zde. - FZŠ Rožňavská Olomouc

Komentáře

Transkript

zde. - FZŠ Rožňavská Olomouc
Fakultní základní škola dr. Milady Horákové
a Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace
Rožňavská 21, 779 00 OLOMOUC,
Tel.: 585 759 111,
Fax: 585 759 112,
e-mail:[email protected]
MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
Školní rok 2015/2016
1
Obsah:
Charakteristika školy……………………………………………………………………………………………………………………3
Realizační tým MPP……………………………………………………………………………………………………………………….4
Konzultační hodiny MPP………………………………………………………………………………………………………………. 4
Hodnocení MPP za školní rok 2014/2015……………………………………………………………………………….5
Strategický postup prevence…………………………………………………………………………………………………….11
Cíle školy a hlavní témata prevence ………………………………………………………………………………………12
Analýza jednotlivých tříd……………………………………………………………………………………………………………13
Dlouhodobé aktivity pro žáky……………………………………………………………………………………………………14
Jednorázové aktivity pro žáky ………………………………………………………………………………………………16
Preventivní témata v jednotlivých předmětech……………………………………………………………………18
Preventivní volnočasové aktivity pro žáky………………………………………………………………………………31
Ostatní aktivity školy v oblasti prevence (projekty)…………………………………………………………33
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence v tomto roce………………………33
ŠVP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………34
Legislativní parametry………………………………………………………………………………………………………………..34
Školní řád……………………………………………………………………………………………………………………………………….36
Výchovná opatření při porušení ŠŘ…………………………………………………………………………………………39
Postup při řešení neomluvené absence……………………………………………………………………………………41
Postup při řešení šikany………………………………………………………………………………………………………………42
Postup při nálezu drogy u dítěte…………………………………………………………………………………………….46
První pomoc při otravě návykovými látkami………………………………………………………………………….46
Postup v případě podezření, že je dítě pod vlivem drogy……………………………………………….47
Schránka důvěry……………………………………………………………………………………………………………………………48
Dojíždějící žáci………………………………………………………………………………………………………………………………48
Spolupráce s odborníky – důležité kontakty………………………………………………………………………..49
2
Charakteristika školy
Naše škola se nachází v městské části Nové Sady. Je součástí sídliště.
V letošním roce školu navštěvuje 503 žáků a toto číslo má vzrůstající tendenci
vzhledem k nastupujícím tzv. silným ročníkům.
V posledních několika letech narůstá
kromě romských žáků také počet dětí, jejichž mateřským jazykem není čeština. Z toho
vyplývají automaticky témata, kterým je potřeba se v rámci preventivního působení
věnovat (xenofobie, rasizmus, záškoláctví, šikana, agresivita apod.).
Naše škola připravuje žáky nejen na studium na střední škole, ale také na víceletá
gymnázia. Součástí naší školy jsou také dvě mateřské školy a to MŠ Rožňavská a MŠ
Radova, velký počet těchto dětí směřuje do první třídy právě k nám.
V loňském roce škola oslavila 20 let od svého založení v roce 1995.
Pedagogický sbor v letošním roce čítá 33 učitelů. Na prvním stupni máme 17 tříd,
na druhém pak osm.
3
Realizační tým MPP
Mgr. Milan Král - ředitel školy
- odpovědnost za preventivní strategie, schvalování
MPP
Mgr. Pavlína Spurná – školní metodik prevence – tvorba a prezentace MPP, realizace a
koordinace MPP, metodická podpora, konzultace, poradenství,
komunikace s žáky i s rodiči, koordinátorka školního parlamentu
pro 2. stupeň
Mgr. Mariana Konečná – výchovná poradkyně – tvorba ŠVP, konzultace, poradenství,
podpora, komunikace s žáky i s rodiči
Mgr. Vlasta Pecinová – konzultantka a korektorka ŠVP, koordinátorka školního
parlamentu pro 1.stupeň
Mgr. Jarmila Sobotková – konzultantka a korektorka ŠVP
Mgr. Marta Palátová – koordinátorka ŠVP
Konzultační hodiny ŠMP

velká přestávka (9:40-10:00) – úterý, středa, čtvrtek

středa (13:30-15:00)

Pro rodiče – konzultace po předchozí telefonické domluvě nebo středa (13:3015:00), tel. 585 759 121

Konzultační hodiny všech pedagogů, školního metodika prevence a výchovného
poradce jsou vyvěšeny na školním webu (www.zsroznavska.cz)
4
Hodnocení MPP za školní rok 2014/15
V tomto školním roce jsme se jako každý rok účastnili plánovaných akcí, také
jsme reagovali na aktuálně nabízené akce a v průběhu roku vymýšleli další projekty a
aktivity. Ve sborovně pak po každé akci do připravené tabulky (nástěnka primární
prevence) učitelé zapisovali své reakce a hodnocení žáků.
Spolupracovali jsme především s těmito subjekty:


Poradna pro ženy a dívky – Dospívání, Čas proměn (6. ročník).
Policie ČR a Městská policie - beseda o bezpečnosti v dopravě. (1. stupeň).

MMOL – Právní vědomí dospívajících, Závislosti. Různá úroveň lektorů. Prezentace
Spolupracovali jsme také aktivně při řešení problémů.




známých faktů. (2. stupeň).
Ovoce do škol – vitamínový den pro 1. stupeň – zdravá výživa.
Centrum na podporu integrace cizinců – beseda – prevence xenofobie a rasizmu –
8.,9. ročník.
DDM – tým žáků prezentoval na celém 2. stupni workshopy na téma Úmluva práv
dítěte a Kyberšikana. Poté jsme ve výtvarné výchově realizovali projekt „Znáš svá
práva (viz foto).
Sdružení D – s touto organizací spolupracujeme dlouhodobě. Naše škola
participuje na projektu Příběhové drama jako nástroj prevence na školách.
Znamená to pro nás nejen skvělou nabídku preventivních programů, ale také
příznivé ceny. Tříkrokovým programem prošly 6. ročníky (interaktivní cvičení,
program Outsider, divadlo fórum plus eventuelní pomoc psychologa pro třídní
učitele, třídní kolektivy či rodiče). Díky patří našemu SRPŠ, které dofinancovalo
tyto programy.
Další třídy si objednávaly jednotlivé pořady Sdružení D, například adaptační
dopoledne Na jednom prkně (kooperace třídy, růst emoční inteligence apod. - 5.
a 6. roč., Největší poklad (osobnostní růst, kreativita, čtenářská gramotnost – 2.
roč.), Jonathan a RSB (prevence šikany, osobnostní růst – 4., 6. roč.), Kryštofe,
neblbni! (ochrana zdraví, přátelství apod. – 4., 5. roč.), Drama s Linkem (prevence
drogové závislosti – 7., 8., 9. roč.), Operace Chalk (osobn. a soc. vých. – 7.roč.),
Jsem v tom sama (poruchy příjmu potravy – 9. roč.) Outsider (prevence šikany 6.
roč.) ad.
Tyto programy mají vždy velký ohlas, učí děti toleranci, spolupráci,
naslouchání,
vtahují je do děje, vybízejí je k řešení apod.
Sdružení D nás v loňském školním roce požádalo o pomoc při propagaci jejich
webových stránek na prevenci kyberšikany. Tým žáků 8. tříd uspořádal zdařilou
kampaň pro 2. Stupeň (viz foto).
5
6
7
8
O přestávkách děti tráví svůj čas na chodbách hraním stolního tenisu a fotbalu.
Potkávají se zde žáci ze všech ročníků, což považujeme za ideální situaci, kdy se
všichni vzájemně znají a snaží se respektovat.


Celoškolní akce kulturně či sportovně založené měly velkou účast a pozitivní ohlas
(akce školního parlamentu, školní družiny…).
Projektové dny školy byly rovněž ceněny a jistě je budeme opakovat – Halloween
(foto), Den Země, Děti učí za učitele, Dnes se u nás nezvoní, Olympijský den …
9
10



