, …) a obtíže ve
spojení písmen ve slabiku, slabiky ve slovo.
2. Dysgrafie – tj. specifická porucha, při níž se dítě běžnými metodami nemůže naučit psát
Projevy:
• nepamatuje si tvary písmen, nedokáže je napodobit, nesprávné řazení písmen
• tempo psaní pomalé, písmo těžkopádné, kostrbaté, neuspořádané
• psaní mimo liniaturu, nejednotná výška písmen
• nesprávný úchop pera
3. Dysortografie – tj. specifická porucha pravopisu, neschopnost naučit se správně gramaticky psát,
porucha často souvisí s dyslexií a dysgrafií
56
Projevy:
• problémy při určení pořadí písmen ve slově – záměny, inverze, zkomoleniny
• obtíže při sluchovém vnímání délek hlásek, vnímání měkkosti a tvrdosti hláse
• žák obvykle učivu rozumí, nedokáží je však písemně aplikovat
4. Dyskalkulie – tj. specifická porucha matematických schopností
Projevy:
• narušena matematická manipulace s předměty nebo symboly
• problémy při označování množství, počtu předmětů, operačních znaků (12 zapíše jako 21, 18 čte jako 81)
• neschopnost číst a psát matematické symboly (číslice, čísla, operační znaky)
• porucha schopnosti provádět matematické operace
• nepochopení matematických pojmů a vztahů (nerozumí 6 = 5 + 1 = 2 x 3)
5. Dyspraxie – tj. specifická porucha pohybové koordinace, neschopnost vykonávat složitější úkony, touto
poměrně dlouho opomíjenou poruchou učení trpí 6 - 10 % lidí, chlapci jsou postiženi 4x častěji než dívky
Pohybové schopnosti dyspraktiků jsou nižší, než odpovídá jejich věku, je porušeno motorické učení a problémy
se objevují v hrubé, jemné motorice a grafomotorice.
Členění dyspraxie:
• ideativní – neschopnost plánovat pohyb
• ideomotorická – neschopnost provádět komplexní volní pohyby
Projevy:
• nešikovnost při sportech, pohybových hrách, jízdě na kole, bruslení,…
• obtížná manipulace s perem, příborem, nůžkami, pravítkem, nářadím,…
• artikulační dyspraxie
• snížená schopnost organizace činností (mj. problémy při řízení auta)
• nedostatečné vnímání času, posloupnosti dějů, dochvilnost
• problémy v orientaci (nalezení třídy, WC, školy, pracoviště, cestování,…)
• problémy při péči o sebe – oblečení, líčení, vlasy, brýle, kontaktní čočky, holení,…
• zvýšená unavitelnost
6. Dysmúzie – tj. specifická porucha schopnosti vnímání a reprodukce hudby (rozlišení tónů, zapamatování
melodie, reprodukce rytmu)
7. Dyspinxie – tj. specifická porucha charakteristická nízkou úrovní kresby a nezvládnutím perspektivy
Sekundárními symptomy nekompenzovaných SVPU bývají neurotické příznaky jako např. nechutenství, tiky,
bolesti hlavy, břicha, poruchy spánku, noční pomočování, které vznikají velkým napětím při dlouhodobé
frustraci dítěte školními neúspěchy. Obrannými reakcemi dítěte je pak rezignace, uzavírání se do vlastního
světa či agresivita a poruchy chování.
Vliv školní neúspěšnosti dítěte na jeho profesní kariéru
Nekompenzované poruchy učení vedou ke vzniku funkčního analfabetismu, který představuje pro jedince jím
trpícím celoživotním problém, protože tyto osoby jsou:
57
• profesně znevýhodněny
• s nízkou mírou sebehodnocení
• závislé na druhých lidech
• frustrované stálou snahou zakrývat svoji neschopnost
• sociálně deprivované – obávají se setkávat s lidmi s jakýmkoliv vzděláním
Dochází tak běžně ke společensky nežádoucím jevům. Dítě s nekompenzovanými SVPU (i s nadprůměrným
intelektem) má omezené možnosti výběru dalšího studia a následně i zaměstnání. Nezvládnuté poruchy
učení totiž znamenají školní neúspěšnost, která následně žákovi neumožní studium atraktivního oboru, který
jej zajímá. Následkem toho nezíská zaměstnání, které by jej naplňovalo a jeho nespokojenost pak může vést
ke vzniku problémových skupin obyvatelstva.
Žáci s poruchami učení mohou být ve svém profesním životě velmi úspěšní a to v jakékoliv profesi. Jejich úspěch
je však podmíněn včasnou a odbornou reedukací a vytvořením potřebných kompenzačních mechanismů.
Tourettův syndrom a specifika zaměstnávání osob s Tourettovým syndromem
Tourettův syndrom je vrozené neurologické onemocnění začínající v dětství ve věku asi šesti let, které nemá
vliv na intelekt. Výskyt u dětí je cca 1%, chlapci jsou oproti dívkám postiženi častěji, v poměru 4:1.
Projevuje se tiky:
• pohybovými – např. nápadné grimasy, mrkání, vyplazování jazyka, trhání hlavou či končetinami apod.
• zvukovými – např. posmrkávání, pokašlávání, chrochtání, pískání někdy i opakování celých vět či nutkavé
vykřikování nadávek
Tiky se zhoršují při stresu. Tiky lze částečně potlačit vůlí, avšak při jejich delším potlačování dochází k růstu
vnitřního napětí. Po skončení příslušného období zákonitě dojde k jejich velmi intenzivnímu vybití.
Tiky doprovází přidružené poruchy:
• nejčastěji porucha pozornosti s hyperaktivitou
• obsedantně kompulzivní porucha (obsese = vtíravé myšlenky, kompulze = nutkavé jednání); opakují
nesmyslné jednání či iracionální rituály
• porucha učení
• někdy také impulzivita, agresivní projevy, sebepoškozování nebo deprese
Obtíže se zhoršují během puberty, v dospělosti mají tendenci ke zmírňování a u části nemocných (cca 20%)
zcela vymizí. Velmi příznivý vliv na tiky mají zájmové činnosti. Velká část postižených udává, že jejich potíže
vymizí, když jsou něčím zaujati. Vhodnou terapií je psychologická léčba s vhodnými medikamenty.
Specifika zaměstnávání osob s Tourettovým syndromem:
• jeví se jako „nervózní podivíni“
• problémy plynoucí z případné koprolalie (vulgární výrazy, sexuální či rasové nadávky) a zjevných tiků
• nutnost bezpečného, tichého, vhodně upraveného prostředí bez nečekaných změn – minimalizace stresu
• vztahy s kolegy, klienty
58
Profesní uplatnění zdravotně postižených osob a jejich podpora
Mimo běžných pracovních míst, bez jakékoliv podpory, jsou pro osoby se zdravotním postižením vytvořeny
další možnosti, které zohledňují jejich potřeby a poskytují pomoc při uplatnění na trhu práce.
Jedná se o následující možnosti:
1. Pracovní rehabilitace
• souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením,
• zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, teoretickou a praktickou přípravu
pro zaměstnání a vytváření podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti,
• pracovní rehabilitaci zajišťuje na základě žádosti osoby se zdravotním postižením úřad práce,
• úřad práce ve spolupráci s osobou se zdravotním s postižením sestavuje individuální plán pracovní
rehabilitace s ohledem na její možnosti a situaci na trhu práce,
• pracovní rehabilitace může trvat nejdéle 24 měsíců.
2. Příprava k práci
• zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo na základě písemné dohody
s úřadem práce
• příprava k práci může být prováděna s podporou asistenta
• provádí se:
- na pracovištích zaměstnavatele
- na chráněných pracovních místech
- ve vzdělávacích zařízeních
3. Chráněné pracovní místo (chráněná pracovní dílna)
• pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné
dohody s úřadem práce ČR
• na zřízení chráněného pracovního místa poskytuje úřad práce zaměstnavateli příspěvek
• chráněné pracovní místo musí být obsazeno po dobu 3 let
• nejčastěji jde o výrobu a následně prodej různých předmětů
• provozují je obvykle neziskové organizace či obce
4. Podporované zaměstnání
• časově omezená služba na dobu dvou, příp. tří let k podpoře lidí se znevýhodněním na trhu práce a jejich
zaměstnavatelů
• určeno lidem, kteří chtějí získat a udržet si placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí
• poradenství a pracovní asistenci zajišťují agentury pro podporované zaměstnání
5. Denní (týdenní, celoroční) centra a stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením
• pro osoby, které potřebují asistenci či pomoc při osvojování základních dovedností zejména v oblasti
sociální (sebeobsluha, hygiena, základní společenská pravidla, základy komunikace)
• cílem je nácvik soběstačnosti, sebeobsluha v běžných denních činnostech
• služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při
zajištění bydlení a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů
• pro hendikepované osoby, které nemají žádnou pracovní zkušenost a potřebují primárně získat základní
sociální návyky, práce v chráněném prostředí za asistence
59
• služba se poskytuje za úplatu
Význam práce pro člověka s postižením:
• status pracujícího a výdělečně činného člověka
• jistá míra samostatnosti a nezávislosti
• pozitivní sebehodnocení
• pocit vlastní užitečnosti
• účast na společenském životě
• možnosti sociálního kontaktu
• osobnostní rozvoj
Překážky při zaměstnávání osob s postižením:
• předsudky zaměstnavatelů
• nedostatek informací o možnosti zaměstnání ze strany osob s postižením i zaměstnavatelů
• nedostatečná podpora specifických potřeb postižených zaměstnanců
• nedostatek pracovních míst pro poměrně málo kvalifikované osoby
Podrobné informace včetně poradenského servisu jsou k nalezení např. na stránkách:
https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob
http://www.helpnet.cz/
http://www.praceprozp.cz/
http://www.unie-pz.cz/
http://pregnet.pracovnirehabilitace.cz/cs/kontaktyhttp://www.nrzp.cz/projekty/aktualni-projekty/907vzdelavani-pracovniku-uradu-prace-v-komunikaci-s-osobami-se-zdravotnim-postizenim.html
60
Modul pro konzultanty
Tato metodika je určena pro konzultanty, odborníky z firem, kteří budou v rámci projektu Jak pracovat
s kariérním portfóliem, CZ.1.07/1.3.51/02.0007 poskytovat poradenství.
O co v našem projektu jde?
Chceme nabídnout mladým lidem dobrý poradenský systém, jeho součásti jsou:
• web www.karierniportfolio.cz (obecné principy jak si volit povolání),
• průvodce (jak si vybrat povolání, které se ke mně hodí, sebehodnocení sebe sama, uplatnitelnost na trhu
práce, osobní kontrakt – co chci získat v kariéře a co jsem ochoten pro to udělat),
• tým poradců/konzultantů z firemní praxe a důležitých institucí.
Kdo je to konzultant?
Konzultant je odborník z praxe (ne kariérový poradce), který prostřednictvím webové komunikace poskytuje
informace o konkrétním povolání.
Vedle kariérových a výchovných poradců na základních a středních školách mohou žáci ZŠ a studenti SŠ získat
důležité informace o povoláních, uplatnitelnosti na trhu práce, o požadavcích ze strany firem i od odborníků
z firemní praxe, tedy konzultantů.
Žáci ZŠ a studenti SŠ dostali na webu doporučení, na co se konzultanta můžou ptát a na co se jej ptát nemají
(viz obrázek č. 1).
Obrázek č. 1 - Pravidla dotazování
Někteří žáci nebo studenti možná budou chtít poradit se sestavením svého kariérového plánu.
61
Plánujeme pomocí cílů
Každé plánování začíná tím, že si stanovíme (hlavní) cíl. V kariérním plánování to znamená určit si, kam se chci
v kariéře dostat. K hlavnímu cíli se dostáváme pomocí dílčích cílů.
Hlavní i dílčí cíle by měli být:
• jasně definované, uskutečnitelné a proveditelné.
• měřitelné,
• termínované
Úskalí konzultantství
• Žáci se nebudou umět ptát, přesně se vyjádřit, pojmenovat problém,
• žáci se budou ptát konzultanta na záležitosti, které se netýkají oblasti jeho konzultantství,
• žáci mohou konzultantství zneužít (vulgarizmy apod.), nemělo by se stát, protože chceme pracovat
s motivovanými žáky, přesto to nemůžeme vyloučit. Konzultant pak může žáka z databáze svých klientů
vyloučit, viz níže. Prosíme konzultanty o oznámení skutečnosti na [email protected]
Webové stránky kariérního portfolia
Spuštění webu
Web kariérního portfolia je umístěn na adrese www.karierniportfolio.cz. Po načtení se zobrazí úvodní stránka
(viz obrázek č. 2).
Obrázek č. 2 – Úvodní strana
62
Přihlášení
Registraci konzultanta provádí administrátor. Konzultantovi je přidělen přístup pomocí uživatelského jména
a hesla. Uživatelské jméno je e-mailová adresa konzultanta. Heslo je vytvořeno správcem systému a je
konzultantovi sděleno.
E-mailovou adresu (přihlašovací jméno) a heslo obdrží konzultant od administrátora na svou e-mailovou
adresu.
Pokud se chce konzultant přihlásit na svůj profil, klikne na záložku přihlásit se na úvodní stránce Kariérního
portfolia (viz obrázek č. 3) a vepíše své přihlašovací údaje.
Obrázek č. 3 – Úvodní stránka se záložkou přihlásit se
Pokud si nepamatujete své heslo, klikněte na odkaz Zapomněl jsem heslo, vyplňte e-mail, na který vám bude
zasláno heslo nové.
Změna hesla pak může být provedena kdykoliv po přihlášení do aplikace. Z nabídky konzultant, která se
vyskytuje v pravé části obrazovky, klikneme pomocí volby více na změna hesla (znázornění na obrázku č. 4).
Z důvodu zajištění bezpečnosti si uživatel volí heslo, které musí mít minimálně 6 znaků.
Obrázek č. 4 – Změna hesla
63
Doplnění osobních údajů
Při přihlášení konzultanta jsou na jeho profilu vidět profesní životopis a rozhovor. Tyto údaje je možné změnit
pod volbou editovat, dostupné z nabídky konzultant (obrázek č. 5).
Přesto prosíme, abyste do těchto údajů nezasahovali.
Požadavky na změny zasílejte administrátorovi na [email protected] Toto opatření je kvůli
zálohování dat. Pokud tedy konzultant provede změny na webu a administrátorovi o tom nedá vědět, pak
nastane situace, že v databázi a na webu budou uložena rozdílná data.
Obrázek č. 5 – Editace údajů
Vymazání konzultanta z databáze
V případě, že bude chtít konzultant smazat svůj profil – např. z důvodu ukončení spolupráce, je nutné opět
kontaktovat administrátora ([email protected]), ten provede pomocí volby smazat vymazání profilu
konzultanta z webu i z databáze (obrázek č. 6).
Obrázek č. 6 – Vymazání konzultanta
Profil
V profilu jsou důležité dvě možnosti (viz obrázek č. 7).
První s názvem Konzultant má volnou kapacitu – tzn., může poskytovat konzultaci klientům. Pokud již
konzultant nemá dostatečný prostor pro konzultace s dalšími klienty, stačí, když klikne na druhou možnost
Nemám volnou kapacitu a žádný další klient jej nemůže požádat o konzultaci. Tento stav může kdykoli změnit
na Konzultant má volnou kapacitu.
Obrázek č. 7 – Aktuální stav konzultanta
64
Klienti
V této záložce se zobrazují nové žádosti klientů o konzultaci a také již přijatí klienti.
Postup navázání a přijetí žádosti klienta s konzultantem:
1. Žádost klienta o konzultaci se zobrazí v části „Žádosti o poradenství“.
2. Konzultant může žádost klienta, přijmou nebo odmítnout.
3. Potvrzení klienti a jejich seznam je poté aktualizován v části s názvem „Mí klienti“.
4. Více informací o daném klientovi konzultant může získat po rozkliknutí jeho jména.
Jak konzultant zjistí, že má novou žádost?
• V profilu konzultanta v záložce klienti svítí kolečko,
• na konzultantův e-mail přijde zpráva od [email protected]
Konzultant má přístup do profilu klienta, kterému poskytuje poradenství. Na tomto místě se může konzultant
dovědět více informací o klientovi, jeho zájmech, silných, slabých stránkách a studijních předpokladech (viz.
obrázek č. 8).
Obrázek č. 8 – Pohled na profil klienta
Pokud chce konzultant ukončit komunikaci s klientem z jakéhokoli důvodu, má možnost odstranit jej ze své
složky Klienti a to kliknutím na tlačítko Ukončit komunikaci.
Komunikace
Postup navázání komunikace klienta s konzultantem:
1. Klient odešle konzultantovi dotaz ze svého osobního profilu.
2. Konzultant obdrží dotaz: • na svůj profil do záložky komunikace,
• na svůj e-mail.
3. Pokud bude chtít konzultant odpovědět, stačí, když v záložce s komunikací (viz obrázek č. 9) vybere pomocí
rozbalovacího seznamu daného klienta. Do vyplňovacího pole vepíše odpověď na dotaz a odešle pomocí
tlačítka Poslat zprávu.
Obrázek č. 9 – Komunikace
65
Etický kodex kariérového poradce v systému kariérního portfolia
Etický kodex poskytuje rámec pro poskytování kariérového poradenství a jeho cílem je vymezení kvality
nabízených poradenských služeb v systému kariérního portfolia. Kodex je součástí Metodiky.
Principy:
Rovný přístup – každý z klientů má nárok na rovný přístup, bez rozdílu rasy, náboženství, pohlaví, společenského
postavení. Žádný subjekt na trhu vzdělávání či zaměstnání nebude preferován a zvýhodňován. Každý účastník
systému kariérního portfolia má nárok na objektivní, jemu srozumitelné, úplné (nic nelze zamlčet) informace,
informace poskytují kvalifikovaní a kompetentní poradci a konzultanti.
Poskytovatelem poradenských služeb je kvalitní a široký tým poradců a odborníků z praxe, řídí se morálními
normami, etickými principy, zásadami a pravidly vymezenými projektovými cíli. Tvoří jej:
kariéroví poradci ve školách - kvalifikovaní a kompetentní, informují o povoláních napříč celým spektrem
povolání, nabízejí objektivní, nezávislé informace o vzdělávacích programech, nové, aktuální a nezávislé
informace,
odborníci z firem a institucí - poskytují informace o povoláních o náplni práce, o požadovaných kompetencích,
znalostech, schopnostech, o vlastnostech, které jsou k danému povolání potřebné, žádané, o uplatnitelnosti
na trhu práce, o volných místa u nich ve firmě, o možnostech praxe v jejich firmě, o výběrovém řízení, jak se
na něj připravit,
psychologové (práce) - znají obsah výkonu práce, orientují se v (psychologických) požadavcích na jednotlivá
povolání, pravidelně navštěvují firmy, mluví s personalisty, neustále sledují nové trendy na trhu práce,
odborníci na trh práce – nabízejí analýzy uplatnitelnosti v jednotlivých průmyslových odvětvích, konkrétních
povoláních, informace o uplatnitelnosti podle dosaženého stupně vzdělání, regionu apod.
Poskytovatelé poradenských služeb se zavazují dodržovat:
kvalitu obsahu nabízených poradenských služeb – informují o povoláních, studijních a učebních oborech,
o požadavcích na konkrétní pracovní pozice, o uplatnitelnosti na trhu práce v konkrétních pracovních pozicích
či oblastech apod. Kariérový poradce poskytuje nezávislé, objektivní, ověřené a nezkreslené informace.
kvalitu způsobu poskytování poradenských služeb – informace poskytuje tým složený z odborníků z různých
oblastí – proškolení kariéroví poradci na základních a středních školách, odborníci z praxe, kteří danou profesi
vykonávají, odborníci na trh práce (z úřadů práce), psychologové práce apod.,
vhodné podmínky pro poskytování poradenství – nezbytná je diskrétnost, mlčenlivost, úcta, důstojnost,
důvěryhodnost, odpovídající a důstojné prostředí, dodržování morálních hodnot a etických principů
v průběhu poradenského procesu,
průběh poradenského procesu - respektovat přání žáka, zákonné normy, hranice žáka i poradce.
Výše uvedené tvoři nabídku pro žáky základních a středních škol, oni pak mohou nabídku využít. Zda se
rozhodnou jí využít je jen na nich, platí princip dobrovolnosti. Tento princip má zajistit jejich větší samostatnost,
angažovanost a dostatečnou vnitřní motivaci pro kariérové plánování. Toto je základní princip projektu „Jak
pracovat s kariérním portfóliem“. Webová aplikace www.karierniportfolio.cz je určena pro pedagogy ZŠ a SŠ
ZK.
Poskytovat kariérové poradenství metodou kariérního portfolia mohou žákům a dalším osobám jen ti
pedagogové, kteří byli v rámci projektu řádně proškoleni minimálně na VP č. 1, 2 nebo 10. Toto opatření
zavádíme na základě zkušenosti s nesprávnou implementací principů a zásad kariérového poradenství, viz.
příklady špatné praxe.
66
Přehled vzdělávacích programů
VP č. 1 - Kariérní portfolio - průvodce webem (20 hodin)
VP č. 2 - Kariérní portfolio jako pomůcka pro plánování kariéry (5 hodin)
VP č. 3 - Kariérní portfolio v celospolečenských souvislostech (5 hodin)
VP č. 4 - Kariérní portfolio - motivace, koučovací přístup (5 hodin)
VP č. 5 - Kompetenční modely pracovních pozic (5 hodin)
VP č. 6 - Další využití nástroje kariérního portfolia v budoucnu (5 hodin)
VP č. 7 - Kariérní portfolio - kvalita života ve vztahu ke kariéře (20 hodin)
VP č. 8 - Jak vést poradenský rozhovor I. (5 hodin)
VP č. 9 - Intervizní setkání pedagogů - kariérových poradců (5 hodin)
VP č. 10 - Kariérní portfolio v poradenské praxi (20 hodin)
VP č. 11 - Kariérní portfolio - práce s žáky se speciálními potřebami (20 hodin)
67
Kariérní portfolio v praxi
V této části metodiky se můžete seznámit s tzv. případovými studiemi, příklady dobré praxe. Těší nás, že se
pedagogové do této aktivity zapojili a jsou ochotni se podělit se svými zkušenostmi.
Případové studie jsme rozdělili do šesti kapitol s názvy Rozvoj komunikačních dovedností v hodinách českého
jazyka na Gymnáziu v Uherském Hradišti, Den řemesel na ZŠ Polešovice, Metody kariérního portfolia na
základní škole , Individuální poradenství v systému Kariérního portfolia na SŠ v Otrokovicích, na SPŠOA
v Uherském Brodě a na SOŠ ve Vsetíně.
Tyto případové studie tvoří systematické celky (zachycující vývoj v kariérním plánování u studentů), spojuje je
buď téma, nebo oblast (den řemesel na škole a zavádění metody kariérního portfolia v jedné základní škole).
Další případové studie jsme seskupili podle typu školy.
Realizační tým děkuje všem pedagogům za jejich snahu a ochotu přispět do metodiky svými zkušenostmi
a postřehy.
Realizační tým
Pokyny pro tvůrce případových studií
Chcete-li se podělit o své zkušenosti s využitím kariérního portfolia v praxi, vytvořte případovou studii podle
níže uvedených pokynů a pošlete ji na email [email protected]
1. Ještě než se pustíte do psaní případové studie, měla by tomu předcházet rozvaha nad tím, co chcete sdělit
svým kolegům. Přidaná hodnota případové studie by měla spočívat v tom, že přináší pozitivní nebo negativní
zkušenost pro ostatní pedagogy.
2. Případová studie by se měla týkat implementace (zavádění) projektových aktivit do praxe. Pedagogové
mohou popisovat využití poznatků z exkurzí, besed a vzdělávacích aktivit ve své pedagogické praxi.
3. Případová studie by neměla být dlouhá, ale velmi dobře promyšlená a zpracovaná, měla by vystihnout
zakázku, cíle, realizaci – jednotlivé a zpětnou vazbu, závěr, poučení.
4. Doporučujeme dodržovat jednotnou formu a strukturu případových studií, lze stáhnout z našeho webu.
5. Cenné jsou i negativní příklady, je dobré vědět, že některé věci se nepovedly.
6. Jednotlivé případové studie musí být konzultovány s projektovou manažerkou.
7. Zpracované případové studie budou graficky upraveny a mohou být zveřejněny na webu a v metodice.
68
ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ V HODINÁCH ČESKÉHO JAZYKA
Gymnázium Uherské Hradiště
Mgr. Milan Štěpita učí češtinu a angličtinu na Gymnáziu v Uherském Hradišti už 26 let. V rámci projektu se
zúčastnil několika vzdělávacích programů, exkurzí i besed. Zpracoval celkem 6 na sebe volně navazujících
případových studií – příkladů dobré praxe.
