CZ 01-01 Sony XR

Komentáře

Transkript

CZ 01-01 Sony XR
3-246-852-41 (1)
FM/MW/LW
Cassette Car Stereo
FM/MW/LW Autorádio s magnetofonem
CZ
Návod k obsluze
XR-CA370X
XR-CA370
© 2003 Sony Corporation
CZ 01-01 Sony XR-CA370_X.p65
1
17.12.2002, 15:33
Vítejte!
Opatření
Děkujeme, že jste si zakoupili toto autorádio
Sony.
• Pokud je vůz zaparkovaný na přímém slunci
a uvnitř značně vzrostla teplota, nechejte
autorádio před použitím zchladnout.
• Pokud není do autorádia přiváděna energie,
zkontrolujte nejprve zapojení. Pokud je vše
v pořádku, zkontrolujte pojistku.
• Pokud ve dvou-reproduktorovém zapojení
nevychází z reproduktorů žádný zvuk,
nastavte ovladač balancí přední/zadní (fader)
na střed.
• Při dlouhém přehrávání kazety se může
kazeta vlivem vestavěného zesilovače zahřát.
Nejedná se o závadu.
Kromě poslechu rozhlasu a přehrávání kazet
můžete systém rozšířit připojením volitelné
CD/MD jednotky*1.
Při ovládání tohoto přístroje nebo připojené
CD jednotky s funkcí CD TEXT se při
přehrávání CD TEXT disku objeví na displeji
CD TEXT informace*2.
*1 Můžete připojit CD měnič, MD měnič,
CD přehrávač nebo MD přehrávač.
*2 2 CD TEXT disk je takové zvukové CD, které
obsahuje informace jako například název disku,
jméno interpreta a název skladby.
Tyto informace jsou nahrány přímo na disku.
Máte-li jakékoli potíže nebo otázky týkající
se tohoto přístroje, obraťte se prosím
na nejbližšího prodejce Sony.
Zachování kvality reprodukce
Pokud máte blízko přístroje namontovaný
držák nápojů, dejte pozor, abyste autorádio
nepotřísnili džusy nebo jinými nápoji. Zbytky
slazených nápojů na přístroji nebo
magnetofonovém pásku mohou zanést
magnetofonové hlavy a negativně ovlivnit nebo
dokonce zcela znemožnit reprodukci.
Čistící kazety nedokáží cukr
z magnetofonových hlav odstranit.
2CZ
CZ 02-05 Sony XR-CA370_X.p65
2
17.12.2002, 15:33
Poznámky ke kazetám
Péče o kazety
•Nedotýkejte se povrchu pásku. Nečistota
nebo prach by mohly kontaminovat
magnetofonové hlavy.
•Kazety držte mimo dosah zařízení
se zabudovanými magnety, jako jsou
například reproduktory nebo zesilovače.
Mohlo by dojít k poškození nebo vymazání
záznamu na pásce.
•Nevystavujte kazety přímému slunci,
nadměrnému chladu nebo vlhkosti.
•Povolený pásek se může zachytit
v mechanice autorádia. Před vložením kazety
do přístroje otočte pomocí tužky nebo
podobného předmětu navíjecí cívkou a pásek
napněte.
Kazety delší než 90 minut
Kromě případů, kdy potřebujete dlouhou
nepřerušenou reprodukci, nedoporučujeme
používat kazety delší než 90 minut. Pásky
v těchto kazetách jsou velmi tenké a snadno
se deformují. Časté zastavování a spouštění
reprodukce může způsobit vtažení pásku
do mechaniky přístroje.
napnout
•Zdeformované kazety nebo odchlíplé etikety
mohou způsobovat potíže při vkládání nebo
vysouvání. Odstávající etikety vyměňte nebo
odstraňte.
•Při přehrávání kazet se může postupně
zhoršit kvalita zvuku. Magnetofonové hlavy
by měly být čištěny po každých 50 hodinách
provozu.
3CZ
CZ 02-05 Sony XR-CA370_X.p65
3
17.12.2002, 15:33
Obsah
Samotný přístroj
S volitleným vybavením
Umístění ovládacích prvků .................................... 5
Začínáme
Reset přístroje ....................................................... 6
Odejmutí čelního panelu ................................... 6
Nastavení hodin ................................................... 7
CD/MD jednotka
Přehrávání CD nebo MD .................................. 17
Opakovaná reprodukce skladeb
— Repeat Play .............................................. 18
Reprodukce skladeb v náhodném pořadí
— Shuffle Play ............................................... 18
Další informace
Magnetofon
Poslech kazety ...................................................... 7
Poslech rozhlasu během převíjení pásku
— Automatic Tuner Activation (ATA) ........ 8
Rádio
Automatické uložení rozhlasových stanic
— Best Tuning Memory (BTM) ................... 8
Uložení pouze požadovaných stanic ............... 9
Příjem uložených stanic ..................................... 9
RDS
Přehled RDS funkcí ...........................................
Zobrazení názvu stanice ..................................
Automatické přeladění na stejný program
— Alternative Frequencies (AF) ................
Poslech dopravního zpravodajství ................
Předvolba RDS stanic s AF a TA údaji ...........
Vyhledání stanice podle typu pořadu ...........
Automatické nastavení hodin .........................
10
10
10
12
13
13
14
Údržba .................................................................
Vyjmutí přístroje ................................................
