O zahájení územního řízení o umístění stavby a

Komentáře

Transkript

O zahájení územního řízení o umístění stavby a
MěstskýúřadTYNEC NAD LABEM
prostředí
plánovánía životního
odborvýstavby,územního
Masarykovo nám. I ' 28126Týnec nad Labern
- 2/Krloztlá
21831200,7
Čj.
Vyřizuje: Bruno Kriiger
oprávněnáúřední
osoba
E-mail: [email protected]
Teleíon:321781500
T{nec nadLabem.dne:9.11.2007
VEŘEJNÁ
vYHLÁŠ
oZNÁMENÍ
o ZAIIÁJENÍ ÚzBlrNÍrro ŘÍzrNÍ o UMÍSTĚNÍSTA\'BY
Á PoZvÁNÍ KVEŘEJNÉMu ÚsrNÍNÍuJEDNÁNÍ
Bílkova856/18,
s.r.o.(IČ- 21566943)'
se síd|em
Dne 3l.l0.2007podalžadatel
fi. KrakovanyDevelopment,
stavby59 rodinnýchdomůvčetně
územního
rozhodnutí
o umístění
StaréMěsto, 110 00 Praha 1 žádosto vydríní
kanalizacedešťové,
elektro,plynovodu,
komunikacía napojenína inŽenýrské
sítěvodovodu,kanalizacesplaškové,
24/2 a parc.č'85/|' 86/|' 90/l' 890/10' 891/4,1380/|'
telefonua veřejnéhoosvětlenína pozemcíchst.parc.č.
1380/2a I390l| v kat. územíKrakovany'
řízenío umístění
stavby'
Uvedenýmdnembylo zahájenoúzemní
dle $
úřadvěcněa místněpříslušný
MěstskýúřadTýnecnadLabem,odborqistavby,ÚP a ŽP, jako stavební
13 odst. 1 písm.f) ziíkonač. 183/2006Sb., o územnímplánovánía stavebnímřádu, oznamujev souladus
řízenío umístění
stavby a současněnařizuje
ustanoveníms 87 odst. 1 stavebníhozákona zahájeníúzemního
jednání
veřejnéústní
na den
20.12.2007(ót1lrtek)v 10:00hodin.
místnostioÚ Krakovany.
Místokonání:se srazemv zasedací
řízenínahlédnout
u MěstskéhoúřaduT]ýnecnad Labem,odbor
Do podkladůrozhodnutímohouúčastníci
v úteÚ,čtvrteka pátek po dohodě)
dny:pondělía středaod 8:00-12:00,13:00.l7:00
výstavby,ÚPa ŽP 1návštěvní
jednán
při
í.
a
ústním
jednání'jinak k nim
Učastníciřízenímohou svénámitky a připomínkyuplatnitnejpozdějipři ústním
orgány.NecháJi se někteý z
Ve stejnélhůtěmohou sdělit svá závazná stanoviskadotčené
nebudepřihlédnuto.
předloŽíjehozástupcepísemnou
plnoumoc.
účastníků
řízenízastupovat,
zákona,aby informaceojeho záměrua o tom,žepodalžádosto lydání
Zadatelzajistidle $ 87 stavebního
poté'
veřejně
vyvěšena
na vhodném
co bylo nařízenoveřejnéústníjednání'
rozhodnutí,
byla bezodkladně
územního
a to do doby veřejnéhoústního
přístupném
místěu stavby nebo pozemku,na nichž se má záměr uskutečnit,
jednaní.Součástíinformaceje i grafickélyjádření záměru, popřípadějiný podklad' z něhoŽlze usuzovatna
architektonickoua urbanistickoupodobu záměru a na jeho vliv na okolí.Pokud Žadateluvedenoupovinnost
veřejnéústníjednání.
úřadnařídíopakované
nesplní,stavební
jeho
zástupceje v souladus ustanovením
Účastníkřízenínebo
$ 36 odst.4 zákonač.500/2004Sb.,správní
',správní
jen
předpisů(dále
řád'') povinen předložitna ýmu oprávněnéúředníosoby
řád, ve zněnípozdějších
se rozumídoklad,kteý je veřejnoulistinou,'vněmžje uvedenojménoa
průkaztotoŽnosti'Prukazemtotožnosti
republikya z něhoŽje
pr1meni'datumnarozenía místotrvaléhopobytu,popřípaděbydlištěmimo územíČeské
patmá i podoba,popřípadějiný údajumoŽňující
správnímuorgánu identifikovatosobu,která doklad předkládá'
jako jeho oprávněného
kjednáníza právnickouosobu.
držitele.Případnějetřebadále předložitdokladopravňující
. | - 2183/2007- 2Kt/ozná
ÚčastníkÍizeni můžepodle $ 14 odst. 2 správníhořádu namítatpodjatostúředníosoby, jakmile se o ní
pokudúěastník
řízenío důvodulyloučeníprokazatelněvěděl,ale bez zbýečného
dozví.K nrírnitce
se nepřihlédne,
odkladu námitku neuolatnil.
*uulaťx
dnem
vyvěšenna úřední
descepo dobu i5 dnů'15.denje posledním
Tentodokumentmusíb1ýt
.L í.,.:t..{L 0 Ú ?
Datum
sejmutí:
l ÚÚ ?
vyvěšení:
.t.3..,1.'Í'.,'
Darum
.
/^
,L,hÍ,l t
ryvěšení
osoby,potvrzující
Podpisoprávněné
.
Razítko:
..
r,ii;
I
.r ,
..M/..V!/-Vf:/.
osoby,potvrzující
sejmutí
Podpisoprávněné
i
\
;
]'
:/'
-.
.. '
řízení:
Účastníci
. '.' r''!.,,.,
il-]:-'.'}'
KrakovanyDevelopment's.r:o.;Bílkova856/18,StaréMěsto, 11000 Prahal
- p.o.iř"dni"wí. Zástupce:Ing'RomanKrásný - STAVEBNÍ KANCELÁŘ, Tyršova1433,25082 Úvaly
obec Krakovany, 28] 27 Krakovanyv Čechách
obdrži:
Úřadv. pro v.wěšenía pod,ánízDrry o
Městslcýúřadv Týnci nadLabem,Masarykovonám. 1'28|26 TýnecnadLabem
obecní úřadKrakovany, 28| 27 Krakovany v Čechách
Dotčené
orgány:
HZS - územníodb.Kolín,Polepska634,28000 Kolín IV
KHS llP Kolín.U Nemocnice3. 280 21 KolínIII
prostředía zemědělstú,Zborovská11, 15021 Praha5
kraje. odb.životního
KÚ Středočeského
Městslcýúřadv Kolíně,odb.dopravy' 78, 280 12 Kolín 1
MěU Kolín - odb.dopravya silniěníhohosp.,Karlovo nám.,78'280 12 Kolín 1
péče,
Karlovo náměstí78' 280 12 Kolín 1
MěU Kolin . odb.ýstavby - odd.památkové
prostředía zemědělství,
Karlovo náměstí78' 280 12 Ko|in 1
MěU Ko1ín- odb.životního
Karlovo nám.78,280 12 Kolín 1
MěÚ Kolín - oŽPZ. org.ochr.přírody,
MěÚ Kolín - oŽPZ - org.ochranyZPF, Karlovo nám. 78,280 12 Ko|ín 1
MěÚ Týnecn.L. - oVÚP a ŽP . org.ochranyZPF, Masarykovonám. 1,281 26 TýnecnadLabem
prostředíČR,Podskalská19, 12000 Pruha2
Ministerstvoživotního
obecníúřadKrakovany,Krakovany, Krakovanyv Čechách,28l 27. Krakovanyv Čechách
Policie ČR ok. ředitelství,Dopravníínspektorát
' 280 00 Kolín
03
llradec
Králové3
500
Víta
Nejedlého
951'
PovodíLabe,s.p.,
Praha
2
15, 120 00
Státníenergetickáinspekce,Štěpanska
péče
památkové
středních
Čech,Nad olšinami3/448,10000 Praha10
Ústavu archeologické
\rUSS Pardubice'Teplého1899,53002 Pardubice2
pracoviště
Pardubice,BoženyNěmcové23t,530 0z Pardubice2
správa. územní
Zemědělskávodohospodařská
.2KrlonÁ
.2 - 2183/2007

