Dotace pro malé podniky

Komentáře

Transkript

Dotace pro malé podniky
RrctoruÁltrti
PonnorrusrÁ
Acrrurunn
PRŮVoDcE
sVĚTEM
GRANTŮA DoTAcí
UpozorňujemeVás na dotacena podporu pro malépodniky a jejich rozvoj,
v obcíchpod 2000 obyvatel:
DOTACE NA:
výstavbu,rekonstrukcia vybavenímaloobchodů
- nákup zaÍízení
a opravabudov pro autoservisy
- moderntzacevybavenístavebníchfirem
- rozvojo*:'.i
podniků
*"""n"u"iráběcích
Termín příjmu žádostí:27.Io,201 1' Nutno konzultovatco nejdříve!
Příjemci dotace
Podnikatelév obcíchdo 2000 obvvatels méněneŽ 10 zaměstnanci.
Míra dotace:
AŽ 60 7oz ce|kových nákladů.
Výdaje:
Minimálně 50 000,_ Kě na projekt,maximální10 000 000 Kč na projekt.
Podporovanéaktivity:
_ nová výstavba, rekonstrukce, modernizace ěi přestavba provozovny určenépro zak|ádánía
rozvoj existujícíchpodniků(včetněnezbytnéhozázemípro zaměstnance)- stavebnímateriál,
stavebníptáce,bouracípráce,rozvody, přípojky základnítechnickéinfrastrukturyve vztahu k
provoznímupříslušenství,
technickázařízenístaveb.
_ úprava povrchů v areálupodnikatelské
provozovny
- nákup strojů,technologiía dalšíchzaÍízení
sloužících
kzak|ádání arozvoji mikropodniků
_ montáž a zkoušky před uvedenímpořizovanéhomajetku do stavu způsobiléhokužívání
_ nákup vybavení provozovny v souvislostis projektem(zák|adnínábytek)
_ nákup nezbytnévýpočetnítechniky v souvislosti s projektem (hardware,software)
ZÍSKEJTEDoTAcE NA RoZvoJ svÉHoPoDNIKÁNÍs NÁnn,r.
REGIONÁLNÍPoRADENSKÁ AGENTIJRAPoSKYTUJE svÉSLUŽBY llŽ on
RoKU 2002 ASVÝM KLIENTŮM PoMoHLA ZÍSKAT DoTACE v SOUHRNNÉ
VYSI PRES 3 MLD. KC.
DalšíinformaceVám rádi předárnena osobníschůzce
Kontaktníosobaza RPA, s.r'o.:
Ing.Mar.tinKšic4
[email protected]
731603843
20, Brno602 00, ČÍs|o
Starobrněnská
bankovního
účtu27.7493400257lo1oo,
|Č:26298163,
D|Č:
C226298163,tel.i+42O542 21'l 083,far +420542 210 383, mobil:+420605 839 363,
WwW.rpa.cz,
inÍ[email protected]
REctot'tÁt-ní
PonnorrusrÁ
AceruruRn
PRŮVoDCESVĚTEMGRANTŮA DoTAcí
(Výzva II . prodloužení)
Podoorované aktivitv:
. Výstavba, pořízení,rekonstrukce,modernizace prostor určenýchpro vzdělávánía
jejich vybavení,zařízeníško|icími
pomůckamia programy a zaiizovacímipředměty
Kdo může žádat:
. Podnikate|ské
subjekty působící
ve vybraných odvětvích(zpracovatelskýprůmys|,
stavebnictví, IcT, energetika, strategické služby, aj.), sdružení podníkate|ů,
podnikatelská seskupení vznik|á na zák|adě obchodního zákoníku nebo jiného
právníhopředpisu a nestátníneziskovéorganizace
Jaké vÝdaie lze oodpořit:
. Dlouhodobýhmotný a nehmotný majetek, nákup či úprava nemovitostí,výstavba
či rekonstrukce objektů, technická a dopravní infrastruktura, projektová
dokumentace, ško|icípomůcky, stroje a zařízenípro zajištěnívzdě|ávání, ško|icí
programy, software, aj.
Způsob oodoorv:
. Dotace ve výši 0,5 - 100 mil' Kčna jeden projekt
. Míra podpory vychází z místa rea|izaceprojektu a dosahuje až 60 % způsobi|ých
, | .o
vyoaJu
Da|šídůležitéinformace:
. Ve ško|icímstředisku budou vzdě|áváni předevšímzaměstnanci podnikate|ských
subjektůpodnikajících
ve vybranýchsektorech(viz výše)
. Projekt musí být reaIizovánna územíČeskérepub|ikymimo h|.m' Prahy
. Příjemcepodpory musíprokázat min. 2 uzavYenápo sobě jdoucízdaňovacíobdobí
. Příjemcedotace je povinen zabezpečít
zachováníprojektu po dobu nejméně3 |et
jeho realizace
od data ukončení
. Pří|ohy potřebné kpodání p|né žádosti: projektová dokumentace, potvrzení o