Ve schránce důvěry se neobjevily žádné závažné podněty k řešení.
V otázce řešení záškoláctví se nám opět nepodařil žádný zvláštní posun k lepšímu.
Máme za to, že OSPOD nečiní v rámci svých kompetencí, co může. Je to také
z důvodu nulové zpětné vazby na naše oznámení. Iniciovali jsme schůzky se
zástupci OSPODu na toto téma, ale bez kompetencí máme malý prostor.
Dlouhodobě se jedná převážně o děti romského původu.
Samozřejmě spolupracujeme i s dalšími organizacemi – Sluňákov, Duha, Amnesty
International, Policie ČR, knihovny, HZS ad. Podrobná hodnocení plnění
preventivních programů jednotlivých tříd jsou k nahlédnutí na PC ve sborovně –
složka Prevence.
Strategický postup prevence
Existuje úzká spolupráce mezi hlavní metodičkou prevence a výchovnou poradkyní.
Spolu s celým pedagogickým sborem se jejich snahy především zaměřují na potlačení
šikany a jakékoliv formy násilí či utlačování menšin. Důvodem tohoto zaměření je zvýšené
množství žáků romského původu a jiných národností na naší škole. Snažíme o jejich
začlenění do třídních kolektivů, výchovu ke vzájemné toleranci a respektování odlišností.
Tato skupina žáků a také jiných žáků často ze sociálně slabších rodin s sebou přináší
další problém a to je záškoláctví. Proto se chceme v tomto školním roce opět soustředit
na tuto problematiku. Celkově si naše škola zakládá na přátelské atmosféře, na budování
bezpečného školního prostředí a dobrých vztazích nejen mezi žáky, ale také mezi kolegy.
11
Hlavní cíle školy a témata v oblasti prevence nežádoucích jevů
1. preventivní opatření v oblasti záškoláctví
2. minimalizace šikany a kyberšikany
3. minimalizace rasistických tendencí
4. preventivní opatření proti zneužívání návykových látek (alkohol, drogy,
tabákové výrobky)
5. strategie proti šíření a distribuci marihuany a jiných drog
6. minimalizace násilí a agresivity
7. minimalizace projevů vandalismu
8. poskytování rovných příležitostí (minimalizace elitářství)
9. pěstování přátelského a bezpečného prostředí
10.
pěstovávání dobrých mezilidských vztahů mezi všemi účastníky
výchovně-vzdělávacího procesu
12
Analýzy jednotlivých tříd
slouží jako jeden z podkladů pro tvorbu celoškolního
preventivního programu a jsou k dispozici na PC ve
sborovně ve složce Prevence. Zpracovává a za plnění
třídního PP zodpovídá každý třídní učitel. Na konci
školního roku píše každý TU hodnocení plnění třídního
preventivního programu, která jsou k nahlédnutí tamtéž.
Součástí analýzy jsou výchovné problémy, výukové problémy, zdravotní
problémy, zjištěné nežádoucí jevy, dojíždějící žáci, zapojení žáků do
volnočasových
aktivit (školní, mimoškolní), jednorázové akce (plánované),
dlouhodobé aktivity či projekty, využití preventivních témat ve výuce
13
Dlouhodobé aktivity pro žáky
Aktivita (projekt)
Organizátor
Třída
Zodpovídá
Normální je nekouřit
TU 1. st.
1.stupeň
V. Hanzalová
J. Sobotková, M.
Děti a slušné chování
TU 1. roč.
1. ABC
Palátová, K.
Augustinová
J. Sobotková, M.
Hrajeme si s vitamíny TU 1. roč.
1. ABC
Palátová, K.
Augustinová
Zdravé zuby
VZP
1. stupeň
B. Kročilová
5. C
V. Pecinová
Poznáváme svůj vztah
k lidem a učíme se být TU 5. C
v pohodě
Celoroční preventivní
program
Japonsko (výtvarný
projekt)
Já jsem Egypt
(výtvarný projekt)
L. Mareček
Sdružení D
6. A, B
P. Spurná, M. Král
9. AB
P. Spurná
P. Spurná
7. AB
P. Spurná
1. - 9.ročník
Třídní učitelé
V. Vysoudilová
TU –pravidla soužití
ve třídě, nastavení
sankcí, upevňování
Třídnické hodiny
(1 krát za 14 dní)
přátelských vztahů,
vedení k toleranci,
posilování hodnoty
vzdělání, komunikační
dovednosti, sociální
návyky atd.
Zástupci ŠP zajišťují
Školní parlament
informovanost
ostatních žáků) a
3. - 9. ročník
V. Pecinová
P. Spurná
komunikují
14
s koordinátory
Sběr papíru a
plastových vršků,
T. Zajíčková
1. - 9. roč
TU
ŠP
1. - 9. roč.
Žáci
V. Vysoudilová
1 .- 9 .roč
V. Vysoudilová
V. Pecinová
5. C
V. Pecinová
P. Fellnerová
4. A
P. Fellnerová
třídění odpadů
Žolík (bezpečné klima
ve škole)
Školní časopis Rozpraš
(čtvrtletník)
Učíme se společně
Učíme se společně
(2xměsíčně)
15
Jednorázové aktivity pro žáky
Aktivita
Organizátor
Ročník
MMOL
7. AB
P – centrum
4. A
P. Fellnerová
Outsider, Pro Ana
Sdružení D
7. B
T. Zajíčková, MP
Jste to, co jíte
IFMSA CZ
7. AB
TU
1. stupeň
MMOL
7. AB
ARPOK o.p.s.
4. A
P. Fellnerová
L. Crhová
8. B
L. Crhová
P-centrum
7. A
M. Volná
PÚ
9. AB
P. Spurná, M. Konečná
SPŠ
9. AB
VP
HZS
1. stupeň
V. Hanzalová
Děti učí za učitele
ŠP
oba stupně
V. Pecinová, P. Spurná
Olympijský den
Uč. TV
2. stupeň
P. Vrba
Pravicový
extremismus
Věřím v sebe,
podporuji tebe
Zodpovídá
T. Zajíčková, M.
Volná
T. Zajíčková
M. Volná
Beseda s nevidomou
p. Romanou
V. Hanzalová
Hladišovou
Rizika internetu
T. Zajíčková, M.
Volná
Restaurace Svět
(migrace, dětská
práce, tolerance)
Procházka
židovskou Olomoucí
Můj život v mých
rukou
Návštěva
Pracovního úřadu
Scholaris
Exkurze v požární
zbrojnici
16
Halloween
Dnes se u nás
nezvoní
TU
1. stupeň
TU
ŠP
1. - 9. roč.
Všichni učitelé
1. - 5.roč.
V. Hanzalová
T. Zajíčková
6. - 9.roč
T. Zajíčková
Dopravní hřiště
5. C
V. Pecinová
Sdružení D
7. A
M. Volná, MP
1. stupeň
V. Hanzalová
5. C
V. Pecinová
2.ABC
TU 2. roč.
7. A
M. Volná
Den země I.
Den země II.
Průkaz malého
cyklisty
Velká změna
Beseda s MP
Na jednom prkně
(adaptační program)
Kouzelná baterka
Velká změna
Pro Ana (poruchy
příjmu potravy)
Den otevřených
dveří
Útvar prevence
městské policie
Sdružení D
Sdružení D
P. Spurná, M.
Sdružení D
9. AB
Vedení školy
1. - 9.roč.
Vedení školy
9. B
M. Konečná
Konečná
Jak vyhrát boj s
Grow JOB institute
prokrastinací
Brno
Láska a sexualita
ONŽ
9. B
M. Konečná
Profesní orientace
PPP
9. AB
VP
Hra s výstrahou
Knihovna MO
9. B
M. Konečná
17
Preventivní témata v jednotlivých předmětech
1. ročník
ČJ
komunikační a slohová výchova: jsme všichni kamarádi – tolerance k jiné barvě
pleti, odlišnostem, názorům, vztahy mezi lidmi, kamarádství, vzájemná pomoc
- literární výchova: pohádky – uvědomění si dobra a zla, dobrých a špatných
vlastností lidí, domov – vztah k domovu a vlasti, města ČR – historie českého
národa a českého prostředí
Prvouka
- Moje rodina – chování a vztahy mezi členy rodiny, pomoc a vzájemná podpora
- Příroda - vztah k ní, její ochrana, nebezpečí jedovatých hub a rostlin
- Zdraví – zdraví x nemoc, úraz, osobní hygiena, péče o chrup, zdravá výživa,
zdravé a nezdravé potraviny a nápoje
- Volný čas – smysluplné využití volného času, sportovní vyžití, hry dětí, kroužky
- Osobní ochrana – modelové situace, nebezpečí při setkání s neznámými lidmi,
důležitá telefonní čísla
M
- slovní úlohy (příklady využívající danou tématiku)
AJ
- Hello – vztahy mezi lidmi, kamarádství, seznámení se spolužáky
- Christmas – lidové zvyky v rodinách, chování mezi lidmi
- Food – zdravý způsob života, zdravá výživa
Výchovy (HV, VV, ČaSP, TV)
- lidové písně, vztah k české hudební kultuře
- rozvoj pohybových schopností dětí, správné držení těla, obratnost, hra fair play –
dodržování pravidel, umění ovládat se a přijmout prohru
- pracovní návyky, pořádek na pracovišti, bezpečnost a hygiena při práci
- umění jako prostředek sbližování odlišných lidí
Výchova ke zdraví
- péče o zdraví, zdravý způsob života
- vlivy prostředí ohrožující zdraví
- osobní bezpečí, tísňová volání
- prevence záškoláctví
Třídnické hodiny
- kolektivní hry zaměřené na vzájemné poznávání, respektování názorů ostatních,
umění naslouchat druhému
- dodržování stanovených pravidel
- umět si pomoci navzájem, požádat o pomoc dospělého
- projekt „Normální je nekouřit“ – preventivní působení před negativními jevy
(tabák, alkohol, pasívní kouření, nevhodné trávení volného času)
- zdravý životní styl, mimoškolní pohybové aktivity (zpracování týdenního
tréninkového plánu)
-
18
2. ročník
ČJ
vztah k literatuře jako životní hodnotě
postoj ke svému výkonu s důrazem na formování reálného pozitivního vztahu k
sobě (sloh)
- vztahy mezi lidmi - kamarádství, vzájemná pomoc, podpora x nenávist
- Romové – specifická kultura (čítanka)
- jazyk jako prostředek dorozumění, navázání kontaktu (sloh)
- obsah textů (čtení)
- vnímání jiných kultur, rozvíjení kladných postojů k nim
Prvouka
- obsah textů – rozvoj národní hrdosti a uvědomění si histor. významu českého
národa a českého prostředí
- rodina, chování mezi členy rodiny, režim dne, správné návyky, vzory chování
v rodině a ve společnosti
- příroda – vztah k ní, neničení věcí, neubližování živé přírodě
- houby – nebezpečí hub vyvolávajících halucinace, pojem „droga“
- životospráva, zdravé potraviny – ovoce, zelenina
- volný čas – aktivní činnosti, vhodně a nevhodně prožitý volný čas
M
- slovní úlohy (příklady využívající danou tématiku)
AJ
- Family – chování k ostatním členům rodiny, rodinné tradice jako nositel kultury
- Body – péče a starost o lidské tělo, základní hygienické zásady a návyky
- Food – zdravý životní styl, preference zdraví prospěšných potravin, jídlo
u nás x v cizině
Výchovy (HV, VV, ČaSP, TV)
- motivace k mimoškolním pohybovým aktivitám (sportovní oddíly, kroužky)
- osobnosti kultury – kladné příklady pro ostatní
- projevy kulturního života, jejich rozmanitost
- umění jako prostředek sbližování a poznávání odlišných kultur, tolerance vůči
jiným způsobům života
- folkové hnutí, písničkáři pro děti
- začlenění do společnosti, volba povolání
- pracovní návyky, pořádek na pracovišti i v životě
- kladný vztah k práci a k tvořivé činnosti
Výchova ke zdraví
- motivace ke zdravému životnímu stylu
- vlivy prostředí ohrožující zdraví
- zdravý způsob života
- linka důvěry, centrum odborné pomoci
- zdravá výživa
- prevence škodlivých návyků – způsoby odmítnutí
- osobní bezpečí – krizové situace
- prevence – záškoláctví, útěky z domova, kriminalita, rasismus, zneužívání
návykových látek
-
19
-
Třídnické hodiny
lidé znevýhodnění, zdravotně postižení, lidé se specif. potřebami – vztah,
