územní rozhodnutí Hrnčíře a Chrástka

Komentáře

Transkript

územní rozhodnutí Hrnčíře a Chrástka
MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU
NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO
SPISOVÁ ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
SÚ/05305/2014/K
MeUSM/01703/2015
Ing. Miroslav Kašpar
572 416 454
[email protected]
DATUM:
4.5.2015
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Staré Město, odbor stavebního úřadu a územního plánu, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84
až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 1.12.2014 podala
Obec Jalubí, Jalubí 135, 687 05 Jalubí, IČO 00290980
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
Oprava místní komunikace a chodníků,
Jalubí místní část Hrnčíře a Chrástka
(dále jen "stavba na pozemcích: část Chrástka parc. č. 5460/22 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 5557
a 5558 – ostatní plocha, zeleň a 5570 a 5571 – ostatní plocha, jiná plocha; část Hrnčíře st. parc. č. 46/2,
52/2, 68/1, 384/1, 384/2, 387, 423 a 481 - zastavěná plocha a nádvoří a 46/3 - zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště a parc. č. 240, 241, 242/2, 3358/1, 3358/2, 5460/4 a 5460/36 – zahrada, 3358/13 – ostatní
plocha, neplodná půda a 3358/18, 3358/26, 5460/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace všechny
v katastrálním území Jalubí.
Druh a účel umisťované stavby:
Jedná se o opravu místních komunikací a zpevněných ploch v zastavěném území obce Jalubí
v místních částech Hrnčíře a Chrástka. Stavbou jsou řešeny částečné směrové úpravy komunikací,
jejich šířkové uspořádání, oprava krytu komunikací, výměna případně zlepšení konstrukční
skladby. Současně jsou navrhovány také opravy a úpravy navazujících zpevněných ploch
a navazujících ploch se zatravněním.
Stavba je členěna na stavební inženýrské objekty:
SO 102 Komunikace Hrnčíře
SO 103 Komunikace Chrástka
Č.j. MeUSM/01703/2015
str. 2
Umístění stavby na pozemku:
SO 102 (Komunikace Hrnčíře) bude umístěn na pozemcích st. parc. č. 46/2, 52/2, 68/1, 384/1, 384/2,
387, 423 a 481 - zastavěná plocha a nádvoří a 46/3 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště a parc.
č. 240, 241, 242/2, 3358/1, 3358/2, 5460/4 a 5460/36 – zahrada, 3358/13 – ostatní plocha, neplodná
půda a 3358/18, 3358/26, 5460/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace všechny v katastrálním
území Jalubí.
SO 103 (Komunikace Chrástka) bude umístěn na pozemcích parc. č. 5460/22 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, 5557 a 5558 – ostatní plocha, zeleň a 5570 a 5571 – ostatní plocha, jiná plocha;
všechny v katastrálním území Jalubí.
Určení prostorového řešení stavby:
V souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracovala společnost S-projekt plus, a.s., tř. Tomáše
Bati 508, 762 73 Zlín, IČ: 60734485, a kterou ověřil Ing. Jiří Pernica, autorizovaný inženýr
pro městské inženýrství, ČKAIT – 1300006.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Vlivy stavby budou dotčeny pouze pozemky určené k jejímu umístění sousední pozemky a stavby
budou stavbou ovlivněny pouze nepřímo.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.
Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje Situaci širších
vztahů, Koordinační situace (Chrástka a Hrnčíře), Geodetické situace (Chrástka a Hrnčíře), Zákresy
