Hasičské noviny č. 17, 7. září 2006

Komentáře

Transkript

Hasičské noviny č. 17, 7. září 2006
List Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska l roèník XVII l 7. záøí 2006 l è. 17
Speciální pøíloha
Jednací
øád
D+1 90820-00906 Pardubice
HASIÈSKÉ NOVINY
K mistrovství ÈR
v Litomyšli
ètìte stranu 6
Èeský rekord v požárním útoku HZS kraje Vysoèina!
HZS Moravskoslezského kraje
novým mistrem republiky
Pìt rokù za sebou dominovali mistrovství Èeské republiky družstev HZS ÈR
v požárním sportu závodníci HZS Plzeòského kraje. Až teprve v Karlových Varech, kde se 25. a 26. srpna konalo 35. republikové klání o tituly, neobhájil dosavadní lídr ze západních Èech svou pozici. Na jeho místo nastoupil jeho nejvìtší
soupeø posledních let – HZS Moravskoslezského kraje. Na stupních vítìzù pøi
vyhlašování výsledkù požárního útoku však oba tito rivalové chybìli – nejlepší
v nìm byl v novém èeském rekordu HZS kraje Vysoèina!
Už bìh na 100 m s pøekážkami
ukázal, že nìkteré prognózy, favorizující do hlavní role pøedevším
plzeòské závodníky, neplatily
a i v dalším programu se hroutily
jak domeèek z karet. Disciplína se
podle pøedstav nepovedla ani úøadujícímu mistru ÈR Martinu Kulhavému, který na stadionu AC
Start Karlovy Vary skonèil tìsnì
za medailovými posty a o ty se
nakonec po zásluze rozdìlili ti,
kteøí patøí už delší dobu k naší širší špièce v požárním sportu. V jakém poøadí to bude rozhodly až
druhé pokusy. Prvenství z pokusù prvních si nakonec udržel Milan Onderka, který jako jediný ze
135èlenného startovního pole dokázal bìžet tra v obou pøípadech
pod 17 vteøin – napodruhé ve výborném èase, který byl jen o 0,11
vt. horší èeského rekordu. K nìmu
se pak pøidali na druhém místì
Marek Jarùšek a na tøetím Pavel
Nauème se jednat
Lidé dávají najevo svùj charakter, zájmy a postoje ošacením, vystupováním pøípadnì líèením. Výbìrem ošacení mùžeme zdùraznit
pøednosti své postavy nebo zakrýt své tìlesné nedostatky. Obdobnì chtìjí vytváøet pøesvìdèivý dojem o svých kladech a potlaèit své
nedostatky firmy. K tomu èasto využívají sponzoring. Pro nás to je
pøíležitost, jak si zajistit financování nìkterých sborových aktivit. Vìtšina SDH tuto pøíležitost dokázala
„chytit za paèesy“. Mnohde však stále jen žehrají na nedostatek financí. Chceme-li být pøi shánìní penìz
úspìšní, musíme se nauèit se sponzory jednat jako s partnery, pro které je vzájemná spolupráce výhodná. Pravdìpodobnost, že se nám
podaøí sehnat peníze s motem „ty
mᚠpeníze, tak nám je dej“, je mizivá. Klíèem pro výhodný sponzoring jsou pøedevším netradièní nápady, které dokáží sponzora odlišit od konkurence. Aktivity, které
se dokáží „trefit“ do firemního stylu (image) a pomohou o sponzorské firmì vytvoøit na veøejnosti
kladný dojem. Takové aktivity
jsou totiž považovány za dobrou
investici, o které se vyplatí uvažovat. Jde tedy pøedevším o to umìt
sponzora oslovit a vìnovat mu trvalou pozornost. Možná, že v pøíloze tìchto novin, kterou pøipravila redakce s námìstkem starosty SH
ÈMS ing. doc. Václavem Liškou,
CSc., naleznete inspiraci, kterou za
pøispìní vlastni píle dokážete promìnit v životaschopný projekt.
Pøibyl
Sádecký, který mìl sice stejný výsledek jako ètvrtý Kulhavý, ale
výraznì lepší první pokus. Plzeòští mìli nakonec v první desítce
ètyøi závodníky; Alexandr Matoušek byl dokonce po prvním pokusu na tøetím místì, ale po neúspìchu v druhém skonèil devátý, nejlepší z nich byl Jan Hùla na šesté
pozici. Není bez zajímavosti, že
poøadí prvních devìtatøiceti závodníkù urèil výsledný èas pod
hranici 18 vteøin… Pro hodnocení
družstev si nejlepší souèet pøipsal
Moravskoslezský kraj s nepatrným náskokem pøed Plzeòským
krajem a krajem Vysoèina.
Na karlovarském mistrovství
letos pro zranìní chybìl Jan Neubert, letos u nás zatím nejlepší ve
výstupu do 4. podlaží cvièné vìže.
A tak si jeho roli favorita vzal v této
disciplínì za svou vloni druhý na
královéhradecké „republice“ Karel
Ryl. Vedení se ujal už po prvních
pokusech a své postavení uhájil
i po pokusech druhých. Jeho souboj s v pohodì závodícím Milanem Onderkou však byl „na ostøí
nože“. Onderka startoval pøed ním
a Ryl ho poprvé porazil o pìt
a podruhé o jednu setinu vteøiny!