souIadu s územním p|ánem obce (je-|i vyžadováno), finančnírealizovate|nost
projektu, studie proveditelnosti, dok|ad vymezující v|astnické vztahy
k nemovitostem vztahujícímse k projektu.
Termín vvhlášení výzw:
. Příjemregistračních
žádostí:1. červen2011 - 15. březen 2012
. Příjemplných žádostí:1. červenec2011 - 15. červen2012
.
Alokace a svstém vvhodnocování:
. A|okacevýzvy = 1 m|d.Kč
. Kontinuálnísystémsběru a vyhodnocování
žádostí- tzn. čímdřív se žádostpodá, tím
většíšancena úsoěchmá
V případěVašeho zájmu o podrobnější
informaceči
osobníschůzkunás neváhejte kontaktovat'
Kontaktníosoba
za RPA' s,r.o.:
Mgr. Miroslav Boček
Tel: + 4207322t6O74
E m a i l :b o c e k @ r p a . c z
Starobrněnská
20,Brnooozoo,Čís|o
bankovního
účlu
27.74934oo257|o1oo,
lČ:26298163,
DlČ:cz26298163,
te|.:+420542211083'Íax:+420542
2103B3'mobi|:
+420605839363,www.rpa.cz,inÍ[email protected]
RrctotvÁlní
PoneorrusxÁ
Acrnrunn
PRŮVoDCESVĚTEMGRANTŮA DoTACí
Proqram Vzděláveite se pro růst!
Podoorované aktivitv:
. Projekt umožnívybraným podnikům získat finančnípříspěvky na vzdě|áváníči
rekva|ifikacisvých zaměstnanců.současněbudou zaměstnavate|ihrazeny mzdové
nák|ady vzdě|ávanýchzaměstnanců,a to po dobu jejich vzdě|ávání(po tuto dobu
totiž nemůžezaměstnavateIvyužítzaměstnance na jinou práci) Toto vzdělávání
můzeoýt obecnéa v odůvodněnýchpřípadechi specifické
Kdo může žádat:
.
.
.
Podnikate|év ce|é ČR, kteří rea|izujísvoji činnost v nás|edujícíchodvětvích
strojírenství,stavebnictví, nezávislý maloobchod, pohostinství a gastronomie,
terénnísociá|níslužby,odpadovéhospodářství
Žadate|em může nýt pouze právnická nebo fyzická osoba (oSVČ), pokud má
zaměstnance.Rozhodujícím
faktoremje vlastnictvíIČo a právnísubjektivita
Příspěvet<může také obdržet zaměstnavate|,jehož firma má sídIo na území
h|avníhoměsta Prahy, pokud se vzdě|ávacíaktivity budou týkat zaměstnanců
mimopražskýchprovozoventétofirmy
Jaké výdaie |ze podpořit:
.
obecné i specifickévzdě|ávánízaměstnanců
.
Průměrně|ze čerpataž 500 ooo Kčměsíčně.
Způsob oodoorv:
.
.
V rámci podpory De-minimispodporaaž !00o/o
V rámci podpory B|okovávýjimka až Bo o/o
Dalšídůležitéinformace:
.
Cena zpracování žádosti je o Kč za pracování + 6 o/oz přiznané dotace
Termín vvhlášení výzvv:
. YÝzva je aktivní
V případěVašeho zájmu o podrobnější
informace,
případněosobníschůzkunás prosímneváhejte
kontaktovat.
Kontaktníosoba za RPA, s.r.o,:
Ing. Martin Kšica
Tel: + 420 73t 603 843
E m a i l :k s i c a @ r p a . c z
Starobrněnská20, Brno60z oo, Čísto
bankovního
ÚčIU27-74934oo257lo1oo,
|Č:26298163,D|Č:cz26298163,te|.:+42o
542211 083,Íax:+420542 210 383' mobi|:+420605 839 363,www.rpa.cz,in|[email protected]
REGloNÁLNÍ
PoReorusxÁ
AcrNruRn
PRŮVoDCESVĚTEMGRANTŮA DOTACí
Referenční zakázkv
Úspě-šné
žádosli oPLz?. Lidskézdroje a zaměstnanost
2ískaná
dotace
Projekt
Ktient
Z v ý š e ína d a p t a b i | tzya m ě s t n a
n c ůč | e n ů
R e g i o n á | naíg r á r n í
komory Krá|ovéhradeckého
kraje
R e g i o n á l n ía g r á r n ík o m o r a
Krá |ovéhradeckéhokraje
A S K L E P I O N - L a s e r c e n t r u mP r a h a , s . r . o .
PTACEK-velkoobchod,u,.l
.
M A T E I C I U Ca . s .
AURETIA Morava, spol,-. .:o.
. . _-
1 1 8 90 9 1
Ask|epionLasercentrumPraha,s'r'o' - vzdě|ávání
.zaměstnanců
2 685 705
je šance. Ptáček-ve|koobchod,
a.s.
iŠko|ení
]
je investicedo budoucnosti
zaměstnanců
:Vzdě|ávání