Proč jste se do toho pustil?
Důvodů bylo několik: z praxe vím (na exkurzích mi to zaměstnavatelé potvrdili), že žáci mají problém
komunikovat. Komunikace není jen umět se přesně vyjádřit, správně používat obecnou i odbornou češtinu,
sdělit přesně a výstižně myšlenku, ale je to také umění vyjednávat, pohotově argumentovat. To, co je učíme
ve škole (gramatiku, sémantiku, sloh, literaturu), je jen prostředek, jak naše studenty k těmto dovednostem
dovést, k tomu, aby byli pro své povolání dobře připraveni.
Je možné v hodinách češtiny při běžné výuce učit žáky naplňovat výše uvedené cíle?
Snažil jsem se to vždycky, zaujmout k věcem, např. literatuře, filmu postoj, naučit je myslet, diskutovat na
určité téma, vyjádřit se. Zpočátku reagovali: „… řekl, bych, ale nemám co, nevím jak to říct…“. První ročník
je dřina, v hodinách mluvím často jen já, ve čtvrtém ročníku proti mně sedí zralí lidé, schopni se bavit na
mnohá témata, umí si udělat názor na věc, většina z nich se do diskuze zapojí, někteří diskuzím aspoň, zdá
se, se zaujetím naslouchají.
Ocení žáci, že je učíte myslet?
Snažím se získat zpětnou vazbu už během studia. Určitá forma evaluace by byla na místě, ale je to složitější.
Někteří žáci si myslí, že je to zbytečné, pro ně práce navíc, někteří to tak trochu vnímají, že by se jim to
jednou mohlo hodit, a jen pár z nich mi to řekne ještě během studia. Stává se mi, že až během studia na
vysoké škole zjistí, k čemu to bylo dobré a pak mi napíšou dodatečně poděkování.
Říkám to proto, že je to práce navíc i pro učitele. Občas se dostaví pozitivní výsledek, ale až po určité době.
Tím chci vzkázat všem pedagogům, aby to nevzdávali a šli do toho.
Stanovil jsem si 6 hlavních a následně i dílčích cílů:
1. motivovat žáky, mít pozitivní vztah ke vzdělávání, umět se rozhodnout pro určitou věc, zvolit si priority,
2. „kultivovat“ češtinu – jazyk od slovní zásoby přes gramatiku po syntax,
3. naučit je pracovat s informacemi, kritickému myšlení,
4. zavést „rétoriku“, aspoň její základy do výuky, naučit se mluvit,
5. pracovat s webem www.karierniportfolio.cz, resp. silnými a slabými stránkami, hledání vlastních silných
stránek a jejich důležitost pro kariéru,
6. pracovat s webem www.karierniportfolio.cz, s položkou popisy povolání, rozhovory s konzultanty,
zamyslet se nad tím, co mohou nabídnout zaměstnavateli, ukázat, že schopnost dobré komunikace, stejně
jako vzdělání jsou smysluplné.
Přikládám jednotlivé případové studie, kde jsem se pokusil podrobněji popsat realizaci jednotlivých cílů.
69
Příklad dobré praxe – Motivace žáků, hledání smyslu ve vzdělání
Zakázka
Jedním z problémů žáků přicházejících na naši školu je nedostatečná motivace ke studiu, poněkud
zkreslený vztah ke vzdělávání jako takovému, k jeho podobě a cílům.
Rozhodl jsem proto využít možnosti práce s Kariérním portfoliem a v hodinách jazyka českého je
přivést k zamyšlení nad kariérou, úlohou vzdělání a schopností komunikovat v jejich budoucím
profesním životě.
Cíle
Cíl č. 1
Popsat představy studentů o tom, jaké mají profesní plány do budoucna, stanovit si možné priority.
Motivace studentů, odpovědnost za rozhodnutí, volba a kariérní plánování.
Cíl č. 2
Učit žáka pracovat s rodným jazykem na vyšší úrovni – zejména v oblasti stylistiky, slovní zásoby,
gramatiky, rétoriky.
Situace na začátku
(před intervencí)
Studenti vykazovali různou míru motivace ke vzdělávání, měli problém vyjádřit se, čeho by chtěli
studiem na GUH dosáhnout. Neuměli si stanovit cíle, priority ve vzdělávání.
Řešení
1. krok
Třída byla rozdělena na tři skupiny, z nichž každá dostala úkol napsat krátké zamyšlení na následující
témata:
1. skupina: Jak vidím svůj život od nynějška za 10 let? Co všechno potřebuji, abych byl spokojen
v zaměstnání? Příklad úspěšné kariéry (např. rodič, příbuzný, známý). Následná diskuze na téma: Co
jsem ochoten udělat pro to, abych měl dobré povolání, zaměstnání.
2. skupina: V práci mě dobře platí, ale nepřináší mi uspokojení. Následná diskuze na téma: Hodnoty
v mém životě. Co si představuji pod pojmem vhodné povolání, dobré zaměstnání, dobrý život?
3. skupina: Pohled na svět očima nezaměstnaného člověka. Následná diskuze na téma: Co je
to nezaměstnanost, jaké má dopady na kvalitu života, co si představuji pod pojmem kvalita
zaměstnanosti?
Témata jsou různě obtížná a studenti se dobrovolně hlásili do té či oné skupiny. Na napsání měli
dvacet minut. Následovala diskuse k tématům, která sestávala ze dvou částí. Jednak z části zaměřené
na stylistiku (schopnost vyjádřit názor přesně, srozumitelně a stylisticky a gramaticky v normě, jakou
můžeme očekávat od studentů prvního ročníku gymnázia. Na závěr byli vyzváni zástupci jednotlivých
skupin, aby práci přečetli.
2. krok
Věcná diskuse nad obsahem prací. Obsah diskuse byl přizpůsoben znalostem a schopnostem studentů
prvního ročníku.
3. krok
Práce na doma - Vyjádřit srozumitelně, stručně a jasně závěr plynoucí z obsahů prací. Definovat si, co
očekávám od školy, jaká je role vzdělání, v čem spočívá spokojenost v zaměstnání, co očekávám od
zaměstnavatele, pro kterého budu jednou pracovat.
Závěr
Schopnost vyjádřit přesně a gramaticky i stylisticky přijatelně to, co očekávám od školy, jaký
význam pro mě má vzdělání, jak v budoucnu (ve své budoucí profesi) mohu využít schopnosti umět
komunikovat a vyjednávat v zaměstnání. Pokud se postupuje systematicky a plánovitě, lze dosáhnout
i pronikavého zlepšení popsaných kompetencí.
Autor: Milan Š.
70
Příklad dobré praxe – zdokonalování jazykové obratnosti
Zakázka
Systematicky kultivovat češtinu, jako základní prostředek pro komunikaci, vyjednávání.
Cíle
Naučit žáka pracovat s rodným jazykem na vyšší úrovni – zejména v oblasti imaginace, pohotovosti
a jisté flexibility.
Cíl č. 1
Systematickým procvičováním výše uvedeného aplikovat nabytou jazykovou zkušenost (zručnost) na
témata praktického rázu – vyjádření názoru, obhajoba názoru, umění pohotově reagovat na různé
jazykové podněty, umění sebeprezentace, které je důležité zejména v oblasti kariérní.
Cíl č. 2
Po určité době aplikovat jazykové dovednosti osvojené prostřednictvím výše zmíněných technik na
praktické situace.
Situace na začátku
(před intervencí)
Studenti přicházející ze základních škol sice vykazují základní jazykové znalosti dané osnovami ZŠ,
nicméně jsou mezi nimi dost velké rozdíly v kreativním užívání rodného jazyka.
Většinou nebyli zvyklí psát krátké slohové útvary na tzv. volná témata, která vyžadují nejen správné
použití jazyka v rámci normy, ale také jistou dávku představivosti, jazykové pohotovosti, kreativity.
Řešení
1. krok
Zvládnout písemně krátká cvičení na kreativně použitelná témata na začátku hodiny, např.:
- Jakou barvu mají dny?
- Co je tvou „perličkou na dně“?
- Popiš jednu a tutéž situaci třemi různými úhly pohledu (osobnostně, profesně, žánrově, dobově
podmíněnými).
- Asociativní technika psaní – asociace na určité podněty.
Zdokonalovat ústně řečové dovednosti – reakce na různé situace (tematicky i jazykově).
2. krok
Pokusit se po určité době aplikovat jazykové dovednosti osvojené prostřednictvím výše zmíněných
technik na praktické situace „rozhovor s učitelem, obhajoba názoru, fiktivní rozhovor o povolání, se
zaměstnavatelem apod.
Závěr
Systematické procvičování jazykových dovedností a flexibility přineslo po určité (nedlouhé době)
pozitivní výsledky – schopnost pohotové a jazykově správné reakce se zlepšila, stejně jako sebedůvěra
ve schopnosti nabytých dovedností použít.
Autor: Milan Š.
71
Příklad dobré praxe – sebe sama, uvědomění si silných stránek
Zakázka
V životě je důležité mít pozitivní vztah k vlastní osobě, znát své silné i slabší stránky, nepřeceňovat se
ani nepodceňovat.
V češtině ve slohu jsem se proto rozhodl učit je víc než jen popsat sebe sama, ale přijmout se takový
jaký jsem, přemýšlet o svých silných stránkách a jejich využití pro budoucí profesní život.
Cíle
Cíl č. 1
Přimět studenty přemýšlet o silných stránkách, využít k tomu webovou aplikaci www.karierniportfolio.
cz, silné a slabé stránky jsou tam vysvětleny, popsány.
Cíl č. 2
Naučit je mluvit o sobě, pracovat ve skupině, vzájemně objevovat silné stránky spolužáků, tím
posilovat týmového ducha ve skupině.
Situace na začátku
(před intervencí)
Studenti mají problém popsat sebe sama, zejména být si vědom svých silných stránek, a také o nich
mluvit, popř. prezentovat sebe sama další osobě.
Řešení
1. krok
Každý student si na papír vypíše své silné stránky.
2. krok
Třída byla rozdělena na skupiny zhruba po 5 studentech, každá měla vypsat silné stránky, které
se objevují u někoho ze členů skupiny. Důležité je tyto silné stránky obhájit, kdy, u koho a jakým
způsobem se silná stránka projevila, silné stránky zasazené do kontextu, situace.
3. krok
Věcná diskuse nad silnými a slabými stránkami, že se v kontextu konkrétního povolání může označení
silná – slabá stránka posouvat. Obsah diskuse byl přizpůsoben znalostem a schopnostem studentů
prvního ročníku.
Závěr
Schopnost popsat se přesně a výstižně, gramaticky i stylisticky správně lze v hodinách češtiny i tímto
způsobem rozvíjet. Dlouhodobě lze vypozorovat, že taková cvičení mají pozitivní dopad na posilování
svého já a sebevědomí. Vřele doporučuji ostatním kolegům nejen češtinářům.
Autor: Milan Š.
72
Příklad dobré praxe – základy rétoriky, umění prezentace, argumentace
Zakázka
Vyjádřit srozumitelně, jasně a výstižně vlastní názor, umět přesvědčit a argumentovat je užitečná
dovednost nejen pro studium, ale také při hledání zaměstnání a následně pro komunikaci
v zaměstnání.
Cíle
Cíl č. 1
Naučit žáka pracovat na určité téma, diskutovat, umět co říct.
Cíl č. 2
Naučit žáka vyjádřit se, prezentovat svůj názor srozumitelně, přesvědčivě, jasně a dostatečně
jazykově správně, vědět jak to říct.
Situace na začátku
(před intervencí)
Někdy je pro studenty dost těžké překonat psychologické zábrany při prezentaci vlastního názoru.
Studenti nemají mnoho příležitostí diskutovat, sdělovat svůj postoj, názor v interakci s ostatními
vrstevníky a učiteli.
Řešení
1. krok
- nácvik schopnosti jazykově přiměřené reagovat na různé situace,
2. krok
- seznámení se základy rétoriky,
- analýza řečových stylů,
- analýza nedostatků jednotlivých mluvčích v prezentovaných ukázkách,
3. krok
- vlastní nácvik rétorických dovedností – zadaná témata zvládnutá v určeném časovém rozmezí,
- témata prezentovaná bez přípravy,
- analýza nedostatků formou diskuse.
4. krok
Kariérní portfolio (www.karierniportfolio.cz) v akci:
- prezentace různých druhů povolání,
- nácvik prezentace vlastních dovedností při interview.
Závěr
Nácvikem rétorických dovedností se daří částečně odstranit ostych a počáteční nedostatek
sebedůvěry u některých studentů a rovněž se daří pracovat s informacemi. Nácvik této dovednosti je
dlouhodobou záležitostí, proto je vhodné začít pracovat s žáky už od 1. ročníku.
Autor: Milan Š.
73
Příklad dobré praxe – Prezentace sebe sama
Zakázka
Naučit studenty prezentovat sebe sama, pracovat s webem www.karierniportfolio.cz, s položkou
popisy povolání, rozhovory s konzultanty, s úryvky, které se týkají prezentace, přijímacích pohovorů,
úlohy vzdělání při prezentaci sebe sama.
Cíle
Cíl č. 1
Ukázat, že schopnost dobré komunikace, stejně jako vzdělání jsou smysluplné, jejich smysl se uplatní
při volbě povolání a následně v zaměstnání.
Cíl č. 2
Zamyslet se nad tím, co mohou nabídnout zaměstnavateli, co chci pro kariéru udělat, viz www.
karierniportfolio.cz – Osobní kontrakt.
Cíl č. 3
Naučit je mluvit o sobě, pracovat ve skupině, vzájemně objevovat silné stránky spolužáků, tím
posilovat týmového ducha ve skupině.
Situace na začátku
(před intervencí)
Mnozí studenti zatím ještě nemají představu, čím by chtěli být, ale bylo by dobré všímat si, jaké
povolání mají lidé kolem, co dělají, jaké kompetence jsou na to zapotřebí, také které kompetence
mám já.
Řešení
1. krok
Práce ve skupině – studenti si připraví charakteristiky, které mohou nabídnout zaměstnavateli,
přemýšlení o tom, co asi zaměstnavatel očekává a proč, inspirace na http://www.karierniportfolio.
cz – Okolní svět.
2. krok
Studenti si na velký flipchartový připraví prezentaci, které měkké dovednosti by mohli nabídnout
zaměstnavateli, poté zástupci jednotlivých skupin seznámí ostatní skupiny s tím, co sepsali a na
toto téma poté diskutují všichni studenti – analyzuje se nejen co mohou nabídnout, ale také, jakým
způsobem se prezentovali.
3. krok
Práce na doma – popis sebe sama a spojený s úvahou, co chci na sobě změnit, proč a v čem se chci
odlišovat.
Závěr
Je dobré přivést studenty k zamyšlení, co mohou nabídnout zaměstnavateli, i když ještě nemají
představu o tom, čím by v životě chtěli být. V prvním ročníku je užitečné ukázat, že schopnost dobré
komunikace, stejně jako vzdělání jsou smysluplné, že kariérní plánování se vyplatí. Studentům tato
aktivita umožní zamyslet se nad prioritami ve vzdělávání.
Autor: Milan Š.
74
Příklad dobré praxe – práce s informacemi, rozvoj kritického myšlení
Zakázka
Naučit studenty orientovat se na základní úrovni s množstvím informací, umět je vyhodnotit
a následně prakticky použít. Zaměstnavatelé požadují po zaměstnancích na určitých pozicích
schopnost pracovat samostatně, během exkurzí si často stěžovali na nedostatečnou úroveň této
dovednosti. Samostatnost se bez kritického myšlení neobejde. Rozhodl jsem se v hodinách češtiny
tuto dovednost u svých studentů rozvíjet.
Cíle
Naučit žáka pracovat s rodným jazykem na vyšší úrovni – zejména v oblasti imaginace, pohotovosti
a jisté flexibility.
Cíl č. 1
Naučit studenta pracovat s informacemi, pracovat se zdroji, ověřit jejich důvěryhodnost, umět je
vybírat, hodnotit, zpracovat a použít pro aktuální případ potřeby.
Cíl č. 2
Naučit studenta tuto dovednost uplatnit v případech jako je diskuse, pohovor, prezentace.
Situace na začátku
(před intervencí)
Práce s informacemi je problematická, záplava informací z různých zdrojů vyžaduje novou kompetenci,
a to schopnost kritického myšlení – umět pracovat se zdroji, vycházet ze zkušenosti, umět využívat
kritické myšlení v určitých situacích.
Řešení
1. krok
Četba novinových (časopiseckých) textů a jejich analýza z hlediska obsahu a formy. Studenti jsou
rozděleni do skupin a čtou tentýž text. Každá skupina následně rozebere jeho obsah a snaží se určit
nejpodstatnější myšlenky, způsob jejich vyjádření a možnost jejich formulace jinak, aby byly méně
(více) účinné). Následuje diskuse nad výběrem informace a jejím zpracováním.
2. krok
Na základě textů z různých funkčních stylů studenti porovnávají způsoby sdělení informace. Např.
žurnalistika – pokoušejí se najít různé prostředky apelace, manipulace, zkreslování skutečnosti,
porovnávají žánry, mluvčí, cílové skupiny.
3. krok
Na základě zadání hledají informace, které jsou podle jejich soudu pro zadání odpovídající, relevantní
a použitelné. Např.: Jak by vypadaly základní informace o škole, kterou navštěvuješ v novinách,
v bulvárních novinách, jako TV zpráva, jako informace v zábavném TV pořadu, atp.
Závěr
Naučit se třídit a zpracovávat informace je náročné a je zapotřebí tuto dovednost procvičovat ve
všech předmětech, nejen v ČJ.
Umění nalézt, správně použít a efektivně uplatnit informaci může v mnohém napomoci v situacích,
které s ním zdánlivě na první pohled nesouvisí – pohovor, sebeprezentace atd. Kritické myšlení
vyžaduje jistou zkušenost, zpětnou vazbu a diskuzi, vidím v hodinách češtiny dobrou příležitost toho
využít.
Autor: Milan Š.
75
Závěr:
V souvislosti s projektem „Jak pracovat s kariérním portfóliem“ jsem pochopil, že učit studenty češtinu, že je
více než učit je gramatiku, literaturu, sloh, že mým úkolem je učit studenty vládnout českým jazykem natolik,
aby se uměli kultivovaně vyjádřit, tedy jasně, přesně a výstižně formulovat myšlenku, umět používat styly
v kontextu situace a prostředí, umět vyjednávat, což znamená umět vyslechnout, porozumět, oponovat,
argumentovat, dojít ke shodě, která je dobrá pro všechny účastníky jednání atd.
Možná je toto jeden z pohledů na smysl vzdělávání, co bychom od školní docházky měli chtít a očekávat.
Doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc., ředitel Gymnázia v Uherském Hradišti
Jako manažer usiluji o to, abych vytvořil a zajistil pro pedagogy příjemné pracovní prostředí, od vybavení
učeben moderními pomůckami a technikou, kvalitní stravování a dostatek míst k parkování také pracovní
podmínky, v nichž bude motivace k lepším výkonům vycházet z pedagogů samotných a jejich vnitřní potřeby
předat našim studentům víc, než jen předepsané učivo.
Jako manažer jsem rád, že v pedagogickém sboru jsou vedle Mgr. Milana Štěpity i další pedagogové
společenskovědních předmětů a jazyků, kteří se ve svém volném čase v rámci projektu „Jak pracovat
s kariérním portfóliem“ účastnili kurzů a exkurzí a pak tyto poznatky využili ve škole nadstandardním
způsobem.
76
DEN ŘEMESEL
Základní škola Polešovice
Rozhovor s ředitelem Základní školy Polešovice Mgr. Radimem Piknerem. Základní škola dne 25. listopadu
2014 zorganizovala první ročník Dne řemesel. Žáci pod vedením učitelů prezentovali 9 řemesel. Takové
akce nejsou na školách běžné a v takovém rozsahu už vůbec ne.
Proč jste se do takové akce pustili a kdo to zorganizoval?
V rámci projektu se učitelé naší školy zúčastnili dvacetihodinového kurzu s názvem „Kariérní portfólio –
průvodce webem“. Téma volby povolání, kariéry, kariérního plánování a vůbec kariérového poradenství
nás všechny oslovilo. Už na kurzu některé kolegyně přišly s nápadem prezentovat řemesla v rámci
projektového dne ve škole. Pod vedením kariérové poradkyně Mgr. Jiřiny Martykánové všechno připravili
a zorganizovali.
Co bylo cílem celé akce?
Chtěli jsme ukázat našim žákům, že každé řemeslo je pro někoho zajímavé, potřebné, že je dobře, když
ho řemeslník ovládá. Každý z učitelů to pojal po svém. Základem bylo ukázat, co dělá řemeslník, jaké
schopnosti, vlastnosti a dovednosti potřebuje k tomu, aby dělal své řemeslo dobře. Smyslem akce bylo
nejen prezentovat řemesla stará, ale ukázat na to, že je třeba si vážit práce každého, kdo svou práci dělá
dobře, rád, že je každé práce zapotřebí.
Jaká řemesla se prezentovala?
Byl to pekař, krejčí, keramik, šperkař, košíkář, truhlář, klempíř, zahradník a cukrář.
Povedlo se? Splnila se vaše očekávání?
Myslím, že ano. Učitelé se na akci dlouho před tím připravovali, zapojili se také lidé z místních firem
a institucí, některé firmy pomohly a dodaly materiál. Naši žáci např. několikrát navštívili pekárnu, zkoušeli
si vyrobit pečivo a dokonce i upéct, pátrali v archívu, kdy se v Polešovicích objevila zmínka o první pekárně
apod. Myslím, že si to užili jak naši učitelé, tak i žáci. Všem bych chtěl touto cestou poděkovat.
Tento Den řemesel se letos konal poprvé. Myslíte si, že akci v příštím roce zopakujete?
Věřím, že ano. Paní učitelka Martykánová připravila evaluační dotazník pro žáky a z něj vyplývá, že se to
žákům líbilo a že akce měla smysl.
Hodnocení akce – Projektový den – Den řemesel – 25.11.2014
Tento den se naše škola proměnila ve velkou dílnu. Dětem jsme nabídli devět řemesel – keramik, šperkař,
stolář-truhlář, klempíř-modelář, krejčí, cukrář, pekař, zahradník-aranžér a košíkář. Z nabídky si sami vybraly
řemeslo, které je nejvíc zaujalo. Pod vedením učitele si dopředu shromažďovaly informace, některé skupiny
navštívily i firmy, které tato řemesla provozují. Cílem bylo seznámit se z historií a budoucností řemesla, co je
náplní práce, jaké musí mít předpoklady, jaké je potřeba vzdělání, kde najdou uplatnění.
Prakticky si vyzkoušely, co dané řemeslo obnáší, na závěr prezentovaly své výrobky ostatním skupinám.
Mohly ochutnat pekařské a cukrářské speciality, obdivovali jsme šperky, adventní věnce a svícny, keramiku,
jehelníčky, polštářky, výrobky ze dřeva a papíru a pletené koše. Prezentace a výrobky můžete vidět
v prostorách školy. Domů jsme se vrátili plni nových poznatků, které určitě využijeme ve výuce i dalším životě.
Mgr. Jiřina Martykánová
77
Projektu se zúčastili žáci 6. – 9. třídy – asi 90 žáků
Práce v dílnách:
Cukrář – cukrářka
Klempíř – modelář
Keramik – keramička
Košíkář
Švadlena
Pekař – pekařka
Stolář – truhlář
Šperkař – šperkařka
Zahradník – aranžér
Mgr. Ivana Vaďurová
Mgr. Zdeněk Gajdoš
Mgr. Renata Šimková
Mgr. Radim Pikner
Mgr. Jana Venclíková
Mgr. Jiřina Martykánová
Mgr. Jaroslav Chmel
Mgr. Eva Andrýsková
Mgr. Bohumila Poláchová
Web – článek, foto, každá dílna – článek, foto
Web – kariérní portfolio – zpráva o projektu
Hodnocení projektu žáky – dotazník – odpovídalo 78 žáků
1.
Líbil se mně tento způsob výuky
2.
Oslovilo mě zvolené řemeslo
3.
Naučil jsem se něco nového
4.
Uvažoval bych o tomto řemesle jako o budoucím povolání
5.
Vybral bych si jiné řemeslo z nabídky
100% ano
69% ano
87% ano
18% ano
41% ano
31%
23%
82%
59%
ne
ne
ne
ne
Projektový den splnil očekávané vzdělávací a výchovné cíle.
5. 12. 2014
Mgr. Jiřina Martykánová
78
Projektový den – Den řemesel
Zakázka
Seznámení žáků 6. – 9. tříd s vybranými řemesly.
