moru včelího plodu

Komentáře

Transkript

moru včelího plodu
NARIZENI
Krajské veterinárnísprávy pro Moravskos|ezskýkraj
č. 7/2008
ze dne 12,12,20n8
o mimořádných vet€ r inářních opatřeníchk převencia tlumenínebezpečné
nákazy .
plodu
moru včelího
Knjská veterinárnisprávapro Moravskoslezskýkraj jako věcně a mistněpříslušný
správni
písm.
orgrínpodle s 47' odst. l,
b) a $ 49, odst. l, písm.c) zíkona č. 166/1999Sb' o
veteřinámípéčia o změně některýchsouvisejicichzákonů(veteriniirnízákon)' ve zněl
pozdějších
předpisů,
vyhlašuje
v souladrrs $ 54 c $ 76.ocist'J citovaného
zákonato1o
n a řízen í kraj s ké veterinárn
í sp rávy
o mimořádnýchveterinámíchopatřenichk prevencia tlumenínebezpečné
nákazy - moru
včelího
plodu
Č|ánck1
Poučenío niíkaze
a) Mor včelíhoplodu je nebezpečná
nákaza převážněpostihující
zavíčkovaný
včelíplod.
je Paenibacilluslarvae,dřive označovaný
Původcem
Bacillus larvae'white (l904). gťampozitivnítyčinkovitý
miklob, kterývytváři mimořádněodolnéspóry.
b) Nákazase šiři intlkovanoupotravou,zalétlýmivčelamia roji' |oupeŽí,
infikovanýmiplásty.
přislušenstvím'
úlya včelařským
Nákazumohourozšiřovati rcztočiajini škůdci'
c) Sporl Pacnibacillus
lar\aese dostanou
s potravoudo trávícího
traktularevprvníchinstarů
r
1
k
l
r
č
r
.
p
l
o
d
)
.
p
o
m
n
o
Ž
i
íoterten1
kde
se,zrričibuňkyžaludeční
výstelkya proniknoudo
hemolymfya dalšichtělesnýchtkání'
plodu. Plást bývá nepravidelnězakladcn
d) Přiznaky se projevi aŽ u zavíčkovaného
(mezerovitýplod)' vičkajsou ámavlá. propadlá,občaspÍoděravělá.
Napadenélarvy mění
baÍvu z peřleťověbilé na šedož|utou
až tmavohnědoua přeměňujíse v lepkavorr'
hlenovitouhmotu.kteráse dá z buněkvytíhnoutjako vlákno dlouhéněkolik centimetrů.
Konečným
stádiemrozložení
larvyje příškvar'
kte{ýpevnělpína spodnístěněbuňky'
Č|án€ k 2
V Moravskoslezském
kraji byla vyhláŠena
ohniskamoru včelíhoplodu, kde byla nařízena
mimořádnáveterinárniopatřeníke zdo|^nia 7amezenišířenínebezpečné
niíkazy- moru
jednotlivým
včelíhoplodu. která byla
chovatelůmvčel uloŽenapříslušnýmrozhodnutinl
Kmjskéveterinfunisprávypro Moravskoslezský
kraj.
Kolem ohnisekjevymezenoochranné
pásmo'kterézahrnujekatastryobcía místních
částiI
. okres Frýdek-Místek- ostraYicel, staré Hamry 2, Čeladná,Ma|enovice, Pstřuží,
Frýdlant n.o'' Nová Ves, Mety|ovice' Pržno' Lubno' Janovice, Krásná, Morávka,
Pražmo, Raškovice,ska|ice, Baška, Řepiště,Paskov, oprechtice, Žabeň, Krme|ín,
staříč
- okres ostřava _ Hrabová' NoYá Bě|á' vřatimov'
- Okres opava
Sádek, Jezdkovice, NolŤ Dvůř, Stěbořice, Jamnicc, Štemplorec,
Kamcnec, velké Hera|tice' Košetice Hlavnice' Litultovice, Bratříkovice, Táboř,
Brumovice.Loděnice.Úblo. MaIéHeralticc
- Okres Bruntál - sosnová
1' V ochranr'rérn
pásmu se nďizuje:
a) Zákaz piemist'ovrínivčelstev.včelařskýchpotieb a zařízení(kromě nových anepoužitých)
z ochrannóhopásna'
b) Zavčeleni ohniska.jc možno povolit po 1 rocc od doby likvidace ohniska. včely ttrusi
pocháZet z kontrolovaných zdt.ojťl'Doporučujese nová včelstla umístit na 'nisto' které
hc7pro5tiedl]é
||ť5ou\
i.| . liL \ ido\Myln U|Úi.Lcm'
c) Z klinicky Zdravých \'čelstevv ochÉnnémpásmu lnůžebýt nred uvo1něrrdo oběhujcn po