podpora, začlenění mezi ostatní
vlastní hodnocení reality – tolerance vůči názorům druhých, vůči vrstevníkům,
respektování pokynů jiných, respektování pravidel
vztahy mezi lidmi- násilí, šikana, domácí násilí, zneužití, pomoc, podpora
zdraví – péče o dýchací soustavu, preventivní působení před negativními vlivy
(omamné látky, tabák), pasívní kouření
trávící soustava – alkohol, jedy, léčiva, zneužití
mezilidské vztahy, společenství lidí – řád školy, šikana, kyberšikana
trestní postižitelnost protiprávního jednání
seznámení žáků s riziky spojenými s užíváním návykových látek
rozdíl mezi vhodným a nevhodným trávením volného času (divadla)
-
3. ročník
-
ČJ
jiné kultury – tolerance k jiné řeči, barvě pleti, k jinému názoru, zahraničním
spolužákům, vztah k české řeči, kultuře
- lidé znevýhodnění, zdravotně postižení, lidé se specifickými potřebami – vztah,
podpora, začlenění mezi ostatní
- vztah k literatuře jako životní hodnotě, podpora mimočítankové četby –
prezentace přečtených knih v hodinách čtení, návštěva knihovny (téma
Kamarádství)
- vlastní hodnocení reality – tolerance vůči názoru druhých, vůči vrstevníkům,
respektování pokynů jiných
- zaujímání postoje k svému výkonu s důrazem na formování reálného pozitivního
vztahu k sobě
- vztahy mezi lidmi – kamarádství, vzájemná pomoc, podpora x nenávist, násilí,
šikana (projekt Normální je nekouřit pro 3. ročník, návštěva Dramacentra –
program Klíče)
- finanční gramotnost (divadelní představení)
Mluvnice, sloh
- jazyk – prostředek dorozumění, navázání kontaktu
- obsah textů – rozvoj národní hrdosti a uvědomění si historického významu
českého národa a českého prostředí
Prvouka
- RODINA: chování mezi členy rodiny; pomoc; podpora; režim dne; správné návyky
PŘÍRODA: vztah k ní; neubližování živé přírodě
ZDRAVÍ: životospráva; zdravé potraviny – ovoce, zelenina; pitný režim – 2l
tekutin denně
ČLOVĚK A SPOLEČNOST: společenství lidí; pravidla chování; řád školy
M
- Slovní úlohy využívající danou tematiku
-
20
AJ
Family, family tree – chování k ostatním členům rodiny, rodinné tradice
Body – péče a starost o lidské tělo, základní hygienické návyky
Food and drinks – zdravý životní styl, preference zdravých potravin, jídlo u nás a
v cizině – rozdíly
Pets – péče o domácí mazlíčky
My favourite things – dětský pokoj, oblíbené hračky, smysluplné trávení volného
času
Holidays and festivals – lidové zvyky a obyčeje v rodinách, mezilidské vztahy,
zvyky a obyčeje u nás a v cizině
HV, VV
- estetické zážitky; osobnosti kultury – kladné příklady; poznávání odlišných kultur
- folk: rozvíjení žádoucích postojů k lidem, jiným národnostem
- divadelní představení (zhudebněné pohádky), vánoční a velikonoční dílničky
ČaSP
vlivy prostředí ohrožující zdraví
- pracovní návyky, pořádek na pracovišti i v životě
TV
- důraz na mimoškolní pohybovou aktivitu – sportovní kroužky a jiné zájmové
činnosti
- zdravý životní styl
- plavání, bruslení, cvičení v přírodě (ochrana člověka za mimořádných situací),
turnaj v přehazované, McDonald’s Cup
Výchova ke zdraví
- Volný čas, režim dne – přehled pohybových aktivit přispívajících ke zdravému
způsobu života
- Domov a rodina – vztahy rodičů a dětí¨
- Péče o zdraví – zdravý způsob života, vlivy prostředí ohrožující zdraví, osobní
hygiena
- Prevence a odstraňování škodlivých návyků – účinnost, centra odborné pomoci,
linka důvěry
- Zdravá výživa, zdravý životní styl – propagace zdravé výživy
Prevence škodlivých návyků – způsoby odmítnutí
- Osobní bezpečí – šikana, krizové situace
- Prevence zneužívání návykových látek
- Prevence škodlivých jevů – gamblerství, záškoláctví, útěky z domova, kriminalita
mládeže, rasismus
21
4. ročník
ČJ
jiné kultury – tolerance k jiné řeči, národu
lidé zdravotně postižení – podpora, pomoc, začlenění mezi ostatní
Romové – specifická kultura
vztah k literatuře jako životní hodnotě
vlastní hodnocení reality – tolerance názoru druhých, vůči vrstevníkům,
kamarádství, první pomoc, podpora x nenávist, násilí, šikana
Mluvnice, sloh – jazyk – prostředek dorozumívání, rozvoj národní hrdosti
Přírodověda, Vlastivěda
- začleněna témata
- vztah k přírodě, neničení a neubližování přírodě, ochrana nerostných zdrojů,
zdravý životní styl
- ochrana kulturního dědictví, vztah k národním dějinám
M
- slovní úlohy
AJ
My timetable – poznávání výuky v anglicky mluvících zemích
Daily roultine – srovnání denních návyků dětí
Sports – activities – smysluplné trávení volného času
Health – doctors and dentist – zdravý životní styl
Free time activities – smysluplné trávení volného času (kroužky x toulání venku)
Your future – hledání vhodného zaměstnání dle schopností žáka
-
Informační a komunikační technologie
- obsluha PC jako prostředku komunikace
- Internet – možnosti navazování kontaktů (e-mail, sociální sítě) a získávání
informací x nebezpečí zneužívání zdánlivé anonymity, kyberšikana
Výchovy (HV, VV, ČaSP, TV)
- důraz na mimoškolní pohybovou aktivitu – oddíly, kroužky
- motivace ke zdravému životnímu stylu
- seznamování žáků s riziky spojenými s užíváním návykových látek
- osobnosti kultury – zpěv – rozvíjení žádoucích postojů k lidem jiné národnosti či
etnické příslušnosti
Výchova ke zdraví
- volný čas – režim dne
- domov a rodina – vztahy rodičů a dětí
- péče o zdraví – zdravá výživa, prevence a odstraňování škodlivých návyků – centra
odborné - prevence patologických jevů – gamblerství, záškoláctví, kriminalita
mládeže
- rasismus
22
5. ročník
ČJ - čtení
- příběhy ze života dětí – kladné i záporné příklady chování k sobě i druhým
- ukázky z dějin (pověsti, …) – vztah k historii, návaznost a pokračování, tradice a
vývoj kultur
- náměty z přírody – vztah k přírodě, neničit ji, ochraňovat stromy, rostliny, vztah
ke zvířatům (domácí mazlíčci,...), pozitivní a negativní využívání přírodních zdrojů
- příběhy s hrdiny jiných národů, národností, etnik (Indiáni, Asiaté, černoši, běloši,
Romové,…)
- jiná kultura a podmínky – pohled na životní hodnoty, vztahy mezi lidmi
Mluvnice, sloh
- jazyk – prostředek dorozumívání mezi lidmi – ochota a schopnost domluvit se,
porozumět si, rozebrat problémy. Znát a dodržovat pravidla v jazyce stejně jako
v chování
Přírodověda
- budování kladného vztahu k přírodě - pozitivní a negativní využívání přírodních
zdrojů
- ochrana přírody – vodní zdroje, atmosféra,
- ochrana životního prostředí - odpady z továren, komunální odpad – třídění
- poznávání přírody, ohleduplnost k ní
- potravinové řetězce (vzájemné vztahy), přírodní zdroje – ropa, zemní plyn,
užitkové plodiny, stromy
- Země – planeta nejen pro lidi, součást vývoje vesmíru
- člověk – zdravá životospráva, tělo reaguje na podněty (alkohol, tabák, drogy) x
zdravá výživa, aktivní pohyb
Vlastivěda
- dějiny lidstva jako součást dějin naší planety – způsoby a možnosti přežití
- vývoj lidského rodu, kultury – návaznost na pozitivní zkušenosti (pomoc, ochrana)
x násilí, války, ničení
- kladné příklady ze života našich i světových osobností
M
- slovní úlohy – konkrétní situace ze života
- finanční gramotnost – nevydávání financí na alkohol, drogy, tabákové výrobky
- Informační a komunikační technologie
- osobní počítač jako prostředek komunikace – využívání pro práci i odpočinek
- internet: zneužití internetu k šíření mylných informací, propagaci rasismu, šíření
zdravotně závadných a nebezpečných látek, pronásledování, kyberšikana, návody
k výrobě výbušnin, pěstování rostlin a jejich zpracování – marihuana, konopí,…
pozitivní stránka – získávání podkladů a informací, získání kamarádů, nabídka a
poptávka
Výchovy (HV, VV, ČaSP, TV)
- písně jiných národů, interpreti, skupiny - sbližování lidí prostřednictvím hudby
- výtvarná díla – estetické prostředí
- sport – různé sporty a volný čas
- pozitivní využití volného času: koncerty, výstavy, sportovní oddíly, manuální
tvořivost – dílničky, kroužky x party, násilnické skupiny, gangy
23
Výchova ke zdraví
- trávení volného času - režim dne, volnočasové aktivity x toulání se, brouzdání na
internetu, život v partě s negativní náplní činnosti
- zdravá výživa x alkohol, drogy, tabákové výrobky
- pozitivní naladění vůči druhým x šikana, násilí, pronásledování,..
- prevence – umět odmítnout, neposlechnout výzvu vybízející k záporným projevům,
- osobní bezpečí
- rodina – x útěky, záškoláctví, násilí
- Linka důvěry, Linka bezpečí, odborná centra pro pomoc
- Třídnické hodiny
- umět posoudit, rozhodnout se, co je správné a co není, nenechat se ovlivnit okolím
ke špatnému rozhodnutí
- vědět, na koho se obrátit v případě potíží či nebezpečí
- nebát se požádat o pomoc a vyhledat ji
- umět nabídnout pomoc druhým.
- přijímat zodpovědnost.
Preventivní témata v jednotlivých předmětech pro 2. stupeň byla zpracována
v předmětových komisích
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 6. – 9. ROČNÍK
- ukázky v čítankách svým ideovým laděním a zpracováním učiva vedou žáka
k uvědomění si specifika českého národního prostředí i jiných kultur (tolerance
k jiné řeči, barvě pleti, k jinému názoru, k lidem znevýhodněným atd.). Pozornost
je věnována
- genderové problematice , tematice židovské a romské.
- Čítanka vede nenásilnou formou žáky ke vztahu k literatuře jako životní hodnotě.
Rozvíjí dovednost vlastního reálného hodnocení, učí se toleranci vůči názoru
druhých, respektu vůči vrstevníkům se specifickými potřebami, případně vůči
zahraničním spolužákům.
- výběr literárních textů v učebnici mluvnice, s nimiž žák pracuje, přispívá k rozvoji
národní hrdosti a uvědomění si historického významu českého národa a českého
prostředí. Prostřednictvím slohového učiva žák rozvíjí dovednost vlastního
reálného hodnocení, učí se zaujímat postoj k svému výkonu s důrazem na
formování reálného pozitivního vztahu k sobě.
- Formy práce: rozhovor, projekty, referáty z četby, divadlo, film
