Jihlavská - TIC Jihlava

Komentáře

Transkript

Jihlavská - TIC Jihlava
Jihlava
Trámové stropy
9
11
12
Černá kuchyně
Velká obřadní síň
V průběhu rekonstrukce bylo obnoveno a odkryto několik
malovaných stropů např. renesanční strop s patrnou linií po
posunutí příčky při přestavbě v 19. století – v druhé místnosti je barokní přemalba tohoto stropu, a barokní strop
s empírovou přemalbou a vročením 1783.
Velkou raritou radničních domů se stala autenticky dochovaná renesanční černá kuchyně, kde je možné spatřit očazené
a zesklovatělé omítky, jež jsou důkazem toho, že se zde připravovalo jídlo na otevřeném ohni.
Barokní obřadní síň byla zrestaurována do své původní podoby. Byly zde obnoveny zlacené štukové ornamenty i celková původní barevnost (za pozornost stojí řešení vzduchotechniky). Zrestaurován byl zároveň i původní manýristický
zlacený lustr.
Immaculata
Rekonstrukce odkryla také mnoho cenných maleb. Jednou
z nejvýznamnějších je freska sv. Kryštofa s Ježíškem, 9
který byl ochranným znamením při vstupu do domu (v tomto případě ve dvorní části jižního domu, který byl ve středověku známý jako dům Holclinův).
Za pověstnou třešničku na dortu je pak možné považovat nález renesanční fresky tzv. masopustního průvodu, 8
která je svým provedením řazena do kategorie profesionálně
provedené práce.
1
7
Za zmínku stojí také originál barokní sochy Immaculaty
(1690 – autora Ant. Laghiho), která byla původně umístěna na vrcholu Mariánského sloupu na náměstí a od 80. let
20. století ve vstupu do jihlavské Oblastní galerie Vysočiny
v Komenského ulici. Nyní byla nově nainstalována ve druhém
patře „jižního domu“.
Prevét
Zajímavý objev byl učiněn v srpnu roku 2004, kdy byl v nice
obvodové stěny v rohu třetího patra Holclinova domu objeven renesanční záchod tzv. prevét. Tento autentický renesanční prevét je zajímavý tím, že má přes dvě patra vedenou
kamennou stoupačku, která byla ukončena septikem.
Prezidentský – primátorský salonek
V roce 1999 zástupci jihlavské radnice oslovili akademického malíře Gustava Kruma s žádostí o vytvoření cyklu věnovaného významným událostem z dějin města. Kompletní cyklus
25 barevných listů – temper a akvarelů formátu 37 x 56 cm,
který je poctou Jihlavě a její bohaté historii, je od června
roku 2006 instalován v reprezentativním primátorském salonku jihlavské radnice.
Fresky
Malá obřadní síň
Pozdně gotický prostor
tzv. „kaple“ byl po dobu
asi dvou set let využíván
jako konírna. Velmi složitými záchrannými pracemi
se zde podařilo vybudovat
reprezentativní síň komorního charakteru, jejíž klenby jsou bohatě zdobeny
původními renesančními
a barokními freskami. 10
10
Mariánský sloup – plastika P. Marie
12
Plastika pochází z doby kolem let 1650/1736 (neznámý mistr), byla restaurována akad. soch. Otakarem Marcinem. Socha byla původně umístěna v údolí Koželužského potoka Na
Skalce, poté v 50. letech 20. století přemístěna na Jakubské
náměstí a v 90. letech 20. století pro inverzní vlivy schválilo
ministerstvo její přemístění do interiéru radnice.
Dvorní trakt radnice
11
Dvorní trakt byl zcela nově parkově upraven a své místo zde
našla také pětice soch. Jedná se o dobře známé alegorie
čtyř ročních období a múzu Terpsichoré – původně umístěné
ve Smetanových sadech. Je tu také možno nahlédnout do
prostor někdejší „hladomorny“, která byla nově odhalena
a je propojena s labyrintem podzemních chodeb.
Prohlídky radnice pro skupiny (min. 5 osob) po předchozí objednávce po–pá 9–15 (objednávka minimálProhlídky
radnicenebo
pro vskupiny
předchozí
ně
den předem)
sezoně po
1. 4.–30.
9. vdomluvě
sobotu
v
Turistickém
informačním
centru,
na
tel.
567
167 158
odpoledne dle zájmu.
nebo e-mail: [email protected]
Vydalo statutární město Jihlava v roce 2011 v nákladu 1000 kusů. Grafická úprava Eva Bystrianská. Foto Vladimír Kunc (5, 8) a Eva Bystrianská.
Vydalo statutární město Jihlava v roce 2013 v nákladu 1500 kusů. Grafická úprava Eva Bystrianská. Foto Vladimír Kunc (5, 8) a Eva Bystrianská.
Vytiskl
Antonín
Prchal
– Protisk, Velké Meziříčí.
Tisk
Nová
tiskárna
Pelhřimov.