laboratornim v!'šetřenína přílomnost spóť Paenibacillus larvac' V piipadě pozitivniho
nálezll můžebýt zplacovánjen Za kontrolovanýcl,ipodmínekv pekárcnskémprůmyslu'Na
ieho přepravLl vysta\'i KVS veterinární osvědčení' S ostatními vče1ími produkty
z ochrannéhopásma mťlžebi1 nakládáno bez omezení.Na tyto plodukty se nevztď1uje
omezenípodle naiízeniRad)' a EP (Es) č' 177'112002.
l(apitolaIx'
d) Ve vyjmenovaných katasllech ochr annéhopásma plovést vyšetřenívšech včelstevsc
7aměřením na diagnostiku mofu včelího plodu. vyŠetření bude provedeno
bakteriologickým vyšetřenímsnčsných vzorkťl zimní mě1i současněs vyšetřcnín na
varroázu. Z'jednoho stanovištěvčelstevbude odebrrínjeden smčsnÝvzorek. Pokud je na
stanovištichováno více neŽ 15 včelstev.bude odebláno více vzorkťt ieden vzorek
maximálně od 15 včelstcv. Vzorky budou zaslány nejpozději do l5.02.2009
prostřednictvímZo CSV na přislušnéokres1 inspektorátykmjskéveterinárnrs|rs\) pro
Moravskoslezský krai řádně zabalenéa označené
se sezna.memchovate1ů
včel ve dvojin'r
vYhotovení' Vyše1řenína vanoázu chovate]e včcl nebudou hradit, vyšctřenína mor
r'čeliho plodu chovate]é uhradí' Ultcdu nik]adů na \ yŠetieLlLjc možno iešit
prostiednictvim přislušnéZo Csv. rovněŽ tak je možno prostřednictvímpříslušnéZo
CSv řeŠit žádost o ploplaceni nákladťrna vyšetření,která musí být odesláDa na
Ministerstvo zemědčlstvído 6 týdnůod doručení
výsledkůvyšetřcní.
e) Baktelio]ogické vyšetřcní bude provedeno u vyjmenoVirných chovatelů včei podic
ZákladníchoťganizacíCeskéhosvazu vče1ďů|
ZO CSV Paskov
CcsrmÍ Adamus' op|echiice 42'
MÍoslav And|isek' Mírová 76j' Paskov
oldřich BaltoŠ'NádraŽní
l5' PaSkoV
FÍaDriŠek
Bednář. Selská l72' Řepiště
J a n B U b i k ,S l e z s k á] 6 3 ' Ř e p j š t ě
Zdeněk BůŽek'Na kopcčku383. l,askov
Radomir Dvoiák' Zabcň 24
. ] i ř íF o l d ' u a ' K i r i I o v o v a2 3 5 . P a s k o v
Libor Frantík,NádlaŽní 674. Paskov
M i r o s l a vG a r n o l 'S l c z s k áj l 9 , R e p i š 1 ě
o t a k a r G o l k a D r ' M a Í t i n k a] l 4 l / ] 5 , o s t r a v a
JosefHuta' K nádraŽíl60' Řepiště
J o s c I c h á | u p aN
' a d 1 i p i n o ul 7 l 9 ' F ď d e k . M í s l e k
P a v c l K a l o u s '1 , i š n j c9e2
RobeíKičlne.,
A|'Kučery
8]ll99, osÚá!a
Vilibald Koliba,Chustova 14,Ostrava
LadislavKubačák'slezská l04, ŘepiŠiě
Mgr' Jan Kukučká'Vinohradská289' ŘepiŠlč
JárosIav
MUsá|ek'
Bří'Musálků
255,RepiŠtě
Mnos|aÝ]]a|ička.
Šunychelská
954'BohunrÍr
Václav Pohhdka'Žabeň69
JoseIPolášek'
Žabeňl32
l | : D . ' n ( o| o | o \ . D r M d - i r o . | \ 4 Ó o l d \ '
Ing, Radis|avSojka' Uvozová 235. Repiště
Pavel slaňko. Rudéalmády 82' Paskov
Anionín Varkoček,Kosnonautů I5' Ilavířov.
Podlesí
M i r o s l a vV y v i a l ' Ž a b c ň ] 7 2
Zo CSV HorníDatynč
Milan ČeÍný'
Železničárská
l0. ostrava
\ , 1 i r o , l dH,o r i r . \ \ d P , , , i . i o 0 1 0 , 4 ,V r d , r n o \
Ing'JosefllÍadil.o.Jeremi  l97820' ostrava
In8'P€ ( ra Kadlčiková'U BŤezinekl l9. vřatimo'
Milan Krupa' Rakovecká357' Řepiště
VladimirKřist€ k ' Nová 495.Vratimov
BIankaKukučková'Úvozová 55' ŘepiŠtě