Cíle
Cíl č. 1
Žák získá povědomí o daných řemeslech, pochopí, že ‚Řemeslo má zlaté dno‘.
Cíl č. 2
Žák si prakticky vyzkouší vybrané řemeslo.
Cíl č. 3
Získat aspoň jednoho žáka z 9. třídy pro některé z řemesel.
Situace na začátku
(před intervencí)
Projektu se zúčastní 92 žáků 2. stupně. Žáci si mohou vybrat z devíti řemesel a vytvoří pracovní
skupiny. Většinou nemají představu, co dané řemeslo obnáší.
Řešení
1. krok
Výběr řemesel:
Cukrář – cukrářka
Klempíř – modelář
Keramik – keramička
Košíkář
Pekař – pekařka
Stolář – truhlář
Šperkař – šperkařka
Švadlena
Zahradník – aranžér
2. krok
Žáci se seznámili s obsahem řemesla a dostali přiděleny úkoly. Hledali odpovědi na otázky:
Historie a budoucnost řemesla.
Kdo to je a co dělá.
Co je náplní práce, kde a s čím bude pracovat.
Jaké by měl mít studijní předpoklady.
Jaké bude potřebovat vzdělání.
Na kterých školách ve Zlínském kraji může studovat.
Kde najde uplatnění.
3. krok
Žáci shromáždili potřebné informace a vytvořili prezentaci na nástěnce školy. Formou diskuze
předávali informace o řemesle ostatním žákům.
4. krok
Žáci vyrobili ukázku – předmět, který charakterizuje dané řemeslo.
5. krok
Sebehodnocení:
Co mě zaujalo na daném řemesle.
Mám předpoklady pro některé řemeslo
Uvažoval bych o některém z řemesel jako o mém budoucím povolání.
Závěr
Žáci získali povědomí o daných řemeslech, pochopili jejich důležitost, v praktické části získali
dovednosti, které můžou využít v dalším životě. Tyto vědomosti můžou ovlivnit rozhodování v
budoucí kariéře. Jedna žákyně 9. třídy si vybrala obor cukrář jako své budoucí povolání.
Autor: Jiřina M.
79
Projektový den – Den řemesel – Cukrář
Zakázka
Projektový den – Den řemesel – Cukrář
Cíle
Cíl č. 1
Seznámit skupinu žáků 2. stupně o uvedený obor a motivovat k výběru povolání , ve kterém se
uplatní.
Cíl č. 2
Využití webové aplikace „kariérního portfolia“, seznámit žáky s nabídkou trhu práce a možnostmi
uplatnění na trhu práce.
Cíl č. 3
Dosáhnout praktické zkušenosti.
Situace na začátku
(před intervencí)
Zájem o tohle řemeslo projevilo 11 dívek, z toho 6 dívek z 9. třídy a 5 dívek z 6. třídy. Asi dvě dívky
z 9.ročníku neměly jasno, jaký obor budou studovat. Matka jedné z žaček 6.ročníku je cukrářka.
Ostatní žačky se s tímhle oborem podrobněji nikdy nesetkaly.
Řešení
1. krok
Zadání samostatné práce:
Rozdělení jednotlivých úkolů žačkám. Na těchto úkolech mají individuálně pracovat. Na vypracování
úkolu mají 4 týdny. Součástí prací byl i rozhovor s majitelkou místního cukrářství.
2. krok
Konrola a konzultace při zpracování samostatných úkolů (historie,vývoj,náplň,uplatnění profese,nutné
vzdělání,předpoklady pro profesi,sehnání starých pomůcek a nástrojů dříve užívaných, tvoření
otázek pro rozhovor aj.) Doporučení literatury a webových stránek odkud mohou čerpat. Upozornění
na web www.karierniportfolio.cz a práci s ním. Výsledek práce bude prezentován v daný projektový
den na nástěnce.
3. krok
Realizace projektového dne:
1. Návštěva místního cukrářství. Seznámení se s oborem v praxi. Žačky si vyzkoušely zpracování
marcipánu, plnění věnečků a větrníků žloutkovým a karamelovým krémem, polévání čokoládovou
polevou, potahování cukrovou polevou, zdobení ovocných košíčků aj. Přitom dostaly zkušené rady
a informace od pí. cukrářky.
2. Příprava prezentace ve škole. Sestavení zpracovaných samostatných prací na nástěnku. Příprava
výstavky hotových vlastnoručně vyrobených cukrářských výrobků a současných i starých pomůcek
potřebných při práci cukráře. Prezentace řemesla cukrář- žačky doplňovaly i vlastní zážitky.
3. Zhodnocení dne, povídání si i o jiných řemeslech. Práce s webem www.karierniportfolio.cz
žáci vyhledávají i jiná povolání, přičemž se dozví, jaká je pracovní náplň dané profese, zabývají se
dispozicemi osoby, která by dané povolání měla vykonávat. Následuje diskuze. Poté webovou stránku
využívají k vyhledání povolání, které je zajímá.
Závěr
Žáci se seznámili s tím, co vše je zapotřebí, pokud se chtějí věnovat uvedenému zaměstnání. Dozvěděli
se, kde si mohou důležité informace vyhledat, nahlédli rovněž „do praxe“ a sami si praktickou část
vyzkoušeli. Úspěchem projektu bylo rozhodnutí jedné žákyně devátého ročníku jít studovat tento
obor.
Autor: Ivana V.
80
Projektový den – Den řemesel – Keramik
Zakázka
Návrat k řemeslům – projektový den řemesla – dílna Keramik
Cíle
Cíl č. 1
Seznámit vybranou skupinu žáků druhého stupně s oborem keramik – základními informacemi,
historií, možností studia, předpoklady k výkonu povolání aj.
Cíl č. 2
Využití webu „kariérní portfolio“ – seznámit žáky s uplatněním na trhu práce.
Cíl č. 3
Možnost vyzkoušení si výroby keramiky.
Situace na začátku
(před intervencí)
Ve skupině je 11 žáků – 8 chlapců, 3 dívky. Účastníky jsou žáci 7. a 8. třídy.
Řešení
1. krok
Jeden měsíc před projektem byly žákům rozděleny úkoly, na kterých měli ve dvojicích pracovat.
Někteří zvolili referáty, jiní prezentace v oboru keramik.
2. krok
Po 14 dnech se uskuteční další schůzka, na které bude vše kontrolováno a upřesněno, zda je něco
nutné přepracovat. Žáci mají najít svou vlastní předlohu pro výrobek z keramiky.
3. krok
Možnost návštěvy keramické dílny či vyprávění o malování keramiky.
4. krok
Realizace projektového dne:
1. Seznámení s oborem, jeho historií, zajímavostmi, možností studia a uplatnění v oboru.
2. Práce s webem www.karierniportfolio.cz pracovní náplň, možnost uplatnění na trhu práce,
předpoklady pro výkon povolání. Následuje společné zamyšlení nad profesí, práce s webem
a možnostmi webu ve volbě povolání.
3. Vlastní prezentace žáků před skupinou na předem zadané téma z oblasti keramiky, prezentace
obrázků, videí k různým druhům keramiky a k výrobě keramiky.
4. Vytvoření nástěnky na chodbě školy s daným oborem a samotnými výrobky.
5. Výroba keramiky dle vlastních předloh.
6. Skládání a slepování puzzle, keramiky, pracovní listy.
Závěr
Žáci se seznámili s keramikou, s možností studia, vyzkoušeli si, zda mají nějaké předpoklady pro
daný obor, zjistili, co vše je nutné pro výkon tohoto povolání. Obdrželi informace, kde lze všechny
informace získat a jak pracovat s webem k volbě povolání, na koho se obrátit, když si nebudou vědět
rady.
Autor: Renata Š.
81
Projektový den – Den řemesel – Krejčí
Zakázka
Projektový den Řemesla - dílna: Krejčí
Cíle
Cíl č. 1
Seznámení s pojmem učební obor, web Kariérní portfolio.
Cíl č. 2
Motivace k výběru učebního oboru krejčí – nabídka oboru v rámci ČR, předpoklady, náplň práce,
uplatnění absolventa atd.
Cíl č. 3
Praktická zkušenost – vlastní výrobek.
Situace na začátku
(před intervencí)
Obor krejčí si vybrala skupina devíti žáků 2. stupně - o tomto oboru neměli žádnou představu.
Řešení
1. krok
Seznámení s existencí webu www.karierniportfolio.cz. Zadání samostatné práce, rozdělení
jednotlivých úkolů, individuální vypracování, konzultace s vyučujícím.
2. krok
Návštěva firmy SafeArt
- setkání s majitelem
- informace o firmě - vznik, zaměstnanci, výrobky, odbyt
- ukázka prostředí, v němž zaměstnanci pracují
- ukázka, strojů, které v této firmě používají
- praktické ukázky - jednotlivé fáze výroby oděvu
3. krok
Prezentace, panel (prezentace - zpracování přidělených úkolů, shromáždění materiálu, tisk)
4. krok
Realizace projektového dne:
1. Seznámení s oborem, možnost studia v rámci ČR
2. Prezentace prací – historie, vývoj, současnost, materiály
3. Ukázky jednotlivých materiálů
4. Praktická část - výroba jehelníčku
5. Tvorba panelu
Závěr
Žáci, kteří na začátku projektového dne vůbec netušili, co tento obor obnáší, získali nové informace
a představu o krejčovském řemesle. V praxi viděli celý proces vzniku pracovního oděvu, viděli
dělbu práce jednotlivých zaměstnanců. Přímo v dílně si vyzkoušeli, že není jednoduché ušít byť jen
jednoduchý výrobek. Někteří žáci poprvé v životě pracovali s jehlou a nití. Tato zkušenost se jim určitě
bude hodit v budoucím životě a možná i při výběru svého budoucího povolání.
Autor: Jana V.
82
Projektový den – Den řemesel – Pekař
Zakázka
Žáci 2. stupně se seznámí teoreticky i prakticky s řemeslem pekař – pekařka.
Cíle
Cíl č. 1
Žák se seznámí s provozem pekárny, pozná práci pekaře.
Cíl č. 2
Žák získá vědomosti o povolání pekaře.
Cíl č. 3
Žák si prakticky vyzkouší dané řemeslo.
Situace na začátku
(před intervencí)
Skupina žáků měla 11 dětí od 6. – 9. třídy. Vybrali si povolání pekaře z dané nabídky řemesel.
Řešení
1. krok
Žáci byli rozděleni na menší skupinky a rozdělili si dané úkoly:
- Historie a budoucnost pekařství, náplň práce pekaře, možnost studia tohoto oboru ve Zlínském
kraji, předpoklady pro práci pekaře.
- Své poznatky shromažďovali a připravovali podklady pro prezentaci.
2. krok
Návštěva místní pekárny kde se žáci seznámili s provozem, poznali pracovní postupy výroby chleba
a sladkého pečiva. Zjišťovali, jaké druhy pečiva pekárna vyrábí, kde všude se rozváží. Zaměstnanci
pekárny nám ochotně odpovídali na dotazy. Všechno pečivo se zde vyrábí ručně. Pekárnu jsme
navštívili před projektovým dnem.
3. krok
Získané informace žáci zpracovávali a prezentovali ostatním žákům školy.
4. krok
Praktická část – žáci se přímo pod vedením pekaře naučili plést vánočku. Dále tvořili plněné šátečky
a rohlíčky. Poznali, že práce pekaře není lehká, ale že v malé pekárně může být tvořivá.
Závěr
Žáci se teoreticky i prakticky seznámili s povoláním pekař. Poznali klady i zápory tohoto řemesla tvořivost - noční práce. Pochopili jeho důležitost, v praktické části získali dovednosti, které můžou
využít v dalším životě. Tyto vědomosti a dovednosti můžou ovlivnit rozhodování v budoucí kariéře.
Autor: Jiřina M.
83
Projektový den – Den řemesel – Zahradník
Zakázka
Zvýšení povědomí žáků druhého stupně o možnostech studia v oboru zahradník/ zemědělec, které
je možné navštěvovat po dokončení základní školní docházky. Zaměření na vývoj tohoto oboru,
možnosti a podmínky studia a také jeho využitelnost na trhu práce.
Cíle
Cíl č. 1
Získání přehledu o vývoji oboru zahradník/ zemědělec.
Cíl č. 2
Získání informací o konkrétních možnostech studia v daném oboru.
Cíl č. 3
Vyzkoušení svých dovedností nezbytných pro dané povolání v praxi.
Situace na začátku
(před intervencí)
Ve skupině je 10 dívek. Šest dívek 6. třídy, dvě dívky ze 7. třídy a dvě dívky z 8. třídy. Všechny dívky ve
skupině se dobře znají, což usnadňuje spolupráci.
Řešení
1. krok
Skupina se sešla již několik týdnů předem. Žáci obdrželi informace o průběhu našeho projektu
a především jeho cíli.
2. krok
Žákům byly rozděleny úkoly do skupin o dvou až třech žácích. Jedna skupina se zaměřila na historii
a vývoj zahradnictví a zemědělství, a hledala rozdíly mezi situací v dřívějších dobách a dnes. Další
skupina zjišťovala, kde jsou nejbližší možnosti studia tohoto oboru a co je třeba splňovat pro přijetí
na tyto školy. Třetí skupina se zaměřila na osobnost zahradníka/ zemědělce. Jaké vlastnosti by měl
mít a jaké vlastnosti nejsou pro toto povolání přínosem. Tato skupinka se zaměřila také na klady
a zápory tohoto povolání. Poté ještě jedna z dívek zjišťovala informace o adventním věnci, který se
měl stát našim konečným výrobkem.
3. krok
Žáci shromažďovali materiál potřebný na výrobu adventních věnců a dekorací.
4. krok
Výroba adventních věnců a svícnů pod dozorem zkušené zahradnice a květinářky, která také žákům
ráda zodpověděla jakékoli dotazy týkající se tohoto povolání.
5. krok
Vytvoření nástěnky, která podává informace o oboru zahradník/ zemědělec. Seznámení spolužáků
s informacemi nabytými během našeho projektu.
Závěr
Žáci se během našeho projektu dozvěděli spoustu nových informací o oboru zahradník/ zemědělec.
Někteří na základě nich přemýšlí o oboru zahradník, jako o svém budoucím povolání. Jiní naopak
zjistili, že zahradnictví zřejmě nebude mezi obory, pro jejichž studium se budou v budoucnosti
rozhodovat.
Autor: Bohuslava P.
84
Možnost nasměrování kariérního výběru
Zakázka
Volba povolání - hodina OV- 9. třída
Cíle
Cíl č. 1
Ujasnění si vlastních schopností a předpokladů, dále pak zájmů.
Cíl č. 2
Seznámit skupinu žáků s webovou aplikací „kariérní portfolio“.
Situace na začátku
(před intervencí)
Skupina 18 žáků 9. třídy ZŠ, letošní školní rok (za půl roku) je čekají přijímací zkoušky na střední
školy. Mnozí z nich ještě nemají jasno v tom, co by chtěli studovat, natož jaké povolání v budoucnosti
vykonávat.
Řešení
1. krok
Můj soused, celoskupinová práce, zároveň práce ve dvojicích: Nejprve náhodné rozlosování do dvojic.
Následuje zadání: „Jsem nový učitel a Tvým úkolem je představit mi svého souseda. Řekni mi o něm,
co jej baví, co umí. Nesmíš se jej však na nic zeptat, než úkol splníš. Zároveň se nesmíš vyjadřovat
k tomu, co o Tobě řekne on.“ Postupné představování. Shrnutí: Na každém ze třídy jsme našli něco,
co jej baví, v čem je dobrý. Na základě toho přecházíme ke kroku 2.
2. krok
Mé schopnosti, zájmy, dispozice: Na základě kroku 1 máme již vodítko k tomu, abychom byli schopni
ujasnit si, co nás baví, v čem jsme dobří, co nám jde, jaké máme vlastnosti, ale i co nám nejde. Vše si
sepíšeme do sešitu, nahlas čteme a hodnotíme. Popříp. doplníme. Poté si žáci zkouší na stránkách
www.gwo.cz udělat dotazník zájmů a dotazník dovedností, na základě kterých je jim nabídnuta široká
škála možných zaměstnání. Tyto výsledky žákům vytiskneme a přecházíme ke kroku 3.
3. krok
Práce s webem www.karierniportfolio.cz. Žáci jsou seznámeni s webovou stránkou a spolu
procházíme jednotlivé sekce stránek, upozorňujeme na dispozice u jednotlivých profesí a především
klademe důraz na to, aby si žáci při pozdější samostatné práci přečetli a zapřemýšleli nad náplní
dané profese. Poté na základě zaměstnání, která žákům vyšla v kroku 2, zadáme samostatnou práci:
„ Vyhledej povolání, která Ti byla vyhodnocena v předchozím úkolu, prostuduj veškeré informace
o daných profesích a zhodnoť, zda zkoumaná práce je ta, kterou bys chtěl v budoucnu vykonávat.“
4. krok
Zhodnocení: hodnotíme, zda jsme našli povolání, které bychom v budoucnu mohli a chtěli vykonávat,
popříp. vyhledáme, jaké studium musíme zvolit, abychom dané profese dosáhli.
Závěr
Žáci se dozvěděli, jak postupovat při výběru dalšího studia a povolání, pokud sami nejsou rozhodnuti
nebo neví, co dál.
Autor: Eva A.
85
METODY KARIÉRNÍHO PORTFOLIA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Základní škola Ostrožská Nová Ves
Rozhovor s Mgr. Alenou Horákovou, ředitelkou školy.
Proč jste se rozhodla zapojit vaši školu do projektu?
Líbí se mi, že projekt nabízí systémové řešení kariérového poradenství pro základní i střední školy. Dnes není
problém získat velké množství informací z oblasti kariérního poradenství, ale právě toto jejich množství
učitele a žáka spíš zahltí, musí věnovat čas jejich zpracování, vyhodnocení. Webová aplikace projektu
nabízí problematiku volby povolání zpracovanou přehledně a systematicky. Navíc je webová aplikace
zpracovaná velmi názorně a jednoduše, takže pomáhá nejen učitelům a žákům, respektive studentům, ale
i rodičům, absolventům škol a lidem s praxí. Navíc je to nabídka, která vychází z potřeb reálného světa –
zaměstnavatelů a trhu práce.
Zaujaly mě cíle projektu, vedle kariérového poradenství učit žáky zodpovědnosti za svůj život. Téměř na
každé exkurzi si zaměstnavatelé stěžovali na nedostatečnou motivaci, nadšení a zaujetí pro věc, chybějící
sociální kompetence. Chceme být moderní školou, která umí žáky připravit na reálný život. Ale bez toho,
že bychom se podívali „do terénu“ a poznali firemní svět, to nejde. Jsem ráda za možnost vidět firemní svět
na vlastní oči, mít příležitost komunikovat se zaměstnavateli, personalisty a odborníky z výroby či obchodu
přímo ve firmách, vidět v jakém prostředí dnes pracují na příklad dělníci ve strojírenství, že i práce dělníka
může být zajímavá, kreativní, smysluplná, potřebná a finančně dobře hodnocená.
Naši učitelé díky exkurzím získali kontakty na firmy a pak už pro ně nebyl problém oslovit personalistu či
někoho z vedení firmy a domluvit si exkurzi pro naše žáky.
Říká se, že dobrý život žijeme tehdy, když si o něm můžeme rozhodovat. A toto je možná jedna z cest, jak na
to připravit naše žáky – dát jim nabídku, informace. Často se setkávám s tím, že mí kolegové chtějí víc než
žáci, aby se naučili, uměli, vyznali se. Ideální by bylo, aby žáci pochopili, jakou výhodu jim přinese to, když
budou umět, vyznají a budou mít co nabídnout.
Myslím si, že pro úspěšné zavedení metody kariérního portfolia je důležitá podpora vedení školy, vůle
uvolňovat na vzdělávání, exkurze či besedy, odměňovat schopné, kteří vaši vizi naplňují.
Na začátku všeho musíte nastínit pedagogům, své představy, kam chcete, aby škola směřovala. Tato vize
a cíle by pak měly oslovit většinu z nich, protože jejich naplnění je úkol pro celý tým. U nás ve škole se do
projektu zapojili větší či menší měrou všichni pedagogové.
V následující části jsou popsány jednotlivé role v systému na naší škole:
Kariérová poradkyně
Její aktivity směřují k žákům, jejich rodičům a kolegům. Práce s žáky – poskytuje kariérové
poradenství, vyučuje předmět volba povolání, který máme v ŠVP zařazen v 8. ročníku. V rámci tohoto
předmětu žáky seznamuje s webovou aplikací www.karierniportfolio.cz, dělá s nimi dotazníky zájmů,
případně organizuje exkurze pro žáky do firem, besedy se zástupci SŠ, kteří navštěvují naši školu.
Pro rodiče 8. a 9. ročníků pořádáme dvakrát za rok schůzky s tematikou kariérového poradenství, má na
starosti jejich organizaci.
Kolegy pravidelně informuje o novinkách v oblasti kariérového poradenství, o připravovaných akcích,
exkurzích, besedách či vzdělávacích aktivitách apod.
86
Třídní učitelé
Nejsou kariéroví poradci, ale jsou s žáky v každodenním kontaktu, často znají velmi dobře schopnosti
a dovednosti žáků. Mohou tedy žákům poskytnout radu o jejich silných a slabých stránkách, pracují na
rozvoji sociálních kompetencí v rámci třídnických hodin a školních či třídních aktivit, znají webovou aplikaci,
absolvovali vzdělávání, takže by měli být schopni dát žákům a případně jejich rodičům informaci a možná
i kontakt na další instituce, které jim mohou pomoci, mají informace o trhu práce a ví o užitečných odkazech
na webu.
Učitelé předmětů Jazyková komunikace a Člověk a společnost
(čeština, výchova k občanství, výchova ke zdraví)
Mohou motivovat žáky, přimět je k přemýšlení, jakou roli v jejich životě hraje zaměstnání, co je to
nezaměstnanost, jak má dopad na život člověka, učit žáky komunikovat, vyjednávat apod.
Učitelé předmětů Člověk a příroda, Člověk a svět práce
(fyzika, praktické činnosti)
K zařazení aktivit projektu v hodinách fyziky, v praktických činnostech mohou být dva důvody. Současný
trh práce vykazuje nedostatečný počet technicky vzdělaných lidí, dělnických profesí. Žáci často nemají
vůbec přehled, jaké profese mohou studovat a jaké požadavky jsou na studenty těchto oborů kladeny.
Díky projektu mohou získat představu, že uplatnění v technických oborech je reálné a může být zajímavé.
Další důvod je, že fyzika je předmět, který připravuje žáky na studium technických oborů, získáním vazby
na trh práce mohou získat motivaci k jejímu studiu, pochopí smysluplnost fyzikálního učiva pro praxi. Při
seznamování žáků s technickými profesemi lze využít přímo web, pexeso, soutěže, popřípadě další pomůcky.
87
Praktická využitelnost projektu Kariérní portfolio na základní škole
Zakázka
Zkvalitnit kariérové poradenství ve škole.
Cíle
Cíl
Nabídnout žákům a rodičům konkrétní informace o schopnostech žáků, zkvalitnit pomoc při výběru
dalšího studia.
Situace na začátku
(před intervencí)
Naše základní škola je úplná, navštěvuje ji kolem 250 žáků. Volbu dalšího studia žáků vnímáme jako
důležitou, nabízíme poradenské služby výchovné poradkyně, která splňuje kvalifikační předpoklady
pro tuto práci, absolvovala studium pro výchovné poradce v rozsahu 250 hodin a pravidelně se
v oblasti kariérního poradenství vzdělává. Rodičům i žákům poskytuje výchovná poradkyně
konzultace, pro rodiče žáků 9. ročníků jsou minimálně dvakrát za rok realizované schůzky, na kterých
dostanou informace o aktuální nabídce studia na středních školách. Žákům jsou nabízeny informace
od konkrétních středních škol z okolí formou besed se zástupci škol, našim žákům umožňujeme
návštěvu středních škol při dnech otevřených dveří. Dále je ve školním vzdělávacím programu pro
žáky 8. ročníku zařazena volba povolání jako předmět s hodinovou dotací. Přes naše vysoké nasazení
postrádáme koncepčnost a větší pomoc ze strany MŠMT v této problematice. Zdrojů informací dnes
mají žáci i rodiče k dispozici opravdu hodně a ukazuje se, že role školy se mění a je potřeba službu
v oblasti kariérního poradenství přizpůsobit dnešním podmínkám. Dnešní střední školy přijímají
téměř všechny žáky, kteří se přihlásí a nekladou důraz na schopnosti žáků. Máme zpětnou vazbu od
bývalých žáků, že stále častěji se stává, že dítě nezvládá studium na střední škole a pokud studium
dokončí, musí vynaložit velké úsilí, není motivované k dalšímu studiu, nemá reálnou šanci být úspěšný
na trhu práce. Hledáme proto stále nové cesty, jak naši práci zkvalitnit a tento negativní stav zlepšit.