7 8
Jihlavská
radnice
Turistické informační centrum (Jihlavská radnice)
Masarykovo
náměstí 2,centrum
586 01(Jihlavská
Jihlava radnice)
Turistické informační
tel.:
+420 567
167 158-9,
[email protected]
Masarykovo
náměstí
2, 586e-mail:
01 Jihlava
otevřeno:
tel.: +420 567 167 158-9, e-mail: [email protected]
pondělí–pátek
8.30–17.00 (červenec a srpen 8.30–18.00)
otevřeno:
sobota
pondělí–pátek
8.30–17.00
8.30–17.00
(duben–září)
(červenec a srpen 8.30–18.00)
sobota 8.30–17.00
8.00–12.00 (duben–září)
(říjen–březen)
neděle
sobota 8.30–17.00
8.00–12.00 (říjen–březen)
(červenec–srpen)
www.visitjihlava.eu
CZ
Historický vývoj
jihlavské radnice
Jihlava vznikla jako královské horní město někdy v letech
1233–1240. První osídlení v této oblasti bylo soustředěno
u brodu na protějším (levém) břehu řeky – tam vznikla kolem roku 1200 původní slovanská osada. Jak se rozšiřovala
těžba stříbra, přibývalo obyvatel a město se rozrostlo i na
pravý břeh řeky, kde následně vzniká historické centrum
v hrubých rysech tak, jak ho známe dnes. V tomto období
také vzniká první potřeba správy města. V jejím čele stál
doživotní nebo dědičný rychtář jako zástupce krále, který
měl původně rozhodující slovo a moc. Po jeho boku stálo dvanáct konšelů k řízení soudních věcí. Těchto dvanáct
představitelů města (především nejbohatší obchodníci
a důlní podnikatelé) vytvořilo nový správní orgán „městskou
radu“. Předsedou městské rady byl purkmistr.
Historie jihlavské radnice sahá do poloviny 13. století.
Členové městské rady se ke svým jednáním scházeli nejdříve porůznu, jak však rada nabývala na vážnosti, musela mít
i odpovídající sídlo. První jihlavská radnice je doložena na
západní straně náměstí – mezi ulicemi Matky Boží a Benešovou. Novou radnici získalo město Jihlava v roce 1425
koupí domu Mikuláše barchaníka (kdysi Cippusova), úřední
budovou se pak stala po nezbytných stavebních úpravách
o rok později. Co se týká nejstarších dějin budovy, chybí nám
veškeré písemné prameny. Ve 13. století je zde doložena
první raně gotická kamenná stavba s podloubím a hrázděným či kamenným prvním patrem. Až po roce 1425 máme
podrobnější zprávy o stavebním vývoji radnice. V 15. století
se první stavební úpravy prováděly v souvislosti s přípravami
na slavnostní vyhlášení Basilejských kompaktát 5. července 1436. Další významné úpravy pak proběhly v souvislosti
s událostmi roku 1505. Tehdy poslední držitelé jihlavské
rychty – bratři Ladislav a Zikmund Pilgramerové prodali rychtu se všemi přidruženými právy městu. Z toho vyplýval nárůst
funkcí samosprávy a potřeba větších prostor. Roku 1509 byl
proto ke stávajícímu domu připojen dům prostřední – tzv.
Holclinův a byl přímo propojen s původním severním domem. Do přízemí radnice byly situovány strážnice a zbrojnice
městské hotovosti, ve dvorním traktu vzniká městské vězení.
V následujících letech postihlo Jihlavu několik ničivých požárů a 16. století se tak stává obdobím výrazných změn
a oprav radničních budov. Oba radniční domy ztrácejí své
podloubí, vchody jsou předsazeny na úroveň průčelí. Podstatným zásahem do vzhledu radnice byl vznik velké gotické síně v 1. poschodí. Vznikla tak nejprostornější místnost
v Jihlavě. V roce 1574 byla uskutečněna další významná
– dodnes patrná změna radničního komplexu. Na nádvoří za
radnicí byla postavena velká renesanční soudní síň, která dostává dřevěné obložení (táflování). V následujícím 17. století
nebyla budova radnice nijak upravována. V roce 1716 byla
v zadním traktu radnice za vězením postavena kaple zasvěcená sv. Dismasovi, v roce 1727 bylo přestavěno městské
vězení a zároveň se radnice rozšířila o další dům. Jednalo
se o jižní budovu – tzv. Kentlinův dům, který připadl obci
dědictvím. Dům pochází ze 13. století, unikátem svědčícím
o raném vývoji této stavby, je raně gotické sedilé v přízemí
domu. V roce 1734 byl nesourodý soubor tří domů upraven
jako jeden celek a propojen schodišti. Roku 1786 došlo ke
sjednocení klasicistní fasádou a všechny tři domy byly zvýšeny o druhé patro. Nejvýraznějším, bohužel také nejvíce negativním počinem této doby, je „znehodnocení velké gotické
síně“ v 1. patře. Tato je rozdělena zdí, dvě pole klenby na
straně při náměstí byla plochostropě přestropena sníženými
stropy, původní gotická klenba byla zakryta štukovou výzdobou v duchu baroka, hebrejské nápisy na S a J zdi místnosti
jsou necitlivě překryty kartušemi s německými nápisy.