ANGLICKÝ JAZYK
6th class
My timetable
Daily routine
Free time activities
Healthy eating
Entertainment – leisure activities
24
7th class
Sports – activities
My future, Ambitions
Offering help
Friends in the world
Dangerous situations
Young lifesavers
Making people aware (global warming, collecting rubbish, recycling...)
Health – doctors and dentists
School rules
8th class
Fundraising day
Free time activities
You and your body
Are you a healthy eater? Fitness and health – get fit, food, problems and
treatment, healthy and unhealthy diet
Sports - events
9th class
Find the real you
Our environment – global warming
Caring for the environment
How green are you?
Friends
Generation gap
Formy práce: reading, listening, writing, speaking, projects, práce s časopisem Hello, kde
jsou často preventivní témata (Je internet bezpečný, Zdravá výživa, Jsme závislí na PC?
apod.)
PŘÍRODOPIS
6. ročník
- nakažlivé choroby
- 1. pomoc při otravě jedovatými houbami
- vnitřní a vnější cizopasníci
7. ročník
- zásady chování v přírodě
- jedovaté rostliny
8. ročník
- zdravý životní styl
- zdravá výživa
- mimoškolní pohybové aktivity
25
- alkoholismus, tabakismus
- prevence civilizačních chorob
- mentální anorexie a bulimie
- pohlavně přenosné nemoci
9. ročník
- příroda a její ochrana
- vlivy prostředí ohrožující zdraví
- bezpečnost při vycházkách do přírody
- negativní vlivy člověka na pedosféru
Formy práce: besedy, referáty, videoprojekce, internet
CHEMIE
V hodinách chemie se prevence sociálně patologických jevů zaměří na témata omamné
látky, jedy a bezpečnost při práci v laboratoři v kapitolách:
-
bezpečnost při práci chemickými látkami (v souladu s platnou legislativou),
uhlovodíky (těkavé látky)
deriváty uhlovodíků (halogenderiváty, alkoholy, karbonylové a karboxylové
sloučeniny a estery)
chemie a společnost - návykové látky a nebezpečí jejich používání, jedy
MATEMATIKA¨
- ve vybraných kapitolách budou příklady pro procvičení dané látky věnovány
prevenci sociálně patologických jevů
ZEMĚPIS
6. ročník
- globální problémy Země, změny životního prostředí a vliv člověka na něj
- regionální zeměpis – obyvatelstvo Afriky, Austrálie (rasová nesnášenlivost,
xenofobie, historie původního obyvatelstva, tolerance mezi rasami (Jižní
Amerika)
- práva občanů
- drogová prevence
- aktuální situace ve světě
7. ročník
- regionální zeměpis - obyvatelstvo Evropy, Ameriky, Asie (rasová nesnášenlivost,
xenofobie, historie původního obyvatelstva, tolerance mezi rasami )
- aktuální situace ve světě
8. ročník
- Česká republika – životní prostředí, ČR v neklidném světě, konflikty ve světě,
změny na mapě světa
- aktuální situace ve světě.
- 9. ročník
26
-
globální problémy, světová náboženství, tolerance k víře, výživa obyvatelstva,
přírodní zdroje, nerostné suroviny (význam pro život lidstva)
- aktuální situace ve světě.
Formy práce: projekty, aktuality, referáty, besedy, diskuse, frontální výuka, práce
s mapou
FYZIKA
6. ročník
- vlastnosti plynů, kapalina a pevných látek, praktické měření fyzikálních veličin
(hmotnosti, délka, objem)
7. ročník
- škodlivost infračerveného a ultrafialového záření a ochrana před ním
8. ročník
- První pomoc při zasažení elektrickým proudem a bezpečnost práce s elektrickými
přístroji
9. ročník
- dopad hluku na život člověka.
TĚLESNÁ VÝCHOVA
- zvyšování fyzické kondice a vytrvalosti jako prevence před nejrůznějšími
nežádoucími jevy
- motivace tělesnými cvičeními ke zdraví, kolektivnímu pojetí života, ke zdravému
životnímu stylu
- výchova žáků ke vzájemné toleranci
- klást důraz na mimoškolní pohybovou aktivitu
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
6. ročník
- volný čas
- krizové situace
- prevence odstraňování škodlivých návyků
- centra odborné pomoci
- péče o zdraví, zdravý způsob života
- osobní bezpečí
- šikana, kyberšikana
- kriminalita mládeže
- osobní hygiena
8. ročník
- poruchy příjmu potravy
- alternativní strava
- zdravý životní styl
- šikana, kyberšikana a agresivita
- gamblerství
- záškoláctví, útěky z domova
- rasismu s a xenofobie
27
- prevence léčení přírodními prostředky
- civilizační choroby
- prevence zneužívání návykových látek
- osobní bezpečí
- pohlavně přenosné nemoci, prostituce a promiskuita
Formy práce: přednášky, besedy, videoprojekce, referáty (práce s internetem), hry,
stálá spolupráce s Poradnou pro ženy a dívky, Magistrátem města Olomouce – odbor
sociální pomoci a sociální prevence, OHS, PPP, P-centrum
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
6. ročník
- stát a právo – společenství lidí, řád školy (drogy, šikana, kyberšikana)
7. ročník
- kulturní život – projevy kulturního života, rozmanitost kultur (rasismus,
xenofobie
8. ročník¨
- kultura – životní styl, péče o zdraví, rizika zneužívání návykových látek
- člověk a společnost – mezilidské vztahy
- stát a právo – trestní postižitelnost protiprávního jednání (stalking, kyberšikana)
9. ročník
- člověk a právo – právní vědomí, odpovědnost člověka za své jednání
- stát a právo – trestní postižitelnost protiprávního jednání (stalking, kyberšikana)
Formy práce : referáty, řízený rozhovor, beseda, projekty
VÝTVARNÁ a ESTETICKÁ VÝCHOVA (6. - 9. ročník)
- tabakismus
- alkoholismus
- nealkoholové drogy
- zdravý životní styl
- tetování (odlišnosti)
- rasismus a xenofobie
- grafitti (umění x vandalismus)
Formy práce :Plošné a trojrozměrné projekty, návštěvy výstav, řízené diskuse, „výtvarné
kampaně“, happeningy, brainstorming, myšlenkové mapy
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (6. – 7. ročník)
- Vyhledávání informací a komunikace – Internet
- kyberšikana (cyberbullying) – nebezpečí zneužití informačních a komunikačních
technologií, především mobilních telefonů a internetu.
- stalking (pronásledování) – opakované a stupňované obtěžování. Pronásledovatel
svou oběť bombarduje e-maily, SMS nebo MMS zprávami, telefonáty,ve spojení
s využitím ICT u útočníka mluvíme o termínu cyber-stalking. Jde o zasílání
instant messengerů (ICQ), chatu, prostřednictvím VoIP technologií ap.
- sexting – nebezpečí zneužívání ICT k rozesílání textových zpráv, fotografií nebo
videa se sexuálním obsahem.
28
kybergrooming – snaha o zmanipulování vyhlédnuté oběti, vyvolání falešné důvěry
a sjednání schůzky za účelem pohlavního zneužití. Nebezpečí skrývající se
v užívání chatu, ICQ, Skypu, seznamek ap.
- happy Slapping – předem naplánovaný útok na nic netušící oběť. Ataky vyznačující
se nebývalou zákeřností, která je hnána touhou získat co nejvíce šokující
agresivní a „obdivuhodné“ video. Obětí bývá libovolný člověk. Útok je iniciován
zcela záměrně a nečekaně, nejčastěji zezadu a ve skupině. Získaná nahrávka bývá
umístěna na web.
- Netholismus – nebezpečí vzniku závislosti na internetu, hraní, ale i bezhlavému
seznamování pomocí sociálních sítí. Nebezpečí patologické závislosti na internetu
prohlubující asociální chování, absence přirozených sociálních vztahů, nemožnost
a neschopnost jejich budování. Selhávání v reálném světě je kompenzováno
úspěchy i obdivem na internetu
- rasismus – zneužívání prostředí internetu k propagaci rasismu
Formy práce: referáty, diskuse, besedy....
- Prevence aneb Kde hledat pomoc?
o Internetová poradna
-
o
Linka bezpečí
o
krizová telefonní linka IPPP ČR
o
Národní centrum bezpečnějšího internetu
o
o
Kde hledat rady a informace?
http://www.bezpecnyinternet.cz
o
http://www.saferinternet.cz/
o
http://www.nebudobet.cz
o
http://www.e-bezpeci.cz/
DĚJEPIS
6. ročník
-
poznání vývoje lidské společnosti v různých regionech světa – Mezopotámie,
Egypt, Čína, Indie, Řecko, Řím (odlišnosti, ale i shody, objevy, kultura)
Formy práce: obrazový materiál, četba z literatury, výstavy (dle možností a nabídky)
7. ročník
-
Kultura středověku – seznámení s kult. dědictvím našeho národa, zaměřit se na
kladný vztah k památkám, odmítnout vandalismus a sprejerství
-
válečné a náboženské konflikty v dějinách – pochopit jejich podstatu a
odmítnout řešení jakýchkoli konfliktů silou, učit se toleranci
-
národní dějiny – vzbuzovat pocit národní hrdosti, pochopit odlišnosti vývoje ve
srovnání s jinými národy.
Formy práce: žákovské projekty, referáty, dějepisné exkurze, návštěva výstav a muzeí
dle nabídky
8. ročník
29
-
poznání základních principů soužití lidí v dějinách a jejich projevy v paralelách se
současností (formy vlády, postavení člověka ve společnosti, emancipace
některých skupin obyvatelstva, úloha jedince v dějinách)
-
vytváření základů občanské hrdosti a vlastenectví
Formy práce: četba literatury, referáty, exkurze, projekty
9. ročník
-
poznání vývoje člověka v různých regionech světa ( rozdíly v životních podmínkách
ve městě a na venkově na území našeho státu a jiných států Evropy, kulturní a
politické kontakty různých kultur)
-
novodobé dějiny – formy útlaku, boj za demokratické zřízení, lidská práva
-
novodobé dějiny – vztah k umění a k uměleckým dílům
formy práce: referáty, projekty, exkurze, výstavy, četba literatury
HUDEBNÍ VÝCHOVA
6. ročník
-
lidové písně různých národností – prevence rasismu, xenofobie
7.ročník
-
souborové nacvičování skladeb – rozvíjení spolupráce s dětmi různých etnik
8. ročník
-
zrození jazzu z afroamerické hudby – prevence rasismu, xenofobie a intolerance
-
rocková hudba (60. léta) – prevence závislosti na omamných látkách
9. ročník
-
jazz a swing v české hudbě - prevence rasismu, xenofobie
-
folkové hnutí, písničkáři (Dylan, Cohen, Simon a Garfunkel) – rozvíjení
-
žádoucích postojů k lidem jiné národnosti či etnické příslušnosti
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
6. a 7. ročník
-
dodržování zásad bezpečnosti při práci
-
pořádek na pracovišti
-
bezpečné zacházení s pracovním nářadím
30
Preventivní volnočasové aktivity pro žáky
Zájmové útvary organizované školou.