Řešení
1. krok
Zapojení se do projektu Kariérní portfolio byla jedna z možností. Proškolením s prací s webem
Kariérní portfolio prošla nejprve ředitelka školy a výchovná poradkyně, která začala využívat tento
web v hodinách volby povolání v 8. ročníku. Žáci si mohli svoje schopnosti a dovednosti zjišťovat
prostřednictvím sekce Profil a sebehodnocení, silné a slabé stránky tohoto webu nejen ve škole,
ale i doma, což se ukázalo jako výhoda. Podařilo se aktivizovat nejen žáky, ale i rodiče, kteří začali
projevovat větší zájem o konzultace ohledně schopností jejich dětí a poradenství ohledně správné
volby dalšího studia.
2. krok
V dalším kroku byli všichni pedagogové na práci s webem proškoleni. Díky tomu se rozšířil počet osob,
které mohou pomoci žákům při volbě povolání. Na pomoci při výběru dalšího studia se začali podílet
i třídní učitelé, ke kterým mají žáci velkou důvěru, často se na ně obrací při řešení problému jako na
první. Každý učitel ve svém oboru může využít webu při orientování žáků na správnou volbu tím, že
zná dobře schopnosti žáků a může nasměřovat žáky ke studiu oboru, na který má žák předpoklady,
ale buď o něm neví, nebo by si ho žák sám nevybral. Pedagogové začali využívat web i v nižších
ročnících, kdy si žáci například v sekci Volba povolání mohou zjistit více informací o různých profesích
a hlavně jsou už v nižších ročnících zainteresovaní, aby přemýšleli o své budoucnosti.
3. krok
Vyučujícím bylo během projektu umožňováno vyjíždět na exkurze do různých firem. Výchovná
poradkyně se zúčastnila všech exkurzí. Tyto exkurze umožnily pedagogům poznat reálný svět práce
a nabídnout žákům i rodičům informaci o aktuální poptávce zaměstnavatelů.
Závěr
Díky projektu se podařilo vytvořit vlastní koncepci kariérního poradenství, využitelnost kvalitně
zpracovaného webu v hodinách nejen pro volbu povolání, ale i v ostatních předmětech nebo nižších
ročnících. Nadále sice zůstává hlavní práce v oblasti kariérového poradenství na výchovné poradkyni,
ale byli proškoleni ostatní pedagogové, kteří mohou pomoci v této problematice. Exkurze pedagogů
umožnily získat reálnou představu o světě práce a o potřebách současných zaměstnavatelů a mohou
i výuku přizpůsobit požadavkům dnešní doby.
Autor: Renata N.
88
Nízká motivace k učení na základní škole
Zakázka
Zlepšit slabé studijní výsledky u žáků 8. ročníku a špatnou pracovní morálku ve třídě, zvýšení motivace
ke studiu, angažovanost žáků.
Cíle
Cíl č. 1
Zlepšení pracovní morálky a studijních výsledků žáků, motivovat žáky ke studiu – mít co nabídnout
budoucímu zaměstnavateli.
Cíl č. 2
Využití webové aplikace „kariérního portfolia“, seznámit žáky s nabídkou trhu práce a možnostmi
uplatnění na trhu práce.
Situace na začátku
(před intervencí)
Ve třídě je 26 žáků. Třída se skládá ze žáků nadaných, ale také z většího počtu slabých žáků. Jsou
mezi nimi rozdíly v přístupu k práci ve škole a také v domácí přípravě. Absence žáků není vysoká,
s docházkou do školy problémy ve třídě nejsou. Práce třídního učitele i výchovného poradce přináší
jen malé a krátkodobé zlepšení situace ve třídě.
Řešení
1. krok
Práce ve skupině
Seznámení se situací na trhu práce, statistické údaje o nezaměstnanosti, diskuze na téma „co přináší
lidem zaměstnanost“, požadavky zaměstnavatelů směrem k zaměstnancům, výběr zaměstnání,
kvalita života, seznámení s webovou aplikací www.karierniportfolio.cz, návštěva IPS při úřadu práce
v Uherském Hradišti.
2. krok
Individuální práce
Individuální práce s webem www.karierniportfolio.cz:
1. popisy povolání, rozhovory s konzultanty,
2. sebehodnocení – žáci si pomocí Dotazníku volby povolání DVP vyplnili položku zájmy, pak silné
a slabé stránky,
3. co jsou ochotni obětovat zaměstnání,
4. osobní kontrakt (co můžu zlepšit, co pro zlepšení studijních výsledků můžu udělat),
5. žáci byli vyzváni, aby se dotazovali konzultantů přes web.
3. krok
Doporučení žákům a jejich rodičům, že se mohou doma sami vrátit k webu, pročíst, co je zajímá,
mohou si web projít s rodiči.
Závěr
Je důležité, aby si žáci uvědomili, že získané vědomosti na základní škole jsou důležité pro jejich další
studium a přípravu na budoucí povolání. Smyslem aktivit je mimo jiné i to, aby se více se zamysleli
nad tím, co chtějí v životě dělat a jaké kompetence je k tomu třeba získat. Pro větší motivaci ke studiu
je nezbytná vnitřní motivace žáků.
Autor: Renata N.
89
Žáci základní školy na exkurzi do firmy
Zakázka
Exkurze žáků do firmy – seznámení žáků s pracovními pozicemi ve firmě s technickým zaměřením,
motivace žáků ke studiu technických oborů, rozhovor s personalistou, o jaké zaměstnance mají zájem.
Cíle
Cíl:
Zvýšit zájem žáků o technická povolání, ukázat jim různé technické profese. Seznámit je s pracovním
prostředím v dané firmě a s firemní kulturou. Informovat je prostřednictvím personalisty z firmy
o požadavcích na zaměstnance, přimět je k zamyšlení, co by měli a mohli udělat pro to, aby očekávání
zaměstnavatelů splnili.
Situace na začátku
(před intervencí)
V rámci předmětu Volba povolání se u žáků 8. a 9. třídy projevoval malý zájem o technická povolání.
Žáci si většinou volili maturitní obory s jiným zaměřením, zájem o učební obory byl ve všech volených
oborech minimální. I přes upozornění na situaci na trhu práce a poptávkou po technických povoláních
ze strany zaměstnavatelů nebyl zájem o technická povolání.
Řešení
1. krok
V rámci projektu Kariérní portfólio jsme měli možnost navštívit řadu firem. Jedna z nich byl Aircraft
Industries, a.s. v Kunovicích. Exkurze byla velmi zajímavá a dala nám možnost nahlédnout nejen
do různých fází při výrobě letadel, ale také seznámit se s různými profesemi, které jsou potřebné
pro jejich výrobu. Na základě této kladné zkušenosti jsme vybrali 15 žáků z 8. a 9. třídy se zájmem
o techniku a zorganizovali pro ně exkurzi do Aircraftu Industries, a.s. v Kunovicích. Často se jednalo
o žáky, kteří navštěvovali kroužek mladých debrujárů. Návštěva exkurze byla dobrovolná,
v odpoledních hodinách a „za odměnu“. Žáky výroba letadel velmi zaujala a dokazovali to nejen
dotazy k výrobě samotné, ale také se zajímali o jednotlivé profese a možnosti, kde je studovat a co
všechno je třeba při této práci umět a zvládnout.
2. krok
V rámci předmětu Volba povolání pak žáci, kteří se exkurze zúčastnili, informovali ostatní spolužáky
o poznatcích, které si z exkurze přinesli. Vyprávěli o tom, co je nejvíce zaujalo či překvapilo. Společně
jsme potom rozebírali jednotlivé profese, s kterými se tam žáci setkali, o jednotlivých učebních či
studijních oborech, které jsou potřebné pro danou profesi.
Závěr
Je třeba žáky nejen informovat o učebních a studijních oborech. Důležité je také seznámit je s nabídkou
volných míst v regionu a skladbě firem, ukázat jim povolání v praxi, ve firmě, kde se po ukončení
studia mohou ucházet o zaměstnání. V zájmu uplatnění se na trhu práce je třeba volit studijní obor
nejen podle momentálního zájmu, ale také z pohledu hledání pracovního místa po ukončení studia.
Autor: Renata N.
90
Praktická využitelnost webu Kariérní portfolio v hodinách českého jazyka
Zakázka
Motivovat 8. třídu k učení se slohových útvarů a slohových postupů.
Cíle
Cíl č. 1
Naučit žáky správně tvořit strukturovaný životopis.
Cíl č. 2
Názorná ukázka okamžitého využití dovednosti vytvořit životopis.
Cíl č. 3
Důležitost „klíčování“ informací jako dovednosti nejen mediální (vložení průřezového tématu MV).
Situace na začátku
(před intervencí)
Ve třídě je 29 žáků. Třída se skládá z 19 chlapců, 10 děvčat. Součástí třídy je 8 žáků s individuálním
vzdělávacím plánem., z toho dva jsou medikovaní, jeden s dalším zdravotním omezením. Třída je
velmi náročná na individuální přístupy, početnost ve třídě způsobuje obrovskou nesoustředěnost,
častou deziluzi v učení u dětí. Ve třídě je čím dál více žáků, kteří se vzrůstající obtížností učiva nevědí,
proč si dané učivo osvojit. Čím dál častěji se objevuje otázka: „K čemu nám to bude?“
Řešení
1. krok
Žáci byli v třídnické hodině seznámeni s webem www.karierniportfolio.cz. V hodině ČJ jsme se
zastavili u sekce Profil a Sebehodnocení, které si žáci už vyplnili s kariérovou poradkyní. Znovu jsme
se vrátili k zájmům v podsekci Zájmy a podsekci Silné a slabé stránky. Žákům při této příležitosti bylo
vysvětleno, co je to přímá a nepřímá charakteristika (hodina Komunikace a slohu).
2. krok
Z podsekce Silné a slabé stránky pak odvozovali kompetence (bylo nutné vysvětlit pojem).
3. krok
Žáci si v sekci Volba povolání zvolili to své.
4. krok
Následným krokem bylo využití sekce Okolní svět, podsekce Co ode mě očekává zaměstnavatel. Tady
si žáci uvědomovali, zdali jejich zájmy, silné stránky dokážou požadavkům zaměstnavatele vyhovět.
Tato podsekce se stala klíčem pro výběr údajů do životopisu.
5. krok
Tvorba vlastního životopisu. Využili jsme sekce Životopis jako zdařilého návodu k tvorbě
strukturovaného životopisu. Zde žáci volili, které údaje ze svého vlastního života v životopise zmíní.
Zabývali jsme se účinky jednotlivých sdělení na zaměstnavatele. Na ukázkách jsme porovnávali údaje
ve strukturovaném životopisu a například v umělecky podaném životopisu. Účinky sdělení jsme
hodnotili. Žáci byli seznámeni s pojmem „klíčování“, které probíhá i ve tvorbě mediálních sdělení.
Závěr
Žáci získali dovednost (tvorba strukturovaného životopisu), pochopili důležitost této dovednosti
pro každého bez ohledu na prospěch, začali vnímat účinky jednotlivých sdělení. Na webu www.
karierniportfolio.cz. viděli okamžité praktické využití.
Autor: Markéta F.
91
Nízké povědomí o způsobech učení sebe sama, nízká motivace k učení na základní škole
Zakázka
Zlepšení studijních výsledků v 8. třídě, pochopení důvodu, jak a proč se učit, zvýšení osobní iniciativy
jednotlivých žáků, zodpovědnost za svůj život.
Cíle
Cíl č. 1
Zvýšit motivaci k učení tím, že si žák prostřednictvím karierního portfolia umí stanovit hlavní a dílčí
cíle v různých vyučovacích předmětech, a to vzhledem k budoucímu povolání.
Cíl č. 2
Využití webu Kariérní portfolio v práci třídního učitele, jehož náplní je umět poskytnout radu nejen
dítěti, ale i rodiči.
Cíl č. 3
Seznámení rodičů s webem Kariérní portfolio s cílem umět dítěti pomoct při učení.
Situace na začátku
(před intervencí)
Ve třídě je 29 žáků. Třída se skládá z 19 chlapců, 10 děvčat. Součástí třídy je 8 žáků s individuálním
vzdělávacím plánem, z toho dva jsou medikovaní, jeden s dalším zdravotním omezením. Třída je
velmi náročná na individuální přístupy, početnost ve třídě způsobuje obrovskou nesoustředěnost,
častou deziluzi v učení jak u dětí, tak u rodičů. Děti ani rodiče nevědí, jak situaci změnit.
Řešení
1. krok
Žáci se seznámili s webem www.karierniportfolio.cz, a to nejprve obecně. V následující hodině jsme
se zaměřili na sekce Profil a Sebehodnocení, které si žáci vyplňovali. Práci mohli dokončit doma – po
dohodě s rodiči, popř. mohli některé položky konzultovat individuálně s třídní učitelkou či výchovnou
poradkyní.
2. krok
Žáci si v sekci Volba povolání zvolili to své povolání, seznámili se s jeho popisem.
3. krok
Každý žák si definoval, jaké dovednosti bude ke svému povolání potřebovat a který předmět je
důležitý, ve kterém předmětu by chtěl dosáhnout zlepšení.
4. krok
V daném předmětu si každý žák stanovil plán (sekce Plán). Byl kladen důraz na proveditelnost,
měřitelnost, termínovanost. Tento úkol byl velmi složitý, žáci nejsou zvyklí takto pracovat, plánovat.
Museli jsme se k němu vícekrát vracet. Protože ale plánování je velmi důležité, věnovali jsme mu
v třídnických hodinách poměrně dost času.
5. krok
Seznámení rodičů s webem Kariérní portfolio obecně, pak zaměření na sekci Plán jako návod, jak
k učení přistupovat.
Závěr
Práce třídního učitele zahrnuje nejen návod, že je nutné zlepšit prospěch, ale také schopnost poradit,
jak se to dá v jednotlivých předmětech provést. Web Kariérní portfolio tento návod poskytl. Žáci
se ve spolupráci s třídní učitelkou učili, jak si jednotlivé kroky naplánovat. Zároveň byl tento návod
poskytnut i rodičům. Důraz byl zejména ve skupině žáků kladen na osobní zodpovědnost.
Autor: Markéta F.
92
Motivace k učení technických předmětů
Zakázka
Zvýšení motivace ke studiu fyziky, aktivizace žáků při studiu, diagnostika příčin neúspěchu v hodinách
fyziky.
Cíle
Cíl č. 1
Motivovat žáky ke studiu fyziky, ukázat široké využití poznatků z fyziky v různých oborech lidské
činnosti.
Cíl č. 2
Využití webové aplikace „kariérního portfolia“, seznámit žáky s konkrétní nabídkou trhu práce
a možnostmi uplatnění na trhu práce v technických oborech.
Cíl č. 3
Umožnit žákům díky webové aplikaci posoudit jejich dovednosti a schopnosti s ohledem na možnost
uplatnění v technických oborech.
Situace na začátku
(před intervencí)
Ve třídě je 28 žáků. Třída se skládá ze žáků nadaných, ale také z většího počtu slabých žáků. Jsou mezi
nimi rozdíly v přístupu k práci ve škole a také v domácí přípravě. Velký počet žáků často představuje
problém v možnosti individuálního přístupu k jednotlivci. Učitel má díky tomu nesnadnou práci při
posuzování příčin neúspěchu žáka, zda se jedná o nedostatečné schopnosti, špatnou přípravu nebo
zda žák není motivován ke studiu fyziky.
Řešení
1. krok - Řízená diskuze
Žákům je předložena otázka: Proč se učíme fyziku? Následně probíhá diskuse, role učitele je
aktivizovat žáky k diskuzi a usměrňovat ji, aby žáci našli i důvod využití poznatků při dalším studiu
a budoucí profesi.
2. krok - Brainstorming
V jakých profesích potřebuješ fyziku?
3. krok - Práce s pexesem - skupinová práce
Přiřaď profesím z pexesa náplň práce. Použila jsem slovní pexeso pro oblast strojírenství. Žáci
pracovali ve skupinách, navzájem se radili, přesto pro ně bylo obtížné správně spojit některá povolání
s popisem.
4. krok - Kontrola a vyhodnocení práce s pexesem
Kontrola správnosti přiřazení, hledání správných odpovědí na webu, hodnocení úspěšnosti.
5. krok - Seznámení s webem
Seznámení s webovou aplikací www.karierniportfolio.cz, sekce popis povolání a rozhovory
s konzultanty. Doporučení žákům že se mohou doma sami vrátit k webu, pročíst, co je zajímá, mohou
si web projít s rodiči.
Závěr
Je důležité, aby si žáci uvědomili, že získané vědomosti na základní škole jsou důležité pro jejich
další studium a přípravu na budoucí povolání. Smyslem aktivit je mimo jiné i to, aby se seznámili
s technickými obory a potřebnými předpoklady pro takové profese.
Překvapivé pro mě bylo, že i žáci s technickým myšlením v pololetí 8. třídy, rok předtím, než si vyplňují
přihlášky na střední školy, váhali nad správným řešením. Bylo by zapotřebí více podobných pomůcek,
aktivit a možná doplnit i návštěvou firmy a vidět technická povolání na vlastní oči.
Autor: Alena H.
93
INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ V SYSTÉMU KARIÉRNÍHO PORTFOLIA NA
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE V OTROKOVICÍCH
Střední průmyslová škola Otrokovice
Rozhovor s Mgr. Liborem Baselem, ředitel Střední průmyslové školy v Otrokovicích
Proč se Střední průmyslová škola v Otrokovicích zapojila projektu Kariérní portfolio?
Důvodů, proč se naše škola do projektu zapojila, bylo několik. Jsme školou, jejíž absolventi nastupují po
maturitě nebo závěrečných zkouškách většinou přímo do pracovního procesu. Díky spolupráci s řadou
firem našeho kraje při zajištění odborné výuky, jsme velmi dobře obeznámeni s požadavky pracovního
trhu i s požadavky zaměstnavatelů. Jsme si vědomi, že odborné kompetence samy o sobě, pro úspěšnou
profesní kariéru, nestačí.
V tomto ohledu přinesl projekt mnoho užitečného. Kariéroví a výchovní poradci, stejně tak i učitelé
odborných předmětů, měli možnost se v průběhu projektu zúčastňovat pravidelných exkurzí do různých
firem. Měli možnost hovořit s odborníky z provozů i s personalisty. Získané informace bylo možné pak
předávat studentům a pomáhat jim tak vytvářet si reálnou představu o pracovním trhu v daném regionu.
Dalším důvodem bylo, že chceme být školou, která vede svoje studenty k samostatnosti a ke schopnosti
reálně posoudit svoje osobnostní předpoklady. Projekt nabízí celou řadu možností, jak studenty v tomto
ohledu rozvíjet. Chceme, aby naši absolventi patřili na pracovním trhu k těm, po kterých je poptávka.
Zapojení do tohoto projektu nám umožnilo, se k tomuto cíli velkým dílem přiblížit.
Mgr. Libor Basel, ředitel Střední průmyslové školy v Otrokovicích
94
Možností dalšího uplatnění pro žáka se zdravotním omezením
Zakázka
Žák 3. ročníku oboru Gumař-plastikář (18let). Dozvěděl se, že v možnostech svého profesního
uplatnění ve studovaném oboru bude mít vzhledem k lékařskému nálezu jistá omezení. Nechce
ztratit 3 roky studia a studovat nový obor s odlišným zaměřením. Chtěl by zjistit svoje možnosti,
které má v této oblasti.
Cíle
Cíl č. 1
Vyplnění Dotazníku volby povolání a plánování profesní kariéry s následnou interpretací.
Cíl č. 2
Interpretace výsledků a jejich porovnání s profily povolání ve zvoleném oboru s pomocí webové
aplikace www.karierniportfolio.cz
Cíl č. 3
Najít možnosti a podmínky dalšího uplatnění v oboru popř. v oboru příbuzném.
Situace na začátku
(před intervencí)
Při vstupní lékařské prohlídce do podniku, ve kterém by rád pracoval, mu byla zjištěna lehká forma
alergie na roztoče. Ví, že tato skutečnost je důvodem k nepřijetí do pracovního poměru přesto, že
sem chodí na praxi. Je důležité vyloučit práci v prašném prostředí. Studovaný obor ho baví, zejména
s ohledem na technické zaměření. Ve škole patří k žákům s dobrým prospěchem. V odborných
předmětech je jeho prospěch na velmi dobré úrovni. Je aktivním organizátorem akcí ve škole i mimo
ni. S webovou aplikací KP byl seznámen na konci druhého ročníku.
Řešení
1. krok
Dotazník DVP. Z výsledků bylo zjištěno, že mu vychází ERI/EIR (manažerský typ –hrubý skór 38,
praktický typ– hrubý skór 36, investigativní typ - hrubý skór 36). V oblasti zájmů – rád se podílí na
organizaci akcí pro ostatní, zajímá se o ekologii, chemii, baví ho i fyzická práce- těší ho něco vytvářet
a vidět výsledek, rád čte populárně naučné časopisy.
2. krok
Interpretace a pohovor. Nejvyšší hrubý skór má u žáka manažerský typ. Výsledek koresponduje
i s jeho aktivním přístupem při organizaci akcí, oblíbeností v kolektivu a schopností vzbudit zájem
v ostatních. Je schopen věci naplánovat a zorganizovat. Praktický typ, který se pojí zejména s manuální
prací, odpovídá požadavkům zvoleného oboru. Hrubý skór – investigativní typ odpovídá jeho zájmu
věci pochopit, vidět souvislosti a nacházet řešení. Porovnání výsledků kódu s povoláními chemického
oboru - práce s webovou aplikací.
3. krok
Rozbor dalších možností uplatnění s konkrétním zdravotním omezením. Alergie na roztoče vylučuje
práci v prašném prostředí. Existuje však možnost uplatnění v plastikářském závodě, kde se pracuje
s granuláty a je tak vyloučena vysoká prašnost. Žák plánuje oslovení konzultantů z různých firem
prostřednictvím webové aplikace a požádat je o radu. Vzhledem k nezájmu studovat další obor
s odlišným za měřením, je další možností, pokračovat v nástavbovém studiu obor Provozní chemie.
Studium by rozšířilo jeho spektrum znalostí z oblasti chemie i na další odvětví chemického průmyslu.
Rozšíří se tím spektrum možných pracovních pozic ve studované oblasti. (Dispečer, obchodněekonomické pozice, kontrolor jakosti, normovač, mistr, oblast péče o životní prostředí..)
Závěr
Kompetence i zájmy odpovídají požadavkům na povolání v chemickém průmyslu, musí však brát
ohled na zdravotní omezení a přísná zdravotní kritéria některých chemických provozů. Výše uvedené
možnosti řešení však umožňují obor dostudovat a nalézt uplatnění i přes zdravotní omezení.
Autor: Iva V.
95
Posouzení možností dalšího uplatnění na trhu práce obor hotelnictví
Zakázka
Posouzení možností uplatnění budoucích absolventů oboru Management hotelových a turistických
služeb, současných žáků 3. ročníku. Studenti si uvědomují, že možná ne všichni najdou uplatnění ve
sféře zvoleného oboru. Je tedy třeba zjistit další možnosti jejich budoucího uplatnění na trhu práce.
Cíle
Cíl č. 1
Seznámit studenty s webovou aplikací www.kariernipotfolio.cz
Cíl č. 2
Vyplnění Dotazníku volby povolání a plánování profesní kariéry s následnou interpretací.
Cíl č. 3
Porovnat svůj vlastní profil zjištěný z výsledků dotazníku s profily povolání z oblasti služeb.
Cíl č. 4
Vyhledat další možné, oboru příbuzné profese, odpovídající zjištěnému profilu, zjistit tak další
možnosti uplatnění.
Situace na začátku
(před intervencí)
Většina studentů má průměrné výsledky, bezproblémové chování i docházku do školy. Čtyři studentky
vynikají aktivitou ve škole i mimo ni. Zapojují se do různých projektových aktivit, podílejí se často na
organizaci akcí pořádaných školou. Již několikrát byly oceněny pochvalou třídního učitele i ředitele
školy. Všichni žáci mají zájem blíže seznámit s možnostmi jejich uplatnění na trhu práce a naučit se
svoje možnosti reálně posoudit, pracovat se svými silnými a slabými stránkami.