BohusIavMoravec'Zaryjskál3l350, Vl.atlmov
1ng'Pet€ r Pastňák' U lípy2, Vratimov
zdeněkPol' MojŽiškoval l' Vratimov
1ng'VáclaYsebera,osadnická452' Vratimov
JiříKocybal'Popineckál 3, Vratimov
JaroslavKoiásek,Břizková 6/952'Vratimov
František
slonka,Lipová 2l8, Řepiště
Milan slonka,Vartimovskál86' H'Datyně
Václav supík,LesnÍ206,Řepiš1ě
l.rantiŠek
Štefek.
Na Janošku8/856.ostrava
Ing'ZdeněkTobo|a,Křjvá 795/5.Vratinlov
BohumírVaŠiček.
U Novéholesa l5/992.Vratimov
zo Čsv Palkovice
MartaBraŽinová'Metylovice347
JanKříst€ k ' Metylovice0l4
Miros|avI{álata'Mety|ovice45l
V|adimirchlopčik.Metylovic€ l64
Zo čsv Lubno
Lubnoo's'. PrŽno80' včelďskástaniceKrásná
Milan Balavajder,
Janovice495
MiroslavBěrský'Lubno 14ó
Anna Bohatá'K Hájku2957'Frýdek.Mís1ek
Karin Borejová.Janovice6l7
RadimBurda'Kam€ n ec 697' F.ýdlantn.o'
tsvaLermaKova,
LuDnoJUr
lng' oldřich Dokoupil'Dukelská759'Třinec
Josefoarba' KřiŽikova2832/4,ostrava
Luci€ Gontková'Lubno |59
zdeněkGřunděl,Janovice]27
Ing'A|oisGřunděl,Janovice400
Micha|Hampl'Rďkovic€ j56
lng.JaroslavHavlik,Matalova2. Bmo
MiroslavHerot,PrŽno1
FranliŠek
H]osta'Janovice298
AmoštHolub,Pat'Lumumby2329ll0. ostťava
Anrošt
Hory1,
Lubno3l0
lng' Emil Hruša,Slezská739'Třinec
stanisIav
chocholďý'Janovice
330
HeřmanJauemik'Krásnál9ó
JanJurok,Lubno25
P€ t r Kavka' ondřejnickál327, Frýdlantn'o'
MdneK.rvkor;.Ond.ejni.
ld 1J27.FDdlanrn.C.
ZdeňkaKUonková'Pa|ackého
l427, FÚdlant n.o'
JiríKocián'Janovice|56
JanKoloničný'Knísná56
Ladis|avKonečný'Lubno65
K;rel Kon€ č ný,PrŽno8l
JiříKova|'Krásná53
PetrKoz€ l , Bruzovice36
|n8'stanislav
Lib€ r da' Baaroval5/ll6l, ostrava
lng.Jiři Lička'Janovice387
Iog.csc' N,|iroslav
Liška,Matrosovova29, ostrava
ZdeněkMeca' Rovenská78, Frýdek-Místek
V|adimírMikeska'Ukrajinskál444126,ostrava
FiIipNěmec,Homi 80,ostrava
lng.LumírNytra'PťŽno]42
-
Kare|Kupča'Metylov.ce4l
.liří Mó./s; M€tylovice 342
Petísúňaiá.MetyIovice52l
ondř€ j stencl'M€ t y|ovice 28ó
Ing.P€ t r ostarek'Vit'N€ z vala 740' F-M
AntonínPave]ek'U lesa74l]055.ostÍava
JiříPavlásek,PrŽno80
Ing.Karel Pet€ r , Lubno65
Ing.LadislavPlalek,JanoviceI l2
PeterPolák' PrŽno]85
JoseťRečka'
JanoviceBystré435
JiřiRoman' NádraŽní7], ostrava
Česlmír
Rusňák,Lubno I 17
JaroslavŘehák'JanoviceBystré25I
ZbyněksikoÍa'Krásná333
JaromirSkotnica'PrŽno7
JiříSluka'Lubno40
Petrstaník'Janovi€ e Bystré282
P€ t r StaníkÍnl.'JanoviceBystré282
RNDr' Jaroslavsucbánek,Průkopnická10/2086,
Ostrava
Miroslavsebesta'RaŠkovice
450
PetrŠeb€ s ta,Lubno295
lng.Jar-oslav
Šenkyřík,
SvojsíkovaI586,ostrava
stefansustai'Výškovická]03,ostrava
Karel Švrčina'
Lubno ]95
ZdeňkaToflová'JanoviceBystré385
VÍtěslavTošenovjan'
oráčoval. ostÍava
StanislavUher,Krásná58
JaromírUÍbančik'
Beethovenova
|847.Fďdek.
Místek
A|enaUrbančftová,
Lubno55
MarekVác|avft'Janovice57]
ZdeněkVáclavík,Janovice573
v|adimÍVojkovský'Kunčičky
u Baškyló2
In8'PetrZamaÍski.
Čapkova9, ČeskýTěšin
František
Žiška.Krásná 30l
Jiři Žiška'Krásná l94
František
ŽiŠka'K].ásná204
TomášKupča,PrŽno221
Stanis1av
Pščo1ka,
Janovice354
Zo Čsv ostraYice
Ing'Mitos|av
Aujeský'ostravice656
Ing Vladimí|I.ábiánek.cho]evova23 oslrava
ota Filip'NováVes l5l
Mgr,Kanri|a