stavby do KN (Chrástka a Hrnčíře) a detaily záborů pozemků do KN se zakreslením stavebního
pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. K řízení byly včetně níže uvedených stanovisek doloženy následující doklady jejíchž případné
podmínky, požadavky a připomínky žadatel zahrne do projektové dokumentace pro další stupeň
řízení popř. je bude respektovat při realizaci předmětného stavebního záměru:
• E.ON Servisní, s.r.o., vyjádření zn. M40715-16031612 ze dne 3.11.2014
• O2 Czech Republic, a.s., vyjádření Č.j.: 698666/14 ze dne 8.10.2014
• RWE Distribuční služby, s.r.o., stanovisko ze dne 3.11.2014 zn.: 5001015358
• Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., vyjádření Č.j.: 512/5670/2014 ze dne 21.10.2014
• Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., vyjádření k územnímu řízení
zn.: 790/15 ze dne 1.4.2015
• České Radiokomunikace, a.s. vyjádření zn.: UPTS/OS/109189/2014 ze dne 21.10.2014
• Městský úřad Staré Město, odbor stavebního úřadu a územního plánu, sdělení ze dne 23.10.2014
• Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, Dopravní
inspektorát, vyjádření Č.j.: KRPZ-111595-1/ČJ-2014-151106 ze dne 21.10.2014
• Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Pracoviště: Odd. majetkové správy,
vyjádření zn.: ŘSZKUH UH 09446/14-234 ze dne 20.10.2014
• Lesy České republiky, s.p., vyjádření zn.: LCR46481/2014 ze dne 16.10.2014
• Vodafone Czech Republic, a.s., vyjádření ze dne 3.11.2014
3. O vydání stavebního povolení žadatel požádá u Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru dopravy.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Jalubí, Jalubí 135, 687 05 Jalubí
Odůvodnění:
Dne 1.12.2014 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly
Č.j. MeUSM/01703/2015
str. 3
dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil,
že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené
orgány svá závazná stanoviska.
Oznámení o zahájení územního řízení bylo účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 2 písm. b) a c)
doručeno veřejnou vyhláškou vyvěšením na úředních deskách Městského úřadu Staré Město ve dnech
3.3.2015 – 19.3.2015 a Obecního úřadu Jalubí ve dnech 3.3.2015 – 25.3.2015.
Současně bylo oznámení o zahájení územního řízení v souladu se zák. č. 500/2004 Sb., vyvěšeno
na internetových stránkách obcí.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu s Územním plánem Jalubí, který dne 22.12.2009 vydalo Zastupitelstvo obce
Jalubí, a který nabyl účinnosti dne 12.01.2010. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům
na využívání území a projektová dokumentace vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Stanoviska sdělili:
- Městský úřad Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Odbor životního
prostředí, odloučené pracoviště: Protzkarova 33, závazné stanovisko, vyjádření ze dne 6.11.2014
ZN.: MUUH-OŽP/85828/2014/Be Spis/13/2014 -ZS
- Městský úřad Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Odbor dopravy,
Odloučené pracoviště: Revoluční 1023, vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 28.11.2014
ZN.: MUUH- OD/85828/2014/6605/2014/Zap
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín,
závazné stanovisko Č.j.: KHSZL 22398/2014 ze dne 22.10.2014
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, Boženy Němcové 834,
