2125_RURU - Město Vlašim

Komentáře

Transkript

2125_RURU - Město Vlašim
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY
ORP VLAŠIM
TEXTOVÁ ČÁST
ROZBOR UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014
První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány
z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla
poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast
intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření
výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí
s rozšířenou působností.
1
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Pořizovatel:
-
MěÚ Vlašim, Úřad územního plánování
Zpracovatel:
-
MěÚ Vlašim, Úřad územního plánování – Ing. Jitka Hořtová
Pro zpracování byly krom poskytnutých nebo vytvořených dat jevů dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.
vyuţity další údaje volně přístupné pro veřejnost.
Hlavní zdroje:
-
Územně analytické podklady ORP Vlašim – zpracované k 15.12.2008 spolufinancované
z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj
-
Územně analytické podklady ORP Vlašim – aktualizace 2010, 2012
-
Politika územního rozvoje České republiky schválená usnesením vlády č. 929 ze dne
20.7.2009
-
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje schválená dne 19.12.2001 usnesením č. 420/2011/ZK
-
FUA, functional urban areas , zdroj Projekt INTERREG IIIB – Repus
-
ČSÚ
-
Metodické sdělení OÚP MMR k aktualizaci UAP – RURU
-
Studie vyhodnocení krajinného rázu na části území Středočeského kraje
-
Celostátní sčítání dopravy 2010 – Ředitelství silnic a dálnic ČR
-
Celostátní sčítání dopravy 2005 – Ředitelství silnic a dálnic ČR
2
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Obsah:
B. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE .................................................................................................. 6
I.
Vyhodnocení SWOT ..................................................................................................................... 6
o
Horninové prostředí a geologie ............................................................................................... 6
o
Vodní režim ............................................................................................................................. 6
o
Hygiena životního prostředí .................................................................................................... 7
o
Ochrana přírody a krajiny ........................................................................................................ 8
o
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa ............................................. 9
o
Veřejná infrastruktura ........................................................................................................... 10
o
Sociodemografické podmínky ............................................................................................... 11
o
Bydlení ................................................................................................................................... 11
o
Rekreace ................................................................................................................................ 12
o
Hospodářské podmínky ......................................................................................................... 12
II.
VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK ................................................................ 13
o
Pro příznivé životní prostředí ................................................................................................ 13
o
Pro hospodářský rozvoj ......................................................................................................... 15
o
Pro soudržnost společenství obyvatel území ........................................................................ 17
o Vztah území obcí podle vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj
území ............................................................................................................................................. 19
C. FORMULACE PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ ................................................................................................. 22
I.
ZÁVADY, HROZBY, SLABÉ STRÁNKY A RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S NEVYVÁŽENOSTÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK URU ......... 22
II.
STŘETY ......................................................................................................................................... 26
III. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ: ...................................................................................................................... 33
o
v územně plánovací dokumentaci obce (zdroj - SWOT analýza) .......................................... 33
o
v nadřazené územně plánovací dokumentaci a podkladech ................................................ 34
D. PŘEHLED DLE POŽADAVKŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE .............................................................................. 35
o
Problémy nadmístního významu ............................................................................................... 35
o
Záměry nadmístního významu .................................................................................................. 35
E. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO JEDNOTLIVÉ OBCE .......................................................... 36
Bernartice: ................................................................................................................................ 37
Bílkovice:................................................................................................................................... 39
Blažejovice ................................................................................................................................ 43
3
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Borovnice:................................................................................................................................. 46
Ctiboř: ....................................................................................................................................... 49
Čechtice: ................................................................................................................................... 52
Děkanovice: .............................................................................................................................. 56
Dolní Kralovice:......................................................................................................................... 59
Dunice....................................................................................................................................... 62
Hradiště: ................................................................................................................................... 65
Hulice: ....................................................................................................................................... 68
Chlum: ...................................................................................................................................... 71
Chmelná: .................................................................................................................................. 74
Javorník:.................................................................................................................................... 76
Kamberk: .................................................................................................................................. 79
Keblov: ...................................................................................................................................... 82
Kladruby: .................................................................................................................................. 86
Kondrac: ................................................................................................................................... 89
Křivsoudov: ............................................................................................................................... 92
Kuňovice: .................................................................................................................................. 96
Libež: ………………………………………………….…………………………………………………………………..……….98
Loket:. ..................................................................................................................................... 101
Louňovice pod Blaníkem: ....................................................................................................... 105
Miřetice: ................................................................................................................................. 109
Mnichovice: ............................................................................................................................ 112
Načeradec:.............................................................................................................................. 115
Ostrov: .................................................................................................................................... 117
Pavlovice:................................................................................................................................ 121
Pravonín: ................................................................................................................................ 124
Psáře:. ..................................................................................................................................... 128
Radošovice: ............................................................................................................................ 130
Rataje:..................................................................................................................................... 133
Řimovice: ................................................................................................................................ 137
Slověnice: ............................................................................................................................... 139
Snět:………………………………………………………………………………………………………………………………….141
Soutice: ................................................................................................................................... 145
Strojetice: ............................................................................................................................... 149
Studený:.................................................................................................................................. 152
4
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Šetějovice: .............................................................................................................................. 155
Tehov: ..................................................................................................................................... 158
Tichonice: ............................................................................................................................... 161
Tomice: ................................................................................................................................... 163
Trhový Štěpánov:.................................................................................................................... 167
Veliš:………….. .......................................................................................................................... 171
Vlašim :………………………………………………………………………………………………………………………………174
Vracovice: ............................................................................................................................... 178
Všechlapy: .............................................................................................................................. 182
Zdislavice: ............................................................................................................................... 184
5
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
B. ROZBOR UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
I.
Vyhodnocení SWOT
o Horninové prostředí a geologie
Silné stránky
Slabé stránky
 dobrá geologická prozkoumanost –
 na sledovaném území se nenalézá ţádná
vyhlášený národní geopark Kraj
významnější čs.geologická lokalita
Blanických rytířů
 v současnosti se zde nenalézá ţádný
činný důl
 horninová rozmanitost území
 otevřené lomy Bílkovice a Bernartice
 staré důlní lokality jsou z větší části
likvidovány
 rozšíření lomu Bílkovice (2011)
 většina bývalých lomů je mimo provoz
 četné horninové odkryvy (vrcholové partie
Blaníků, staré lomy)
 vyuţitelné zásoby nerostných surovin jsou
malé aţ mizivé
 několik historických důlních lokalit
 indicie Pb-Zn-Ag zrudnění na vrchu Hřiva
u Velíše
 geologická expozice (parkoviště u
výchozího bodu naučné stezky na Blaník
– od Kondrace)
Příleţitosti
Hrozby
 při vysokém nárůstu světových cen kovů
 znehodnocení zachovalých horninových
moţnost vyuţití loţiska Pb-Zn-Ag na
odkryvů (sukcese rostlin, větrání,
Hřivě
zaváţení odpadem)
 otevření nového menšího kamenolomu –
z důvodu rozšíření dálnice (Bernartice)
o Vodní reţim
Silné stránky
 vodárenská nádrţ Švihov (Ţelivka)
 dobrá kvalita podzemní vody
 hustá síť vodních toků
 kvalitní povrchová a podpovrchová voda
 zdroj pitné vody – Blanice
 vymezení zranitelných a citlivých oblastí
 vymezené nivní půdy
Slabé stránky
 neřešená retence a odvod deště
 regulovaná koryta vodních toků
 ohroţení území vodní erozí
 zanášení vodních nádrţí
 neuváţené meliorace na lučních
pozemcích
 vyuţívání historických dešťových svodů
k odvádění splašků bez ČOV
 stav rybníků (právní i fyzický)
 povodně – soutok Sázava a Ţelivka;
Blanice (ČOV Soutice), Štěpánovský
potok
 ČOV Vlašim – jednotná kanalizace
Příleţitosti
 dotace ČOV – souvislost s Natura 2000 –
Blanice a PHO Ţelivka, CHKO Blaník
Hrozby
 zvýšení půdní eroze při zintenzivňování
vyuţití půdy (změna z TTP na OP,
pěstování plodin pro biospalovny)
6
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
o Hygiena ţivotního prostředí
Silné stránky
 budování nových remízků a stromořadí
– ochranná zeleň
 dobrá kvalita podzemní vody
 místy protihlukové bariéry pevné
 málo velkých zdrojů znečištění
Příleţitosti
 alternativní čistění odpadních vod
 pouţívání protierozních opatření
v zemědělství ( organizační,
agrotechnické )
 vyuţití alternativních zdrojů energii,
regulace systémů topení
Slabé stránky
 zvýšená hlučnost a prašnost v obcích podél
D1
 zatíţení dopravou, průjezdné obce –silnicí
II.tř
 mnoţství černých skládek
 území ohroţeno vodní erozí
 chybějící kanalizace a ČOV
 velký počet zdrojů znečištění menšího
rozsahu
 úbytek veřejné a ochranné zeleně
 ČOV Soutice, Vlašim – záplava
 ČOV Vlašim – jednotná kanalizace
 rozšíření lomu Bílkovice
 zátěţe z bioplynové stanice (Čechtice,
Načeradec, Trhový Štěpánov)
Hrozby
 vzrůstající silniční doprava
 zatíţení dopravou Loket (outlet)
 návrat domácností k fosilním palivům
z důvodu zvýšení cen ostatních energií
 zátěţe z bioplynové stanice Vlašim
 rozšíření dálnice – kamenolom, doprava
7
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
o Ochrana přírody a krajiny
Silné stránky
Slabé stránky
 zachovalá kulturní a harmonická
 území je ovlivněno procházející dálnicí D1
krajina s dostatkem lesů
 ovlivnění krajinného rázu a ţivotního
prostředí průmyslovými a zemědělskými
 CHKO Blaník
výrobními podniky (S&B, Rabbit, OKZ)
 větší počet maloplošných zvláště
chráněných území (Štěpánovský potok,
 nevhodná a nekvalitní zástavba
Ostrov u Nemíţe, Rybníček u Studeného)
 nekvalitní urbanistické zásahy
 vyhlášení NPP Hadce u Ţelivky
 intenzivní hospodaření na většině
zemědělských pozemků
 výskyt Lokality Natura 2000
 zachovalé cenné biotopy (louka u
 regulace koryt vodních toků (např. Blanice
Kuňovic, údolí Orlinského potoka, louka u
ve Vlašimi, potoky mezi polními pozemky)
Pálčic, Louky u Častrovic,
 neuváţené meliorace na lučních
Dolnokralovické hadce, Číšnické louky,
pozemcích
Kupsova skála atd.)
 stav ochranné a liniové zeleně
 vyhlášené památné stromy (více neţ 100
 není vymezena údolní niva
jednotlivých kusů)
 není přesné vymezení funkčních
 výskyt zvláště chráněných druhů
územních systémů ekologické stability
ţivočichů a rostlin (obojţivelníků, mihule,
(ÚSES)
netopýrů, vyder, mlţů, dále z rostlin
 stavby v záplavových územích a v údolní
vstavačovitých a rostlin hadcových
nivě
společenstev)
 fotovoltaické elektrárny ve volné krajině
 úspěšné revitalizace vodních toků (např.
 instalace nevhodných typů osvětlení
Pavlovický potok, Zdislavický potok
(světelné znečištění)
apod.)
 nově obnovované aleje
 vysoké procento zalesnění
Příleţitosti
Hrozby
 pozemkové úpravy
 neuváţené rozšiřování zastavitelných
území obcí
 vyhlášení dalších maloplošných zvlášť
chráněných území
 nové stavby ve volné krajině (především
GSM stanice, průmyslové stavby,
 přechod na extenzivní hospodaření na
parkoviště, chatová výstavba, FTV)
polích, rybnících a lesích
 zvyšování dopravního zatíţení – nové
 výsadba geograficky původních druhů
silnice
dřevin do lesních celků
 šíření nepůvodních druhů flory a fauny
 ve vymezených plochách poţadovat
zástavbu podmíněnou územní studií nebo
 úbytek druhové různorodosti
regulačním plánem
 změna kultur z TTP na OP (biomasa)
8
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
o Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
Silné stránky
 vysoký podíl lesní půdy
 lesy jsou v poměrně dobrém stavu
 jsou zde i lesy mimoprodukční
 území s vyváţenou skladbou – orná půda
a travní porosty, lesy, zastavěné plochy
 půdy nejsou silně ohroţeny spadem
 chybí velcí znečišťovatelé
 genofondové základny původních dřevin
 fungující zemědělství
 vysoký podíl půd I.tř. ochrany dle BPEJ
Slabé stránky
 většina pozemků obhospodařovaná
intenzivními technologiemi (těţká
technika, průmyslová hnojiva)
 kůrovcové kalamity na některých
porostech
 většina lesů jsou jednověkké porosty
 převládají smrkové monokultury
 mnoţství drobných vlastníků
 nevhodná skladba dřevin s ohledem na
stanoviště
 malá ochrana lesů proti škůdcům, zvláště
u drobných vlastníků
 pomalý náběh pozemkových úprav
 půdy jsou ohroţeny erozí, vlivem
svaţitosti pozemků i nevhodností
osevních postupů
 nedůsledné zalesňování po těţbách lesa
 nevhodné (např.špatně umisťované) a
nepovolené těţby
 ohroţení části porostů imisemi
 ohroţení solením silnic
 vymezené malé plochy PUPFL
v zastavěném území
Příleţitosti
 vyuţívání dotační podpory zalesňování
 jiné vyuţití lesů neţ produkce dřeva
 vymezení lesoparků (návrh)
 uţití vhodné skladby dřevin při nových
výsadbách
 protierozní opatření
 šetrnější formy obhospodařování
 obnova cestní sítě (vč. dotací)
Hrozby
 zvýšené vyuţívání a zatíţení půdy
z hlediska orientace na technické plodiny
pro obnovitelné zdroje
 likvidace cestní sítě
9
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
o Veřejná infrastruktura
6.1. veřejná dopravní infrastruktura
Silné stránky
 hustota pozemních komunikací
 lokální trať s dobrým víkendovým
spojením do celého regionu (z Benešova
do Trhového Štěpánova)
 dostupnost ţelezniční trati - koridor
Praha - České Budějovice
 dostupnost dálnice D1
 dostupnost největšího mezinárodního
veřejného letiště v ČR – Praha Ruzyně
 letiště Radošovice (Vlašim)
Slabé stránky
 systém parkování (vč. absence
odstavných stání pro tranzitní dopravu)
 stav komunikací a jejich údrţba
 neexistence chodníků v obcích
 umístění reklamních tabulí v blízkosti
komunikací a na zařízení v těsné
blízkosti komunikací
 veřejné osvětlení
 lokální přetíţení dopravy
 vyuţívání stávajících silnic II. a III.třídy
jako paralelní komunikace pro D1
 zrušení povolení provozovat letiště díky
nevypořádaným majetkovým vztahům
Příleţitosti
Hrozby
 vyuţití tranzitu po ţeleznici
 zvýšené zatíţení dopravou při zvýšeném
vyuţití ZPF (biomasa)
 stabilizace skladových a dopravních ploch
u ţeleznice
 vyuţití dalších ploch loţiskových území
(Bernartice, Bílkovice)
 stabilizace ţelezniční trati
 záměr VRT Praha – Benešov – Jihlava Brno
6.2. veřejná technická infrastruktura
Silné stránky
 vzrůstající počet napojení na kanalizaci –
největší počet obyvatel – Vlašim, Trhový
Štěpánov, Čechtice, Načeradec
 kanalizace v oblasti Ţelivky
 moţnost napojení na zemní plyn
 dostačující kapacity el. energie
 rozloţení obyvatelstva z hlediska
ekonomičnosti napojení
 vodovody
 členitý terén pro gravitační kanalizace
Příleţitosti
 dotace pro obnovu nebo vybudování
technické infrastruktury
 změna legislativy v oblasti likvidace
splaškových vod
Slabé stránky
 většina drobných sídel bez odkanalizování
 roztříštěnost a členitost sídel z hlediska
moţnosti napojení zejména na kanalizaci a
centrální ČOV
 vyuţívání historických dešťových svodů
k odvádění splašků bez ČOV
 kvalita a stáří vodovodů a dešťových
kanalizací
 majetkoprávní stav vodovodu a kanalizace
 kvalita stávajících ČOV
 neřešená retence a odvod deště
Hrozby
 přetíţení el. přenosové sítě fotovoltaickými
elektrárnami
10
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
o Sociodemografické podmínky
Silné stránky
 vysoká schopnost získávat prostředky z
fondů EU (Vlašim, Posázaví, apod.)
 funkční skupiny organizací sdruţující
zainteresované subjekty na regionálním
rozvoji a rozvoji cestovního ruchu
(mikroregiony Blaník, Český Smaragd,
Chopos, Podblanicko, Ţelivka),
 místní akční skupina Blaník, národní
geopark Kraj Blanických rytířů,
meziobecní spolupráce
 dostupnost občanské vybavenosti ve
větších sídlech
 region s dojezdovou vzdáleností za
kaţdodenní prací do Prahy
 vzrůstající vzdělanost
Příleţitosti
 nabídka levných obecních pozemků pro
novou zástavbu
Slabé stránky
 zvyšující se míra nezaměstnanosti
 stín Prahy ve většině oblastí působících
na ekonomickou a sociální stabilitu
regionu (odliv mladých lidí za prací do
Prahy)
 v ORP není nemocnice
 nízká základní vybavenost v malých
sídlech
 změna lokality docházky mezi školkou a
školou (Kondrac, Pravonín)
Hrozby
 sociální diference starousedlíků a nově
přistěhovalých majitelů rodinných domů
 Louňovice – hrozba likvidace školy
o Bydlení
Silné stránky
 nízká sídelní intenzita, nízký počet
obyvatel, klid a zdravé ţivotní prostředí
 zvýšený tlak na kvalitu ţivotního prostředí
(CHKO Blaník, Vodní dílo Ţelivka) pozitivní dopad pro stálé obyvatele
 poměrně řídká sídelní struktura, vysoký
podíl tradičních vesnic = příjemná krajina
a prostředí pro ţivot
 poměrně velká vzdálenost okrajových
částí regionu = region je moţné vnímat a
rozvíjet celistvě na velké rozloze
 vysoký podíl bydlení v rodinných domech
 vzrůstající počet bytů v osobním
vlastnictví
Příleţitosti
 nabídka pracovních příleţitostí
 nabídka levných obecních pozemků pro
novou zástavbu
Slabé stránky
 obtíţná pěší doprava v obcích ve střetu
se silniční dopravou
 obtěţování hlukem z provozu zábavních
zařízení - provoz nonstop heren ve středu
měst a obcí (Vlašim)
 rozšíření lomu Bílkovice
 vymezené malé plochy PUPFL
v zastavěném území
Hrozby
 nárůst cen nemovitostí (vazba na Praţské
ceny)
 neregulovaná výstavba
11
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
o Rekreace
Silné stránky
 hustá síť turistických tras a cyklotras
 naučné stezky ( Vlašimský park, Blaníky a
Podlesí, S rytířem na Blaník)
 kvalitní krajina a přírodní hodnoty ( CHKO,
NPP, PR, PP)
 historické památky ( zámek Vlašim,
Louňovice pod Blaníkem, Růţkovy Lhotice)
 příznivá poloha oblasti - nedaleko od
Prahy a Sázavy
 funkční síť cest
 vhodná velikost lokalit pro rekreační chaty
 muzea ( Hulice, Soutice, Kondrac,
Kamberk,…)
 turistická stezka pro vozíčkáře – RU
Kladruby
 zimní stadion Vlašim
 vyhlášení národního geoparku Kraj
Blanických rytířů
Příleţitosti
 zlepšení občanské vybavenosti
 městské a obecní informační systémy
 vyčištění rybníků a jejich vyuţití k rekreaci
 vytvoření hipostezky a dalších cyklotras
 vytvoření nových naučných stezek
 vybudování zázemí pro agroturistiku
 vyuţití letiště pro širší veřejnost
(vyhlídkové lety)
 propagace, ochrana drobných hodnot a
památek
 vyuţití rekreačního potenciálu
 vyuţití ploch pro zimní rekreaci (v případě
příznivých klimatických podmínek)
Slabé stránky
 nedostatek přírodních koupališť
 nedostatek ubytovacích kapacit ve východní
části území
 nedostatečné příleţitosti pro krátkodobou
rekreaci, špatný stav sportovních a
kulturních zařízení
 nedostatečné vyuţití potenciálu území
 veřejná doprava
 nedostatečný rozsah a dostupnost
stravovacích kapacit - chybí „typické lokální
restaurace“ s nabídkou jídel.
 velké mnoţství zanedbaných památek,
zejména v kategorii malých šlechtických
sídel (Pravonín, Soutice)
Hrozby
 devastace přírody a krajiny
 neregulované budování nových chatových
osad
 neregulované zabírání krajiny bytovou i jinou
výstavbou
 nedostatek financí na údrţbu a opravu
památek
 špatný stav komunikací
 zrušení ţeleznice
o Hospodářské podmínky
Silné stránky
 dobrá dostupnost dálnice
 hustá silniční síť, ţeleznice Benešov Vlašim, Trhový Štěpánov
 úzká vazba na aglomeraci kolem Prahy příleţitosti pro podpůrné podnikání a
sluţby v oblasti dopravy a skladování
 prostředí s optimálním poměrem cena
pozemku/vzdálenost od Prahy
 stabilní zaměstnanost (Vlašimsko)
Příleţitosti
 Ţelivka – tercier
Slabé stránky
 přetrvávající nedostatek místního
startovního kapitálu pro udrţování a
rozšiřování podnikatelských aktivit
 nízká koncentrace drobného podnikání a
sluţeb mimo města a střediskové obce
 vysoký odliv zaměstnanců do Prahy (stín
města) - limit pro hospodářský růst v
regionu
Hrozby
 Nárůst cen nemovitostí (vazba na
Praţské ceny)
12
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
II.
VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK
o Pro příznivé ţivotní prostředí
Pilíř ţivotního prostředí vyjadřuje podmínky ţivotního prostředí, kvalitu prostředí, krajiny, jejích
dílčích částí. Stejně tak i místní hodnoty krajiny, jednotlivé poloţky ochrany přírody a krajiny.
Pro posouzení stability existuje ukazatel KES, který je však přepočítáván na jednotlivé
katastrální území – pro potřeby ORP Vlašim se jedná o ukazatel příliš hrubý. Proto byl vytvořen
ukazatel stupňů přírodních prostředí zahrnující nezastavitelná území (identicky s podkladem KES),
dále jednotlivé stupně ochrany přírody:
Podmínky pro příznivé ţivotní prostředí lze v ORP Vlašim charakterizovat jako velmi dobré,
čemuţ odpovídá výše uvedený kartogram i zařazení jednotlivých obcí do kategorií vyváţenosti vztahu
územních podmínek pro udrţitelný rozvoj území dle Metodické sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP –
RURÚ.
Plochy krajinné zeleně jsou celkově kvalitní, ploch luk a zahrad je v území dostatečný počet.
Lesy jsou převáţně monokulturní jednověkké porosty. Z průzkumů je zřejmý rozsah zachovalých
ploch krajinného rázu, které jsou definované jako harmonické a přírodní. To potvrzuje i vymezení
krajinného rázu krajským úřadem.
Celková charakteristika podmínek pro příznivé ţivotní prostředí:
 kvalitní území s bohatě členěným reliéfem
 harmonická krajina s vyváţenou strukturou jednotlivých ploch
 vysoký podíl vodních ploch
 velké mnoţství přírodně hodnotných ploch, místních přírodních hodnot
 vyšší počet ploch se zvýšenou ochranou přírody



ÚSES není stabilizován, chybí kvalitativní zpracování v ÚP
moţná kontaminace vodních zdrojů pitné vody – Ţelivka, Blanice
plochy erozí
13
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Základní hodnotící kritéria pro příznivé ţivotní prostředí
OBEC
KES
Stupeň ŢP
Horninové
prostředí
Hygiena
ŢP
ZPF a
PUPFL
Znalost území
Celkem
Bernartice
1.59 .+
3 .+
.-
.-
.+
.-
.-
Bílkovice
0.64 .-
1 .-
.-
.+
.+
.-
.-
Blaţejovice
0.75 .-
1 .-
.+
.-
.+
.+
.+
Borovnice
0.44 .-
1 .-
.+
.+
.+
.+
.+
Ctiboř
0.35 .-
1 .-
.+
.-
.-
.+
.-
Čechtice
0.66 .-
1 .-
.+
.+
.+
.-
.-
Děkanovice
0.97 .-
1 .-
.+
.-
.+
.-
.-
Dolní Kralovice
0.82 .-
1 .-
.+
.-
.+
.+
.+
Dunice
0.62 .-
1 .-
.+
.-
.+
.+
.+
Hradiště
0.90 .-
1 .-
.+
.+
.+
.+
.+
Hulice
1.07 .+
3 .+
.+
.-
.+
.+
.+
Chlum
0.45 .-
1 .-
.+
.-
.+
.-
.-
Chmelná
0.37 .-
1 .-
.+
.+
.+
.+
.+
Javorník
1.61 .+
1 .-
.+
.+
.+
.+
.+
Kamberk
0.50 .-
2 .+
.+
.-
.+
.+
.+
Keblov
1.16 .+
1 .-
.+
.-
.+
.+
.+
Kladruby
0.67 .-
1 .-
.+
.+
.+
.+
.+
Kondrac
0.59 .-
2 .+
.+
.-
.+
.+
.+
Křivsoudov
0.75 .-
1 .-
.+
.-
.+
.+
.+
Kuňovice
0.40 .-
1 .-
.+
.+
.+
.+
.+
Libeţ
1.04 .+
1 .-
.+
.-
.+
.+
.+
Loket
0.82 .-
1 .-
.+
.-
.+
.-
.-
Louňovice pod Bl.
1.14 .+
4 .+
.+
.-
.+
.+
.+
Miřetice
0.38 .-
1 .-
.+
.+
.-
.-
.-
Mnichovice
1.05 .+
1 .-
.+
.-
.+
.+
.+
Načeradec
0.75 .-
2 .+
.+
.-
.+
.-
.-
Ostrov
0.63 .-
3 .+
.+
.-
.+
.+
.+
Pavlovice
0.67 .-
1 .-
.+
.-
.+
.-
.-
Pravonín
0.56 .-
2 .+
.+
.-
.+
.+
.+
Psáře
1.11 .+
1 .-
.+
.-
.+
.-
.-
Radošovice
0.75 .-
1 .-
.-
.-
.+
.+
.-
Rataje
0.49 .-
1 .-
.+
.+
.+
.+
.+
Řimovice
0.33 .-
1 .-
.+
.-
.+
.+
.+
Slověnice
1.16 .+
1 .-
.+
.+
.+
.+
.+
Snět
0.92 .-
1 .-
.+
.+
.+
.+
.+
Soutice
0.55 .-
3 .+
.+
.-
.+
.-
.-
Strojetice
0.73 .-
1 .-
.+
.+
.-
.+
.+
Studený
0.47 .-
1 .-
.+
.-
.+
.-
.-
Šetějovice
1.88 .+
1 .-
.+
.+
.+
.+
.+
Tehov
0.98 .-
2 .+
.+
.-
.-
.+
.+
Tichonice
0.66 .-
1 .-
.+
.-
.+
.+
.+
Tomice
1.74 .+
1 .-
.+
.-
.+
.+
.+
Trhový Štěpánov
0.61 .-
3 .+
.+
.-
.-
.-
.-
Veliš
0.80 .-
2 .+
.+
.-
.+
.-
.-
Vlašim
0.61 .-
2 .+
.+
.-
.+
.+
.+
Vracovice
0.84 .-
3 .+
.+
.-
.+
.+
.+
Všechlapy
1.38 .+
1 .-
.+
.-
.+
.+
.+
Zdislavice
0.70 .-
1 .-
.+
.-
.+
.-
.-
14
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
o Pro hospodářský rozvoj
Vyváţenost hospodářského pilíře lze posuzovat na podkladu dat Projektu INTERREG IIIB –
Repus, který vymezil na základě údajů o pracovních místech a o dojíţďce za prací v České republice
pracovištní centra v obcích s alespoň 1 000 evidovanými pracovními místy. V souladu s metodikou
projektu EU ESPON se území, z něhoţ převáţná část ekonomicky aktivních obyvatel dojíţdí do těchto
pracovištních center, označuji jako funkční urbanizovaná území (FUA, functional urban areas) a území
spádující do těchto center jako lokální pracovištní systémy (LLS, local labour systems).
FUA, functional urban areas , zdroj Projekt INTERREG IIIB – Repus
Celé území lze charakterizovat jako stabilní, s významným pracovištním centrem – Vlašimí. Území se
dále člení z hlediska spádovosti do dvou center lokálních pracovištních systémů – Vlašimi a oblast
kolem D1 k Praze.






Celková charakteristika území z hlediska podmínek pro hospodářský rozvoj:
dobrá dostupnost do dominantního pracovištního centra – Prahy
dobrá dostupnost do místního pracovištního centra – Vlašimi
dostupnost D1
stabilní zaměstnavatelé
vysoký stupeň ochrany přírody
omezení rozvojových a podnikatelských aktivit z důvodu ochrany vodárenské nádrţe Švihov
(Ţelivka)
V rámci ORP lze dovodit ještě další místně problematické plochy vykazující zvýšené problémy
z hlediska podmínek pro hospodářský rozvoj. Jedná se o oblast administrativního vymezení obce
Načeradec.
15
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Základní hodnotící kritéria pro hospodářský rozvoj
dopravní
dostupnost
znalost
celkem
území
nezaměstnanost
průměrný věk
Bernartice
7.3 .+
45.6 .-
.-
částečně obsluhovaná
.+
.+
.+
.+
Bílkovice
5.1 .+
43.4 .-
.+
obsluhovaná
.-
.+
.+
.+
Blaţejovice
6.4 .+
48.1 .-
.-
obsluhovaná
.-
.-
.-
.-
Borovnice
0.0 .+
48.0 .-
.+
obsluhovaná
.-
.+
.+
.+
Ctiboř
7.7 .+
39.4 .+ .+
obsluhovaná
.-
.+
.-
.+
Čechtice
4.6 .+
41.4 .-
.-
obsluhující
.+
.+
.+
.+
Děkanovice
8.3 .+
44.4 .-
.-
obsluhovaná
.-
.-
.-
.-
Dolní Kralovice
6.3 .+
42.3 .-
.-
obsluhující
.+
.-
.-
.-
Dunice
9.4 .-
48.0 .-
.-
obsluhovaná
.-
.-
.-
.-
OBEC
Hradiště
FUA
druh obce
15.0 .-
53.2 .-
.-
obsluhovaná
.-
.+
.-
.-
Hulice
6.9 .+
41.4 .-
.-
částečně obsluhující
.+
.+
.+
.+
Chlum
2.6 .+
44.4 .-
.+
obsluhovaná
.-
.+
.-
.-
Chmelná
3.5 .+
37.1 .+ .+
obsluhovaná
.-
.+
.-
.-
Javorník
11.6 .-
44.1 .-
.+
obsluhovaná
.-
.-
.-
.-
Kamberk
8.9 .-
47.1 .-
.-
částečně obsluhovaná
.+
.-
.-
.-
Keblov
2.2 .+
44.6 .-
.+
obsluhovaná
.-
.+
.-
.-
Kladruby
5.1 .+
42.1 .-
.-
částečně obsluhující
.+
.+
.+
.+
Kondrac
3.7 .+
38.9 .+ .+
částečně obsluhovaná
.+
.+
.+
.+
.+
Křivsoudov
10.8 .-
41.2 .+ .-
částečně obsluhující
.+
.+
.+
Kuňovice
0.0 .+
40.0 .+ .+
obsluhovaná
.-
.+
.-
.-
Libeţ
8.9 .-
41.3 .+ .+
obsluhovaná
.-
.+
.-
.-
Loket
6.7 .+
40.9 .+ .-
obsluhovaná
.-
.+
.-
.-
Louňovice p.Bl.
4.9 .+
43.3 .-
částečně obsluhující
.+
.+
.-
.-
Miřetice
6.3 .+
40.8 .+ .+
obsluhovaná
.-
.+
.-
.+
Mnichovice
6.8 .+
44.7 .-
.+
obsluhovaná
.-
.+
.-
.-
7.6 .+
44.3 .-
.-
obsluhující
.+
.-
.-
.-
17.6 .-
41.4 .-
.+
obsluhovaná
.-
.+
.-
.-
Načeradec
Ostrov
.-
Pavlovice
3.4 .+
37.9 .+ .+
obsluhovaná
.-
.+
.+
.+
Pravonín
7.3 .+
40.9 .+ .+
částečně obsluhující
.+
.+
.+
.+
Psáře
7.8 .+
43.4 .-
obsluhovaná
.-
.+
.-
.-
Radošovice
7.5 .+
41.0 .+ .+
částečně obsluhovaná
.+
.+
.+
.+
Rataje
4.0 .+
41.1 .+ .+
obsluhovaná
.-
.+
.-
.-
Řimovice
4.2 .+
41.5 .-
.+
obsluhovaná
.-
.+
.+
.+
Slověnice
0.0 .+
45.0 .-
.-
obsluhovaná
.-
.+
.-
.-
Snět
9.6 .-
45.0 .-
.-
obsluhovaná
.-
.-
.-
.-
Soutice
3.5 .+
44.8 .-
.-
obsluhovaná
.-
.+
.+
.+
Strojetice
5.1 .+
43.7 .-
.-
obsluhovaná
.-
.+
.-
.-
Studený
9.1 .-
41.3 .+ .-
obsluhovaná
.-
.-
.-
.-
46.4 .-
Šetějovice
.+
.-
obsluhovaná
.-
.-
.-
.-
Tehov
5.6 .+
36.9 .+ .-
obsluhovaná
.-
.+
.-
.-
Tichonice
7.3 .+
44.8 .-
.-
obsluhovaná
.-
.-
.-
.-
Tomice
Trhový
Štěpánov
8.8 .-
41.6 .-
.-
obsluhovaná
.-
.-
.-
.-
6.4 .+
41.8 .-
.-
obsluhující
.+
.+
.+
.+
Veliš
7.5 .+
38.5 .+ .-
obsluhovaná
.-
.+
.-
.-
Vlašim
6.0 .+
42.5 .-
obsluhující
.+
.+
.+
.+
Vracovice
6.7 .+
39.7 .+ .+
částečně obsluhovaná
.+
.+
.+
.+
Všechlapy
3.3 .+
42.7 .-
obsluhovaná
.-
.+
.-
.-
Zdislavice
2.6 .+
41.3 .+ .+
částečně obsluhující
.+
.+
.+
.+
22.2 .-
.+
.-
16
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
o Pro soudrţnost společenství obyvatel území
Podmínky sociodemografického pilíře – podmínky pro soudrţnost společenství obyvatel území
lze nejlépe charakterizovat na základě údajů o vývoji počtu obyvatel, jejich vzdělanostní struktuře a ve
výsledku na základě celkové vybavenosti obcí veřejnou infrastrukturou – základními školami,
mateřskými školkami, vybaveností pro kulturu a cestovní ruch, funkčností místních spolků atd.
Celou oblast ORP Vlašim lze velmi špatně charakterizovat jednotně, správní území ORP je
lépe rozdělit na několik podoblastí, které jsou ve své definici jednotné:







Vlašim a okolí – stabilní sídlo s kompletní vybaveností, dobrou dostupností v rámci celého
regionu i mimo něj (D1, D3, E55)
Dolnokralovicko – stabilní sídlo s dobrou vybaveností, ale špatnou dostupností v rámci
regionu, ovlivněno vodárenskou nádrţí Švihov
Louňovicko – stabilní území, ovlivněné zvýšenou ochranou ŢP jako brzdou pro hospodářský
rozvoj
Čechticko – stabilní území s dobrou dostupností a vybaveností
Načeradec – dominantní sídlo pro své okolí, špatná dostupnost v regionu, pouze základní
vybavenost
oblast podél D1 – malé obce zatíţené dopravou, nevyuţívají potenciál dopravního ruchu
severní část ORP – spádovost mimo region – do Divišova (ORP Benešov)
Celková charakteristika území z hlediska podmínek pro soudrţnost společenství
obyvatel:
Celkově stabilní území s dobrou dostupností a vybaveností, setrvalý stav obyvatel, území je
členité s definicí lokálních problémů. Území je stabilní i z hlediska vyuţití pro rekreaci, bydlení a
hospodářské zázemí. Problémem je omezení dané vodárenskou nádrţí a naopak její nevyuţitý
potenciál pro krátkodobou rekreaci (přitom se jedná o území s vynikající dostupností – D1).
17
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
OBEC
rekreční vybavenost
tech.
potencial
sluţby
vybavenost
Bernartice
.-
.-
hodnoty
kulturní
a
přírodní
vývoj
obyvatel
2001/2011
.+
.+
-4.58716
Celkový
přírůstek
obyvatel
Dokonče
né byty
.-
-3
.-
1
.+
znalost
území
celkem
.-
-
Bílkovice
.+
.-
.-
.-
-10
.-
7
.+
5
.+
.-
-
Blaţejovice
.+
.-
.+
.-
4
.+
2
.+
0
.-
.+
+
Borovnice
.+
.+
.-
.-
-23.0769
.-
0
.+
0
.-
.+
+
Ctiboř
.+
.-
.-
.+
-5.88235
.-
3
.+
0
.-
.+
+
Čechtice
.+
.+
.+
.+
1.589496
.+
-6
.-
2
.+
.+
+
Děkanovice
.+
.-
.-
.-
-1.5873
.-
0
.+
0
.-
.-
-
Dolní Kralovice
.+
.+
.+
.+
2.583423
.+
-12
.-
1
.+
.+
+
Dunice
.+
.-
.-
.-
-13.3333
.-
5
.+
0
.-
.-
-
Hradiště
.+
.-
.-
.+
-26.6667
.-
-1
.-
0
.-
.+
-
Hulice
.+
.+
.+
.+
-0.6734
.+
1
.+
0
.-
.+
+
Chlum
.+
.-
.-
.-
-2.17391
.-
-3
.-
0
.-
.+
-
Chmelná
.-
.-
.+
.-
8.333333
.+
11
.+
0
.-
.+
+
Javorník
.+
.-
.-
.-
-11.4754
.-
-2
.-
0
.-
.+
-
Kamberk
.+
.+
.-
.+
-3.0303
.-
-7
.-
2
.+
.+
+
Keblov
.+
.-
.-
.+
-18.7135
.-
0
.+
0
.-
.+
+
Kladruby
.-
.+
.+
.-
10.55046
.+
13
.+
3
.+
.+
+
Kondrac
.+
.+
.-
.+
-0.64378
.+
18
.+
3
.+
.+
+
Křivsoudov
.+
.+
.+
.+
5.569007
.+
4
.+
2
.+
.+
+
Kuňovice
.-
.-
.-
.-
10.46512
.+
-2
.-
0
.-
.+
-
Libeţ
.+
.-
.-
.-
4.790419
.+
1
.+
3
.+
.+
+
Loket
.-
.-
.-
.+
-2.00364
.-
1
.+
3
.+
.-
-
Louňovice pod Bl.
.+
.+
.+
.+
-5.83832
.-
6
.+
0
.-
.+
+
Miřetice
.-
.-
.-
.-
-4.02685
.-
3
.+
2
.+
.-
-
Mnichovice
.+
.-
.-
.+
-20.8122
.-
1
.+
0
.-
.-
-
Načeradec
.+
.+
.-
.+
-3.12805
.-
-9
.-
4
.+
.+
+
Ostrov
.+
.+
.-
.+
27.94118
.+
-1
.-
0
.-
.-
-
Pavlovice
.+
.-
.-
.+
18.71921
.+
-1
.-
3
.+
.+
+
Pravonín
.+
.+
.-
.+
1.98915
.+
-7
.-
0
.-
.+
+
Psáře
.+
.-
.-
.+
10.37037
.+
4
.+
0
.-
.-
-
Radošovice
.+
.-
.+
.+
8.049536
.+
-5
.-
0
.-
.+
+
Rataje
.+
.-
.+
.-
-5.58659
.-
9
.+
0
.-
.+
+
Řimovice
.+
.-
.-
.-
8.374384
.+
-2
.-
0
.-
.+
-
Slověnice
.+
.-
.-
.-
0
.+
1
.+
0
.-
.+
+
Snět
.+
.-
.+
.+
-13.5417
.-
6
.+
0
.-
.+
+
Soutice
.+
.-
.+
.+
12.15686
.+
11
.+
1
.+
.+
+
Strojetice
.+
.-
.-
.-
3.787879
.+
-1
.-
1
.+
.+
+
Studený
.+
.-
.-
.+
-17.5824
.-
0
.+
0
.-
.-
-
Šetějovice
.+
.-
.-
.+
12.12121
.+
-6
.-
0
.-
.-
-
Tehov
.-
.-
.-
.+
3.80117
.+
-3
.-
1
.+
.+
+
Tichonice
.+
.+
.-
.-
-4
.-
-1
.-
0
.-
.+
-
Tomice
.+
.-
.+
.-
7.801418
.+
3
.+
0
.-
.-
+
Trhový Štěpánov
.+
.+
.+
.+
7.61347
.+
6
.+
3
.+
.+
+
Veliš
.+
.-
.-
.+
0.308642
.+
3
.+
3
.+
.+
+
Vlašim
.+
.+
.+
.+
-2.6263
.-
-98
.-
12
.+
.+
+
Vracovice
.+
.-
.-
.+
-6.76056
.-
5
.+
2
.+
.+
+
Všechlapy
.+
.-
.-
.-
3.797468
.+
3
.+
1
.+
.+
+
Zdislavice
.+
.+
.+
.+
3.642987
.+
4
.+
2
.+
.+
+
18
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
o Vztah území obcí podle vyhodnocení vyváţenosti územních
podmínek pro udrţitelný rozvoj území
Na základě Metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ bylo provedeno
zhodnocení stavu a kvality územních podmínek dle pilířů udrţitelného rozvoje pro jednotlivé obce
ORP Vlašim. Pro kaţdý pilíř bylo k jednotlivým obcím přiřazeno znaménko „+ dobrý stav“ nebo „špatný stav“. Pro stanovení hodnocení bylo vyuţito aktualizované SWOT analýzy, základních
hodnotících kritérií pro jednotlivé pilíře a znalost území z doplňujících průzkumů a rozborů, která měla
největší váhu při hodnocení obcí.
Obce byly dále zařazeny do jedné z osmy kategorií vyváţenosti územních podmínek pro
udrţitelný rozvoj území. Z tohoto zařazení byl vytvořen kartogram „Vztah území obcí podle
vyhodnocení vyváţenosti územních podmínek pro udrţitelný rozvoj území“.
Tabulka kategorií vyváţenosti vztahu územních podmínek pro udrţitelný rozvoj území:
(zdroj: Metodické sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ)
Kartogram „Vztah území obcí podle vyhodnocení vyváţenosti územních podmínek pro udrţitelný
rozvoj území“
19
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Obec
Pro příznivé
ţivotní prostředí
"Bernartice"
"Bilkovice"
"Blazejovice"
+
"Borovnice"
+
"Cechtice"
"Ctibor"
"Dekanovice"
"Dolni Kralovice"
+
"Dunice"
+
"Hradiste"
+
"Hulice"
+
"Chlum"
"Chmelna"
+
"Javornik"
+
"Kamberk"
+
"Keblov"
+
"Kladruby"
+
"Kondrac"
+
"Krivsoudov"
+
"Kunovice"
+
"Libez"
+
"Loket"
"Lounovice p. Bl.
+
"Miretice"
"Mnichovice"
+
"Naceradec"
"Ostrov"
+
"Pavlovice"
"Pravonin"
+
"Psare"
"Radosovice"
"Rataje"
+
"Rimovice"
+
"Setejovice"
+
"Slovenice"
+
"Snet"
+
"Soutice"
"Strojetice"
+
"Studeny"
"Tehov"
+
"Tichonice"
+
"Tomice"
+
"Trhovy Stepanov"
"Velis"
"Vlasim"
+
"Vracovice"
+
"Vsechlapy"
+
"Zdislavice"
Legenda: +dobrý stav
Územní podmínky
Pro
hospodářský
rozvoj
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Pro soudrţnost
společenství
obyvatel
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Kategorie
zařazení
Vyjádření v
kartogramu
3b
3b
2b
1
2c
2c
4
2b
3a
3a
1
4
2b
3a
2b
2b
1
1
1
2a
2b
4
2b
3b
3a
3c
3a
2c
1
4
2c
2b
2a
3a
2b
2b
2c
2b
4
2b
3a
3a
2c
3c
1
1
2b
2c
"ZS"
"ZS"
"H"
"Z"
"Z"
„H“
"SH"
„SH“
"H"
„SH“
"H"
"H"
„S“
"H"
"H"
„ZS“
„SH“
"ZH"
"SH"
"Z"
„Z“
"H"
„S“
„SH“
"H"
"H"
"Z"
"H"
"H"
"SH"
"SH"
"Z"
"ZH"
"H"
"Z"
- špatný stav
20
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Zdůvodnění vyhodnocení územních podmínek daných obcí v jednotlivých pilířích územního rozvoje je
uvedeno dále v jednotlivých sloţkách pro kaţdou obec. U kaţdé obce je uvedena její charakteristika
včetně souhrnu stavu územních podmínek. Z těchto podkladů byly dále definovány poţadavky na
změnu.
Shrnutí:
Přírodní pilíř
Hospodářský pilíř
Sociální pilíř
Dobrý stav
31
20
30
Špatný stav
17
28
18
+14
-8
+12
Vyvářenost vztahu územních podmínek
Přírodní pilíř
Hospodářský pilíř
Sociální pilíř
14
12
-8
Z výše uvedeného zhodnocení stavu a kvality územních podmínek dle pilířů udrţitelného rozvoje
území pro jednotlivé obce ORP Vlašim se hospodářský pilíř jeví jako nejslabší v poměru získaných
hodnocení ( 20 obcí „+“, 28 obcí „-“).
Hlavním limitem v hospodářském pilíři nejen na území ORP Vlašim je vodárenská nádrţ Švihov
(Ţelivka) a její pásma hygienické ochrany, která brání rozvoji podnikatelských aktivit. Toto omezení
nedokáţe převáţit ani dostupnost dálnice D1 a blízkost Prahy. Nabízí se zde moţnost uvaţovat o
zpřístupnění vodárenské nádrţe Švihov alespoň pro regulovanou formu rekreace, která by pozitivně
ovlivnila hospodářský rozvoj nejen v ORP Vlašim, ale i v dalších území podél přehrady.
Stabilita v přírodním pilíři je dána kvalitním ţivotním prostředím, mnoţstvím přírodně hodnotných ploch
a ploch se zvýšenou ochranou přírody. Protiváhu v tomto pilíři představuje hygiena ţivotního prostředí
ve vybraných obcích podél D1 a v obcích ovlivněných dopravou ze stávající těţby nerostných surovin.
Dalším velkým problémem je ohroţenost území vodní erozí a kvalita zpracování prvků USES.
Silný se jeví i sociální pilíř, coţ je dáno historickou spádovostí jednotlivých oblastí do lokálních center
vybavenosti a poměrně dobrou dostupností Vlašimi. Dalším důleţitým aspektem jsou dobré podmínky
pro krátkodobou a střednědobou rekreaci, dané jednak přírodními a kulturními hodnotami, ale i
technickou a občanskou vybaveností jednotlivých lokalit.
21
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
C. FORMULACE PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ
I.
ZÁVADY, HROZBY, SLABÉ STRÁNKY A RIZIKA SOUVISEJÍCÍ
S NEVYVÁŽENOSTÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK URU
Závady urbanistické:




ZU1: Zanedbané památky
ZU2: Sídla bez základní vybavenosti
ZU3: Zastavěné území v záplavě a údolní nivě
ZU4: Plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:





ZD1: Chybějící odstavná stání tranzitní dopravy
ZD2: Dopravní zatíţení propojení Kolín – D3
ZD3: Dopravní zatíţení souběţné komunikace s D1
ZD4: Chybějící dopravní propojení pro stávající těţbu - Bernartice
ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou
Zvýšení intenzity dopravy
Zatíţení nákladní dopravou
Závady hygienické:








ZH1: Skládka EKOSO Trhový Štěpánov
ZH2: Stav ČOV a kanalizace: Jednotná kanalizace ve Vlašimi, ČOV Soutice – záplava
ZH3: Rezzo a nebezpečné látky A nebo B
ZH4: Staré ekologické zátěţe – podklad MŢP, KUSK
ZH5: Brownfields vč. novodobé brownfields - fotovoltaika
ZH6: Oblasti přímo ovlivněné D1 – zejména v oblasti HŢP
ZH7: Obce bez odkanalizování do ČOV
ZH8: Bioplynové stanice
Hrozby v území:



OH1: Poddolovaná území
OH2: Plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: Záplavové území
Slabé stránky:




SL1: Bariéry na migračních koridorech – AOPK
SL2: Neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3: Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: Plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Rizika související s nevyváţeností územních podmínek URU

RU1: Území ovlivněné výstavbou VN Ţelivka – přetrhané historické vazby
22
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Popis jednotlivých závad, hrozeb, slabých stránek a rizik souvisejících s nevyváţeností územních
podmínek URU
Označení
Význam
Původ
Stav
Odůvodnění
ZU1
Lokální
PURU
Trvá
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU3
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD 1
Lokální
PURU
Trvá
ZD 2
Regioná
lní
PURU
Trvá
ZD3
Lokální
PURU
Trvá
ZD4
Lokální
PURU
Trvá
ZD5
Lokální
PURU
Trvá
ZH1
Lokální
PURU
Trvá
ZH2
Lokální
PURU
Trvá
ZH3
Lokální
PURU
Trvá
ZH4
Lokální
PURU
Trvá
ZH5
Lokální
PURU
Trvá
ZH6
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
ZH8
Lokální
PURU
Trvá
OH1
Lokální
PURU
Trvá
Územní plán prověří stav památek a navrhne funkční
regulace umoţňující jejich lepší vyuţitelnost
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a umoţní širší
formu vybavení v rámci jiných funkcí v prostorových a
funkčních regulacích; tato úprava nesmí být v rozporu
s ochranou hodnot a její koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního vyuţití pro
zlepšení vodního reţimu v krajině
Územní plán prověří případnou změnu funkčního vyuţití pro
zlepšení krajinného rázu
Územní plán prověří vhodné plochy pro odstavná stání
tranzitní dopravy a jejich technického a obsluţného zázemí
a vymezí je v návrhu
územní plán, zásady územního rozvoje prověří prostupnost
územím a navrhne kompenzační opatření formou
zkapacitnění,
přemístění
nebo
naopak
omezení
průjezdnosti vybraných silnic
Územní plán prověří rozvojová území s ohledem na
zatíţení uvedené silnice, návrh funkčního vyuţití musí být
proveden i s ohledem na nárazové zatíţení způsobené
dopravní kalamitou na D1
Územní plán dotčených obcí prověří moţnost trasování
dopravní dostupnosti pro stávající těţbu a navrhne je
Uzemní plán prověří problematiku dopravního zatíţení
přilehlých ploch v prostorové a funkční regulaci a prověří
vhodnost zástavby v těchto plochách. V dopravní koncepci
prověří moţnost odvedení dopravy ze zastavěného území.
Územní plán zohlední problematiku odpadového
hospodářství a případně navrhne další vyuţití jiţ
asanovaných ploch
Územní plán prověří stávající koncepci odkanalizování,
případně navrhne potřebné plochy či opatření
Územní plán při vymezování ploch s rozdílným způsobem
vyuţití zohlední objekty zařazené do skupiny A nebo B
s umístěním nebezpečných látek a objekty registru
emisního znečištění
územní plán posoudí moţnost asanací ploch a navrhne
jejich další vyuţití
Územní plán navrhne koncepční řešení pro vyuţití
brownfields i budoucí vyuţití pozemků po fotovoltaických
elektrárnách jakoţto novodobých brownfields
Územní plán zohlední problematiku hlukového zatíţení
přilehlých ploch v prostorové a funkční regulaci a prověří
vhodnost zástavby v těchto plochách
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a navrhne
koncepci veřejné technické infrastruktury s vymezením
ploch nebo územních rezerv pro navrţenou koncepci
Územní plán zohlední plochy bioplynových stanic, případně
navrhne další vyuţití těchto ploch.
Územní plán zohlední plochy poddolovaných územích a
nebude navrhovat zastavitelné plochy v poddolovaném
území.
23
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL1
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
RU
Regioná
lní
PURU
Trvá
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán prověří funkčnost migračního koridoru,
případně stabilizuje podmínky pro jeho tvorbu
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví, případně
potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch pro
zastavitelná území
Zásady územního rozvoje, územní plán, územní studie
prověří moţnost obnovení historické vazeb směrem na
Ledeč nad Sázavou a případně navrhnou řešení k nápravě
nevyváţenosti územních podmínek URU.
24
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Přehled zastoupení závad, hrozeb, slabých stránek a rizik v jednotlivých obcích ORP Vlašim
ZU
1
Bernartice
Bílkovice
Blažejovice
Borovnice
Ctiboř
Čechtice
Děkanovice
Dolní Kralovice
Dunice
Hradiště
Hulice
Chlum
Chmelná
Javorník
Kamberk
Keblov
Kladruby
Kondrac
Křivsoudov
Kuňovice
Libež
Loket
Louňovice p. Bl.
Miřetice
Mnichovice
Načeradec
Ostrov
Pavlovice
Pravonín
Psáře
Radošovice
Rataje
Řimovice
Slověnice
Snět
Soutice
Strojetice
Studený
Šetějovice
Tehov
Tichonice
Tomice
Trhový Štěpánov
Veliš
Vlašim
Vracovice
Všechlapy
Zdislavice
2
3
ZD
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X X
X X
X X
X
X
X X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X X
X
X
X X
X
X
X
X X
X
X
X X
X X
X
X
X X
X
X X
X X
X
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
OH
6
7
8
1
2
SL
3
1
2
3
RU
4
X
X
X X
X
X X
X X X
X X X
X X
X X
X X X
X X
X X
X X X
X
X
X X
X X X
X
X X
X
X X
X X X
X
X X
X
X X
X X X
X
X X
X
X X X X
X
X
X
X
X X X
X
X
X X
X X
X X X
X
X
X X
X X X
X
X
X
X X
X X X
X
X
X
X X
X X X
X X
X X X
X
X X
X
X X X
X X
X
X X X
X X X
X
X X
X X X
X X X
X
X
X X
X X X
X X
X
X X X
X X X
X
X X X X
X X
X X X
X
X
X
X X X
X
X X
X X
X X X
X
X X
X X X
X X X
X
X X X
X X X
X X X
X
X
X
X X X
X
X X
X
X X X
X
X X
X
X
X X X
X
X
X X
X X X
X
X X X
X
X X X
X
X
X
X X
X X X
X
X
X X
X X X X X X
X
X
X X X
X X X
X
X
X X
X X X
X
X
X
X X X
X
X X
X X
X X X
X X
X X X
X
X X X X X
X X
X X X
X X
X X
X X X
X
X X
X X X X X X
X
X
X
X X
X
X X
X X
X X X
X
X
X X
X X
X X X
X
X
X X X
X X
X X X X
X X X X
X X X
X
X
X X
X X X
X
X X X X
X X X
X X X
X
X
X
X X X
X X X
X
X
X X
X X
X X
X
X X
X X
X X X
1
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X X X X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
ZH
X
X
X
X
X
X
25
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
II.
STŘETY
Střety jsou vytvořeny pomocí níţe uvedených matic jako vzájemné střety záměrů na
provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity vyuţití území. Zpracování je provedeno
analýzou GIS.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
vodní zdroje, vrty, ČOV
OP vodních zdrojů, PHO Ţelivka ( 1, 2a a 2b)
staré ekologické zátěţe
technická infrastruktura
dopravní infrastruktura
meliorace
plošně vymezené prvky ochrany přírody a krajiny
ÚSES z Up vč. os BK
zastavěná území
ochrana kult. dědictví - NPÚ
1. třída ochrany ZPF
nivní půdy
zóny hav. plánování
horninové prostředí
oblast přímo ovlivněná D1
OP letiště, OP letecké stavby
záplavové území vč. aktivní zóny
jiná OP (vyhlášená i ze zákona)
Limity
Matice střetů záměrů s limity vyuţití území
1
1
1
1
záměry:
ČOV - obce
vodojem - obce
Obj. plynárenský - ZUR
zemní plyn ZUR
silnice ZUR
vodovod - obce
kanalizace - obce
komunikace - obce
Studie propojení D3
cyklistické trasy
rozhledna
těţba Hříva
silnice obce - úpravy, přeloţky
zastavitelné plochy z ÚP
ÚSES - generel
ÚSES - ZUR
Koridor VRT
1
1
1
1
2
1
2
1
2
3
2
5
6
3
4
5
6
3
4
5
3
7
8
9
8
9
10
6
7
8
4
10 11
9
4
3
2
3
4
5
1
2
2
6
3
4
5
6
7
4
5
6
1
2
2
5
6
2
3
4
5
2
3
2
3
4
5
6
7
6
4
8
9
10
7
5
11
1
2
1
1
2
2
3
1
1
1
2
3
4
3
5
6
4
7
5
8
údaje nejsou v logickém střetu
údaje nejsou v řešeném území ve střetu
střet
26
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Poţadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů záměrů s limity v území
A.
technická infrastruktura – vodní zdroje, vrty, ČOV – územní plán posoudí vhodnost umístění a
případně navrhne řešení, které nebude v rozporu s dopravní infrastrukturou
B. pásma hygienické ochrany, ochranná pásma vodních zdrojů – územní plán posoudí vhodnost
záměru ČOV, dopravní infrastruktury, případně zastavitelných ploch a navrhne způsob řešení
– formou změny lokalizace záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
C. staré ekologické zátěţe – územní plán navrhne asanaci starých zátěţí, vymezí přesné
trasování ÚSES do podrobnosti parcel a zhodnotí návrh zastavitelných ploch s ohledem na
moţné ohroţení hygieny ţivotního prostředí
D. technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a souběhu sítí
technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost úpravy trasování v souladu
s koncepcí technické a dopravní infrastruktury; ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel
mimo koridor technické vybavenosti včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou
navrţeny s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
E. dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a souběhu sítí
technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost úpravy trasování v souladu
s koncepcí technické a dopravní infrastruktury; ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel
mimo koridor technické infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou
navrţeny s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
F. meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou ve střetu
G. plochy ochrany přírody a krajiny – územní plán posoudí vhodnost jednotlivých záměrů a
navrhne koncepci řešení, která minimalizuje dopad na plochy ochrany přírody nebo jej zcela
eliminuje
H. ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a navrhne taková
řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost ÚSES; při návrhu budou přednostně
vyuţívány funkční části ÚSES i další přírodní prvky krajiny
I.
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras VN, konkrétní
lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické infrastruktury; funkční regulace musí
odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů potenciálního znečištění ve všech směrech
J. ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky, archeologická naleziště –
územní plán zpřesní trasování dopravní a technické infrastruktury do podrobnosti parcel tak,
aby byla zachována celistvost areálů památek a jejich kulturní hodnota
K. 1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry v území a upřednostní
jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor ZPF mimo 1. třídu ochrany
L. nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a navrhne opatření,
která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího záboru
M. zóna havarijního plánování – územní plán prověří vhodnost umístění rozvojových ploch a
navrhne způsob řešení – formou změny lokalizace záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
N. horninové prostředí – územní plán prověří vhodnost jednotlivých záměrů s ohledem na výskyt
nerostných surovin a navrhne způsob řešení – formou změny lokalizace návrhu nebo
návrhem funkčního vyuţití
27
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
O. oblast přímo ovlivněná D1 – územní plán ověří vhodnost rozvojových ploch v dosahu hluku a
emisí od dopravy z dálnice D1 a navrhne opatření k zamezení dopadu na území; v případě
návrhu rozvojových ploch musí být součástí regulací návrh technických nebo jiných opatření
pro podmíněné vyuţití staveb
P. ochranné pásmo letiště a letecké stavby – územní plán posoudí vhodnost rozvojových lokalit a
jednotlivý záměrů a navrhne způsob řešení – formou změny lokalizace záměru nebo návrhem
funkčního vyuţití
Q. záplavové území včetně aktivní zóny – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav
území a navrhne opatření, která zajistí ochranu záplavového území či aktivní zóny
R. jiná ochranná pásma – vyhlášená i ze zákona - – územní plán posoudí vhodnost rozvojových
lokalit a jednotlivý záměrů a navrhne způsob řešení – formou změny lokalizace záměru nebo
návrhem funkčního vyuţití
28
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Přehled zastoupení střetů záměrů s limity v jednotlivých obcí ORP Vlašim
Bernartice
Bílkovice
Blažejovice
Borovnice
Ctiboř
Čechtice
Děkanovice
Dolní Kralovice
Dunice
Hradiště
Hulice
Chlum
Chmelná
Javorník
Kamberk
Keblov
Kladruby
Kondrac
Křivsoudov
Kuňovice
Libež
Loket
Louňovice pod Bl.
Miřetice
Mnichovice
Načeradec
Ostrov
Pavlovice
Pravonín
Psáře
Radošovice
Rataje
Řimovice
Slověnice
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
R
jiná vyhlášená OP
Q
záplavové území vč. aktivní zóny
P
OP letiště, OP letecké stavby
O
oblast přímo ovlivněná D1
N
horninové prostředí
M
zóny hav. plánování
L
nivní půdy
1. třída ochrany ZPF
ochrana kult. dědictví - NPÚ
X
X
X
K
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
J
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
zastavěná území
H
ÚSES z Up vč. os BK
G
plošné prvky ochrany přírod. a kraj.
F
meliorace
E
dopravní infrastruktura
D
technická infrastruktura
C
staré ekologické zátěže
B
OP vodních zdrojů, PHO Želivka
vodní zdroje, vrty, ČOV
A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
29
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
N
O
P
zóny hav. plánování
horninové prostředí
oblast přímo ovlivněná D1
OP letiště, OP letecké stavby
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Q
R
jiná vyhlášená OP
M
záplavové území vč. aktivní zóny
L
nivní půdy
K
1. třída ochrany ZPF
J
ochrana kult. dědictví - NPÚ
I
zastavěná území
H
ÚSES z Up vč. os BK
X
X
X
X
X
X
X
X
X
G
plošné prvky ochrany přírody a krajiny
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
F
meliorace
X
E
dopravní infrastruktura
staré ekologické zátěţe
X
D
technická infrastruktura
C
OP vodních zdrojů, PHO Ţelivka
A
Snět
Soutice
Strojetice
Studený
Šetějovice
Tehov
Tichonice
Tomice
Trhový Štěpánov
Veliš
Vlašim
Vracovice
Všechlapy
Zdislavice
B
vodní zdroje, vrty, ČOV
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Poţadavky a pokyny pro řešení jednotlivých střetů jsou popsány podrobně pro kaţdou obec v další
části textu.
30
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
XII
XIII
XIV
XV
XVI
ÚSES - generel
ÚSES – ZUR SK
Koridor VRT
XI
zastavitelné plochy z ÚP
X
silnice obce - úpravy,
přeloţky
IX
těţba Hříva
VIII
rozhledna
VII
Studie propojení D3
VI
komunikace - obce
zemní plyn ZUR
V
vodovod - obce
IV
silnice ZUR
III
Obj. plynárenský- ZUR
vodojem - obce
II
ČOV a čerpací st.- obce
záměry:
I
kanalizace - obce
Matice vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území
záměry:
ČOV - obce
vodojem - obce
Obj. plynárenský - ZUR
zemní plyn ZUR
silnice ZUR
vodovod - obce
kanalizace - obce
komunikace - obce
Studie propojení D3 (D3)
rozhledna
těţba Hříva (těţba)
silnice obce - úpravy,
přeloţky
zastavitelné plochy z ÚP
ÚSES - generel
ÚSES - ZUR
Koridor VRT
a
b
c
d
1=d
1=c
1=c
2=c
1=b
2=b
1=a 1=a 1=a 2=a
střet dopravní a technické infrastruktury
střet USES a jiných záměrů
střet zastavitelných ploch a jiných záměrů
ostatní střety
1=b 3=b
1=b
1=b /c
1=a
2=c 1=b 1=b
údaje nejsou v logickém střetu
údaje nejsou v řešeném území ve střetu
střet
Poţadavky a pokyny pro řešení vzájemných střetů záměrů v území
a
b
c
d
střet dopravní a
technické
infrastruktury
střet ÚSES a jiných
záměrů na provedení
změn v území
územní plán posoudí technické řešení kříţení a souběhu technické a
dopravní infrastruktury a ověří případnou úpravu trasování
střet zastavitelných
ploch a jiných
záměrů na provedení
změn v území
Ostatní střety - střet
koridoru propojení
D3 a záměru těţby
územní plán posoudí jednotlivé střety a navrhne řešení – formou změny
lokalizace jednotlivého záměru či návrhem funkčního vymezení
územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a
navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost
ÚSES
územní plán posoudí kříţená záměrů a navrhne řešení – formou změny
lokalizace jednotlivého záměru či návrhem funkčního vymezení
Poţadavky a pokyny pro řešení jednotlivých střetů jsou popsány podrobně pro kaţdou obec v další
části textu.
31
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Bernartice
Bílkovice
Blaţejovice
Borovnice
Ctiboř
Čechtice
Děkanovice
Dolní Kralovice
Dunice
Hradiště
Hulice
Chlum
Chmelná
Javorník
Kamberk
Keblov
Kladruby
Kondrac
Křivsoudov
Kuňovice
Libeţ
Loket
Louňovice pod Bl.
Miřetice
Mnichovice
Načeradec
Ostrov
Pavlovice
Pravonín
Psáře
Radošovice
Rataje
Řimovice
Slověnice
Snět
Soutice
Strojetice
Studený
Šetějovice
Tehov
Tichonice
Tomice
Trhový Štěpánov
Veliš
Vlašim
Vracovice
Všechlapy
Zdislavice
X
X
X
X
X
X
X
XIV
XV
XVI
Koridor VRT
XIII
ÚSES – ZUR SK
XII
ÚSES - generel
silnice ZUR
XI
zastavitelné plochy z
ÚP
zemní plyn ZUR
X
silnice obce - úpravy,
přeloţky
Obj. plynárenský- ZUR
VIII IX
těţba Hříva
vodojem - obce
X
VII
rozhledna
V VI
Studie propojení D3
IV
komunikace - obce
III
kanalizace - obce
II
vodovod - obce
I
ČOV a čerpací st.obce
Přehled zastoupení vzájemných střetů záměrů v jednotlivých obcí ORP Vlašim
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
32
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
III.
PROBLÉMY K ŘEŠENÍ:
o v územně plánovací dokumentaci obce (zdroj - SWOT analýza)



















hodnoty v území – zadání: územní plán prověří lokalizaci hodnot v území a provede jejich
konkretizaci, doplnění a zpřesnění
Hříva – vyuţití loţiska nerostných surovin – zadání: územní plán prověří dopravní napojení
potenciální těţby a vymezí koridory dopravy a případná opatření pro ochranu přírody a krajiny
urbanisticky hodnotná území – zadání: územní plán na základě podrobného průzkumu a
definic hodnot z ÚAP upraví vymezení ploch urbanisticky hodnotných území a definuje pro ně
podrobné funkční a prostorové regulativy
veřejná a ochranná zeleň – zadání: doplňující průzkumy definují plochy stávající sídelní a
krajinné zeleně, urbanistická koncepce bude obsahovat vymezení ploch a koridorů pro rozvoj
a obnovu zeleně
hodnotná území, prvky – zadání: - územní plán stanoví koncepci ochrany hodnotných prvků
v území, případně stanoví poţadavek na přesnější definici a ochranu v rámci regulačního
plánu nebo územní studie
krajinný ráz – zadání: - územní plán prověří stávající rozvojová území s ohledem na místa
krajinného rázu, u míst rozhledů definuje podrobné regulace zástavby s ohledem na jejich
zachování; nově vymezovaná zastavitelná území budou v souladu s vymezením krajinného
rázu; urbanistická a krajinná koncepce musí být provedena v souladu s ochranou krajinného
rázu
historické cesty – zadání: územní plán prověří prostupnost územím a stanoví koridory pro
prostupnost krajinou nebo přímo návrh doplňkové cestní sítě
cyklotrasy, hipostezky a turistické trasy – zadání: územní plán prověří průchodnost územím a
definuje funkční a prostorové regulace s ohledem na zachování, případně zajištění plné
vyuţitelnosti cyklotras a turistických tras, případně nových přístupových cest k místním
hodnotám, zejména pro cestovní ruch
regiony cestovního ruchu – zadání: územní plán prověří další moţnosti podpory cestovního
ruchu a vytvoří pro ně podmínky
nedostatek přírodních koupališť – zadání: územní plán prověří moţnost vyuţití stávajících
vodních ploch a toků pro rekreaci, případně vymezí nové vodní plochy pro rekreační vyuţití
plochy 1. třídy ochrany ZPF – zadání: územní plán zhodnotí stávající zastavitelná území
v daných plochách, zejména s ohledem na jejich vyuţitelnost a vhodnost; nově navrhované
zastavitelné plochy budou přednostně navrhovány mimo 1. třídu ochrany ZPF
nivní půdy dle BPEJ – zadání: územní plán zhodnotí stávající zastavitelná území v daných
plochách, zejména s ohledem na jejich zastavěnost; nově navrhované zastavitelné plochy
budou navrhovány pouze mimo nivní půdy dle BPEJ
demografický vývoj – zadání: územní plán zhodnotí stávající rozvojové plochy, jejich rozsah,
kvalitu a vhodnost pro zástavbu; nevhodné plochy z návrhu vyjme a určí případně jiné nebo
nové plochy na základě demografického vývoje a případné prognózy dalšího rozvoje nebo
stabilizace
zvýšení retenční schopnosti krajiny – zadání: územní plán navrhne koncepci krajiny
s ohledem na zvyšování její retenční schopnosti
obnova rybníků – zadání: územní plán bude ve funkčních regulacích umoţňovat obnovu a
tvorbu vodních ploch
plochy se zvýšenou úrovní znečištění ovzduší – zadání: územní plán prověří vhodnost ploch
funkčního vyuţití v daném území, zejména s ohledem na potenciální moţnost zvýšení
znečištění ovzduší
regulace parkování – zadání: územní plán prověří vhodnost a moţnost definic veřejného
parkování v rámci funkčních a prostorových regulativů
stabilizace skladových a dopravních ploch u ţeleznice – zadání: územní plán prověří
vyuţitelnost ploch u ţeleznice a upraví pro něj regulace pro zlepšení vyuţitelnosti
světelné znečištění, hluk ze zábavní činnosti – zadání: územní plán vytvoří pomocí svých
nástrojů moţnost ochrany území před světelným a dalším znečištěním – formou upřesnění
funkčních regulativů, vymezením ploch pro řešení regulačním plánem s podmínkami do
zadání, př. územních studií
33
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014

chybějící funkční plochy pro podnikatelské aktivity – zadání: územní plán prověří vyuţitelnost
ploch pro podnikání v souladu s ochranou přírody a krajiny, dopravní dostupností, na základě
průzkumu je případně vymezí a navrhne jejich podrobné funkční vyuţití
Problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci jednotlivých obcí jsou podrobně
rozepsány v další části textu.
o v nadřazené územně plánovací dokumentaci a podkladech

upřesnění studie dopravního propojení Kolín – D3, zejména s ohledem na zastavěná území
jednotlivých obcí; odůvodnění technického řešení – směrový průzkum, intenzita dopravy

vymezení plochy „Outlet Loket“ do problematických (specifických) ploch v ZÚR jako BF
nadregionálního významu

poţadavek na vymezení lokálních center ORP: Dolní Kralovice, Čechtice v krajských ÚAP a
ZURSK