Filipová'NováVes l5l' F4ýdlant
Věra cavlasová,ostravice5.l9
Mt]Dr' JaDaHa]dUšková,
Metylovice492
DLIšan
Kiša.ostravice34l
JanKoŠinský'
os|ravicej96
Mgr' Václav KoŽušník.
Vitězlá l8' ostrava
RNDr' BohumírLojkásek.os1ravjce257
DaIiborMatěiík'ostravice47
Zo Čsv Čeladná
ManinAdamcc.čeladná
539
o1dřichAdanrec.Če1ádná
489
PavelBajgar'Čeladná
27
V]adisIavBednarskýČeladná605
ing.KarelBojda'
Čeladná
262
Do|ninikGolas.Pisečnál5' ostrava.Zábřech
DanielHalabica,Čeladná652
Jaromirchvojka.Čeladná70]E
Jiři Jánečka'
Čeladná
l46
Vilé|nJonas,Frenštátská
26]. Frýdlantn' o
RadimKahánek'Čeladná540
ing']oscIKahánek.
Čeladná
475
RudolfKalia' Ps1ruŽí
2'll
]alosIav
Kantor.
Čeladná
525
LumírKrkoška'PstruŽi204
LudčkKrkoŠka,
celadná l7'l
RomanLavriŠn].
Pstn|Ži32
o1dřichMachandcr.Čeladnáj97
Vit Marada,Ilovoran),22
KarelMěcb, ViŠkovická7.l,ostrava.Zábřeh
JanMichalec.
P9truŽí
l2
LubomíÍ
Mikeska,ceIadná480
Zo csV Frýdlant nad ostravicí
Bohumír
Blabla'NováVes ]j7
JoseíBraŽina,
I]reDŠtátská
]26' FqidIantn'o,
RadimBřezina.Pas€ k y 2ló
František
Burda.Kanrenecó97, Fryid1ant
n'o'
BřetislavDostá|.Lesní874' Frýdlanin,o'
ZdenkaDvorská.ostravská895.F|idlani n'o'
RosrislavFajkoš,samova l9/j88' ostrava
StanislavFaldyna'Hukva|dskál296 Frýdlantn'o,
1ng.MilanFiža'1r'D!Ši
lj23' Frýdlantn
o'
PetrGibl, Piky 2899/26,Ostrava
lng.LumírHa]duŠek,
Me|,Iovjce.l92
Ja|os]av
Hlísta'
Malenovice
]]
MilaDJanku|iak,
Paseky257,Frýdlant
n,o'
JaroslavaJu.sová'F|ýdlantskál887, F|ýdek.
Mhtek
]anKaloč'Ma]cnovice
l88
TonrášKotásek'Kúty49], IrlidlaDtn,o.
}.|antiš€ kKytnar'Na nábřeŽí]7/29.oshava
stanislavLukeš'ondřejnická320' FrýdIanln,o,
1,ubomÍr
Michalec,
osravicc]l4
Karel Mrkva.Ostravice188
Mi.oslav stýskala'ostravice2] 9
Mgr. Josefsvrčina'F.FormanaI6. ostrava
PaVoIoboňa'
HI'třída
855'ostrava
PetrRadulov'Vršovců
64/]009'ostrava
AntoninTomančák'Komenského
l096. |.rýdlant
lng.TomášVečeřa,Bilá l26
JosefVečeřa'ostravicc45]
JjřÍVojtek'ostravice229
lng' ZbyněkZemaník.ostravice635
JoseíNičnran'PíruŽíl76
Jatoslavoprštěný'Čcladná80
Vit Pajurek'Čeladná
43]
Mt']Dr MariePáIeničková'
Nám' 1.'G M' 387.
Třnlec
Vladinrír
Pavelec,
ce|adná3l4
Zdenčk
Pavlica'ČeIadná
309
JosefPav1iska,
ceIadná73
Jiří Riegc].Pod Š1andlem
722' Fry1dek.Mistek
Ing'Antoninsedláček,
Celadná558
Jiři sig-ut,ce]adná485
Marie'sigutová,
RoŽnovská
l l82, FlcnŠtát
p' R'
Karel srubař'celadná39]
ing.VmtislavTofel,Čeladná
474
ing.PavelTragan'
Če1adná
ll9
.t|čka'
Josef
Čeladná
392
ing' Rudo1íVráíný.
Čeladná
255
JiříPavlásek'P.Žno80
ZdeněkVrobel' PstruŽí
2]4
tng'PetÍKahls,M' Majerovél70l' ostmva.Poruba
RadomírMichalec'Nová Dědina207 Frýdlantn o
LadislavMrkva'Wolke.oval4]0, FÚdlantn'o'
Věra Němcová,LcskoÝecká2868,Frýdek.Místck
Miroslavo1ma.Ná mťlstku
2/l068' ostrava
LubomirPink,Metylovice
271
RudolfPink Metylovice259
F|antišek
Polach,DukeIská
]j87' Frýdlanlno
Ing'ZdeněkPÍocházka,
PodIeSí
270' Frýdlantn'o
Jiři Saniter,
sokoIovská
l3l8, Frýdlant
n'o'
PetrSkopal,Lesní8] l, o||ová
P€ t r Skupieň'Šachtiska
77o,Frýdlanrn'o'
AnncmarieSladek,weiblingen,schojerS.8,
Josefslovák'
Dr' Matinka61'oýraYa
1ng.JaroslavŠaier.
J,-|rčky
6I l' Frýdlantn,o
VácIavŠmíra'