Technické údaje ..................................................
Odstraňování potíží ..........................................
Instalace/Zapojení
Upozornění ......................................................... 24
Seznam dílů ........................................................ 24
Příklad zapojení ................................................. 25
Schéma zapojení ................................................ 26
Opatření .............................................................. 28
Odejmutí ochranného rámečku a zásuvky .. 28
Příklad montáže ................................................ 29
Jak odejmout a připevnit čelní panel ............. 30
Varování pro případ instalace ve voze bez
polohy ACC (příslušenství) na spínači
zapalování ..................................................... 30
Tlačítko RESET .................................................. 30
Schéma zapojení napájení ................................ 31
Další funkce
Nastavení balancí a vyvážení předních
/zadních reproduktorů (fader) ................. 15
Ztlumení zvuku ................................................. 15
Změna nastavení zvuku a displeje ................ 15
Nastavení ekvalizeru
— EQ3 ............................................................. 16
4CZ
CZ 02-05 Sony XR-CA370_X.p65
4
19
20
21
22
18.12.2002, 18:56
Umístění ovládacích prvků
DIR
SOURCE
EQ3
SEEK
MODE
DSPL
DISC
RELEASE
SEL
AF
ATT
1
2
REP
SHUF
3
4
ATA
5
6
PTY
TA
BTM
SENS
OFF
XR-CA370X/CA370
Podrobnosti viz uvedené stránky.
1 Tlačítko SOURCE (Rádio/CD/MD)
8, 9, 16, 17
qd Tlačítko AF 10, 11, 13
2 Tlačítko MODE
Při příjmu rozhlasu:
Volba vlnového rozsahu 8, 9
Během CD/MD reprodukce:
Volba CD/MD jednotky 17
qg Numerická tlačítka 14, 15, 17
Při příjmu rozhlasu:
Předvolby 9, 11, 13
Při CD/MD reprodukci:
(1) DISC – 18
(2) DISC + 18
(3) REP 18
(4) SHUF 18
3 Tlačítko Hlasitost +/- 7, 12, 15, 16
4 Tlačítko Z (vysunout) 7, 8, 9, 17
5 Displej
qf Tlačítko ATT (ztlumení) 15
6 Tlačítka m/M (přetáčení)/DIR
(směr posuvu pásku) 7, 8
qh Tlačítko PTY (typ pořadu)/ATA 8, 14
7 Tlačítko SEEK
Vyhledávání 9, 11, 14
AMS 18
Manuální hledání 18
qk Tlačítko SENS/BTM 8, 9, 13
qj Tlačítko TA 12, 13
ql Tlačítko OFF* 6
8 Tlačítko DSPL (režimy displeje) 7, 10, 17
9 Tlačítko EQ3 16
q; Tlačítko RELEASE
(uvolnění čelního panelu) 6, 19
qa Tlačítko SEL (volba) 7, 14, 15, 16, 17
qs Tlačítko RESET
(vpředu za čelním panelem) 6
* Varování pro případ instalace ve voze
bez ACC (příslušenství) polohy klíče
zapalování
Po vypnutí motoru nezapomeňte
stisknout na dvě vteřiny tlačítko (OFF)
tak, aby se vypnulo zobrazení hodin.
Pokud stisknete (OFF) krátce, hodiny
autorádia se nevypnou a vybíjí
se autobaterie.
5CZ
CZ 02-05 Sony XR-CA370_X.p65
5
17.12.2002, 15:33
Připevnění čelního panelu
Přiložte část A čelního panelu k části B
přístroje, viz ilustrace. Zatlačte levou část
na místo tak, aby zacvakla.
Začínáme
Reset přístroje
Před prvním použitím přístroje nebo
po výměně autobaterie nebo změně zapojení
musíte provést reset přístroje.
Odejměte čelní panel a špičatým předmětem,
například kuličovým perem, stiskněte tlačítko
RESET.
Tlačítko RESET
Poznámka
Stiskem tlačítka RESET vymažete nastavení hodin
a některé uložené funkce.
A
B
Poznámky
• Dejte pozor, abyste nepřipevňovali panel
obráceně.
• Na panel netlačte velkou silou.
• Netlačte na displej čelního panelu.
• Chraňte čelní panel před přímým sluncem a zdroji
tepla a nenechávejte jej na vlhkých místech. Nikdy
jej nenechávejte na palubní desce auta
zaparkovaného na slunci nebo tam, kde hrozí
extrémní nárůst teploty.
Výstražný alarm
Odejmutí čelního panelu
Můžete odejmout čelní panel autorádia
a chránit tak autorádio před zcizením.
1
Stiskněte (OFF).
2
Stiskněte (RELEASE), poté posuňte panel
lehce doleva a odklopte jej směrem
k sobě.
(OFF)
Pokud vypnete zapalování auta a neodejmete
čelní panel, ozve se na několik vteřin výstražný
alarm.
Pokud připojíte externí zesilovač a nepoužíváte
vestavěný zesilovač, bude pípání deaktivováno.
(RELEASE)
Poznámky
• Dejte pozor, abyste panel při odnímání neupustili.
• Pokud odejmete panel při zapnutém autorádiu,
vypne se napájení automaticky, aby se zabránilo
poškození reproduktorů.
• Pokud nosíte panel při sobě, použijte dodávané
pouzdro.
6CZ
CZ 06-09 Sony XR-CA370_X.p65
6
17.12.2002, 15:33
Nastavení hodin
Čas se zobrazuje ve 24-hodinovém formátu.
Magnetofon
Příklad: Nastavení hodin na 10:08
1
Stiskněte na 2 vteřiny (DSPL).
Poslech kazety
Vložte kazetu
Reprodukce se spustí automaticky.
Rozbliká se údaj hodin.
1 Stiskem jedné ze stran tlačítka
hlasitosti nastavte hodiny.
Dopředu
Přehrává se vrchní strana kazety.
Dozadu
