zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
MINIsTERsTvo ŽIvoTNÍHo PRoSTŘEDÍ
l00 10 PRÁHA 10- VRŠoVICE.Vršovická65
Y Praze&te ?.9.200'1
Č;.:( C 1,|4 lENvlo,|
podle $ 7 zákona č.1002001 sb.' o posuzoYátrivlivů traživotniprostředía o změně
některýchsouvis€ j ícich zákonů(zákon o posuzovánívlivů na životníprostředí)'ve znění
pozdějšícb
předpisů
IdentiÍikačni
údaie:
WTL plyrovod DN 1400' hranice SRN/ČR - Hora
sv.Kateřily - Rozvadov- hraniceČR,/SRN
Názeý:
Kap acita (rozsah) zdměru: Pruměr (DN):
Délka;
PŤedpokládanápřepravníkapacita
1400mm
variantaA cca235km
variantaB cca 166km
variantaC cca 197km
cca 5J mld. m-/rok
Charaktet záměru:
NovostavbaWTL plynovodupro dopravuzemnihoplynu,
včetněnovýchobsluŽrtých
zaŤízení.
součástí
záměruje i uložení
chráničkypro rozvodtelekomunikaěního
optokabelu,kte|ýbude
uloženspolečně
s pl}novodem
vjednomvýkopu'
Umistění:
kaj:
usteckv
obec:
s.-a*,
uo,u svatéKateřiny, Boleboř, vysoká Pec, Jirkov'
vlskmaň, otvice' Pesvice,všestudy,strupčice,Malé Březno,
Lišnice' Bečov,Polerady, Volevčice, RaIá, Louny, Chožov,
Vršovice,Poěedělice,slavětín,Peruc, Mšené.liizně,
Chomutov,
Udlice, DrouŽkovice,vš€ h dy, Hlušovany,Březno,NovéSedlo,
Chbany,Čeradice,
Podbořany,Blšany,očihov,Kryry' Vroutek,
Lubenec,Blatno, Libědice, Vilémov, Rokle, Kadaň, Klášterec
nad ohŤí'okounov' Perštějn
kraj:
Karlovarský
obec:
stiiž nad ohří, KÍisný Les, ostŤov,Hlozněnín,Děpoltovice'
Nová Role, Karlolry Vary, Jenišov,Hory, Loket, stare sedlo,
Homí Slavkov' Krásno, Nová Ves, Mnichov' Teplá
kaj;
Sťedočeský
obec:
Vraný, Jarpice, Slapanice,Poštovice,Kmetiněves, Hospozín'
zlonice, stradonice, Dřínov, Neprobylice' Třebíz, Plchov,
Pozdeň' Líský, srbeě, Milý' Bdin, Přerubenice' Kalivodv.
g*',"1;;';;."r*
i*"1ffi
Lišany, c}rášt.any.
Pšovlky, Švihov,
kaj:
obec:
Plzeňský
JllÍ::ff
é*"í"#;ii:'iÍ["ď#lx;,Ym.
:
;Tl*,.""
l**'.m**'liiť***",r
zdhójehí:
srpen2009
Ukončení:
záři 20I1
Oznanovatel:
RWE Plynoprojekt.
a.s.
Lublaňská689/40
1202l Praha2 - Vinotuady
Záměr..WTL pl}novod
DN l40
.
hranice
sv.Kateňny
- Rozvadov
ČfusRN*
;'ů';;il .i'í;'J.'1i',"'T"",.^.'.y'9*;'io'a
.
jl".#ů']
*!':l..:ffi
i
ín"',-m"rmr"j:l{:;j,.:'d..".
.'ť:Í:xlil*"l
l
í:áÍá:T,l1l'J;i:*#"?Ťíilť*."*;;liji'i:
i:ť'*ffi,ÍT::*}i:Íi.i::f,jiI'ffilxi'Tť"ťffi:'"
-
iť'""jT,'J:.:ffi
obc-,
nlrinr
í,J'T,"j}*J"",
: ill[1.f;J;";:í11',;1];;r'rní
údajů
ff[iff"í."|'?oj,"j*'..;,,ř:,^.*]*,.:"l"E."|lý.|
o trasovárii
plynovodu
poaolne
tezoyei,ň
tatorictr
pta,
aot;.#ň;il#ffiT.'él,dj;J.i#;,o,T:'*"'o
é.i.:i;
fIT'Yj.:i1iT"[?|lh.::!:-Ti.#s!|
ll,
J:,
:i:iil':;,r*ř:l
j.'ffi
Ii;"j.'il.#
.J.''1L1
f:#i"'
{#*.*Tt.''""#xť
Jíl,'n',";l
ffi:ř::iJ"'#",ffi
*#tílffi:',.tr'..'#i1t''.""i."":J"r:ilii
;il,Jil""?;í,'#x};"#'#l""*,"ťJ:tické a rozptylové
studiezpracovat
ochranavod - prukaznéáodnotit
T[T#ť"."ů*I["J.Li."ffi