V letech 1924 a 1927 byly zbourány vězení i kaple.
Stavební vývoj radnice je v této době ukončen. 2 V letech
2004–2006 proběhla zásadní rekonstrukce obou objektů
Masarykovo náměstí 1 a 2. Tato rozsáhlá rekonstrukce byla
po dlouhých deseti letech
příprav fyzicky zahájena
1
v březnu roku 2004. Podílelo se na ní mnoho odborníků
z řad architektů, archeologů, historiků, výtvarníků,
mistrů uměleckých řemesel,
stavebních a dalších dodavatelských firem. Rekonstrukce zachránila a odhalila pro budoucí generace
mnoho cenných architektonických a výtvarně-uměleckých prvků.
2 3
Velká gotická síň
Velká gotická síň 3–5 je zaklenuta čtyřdílnou žebrovou
klenbou a sklenuta do středového polygonálního pilíře. Klenba se dochovala v celém rozsahu, její dvě pole na straně při
náměstí však od barokní přestavby radnice v 18. století až
do rekonstrukce 2004–2006 kryl snížený podhled.
Nejzásadnější a pro laika nejvíce viditelnou změnou po
zmíněné rekonstrukci je tedy zcela nepochybně znovuodhalení této velké gotické síně v její původní gotické podobě. Síň
je nyní nejen scelená, ale byla obnovena i její původní polychromie (stav klenby před rekonstrukcí je zachován v hale
domu č. 67). Bylo obnoveno a nově zrestaurováno všech
osmatřicet nápisů v kápích klenby. Klenební plocha byla
v roce 1545 vyzdobena citáty antických klasiků, příslovími
a naučnými průpovídkami v duchu tehdejšího humanistického myšlení. Byly psány řecky, latinsky, hebrejsky, německy
a staročesky.
Za pozornost jistě stojí kopie renesančních vitráží
v oknech. 6 Byly zde umístěny v souvislosti s renesančními změnami budovy radnice a jejich originály jsou dodnes
uloženy v jihlavském muzeu. Na dvou prostředních je umístěn čtvrcený znak města, který kombinuje symboliku českého
krále se symbolem města, letopočet 1539 a latinský a německý nápis, který v překladu zní: „Znak města Jihlavy a slo-
4
vo Boží přetrvají věky“. Na první od leva je vyobrazení motivu
ukřižovaného s atributy smrti. V pozadí je pak ideální antická
krajina s městem, mostem a řekou s lodí. Čtvrtá vitráž představuje erb českého krále a římského císaře Ferdinanda I.,
s latinským nápisem a letopočtem 1546.
V jihovýchodním rohu síně byl v podstatě náhodou objeven původní cihlový krb, před nímž se dochovala původní
keramická dlažba, která byla později replikována a nově
použita na zadláždění celé síně. Do tohoto zadláždění bylo
nově umístěno i pět původních kusů, které se dochovaly.
6
5
Jihlava
Beam ceilings
8
10
11
Black kitchen
The large ceremony hall
Several painted ceilings were discovered and uncovered during the reconstruction. For example Renaissance ceiling with
visible line after the rebuilt in 19th century – in the second
room is baroque repainting of this ceiling and a Baroque ceiling with empire’s repainting with the date 1783 inside.
As a great rarity of town hall houses became an authentic
Rennaisance black kitchen. We can still see the black smoky
walls, the best proof this was ones a place where the food
was prepared on the open fire.
Baroque ceremony hall was restored into her original appearance. The gold stucco ornaments as well as the original
colors were completely renovated (pay attention to solution
of air-conditioning). Also the gold chandelier was restored
as well.
Sculpture Immaculata
Reconstruction uncovered a lot of valuable paintings – one
of the well known is fresco Saint Christopher and Jesus. 8
This particular fresco became a symbol of house protection
by the entrance to the house (in this case in the courtyard
of a southern house known as a Holclin house in the Middle
Ages).
The icing on the cake was as we like to think, discovery of the Renaissance fresco – carnival parade, 7 w h i c h
was made with such a details, it is valued as a professional
work.
6
Worth mentioning is also a unique baroque sculpture Immaculata (1690 artist Antonio Laghi) originally placed on
the top of the Pillar of Saint Mary which is located outside
on the square. In 1980 the sculpture was moved to the different location by the entrance to the Vysocina’s gallery in
Komenskeho street in Jihlava. At the present time sculpture
is located on the second floor of the “south house”.