Podobné dokumenty

mestsky urad kl

mestsky urad kl Voštová Eva, PruběžnáI80Il49' Praha 10, zastoupení: BIoWA S.r.o'' Zemědělská 108, Zďiby (dále jen ,,žadatel") anazákladě toho vydávápodle $ 95 odst' 1 stavebního zákona

Více

Městský úřad Týnec nad Sázávou?p.+.

Městský úřad Týnec nad Sázávou?p.+. To1orozno/2.ytÍ nah1|o právntnocl tne ........../. !4:.{.Lt'/.1

Více

lfr 223 - Šeberov

lfr 223 - Šeberov Pražská vodohospodářsk{ spol€čnost' a.s.' cihe|ná 4/458' Praha 1, IČ | 2s656112, kteÍou z'stupuje Ing. Libuše witzanyová - wIPRo, Krohova 9/2260,Praha 6' IČ 14909529 (dálejen ''Žadatel''),podal'dne...

Více

MĚSTsKÝ ÚŘAD

MĚSTsKÝ ÚŘAD nah|ižet do podkladů rozhodnutí (Městslcý úřad Dobrovice, odbor qýstavby, úřednídny: pondělí a středa od 7:30 - 1 1 :30 a |2:00 - 17:00 hodin; v ostatní dny po telefonické dohodě).

Více

Výstavba 11 garážových stání

Výstavba 11 garážových stání stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednaní,jinak k nim nebude přihlédnuto.Uěastníci Ťízenimohou nah|ižetdo podkladů rozhodnutív kancelríři zdejšíhosta...

Více

oZNAMENI

oZNAMENI nejpozději při ústnímjednrá,ní, jinak knim nebude přihlédnuto. Úěastníci řízenímohou nahlížet do podkladů roáodnutí (Městslcý úřad Varnsdoď, Stavební úřad, úřední dny: pondělí a sředa od 8:00 do 17...

Více

Autogalerie Průhonice

Autogalerie Průhonice vsouladus$l40odst. l zákonač)'50012004Sb.,(dálejen,,správniÍáď*),veznénípozdějšíchpředpisů usnesenímpodle$140odst.4správníhořáduaoznamujepodle$87odst.la$l12odst.1stavebního zákonazahájeníspo|ečného...

Více

o umístění stavby RD (Počinková, Svatoš)

o umístění stavby RD (Počinková, Svatoš) oB.EcNí ÚŘAD SIMONO/V|CE , /. ,,,n v1wěleuoane:..*.".'3..a.!.:l.----š:)Ínďffič'ď 70 tseimuÍo dn€ i .,,,,'...,.....'..i-'..'.:''........'

Více