Keramika pro 1.třídy (Mgr. Jarmila Sobotková)

Keramika pro 2. stupeň (Mgr. Pavlína Spurná)

Angličtina 2. tř. (Mgr. Petra Fellnerová)

Angličtina 4. tř. (Mgr. Petra Fellnerová)

Němčina 3. tř. (Mgr. Marta Palátová)

Francouzština 6. – 7. tř. (Mgr. Mariana Konečná)

Ruština 6. – 7. tř. (Mgr. Lenka Crhová)

Baseball 3. – 5. tř. (Mgr. Hana Knopová)

Tenis 1. st. (Mgr. Petr Vrba)

Reedukace 1. – 5. tř. (Mgr. Olga Charvátová)

Logopedie 1. – 5. tř. (Mgr. Radka Klásková)

Korálkování 5. tř. (Mgr. Barbora Pokorná)

Hudební kroužek 2. st. (Mgr. Lukáš Mareček)

Fyzikální kroužek 6. – 7. tř. (Mgr. Marie Ličková)

Školní klub pro 9. ročník (Mgr. Věra Vysoudilová)
Kroužky školní družiny

Výtvarný kroužek – 1. tř.(Eva Slaninová)

Výtvarný kroužek – 2. – 3. tř. (Alena Eichlerová)

Míčové hry (Klára Kurucová)

Aerobic (Bc. Veronika Krejčí)

Zobcová flétna (Veronika Nezhybová)
Zájmové útvary organizované DDM na naší škole: (detašované pracoviště)

Najdete na webových stránkách školy (www.ddmolomouc.cz)
31
Kroužky organizované jinými školami či organizacemi

házená

golf

jezdectví

břišní tance

flétna

sledge

volejbal

florbal

cyklistika

skaut

břišní tance

zdravotnický
kurz

ZUŠ (taneční a

klávesy

výtvarný obor)
dramatický
kroužek

lehká atletika

míčové hry

gymnastika

házená

tenis

lego – magické
kostičky

angličtina

sebeobrana

klavír

skaut

volejbal

klarinet

hokej
dance show

vaření

sportovní aerobik

míčové hry

hokej

zumba

kytara

harmonika

judo

plavání

kreslení

bowling

basketbal

kickbox

rybaření

sokol –

kondiční cvičení
trampolína

bicí nástroje

ping-pong

pozemní hokej

capoira

ochrana

breakdance
přírody

thaibox

balet

hip hop

street dance

taekwondo

šachy

freestyle bruslení

fotbal

pěvecký sbor

badminton

akvabely

posilování

keramika

box

žonglování

Lola´s dance

kanoistika

malý koumák
32
Ostatní aktivity školy v oblasti prevence (projekty)
Spolupráce s:
 DDM (Tř.17.listopadu) – detašované pracoviště na FZŠ dr.Milady
Horákové
 Pedagogická fakulta UP
- praxe studentů
- podpora studia
 Církevní Gymnázium řádu německých rytířů
- dotace na vedení kroužků
 MMOL (EU) - výzva 56 – výjezdy žáků do zahraničí s výukou cizího jazyka

MMOL (EU) – výzva 57 – výjezdy učitelů cizích jazyků do zahraničí
(zdokonalování v jazyce), stínování
učitelů na zahraniční škole
Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence
Mgr. Mariana Konečná - Výchovné poradenství na PdF UP (2013)
Mgr. Pavlína Spurná - „A nebo...“ na FF UP (2007) – studium metodika prevence
Mgr. Milan Král - Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky na PdF UP (2008)
Semináře pro učitelský sbor
PhDr. Jiří Beníšek
- Emoční inteligence (2008)
- Eneagram (2010)
- Komunikace (2011)
DVPP – tradičně mají všichni možnost vybrat si kurz z nabídky DVPP (dotováno
školou)
33
Školní vzdělávací program
- 3 platné probíhající verze ŠVP
Č.j. ZŠHOR/954/07/08
ŠKOLA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU
Č.j. ZŠHOR/602/11
ŠKOLA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU
Č.j. ZŠHOR/661/13
POZNÁVÁME SEBE A SVĚT
Legislativní parametry

Školský zákon - Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzděláván

Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů č563/2004

Sbírka zákonů České Republiky

VYHLÁŠKA -ze dne 25. května 2011,kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků
a studentů mimořádně nadaných

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018

Národní strategie primární prevence a rizikového chování dětí a mládeže na období
2013-2018

Strategický protidrogový plán Ol. kraje na období 2011-2014

Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských
zařízeních č.72/2005 Sb. dle Školského zákona č.561/2004 Sb.

