UˇZIVATELSK´Y MANU´AL Laserový zameˇrovac Triple Duty CRL

Komentáře

Transkript

UˇZIVATELSK´Y MANU´AL Laserový zameˇrovac Triple Duty CRL
UŽIVATELSKÝ MANUÁL
Laserový zaměřovač
Triple Duty CRL(Compact Rail Laser)
Česky
O firmě Sightmark
Sightmark nabı́zı́ širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů,
korekcı́ nastřelenı́, noktovizorů, svı́tilen a dálkoměrů. Produkty značky Sightmark
jsou inspirovány vojenským a policejnı́m využitı́m. Všechny výrobky jsou navrženy
pro nejvyššı́ efektivitu vašı́ zbraně s našimi doplňky, jak je jen možné.
Sightmark - MAKE YOUR MARK
Vlastnosti
• Kompaktnı́, nı́zkoprofilový design
• Vysoká přesnost
• Jednoduchá instalace na zbraň
• Integrovaná druhá montážnı́ lišta
• Viditelnost v noci kolem 275m
• Viditelnost ve dne kolem 18,3m
• Rychlé zaměřenı́ cı́le
• Ideálnı́ pro rychlou střelbu či střelbu na pohybujı́cı́ se cı́le
• Vysoká přesnost stranové/zdvihové korekce
• Odolné plasové kompozitnı́ tělo
• Nı́zká váha
Technické údaje
Materiál
Kompozitnı́ plast
Barva
Matná černá
Viditelnost(den/noc) (m) 18,3/275
Vlnová délka laseru (nm)
632-650
Výkon laseru (mW)
3-5
Typ laseru
Viditelná červená tečka
Velikost tečky ([email protected]) menšı́ 5
Rozměry (mm)
61 x 38,1 x 30,5
Váha (g)
37
V krabici
• Laserový zaměřovač
• 2x baterie AG13
• Šroubovák
• Imbusový klı́č
• Záručnı́ list
Diagram
1. Stahovacı́ šroub
2. Montážnı́ lišta
3. Emitor laseru
4. Kryt laseru
5. Horizontálnı́ korekce
6. Výšková korekce
7. Umı́stěnı́ bateriı́
8. Zajištěnı́ baterie
9. Zpanutı́/Vypnutı́
10. Zákluzová lišta
11. Vodı́cı́ kolı́ky
O laserovém zaměřovači značky SIGHTMARK
Série taktických laserových zaměřovačů značky Sightmark jsou multifunkčnı́ zbraňové zaměřovače inspirované
vojenským a policejnı́m využitı́m. Vyznačujı́cı́ se intenzivnı́m, přesným laserovým paprskem, který je ideálnı́ pro
svou rychlost zaměřenı́ cı́le. Jako u každého výrobku Sightmark Triple Duty, CRL Laser Sight je kvalitnı́ zbraňové
přı́slušenstvı́, pro všechny taktické, či lovecké mise, nebo sportovnı́ střelbu.
Vloženı́ bateriı́
Sightmark CRL Červený Laserový Zaměřovač použı́vá dvě baterie AG13.
Vloženı́, odstraněnı́ nebo výměna bateriı́:
1. Nalezněte krytku bateriı́, který je umı́stěn pod krytem laseru (viz body 7,8 v diagramu).
2. Odstraňte krytku bateriı́ silnějšı́m zatlačenı́m na krytku, otočte zámek krytky bateriı́ a zvedněte.
3. Unitř uvidı́te dva mı́sta pro baterie. Umı́stěte každou z bateriı́ do prostoru a ujistěte se, že jsou vloženy ve
správným směrem.
4. Po vloženı́ bateriı́, zaklapněte krytku bateriı́ a otáčejte zámkem krytky, dokud nedržı́ pevně na svém mı́stě.
Instalace
Před montážı́ laserového zaměřovače na vaši zbraň se ujistěte, že je skutečně vybitá a zajištěná.
Nepokoušejte se připojit laser na nabitou zbraň !!!
1. Pomocı́ imbusového klı́če, povolte upı́nacı́ šroub, který je umı́stěn na bočnı́ straně laseru a posuňte laser na
montážnı́ lištu
2. Zarovnejte montážnı́ svorku se zákluzovou lištou
3. Když je laser umı́stěn, utáhněte upı́nacı́ šroub, dokud nenı́ bezpečně upevněn na zbrani. Neutahujtu laser ke
zbrani až přı́liš, protože by to mohlo vést k počkozenı́ laseru.
Vycentrovánı́
Po namontovánı́ laserového zaměřovače na vaši zbraň, budete potřebovat vynulovat laser.
1. Po nezbytných bezpečnostnı́ch opatřenı́ch, v pěti kolech vystřelte a určete mı́sto dopadu.
2. Pomocı́ šroubováku, namiřte laser na mı́sto průstřelu náboje
3. Pokračujte v úpravě horizontálnı́ho a vertikálnı́ho zaměřenı́, dokud nebude laser vycentrován
Skladovánı́
Před uloženı́m se ujistěte, že Sightmark laserový zaměřovač je pevně připojen k vašı́ zbrani a ujistěte se, že je
vypnutý. Odmontujte laserový zaměřovač z vašı́ zbraně a vyndejte baterie, pokud bude vaše zbraň uložena na delšı́
dobu.
Údržba
Tento laserový zaměřovač lze čistit měkkým navlhčeným hadřı́kem, nebo pomocı́ prostředků na čištěnı́ zbraně,
když je vystaven působenı́ nečistot, prachu, nebo jiným usazeninám. Chcete-li vyčistit usazeniny z kontaktů,
použijte vatový tampon namočený v alkoholu.
Varovánı́
Před manipulacı́ s laserovým zaměřovačem, si přečtěte manuál ke své střelné zbrani a manuál laserovému
zaměřovači Sightmark. Dodržujte všechny standardnı́ bezpečnostnı́ opatřenı́ a postupy při zacházenı́ se střelnou
zbranı́, i když laserový zaměřovač nenı́ v provozu.
• Nikdy se nedı́vejte do laseru přı́mo. Může vám to poškodit zrak, nebo způsobit slepotu.
• Nesvit’te žádné osobě ani zvı́řeti přı́mo do očı́.
• Nemiřte s laserem na zrcadla nebo na jiné reflexnı́ povrchy.
• Vyvarujte se udeřenı́ nebo pádu laseru.
• Vždy zkontrolujte komoru vaši zbraně, jestli je prázdná, před montážı́ nebo demontážı́ laserového zaměřovače.
• Vždy demontujte laserový zaměřovač, když čistı́te, nebo provádı́te jinou údržbu vašı́ zbraně.
• Laserový zaměřovač, by měl být testován během doby nevyužı́vánı́, pro ujištěnı́, že stále pracuje správně
Nedodrženı́ standardnı́ch preventivnı́ch opatřenı́ a postupů, podobných výše uvedeným varovánı́m, je nebezpečné
a může mı́t za následek vážné zraněnı́, škody na majetku, nebo smrt.
Záruka
Informace týkajı́cı́ se záruky najdete na www.sightmark.cz

