Schválení doporučeného postupu CCO pro adjuvantní ovariální

Komentáře

Transkript

Schválení doporučeného postupu CCO pro adjuvantní ovariální
ROČNÍK
3
•
Journal
ČÍSLO
of
7
•
11.
l i s t opad u
2011
Clinical Oncology
S P E C I Á L N Í
Č L Á N E K
A S C O
Schválení doporučeného postupu CCO pro adjuvantní
ovariální supresi u premenopauzálních žen s časným
invazivním karcinomem prsu Americkou společností
klinické onkologie
Jennifer J. Griggs, Mark R. Somerfield, Holly Anderson, N. Lynn Henry, Clifford A. Hudis,
James L. Khatcheressian, Ann H. Partridge, Ann Alexis Prestrud a Nancy E. Davidson
Jennifer J. Griggs a N. Lynn Henry,
University of Michigan Health System,
Ann Arbor, MI; Mark R. Somerfield a Ann Alexis Prestrud, American Society
of Clinical Oncology, Alexandria; James
L. Khatcheressian, Virginia Cancer
Institute, Richmond, VA; Holly Anderson,
Breast Cancer Coalition of Rochester,
Rochester; Clifford A. Hudis, Memorial
Sloan‑Kettering Cancer Center, New York,
NY; Ann H. Partridge, Dana‑Farber Cancer
Institute, Boston, MA; Nancy E. Davidson,
University of Pittsburgh Cancer Institute,
Pittsburgh, PA.
Podáno 11. dubna 2011; přijato
20. července 2011; publikováno online
před tiskem na www.jco.org 6. září 2011.
Prohlášení autorů o možném střetu zájmů
a podíl jednotlivých autorů na přípravě
článku se nacházejí na jeho konci.
Adresa pro korespondenci: American
Society of Clinical Oncology, 2318 Mill Rd,
Suite 800, Alexandria, VA 22314; e‑mail:
[email protected]
© 2011 by American Society of Clinical
Oncology
0732‑183X/11/2999‑1/$20.00
DOI: 10.1200/JCO.2011.36.4950
S
O
U
H
R
N
Cíl
Americká společnost klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology, ASCO) má pra‑
vidla a postupy pro schvalování doporučených klinických směrnic, které byly vypracovány jinými
profesionálními organizacemi.
Metody
Doporučený postup organizace CCO (Cancer Care Ontario) pro ovariální supresi (ovarian ablation,
OA) v adjuvantní léčbě premenopauzálních žen s diagnózou časného invazivního karcinomu prsu
byl podroben přezkoumání z hlediska přesnosti vývoje odborníky na metodologii. Za tímto účelem
ustanovená revizní komise expertů pak provedla posouzení po obsahové stránce.
Výsledky
Za tímto účelem ustanovená revizní komise ASCO se shodla na tom, že doporučení jsou jasná,
podrobná, založená na nejvýznamnějších vědeckých důkazech v této oblasti a nabízejí možnosti,
které budou pro pacientky přijatelné. Na základě doporučeného postupu CCO – za prvé: OA by
neměla být běžně zařazována k systémové léčbě zahrnující chemoterapii, tamoxifen nebo kombi‑
naci tamoxifenu a chemoterapie; za druhé: samotnou OA nelze doporučit jako alternativu k jakékoli
jiné formě systémové terapie, kromě specifických případů nemocných, které jsou kandidátkami
jiného typu systémové léčby, ale které z nějakého důvodu tuto další systémovou terapii nepod‑
stoupí (např. pacientky, které netolerují jinou formu systémové terapie nebo nemocné, které si
nezvolí žádný jiný typ systémové léčby); a za třetí: pokud je jako metoda OA zvolena chemická
suprese s použitím agonistů LHRH (luteinizing hormone–releasing hormone), je podle názoru pra‑
covní skupiny Breast Cancer Disease Site Group doporučeným způsobem aplikace injekční podání
jedenkrát měsíčně. V téměř všech dostupných studiích bylo použitým způsobem aplikace právě
podání jedenkrát za měsíc.
Závěr
Revizní komise ASCO souhlasí s doporučeními tak, jak jsou uvedena ve směrnici COO s upozor‑
něním, že výsledky probíhajících studií mohou doporučení komise změnit.
J Clin Oncol 29:3939‑3942. © 2011 by American Society of Clinical Oncology
ÚVOD
V roce 2006 schválilo předsednictvo Americké spo‑
lečnosti klinické onkologie (American Society of
Clinical Oncology, ASCO) pravidla a zároveň sta‑
novilo postupy pro schvalování doporučených kli‑
nických směrnic vypracovaných jinými profesionál‑