Nová Vcs 'l0
PaveIsp-ok'Vietnamská]490/]0.oslrava
Zdenkaslefková,Malenovice20
ondřej Štenccl,
Metylovice28ó
VendulaTalová'U chodníčku
]59. StaréMěsto
František
Tkáč'MalenoÝice88
PetrTomášek'F.Duši978'F|idlant n'o.
ooo Ind|Jn no
/dené|\ d..endd.
P<lru''ov\ki
stěpánVelička'Malenovice54
Zo CSV Frýdek-Místek
PetraHillová. Bezručova
200' Frýdek.Místek
VladimirHrdý'staříč
l46
Ing.Petr].Iyšpler.
stařič]]]
MarcelKlimek.Valcířská279,Frýdek.MíStek
|..antišek
Kozelský'slaříč448
LumirMagnusek,
Stařič
ó]7
stanisIavMalik' Stařič320
JiříMetelka,Gagarinova]767,FrýdekMistek
PetrPalička'Staříč]08
JosefZanker'Šachtiska
890,Irlýd]ant
n'o
Jiři Zák, nám' DruŽbyl237' ostraÝa
Vitězsla!Padevič'staříč3]]
Ladis1avStáchovec'F' LinhaÍa]543,l.rýdek.
Mhtek
František
stavinoha,staříč72
oldřich Volný' Fryčovicej84
Vítězs]avZurovec,Staříč
Jdo'la! KoDecel.4.(\ernar0o.frldek-\4r.rer.
Zo čsv Krme|ín
j05, KnneIin
AIešBlatoň'Benátská
VIadjmir
Čenrík
ok|ajní216,Krme|Íl
stanislavCikas' Svět1ovská
3]7 Knn€ l Ín
JosefHavránek'Záhumenni7. K nelin
VácIavHavránek'ZáhumcnDí
400' Krmelin
ZdeněkHlavenka,Polní40], Krnelín
'162'l.'rmelin
VácIaýcboleva.starodVorská
Alois jaro|Ín,Včelařská3. Krn]elín
I n g ' \ 4 i I o . | ď l ' ' d r L | | | '5 | d o d \ U | . \ a 2 o 2 ' K - Ť e | | 1
Valte. Komma'U Paleska280.Krmelín
Zo ČsvMorávka
JoseťB]ab1a
Mo.ávka420
1ng.JanBohuŠ.
J,Trnky64,Fďdek.Míslek
Vlastimi1Fluksa,Krásná280
EduardFoldyna,Morávka52
|omášFoldyna'KÍásná] l]
stanisIavFoldyna'Krásná 336
Jiři Fo|d)na'Morávka423
Ing'PetrJaroIjm'Morávka272
JanJuřica,Morávka504
Miku|ášKanaloš'M'Majerovó484' FÚdek.Mistek
JindrichKania' Frýdeckál0l8' Vl'atnnov
Karc]Kaňok,Morávka4l]
PetíKasparck,Krásná26ó
TomáŠ
Klein.skalicel69
JiříKloin. Morávka568
FrantiŠek
KoIoDičný'
ostravská695.F|idek'Mistek
MiroslavKotásek'PraŽmol09
Ferdinand
Koval,Janovice
513
JaromírKJá1 Morávka l54
Jan KrzyŽánek'PraŽno78
ZdeněkKřibik' Hornická50' Havířov
V]adimír
Lackovič'
J.Gagarina
]8' Havířov
RudolfMad,a'Morávka527
Jiři Mader'RaŠkovice
526
J a r o . J \ \ 4 d i ( ' K o ' . U r d L ů Ó | j , H a \ ] r o \ . P o de . i
lvo Marek, Homi 88, Oslrava
lng. DrahomírMislacký' J'Kotase 2]' ostrava
JUDr. BohuslavKlÍnek' s1a|odvorská
259.
Krmelín
Miros]avMilat' Proskovická]47,Krmelín
lng' Karel MráZek,Na rybníčku
532.KrmelíI
václav Pav]ica'okrajníl56, Krme1ín
Ing'LeošPchálek,Na zátiši373,Krmelín
Libor Si.uŽka,NaNoÚ svět59,Krmelín
StěpánSimečka'spoiná 33' Krmelin
lng' Jiři Šin{tel,
starodvorská
463' K.nrelín
RadekTřiska,Záhumenní
522.Kmrelír
Ladis1avMitura,Na Sčučím
45' osl.ava
Ladis1aV
Němčík'Krásná240
DanielaPavlosková'okrajivá 205.Rychva]d
JanPeřik' StaráVes n.o'584
A]ois Peřik' Ka1iŠni
507' staráBě1á
JosefPlatoš,Krásná22]
oIdřich Polášek'Raškovice578
ZdeněkPolednik,Raškovice82
Václav Polka'MoÍávka273
s1efanPolka' Moúvka46
V]astimiIPonikva.ADenská690'Frydek.Mistek
LubomírRak, Morávka60
BrunoSchejba]'KÍásná]43
JaroslavSojka,Maroldova3004/8,Ostrava
LadisIavstach,Raškovice574
En1ilstacha'Morávka]] 0
JosefstříŽ'K.ásná 5
TomášsvÍčina.
st|e]kovoval521' oŠravá
Libor Sebesta'Krásná]02
Jiři Sigut'KráSnál82
MiroslavŠigut.
PraŽmol75