Přehrává se spodní strana kazety
2 Stiskněte (SEL).
Tip
Chcete-li změnit směr přehrávání pásku,
stiskněte m a M.
Rozbliká se údaj minut.
3 Stiskem jedné ze stran tlačítka
hlasitosti nastavte minuty.
Dopředu
Zastavení reprodukce a vyjmutí
kazety
Stiskněte Z.
Převíjení pásku
Dozadu
Během reprodukce stiskněte m nebo
M.
2
Indikátor
směru*
Stiskněte (DSPL).
Dopředu
Dozadu
FWD
M
m
REV
m
M
Spustí se hodiny.
* Při přetáčení pásku bude indikátor blikat.
Po dokončení nastavení hodin se displej
vrátí do normálního režimu.
Chcete-li během přetáčení spustit reprodukci,
stiskněte částečně druhé tlačítko převíjení tak,
aby se stisknuté tlačítko uvolnilo.
Tip
Hodiny můžete nastavit automaticky
prostřednictvím RDS funkce (str. 14).
7CZ
CZ 06-09 Sony XR-CA370_X.p65
7
17.12.2002, 15:33
Poslech rozhlasu během
převíjení pásku
Rádio
— Funkce ATA
(automatická aktivace tuneru)
Při přetáčení tlačítkem m nebo M
se automaticky zapne rádio.
Během reprodukce stiskněte opakovaně
(PTY) (ATA), dokud se na displeji neobjeví
"ATA-ON".
ATA-ON y ATA-OFF
Automatické uložení
rozhlasových stanic
— Funkce BTM
(uložení nejsilnějších stanic)
Přístroj vybere stanice s nejsilnějším signálem
a uloží je v pořadí podle jejich frekvence.
Můžete uložit až 6 stanic pro každý vlnový
rozsah (FM1, FM2, FM3, MW a LW).
Aktivuje se ATA režim.
Chcete-li se vrátit do normálního režimu
reprodukce, zvolte "ATA-OFF".
Upozornění
Pokud ladíte stanice při řízení, použijte funkci
BTM, abyste nerozptylovali svoji pozornost
od řízení vozu.
1
Opakovaným stiskem (SOURCE) zvolte
rádio.
Pokud přehráváte kazetu, stiskem
Z ji vyjměte.
Při každém stisku (SOURCE) se zdroj
signálu mění následujícím způsobem:
Rádio t CD* t MD*
* Pokud není odpovídající externí komponent
připojen, položka se neobjeví.
2
Opakovaným stiskem (MODE) zvolte
vlnový rozsah.
Při každém stisku (MODE) se vlnový rozsah
mění následujícím způsobem:
FM1 t FM2 t FM3 t MW t LW
3
Stiskněte na dvě vteřiny (SENS) (BTM).
Přístroj uloží stanice pod numerická tlačítka
v pořadí podle frekvencí.
Po uložení se ozve pípnutí.
Poznámky
• Přístroj neukládá stanice se slabým signálem.
Pokud je k dispozici pouze několik stanic, mohou
si některá numerická tlačítka uchovat své původní
nastavení.
• Když je na displeji zobrazeno číslo, začne přístroj
ukládat stanice od aktuálně zobrazené stanice.
8CZ
CZ 06-09 Sony XR-CA370_X.p65
8
17.12.2002, 15:33
Uložení pouze
požadovaných stanic
Můžete předvolit až 18 FM stanic (6 pro
každou ze stránek FM1, 2 a 3), až 6 MW stanic
a až 6 LW stanic ve vámi zvoleném pořadí.
1
Opakovaným stiskem (SOURCE) zvolte
rádio.
Pokud přehráváte kazetu, stiskem
Z ji vyjměte.
2
Opakovaným stiskem (MODE) zvolte
vlnový rozsah.
3
Stiskněte jednu ze stran tlačítka (SEEK)
a nalaďte stanici, kterou chcete uložit pod
numerické tlačítko.
4
Stiskněte dlouze požadované numerické
tlačítko ((1) až (6)) tak, aby se zobrazilo
"MEM".
Na displeji se objeví indikace numerického
tlačítka.
Pokud nemůžete předvolenou
stanici naladit
— Automatické ladění/Režim
lokálního vyhledávání
Automatické ladění:
Stiskněte jednu ze stran tlačítka (SEEK)
pro vyhledání stanice.
Když přístroj naladí stanici, prohledávání
se zastaví. Stiskněte opakovaně jednu
ze stran (SEEK), dokud nenaleznete
požadovanou stanici.
Režim lokálního vyhledávání:
Poznámka:
Pokud se pokusíte pod stejné numerické tlačítko
uložit další stanici, bude předchozí stanice
vymazána.
Příjem uložených stanic
1
Opakovaným stiskem (SOURCE) zvolte
rádio.
Pokud přehráváte kazetu, stiskem
Z ji vyjměte.
2
Opakovaným stiskem (MODE) zvolte
vlnový rozsah.
3
Stiskněte numerické tlačítko ((1) až (6)),
pod kterým je stanice uložena.
Pokud se automatické vyhledávání
zastavuje příliš často, stiskněte
opakovaně (SENS) tak, aby se objevilo
"LOCAL-ON".
Zobrazí se indikátor "LCL"
Naladěny budou nyní pouze stanice
s poměrně silným signálem.
Tip
Pokud znáte frekvenci stanice, podržte jednu
ze stran tlačítka (SEEK), dokud se neobjeví
požadovaná frekvence (manuální ladění).
V případě špatného stereo FM
příjmu
— Monofonní režim
Během příjmu rozhlasu stiskněte
opakovaně (SENS) tak, aby se objevilo
"MONO-ON".
Zobrazí se indikátor "MONO".
Kvalita zvuku se zvýší, zvuk je však
monofonní (zmizí "ST").
Chcete-li se vrátit do normálního režimu,
zvolte "MONO-OFF".
9CZ
CZ 06-09 Sony XR-CA370_X.p65
9
17.12.2002, 15:33
Automatické přeladění
na stejný program
RDS
— Funkce AF (Alternativní Frekvence)
Přehled RDS funkcí
RDS (Radio Data System) je rozhlasová služba
umožňující FM stanicím vysílat vedle běžného
rozhlasového signálu také doplňkové digitální
informace. Vaše autorádio nabízí řadu RDS