Řešení
1. krok
Práce ve skupině – zodpovězení základních otázek. Proč je důležité plánovat kariéru? Kolik času
strávíme v zaměstnání? Jaké důsledky pro nás může mít nezaměstnanost? Následné seznámení
s webovou aplikací a s možnostmi jejího využití pro potřeby plánování jejich kariéry.
2. krok
Práce ve skupině dle PL č.5 metodiky práce s kariérním portfoliem. Jaké silné stránky očekávají
zaměstnavatelé v oblasti služeb od svých zaměstnanců? Individuální práce: Jaké silné stránky mám
a umím je využít? Co mohu zaměstnavateli nabídnout?
3. krok
Příprava na vyplnění dotazníku DVP – seznámení s jeho strukturou a způsobem vyplňování.
Individuální práce - vyplnění DVP, vyhodnocení odpovědí a určení osobního kódu, zodpovězení
otázek souvisejících se situací pro volbu povolání. Ve skupině rozbor šesti skupin pracovních činností
podle Johna Hollanda.
4. krok
Individuální práce - vyhledání povolání v oboru a v oborech příbuzných, korespondující s možnostmi
vzniklého třímístného kódu.
Závěr
Studenti se naučili díky této aktivitě posuzovat lépe jejich možnosti a hranice svých schopností.
Vytvořili si celistvější představu o sobě samých, jakožto o budoucích zaměstnancích. Seznámili se
s kompetencemi, na které zaměstnavatelé kladou důraz. Jsou schopni komplexněji posoudit svoje
další možnosti budoucího uplatnění.
Autor: Iva V.
96
Zvýšení motivovanosti žáků 3.ročníku oboru Kuchař - číšník
Zakázka
Zvýšení motivovanosti studentů 3. ročníku oboru kuchař - číšník pro úspěšné dokončení studia. Žáci
budou v tomto školním roce vykonávat závěrečnou zkoušku. U některých z nich stále převládá podíl
špatných známek, nechuť k pravidelné docházce na praktické i teoretické vyučování.
Cíle
Cíl č. 1
Zhodnocení situace na trhu práce v daném oboru.
Cíl č. 2
Vytvořit sebehodnocení - rozbor požadovaných pracovních a odborných kompetencí absolventů
oboru. Prostřednictvím webové aplikace „kariérní portfólio“ se zamyslet nad svými slabými
a silnými stránkami, nad svými zájmy. Určit si nakolik se moje zájmy a výstupy sebehodnocení shodují
s kompetencemi požadovanými od absolventů.
Cíl č. 3
Pomocí webové aplikace si určit cíle vedoucí k úspěšnému složení závěrečných zkoušek a způsob
jejich splnění.
Situace na začátku
(před intervencí)
Motivovanost některých žáků je velmi nízká. Neví jasně, proč si daný obor zvolili. Většina uvádí, že
jejich výběr byl ovlivněn špatným prospěchem již na základních školách. Dva žáci ročník opakují. Šest
žáků pojede na zahraniční stáž, mají výborné výsledky a zájem o studium. Někteří žáci mají problém
s pozdním omlouváním absence.
Řešení
1. krok
Práce společně ve skupině s pomocí webové aplikace (http://www.istp.cz/default.aspx?styp=vm
&sregion =Zl%c3%adn&stext=Kucha%c5%99). Seznámení se situací na pracovním trhunezaměstnanost v regionu obecně. Možnosti uplatnění v daném oboru. Možnost práce v zahraničí
(odborná stáž).
2. krok
Práce společně ve skupině a vyhledávání požadovaných kompetencí prostř. webové aplikace karierní
portfólio – užitečné odkazy (http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/4-2-06/
Dulezitost-kompetenci - podle-pracovnich-agentur/26). Rozbor požadovaných odborných kompetencí
absolventů příslušného oboru. (Technologie pokrmů, formy obsluhy, použití správného inventáře,
tvorba jídelního lístku, výkon obchodně-provozních aktivit, dodržování zásad ekonomického
a ekologického provozu, aj. Rozbor požadovaných sociálních a profesních kompetencí absolventů
(pracovitost - výkon, motivace, schopnost práce v týmu, ochota, flexibilita, porozumění pracovním
instrukcím, zodpovědnost, aj.)
3. krok
Individuální práce - porovnání svých oblastí zájmů s výše uvedenými kompetencemi – individuální
rozbor s učitelem.
4. krok
Určení cíle – dokončit školu a složit závěrečné zkoušky. Prostřednictvím metody SMART si žáci vytváří
soubor postupných kroků vedoucích k uskutečnění stanoveného cíle.
S - bezproblémové složení závěrečných zkoušek. M - Ve všech předmětech se budu snažit prospět.
Absence nepřekročí 25%. Společné hodnocení dosahovaných cílů bude provedeno ve čtvrtletí,
pololetí a před závěrečnými zkouškami. A - ve všech předmětech se budu snažit být klasifikován,
pokud budu nepřítomen, učivo si co nejdříve doplním. Veškerá moje absence bude řádně omluvena.
R - pravidelná docházka do školy i na praxi, udržet si co nejlepší prospěch, v předmětech, v nichž
neprospívám, budu chodit na konzultace, popř. na doučování. U žáků se špatnými studijními výsledky
je cílem být klasifikován alespoň dostatečně v pololetí školního roku i na jeho konci a být tedy
připuštěn k závěrečné zkoušce. T - vyhodnocení dosažení cíle červen 2015.
Závěr
Žáci jsou vedeni k tomu, aby se možná poprvé hlouběji zamysleli nad svými možnostmi na trhu práce,
porovnali je se svými očekáváními, uvědomili si co je a není v jejich konkrétním případě reálné a také
se naučí stanovit si postup ke splnění svých cílů. Pomocí webové aplikace se seznámili s možnostmi
konzultací s odborníky a také s dalšími webovými stránkami zabývajícími se touto problematikou.
Autor: Iva V.
97
Zvýšení šancí uspět při hledání zaměstnání u studentů 4. ročníku
Zakázka
Zvýšení šancí na úspěšnost při hledání zaměstnání u studentů 4. ročníku oboru Management
hotelových a turistických služeb.
Cíle
Cíl č. 1
Rozbor dosavadních zkušeností z praxe a brigád.
Cíl č. 2
Analýza požadavků zaměstnavatelů směrem k absolventům školy.
Cíl č. 3
Rozbor požadovaných pracovních a sociálních kompetencí a schopnost uplatnit je.
Situace na začátku
(před intervencí)
Studenti problematiku pracovního trhu a uplatnitelností ve studovaném oboru poměrně dobře
znají. Všichni absolvovali v posledních dvou ročnících studia pracovní stáže v CK, v hotelovém
i restauračním provozu. Součástí teoretické výuky je také předmět Praxe, kde jsou rozvíjeny jejich
pracovní kompetence. Od 3. ročníku jsou seznámeni s webovou aplikací kariérní portfolio a mají
skupinová setkání v rámci práce s touto aplikací a plánováním profesní kariéry. Všichni žáci mají
v rámci dotazníku DVP vytvořený svůj kód osobnostního typu. Mají dobrou představu o svých
schopnostech a možnosti jejich využití v profesích zvoleného oboru nebo také v profesích příbuzných.
Jsou si však vědomi, že dobrý výkon sám o sobě nemusí být vždy rozhodující. Rádi by se seznámili
s požadavky zaměstnavatelů v oblasti sociálních kompetencí a s možností rozvinout tak schopnost
úspěšné sebeprezentace.
Řešení
1. krok
Skupinová práce - společně pracují na výčtu zkušeností ze svých pracovních stáží. Hovoří o situacích,
na které nebyli připraveni a předávají si zkušenosti a podněty jak se zachovat a řešit je. Na závěr
sestaví soubor „ponaučení“ plynoucí z dosavadních pracovních zkušeností (dochvilnost, schopnost
naplánovat si práci, vyjasnit si všechna úskalí zadaného úkolu, potřeba spolupráce a dobré
komunikace…)
2. krok
Individuální a skupinová práce - studenti pracují s PL č.5 metodiky KP, který zpracovávali v minulém
školním roce. (Silné stránky moje, potřebné pro moji profesi a očekávání zaměstnavatelů). Sami
posoudí, zda a nakolik se změnily údaje uvedené v tomto PL v loňském roce, co by doplnili. Následuje
diskuse ve skupině.
3. krok
Individuální a skupinová práce - studenti vyhledávají informace o požadovaných klíčových
kompetencích, které zaměstnavatelé v oblasti služeb požadují. Pracují s dalšími užitečnými odkazy
webové aplikace KP (www.rozvoj-kariery.cz, www.infoabsolvent.cz, www.hledampraci.cz, aj.)
Ve skupině diskutují o požadovaných kompetencích (komunikační dovednosti, znalost jazyků,
schopnost řešit problém, samostatnost…) Sami si na základě zjištěných informací vyhodnotí, které
z požadovaných kompetencí musí dále rozvíjet.
4. krok
Pomocí webové aplikace KP si vytvoří svůj individuální plán, jak se v dané oblasti zlepšit.
Závěr
Studenti si uvědomili, že se neustále zvyšují požadavky zaměstnavatelů v oblasti klíčových
kompetencí. Vědí, že odborné kompetence a nutnost rozvoje po odborné stránce jsou pro dnešní
zaměstnavatele samozřejmostí. Vytvořili si komplexní představu o možných nárocích zaměstnavatelů
v širší souvislosti. Tato práce jim umožnila vnímat svoji sebeprezentaci v co nejširších souvislostech
a předejít tak některým úskalím při hledání zaměstnání.
Autor: Iva V.
98
INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ V SYSTÉMU KARIÉRNÍHO PORTFOLIA NA
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE A OBCHODNÍ AKADEMII V UHERSKÉM BRODĚ
Jak vytvořit výtvarný projekt
Zakázka
Na základě besedy na SPŠOA, která se konala v rámci projektu Jak pracovat s karierním portfóliem
jsem se utvrdila, že zaměstnavatel klade na svého zaměstnance nemalé nároky – často vyžaduje
dobré organizační schopnosti, schopnost přemýšlet v širších souvislostech, dívat se na problém
z několika úhlů. Takové dovednosti jsou potřeba i při tvorbě nejrůznějších projektů. U profese
sociálního pracovníka mohou studenti schopnosti umět vytvořit projekt bezesporu využít, a to
například při tvorbě výtvarného projektu pro vybranou skupinu klientů.
Cíle
Vymyslet výtvarný projekt a pochopit, že projekty nejsou cílem, ale prostředkem. Přimět studenty
se na zpracované téma dívat z několika úhlů – rozvíjet schopnosti plánovací a organizační. Uvědomit
si, že dovednost napsat projekt vede k lepší uplatnitelnosti na trhu práce.
Situace na začátku
(před intervencí)
Studenti nejsou přesvědčeni o tom, že dovednost umět napsat projekt využijí ve své profesi. Tvorbu
projektů mají spjatou s jinou než sociální oblastí. Opak je pravdou.
Řešení
1. krok
Seznámení studentů s portálem www.karierniportfolio.cz, sekce Sebehodnocení, kde čerpají
informace týkající se zájmových typů a silných stránek.
2. krok
Výtvarný projekt – studenti se seznámí s tím, co je to projekt ve výtvarné výchově, jaký má smysl,
jakou může mít formu, pro jakou cílovou skupinu je určen apod. Této oblasti je potřeba věnovat
dostatek času, aby si studenti udělali jasnou představu. Je vhodné použít konkrétní případ, ukázat
jakousi „šablonu“.
3. krok
Jaké schopnosti jsou důležité při psaní projektu?
Jaké silné stránky (vlastnosti) očekávají zaměstnavatelé od svých zaměstnanců?
Odpovědi na otázky studenti srovnávají. Sami zjistí, že vlastnosti, které očekává zaměstnavatel
od svého zaměstnance, lze efektivně využít při tvorbě projektu. Studenti jsou předem seznámení
s portálem www.karierniportfolio.cz, sekce Sebehodnocení, kde čerpají informace týkající se
zájmových typů a silných stránek.
4. krok
Jaké jsou mé silné stránky? Jsem schopen vymyslet výtvarný projekt? Chci své síly spojit s někým
jiným? Studenti se rozdělí do skupin (je možné pracovat individuálně) a pokusí se na libovolné téma
zpracovat výtvarný projekt tak, jak s ním byli seznámeni v kroku 1. Jedná se o úkol velmi náročný,
proto je vhodné pracovat ve skupině, kde se téma, myšlenka projektu daleko lépe rozvíjí. Tento krok
je časově velmi náročný – je možné zadat i jako formu domácího úkolu.
5. krok
Představování jednotlivých projektů – kritické hodnocení žáky a učitelem.
Závěr
Podstatou projektů, a to nejen výtvarných, je vytváření řad činností, propojených společnou
myšlenkou, úkolem, řešeným problémem, který je zkoumán z různých hledisek a spočívá ve větším
počtu různých činností. Studenti se učí pracovat systematicky, měli by si uvědomovat smysl každého
úkolu, kroku, fáze. Jedná se o schopnosti, které jim mohou pomoci se uplatnit na trhu práce a ve
svém budoucím zaměstnání.
Autor: Soňa O.
99
Kooperace s rodiči pro volbu zaměření studentů 2. ročníku oboru mechanik elektrotechnik
Zakázka
Rodiče budou seznámeni, jak optimalizovat výběr zaměření studentů 2. ročníků oboru mechanik
elektrotechnik. Seznámení rodiče s možností poradenství v rámci projektu Jak pracovat s karierním
portfóliem.
Cíle
Cíl č. 1
Seznámit rodiče s variantami dalšího studia /zaměřením/ a uplatnění svého dítěte na trhu práce,
s možnostmi karierního růstu, ale také s požadavky zaměstnavatelů.
Cíl č. 2
Poradit, jak správně motivovat své dítě k dalšímu studiu daného oboru.
Situace na začátku
(před intervencí)
Rodiče jsou seznámeni se studijním plánem již na začátku studia. Na konci druhého ročníku dostávají
rodiče dopis o volbě zaměření. Žáci si volí ze dvou možností: počítačová technika nebo 3D technologie
a robotika. Rodiče nemají ve většině případů povědomí o charakteristice daných zaměření. Z tohoto
důvodu nastává problematická komunikace a motivace mezi ním a dítětem o jeho dalším směřování
na tomto oboru.
Řešení
1. krok
Rodiče obdrží dopis od vedení školy o volbě zaměření studentů. Probíhá komunikace s dítětem na
téma jeho dalšího směřování v daném oboru.
2. krok
Na rodičovské schůzce třídní učitel zopakuje varianty zaměření a jejich charakteristiky.
3. krok
Probíhá diskuze k dané problematice. Je doporučeno, aby při nejasnostech oslovili učitele odborných
předmětů. Také, aby vyhodnotili schopnosti a dovednosti svých dětí pro daný obor. Jsou seznámeni
s webem www.karierniportfolio.cz , případně jim je nabídnutý osobní pohovor s manažerkou tohoto
projektu.
4. krok
Rodiče doma znovu provedou diskuzi a závěrečné vyhodnocení.
5. krok
Rodiče posílají do školy písemné rozhodnutí o zaměření. Dobrovolně žádáme o zpětnou vazbu důvody zvolené varianty.
Závěr
Rodiče se více zorientovali ve studijním oboru svého dítěte. Rodiče se seznámili s důležitými webovými
portály pro orientaci na trhu práce. Rodiče si udělali představu o dalším studiu a uplatnění žáků
naší školy. Rodiče pomohli studentům, aby zvolili svá zaměření pro další dva ročníky studia. Webová
aplikace tohoto projektu je otevřená nejen konzultantům z praxe, ale i rodiče mohou vstupovat
a stát se součástí týmu poradců a konzultantů, aby mohli být v rámci karierního plánování prospěšní
nejen svým dětem, ale i dalším lidem. Tento web se tak může stát zajímavou pomůckou v plánování
profesního života.
Autor: Dalibor J.
100
Krizová situace při kontaktu s klientem
Zakázka
Studenti oboru sociální činnost mají velmi málo zkušeností s tím, jak zvládat neočekávané, popřípadě
krizové situace, které mohou nastat při kontaktu s klientem. Do těchto situací se ve své budoucí
profesi budou dostávat poměrně často, a proto je nutné je na tuto situaci připravit, na tuto myšlenku
mě přivedla beseda u nás na škole - Vzdělávací program č. 4, Kariérní portfólio - motivace, koučovací
přístup.
Cíle
Naučit studenty řešit možné krizové situace.
Situace na začátku
(před intervencí)
Osobní postřehy jednotlivých studentů z praxe jsou důkazem toho, že neví, jak reagovat, když klient
např. odmítá nabízenou pomoc, chová se vzdorovitě, agresivně apod. Jako studenti oboru sociální
činnost se dostávají do kontaktu s lidmi různých věkových kategorií, s lidmi zdravými, ale i s lidmi
s handicapem - mentálním, tělesným, psychickým či sociálním. Místem praxe není jenom sociální
zařízení, ale také terén.
Řešení
1. krok
Studenti popisují své osobní zážitky z praxe, které se týkaly výše zmíněné situace. Diskuse na dané
téma, studenti si projdou web karierního portfolia www.karierniportfolio.cz, aby si připomněli
jednotlivé profese tohoto odvětví, náplň práce a vlastnosti a mohli své poznatky porovnat se svou
vlastní praktickou zkušeností.
2. krok
Studenti se rozdělí do skupin, každá skupina si vybere jednu krizovou situaci.
1. Úkol: Ve formě komiksu zpracujte danou situaci tak, aby se situace vyřešila pozitivně, adekvátně
k situaci.
2. Úkol: Druhý komiks bude řešit danou situaci chybně – neadekvátně a nepřiměřeně.
3. krok
Skupina předstupuje před třídu a komentuje události zachycené v komiksu. Učitel vede s žáky reflexi.
Využijí stránek kariérního portfolia, aby si uvědomili, které kompetence jsou důležité pro pozici
sociálního pracovníka.
4. krok
Dobrovolníci vybranou situaci z komiksu ztvární dramaticky (scénka). Učitel vede s žáky reflexi.
5. krok
Představování jednotlivých projektů – kritické hodnocení žáky a učitelem.
Závěr
Studenti by si měli uvědomit, jak se správně, ale také bezpečně zachovat v neočekávané či krizové
situaci, a nabyté zkušenosti pak uplatnit v praxi. Je zcela samozřejmě, že realita se zvládá daleko hůře
než nasimulovaná situace ve třídě, a to je potřeba studentům zdůraznit.
Autor: Soňa O.
101
Výuka ve vzdělávací oblasti Svět práce u učebních oborů v rámci Občanské nauky
Zakázka
Studenti závěrečných ročníků učebních oborů si osvojí základní předpoklady pro absolvování
pracovního pohovoru.
Cíle
Cíl č. 1
Žáci si uvědomí důležitost formálních i obsahových aspektů při přijímacím pohovoru.
Cíl č. 2
Žáci pojmenují své silné stránky a vyzvednou dovednosti, které mohou být předpokladem pro
úspěšné absolvování přijímacího pohovoru.
Situace na začátku
(před intervencí)
Žáci neumějí specifikovat přednosti svého oboru, dovednosti a schopnosti, které získali během studia.
Nemají přesnou představu jak se sebeprezentovat, které informace jsou důležité a které méně. Žáci
nemají přehled o průběhu přijímacích pohovorů, o důležitosti některých formálních aspektů při
těchto pohovorech.
Řešení
1. krok
Žáci se seznámí se základními pravidly při přijímacích pohovorech prostřednictvím televizního pořadu
Etiketa, díl Přijímací pohovor.
2. krok
Žákům budou prezentovány základní informace z oblasti nonverbální komunikace. Důraz bude kladen
na způsoby chování, které vedou k získání sympatií a naopak na to, jak se vyhnout těm typům chování,
které mají opačný efekt.
3. krok
Žáci se zaměří na obsahovou stránku pohovoru, sepíší své silné stránky a motivaci k přijetí pracovního
místa. Využijí stránek karierního portfolia, aby si uvědomili, které kompetence jsou důležité pro které
pracovní pozice.
4. krok
Sehrání scénky s některým z dobrovolníků, přičemž ostatní žáci budou písemně posuzovat, zda žák
při pohovoru postupoval správně či nikoliv. Učitel vede s žáky reflexi.
Závěr
Žáci verbálně popíší své silné stránky v oboru, o který se ucházejí. Žáci umí komunikovat se svým
možným zaměstnavatelem. Žáci znají pravidla pro vedení přijímacího pohovoru.
Autor: Viktor J.
102
Seznámení s problematickou třídou, nastavení vztahů ve třídě, osobní uvědomění
Zakázka
Seznámit se jako nový pedagog s novou třídou, všeobecně branou jako problematickou – nebrat
postoje z minula, nastavit „čistý štít“
Cíle
Cíl č. 1
Ukázat studentům 3. ročníku učňovského oboru, kteří jsou bráni jako problematická třída, že vždy
mohou postoj o své třídě změnit, ale je to je rozhodnutí a práce každého z nich.
Cíl č. 2
Přivést studenty k osobní odpovědnosti a osobnímu uvědomění si sebe sama, svých jedinečných
stránek. Tato myšlenka byla posílena po prostudování webu www.karierniportfolio, kde se klade
důraz na osobnost každého jedince a jeho jedinečné schopnosti i na spolupráci.
Cíl č. 3
Nastavit dobré klima třídy ve vztahu žáci – pedagog.
Situace na začátku
(před intervencí)
Na základě referencí z pedagogických rad se jedná o velmi problematickou třídu se značnými
kázeňskými problémy, kde je velmi těžké zaujmout žáky. Jsou bráni jako nejproblematičtější třída na
škole a někteří z žáků to berou jako výborný „štítek“, že jsou něčím výjimeční.
Řešení
1. krok
Do třídy nevstupovat s předsudky a je nutné udělat si vlastní obrázek.
2. krok
Představit se žákům nejen jako pedagog, ale i jako člověk – co mě vystihuje, jaká jsem, ukázat jim,
jaká mě vystihuje fotografie, aby si oni sami udělali obrázek o mě. Popovídat si o tom, co je zaujalo,
co z fotografie vyzařuje a co říká.
3. krok
Stejným způsobem se prezentují žáci. E-mailem mi zasílali fotografie, které je vystihovali,
zdůvodňovali, proč zaslali tyto fotografie, stručně vyjadřovali to, co je vystihuje a jaké jsou jejich silné
a slabé stránky. Tyto údaje jsem brala jako soukromé a nikomu je nesdělovala.
Závěr
Tímto způsobem ve třídě proběhlo „osobní“ seznámení každého žáka s pedagogem mimo prostor
třídy, kde by mohlo dojít k posměškům. Studenti se necítili jako součást „problematického stáda“,
ale jako individuality, které mají své úžasné pozitivní hodnoty, přednosti a ty mohou projevit. Toto
uvědomění, kdo jsou a že každý z nich je výjimečný, se částečně podařilo zachovat i po dalších
měsících. Uvědomili si, že klima ve třídě určuje každý z nich a že ke každému z nich je přistupováno
individuálně. Tím se zvýšila jejich osobní odpovědnost a věřím, že u některých z nich i sebevědomí.
Tyto faktory jim budou určitě k užitku, až se budou hlásit do zaměstnání a budovat si svou kariéru.
Autor: Dagmar Š.
103
Optimalizace volby zaměření studentů 2. ročníku oboru mechanik elektrotechnik
Zakázka
Studenti oboru mechanik elektrotechnik analyzují svůj obor na trhu práce a pro své další uplatnění
si volí zaměření-specializaci svého oboru, znají výběr zaměření, ale neorientují se v uplatnění na trhu
práce a v náplni zvolené specializace.
Cíle
Cíl č. 1
Seznámit studenty s náplní svého oboru pomocí projektu Jak pracovat s karierním portfoliem,
v této fázi využití webu www.karierniportfolio, sekce Povolání. Orientace studenta v oboru mechanik
elektrotechnik a jeho další směrování v tomto oboru.
Cíl č. 2
Vhodně zvolit zaměření /specializaci/ svého oboru mechanik elektrotechnik tak, aby se žák byl
schopen uplatnit na trhu práce.
Situace na začátku
(před intervencí)
Studenti na konci 2. ročníku již mají představu o struktuře a směřování studia na tomto oboru.
V odborných předmětech byli seznámeni o dvou variantách zaměření: počítačová technika nebo 3D
technologie a robotika. Většina z nich rozumí charakteristikám daných zaměření. Polovina studentů
ale nemá představu o uplatnění na trhu práce. Někteří si ještě nejsou jisti, které zaměření si zvolí.
Řešení
1. krok
Na již zmíněném webu si žáci prostudují sekci o Kariéře, Sebehodnocení. Po získání informací
proběhne anketa, ve které se studenti vyjadřují ke svému oboru a volbě svého zaměření.
