1768_SOA CK_Reitinger_Tištěný popis slavnosti z roku

Komentáře

Transkript

1768_SOA CK_Reitinger_Tištěný popis slavnosti z roku
Státní oblastní archiv Třeboň, odbočka Český Krumlov, Velkostatek Český Krumlov
F.B. p. Fürst Johann Nep. Sohn Josef Adam, ermählung , Fasc. 490.
Foto:Řezáčová IMG_1010
NOVINOVÝ ČLÁNEK:
Z NĚMECKA
KRÁTKÉ
POPSÁNÍ VEŘEJNÝCH SLAVNOSTÍ, KTERÉ SE KONALY VE VYSOCE-KNÍŽECÍM
SCHWARZENBERSKÉM REZIDENČNÍM MĚSTĚ
KRUMLOVĚ
PŘI PŘÍLEŽITOSTI PŘÍJEZDU NOVĚ
SEZDANÉHO KNÍŽECÍHO DĚDIČNÉHO PRINCE A JEHO KNÍŽECÍ PANÍ MANŽELKY.
Krumlov 7. srpna. Příjezd vysoce knížecího páru se udál 23. předcházejícího měsíce
(července) popoledni po čtvrté hodině. Byť obvyklé zemské cesty nevedly skrze město, ve
městě se nacházející duchovenstvo a měšťanstvo se přesto od určitého času tímto zaobíralo,
aby jejich živá a zdvořilá účast, na těchto knížecímu domu tak potěšujících událostech
s různým veřejným slavnostním projevením toho dne byla předložena. Tak byl také
k přihlížení tohoto devótního přijetí připraven zvláštně za tím účelem přes Vltavu zbytý most,
a přes něj byl skrze město proveden průvod, který byl zdejšími preláty, panem baronem
z Kfelleru, kolegiem Společenstva Ježíšova,1 minority a měšťanstvem zřízen, po celou cestu
trumpetami a bubny lemován a slavobránami okrášlen. Na náměstí byly seřazeny dvě
kompanie měšťanstva, ke kterým byli připojeni ostrostřelci a množství horníků s hořícími
hornickými lucernami. Kompanie městských dragounů s novou ekvipáží2, ale také komando
husarů doprovodili vysoce knížecí manželský pár za výstřelů městem a městskými části až
k zámecké věži. Na předním nádvoří byly nastoupeny tři kompanie zde pobývajícího
císařsko-královského polního dělostřelectva pod velením pana nejvyššího strážmistra z Bubna
se svou polní hudbou. Vjezd na druhé zámecké nádvoří byl opakovaně s dvěma chóry trumpet
a bubnů osazen, ale na samotném druhém nádvoří byla nastoupena knížecí granátnická
osobní garda. Pak přijeli na třetí zámecké nádvoří, na kterém podél hlavního schodiště byli
shromážděni knížecí livrejové, a myslivci vybaveni s bordírovanými uniformami,
shromážděné vyšší a nižší úřednictvo a zbytek knížecího dvora. Tak byli po předešlém přijati
1
2
Krumlovskými jezuity.
Tj. s novou výstrojí pro jezdce (ohlávka, osedlání, oblek dragounů atd.).
1
jeho jasností panem otcem3 a knížecími pannami sestrami, také různými pány kavalíry, a byli
v předstupu doprovázeni do určených obývacích pokojů. Večer se hodovalo za značně
osazené virtuózní hudby (unter einer stark besetzten virtuosen Music) v nově vybudovaném
sále na nádherném stříbrném servisu na stole prostřeném pro 50 hodovníků. V neděli 24.
(července) se celá knížecí rodina zúčastnila ve zdejším arciděkanském kostele slavnostně
odzpívaného „Te deum“ a mše za trojnásobné palby z velkých děl. Po jedné hodině byl oběd
na dvou tabulích pro 72 strávníků za skvěle hrající hudby. Večer ale byla přítomným
panstvem uvedena italská zpěvohra (ein welisches Sing-Spiel) na jevišti s překrásnou
výzdobou a s mašinami, uzavřena byla dětskou pantomimou (mit prächtigen ausziehrungen
der Schau-Bühne, und Machinen versehenes Kinder-Pantomime). Poté následovalo „Soupee“