ními organizacemi. Cílem této schvalovací politiky
je zvýšit počet vysoce kvalitních, společností ASCO
prověřených doporučených klinických postupů,
které jsou k dispozici členům ASCO. Schválení
takovýchto směrnic je zvažováno ve vybraných pří‑
padech, buďto na základě žádosti příslušné profe‑
sionální organizace podle uvážení výboru ASCO
318 © 2011 by American Society of Clinical Oncology
CPGC (Clinical Practice Guidelines Committee),
nebo pokud ASCO usiluje o schválení doporuče‑
ných postupů jiných organizací, namísto vypraco‑
vání vlastních směrnic na stejné téma. Za zmínku
stojí, že jakékoli doporučené postupy zvažované
společností ASCO ke schválení, musí být vypraco‑
vány na základě systematického přehledu literatury.
PŘEHLED SCHVALOVACÍHO PROCESU
SPOLEČNOSTI ASCO PRO DOPORUČENÉ
POSTUPY
Doporučený postup, který je zvažován ke schvá‑
lení, je přezkoumán a schválen výborem CPGC
Journal of Clinical Oncology, Vol 29, No 29 (October 10), 2011: pp 3939–3942
Doporučený postup COO pro ovariální supresi
a předsednictvem ASCO. Přezkoumání výborem CPGC zahrnuje
dvě části: metodologické posouzení a posouzení obsahu. Přezkou‑
mání metodologické stránky provádí členové podvýboru CPGC
Methodology Subcommittee nebo zkušený tým ASCO zabývající
se doporučenými postupy, a to s využitím stupnice Rigour of Deve‑
lopment nástroje AGREE II (Appraisal of Guidelines for Research
and Evaluation II). Stupnice obsahuje sedm položek, které hod‑
notí kvalitu postupů pro sběr a syntézu příslušných údajů a metod
použitých k formulaci doporučení (tab. A1 v příl., pouze online).
SPODNÍ ŘÁDEK
ASCO schválilo doporučený postup CCO
pro adjuvantní ovariální supresi
u premenopauzálních žen s diagnózou časného
stadia invazivního karcinomu prsu
Intervence
OO OA pro premenopauzální ženy s diagnózou časného sta‑
dia invazivního karcinomu prsu s pozitivitou hormonál‑
ních receptorů.
Cílová skupina
OO Kliničtí onkologové a onkochirurgové.
Klíčová doporučení
OO OA není doporučena pro zařazení k systémové terapii nebo
jako alternativa k systémové terapii.
OO OA by měla být zvážena pouze u žen, které nepodstoupí
systémovou terapii (např. ty pacientky, které netolerují
nebo odmítnou systémovou terapii).
OO Pokud je zvažována farmakologická OA s použitím ago‑
nistů LHRH, doporučuje CCO jako způsob aplikace
injekční podání jedenkrát měsíčně.
OO Za tímto účelem jmenovaná revizní komise ASCO hod‑
notící doporučený postup pro ovariální supresi podotýká,
že na základě nových údajů může být rovněž účinná léčba
podávaná každé tři měsíce.
OO Při použití agonistů LHRH nemusí být kompletní ovari‑
ální suprese dosaženo.
Metody
OO Komise ASCO přezkoumala metodiku použitou při tvorbě
doporučeného postupu pro adjuvantní OA s použitím
výsledků získaných pomocí nástroje AGREE II; dále byl
zvážen obsah doporučeného postupu pro účely posouzení
vhodnosti schválení.
OO Literární rešerše s cílem zhodnotit nové práce publikované
od doby vydání doporučení CCO; výsledky byly přezkou‑
mány za tímto účelem jmenovanou komisí.
Zkratky: OA (ovarian ablation), ovariální suprese; LHRH,
luteinizing hormone–releasing hormone.
Doporučený postup CCO lze nalézt na adrese
http://www.asco.org/endorsements/OA.
www.jco.org
Kromě tohoto metodologického posouzení provádí personál ASCO
průzkum literatury s cílem nalézt relevantní studie a další systema‑
tické přehledy, metaanalýzy a doporučené postupy publikované
od dokončení směrnic, které jsou schvalovány.
Posouzení obsahu provádí za tímto účelem sestavená revizní
komise (tab. A2 v příl., pouze online). Členové komise jsou požá‑
dáni, aby vyplnili osmipoložkový formulář týkající se obsahu schva‑
lovaného postupu, kde se hodnotí vnímaná srozumitelnost a kli‑
nické využití doporučení a míra, do jaké jsou daná doporučení
v souladu s tím, jak hodnotitelé interpretují dostupné údaje o posu‑
zovaném tématu (tab. A3 v příl., pouze online). Tato forma byla