funkcí. Vyjmenujme jen některé z nich:
automatické naladění původního programu,
poslech dopravního zpravodajství, vyhledání
stanice podle typu pořadu.
Funkce AF automaticky vybere a naladí
nejsilnější stanici sítě. Díky této funkci můžete
nepřetržitě poslouchat stejný pořad i během
jízdy na dlouhé vzdálenosti, aniž byste museli
manuálně přelaďovat.
Frekvence se mění automaticky
Poznámky:
• V závislosti na zemi nebo regionu nemusí být
k dispozici všechny RDS funkce.
• RDS funkce nemusí pracovat správně, pokud je
signál stanice slabý, nebo pokud naladěná stanice
nevysílá RDS údaje.
Zobrazení názvu stanice
Na displeji svítí název aktuální stanice.
Zvolte FM stanici (str. 8).
Pokud naladíte FM stanici, která vysílá RDS
data, zobrazí se na displeji název stanice.
96.0MHz
98.5MHz
Stanice
102.5MHz
1
Zvolte FM stanici (str. 8).
2
Stiskněte opakovaně (AF)tak, aby
se objevilo "AF-ON".
Přístroj začne v rámci dané sítě vyhledávat
alternativní stanici se silnějším signálem.
Poznámka:
Pokud nejsou v oblasti alternativní stanice
a nepotřebujete vyhledávat alternativní stanice,
vypněte funkci AF opakovaným stiskem (AF) tak,
aby se objevilo "AF-OFF".
Poznámka:
Indikátor "*" znamená, že je přijímána RDS stanice.
Změna zobrazované položky
Při každém stisku (DSPL) se zobrazovaná
položka změní následujícím způsobem:
Název stanice* (frekvence) y Hodiny
* Pokud naladíte FM stanici vysílající RDS data,
objeví se název stanice.
Poznámka:
Pokud přijímaná stanice nevysílá RDS data, objeví
se "NO NAME".
10CZ
CZ 10-14 Sony XR-CA370_X.p65
10
17.12.2002, 15:33
Změna zobrazené položky
Při každém stisku (AF) se položka změní
následujícím způsobem:
AF-ON y AF-OFF
Poznámky
• Pokud na displeji střídavě bliká "NO AF" a název
stanice, znamená to, že přístroj nemůže nalézt
alternativní stanici v síti.
• Pokud po zvolení stanice se zapnutou funkcí AF
začne název stanice blikat, znamená to, že není
k dispozici žádná alternativní frekvence. Během
blikání názvu stanice stiskněte jednu ze stran
tlačítka (SEEK) (do 8 vteřin). Přístroj začne
vyhledávat jinou frekvenci se stejným PI
(identifikace pořadu) (objeví se "PI SEEK" a není
slyšet žádný zvuk). Pokud přístroj nemůže nalézt
jinou frekvenci, objeví se "NO PI" a přístroj se vrátí
ke dříve zvolené frekvenci.
Poslech regionálního programu
Funkce "REG-ON" vám umožní zůstat naladěni
na místní program bez přepínání na jiné
regionální programy. (Nezapomeňte, že musíte
zapnout funkci AF.) Přístroj je z výroby
nastaven na "REG-ON", pokud však chcete
funkci vypnout, postupujte následujícím
způsobem.
Během příjmu rozhlasu stiskněte
na 2 vteřiny (AF) tak, aby se objevilo
"REG-OFF".
Povšimněte si, že zvolení "REG-ON" může
způsobovat přepínání přístroje na jinou
regionální stanici v rámci stejné sítě.
Chcete-li se vrátit k původnímu nastavení,
zvolte "REG-ON".
Poznámka:
Tato funkce nepracuje ve Velké Británii
a v některých dalších oblastech.
Změna zobrazení displeje
Po každém 2-vteřinovém stisku (AF)
se zobrazená položka změní následujícím
způsobem:
REG-ON y REG-OFF
11CZ
CZ 10-14 Sony XR-CA370_X.p65
11
17.12.2002, 15:33
Poslech dopravního
zpravodajství
RDS údaje o dopravním zpravodajství (TA)
a dopravních pořadech (TP) umožňují
automaticky naladit FM stanici vysílající
dopravní zpravodajství, i když právě
posloucháte jiný zdroj signálu.
Stiskněte opakovaně (TA) tak, aby
se objevilo "TA-ON".
Přístroj začne vyhledávat stanice
s dopravním zpravodajstvím. Když přístroj
nalezne stanici vysílající dopravní
zpravodajství, objeví se na displeji "TP".
Když dopravní zpravodajství začne,
rozbliká se "TA". Po skončení dopravního
zpravodajství blikání ustane.
Tip
Pokud začne dopravní zpravodajství v době, kdy
posloucháte jiný zdroj signálu, přístroj
se automaticky přepne na zpravodajství a po jeho
skončení se vrátí k původnímu zdroji.
Nastavení hlasitosti dopravního
zpravodajství
Hlasitost dopravního zpravodajství můžete
nastavit dopředu a zajistit si tak,
že zpravodajství nepromeškáte. Když dopravní
zpravodajství začne, nastaví se hlasitost
automaticky na přednastavenou hodnotu.
1
Stiskem tlačítka hlasitosti nastavte
požadovanou hlasitost.
2
Stiskněte na 2 vteřiny (TA).
Objeví se "TA" a nastavení je uloženo.
Příjem tísňových hlášení
Pokud je tísňové hlášení vysíláno v době, kdy
posloucháte rozhlas, přepne se na něj přístroj
automaticky. Pokud posloucháte jiný zdroj než
rádio, uslyšíte tísňové hlášení v případě,
že nastavíte AF nebo TA na ON. Přístroj
se v takovém případě automaticky přepne
na toto hlášení bez ohledu na to, jaký zdroj
signálu právě posloucháte.
Poznámky
• Pokud naladěná stanice nevysílá dopravní