.JosefSpok'MoÍávkaj]
Karel Štefek'
Morávka ]70
jcká l977.
MiroslavaTwardziková.Průkopn
Karviná
EmilVašků'PraŽnro]25
oIdřich Vlček'Morávka56]
Milan ze|ený' Rďkovice 48 l
Z) ČsvBďk'
Kare'BěI'ca' Bďka 340
Františ€k Čďotk4 Bďka 6|
stanislavFišer,Bďka 1 |
LumÍ Gola' Bďka 32l
RichaŤdlvánelqBďka 312
JířI Kaňok, Bďka 285
zo ČsvDobrá
Petr Brandl, Skalice 3 18
MiÍoslavHlisnikovský,skalice I 13
lng. Michal Hlosr4 Skalice 96
MiloslavH]ost4skalic€ 96
TomášH|osta ska|ic€ 286
Ing. Ladislav chý|€lq skalic€ 30 l
VladimirKavka,Skalice7l
Jří Kohu! skalice37
zo Čsv HoÍníBenešov
ZwaÍdoňFÍantiš€lq Ma|éHerahic€ 74
Štěpá.Rostislav' Malé Heřa|tice33
Knent zdenělg T}Ťšovaó l ' Homí B€nešov
L1lop vladislav' Lud Št'ira1075/3'ostrava-Poruba
Podlovskývladimir, Ma|éHera|tice20
zo Čsv Lifultovice
Mičkal Rostislav' opavská 250'Hnd€c nad
MoťavicÍ
Ing. salibor FrantiŠ€kHlavíice 44' H|ávnice
In& TÍlicová Jitk4 DeštsÉ|5], Litu|tovice
Chodura P€tr' Litu|tovice 54
Pavel Ko*alczyk Hodoňovice 78
Pavel Křenek' Bďka 343
LadislavMot|och'Bďka 300
EdmundPaítůček'
Bďka l5l
Jos€f saniter' Baška284
Pave|siud4 Bďka 340
VáclaÝ Koze|'ska]icel76
R'dim Kušin,ska|ice279
Mi|anN}lÍa'skalice34
o|ďich Pumpeř|4 skalice 228
Ze|ina Miroslav' Raškovice404
RusinaMims|av,Krásná220
ŠevčikMilos|av' Raškovice256
Mat€ r a Ladislav'Rďkovice l28
Ko|omý Jan' staréměstou BÍunlálu l I l (stanoviŠtě
cz 893236t2, CZ 89646553, CZ 89646s3t\
BaÍteskaváclav' sosnová |8
weyr;ch Pavel' sosnová 65
Dehner,Malé Heraltice 6
vaněk Bohumi|,Lifu|toviceó1
Drápa| Ladislav' Litu|toúce4ó
Pav|íč€kJaroslav' Litultovic€ I05
cih|ál zdeněk,Nák|adníó3, opava
Zo Čsv sÚěbořice
Jan HÍbáč,Dru^tevn|439' slavkov
Jatoslav Hubáček Kotršova5' oPava
Josefchovanec, Březová 40' No\.ý Dvůr
Rudolf Klein,Jezdkovice4 |
Pavel Koš€c, Neplachovice zadky 4 (strnovištěCZ
89óy2521, Cz 89692532\
FÍantišekKmiq Neumanova 14,opava
VladimIr KŤaiq Neumanova |4, opava
Malian Krajlč€k stěbořice 16ó
oskar KÍusb€rský' Jamnice I l
vlastis|av Martinelq sádek 72
Zo Čsv Nep|rcbovice
JiřÍ Bajer, Kamenec27' Nep|achovice
Mircs|av Bielko, DnŽstevnI 4/32, Brunovice
Václav Březin4 U skalky 3' v€lké HeŘltice
Jaromir Pavelek, KoláŤská3' opava
Jiřl PeikeŤl stěbořice l 14
Břetislav Pmvda, Holasovice |97' Neplachovice
Jan Premus,Sadek24
Mikuláš ŠirnoqVančurova25' opava
Milan vít€k' Liptovská 978/3,opava Ky|ešovice
Jan Weisz, Jamnice40
FrdntišekwiÍl(olsh ' Břemvá 5|' Noý Dvúr
Jindřich Mocek, stěboříce73
Da|ibor cág& KaÍ|asvobody 84. osEava - P|esná
JosefDohnal ml., Za Humny 95/9,Brumovice
l,enka Dohnalová' za Humny 9/95,Brunovice
Mřoslav Huser'Úb|o 55,Brumovice
František
Hutař'Zahradní24ó' VelkéHeraltice
RichardI1lik,Hraniční
3' Skochovic€
Michal Il|ík'Hraniční
]' Skochovice
t]udovilLapčik'Čáslavská990,
Bohumín
lrenaMajv€ | derová'Kamenec50' N€ p lachovice
Rt]do||N4aL)áŠeL.
U slaIk) 220'VelkéHercltice
stěpánkaPave]ková'U skalky l58' Ve]kéHeraltice
AntonínPiroŠ'
slepá 202,VelkéHera|tice
1ng'BřetislavPÍavda.Holasovice]97'
Neplachovice
zo csv stařáBělá
Kanclířstanis|av'Hrabovská50,ost.ava-Nová
Bělá
Paličkaoldřich, MeÍova8, ostrava'NováBě|á
sára václav. PomezÍl8, ostrava'NováBělá