přejata společností ASCO z nástroje organizace Cancer Care Onta‑
rio (CCO) Program in Evidence‑Based Care (PEBC) Practitioner
Feedback. Konečné posouzení a schválení provádí předsednictvo
ASCO v očekávání schválení komisí pro kontrolu obsahu a CPGC.
DOPORUČENÝ POSTUP CCO PRO ADJUVANTNÍ OVARIÁLNÍ
SUPRESI U PREMENOPAUZÁLNÍCH ŽEN S ČASNÝM INVAZIVNÍM
KARCINOMEM PRSU
Klinické otázky a cílová populace
Doporučující směrnice CCO1 nastoluje dvě klinické otázky:
za prvé, jak adjuvantní ovariální suprese (ovarian ablation, OA)
coby systémová léčba zlepšuje klinicky významné výsledky (tj. pře‑
žití bez projevů onemocnění, celkové přežití, kvalitu života a toxi‑
citu) v porovnání se zařazením dalších systémových terapií, zvláště
chemoterapií a léčby tamoxifenem; za druhé, jaký je nejlepší způ‑
sob ovariální suprese (tj. chirurgická ovarektomie, ozáření ova‑
rií, nebo farmakologická suprese). Cílová populace zahrnuje ženy
s časnými stadii invazivního karcinomu prsu s pozitivitou hormo‑
nálních receptorů.
Souhrn metodologie vývoje doporučeného postupu
a klíčové důkazy
Doporučený postup CCO byl vyvinut pod patronací CCO
PEBC členy pracovní skupiny PEBC Breast Cancer Disease Site
Group a odborníky na metodologii. Literární rešerše z databáze
MEDLINE zahrnovaly období od roku 1966 do září 2009. Další
databáze prohledávané v průběhu září 2009 zahrnovaly Cochranovu
databázi, online dostupné sborníky z výročních zasedání ASCO
a sympozií o karcinomu prsu konaných v San Antoniu a dále data‑
báze Canadian Medical Association Infobase, Embase (1980–2009)
a National Guideline Clearinghouse. Podrobnosti o vyhledávacích
strategiích a kritériích pro zařazení studií jsou dostupné na inter‑
netové adrese http://www.cancercare.on.ca/toolbox/qualityguide‑
lines/diseasesite/breast‑ebs/.
Na základě výsledků vyhledávání bylo zařazeno 22 jedineč‑
ných randomizovaných studií, dvě metanalýzy dat od jednotlivých
pacientů, jedna metaanalýza studií a tři další systematické přehledy.
Pokud byly k dispozici výsledky ze dvou či více homogenních kli‑
nických studií, použila pracovní skupina Breast Cancer Disease Site
Group souborná data.
Hlavní doporučení a zdůvodnění
Doporučení CCO týkající se otázky, jak adjuvantní OA coby
systémová léčba zlepšuje klinicky významné výsledky (tj. přežití
bez projevů onemocnění, celkové přežití, kvalitu života a toxicitu)
v porovnání se zařazením dalších systémových terapií, zvláště che‑
© 2011 by American Society of Clinical Oncology 319
Griggs et al.
moterapií a léčby tamoxifenem, jsou následující (převzato doslovně
ze směrnice CCO):
OO OA by neměla být běžně zařazována k systémové léčbě zahr‑
nující chemoterapii, tamoxifen nebo kombinaci tamoxifenu
a chemoterapie.
OO Samotnou OA nelze doporučit jako alternativu k jakékoli jiné
formě systémové terapie, kromě specifických případů nemoc‑
ných, které jsou kandidátkami jiného typu systémové léčby, ale
které z nějakého důvodu tuto další systémovou terapii nepod‑
stoupí (např. pacientky, které netolerují jinou formu systémové
terapie, nebo nemocné, které si nezvolí žádný jiný typ systé‑
mové léčby).
Doporučení CCO obsahuje rovněž následující zdůvodnění
(převzato doslovně ze směrnice CCO):
OO Základním problémem dostupných údajů je skutečnost, že
OA nebyla dosud porovnána s žádnou z řady jiných možností
systémové terapie (chemoterapie na bázi antracyklinů a/nebo
taxanů, inhibitory aromatázy), které se v současnosti používají.
Úloha OA v kontextu moderní systémové léčby tak není zcela
známa. Do doby, než bude OA prostudována ve srovnání se
současnými možnostmi související systémové terapie, nedo‑
poručuje pracovní skupina Breast Cancer Disease Site Group
(DSG) její rutinní použití s výjimkou případů popsaných výše.
OO Výše uvedené doporučení týkající se použití OA u pacien‑
tek, které jsou kandidátkami systémové léčby, ale které ji jinak