2. krok
Na základě vyhodnocení ankety probíhá organizovaná diskuze k dané problematice.
3. krok
Studentům je doporučeno, aby ještě jednou prostudovali charakteristiky možných zaměření. Při
nejasnostech oslovili učitele odborných předmětů. Vyhodnotili své schopnosti a dovednosti pro daný
obor.
4. krok
Byli seznámeni s webem www.karierniportfolio.cz případně jim byl nabídnut osobní pohovor
s karierním poradcem.
5. krok
Konečná volba zaměření s vlastním komentářem.
Závěr
Žáci se více zorientovali ve svém studijním oboru. Žáci si udělali představu o svém dalším studiu
a uplatnění. Žáci se seznámili s důležitými webovými portály pro orientaci na trhu práce. Žáci si zvolili
svá zaměření pro další dva ročníky studia. Žáci byli seznámeni s poradenstvím v rámci projektu Jak
pracovat s karierním portfóliem.
Autor: Dalibor J.
104
Povědomí studentů o jejich budoucím zaměstnání
Zakázka
Zvýšit povědomí a zájem studentů druhého ročníku oboru Strojírenství o jejich budoucí profesní
zaměření se záměrem dalšího získávání informací a dosažení lepších studijních výsledků v dané
oblasti.
Cíle
Cíl č. 1
Zevrubné představení několika povolání z oblasti strojírenství z webové aplikace www.
karierniportfolio.cz.
Cíl č. 2
Zvýšení povědomí o důležitosti výběru zaměstnání a jeho vlivu na kvalitu života.
Cíl č. 3
Dotazníkové šetření na dané téma a reflexe odevzdaných dotazníků.
Situace na začátku
(před intervencí)
Studenti si ve velké míře nedokázali představit své budoucí povolání, a tak ani nevěděli, na kterou
oblast svého studia se mají nejvíce zaměřit. Jejich zájem byl spíše všeobecný, a ne výběrový, zaměřený
na konkrétní sféru vzdělávání. Aktivita proběhla v rámci práce třídního učitele v třídnické hodině.
Řešení
1. krok
Opětovné představení portálu www.karierniportfolio.cz se zájmem o záložku Povolání a představení
několika strojařských povolání.
2. krok
Žáci písemně odpovídali na dotazník týkající se jejich budoucího profesního působení. Dotazníkového
šetření se zúčastnilo 16 studentů a odpovídali na následující otázky:
1. Na jakém postu bych chtěl/a pracovat za deset let?
2. Je pro Tebe zaměstnání důležité?
3. Ovlivní výběr povolání Tvůj život?
4. Který předmět Tě ve škole nejvíc baví? Chtěl bys v této oblasti pracovat?
5. Je škola součástí Tvého života?
3. krok
Odevzdání vyplněných dotazníků třídnímu učiteli.
4. krok
Reflexe a posouzení odevzdaných dotazníků. Na první otázku odpověděli tři studenti, že neví;
dva, že chtějí být vedoucí oddělení, jeden řadový pracovník, jeden šéf, jeden mistr, jeden majitel
firmy, dva kontroloři, jeden technolog, jeden soukromník, jeden profesionální fotbalista, dva CNC
obráběči. Na druhou otázku patnáct odpovědělo, že ano, jeden ne. Na třetí otázku třináct ano, dva
ne, jeden spíše ne. Na čtvrtou otázku odpověděl jeden student angličtina, jeden CAD, dva nic, jeden
programování, dva mechanika, tři SPS, dva STE, jeden matematika, jeden informatika, dva tělocvik,
jeden CNC programování. Na druhou část odpovědělo devět lidí ano, pět neví, dva ne. Na pátou
otázku odpovědělo třináct ano, dva ne, jeden tak napůl. Z dotazníkového šetření je patrné, že většina
studentů chce pracovat v oboru, který studují. Zároveň si uvědomili důležitost studovaných předmětů
pro další kariérní působení a vliv školy na budoucí profesní život.
Závěr
Studenti byli motivováni k soustavnému studiu s vědomím jeho důležitosti pro budoucí kariérní
život. Studenti jsou vedeni k postupnému kariérnímu plánování třídním učitelem a učiteli odborných
předmětů. K tomu jim pomáhají i odkazy a kontakty na webových stránkách Kariérního portfolia,
jakož i popisy jednotlivých povolání a kontakty na konzultanty.
Autor: Iveta J.
105
Požadavky firem
Zakázka
Na základě absolvovaných exkurzí do firem Kovovýroba Hoffmann Ostrožská Nová Ves, Ray Service
Staré Město a Aircraft Kunovice a také na základě tam vstřebaných poznatků, jsem se rozhodla,předat
informace a své poznatky studentům druhého a čtvrtého ročníku oboru strojírenství. O tom, jaké
požadavky na odborné vzdělání firmy mají, jaké upřednostňují dovednosti a schopnosti u svých
potenciálních zaměstnanců. Motivovat studenty ke studiu odborných i všeobecných znalostí,včetně
anglického jazyka, které zmíněné firmy mají ve svých základních požadavcích.
Cíle
Cíl č. 1
Informovat studenty o požadavcích navštívených firem na vzdělání svých budoucích zaměstnanců na
různých pracovních pozicích.
Cíl č. 2
Informovat studenty o volných pracovních pozicich v našem regionu.
Cíl č.3
Vysvětlit studentům nutnost kombinace odbornosti a znalosti cizího jazyka.
Situace na začátku
(před intervencí)
Studenti většinou nemají jasnou představu o tom, co budou dělat a na jakých pracovních pozicích se
mohou uplatnit po skončení studia. Zatím studují a následné záležitosti zpravidla moc.
Řešení
1. krok
Zaměřit se na zlepšování odborných znalostí a dovedností.
2. krok
Zájemcům o odbornou angličtinu poskytnout studijní materiály, včetně cvičení na procvičení slovní
zásoby v odborné angličtině.
3. krok
Odkaz na webové stránky Kariérního portfolia- možnosti komunikace s konzultanty z výše zmíněných
firem.
4. krok
Dlouhodobý cíl zdokonalování svých odborných i praktických zkušeností, práce na vlastních
přednostech a dovednostech, schopnost týmové práce a vyzdvižení a představení svých schopností
a dovedností.
Závěr
Doporučuji navést studenty k přemýšlení o budoucím zaměstnání, aby se zajímali o pracovní
příležitosti v firmách v regionu, o jejich výrobní program, jestli by našli v jednotlivých oborech
uplatnění, hodnotili svoje možnosti a schopnosti. Doporučuji komunikaci s konzultanty firem, školní
praxi ve výše jmenovaných firmách, komunikaci pomocí webu.
Autor: Elena N.
106
Práce v zahraničí
Zakázka
Na základě seznámení se s projektem Jak pracovat s karierním portfóliem jsem začala uvažovat o tom,
jakou šanci by měli naši studenti při práci v zahraničí. Studenti 2. ročníku oboru obchodní akademie se
v hodinách zeměpisu seznamují s organizací Evropská unie a pak konkrétně s jednotlivými členskými
zeměmi EU. Společně s nimi chceme posoudit, jaké mají studenti možnosti pracovat v některé zemi
EU a co je.
Cíle
Uvědomit si, jaké vlastnosti a schopnosti by měl mít člověk, který chce pracovat a třeba i určitou
dobu žít v zahraničí. Poznat, která jsou nejžádanější zaměstnání v jednotlivých členských zemích EU.
Situace na začátku
(před intervencí)
Někteří studenti vůbec neví, zda by byli schopni pracovat v zahraničí. Neuvědomují si, jaké povahové
vlastnosti a zájmy by měl mít člověk pracující v cizí zemi, jaké mohou být požadavky zaměstnavatelů
a přirozeně si nejsou jistí svými schopnostmi.
Řešení
1. krok
Na webových stránkách www.karierniportfolio.cz se studenti seznámí s postupy při plánování
kariéry.
2. krok
Studenti ve skupinách vypisují povahové vlastnosti a zájmy, které by měl mít člověk pracující v zahraničí
a také znalosti, které jsou pro tohoto člověka důležité. V různých státech se mohou vlastnosti lišit.
3. krok
Skupiny přednesou své zápisy a každý se může zamyslet, jestli tyto vlastnosti, schopnosti a znalosti
má nebo je může získat a co pro to musí udělat (sebehodnocení).
4. krok
Společně na internetu najdeme nejžádanější profese ve státech EU (hodnocení okolního světa)
a porovnáme s náplní jednotlivých povolání, které jsou uvedeny na webu www.karierniportfolio.cz
Závěr
Studenti získali mnoho informací o tom, jaké vlastnosti, schopnosti a dovednosti by pracovník
v zahraničí měl mít a už teď přemýšlí o prací mimo naši republiku. Důležité je i seznámení studentů
s webem kariérní portfolio, kde se mohou dovědět mnohé informace o plánování své kariéry.
Autor: Radomíra W.
107
Pracovní inzeráty
Zakázka
Naučit studenty 3. ročníku učebního oboru odpovídat na pracovní inzeráty a tím na sebe prvotně
upozornit a zaujmout.
Cíle
Cíl č. 1
Naučit žáky orientovat se v pracovních nabídkách na různých serverech a vyhledat si pro ně vhodný
inzerát.
Cíl č. 2
Seznámit studenty s webovou aplikací Kariérní portfolio www.karierniportfolio.cz se zaměřením na
požadované vlastnosti u jednotlivých typů profesí.
Cíl č.3
Naučit žáky reagovat e-mailem na pracovní inzeráty.
Situace na začátku
(před intervencí)
V rámci projektu Jak pracovat s karierním portfóliem jsem absolvovala exkurzi v Aircraftu a Evektoru
v Kunovicích, bylo zde zmíněno a následně kariérní poradkyní potvrzeno, že studenti neumí reagovat
na inzeráty práce. Mají problémy napsat e-mail s oslovením, co vlastně hledají a proč.
Řešení
1. krok
Seznámení studentů s místy, kde lze najít pracovní inzeráty – noviny, rádio, různé webové stránky;
dále s filtrováním jednotlivých inzerátů. Tuto činnost si studenti následně sami prověřili samostatnou
prací na počítačích.
2. krok
Seznámení studentů s webovou aplikace Kariérní portfolio, bližší seznámení s jednotlivými profesemi
a jaké vlastnosti jsou u těchto profesí požadovány. Diskuse o těchto vlastnostech. Seznámení
s možností oslovit konzultanta, který jim dokáže blíže představit profesi a z jiného úhlu, než ji znají
sami studenti z vlastní praxe.
3. krok
Studentům byla ukázána vzorová odpověď na inzerát a vysvětleno, jak by měli reagovat, jaká je
struktura e-mailu: oslovení, na který inzerát reagují, proč jsou vhodnými kandidáty, čím jsou případně
výjimeční a víra, že mohou být vhodnými kandidáty.
4. krok
Studenti si našli vhodný inzerát a sestavovali odpověď. Tato odpověď byla zaslána na mail vyučující,
ta jej opravila a připomínky zaslala opět e-mailem.
5. krok
Dlouhodobý úkol - učit studenty komunikovat e-mailem, proto vyučující zadává občas úkoly tak, aby
byl tento druh komunikace podpořen a studenti se stále v e-mailové komunikaci zdokonalovali.
Závěr
Žáci si uvědomili, že prvotní komunikace s případným budoucím zaměstnavatelem je velmi důležitá,
a že nestačí jen být dobrý ve své profesi, ale také své schopnosti prodat a to již při prvotním kontaktů
e-mailem. Také byli seznámeni se stránkami Kariérního portfolia, kde mohou nalézt mnoho rad nejen
přímo o profesi, ale také jak se připravit na přijímací pohovor i na vstup do zaměstnání i jak se mohou
dále v pracovní oblasti vyvíjet.
Autor: Dagmar Š.
108
Sebepoznání formou výtvarné aktivity
Zakázka
Pomoci studentům oboru sociální činnost k tomu, aby si utřídili své vlastní hodnoty, poznali více
sami sebe, a byli tak připraveni pomáhat druhým, což obnáší jejich povolání. V životě je důležité mít
pozitivní vztah k vlastní osobě, najít silné a slabé stránky. Výtvarnou aktivitou vyjádřit své nitro.
Cíle
Cíl č. 1
Srovnat si životní postoje a hodnoty.
Cíl č. 2
Pomocí webu www.karierniportfolio.cz poznat své silné a slabé stránky, schopnosti a dovednosti
smysluplně využít v povolání sociálního pracovníka.
Situace na začátku
(před intervencí)
Někteří studenti oboru sociální činnost se nevyznají sami v sobě, nedokážou řešit složité životní
situace, životní hodnoty neodpovídají oboru, který si pro své studium zvolili. Nepřikládají příliš velkou
váhu tomu, aby se zdokonalovali a sebepoznávali. Hodiny výtvarné výchovy jim mohou moci alespoň
částečně uvědomit si sebe sama a využít to ve své budoucí kariéře.
Řešení
1. krok
Úvahy nad pojmem sebepoznání, nad úlohou sebepoznání v osobním životě a v zaměstnání pomocí
prostudování webu www.karierniportfolio.cz
2. krok
Motivace: Co je duše, kde je, kdo ji má a kdo ne? Pokoušíme se dívat do sebe, mít oči zavřené, být
hluboce soustředěni. Jaké barvy v nás znějí?
3. krok
Studenti hledají vlastní tvar duše a osobité barvy. Technika a formát: Malba temperou nebo pastelem,
formát A3 nebo A2.
4. krok
Sebereflexe ve spojení s vlastním výtvarným dílem. Komentář k vlastnímu dílu se pak uskuteční ve
dvojicích či v menších skupinkách.
Závěr
Hodiny výtvarné výchovy se k objevování sebe sama více než hodí. Nenásilnou a neverbální formou
mohou objevit světlá a tmavá místa svého já, uvědomit si je, a tak alespoň částečně odkrýt svůj
vnitřní svět. Pro mnohé studenti je tento úkol velmi náročný, protože abstraktně zobrazují něco, co
nedovedou sami dobře pojmenovat.
Autor: Soňa O.
109
Silné stránky sociálního pracovníka
Zakázka
Studenti 2. ročníku oboru sociální činnosti začínají vykonávat praxi v různých sociálních zařízeních. Je
nutné, aby si před nástupem na praxi uvědomili, co se od nich očekává a jaké nároky jsou požadovány
na jejich profesi.
Cíle
Uvědomit si silné stránky profese sociálního pracovníka a konfrontovat zjištěné informace se sebou
samým. Přimět studenty zlepšovat své slabé stránky, pracovat na sobě.
Situace na začátku
(před intervencí)
Někteří studenti výše zmíněného oboru nejsou přesvědčeni o tom, zda se mohou se svými
schopnostmi, ale hlavně povahovými vlastnostmi věnovat tomuto oboru, této profesi zda oplývají
tím, co by takový sociální pracovník měl umět a zvládat. Vyjadřují jisté pochybnosti o sobě samých,
což je zcela přirozené.
Řešení
1. krok
Na webovém rozhraní www.karierniportfolio.cz se studenti seznámí se 6 zájmovými typy, v návaznosti
v kapitole Sebehodnocení naleznou silné a slabé stránky, kompetence k vykonávání profese.
2. krok
Studenti se rozdělí do skupin a napíší silné stránky profese sociálního pracovníka. Seřadí je
dle důležitosti. Skupina výtvarně zpracuje „svých pět silných stránek“, a to například ve formě
stylizovaných obrázků či piktogramů. Ke svým obrázkům nedávají popisky.
3. krok
Celá třída pak hádá, jaká silná stránka se za obrázkem skrývá. Odhalené informace se zapisují na
tabuli.
4. krok
Diskuse nad výběrem silných stránek a nad jejich pořadím. Následuje krátká sebereflexe. Které ze
silných stránek splňuji? Co jsem ochoten zlepšit? Jak to prospěje mému budoucímu povolání?
Závěr
O tom, jaké vlastnosti, schopnosti a dovednosti by pracovník v sociálních službách měl mít, se studenti
dovědí nejenom formou odbornou (web kariérního portfolia), ale také formou zábavnou (není vždy
lehké výtvarnou zkratkou danou vlastnost zobrazit). Budete překvapeni, jaké silné stránky jsou
studenti schopni přiřazovat k jednotlivým obrázkům. Tato činnost jim určitě přiblížila jejich budoucí
povolání, namotivovala je k dalšímu postupu ve své kariéře.
Autor: Soňa O.
110
Systém práce výchovného poradce
Zakázka
Systém práce výchovného poradce na střední škole v oblasti kariérového poradenství.
Cíle
Cíl č. 1
Vytvořit systém práce výchovného poradce v oblasti kariérového poradenství, práce se žáky od
1. ročníku až po ukončení studia.
Cíl č. 2
Zprostředkování informací o všech možnostech uplatnění po ukončení studia na střední škole.
Cíl č. 3
Seznámení žáků s webovou aplikací www.karierniportfolio.cz, možnosti jejího praktického využití.
Cíl č. 4
Naučit žáky sestavit životopis, motivační dopis, podat přihlášku k dalšímu studiu, orientovat se
v možnostech podnikání.
Situace na začátku
(před intervencí)
Žáci studující na střední škole mají většinou jen nejasnou představu, co budou po jejím skončení
v životě dělat. Ukončili základní školu, s pomocí rodičů vybrali střední školu a neví, že stejné
rozhodování je čeká v životě ještě vícekrát. Ihned po maturitě nebo závěrečných zkouškách se
musí zase rozmýšlet co dál. Vedení k volbě povolání by nemělo být náhodnou akcí, ale součástí
středoškolského života. Při tom jim může hodně pomoci právě výchovný poradce a také projekt Jak
pracovat s karierním portfoliem.
Řešení
1. krok
Seznámení žáků s možnostmi dalšího uplatnění po absolvování střední školy - nástavbové studium
pro žáky oborů ukončených výučním listem, vysoká škola a další možnosti pomaturitního vzdělávání,
hledání zaměstnání a nástup do zaměstnání, soukromé podnikání. Seznámení se službami úřadů
práce.
2. krok
Práce s webem www.karierniportfolio.cz. V sekci sebehodnocení- posoudí své zájmy, schopnosti
i zdravotní stav, pokusí se vyhledat své silné a slabé stránky a podle toho zvážit další studium nebo
nástup do zaměstnání. Sekce povolání – žáci se podle studovaného oboru seznámí s jednotlivými
druhy povolání, požadovanými kompetencemi. Sekce okolní svět – firmy v okolí, nezaměstnanost,
nabídka vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí.
3. krok
Vytvoření vlastního životopisu, příklad motivačního dopisu, vyhledávání volných pracovních míst.
4. krok
Seznámení se systémem vysokoškolského vzdělávání, posouzení vhodnosti studia na základě
sebehodnocení, podávání přihlášek na VŠ. Pro žáky učebních oborů seznámení s principem
nástavbového studia, podávání přihlášek.
5. krok
Informace o možnostech soukromého podnikání – postup založení živnosti, příp. obchodní
společnosti.
6. krok
Zpětná vazba – žáci naši školu informují o svém uplatnění po ukončení studia. Zpracování výsledků.
Závěr
Všem žákům se snažím už od prvního ročníku dávat návod, kam po dokončení střední školy. Snažím
se, aby si uvědomili význam celoživotního vzdělávání člověka. V průběhu celého studia se postupně
seznámí s možnostmi dalšího uplatnění, orientují se na trhu práce, posoudí své možnosti v dalším
studiu.
Autor: Alena B.
111
Tvorba strukturovaného životopisu
Zakázka
Naučit psát studenty druhého ročníku oboru strojírenství strukturovaný životopis s důrazem na
jasnou strukturu, stylistickou a gramatickou správnost, pravdivost a relevantnost sdělovaných
informací. Po absolvování školení Kariérní portfolio, motivace, koučovací přístup jsem získala penzum
informací a podnětů, které jsem uplatnila při motivaci studentů druhého ročníku oboru strojírenství
napsat takový strukturovaný životopis, který zvýší jejich šance na trhu práce.
Cíle
Cíl č. 1
Motivovat studenty k vytvoření efektivního, reprezentativního a stylisticky i formálně správného
strukturovaného životopisu.
Cíl č. 2
V rámci jedné hodiny českého jazyka jim představit povinné části strukturovaného životopisu
a zaměřit se na stěžejní informace uváděné v jednotlivých částech životopisu, na jejich věcnou
i gramatickou správnost, na relevantnost a reprezentativnost sdělovaných informací. V rámci
druhé hodiny zkontrolovat jejich strukturované životopisy (které vytvořili v rámci domácího úkolu)
a upozornit je na klady a nedostatky jejich prací.
Cíl č. 3
Seznámit studenta s webovou aplikací www.karierniportfolio.cz v návaznosti na výhled budoucího
zaměstnání, které díky správně vytvořenému životopisu mohou získat.
Situace na začátku
(před intervencí)
Studenti neuměli napsat strukturovaný životopis a nepřikládali mu dostatečnou váhu. Nevěděli,
z jakých částí se skládá. Neuměli vytvořit obsah jednotlivých částí a nerozuměli pojmům „znalosti“
a „dovednosti“.
Řešení
1. krok
Zprvu bylo studenty nutné motivovat k tomu, aby sami chtěli vytvořit takový strukturovaný životopis,
který byl dokázal oslovit jejich budoucího zaměstnavatele.
2. krok
Poté jsem si na toto téma připravila prezentaci s vyplněným formulářem strukturovaného životopisu
a postupně jsem vysvětlovala jednotlivé části formuláře (k nimž měli studenti řadu dotazů
a připomínek, které jsem jim zodpověděla). Studenti dostali za domácí úkol vytvořit fiktivní (vzhledem
k jejich dosaženému vzdělání a dovednostem) strukturovaný životopis, kterým jsme se v další hodině
zabývali. Hodnotili jsme jeho klady a nedostatky.
3. krok
Dalším krokem bylo podrobné vysvětlení náplně práce několika pracovních pozic z oboru strojírenství,
které jsou prezentovány na webové aplikaci www.karierniportfolio.cz - s poukázáním na důležitost
správně napsaného strukturovaného životopisu, který jim může dopomoci k pracovní pozici.
Závěr
Studenti byli motivováni k napsání strukturovaného životopisu. Pochopili význam tohoto dokumentu,
který jim pomáhá zúročit jejich schopnosti, kvalifikaci a pracovní zkušenosti na trhu práce.
Autor: Iveta J.
112
Možnosti dalšího studia a uplatnění žáků oboru Přírodovědné lyceum
Zakázka
Výběr vysoké školy pro studenty oboru Přírodovědné lyceum, posouzení možností jejich uplatnění
práce výchovného poradce.
Cíle
Cíl č. 1
Seznámení studentů se systémem vysokoškolského vzdělávání a jednotlivými typy škol.
Cíl č. 2
Vyhledání informací o vysokých školách a jejich nabídce, orientace na jejich internetových stránkách.
Cíl č. 3
Seznámení studentů s webovou aplikací www.kariernipotfolio.cz, kde si najdou jednotlivé profese,
jejich náplň a silné stránky, které jsou potřebné pro výkon tohoto zaměstnání.
Cíl č. 4
Podání přihlášky na vybrané obory vysokých škol.
Situace na začátku
(před intervencí)
Studenti na začátku 4. ročníku nemají představu o systému vysokoškolského studia. Téměř všichni
by chtěli po vykonání maturitní zkoušky pokračovat v dalším studiu na vysoké škole. Neorientují se
v nabídce jednotlivých vysokoškolských oborů a nemají představu o jednotlivých povoláních.
Možnosti jejich studia jsou široké, obor Přírodovědné lyceum je ve velké míře připravuje na
studium na jakékoliv vysoké škole. Studenti potřebují také informace o průběhu podávání přihlášek
a přijímacího řízení.
Řešení
1. krok
Seznámení se systémem vysokých škol – státní, veřejné, soukromé, systémem studia – studium
prezenční a kombinované, pojmy bakalářské a magisterské studium.
2. krok
Práce ve skupinách - vyhledávání internetových stránek jednotlivých vysokých škol a nabídky jejich
oborů. Výběr vhodných oborů pro studium, informace o přijímacích zkouškách.
3. krok
Práce s webovou aplikací www.kariernipotfolio.cz. Podle vybraných oborů vysokých škol se studenti
seznámí s jednotlivými druhy povolání, náplní jejich práce a příslušnými kompetencemi.
4. krok
Individuální práce - hledání a posouzení vlastních silných stránek pro vybrané povolání, posouzení
vhodnosti vybraných oborů studia. Podání přihlášky na vybraný obor vysoké školy.