Medieval toilet
An interesting discovery was made in August 2004, when
original Renaissance toilet (so called prevet) was revealed in
the niche of peripheral wall on the corner of the third floor of
Holclin’s house (it still works). There is also another unique
thing which is the stone footboard which ended with septic
tank, going through two floors.
President’s stateroom
In the year 1999 the deputies of Jihlava’s town hall addressed Gustav Krum with request of creation paintings cycle
with important scenes from history of Jihlava. Complete cycle
takes 25 colored sheets – temperas and watercolors format
37 x 65 cm, which is honor for Jihlava and her rich history.
Since June 2006 it is installed in the President’s stateroom.
Frescos
The small ceremony hall
The gothic space so called “chapel” – was used
as a stable for 200 years
– because of very difficult
salvage operations it was
possible to build prestigious hall with chamber feel
to it. The arcade of this
room is flamboyant with
original renaissance and
baroque frescos. 9
9
Pillar of Saint Mary – statue of Saint Mary
11
The statue which comes from 1650/1736 (unknown artist)
was restored by artist Otakar Marcin. It was originally located in the valley of Koželužský stream Na Skalce and since
1950’s was removed to Jacob’s square. For inverse effects
the Ministry approved its transfer to interior of the town hall
in 1990’s.
The city hall court yard
10
Was completely renovated as a park where five sculptures
are located. Sculptures are known as an allegory of four
seasons and muse Terpsichore originally placed in Smetana’s
park. There is also possibility look into newly open former
“dungeon” connected with the underground labyrinth.
Town hall sightseeing with a guide for groups (of min.
groups
afterorder
previous
the
5Sightseeing
persons) isfor
after
previous
Mo–Frorder
9–15 in
(order
Tourist information
centre, by
telephone
minimally
one day before)
or during
the +420
season567
in
167 158 or [email protected]
April–September
Saturday afternoon in accordance of interest.
Publisher: City of Jihlava 2011, edition: 1000 pc, graphic design: Eva Bystrianská, photo: Vladimír Kunc (5, 8), Eva Bystrianská.
Publisher: City of Jihlava 2013, edition: 1000 pc, graphic design: Eva Bystrianská, photo: Vladimír Kunc (5, 8), Eva Bystrianská.
Printed: Antonín
Prchal Pelhřimov.
– Protisk Velké Meziříčí.
Printed:
Nová tiskárna
6 7
Town Hall
in Jihlava
Tourist information Center
Masaryk
square 2, 586
01 Jihlava
Tourist information
Center
Tel.:
+420square
567 167
158–9,
E-mail: [email protected]
Masaryk
2, 586
01 Jihlava
Opening
Tel.: +420hours:
567 167 158–9, E-mail: [email protected]
Monday–Friday
Opening hours: 8:30–17:00 (July and August 8:30–18:00)
Monday –8:30–17:00
Friday 8:30–17:00
(July and August 8:30–18:00)
Saturday
(April–September)
Saturday 8:30–17:00
8:00–12:00 (April–September)
(October–March)
Saturday8:30–17:00
8:00–12:00(July–August)
(October–March)
Sunday
www.visitjihlava.eu
EN
The History
of Town Hall in Jihlava
Sometimes in between 1233–1240, town of Jihlava was established as a King’s mining town. First settlement in this
region was concentrated by the ford on the opposite (left)
bank of the river – the first Slavic settlement was established sometimes around 1200.
Attracted by silver treasure the settlers were flowing
in and Jihlava expanded on the right bank of river, where
historic center was born in the same structure known today.
At this time the first need for city administration came up
as a necessary. Serving as a king’s deputy the leading administrator was a reeve who had a predominant entitlement
and the power and it was lifelong or hereditary post. He
was assisted by twelve aldermen to decide the court cases.
These twelve representatives of town (they were the richest
businessman and mine’s owners) created new city council.
An alderman who was the head-chairman was called a burgomaster.
The history of town hall dates back to the half of the
13th century. Members of the city council used to gather on
different places, but the counsel became more respectable
and therefore there was an urgent need for suitable establishment. The first city hall in Jihlava was situated on the
west end of the town square – between streets Matky Bozi
and Benesova.
The new town hall of Jihlava was acquired in 1425 by
purchasing the house from Mikuláš a weaver (then known
as a Cippus house) and after one-year of necessary adaptations this building became the actual town hall office
building. As far as the oldest history of the building, all the
hand written resources are missing. The first gothic stone
building with arcades and half-timbered or stone first floor
is known from 13th century. More information about rebuilding and architectural changes of the city hall is available
from 1425 and later. The first renovation was done in 15th
century and had a lot to do with the occasion of Basle’s
assembly July 5th 1436. The next important building adaptations took place at the time of above mentioned events of
1505. Back at that time, the last owners of Jihlava’s house
of bailiff – brothers Ladislav and Zikmund Pilgram sold this
house with all the associated rights to the town. It signified
growing number of administration posts, and need for bigger space as well. In 1509 one more house was attached
to the actual office building, the middle one called Holclin´s,
and it got connected to the original northern house. Guard
room and city armory had moved to a basement, prison was
located in the court yard. In the 16th century the town of
Jihlava was hit by new destructive fires so it was a period of
great changes and reconstructions of town hall’s buildings.