nepodstoupí, je založeno na důkazech vyplývajících z meta‑
analýzy EBCTCG [Early Breast Cancer Trialists’ Collabora‑
tive Group], kde byly zařazeny studie srovnávající OA s rame‑
nem bez systémové terapie. Pracovní skupina Breast Cancer
DSG však uznává, že populace pacientek, kterým nebyla podá‑
vána žádná systémová terapie ve studiích zahrnutých v meta‑
analýze EBCTCG, může být odlišná od nemocných, kterých
by se týkalo uvedené doporučení. Například pacientky, které
v dnešní době odmítnou systémovou léčbu, mohou být velmi
odlišné od těch, které byly zařazeny do skupin bez systémové
terapie ve studiích realizovaných více než před deseti lety.
Z dostupných důkazů vyvozuje pracovní skupina Breast Cancer
DSG, že OA je lepší než žádná systémová terapie a že pacientky,
které si nepřejí jinou formu systémové léčby, ale přejí si pod‑
stoupit OA (např. ovarektomii), mohou mít z této terapie uži‑
tek, a měla by jim být proto nabídnuta.
OO Metaanalýza realizovaná Cuzickem a spol. uvedla významný
přínos zařazení OA k jakékoli systémové terapii (definované
jako tamoxifen, chemoterapie nebo kombinace tamoxifenu
a chemoterapie) ve smyslu snížení rizika recidivy (‑12,7% sní‑
žení poměru rizik [hazard ratio, HR]; 95% interval spolehli‑
vosti [confidence interval, CI] ‑21,9 až ‑2,4; p = 0,02) a úmrtí
po recidivě onemocnění (‑15,1% snížení HR; 95% CI ‑26,7 až
‑1,8; p = 0,04). Avšak vzhledem k tomu, že výše popsaná indi‑
viduální srovnání byla všechna nesignifikantní a chemotera‑
peutické režimy použité v analyzovaných studiích nebyly jako
dnes běžně užívané režimy založené na antracyklinech a/nebo
taxanech, je interpretace těchto výsledků nejasná. Pracovní
skupina Breast Cancer DSG proto nepovažuje tyto výsledky
za přesvědčivé ani za dostatečné k tomu, aby změnily dopo‑
ručení proti rutinnímu užívání OA.
OO Žádná ze studií začleněných do metaanalýz nebyla navr‑
žena pro testování rovnocennosti nebo noninferiority. Pra‑
320 © 2011 by American Society of Clinical Oncology
covní skupina Breast Cancer DSG však dospěla k závěru, že
dostupné důkazy ukazují na noninferioritu OA v porovnání
s chemoterapií režimem CMF [cyklofosfamid, methotrexat
a fluorouracil] ve smyslu přežití bez projevů onemocnění nebo
celkového přežití (horní hranice HR; 95% CI 1,09). Ve spe‑
cifických případech, kdy je u pacientek zvažována chemote‑
rapie režimem CMF, může být proto samotná OA rozum‑
nou alternativou.
Doporučení CCO týkající se otázky nejlepšího způsobu ova‑
riální suprese – chirurgická ovarektomie, ozáření ovarií nebo far‑
makologická suprese – je následující (převzato doslovně ze směr‑
nice CCO):
OO Pokud je jako metoda OA zvolena chemická suprese s použi‑
tím agonistů LHRH (luteinizing hormone–releasing hor‑
mone), je podle názoru pracovní skupiny Breast Cancer
­Disease Site Group doporučeným způsobem aplikace injekční
podání jedenkrát měsíčně. V téměř všech dostupných stu‑
diích bylo použitým způsobem aplikace právě podání jeden‑
krát za měsíc.
Doporučení CCO obsahuje rovněž následující zdůvodnění
(převzato doslovně ze směrnice CCO):
OO Neexistuje žádný dostupný důkaz, na jehož základě by bylo
možno stanovit doporučení, která ze specifických forem OA
(chirurgická ovarektomie, ozáření ovarií nebo farmakologická
suprese) by měla být upřednostněna.
VÝSLEDKY METODOLOGICKÉHO PŘEZKOUMÁNÍ KOMISÍ ASCO
Metodologická revize doporučeného postupu CCO byla realizo‑
vána nezávisle třemi členy týmu ASCO s využitím nástroje Rigour
of Development – AGREE II, jak již bylo popsáno dříve. Celkové
skóre v doméně Rigour of Development je vypočítáváno sečtením
skóre u jednotlivých položek v doméně a výsledek je standardizo‑
ván jako procento maximálně možného skóre. Podrobné výsledky
bodového hodnocení tohoto doporučeného postupu jsou dostupné
na požádání na adrese [email protected] Pokud jde o kvalitu