zpravodajství, bude 5 vteřin blikat "NO TP". Poté
přístroj začne vyhledávat stanici, která dopravní
zpravodajství vysílá.
• Pokud se na displeji spolu s "TP" objeví i "EON",
využívá stanice dopravní zpravodajství jiných
stanic ve stejné síti.
Zrušení aktuálního dopravního
zpravodajství
Stiskněte (TA).
Chcete-li zrušit veškerá dopravní
zpravodajství, vypněte funkci tak, že (TA)
stisknete a podržíte, dokud se neobjeví
"TA-OFF".
12CZ
CZ 10-14 Sony XR-CA370_X.p65
12
17.12.2002, 15:33
Předvolba RDS stanic s AF
a TA údaji
Vyhledání stanice podle
typu pořadu
Když předvolíte RDS stanice, uloží přístroj
kromě frekvence také údaje o stanici, takže
nemusíte zapínat AF nebo TA pokaždé, když
stanici naladíte. Pro jednotlivé RDS stanice
můžete zvolit různé nastavení (AF, TA nebo
obojí) nebo stejné nastavení pro všechny
předvolené RDS stanice.
Požadovanou stanici můžete vyhledat
vybráním jednoho z typů programu
uvedených níže.
Stejná nastavení pro všechny
předvolené RDS stanice
1
Zvolte FM rozsah (str. 8).
2
Stiskem (AF) a/nebo (TA) zvolte "AF-ON"
a/nebo "TA-ON".
Povšimněte si, že zvolením "AF-OFF" nebo
"TA-OFF" uložíte nejen RDS stanice, ale
také ne-RDS stanice.
3
Stiskněte (SENS) (BTM) tak, aby "BTM"
začalo blikat.
Různá nastavení pro jednotlivé
předvolené stanice
1
Zvolte FM rozsah a nalaďte požadovanou
stanici.
2
Stiskem (AF) a/nebo (TA) zvolte "AF-ON"
a/nebo "TA-ON".#
3
Stiskněte požadované numerické tlačítko
tak, aby se objevilo "MEM".
Opakováním od kroku 1 předvolte další
stanice.
Tip
Pokud chcete změnit předvolené nastavení AF
a/nebo TA po naladění předvolené stanice, můžete
tak učinit zapnutím nebo vypnutím funkcí AF nebo
TA.
Typ programu
Zprávy
Aktuality
Informace
Sport
Vzdělávání
Dramatické pořady
Kultura
Věda
Různé
Populární hudba
Rocková hudba
Nenáročná hudba
Lehká klasická
Klasická hudba
Jiný typ hudby
Počasí
Finance
Dětské pořady
Společenské aktuality
Náboženství
Telefonáty posluchačů
Cestování
Volný čas
Jazz
Country
Národní hudba
Evergreeny
Folk
Dokumenty
Nespecifikováno
Displej
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
POP M
ROCK M
EASY M
LIGHT M
CLASSICS
OTHER M
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL A
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATION M
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
NONE
Poznámka
Tuto funkci nelze použít v některých zemích, kde
není k dispozici funkce PTY (typ pořadu).
Pokračování na další stránce t
13CZ
CZ 10-14 Sony XR-CA370_X.p65
13
17.12.2002, 15:33
1
Během FM příjmu stiskněte (PTY).
Pokud stanice vysílá PTY data, objeví
se na displeji typ právě vysílaného pořadu.
Pokud není stanice RDS stanicí nebo pokud
nejsou přijímána RDS data, objeví
se "- - - - -".
Pokud je funkce TA nastavena na ON,
začne přístroj vyhledávat další stanici.
2
3
Stiskněte (PTY) opakovaně tak, aby
se objevil požadovaný typ pořadu.
Typy pořadu se objevují v pořadí podle
výše uvedené tabulky. Povšimněte si,
že nemůžete zvolit "NONE"
(nespecifikovaný pořad).
Stiskněte jednu ze stran (SEEK).
Přístroj začne vyhledávat stanici vysílající
zvolený typ pořadu. Když přístroj nalezne
pořad zvoleného typu, objeví se opět
na 5 vteřin typ pořadu.
Pokud přístroj nemůže nalézt daný typ
pořadu, střídá se na displeji po dobu
5 vteřin "NO" a typ pořadu. Poté se přístroj
vrátí k původně naladěné stanici.
Automatické nastavení
hodin
CT signál (Clock Time) vysílaný RDS stanicí
umožňuje automatické nastavení hodin.
1
Během příjmu rozhlasu stiskněte
současně (SEL) a (2).
2
Stiskněte opakovaně (2) tak, aby
se objevilo "CT-ON".
Hodiny jsou nyní automaticky nastavovány.
Po dvou vteřinách se automaticky objeví
normální zobrazení.
Zrušení CT funkce
V kroku 2 zvolte "CT-OFF".
Poznámky
• CT funkce nemusí pracovat, přestože je přijímána
RDS stanice.
• Mezi časem nastaveným CT funkcí a skutečným
časem může být určitá odchylka.
14CZ
CZ 10-14 Sony XR-CA370_X.p65
14
17.12.2002, 15:33
Změna nastavení zvuku
a displeje
Další funkce
Nastavení balancí
a vyvážení předních/
zadních reproduktorů
(fader)
Můžete nastavit balance a fader.
1
Nastavit lze následující položky:
•CT (Clock Time) (str. 14).
•A.SCRL (Auto Scroll)* (str. 17).
•M.DSPL (Motion Display)
– demonstrační režim, který se objeví, když je
vyjmuta kazeta a není vybrán žádný zdroj
signálu (např. je vypnuté rádio).
•BEEP – zapnutí nebo vypnutí zvukové
signalizace.
1
Stiskněte opakovaně (SEL) tak, aby
se objevilo "BAL" nebo "FAD".
Při každém stisku (SEL)se zobrazená
položka mění následujícím způsobem:
(SEL) + (2): CT
(SEL) + (3): A.SCRL*
(SEL) + (4): M.DSPL
(SEL) + (6): BEEP
LOW* t MID* t HIGH* t
BAL (levá-pravá) t FAD (přední-zadní)