Problém ve východní části území ORP Vlašim, ovlivněné výstavbou VN Ţelivka a zpřetrhání
vazeb na Ledeč
34
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
D. PŘEHLED DLE POŢADAVKŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
o Problémy nadmístního významu

upřesnění studie dopravního propojení Kolín – D3, zejména s ohledem na zastavěná území
jednotlivých obcí; odůvodnění technického řešení – směrový průzkum, intenzita dopravy

vymezení plochy „Outlet Loket“ do problematických (specifických) ploch v ZÚR jako BF
nadregionálního významu

poţadavek na vymezení lokálních center ORP: Dolní Kralovice, Čechtice v krajských ÚAP a
ZURSK

Problém ve východní části území ORP Vlašim, území ovlivněné výstavbou VN Ţelivka a
zpřetrhání historických vazeb na Ledeč
o Záměry nadmístního významu

průmyslová zóna Vlašim včetně jejích rezerv

přemostění VN Švihov – lokalita Šetějovice – Koţlí

stabilizace rozvojových záměrů v oblasti dopravy – propojení dálnice D1 a D3

vysokorychlostní trat Praha – Benešov – Brno

bioplynová elektrárna Vlašim (záměr v průběhu zpracování pozastaven)
35
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
E. ROZBOR UDRŢITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO JEDNOTLIVÉ OBCE
36
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Bernartice:
ŢP:








Vyváţená skladba území
Vodní nádrţ Ţelivka a její PHO
Lokalita Natura 2000 (Ţelivka)
NPP Hadce u Ţelivky
-
SOCDEM
Kvalitní rozvojové plochy pro bydlení
Vodovod, el. energie, splašková
kanalizace (Bernartice)
Dobrá prostupnost území – krátkodobá
rekreace (zatopené mosty, kulturní
památka Kostel Borovsko)
Základní vybavenost obce (obchod,
hospoda, pošta)
-
Zvýšená hlučnost a prašnost
způsobená dopravou z kamenolomu
Území ovlivněné procházející dálnicí
D1
Zvýšená hlučnost a prašnost
způsobená dopravou z kamenolomu
Území ovlivněné procházející dálnicí
D1
Chybí kanalizace s ČOV a vodovod
Borovsko
Špatná dostupnost Vlašimi – místního
centra vybavenosti
HOSP






Fungující kamenolom
Procházející dálnice D1
Fungující stavební firma s vlastní
betonárkou
Sídlo ŘSD a dálniční policie
Rozvojové plochy pro výrobu
Dostupnost do Prahy jako
pracovištního centra
-
PHO Ţelivka
Není sjezd na dálnici D1
Zrušení ţeleznice
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP –
HOSP +
SOCDEM Charakteristika: obec je z pohledu ţivotního prostředí negativně ovlivněna stávající těţbou a dálnicí
D1. Procházející dálnice D1 a dobrá dostupnost do Prahy jí dává předpoklad dalšího hospodářského
rozvoje za podmínek vyřešení stávajících dopravních problémů.
Poţadavek na změny:
ŢP - :beze změny, poţadavek na doplnění městské a ochranné zeleně
SOCDEM - : nevytvářet odloučené lokality, rozvojové plochy s výhledem 3-5 domů
HOSP + : vyřešení dopravy z kamenolomu, stabilizovat těţbu, moţno vymezovat i další plochy pro
drobnou výrobu
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. stabilizuje vhodné plochy pro bydlení
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s ohledem na kvalitní ţivotní
prostředí a ochranné pásmo vodárenské nádrţe Ţelivka
3. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
4. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
5. stabilizuje a vytvoří pevnou charakteristiku kamenolomu a stávající výroby
6. vytvoří podmínky pro případný rozvoj drobné výroby
37
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
7. stabilizuje koridory a dopravní trasy a umoţní případný rozvoj v souvislosti s procházející
dálnicí D1
8. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Prahy
9. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných
ploch
10. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
11. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:

ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:


ZD4: chybějící dopravní propojení pro stávající těţbu - Bernartice
ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou
Zvýšení intenzity dopravy
Zatíţení nákladní dopravou
Závady hygienické:


ZH6: oblasti přímo ovlivněné D1 – zejména v oblasti HŢP
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV
Ohroţení v území:



OH1: poddolovaná území
OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: záplavové území
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD4
Lokální
PURU
Trvá
ZD5
Lokální
PURU
Trvá
ZH6
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH1
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
Stav
Odůvodnění
Územní plán prověří případnou změnu funkčního vyuţití
pro zlepšení krajinného rázu
Územní plán dotčených obcí prověří moţnost trasování
dopravní dostupnosti pro stávající těţbu a navrhne je
Uzemní plán prověří problematiku dopravního zatíţení
přilehlých ploch v prostorové a funkční regulaci a prověří
vhodnost zástavby v těchto plochách. V dopravní
koncepci prověří moţnost odvedení dopravy ze
zastavěného území.
Územní plán zohlední problematiku hlukového zatíţení
přilehlých ploch v prostorové a funkční regulaci a prověří
vhodnost zástavby v těchto plochách
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a navrhne
koncepci veřejné technické infrastruktury s vymezením
ploch nebo územních rezerv pro navrţenou koncepci
Územní plán zohlední plochy poddolovaných územích a
nebude navrhovat zastavitelné plochy v poddolovaném
území.
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
38
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví, případně
potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky pro jeho
tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch pro
zastavitelná území
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
D
3,4,6
E
4,6
I
4
J
6
K
4
L
9
N
2
O
1
Poţadavky
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů
potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry v území
a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor ZPF
mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
horninové prostředí – územní plán prověří vhodnost jednotlivých záměrů
s ohledem na výskyt nerostných surovin a navrhne způsob řešení – formou
změny lokalizace návrhu nebo návrhem funkčního vyuţití
oblast přímo ovlivněná D1 – územní plán ověří vhodnost rozvojových ploch
v dosahu hluku a emisí od dopravy z dálnice D1 a navrhne opatření
k zamezení dopadu na území; v případě návrhu rozvojových ploch musí být
součástí regulací návrh technických nebo jiných opatření pro podmíněné
vyuţití staveb
39
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Bílkovice:
ŢP:


Vyváţená skladba území (orná půda,
TTP, lesy a zastavěné plochy)
Zachovalé soustavy mezí a sídelní
zeleně
-




SOCDEM
Rozvojové plochy pro bydlení
Dobrá dostupnost Vlašimi – místního
centra vybavenosti
Vodovod, el. energie
Dobrá prostupnost území – krátkodobá
rekreace
-
Zvýšená hlučnost a prašnost
způsobená dopravou z kamenolomu
Zatíţení území dopravou při
komplikacích na D1 (sjezd Divišov)
Půda 4. a 5. třídy ochrany
Území ovlivněné vodní erozí
Zvýšená hlučnost a prašnost
způsobená dopravou z kamenolomu
Chybí kanalizace s ČOV
Nízká vybavenost obce
Rozšiřování kamenolomu směrem
k sídlu
Záplava zasahuje do zastavěného
území
HOSP



Fungující kamenolom
Napojení na dálnici D1 – sjezd Divišov
Dostupnost do Vlašimi jako
pracovištního centra
-
-
Omezené aktivity umoţňující
zaměstnanost (podniky jsou
soukromé, vesměs rodinné)
Ţádné vhodné plochy pro výrobu či
průmysl
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP –
HOSP +
SOCDEM Poţadavek na změny:
ŢP - beze změny, poţadavek na doplnění městské a ochranné zeleně
SOCDEM – beze změn
HOSP + beze změn, nevymezovat nové plochy výroby
Charakteristika: obec je z pohledu ţivotního prostředí negativně ovlivněna stávající těţbou.
Hospodářské podmínky ovlivňuje jednak dobrá dostupnost Vlašimi jako pracovištního centra a
příhodná poloha na spojnici Vlašimi a dálnice D1.
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. stabilizuje vhodné plochy pro bydlení
4. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
5. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Vlašimi
6. stabilizuje plochy těţby
40
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
stabilizuje dopravní koridor propojení území s dálnicí D1
vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
12. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
7.
8.
9.
10.
11.
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:


ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU3: Zastavěné území v záplavě a údolní nivě
Závady dopravní:


ZD3: dopravní zatíţení souběţné komunikace s D1
ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou II/113
Závady hygienické:


ZH6: oblasti přímo ovlivněné D1 – zejména v oblasti HŢP
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV
Ohroţení v území:


OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: záplavové území
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Stav
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU3
Lokální
PURU
Trvá
ZD3
Lokální
PURU
Trvá
ZD6
Lokální
PURU
Trvá
ZH6
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
Odůvodnění
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení vodního reţimu v krajině
Územní plán prověří rozvojová území s ohledem na
zatíţení uvedené silnice, návrh funkčního vyuţití musí
být proveden i s ohledem na nárazové zatíţení
způsobené dopravní kalamitou na D1
Uzemní plán prověří problematiku dopravního
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách. V dopravní koncepci prověří moţnost
odvedení dopravy ze zastavěného území.
Územní plán zohlední problematiku hlukového
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
41
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
navrţenou koncepci
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
D
4,6
E
4,6
F
9
H
8
I
5
J
6
L
10
N
2
P
1
Poţadavky
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou
ve střetu
ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a
navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost ÚSES; při
návrhu budou přednostně vyuţívány funkční části ÚSES i další přírodní prvky
krajiny
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů
potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
horninové prostředí – územní plán prověří vhodnost jednotlivých záměrů
s ohledem na výskyt nerostných surovin a navrhne způsob řešení – formou
změny lokalizace návrhu nebo návrhem funkčního vyuţití
ochranné pásmo letiště a letecké stavby – územní plán posoudí vhodnost
rozvojových lokalit a jednotlivý záměrů a navrhne způsob řešení – formou
změny lokalizace záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
42
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
B) Vzájemné střety záměrů:
b
střet ÚSES a
jiných záměrů na
provedení změn
v území
XIII_1 střet
ÚSES ZUR a
zastavitelných
ploch z ÚP
územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost
ÚSES a navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí
trvalou funkčnost ÚSES
Blažejovice
ŢP:














Vysoká lesnatost území
PHO Ţelivka
ČOV
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Ţádný velký znečišťovatel
Nízké zatíţení tranzitní dopravou
SOCDEM
Dobrá dostupnost do Dolních Kralovic
– lokální centrum vybavenosti
Kvalitní ţivotní prostředí
Vodovod, el. energie, splašková
kanalizace
Vyuţití stávajícího bytového fondu pro
rekreační účely
Základní vybavenost obce (obchod,
restaurace Blaţejovice)
HOSP
Malá část zem. areálu uţívána
Dostupnost do Prahy jako
pracovištního centra
Dostupnost dálnice D1 (sjezd Hořice –
mimo ORP)
-
Území ovlivněné dálnicí D1
zatíţení dopravou ze zemědělské
výroby
problematická eroze
-
Zemědělský areál – BF
Území ovlivněné dálnicí D1
-
PHO Ţelivka
Ţádné aktivity umoţňující
zaměstnanost
-
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
HOSP –
SOCDEM +
Charakteristika: obec je charakteristická svou vyváţeností mezi kvalitní přírodou a slušným
podmínkami pro bydlení. Hospodářský rozvoj území je limitován pásmem hygienické ochrany vodní
nádrţe Ţelivka.
Poţadavek na změny:
ŢP + : beze změny
SOCDEM +: beze změny, územní plán řeší rozvojové plochy pro bydlení s ohledem na velikost sídla
HOSP - : beze změny s ohledem na PHO Ţelivka a okrajovost území
43
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. stabilizuje vhodné plochy pro bydlení s rekreačním potenciálem
4. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, z hlediska krátkodobé rekreace
místních obyvatel a z hlediska prostupnosti území pro zpřístupnění území pro zemědělskou
techniku
5. vytvoří podmínky pro další moţnost rozšíření zemědělské činnosti v obci
6. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Dolních Kralovic
7. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
8. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
9. stabilizuje vhodné plochy pro občanskou vybavenost obce
10. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
11. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
12. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:



ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU3: Zastavěné území v záplavě a údolní nivě
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady hygienické:


ZH5: Brownfields vč. novodobé brownfields - fotovoltaika
ZH6: oblasti přímo ovlivněné D1 – zejména v oblasti HŢP
Ohroţení v území:


OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: záplavové území
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Rizika související s nevyváţeností územních podmínek URU
 RU1: Území ovlivněné výstavbou VN Ţelivka – přetrhané historické vazby
Označení
Význam
Původ
Stav
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU3
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZH5
Lokální
PURU
Trvá
Odůvodnění
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení vodního reţimu v krajině
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Územní plán navrhne koncepční řešení pro vyuţití
44
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
ZH6
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
RU
Regionální
PURU
Trvá
brownfields i budoucí vyuţití pozemků po
fotovoltaických elektrárnách jakoţto novodobých
brownfields
Územní plán zohlední problematiku hlukového
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
Zásady územního rozvoje, územní plán, územní
studie prověří moţnost obnovení historické vazeb
směrem na Ledeč nad Sázavou a případně navrhnou
řešení k nápravě nevyváţenosti územních podmínek
URU.
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
A
2
B
6
D
4,7
E
4
F
9,10
H
8,9
I
6
Poţadavky
technická infrastruktura – vodní zdroje, vrty, ČOV – územní plán posoudí
vhodnost umístění a případně navrhne řešení, které nebude v rozporu
s dopravní infrastrukturou
pásma hygienické ochrany, ochranná pásma vodních zdrojů – územní plán
posoudí vhodnost záměru ČOV, dopravní infrastruktury, případně
zastavitelných ploch a navrhne způsob řešení – formou změny lokalizace
záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou
ve střetu
ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a
navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost ÚSES; při
návrhu budou přednostně vyuţívány funkční části ÚSES i další přírodní prvky
krajiny
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů
45
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
J
6,7
K
4,5
L
11
O
1
Q
5
potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry v území
a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor ZPF
mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
oblast přímo ovlivněná D1 – územní plán ověří vhodnost rozvojových ploch
v dosahu hluku a emisí od dopravy z dálnice D1 a navrhne opatření
k zamezení dopadu na území; v případě návrhu rozvojových ploch musí být
součástí regulací návrh technických nebo jiných opatření pro podmíněné
vyuţití staveb
záplavové území včetně aktivní zóny – územní plán posoudí všechny rozvojové
záměry i stav území a navrhne opatření, která zajistí ochranu záplavového
území či aktivní zóny
B) Vzájemné střety záměrů:
c
střet
zastavitelných
ploch a jiných
záměrů na
provedení změn
v území
XIII_2 střet
zastavitelných
ploch
s koridorem
VRT
územní plán posoudí jednotlivé střety a navrhne řešení –
formou změny lokalizace jednotlivého záměru či návrhem
funkčního vymezení
Borovnice:
ŢP:









Vyšší podíl vodních ploch
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Ţádný velký znečišťovatel
Nízké zatíţení centra dopravou
-
Zemědělský areál
Nízká lesnatost území
Chybí ČOV
Rekreační areál
SOCDEM:
Nízké zatíţení centra dopravou
Dobrá dostupnost do Vlašimi a Čechtic
– vybavenost
Kvalitní ţivotní prostředí
Vodovod, el. energie
Podmínky pro krátkodobou a
střednědobou rekreaci – kemp, rybolov
-
Zemědělský areál
Nízká vybavenost obce
Chybí kanalizace s ČOV
-
Ţádné aktivity umoţňující
zaměstnanost
HOSP:




Zemědělský areál
Rekreační areál
Silnice II. tř. - 112
Dostupnost do Vlašimi jako
pracovištního centra
46
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
SOCDEM +
HOSP +
Charakteristika: obec je charakteristická svou vyváţeností územních podmínek. Blízkost Vlašimi a
Čechtic jí dodává navíc moţnost rozvoje bydlení v RD.
Poţadavek na změny:
ŢP + beze změn
SOCDEM + beze změn, umoţnit rozvoj bydlení s ohledem na velikost sídla
HOSP + beze změn, nevymezovat plochy výroby
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
2. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
3. stabilizuje a vytvoří pevnou charakteristiku ploch pro rekreaci
4. koncepce dopravy bude i nadále směřována na dostupnost do Vlašimi i Čechtic
5. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
6. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
7. stabilizuje plochy pro zemědělskou výrobu
8. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
9. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
10. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:



ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU3: Zastavěné území v záplavě a údolní nivě
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:

ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou – II/112
Zvýšení intenzity dopravy
Zatíţení nákladní dopravou
Závady hygienické:

ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV
Ohroţení v území:


OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: záplavové území
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
47
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Označení
Význam
Původ
Odůvodnění
Stav
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU3
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD5
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení vodního reţimu v krajině
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Uzemní plán prověří problematiku dopravního
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách. V dopravní koncepci prověří moţnost
odvedení dopravy ze zastavěného území.
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
D
4,7
E
4
F
9,10
H
8,9
I
6
Poţadavky
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou
ve střetu
ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a
navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost ÚSES; při
návrhu budou přednostně vyuţívány funkční části ÚSES i další přírodní prvky
krajiny
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
48
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
J
7
K
4,5
L
10,11
R
7,8
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů
potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry v území
a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor ZPF
mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
jiná ochranná pásma – vyhlášená i ze zákona - – územní plán posoudí
vhodnost rozvojových lokalit a jednotlivý záměrů a navrhne způsob řešení –
formou změny lokalizace záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
B) Vzájemné střety záměrů
c
střet
zastavitelných
ploch a jiných
záměrů na
provedení změn
v území
XIII_2 střet
zastavitelných
ploch
s koridorem
VRT
územní plán posoudí jednotlivé střety a navrhne řešení –
formou změny lokalizace jednotlivého záměru či návrhem
funkčního vymezení
Ctiboř
ŢP:









Kvalitní plochy rozptýlené a liniové
zeleně
Řeka Blanice vč. nivních půd
Ţádný velký znečišťovatel
SOCDEM:
Hrádek – poutní místo
el. energie
Dobrá prostupnost území – krátkodobá
rekreace
Dobrá dostupnost Vlašimi – místního
centra vybavenosti
Chatové osady a areály mlýnů
Rozvojové plochy pro bydlení
-
Nízká lesnatost území
Vysoké zornění půdy
Staré ekologické zátěţe
Chybí ČOV
Území ovlivněné vodní erozí
Chatové osady
-
Nízká vybavenost obce
Brownfields
Chybí kanalizace s ČOV, vodovod
-
Omezené aktivity umoţňující
zaměstnanost (spíše menší subjekty)
HOSP:






Dostupnost dálnice D1
Vyuţití bývalého zem. areálu pro
ekologickou likvidaci aut
Truhlářská výroba
Chov koní
Dostupnost do Vlašimi jako
pracovištního centra
Rozvojové plochy pro výrobu
49
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP SOCDEM +
HOSP +
Charakteristika: obec je charakteristická svou vyváţeností mezi sociálně demografickými a
hospodářskými podmínkami, tyto podmínky jsou dány blízkostí místního pracovištního centra. Blízkost
Vlašimi jí dodává navíc moţnost rozvoje bydlení v RD.
Poţadavek na změny:
ŢP - : poţadavek na zalesnění, případně doplnění krajinné zeleně a opatření proti erozím
SOCDEM + :beze změn, moţný drobný růst – vymezení rozvojových ploch pro bydlení
HOSP + přednostní vyuţití BF, nevymezovat plochy výroby
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce i charakter řeky Blanice
3. stabilizuje vhodné plochy pro bydlení
4. stabilizuje plochy chatových osad a mlýnů
5. vytvoří poţadavek na stabilizaci poutního místa Hrádek, včetně jeho ochrany
6. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
7. stabilizuje plochy pro výrobu v obci
8. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Vlašimi
9. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
10. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
11. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
12. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
13. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:



ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU3: Zastavěné území v záplavě a údolní nivě
Závady dopravní:


ZD3: dopravní zatíţení souběţné komunikace s D1
ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou – II/112
Zvýšení intenzity dopravy
Zatíţení nákladní dopravou
Závady hygienické:



ZH4: staré ekologické zátěţe – podklad MŢP, KUSK
ZH5: Brownfields vč. novodobé brownfields - fotovoltaika
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV
Ohroţení v území:


OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: záplavové území
50
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Odůvodnění
Stav
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU3
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD3
Lokální
PURU
Trvá
ZD5
Lokální
PURU
Trvá
ZH4
Lokální
PURU
Trvá
ZH5
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení vodního reţimu v krajině
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Územní plán prověří rozvojová území s ohledem na
zatíţení uvedené silnice, návrh funkčního vyuţití musí
být proveden i s ohledem na nárazové zatíţení
způsobené dopravní kalamitou na D1
Uzemní plán prověří problematiku dopravního
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách. V dopravní koncepci prověří moţnost
odvedení dopravy ze zastavěného území.
územní plán posoudí moţnost asanací ploch a
navrhne jejich další vyuţití
Územní plán navrhne koncepční řešení pro vyuţití
brownfields i budoucí vyuţití pozemků po
fotovoltaických elektrárnách jakoţto novodobých
brownfields
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Záměrů s limity:
Typ
střetu
D
Číslo
střetu
4,3,7
Poţadavky
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
51
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
E
4
F
9,10
I
6
J
6
L
10
P
1
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou
ve střetu
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů
potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
ochranné pásmo letiště a letecké stavby – územní plán posoudí vhodnost
rozvojových lokalit a jednotlivý záměrů a navrhne způsob řešení – formou
změny lokalizace záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
B) Vzájemné střety záměrů
c
střet
zastavitelných
ploch a jiných
záměrů na
provedení změn
v území
XIII_2 střet
zastavitelných
ploch
s koridorem
VRT
územní plán posoudí jednotlivé střety a navrhne řešení –
formou změny lokalizace jednotlivého záměru či návrhem
funkčního vymezení
Čechtice:
ŢP:







Vyšší lesnatost území
ČOV Čechtice
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Nízké zatíţení dopravou – mimo
Čechtice a Práchňany
SOCDEM
Čechtice – lokální centrum vybavenost
(MŠ, ZŠ, zdravotní středisko)
Vodovod, el. energie, splašková
kanalizace (Čechtice)
Rekreační potenciál – ubytovací
kapacity, kulturní památky, místní
hodnoty
-
-
Zemědělský areál
Zatíţení silnic ze zemědělské výroby
Jatka Jeníkov
Chybí kanalizace s ČOV, vodovod mimo Čechtice
Plochy ovlivněné vodní erozí
Velký znečišťovatel a staré zátěţe
Zemědělský areál
Chybí kanalizace s ČOV, vodovod mimo Čechtice
Nízká vybavenost obcí – mimo
Čechtice
52
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
HOSP





Zemědělské areály
Jatka Jeníkov
Rekreační areál - Jizbice
Menší, spíše rodinné firmy
Dostupnost dálnice D1
-
-
Omezené aktivity umoţňující
zaměstnanost (podniky jsou
soukromé, vesměs rodinné)
Omezené plochy pro výrobu či průmysl
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP SOCDEM +
HOSP +
Charakteristika: obec je z pohledu ţivotního prostředí negativně ovlivněna stávající zemědělskou
výrobou a chybějícíma ČOV v přidruţených obcích. Čechtice představují jedno z lokálních center
vybavenosti.
Poţadavek na změny:
ŢP - beze změn
SOCDEM + beze změn, moţné vymezení ploch pro bydlení s ohledem na velikost jednotlivých sídel
HOSP + beze změn, moţné vymezení ploch pro výrobu a skladování
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne vhodné plochy pro bydlení s ohledem na velikost jednotlivých sídel
3. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
4. vytvoří podmínky pro další moţnost rozšíření základní vybavenosti
5. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
6. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
7. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
8. vytvoří podmínky pro stabilizaci cyklotrasy, případně určí moţnosti jejího rozšíření či
rozvětvení
9. vytvoří podmínky pro další moţný rozvoj výroby
10. stabilizuje podmínky pro plochy rekreace
11. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
12. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
13. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:


ZU3: Zastavěné území v záplavě a údolní nivě
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:

ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou II/112 a II/150
Zvýšení intenzity dopravy
Zatíţení nákladní dopravou
Závady hygienické:

ZH3: Rezzo a nebezpečné látky A nebo B
53
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014



ZH4: staré ekologické zátěţe – podklad MŢP, KUSK
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV – přidruţené obce
ZH8: bioplynové stanice
Ohroţení v území:


OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3:záplavové území
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Stav
ZU3
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD5
Lokální
PURU
Trvá
ZH3
Lokální
PURU
Trvá
ZH4
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
ZH8
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
Odůvodnění
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení vodního reţimu v krajině
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Uzemní plán prověří problematiku dopravního
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách. V dopravní koncepci prověří moţnost
odvedení dopravy ze zastavěného území.
Územní plán při vymezování ploch s rozdílným
způsobem vyuţití zohlední objekty zařazené do
skupiny A nebo B s umístěním nebezpečných látek a
objekty registru emisního znečištění
územní plán posoudí moţnost asanací ploch a
navrhne jejich další vyuţití
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán zohlední plochy bioplynových stanic,
případně navrhne další vyuţití těchto ploch.
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
A
2
Poţadavky
technická infrastruktura – vodní zdroje, vrty, ČOV – územní plán posoudí
vhodnost umístění a případně navrhne řešení, které nebude v rozporu
s dopravní infrastrukturou
54
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
B
5,6
D
1,4,6,7
E
4,6
F
3,4,9,10
H
2,8,9
I
2,5,6
J
2,3,4,6,7
K
2,4,5
L
3,4,5,10,11
Q
2,4,5
R
3,4,7,8
pásma hygienické ochrany, ochranná pásma vodních zdrojů – územní plán
posoudí vhodnost záměru ČOV, dopravní infrastruktury, případně
zastavitelných ploch a navrhne způsob řešení – formou změny lokalizace
záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
vybavenosti včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které
jsou ve střetu
ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a
navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost ÚSES;
při návrhu budou přednostně vyuţívány funkční části ÚSES i další přírodní
prvky krajiny
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných
zdrojů potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a
technické infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována
celistvost areálů památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry
v území a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na
zábor ZPF mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich
dalšího záboru
záplavové území včetně aktivní zóny – územní plán posoudí všechny
rozvojové záměry i stav území a navrhne opatření, která zajistí ochranu
záplavového území či aktivní zóny
jiná ochranná pásma – vyhlášená i ze zákona - – územní plán posoudí
vhodnost rozvojových lokalit a jednotlivý záměrů a navrhne způsob řešení –
formou změny lokalizace záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
B) Vzájemné střety záměrů:
a
b
c
střet dopravní
a technické
infrastruktury
střet ÚSES a
jiných záměrů
na provedení
změn v území
II_1
střet
zastavitelných
ploch a jiných
XIII_1 a 2 střet
zastavitelných
ploch
V_2 střet ÚSES
a záměru
dopravní
infrastruktury ze
ZUR
územní plán posoudí technické řešení kříţení a souběhu
technické a dopravní infrastruktury a ověří případnou úpravu
trasování
územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost
ÚSES a navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí
trvalou funkčnost ÚSES
územní plán posoudí jednotlivé střety a navrhne řešení –
formou změny lokalizace jednotlivého záměru či návrhem
funkčního vymezení
55
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
záměrů na
provedení
změn v území
s koridorem
VRT a USES
ZUR
Děkanovice:
ŢP:



-
-
Chybí ČOV
Území ovlivňuje procházející dálnice
D1
Zemědělský areál (brownfields)
SOCDEM:
Dobrá dostupnost do Dolních Kralovic
– lokální centrum vybavenost
Vodovod, el. energie
-
Nízká vybavenost obce
Chybí splašková kanalizace s ČOV
Území ovlivněné dálnicí D1
-
Omezené aktivity umoţňující
zaměstnanost
Vyváţená skladba území – orná půda,
TTP, lesy, zastavěné plochy
-
HOSP:


Dostupnost do Prahy jako
pracovištního centra
Dostupnost dálnice D1(sjezd Hořice –
mimo ORP)
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP SOCDEM HOSP –
Charakteristika: Děkanovice leţí v jihovýchodní části ORP a z pohledu vyváţenosti územních
podmínek jsou negativně ovlivněny procházející dálnicí D1 a blízkostí VN Ţelivka.
Poţadavek na změny:
ŢP - :beze změny
SOCDEM -: rozvojové plochy pouze pro místní potřeby bez výhledových ploch
HOSP - : beze změny s ohledem na omezený potenciál území
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s vyváţenou skladbou území
2. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
3. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Prahy, jako
pracovištního centra
4. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
5. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
6. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
7. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
56
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
8. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:


ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:

ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou II/112 a II/150
Zvýšení intenzity dopravy
Zatíţení nákladní dopravou
Závady hygienické:


ZH6: oblasti přímo ovlivněné D1 – zejména v oblasti HŢP
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV
Ohroţení v území:

OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
Slabé stránky:




SL1: Bariéry na migračních koridorech – AOPK
SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Rizika související s nevyváţeností územních podmínek URU
 RU1: Území ovlivněné výstavbou VN Ţelivka – přetrhané historické vazby
Označení
Význam
Původ
Stav
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD5
Lokální
PURU
Trvá
ZH6
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
SL1
Lokální
PURU
Trvá
Odůvodnění
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Uzemní plán prověří problematiku dopravního
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách. V dopravní koncepci prověří moţnost
odvedení dopravy ze zastavěného území.
Územní plán zohlední problematiku hlukového
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán prověří funkčnost migračního koridoru,
57
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
RU
Regionální
PURU
Trvá
případně stabilizuje podmínky pro jeho tvorbu
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
Zásady územního rozvoje, územní plán, územní
studie prověří moţnost obnovení historické vazeb
směrem na Ledeč nad Sázavou a případně navrhnou
řešení k nápravě nevyváţenosti územních podmínek
URU.
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
A
2
D
6,7
E
6
F
10
I
6
J
7
K
5
L
11
B)
b
Poţadavky
technická infrastruktura – vodní zdroje, vrty, ČOV – územní plán posoudí
vhodnost umístění a případně navrhne řešení, které nebude v rozporu
s dopravní infrastrukturou
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou
ve střetu
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů
potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry v území
a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor ZPF
mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
Vzájemné střety záměrů
střet ÚSES a
jiných záměrů
na provedení
XV_1 střet
ÚSES ZUR a
územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost
ÚSES a navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí
58
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
změn v území
koridoru VRT
trvalou funkčnost ÚSES
Dolní Kralovice:
ŢP:











Vyšší lesnatost území
PHO Ţelivka
ČOV (Dolní Kralovice, Vraţdovy
Lhotice)
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Ţádný velký znečišťovatel
Nízké zatíţení dopravou
PHO Ţelivka
-
SOCDEM:
Nízké zatíţení dopravou
Dolní Kralovice – lokální centrum
vybavenosti (MŠ, ZŠ,zdravotní
středisko)
Kvalitní ţivotní prostředí
Vodovod, el. energie, splašková
kanalizace (Dolní Kralovice, Vraţdovy
Lhotice)
Zemědělský areál
Doprava Martinice směr Blaţejovice
Chybí ČOV (Martinice, Stříteţ,
Zahrádčice)
Plochy ovlivněné vodní erozí
-
Zemědělský areál
Chybí ČOV (Martinice, Stříteţ,
Zahrádčice)
Chybí vodovod Stříteţ, Martinice
Nízká vybavenost obcí – mimo Dolní
Kralovice
Zanedbané památky - Martinice
Doprava Martinice směr Blaţejovice

Dostupnost dálnice D1
-
PHO Ţelivka
Omezení výroby a stěhování podniků
s ohledem na hospodářskou krizi
-
HOSP:




Zemědělský areál
Výrobní podniky – Šaman ŠAS,
Grammer
Stavební firmy
Dostupnost do Prahy jako
pracovištního centra
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
SOCDEM +
HOSP Charakteristika: obec představuje jedno z lokálních center ORP Vlašim. Vyváţenost územních
podmínek je daná stávající občanskou a technickou vybaveností a dobrou dostupností dálnice D1.
Poţadavek na změny:
ŢP + beze změn
SOCDEM + beze změn, moţné vymezení ploch pro bydlení, podpora rekreačního potenciálu
HOSP - , moţné vymezení ploch pro drobnou výrobu a skladování
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. navrhne vhodné plochy pro bydlení s ohledem na velikost sídel
4. navrhne vhodné plochy pro výrobu a skladování
5. stabilizuje, případně navrhne moţné rozšíření ploch občanského vybavení
59
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
6. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
7. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Prahy jako pracovištního
centra
8. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
9. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
10. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
11. vytvoří podmínky pro stabilizaci cyklotrasy, případně určí moţnosti jejího rozšíření či
rozvětvení
12. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
13. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
14. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:


ZU1: zanedbané památky
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:

ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou
Zvýšení intenzity dopravy
Zatíţení nákladní dopravou II/150
Závady hygienické:




ZH4: staré ekologické zátěţe – podklad MŢP, KUSK
ZH5: Brownfields vč. novodobé brownfields – fotovoltaika
ZH6: oblasti přímo ovlivněné D1 – zejména v oblasti HŢP
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV – přidruţené obce
Ohroţení v území:

OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Rizika související s nevyváţeností územních podmínek URU
 RU1: Území ovlivněné výstavbou VN Ţelivka – přetrhané historické vazby
Označení
Význam
Původ
Stav
ZU1
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD5
Lokální
PURU
Trvá
ZH4
Lokální
PURU
Trvá
Odůvodnění
Územní plán prověří stav památek a navrhne funkční
regulace umoţňující jejich lepší vyuţitelnost
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Uzemní plán prověří problematiku dopravního
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách. V dopravní koncepci prověří moţnost
odvedení dopravy ze zastavěného území.
územní plán posoudí moţnost asanací ploch a
60
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
ZH5
Lokální
PURU
Trvá
ZH6
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
RU1
Regionální
PURU
Trvá
navrhne jejich další vyuţití
Územní plán navrhne koncepční řešení pro vyuţití
brownfields i budoucí vyuţití pozemků po
fotovoltaických elektrárnách jakoţto novodobých
brownfields
Územní plán zohlední problematiku hlukového
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
Zásady územního rozvoje, územní plán, územní
studie prověří moţnost obnovení historické vazeb
směrem na Ledeč nad Sázavou a případně navrhnou
řešení k nápravě nevyváţenosti územních podmínek
URU.
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
A
2
B
4,6
D
3,4,6,7
E
4,6
F
8,9,10
H
7,9
Poţadavky
technická infrastruktura – vodní zdroje, vrty, ČOV – územní plán posoudí
vhodnost umístění a případně navrhne řešení, které nebude v rozporu
s dopravní infrastrukturou
pásma hygienické ochrany, ochranná pásma vodních zdrojů – územní plán
posoudí vhodnost záměru ČOV, dopravní infrastruktury, případně
zastavitelných ploch a navrhne způsob řešení – formou změny lokalizace
záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou
ve střetu
ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a
navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost ÚSES; při
návrhu budou přednostně vyuţívány funkční části ÚSES i další přírodní prvky
61
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
I
6
J
4,6,7
K
4,5
L
10,11
R
7,8
krajiny
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů
potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry v území
a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor ZPF
mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
jiná ochranná pásma – vyhlášená i ze zákona - – územní plán posoudí
vhodnost rozvojových lokalit a jednotlivý záměrů a navrhne způsob řešení –
formou změny lokalizace záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
B) Vzájemné střety záměrů:
b
střet ÚSES a
jiných záměrů na
provedení změn
v území
V_2 střet
ÚSES ZUR a
záměru
dopravní
infrastruktury
územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost
ÚSES a navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí
trvalou funkčnost ÚSES
c
střet
zastavitelných
ploch a jiných
záměrů na
provedení změn
v území
XIII_ 2 střet
zastavitelných
ploch
s koridorem
VRT
územní plán posoudí jednotlivé střety a navrhne řešení –
formou změny lokalizace jednotlivého záměru či návrhem
funkčního vymezení
Dunice
ŢP:






Vyváţenost územních podmínek
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Ţádný velký znečišťovatel
SOCDEM:
Dobrá dostupnost do Dolních Kralovic
– lokální centrum vybavenost
Kvalitní ţivotní prostředí
Vodovod, el. energie
-
Zemědělský areál
Stará ekologická zátěţ
Chybí ČOV
Územím prochází dálnicí D1
Zatíţení dopravou při komplikacích D1
-
Zemědělský areál
Nízká vybavenost obce
Chybí splašková kanalizace s ČOV
Území ovlivněné dálnicí D1