Ing' MatějEmil. MitíoÝická392' ostÍava.Nová
Bělá
NovákováMarcela'Nám' cen. svobody4/2034.
ostrava.Hrabůvka
lng.StuchliVladimir.\.1iro\ickJ461.OsLra\
rNováBělá
zo Čsvzábřeh
AdámkováJaros|ava,
Na RozÍch7, ostravaHrabová
HrubáKateřina'Hlučín'Darkovičky
MulinaJoseÍ'
Na Konečné
7, ostraýa.Hrabova
JosefRíčny'Na Tylovách5|0, Hrad€ c nad
Moravici
Jiřístošek, Pekďská 84' opava
Tomáš Vaculik' výhony 192,Moké Lazce
lng' LadíslavVálek, Za Humny3/l l8, Brumovice
Ing.JoseíVyorál,Brumovice]6]
Ing.Janchromčák,ZahradnÍl08, VelkéHera]tice
(stanoviŠtě
cz 897l7l L4'cz 894l5l8ó)
VitězslavHoluša.26'dubnal02' ostrava'Plesná
Mládkot;Dagmal.Ko|árova
5. Ha\ilov.PodIesi
staíěk'RoŠtis|av'
KŤme|inská
l88222' ostrava'
Nová Bělá
PodeŠvová
lÍena'KokeŠova
8, ostrava.No!aBéIa
sys|oJan'Ztracená4' ostrava-Proskovice
ŠeredJ
Josef,Krme]|n.Lá248,ojrra!a.Nota Bé|a
TomášJosef'zolova l4, ostrava-NováBělá
Kur}JaromÍ'Krme||nská
344]06.oslravd.No\a
Bělá
sobotaAntonín'Paskovská237,ostrava- Hrabová
sobotaVáclav, Pop|uŽní
l0, ostrava- Hrabová
s€ r emel oldiich.PopluŽni
2l. osrrava.Hrabová
Mj|erLuděk'Adamusoval l' ost.ava- Hrabůvka
2' Pozorovacidobase stano\ujena dobu 1 roku od vyhlášení
ohniskanákazy,pokudnebude
ploduanebonebudevyslovenopodezÍení
zjištěndalšípřípadmoruvčelího
znákazy.
Článek3
Ve všechvčelstvech
v ockannémpásmua mimo ně íutnododržovat
následující
preventivní
opatření:
příčinzimnichúhynů
a) zjišťování
a slábnutívčelstev,
medu,pylu, plástůa vosku z ob]astis nezúmou nákazovousituacípro
b) nepoužívání
krmenía chov včel'
díla,
c) zamezení
úlůa včelího
Přístupuvčeldo neobsazených
. d) udrŽování
prázdnýchúlůbez včelího
díla'
původu'
e) vyhledávánia utrácenídivoceŽijících
včelstev
a rojůnezniímého
provádění
pruběŽné
plástů,
včelařských
potřeba pomůcek'
desinfekceúlů,
zásobních
0
oc
g) povinnéošetření
voskupři 117 po dobu60 minutve všechkomerčních
výrobnách
mezistěn'nebo150oc po dobu5 - l0 minut'
včelíhodíla,nedesinÍikovaných
úlů,potřeba zařízenido chovůvčel,
h) nezďazovríní
při neznalostiniíkazové
zejména
situacev místěpůvodu,
i) soustavné
omezováni
inlenzityvarroázy.
j) zvýšenábdělostpo dobunejméně
pásma,
5 let po zánikuohniskaa ochranného
článek 4
Při zjištěÍí
moruvčelího
ploduje zakázríno
včelstva
léčit.
clánek 5
povifu1ostístalovených tímtonařízenímbudou provridětolgány státní
Kontrolu dodržoviíní
správyve věcechveterinánípéče'
Za porušení
povinnostístanovených
tohoto nařízení
bude
uložena
pokutapodle s 71 nebo72 veterinrímího
zákona'
'..i:;:
čHněk6
.','
Toto nďízenínabýváplatnostia účinnosti
dnernnásledujícím
po dni jeho vyhlášení'
Dnen
vyhlášenije prvníden jeho vyvěšení
na úřednídesceKlajskéhouřadu Moravskoslezského
kaje.
Článek7
Doba platnosti tohoto nďízení se stanovujeaž do odvolráni'Ruší se Nďízení Klajské
veteriniimí
správypro Moravskoslezský
kaj č.5/2008ze dne 09.07.2008.
MV
í.,^,Kí,
í,^;"u
KrajskéveterinárnísprálT
Pro Moravskoslezskýkraj
ílú"o
'2\
přr.*
ffi?
šéy
ý
vwěšenona úřední
desce
Krajského
uřaduMoravskoslezského
kaje
Dne 16.12.2008
Vyvěšenona úřední
desce
(obecního)
Městského
uřadu
SĚjmuto
dne'...'..' '..' '.' '..'..'...' '..'.
Sejmutodne.
dne.