:
iVzdě|áníje budoucno1!-,Aure|!aMor1va
12 7r7 443
2 440 604
3 254 792
odbornévzdě|ávánía rozvoi kvaIifikační
úrovnězaměstnanců
rhoteluConcertino
J i ř íŠ v i h á | e k
1 9 3 56 1 7
2 625 330
DJHA CHMST spol, s r,o,
h o t e | uA v a n t i
: P R o G I o a . s , v z d ě l á v á n zí a m ě s t n a n c ů
je šance
DÝfiA cHRAST.spol.s r.o. -.Ško|ení
Dvůr Krá|ovénad Labem
.Vzdě|ávacísystémeGovernmentu
2 578 200
PROGIOa.s.
ASOCIACE POMAHA]ICI LIDEM S
AUTISMEMAPLA - JM o.s.
5 O!L
JZJ
3 958402
Z a m ě s t n á v á n|íi d ís a u t i s m e m
Ús p ě š n éž á d o s t i o P Po dnik á ní a inovace
Získaná
dotace
Projekt
Klient
STOPLASTs.r.o
STOPLASTs.r.o.
.
STOPLASTs.r.o.
výroby o!astovýctrvýrobků
Rozšíření
2 1 5 50 0 0
Nákuo novýchtechno|ogií
za úče|em
zvýšení
efektivityvýroby
1 680 000
Rekonstrukcepodnikatelského
objektupro potřebySToPLAST s.r.o.
5 475 047
654 000
R I K - F E RC Z s . r . o .
RIK-FERs.r.o.
energetickénáročnosti
objektuspo|ečnosti
.Snížení
R I K - F E RC Z s . r . o .
efektivnostivýroby kovanýchIiniovýchp|otů
:Zvýšení
1 560 000
R I K - F E RC Z s . r . o .
što|ící
střediskosoo|ečnosti
RIK-FERCZ s.r.o'
r 2r7 000
R I K - F E RC Z s . r . o .
Rekonstrukcepodnikatelského
objektupro potřeby RIK-FERcz
T O P A L U L I Ts . r . o .
I n o v a č naík t i v i t yv e f 1 r m ěT o P A L U L I Ts . r . o .
ISAN Radiátorys'r,o.
při vstupu na ruský trh
Podporaspo|ečnosti
575 000
ISAN RadiátorYs..r.o'
Ir4arketi1gováood.R.o.ra'.yÝ.robků
soo1einostiISAN na.za]rraničních
trzích
525 000
.Školící
střediska- Výzvo II
c R o s s Z l í n ,s ' r . o .
TRIESTEa.s.
.
TPT COATING,s.r.o.
FALcoN - Jih|avas'r.o.
,
3 599 000
B 280 000
4 090 327
Školicí
střediskosoo|ečnosti
TRIESTEa.s.
3 B B 24 8 3
Ško|icí
střediskopovrchovýchúpravpro následnouap|ikaci
' potravinářskýchantiadhézních
systémů
3 450 000
prostoryspolečnosti
FALcoN - Jihlavas.r'o.
Št<olicí
570 000
Starobrněnská20, Brno602 o0, Čís|o
bankovního
úč|u27-74934oo257/o1oo,
|Č:26298163,D|Č:CZ26298163'te|.:+42o
542 211 083,Íax:+42o542 210 383' mobi|:+420605 839 363' Www.rpa.cz,
inÍ[email protected],cz
Rlctot.lÁt.t'tí
PonnoerusrÁ
Acrrurunn
PRŮVODcESVĚTEMGRANTŮA DoTACí
3 247 000
SKR stav, s.r'o.
Št<otící
střediskospo|ečnosti
SKR stav, s,r.o.
TRISYS,spol. s r.o.
BYsTRoŇ - zatep|ení
d.5.
^,^*
* á'u*oiLL,
"...
MoNTKarvináa's.
TRISYS, spo|.s
nemovitostispo|ečnosti
Energetické
úsporyv podnikate|ské
rn
Informační
systém,'r.., .,,,*oŇ
- zatep|ení
a.s'
606 000
Yto
102
zubem
Inovacevýroby pi|níkus frézovaným
1 44o ooó
OPPI - Nemou..o*,- Výzva II
4 r42 269
grant J.MK
žádostioPvK' G-|obá|ni
úspěšné
Projekt
Ktient
Získaná
dotace
Brno, Jí|ová
Středníško|apo|ytechnická,
podmínekpro výuku technickýchoborů,včetně
ZIepšování
motivacežákůke vzdělávánÍse v těchto oborech
.zvyšování
G y m n á z i u mB | a n s k o
podmínekvyužÍvání
výuky a z|epšování
'Zaváděníinteraktivní
1 380051
ICT na Gvmnáziu B|ansko
Zák|adníškolaJedovnice
předmětův terénu
výuky přírodovědných
ZkvaIitnění
Středníodbornáško|aekonoml.kaa.iir"ani
irvluo.ičlověka svět práce
Veselínad Moravou
odbornéuči|iště.
Zák|adníško|aVyškov,Letnípo|e, p.o'
gramotnostiŽákůzŠ Letnípo|e
Zvýšenípřírodovědné
4 L74 726
1 320 431
2207 595
r 247 776
te|.:+42o
Starobrněnská20, Brno602 oo, Číslobankovního
účtu27.74934Oo257to1oo,
|Č:26298163,D|Č:CZ26298163,
542211 083,Íax:+420542 210 383' mobi|:+420605 839 363,vww'rpa.cz,[email protected]