* Pokud se nepřehrává CD nebo MD, tato
položka se neobjeví.
* Když je aktivováno EQ3 (str. 16).
2
Stiskem jedné ze stran tlačítka hlasitosti
nastavte vybranou položku.
Nastavte do 3 vteřin po vybrání položky.
Stiskněte současně (SEL) a požadované
tlačítko předvolby.
Poznámka
Zobrazené položky se liší v závislosti na zvoleném
zdroji signálu.
2
Opakovaným stiskem (SEL) a tlačítka
předvolby vyberte požadovanou hodnotu
nastavení (Např. ON nebo OFF).
Ztlumení zvuku
Stiskněte (ATT).
Po krátkém zablikání "ATT-ON" se objeví
indikátor "ATT".
Chcete-li obnovit původní hlasitost, stiskněte
(ATT) znovu.
Krátce zabliká "ATT-OFF".
15CZ
CZ 15-16 Sony XR-CA370_X.p65
15
17.12.2002, 15:33
Nastavení ekvalizeru
— EQ3
Můžete zvolit jednu ze 7 přednastavených
ekvalizačních křivek (XPLOD, VOCAL, CLUB,
JAZZ, NEW AGE, ROCK, CUSTOM a OFF
(vypnutý ekvalizer)).
Pro každý ze zdrojů signálu můžete uložit jiné
nastavení ekvalizeru.
Vybrání ekvalizační křivky
1
2
Stiskem (SOURCE) zvolte zdroj signálu
(Rádio, CD nebo MD) nebo vložte kazetu.
Opakovaným stiskem (EQ3) vyberte
požadovanou ekvalizační křivku.
Při každém stisku (EQ3) se položka změní.
Chcete-li zrušit efekt ekvalizeru, vyberte
"OFF".
Nastavení ekvalizační křivky
Můžete upravit natavení ekvalizační křivky.
1
Stiskem (SOURCE) zvolte zdroj signálu
(Rádio, CD nebo MD) nebo vložte kazetu.
2
Opakovaným stiskem (EQ3) vyberte
požadovanou ekvalizační křivku.
3
Nastavení ekvalizační křivky:
1 Opakovaným stiskem (SEL) zvolte
požadovaný tónový rozsah.
Při každém stisku (SEL) se změní
tónový rozsah.
LOW t MID t HI (t BAL t FAD)
2 Opakovaným stiskem jedné ze stran
tlačítka hlasitosti nastavte
požadovanou úroveň.
Úroveň můžete nastavovat po 1 dB
v rozmezí od -10 dB do +10 dB.
3 Opakováním kroků 1 a 2 nastavte
ekvalizační křivku.
Chcete-li obnovit ekvalizační křivku
nastavenou z výroby, stiskněte
na 2 vteřiny (SEL). Po 3 vteřinách
se displej vrátí k normálnímu zobrazení.
Poznámka
Pokud je EQ3 nastaveno na "OFF", nemůžete
provádět nastavení ekvalizeru.
16CZ
CZ 15-16 Sony XR-CA370_X.p65
16
17.12.2002, 15:33
S volitelným vybavením
CD/MD jednotka
Tímto přístrojem můžete ovládat externí
CD/MD jednotky.
Pokud připojíte externí CD jednotku s funkcí
CD TEXT, budou se při přehrávání CD TEXT
disků objevovat na displeji přístroje CD TEXT
informace.
Přehrávání CD nebo MD
1
2
Opakovaným stiskem (SOURCE) zvolte
CD nebo MD.
V případě reprodukce kazety stiskněte
Z a kazetu vyjměte.
Stiskněte (MODE) tak, aby se objevila
požadovaná jednotka.
Spustí se reprodukce CD/MD.
Když je připojena CD/MD jednotka,
přehrávají se všechny skladby od začátku.
Tip
V případě připojení přehrávače MG Memory Stick
System-up Player MGS-X1 zvolte stiskem (SOURCE)
"MD" a poté stiskem (MODE) zvolte číslo MD
jednotky (MD1 nebo MD2 atd.).
Automatické rolování
zobrazovaných položek
— Auto Scroll
Pokud je název disku, jméno interpreta nebo
název skladby na CD TEXT nebo MD disku
delší než 8 znaků a je zapnutá funkce Auto
Scroll, údaje se po displeji automaticky
posunují následujícím způsobem:
• Název disku se objeví při výměně disku (pokud je
vybrán název disku).
• Název skladby se objeví při změně skladby (pokud
je zvolen název skladby).
Pokud stiskem (DSPL) změníte zobrazovanou
položku, roluje se název disku nebo skladby
CD TEXT nebo MD disku automaticky, ať je
funkce zapnutá či nikoli.
Během reprodukce stiskněte (SEL) a (3)
tak, abyste zvolili "A.SCRL-ON".
Chcete-li funkci automatického rolování zrušit,
vyberte "A.SCRL-OFF".
Poznámka
U některých disků s příliš mnoha znaky mohou
nastat následující situace:
— Některé ze znaků nejsou zobrazeny.
— Funkce automatického rolování nepracuje.
Pokračování na další stránce t
Změna zobrazené položky
Při každém stisku (DSPL) během reprodukce
CD, CD TEXT nebo MD disku se položky mění
následujícím způsobem:
Odehraný čas t
Název disku*1/Interpret*2 t Název skladby*3
t Hodiny
* 1 Pokud jste nepojmenovali disk nebo není na MD
disku uložené jméno, objeví se na displeji
"NO NAME".
* 2 Pokud přehráváte CD TEXT disk, objeví
se na displeji po názvu disku jméno interpreta
(pouze pro CD TEXT disky se jménem interpreta.)
* 3 Pokud není na CD TEXT nebo MD disku uložen
název skladby, objeví se na displeji "NO NAME".
17CZ
CZ 17-18 Sony XR-CA370_X.p65
17
17.12.2002, 15:33
Vyhledání konkrétní skladby
— Funkce AMS (Automatic Music Sensor)
Během reprodukce stiskněte krátce jednu
stranu tlačítka (SEEK). Stiskněte
jedenkrát pro každou skladbu, kterou
chcete přeskočit.
Vyhledání následujících skladeb
SEEK
Vyhledání předcházejících skladeb
Vyhledání konkrétního místa
ve skladbě
— Funkce Manual Search
Během reprodukce stiskněte a podržte