686 01 Uherské Hradiště, závazné stanovisko ČJ.: HSZL-7530-2/UH-2014 ze dne 15.12.2014
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
RWE GasNet, s.r.o., Miroslav Stalčík, Zdenka Stalčíková, Ing. Roland Andrýsek, Marie Andrýsková,
Marian Andrýsek, Lubomír Oharek, Jana Oharková, Miroslav Gajdošík ml, Naděžda Kolajová, Miroslav
Gajdošík st., Božena Burdová, Václav Vávra, Marie Vávrová, František Grebeníček, Helena
Grebeníčková, JUDr. Tomáš Vrána - soudní exekutor, CETELEM ČR, a.s., SMART Capital, a.s.,
Ladislav Zourek, Mgr. Daniel Vlček - soudní exekutor, Jiří Kovařík, Jiří Kura, Hypoteční banka, a.s.,
E.ON Distribuce, a.s., Pavel Rozumek, Jitka Rozumková, Jarmila Blahová, JUDr. Dalimil Mika, Ll.M. soudní exekutor, CP Inkaso s.r.o., Jan Vyskočil, E.ON Česká republika, s.r.o., O2 Czech Republic a.s.,
RWE Distribuční služby, s.r.o., Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
účastníci (veřejnou vyhláškou):
vlastníci a uživatelé stavebních parcel číslo 1/2, 3, 4/2, 5, 7, 8, 9, 322, 372, 558, 35/1, 35/2, 45, 51/1, 51/2,
52/1, 54/2, 57, 58, 59/2, 60, 61, 62/1, 62/3, 63, 64, 65/1, 65/2, 66/1, 66/3, 68/2, 69, 70, 72, 73, 74, 82, 83,
87, 341, 385/1, 439, 440, 629, 650, 703 a 779 vše v katastrálním území Jalubí a staveb na nich
vlastníci a uživatelé pozemkových parcel číslo 279/1, 284/6, 3359/1, 5457, 5460/37, 5460/49, 5460/51,
5472/139, 5534, 239, 242/3, 243/1, 246, 247, 260, 262/2, 3358/3, 3358/9, 3358/10, 3358/27, 3358/33,
3362/44, 3408/2, 3408/4, 5430/8, 5430/26, 5460/66, 5553, 5564 a 5616 vše v katastrálním území Jalubí
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejnost neuplatnila připomínky.
Č.j. MeUSM/01703/2015
str. 4
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování
a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Ing. Helena Štolhoferová
vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánu
otisk úředního razítka
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f)
ve výši 20 000 Kč byl zaplacen.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Jalubí, IDDS: x57bdvm
RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Miroslav Stalčík, Jalubí čp. 377, 687 05 Jalubí
Zdenka Stalčíková, Jalubí čp. 377, 687 05 Jalubí
Č.j. MeUSM/01703/2015
str. 5
Ing. Roland Andrýsek, Tř. Maršála Malinovského čp. 771, 686 01 Uherské Hradiště
Marie Andrýsková, Jalubí čp. 302, 687 05 Jalubí
Marian Andrýsek, Jalubí čp. 302, 687 05 Jalubí
Lubomír Oharek, Jalubí čp. 248, 687 05 Jalubí
Jana Oharková, Jalubí čp. 248, 687 05 Jalubí
Miroslav Gajdošík ml, Jalubí čp. 372, 687 05 Jalubí
Naděžda Kolajová, Jalubí čp. 372, 687 05 Jalubí
Miroslav Gajdošík st., Jalubí čp. 372, 687 05 Jalubí
Božena Burdová, Jalubí čp. 518, 687 05 Jalubí
Václav Vávra, Jalubí čp. 116, 687 05 Jalubí
Marie Vávrová, Jalubí čp. 116, 687 05 Jalubí
František Grebeníček, Jalubí čp. 115, 687 05 Jalubí
Helena Grebeníčková, Jalubí čp. 115, 687 05 Jalubí
JUDr. Tomáš Vrána - soudní exekutor, IDDS: dzsg873
CETELEM ČR, a.s., IDDS: cjbddnk
SMART Capital, a.s., IDDS: y3cgccd
Ladislav Zourek, Žižkova čp. 219/12, 250 92 Šestajovice
Mgr. Daniel Vlček - soudní exekutor, IDDS: ue8g86f
Jiří Kovařík, Jalubí čp. 199, 687 05 Jalubí
Jiří Kura, Jalubí čp. 428, 687 05 Jalubí
Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
Pavel Rozumek, Jalubí čp. 347, 687 05 Jalubí