Both city hall houses are losing their own arcades and the
entrances were shifted to the front façade’s plane. The most
important change in the appearance of city hall was a formation of big gothic hall on the first floor. This hall became one
of the biggest spaces in Jihlava. Another important change
of the city hall was done in 1574 – the change of the complex easy to notice to this day. The big renaissance court
room with wood paneling all around was added in the city
hall court yard. In the following 17th century building stayed
untouched by builders. A new chapel of Saint Dismas was
added to the back part of the city hall right behind the prison
in 1716. In 1727 the city prison was rebuilt and at the same
time another house was added to the city hall complex. It was
a south building – the house of Kentlin, which became town’s
patrimony. This house was built in 13th century and has
unique details – for example sedile located in the basement
of the house. Not homogeneous complex of three houses was
adapted in one unit in 1734, and interconnected by staircases.
In 1786 the second floor was added on top of all three houses
and unified by a Classicist façade. The most important even
thought the most negative change of this period was smashing the big gothic hall on the first floor. This hall was divided
by a partition and one half was arched over by lowered flat
ceiling. The original gothic vault was covered by stucco in baroque style, Hebrew inscriptions on the south and north walls
were covered by German inscriptions. The prison and chapel
were pulling down during 1924 and 1927. The city hall and
its architectural development are brought to the end at this
time. 1 The fundamental reconstruction of both buildings
on Masaryk’s square 1 and 2 went off during 2004–2006.
This extensive reconstruction was initiated in March of
2004 after ten years of preparation. Many professionals
such as architects, archaeologists, historians, artists, craftsmen, builders and their companies participated. For the sake
of future generations the reconstruction preserved and revealed many precious architectonic and art elements.
1 2
The large gothic hall
3
2–4
Ceiling contains from four pieces of ribbed vault connected
together created polygonal rib. Vault as a complex was very
well preserved, because of the double ceiling covering the
original vault during 18th century (1786) all the way up until
main reconstruction 2004–2006. The most important and
most visible image after reconstruction is reopening of the
large gothic hall in the original gothic appearance. The restoration helped renew decorative colors back to their original
form (vault before the renovation is preserved in the hallway
of the house number 67). All 38 legends written in the vault
were restored. Different ancient quotations, proverbs in humanism style were written inside of the vault in 1545. They
were written in Greek, Latin, Hebrew, German and old Czech.
It is worth paying attention to a copy of the renaissance
stained glass window. 5 The copies of the windows
replaced the originals during renovations in renaissance era
and originals were stored in Jihlava’s museum. On two middle stained glass windows are a city’s coat of arms (symbol
of the Czech King together with city’s symbol), the year of
1539 and the text in Latin and German, which translates as:
“The Emblem of the city and word of God shell live forever”.
On the first window from the left is a motif of Crucifixion with
attributes of death with background of the ideal landscape
with ancient town, bridge and the river with boat. The fourth
window represents coat of arms of the Czech King and Holy
Roman emperor Ferdinand I. the year 1546 and a Latin inscription. Original brick fireplace was discovered by accident
in southeast corner and under it pieces of original ceramic
paving were found intact, later replicated and newly used for
paving the floor of all the hall. Five original tiles are incorporated into the floor pattern as a reminder of our history.
5
4
Jihlava
Balkendecken
6
Im Laufe der Baumaßnahmen wurden einige bemalte Decken freigelegt. Es handelt sich z. B. um Renaissancedecke mit sichtbarer
Linie nach der Versetzung der Trennwand nach dem Umbau im
19. Jahrhundert (im Nebenraum sieht man die Barockübermalung dieser Decke), und die Barockdecke mit Empirübermalung im
2. Obergeschoss und dem Jahreszahl 1783.
Marienstatue (Immaculata)
Erwähnenswert ist auch das Original der barocken Marienstatue
(Immaculata), die sich ursprünglich auf der Mariensäule inmitten
des Hauptplatzes befand und später im Eingangsbereich der Regionalgalerie (Galerie Vysočiny) in der Komenského-Straße untergebracht wurde. Jetzt wurde sie im zweiten Obergeschoss des
„südlichen Rathausgebäudes“ installiert.
Abortkerker (Privet)
Im zweiten Obergeschoss wurde der mittelalterliche, noch funktionstüchtige Aborterker, sog. Privet entdeckt. Bemerkenswert ist
auch die steinerne Steigleitung, die sich über zwei Geschosse erstreckt und ein einmaliges mittelalterliches Bauelement darstellt.