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení kvalita a bonita zemědělskýchpůddotčenýchrealizacízáměru, kříženívodníchtoků(vliv na kvalitu jednotliÚch dotěenýchvodníchtokůa nádží' způsobjejichkt힀 n í,minimalizacezásahudo korj'tŤekajejich bře...

Více

Výzva-Čelakovského ul

Výzva-Čelakovského ul ,,oprava čelakovskéhoulice - chodníky a vozovka

Více

lifepak5oo - Zahas sro

lifepak5oo - Zahas sro Přístroj charakterizují předpřipojené QUIKCOMBO™ elektrody, které na místě zásahu šetří drahocenný čas a jsou kompatibilní s jinými LIFEPAK defibrilátory; jasné a stručné hlasové výzvy k defibrilac...

Více

Untitled - ABC Music vos

Untitled - ABC Music vos nástrojťr a metod, jež mají k dispozici pedagogové napříčvzdě|ávacím sysÍémem'Právě z tohoto důvodu je metoda splývavébo čtenívítaným příspěvkem do repertoaru primárního školství'

Více

2O15n-16ocrober

2O15n-16ocrober woÍ|ds biggest indooř Íootba||tournóment 'ol goveÍnmeht emp|oye€l

Více

Přihláška

Přihláška P o z n á m k a : P ř e d k | á d ás e p o d | eS 6 0 o d s t . 15 š k o | s k é hzoá k o n a ( z á k o nč . 5 6 11 2 0 0 4S b . ) .L é k a ř s k ýp o s u d e k p r o p ř i j e t kí e v z d ě | á v...

Více