033 span 504:sloupec VZOR 8

Komentáře

Transkript

033 span 504:sloupec VZOR 8
náruÏivost
gir; (zdraví) dañar q t vzdušný
prostor violar el espacio aéreo
náruÏivost apasionamiento m,
pasión f, ardor m; (vášně) intensidad f
narychlo de prisa, con toda
prisa, apresuradamente
nárys 1 (= zobrazení, nákres) alzado m, bosquejo m, croquis m; (=
plán) plan m, esquema m, proyecto m; (technický) vista f en elevación, trazado m, contorno m,
geom. alzado m 2 (= nástin
smlouvy) bosquejo m, esbozo m
nar˘sovat 1 bosquejar, trazar
q t kružnici trazar una circunferencia 2 (= nastínit plán) bosquejar, esbozar
náfiadí enseres mpl, utensilios
mpl, utillaje m; (řemeslnické) herramienta f; (zemědělské) implementos mpl (de labranza, agrícolas);
(tělocvičné) aparatos mpl (de gimnasia)
nafiasit fruncir, plegar28
nafiãení acusación f, incriminación f, inculpación f; (= pomluva)
calumnia f
náfieãí dialecto m
náfiek lamento m, lamentación f;
(= pláč) llanto m
náfiez 1 (z uzenin) fiambre m,
carne f fiambre; rodajas fpl de
embutido 2 hovor. (= výprask)
solfa f, tunda f
nafiídit 1 (= poručit) (komu) mandar, ordenar; (úředně) decretar; (o
lékaři) recetar, prescribir pp 2 (fotoaparát) enfocar; (hodiny) poner16
en hora; (hodiny nazpět) retrasar;
(přístroj) ajustar
nafiíkat (= projevovat bolest) lamentar(se), gemir31; (= plakat)
504
llorar; (nad) deplorar; (bolestí)
gemir31 de dolor
nafiízení 1 orden f, mandato m,
decreto m, disposición f; (= předpis) precepto m; (úřední) cargo m;
(= ustanovení) decisión q vládní
t decretoley, orden gubernativa
2 (přístroje) ajuste m, reglaje m
nafiknout (koho z) acusar/inculpar (akuz de algo), imputar (algo
a); (falešně) calumniar
násada 1 cabo m, mango m, manija f; (smetáku) palo m 2 (rybí)
freza f; (mláďat) cría f
nasadit 1 poner16, montar;
armar; asentar28, sentar28; (klobouk) calar, poner16; (ostruhy) calzar; (páku) embarrar; (pneumatiku)
montar; (pouta) (komu) aherrojar
(a) q t život exponer16/arriesgar
la vida 2 (= rostliny do země)
plantar, sembrar28 3 (zvěř, ryby)
(re)poblar29 (poblar29 el bosque
de venado) 4 (tón) atacar 5 (=
vynaložit, obětovat) poner16, utilizar 6 sport. (hráče) poner16 en lista
7 voj. (zálohy) utilizar
nasáknout (čím) empapar(se)
(de); přen. imbuirse38 (de, en)
nasát, nasávat (vlhkost) absorber,
empapar; (vzduch) aspirar; (čerpadlem) sacar, succionar; (tekutinu do
úst) chupar
nasazení 1 (na) colocación f (en)
2 (ryb, zvěře) (re)población f (de
peces, de fauna) 3 (tónu) ataque
m 4 (= využití, použití) i voj. utilización f 5 slang. (pracovní) reclutamiento m
nasbírat (jahody, houby) recoger; (informace) reunir q t zkušenosti adquirir28 experiencia
nasednout (do auta) subir (a/en
un automóvil); (na kolo) montar
Kurzívou v závorce je vyznačena kontextová charakteristika. Text v závorce za znaménkem „=“ označuje zkrácenou definici, případně synonymum.
Příkladová slovní spojení,
mluvnické vazby a typické kolokace.
Exponentové číslo (28) u španělského ekvivalentu signalizuje nepravidelné sloveso a
odkazuje na vzor pro časování.
U více významů je třídění provedeno číslováním, méně výrazné samostatné významy
jsou odděleny středníkem
nebo jen čárkou.

Podobné dokumenty