Závěr
Studenti se seznámili se systémem našeho vysokého školství, naučili se vyhledávat informace
o jednotlivých oborech a pracovat s nimi. Prostřednictvím webu www.kariernipotfolio.cz se seznámili
s typy povolání v souvislosti s vybraným oborem studia. Naučili se díky této aktivitě lépe posuzovat
své možnosti a schopnosti a nasměřovali svou profesní kariéru.
Autor: Alena B.
113
Úroveň motivace třídy ke studiu
Zakázka
Zjistit úroveň motivace ke studiu u studentů druhého ročníku oboru Strojírenství a zvýšit jejich
povědomí o tom, jak je studium důležité pro jejich budoucí povolání. Po absolvování školení s názvem
Kariérní portfolio, motivace, koučovací přístup mě zaujal nápad motivace a angažovanosti studentů
skrze třídní učitele, kariérní poradce a odborné pracovníky. Jako třídní učitelka (a laik v oblasti
koučování) jsem se rozhodla, že jim pomohu najít cestu, jak se správně motivovat ve svém studiu
a budoucím povolání.
Cíle
Cíl č. 1
Motivovat studenty k větší angažovanosti ve škole a k úspěšnému studiu.
Cíl č. 2
Stanovení priorit v souvislosti s kariérním plánováním a přemýšlení o možném uplatnění se v rámci
svého oboru v budoucím životě.
Cíl č. 3
Seznámit studenty s webovou aplikací Kariérní portfolio v návaznosti na hledání zaměstnání.
Situace na začátku
(před intervencí)
Studenti nejprve nebyli schopni vysvětlit motivační prvky vedoucí k úspěšnému studiu ani nevěděli,
proč je úspěšné studium tak důležité v jejich budoucím profesním životě. Studenti neměli přehled
o firmách zaměstnávajících pracovníky z oboru strojírenství ani o náplni jednotlivých profesí.
Řešení
1. krok
Seznámení studentů s portálem www.karierniportfolio.cz, zejména se záložkami O kariéře a Povolání
(kde jsou kontakty na konzultanty a je zde popis jednotlivých pracovních pozic).
2. krok
Žáci písemně odpovídali na dotazník týkající se jejich budoucího profesního působení. Dotazníkového
šetření se zúčastnilo 16 studentů a odpovídali na následující otázky:
1. Jak vidím svůj život za pět až deset let?
2. Napiš pět věcí, které bys chtěl v životě dosáhnout.
3. Která z těch pěti věcí je pro tebe nejméně důležitá?
4. S čím jsi ve škole spokojený/nespokojený?
5. Je škola součástí Tvého života?
3. krok
Odevzdání vyplněných dotazníků třídnímu učiteli.
4. krok
Reflexe a posouzení odevzdaných dotazníků.
Závěr
Studenti byli motivováni k soustavnému studiu s vědomím jeho důležitosti pro budoucí kariérní
život. Studenti jsou vedeni k postupnému kariérnímu plánování třídním učitelem a učiteli odborných
předmětů. K tomu jim pomáhají i odkazy a kontakty na webových stránkách Kariérního portfolia,
jakož i popisy jednotlivých povolání a kontakty na konzultanty.
Autor: Iveta J.
114
Volnočasové aktivity v sociálních zařízeních
Zakázka
Studenti mají vymyslet náplň pro volnočasovou aktivitu klientů v různých sociálních zařízeních.
Dovednosti studenti využijí nejenom na praxi, ale také ve svém zaměstnání a zvýší tím svou šanci na
uplatnění ve svém oboru.
Cíle
Naučit studenta zvolit vhodný výtvarný námět, postup a prostředek podporující fyzické a motorické
schopnosti klienta.
Situace na začátku
(před intervencí)
Studenti se na praxi setkávají s tím, že mají připravit pro klienty aktivitu, která by vhodně rozvíjela
např. motorickou či jinou smyslovou oblast, působila na psychiku klienta. Mnohdy si neví rady s tím,
jaká činnost by byla vhodná pro dané klienty a jak postupovat z hlediska metodologie.
Řešení
1. krok
Charakteristika povolání: pracovník v sociálních službách; sociální pracovník - využití webové stránky
www.karierniportfolio.cz
2. krok
Vytknout několik cílových skupinu klientů podle toho, v jakých soc. zařízeních studenti vykonávají
svou praxi. Studenti se následně rozdělí do skupin s ohledem na to, s jakým typem klienta pracují
(senior, dítě předškolního věku, klient s mentálním či fyzickým handicapem,…)
3. krok
Skupina obecně charakterizuje svého klienta (schopnosti a dovednosti) a vymyslí pro něho vhodné
tematické oblasti, které by se daly výtvarně zpracovat. Dále promýšlí formy a techniky zpracování.
Studenti ve skupině vyberou jeden nejzdařilejší návrh a metodologicky ho zpracují (pomůcky, postup
práce, motivace klienta, časová dotace apod.)
4. krok
Skupina svůj návrh přednese před třídou a následuje diskuse o vhodnosti zvolené aktivity či techniky.
5. krok
Připravenou volnočasovou aktivitu zrealizují v sociálním zařízení, v němž vykonávají svou praxi.
Závěr
Předmět sociální aktivizace klienta by měl žáky nejenom seznámit s uměleckými styly a směry,
s výtvarnými technikami, ale hlavně s metodami jejich aplikace pro různé skupiny klientů. Student si
pak může vytvořit zásobník (portfolio) činností a námětů pro jednotlivé aktivity a využívat je ve svém
zaměstnání. Před výběrem svého povolání totiž většina studentů ani neví, co jejich obor obnáší,
projektu Jak pracovat s karierním portfoliem se jim snaží ukázat cestu a namotivovat je k lepším
výkonům ve školním prostředí a ke zvýšení šance na profesní uplatnění.
Autor: Soňa O.
115
Výuka PP prezentací u 2.ročníku oboru Strojírenství
Zakázka
Studenti 2. ročníku oboru Strojírenství se naučí pracovat PowerPointu, vytvoří si PP prezentaci,
využijí v ní prvky, které se učili ve výuce. Dostali téma „Moje zaměstnání za 10 let“.
Cíle
Cíl č. 1
Zpracovat PP prezentaci technicky, zvládnout nástroje v PP aplikaci.
Cíl č. 2
Popsat představy o jejich zaměstnání za 10 let, kde se vidí, co se jim povedlo, jakou roli v jejich životě
hraje profese, škola, vzdělání a vzdělávání, kam se dostali.
Situace na začátku
(před intervencí)
Polovina studentů 2. ročníku neměla představu o jejich budoucím životě, nepřemýšlejí o tom,
neplánují, zatím ani neví, co by chtěli dělat po maturitě. Někteří by chtěli zůstat u technického
povolání, ale nemají konkrétnější představu o práci, o technických povoláních.
Řešení
1. krok
Studenti se učili pracovat s PowerPointovou aplikací, pracovali s prvky animace, vkládali fotky, videa
i zvuk.
2. krok
Dalším úkolem bylo seznámit se s webovou aplikací www.karierniportfolio.cz, s popisy povolání
a přemýšlet o tom, kam by se chtěli dostat a co by pro to měli udělat, jaké jsou kladeny požadavky na
určité pozice. Vedle toho mohli využít příležitosti se ptát konzultantů na náplň práce a šanci uplatnit
se ve firmě a na trhu práce vůbec.
Závěr
Na základě webu Kariérního portfolia se studenti mohli seznámit se základními typy povolání, je dobré
je vést k zamyšlení, že „papír“ – maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský diplom jim zaměstnání
nezajistí, že musí mít co nabídnout zaměstnavateli. Cílem bylo vést k samostatnosti a odpovědnosti
za svůj budoucí život.
Autor: Petr N.
116
Základní orientace v oblasti pracovních vztahů a pracovního prostředí
Zakázka
Studenti závěrečných ročníků učebních oborů si zvolí téma, které samostatně zpracují a odprezentují
před svou třídou. Téma by se mělo týkat jejich budoucí práce, náplně práce, profesní kariéry, na
tuto myšlenku mě přivedla exkurze v rámci projektu Jak pracovat s karierním portfoliem, kdy
zaměstnavatelé podotkli, že postrádají schopnost sebeprezentace žadatelů o práci.
Cíle
Cíl č. 1
Seznámení se se základním pohledem na svět práce, jeho potřebami a problémy prostřednictvím
webu karierní portfolio www.karierniportfolio.cz
Cíl č. 2
Žáci vyhledají informace ke zvolenému tématu z oblasti světa práce, které následně zpracují v podobě
stručného textu pro své spolužáky.
Cíl č. 3
Žáci vytvoří prezentaci, kterou předvedou před svou třídou.
Situace na začátku
(před intervencí)
Žáci nejsou připraveni na poměrně radikální změnu při přestupu ze školního prostředí do prostředí
pracovního. Zatímco ve škole se s nimi pracuje jako s klienty, o které je třeba pečovat, ve firmě
se stanou samostatnými a za svůj výkon odpovědnými pracovníky. Čeká je řada aspektů pracovněprávních vztahů, na které nejsou připraveni.
Řešení
1. krok
Zadání témat souvisejících se světem práce (pracovní smlouva, pracovní poměr, bezpečnost práce,
práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, odpovědnost za škodu, hygienické podmínky,
ekologické podmínky…atd.) Prostudování webu karierního portfolia a získání základního náhledu na
svět práce.
2. krok
Vyhledávání relevantních informací na internetu s pomocí učitele (návrh vhodných webových
stránek), vypracování základních textů pro spolužáky a jejich odevzdání ke kontrole učiteli.
3. krok
Vytvoření prezentace na PC dle textů zkontrolovaných, případně doplněných učitelem.
4. krok
Odprezentování práce v hodině před svou třídou.
5. krok
Reflexe a posouzení odevzdaných a odprezentovaných prací.
Závěr
Žáci se seznámí s tématy důležitými pro jejich budoucí povolání. Žáci se naučí vyhledávat relevantní
informace na internetu. Žáci se učí komunikačním dovednostem, schopnosti prezentace před
skupinou lidí.
Autor: Viktor J.
117
Zvýšení motivaci ke studiu u studentů techniků
Zakázka
Seznámit žáky s pracovními pozicemi ve firmě s technickým zaměřením, zvýšení motivace žáků ke
studiu, zejména odborných, technických předmětů - exkurze žáků do firmy.
Cíle
Cíl č. 1
Zlepšit sociální klima ve třídě – přes motivaci ke studiu – ukázat, že být dobře profesně připraven má
smysl, že uplatnění v dobré firmě najde ten, kdo má co nabídnout.
Cíl č. 2
Přenést odpovědnost za kvalitu života, za výsledky ve škole na žáka, vytvořit mu nabídku. Žák se
rozhoduje, co a jakým způsobem využije. Cílem je vychovat angažovaného žáka (sám by měl mít
zájem na sobě pracovat).
Cíl č. 3
Seznámit žáky s realitou trhu práce prostřednictvím kariérního plánování, webové aplikace „kariérního
portfólia“, nabídnout jim možnost ptát se odborníků v terénu na šanci uplatnit se v zajímavé firmě prostřednictvím webu KP nebo na exkurzích.
Situace na začátku
(před intervencí)
Třída se skládá ze žáků více oborů, mezi nimi jsou velké rozdíly v přístupu k plnění školních povinností.
Řešení
1. krok
Práce ve skupině, skupinové poradenství, osnova: Co nám dává zaměstnání, smysl života, kvalita
života, nezaměstnanost, situace na trhu práce, požadavky zaměstnavatelů směrem k zaměstnancům,
co jsme ochotni udělat pro dobrou práci, osobní kontrakt, seznámení s webovou aplikací Kariérní
portfólio, plánování vlastní kariéry (s pomocí webu KP), zisky.
2. krok
Individuální práce, individuální poradenství: Vyhledávání informací o volných místech (na ÚP, ve
firmách, od známých, příbuzných), dotazování konzultantů přes web (o možnosti získat práce po
skončení studia, prázdninovou brigádu či práci o víkendech v konkrétní firmě, požadavky na nového
zaměstnance).
3. krok
Individuální posouzení toho, co pro to můžu udělat, zamyšlení - co splňuji či v čem se ještě chci/
musím zlepšit.
4. krok
Exkurze do firmy, kde mohou najít uplatnění, s perspektivou rozšiřování výroby a šance i pro
absolventy získat práci bez praxe.
Závěr
Je třeba, aby žáci pochopili, že vzdělávání, zejména odborné, dává žákům smysl, že bez kvalitní
profesní přípravy nezískají požadované kompetence a je menší šance získat zajímavou, uspokojující
a lépe placenou práci. Při setkání s každodenní realitou si žáci umí lépe stanovit cíl a priority pro
vzdělávání.
Autor: Blanka S.
118
INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ V SYSTÉMU KARIÉRNÍHO PORTFOLIA NA
STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE JOSEFA SOUSEDÍKA VE VSETÍNĚ
Kazuistika Jakub
Zakázka
Posílení sebedůvěry a sebevědomí žáka před závěrečnými zkouškami.
Cíle
Cíl č. 1
Posílení sebedůvěry.
Cíl č. 2
Zajištění navýšení času během závěrečných zkoušek.
Cíl č. 3
Nabídka dlouhodobé psychické podpory u výchovné poradkyně.
Situace na začátku
(před intervencí)
Výchovná poradkyně při péči o žáky zdravotně znevýhodněné se s Jakubem poznala blíže a jevil se
jako velmi milý, inteligentní a komunikativní chlapec. Před závěrečnými zkouškami si ale nevěřil,
důvodem byly specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie). Jakuba studovaný obor velmi zajímá, má
výborné studijní výsledky a dokonce získal 2. místo na celostátní oborové žákovské soutěži. Přístup
rodiny byl rovněž podporující.
Řešení
1. krok
Pravidelná návštěva Jakuba u výchovné poradkyně s psychickou podporou.
2. krok
Výchovná poradkyně podrobně vysvětlila průběh závěrečných zkoušek i se simulací závěrečných
zkoušek nanečisto – zajistila fiktivní zkušební komisi (složenou s výchovných poradců a kolegy učitele odborných předmětů), kde se Jakub vyzkoušel svou reakci na náhodně položené otázky.
3. krok
Výchovná poradkyně využila znalosti získané v projektu Jak pracovat s karierním portfoliem – zejména
z části povolání – tým konzultantů: http://www.karierniportfolio.cz/kapo/jaksik-michal-ing
Závěr
Jakub byl inspirován a povzbuzen zejména konkrétním životním příběhem jednoho z konzultantů,
který začal svou profesní dráhu rovněž učebním oborem, přes nástavbové maturitní studium a dále
pak vysokoškolské studium se vypracoval až do řídící pozice. Jakub se s naší podporou rozhodl podat
přihlášku na nástavbové maturitní studium. Závěrečné zkoušky úspěšně vykonal a nyní je žákem
1. ročníku nástavby a plánuje i vysokoškolské studium.
Autor: Alena S.
119
Kazuistika Jana
Zakázka
Opakované selhávání ve výuce, problémové chování - pěstounská matka požádala školu a výchovnou
poradkyni (dále jen VP) o individuální přístup k dceři, kterou má v pěstounské péči a nastoupila na
naši školu po předchozím studijním nezdaru na jiné škole.
Cíle
Cíl č. 1
Poznat blíže Janu a najít nejvhodnější způsob komunikace.
Cíl č. 2
Naučit Janu efektivně komunikovat se spolužáky a s učiteli, naučit ji respektovat daná pravidla.
Cíl č. 3
Najít nejvhodnější způsob učení, zažít úspěch
Situace na začátku
(před intervencí)
Jana byla neúspěšná žákyně maturitního oboru na jiné SŠ, na naší SOŠ nastoupila do 1. ročníku
učňovského oboru, pěstoun zemřel, s pěstounkou komunikuje velmi problematicky až nepřátelsky,
je hádavá, manipulativní, nerespektuje pravidla, při komunikaci často skáče do řeči, zvyšuje hlas do
nepříjemných výšek, „roní slzy“, to, co se ji sděluje - neposlouchá, konverzace se pohybuje v kruhu.
Řešení
1. krok
VP využila znalosti získané v projektu Jak pracovat s karierním portfoliem, ze vzdělávacího programu
č. 7: Kariérní portfólio – kvalita života ve vztahu ke kariéře zejména z části osobní identita.
2. krok
VP Janu pozorovala, promlouvala s ní, prováděly se následné pohovory, využila sociometrické výstupy,
sledovala klima třídy, pokračovala ve spolupráci s třídní učitelkou, vyučujícími, školní psycholožkou,
učitelkou odborného výcviku, sociální pracovnicí, opatrovnicí, pěstounkou – jednalo se o intenzivní,
dlouhodobou a mnohovrstevnou práci všech zainteresovaných lidí.
3. krok
Ve škole jsme ji vzhledem k obtížné osobní i rodinné situaci poskytovali další šance. V tomto období
- 6 měsíců před dovršením zletilosti - Jana na vlastní žádost změnila pěstounskou rodinu. Ani
v nové rodině se daným zvyklostem a požadavkům nepřizpůsobila a velmi brzy – ihned po dosažení
plnoletosti - došlo k vyhrocení konfliktů a musela pěstounskou rodinu opustit – využila bydlení
v Domě na půl cesty, kde je doposud.
Závěr
I přes maximální snahu a podporu třídní učitelky, vyučujících, školní psycholožky a zejména VP,
za využití dlouholetých zkušeností i nových znalostí získaných v projektu Jak pracovat s karierním
portfoliem i mimo něj, se nepodařilo Janu přivést k náhledu na své chování, nadále přetrvávalo
cholerické, manipulativní a okolí obviňující jednání. Škola už musela dát najevo, že neustálé porušování
školního řádu nebude akceptovat.
Až tato hraniční situace donutila Janu k zamyšlení a požádala VP o radu jak dál. VP doporučila změnu
školy i oboru. Pro lepší představu o náplni práce v budoucí profesi VP použila popis jednotlivých
povolání na webové aplikaci: http://karierniportfolio.cz/l/povolani a našla možnost, kterou je Jana
ochotna akceptovat a začít novou etapu života na jiné škole.
Autor: Dagmar H .
120
Kazuistika Matěj
Zakázka
Opakované selhávání ve výuce na více školách.
Cíle
Cíl č. 1
Zjistit příčinu proč Matěj z prestižního výběrového maturitního oboru skončil na učebním oboru, kde
opět výukově selhával.
Cíl č. 2
Najít řešení vzniklé situace.
Situace na začátku
(před intervencí)
Matěj má velkou absenci, i neomluvenou, je sankcionován za porušování školního řádu, je málo
komunikativní a nedůvěřivý.
Řešení
1. krok
Pozvolné poznávání Matějovy osobnosti – je velmi inteligentní a schopný výstižně popsat situaci,
ale neví jak ji změnit a ani nevěří, že ji změnit lze. V rodině mu nikdo nenaslouchá. Současný obor
ho nebaví a nebude v něm pracovat. Baví ho jen kreslení. VP využila znalosti získané v projektu Jak
pracovat s karierním portfoliem ze vzdělávacího programu č. 7: Kariérní portfólio – kvalita života ve
vztahu ke kariéře zejména z části osobní identita.
2. krok
VP využila Hollandovu typologii a výsledek jednoznačně prozrazuje umělecký typ osobnosti.
3. krok
Následná komunikace byla orientovaná na nabídku možností studovat obory umělecké + intervence
u matky, která rozhodnutí syna podpoří, pokud Matěj stávající obor dokončí.
4. krok
Matěj využil nabídku konzultací se školní psycholožkou a podařilo se nasměrovat jeho zájem do
oblasti umělecké.
Závěr
Matěj si v průběhu téměř roční podpory a pomoci všech zainteresovaných osob uvědomil, že
současnou situaci může zásadně změnit. Z Matěje se postupně „vyloupla“ šťastná a motivovaná
bytost s jasnou perspektivou. Stávající obor dokončil a zároveň se připravoval na přijímací zkoušky na
uměleckou školu. Nyní je spokojeným studentem 1. ročníku umělecké školy.
Autor: Alena S.
121
Kazuistika Sabina
Zakázka
Opakované selhávání ve výuce, neschopnost pracovat obvyklým tempem a dle vyučujících jsou
nároky na ni kladené nad její síly a možnosti – je žákyní 1. ročníku učebního oboru.
Cíle
Cíl č. 1
Poznat osobnost žákyně, zjistit důvod selhávání.
Cíl č. 2
Najít řešení vzniklé situace.
Situace na začátku
(před intervencí)
K výukovým problémům se přidružují i problémy s chováním vůči učitelům, ale i spolužákům
a spolužačkám, které překračují meze sociální únosnosti.
Řešení
1. krok
Oslovení všech vyučujících se žádostí o hodnocení výkonů a chování Sabiny v jednotlivých předmětech.
2. krok
Vyhotovení komplexní zprávy ukázalo, že kompetence k učení jsou na velmi nízké úrovni.
3. krok
Chování Sabiny a její navázání na vrstevnickou skupinu je problematické a celkově se sociální chování
vymyká i širší normě.
4. krok
Oslovení rodiny Sabiny a pohovor s maminkou dokreslil celkový obraz Sabiny. Je adoptovaná
a problémy výukové i výchovné ji provázeli i v ZŠ.
5. krok
Výchovná poradkyně využila znalosti získané v projektu Jak pracovat s karierním portfoliem
ze vzdělávacího programu VP č. 11 - Kariérní portfólio - práce s žáky se speciálními potřebami –
zejména z části odlišnosti vývoje postiženého jedince a na základě nedávného setkání s lektorem
s dlouhodobou praxí s těmito jedinci, doporučila výchovná poradkyně matce dívky návštěvu
Speciálního pedagogického centra.
Závěr
Sabina byla vyšetřena speciální pedagožkou Speciálního pedagogického centra a bylo ji doporučeno
změnit obor kategorie H na méně náročný obor kategorie E. Zde je prostor pro individuální přístup
a menší objem učiva. Rovněž je zajištěn menší počet žáků ve třídě, větší šance získat vzdělání a zažít
úspěch. Pozitivní je, že není nutná změna školy a prostředí, protože nabízíme oba typy vzdělávání.
Autor: Dagmar H.
122
Didaktické pomůcky
Projektový tým vypracoval několik druhů didaktických pomůcek, ve formě papírové nebo elektronické.
Pomůcky vytvářel malý tým metodiků a jsou spíše ukázkou toho, jak žáky a studenty novým, zajímavým
a snad i přitažlivým způsobem seznamovat s problematikou kariérového poradenství. Pomůcky lze různě
doplňovat, obměňovat, používat skupinově či ve
dvojici.
Seznam didaktických pomůcek:
RISKUJ
QR-KÓDY
KŘÍŽOVKY
PŘIŘAZOVÁNÍ
SLOVNÍ PEXESO
PEXESO
DOMINO
BLUDIŠTĚ
123
RISKUJ
Téma:
Typ aktivity:
Cílová skupina:
Definice/ anotace:
Vybraná povolání pro žáky ZŠ
Interaktivní aktivita RISKUJ
Tento materiál je pro žáky 2. stupně základních škol
Jedná se o interaktivní, zábavnou pomůcku. Aktivita má několik oblastí, které se
týkají povolání (požadavky na povolání, mýty o povolání, pracovní prostředky,
fotografie profesí). Záměrem aktivity je seznámit se s profesemi, vyvrátit mylné
domněnky o některých zaměstnáních, rozlišit podobná zaměstnání a motivovat
žáky k zamyšlení o vlastním povolání a jeho náplni. Tento materiál může sloužit jako
odrazový můstek k další diskusi.
Aktivitu riskuj lze obměňovat podle potřeby pedagoga a podle různých odvětví (zdravotnictví, školství).
Aktivita také rozvíjí další vědomosti a dovednosti – řešení problémů, aktualizaci poznatků, kooperaci, fixaci
poznatků, rozšiřování poznatků
Cíl aktivity:
Seznámit se s náplní a výsledky práce, s požadavky na jednotlivé profese.
Metodická doporučení: Tyto aktivity doporučujeme zařadit na začátek hodiny, k uvedení do problematiky
volby povolání a navození správné atmosféry.
Během aktivity, po zodpovězení dané otázky, může pedagog odpověď doplnit, vysvětlit, přidat poznámku…
•Po aktivitě mohou následovat otázky. Uvádíme pár příkladů.
•Jaké povolání dělají rodiče?
•Jaké povolání bys chtěl dělat ty?
•Co se ti na povolání líbí? Proč?
•Co se ti na povolání nelíbí? Proč?
•Co bys měl umět, abys mohl dané povolání dělat?
Metodický postup:
Tuto hru lze hrát několika způsoby:
•Každý žák hraje sám za sebe proti všem ostatním.
•Každá dvojice v lavici hraje proti ostatním dvojicím.
•Proti sobě mohou hrát i vícečlenné skupinky.