Podobné dokumenty

Zipis z jednini \4an6 hromady OPRY o.s., konan6 dne 28. 2. 2007 v

Zipis z jednini \4an6 hromady OPRY o.s., konan6 dne 28. 2. 2007 v venkova OK a na zakladEiniciatiry FORUM LEADER, schv6lilaposkltnuti dotacema\. ve viSi 200.000,-Kd (tj. 80%)na jednu MAS (spolurrdast 20yo)zrozpoanrkraje na zaji5tdnia pokyti nakladt na dinnost ma...

Více

Stáhnout (Velenský_0002)

Stáhnout (Velenský_0002) reá1ku v Karlíně (Praha-K.)' v záŤí 1900 vstoupil do sluzeb poŠto\ni\prá\y iako aspirant na posle v ŘiČanech u Prahy. l90l povýsil na erpeditora a působil střídavě v Zákupech' v Ríčanech a v Benešo...

Více

é.. 3t2007

é.. 3t2007 Krajskó veterinómí spróvapro Moravskoslezskikraj jako vécnè a mistnè piísluSnli spróvní orgónpodle g 47, odst. 1, písm. b) a g 49, odst. 1, písm. c) zékonaò. 166/1999Sb. o veteriniimí péói a o zmèn...

Více

obecní úřad ostravice -stavební úřad oZNÁMENÍ

obecní úřad ostravice -stavební úřad oZNÁMENÍ Informace o záměru v ilzemi a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí musí podle § 8 vyhlášky č.50312006 Sb., o podrobnějšíúpravě územníhoíízeni,veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve ...

Více

Nařízení 6 2011

Nařízení 6 2011 Krajskéveterinárnísprávy pro Moravskoslezskýkraj č..6120|| ze dne 25.08.2011

Více

zde

zde Spisová značka: SMUZN 9308/20t4 ŽPtl Více