Novela Vyhlášky č.72/2005 Sb. - Mgr. Blanka Hrbková, vedoucí úseku poradenství
a institucionální výchovy odboru 27 - odboru speciálního vzdělávání, prevence a
institucionální výchovy
34

Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a
kariérním systému pedagogických pracovníků č. 317/2005 Sb.

Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže,
č.j.:20006/2007-51

Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a
intolerance, č.j.:14423/99-22

Metodický pokyn ministra k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských
zařízení, č.j.:24 246/2008-6

Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování,
prevenci a postihu záškoláctví, č,j,: 10194/2002-14

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT č.j.: 37 014/2005-25

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí , žáků a
studentů ve školách a školských zařízeních MŠMT č. j. 21291/2010-28
35
ŘÁD ŠKOLY
Řád školy vychází ze zákona č. 262/2006 Sb. /Zákoník práce/, zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon/. Vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním
vzdělávání, Úmluvy o právech dítěte, Všeobecné deklarace lidských práv.
A
Docházka do školy
1.
Žák je povinen chodit do školy včas podle rozvrhu hodin a účastnit se všech činností, které jsou vyhlášeny jako povinné.
Docházka do nepovinných předmětů je pro přihlášené a přijaté žáky povinná. Povinná je i účast na tzv. třídnických hodinách,
které stanovuje třídní učitel.
2.
Nepřítomnost a omluvy eviduje třídní učitel. V odůvodněných případech je nutno vyžadovat potvrzení lékaře, nebo jiný úřední
doklad. Žák nesmí opustit školu bez předchozího souhlasu třídního učitele.
3.
Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce o uvolnění z vyučování. Nemůže-li se
žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je zástupce žáka povinen nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku
nepřítomnosti oznámit třídnímu učiteli důvod. Na dobu 3 vyuč. dnů uvolňuje žáka na žádost rodičů třídní učitel, na dobu delší
ředitel školy.
4.
Onemocní-li žák nakažlivou chorobou /nebo se tato choroba vyskytne u osob, s nimiž bydlí/, oznámí to zákonný zástupce
neprodleně škole. Třídní učitel tuto skutečnost sdělí prostřednictvím ŽK nebo deníčku rodičům (v dané třídě).
5.
Volno na jednotlivou hodinu může žákovi udělit příslušný vyučující (koncové vyučovací hodiny).
6.
Žák, který je uvolněn z tělesné výchovy /i dočasně/, předkládá lékařské potvrzení učiteli, jehož hodin se uvolnění dotýká.
B
Chování a povinnosti žáka
1.
Vchod do školní budovy se otvírá pro žáky v 7.40 hodin, před odpoledním vyučováním v 13.20.
2.
Žák je povinen při vstupu do školy a odchodu vždy použít magnetický čip.
3.
Ve všech prostorách školy se žák z bezpečnostních důvodů pohybuje krokem při pravé straně a chová se ohleduplně ke
spolužákům i pracovníkům školy.
4.
Žák vytváří dobré vztahy uvnitř třídního kolektivu. Verbálně ani fyzicky nikoho nenapadá. Nezneužívá elektronickou komunikaci
k zesměšňování druhých (kyberšikana). Bez dovolení nebere cizí věci.
5.
V šatnách i ostatních prostorách školy žák udržuje pořádek při odkládání svých věcí tak, aby neomezoval ostatní.
6.
O přestávkách mohou žáci pobývat jak ve třídě, tak na chodbách, ale zdržují se v poschodí, kde mají třídu. Během přestávky není
dovoleno opouštět školní budovu.
7.
Odchod do jednotlivých /odborných / učeben probíhá pod dohledem dozírajícího učitele. V těchto učebnách se žáci řídí
provozním řádem, který je v nich vyvěšen. Pokud je v dané hodině předepsán zvláštní úbor, žáci se do něho převléknou během
přestávky.
8.
Potřebné úřední záležitosti si žáci mohou v kanceláři školy vyřizovat pouze o hlavní přestávce, mimo tuto dobu pak na vyzvání
pracovníka školy.
9.
Každou ztrátu osobních věcí je žák povinen hlásit bezodkladně učiteli, případně v kanceláři školy. Ztráty hlášené až po odchodu
domů nejsou hrazeny pojišťovnou.
36
10. Žáci po skončení výuky, další mimoškolní činnosti, nebo po obědě, odcházejí neprodleně domů. Během cesty dodržují v zájmu
vlastní bezpečnosti dopravní kázeň a dbají poučení (BOZP), s kterým je pravidelně seznamuje třídní učitel.
11. Žák je vždy vhodně (tak, aby to odpovídalo dané příležitosti) a čistě oblečen a upraven.
12. Žák je povinen být připraven na vyučování dle svých schopností a možností, plní řádně zadané úkoly, neopisuje, nenapovídá.
13. Žák nosí do školy učebnice a pomůcky podle rozvrhu a pokynů učitelů. Není dovoleno přinášet do školy předměty, které by
mohly ohrozit zdraví ostatních dětí nebo žáka samotného . Taktéž není vhodné přinášet bezdůvodně větší částky peněz či cenné
věci (drahé hodinky, zlaté šperky, elektronické přístroje apod.). Za tyto věci škola neručí. Je zakázáno odkládat jízdní kola žáků
před budovou. Vzhledem k tomu, že v budově nejsou prostory pro bezpečné uložení kol, škola neodpovídá za jejich případnou
ztrátu. Pokud žák přichází do školy s mobilním telefonem, je povinen uložit jej v uzamčené šatní skřínce. Používání mobilního
telefonu ve škole je zakázáno. Použít jej může žák pouze v odůvodněných případech a současně po předchozím svolení učitele.
14. Je zakázáno používat ve škole žvýkačku.
15. K dospělým se žák chová zdvořile, ale vzhledem k závadnému chování některých mladistvých i dospělých osob je třeba zvýšit
opatrnost v jednání s cizími neznámými osobami (mimo budovu školy).
16. Není-li žák uvolněn písemně svým zákonným zástupcem na dobu přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, je
povinen zdržovat se v budově školy, a to v prostorách určených ředitelem.
17. Žák je povinen neprodleně po nástupu do školy doložit TU důvod své nepřítomnosti (nejpozději však do 3 pracovních dnů). Na
omluvenky doložené po tomto termínu nemusí být brán zřetel, přičemž vzniklá absence může být považována za neomluvenou.
18. Žák se i mimo vyučování chová tak, aby neznevažoval jméno školy.
C
Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a majetkem
1.
Žák šetrně zachází s učebnicemi, škol. potřebami i pomůckami, chová se ohleduplně k veškerému zařízení a vybavení školy.
2.
Udržuje vše v čistotě a pořádku. Je-li prokázáno úmyslné poškození věcí či zařízení školy, je žák povinen škodu nahradit v plné
výši (úhradu na účet školy provedou rodiče).
D
Ochrana zdraví
1.
Žák je povinen dodržovat všechna bezpečnostní a hygienická nařízení, o kterých byl prokazatelně poučen.
2.
V případě jakéhokoliv zranění je žák povinen hlásit tuto skutečnost okamžitě příslušnému učiteli.
3.
Během přestávky se žáci k sobě chovají ohleduplně a tak, aby nedošlo k poškození zdraví a ničení majetku školy. Otevírání oken o
přestávkách je zakázáno. Větrat lze pouze se souhlasem učitele v průběhu výuky.
4.
Při exkurzích, výletech a pobytech mimo školu vystupují žáci ukázněně, řídí se pokyny učitelů nebo jiných pověřených osob tak,
aby nedošlo k ohrožení jejich zdraví. Taktéž dodržují dopravní předpisy a pravidla pro přepravu cestujících, pokud použijí
veřejného dopravního prostředku.
5.
Žákům není v areálu školy dovoleno kouřit, pít alkoholické nápoje, držet, distribuovat a užívat drogy.
6.
V zájmu ochrany duševního zdraví je žákům zakázáno hrát hazardní hry.
7.
Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením. Bez svolení učitele nesmějí používat
hudební nástroje, dílenské a kuchyňské zařízení, audiovizuální techniku, laboratorní pomůcky, nesmějí manipulovat okny,
s uzávěry topení, hasícím zařízením, žaluziemi.
37
E
Doplňující pravidla
1.
Žákům je zakázáno propagovat hnutí a materiály směřující k potlačování lidských práv, xenofobii a rasismu.
2.
Žák se řídí obecnými etickými požadavky, například prokazuje úsluhy starým, zdravotně nebo tělesně postiženým lidem, matkám
s malými dětmi či těhotným ženám, uvolňuje jim místo v dopravních prostředcích apod.
3.
Žák chrání zeleň, přírodu, nezhoršuje svým chováním životní prostředí.
4.
Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opustí školu bezprostředně po ukončení vyučování. Žáci obědvající ve školní jídelně
opustí školu ihned po obědě.
5.
Pedagogičtí pracovníci ustavují žáky do samosprávních funkcí a služeb.
F
Práva žáků a rodičů
1.
Cítí-li se žák z jakéhokoli důvodu v tísni nebo má-li nějaké problémy, má právo si vyžádat pomoc nebo radu od vyučujícího,
třídního učitele, výchovného poradce, metodika pro prevenci nebo někoho z vedení. Žák je chráněn před tělesným i duševním
násilím, zneužíváním, urážením a zanedbáváním (šikana a pod).
2.
Žák má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Má právo získávat a zveřejňovat informace a vhodnou formou
vyjadřovat vlastní názory s výjimkou situace, v níž by šlo o porušení práva druhých. Za své názory nemůže být žák postihován
tělesně ani duševně.
3.
Udělování opatření k posílení kázně a jejich formulace nesmí odporovat důstojnosti dítěte.
4.
Žák může v případě potřeby se souhlasem vyučujícího odejít na záchod i během vyučování nebo se napít.
5.
Jestliže se žák nemohl na výuku připravit, omluví se učiteli na začátku hodiny nebo může použít „Žolíka“.
6.
Připomínky, dotazy, výhrady a náměty k činnosti školy a jejich pracovníků může žák nebo zákonný zástupce žáka (rodič) kdykoliv
sdělovat třídnímu učiteli, řediteli školy nebo jeho zástupci. Žáci i jejich zákonní zástupci tedy mají právo se vyjadřovat ke všem
rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí vzdělávání.
7.
Pedagogičtí pracovníci respektují soukromý život rodiny žáka.
8.
Žák má právo volit a být volen do žákovské samosprávy, dále má právo zakládat samosprávné orgány, pracovat v nich a jejich
prostřednictvím se obracet na ředitele školy, vedení školy a učitele.
9.
Konzultace rodičů s vyučujícími – kdykoliv (avšak po předchozí domluvě); v žádném případě nesmí docházet k narušení výuky.
G
Povinnosti pracovníků školy
Řídí se samostatnou přílohou. (viz. Pracovní řád ).
1.
Sankce za porušování řádu školy jsou stanoveny klasifikačním řádem a v Minimálním preventivním programu, jsou zakotveny
v dokumentu „Minimalizace šikany na škole“.
2.
Nedílnou součástí školního řádu je klasifikační řád, který stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
27.1. 2014
Mgr. Milan Král
ředitel školy
38
Výchovná opatření při porušení školního řádu
 v jednotlivých případech je nutno uplatňovat individuální přístup, pro
maximální objektivitu získat co nejvíce dostupných a věrohodných
informací
 dodržovat zásadu aktuálnosti – z důvodu pozitivního výchovného dopadu,
 dodržovat zásadu presumpce neviny – oznamovat zákonným zástupcům
pouze ověřené informace
 v případě „důkazní nouze“ je nemožné použít výchovné opatření. Bylo by
však vhodné citlivým způsobem prodiskutovat problém na třídnické hodině.
S odvoláním na školní řád pracovní skupina připomíná, že znění uděleného
výchovného opatření nesmí žádným způsobem poškodit žákovu důstojnost.
Není nutné dodržení posloupnosti při udílení výchovných opatření. Manuál
nezachází do podrobností, obsahuje zobecněná porušení školního řádu.
Vyskytuje se zde poznámka „a podobně“, kam lze zařadit podobná porušení.
NAPOMENUTÍ TŘÍDNÍHO UČITELE
1. neplnění školních povinností (zapomínání pomůcek, domácích úkolů,
žákovské knížky, nedbalé vedení sešitů, neúčast na třídnických hodinách,
pozdní příchody do školy apod.)
2. slovní či fyzické napadení spolužáka
3. vulgární vyjadřování
4. nevhodné chování k učiteli
5. braní cizích věcí bez svolení majitele a jejich poškozování
6. používání osobní elektronické komunikace v budově školy (v odůvodněných
případech lze akceptovat výjimku)
7. vyčleňování spolužáků z kolektivu
8. nerespektování pokynů pedagogických pracovníků
39
9. poškození školního majetku
10. nerespektování zákazu používání žvýkačky ve škole
11. a podobně
DŮTKA TŘÍDNÍHO UČITELE
1. falšování omluvenek a pozměňování údajů v žákovské knížce (1. stupeň)
2. kyberšikana vůči spolužákům či učitelům
3. krádež
4. opakované skutky uvedené v NTU
5. a podobně
DŮTKA ŘEDITELE ŠKOLY
1. vulgární vyjadřování na adresu učitele
2. falšování omluvenek a pozměňování údajů v žákovské knížce (2. stupeň)
3. zneužívání návykových látek a jejich distribuce v areálu školy a při akcích
konaných školou
4. neomluvená absence
5. svévolné opuštění školy či aktivity pořádané školou
6. opakované skutky v NTU a DTU
7. a podobně
Vyhodnocení zápisů ve výchovném deníku
1. stupeň:
- jednou měsíčně
- povoleno pět zápisů, šestý znamená upozornění rodičům dále NTU, DTU,
DŘŠ (není nutno stupňovat, lze udělit několik stejných výchovných opatření
za sebou, není-li zápis poukazující na nevhodné chování ap.)
2. stupeň:
- jednou měsíčně,
- povoleno deset zápisů, jedenáctý znamená - viz 1. stupeň
40
Postup při řešení neomluvené absence
41
Postup při zjištění a řešení šikany
Přímé a nepřímé znaky šikanování
Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.:

žák je často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády

při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními

o přestávkách vyhledává blízkost učitelů

má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený

působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči

stává se uzavřeným

jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje

jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené

odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy

mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy

začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole.

odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě
vysvětlit
POZN: Je třeba věnovat pozornost mladším žákům a žákům nově zařazeným do třídy.
Rodiče žáků by si měli všímat především těchto možných příznaků šikanování:

za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi

dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.

dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem

nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo)

dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, ráno zvrací, chce zůstat doma

ztráta chuti k jídlu

své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat

dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty,
prosí o dovoz či odvoz autem

dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu)

usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!"

dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně

dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad

zmínky o možné sebevraždě

odmítá svěřit se s tím, co je trápí

dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká,
že je ztratilo), případně doma krade peníze

dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí

dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná
projevuje i zlobu vůči rodičům
42
Přímé znaky šikanování mohou být např.:

posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování

kritika žáka - výtky pronášené nepřátelským, nenávistným, pohrdavým tónem

nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil

příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, pronášené panovačným tónem

skutečnost, že se jim podřizuje

nátlak na žáka k vykonávání nemorálních i trestných činů či k spoluúčasti na nich

honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je
nápadné, že je oběť neoplácí

Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout
Schéma první pomoci:
1. Odhad závažnosti onemocnění skupiny

úkol naplňujeme především prostřednictvím rozhovoru s informátory a oběťmi

nesmí docházet k přímé konfrontaci pachatele a oběti
2. Rozhovor s informátory a oběťmi

po rozhovoru s informátorem následuje rozhovor s oběťmi (ne s pachateli)

při rozhovoru s obětí je důležité, aby o tom nevěděli ostatní žáci
3. Nalezení vhodných svědků

vytipovat členy skupiny, kteří budou pravdivě vypovídat (vybrat žáky, kteří s
obětí sympatizují, kamarádí s ní, nebo ji alespoň neodmítají, žáky nezávislé na
agresorech, kteří nepřijímají normy šikanování)
4. Individuální, případně i konfrontační rozhovory se svědky

rozhovory zorganizovat tak, aby o nich druzí nevěděli

vyskytnou-li se těžkosti, lze uskutečnit doplňující a zpřesňující rozhovory nebo
konfrontaci dvou svědků

vážnou chybou je společné vyšetřování svědků a agresorů
5. Ochrana oběti
6. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi

poslední krok ve vyšetřování - dokud nemáme shromážděné důkazy, nemá smysl
vést tento rozhovor

cílem je agresory okamžitě zastavit, ochránit oběti, ale i je samé před následky
jejich činů
7. Výchovná komise

v rámci společného setkání pedagogů a žáka-agresora i jeho rodičů se rozhoduje
o výchovných opatřeních
8. Rozhovor s rodiči oběti

rodiče je třeba informovat o zjištěních a závěrech školy a domluvit se na dalších
opatřeních
9. Práce s celou třídou
43
Nejčastější chyby:

učitelé nepracují s faktem odlišnosti řešení u počátečních a u pokročilých šikan

při vyšetřování se nebere zřetel na trauma, stud a mlčenlivost oběti

berou se vážně falešní svědci, kterým poručil „šéf“ agresorů

bezprostředně se konfrontuje výpověď týraného žáka s výpověďmi jeho mučitelů

pedagog vyšetřuje šikanu přímo ve třídě

ředitel si pozve najednou údajné oběti, údajné agresory a jejich rodiče, některé
pedagogy a vyšetřuje to z jedné vody načisto

po vyšetření šikany se naráz pozvou všichni - rodiče agresorů, oběti i s jejich
ratolestmi

nezřídka se oběť nechá odejít ze školy, případně je převedeno do vedlejší třídy,
přičemž šikanování se dále prohlubuje a zdokonaluje
Postup vyšetřující osoby, má-li podezření na šikanu

Konfrontovat svá pozorování s dalšími kolegy.