:*$$::jíi:li-!!T';'JihTi[ť]..
oblastisvysokouhil;ň;;J"fi
5#'"'.,TriTJ::i"l'ilíii.j,:Ti'JffiťT
vodďďích. vč' speciÍikacejejich křiŽeni plynovodem,
s
předevšíms lhledem na v]iv
záměIuna kor}taiek ajejich biehů:
geologie _ zhodnotit vliv záměru v
oblastech cbrriněných loŽiskových uzemi'
'
vč.případnéhovarianhiho trasováníplynovodu;
odpadovéhospodářství _ uDřesnit zDůsobnakládání
s vÍěženou zeminou v průběhu
celétrasyplynovodul
variantní řeŠenízáměru _ zaměřit se na nazomé
a pdkazné porovnání navržených
vaŤlant,
dále.je tř.eba v dokumentaci zohler|nita lypořádat
všecbnyre|evantnípožadavky
připomÍnky
a podmÍnky,
r.tiie.;.ooo'"a"i_/
v došlýchryjádřenícb
ffi','1.xiT}i:
odůvodnění:
Příslušný
úřadobdÍželřadu
odůvodněných
připomineka poŽadavků
t*TFl:!
najejichŽ.zákl"dě
l"" kil;;;á;;iJ'!i"i'r'ňn.'
ŤkYentace,
:l.::|Ť::]ij
neJsou
doslatečně
lThodnoceny
oblastidlevýseuvedených
boJů.
Příslušný
úřadobdrželpřipomínkyzaslané
těmitosubjekty;
. Karlovarský
kraj,
. středočeský
kaj,
. ObecChbany.
. obecKolešovice,
. obec Hrušovany,
. ObecHory,
. obecDrahouš,
. obecBečov'
. Městysslavětín,
. Městovloutek,
. MěstoNová Role,
. MěstoKrásno,
. MěstoBor,
. MěstoBlšany,
. obecvršovice,
. obecNová Ves,
. obecPoštovice,
. obecZáchlumí'
. obecvilémov,
. obec strážnadohří,
' ObecOwice,
. ObecMnichov,
. obecJenišov,
. MěstoKadaň'
. statutárni
měsroKar|ovyVarv.
. MěstoPodbořaly
. MěstoPlaná,
. MěstysPeruc'
. obecÚdlice'
o,n,'".,
.
.
.
.
'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Městyszlonice'
obecvysokáPec,
obecLité,
MěstořLoznětín,
KrajskýuřadKarlovarského
kaje, odbolživotního
plostředí
a zemědělstvi'
Krajskýuřad Středočeského
klaje' odb". ži"";]h; ;;;;;ji"
'."rn.'ju'é*''
Měs6kýuřadPodbořany.
odboizivotního
prosďedí'
Més1skj
úřadZatec.odboržilotnihopÍos;edia zemědélství,
Měýskýuřadsokolov,odborživotníúo
prosťedí,
Městskýúřadslaný,odborživotniho
oróstředí.
MěstskýuřadRoudnicenadLabem.odborŽivotního
prostředí,
MěstskýuřadRakovník,odboÍživotního
prostředí,
MěstskýúřadostÍov,odborživotrrího
prostředí,
Měýskýúřadosfuov'odborrozvojea tizemního
plánování,
Lázně,
y"9
oábor
zivotního
postieáí,'
Y:.o|i
MěstskýúřadY"rirínské
Louny,odborŽivotního
prostředí,
MěstskýuřadLitvínov,odborživotníhó
prostřeáí'
MěstskýúřadKryry,
Méstskýuřad Kadaň'odborživotního
prostředí,
MěstskýuřadKralovice, odborŽivotníiop,o.ť"dí,
MěstskýúřadHomíSlavkov'odborstaveúní
úřad,
MěstskýúřadTachov'odborživotního
plostředí,
Městskýuřadstříbro,odborživotního
irostředí,
MagiýIátměstachomutov,odborstavební
uřada Životníplostředí.
Vary.úřad
úze.,'ir'"
prá."-i.J'ř*.i"i .rr"a.
far|ovy
.: Y:9i""1rnŤ"Kallovy
vary.
odbor
Životního
prostředí.
. llacrsln]l
Ubecnj Tě.sJa
.
.
úřadvysoká Libyně'
Kra']ská
hygienickástanicestředoěeského
kaje se sídlemv Praze,
CeskáinspekceŽivotního
prostředi.
oblastniinspektorár