Dostupnost dálnice D1(sjezd Hořice –
mimo ORP)
HOSP:


Zemědělský areál
Dostupnost do Prahy jako
pracovištního centra
62
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
-
Omezené aktivity umoţňující
zaměstnanost
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
SOCDEM HOSP Charakteristika: obec leţí na jihovýchodní hranici ORP a z pohledu sociálně - demografického a
hospodářského je limitována svou polohou a nedostupností jednotlivých center v ORP Vlašim.
Poţadavek na změny:
ŢP + :beze změny
SOCDEM -: rozvojové plochy pouze pro místní potřeby bez výhledových ploch
HOSP - : beze změny s ohledem na omezený potenciál a okrajovost území
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
4. stabilizuje podmínky zemědělské činnosti v obci
5. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Prahy jako pracovištního
centra a do místního centra Dolní Kralovice
6. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
7. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
8. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
9. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
10. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
11. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:



ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU3: zastavěné území v záplavě či údolní nivě
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:


ZD3: dopravní zatíţení souběţné komunikace s D1
ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou – D1
Zvýšení intenzity dopravy
Zatíţení nákladní dopravou
Závady hygienické:


ZH4: staré ekologické zátěţe – podklad MŢP, KUSK
ZH6: oblasti přímo ovlivněné D1 – zejména v oblasti HŢP
63
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014

ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV
Ohroţení v území:


OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: záplavové území
Slabé stránky:



SL2: neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Stav
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU3
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD3
Lokální
PURU
Trvá
ZD5
Lokální
PURU
Trvá
ZH4
Lokální
PURU
Trvá
ZH6
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
Odůvodnění
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení vodního reţimu v krajině
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Územní plán prověří rozvojová území s ohledem na
zatíţení uvedené silnice, návrh funkčního vyuţití musí
být proveden i s ohledem na nárazové zatíţení
způsobené dopravní kalamitou na D1
Uzemní plán prověří problematiku dopravního
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách. V dopravní koncepci prověří moţnost
odvedení dopravy ze zastavěného území.
územní plán posoudí moţnost asanací ploch a
navrhne jejich další vyuţití
Územní plán zohlední problematiku hlukového
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
64
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
A
2
D
7
F
10
I
6
J
7
K
5
L
11
Q
5
Poţadavky
technická infrastruktura – vodní zdroje, vrty, ČOV – územní plán posoudí
vhodnost umístění a případně navrhne řešení, které nebude v rozporu
s dopravní infrastrukturou
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou
ve střetu
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů
potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry v území
a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor ZPF
mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
záplavové území včetně aktivní zóny – územní plán posoudí všechny rozvojové
záměry i stav území a navrhne opatření, která zajistí ochranu záplavového
území či aktivní zóny
Hradiště:
ŢP:








Kvalitní plochy rozptýlené a liniové
zeleně
Vyváţenost územních podmínek
Řeka Blanice vč. nivních půd
Ţádný velký znečišťovatel
SOCDEM:
Nemovitá kulturní památka
Vodovod, el. energie
Dobrá prostupnost území – krátkodobá
rekreace
Dobrá dostupnost Vlašimi – místního
centra vybavenosti
-
Chybí ČOV
Území ovlivněné vodní erozí
-
Nízká vybavenost obce
Brownfields
Chybí kanalizace s ČOV
Poddolovaná území
-
Omezené aktivity umoţňující
zaměstnanost
HOSP:

Dostupnost do Vlašimi jako
pracovištního centra
65
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
SOCDEM HOSP Charakteristika: Hradiště leţí v dobré dostupové vzdálenosti k Vlašimi a i do tohoto centra
vybavenosti a pracovištích příleţitostí přirozeně spáduje.
Poţadavek na změny:
ŢP + :beze změny
SOCDEM - : moţný drobný růst – vymezení rozvojových ploch pro bydlení
HOSP - přednostní vyuţití BF, nevymezovat plochy výroby
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. navrhne vhodné plochy pro bydlení s ohledem na velikost sídla
4. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
5. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Vlašimi
6. stabilizuje plochy nemovitých kulturních památek
7. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
8. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
9. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
10. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
11. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
12. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:


ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady hygienické:


ZH5: Brownfields vč. novodobé brownfields - fotovoltaika
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV
Ohroţení v území:


OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3:záplavové území
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
66
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Označení
Význam
Původ
Odůvodnění
Stav
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZH5
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Územní plán navrhne koncepční řešení pro vyuţití
brownfields i budoucí vyuţití pozemků po
fotovoltaických elektrárnách jakoţto novodobých
brownfields
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
A
2
B
6
D
6,7
E
6
F
10
G
11
Poţadavky
technická infrastruktura – vodní zdroje, vrty, ČOV – územní plán posoudí
vhodnost umístění a případně navrhne řešení, které nebude v rozporu
s dopravní infrastrukturou
pásma hygienické ochrany, ochranná pásma vodních zdrojů – územní plán
posoudí vhodnost záměru ČOV, dopravní infrastruktury, případně
zastavitelných ploch a navrhne způsob řešení – formou změny lokalizace
záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou
ve střetu
plochy ochrany přírody a krajiny – územní plán posoudí vhodnost jednotlivých
67
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
I
6
J
7
L
11
N
2,3
Q
5
R
8
záměrů a navrhne koncepci řešení, která minimalizuje dopad na plochy
ochrany přírody nebo jej zcela eliminuje
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů
potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
horninové prostředí – územní plán prověří vhodnost jednotlivých záměrů
s ohledem na výskyt nerostných surovin a navrhne způsob řešení – formou
změny lokalizace návrhu nebo návrhem funkčního vyuţití
záplavové území včetně aktivní zóny – územní plán posoudí všechny rozvojové
záměry i stav území a navrhne opatření, která zajistí ochranu záplavového
území či aktivní zóny
jiná ochranná pásma – vyhlášená i ze zákona - – územní plán posoudí
vhodnost rozvojových lokalit a jednotlivý záměrů a navrhne způsob řešení –
formou změny lokalizace záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
B) Vzájemné střety záměrů
b
střet ÚSES a
jiných záměrů
na provedení
změn v území
XV_1 střet
ÚSES ZUR a
koridoru VRT
územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost
ÚSES a navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí
trvalou funkčnost ÚSES
Hulice:
ŢP:








Vyváţená skladba území
Vodní nádrţ Ţelivka a její PHO
Lokalita Natura 2000 (Ţelivka)
ČOV, plynofikace
SOCDEM:
Vybavenost obce – MŠ, sportovní
zázemí
Kvalitní ţivotní prostředí
Vodovod, el. energie, splašková
kanalizace, plyn
Dobrá prostupnost území – krátkodobá
rekreace (zatopené mosty)
-
Území ovlivněné procházející dálnicí
D1
-
Území ovlivněné procházející dálnicí
D1
Špatná dostupnost Vlašimi – místního
centra vybavenosti
-
HOSP:




Vodárna Ţelivka – stabilní
zaměstnavatel
Drobní zaměstnavatelé
Procházející dálnice D1
Dostupnost do Prahy jako
pracovištního centra

Dobrá dostupnost do Zruče nad
Sázavou
68
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
-
PHO Ţelivka
-
Není sjezd na dálnici D1
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
SOCDEM +
HOSP +
Charakteristika: obec mezi procházející dálnicí D1 a VN Ţelivka vyuţila potenciál svého území a
s ohledem na svoji velikost představuje jednu z obcí s vyváţenými územními podmínkami.
Poţadavek na změny:
ŢP + :beze změny,
SOCDEM + : rozvojové plochy s ohledem na velikost sídla
HOSP + : moţno vymezit i další plochy pro drobnou výrobu
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. navrhne vhodné plochy pro bydlení s ohledem na velikost sídla
4. stabilizuje a případně navrhne další rozvojové plochy pro drobnou výrobu
5. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
6. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Prahy jako pracovištního
centra
7. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
8. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
9. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
10. vytvoří podmínky pro stabilizaci cyklotrasy, případně určí moţnosti jejího rozšíření či
rozvětvení
11. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
12. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
13. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:

ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:

ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou
Zvýšení intenzity dopravy
Zatíţení nákladní dopravou
Závady hygienické:


ZH3: Rezzo a nebezpečné látky A nebo B
ZH6: oblasti přímo ovlivněné D1 – zejména v oblasti HŢP
Ohroţení v území:


OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: záplavové území
69
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Odůvodnění
Stav
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD5
Lokální
PURU
Trvá
ZH3
Lokální
PURU
Trvá
ZH6
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Uzemní plán prověří problematiku dopravního
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách. V dopravní koncepci prověří moţnost
odvedení dopravy ze zastavěného území.
Územní plán při vymezování ploch s rozdílným
způsobem vyuţití zohlední objekty zařazené do
skupiny A nebo B s umístěním nebezpečných látek a
objekty registru emisního znečištění
Územní plán zohlední problematiku hlukového
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
D
3,6
E
6
Poţadavky
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
70
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Chlum:
ŢP:

Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
-
Zemědělské areály

Dobrá dostupnost do Vlašimi a
Trhového Štěpánova – vybavenost
Vodovod, el. energie
-
Nízká lesnatost území
Chybí ČOV
Území ovlivněné vodní erozí
-
Zemědělské areály
Nízká vybavenost obce
Chybí kanalizace s ČOV
-
Omezené aktivity umoţňující
zaměstnanost
SOCDEM:

HOSP:


Zemědělské areály
Dostupnost do Vlašimi jako
pracovištního centra
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP SOCDEM HOSP Charakteristika: obec je negativně ovlivněna zemědělskou výrobou, která je umístěna jejím území a
na hranici se Zdislavicemi.
Poţadavek na změny:
ŢP - beze změn,
SOCDEM - rozvoj bydlení podmíněn technickou a občanskou vybaveností
HOSP - beze změn, nevymezovat plochy výroby
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
4. stabilizuje plochy zemědělské výroby
5. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Vlašimi a Trhového
Štěpánova
6. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
7. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
8. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
9. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
10. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
11. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
71
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:


ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:

ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou
Zvýšení intenzity dopravy
Zatíţení nákladní dopravou – II/127
Závady hygienické:


ZH3: Rezzo a nebezpečné látky A nebo B
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV
Ohroţení v území:


OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3. Záplavové území
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Stav
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD5
Lokální
PURU
Trvá
ZH3
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
Odůvodnění
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Uzemní plán prověří problematiku dopravního
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách. V dopravní koncepci prověří moţnost
odvedení dopravy ze zastavěného území.
Územní plán při vymezování ploch s rozdílným
způsobem vyuţití zohlední objekty zařazené do
skupiny A nebo B s umístěním nebezpečných látek a
objekty registru emisního znečištění
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
72
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
A
2
B
6
D
3,6,7
E
6
F
8,10
I
4,6
J
7
K
5
L
9,11
Q
5
Poţadavky
technická infrastruktura – vodní zdroje, vrty, ČOV – územní plán posoudí
vhodnost umístění a případně navrhne řešení, které nebude v rozporu
s dopravní infrastrukturou
pásma hygienické ochrany, ochranná pásma vodních zdrojů – územní plán
posoudí vhodnost záměru ČOV, dopravní infrastruktury, případně
zastavitelných ploch a navrhne způsob řešení – formou změny lokalizace
záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou
ve střetu
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů
potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry v území
a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor ZPF
mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
záplavové území včetně aktivní zóny – územní plán posoudí všechny rozvojové
záměry i stav území a navrhne opatření, která zajistí ochranu záplavového
území či aktivní zóny
B) Vzájemné střety záměrů
b
střet ÚSES a
jiných záměrů
na provedení
změn v území
XV_1 střet
ÚSES ZUR a
záměru koridoru
VRT
územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost
ÚSES a navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí
trvalou funkčnost ÚSES
73
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Chmelná:
ŢP:








Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Chybí velký znečišťovatel
ČOV
SOCDEM:
Dobrá dostupnost do Vlašimi–
vybavenost
Vodovod, el. energie, ČOV
Kvalitní ţivotní prostředí
Dobrá prostupnost území - podmínky
pro krátkodobou rekreaci
Kulturní dům (sport, kultura)
-
Zemědělský areál
Území ovlivněné vodní erozí – pouze
nivní půdy
-
Zemědělský areál
Nízká vybavenost obce
-
Omezené aktivity umoţňující
zaměstnanost
HOSP:


Zemědělský areál
Dostupnost do Vlašimi jako
pracovištního centra
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
SOCDEM +
HOSP –
Charakteristika: území obce charakterizované dobrými podmínkami pro ţivotní prostředí a socio demografickými podmínkami. Blízkost Vlašimi a Čechtic jí dodává moţnost rozvoje bydlení.
Poţadavek na změny:
ŢP + beze změn, protierozivní opatření
SOCDEM + rozvoj bydlení podmíněn občanskou vybaveností
HOSP - beze změn, nevymezovat plochy výroby
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. stabilizuje vhodné plochy pro bydlení
4. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
5. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Vlašimi
6. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
7. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
8. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
9. vytvoří podmínky pro stabilizaci cyklotrasy, případně určí moţnosti jejího rozšíření či
rozvětvení
10. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
11. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
74
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
12. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:


ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Ohroţení v území:


OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: Záplavové území
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Stav
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
Odůvodnění
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
A
2
B
6
D
3,4,7
Poţadavky
technická infrastruktura – vodní zdroje, vrty, ČOV – územní plán posoudí
vhodnost umístění a případně navrhne řešení, které nebude v rozporu
s dopravní infrastrukturou
pásma hygienické ochrany, ochranná pásma vodních zdrojů – územní plán
posoudí vhodnost záměru ČOV, dopravní infrastruktury, případně
zastavitelných ploch a navrhne způsob řešení – formou změny lokalizace
záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
vybavenosti včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
75
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
E
4
F
8,9,10
H
7,8,9
I
4,6
J
4,6,7
K
4,5
L
5,9,10,11
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které
jsou ve střetu
ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a
navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost ÚSES;
při návrhu budou přednostně vyuţívány funkční části ÚSES i další přírodní
prvky krajiny
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných
zdrojů potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry
v území a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor
ZPF mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich
dalšího záboru
B) Vzájemné střety záměrů
c
střet
zastavitelných
ploch a jiných
záměrů na
provedení
změn v území
XIII_ 2 střet
zastavitelných
ploch
s koridorem
VRT
územní plán posoudí jednotlivé střety a navrhne řešení –
formou změny lokalizace jednotlivého záměru či návrhem
funkčního vymezení
Javorník:
ŢP:







Vysoký podíl lesa
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Chybí velký znečišťovatel
-
Zemědělský areál
Chybí ČOV
Území ovlivněné vodní erozí
SOCDEM:
Dobrá dostupnost do Vlašimi –
vybavenost
el. energie
Kvalitní ţivotní prostředí
Dobrá prostupnost území - podmínky
pro krátkodobou rekreaci
-
Zemědělský areál
Nízká vybavenost obce
Chybí kanalizace s ČOV, vodovod
76
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
HOSP:


Zemědělské areály
Dostupnost do Vlašimi jako
pracovištního centra
-
Omezené aktivity umoţňující
zaměstnanost
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
SOCDEM HOSP Charakteristika: obec je charakteristická svou vyváţeností v přírodním a sociálně – demografickém
pilíři. Blízkost Vlašimi jí dodává navíc moţnost rozvoje bydlení v RD, bez nutné návaznosti na
zemědělskou nebo průmyslovou výrobu v místě
Poţadavek na změny:
ŢP + beze změn, protierozní opatření
SOCDEM - rozvoj bydlení podmíněn technickou a občanskou vybaveností
HOSP - beze změn, nevymezovat plochy výroby
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
4. stabilizuje plochy zemědělské výroby
5. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Vlašimi
6. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
7. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
8. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
9. vytvoří podmínky pro stabilizaci cyklotrasy, případně určí moţnosti jejího rozšíření či
rozvětvení
10. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
11. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
12. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:


ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady hygienické:



ZH4: staré ekologické zátěţe – podklad MŢP, KUSK
ZH6: oblasti přímo ovlivněné D1
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV
Ohroţení v území:

OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
77
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Odůvodnění
Stav
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZH4
Lokální
PURU
Trvá
ZH6
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
územní plán posoudí moţnost asanací ploch a
navrhne jejich další vyuţití
Územní plán zohlední problematiku hlukového
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity
Typ
střetu
Číslo
střetu
A
2
B
6
D
6,7
E
6
Poţadavky
technická infrastruktura – vodní zdroje, vrty, ČOV – územní plán posoudí
vhodnost umístění a případně navrhne řešení, které nebude v rozporu
s dopravní infrastrukturou
pásma hygienické ochrany, ochranná pásma vodních zdrojů – územní plán
posoudí vhodnost záměru ČOV, dopravní infrastruktury, případně
zastavitelných ploch a navrhne způsob řešení – formou změny lokalizace
záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
78
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
F
10
I
6
J
7
K
5
L
11
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou
ve střetu
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů
potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry v území
a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor ZPF
mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
B) Vzájemné střety záměrů
b
střet ÚSES a
jiných záměrů
na provedení
změn v území
X_1, XV_1 střet
ÚSES a záměru
výstavby
rozhledny a
koridoru VRT
územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost
ÚSES a navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí
trvalou funkčnost ÚSES
Kamberk:
ŢP:




Vyšší podíl vodních ploch
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
CHKO Blaník – zasahuje na území
Řeka Blanice vč. nivních půd
-
Území ovlivněné vodní erozí
Nízký podíl zalesnění
Zemědělský areál
Záměr zkapacitnění komunikace propojení D1 – D3
Chybí kanalizace s ČOV
Fotovoltaika
-
Chybí kanalizace s ČOV
CHKO Blaník – zasahuje na území
Poddolovaná území
Fotovoltaika
-
SOCDEM:





Kvalitní ţivotní prostředí
Dobrá dostupnost Louňovic pod
Blaníkem – lokální centrum vybavenosti
Vodovod (pouze Kamberk), el. energie
Základní vybavenost (pošta, obchod,
restaurace)
Rekreační potenciál (CHKO Blaník,
muzeum, ubytování)
HOSP:



Na rozmezí center Vlašim a Mladá
Voţice (Tábor)
Biofarma Dolejší Mlýn
Ubytovací kapacity - Kamberk,
Rekreační areál Blaník

-
Zemědělský areál
Omezené aktivity umoţňující
zaměstnanost
CHKO Blaník
79
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
-
Horší dostupnost do Vlašimi jako
pracovištního centra
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
SOCDEM +
HOSP Charakteristika: obec v CHKO Blaník s moţností rozvoje rekreačního potenciálu, leţí na rozmezí
Středočeského a Jihočeského kraje s dobrou dostupností do Mladé Voţice a Louňovic pod Blaníkem.
Poţadavek na změny:
ŢP + beze změn, eroze
SOCDEM + beze změn, moţné vymezení ploch pro bydlení, podpora rekreační funkce
HOSP - beze změn, moţné vymezení ploch pro drobnou výrobu
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. navrhne vhodné plochy pro bydlení s ohledem na velikost sídla
4. stabilizuje, případně navrhne rozšíření plochy občanského vybavení
5. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
6. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Vlašimi a Mladé Voţice
7. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
8. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
9. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
10. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
11. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
12. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:



ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU3: zastavěné území v záplavě či údolní nivě
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady hygienické:



ZH4: staré ekologické zátěţe – podklad MŢP, KUSK
ZH5: Brownfields vč. novodobé brownfields - fotovoltaika
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV
Ohroţení v území:



OH1: poddolovaná území
OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: záplavové území
Slabé stránky:

SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
80
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014


SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Odůvodnění
Stav
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU3
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZH4
Lokální
PURU
Trvá
ZH5
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH1
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení vodního reţimu v krajině
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
územní plán posoudí moţnost asanací ploch a
navrhne jejich další vyuţití
Územní plán navrhne koncepční řešení pro vyuţití
brownfields i budoucí vyuţití pozemků po
fotovoltaických elektrárnách jakoţto novodobých
brownfields
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán zohlední plochy poddolovaných územích
a
nebude
navrhovat
zastavitelné
plochy
v poddolovaném území.
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
B
6
D
1,5,6
E
5
Poţadavky
pásma hygienické ochrany, ochranná pásma vodních zdrojů – územní plán
posoudí vhodnost záměru ČOV, dopravní infrastruktury, případně
zastavitelných ploch a navrhne způsob řešení – formou změny lokalizace
záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
81
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
F
3,5
G
2
I
5
J
2
K
2
L
3,6
Q
1
R
2
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou
ve střetu
plochy ochrany přírody a krajiny – územní plán posoudí vhodnost jednotlivých
záměrů a navrhne koncepci řešení, která minimalizuje dopad na plochy
ochrany přírody nebo jej zcela eliminuje
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů
potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry v území
a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor ZPF
mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
záplavové území včetně aktivní zóny – územní plán posoudí všechny rozvojové
záměry i stav území a navrhne opatření, která zajistí ochranu záplavového
území či aktivní zóny
jiná ochranná pásma – vyhlášená i ze zákona - – územní plán posoudí
vhodnost rozvojových lokalit a jednotlivý záměrů a navrhne způsob řešení –
formou změny lokalizace záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
B) Vzájemné střety záměrů:
b
střet ÚSES a
jiných záměrů
na provedení
změn v území
V_2 střet ÚSES
ZUR a záměru
komunikací ZUR
územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost
ÚSES a navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí
trvalou funkčnost ÚSES
Keblov:
ŢP:








Vysoký podíl lesa
Vodní nádrţ Ţelivka a její PHO
Lokalita Natura 2000 (Ţelivka)
Kvalitní plochy rozptýlené a sídelní
zeleně
-
SOCDEM:
Kvalitní ţivotní prostředí

Hraniční dostupnost Vlašimi – místního

centra vybavenosti

Rozvoj kulturního ţivota
Základní vybavenost – obchod,
restaurace
Území ovlivněné dálnicí D1
Prašnost a hlučnost z dopravy
z kamenolomu – Bernartice
Dopravní zatíţení ze zemědělské
výroby
Staré ekologické zátěţe
Plochy ovlivněné vodní erozí
Chybí ČOV
Rozvojové plochy pro bydlení
Vodovod, el. energie
Dobrá prostupnost území – krátkodobá
rekreace
82
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
-
Území ovlivněné dálnicí D1
Prašnost a hlučnost z dopravy
z kamenolomu – Bernartice
-
Dopravní zatíţení ze zemědělské
výroby
Poddolované území
Chybí ČOV
HOSP:



Zemědělský areál
Dobrá dostupnost dálnice D1(sjezd
Loket)
Hraniční dostupnost do Vlašimi jako
pracovištního centra
-
PHO Ţelivka
Omezené aktivity umoţňující
zaměstnanost
Zrušení ţeleznice
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
SOCDEM +
HOSP –
Charakteristika: obec je charakteristická svou vyváţeností mezi kvalitní přírodou a slušným kulturním
zázemím. Blízkost Vlašimi a Čechtic, dobrá dostupnost D1 jí dodává navíc moţnost rozvoje bydlení
v RD, bez nutné návaznosti na zemědělskou nebo průmyslovou výrobu v místě.
Poţadavek na změny:
ŢP + :beze změny,
SOCDEM + : další rozvojové plochy s ohledem na velikost sídla
HOSP - : moţno vymezit plochy pro drobnou výrobu bez dopravní zátěţe
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. navrhne vhodné plochy pro bydlení s ohledem na velikost sídla
4. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
5. stabilizuje, případně navrhne rozvoj ploch občanského vybavení
6. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Vlašimi a Čechtic
7. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
8. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
9. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
10. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
11. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
12. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:



ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU3: zastavěné území v záplavě a údolní nivě
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
83
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Závady dopravní:

ZD3: dopravní zatíţení souběţné komunikace s D1
Závady hygienické:



ZH4:staré ekologické zátěţe
ZH6: oblasti přímo ovlivněné D1 – zejména v oblasti HŢP
ZH7: obce bez odkanalizování a ČOV
Ohroţení v území:



OH1: poddolovaná území
OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: záplavové území
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Stav
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU3
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD3
Lokální
PURU
Trvá
ZH4
Lokální
PURU
Trvá
ZH6
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH1
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
Odůvodnění
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení vodního reţimu v krajině
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Územní plán prověří rozvojová území s ohledem na
zatíţení uvedené silnice, návrh funkčního vyuţití musí
být proveden i s ohledem na nárazové zatíţení
způsobené dopravní kalamitou na D1
územní plán posoudí moţnost asanací ploch a
navrhne jejich další vyuţití
Územní plán zohlední problematiku hlukového
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán zohlední plochy poddolovaných územích
a
nebude
navrhovat
zastavitelné
plochy
v poddolovaném území.
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
84
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
A
2
B
1,4
D
4,6,7
E
1,4
F
4,9,10
H
9
I
4,6
J
3,4,6,7
K
4,5
L
4,5,10,11
N
2
O
1
Q
5
Poţadavky
technická infrastruktura – vodní zdroje, vrty, ČOV – územní plán posoudí
vhodnost umístění a případně navrhne řešení, které nebude v rozporu
s dopravní infrastrukturou
pásma hygienické ochrany, ochranná pásma vodních zdrojů – územní plán
posoudí vhodnost záměru ČOV, dopravní infrastruktury, případně
zastavitelných ploch a navrhne způsob řešení – formou změny lokalizace
záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
vybavenosti včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které
jsou ve střetu
ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a
navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost ÚSES;
při návrhu budou přednostně vyuţívány funkční části ÚSES i další přírodní
prvky krajiny
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných
zdrojů potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry
v území a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor
ZPF mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich
dalšího záboru
horninové prostředí – územní plán prověří vhodnost jednotlivých záměrů
s ohledem na výskyt nerostných surovin a navrhne způsob řešení – formou
změny lokalizace návrhu nebo návrhem funkčního vyuţití
oblast přímo ovlivněná D1 – územní plán ověří vhodnost rozvojových ploch
v dosahu hluku a emisí od dopravy z dálnice D1 a navrhne opatření
k zamezení dopadu na území; v případě návrhu rozvojových ploch musí být
součástí regulací návrh technických nebo jiných opatření pro podmíněné
vyuţití staveb
záplavové území včetně aktivní zóny – územní plán posoudí všechny
rozvojové záměry i stav území a navrhne opatření, která zajistí ochranu
záplavového území či aktivní zóny
85
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
jiná ochranná pásma – vyhlášená i ze zákona - – územní plán posoudí
vhodnost rozvojových lokalit a jednotlivý záměrů a navrhne způsob řešení –
formou změny lokalizace záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
B) Vzájemné střety záměrů:
R
a
b
c
3,4,8
střet dopravní
a technické
infrastruktury
střet ÚSES a
jiných záměrů
na provedení
změn v území
I_1
střet
zastavitelných
ploch a jiných
záměrů na
provedení
změn v území
XIII_ 2 střet
zastavitelných
ploch
s koridorem
VRT
XV_1 střet
ÚSES a
koridoru VRT
územní plán posoudí technické řešení kříţení a souběhu
technické a dopravní infrastruktury a ověří případnou úpravu
trasování
územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost
ÚSES a navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí
trvalou funkčnost ÚSES
územní plán posoudí jednotlivé střety a navrhne řešení –
formou změny lokalizace jednotlivého záměru či návrhem
funkčního vymezení
Kladruby:
ŢP:














Vyšší podíl lesa
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Řeka Blanice vč. nivních půd
ČOV
SOCDEM:
Kvalitní rozvojové plochy pro bydlení
Dobrá dostupnost Vlašimi –
vybavenost
Vodovod, el. energie, ČOV
Základní vybavenost (pošta, obchod,
MŠ, penzion)
Rehabilitační ústav
Dostupnost D1
Nově zbudovaná turistická stezka i pro
zdravotně postiţené
-
-
Velký znečišťovatel - RU
Zatíţení území dopravou při
problémech na D1
Zatíţení obce zemědělskou technikou
Brownfields
Plynofikace pouze RU
Ovlivnění výše ceny pozemků blízkostí
Vlašimi a dálnice D1
HOSP:
Rehabilitační ústav – stabilní zaměstnavatel
Drobní podnikatelé – Zahradnictví, penzion, zpracování masa, prodej lesních stromků
Dobrá dostupnost D1 a Vlašimi
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
SOCDEM +
HOSP +
86
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Charakteristika: obec je charakteristická svou vyváţeností územních podmínek. Blízkost Vlašimi,
dobrá dostupnost D1 a Rehabilitační ústav jí dodávají navíc moţnost rozvoje bydlení v RD, bez nutné
návaznosti na zemědělskou nebo průmyslovou výrobu v místě.
Poţadavek na změny:
ŢP + beze změn
SOCDEM + beze změn
HOSP + přednostní vyuţití BF, nevymezovat plochy výroby
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. stabilizuje vhodné plochy pro bydlení
4. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, z hlediska krátkodobé rekreace
místních obyvatel a z hlediska zpřístupnění zemědělských pozemků
5. stabilizuje plochy občanské vybavenosti
6. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Vlašimi
7. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
8. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
9. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
10. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
11. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
12. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:

ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:

ZD3: dopravní zatíţení souběţné komunikace s D1
Závady hygienické:


ZH3: Rezzo a nebezpečné látky A nebo B
ZH5: Brownfields vč. novodobé brownfields - fotovoltaika
Ohroţení v území:

OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Stav
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD3
Lokální
PURU
Trvá
Odůvodnění
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Územní plán prověří rozvojová území s ohledem na
zatíţení uvedené silnice, návrh funkčního vyuţití musí
87
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
ZH3
Lokální
PURU
Trvá
ZH5
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
být proveden i s ohledem na nárazové zatíţení
způsobené dopravní kalamitou na D1
Územní plán při vymezování ploch s rozdílným
způsobem vyuţití zohlední objekty zařazené do
skupiny A nebo B s umístěním nebezpečných látek a
objekty registru emisního znečištění
Územní plán navrhne koncepční řešení pro vyuţití
brownfields i budoucí vyuţití pozemků po
fotovoltaických elektrárnách jakoţto novodobých
brownfields
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) střety záměrů s limity
Typ
střetu
Číslo
střetu
D
2,4
E
2,4
F
2
I
1
J
6
L
2
Poţadavky
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou
ve střetu
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů
potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
B) Vzájemné střety záměrů
c
střet
zastavitelných
ploch a jiných
záměrů na
IV_1 střet
zastavitelných
ploch a záměr
zemního plynu
územní plán posoudí jednotlivé střety a navrhne řešení –
formou změny lokalizace jednotlivého záměru či návrhem
funkčního vymezení
88
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
provedení
změn v území
ze ZUR
Kondrac:
ŢP:




Vyváţená skladba území (orná půda,
TTP, lesy a zastavěné plochy)
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
CHKO Blaník – zasahuje na území
Řeka Blanice vč. nivních půd
-
Území ovlivněné vodní erozí
Zemědělský areál, jatka
Záměr zkapacitnění komunikace propojení D1 – D3
Chybí kanalizace s ČOV
Fotovoltaika
-
Chybí kanalizace s ČOV
CHKO Blaník – zasahuje na území
Fotovoltaika
-
Omezené aktivity umoţňující
zaměstnanost (podniky jsou
soukromé, vesměs rodinné)
-
SOCDEM:





Rozvojové plochy pro bydlení
Kvalitní ţivotní prostředí
Dobrá dostupnost Vlašimi – místního
centra vybavenosti
Vodovod (Kondrac, Dub), el. energie,
Rekreační potenciál (geologická
expozice, CHKO Blaník, lyţařský vlek,
muzeum, nauč. stezka, tur. ubytovna)
HOSP:




Záměr zkapacitnění komunikace propojení D1 – D3
Dostupnost do Vlašimi jako
pracovištního centra
Zemědělský areál, jatka
Drobní podnikatelé
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
SOCDEM +
HOSP +
Charakteristika: obec je charakteristická svou vyváţeností územních podmínek. Blízkost Vlašimi jí
dodává navíc moţnost rozvoje bydlení v RD, bez nutné návaznosti na zemědělskou nebo
průmyslovou výrobu v místě. Blízkost CHKO Blaník zvyšuje atraktivitu obce z pohledu rekreace.
Poţadavek na změny:
ŢP + beze změn
SOCDEM + beze změn, moţné vymezení ploch pro bydlení
HOSP + beze změn, moţné vymezení ploch pro drobnou výrobu bez dopravní zátěţe
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. navrhne vhodné plochy pro bydlení s ohledem na velikost sídla
4. stabilizuje, případně navrhne rozšíření ploch na rozvoj rekreační potenciálu obce
89
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
5. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
6. stabilizuje, případně vymezí rozvojové plochy pro drobnou výrobu
7. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Vlašimi
8. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
9. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
10. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
11. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
12. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
13. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:



ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU3: zastavěné území v záplavě či údolní nivě
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:

ZD2: dopravní zatíţení propojení Kolín – D3
Závady hygienické:



ZH4: staré ekologické zátěţe – podklad MŢP, KUSK
ZH5: Brownfields vč. novodobé brownfields - fotovoltaika
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV
Ohroţení v území:



OH1: poddolovaná území
OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: záplavové území
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Stav
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU3
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD 2
Regionální
PURU
Trvá
ZH4
Lokální
PURU
Trvá
Odůvodnění
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení vodního reţimu v krajině
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
územní plán, zásady územního rozvoje prověří
prostupnost územím a navrhne kompenzační
opatření formou zkapacitnění, přemístění nebo
naopak omezení průjezdnosti vybraných silnic
územní plán posoudí moţnost asanací ploch a
navrhne jejich další vyuţití
90
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
ZH5
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH1
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
Územní plán navrhne koncepční řešení pro vyuţití
brownfields i budoucí vyuţití pozemků po
fotovoltaických elektrárnách jakoţto novodobých
brownfields
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán zohlední plochy poddolovaných územích
a
nebude
navrhovat
zastavitelné
plochy
v poddolovaném území.
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
A
2
B
2,5,6
C
2
D
1,2,4,7
E
4,6
F
3,5,6,9,10
G
2,5,10,11
H
2,4,8,9
Poţadavky
technická infrastruktura – vodní zdroje, vrty, ČOV – územní plán posoudí
vhodnost umístění a případně navrhne řešení, které nebude v rozporu
s dopravní infrastrukturou
pásma hygienické ochrany, ochranná pásma vodních zdrojů – územní plán
posoudí vhodnost záměru ČOV, dopravní infrastruktury, případně
zastavitelných ploch a navrhne způsob řešení – formou změny lokalizace
záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
staré ekologické zátěţe – územní plán navrhne asanaci starých zátěţí,
vymezí přesné trasování ÚSES do podrobnosti parcel a zhodnotí návrh
zastavitelných ploch s ohledem na moţné ohroţení hygieny ţivotního
prostřed
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
vybavenosti včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které
jsou ve střetu
plochy ochrany přírody a krajiny – územní plán posoudí vhodnost jednotlivých
záměrů a navrhne koncepci řešení, která minimalizuje dopad na plochy
ochrany přírody nebo jej zcela eliminuje
ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a
91
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
I
2,5,6
J
6,7
L
3,6,10,11
N
3
R
2,8
navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost ÚSES;
při návrhu budou přednostně vyuţívány funkční části ÚSES i další přírodní
prvky krajiny
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných
zdrojů potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a
technické infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována
celistvost areálů památek a jejich kulturní hodnota
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich
dalšího záboru
horninové prostředí – územní plán prověří vhodnost jednotlivých záměrů
s ohledem na výskyt nerostných surovin a navrhne způsob řešení – formou
změny lokalizace návrhu nebo návrhem funkčního vyuţití
jiná ochranná pásma – vyhlášená i ze zákona - – územní plán posoudí
vhodnost rozvojových lokalit a jednotlivý záměrů a navrhne způsob řešení –
formou změny lokalizace záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
B) Vzájemné střety záměrů
b
střet ÚSES a
jiných záměrů
na provedení
změn v území
XV_1 střet
ÚSES a
koridoru VRT
územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost
ÚSES a navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí
trvalou funkčnost ÚSES
c
střet
zastavitelných
ploch a jiných
záměrů na
provedení
změn v území
V_1, XIII_2
střet
zastavitelných
ploch a záměru
silnice ze ZUR,
koridoru VRT
územní plán posoudí jednotlivé střety a navrhne řešení –
formou změny lokalizace jednotlivého záměru či návrhem
funkčního vymezení
Křivsoudov:
ŢP:


Vyváţená skladba území
Kvalitní plochy rozptýlené a sídelní
zeleně
-
Území ovlivněné dálnicí D1
Prašnost a hlučnost z průjezdné
dopravy při komplikacích na D1
Stará ekologická zátěţ
Zemědělský areál
Plochy ovlivněné vodní erozí
SOCDEM:






Kvalitní ţivotní prostředí
Dostupnost Čechtic – lokálního centra
vybavenosti
Základní vybavenost – obchod, pošta,
MŠ, restaurace
Rozvoj kulturního ţivota
Rozvojové plochy pro bydlení
Vodovod, el. energie, ČOV Křivsoudov

-
Dobrá prostupnost území – krátkodobá
rekreace
Území ovlivněné dálnicí D1
Prašnost a hlučnost z průjezdné
dopravy při komplikacích na D1
Chybí kanalizace s ČOV – Lhota
Bubeneč, Jenišovice
92
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
HOSP:



Zemědělské areály
Dobrá dostupnost dálnice D1(sjezd
Loket)
Rozvojové plochy pro výrobu
-
Špatná dostupnost Vlašimi – místního
pracovištního centra
Omezené aktivity umoţňující
zaměstnanost
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
SOCDEM +
HOSP +
Charakteristika: obec je charakteristická svou vyváţeností územních podmínek a dobrou dostupností
dálnice D1.. Blízkost dálnice D1 a místního centra Čechtic jí dodává navíc moţnost rozvoje bydlení
v RD, bez nutné návaznosti na zemědělskou nebo průmyslovou výrobu v místě.
Poţadavek na změny:
ŢP + :beze změny,
SOCDEM + : beze změny, plochy pro bydlení odpovídající velikosti sídla
HOSP + : beze změny
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. stabilizuje vhodné plochy pro bydlení s ohledem na velikost sídla
4. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
5. stabilizuje plochy pro občanskou vybavenost
6. stabilizuje plochy pro výrobu
7. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
8. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
9. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
10. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
11. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
12. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:


ZU3: zastavěné území v záplavě a údolní nivě
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:


ZD3: dopravní zatíţení souběţné komunikace s D1
ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou II/150
Zvýšení intenzity dopravy
Zatíţení nákladní dopravou
93
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Závady hygienické:





ZH3: Rezzo a nebezpečné látky A nebo B
ZH4: staré ekologické zátěţe – podklad MŢP, KUSK
ZH5: Brownfields vč. novodobé brownfields - fotovoltaika
ZH6: oblasti přímo ovlivněné D1 – zejména v oblasti HŢP
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV – přidruţené obce
Ohroţení v území:


OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: záplavové území
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Stav
ZU3
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD3
Lokální
PURU
Trvá
ZD6
Lokální
PURU
Trvá
ZH3
Lokální
PURU
Trvá
ZH4
Lokální
PURU
Trvá
ZH5
Lokální
PURU
Trvá
ZH6
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
Odůvodnění
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení vodního reţimu v krajině
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Územní plán prověří rozvojová území s ohledem na
zatíţení uvedené silnice, návrh funkčního vyuţití musí
být proveden i s ohledem na nárazové zatíţení
způsobené dopravní kalamitou na D1
Uzemní plán prověří problematiku dopravního
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách. V dopravní koncepci prověří moţnost
odvedení dopravy ze zastavěného území.
Územní plán při vymezování ploch s rozdílným
způsobem vyuţití zohlední objekty zařazené do
skupiny A nebo B s umístěním nebezpečných látek a
objekty registru emisního znečištění
územní plán posoudí moţnost asanací ploch a
navrhne jejich další vyuţití
Územní plán navrhne koncepční řešení pro vyuţití
brownfields i budoucí vyuţití pozemků po
fotovoltaických elektrárnách jakoţto novodobých
brownfields
Územní plán zohlední problematiku hlukového
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
94
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
A
2
C
1
D
1,4,6,7
E
4,6,
F
3,5,9,10
H
2,8,9
I
2,5,6
J
6,7
K
4,5
L
3,6,10,11
O
1
Q
5
Poţadavky
technická infrastruktura – vodní zdroje, vrty, ČOV – územní plán posoudí
vhodnost umístění a případně navrhne řešení, které nebude v rozporu
s dopravní infrastrukturou
staré ekologické zátěţe – územní plán navrhne asanaci starých zátěţí,
vymezí přesné trasování ÚSES do podrobnosti parcel a zhodnotí návrh
zastavitelných ploch s ohledem na moţné ohroţení hygieny ţivotního
prostřed
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
vybavenosti včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které
jsou ve střetu
ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a
navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost ÚSES;
při návrhu budou přednostně vyuţívány funkční části ÚSES i další přírodní
prvky krajiny
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných
zdrojů potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry
v území a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor
ZPF mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich
dalšího záboru
oblast přímo ovlivněná D1 – územní plán ověří vhodnost rozvojových ploch
v dosahu hluku a emisí od dopravy z dálnice D1 a navrhne opatření
k zamezení dopadu na území; v případě návrhu rozvojových ploch musí být
součástí regulací návrh technických nebo jiných opatření pro podmíněné
vyuţití staveb
záplavové území včetně aktivní zóny – územní plán posoudí všechny
rozvojové záměry i stav území a navrhne opatření, která zajistí ochranu
95
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
R
2,7,8
záplavového území či aktivní zóny
jiná ochranná pásma – vyhlášená i ze zákona - – územní plán posoudí
vhodnost rozvojových lokalit a jednotlivý záměrů a navrhne způsob řešení –
formou změny lokalizace záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
B) Vzájemné střety záměrů:
b
střet ÚSES a
jiných záměrů
na provedení
změn v území
XV_1 střet
ÚSES a
koridoru VRT
územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost
ÚSES a navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí
trvalou funkčnost ÚSES
c
střet
zastavitelných
ploch a jiných
záměrů na
provedení
změn v území
XIII_1 a 2 střet
zastavitelných
ploch
s koridorem
VRT a USES
ZUR
územní plán posoudí jednotlivé střety a navrhne řešení –
formou změny lokalizace jednotlivého záměru či návrhem
funkčního vymezení
Kuňovice:
ŢP:






Kvalitní plochy rozptýlené a sídelní
zeleně
Ţádný velký znečišťovatel
Kvalitní plochy nivy
-
Zemědělský areál
Nízká lesnatost území
Chybí ČOV
Území ovlivněné vodní erozí
SOCDEM:
Dobrá dostupnost do Vlašimi a Čechtic
– vybavenost
Kvalitní ţivotní prostředí včetně sídelní
zeleně
El. energie
-
Zemědělský areál
Nízká vybavenost obce
Chybí kanalizace s ČOV
Dopravní zatíţení obce – silnice II.tř.
112
-
Omezené aktivity umoţňující
zaměstnanost
HOSP:



Zemědělský areál
Silnice II. tř. - 112
Dostupnost do Vlašimi jako
pracovištního centra
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
SOCDEM HOSP +
Charakteristika: obec při silnici II. třídy s dobrou dostupností do Vlašimi i Čechtic. Dostupnost těchto
center jí dodává moţnost rozvoje bydlení v RD,bez nutné návaznosti na výrobu v místě.
Poţadavek na změny:
ŢP + beze změn
SOCDEM - beze změn, rozvoj bydlení podmíněn technickou a občanskou vybaveností obce
HOSP + beze změn, nevymezovat plochy výroby
96
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. stabilizuje vhodné plochy pro bydlení
4. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
5. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
6. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
7. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
8. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
9. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
10. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:


ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:

ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou – II/112
Zvýšení intenzity dopravy
Zatíţení nákladní dopravou
Závady hygienické:

ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV
Ohroţení v území:

OH2: Plochy ZPF ohroţené vodní erozí
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Stav
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD5
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
Odůvodnění
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Uzemní plán prověří problematiku dopravního
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách. V dopravní koncepci prověří moţnost
odvedení dopravy ze zastavěného území.
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
97
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
OH2
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity
Typ
střetu
Číslo
střetu
A
2
B
6
D
7
F
10
I
6
J
7
K
5
L
11
Poţadavky
technická infrastruktura – vodní zdroje, vrty, ČOV – územní plán posoudí
vhodnost umístění a případně navrhne řešení, které nebude v rozporu
s dopravní infrastrukturou
pásma hygienické ochrany, ochranná pásma vodních zdrojů – územní plán
posoudí vhodnost záměru ČOV, dopravní infrastruktury, případně
zastavitelných ploch a navrhne způsob řešení – formou změny lokalizace
záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou
ve střetu
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů
potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry v území
a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor ZPF
mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
Libež:
ŢP:




Vysoká lesnatost území
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Vyšší podíl vodních toků (Blanice,
Chotýšanka)
Dochované soustavy mezí
-
Území ovlivněné při komplikacích na
dálnicí D1
Stará ekologická zátěţ
Chybí ČOV
98
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
-







Území ovlivněné vodní erozí
Půdy 4. a 5. třídy ochrany
SOCDEM:
Dostupnost dálnice D1
Kvalitní ţivotní prostředí
Vodovod, el. Energie
Dobrá prostupnost území – krátkodobá
rekreace
Dobrá dostupnost Vlašimi – místního
centra vybavenosti
Chatové osady a areály mlýnů
Rozvojové plochy pro bydlení
-
Chatové osady
-
Nízká vybavenost obce
Chybí kanalizace s ČOV
Zastavěné území omezeno záplavou
Blanice a Chotýšanky (aktivní zona)
-
Omezené aktivity umoţňující
zaměstnanost
Ţádné vhodné plochy pro výrobu či
průmysl
HOSP:


Dostupnost dálnice D1
Dostupnost do Vlašimi jako
pracovištního centra
-
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
SOCDEM +
HOSP Charakteristika: obec severně od Vlašimi s dobrou dostupností dálnice D1. Tato poloha jí dodává
moţnost rozvoje bydlení v RD, bez nutné návaznosti na zemědělskou nebo průmyslovou výrobu
v místě
Poţadavek na změny:
ŢP + beze změn
SOCDEM + beze změn, moţný mírný nárůst ploch pro bydlení
HOSP – beze změn, nevymezovat nové plochy
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. navrhne vhodné plochy pro bydlení s ohledem na velikost sídla
4. stabilizuje plochy chatových oblastí
5. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
6. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Vlašimi
7. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
8. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
9. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
10. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
11. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
12. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
99
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:



ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU3: zastavěné území v záplavě či údolní nivě
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:

ZD3: dopravní zatíţení souběţné komunikace s D1
Závady hygienické:



ZH4: staré ekologické zátěţe – podklad MŢP, KUSK
ZH6: oblasti přímo ovlivněné D1 – zejména v oblasti HŢP
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV
Ohroţení v území:


OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: záplavové území
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Stav
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU3
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD3
Lokální
PURU
Trvá
ZH4
Lokální
PURU
Trvá
ZH6
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
Odůvodnění
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení vodního reţimu v krajině
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Územní plán prověří rozvojová území s ohledem na
zatíţení uvedené silnice, návrh funkčního vyuţití musí
být proveden i s ohledem na nárazové zatíţení
způsobené dopravní kalamitou na D1
územní plán posoudí moţnost asanací ploch a
navrhne jejich další vyuţití
Územní plán zohlední problematiku hlukového
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
100
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
SL4
Lokální
PURU
Trvá
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
D
4,6
E
4,6
F
9
H
8
I
5
J
6
K
4
L
10
O
1
P
1
Q
4
Poţadavky
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou
ve střetu
ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a
navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost ÚSES; při
návrhu budou přednostně vyuţívány funkční části ÚSES i další přírodní prvky
krajiny
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů
potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry v území
a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor ZPF
mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
oblast přímo ovlivněná D1 – územní plán ověří vhodnost rozvojových ploch
v dosahu hluku a emisí od dopravy z dálnice D1 a navrhne opatření
k zamezení dopadu na území; v případě návrhu rozvojových ploch musí být
součástí regulací návrh technických nebo jiných opatření pro podmíněné
vyuţití staveb
ochranné pásmo letiště a letecké stavby – územní plán posoudí vhodnost
rozvojových lokalit a jednotlivý záměrů a navrhne způsob řešení – formou
změny lokalizace záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
záplavové území včetně aktivní zóny – územní plán posoudí všechny rozvojové
záměry i stav území a navrhne opatření, která zajistí ochranu záplavového
území či aktivní zóny
101
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Loket:
ŢP:




Vyváţenost územních podmínek
PHO Ţelivka
Lokalita Natura 2000 - Ţelivka
Kvalitní plochy rozptýlené a sídelní
zeleně
-





SOCDEM:
Kvalitní ţivotní prostředí – mimo Loket Brzotice
Vodovod, el. energie, ČOV Loket a
Brzotice
Dobrá prostupnost územím –
krátkodobá rekreace
Základní vybavenost Loket – Brzotice
McDonald
-
Zemědělský areál, zatíţení území
zemědělskou technikou
Chybí ČOV ( přidruţené obce)
Plochy ovlivněné vodní erozí
Území ovlivněné procházející dálnicí
D1
Staré ekologické zátěţe
Zemědělský areál
Chybí ČOV (přidruţené obce)
Nízká vybavenost obcí (mimo LoketBrzotice)
Poddolované území
Zatíţení území procházející dálnicí D1
HOSP:





Zemědělský areál
Menší spíše rodinné podniky
Dostupnost do Prahy jako pracovištního
centra
Dálnice D1
Podnikatelské aktivity – sluţby v oblasti
dopravy (STK, autoservisy, autosalon)

-
Montáţní firma - střechy
PHO Ţelivka
Rozestavěný areál Outlet –
„brownfield“
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP SOCDEM HOSP Charakteristika: obec charakteristická svou nevyváţeností územních podmínek. Poloha u dálnice D1
jí dává potenciál rozvoje i v oblasti výroby a skladování. Část území ovlivněna procházejícím pásmem
hygienické ochrany Vodárenské nádrţe Ţelivka.
Poţadavek na změny:
ŢP - beze změn
SOCDEM - moţné vymezení ploch pro bydlení podmíněné plochami pro vybavenost
HOSP - nevyuţitý rozvojový potenciál v oblasti Loket – Brzotice, přednostní vyuţití „BF“, v ostatních
sídlech nevymezovat plochy pro výrobu
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím a bylo vyuţito polohy u dálnice D1 pro rozvoj
3. navrhne vhodné plochy pro bydlení s ohledem na velikost sídla
4. stabilizuje, případně navrhne rozšíření plochy občanského vybavení
102
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
5. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel a z hlediska problémové dopravy zemědělské techniky
6. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Prahy jako pracovištního
centra
7. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
8. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
9. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
10. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
11. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
12. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:


ZU3: Zastavěné území v záplavě a údolní nivě
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:



ZD1: chybějící odstavná stání tranzitní dopravy
ZD3: dopravní zatíţení souběţné komunikace s D1
ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou
Zvýšení intenzity dopravy
Zatíţení nákladní dopravou
Závady hygienické:



ZH5: Brownfields vč. novodobé brownfields - fotovoltaika
ZH6: oblasti přímo ovlivněné D1 – zejména v oblasti HŢP
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV- přidruţené obce
Ohroţení v území:



OH1: poddolovaná území
OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: záplavové území
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Stav
ZU3
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD 1
Lokální
PURU
Trvá
ZD3
Lokální
PURU
Trvá
ZD5
Lokální
PURU
Trvá
Odůvodnění
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení vodního reţimu v krajině
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Územní plán prověří vhodné plochy pro odstavná
stání tranzitní dopravy a jejich technického a
obsluţného zázemí a vymezí je v návrhu
Územní plán prověří rozvojová území s ohledem na
zatíţení uvedené silnice, návrh funkčního vyuţití musí
být proveden i s ohledem na nárazové zatíţení
způsobené dopravní kalamitou na D1
Uzemní plán prověří problematiku dopravního
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
103
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
ZH5
Lokální
PURU
Trvá
ZH6
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH1
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
plochách. V dopravní koncepci prověří moţnost
odvedení dopravy ze zastavěného území.
Územní plán navrhne koncepční řešení pro vyuţití
brownfields i budoucí vyuţití pozemků po
fotovoltaických elektrárnách jakoţto novodobých
brownfields
Územní plán zohlední problematiku hlukového
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán zohlední plochy poddolovaných územích
a
nebude
navrhovat
zastavitelné
plochy
v poddolovaném území.
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo střetu
B
1,4
D
1,3,4,6,7
E
1,4
F
3,4,5,8,9,10
H
7,8,9
Poţadavky
pásma hygienické ochrany, ochranná pásma vodních zdrojů – územní
plán posoudí vhodnost záměru ČOV, dopravní infrastruktury, případně
zastavitelných ploch a navrhne způsob řešení – formou změny lokalizace
záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
vybavenosti včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní
vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické
vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které
jsou ve střetu
ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a
navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost
ÚSES; při návrhu budou přednostně vyuţívány funkční části ÚSES i další
104
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
I
2,4,6
J
2,3,4,6,7
K
2,4,5
L
3,4,5,6,10,11
O
1
Q
5
R
4,7
přírodní prvky krajiny
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních
tras VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných
zdrojů potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a
technické infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována
celistvost areálů památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry
v území a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na
zábor ZPF mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území
a navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich
dalšího záboru
oblast přímo ovlivněná D1 – územní plán ověří vhodnost rozvojových
ploch v dosahu hluku a emisí od dopravy z dálnice D1 a navrhne opatření
k zamezení dopadu na území; v případě návrhu rozvojových ploch musí
být součástí regulací návrh technických nebo jiných opatření pro
podmíněné vyuţití staveb
záplavové území včetně aktivní zóny – územní plán posoudí všechny
rozvojové záměry i stav území a navrhne opatření, která zajistí ochranu
záplavového území či aktivní zóny
jiná ochranná pásma – vyhlášená i ze zákona - – územní plán posoudí
vhodnost rozvojových lokalit a jednotlivý záměrů a navrhne způsob řešení
– formou změny lokalizace záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
B) Vzájemné střety záměrů:
b
střet ÚSES a
jiných záměrů
na provedení
změn v území
X_1 střet ÚSES
a koridoru VRT
územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost
ÚSES a navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí
trvalou funkčnost ÚSES
c
střet
zastavitelných
ploch a jiných
záměrů na
provedení
změn v území
XIII_ 2 střet
zastavitelných
ploch
s koridorem
VRT
územní plán posoudí jednotlivé střety a navrhne řešení –
formou změny lokalizace jednotlivého záměru či návrhem
funkčního vymezení
Louňovice pod Blaníkem:
ŢP:






Vysoká lesnatost území
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Vyšší podíl vodních ploch
Zemědělská produkce na omezených
plochách
Plocha CHKO
Ţádný velký znečišťovatel

ČOV Lounovice p. Blaníkem
-
Zemědělské areály
Stará ekologická zátěţ
Vysoký podíl ploch s erozí
Zatíţení dopravou
SOCDEM:


Dobrá dostupnost do Vlašimi –
vybavenost
Kvalitní ţivotní prostředí


Vodovod, el. energie, plynofikace, ČOV
Lounovice p. Blaníkem
Dobrá prostupnost území – krátkodobá
rekreace
105
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014



Obrovský rekreační potenciál –
Podblanicko
Základní vybavenost ( MŠ, ZŠ, pošta,
obchod)
Nemovitá kulturní památka, rozhledna,
muzeum
-
Zemědělské areály,i v centru
Chybí kanalizace s ČOV, vodovod
v okolních obcích
Omezení dané stupněm ochrany
přírody
Zatíţení dopravou
Dostupnost základního školství od
6.třídy
HOSP:




Zemědělský areál
Sluţby vč. ubytovacích kapacit
Dostupnost do Vlašimi jako
pracovištního centra
Menší rozvojová plocha pro výrobu
-
Ţádné velký zaměstnavatel
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
SOCDEM +
HOSP –
Charakteristika: obec v CHKO Blaník, charakteristická dominantními podmínkami pro ţivotní
prostředí a rekreačním potenciálem.
Poţadavek na změny:
ŢP + beze změn, udrţet vysokou kvalitu prostředí
SOCDEM + rozvoj bez ovlivnění kvality ŢP
HOSP – vyuţívat stávající potenciál území, nehledat nové plochy; primární určení rekreační – plochy
pro vybavenost
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. stabilizuje vhodné plochy pro bydlení
4. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
aţ střednědobé rekreace
5. vytvoří podmínky pro rozvoj střednědobé rekreace
6. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Vlašimi
7. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
8. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
9. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
10. vytvoří podmínky pro stabilizaci cyklotrasy, případně určí moţnosti jejího rozšíření či
rozvětvení
11. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
12. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
13. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:

ZU3: zastavěné území v záplavě či údolní nivě
106
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Závady dopravní:


ZD2: dopravní zatíţení propojení Kolín – D3
ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou – II/150
Zvýšení intenzity dopravy
Zatíţení nákladní dopravou
Závady hygienické:




ZH3: Rezzo a nebezpečné látky A nebo B
ZH4: staré ekologické zátěţe
ZH5:brownfields vč. novodobé brownfields - fotovoltaika
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV- přidruţené obce
Ohroţení v území:



OH1: poddolovaná území
OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: záplavové území
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Stav
ZU3
Lokální
PURU
Trvá
ZD 2
Regionální
PURU
Trvá
ZD5
Lokální
PURU
Trvá
ZH3
Lokální
PURU
Trvá
ZH4
Lokální
PURU
Trvá
ZH5
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH1
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
Odůvodnění
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení vodního reţimu v krajině
územní plán, zásady územního rozvoje prověří
prostupnost územím a navrhne kompenzační
opatření formou zkapacitnění, přemístění nebo
naopak omezení průjezdnosti vybraných silnic
Uzemní plán prověří problematiku dopravního
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách. V dopravní koncepci prověří moţnost
odvedení dopravy ze zastavěného území.
Územní plán při vymezování ploch s rozdílným
způsobem vyuţití zohlední objekty zařazené do
skupiny A nebo B s umístěním nebezpečných látek a
objekty registru emisního znečištění
územní plán posoudí moţnost asanací ploch a
navrhne jejich další vyuţití
Územní plán navrhne koncepční řešení pro vyuţití
brownfields i budoucí vyuţití pozemků po
fotovoltaických elektrárnách jakoţto novodobých
brownfields
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán zohlední plochy poddolovaných územích
a
nebude
navrhovat
zastavitelné
plochy
v poddolovaném území.
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
107
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo střetu
D
1,2,4,6,7
E
4,6
F
3,5,6,8,9,10
G
1,2,3,4,5,6,9,10,11
H
2,4,5,7,8,9
I
2,4,5,6
J
6,7
K
4
L
3,7,10,11
N
2,3
Q
3,4,5
Poţadavky
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení
kříţení a souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a
ověří nutnost úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a
dopravní infrastruktury; ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel
mimo koridor technické vybavenosti včetně způsobů kříţení;
zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na moţnost
zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení
kříţení a souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a
ověří nutnost úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a
dopravní infrastruktury; ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel
mimo koridor technické infrastruktury včetně způsobů kříţení;
zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na moţnost
zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí,
které jsou ve střetu
plochy ochrany přírody a krajiny – územní plán posoudí vhodnost
jednotlivých záměrů a navrhne koncepci řešení, která minimalizuje
dopad na plochy ochrany přírody nebo jej zcela eliminuje
ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost
ÚSES a navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou
funkčnost ÚSES; při návrhu budou přednostně vyuţívány funkční
části ÚSES i další přírodní prvky krajiny
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění
nadzemních tras VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších
záměrů technické infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat
zátěţi z dopravy a jiných zdrojů potenciálního znečištění ve všech
směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a
technické infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla
zachována celistvost areálů památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a
záměry v území a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo
menší vliv na zábor ZPF mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav
území a navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez
moţnosti jejich dalšího záboru
horninové prostředí – územní plán prověří vhodnost jednotlivých
záměrů s ohledem na výskyt nerostných surovin a navrhne způsob
řešení – formou změny lokalizace návrhu nebo návrhem funkčního
vyuţití
záplavové území včetně aktivní zóny – územní plán posoudí všechny
108
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
R
4,6,7
rozvojové záměry i stav území a navrhne opatření, která zajistí
ochranu záplavového území či aktivní zóny
jiná ochranná pásma – vyhlášená i ze zákona - – územní plán
posoudí vhodnost rozvojových lokalit a jednotlivý záměrů a navrhne
způsob řešení – formou změny lokalizace záměru nebo návrhem
funkčního vyuţití
B) Vzájemné střety záměrů:
b
střet ÚSES a
jiných záměrů
na provedení
změn v území
IX_3 a XV_1
střet ÚSES a
koridoru studie
propojení D1 a
D3 a koridoru
VRT
územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost
ÚSES a navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí
trvalou funkčnost ÚSES
c
střet
zastavitelných
ploch a jiných
záměrů na
provedení
změn v území
IX_2, XIII_1 a 2
střet
zastavitelných
ploch
s koridorem
Studie propojení
D1 a D3,
koridorem VRT
a USES ZUR
územní plán posoudí jednotlivé střety a navrhne řešení –
formou změny lokalizace jednotlivého záměru či návrhem
funkčního vymezení
Miřetice:
ŢP:




Dostupnost rekreačních lesů –
Vracovice, směr Javorník
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně v
krajině
Ţádný velký znečišťovatel
Nízké zatíţení dopravou
-
Nízká lesnatost katastru
Zemědělský areál
Chybí ČOV
-
Zemědělský areál
Zemědělská funkce v centru obce
Nízká vybavenost obce
Chybí kanalizace s ČOV
SOCDEM:




Nízké zatíţení dopravou
Dobrá dostupnost do Vlašimi –
vybavenost
Kvalitní ţivotní prostředí
Vodovod, el. energie
HOSP:

Zemědělský areál

Dostupnost do Vlašimi jako
pracovištního centra
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP SOCDEM HOSP +
109
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Charakteristika: obec je charakteristická svou vyváţeností mezi kvalitní přírodou (mimo vlastní
katastr) a slušným zázemím pro zemědělskou výrobu. Blízkost Vlašimi jí dodává navíc moţnost
rozvoje bydlení v RD, bez nutné návaznosti na zemědělskou nebo průmyslovou výrobu v místě.
Poţadavek na změny:
ŢP – podpora členění krajiny, doplnění krajinné a obecní zeleně
SOCDEM – rozvoj přiměřený velikosti obce, nárůst 3 – 5 domů, doplňovat logickou strukturu osídlení
HOSP + zemědělská obec, nemá potenciál k výrobě ani sluţbám
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím; moţná je změna zemědělských ploch na plochy s vyšší ekologickou stabilitou
3. stabilizuje vhodné plochy pro bydlení formou zahuštění sídla bez negativního dopadu na
urbanistickou strukturu
4. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
5. vytvoří podmínky pro další moţnost rozšíření zemědělské činnosti v obci
6. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Vlašimi
7. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
8. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
9. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
10. vytvoří podmínky pro stabilizaci cyklotrasy, případně určí moţnosti jejího rozšíření či
rozvětvení
11. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
12. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
13. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:


ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:

ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou
Zvýšení intenzity dopravy
Zatíţení nákladní dopravou – II/112
Závady hygienické:

ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV
Ohroţení v území:

OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
110
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Označení
Význam
Původ
Odůvodnění
Stav
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD6
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Uzemní plán prověří problematiku dopravního
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách. V dopravní koncepci prověří moţnost
odvedení dopravy ze zastavěného území.
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
A
2
B
6
D
4,7
E
4
F
9,10
H
9
Poţadavky
technická infrastruktura – vodní zdroje, vrty, ČOV – územní plán posoudí
vhodnost umístění a případně navrhne řešení, které nebude v rozporu
s dopravní infrastrukturou
pásma hygienické ochrany, ochranná pásma vodních zdrojů – územní plán
posoudí vhodnost záměru ČOV, dopravní infrastruktury, případně
zastavitelných ploch a navrhne způsob řešení – formou změny lokalizace
záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou
ve střetu
ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a
navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost ÚSES; při
111
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
I
6
J
6,7
K
4,5
L
11
návrhu budou přednostně vyuţívány funkční části ÚSES i další přírodní prvky
krajiny
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů
potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry v území
a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor ZPF
mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
B) Vzájemné střety záměrů
c
střet
zastavitelných
ploch a jiných
záměrů na
provedení
změn v území
XIII_2 střet
zastavitelných
ploch
s koridorem
VRT
územní plán posoudí jednotlivé střety a navrhne řešení –
formou změny lokalizace jednotlivého záměru či návrhem
funkčního vymezení
Mnichovice:
ŢP:










Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Historické aleje
Vodní plocha
Ţádný velký znečišťovatel
Nízké zatíţení dopravou
SOCDEM:
Nízké zatíţení dopravou
Hraniční dostupnost do Vlašimi –
vybavenost
El. energie
Dobrá prostupnost území – krátkodobá
rekreace
Kvalitní dochované prostředí, arch. a
urb. hodnotné území
-
Nízká lesnatost území
Zemědělská krajina
Zemědělský areál
Stará ekologická zátěţ
Chybí ČOV (záměr na ČOV Keblov)
Plochy ohroţené vodní erozí
-
Zemědělský areál
Nízká vybavenost obce
Chybí kanalizace s ČOV, vodovod
pouze malá část obč. vybavení
Dostupnost základního školství + MŠ
-
HOSP:



Zemědělský areál
Dostupnost do Vlašimi jako
pracovištního centra
Rekreační potenciál – lokální hodnoty
-
Ţádné vhodné plochy pro výrobu či
průmysl
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
SOCDEM HOSP -
112
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Poţadavek na změny:
ŢP + beze změny, ochrana krajinné a obecní zeleně
SOCDEM - vyuţití potenciálu pro krátkodobou rekreaci, moţný nárůst pro bydlení – zahuštění bez
ovlivnění urbanistické struktury obce
HOSP – není potenciál s výjimkou drobných sluţeb, potenciál rekreace - farmy
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím; moţná je změna zemědělských ploch na plochy s vyšší ekologickou stabilitou
3. stabilizuje vhodné plochy pro bydlení formou zahuštění sídla bez negativního dopadu na
urbanistickou strukturu
4. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
5. vytvoří podmínky pro další moţnost rozšíření zemědělské činnosti v obci bez dopadu na
obytnou funkci
6. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
7. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
8. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
9. vytvoří podmínky pro stabilizaci cyklotrasy, případně určí moţnosti jejího rozšíření či
rozvětvení
10. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
11. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
12. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:


ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady hygienické:



ZH4: staré ekologické zátěţe – podklad MŢP, KUSK
ZH6: oblasti přímo ovlivněné D1 – zejména v oblasti HŢP
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV
Ohroţení v území:

OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Stav
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
Odůvodnění
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
113
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
ZH4
Lokální
PURU
Trvá
ZH6
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
územní plán posoudí moţnost asanací ploch a
navrhne jejich další vyuţití
Územní plán zohlední problematiku hlukového
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
A
2
C
1
D
4,7
E
4
F
4,10
H
9
I
6
J
3,4,6,7
Poţadavky
technická infrastruktura – vodní zdroje, vrty, ČOV – územní plán posoudí
vhodnost umístění a případně navrhne řešení, které nebude v rozporu
s dopravní infrastrukturou
staré ekologické zátěţe – územní plán navrhne asanaci starých zátěţí, vymezí
přesné trasování ÚSES do podrobnosti parcel a zhodnotí návrh zastavitelných
ploch s ohledem na moţné ohroţení hygieny ţivotního prostřed
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou
ve střetu
ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a
navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost ÚSES; při
návrhu budou přednostně vyuţívány funkční části ÚSES i další přírodní prvky
krajiny
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů
potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
114
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
K
4,5
L
4,5,11
památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry v území
a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor ZPF
mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
B) Vzájemné střety záměrů
c
střet
zastavitelných
ploch a jiných
záměrů na
provedení
změn v území
XIII_ 2 střet
zastavitelných
ploch
s koridorem
VRT
územní plán posoudí jednotlivé střety a navrhne řešení –
formou změny lokalizace jednotlivého záměru či návrhem
funkčního vymezení
Načeradec
ŢP:

Historické aleje





Vodovod, el. energie, ČOV Načeradec
Kvalitní dochované prostředí, arch. a
urb. hodnotné území
Velké mnoţství lokálních hodnot
Památková zóna Načeradec
Roztříštěnost sídel – centrum
Načeradec
Blízkost CHKO Blaník – rekreační
potenciál – ubytovací kapacity
Podblanicko
Plochy pro bydlení
Dostupnost ZŠ a MŠ v sídle



Zemědělský areál
Výrobní plocha
Rekreační potenciál – lokální hodnoty
-
Zatíţení dopravou
Nízký podíl lesních ploch
Zemědělská krajina
Zemědělský areál
Velký znečišťovatel
Stará ekologická zátěţ
Plochy ohroţené vodní erozí
Chybí ČOV (přidruţené obce)
-
Chybí dostupnost do větších center
Roztříštěnost sídel – špatná
dostupnost i základní vybavenosti
Zemědělský areál
Nízká vybavenost přidruţených obcí
Chybí kanalizace s ČOV (přidruţené
obce)
SOCDEM:




-
HOSP:
-
Hraniční dostupnost do Vlašimi jako
pracovištního centra
Omezené aktivity umoţňující
zaměstnanost
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP SOCDEM +
HOSP Charakteristika: město je charakteristické velkými rozdíly a kontrasty – dříve spádová obec dnes
nestahuje výrazně své okolí, je mimo vyšší dostupnost. Má velké mnoţství roztříštěných malých sídel
115
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
ve správním obvodu. Přitom se jedná o sídlo s velkým potenciálem pro rekreaci a vybavenost –
zejména s ohledem na okolní krajinu a dostupnost CHKO Blaník.
Poţadavek na změny:
ŢP – vytvoření koncepce prostupnosti krajinou, koncepce krajinné i městské zeleně, návaznost na
CHKO
SOCDEM + beze změny, vytvoření podmínek pro vybavenost, předpoklad pro spádovost území
HOSP – potenciál zemědělské výroby, ekologické farmy, podpora rekreační funkce
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření,
moţno podpořit regulačním plánem
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím, s doplňující funkcí spádové vybavenosti
3. stabilizuje vhodné plochy pro bydlení, občanskou vybavenost a zemědělství ve smyslu farem
(není nutná návaznost , spíše nevhodná, na zastavěné území)
4. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel a turistů
5. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Vlašimi a CHKO Blaník
6. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
7. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území, moţný poţadavek
na regulační plán
8. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
9. vytvoří podmínky pro stabilizaci cyklotrasy, případně určí moţnosti jejího rozšíření či
rozvětvení
10. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
11. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
12. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:

ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:

ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou – II/150, II/137, II/127
Zvýšení intenzity dopravy
Zatíţení nákladní dopravou
Závady hygienické:




ZH3: Rezzo a nebezpečné látky A nebo B
ZH4: staré ekologické zátěţe – podklad MŢP, KUSK
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV – přidruţené obce
ZH8: bioplynové stanice
Ohroţení v území:

OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
116
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Označení
Význam
Původ
Stav
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD6
Lokální
PURU
Trvá
ZH3
Lokální
PURU
Trvá
ZH4
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
ZH8
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
Odůvodnění
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Uzemní plán prověří problematiku dopravního
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách. V dopravní koncepci prověří moţnost
odvedení dopravy ze zastavěného území.
Územní plán při vymezování ploch s rozdílným
způsobem vyuţití zohlední objekty zařazené do
skupiny A nebo B s umístěním nebezpečných látek a
objekty registru emisního znečištění
územní plán posoudí moţnost asanací ploch a
navrhne jejich další vyuţití
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán zohlední plochy bioplynových stanic,
případně navrhne další vyuţití těchto ploch.
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
A
1
D
4,6
E
4,6
F
3,5,9
G
1,2,3
Poţadavky
technická infrastruktura – vodní zdroje, vrty, ČOV – územní plán posoudí
vhodnost umístění a případně navrhne řešení, které nebude v rozporu
s dopravní infrastrukturou
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
vybavenosti včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které
jsou ve střetu
plochy ochrany přírody a krajiny – územní plán posoudí vhodnost jednotlivých
záměrů a navrhne koncepci řešení, která minimalizuje dopad na plochy
ochrany přírody nebo jej zcela eliminuje
117
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
I
2,5
J
2,6
K
4
L
1,3,5,6,10
R
2,4,7
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných
zdrojů potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a
technické infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována
celistvost areálů památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry
v území a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor
ZPF mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich
dalšího záboru
jiná ochranná pásma – vyhlášená i ze zákona - – územní plán posoudí
vhodnost rozvojových lokalit a jednotlivý záměrů a navrhne způsob řešení –
formou změny lokalizace záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
Ostrov:
ŢP:










Kvalitní plochy nivních půd
Vyšší podíl vodních toků
Zemědělská produkce na omezených
plochách
Plocha CHKO
Ţádný velký znečišťovatel
Nízké zatíţení dopravou
Výrazně členité území
SOCDEM:
Nízké zatíţení dopravou
Hraniční dostupnost do Vlašimi –
vybavenost
Farma Blaník – rekreace, kulturní akce
-
Nízká lesnatost území
Zemědělské areály
Chybí ČOV
-
Zemědělské areály
Zemědělská funkce v centru obce
Nízká vybavenost obce
Chybí kanalizace s ČOV
Dostupnost základního školství + MŠ
-
Ţádné vhodné plochy pro výrobu či
průmysl
HOSP:



Zemědělský areál
Drobní zaměstnavatelé – Farma Blaník
Hraniční dostupnost do Vlašimi jako
pracovištního centra
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
SOCDEM HOSP Charakteristika: obec je charakteristická svou vyváţeností mezi kvalitní přírodou a slušným zázemím
pro zemědělskou výrobu. Blízkost Blaníku ji předurčuje pro rekreační funkci se zvýšenou kvalitou ŢP.
Poţadavek na změny:
ŢP + zachování krajinné struktury, podpora doplnění cestní sítě, ČOV
SOCDEM – rozvojové plochy pouze v rámci sídelní struktury
HOSP – orientace na sluţby v souvislosti s Blaníkem, podpora rekreační funkce
118
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. stabilizuje vhodné plochy pro bydlení a pro rekreaci
4. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
5. stabilizuje plochy pro zemědělskou výrobu, vytvoří podmínky pro řešení střetu mezi výrobou a
ostatními obytnými funkcemi
6. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Vlašimi a Blaník
7. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
8. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
9. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
10. vytvoří podmínky pro stabilizaci cyklotrasy, případně určí moţnosti jejího rozšíření či
rozvětvení
11. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
12. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
13. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:


ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU3: Zastavěné území v záplavě a údolní nivě
Závady dopravní:

ZD2: dopravní zatíţení propojení Kolín – D3
Závady hygienické:


ZH4: staré ekologické zátěţe – podklad MŢP, KUSK
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV
Ohroţení v území:


OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: záplavové území
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Stav
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU3
Lokální
PURU
Trvá
ZD 2
Regionální
PURU
Trvá
Odůvodnění
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení vodního reţimu v krajině
územní plán, zásady územního rozvoje prověří
119
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
ZH4
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
prostupnost územím a navrhne kompenzační
opatření formou zkapacitnění, přemístění nebo
naopak omezení průjezdnosti vybraných silnic
územní plán posoudí moţnost asanací ploch a
navrhne jejich další vyuţití
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
D
6,7
E
6
F
10
G
5,11
I
5,6
J
7
L
7,11
Q
3,5
Poţadavky
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou
ve střetu
plochy ochrany přírody a krajiny – územní plán posoudí vhodnost jednotlivých
záměrů a navrhne koncepci řešení, která minimalizuje dopad na plochy
ochrany přírody nebo jej zcela eliminuje
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů
potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
záplavové území včetně aktivní zóny – územní plán posoudí všechny rozvojové
záměry i stav území a navrhne opatření, která zajistí ochranu záplavového
území či aktivní zóny
120
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
B) Vzájemné střety záměrů:
b
střet ÚSES a
jiných záměrů
na provedení
změn v území
IX_3, XV_1 střet
ÚSES ZUR a
záměru
propojení D1 a
D3 a koridoru
VRT
územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost
ÚSES a navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí
trvalou funkčnost ÚSES
Pavlovice:
ŢP:




Vyšší podíl vodních ploch
Přiměřený podíl lesů
Vysoký podíl kvalitních nivních půd
ČOV



Nízké zatíţení dopravou jádra obce
Výborná dostupnost do Vlašimi –
vybavenost
Výborná dostupnost D1




HOSP:
Zemědělský areál
Výrobní areál
Výborná dostupnost do Vlašimi jako pracovištního centra
Dopravní návaznost na Vlašim i D1
-
Zemědělské areály
Výrobní areál
Zatíţení dopravou Vlašim – D1
Nedostatek krajinné zeleně
SOCDEM:


-
Hodnotné území jádra obce
ČOV, vodovod
Tranzitní doprava kolem obce
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP SOCDEM +
HOSP +
Charakteristika: obec je charakteristická nízkou kvalitou přírodního prostředí a slušným zázemím pro
zemědělskou výrobu. Blízkost Vlašimi jí dodává navíc moţnost rozvoje bydlení v RD, bez nutné
návaznosti na zemědělskou nebo průmyslovou výrobu v místě. Obec má rozvojový potenciál
v návaznosti na dopravu směr Vlašim a D1, v souvislosti s navrhovanou rozvojovou plochou ve
Vlašimi.
Poţadavek na změny:
ŢP – doplnění krajinné zeleně, koncepce zeleně v obci a v rozvojových plochách, prostupnost území
SOCDEM + větší rozvojové plochy diferencované od dopravy a výroby; nutná podmíněnost
vybaveností (restaurace, veřejné prostranství); nutné dobudování ČOV
HOSP + potenciál stávajícího areálu; moţnost provázání výrobních ploch s Vlašimí, návaznost na
dopravní trasu Vlašim – D1
121
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci krajinné a obecní zeleně tak, aby bylo dosaţeno přijatelné úrovně a
ekologické stability území
3. stabilizuje vhodné plochy pro bydlení, které musí být podmíněné doplňující vybaveností
lokálního charakteru
4. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
5. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Vlašimi a D1
6. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
7. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
8. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
9. vytvoří podmínky pro stabilizaci cyklotrasy, případně určí moţnosti jejího rozšíření či rozvětvení
10. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
11. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
12. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
13. návrhové plochy pro výrobu budou mimo střet s obytnou funkcí, v přímé návaznosti na
dopravní propojení D1 - Vlašim
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:
 ZU2: sídla bez základní vybavenosti
 ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:
 ZD2: dopravní zatíţení propojení Kolín – D3
 ZD3: dopravní zatíţení souběţné komunikace s D1
 ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou – II/125
Zvýšení intenzity dopravy
Zatíţení nákladní dopravou
Závady hygienické:
 ZH3: Rezzo a nebezpečné látky A nebo B
 ZH4: staré ekologické zátěţe – podklad MŢP, KUSK
 ZH5: Brownfields vč. novodobé brownfields - fotovoltaika
Ohroţení v území:
 OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
Slabé stránky:
 SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
 SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
 SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
ZU2
Význam
Lokální
Původ
PURU
Stav
Trvá
Odůvodnění
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
122
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD 2
Regionální
PURU
Trvá
ZD3
Lokální
PURU
Trvá
ZD5
Lokální
PURU
Trvá
ZH3
Lokální
PURU
Trvá
ZH4
Lokální
PURU
Trvá
ZH5
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
územní plán, zásady územního rozvoje prověří
prostupnost územím a navrhne kompenzační
opatření formou zkapacitnění, přemístění nebo
naopak omezení průjezdnosti vybraných silnic
Územní plán prověří rozvojová území s ohledem na
zatíţení uvedené silnice, návrh funkčního vyuţití musí
být proveden i s ohledem na nárazové zatíţení
způsobené dopravní kalamitou na D1
Uzemní plán prověří problematiku dopravního
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách. V dopravní koncepci prověří moţnost
odvedení dopravy ze zastavěného území.
Územní plán při vymezování ploch s rozdílným
způsobem vyuţití zohlední objekty zařazené do
skupiny A nebo B s umístěním nebezpečných látek a
objekty registru emisního znečištění
územní plán posoudí moţnost asanací ploch a
navrhne jejich další vyuţití
Územní plán navrhne koncepční řešení pro vyuţití
brownfields i budoucí vyuţití pozemků po
fotovoltaických elektrárnách jakoţto novodobých
brownfields
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo střetu
A
2
D
2,4,7
E
2,4
F
2,3,5,6,9,10
Poţadavky
technická infrastruktura – vodní zdroje, vrty, ČOV – územní plán posoudí
vhodnost umístění a případně navrhne řešení, které nebude v rozporu
s dopravní infrastrukturou
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
vybavenosti včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které
123
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
H
9
I
1,3,6,
J
7
L
2,10,11
R
1,5,7,8
jsou ve střetu
ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a
navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost
ÚSES; při návrhu budou přednostně vyuţívány funkční části ÚSES i další
přírodní prvky krajiny
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných
zdrojů potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a
technické infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována
celistvost areálů památek a jejich kulturní hodnota
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich
dalšího záboru
jiná ochranná pásma – vyhlášená i ze zákona - – územní plán posoudí
vhodnost rozvojových lokalit a jednotlivý záměrů a navrhne způsob řešení –
formou změny lokalizace záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
B) Vzájemné střety záměrů:
a
c
střet dopravní
a technické
infrastruktury
střet
zastavitelných
ploch a jiných
záměrů na
provedení
změn v území
III_1, IV_2
IV_1, IX_2, XIII_
2 střet
zastavitelných
ploch
s koridorem
VRT, záměrem
propojení D1 a
D3, záměrem
plynovodu ze
ZUR SK
územní plán posoudí technické řešení kříţení a souběhu
technické a dopravní infrastruktury a ověří případnou úpravu
trasování
územní plán posoudí jednotlivé střety a navrhne řešení –
formou změny lokalizace jednotlivého záměru či návrhem
funkčního vymezení
Pravonín:
ŢP:










Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Vyšší podíl vodních ploch
Zemědělská produkce na omezených
plochách
Plocha CHKO
Ţádný velký znečišťovatel
Členitý reliéf krajiny
-
Nízká lesnatost území
Zemědělské areály
Stará ekologická zátěţ
Chybí ČOV
SOCDEM:
Dobrá dostupnost do Vlašimi –
vybavenost
Kvalitní ţivotní prostředí
Dobrá prostupnost území – krátkodobá
rekreace
CHKO
-
Roztříštěnost sídel
Zemědělské areály
Chybí kanalizace s ČOV
Dostupnost základního školství
124
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
HOSP:




Zemědělský areál
Dostupnost do Vlašimi jako
pracovištního centra
Dobrá dopravní dostupnost
Rekreační potenciál
-
Omezení CHKO
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
SOCDEM +
HOSP +
Charakteristika: obec je charakteristická svou vyváţeností mezi kvalitní přírodou a slušným zázemím
pro zemědělskou výrobu. Blízkost Vlašimi jí dodává navíc moţnost rozvoje bydlení v RD, bez nutné
návaznosti na zemědělskou nebo průmyslovou výrobu v místě. Výrazný je i silný rekreační potenciál.
Poţadavek na změny:
ŢP + beze změn
SOCDEM + podpora rozvoje bydlení
HOSP + vyuţití stávajících ploch, vyuţití dopravního napojení; orientace na rekreační funkci
ZÁVĚRY VAPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. stabilizuje vhodné plochy pro bydlení
4. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
5. vytvoří podmínky pro další moţnost rozšíření zemědělské činnosti v obci
6. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Vlašimi
7. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
8. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
9. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
10. vytvoří podmínky pro stabilizaci cyklotrasy, případně určí moţnosti jejího rozšíření či
rozvětvení
11. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
12. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
13. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
14. umoţní zvýšení rekreační funkce v území vhodnou volbou regulativů ploch
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:



ZU1: zanedbané památky
ZU3: Zastavěné území v záplavě a údolní nivě
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:

ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou
125
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Zvýšení intenzity dopravy
Zatíţení nákladní dopravou
Závady hygienické:


ZH4: staré ekologické zátěţe – podklad MŢP, KUSK
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV
Ohroţení v území:


OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: záplavové území
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Odůvodnění
Stav
ZU1
Lokální
PURU
Trvá
ZU3
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD5
Lokální
PURU
Trvá
ZH4
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
Územní plán prověří stav památek a navrhne funkční
regulace umoţňující jejich lepší vyuţitelnost
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení vodního reţimu v krajině
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Uzemní plán prověří problematiku dopravního
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách. V dopravní koncepci prověří moţnost
odvedení dopravy ze zastavěného území.
územní plán posoudí moţnost asanací ploch a
navrhne jejich další vyuţití
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
A
2
Poţadavky
technická infrastruktura – vodní zdroje, vrty, ČOV – územní plán posoudí
vhodnost umístění a případně navrhne řešení, které nebude v rozporu
s dopravní infrastrukturou
126
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
B
6
C
2
D
4,6,7
E
4,6
F
9,10
G
10,11
H
8,9
I
5,6
J
6,7
K
4,5
L
10,11
Q
5
R
7,8
pásma hygienické ochrany, ochranná pásma vodních zdrojů – územní plán
posoudí vhodnost záměru ČOV, dopravní infrastruktury, případně
zastavitelných ploch a navrhne způsob řešení – formou změny lokalizace
záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
staré ekologické zátěţe – územní plán navrhne asanaci starých zátěţí, vymezí
přesné trasování ÚSES do podrobnosti parcel a zhodnotí návrh zastavitelných
ploch s ohledem na moţné ohroţení hygieny ţivotního prostřed
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou
ve střetu
plochy ochrany přírody a krajiny – územní plán posoudí vhodnost jednotlivých
záměrů a navrhne koncepci řešení, která minimalizuje dopad na plochy
ochrany přírody nebo jej zcela eliminuje
ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a
navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost ÚSES; při
návrhu budou přednostně vyuţívány funkční části ÚSES i další přírodní prvky
krajiny
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů
potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry v území
a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor ZPF
mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
záplavové území včetně aktivní zóny – územní plán posoudí všechny rozvojové
záměry i stav území a navrhne opatření, která zajistí ochranu záplavového
území či aktivní zóny
jiná ochranná pásma – vyhlášená i ze zákona - – územní plán posoudí
vhodnost rozvojových lokalit a jednotlivý záměrů a navrhne způsob řešení –
formou změny lokalizace záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
B) Vzájemné střety záměrů
b
střet ÚSES a
jiných záměrů
na provedení
změn v území
XV_1 střet
ÚSES ZUR a
koridoru VRT
územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost
ÚSES a navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí
trvalou funkčnost ÚSES
c
střet
zastavitelných
ploch a jiných
XIII_ 2 střet
zastavitelných
ploch
územní plán posoudí jednotlivé střety a navrhne řešení –
formou změny lokalizace jednotlivého záměru či návrhem
funkčního vymezení
127
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
záměrů na
provedení
změn v území
s koridorem
VRT
Psáře:
ŢP:


Kvalitní plochy rozptýlené a liniové
zeleně
Vysoká lesnatost území
-




SOCDEM:
Vodovod, el. energie
Nemovité kulturní památky (tvrz, kostel)
Dobrá prostupnost územím –
krátkodobá rekreace
Vybavenost - obchod
-
Chybí kanalizace s ČOV
Ovlivněné procházející dálnicí D1
Stará ekologická zátěţ – pouze
lokálního významu
Území ovlivněné vodní erozí
Nízká vybavenost obce
Horší dostupnost Vlašimi – místního
centra vybavenosti
Chybí kanalizace s ČOV
Chybí rozvojové plochy pro bydlení
Přivaděč vody na Prahu jde za hranicí
zastavěného území
HOSP:



Dostupnost dálnice D1
Zemědělský areál
Truhlářská výroba, zpracování dřeva
(pila, sušárna)
-
Omezené aktivity umoţňující
zaměstnanost
Absence UP
Chybí rozvojové plochy pro výrobu či
skladování
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP SOCDEM HOSP Charakteristika: obec je charakterizována pouze průměrným ţivotním prostředím a potenciálem pro
hospodářský rozvoj, který není dostatečně vyuţíván. Doprava vede mimo zastavěné území.
Poţadavek na změny:
ŢP – opatření proti erozi, dále beze změny
SOCDEM – plochy bydlení v oblasti Psáře a Dubovka – podmíněné základní vybaveností (restaurace,
veřejné prostranství)
HOSP – návrhové plochy v oblasti Veselka
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby bylo moţné navýšení kvality ţivotního prostředí, zejména
pak ekologicky stabilních ploch
3. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
4. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Vlašimi a D1
5. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
6. vytvoří podmínky pro stabilizaci cyklotrasy, případně určí moţnosti jejího rozšíření či
rozvětvení
128
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
7. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
8. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
9. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
10. vymezí nové rozvojové plochy pro bydlení a výrobu (skladování atd.) s ohledem na zatíţení
dopravou a moţnosti vyuţití sjezdu z D1
11. stávající sídla umoţňují rozšíření funkce bydlení s podmínkou vybavenosti; lokalita Veselka je
vhodná pro návrh komerčního vyuţití pro skladové nebo výrobní vyuţití
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:


ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:




ZD1: chybějící odstavná stání tranzitní dopravy
ZD2: dopravní zatíţení propojení Kolín – D3
ZD3: dopravní zatíţení souběţné komunikace s D1
ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou – D1, II/125
Zvýšení intenzity dopravy
Zatíţení nákladní dopravou
Závady hygienické:



ZH4: staré ekologické zátěţe – podklad MŢP, KUSK
ZH6: oblasti přímo ovlivněné D1 – zejména v oblasti HŢP
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV
Ohroţení v území:


OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: záplavové území
Slabé stránky:




SL1: Bariéry na migračních koridorech – AOPK
SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Stav
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD 1
Lokální
PURU
Trvá
ZD 2
Regionální
PURU
Trvá
Odůvodnění
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Územní plán prověří vhodné plochy pro odstavná
stání tranzitní dopravy a jejich technického a
obsluţného zázemí a vymezí je v návrhu
územní plán, zásady územního rozvoje prověří
prostupnost územím a navrhne kompenzační
opatření formou zkapacitnění, přemístění nebo
naopak omezení průjezdnosti vybraných silnic
129
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
ZD3
Lokální
PURU
Trvá
ZD5
Lokální
PURU
Trvá
ZH4
Lokální
PURU
Trvá
ZH6
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL1
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
Územní plán prověří rozvojová území s ohledem na
zatíţení uvedené silnice, návrh funkčního vyuţití musí
být proveden i s ohledem na nárazové zatíţení
způsobené dopravní kalamitou na D1
Uzemní plán prověří problematiku dopravního
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách. V dopravní koncepci prověří moţnost
odvedení dopravy ze zastavěného území.
územní plán posoudí moţnost asanací ploch a
navrhne jejich další vyuţití
Územní plán zohlední problematiku hlukového
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán prověří funkčnost migračního koridoru,
případně stabilizuje podmínky pro jeho tvorbu
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
D
2,3,4,6
E
6
F
6
L
7
R
7
Poţadavky
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou
ve střetu
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
jiná ochranná pásma – vyhlášená i ze zákona - – územní plán posoudí
130
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
vhodnost rozvojových lokalit a jednotlivý záměrů a navrhne způsob řešení –
formou změny lokalizace záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
Radošovice:
ŢP:


Vyváţená skladba území (orná půda,
TTP, lesy a zastavěné plochy)
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
-





SOCDEM:
Rozvojové plochy pro bydlení
Dobrá dostupnost Vlašimi – místního
centra vybavenosti
Vodovod, el. energie, ČOV Radošovice
Dobrá prostupnost území – krátkodobá
rekreace
Vybavenost – obchod, restaurace
-
Zvýšená hlučnost a prašnost
způsobená dopravou z kamenolomu
Zatíţení území dopravou při
komplikacích na D1 (sjezd Divišov)
Území ovlivněné vodní erozí
Zvýšená hlučnost a prašnost
způsobená dopravou z kamenolomu
Chybí kanalizace s ČOV – Onšovice,
Lipiny u Radošovic
HOSP:




Fungující kamenolom ( na hranici s
Bílkovicemi)
Napojení na dálnici D1 – sjezd Divišov
Dostupnost do Vlašimi jako
pracovištního centra
Zemědělský areál
-
-
Omezené aktivity umoţňující
zaměstnanost (podniky jsou
soukromé, vesměs rodinné)
Ţádné vhodné plochy pro výrobu či
průmysl
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP SOCDEM +
HOSP +
Charakteristika: obec je charakteristická kvalitní přírodou, ale na druhou stranu i zatíţením z
dopravy. Blízkost Vlašimi jí dodává navíc moţnost rozvoje bydlení v RD, bez nutné návaznosti na
zemědělskou nebo průmyslovou výrobu v místě.
Poţadavek na změny:
ŢP - beze změn
SOCDEM + beze změn, moţné vymezení ploch pro bydlení
HOSP + beze změn, moţné vymezení ploch pro drobnou výrobu bez dopravní zátěţe
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. stabilizuje vhodné plochy pro bydlení
4. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
5. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Vlašimi
131
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
6. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
7. vytvoří podmínky pro stabilizaci cyklotrasy, případně určí moţnosti jejího rozšíření či
rozvětvení
8. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
9. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
10. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:



ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU3: Zastavěné území v záplavě a údolní nivě
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:


ZD3: dopravní zatíţení souběţné komunikace s D1
ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou – II/113
Zvýšení intenzity dopravy
Zatíţení nákladní dopravou
Závady hygienické:

ZH4: staré ekologické zátěţe – podklad MŢP, KUSK
Ohroţení v území:



OH1: poddolovaná území
OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: záplavové území
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Stav
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU3
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD3
Lokální
PURU
Trvá
ZD5
Lokální
PURU
Trvá
Odůvodnění
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení vodního reţimu v krajině
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Územní plán prověří rozvojová území s ohledem na
zatíţení uvedené silnice, návrh funkčního vyuţití musí
být proveden i s ohledem na nárazové zatíţení
způsobené dopravní kalamitou na D1
Uzemní plán prověří problematiku dopravního
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách. V dopravní koncepci prověří moţnost
odvedení dopravy ze zastavěného území.
132
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
ZH4
Lokální
PURU
Trvá
OH1
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
územní plán posoudí moţnost asanací ploch a
navrhne jejich další vyuţití
Územní plán zohlední plochy poddolovaných územích
a
nebude
navrhovat
zastavitelné
plochy
v poddolovaném území.
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
D
4,6
E
4,6
F
9,10
I
5
J
6
L
10
N
2
P
1
R
7
Poţadavky
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou
ve střetu
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů
potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
horninové prostředí – územní plán prověří vhodnost jednotlivých záměrů
s ohledem na výskyt nerostných surovin a navrhne způsob řešení – formou
změny lokalizace návrhu nebo návrhem funkčního vyuţití
ochranné pásmo letiště a letecké stavby – územní plán posoudí vhodnost
rozvojových lokalit a jednotlivý záměrů a navrhne způsob řešení – formou
změny lokalizace záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
jiná ochranná pásma – vyhlášená i ze zákona - – územní plán posoudí
vhodnost rozvojových lokalit a jednotlivý záměrů a navrhne způsob řešení –
formou změny lokalizace záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
133
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Rataje:
ŢP:





Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Vyšší podíl vodních ploch
Zemědělská produkce na omezených
plochách
Ţádný velký znečišťovatel
Velmi nízké zatíţení dopravou
-
Průměrné mnoţství lesních porostů
Zemědělský areál
-
Zemědělský areál
Zemědělská funkce v centru obce
Nízká vybavenost obce
-
Ţádné vhodné plochy pro výrobu či
průmysl
SOCDEM:





Nízké zatíţení dopravou
Dobrá dostupnost do Vlašimi –
vybavenost
Kvalitní ţivotní prostředí
ČOV, vodovod
Historická sídelní struktura, zachovalé
hodnoty
HOSP:


Zemědělský areál
Dostupnost do Vlašimi jako
pracovištního centra
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
SOCDEM +
HOSP Charakteristika: obec je charakteristická svou vyváţeností mezi kvalitní přírodou a slušným zázemím
pro zemědělskou výrobu. Blízkost Vlašimi jí dodává navíc moţnost rozvoje bydlení v RD, bez nutné
návaznosti na zemědělskou nebo průmyslovou výrobu v místě.
Poţadavek na změny:
ŢP + beze změny, zvýšení prostupnosti krajiny
SOCDEM + mírný rozvoj ve vztahu na Vlašim
HOSP – beze změny
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. stabilizuje vhodné plochy pro bydlení
4. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
5. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Vlašimi
6. vytvoří podmínky pro stabilizaci cyklotrasy, případně určí moţnosti jejího rozšíření či
rozvětvení
7. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
8. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
134
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
9. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:


ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:

ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou – II/126
Zvýšení intenzity dopravy
Zatíţení nákladní dopravou
Závady hygienické:

ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV - řešeno
Ohroţení v území:

OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Stav
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD5
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
Odůvodnění
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Uzemní plán prověří problematiku dopravního
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách. V dopravní koncepci prověří moţnost
odvedení dopravy ze zastavěného území.
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
135
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
STŘETY:
A) Záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo střetu
A
2
B
6
D
2,3,4,7
E
4,2
F
2,9,10
H
1
K
5
L
1,2,4,5,7,10,11
Q
5
Poţadavky
technická infrastruktura – vodní zdroje, vrty, ČOV – územní plán posoudí
vhodnost umístění a případně navrhne řešení, které nebude v rozporu
s dopravní infrastrukturou
pásma hygienické ochrany, ochranná pásma vodních zdrojů – územní
plán posoudí vhodnost záměru ČOV, dopravní infrastruktury, případně
zastavitelných ploch a navrhne způsob řešení – formou změny
lokalizace záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení
a souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří
nutnost úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní
infrastruktury; ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor
technické vybavenosti včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy
budou navrţeny s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající
dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří
nutnost úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní
infrastruktury; ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor
technické infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy
budou navrţeny s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající
technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí,
které jsou ve střetu
ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES
a navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost
ÚSES; při návrhu budou přednostně vyuţívány funkční části ÚSES i
další přírodní prvky krajiny
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry
v území a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na
zábor ZPF mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav
území a navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez
moţnosti jejich dalšího záboru
záplavové území včetně aktivní zóny – územní plán posoudí všechny
rozvojové záměry i stav území a navrhne opatření, která zajistí ochranu
záplavového území či aktivní zóny
B) Vzájemné střety záměrů
a
c
střet dopravní
a technické
infrastruktury
střet
zastavitelných
ploch a jiných
záměrů na
provedení
změn v území
I_1
XIII_ 2 střet
zastavitelných
ploch
s koridorem
VRT
územní plán posoudí technické řešení kříţení a souběhu
technické a dopravní infrastruktury a ověří případnou úpravu
trasování
územní plán posoudí jednotlivé střety a navrhne řešení –
formou změny lokalizace jednotlivého záměru či návrhem
funkčního vymezení
136
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Řimovice:
ŢP:




Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Zemědělská produkce na omezených
plochách
Ţádný velký znečišťovatel
Velmi nízké zatíţení dopravou
-
Průměrné mnoţství lesních porostů
Zemědělský areál
Chybí kanalizace s ČOV
Měnírna ČEZ – negativní dominanta

Historická sídelní struktura, zachovalé
hodnoty
Vybavenost restaurace, obchod
SOCDEM:




Nízké zatíţení dopravou
Dobrá dostupnost do Vlašimi –
vybavenost
Kvalitní ţivotní prostředí
Dostupnost VTL plynu

-
Zemědělský areál
Nízká vybavenost obce
Chybí kanalizace s ČOV, vodovod
-
Ţádné vhodné plochy pro výrobu či
průmysl
HOSP:


Zemědělský areál
Dostupnost do Vlašimi jako
pracovištního centra
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
SOCDEM HOSP +
Charakteristika: obec je charakteristická svou vyváţeností mezi kvalitní přírodou a slušným zázemím
pro zemědělskou výrobu. Blízkost Vlašimi jí dodává navíc moţnost rozvoje bydlení v RD, bez nutné
návaznosti na zemědělskou nebo průmyslovou výrobu v místě.
Poţadavek na změny:
ŢP + beze změny, zvýšení prostupnosti krajiny
SOCDEM – mírný rozvoj ve vztahu na Vlašim
HOSP + beze změny
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. stabilizuje vhodné plochy pro bydlení
4. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
5. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Vlašimi
6. vytvoří podmínky pro stabilizaci cyklotrasy, případně určí moţnosti jejího rozšíření či
rozvětvení
7. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
8. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
9. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
137
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:


ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady hygienické:


ZH4: staré ekologické zátěţe – podklad MŢP, KUSK
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV
Ohroţení v území:

OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Odůvodnění
Stav
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZH4
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
územní plán posoudí moţnost asanací ploch a
navrhne jejich další vyuţití
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
A
2
D
3,4,7
Poţadavky
technická infrastruktura – vodní zdroje, vrty, ČOV – územní plán posoudí
vhodnost umístění a případně navrhne řešení, které nebude v rozporu
s dopravní infrastrukturou
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
138
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
E
4
F
9,10
H
9
I
4,6
J
6,7
K
4,5
L
10,11
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou
ve střetu
ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a
navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost ÚSES; při
návrhu budou přednostně vyuţívány funkční části ÚSES i další přírodní prvky
krajiny
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů
potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry v území
a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor ZPF
mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
B) Vzájemné střety záměrů
c
střet
zastavitelných
ploch a jiných
záměrů na
provedení
změn v území
XIII_2 střet
zastavitelných
ploch
s koridorem
VRT a USES
ZUR
územní plán posoudí jednotlivé střety a navrhne řešení –
formou změny lokalizace jednotlivého záměru či návrhem
funkčního vymezení
Slověnice:
ŢP:




Vysoká lesnatost území
Kvalitní sídelní zeleň
Vyšší podíl nivních půd
Území bez starých ekologických
zátěţích a velkých znečišťovatelů



Dobrá dostupnost dálnice D1
El. energie
Chatová oblast
-
Zatíţení území dopravou při
komplikacích na D1 (sjezd Divišov)
Území ovlivněné vodní erozí
Chatová oblast
SOCDEM:
-
Zatíţení území dopravou při
komplikacích na D1 (sjezd Divišov)
Chybí kanalizace s ČOV a vodovod
Nízká vybavenost obce
Horší dostupnost Vlašimi – centra
vybavenosti
139
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
HOSP:


Napojení na dálnici D1 – sjezd Divišov
Dostupnost do Prahy jako pracovištního
centra
-
-
Omezené aktivity umoţňující
zaměstnanost (podniky jsou
soukromé, vesměs rodinné)
Ţádné vhodné plochy pro výrobu či
průmysl
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
SOCDEM +
HOSP Charakteristika: obec je charakterizována příznivým ţivotním prostředím. Roztříštěná spádovitost
obce (Vlašim, Divišov, Praha) brzdí i její rozvoj s ohledem na hospodářský a sociální pilíř.
Poţadavek na změny
ŢP + beze změny
SOCDEM + rozvojové plochy pouze pro místní potřeby bez výhledových ploch
HOSP – beze změny, není potenciál území
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. stabilizuje vhodné plochy pro bydlení a rekreaci
4. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
5. vytvoří podmínky pro návrh cyklotrasy nebo cyklostezky
6. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
7. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
8. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
9. stabilizuje plochy individuální rekreace a určí podmínky pro její případné rozšíření nebo
úpravu
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:


ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU3: Zastavěné území v záplavě a údolní nivě
Závady dopravní:


ZD3: dopravní zatíţení souběţné komunikace s D1
ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou – II/113
Zvýšení intenzity dopravy
Zatíţení nákladní dopravou
Závady hygienické:


ZH6: oblasti přímo ovlivněné D1 – zejména v oblasti HŢP
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV
140
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Ohroţení v území:


OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: záplavové území
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Odůvodnění
Stav
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU3
Lokální
PURU
Trvá
ZD3
Lokální
PURU
Trvá
ZD5
Lokální
PURU
Trvá
ZH6
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení vodního reţimu v krajině
Územní plán prověří rozvojová území s ohledem na
zatíţení uvedené silnice, návrh funkčního vyuţití musí
být proveden i s ohledem na nárazové zatíţení
způsobené dopravní kalamitou na D1
Uzemní plán prověří problematiku dopravního
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách. V dopravní koncepci prověří moţnost
odvedení dopravy ze zastavěného území.
Územní plán zohlední problematiku hlukového
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
D
Číslo
střetu
4,6
Poţadavky
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
141
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
E
4,6
H
1,8
I
5
J
6
L
10
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a
navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost ÚSES; při
návrhu budou přednostně vyuţívány funkční části ÚSES i další přírodní prvky
krajiny
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů
potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
Snět:
ŢP:






Vysoká lesnatost území
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Vyšší podíl vodních ploch – ÚN Švihov
Zemědělská produkce na omezených
plochách
Ţádný velký znečišťovatel
Nízké zatíţení dopravou




Nízké zatíţení dopravou
Dobrá dostupnost do DK – vybavenost
Kvalitní ţivotní prostředí
Vodovod, el. energie, ČOV
-
Zemědělské areály
SOCDEM:

Dobrá prostupnost území – krátkodobá
rekreace
-
Zemědělské areály
Nízká vybavenost obce
-
Ţádné vhodné plochy pro výrobu či
průmysl
HOSP:


Zemědělský areál
Dostupnost do DK jako pracovištního
centra
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
SOCDEM +
HOSP -
142
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Charakteristika: obec je charakteristická svou vyváţeností mezi kvalitní přírodou a dostatečnou
občanskou vybaveností v dosahu (DK); dostupnost do Dolních Kralovic ji předurčuje k mírnému
rozvoji v oblasti bydlení, zejména pak rekreace a sluţeb
Poţadavek na změny:
ŢP + beze změny
SOCDEM + beze změny, podpora rekreační funkce
HOSP – beze změny, podpora rekreační funkce
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a moţné další
rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. stabilizuje vhodné plochy pro bydlení
4. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
5. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Dolních Kralovic
6. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
7. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
8. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
9. vytvoří podmínky pro stabilizaci cyklotrasy, případně určí moţnosti jejího rozšíření či
rozvětvení
10. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
11. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
12. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
13. nebude vymezovat rozvojové plochy pro výrobu; lze umoţnit běţné podnikání v rámci
smíšených obytných území bez nároku na dopravu či jiné zatíţení
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:


ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Ohroţení v území:


OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: záplavové území
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Rizika související s nevyváţeností územních podmínek URU
 RU1: Území ovlivněné výstavbou VN Ţelivka – přetrhané historické vazby
Označení
ZU2
Význam
Lokální
Původ
PURU
Stav
Trvá
Odůvodnění
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
143
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
RU
Regionální
PURU
Trvá
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
Zásady územního rozvoje, územní plán, územní
studie prověří moţnost obnovení historické vazeb
směrem na Ledeč nad Sázavou a případně navrhnou
řešení k nápravě nevyváţenosti územních podmínek
URU.
Střety:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
A
2
B
6
D
4,5,6,7
E
4
F
10
H
9
I
6
J
6,7
Poţadavky
technická infrastruktura – vodní zdroje, vrty, ČOV – územní plán posoudí
vhodnost umístění a případně navrhne řešení, které nebude v rozporu
s dopravní infrastrukturou
pásma hygienické ochrany, ochranná pásma vodních zdrojů – územní plán
posoudí vhodnost záměru ČOV, dopravní infrastruktury, případně
zastavitelných ploch a navrhne způsob řešení – formou změny lokalizace
záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou
ve střetu
ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a
navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost ÚSES; při
návrhu budou přednostně vyuţívány funkční části ÚSES i další přírodní prvky
krajiny
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů
potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
144
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
K
4,5
L
11
Q
5
R
7,8
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry v území
a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor ZPF
mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
záplavové území včetně aktivní zóny – územní plán posoudí všechny rozvojové
záměry i stav území a navrhne opatření, která zajistí ochranu záplavového
území či aktivní zóny
jiná ochranná pásma – vyhlášená i ze zákona - – územní plán posoudí
vhodnost rozvojových lokalit a jednotlivý záměrů a navrhne způsob řešení –
formou změny lokalizace záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
B) Vzájemné střety záměrů
b
střet ÚSES a
jiných záměrů
na provedení
změn v území
XV_1 střet
ÚSES a
koridoru VRT
územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost
ÚSES a navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí
trvalou funkčnost ÚSES
c
střet
zastavitelných
ploch a jiných
záměrů na
provedení
změn v území
XIII_2 střet
zastavitelných
ploch
s koridorem
VRT
územní plán posoudí jednotlivé střety a navrhne řešení –
formou změny lokalizace jednotlivého záměru či návrhem
funkčního vymezení
Soutice:
ŢP:




Vodní tok – Ţelivka + Sázava
Lokalita Natura 2000 (Ţelivka)
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Nivní půdy

Vodovod, el. Energie, splašková
kanalizace, plynofikace
Výborná dostupnost D1
Výborná dostupnost do Trhového
Štěpánova a Zruče nad Sázavou
Dopravní zatíţení jde mimo obec
Vybavenost v Trhovém Štěpánovu a
Zruči nad Sázavou
Základní vybavenost
-
Zvýšená hlučnost a prašnost
způsobená dopravou
Území ovlivněné procházející dálnicí
D1
Pouze nízké procento zalesnění
ČOV v záplavovém území
SOCDEM:





-
Zvýšená hlučnost a prašnost
způsobená D1 a sjezdem
Území ovlivněné procházející dálnicí
D1
HOSP:



Procházející dálnice D1
Rozvojové plochy pro výrobu
Dostupnost do Prahy jako pracovištního
centra

Výborná dostupnost do Trhového
Štěpánova a Zruče nad Sázavou jako
pracovištích center lokálního významu
145
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
-
PHO Ţelivka
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP SOCDEM +
HOSP +
Charakteristika: obec je charakterizována méně kvalitním ţivotním prostředím a potenciálem pro
hospodářský rozvoj, který není dostatečně vyuţíván.
Poţadavek na změny:
ŢP – beze změn, moţné zalesnění
SOCDEM + beze změny, moţný nárůst podmíněný lokální vybaveností – mimo oblasti zasaţené
dopravou
HOSP + moţné vyuţití potenciálu dopravy a blízkosti spádových měst TŠ a Zruče
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byla zvýšena kvalita ţivotního prostředí, která je zatím
velmi nízká
3. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
4. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Trhového Štěpánova a
Zruče
5. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
6. vytvoří podmínky pro stabilizaci cyklotrasy, případně určí moţnosti jejího rozšíření či
rozvětvení
7. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
8. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
9. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
10. vymezí nové rozvojové plochy pro bydlení a výrobu (skladování atd.) s ohledem na zatíţení
dopravou a moţnosti vyuţití sjezdu z D1
11. celková koncepce sídla bude navrţena na moţné vyuţití potenciálu sjezdu z D1
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:



ZU1: zanedbané památky
ZU3: Zastavěné území v záplavě a údolní nivě
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:



ZD1: chybějící odstavná stání tranzitní dopravy
ZD3: dopravní zatíţení souběţné komunikace s D1
ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou
Zvýšení intenzity dopravy
Zatíţení nákladní dopravou
Závady hygienické:


ZH2: Stav ČOV a kanalizace: Jednotná kanalizace ve Vlašimi, ČOV Soutice – záplava
ZH3: Rezzo a nebezpečné látky A nebo B
146
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014



ZH4: staré ekologické zátěţe – podklad MŢP, KUSK
ZH5: Brownfields vč. novodobé brownfields - fotovoltaika
ZH6: oblasti přímo ovlivněné D1 – zejména v oblasti HŢP
Ohroţení v území:


OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: záplavové území
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Stav
ZU1
Lokální
PURU
Trvá
ZU3
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD 1
Lokální
PURU
Trvá
ZD3
Lokální
PURU
Trvá
ZD5
Lokální
PURU
Trvá
ZH2
Lokální
PURU
Trvá
ZH3
Lokální
PURU
Trvá
ZH4
Lokální
PURU
Trvá
ZH5
Lokální
PURU
Trvá
ZH6
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
Odůvodnění
Územní plán prověří stav památek a navrhne funkční
regulace umoţňující jejich lepší vyuţitelnost
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení vodního reţimu v krajině
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Územní plán prověří vhodné plochy pro odstavná
stání tranzitní dopravy a jejich technického a
obsluţného zázemí a vymezí je v návrhu
Územní plán prověří rozvojová území s ohledem na
zatíţení uvedené silnice, návrh funkčního vyuţití musí
být proveden i s ohledem na nárazové zatíţení
způsobené dopravní kalamitou na D1
Uzemní plán prověří problematiku dopravního
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách. V dopravní koncepci prověří moţnost
odvedení dopravy ze zastavěného území.
Územní
plán
prověří
stávající
koncepci
odkanalizování, případně navrhne potřebné plochy či
opatření
Územní plán při vymezování ploch s rozdílným
způsobem vyuţití zohlední objekty zařazené do
skupiny A nebo B s umístěním nebezpečných látek a
objekty registru emisního znečištění
územní plán posoudí moţnost asanací ploch a
navrhne jejich další vyuţití
Územní plán navrhne koncepční řešení pro vyuţití
brownfields i budoucí vyuţití pozemků po
fotovoltaických elektrárnách jakoţto novodobých
brownfields
Územní plán zohlední problematiku hlukového
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
147
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
SL4
Lokální
PURU
Trvá
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
D
4,6
E
1,4,6
F
9
H
8
J
6
K
4
L
10
M
1
O
1
Q
4
R
7
Poţadavky
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou
ve střetu
ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a
navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost ÚSES; při
návrhu budou přednostně vyuţívány funkční části ÚSES i další přírodní prvky
krajiny
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry v území
a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor ZPF
mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
zóna havarijního plánování – územní plán prověří vhodnost umístění
rozvojových ploch a navrhne způsob řešení – formou změny lokalizace záměru
nebo návrhem funkčního vyuţití
oblast přímo ovlivněná D1 – územní plán ověří vhodnost rozvojových ploch
v dosahu hluku a emisí od dopravy z dálnice D1 a navrhne opatření
k zamezení dopadu na území; v případě návrhu rozvojových ploch musí být
součástí regulací návrh technických nebo jiných opatření pro podmíněné
vyuţití staveb
záplavové území včetně aktivní zóny – územní plán posoudí všechny rozvojové
záměry i stav území a navrhne opatření, která zajistí ochranu záplavového
území či aktivní zóny
jiná ochranná pásma – vyhlášená i ze zákona - – územní plán posoudí
vhodnost rozvojových lokalit a jednotlivý záměrů a navrhne způsob řešení –
formou změny lokalizace záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
B) Vzájemné střety záměrů:
c
střet
zastavitelných
XIII_1 střet
zastavitelných
územní plán posoudí jednotlivé střety a navrhne řešení –
formou změny lokalizace jednotlivého záměru či návrhem
148
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
ploch a jiných
záměrů na
provedení
změn v území
ploch s USES
ZUR
funkčního vymezení
Strojetice:
ŢP:






Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Historické aleje
Návesní prostor
Vodní plocha
Ţádný velký znečišťovatel
plochy lesního porostu
-


SOCDEM:
Nízké zatíţení dopravou, pouze při

dopravní kolizi na D1
Dobrá prostupnost území – krátkodobá
rekreace
Kvalitní dochované prostředí, arch. a
urb. hodnotné území
Návesní prostor
Vybavenost – obchod


Zemědělský areál
Rekreační potenciál – lokální hodnoty



Zemědělská krajina
Zemědělský areál
Chybí ČOV
Plochy ohroţené vodní erozí
Zatíţení dopravou – kolize na D1
Sportovní vybavení - hřiště
Zemědělský areál
Zemědělská výroba v jádru obce
Nízká vybavenost obce
Chybí kanalizace s ČOV, vodovod
Dostupnost základního školství + MŠ
(Čechtice)
HOSP:
-
Ţádné vhodné plochy pro výrobu či
průmysl
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
SOCDEM +
HOSP Charakteristika: obec je charakteristická svou vyváţeností mezi kvalitní přírodou a slušným zázemím
pro zemědělskou výrobu. Její okrajová dopravní dostupnost ji určuje spíše pro rekreaci a zčásti
bydlení, nemá význam pro výrobu či sluţby. Dostupnost do Čechtic je pro velikost obce dostačující.
Poţadavek na změny:
ŢP + beze změny, ochrana krajinné a obecní zeleně
SOCDEM + vyuţití potenciálu pro krátkodobou rekreaci, moţný nárůst pro bydlení – zahuštění bez
ovlivnění urbanistické struktury obce
HOSP – není potenciál s výjimkou drobných sluţeb
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. stabilizuje vhodné plochy pro bydlení nebo rekreaci bez narušení urbanistické struktury obce
4. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
149
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
koncepce dopravy bude beze změny
vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
vytvoří podmínky pro stabilizaci cyklotrasy, případně určí moţnosti jejího rozšíření či
rozvětvení
minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:



ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU3: Zastavěné území v záplavě a údolní nivě
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:

ZD3: dopravní zatíţení souběţné komunikace s D1
Závady hygienické:


ZH6: oblasti přímo ovlivněné D1 – zejména v oblasti HŢP
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV
Ohroţení v území:


OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: záplavové území
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Stav
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU3
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD3
Lokální
PURU
Trvá
ZH6
Lokální
PURU
Trvá
Odůvodnění
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení vodního reţimu v krajině
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Územní plán prověří rozvojová území s ohledem na
zatíţení uvedené silnice, návrh funkčního vyuţití musí
být proveden i s ohledem na nárazové zatíţení
způsobené dopravní kalamitou na D1
Územní plán zohlední problematiku hlukového
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách
150
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:¨
Typ
střetu
Číslo
střetu
A
2
D
4,7
E
4
F
4,10
H
9
I
6
J
3,4,6,7
K
4,5
L
4,5,10,11
Q
2,5
Poţadavky
technická infrastruktura – vodní zdroje, vrty, ČOV – územní plán posoudí
vhodnost umístění a případně navrhne řešení, které nebude v rozporu
s dopravní infrastrukturou
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
vybavenosti včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které
jsou ve střetu
ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a
navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost ÚSES;
při návrhu budou přednostně vyuţívány funkční části ÚSES i další přírodní
prvky krajiny
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných
zdrojů potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry
v území a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor
ZPF mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich
dalšího záboru
záplavové území včetně aktivní zóny – územní plán posoudí všechny
151
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
rozvojové záměry i stav území a navrhne opatření, která zajistí ochranu
záplavového území či aktivní zóny
B) Vzájemné střety záměrů
a
b
c
střet dopravní
a technické
infrastruktury
střet ÚSES a
jiných záměrů
na provedení
změn v území
I_1
střet
zastavitelných
ploch a jiných
záměrů na
provedení
změn v území
XIII_ 2 střet
zastavitelných
ploch
s koridorem
VRT
XV_1 střet
ÚSES a
koridoru VRT
územní plán posoudí technické řešení kříţení a souběhu
technické a dopravní infrastruktury a ověří případnou úpravu
trasování
územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost
ÚSES a navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí
trvalou funkčnost ÚSES
územní plán posoudí jednotlivé střety a navrhne řešení –
formou změny lokalizace jednotlivého záměru či návrhem
funkčního vymezení
Studený:
ŢP:











Historické aleje
Vodní plochy
Ţádný velký znečišťovatel
Dostupnost lesů v okolí
Krajinná zeleň v oblasti nivy
Dostupnost lesních porostů
-
SOCDEM:
Nízké zatíţení dopravou
Kvalitní dochované prostředí, arch. a
urb. hodnotné území
Základní vybavenost obce – obchod,
dětské hřiště
Dostupnost základního školství + MŠ –
D. Kralovice a Košetice
Spolkový dům (kulturní a sportovní
centrum obce)
-
Nízká prostupnost krajinou – chybí
zeleň v krajině
Zemědělská krajina
Zemědělský areál
Zatíţení dopravou ze zemědělské
výroby
Chybí ČOV
Plochy ohroţené vodní erozí
Dálnice D1 v krajině
Zemědělský areál
Zatíţení dopravou ze zemědělské
výroby
Chybí kanalizace s ČOV, vodovod
Nízká prostupnost krajinou mimo jádro
obce
HOSP:


Zemědělský areál
Rekreační potenciál – lokální hodnoty
-
Ţádné vhodné plochy pro výrobu či
průmysl
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP SOCDEM HOSP -
152
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Charakteristika: obec je charakteristická svou vyváţeností mezi kvalitní přírodou a slušným zázemím
pro zemědělskou výrobu. Její okrajová dopravní dostupnost ji určuje spíše pro rekreaci a zčásti
bydlení, nemá význam pro výrobu či sluţby
Poţadavek na změny:
ŢP – nutné zprostupnění krajiny a doplnění krajinné zeleně, ochrana krajinné zeleně v nivě
SOCDEM - vyuţití potenciálu pro rekreaci, moţný nárůst pro bydlení – zahuštění bez ovlivnění
urbanistické struktury obce
HOSP – není potenciál s výjimkou drobných sluţeb
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. stabilizuje vhodné plochy pro bydlení bez narušení urbanistické struktury obce
4. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
5. koncepce dopravy bude beze změny
6. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
7. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
8. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
9. vytvoří podmínky pro stabilizaci cyklotrasy, případně určí moţnosti jejího rozšíření či
rozvětvení
10. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
11. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
12. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:


ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:

ZD3: dopravní zatíţení souběţné komunikace s D1
Závady hygienické:



ZH4: staré ekologické zátěţe – podklad MŢP, KUSK
ZH6: oblasti přímo ovlivněné D1 – zejména v oblasti HŢP
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV
Ohroţení v území:


OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: záplavové území
Slabé stránky:




SL1: Bariéry na migračních koridorech – AOPK
SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
153
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Označení
Význam
Původ
Odůvodnění
Stav
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD3
Lokální
PURU
Trvá
ZH4
Lokální
PURU
Trvá
ZH6
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL1
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Územní plán prověří rozvojová území s ohledem na
zatíţení uvedené silnice, návrh funkčního vyuţití musí
být proveden i s ohledem na nárazové zatíţení
způsobené dopravní kalamitou na D1
územní plán posoudí moţnost asanací ploch a
navrhne jejich další vyuţití
Územní plán zohlední problematiku hlukového
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán prověří funkčnost migračního koridoru,
případně stabilizuje podmínky pro jeho tvorbu
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
A
2
D
7
E
1
Poţadavky
technická infrastruktura – vodní zdroje, vrty, ČOV – územní plán posoudí
vhodnost umístění a případně navrhne řešení, které nebude v rozporu
s dopravní infrastrukturou
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
154
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
F
4,10
G
11
I
6
J
3,4,7
K
1,5
L
4,5,11
Q
5
R
8
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou
ve střetu
plochy ochrany přírody a krajiny – územní plán posoudí vhodnost jednotlivých
záměrů a navrhne koncepci řešení, která minimalizuje dopad na plochy
ochrany přírody nebo jej zcela eliminuje
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů
potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry v území
a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor ZPF
mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
záplavové území včetně aktivní zóny – územní plán posoudí všechny rozvojové
záměry i stav území a navrhne opatření, která zajistí ochranu záplavového
území či aktivní zóny
jiná ochranná pásma – vyhlášená i ze zákona - – územní plán posoudí
vhodnost rozvojových lokalit a jednotlivý záměrů a navrhne způsob řešení –
formou změny lokalizace záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
B) Vzájemné střety záměrů:
a
střet dopravní
a technické
infrastruktury
I_1 a II_1
územní plán posoudí technické řešení kříţení a souběhu
technické a dopravní infrastruktury a ověří případnou úpravu
trasování
Šetějovice:
ŢP:





Vysoká lesnatost území
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Vyšší podíl vodních ploch – VN Švihov
Zemědělská produkce na omezených
plochách
Ţádný velký znečišťovatel


Nízké zatíţení dopravou
ČOV – Dolní Rápotice
-
Zemědělské areály
Chybí ČOV - Šetějovice
-
Nízká vybavenost obce
Chybí kanalizace s ČOV v Šetějovicích
PHO Ţelivka
SOCDEM:






Nízké zatíţení dopravou
Dobrá dostupnost do DK – vybavenost
Kvalitní ţivotní prostředí
Vodovod, el. energie
Sportovní vybavenost, hřiště a dětské
hřiště
Dobrá prostupnost území – krátkodobá
rekreace
155
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
HOSP

Dostupnost do DK jako pracovištního
centra
-
Ţádné vhodné plochy pro výrobu či
průmysl
PHO Ţelivka
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
SOCDEM HOSP Charakteristika: obec je charakteristická svou vyváţeností mezi kvalitní přírodou a slušným zázemím
pro zemědělskou výrobu. Blízkost Dolních Kralovic jí dodává navíc moţnost rozvoje bydlení v RD, bez
nutné návaznosti na zemědělskou nebo průmyslovou výrobu v místě.
Poţadavek na změny:
ŢP + beze změny
SOCDEM - beze změny
HOSP – beze změny
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. stabilizuje vhodné plochy pro bydlení
4. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
5. vytvoří podmínky pro další moţnost rozšíření zemědělské činnosti v obci
6. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Dolních Kralovic
7. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
8. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
9. vytvoří podmínky pro stabilizaci cyklotrasy, případně určí moţnosti jejího rozšíření či
rozvětvení
10. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
11. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
12. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:


ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady hygienické:


ZH4: staré ekologické zátěţe – podklad MŢP, KUSK
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV
Ohroţení v území:

OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
Slabé stránky:

SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
156
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014

SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Rizika související s nevyváţeností územních podmínek URU
 RU1: Území ovlivněné výstavbou VN Ţelivka – přetrhané historické vazby
Označení
Význam
Původ
Odůvodnění
Stav
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZH4
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
RU
Regionální
PURU
Trvá
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
územní plán posoudí moţnost asanací ploch a
navrhne jejich další vyuţití
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
Zásady územního rozvoje, územní plán, územní
studie prověří moţnost obnovení historické vazeb
směrem na Ledeč nad Sázavou a případně navrhnou
řešení k nápravě nevyváţenosti územních podmínek
URU.
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
B
1,3
D
4
E
4,6
H
3
Poţadavky
pásma hygienické ochrany, ochranná pásma vodních zdrojů – územní plán
posoudí vhodnost záměru ČOV, dopravní infrastruktury, případně
zastavitelných ploch a navrhne způsob řešení – formou změny lokalizace
záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a
navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost ÚSES; při
157
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
J
1,5,6
K
3,4
návrhu budou přednostně vyuţívány funkční části ÚSES i další přírodní prvky
krajiny
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry v území
a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor ZPF
mimo 1. třídu ochrany
B) Vzájemné střety záměrů:
b
střet ÚSES a
jiných záměrů
na provedení
změn v území
VIII_1 střet
ÚSES a záměru
dopraví
infrastruktury
územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost
ÚSES a navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí
trvalou funkčnost ÚSES
Tehov:
ŢP:






Kvalitní plochy rozptýlené a liniové
zeleně
Vysoká lesnatost území
Vyšší počet vodních ploch
Řeka Blanice vč. nivních půd
Ţádný velký znečišťovatel
Přírodní památka Na Ostrově
-
Chybí ČOV
Ovlivněné dálnicí D1
Hluk – sjezd z dálnice D1
Území ovlivněné vodní erozí
Chatové osady
Plantáţe ořešáku
-
Nízká vybavenost obce
Chybí kanalizace s ČOV
Hluk – sjezd z dálnice D1
-
Omezené aktivity umoţňující
zaměstnanost
Špatná dostupnost jednotlivých osad
(Petříny, Nemíţ)
SOCDEM:




Vodovod, el. energie
Dobrá dostupnost Vlašimi – místního
centra vybavenosti
Chatové osady
Učiliště, restaurace, dětské hřiště
HOSP:




Dostupnost dálnice D1 (na hlavním
dopravním tahu Vlašim – dálnice D1)
Zemědělský areál
Rekreační středisko „U Broďáku“
(ubytování, restaurace, koupání,
rybolov, disco)
Balicí stroje – předváděcí středisko
-
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
SOCDEM +
HOSP Charakteristika: obec je charakterizována příznivým ţivotním prostředím a potenciálem pro
hospodářský rozvoj, který není dostatečně vyuţíván. To je dáno i chybějícím územním plánem, který
by umoţnil i rozvoj bydlení.
158
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Poţadavek na změny:
ŢP + beze změn
SOCDEM + moţný růst počtu obyvatel
HOSP – vyuţít potenciál dopravy – případně ploch u přeloţky
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
4. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Vlašimi a D1
5. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
6. vytvoří podmínky pro stabilizaci cyklotrasy, případně určí moţnosti jejího rozšíření či
rozvětvení
7. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
8. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
9. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
10. vymezí nové rozvojové plochy pro bydlení a výrobu (skladování atd.) s ohledem na zatíţení
dopravou a moţnosti vyuţití sjezdu z D1
11. celková koncepce sídla bude navrţena na moţné vyuţití potenciálu sjezdu z D1
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:



ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU3: Zastavěné území v záplavě a údolní nivě
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:



ZD2: dopravní zatíţení propojení Kolín – D3
ZD3: dopravní zatíţení souběţné komunikace s D1
ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou – II/125
Zvýšení intenzity dopravy
Zatíţení nákladní dopravou
Závady hygienické:


ZH6: oblasti přímo ovlivněné D1 – zejména v oblasti HŢP
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV
Ohroţení v území:


OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: záplavové území
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
ZU2
Význam
Lokální
Původ
PURU
Stav
Trvá
Odůvodnění
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
159
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
ZU3
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD 2
Regionální
PURU
Trvá
ZD3
Lokální
PURU
Trvá
ZD5
Lokální
PURU
Trvá
ZH6
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení vodního reţimu v krajině
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
územní plán, zásady územního rozvoje prověří
prostupnost územím a navrhne kompenzační
opatření formou zkapacitnění, přemístění nebo
naopak omezení průjezdnosti vybraných silnic
Územní plán prověří rozvojová území s ohledem na
zatíţení uvedené silnice, návrh funkčního vyuţití musí
být proveden i s ohledem na nárazové zatíţení
způsobené dopravní kalamitou na D1
Uzemní plán prověří problematiku dopravního
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách. V dopravní koncepci prověří moţnost
odvedení dopravy ze zastavěného území.
Územní plán zohlední problematiku hlukového
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
D
4
E
4
Poţadavky
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
160
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
F
3,6,8,9
H
2,4
I
2,4
J
6
L
3,7,10
O
1
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou
ve střetu
ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a
navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost ÚSES; při
návrhu budou přednostně vyuţívány funkční části ÚSES i další přírodní prvky
krajiny
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů
potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
oblast přímo ovlivněná D1 – územní plán ověří vhodnost rozvojových ploch
v dosahu hluku a emisí od dopravy z dálnice D1 a navrhne opatření
k zamezení dopadu na území; v případě návrhu rozvojových ploch musí být
součástí regulací návrh technických nebo jiných opatření pro podmíněné
vyuţití staveb
Tichonice:
ŢP:










Vyšší podíl vodních toků – řeka Sázava
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Zemědělská produkce na omezených
plochách
Místy dochované soustavy mezí
-
SOCDEM:
Dobrá dostupnost dálnice D1

Kvalitní ţivotní prostředí

Ranč Licoměrsko („agroturistika – chov

koní“)
Vodovod, el. energie
Dobrá prostupnost území – krátkodobá
rekreace
Návaznost na Posázaví – rekreační
region
Území ovlivněné dálnicí D1- hlavní
napojení na Kolín
Nízký podíl lesa
Stará ekologická zátěţ
Území ohroţené vodní a větrnou erozí
Chybí ČOV
Chatové osady
Chatové osady a areály mlýnů
Rozvojové plochy pro bydlení
Vybavenost obchod
Horší dostupnost Vlašimi – místního
centra vybavenosti
Chybí kanalizace s ČOV
HOSP:


Dobrá dostupnost dálnice D1
Zemědělský areál
-
Omezené aktivity umoţňující
zaměstnanost
Ţádné vhodné plochy pro výrobu či
průmysl
Hraniční dostupnost do Vlašimi jako
pracovištního centra
161
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
SOCDEM HOSP Charakteristika: obec je charakteristická svou vyváţeností mezi kvalitní přírodou a sociálně
demografickými podmínkami. Poloha na plánovaném propojení D3 – Kolín a dostupnost dálnice D1 jí
dává navíc moţnost hospodářského rozvoje.
Poţadavek na změny:
ŢP + beze změn,nutná stabilizace krajinné zeleně, protierozivní opatření
SOCDEM - moţné rozvojové plochy pro bydlení, podmíněné vybaveností
HOSP – moţno vymezit i skladové či výrobní plochy v přímé návaznosti na silnici II./125
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření;
moţno podmínit regulačním plánem krajiny
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. stabilizuje vhodné plochy pro bydlení s vymezením konkrétních ploch pro veřejná prostranství
a veřejnou vybavenost
4. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
5. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Vlašimi
6. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
7. vytvoří podmínky pro stabilizaci cyklotrasy, případně určí moţnosti jejího rozšíření či
rozvětvení
8. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
9. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
10. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
11. rozvojové plochy pro výrobu budou vymezeny mimo střet s bydlením a v přímé návaznosti na
silnici II./125
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:



ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU3: Zastavěné území v záplavě a údolní nivě
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:


ZD2: dopravní zatíţení propojení Kolín – D3
ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou
Zvýšení intenzity dopravy
Zatíţení nákladní dopravou
Závady hygienické:



ZH4: staré ekologické zátěţe – podklad MŢP, KUSK
ZH6: oblasti přímo ovlivněné D1 – zejména v oblasti HŢP
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV
162
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Ohroţení v území:


OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: záplavové území
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Odůvodnění
Stav
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU3
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD 2
Regionální
PURU
Trvá
ZD5
Lokální
PURU
Trvá
ZH4
Lokální
PURU
Trvá
ZH6
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení vodního reţimu v krajině
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
územní plán, zásady územního rozvoje prověří
prostupnost územím a navrhne kompenzační
opatření formou zkapacitnění, přemístění nebo
naopak omezení průjezdnosti vybraných silnic
Uzemní plán prověří problematiku dopravního
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách. V dopravní koncepci prověří moţnost
odvedení dopravy ze zastavěného území.
územní plán posoudí moţnost asanací ploch a
navrhne jejich další vyuţití
Územní plán zohlední problematiku hlukového
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
Poţadavky
163
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
D
1,2,3,4
E
4
F
3,6,8,9
H
2,4
I
4
J
2
K
4
L
9,10
O
1
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou
ve střetu
ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a
navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost ÚSES; při
návrhu budou přednostně vyuţívány funkční části ÚSES i další přírodní prvky
krajiny
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů
potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry v území
a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor ZPF
mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
oblast přímo ovlivněná D1 – územní plán ověří vhodnost rozvojových ploch
v dosahu hluku a emisí od dopravy z dálnice D1 a navrhne opatření
k zamezení dopadu na území; v případě návrhu rozvojových ploch musí být
součástí regulací návrh technických nebo jiných opatření pro podmíněné
vyuţití staveb
Tomice:
ŢP:




Vysoká lesnatost území
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Zemědělská produkce na omezených
plochách
Ţádný velký znečišťovatel






Nízké zatíţení dopravou
Dobrá dostupnost do DK – vybavenost
Dobrá dostupnost do DK – ZŠ, MŠ
Dobrá dostupnost D1
Kvalitní ţivotní prostředí
el. energie, ČOV


-
Nízké zatíţení dopravou
ČOV
Plochy erozí
SOCDEM:


-
Dobrá prostupnost území – krátkodobá
rekreace
Vybavenost – obchod,
Nízká vybavenost obce
chybí vodovod
Špatná dostupnost do Vlašimi
164
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
HOSP:

Dostupnost do DK jako pracovištního
centra
-
Ţádné vhodné plochy pro výrobu či
průmysl
Špatná dostupnost do Vlašimi
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
SOCDEM HOSP Charakteristika: obec je charakteristická svou vyváţeností mezi kvalitní přírodou a dostatečnou
občanskou vybaveností v dosahu (DK); dostupnost do Dolních Kralovic ji předurčuje k mírnému
rozvoji v oblasti bydlení, rekreace a sluţeb
Poţadavek na změny:
ŢP + beze změny, eroze
SOCDEM - beze změny
HOSP – beze změny
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a moţné další
rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. stabilizuje vhodné plochy pro bydlení
4. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
5. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Dolních Kralovic
6. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
7. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
8. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
9. vytvoří podmínky pro stabilizaci cyklotrasy, případně určí moţnosti jejího rozšíření či
rozvětvení
10. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
11. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
12. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
13. nebude vymezovat rozvojové plochy pro výrobu; lze umoţnit běţné podnikání v rámci
smíšených obytných území bez nároku na dopravu či jiné zatíţení
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:

ZU2: sídla bez základní vybavenosti
Závady hygienické:

ZH6: oblasti přímo ovlivněné D1 – zejména v oblasti HŢP
Ohroţení v území:

OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
165
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Rizika související s nevyváţeností územních podmínek URU
 RU1: Území ovlivněné výstavbou VN Ţelivka – přetrhané historické vazby
Označení
Význam
Původ
Odůvodnění
Stav
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZH6
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
RU
Regionální
PURU
Trvá
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán zohlední problematiku hlukového
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
Zásady územního rozvoje, územní plán, územní
studie prověří moţnost obnovení historické vazeb
směrem na Ledeč nad Sázavou a případně navrhnou
řešení k nápravě nevyváţenosti územních podmínek
URU.
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
A
2
B
4,6
D
3,4,7
E
4,6
Poţadavky
technická infrastruktura – vodní zdroje, vrty, ČOV – územní plán posoudí
vhodnost umístění a případně navrhne řešení, které nebude v rozporu
s dopravní infrastrukturou
pásma hygienické ochrany, ochranná pásma vodních zdrojů – územní plán
posoudí vhodnost záměru ČOV, dopravní infrastruktury, případně
zastavitelných ploch a navrhne způsob řešení – formou změny lokalizace
záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
166
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
F
10
H
8,9
I
4,6
J
6,7
K
4
L
10,11
O
1
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou
ve střetu
ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a
navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost ÚSES; při
návrhu budou přednostně vyuţívány funkční části ÚSES i další přírodní prvky
krajiny
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů
potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry v území
a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor ZPF
mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
oblast přímo ovlivněná D1 – územní plán ověří vhodnost rozvojových ploch
v dosahu hluku a emisí od dopravy z dálnice D1 a navrhne opatření
k zamezení dopadu na území; v případě návrhu rozvojových ploch musí být
součástí regulací návrh technických nebo jiných opatření pro podmíněné
vyuţití staveb
B) Vzájemné střety záměrů
b
střet ÚSES a
jiných záměrů
na provedení
změn v území
XV_1 střet
ÚSES a
koridoru VRT
územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost
ÚSES a navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí
trvalou funkčnost ÚSES
c
střet
zastavitelných
ploch a jiných
záměrů na
provedení
změn v území
XIII_ 2 střet
zastavitelných
ploch
s koridorem
VRT
územní plán posoudí jednotlivé střety a navrhne řešení –
formou změny lokalizace jednotlivého záměru či návrhem
funkčního vymezení
Trhový Štěpánov:
ŢP:






Průměrná lesnatost území
ČOV (pouze Štěpánov)
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Natura 2000 (Šť. potok)
Plynofikace
PHO Ţelivka (Sedmpany)
-
Výrobní areály
Zatíţení dopravou ze zemědělské
výroby
Chybí ČOV (malá sídla)
Plochy ovlivněné vodní erozí
Oblast zasaţená D1
Skládka komunálního odpadu
167
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
SOCDEM:



Trhový Štěpánov – lokální centrum
vybavenost (MŠ, ZŠ,zdravotní
středisko, hotel, penzion s restaurací,
sportovní plochy, spolkový dům,
muzeum, golf)
Kvalitní ţivotní prostředí

Vodovod, el. energie, splašková
kanalizace, plynofikace (jádrová obec)
Sázava – rekreační lokalita - lávka
-
Výrobní areály
Chybí vodovod a ČOV (malá sídla)
Nízká vybavenost obcí – mimo TŠ
chybí ÚP v malých sídlech
-
Špatné propojení sjezdu z D1 –
výrobní areál
BF – panská stodola
HOSP:




Výrobní areál
Vysoká místní zaměstnanost
Dostupnost do Vlašimi a Prahy jako
pracovištního centra
Dostupnost dálnice D1
-
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP SOCDEM +
HOSP +
Charakteristika: sídlo je lokálním střediskem vybavenosti s kvalitním ţivotním prostředím, ale
zároveň má i výrazné zatíţení z výrobních areálu a jejich dopravy
Poţadavek na změny:
ŢP - beze změn
SOCDEM + beze změn, moţné vymezení ploch pro bydlení podmíněné vybaveností a infrastrukturou
HOSP + beze změn, moţné vymezení ploch pro výrobu a skladování podmíněné úpravou dopravního
připojení
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i městské zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter sídla s kvalitním ţivotním
prostředím
3. stabilizuje vhodné plochy pro bydlení
4. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
5. vytvoří podmínky pro další moţnost rozšíření výrobní činnosti v obci při celkovém řešení
dopravního napojení; rozvojové plochy pro výrobu lze podmínit regulačním plánem
s konkretizovanou dopravní dostupností
6. rozvojové plochy pro bydlení budou vymezovány mimo dopravní trasy
7. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
8. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
9. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
10. vytvoří podmínky pro stabilizaci cyklotrasy, případně určí moţnosti jejího rozšíření či
rozvětvení
11. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
12. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
168
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
13. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
14. nebude vymezovat zastavitelné plochy ve střetu se záměry těţby, ani v dosahu jejich dopravní
dostupnosti
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:


ZU3: Zastavěné území v záplavě a údolní nivě
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:


ZD3: dopravní zatíţení souběţné komunikace s D1
ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou – II/126 a II127
Zvýšení intenzity dopravy
Zatíţení nákladní dopravou
Závady hygienické:







ZH1:skládka EKOSO Trhový Štěpánov
ZH3: Rezzo a nebezpečné látky A nebo B
ZH4: staré ekologické zátěţe – podklad MŢP, KUSK
ZH5: Brownfields vč. novodobé brownfields - fotovoltaika
ZH6: oblasti přímo ovlivněné D1 – zejména v oblasti HŢP
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV – přidruţené obce
ZH8: bioplynové stanice
Ohroţení v území:



OH1: poddolovaná území
OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: záplavové území
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Stav
ZU3
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD3
Lokální
PURU
Trvá
ZD5
Lokální
PURU
Trvá
ZH1
Lokální
PURU
Trvá
ZH3
Lokální
PURU
Trvá
Odůvodnění
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení vodního reţimu v krajině
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Územní plán prověří rozvojová území s ohledem na
zatíţení uvedené silnice, návrh funkčního vyuţití musí
být proveden i s ohledem na nárazové zatíţení
způsobené dopravní kalamitou na D1
Uzemní plán prověří problematiku dopravního
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách. V dopravní koncepci prověří moţnost
odvedení dopravy ze zastavěného území.
Územní plán zohlední problematiku odpadového
hospodářství a případně navrhne další vyuţití jiţ
asanovaných ploch
Územní plán při vymezování ploch s rozdílným
způsobem vyuţití zohlední objekty zařazené do
169
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
ZH4
Lokální
PURU
Trvá
ZH5
Lokální
PURU
Trvá
ZH6
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
ZH8
Lokální
PURU
Trvá
OH1
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
skupiny A nebo B s umístěním nebezpečných látek a
objekty registru emisního znečištění
územní plán posoudí moţnost asanací ploch a
navrhne jejich další vyuţití
Územní plán navrhne koncepční řešení pro vyuţití
brownfields i budoucí vyuţití pozemků po
fotovoltaických elektrárnách jakoţto novodobých
brownfields
Územní plán zohlední problematiku hlukového
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán zohlední plochy bioplynových stanic,
případně navrhne další vyuţití těchto ploch.
Územní plán zohlední plochy poddolovaných územích
a
nebude
navrhovat
zastavitelné
plochy
v poddolovaném území.
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
B
5
C
1
D
4,7
E
4,6
Poţadavky
pásma hygienické ochrany, ochranná pásma vodních zdrojů – územní plán
posoudí vhodnost záměru ČOV, dopravní infrastruktury, případně
zastavitelných ploch a navrhne způsob řešení – formou změny lokalizace
záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
staré ekologické zátěţe – územní plán navrhne asanaci starých zátěţí, vymezí
přesné trasování ÚSES do podrobnosti parcel a zhodnotí návrh zastavitelných
ploch s ohledem na moţné ohroţení hygieny ţivotního prostřed
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
170
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
F
5,9,10
I
5
J
3,4
K
4
L
5,10,11
M
1
N
2
O
1
Q
2,4
R
3,4,7
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou
ve střetu
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů
potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry v území
a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor ZPF
mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
zóna havarijního plánování – územní plán prověří vhodnost umístění
rozvojových ploch a navrhne způsob řešení – formou změny lokalizace záměru
nebo návrhem funkčního vyuţití
horninové prostředí – územní plán prověří vhodnost jednotlivých záměrů
s ohledem na výskyt nerostných surovin a navrhne způsob řešení – formou
změny lokalizace návrhu nebo návrhem funkčního vyuţití
oblast přímo ovlivněná D1 – územní plán ověří vhodnost rozvojových ploch
v dosahu hluku a emisí od dopravy z dálnice D1 a navrhne opatření
k zamezení dopadu na území; v případě návrhu rozvojových ploch musí být
součástí regulací návrh technických nebo jiných opatření pro podmíněné
vyuţití staveb
záplavové území včetně aktivní zóny – územní plán posoudí všechny rozvojové
záměry i stav území a navrhne opatření, která zajistí ochranu záplavového
území či aktivní zóny
jiná ochranná pásma – vyhlášená i ze zákona - – územní plán posoudí
vhodnost rozvojových lokalit a jednotlivý záměrů a navrhne způsob řešení –
formou změny lokalizace záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
B) Vzájemné střety záměrů:
c
střet
zastavitelných
ploch a jiných
záměrů na
provedení
změn v území
XIII_1
zastavitelných
ploch a USES
ZUR
územní plán posoudí jednotlivé střety a navrhne řešení –
formou změny lokalizace jednotlivého záměru či návrhem
funkčního vymezení
Veliš:
ŢP:


-
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
CHKO Blaník – zasahuje na území
Území ovlivněné vodní erozí
Nízký podíl zalesnění
-
Zemědělský areál
Záměr zkapacitnění komunikace propojení D1 – D3
Chybí kanalizace s ČOV
Staré zátěţe
171
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
SOCDEM:




Dobrá dostupnost Vlašimi a Benešova
Vodovod, el. energie
Rekreační potenciál (CHKO Blaník)
vybavenost – sportovní plochy, 2x
restaurace, 2x obchod


Na rozmezí center Vlašim a Benešova
Zemědělský areál
-
Chybí kanalizace s ČOV
CHKO Blaník – zasahuje na území
Záměr zkapacitnění komunikace propojení D1 – D3
-
Omezené aktivity umoţňující
zaměstnanost
HOSP:
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP SOCDEM +
HOSP Charakteristika: obec je charakteristická svou polohou mezi Benešovem a Vlašimí, slušná
vybavenost, nízká kvalita ţivotního prostředí a místní podnikatelské funkce. Dobrá dostupnost do
pracovištních center umoţňuje mírný růst obytné funkce.
Poţadavek na změny:
ŢP - moţnost zalesnění, ochrana krajinné zeleně
SOCDEM + beze změn
HOSP - beze změn
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne moţnosti zalesnění nebo vytvoření jiných ekologicky stabilních ploch
3. stabilizuje vhodné plochy pro bydlení
4. vymezí případné plochy pro bydlení s ohledem na moţnost zkapacitnění dopravního napojení
D1 – D3
5. vytvoří podmínky pro další moţnost rozšíření zemědělské činnosti v obci
6. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
7. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
8. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
9. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:



ZU1: zanedbané památky
ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:

ZD2: dopravní zatíţení propojení Kolín – D3
Závady hygienické:


ZH4: staré ekologické zátěţe – podklad MŢP, KUSK
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV
172
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Ohroţení v území:


OH1: poddolovaná území
OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Stav
ZU1
Lokální
PURU
Trvá
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD 2
Regionální
PURU
Trvá
ZH4
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH1
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
Odůvodnění
Územní plán prověří stav památek a navrhne funkční
regulace umoţňující jejich lepší vyuţitelnost
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
územní plán, zásady územního rozvoje prověří
prostupnost územím a navrhne kompenzační
opatření formou zkapacitnění, přemístění nebo
naopak omezení průjezdnosti vybraných silnic
územní plán posoudí moţnost asanací ploch a
navrhne jejich další vyuţití
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán zohlední plochy poddolovaných územích
a
nebude
navrhovat
zastavitelné
plochy
v poddolovaném území.
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
A
2
D
2,3,4
Poţadavky
technická infrastruktura – vodní zdroje, vrty, ČOV – územní plán posoudí
vhodnost umístění a případně navrhne řešení, které nebude v rozporu
s dopravní infrastrukturou
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
vybavenosti včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
173
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
F
6,7,10
G
5,8,10,11
H
6,9
I
6
J
6,7
K
5
L
7,8,10,11
N
3
R
7,8
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které
jsou ve střetu
plochy ochrany přírody a krajiny – územní plán posoudí vhodnost jednotlivých
záměrů a navrhne koncepci řešení, která minimalizuje dopad na plochy
ochrany přírody nebo jej zcela eliminuje
ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a
navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost ÚSES;
při návrhu budou přednostně vyuţívány funkční části ÚSES i další přírodní
prvky krajiny
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných
zdrojů potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry
v území a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor
ZPF mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich
dalšího záboru
horninové prostředí – územní plán prověří vhodnost jednotlivých záměrů
s ohledem na výskyt nerostných surovin a navrhne způsob řešení – formou
změny lokalizace návrhu nebo návrhem funkčního vyuţití
jiná ochranná pásma – vyhlášená i ze zákona - – územní plán posoudí
vhodnost rozvojových lokalit a jednotlivý záměrů a navrhne způsob řešení –
formou změny lokalizace záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
B) Vzájemné střety záměrů:
a
c
d.
střet dopravní
a technické
infrastruktury
střet
zastavitelných
ploch a jiných
záměrů na
provedení
změn v území
ostatní střety
XI_1
XIII_ 2 střet
zastavitelných
ploch
s koridorem
VRT
IX_1 střet
koridoru
propojení D3 a
záměru těţby
územní plán posoudí technické řešení kříţení a souběhu
technické a dopravní infrastruktury a ověří případnou úpravu
trasování
územní plán posoudí jednotlivé střety a navrhne řešení –
formou změny lokalizace jednotlivého záměru či návrhem
funkčního vymezení
územní plán posoudí kříţená záměrů a navrhne řešení –
formou změny lokalizace jednotlivého záměru či návrhem
funkčního vymezení
Vlašim
ŢP:
+lokální hodnoty
+ NATURA 2000
+ zámecký park
+ městská zeleň
+ plochy lesů
+ struktura a členitost krajiny
+ plynofikace většiny objektů
+ CZT z plynové kotelny
+ ČOV pro většinu
Domašín)
obyvatel
(nově
- Výrobní plochy a areály
- hluk a škodliviny z dopravy
- staré zátěţe
174
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
- zdroje nebezpečných odpadů – SB
- stav kanalizační sítě
- malá sídla bez ČOV
SOCDEM:
+ stabilní počet obyvatel
+ zájem o stavební pozemky
+ kvalitní přírodní prostředí
+ sportovní a rekreační zázemí
+ zainvestovanost území
+ základní vybavenost
+ vybavenost regionální úrovně
+ rozvrţení vybavenosti
+ stabilní zaměstnavatelé
+ dobrá dostupnost a hustá cestní síť
+ zámek a park Vlašim
+ členitost území
+ dostupné okolí – Blaník
+ hustá síť městské zeleně
+ mnoţství ploch pro sport a rekreaci, nový
zimní stadion
- vyjíţďka
- nestabilní struktura – starousedlíci a noví
obyvatelé
- dopravní zátěţ centrem obcí – Domašín,
Bolina, Bolinka
špatná
dostupnost
malých
sídel
Nesperská Lhota, Znosim, Polánka,
Hrazená Lhota
- parkování ve městě
HOSP:
+ zaměstnavatelé v průmyslu i zemědělství
+ kvalitní MK
+ výborná dostupnost D1
+ hlavní komunikace z části mimo hlavní
zónu bydlení (Vlašim)
+ prostupnost územím
+ místní ţeleznice Trhový Štěpánov –
Vlašim – Benešov
Kvalita ţivotního prostředí (omezení
rozvoje)
- Omezené mnoţství stavebních pozemků
- Nedostatek rozvojových ploch pro průmysl
-
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
SOCDEM +
HOSP +
Poţadavek na změny:
ŢP + sídlo má dostatek městské i krajinné zeleně, kvalitní plochy i zázemí.
SOCDEM + dostatek rozvojových ploch, kvalitní zázemí. Problém je v okrajových sídlech bez
vybavenosti a dostupnosti.
HOSP + Nedostatek rozvojových ploch, celkově ale stabilní území s větším počtem zaměstnavatelů.
Charakteristika: Jádrové město se spádovým územím většiny ORP. Dominantní městské sídlo
v území, dopravní, administrativní centrum, včetně nadmístní vybavenosti.
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:


ZU3: Zastavěné území v záplavě a údolní nivě
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:



ZD2: dopravní zatíţení propojení Kolín – D3
ZD3: dopravní zatíţení souběţné komunikace s D1
ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou
Zvýšení intenzity dopravy II/112
Zatíţení nákladní dopravou – I/122, II/113, II/125
175
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Závady hygienické:




ZH2: Stav ČOV a kanalizace: Jednotná kanalizace ve Vlašimi, ČOV Soutice – záplava
ZH3: Rezzo a nebezpečné látky A nebo B
ZH4: staré ekologické zátěţe – podklad MŢP, KUSK
ZH5: Brownfields vč. novodobé brownfields - fotovoltaika
Ohroţení v území:



OH1: poddolovaná území
OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: záplavové území
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Stav
ZU3
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD 2
Regionální
PURU
Trvá
ZD3
Lokální
PURU
Trvá
ZD5
Lokální
PURU
Trvá
ZH2
Lokální
PURU
Trvá
ZH3
Lokální
PURU
Trvá
ZH4
Lokální
PURU
Trvá
ZH5
Lokální
PURU
Trvá
OH1
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
Odůvodnění
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení vodního reţimu v krajině
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
územní plán, zásady územního rozvoje prověří
prostupnost územím a navrhne kompenzační
opatření formou zkapacitnění, přemístění nebo
naopak omezení průjezdnosti vybraných silnic
Územní plán prověří rozvojová území s ohledem na
zatíţení uvedené silnice, návrh funkčního vyuţití musí
být proveden i s ohledem na nárazové zatíţení
způsobené dopravní kalamitou na D1
Uzemní plán prověří problematiku dopravního
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách. V dopravní koncepci prověří moţnost
odvedení dopravy ze zastavěného území.
Územní
plán
prověří
stávající
koncepci
odkanalizování, případně navrhne potřebné plochy či
opatření
Územní plán při vymezování ploch s rozdílným
způsobem vyuţití zohlední objekty zařazené do
skupiny A nebo B s umístěním nebezpečných látek a
objekty registru emisního znečištění
územní plán posoudí moţnost asanací ploch a
navrhne jejich další vyuţití
Územní plán navrhne koncepční řešení pro vyuţití
brownfields i budoucí vyuţití pozemků po
fotovoltaických elektrárnách jakoţto novodobých
brownfields
Územní plán zohlední plochy poddolovaných územích
a
nebude
navrhovat
zastavitelné
plochy
v poddolovaném území.
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
176
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
A
2
B
6
C
1
D
1,2,4
E
2,4,6
F
3,5,6,9,10
G
10,11
H
4,7,8,9
I
2,3,4,5,6
J
5,6,7
K
4,5
L
6,7,9,10,11
Poţadavky
technická infrastruktura – vodní zdroje, vrty, ČOV – územní plán posoudí
vhodnost umístění a případně navrhne řešení, které nebude v rozporu
s dopravní infrastrukturou
pásma hygienické ochrany, ochranná pásma vodních zdrojů – územní plán
posoudí vhodnost záměru ČOV, dopravní infrastruktury, případně
zastavitelných ploch a navrhne způsob řešení – formou změny lokalizace
záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
staré ekologické zátěţe – územní plán navrhne asanaci starých zátěţí,
vymezí přesné trasování ÚSES do podrobnosti parcel a zhodnotí návrh
zastavitelných ploch s ohledem na moţné ohroţení hygieny ţivotního
prostřed
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
vybavenosti včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které
jsou ve střetu
plochy ochrany přírody a krajiny – územní plán posoudí vhodnost
jednotlivých záměrů a navrhne koncepci řešení, která minimalizuje dopad na
plochy ochrany přírody nebo jej zcela eliminuje
ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a
navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost ÚSES;
při návrhu budou přednostně vyuţívány funkční části ÚSES i další přírodní
prvky krajiny
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných
zdrojů potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a
technické infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována
celistvost areálů památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry
v území a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na
zábor ZPF mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich
177
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
M
1,2
P
1
Q
4,5
R
3,5,7,8
dalšího záboru
zóna havarijního plánování – územní plán prověří vhodnost umístění
rozvojových ploch a navrhne způsob řešení – formou změny lokalizace
záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
ochranné pásmo letiště a letecké stavby – územní plán posoudí vhodnost
rozvojových lokalit a jednotlivý záměrů a navrhne způsob řešení – formou
změny lokalizace záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
záplavové území včetně aktivní zóny – územní plán posoudí všechny
rozvojové záměry i stav území a navrhne opatření, která zajistí ochranu
záplavového území či aktivní zóny
jiná ochranná pásma – vyhlášená i ze zákona - – územní plán posoudí
vhodnost rozvojových lokalit a jednotlivý záměrů a navrhne způsob řešení –
formou změny lokalizace záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
B) Vzájemné střety záměrů:
a
b
c
střet dopravní
a technické
infrastruktury
střet ÚSES a
jiných záměrů
na provedení
změn v území
II_1
střet
zastavitelných
ploch a jiných
záměrů na
provedení
změn v území
XIII_1 a 2, IX_2
střet
zastavitelných
ploch
s koridorem
VRT, propojení
D1 a D3, a
USES ZUR
VIII_1, XV_1
střet ÚSES a
záměru
dopravní
infrastruktury
obcí a
koridorem VRT
územní plán posoudí technické řešení kříţení a souběhu
technické a dopravní infrastruktury a ověří případnou úpravu
trasování
územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost
ÚSES a navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí
trvalou funkčnost ÚSES
územní plán posoudí jednotlivé střety a navrhne řešení –
formou změny lokalizace jednotlivého záměru či návrhem
funkčního vymezení
Vracovice:
ŢP:






Vysoká lesnatost území
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Vyšší podíl vodních ploch
Zemědělská produkce na omezených
plochách
Plocha CHKO
Ţádný velký znečišťovatel

Nízké zatíţení dopravou
-
Zemědělské areály
Stará ekologická zátěţ
Chybí ČOV
Výroba v Malovidech
SOCDEM:




Dobrá dostupnost do Vlašimi –
vybavenost
Kvalitní ţivotní prostředí
Kvalitní rozvojové plochy pro bydlení
Vodovod, el. energie

-
Dobrá prostupnost území – krátkodobá
rekreace
Zemědělské areály
Zemědělská funkce v centru obce
Nízká vybavenost obce
178
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
-
Chybí kanalizace s ČOV
Výroba v Malovidech
-
Dostupnost základního školství + MŠ
-
Ţádné aktivity umoţňující
zaměstnanost (podniky jsou
soukromé, vesměs rodinné)
Ţádné vhodné plochy pro výrobu či
průmysl
HOSP:




Zemědělský areál
Fungující dvě zemědělské farmy
Výroba v Malovidech
Dostupnost do Vlašimi jako
pracovištního centra
-
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
SOCDEM +
HOSP +
Charakteristika: obec je charakteristická svou vyváţeností mezi kvalitní přírodou a slušným zázemím
pro zemědělskou výrobu. Blízkost Vlašimi jí dodává navíc moţnost rozvoje bydlení v RD, bez nutné
návaznosti na zemědělskou nebo průmyslovou výrobu v místě.
Poţadavek na změny: beze změn, nadále udrţovat kvalitní přírodní zázemí, umoţnit rozvoj bydlení a
organizovat udrţení zemědělské výroby tak, aby nedocházelo ke střetům s plochami bydlení bez
zemědělské funkce. Z hlediska výroby nemá smysl řešit plochy pro průmyslovou výrobu z důvodu
zhoršené dostupnosti přes zastavěné území, obec má navíc přímou návaznost na Vlašim, která má
vhodnější zázemí. Zemědělská výroba by měla mít moţnost rozvoje mimo dopad na bydlení.
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. stabilizuje vhodné plochy pro bydlení
4. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
5. vytvoří podmínky pro další moţnost rozšíření zemědělské činnosti v obci
6. stabilizuje a vytvoří pevnou charakteristiku malovýroby v Malovidech
7. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Vlašimi
8. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
9. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
10. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
11. vytvoří podmínky pro stabilizaci cyklotrasy, případně určí moţnosti jejího rozšíření či
rozvětvení
12. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
13. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
14. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:



ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU3: Zastavěné území v záplavě a údolní nivě
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
179
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Závady dopravní:

ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou
Zvýšení intenzity dopravy
Zatíţení nákladní dopravou – II/127
Závady hygienické:


ZH4: staré ekologické zátěţe – podklad MŢP, KUSK
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV
Ohroţení v území:



OH1: poddolovaná území
OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: záplavové území
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Stav
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU3
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD5
Lokální
PURU
Trvá
ZH4
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH1
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
Odůvodnění
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení vodního reţimu v krajině
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Uzemní plán prověří problematiku dopravního
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách. V dopravní koncepci prověří moţnost
odvedení dopravy ze zastavěného území.
územní plán posoudí moţnost asanací ploch a
navrhne jejich další vyuţití
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán zohlední plochy poddolovaných územích
a
nebude
navrhovat
zastavitelné
plochy
v poddolovaném území.
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
180
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
A
2
B
6
D
4,6,7
E
4
F
1,9,10
G
1,7,10,11
H
9
I
5,6
J
6,7
K
4,5
L
1,10,11
M
1,2
N
1,2,3
Q
4,5
R
7,8
Poţadavky
technická infrastruktura – vodní zdroje, vrty, ČOV – územní plán posoudí
vhodnost umístění a případně navrhne řešení, které nebude v rozporu
s dopravní infrastrukturou
pásma hygienické ochrany, ochranná pásma vodních zdrojů – územní plán
posoudí vhodnost záměru ČOV, dopravní infrastruktury, případně
zastavitelných ploch a navrhne způsob řešení – formou změny lokalizace
záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
vybavenosti včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které
jsou ve střetu
plochy ochrany přírody a krajiny – územní plán posoudí vhodnost jednotlivých
záměrů a navrhne koncepci řešení, která minimalizuje dopad na plochy
ochrany přírody nebo jej zcela eliminuje
ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a
navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost ÚSES;
při návrhu budou přednostně vyuţívány funkční části ÚSES i další přírodní
prvky krajiny
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných
zdrojů potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry
v území a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor
ZPF mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich
dalšího záboru
zóna havarijního plánování – územní plán prověří vhodnost umístění
rozvojových ploch a navrhne způsob řešení – formou změny lokalizace
záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
horninové prostředí – územní plán prověří vhodnost jednotlivých záměrů
s ohledem na výskyt nerostných surovin a navrhne způsob řešení – formou
změny lokalizace návrhu nebo návrhem funkčního vyuţití
záplavové území včetně aktivní zóny – územní plán posoudí všechny
rozvojové záměry i stav území a navrhne opatření, která zajistí ochranu
záplavového území či aktivní zóny
jiná ochranná pásma – vyhlášená i ze zákona - – územní plán posoudí
181
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
vhodnost rozvojových lokalit a jednotlivý záměrů a navrhne způsob řešení –
formou změny lokalizace záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
B) Vzájemné střety záměrů
a
b
c
střet dopravní
a technické
infrastruktury
střet ÚSES a
jiných záměrů
na provedení
změn v území
I_1
střet
zastavitelných
ploch a jiných
záměrů na
provedení
změn v území
XIII_ 2 střet
zastavitelných
ploch
s koridorem
VRT
XV_1 střet
ÚSES a
koridoru VRT
územní plán posoudí technické řešení kříţení a souběhu
technické a dopravní infrastruktury a ověří případnou úpravu
trasování
územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost
ÚSES a navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí
trvalou funkčnost ÚSES
územní plán posoudí jednotlivé střety a navrhne řešení –
formou změny lokalizace jednotlivého záměru či návrhem
funkčního vymezení
Všechlapy:
ŢP:










Vysoká lesnatost území
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Zemědělská produkce na omezených
plochách
Dochované soustavy mezí
-
SOCDEM:
Dobrá dostupnost dálnice D1

Dobrá dostupnost Divišova – lokálního
centra vybavenosti
Kvalitní ţivotní prostředí
Vodovod, el. energie
Dobrá prostupnost území – krátkodobá
rekreace
Návaznost na Posázaví – rekreační
region
Území ovlivněné procházející dálnicí
D1
Stará ekologická zátěţ
Chybí ČOV
Území ovlivněné vodní erozí
Chatové osady
Chatové osady a areály mlýnů
Nízká vybavenost obce
Špatná dostupnost Vlašimi – místního
centra vybavenosti
Chybí kanalizace s ČOV
Přivaděč vody na Prahu v těsné
blízkosti zastavěného území, zasahuje
i do jeho OP
HOSP:


Stáčírna vody – mimo provoz
Dostupnost dálnice D1
-
Omezené aktivity umoţňující
zaměstnanost
Ţádné vhodné plochy pro výrobu či
průmysl
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP +
SOCDEM +
HOSP -
182
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Charakteristika: obec je charakteristická vysokým stupněm kvality ţivotního prostředí a má
významný rekreační potenciál; hospodářství je na minimální úrovni, předpoklad je pouze u sezonních
sluţeb pro cestovní ruch
Poţadavek na změny:
ŢP + beze změn
SOCDEM + stabilizace hodnot, mírný růst, umoţnění vybavení i v bydlení
HOSP – formou smíšenou, nevymezovat plochy
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. navrhne koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s kvalitním ţivotním
prostředím
3. stabilizuje vhodné plochy pro bydlení a rekreaci
4. stabilizuje koridory a dopravní trasy pro prostupnost územím, zejména z hlediska krátkodobé
rekreace místních obyvatel
5. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
6. vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
7. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
8. vytvoří podmínky pro návrh cyklotrasy nebo cyklostezky
9. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných
ploch
10. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
11. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
12. stabilizuje plochy individuální rekreace a určí podmínky pro její případné rozšíření nebo
úpravu
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:



ZU2: sídla bez základní vybavenosti
ZU3: Zastavěné území v záplavě a údolní nivě
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:


ZD3: dopravní zatíţení souběţné komunikace s D1
ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou
Zvýšení intenzity dopravy
Zatíţení nákladní dopravou
Závady hygienické:



ZH4: staré ekologické zátěţe – podklad MŢP, KUSK
ZH6: oblasti přímo ovlivněné D1 – zejména v oblasti HŢP
ZH7: obce bez odkanalizování do ČOV
Ohroţení v území:


OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: záplavové území
183
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Slabé stránky:


SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Odůvodnění
Stav
ZU2
Lokální
PURU
Trvá
ZU3
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD3
Lokální
PURU
Trvá
ZD5
Lokální
PURU
Trvá
ZH4
Lokální
PURU
Trvá
ZH6
Lokální
PURU
Trvá
ZH7
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
územní plán prověří stávající funkční vyuţití a
umoţní širší formu vybavení v rámci jiných funkcí
v prostorových a funkčních regulacích; tato úprava
nesmí být v rozporu s ochranou hodnot a její
koncepcí
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení vodního reţimu v krajině
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Územní plán prověří rozvojová území s ohledem na
zatíţení uvedené silnice, návrh funkčního vyuţití musí
být proveden i s ohledem na nárazové zatíţení
způsobené dopravní kalamitou na D1
Uzemní plán prověří problematiku dopravního
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách. V dopravní koncepci prověří moţnost
odvedení dopravy ze zastavěného území.
územní plán posoudí moţnost asanací ploch a
navrhne jejich další vyuţití
Územní plán zohlední problematiku hlukového
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách
územní plán prověří moţnosti odkanalizování a
navrhne koncepci veřejné technické infrastruktury
s vymezením ploch nebo územních rezerv pro
navrţenou koncepci
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A)Záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
C
1
D
4,6
Poţadavky
staré ekologické zátěţe – územní plán navrhne asanaci starých zátěţí, vymezí
přesné trasování ÚSES do podrobnosti parcel a zhodnotí návrh zastavitelných
ploch s ohledem na moţné ohroţení hygieny ţivotního prostřed
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
184
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
E
4,6
I
5
J
6
O
1
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů
potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
památek a jejich kulturní hodnota
oblast přímo ovlivněná D1 – územní plán ověří vhodnost rozvojových ploch
v dosahu hluku a emisí od dopravy z dálnice D1 a navrhne opatření
k zamezení dopadu na území; v případě návrhu rozvojových ploch musí být
součástí regulací návrh technických nebo jiných opatření pro podmíněné
vyuţití staveb
Zdislavice:
ŢP:



Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Nízké zatíţení průjezdní dopravou
ČOV
-
Nízké mnoţství lesních porostů
-
Zemědělské areály
Velcí znečišťovatelé
Zatíţení dopravou a prachem ze
zemědělských areálů
SOCDEM:






Nízké zatíţení průjezdní dopravou
Dobrá dostupnost do Vlašimi –
vybavenost
Plynofikace, ČOV
Historická sídelní struktura, zachovalé
hodnoty
-
Základní vybavenost v obci
Ţeleznice
Zemědělský areál
Zemědělská funkce v centru obce
Velcí znečišťovatelé
HOSP:



Zemědělské areály
Dostupnost do Vlašimi jako pracovištního centra
Ţeleznice
Vyhodnocení vyváţenosti:
ŢP SOCDEM +
HOSP +
Charakteristika: obec je charakteristická intenzivní zemědělskou výrobou a dobrou vybaveností,
oproti tomu má zhoršené podmínky z hlediska ţivotního prostředí a to jak ve smyslu rozsahu
ekologicky stabilních ploch, tak ve smyslu zdravého ţivotního prostředí pro obyvatele
185
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
Poţadavek na změny:
ŢP - zvýšení prostupnosti krajiny, doplnění ochranné zeleně
SOCDEM + rozvoj bez ovlivnění zemědělským vyuţitím, nutné podrobné členění území – RP?
HOSP + moţná podpora rozvoje zemědělských a výrobních areálů
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SWOT ANALÝZY:
Územní plán:
1. navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s poţadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
2. koncepce dopravy bude i nadále směřována na hlavní dostupnost do Vlašimi
3. vytvoří poţadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro jejich ochranu
4. vytvoří podmínky pro stabilizaci vybavenosti v obci
5. soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce ochrany
zeleně
6. minimalizuje moţnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací zastavitelných ploch
7. vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu nebrání důvody
urbanistické koncepce
8. vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou přilehlých zahrad a
ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
9. vymezí plochy pro moţný rozvoj zemědělské funkce – podmínkou bude regulační plán pro
řešení střetu s plochami bydlení
ZÁVADY, OHROŢENÍ V ÚZEMÍ A SLABÉ STRÁNKY:
Závady urbanistické:


ZU3: Zastavěné území v záplavě a údolní nivě
ZU4: plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty
Závady dopravní:

ZD5: Zatíţení dílčích úseků nadměrnou dopravou
Zvýšení intenzity dopravy
Zatíţení nákladní dopravou – II/127, II/112
Závady hygienické:


ZH3: Rezzo a nebezpečné látky A nebo B
ZH4: staré ekologické zátěţe – podklad MŢP, KUSK
Ohroţení v území:


OH2: plochy ZPF ohroţené vodní erozí
OH3: záplavové území
Slabé stránky:



SL2:neuváţené meliorace na lučních pozemcích
SL3:Stav USES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP
SL4: plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Označení
Význam
Původ
Stav
ZU3
Lokální
PURU
Trvá
ZU4
Lokální
PURU
Trvá
ZD5
Lokální
PURU
Trvá
Odůvodnění
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení vodního reţimu v krajině
Územní plán prověří případnou změnu funkčního
vyuţití pro zlepšení krajinného rázu
Uzemní plán prověří problematiku dopravního
zatíţení přilehlých ploch v prostorové a funkční
186
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
ZH3
Lokální
PURU
Trvá
ZH4
Lokální
PURU
Trvá
OH2
Lokální
PURU
Trvá
OH3
Lokální
PURU
Trvá
SL2
Lokální
PURU
Trvá
SL3
Lokální
PURU
Trvá
SL4
Lokální
PURU
Trvá
regulaci a prověří vhodnost zástavby v těchto
plochách. V dopravní koncepci prověří moţnost
odvedení dopravy ze zastavěného území.
Územní plán při vymezování ploch s rozdílným
způsobem vyuţití zohlední objekty zařazené do
skupiny A nebo B s umístěním nebezpečných látek a
objekty registru emisního znečištění
územní plán posoudí moţnost asanací ploch a
navrhne jejich další vyuţití
Územní plán prověří plochy ohroţené vodní erozí a
navrhne koncepci řešení problému.
Územní plán nebude navrhovat zastavitelné plochy
v záplavovém území
Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně
navrhne moţnost dalšího vyuţití ploch.
Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví,
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky
pro jeho tvorbu
Územní plán prověří přednostní vyuţití těchto ploch
pro zastavitelná území
STŘETY:
A) Střety záměrů s limity:
Typ
střetu
Číslo
střetu
A
2
C
1
D
4,6,7
E
4,6
F
9,10
H
9
I
5,6
J
7
Poţadavky
technická infrastruktura – vodní zdroje, vrty, ČOV – územní plán posoudí
vhodnost umístění a případně navrhne řešení, které nebude v rozporu
s dopravní infrastrukturou
staré ekologické zátěţe – územní plán navrhne asanaci starých zátěţí, vymezí
přesné trasování ÚSES do podrobnosti parcel a zhodnotí návrh zastavitelných
ploch s ohledem na moţné ohroţení hygieny ţivotního prostřed
technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické vybavenosti
včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny s ohledem na
moţnost zkapacitnění a úprav stávající dopravní vybavenosti
dopravní infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení kříţení a
souběhu sítí technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost
úpravy trasování v souladu s koncepcí technické a dopravní infrastruktury;
ÚSES bude navrţen do podrobnosti parcel mimo koridor technické
infrastruktury včetně způsobů kříţení; zastavitelné plochy budou navrţeny
s ohledem na moţnost zkapacitnění a úprav stávající technické vybavenosti
meliorace – územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou
ve střetu
ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a
navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost ÚSES; při
návrhu budou přednostně vyuţívány funkční části ÚSES i další přírodní prvky
krajiny
zastavěná území – územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras
VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i vhodnost dalších záměrů technické
infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat zátěţi z dopravy a jiných zdrojů
potenciálního znečištění ve všech směrech
ochrana kulturního dědictví – nemovité kulturní a přírodní památky,
archeologická naleziště – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické
infrastruktury do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována celistvost areálů
187
Územně analytické podklady ORP Vlašim – úplná aktualizace 2014
K
4,5
L
10,11
Q
4,5
R
7,8
památek a jejich kulturní hodnota
1. třída ochrany ZPF – územní plán prověří rozvojové lokality a záměry v území
a upřednostní jejich jiné trasování, které by mělo menší vliv na zábor ZPF
mimo 1. třídu ochrany
nivní půdy – územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a
navrhne opatření, která zajistí ochranu nivních půd bez moţnosti jejich dalšího
záboru
záplavové území včetně aktivní zóny – územní plán posoudí všechny rozvojové
záměry i stav území a navrhne opatření, která zajistí ochranu záplavového
území či aktivní zóny
jiná ochranná pásma – vyhlášená i ze zákona - – územní plán posoudí
vhodnost rozvojových lokalit a jednotlivý záměrů a navrhne způsob řešení –
formou změny lokalizace záměru nebo návrhem funkčního vyuţití
B) Vzájemné střety záměrů
b
střet ÚSES a
jiných záměrů
na provedení
změn v území
XV_1 střet
ÚSES a
koridoru VRT
územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost
ÚSES a navrhne taková řešení v detailu parcel, která zajistí
trvalou funkčnost ÚSES
c
střet
zastavitelných
ploch a jiných
záměrů na
provedení
změn v území
XIII_ 2 střet
zastavitelných
ploch
s koridorem
VRT a
územní plán posoudí jednotlivé střety a navrhne řešení –
formou změny lokalizace jednotlivého záměru či návrhem
funkčního vymezení
188

Podobné dokumenty

SEZNAM VODNÍCH DĚL V ČESKÉ REPUBLICE

SEZNAM VODNÍCH DĚL V ČESKÉ REPUBLICE SEZNAM VODNÍCH DĚL I. – III. KATEGORIE V ČESKÉ REPUBLICE

Více

souhrnná zpráva - Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

souhrnná zpráva - Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka táním mocné sněhové pokrývky za příspěvku dešťových sráţek. Nejvíce zasaţenými toky byly Dyje, střední a dolní tok Moravy, Sázava a Luţnice s Neţárkou, kde bylo místy dosaţeno průtoků s dobou opako...

Více

F - Ekonomická analýza

F - Ekonomická analýza F. Ekonomická analýza ........................................................................................................................... 1 F.1. Hospodářský význam uţívání vod – výchozí sta...

Více

a. obec b. charakteristika obce - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

a. obec b. charakteristika obce - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Brtná s vodovodní sítí obce Ţeliv. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dost...

Více

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka Mgr. Jan Urban PhDr. Libuše Váňová Ing. Jana Zmeškalová Tiskne: VaMB s. r. o. Štěchovice Uzávěrka tohoto čísla: 15. 11. 2014 Registrováno OkÚ Benešov, č. 43/97 Evidenční číslo MK ČR E 10738 ISSN 12...

Více

Cvičebnice Anorganika

Cvičebnice Anorganika 3a3) Roztok HCl má koncentraci 0,1 mol/l. Roztok zředíme 100x. Jaké bylo pH původně a jaké po zředění? 3a4) Jaká je molární koncentrace 20% HCl ( = 1,1 g cm-3). 3a5) Urči objem chloru potřebného k ...

Více

Příručka SKS - optická kabeláž

Příručka SKS - optická kabeláž výhod (především dlouhý dosah, velkou šířku pásma, odolnost proti rušení). S postupným zlevněním této technologie došlo k rozšíření moderních komunikačních technologií na dlouhé vzdálenosti. Techno...

Více

Rozšíření a početnost hojnějších druhů vodních ptáků v lednu 2010

Rozšíření a početnost hojnějších druhů vodních ptáků v lednu 2010 Obr. 2. Početnost a distribuce potápky roháče (Podiceps cristatus) v České republice v lednu 2010 a 2011. Bílé krouţky představují obsazené lokality, jejich velikost pak početnost v kategoriích 1–1...

Více