Co nejdříve oznámit své podezření vedení školy, výchovnému poradci, konzultovat
další postup.

Mezi čtyřma očima vyslechnout více nezaujatých svědků, popřípadě konfrontovat
svědky mezi sebou.

Je zejména důležité získat odpovědi na následující otázky:
a.
Kdo je obětí, popřípadě kolik obětí je
b.
Kdo je agresorem, kolik agresorů je. Kdo z nich je iniciátor, kdo aktivní
účastník šikanování a kdo je obětí i agresorem?
c.
Co, kdy, kde a jak dělali agresoři obětem?
d.
K jak závažným agresivním a manipulativním projevům došlo?
e.
Jak dlouho šikana trvá?
Brutální šikana
1. Zvládnout šok a postarat se o oběť
Pedagog musí zvládnout svůj vlastní šok, zastavit násilí a postarat se o oběť, poskytnout
jí nejnutnější pomoc a ochranu. Žák, který se stal obětí, je totiž v zoufalé situaci, bojí
se o život, je třeba zraněný. Láska, soucit a odvaha mohou být tou nejdůležitější
součástí pomoci.
44
2. Přivolat pomoc
Zalarmovat všechny své kolegy, ale nenechat třídu bez dozoru. Vyslat pro ostatní učitele
třeba žáka, který nebyl do šikanování zapojený. Situace je natolik závažná, že je třeba
přerušit vyučování.
3. Zabránit domluvě
Učitelé by měli zabránit tomu, aby se třída mezi sebou domluvila, zamezit křivé
skupinové výpovědi. Někdo by měl s žáky zůstat a hlídat je.
4. Poskytnout oběti pomoc a bezpečí
Pokud je postižený žák vážně zraněný, je třeba zavolat záchranku a informovat rodiče.
Pokud zraněný není, i tak je třeba ho chránit, pomáhat mu překonat prožité trauma,
uklidnit ho a utěšit, snažit se mu dodat pocit bezpečí.
5. Přivolat policii
Škola je povinna nahlásit celou věc policii, ale měla by jednat nezávisle na ní.
Pokud má učitel jistotu, že byl spáchán trestný čin, má ze zákona povinnost obrátit se
na orgány činné v trestním řízení, pokud má podezření, zákon určuje školskému zařízení
za povinnost nahlásit tuto skutečnost obecnímu úřadu, tedy sociálnímu pracovníkovi z
orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). V případě, že se rodiče odmítají
spolupracovat se školou a odmítají se zúčastňovat výchovných komisí, je škola opět
oprávněna vyrozumět OSPOD.
Zkuste se také obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu, středisko výchovné
péče, nebo jakéhokoli psychologa v místě bydliště. V případě, že máte pocit, že Vám
nikdo nepomáhá, oslovte školské odbory orgánů místní samosprávy nebo českou školní
inspekci.
45
První pomoc při otravě návykovými látkami
Důležité je odlišit způsob intoxikace a odlišit, zda je intoxikovaný při vědomí
nebo v bezvědomí a neodkladně zavolat lékařskou pomoc. Pokud je to možné,
opatřit informace o látce, která byla užita.
1. Při vědomí – k otravě došlo ústy
 kontrolovat základní životní funkce
 podat větší množství vody (případně s živočišným uhlím)
 vyvolat zvracení
 zabránit prochladnutí
 zajistit nepřetržitý dohled
 ošetřit případná zranění
2. Při vědomí – k otravě došlo nitrožilní cestou nebo vdechnutím
 kontrolovat základní životní funkce
 zajistit maximálně možný dostatek čerstvého vzduchu
 zabránit prochladnutí
 zajistit nepřetržitý dohled
 ošetřit případná zranění
 nemá smysl vyvolávat zvracení, látka neprošla zažívacím ústrojím
3. Při bezvědomí
 v případě, že jsou zajištěny základní životní funkce (dýchaní, puls), uložit
dítě do stabilizované polohy
 sledovat dýchání a puls
 při zástavě dechu uvolnit dýchací cesty (záklonem hlavy a odstraněním
případných zvratků nebo cizího tělesa tím, že sáhneme do úst a vyčistíme
je), vytáhnout jazyk a zahájit dýchání z úst do úst (případně z úst do nosu)
 při zástavě zahájit masáž srdce
 nic nepodávat ústy
 nesnažit se vyvolávat zvracení
 zajistit nepřetržitý dohled
 zabránit prochladnutí
 ošetřit případná zranění
46
Postup při nálezu drogy u dítěte
1. Neoddělovat dítě od drogy
2. Zavést dítě do samostatné místnosti (sborovna, kabinet, kancelář) a před
nejméně dvěma svědky ho nechat vyložit balíček s drogou na stůl
3. Zavolat Policii ČR
4. Po příjezdu PČR zajistit dozor nad dítětem (opět nejlépe dvě osoby)
5. Případ předat PČR
Postup v případě podezření, že dítě je pod vlivem drogy
1. Nekřičet ani nezvyšovat hlas
2. Hovořit klidně a bez emocí
3. Neřešit důvod užití drogy („Proč jsi to vzal?“ apod.)
4. V případě, že se jedná o osobu přirozeně agresivnější, existuje riziko
napadení (především při užití stimulací)
5. Nebýt v místnosti sám s intoxikovaným
6. Přistupovat k intoxikovanému nejblíže na vzdálenost tří metrů, nikoliv
zezadu nebo ze strany
7. Komentovat to, co právě děláte nebo chcete udělat (např. …“teď si sednu
na židli…nebude ti to vadit?“...)
8. Samozřejmé je zavolání záchranné služby a informování zákonného
zástupce dítěte
9. Doporučuje se při volání záchranné služby neříkat, že se jedná o osobu pod
vlivem drog, ale o nemocného – tzn. že popisujeme příznaky, co dítě dělá,
jaké má potíže
47
Schránka důvěry
Na škole je zřízena již 10 let a to ve vestibulu v přízemí školy. Ve školním roce 2005/06
byla ke schránce zřízena nástěnka na odpovědi, kde žáci mohou najít zpětnou vazbu na
jejich dotazy ve formě rady či doporučení. Podněty či dotazy ze strany žáků mohou být
anonymní nebo si žák může zvolit svou značku, na kterou je odpověď adresována.
V letošním roce bude zřízena i elektronická schránka důvěry na webových stránkách
školy.
Prostory k trávení volného času pro dojíždějící žáci
Během polední přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním (v úterý) je žákům
k dispozici internetová učebna. Další termíny provozu internetové učebny jsou vyvěšeny
na nástěnce.
Prezentace MPP
Metodik prevence informuje kolegy:
Na pedagogických radách
Na operativních schůzkách v případě potřeby
Na nástěnce „Primární prevence“ umístěné ve sborovně
Metodik prevence informuje rodiče:
Na nástěnce ve vstupu do školy
V rámci konzultačních hodin
Na webových stránkách školy
48
Spolupráce s odborníky - důležité kontakty
Psychologická a pedagogická pracoviště v Olomouci:

PPP Olomouckého kraje, U Sportovní haly 1a, tel. 585 221 045, 585 224 573

Poradna pro rodinu, Žilinská 7, tel. 585 413 540

Centrum pro rodinný život, Biskupské náměstí 2, tel. 585 500 249

Centrum krizové intervence, Dolní náměstí 33, tel. 585 223 453
Sociálně – psychologická problematika

P-centrum, Lafayettova 9, tel. 585 221 983

K-centrum, Sokolská 48, tel. 585 220 034

Středisko sociální prevence, Na Vozovce, tel. 585 427 141

Linka důvěry, tel. 585 414 600

Bílý kruh bezpečí, tel. 585 220 034

Poradna pro ženy a dívky
Specializovaná pracoviště

Charita, Wurmova, tel. 585 221 127

Policie ČR, Dr.Žábková, tel. 585 224 054 kl. 304

Corpus – rehabilitační středisko, Mošnerova, tel. 585 413 102
Psycholog a vedoucí metodik prevence ppp OK

Mgr. Kateřina Motlová, PPP, tel. 585 221 045 kl.38, e-mail: [email protected] (možnost návštěvy školy, práce s třídním kolektivem)
Vedoucí metodik prevence PPP Přerov

Mgr. Irena Oršulíková
Krajský koordinátor primární prevence sociálně-patologických jevů v rezortu školství

Mgr.Ladislav Spurný, tel. 585 508 564, e-mail: [email protected]
Kurátor MMOL – oddělení sociálních služeb
Mgr. Milan Tihelka tel. 585 562 209
Vedoucí oddělení sociálních služeb (MMOL)
Mgr. Květoslav Richter tel. 585 562 215
Psycholog (Sdružení D)
Mgr. Hana Dziková [email protected]
49

Podobné dokumenty

minimální preventivní - FZŠ Rožňavská Olomouc

minimální preventivní - FZŠ Rožňavská Olomouc Spolupráce s Mgr. Davidem Rygelem v romské otázce Školní výlety Činnost celoškolního ţákovského parlamentu (koordinátor pro 1. stupeň K. Halschová, pro 2. stupeň P. Spurná) Pouţívání Ţolíka pro bez...

Více