jednu stranu tlačítka (SEEK). Po nalezení
požadovaného místa tlačítko pusťte.
Prohledávání dopředu
SEEK
Prohledávání dozadu
Opakovaná reprodukce
skladeb
— Funkce Repeat Play
Můžete zvolit:
• REP-TRACK - opakování skladby.
• REP-DISC - opakování disku.
Během reprodukce stiskněte opakovaně
(3) (REP) tak, aby se objevil požadovaný
režim opakování.
REP-TRACK t REP-DISC t REP-OFF
Spustí se opakovaná reprodukce.
Chcete-li se vrátit do režimu normální
reprodukce, vyberte "REP-OFF".
Reprodukce skladeb
v náhodném pořadí
— Funkce Shuffle Play
Přepnutí na jiné disky
Během reprodukce stiskněte tlačítko
(1) (DISC –) nebo (2) (DISC +).
Spustí se reprodukce požadovaného disku
v aktuální jednotce.
(1) (DISC –): Předcházející disk
(2) (DISC +): Následující disk
Můžete zvolit:
• SHUF-DISC - reprodukce skladeb aktuálního
disku v náhodném pořadí.
• SHUF-CHGR - reprodukce skladeb v aktuální
jednotce v náhodném pořadí.
•SHUF-ALL* - reprodukce všech skladeb
ve všech jednotkách v náhodném pořadí.
Během reprodukce stiskněte opakovaně
(4) (SHUF) tak, aby se objevil požadovaný
režim náhodné reprodukce.
Číslo disku
SHUF-DISCt SHUF-CHGR t SHUF-ALL*
t SHUF-OFF
Číslo skladby
Spustí se náhodná reprodukce.
* "SHUF-ALL" je k dispozici pouze pokud
připojíte dvě nebo více CD/MD jednotek.
Chcete-li se vrátit do režimu normální
reprodukce, vyberte "SHUF-OFF".
18CZ
CZ 17-18 Sony XR-CA370_X.p65
18
17.12.2002, 15:33
Další informace
Údržba
Výměna pojistky
Při výměně pojistky dbejte na to, aby byla
použita pojistka se stejnou ampérovou
hodnotou, jaká je uvedena na originální
pojistce. Pokud se pojistka přepálí, zkontrolujte
zapojení napájení a výstupu a pojistku
vyměňte. Pokud se pojistka po výměně opět
přepálí, může se jednat o interní závadu.
V takovém případě se obraťte na nejbližšího
prodejce Sony.
Pojistka (10 A)
Varování
Nikdy nepoužívejte pojistku s větší ampérovou
hodnotou, než jakou má originální pojistka.
Mohlo by dojít k poškození přístroje.
Čištění konektorů
Pokud jsou konektory mezi hlavním přístrojem
a čelním panelem znečištěné, nemusí přístroj
pracovat správně. Aby k takovýmto situacím
nedocházelo, odejměte čelní panel stiskem
(RELEASE) a očistěte konektory vatovým
tampónem. Nepoužívejte nadměrnou sílu,
mohli byste konektory poškodit.
Hlavní přístroj
Zadní strana čelního panelu
Poznámky
• Z bezpečnostních důvodů vypněte před čistěním
konektorů motor a vytáhněte klíček
ze zapalování.
• Nikdy se nedotýkejte konektoru holými prsty
nebo kovovými předměty.
19CZ
CZ 19-23 Sony XR-CA370_X.p65
19
17.12.2002, 15:33
Vyjmutí přístroje
1
Odejměte ochranný rámeček
1 Odejměte čelní panel (str. 6).
2 Zahákněte uvolňovací klíče
v ochranném rámečku.
2
Vyjmutí přístroje
1 Zasuňte uvolňovací klíče tak, aby
zacvakly.
Háčkem směrem
dovnitř.
Pozor na správnou
orientaci klíče.
3 Zatáhněte za uvolňovací klíče tak,
abyste odejmuli ochranný rámeček.
2 Zatažením za uvolňovací klíče přístroj
vysaďte.
3 Vytáhněte přístroj z držáku.
20CZ
CZ 19-23 Sony XR-CA370_X.p65
20
17.12.2002, 15:33
Technické údaje
Sekce magnetofonu
Obecné
Počet stop
4 stopy, 2 kanály stereo
Kolísání
0, 13% (WRMS)
Frekvenční charakteristika30 – 15 000 Hz
Odstup signál/šum
55 dB
Výstupy
Vstupy
Sekce tuneru
FM
Rozsah ladění
Anténní svorka
Mezifrekvence
Užitečná citlivost
Selektivita
Odstup signál/šum
87, 5 – 108, 0 MHz
Konektor externí antény
10, 7 MHz/450 kHz
9 dBf
75 dB na 400 kHz
67 dB (stereo)
69 dB (mono)
Harmonické zkreslení na 1 kHz
0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Separace
35 dB na 1 kHz
Frekvenční charakteristika30 – 15 000 Hz
MW/LW
Rozsah ladění
Anténní svorka
Mezifrekvence
Citlivost
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Konektor externí antény
10, 7 MHz/450 kHz
MW: 30 µV
LW: 40 µV
Sekce zesilovače
Výstupy
Reproduktorové výstupy
(Sure Seal konektory)
Impedance reproduktorů 4 - 8 Ω
Maximální výstupní výkon 45 W × 4 (na 4 Ω)
Tónové korekce
Napájení
Rozměry
Montážní rozměry
Hmotnost
Dodávané příslušenství
Volitelné příslušenství
Volitelné vybavení
Audio výstup
Svorka ovládání
automatické antény
Svorka ovládání
výkonového zesilovače
Vstupní svorka BUS
řídící sběrnice
Vstupní svorka BUS
audio sběrnice
Basy:
±10 dB na 60 Hz (Xplod)
Středy:
±10 dB na 1 kHz (Xplod)
Výšky:
±10 dB na 10 kHz (Xplod)
12 V DC autobaterie
(záporná zem)
Cca 178 × 50 × 178 mm
(š/v/h)
Cca 182 × 53 × 161 mm
(š/v/h)
Cca. 1, 2 kg
Díly pro instalaci
a zapojení (1 sada)
Pouzdro na čelní panel (1)
BUS sběrnicový kabel
(s CINCH konektory)
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD měnič (6 disků)
MD měnič (6 disků)
MDX-66XLP
MG-MS System - up
přehrávač MGS-X1