Präsidenten- und Oberbürgermeisterzimmer
Im Jahre 1999 wurde Gustav Krum von den Vertretern des Iglauer
Rathauses angesprochen, den Zyklus, der sich der bedeutendsten
Ereignisse der Geschichte der Stadt widmet, zu schaffen. Der komplette Zyklus von 25 farbigen Blättern (Temperfarbe und Aquarell),
Format 37 x 56 cm, der eine Ehre der Stadt und deren reiche Geschichte bezeigt, wurde seit dem Jahre 2006 im Präsidenten – und
Oberbürgermeisterzimmer installiert.
8
10
11
Schwarze Küche
Großer Zeremonienraum
Eine bedeutende Rarität des Rathausgebäudes ist auch die authentische schwarze Küche, in der man verrußten und glasigen
Verputz erblicken kann, der einen Beweis dafür liefert, dass hier
das Essen auf offener Flamme vorbereitet wurde.
Das Barocktrauungszimmer wurde auch in seiner Originalgestalt
restauriert, indem seine vergoldeten Stuckornamente sowie die
Originalfarbgebung und der vergoldete, manieristische Originalkronleuchter wiederhergestellt wurden.
Fresken
Die Mariensäule – Marienplastik
Die Rekonstruktion hat auch zahlreiche wertvolle Malereien freigelegt. Eine der bedeutendsten ist das Fresko des Hl. Christophorus 8
mit dem Jesuskind, das als Schutzzeichen am Hauseingang diente
(in diesem Falle im Hoftrakt des südlichen Hauses, das im Mittelalter als sog. Holzlin-Haus bekannt wurde).
Als absolutes Highlight kann die Freilegung des Renaissancefreskos des sog. Faschingsumzugs angesehen werden, das kunsthandwerklich sehr gut ausgeführt ist. 7
Die Säule stammt von einem unbekannten Meister aus der Zeit
um 1650/1736 und wurde vom Bildhauer Otakar Marcin restauriert. Die Plastik stand ursprünglich im Ledererbachtal, wurde im
50. Jahren des 20. Jahrhundert auf den Jakobsplatz verlegt und
infolge der Inversionswirkungen im 90. Jahre des 20. Jahrhunderts
mit Erlaubnis des Kulturministeriums im Rathausinneren untergebracht.
Kleiner
Zeremonienraum
Der Hoftrakt erhielt eine parkartige Gestaltung und es wurden hier
fünf Plastiken aufgestellt, welche die Allegorie der vier Jahreszeiten sowie die Muse Terpsichoré darstellen und ursprünglich den
Park an der Hl. Geist-Kirche geschmückt haben. Im Hoftrakt können ebenfalls die Räumlichkeiten des ehemaligen Verlieses besichtigt werden, das neu entdeckt wurde und mit dem unterirdischen
Ganglabyrinth verbunden ist.
Aus dem spätgotischen Bereich der sog. „Kapelle“ – der
etwa zwei Jahrhunderte lang
als Pferdestall genutzt wurde, konnte durch komplizierte
Sanierungsmaßnahmen ein
Repräsentationszimmer ausgebaut werden, dessen Gewölbe mit Originalfresken im
Renaissance- und Barockstil
reich verziert sind.
9
9
Der Hoftrakt des Rathausareals
11
10
Die
des Rathauses
Rathauses für
für Gruppen
Gruppe (min.
Die Besichtigungen
Besichtigungen des
nach
5der
Personen)
nach Vorbestellung:
um 9–15 Uhr
vorigen Verabredung
in der Mo–Fr
Tourist-Information,
(die Bestellung min. ein Tag im Voraus) oder in der
per Telefon +420 567 167 158
Saison von 1. 4. bis 30. 9. am Samstag Nachmittag
oder dem
E-Mail
[email protected]
nach
Interesse.
Herausgabe: Stadt Jihlava im Jahre 2011, Auflage 1000 Stk., Graphik: Eva Bystrianská. Fotos: Vladimír Kunc (5, 8), Eva Bystrianská.
Herausgabe: Stadt Jihlava im Jahre 2013, Auflage 1000 Stk., Graphik: Eva Bystrianská. Fotos: Vladimír Kunc (5, 8), Eva Bystrianská.
Druck: Antonín
Prchal Pelhřimov.
– Protisk, Velké Meziříčí.