metodologie, dosáhl doporučený postup CCO celkově vysokého
hodnocení (85 %), pouze s drobnými odchylkami od ideálního
stavu, jak to odráží položky AGREE II.
METODY A VÝSLEDKY AKTUALIZOVANÉHO PRŮZKUMU
LITERATURY TÝMEM ASCO
Při hledání nových důkazů provedl tým ASCO literární průzkum
s cílem nalézt relevantní randomizované klinické studie, syste‑
matické přehledy, metaanalýzy a doporučené postupy publiko‑
vané od doby uvedení doporučeného postupu CCO. Prozkoumány
byly databáze MEDLINE a Cochrane Library za období od roku
2009 do ledna 2011, a to s využitím stejných strategií, jaké byly
popsány v doporučeném postupu CCO. Vyhledávání bylo ome‑
zeno na články v anglickém jazyce a pro zpracování výsledků lite‑
rárního průzkumu byla aplikována stejná vstupní kritéria jako v pří‑
padě doporučeného postupu CCO.
Tato aktualizovaná rešerše poskytla 198 záznamů, z nichž
vstupní kritéria použitá při tvorbě doporučeného postupu CCO
splňovala pouze jedna nová publikace – aktualizace systematického
přehledu pracovní skupiny Cochrane Collaboration zabývající se
použitím agonistů LHRH v adjuvantní léčbě u časného karcinomu
Journal of Clinical Oncology
Doporučený postup COO pro ovariální supresi
Tabulka 1. Probíhající klinické studie sledující ovariální supresi u premenopauzálních žen s karcinomem prsu
Klinická studie
Studijní rameno
Metoda OA
Tamoxifen citrát v monoterapii nebo ovariální suprese a tamoxifen citrát
nebo exemestan v léčbě premenopauzálních žen, které podstoupily
chirurgický výkon pro karcinom prsu (studie SOFT)
Identifikátor klinických studií: NCT00917969
1: tamoxifen
2: OA + tamoxifen
3: OA + exemestan
triptorelin
triptorelin pamoát
goserelin
bilaterální ovarektomie
bilaterální ozáření ovarií
Hodnocení úlohy zařazení ovariální suprese k léčbě tamoxifenem
u mladých žen (studie ASTRRA)
Identifikátor klinických studií: NCT00912548
1: zoladex + tamoxifen
2: tamoxifen
Ovariální suprese v kombinaci s tamoxifenem nebo exemestanem
v porovnání s monoterapií tamoxifenem v léčbě premenopauzálních
žen s hormonálně citlivým karcinomem prsu
Identifikátor klinických studií: NCT00066690
1: tamoxifen
2: tamoxifen + OA
3: OA
triptorelin
chirurgická ovarektomie
ozáření ovarií
Ovariální suprese v kombinaci s tamoxifenem nebo exemestanem
s chemoterapií nebo bez ní v léčbě premenopauzálních žen po resekci
karcinomu prsu (studie PERCHE)
Identifikátor klinických studií: NCT00066807
1: OA + tamoxifen nebo exemestan
2: OA + současná chemoterapie + tamoxifen/exemestan
triptorelin
chirurgická ovarektomie Tamoxifen, OA a/nebo chemoterapie v léčbě žen s karcinomem prsu
stadia I, stadia II nebo stadia IIIA (studie Adjuvant Breast Cancer)
Identifikátor klinických studií: NCT00002582, NCT00002580
1:
2:
3:
4:
tamoxifen
tamoxifen + CMF nebo AC chemoterapie
tamoxifen + OA
tamoxifen + OA + CMF nebo AC chemoterapie
Adjuvantní hormonální terapie u žen s operabilním karcinomem prsu
Identifikátor klinických studií: NCT00002460
1:
2:
3:
4:
žádná léčba
tamoxifen
OA (goserelin)
OA (goserelin) + tamoxifen
Ovariální suprese v kombinaci s tamoxifenem nebo exemestanem
v porovnání s monoterapií tamoxifenem v léčbě premenopauzálních
žen s hormonálně citlivým karcinomem prsu
Identifikátor klinických studií: NCT00066690
1: tamoxifen
2: tamoxifen + OA
3: exemestan + OA
triptorelin
chirurgická ovarektomie
ozáření ovarií
Triptorelin v kombinaci s tamoxifenem nebo exemestanem v léčbě
premenopauzálních žen s hormonálně citlivým karcinomem prsu
(studie TEXT)
Identifikátor klinických studií: NCT00066703
1: OA (triptorelin) + tamoxifen
2: OA (triptorelin) + exemestan
triptorelin
ozáření ovarií
chirurgická ovarektomie
radiační kastrace
leuprolid
goserelin
goserelin
Zkratky: AC, doxorubicin/cyklofosfamid; CMF, cyklofosfamid, methotrexat, fluorouracil; OA (ovarian ablation), ovariální suprese.
prsu z roku 2009.2 Autoři nicméně upozornili na to, že ve srovnání