(?občerstvení) a po jejím ukončení zvláště podivuhodné osvětlení zdejší velmi proslavené 361
sáhů dlouhé a 68 sáhů široké zámecké zahrady. 4 Ve které byly osvíceny stejně dvě velké
terasy, podle jejich celkového ohraničení, až po kaskády. Na škarpě kaskád vysoká jména
knížecího páru byla nasvícena nejzdobněji. To co zde bylo nejvíce opěvováno, byl silný
vodopád, který proti proudu se zvláštní dějinností velmi hojně byl osázen lampami do té míry,
že v určité vzdálenosti se hned očím jevilo, jako by šlo o množství ohnivých pramenů. Stejně
tak na této kaskádě byla zřízena první slavobrána, od které šlo další osvětlení až do horního
hustého lesnatého porostu, jehož vstup byl pokryt malovanou černou horou (mit einem
gemahlten schwarzen Berg), na jehož špici držela Fáma knížecí znak. Osvětlení této horní
části zahrady bylo různými změnami zahrady samo určeno. Ve středu ale naproti krásnému
letohrádku, od kterého bylo možné pohlédnout přes celou zahradu až do lesa, byl
nejpůvabněji osvětlen chrám Hymén (pannen, des Hymaeneens).
Fotky Řezáčové IMG_1012
Tu teprve řečený les připravil očím další pohled. Tak byl člověk překvapen téměř
s příjemným šokem, protože se při východu z téhož (lesa) přiléhající velký rybník náhle v
plném osvětlení zobrazil. Toto osvětlení se neobyčejně velmi podařilo a zvláště postraní
lampy byly na konstrukcích připevněny tak vkusně, že se v odrazu vody nespočetněkrát
zmnohonásobily a očím se vyjevil zvláště nádherný úkaz. Na ostrově nacházejícím se
vprostřed rybníka byl zřízen náležitý hrad, který od dvou krásně malovaných a iluminovaných
lodí, které jej obeplouvaly, byl střelbou zdraven. A týž (hrad) opětovně odpovídal ze svých
3
4
Josefem Adamem ze Schwarzenbergu.
1 sáh = 1, 7 m.
2
kanonů, vystavených na baštách (bastionech). Celou podívanou uzavírala nasvícená grota,
která byla umístněna na konci zahradní zdi. Tak stejně toho večera byly ve městě zřízeny
slavobrány celkově nejpůvabněji osvícené.
25. (července), tak jako následující dny, až do konce této slavnosti, byly podávány
hostiny o dvou tabulích, každá pro 30 hodovníků. Večer ale v novém velmi pěkném
zámeckém divadle byla uvedena velká francouzská komedie a epilog (závěr hry, Nachspiel)
s noblesou, pak bylo povečeřeno. 26. (července) předvedli knížecí dvořané německou
komedii, po níž následovalo jídlo a konečně ve dvou sálech maškarní ples (ein masquierter
Frey-Bal), na který se dostavilo více jak 600 masek. 27. (července) líbila se šlechtě vícekrát
francouzská komedie a něco druhu komické zpívané hry, po které vše ukončila druhá dětská
pantomima. Po hostině ale odejeli shromáždění vysoce urození na vyvýšeninu ležící
v blízkosti města, aby tam zhlédli krásný umělecký ohňostroj uspořádaný preláty ze Zlaté
Koruny.
S těmito a ještě více veřejnými dosvědčeními radosti bylo nyní, vedle ještě
dvojnásobně opakovaní výše popsaného nádherného osvětlení zámecké zahrady až do 8.
srpna se stálým střídáním pokračováno. Kde pak větší část jejich výsostných hostů nastoupila
na zpětnou cestu, následně byla tato slavnost určená k radosti obdivu všech přítomných
ukončena.
3