Druck:
Nová tiskárna
6 7
Iglauer
Rathaus
Tourist-Information (Iglauer Rathaus)
Masaryk-Platz
2, 586(Iglauer
01 Jihlava
Tourist-Information
Rathaus)
Tel.:
+420 5672,167
E-mail: [email protected]
Masaryk-Platz
586158–9,
01 Jihlava
Öffnungszeiten:
Tel.: +420 567 167 158–9, E-mail: [email protected]
Montag–Frietag
Öffnungszeiten: 8.30–17.00 (Juli und August 8.30–18.00)
Montag–Frietag
8.30–17.00
(Juli und August 8.30–18.00)
Samstag
8.30–17.00
(April–September)
Samstag 8.30–17.00
8.00–12.00 (April–September)
(Oktober–März)
Samstag 8:30
8.00–12.00
Sonntag
– 17:00(Oktober–März)
(Juli – August)
www.visitjihlava.eu
DE
Die Geschichte
des Iglauer Rathauses
Iglau wurde in den Jahren 1233–1240 als königliche Bergstadt
gegründet. Die erste Besiedlung konzentrierte sich am linken
Flussufer bei der Kirche des hl. Johannes des Täufers – dort entstand um 1200 die ursprüngliche slawische Ansiedlung. Mit der
Erweiterung des Silberbergbaus nahm auch die Einwohnerzahl zu
und die Stadt weitete sich auch am rechten Flussufer aus, wo anschließend das historische Zentrum in dem Ausmaß entstand, wie
man es heutzutage kennt. Zu diesem Zeitpunkt zeigte sich auch
die Notwendigkeit einer Stadtverwaltung. An der Spitze der Kommunalverwaltung stand der Lehnrichter oder Erbrichter als Vertreter des Königs, der ursprünglich das Sagen sowie entscheidende
Befugnisse hatte. Ihm standen zwölf Schöffen bei. Diese zwölf
Stadtrepräsentanten (vornehmlich die reichsten Kaufleute und
Bergbauunternehmer) bildeten ein neues Verwaltungsorgan, den
„Stadtrat“. An der Spitze des Stadtrats stand der Bürgermeister.
Die Geschichte des Iglauer Rathauses reicht also etwa in die
Mitte des 13. Jahrhunderts zurück. Die Mitglieder des Stadtrats
trafen sich zu ihren Tagungen zuerst an verschiedenen Orten,
mit zunehmender Bedeutung des Stadtrats wuchs jedoch auch
der Wunsch nach entsprechendem Tagungsort. Das erste Iglauer
Rathaus ist an der Westseite des Hauptplatzes belegt –zwischen
den Straßen Matky Boží und Benešova. Das neue Rathaus hat die
Stadt im Jahre 1425 erworben, indem sie das Haus von Nikolaus,
dem „Barchentmacher“, (ehemaliges Cippus-Haus) kaufte, das ein
Jahr später zum Amtsgebäude baulich umgestaltet wurde.
In Bezug auf die älteste Geschichte der Gebäude liegen keine schriftlichen Quellen vor. Im 13. Jahrhundert ist hier das erste
gotische steinerne Bauwerk mit Lauben und einem Stein- oder
Fachwerkgeschoss belegt. Erst nach dem Jahre 1425 erscheinen
ausführlichere Berichte über die bauliche Entwicklung des Rathauses.
Im 15. Jahrhundert wurden die ersten Baumaßnahmen im
Zusammenhang mit der Vorbereitung auf die feierliche Verkündung der Basler Kompaktaten am 5. Juli 1436 durchgeführt. Weitere durchgreifende Umgestaltungen erfolgten im Zusammenhang
mit dem Jahre 1505. Damals verkauften die letzten Besitzer des
Iglauer Richterhauses – die Brüder Ladislav und Sigmund Pilgramer das Richterhaus mit sämtlichen zusammenhängenden Rechten an die Stadt. Daraus ergaben sich die wachsende Anzahl der
Ämter sowie die Notwendigkeit größerer Räumlichkeiten. Im Jahre
1509 wurde deshalb an das bestehende Haus das mittlere Gebäude, das sog. Holzlin-Haus angeschlossen und mit dem Nordhaus
unmittelbar verknüpft. Im Erdgeschoss wurde das Wachzimmer sowie die Rüstkammer der Bürgerwehr situiert, im Hoftrakt entstand
das Stadtgefängnis.
Im 16. Jahrhundert wurde Iglau von mehreren verheerenden
Bränden heimgesucht, die auch das Rathaus beschädigt haben
und nachfolgend wurden im Rathaus durchgreifende Baumaßnahmen vorgenommen. Beide Rathausgebäude verlieren ihre Lauben.
Die Hauseingänge werden auf das Fassadenniveau vorgesetzt und
mit neuen halbkreisförmigen spätgotischen Portalen versehen. Ein
erheblicher Eingriff in die Rathausgestalt ist die Entstehung einer
großen gotischen Diele im ersten Obergeschoss.
Im Jahre 1574 wurde eine weitere, bis heute sichtbare Änderung des Rathauskomplexes vollzogen. Im Hofbereich hinter dem
Rathaus wurde ein großer Renaissancegerichtssaal erbaut und mit
Holztäfelung versehen.
Im nachfolgenden 17. Jahrhundert wurde das Rathausgebäude nicht umgestaltet. Hinter dem Gefängnis entstand im Jahre
1716 eine Kapelle, die dem hl. Dismas geweiht wurde. Im Jahre
1727 wurde der Stadtgefängnis umgebaut und gleichzeitig wurde
das Rathaus um ein weiteres Haus ausgeweitet – es handelte sich
um das südliche Gebäude – sog. Kentlin – Haus, das der Gemeinde
anheim fiel. Das Haus stammt ebenfalls aus dem 13. Jahrhundert
– ein einmaliger Beweis, der diese Bauentwicklung bekräftigt, sind
die frühgotischen Sitznischen im Erdgeschoss des Hauses.