Tøetí poøadí patøilo Martinu Kulhavému, které mu pomohlo k dobrému umístìní ve dvojboji a jímž
si tento liberecký závodník dal zcela jistì náplast na bolístku z „bramborového umístìní“ na stovce. Za
zmínku stojí výkon Radka Vyviala. Loni na mistrovství ÈR nebyl
kvùli zranìní, závodit zaèal po
dlouhé pøestávce až letos a pátým
místem v Karlových Varech dokázal, že se do úzké špièky našich
nejlepších opìt vrací. Jako družstvo dopadl nejlépe HZS Plzeòského kraje (v desítce 8. Martin
Provazník 15,02, 10. Jaroslav Hrdlièka 15,05) s víc jak vteøinovým
(dokonèení na str. 7)
Lorenc byl vynikající!
Jan Lorenc z SDH Široký
Dùl je novým držitelem èeského rekordu v bìhu na 100 metrù s pøekážkami s èasem 16,15
vteøiny!
Nejlepšího èasu dosáhl tento
dobrovolný hasiè a èlen reprezentaèního družstva SH ÈMS v Hradci Králové 18. srpna 2006 pøi
XXXII. roèníku Memoriálu Josefa
Romportla a Vlastimila Málka v disciplínách požárního sportu, kterého se zúèastnilo témìø 140 profesionálních i dobrovolných hasièù
z celé Èeské republiky.
Není bez zajímavosti, že memoriál v bìhu na 100 metrù s pøekážkami a výstupu do 4. podlaží cvièné vìže byl i v loòském roce ovìnèen národním rekordem. Tehdy
k nìmu pøispìl Martin Kulhavý
z HZS Libereckého kraje èasem
16,20 vteøiny.
Na snímku novopeèený rekordman
Jan Lorenc z SDH Široký Dùl
Z mistrovství ÈR družstev HZS ÈR v požárním sportu v Karlových Varech
Zatím odloženo
Povinný pøechod organizaèních jednotek sdružení (tedy
i SDH, OSH, KSH) na podvojné úèetnictví, který byl zákonem o úèetnictví stanoven na
1. 1. 2005, byl novelou tohoto
zákona (è. 264/2006 Zákon,
kterým se mìní nìkteré zákony v souvislosti s pøijetím zákoníku práce, èást šedesát, èlánek LXIX), která vyšla dne 7.
6. 2006, odložen na 1. 1. 2008.
Dva èasopisy pro záchranáøe a krizové manažery v jednom
RESCUE report a EXLIVE se spojují
Nový èasopis o životním stylu hasièù EXLIVE se stane pevnou
souèástí èasopisu pro záchranáøe a krizové manažery RESCUE report, který na trhu vychází již devátým rokem. Rozhodnutí o fúzi
èasopisu oznámila vydavatelská spoleènost a vlastník obou periodik IKARIA CZ, a. s., v pùli srpna.
„Od záøí záchranáøi dostanou
RESCUE report ve dvojnásobném
rozsahu na sto stranách se vším,
co pùvodní ètenáøi i ètenáøi EXLIVE oèekávají. Navíc dojde i k rozšíøení i stránek pro zdravotnické
záchranáøe, které jsou samostatnou
pøílohou èasopisu již od založení.
Hasièi a záchranáøi tím budou mít
možnost dozvìdìt se víc nejen ze
své problematiky, ale získají informace také o jiných profesních skupinách v IZS,“ sdìlila èasopisu vydavatelka obou titulù MUDr. Jana
(dokonèení na str. 4)
Jak dál v dobrovolné PO
Ve své úvaze se chci zamyslet nad urèitou èástí problematiky
nejvìtší organizace dobrovolné požární ochrany v ÈR – Sdružení
hasièù Èech, Moravy a Slezska. Mám na mysli fungování jejich
organizaèních èlánkù a to zejména toho okresního. V souèasné
dobì není centrálnì vyøešen problém mzdových prostøedkù alespoò pro jednoho placeného funkcionáøe dobrovolné hasièské organizace v okrese.
Od poloviny devadesátých let
se tento zásadní problém øeší rùznými zpùsoby. Nejdøíve v nìkterých krajích zajišovaly mzdové
prostøedky pro pracovníka sekretariátu OSH hasièské záchranné
sbory pøíslušného kraje (napø. Liberecký kraj). Protože však byly
svým nadøízeným orgánem kritizovány, že nelze takto postupovat, nebo to není v souladu s pøedpisy, tak od pomoci OSH odstoupily. V nìkterých krajích se snažily OSH získat mzdové prostøedky s vìtším èi menším úspìchem
od svých pøíslušných krajských
úøadù (napø. Liberecký a Pardubický kraj). Nìkdy se jim to na
urèité období podaøilo, ale získat
tyto prostøedky dlouhodobì však
vìtšinou nikoliv.
Co má vše shora uvádìné za dùsledek? Velmi dùležitý okresní organizaèní èlánek ve struktuøe SH
ÈMS nemùže øádnì fungovat. A tak
je chod sekretariátu OSH ve vztahu
k dobrovolným hasièùm a spolupráce s dalšími institucemi zajišován velmi rùznì a s velmi rozdílnou kvalitou. Vše øešit jen dobrovolnými funkcionáøi po jejich pracovní dobì dle mého názoru nelze.
Snad pro pøedstavu konkrétní pøíklad z Libereckého kraje. Tento kraj
sdružuje ètyøi bývalé okresy, kde
(dokonèení na str. 4)