Podobné dokumenty

UˇZIVATELSK´Y MANU´AL LASEROV´Y ZAMEˇROVAˇC AACT5R

UˇZIVATELSK´Y MANU´AL LASEROV´Y ZAMEˇROVAˇC AACT5R Série taktických laserových zaměřovačů značky Sightmark jsou pokročilé, vysocé přesné a výkoné zaměřovače s neuvěřitelným dosahem viditelnosti za dne i v noci. Vyznačujı́cı́ s...

Více

Sightmark optiky a doplňky MO

Sightmark optiky a doplňky MO PROARMS CZ spol. s r.o.

Více

Sightmark - pistolová korekce nastˇrelen´ı Uzivatelský

Sightmark - pistolová korekce nastˇrelen´ı Uzivatelský Zapněte přı́stroj tak, že vložı́te baterie do těla korekce nastřelenı́ (polarita je znázorněna na krytce baterie). Ujistěte se, že baterie je vytažena z ochranného pouzdra, pokud se tak...

Více

Francis Bacon: Nová Atlantida

Francis Bacon: Nová Atlantida Z filosofického hlediska jist zaujme i zvláštní situace, která by se dala charakterizovat Jaspersovou terminologií jako mezní i limitní. Hrdinové p íb hu se totiž nacházejí v neur ité situaci, kter...

Více

Jakub Kákona

Jakub Kákona odraženého fotonu malá, tak jsou využı́vány různé techniky pro zlepšenı́ poměru S/N. Často jde o metody statického zpracovánı́ nebo o lock-in měřenı́. Tato metoda má vzhledem k před...

Více

ZDE.

ZDE. Nosným tématem kongresu byla otázka : „ Contemporary Prosthodontics, how far can we go? (Překlad: Současná protetiko, kam až můžeme jít?). Odpověď se snažili najít účastníci kongresu jak ve svých p...

Více