s jejich systematickým přehledem na stejné téma z roku 2008 nedo‑
šlo v závěru k žádným změnám.
OO
VÝSLEDKY POSOUZENÍ OBSAHU DOPORUČENÍ KOMISÍ ASCO
Za tímto účelem ustanovená revizní komise ASCO prozkoumala
doporučený postup a shodla se na tom, že doporučení jsou jasná,
podrobná, založená na nejvýznamnějších vědeckých důkazech
v této oblasti a nabízejí možnosti, které budou pro pacientky při‑
jatelné. Revizní komise ASCO celkově souhlasí s doporučeními tak,
jak jsou uvedena ve směrnici COO s upozorněním, že výsledky stu‑
dií zabývajících se takovými otázkami, jako je dávkovací schéma
agonistů LHRH a účinnost ovariální suprese v kombinaci s inhibi‑
tory aromatázy, mohou doporučení komise změnit. Tab. 1 přináší
přehled probíhajících klinických studií sledujících ovariální supresi
u této populace pacientek. Kromě toho předkládají členové komise
ASCO následující body:
OO Za prvé, u pacientek, u kterých se přistoupí k ovariální supresi
použitím agonistů LHRH, není této suprese vždy úspěšně dosa‑
www.jco.org
ženo.3 Ovariální suprese nemůže být potvrzena pouze zástavou
menstruace a testy na stanovení estradiolu jsou velmi pravdě‑
podobně proměnlivé kvality.
Za druhé, mnoho ze studií zabývajících se úlohou OA u pre‑
menopauzálních žen s karcinomem prsu zahrnovalo nemocné
s nádory s negativitou nebo neznámým stavem exprese hor‑
monálních receptorů.4‑7 Neexistují žádné důkazy o přínosu OA
u těchto pacientek.
SCHVÁLENÍ DOPORUČENÍ
Za tímto účelem ustanovená revizní komise ASCO posoudila dopo‑
ručený postup CCO a schvaluje jeho přijetí.
PROHLÁŠENÍ AUTORŮ O MOŽNÉM STŘETU ZÁJMŮ
Všichni autoři vyplnili toto prohlášení; následující autoři udali finanční
nebo jiný zájem, který je relevantní pro látku posuzovanou v tomto článku.
Určité vztahy označené písmenem „U“ jsou ty, za něž nebyla obdržena
žádná kompenzace; vztahy označené písmenem „C“ byly kompenzovány.
© 2011 by American Society of Clinical Oncology 321
Griggs et al.
Pro detailní popis kategorií prohlášení nebo pro více informací o politice
střetu zájmů ASCO odkazujeme čtenáře na Autor Disclosure Declaration
a kapitolu Disclosures of Potential Conflicts of Interest v informacích pro
autory.
Zaměstnání nebo vedoucí pozice: Nikdo
Funkce konzultanta nebo poradce: Nikdo
Vlastnictví akcií: Nikdo
Honoráře: Nikdo
Financování výzkumu: N. Lynn Henry, AstraZeneca
LITERATURA
1. Eisen A, Messersmith H, Franek J, et al: Adju‑
vant ovarian ablation in treatment of premenopausal
women with early stage invasive breast cancer.
http://www.cancercare.on.ca/common/pages/User‑
File.aspx?fileId_75982.2010
2. Goel S, Sharma R, Hamilton A, et al: LHRH
agonists for adjuvant therapy of early breast cancer
322 © 2011 by American Society of Clinical Oncology
Znalecký posudek: Nikdo
Jiné odměny: Nikdo
PODÍL AUTORŮ NA ČLÁNKU
Administrativní pomoc: Mark R. Somerfield, Ann Alexis Prestrud
Psaní rukopisu: Všichni autoři
Konečné schválení rukopisu: Všichni autoři
in premenopausal women. Cochrane Database Syst
Rev:CD004562, 2009
3. Jiménez‑Gordo AM, de las Heras B, Zamora P,
et al: Failure of goserelin ovarian ablation in premeno‑
pausal women with breast cancer: Two case reports.
Gynecol Oncol 76:126‑127, 2000
4. Dowsett M, Folkerd E: Deficits in plasma
oestradiol measurement in studies and manage‑
ment of breast cancer. Breast Cancer Res 7:1‑4, 2005
5. Stanczyk FZ, Lee JS, Santen RJ: Standardiza‑
tion of steroid hormone assays: Why, how, and when?
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 16:1713‑1719, 2007
6. Nelson RE, Grebe SK, OKane DJ, et al: Liquid
chromatography‑tandem mass spectrometry assay for
simultaneous measurement of estradiol and estrone
in human plasma. Clin Chem 50:373‑384, 2004
7. Yang DT, Owen WE, Ramsay CS, et al: Perfor‑
mance characteristics of eight estradiol immunoas‑
says. Am J Clin Pathol 122:332‑337, 2004
Journal of Clinical Oncology