Ústi""á-iuu.'
..
obru'tni
irosriedi.
;n.p.tioiai
e.ur';'
:. :::I1
1lvotního
( € s Ka il*.|*
lnspekceŽ'votního
prostředí.
obIasmiinspektoIátPIzeň,
. Ministerstvozdravotnictví.
. Ministerstvozemědělství,
odbol státrusprávy-'hospodďskéúplavya ochlany
lesů,
o.Tunypřírodyaknjiny,splávacb&áně;é
kajinn;oblastiilaňovsky
-oulasti les,
.: Ťg:nP.u
Age]IluI:.
ochranypřírodya krajiny.Správa
nujinne
ceské
středohoří.
"ruanÉne
'
;.
.
.
.
.
.
.
.
.
19,::'*
plsl(ovce-
ochranypřírodya krajiny, spláva chráněnékrajinné
oblasti Labské
prosťedí.
odoorocfuanykrajiny.
|-1]1nisrerswo
i1oLního
prostředí.
yInIstersNoŽjvolru,ho
odborochranyouiduií'
Mlnlstelsrvo
Životnihoprostředí,
odborochranývod,
Narodní
památkový
ústav,
územní
odbomé
pracovisiěstredních
Čechv Praze,
Povodívltavy,
PovodíMoravy,
Povodíohře,
LesyČeské
republiky.
s.p.,
Pánové
Jiři a RadekDobň,
PanNeubauer.
Souhrnnéwpořádání ořiooninek:
Připomínkyve }Tjádřeních,která příslušnýúřadobdržel'se ýkají př€ d evším následujicích
okruhů:
.
upřesněnípruběhu plynovodu'
možnostkolizního průběhuplynovodu s jinými plánovanými záněry'
rozpory s územnímiplány obcí,
sociálnía ekonomickédůsledkystavby (problematikaochrannýchpásem)'
požadavkyna biologickéhodnocení
dle $ 6,I zákorLač.114/l992
sb.'
vliv na cfuáněná území(cHKo, NatuÍa2000, přílodníparky, vKP apod.),
rostliny a živočichy'
vliv na zvláště cbÍ|áněné
ochrarrnýcha kompenzačnichoPatŤenípři pruběhu plynovodu chníněnýmuzemim
ěi oblastís výsk}tem chrráněnýchdruhůrostlin a Živočichů,
ovlivněníturistickéholuchu,
stávajících
a plfurovaných
biokoridorusystémuÚSES.
narušení
vliv na chráněná ložisková území'
ovlivnění kultumích památek'
průchodplynovodu územímse sesuveinpůd,
dopravav průběhuvýstavby Grujezdy zastavěnýmičástmiobcí),
vliv na kvalifu a kvantitu podzemníchvod (moŽnostodvodněnízemědělskýchpůd'
hydrogeologických poměru)
narušení
možnénarušenízdIojůléčivýcha minerálnívod,
požadavekna upřesněnítechnologievýstavby'
ploblematika ukládá{tívytěženézemily,
kvalita a bonita zemědělskýchpůddotčenýchrealizacízáměru,
kříženívodníchtoků(vliv na kvalitu jednotliÚch dotěenýchvodníchtokůa nádží'
způsobjejichkt힀 n í,minimalizacezásahudo korj'tŤekajejich břehů)'
klady a zápory jednotliyých valiant,
šířeníinvaznícha expanzivníchdÍuhůrostlin'
narušenígenovézákladny autochtonníchporostu,
kategorizaceodpadů.
Poěet dokumentacíplo předloženíbude stanovenpo dohodě s příslušnýmúŤadem.
ani
Závěr zjišťovacíhořízení nenafuazuje vyjádření dotčených správních uŤadů,
příslušnápovolenípodle zvláštníchpředpisů.závěI zjišťovacího
řízenínení Ioáodnutím
proti
ve
řízení
a
nelze
se
němu
odvolat.
vydaným správním
i]"ii|lls.]
\ii Ž]\..i'i]oP
IC!JCPEAN
IIoNovÁ
odboru
vlivůna Životníplostředía tPPc
obdrží:
cellE
oznamoýqtel,
dotěené
spróvníúřady,dotčené
územní
samosprávné