Selektor zdroje signálu
XA-C30
AUX-IN selector
XA-300
Změna designu a technických parametrů bez
předchozího upozornění vyhrazena
21CZ
CZ 19-23 Sony XR-CA370_X.p65
21
17.12.2002, 15:33
Odstraňování potíží
Následující body vám pomohou vyřešit potíže, se kterými se můžete při používání přístroje setkat.
Dříve než si projdete následující seznam, zkontrolujte zapojení a ujistěte se, že při ovládání
postupujete správně.
Obecné
Problém
Příčina/řešení
Žádný zvuk.
• Zrušte funkci ATT (str. 15).
• V případě 2-reproduktorového systému nastavte ovladač
předo/zadních balancí (fader) do střední polohy.
• Nastavte hlasitost pomocí (+).
Byl vymazán obsah paměti.
• Odpojen napájecí kabel nebo baterie.
• Stiskli jste tlačítko RESET.
t Uložte údaje do paměti znovu.
Na displeji se neobjevují
indikátory.
Odejměte čelní panel a očistěte konektory. Podrobnosti viz
"Čištění konektorů" na straně 19.
Reprodukce pásky
Problém
Příčina/řešení
Zkreslený zvuk.
Znečištěné magnetofonové hlavy.
t Vyčistěte hlavy běžně dostupnou "suchou" čistící kazetou.
Příjem rozhlasu
Problém
Příčina/řešení
Není možný příjem předvoleb.
• Uložte do paměti správné frekvence.
• Signál vysílání je příliš slabý.
Není možné automatické ladění.
•Signál vysílání je příliš slabý.
t Použijte manuální ladění.
•Je zapnutý (nastaven na ON) režim lokálního vyhledávání.
t Nastavte jej na OFF (str. 9).
Nelze přijímat stanici.
Zvuk je rušen šumy.
Připojte ovládací kablík automatické antény (modrý) nebo
kablík napájení příslušenství (červený) k napájecímu kablíku
anténního zesilovače ve voze (pouze v případě, že má vůz
zabudovanou FM/MW/LW anténu v zadním nebo bočním
skle).
Bliká indikátor "ST".
•Nalaďte frekvenci přesně.
•Signál vysílání je příliš slabý.
t Přepněte do monofonního režimu (str. 9).
22CZ
CZ 19-23 Sony XR-CA370_X.p65
22
17.12.2002, 15:33
RDS
Problém
Příčina/řešení
Po několika vteřinách poslechu
se spustí vyhledávání (SEEK).
Stanice není TP stanicí nebo má slabý signál.
t Stiskněte opakovaně (AF) nebo (TA) tak, aby se objevilo
"AF-OFF" nebo "TA-OFF".
Žádné dopravní zpravodajství.
•Aktivujte "TA".
•Stanice nevysílá žádné dopravní zpravodajství, přestože
se jedná o TP stanici.
t Nalaďte jinou stanici.
PTY zobrazí "NONE".
Stanice nespecifikuje typ pořadu.
Reprodukce CD/MD
Problém
Příčina/řešení
Zvuk přeskakuje.
Znečištěný nebo vadný disk.
Chybová hlášení (když je připojena volitelná CD/MD jednotka)
Následující zprávy blikají na displeji cca 5 sekund a současně zní výstražnýsignál.
Příčina
Řešení
NO MAG
V CD/MD měniči není vložen
zásobník.
Vložte zásobník.
NO DISC
V CD/MD měniči není vložen žádný
disk.
Do CD/MD měniče vložte disky.
CD je znečištěné nebo vloženo
obráceně.*2
CD očistěte nebo vložte správně.
MD z nějakých příčin nehraje.*2
Vložte jiný MD disk.
CD/MD nelze z nějakých příčin
přehrát.
Vložte jiný CD/MD disk.
Na MD nejsou nahrány žádné
Přehrajte MD disk, na kterém jsou
nahrány skladby.
Zobrazení
*
ERROR
1
*1
BLANK skladby.*
jednotku nelze z nějakých
RESET CD/MD
příčin ovládat.
MD jednotky je otevřené nebo
NOT READY Víko
nejsou MD disky vloženy správně.
HI TEMP Okolní teplota je vyšší než 50 °C.
2
Stiskněte RESET tlačítko na jednotce.
Zavřete víko nebo vložte MD disky
správně.
Vyčkejte, dokud teplota nepoklesne
pod 50 °C.
*1 Pokud se během reprodukce CD nebo MD vyskytne chyba, na displeji se neobjeví číslo CD nebo MD.
*2 Na displeji se objeví číslo disku způsobujícího chybu.
Pokud výše uvedené pokyny nepomohou zlepšit situaci, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
23CZ
CZ 19-23 Sony XR-CA370_X.p65
23
17.12.2002, 15:33

Podobné dokumenty

Digitální fotoaparát DSC-V1 - cz/sk/pl/hu

Digitální fotoaparát DSC-V1 - cz/sk/pl/hu objektivem přímo proti slunci. Může dojít k poškození. • Za nízkých teplot se může obraz LCD rozmazávat při pohybu. Nejedná se o závadu.

Více

model: AR−113 Návod k obsluze

model: AR−113 Návod k obsluze srdce, případneě čtvercae) mohou poškodit zařízení. • Nepoužívejte disky s odlepujícími se etiketami, s jakými se můžete setkat u používaného disku nebo disku z půjčovny. • Na povrch disku nenalepu...

Více

Sony CDX-S22

Sony CDX-S22 Upozornění

Více

RETRACTA platinový koil

RETRACTA platinový koil Retracta TM je plně zasunovatelný, mechanicky odnímatelný platinový koil o velikosti 0.035 inch s dakronovými vlákny.

Více

Uživatelský manuál {, 7.2 MB} - Luxusní

Uživatelský manuál {, 7.2 MB} - Luxusní do snadno přístupné síťové zásuvky. Zaznamenáte-li u přístroje nějakou vadu, neprodleně odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. Nevystavujte baterie nebo přístroj s nainstalovanými bateriemi...

Více