Podobné dokumenty

Definice přínosů neoadjuvatní chemoterapie karcinomu prsu

Definice přínosů neoadjuvatní chemoterapie karcinomu prsu uzlinách − bylo spojeno s horší prognózou než v nálezu komplet‑ ního vymizení nádoru. Tento výsledek sám o sobě pravděpodobně není jediným důvo‑ dem opravňujícím k publikaci v odborném časopise s t...

Více

doporučení American Society of Clinical Oncology pro

doporučení American Society of Clinical Oncology pro OO Nebylo prokázáno snížení výskytu trombózy související s CVC při podávání warfarinu nebo nízkomolekulárního heparinu, a proto není jejich rutinní používání doporučeno OO Tkáňový aktivátor plazmin...

Více

summary of product characteristics

summary of product characteristics klinicky a statisticky významné 17 % snížení rizika úmrtí. Výsledky z podstudie hodnotící vliv na kostru ukázaly, že ženy, u kterých léčba exemestanem následovala po 2 až 3 letech léčby tamoxifenem...

Více

klinický standard - Národní referenční centrum

klinický standard  - Národní referenční centrum klinická onkologie radiační onkologie radiologie a zobrazovací metody patologická anatomie všeobecný praktický lékař

Více

Projekt DIOS - Portál LF MU

Projekt DIOS - Portál LF MU léčbu, která je základní komponentou léčby pokročilého a metastazujícího onemocnění. Chemoterapie může být kurativní pouze u relativně malého počtu pacientů s pokročilým onemocněním. Mezi kurativní...

Více

1/9 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV

1/9 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV dávce nezávislé slabé zvýšení hladin LH a FSH v séru. Tento vliv je však v rámci farmakologické skupiny očekáván a je pravděpodobně výsledkem zpětné vazby na úrovni hypofýzy vzhledem k snížení hlad...

Více