Im Jahre 1734 wurde das ungleichartige Ensemble als Baukomplex umgestaltet, durch Treppen miteinander verbunden. Im
Jahre 1786 wurden die Rathausgebäude durch klassizistische
Fassade vereinheitlicht und um ein drittes Oberschoss erhöht.
Das markanteste – leider zugleich auch negativste Unterfangen
dieser Zeit war die „Entwertung der großen gotischen Diele“ im
2. Obergeschoss. Diese wurde durch eine Trennwand geteilt, zwei
marktplatzseitig gelegene Gewölbejoche wurden mit herabgesetzter Flachdecke versehen, das gotische Originalgewölbe wurde mit
Barockstuckverzierungen verdeckt, die hebräischen Inschriften an
der Nord- und Südwand wurden durch Kartuschen mit deutschen
Inschriften stilwidrig überdeckt. In den Jahren 1924 und 1927
wurden der Kerker sowie die Kapelle abgerissen. Die bauliche
Entwicklung des Rathauses wurde zu dieser Zeit vollendet. 1
In den Jahren 2004 bis zum Juni 2006 wurde eine durchgreifende Rekonstruktion der Häuser Nr. 1 und 2 am Masaryk-Platz
durchgeführt. Diese umfangreiche Rekonstruktion war nach zehn
Jahre lang währenden Vorarbeiten im März 2004 begonnen und
unter Beteiligung zahlreicher Architekten, Archäologen, Historiker,
Kunstschaffender, Meister der Handwerkskunst, Baufirmen sowie
anderer Gewerke fertiggestellt. Rekonstruktion hat für künftige
Generationen viele wertvolle architektonische und bildkünstlerische Elemente gerettet bzw. freigelegt.
1 2
Große gotische Diele
2–4
Die Diele ist mit vierjochigem Rippengewölbe versehen, das auf
einem mittleren Polygonalpfeiler ruht. Das Gewölbe ist in seinem
ganzen Umfang erhalten geblieben, seine zwei marktplatzseitige Joche wurden jedoch vom Zeitpunkt des Rathausumbaus im
Barockstil im 18. Jahrhundert bis zur dessen Rekonstruktion in
den Jahren 2004–2006 durch eine herabgesetzte Untersicht
überdeckt. Die markanteste und für einen Laien wohl sichtbarste Änderung nach der Rekonstruktion in den Jahren 2004–2006
ist zweifellos die Wiederherstellung der großen gotischen Diele in
ihrer Originalgestalt. Die Diele wurde nicht nur vereint, sondern
wurde auch die Erneuerung ihrer Polychromie vorgenommen (der
Gewölbestand vor der Rekonstruktion ist in der Halle des Hauses
Nr. 67 erhalten geblieben). Es wurden auch sämtliche achtunddreißig humanistische Inschriften in den Gewölbekappen restauriert.
Die Gewölbefläche wurde im Jahre 1545 durch Zitate antiker Klassiker, Sprichwörter und Lehrsätze im Sinne der damaligen humanistischen Denkweise verziert. Sie wurden in griechischer, lateinischer, hebräischer, deutscher und tschechischer Sprache verfasst.
Bemerkenswert sind auch die Kopien der Renaissanceglasmalereien in den Fenstern. 5 Sie wurden hier im Zusammenhang mit
der Renaissanceumgestaltung des Rathausgebäudes untergebracht und ihre Originale befinden sich im Iglauer Regionalmuseum. Außer dem geviertelten Stadtwappen (das die Symbolik des
böhmischen Königs mit dem Stadtsymbol kombiniert) sowie der
Jahreszahl 1539 beinhalten zwei von ihnen auch eine lateinische
3
und deutsche Inschrift folgenden Wortlauts: „Der Stadt Iglaw
Wappen und das Wort Gottes bleibt ewiglich“. Auf der ersten von
links gibt es die Abbildung mit dem Motiv des Gekreuzigten mit
den Todesattributen. Auf dem Hintergrund ist eine ideale antike
Landschaft mit einer Stadt, Brücke und einem Fluss mit Schiff. Die
vierte Glasmalerei stellt das Wappen des tschechischen Königs
und römischen Kaisers Ferdinand des Ersten, mit der lateinischen
Inschrift und Jahreszahl 1546 dar.
In der südöstlichen Ecke wurde dann rein zufällig ein Originalziegelkamin entdeckt mit keramischer Originalpflasterung
davor, die nachgebildet und für die Pflasterung der ganzen Diele
eingesetzt wurde. In diese Einpflasterung wurden auch die fünf
Originalpflastersteine eingebaut, die erhalten geblieben sind und
an die alte Stadtgeschichte erinnern.
5
4

Podobné dokumenty