Jitka Rozumková, Kudlovice čp. 67, 687 03 Babice u Uherského Hradiště
Jarmila Blahová, Jalubí čp. 192, 687 05 Jalubí
JUDr. Dalimil Mika, Ll.M. - soudní exekutor, IDDS: jckg8qd
CP Inkaso s.r.o., IDDS: ahyjmb7
Jan Vyskočil, Kollárova čp. 1243, 686 01 Uherské Hradiště
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: uh2gb5e
účastníci (veřejnou vyhláškou):
vlastníci a uživatelé stavebních parcel číslo 1/2, 3, 4/2, 5, 7, 8, 9, 322, 372, 558, 35/1, 35/2, 45, 51/1, 51/2,
52/1, 54/2, 57, 58, 59/2, 60, 61, 62/1, 62/3, 63, 64, 65/1, 65/2, 66/1, 66/3, 68/2, 69, 70, 72, 73, 74, 82, 83,
87, 341, 385/1, 439, 440, 629, 650, 703 a 779 vše v katastrálním území Jalubí a staveb na nich
vlastníci a uživatelé pozemkových parcel číslo 279/1, 284/6, 3359/1, 5457, 5460/37, 5460/49, 5460/51,
5472/139, 5534, 239, 242/3, 243/1, 246, 247, 260, 262/2, 3358/3, 3358/9, 3358/10, 3358/27, 3358/33,
3362/44, 3408/2, 3408/4, 5430/8, 5430/26, 5460/66, 5553, 5564 a 5616 vše v katastrálním území Jalubí
dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, IDDS: z3paa5u
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravy, IDDS: ef2b3c5
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor životního prostředí, IDDS: ef2b3c5
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor architektury, plánování a rozvoje, IDDS: ef2b3c5
na vědomí
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., IDDS: xnjf5zy
dále obdrží: - s žádostí o vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Jalubí, IDDS: x57bdvm
Městský úřad Staré Město, odbor hospodářsko-správní
spis
Městský úřad Staré Město, odbor stavebního úřadu a územního plánu
Č.j. MeUSM/01703/2015
str. 6
Informativně
Účastníci, kterým je doručováno veřejnou vyhláškou jako vlastníkům a uživatelům sousedních pozemků
a staveb na nich:
Ing. Roland Andrýsek, Tř. Maršála Malinovského čp. 771, 686 01 Uherské Hradiště
Marie Andrýsková, Jalubí čp. 302, 687 05 Jalubí
Marian Andrýsek, Jalubí čp. 302, 687 05 Jalubí
Lubomír Oharek, Jalubí čp. 248, 687 05 Jalubí
Jana Oharková, Jalubí čp. 248, 687 05 Jalubí
Miroslav Gajdošík ml, Jalubí čp. 372, 687 05 Jalubí
Božena Burdová, Jalubí čp. 518, 687 05 Jalubí
Václav Vávra, Jalubí čp. 116, 687 05 Jalubí
Marie Vávrová, Jalubí čp. 116, 687 05 Jalubí
František Grebeníček, Jalubí čp. 115, 687 05 Jalubí
Helena Grebeníčková, Jalubí čp. 115, 687 05 Jalubí
Jarmila Blahová, Jalubí čp. 192, 687 05 Jalubí
Libuše Součková, Jalubí čp. 191, 687 05 Jalubí
Anna Škrabalová, Jalubí čp. 306, 687 05 Jalubí
Vít Grebeníček, Jalubí čp. 253, 687 05 Jalubí
Rudolf Janeček, Jalubí čp. 469, 687 05 Jalubí
Marie Janečková, Jalubí čp. 469, 687 05 Jalubí
Karel Horák, Jalubí čp. 264, 687 05 Jalubí
Jaroslava Janečková, Jalubí čp. 179, 687 05 Jalubí
Mgr. Zuzana Kocurová, Lipová čp. 459, 251 69 Velké Popovice
Dušan Kroutilík, Jalubí čp. 178, 687 05 Jalubí
Jana Niesnerová, Jalubí čp. 271, 687 05 Jalubí
Antonín Niesner, Jalubí čp. 271, 687 05 Jalubí
Bohuslav Janeček, Jalubí čp. 179, 687 05 Jalubí
Antonín Březina, Na Uličce čp. 1360, 765 02 Otrokovice 2
Klára Machová, Jalubí čp. 479, 687 04 Jalubí
Ondřej Magdálek, Masarykovo Náměstí čp. 19, 686 01 Uherské Hradiště
Marek Pecha, Jalubí čp. 368, 687 05 Jalubí
Pavel Burget, Jalubí čp. 107, 687 05 Jalubí
ISIA Capital s.r.o., IDDS: vj8cx5p
Robert Zich, Jalubí čp. 564, 687 05 Jalubí
Ludmila Zichová, Jalubí čp. 564, 687 05 Jalubí