Vždy je nutné, aby hru řídil a kontroloval moderátor. Ten dohlíží nad tím, kdo se přihlásil k odpovídání jako
první a na správnost odpovědí.
Žáci si vybírají libovolnou otázku z několika témat za příslušnou částku. Pokud odpoví správně, získají body,
pokud ne, body se odečítají. Aplikace neumí body počítat sama, ty zapisuje skupinám moderátor třeba na
tabuli. Na otázku odpovídá ta skupina, která se přihlásila první až po přečtení celé otázky a všech odpovědí.
Další otázku vybírá ta skupina, která odpovídala na předchozí otázku-ať správně nebo špatně. Hlásit se
o odpověď mohou všechny skupiny, ne jen ta, která si otázku vybírala.
Postřehy z hry riskuj:
Hlášení k odpovídání – nehlásí se všichni členové skupiny. Je zvolen zástupce, jen ten se může hlásit. Ostatní
členové, pokud znají odpověď, plácnou zástupce po rameni a ten se přihlásí. (Toto opatření je vhodné, aby se
lépe dalo kontrolovat, která skupina se hlásila první. Lépe se hlídá pár zástupců než plná třída rukou.)
Pokud se hlásí i členové skupiny nebo se zástupce přihlásí dříve, než je dočtena otázka a odpověď, je tato
skupina pro tuto danou otázku diskvalifikována a nemůže odpovídat.
Odpovídá jen zástupce po poradě s celou skupinou – názory ve skupině se mohou lišit, proto se za platnou
brána odpověď zástupce.
Riskuj je uloženo na CD
124
QR KÓDY
Téma:
Klíčová slova:
Typ aktivity:
Cílová skupina:
Definice/ anotace:
Cíl aktivity:
Jak reagovat na nabídku volného pracovního místa
Inzerát, CV, motivační dopis
Pracovní listy
Studenti středních škol
Jedná se o didaktickou šablonu výše uvedených aktivit, kterou lze podle probíraného
tématu obměňovat. Záměrem aktivity je motivovat žáky k zamyšlení, diskuzi.
Důležité je také ukázat žákům, jakým způsobem je možno hledat práci.
Cílem této aktivity je, aby si studenti uvědomili, co vše je třeba zjistit o povolání
a firmě, která povolání nabízí dříve, než budou o práci žádat.
Po aktivitě mohou následovat otázky typu:
Co je vhodné/ nevhodné psát do životopisu, motivačního dopisu.
Jaké informace v inzerátu chybí?
Metodický postup:
Pracovní list je vhodný pro samostatnou práci nebo pro společnou. V první fázi mohou studenti úkoly
vypracovat sami, na tuto činnost je možné navázat řízenou diskusi. Tento pracovní list je možné obměnit, je
možné jej vytvořit také se zaměřením na jiný druh povolání. Slouží jako návod k práci.
Pracovní listy s QR kódy jsou uloženy na CD (SLOŽKA: qrkódy_pracovní listy)
Obsahuje 3 druhy:
• Jak reagovat na nabídku volného pracovního místa-ekolog
• Jak reagovat na nabídku volného pracovního místa-speciální pedagog
• Jak reagovat na nabídku volného pracovního místa-obráběč kovů
125
KŘÍŽOVKA
Téma:
Typ aktivity:
Cílová skupina:
Definice/ anotace:
Vybraná povolání pro žáky ZŠ
Křížovka - šablona
Tento materiál je pro žáky 2. stupně základních škol
Jedná se o zábavnou pomůcku. Záměrem aktivity je seznámit se s jednotlivými
pojmy z oblasti ekonomie. Tento materiál může sloužit jako odrazový můstek k další
diskusi.
Cíl aktivity:
Seznámit se pojmy z této oblasti, s některými profesemi a celkové se širokým
odvětvím ekonomie.
Metodická doporučení: Tyto aktivity doporučujeme zařadit na začátek hodiny, k uvedení do problematiky
volby povolání a navození správné atmosféry.
Během aktivity, po zodpovězení dané otázky, může pedagog odpověď doplnit, vysvětlit, přidat poznámku…
Po aktivitě mohou následovat otázky. Uvádíme pár příkladů:
•Jaké povolání dělají rodiče?
•Jaké povolání bys chtěl dělat ty?
•Co se ti na povolání líbí? Proč?
•Co se ti na povolání nelíbí? Proč?
•Co bys měl umět, abys mohl dané povolání dělat?
Metodický postup:
Křížovka typu č. 1
Tato aktivita je vytvořena na základě klasické křížovky, může sloužit jako motivace k práci v úvodu hodiny.
Pracovní nástroje jsou zde voleny napříč profesemi, slouží pouze jako návod, můžeme ji obměňovat. Po
vyplnění můžou následovat otázky. Které ze zmíněných povolání znáš? Které bys chtěl vykonávat? Které
vykonávají Tvoji rodiče? Co je kladem/ záporem těchto povolání? Jakou školu musíš vystudovat, abys toto
povolání mohl dělat?
Křížovka typu č. 2
Tento typ křížovky se svou podstatou od ostatních neliší, podle nápovědy je nutné doplnit správná slova,
aby vyšla tajenka, ale slova se nedoplňují do čtverečků. Čísla, která se objevují za nápovědou, ukazují pořadí
písmene, které nutno doplnit, aby nám vycházela tajenka. Někdy se v jednom slově mohou objevit vhodná
písmena víckrát, a tudíž jsou u nápovědy uvedena čísla dvě. Pro zjednodušení ej možno doplnit ještě počet
písmen slova, které je nutné doplnit. Křížovky se často objevují jako doplňující aktivita ve vyučovacích
hodinách, a proto jsme se pokusili o její obměnu, aby byla pro studenty stále atraktivní.
Pracovní listy křížovek je uloženy na CD (SLOŽKA: pracovní listy_pracovní list č.9, č.10)
126
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ KŘÍŽOVEK
Křížovka typu 1/Pracovní list č.9
Doplň správné odpovědi a vylušti tajenku
V
Š
R
O
O
U
D
B
V
R
T
A
Č
K
A
O
H
L
U
A
P
S
T
R
U
E
L
K
A
Č
K
A
O
S
V
K
S
Á
A
S
T
Ř
Í
O
V
Á
K
1. Pracovní nástroj truhláře pro výrobu nábytku
2. Pracocní nástroj soustružníka, pracovníka ve strojírenství
3. Pracovní nástroj zedníka
4. Pracovní nástroj chirurga
5. Pracovní nástroj zdravotní sestry
6. Pracovní nástroj opraváře zemědělských strojů, elektrikáře
Křížovka typu 2/ Pracovní list č.10
Doplň správné odpovědi a vylušti tajenku
OBJEDNÁVKA
FAKTURA
AUDITOR
PODNIKATEL
AKCIOVÁ SPOLEČNOST
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
EKONOM
1. Nákupní příkaz jinak -42. Účet za provedenou práci nebo dodané zboží -33. Provádí prověrky účetních a hospodářských výkazů, účetních uzávěrek -64. Živnostník
5. Dvouslovný název a.s. -5- v první slově nebo -8- ve druhém slově
6. Vysvětlení zkratky s.r.o. pomocí tří slov -2- nebo -8- písmeno ve třetím slově
127
H
PŘIŘAZOVÁNÍ
Téma:
Typ aktivity:
Cílová skupina:
Definice/ anotace:
Cíl aktivity:
Profese
Pracovní listy
Tento materiál je pro žáky 2. stupně základních škol
Jedná se o didaktickou šablonu výše uvedených aktivit, kterou lze podle probíraného
tématu obměňovat. Záměrem aktivity je motivovat žáky k zamyšlení, diskuzi.
Důležité je také žákům objasnit některé pojmy.
Cílem této aktivity je, aby si žáci urovnali vědomosti o jednotlivých profesích, jejich
pracovní náplně a o pomůckách, které používají.
Metodický postup:
Pracovní list je vhodný pro samostatnou práci nebo pro společnou. V první fázi mohou studenti úkoly
vypracovat sami, na tuto činnost je možné navázat řízenou diskusi. Tento pracovní list je možné obměnit,
je možné jej vytvořit také se zaměřením na jiný druh povolání. Slouží jako návod k práci. Tyto aktivity jsou
vhodné hlavně do hodiny občanské nauky, rodinné výchovy.
Strojírenství
Tato přiřazovačka nabízí další obměnu obsahu, princip zůstává pořád stejný, žáci mají za úkol přiřadit náplň
ke správné profesi. Toto přiřazování z oboru strojírenství můžeme dále rozdělit pro maturitní obory a učební
obory. Vytvoření tohoto cvičení není nikterak náročné, můžete využít webu karierního portfolia http://www.
karierniportfolio.cz/. Na tomto webu najdete popsány jednotlivá zaměstnání a jejich náplň. Dále tento web
můžete využít i k jiným činnostem jako je motivace, poradenství atd.
Tato přiřazovačka je rozdělena na maturitní (Pracovní listy č.11a ) a učební obory (Pracovní listy č.11b)
Lékaři
Všichni jistě znáte lékaře, ale znáte jednotlivá zaměření doktorů, toto téma se hlouběji zaměřuje na oblast
medicíny a jednotlivé obory. Úkolem je spojit správný název lékařského zaměření s náplní práce. Opět se tato
aktivita může obměňovat, můžeme doplnit profese z jiných oblastí.
Pracovní list č.12
Ekonomické obory
Ekonomické téma je další obměnou klasického přiřazování povolání a jeho náplně. Žáci sami, ve skupinách
nebo s pomocí učitele k jednotlivým profesím přiřadí náplň. Je na učiteli, jakým způsobem bude s tímto
cvičením pracovat.
Pracovní list č.12
Pracovní listy křížovek je uloženy na CD (SLOŽKA: pracovní listy_pracovní list č.11a, 11b, 12, 13)
Strojírenství/Pracovní list č.11b
Správné dvojice:
konstruktér: zpracovává technický výkres - vnější i vnitřní vzhled předmětů, součástí, pracuje
ve speciálních konstrukčních programech typu AUTOCAD, CATIA v 2D nebo 3D formátu.
technolog: zpracovává technologické (přesné výrobní) postupy, zprávy a dokumentaci, dohlíží na to,
aby tyto postupy byly v souladu s platnými normami, provádí ověřovací technologické zkoušky.
metrolog: Stará se o měřidla používaná v průmyslové výrobě, kontroluje, zda se vyrábí v souladu
s předepsanými podmínkami, jako jsou teplota, tlak, otáčky, vlhkost, pružnost apod.
programátor CNC strojů: Sestaví program pro CNC stroj, stanoví přesný postup obrábění, volbu nástrojů,
určování řezných podmínek a strategií obrábění navrhuje dráhy řezání a obrábění, zkouší a odlaďuje
program.
128
Strojírenství/Pracovní list č.11b
Správné dvojice:
klempíř: provádí klempířské práce jako je ohýbání, vystřihování plechů, svařování, z jednotlivých plechů
sestavuje jednoduché sestavy, pracuje na výrobě prvodílců nebo na montáži.
mechanik seřizovač CNC strojů: stará se o pravidelnou i mimořádnou údržbu a seřizování CNC obráběcích
strojů a linek, nastavuje a kontroluje příslušné nástroje, osy CNC strojů apod.
nástrojář: vyrábí kusové ne sériové nástroje, obrábí kovové materiály na klasických strojích (fréza, soustruh,
vrtačky apod.) i na CNC strojích, provádí montáž, údržbu i opravy.
obráběč kovů na CNC strojích: pracuje na CNC strojích, automatizovaných linkách a průmyslových
robotech, potřebné nástroje upne v CNC stroji, někdy upíná i polotovary a obrobky, provádí měření
a kontrolu rozměrů obrobku a kvalitu (ostří) nástrojů apod.
slévač: je dělník ve slévárenství, pracuje podle technologického postupu, nejdříve vyrobí formu
a pak do formy odlévá slitinu, po ztuhnutí odlitku odstraní se formu a upraví se povrch odlitku.
strojní zámečník: ručně opracovává různé kovové materiály - vrtá, střihá, ohýbá, soustruží, frézuje,
svařuje, upravuje povrch výrobku, provádí montáž, údržbu, servis a opravy průmyslových zařízení.
Lékaři/Pracovní list č.11a
Správné dvojice:
pediatr: zabývá se péči o zdraví kojenců, dětí a mladistvých
chirurg: léči nemoci a úrazy operativně instrumentálním ošetřením
kardiolog: zabývá se diagnostikou a léčbou srdce a cév
dermatolog: kožní lékař, který ošetřuje nemoci kůže
gynekolog: lékař zabývající se prevencí a léčbou ženských pohlavních orgánů
nefrolog: léčí ledviny
urolog: specializuje se na choroby vylučovací soustavy a na mužské pohlavní orgány
stomatolog: jinak řečeno zubař
neurolog: jeho náplní jsou hlavně onemocnění a poruchy nervové soustavy
psychiatr: léčí nemoci mozku, které se projevují v myšlení, emocích, vnímání a následně v chování nemocných
Ekonomické přiřazování/Pracovní list č.11a
Správné dvojice:
administrativní pracovník: Vykonává kancelářské práce jako je kopírování, psaní na PC, přepisuje texty,
tvoří tabulky, grafy, schémata, vyplňuje formuláře, třídí a ukládá spisy, přebírá a zapisuje firemní poštu.
auditor: Zná velmi dobře účtování pro všechny typy institucí, zákon o účetnictví, provádí prověrky účetních
a hospodářských výkazů, účetních uzávěrek, zpracovává kontrolní zprávy.
daňový specialista: Zpracovává daňová přiznání, pomáhá při zpracovávání účetní závěrky v oblasti daní,
poskytuje poradenství.
ekonom: Zpracovává finanční analýzy hospodaření a na základě toho pak sestavuje plány a rozpočty
společnosti, dohlíží na správné vedení účetnictví, řídí ekonomické oddělení ve společnosti.
krizový manažer: Krizové řízení je řízení „ve zkratce“, během krátké doby musí určit hloubku případné
krize a co nejdříve stanovit opatření na její zmírnění či odstranění.
mzdová účetní: Zpracovává mzdy zaměstnanců, kompletuje osobní spis zaměstnance, eviduje změny
osobních údajů apod., komunikuje s institucemi, odpovídá za správný výpočet a výši odvodů.
personalista: Řeší obsazování volných míst ve firmě, aby na správných pracovních pozicích byli
kvalifikovanými zaměstnanci, stará o systematický profesní rozvoj zaměstnanců.
účetní: Účtuje všechny účetní případy v souladu se zákonem o účetnictví, zpracovává faktury, eviduje
majetek, vede bankovní účty a pokladnu, řídí se pokyny ekonoma a daňového poradce.
129
SLOVNÍ PEXESO
Téma:
Typ aktivity:
Cílová skupina:
Definice/ anotace:
Vybraná povolání pro žáky ZŠ
Pexeso
Tento materiál je pro žáky 2. stupně základních škol
Jedná se o interaktivní, zábavnou pomůcku. Záměrem aktivity je seznámit se
s profesemi, vyvrátit mylné domněnky o některých zaměstnáních, rozlišit podobná
zaměstnání a motivovat žáky k zamyšlení o vlastním povolání a jeho náplni. Tento
materiál může sloužit jako odrazový můstek k další diskusi.
Aktivitu lze obměňovat podle potřeby pedagoga a podle různých odvětví. Aktivita také rozvíjí další vědomosti
a dovednosti – řešení problémů, aktualizaci poznatků, kooperaci, fixaci poznatků, rozšiřování poznatků.
Cíl aktivity:
Seznámit se s náplní práce, s jednotlivými profesemi.
Metodická doporučení: Tyto aktivity doporučujeme zařadit na začátek hodiny, k uvedení do problematiky
volby povolání a navození správné atmosféry.
Během aktivity, po zodpovězení dané otázky, může pedagog odpověď doplnit, vysvětlit, přidat poznámku…
Po aktivitě mohou následovat otázky. Uvádíme pár příkladů:
•Jaké povolání dělají rodiče?
•Jaké povolání bys chtěl dělat ty?
•Co se ti na povolání líbí? Proč?
•Co se ti na povolání nelíbí? Proč?
•Co bys měl umět, abys mohl dané povolání dělat?
Metodický postup:
Tato pomůcka je založena na pravidlech pexesa, žáci hledají dvě správné dvojice. Jedná se o povolání
a správnou náplň. Tato pomůcka se dá měnit dle potřeby, my jsme zvolili povolání, která se vztahují k oblastem
školství, zdravotnictví a strojírenství. Tato didaktická pomůcka má sloužit k tomu, aby si studenti utřídili své
poznatky o jednotlivých povoláních, dozvěděli se nové informace a odbourali mýty, které mají s jednotlivými
profesemi spojeny. Využití této pomůcky záleží hlavně na učiteli, který vede hodinu.
Pexesa jsou uloženy na CD
Jsou uloženy 3 druhy pexesa:
•Slovní pexeso-zdravotnictví
•Slovní pexeso-strojírenství
•Slovní pexeso-učitelství
130
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ SLOVNÍHO PEXESA
Strojírenské pexeso
Správné dvojice:
konstruktér: zpracovává 2D nebo 3D výkresy
technolog: popisuje výrobní postup
obráběč na CNC strojích: opracovává koobrobky na strojích řízených počítačem
programátor CNC strojů: vytváří programy, podle kterých pracují CNC stroje
manažer řízení kvality: kontroluje správnost výrobních postupů, předchází zmetkovosti
klempíř: ručně nebo strojově opracovává plechy
metrolog: dbá na přesnost výroby, kontroluje měřidla a parametry výroby
mechanik CNC strojů: sestavuje a seřizuje CNC stroje, stará se o údržbu
zámečník: ručně a na jednoduchých strojích opracovává kovy
Lékařské pexeso
Správné dvojice:
všeobecná zdravotní sestra: asistuje lékařům, provádí vyšetření, která nařídí lékař
lékař: léčí, vyšetřuje a stanovuje diagnózu dle své specializace
zdravotnický asistent: provádí hygienu, rozděluje pacientům jídlo, dohlíží na dodržování pitného režimu
porodní asistent: provádí specializovanou péči pro těhotné, připravuje rodičky na porod
zdravotnický záchranář: poskytuje neodkladnou zdravotnickou péči na místě vzniku náhlé příčiny
dentální hygienik: pomocí přístrojů čistí chrup, odstraňuje zubní kámen
oční optik: zhotovuje brýle a jiné pomůcky dle předpisu lekáře
radiologický asistent: nelékařský zdravotník, pracuje s rentgenovým zařízením
farmaceut: pracuje v lékarně, vydává a připravuje léky
fyzioterapeut: rehabilituje s nemocnými lidmi, s lidmi po úrazu, po operaci
Pexeso učitelství
Správné dvojice:
asistent pedagoga: spolupracuje s učitelem, pomáhá žákovi, který má nějaký druh znevýhodnění
vychovatel: provádí mimoškolní výchovně vzdělávací činnost v domově mládeže, ve školní družině, aj...
lektor: provádí výuku v kurzech zpravidla pro dospělé
učitel odborného výcviku: organizuje odborný výcvik, vysvětluje praktické činnosti, hodnotí učně
výchovný poradce: radí při výběru školy, pomáhá při vyplňování přihlášek
metodik prevence: sleduje rizika a projevy patologických jevů, realizuje aktivity zaměřené na krizové jevy
učitelka mateřeké školky: vzdělává a vychovává žáky předškolního věku
speciální pedagog: pracuje s lidmi, dětmi se speciálními potřebami
ředitel školy: rozhoduje o všech záležitostech týkajících se vzdělávání a chodu školy
učitel 1. stupně: vyučuje všeobecné předměty od základů, učivo interpretuje s ohledem na věk
131
PEXESO, DOMINO, BLUDIŠTĚ
Téma:
Klíčová slova:
Typ aktivity:
Cílová skupina:
Definice/ anotace:
Vybraná povolání pro žáky se speciálními potřebami (E obory)
Zahradník, opravář zemědělských strojů, pekař, cukrář, zedník, zámečník,
Pexeso, domino, bludiště
Tento materiál je určen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
a nižší ročníky základních škol.
Jedná se o didaktickou šablonu výše uvedených aktivit, kterou lze podle probíraného
tématu obměňovat. Záměrem aktivity je motivovat žáky k zamyšlení a diskuzi
o jednotlivých povoláních zábavnou formou. Tento materiál rozvíjí další dovednosti
- jemnou motoriku, soustředěnost, paměť, vnímání druhého jedince, kreativitu.
Obrázky se dělí do čtyř kategorií: název povolání (pozadí karty je modré), pracovní pomůcky, nástroje, nářadí
(pozadí karty je zelené), výsledek práce, produkt (pozadí karty je šedé), vlastnosti, které jsou pro dané
povolání požadovány (pozadí karty je bílé).
Cíl aktivity:
Seznámit se s náplní a výsledky práce, požadavky na jednotlivé profese.
Metodická doporučení: Tyto aktivity doporučujeme zařadit na začátek hodiny, k uvedení do problematiky
volby povolání a navození správné atmosféry.
Po aktivitě mohou následovat otázky. Uvádíme pár příkladů:
•Jaké povolání dělají rodiče?
•Jaké povolání bys chtěl dělat ty?
•Co se ti na povolání líbí? Proč?
•Co se ti na povolání nelíbí? Proč?
•Co bys měl umět, abys mohl dané povolání dělat?
Domino
Domino je sada kartiček, které jsou rozděleny na polovinu. Každá polovina má jiný obrázek. Hra začíná tím,
že doprostřed stolu dáme jednu kartu (počáteční) obrázkem vzhůru, ostatní leží na stole na hromádce lícem
dolů. První žák si vezme jednu kartu z hromádky. Pokud nesedí obrázek k počáteční kartě (povolání k výrobku)
bere si další, dokud mu nepřijde vhodná karta. Tu přiloží k počáteční kartě, vytváří se řada karet. Hraje další
žák. Ten bere karty tak dlouho, dokud nemůže připojit svou kartu k řadě karet.
Varianty hry:
•jednodušší možnost je skládat povolání k povolání (např. zedník-zedník),
•složitější varianta je skládat povolání k výrobku, produktu (např. zedník-zeď z cihel).
K vyplněným kartám domina přikládáme prázdné předlohy + obrázky v elektronické podobě. Pedagog si může
vytvořit další varianty popř. více karet domina pro větší skupinu.
Pexeso
Žáci budou mít k dispozici kartičky, kde jsou vyobrazeny jednotlivé profese a předměty (pracovní pomůcky,
nástroje, nářadí), které představitelé tohoto povolání používají. Hlavním úkolem je najít správné dvojice.
Učitel zamíchá kartičky a rozloží je lícem dolů tak, aby žádný z žáků neznal rozložení karet. Děti postupně otáčí
dvojici karet lícem vzhůru, aby je viděli i ostatní. Pokud karty patří k sobě (stejný obrázek), žák je odebere
a otáčí další dvojici. Pokud karty k sobě nepatří, otočí je zpět lícem dolů a pokračuje další žák. Hraje se
tak dlouho, dokud nejsou všechny karty rozebrány. Pexeso se dá použít i k rozvoji slovní zásoby, jednotlivé
obrázky profesí mohou sloužit k popisu jak ústnímu, tak písemnému. Dále mohou být kartičky využívány jako
132
předloha a nápověda k vlastnímu výtvarnému zpracování vybraného povolání. Tuto didaktickou šablonu lze
měnit, můžeme také upravovat pravidla, záleží na učiteli.
Varianty hry:
•jednodušší možnost je skládat povolání k povolání (např. zedník-zedník),
•složitější varianta je skládat povolání k nástroji/nářadí (např. prodavačka-kalkulačka),
•další možnost je skládat povolání k výrobku (např. zedník-zeď z cihel).
BLUDIŠTĚ
Šablona obsahuje jednotlivé cesty v bludišti, prázdná pole nalevo a napravo. Do prázdných polí lze doplnit
(přilepit) přiložené karty s obrázky a texty s vlastnostmi povolání. Je možné tuto aktivitu různě obměňovat,
vytvářet různé kombinace s kartami dalších kategorií. Úkolem je najít správnou cestu a propojit to, co k sobě
patří.
Varianty hry:
• lze hledat správnou cestku povolání k vlastnostem nebo k výsledkům práce nebo k pracovním pomůckám,
nástrojům, nářadí.
Tato pomůcka v sobě nese tu výhodu, že se může lehce obměnit a použít v různých předmětech k různým
činnostem (spojování výsledků a početních úkonů, zařazení ke slovním druhům, vysvětlení slovíček v cizím
jazyce, zařazení rostlin k druhům, popis historické události, místa, země, pojmenování zvířat, rozpoznání
barev).
Jednotlivé hry jsou uloženy na CD
133

Podobné dokumenty