Podobné dokumenty

Hasičské noviny č. 11, 5. června 2008

Hasičské noviny č. 11, 5. června 2008 rodní katastrofou je hrazena z prostøedkù, které pro tyto úèely uvolnil ministr zahranièních vìcí ÈR. Èeská republika již Èínì poskytla pomoc ve formì 400 kg lékù. Hodnota této pomoci, realizované ...

Více

Zpravodaj ZETOR Brno

Zpravodaj ZETOR Brno toto v kodexu vyvìšeném v našich halách chybí a je to v mnoha pøípadech znát. Jedním z dalších vážných bodù je vždy bezpeènost práce a vše nové by mìlo pøicházet za velmi dùsledného dodržování bezp...

Více

Vliv lesních vegetačních stupňů na kvalitu semen jedle bělokoré

Vliv lesních vegetačních stupňů na kvalitu semen jedle bělokoré ivotaschopn ch semen v 1 kg na nejvyšší hladině významnosti ivotaschopný (p < 0,01). ZÁVĚR Předkládaný příspěvek analyzuje vztah vlivu lesních vegetačních stupňů (nadmořské výšky) na kvalitu jedlov...

Více

Směrnice hry Plamen

Směrnice hry Plamen Pro úèast v oblastním–krajském kole: všichni èlenové družstva, které reprezentuje z titulu vítìze okresního kola pøíslušný okres, musí mít trvalé bydlištì v katastru okresu. Jako doklad totožnosti ...

Více

rad_tabulka.

rad_tabulka. Tabulka radiaèních dávek

Více

Naučná stezka Údolím Úslavy

Naučná stezka Údolím Úslavy využívaly èetné mlýny a železné hamry. Aèkoliv tomu poslední kilometry toku v Plzni pøíliš nenasvìdèují, Úslava je pøedevším øekou rozlehlých vodních hladin. V 18. století se v jejím povodí rozklád...

Více