Marie Katrňáková, Jalubí čp. 109, 687 05 Jalubí
Radek Katrňák, Jalubí čp. 109, 687 05 Jalubí
Dalibor Hanák, Huštěnovice čp. 394, 687 03 Babice u Uherského Hradiště
Antonín Vaněk, Jalubí čp. 119, 687 05 Jalubí
Antonie Vaňková, Jalubí čp. 119, 687 05 Jalubí
Zdeněk Zapletal, Šafaříkova čp. 887, 686 01 Uherské Hradiště 1
Jana Zapletalová, Šafaříkova čp. 887, 686 01 Uherské Hradiště 1
Milan Chybík, Jalubí čp. 597, 687 05 Jalubí
Jiřina Chybíková, Jalubí čp. 597, 687 05 Jalubí
Helena Chrástková, Jalubí čp. 532, 687 05 Jalubí
Antonín Lakosil, Jalubí čp. 532, 687 05 Jalubí
Františka Maňásková, Jalubí čp. 106, 687 05 Jalubí
Petr Havel, Jalubí čp. 613, 687 05 Jalubí
Leona Havlová, Jalubí čp. 613, 687 05 Jalubí
Iveta Otrusinová, Jalubí čp. 547, 687 05 Jalubí
Marie Keglerová, Jalubí čp. 193, 687 05 Jalubí
Sigmund Kegler, Jalubí čp. 193, 687 05 Jalubí
Hana Cardová, Jalubí čp. 164, 687 05 Jalubí
Antonín Carda, Jalubí čp. 164, 687 05 Jalubí
Petr Borusík, Jalubí čp. 171, 687 05 Jalubí
Bohdana Borusíková, Jalubí čp. 171, 687 05 Jalubí
Josef Borusík, Jalubí čp. 171, 687 05 Jalubí
Č.j. MeUSM/01703/2015
str. 7
Božena Borusíková, Jalubí čp. 171, 687 05 Jalubí
Stanislav Janeček, Jalubí čp. 321, 687 05 Jalubí
Petr Řimák, Jalubí čp. 101, 687 05 Jalubí
Karel Grebeníček, Jalubí čp. 111, 687 05 Jalubí
Hynek Balvín, Jalubí čp. 112, 687 05 Jalubí
Jiřina Balvínová, Jalubí čp. 112, 687 05 Jalubí
Petr Kolář, Jalubí čp. 118, 687 05 Jalubí
Jana Kolářová, Jalubí čp. 118, 687 05 Jalubí
Jan Gajdošík, Jalubí čp. 125, 687 05 Jalubí
Vratislav Tomášů, Jalubí čp. 165, 687 05 Jalubí
Anna Kasperová, Jana Škody čp. 188/1, Dubina, 700 30 Ostrava 30
František Zapletal, Štěpnická čp. 1089, 686 06 Uherské Hradiště 6
Marie Zapletalová, Jalubí čp. 263, 687 05 Jalubí
Petr Gajdošík, Huštěnovice čp. 345, 687 03 Babice u Uherského Hradiště
Pavel Doseděl, Jalubí čp. 104, 687 05 Jalubí
Zdenka Dosedělová, Jalubí čp. 104, 687 05 Jalubí
Antonín Přílučík, Jalubí čp. 616, 687 05 Jalubí
Jiřina Přílučíková, Jalubí čp. 616, 687 05 Jalubí
Hana Škrabalová, Jalubí čp. 619, 687 05 Jalubí
Tomáš Škrabal, Jalubí čp. 619, 687 05 Jalubí
Josef Žaludek, Jalubí čp. 266, 687 05 Jalubí
Věra Žaludková, Jalubí čp. 266, 687 05 Jalubí
Galyna Chupak, Jalubí čp. 170, 687 05 Jalubí
Ladislav Švec, Velehradská čp. 531, 687 08 Buchlovice
Mgr. Lubomír Švec, Nad Chmelnicí čp. 238, 687 06 Velehrad
Petr Zetík, Topolná čp. 284, 687 11 Topolná
Kateřina Zetíková, Topolná čp. 284, 687 11 Topolná
Romana Dohnalová, Jalubí čp. 616, 687 05 Jalubí
Ludmila Hanáková, Jalubí čp. 119, 687 05 Jalubí
Petr Tomášů, Jalubí čp. 165, 687 05 Jalubí

Podobné dokumenty

zde ke stažení - Obec Starý Jičín

zde ke stažení - Obec Starý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Spisová značka: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

veřejná vyhláška

veřejná vyhláška stavebního zákona, tj. žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a s ohledem na ustanovení na § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, tj. vlastník pozemku nebo stavby...

Více

rozhodnutí

rozhodnutí obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za ...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení seznámení s podklady rozhodnutí Odbor rozvoje města a životního prostředí Městského úřadu Hulín, jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním pl...

Více