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení Sb.,v platn6mzninil Podily dle $ 10 odst.4 pism. b) zdkooai. 42012004 na rozpoaturizemnihocelku a) podilpohiedevek

Více

Oznámení zahájení územného řízení Kácov, U tunelu, lok. 9 chat

Oznámení zahájení územného řízení Kácov, U tunelu, lok. 9 chat Maddm a Sipek, spol. s r.o., IDDS: p4wjpti sidlo:Bflkovai.p. 116,Kluk, 290 01 Podebady MEstysKdcov,IDDS: 439M( sfdlo:Kecov6.p. 157,28509 Kdcov Archeologicki istav tv dR, Praha,v. v. i., Pracovist6K...

Více

Městský Úřad Litvínov

Městský Úřad Litvínov Po přezkournání stavební úřad,žepodánínemápředepsané spszn' b y ] s t a v e b n íVky z v á nk d o p | n ě naí ř í z e n íb y | o u s n e s e n í rzne d n e 3 0 ' 0 1 ' 2 0 1 3 ze dne Po dopněnípodá...

Více

pn", s"uji`ij?*}ťxo`e lp. zse

pn S1avebnjriřad rozhoď, jak je uvedeno ve výŤokurozhodnutí'za pouátí ustanoveniplávních předpisůve v1'rokuuvedených. Účastníci řízení: Územníhořízení. podle s 85 odst. 1ď stavebníhoziikona . žadatel:...

Více

Dotace pro malé podniky

Dotace pro malé podniky ve vybraných odvětvích(zpracovatelskýprůmys|, stavebnictví, IcT, energetika, strategické služby, aj.), sdružení podníkate|ů, podnikatelská seskupení vznik|á na zák|adě obchodního zákoníku nebo jiné...

Více

1,71 MB - Brantice

1,71 MB - Brantice elektronicky na emailovou adresu: Simona.Jancí@mzp,cz. DáLe žádáne dotčenéúzemnt samosprármé celky a dotčenésprávní uřady ve smyslu 10c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životníprostředí o zasIá...

Více

MSK 144580/2011

MSK 144580/2011 přípisyokresníhoúřaduFýdekod ústído odry po přítokvodníhotoku Lomná (Bystý potok),stanoveného ze dne Místekcj' RŽ-893loolFpl231.2ze dne 6.4.2000,okesního úřaduNovýJičínčj.ŽP-2o45l2ooolKo.231.2 z5'...

Více

RozHoDNUTÍ

RozHoDNUTÍ PČRx.Řsr DI Příbram,č.j. KRPS.57001.1lČr.zotz.ot 1106ze d n e1 5 . 2 . 2 0 t 2 . stanoviskoLE$Y ČpsrÉ REPUBLiKY, s. p. Dobříš,č,. j.2780fi6lll210 ze dne 14. I 1 .2 0 0 6 V rámci stavebfiího]řízení ...

Více