Loucky zpravodaj_2-2015_na_web

Komentáře

Transkript

Loucky zpravodaj_2-2015_na_web
=35$92'$-
PV]gVYVhcĻeVc†7aZcnLa`dk‚
A
AĞ
6ORYRVWDURVW\
Vážení spoluobþané,
v uplynulém roce 2014 bylo v provozu naše koupalištČ
poslední sezónu v pĤvodní podobČ. NeprodlenČ po ukonþení
sezóny zaþala demolice pĤvodní budovy a byl dokonþen
projekt pro stavební povolení. V prĤbČhu záĜí a Ĝíjna mČl být
dokonþen provádČcí projekt pro realizaci a následné
výbČrové Ĝízení. Celé toto Ĝízení bylo již v záĜí ve skluzu
a také se objevil velký problém s projektantem, který sice
zajistil stavební povolení, ale koordinace a provádČcí projekt
byly mimo jeho možnosti.
Tato velmi nepĜíjemná situace byla vyĜešena odstoupením od smlouvy
s pĤvodním projektantem a vystavena smluvní pokuta. Poté si Služby Luka s.r.o.
jako investor poĜídily nového projektanta na dokonþení provádČcího projektu,
který je nezbytný pro vyhlášení výbČrového Ĝízení na dodavatele nerezového
bazénu.
Po pĜevzetí projektu novým projektantem se objevil ještČ jeden vážný problém
a to celková cena díla.
Zastupitelstvo mČstyse ještČ v minulém období rozhodlo, že rekreaþní bazén má
být za þástku 20 mil. Kþ bez danČ z pĜidané hodnoty. PĜi prezentaci pĤvodním
projektantem byla stále tato cena platná, ale v dobČ pĜípravy provádČcího
projektu novým projektantem se záhy ukázalo, že pĤvodní pĜedstavy o rozsahu
rekonstrukce asi nebude možné realizovat za zmínČných 20 mil. Kþ.
Proto zaþala jednání, která se neustále toþila okolo ceny – bazén 50 x 17 metrĤ
je moc velký, a to má vliv na celkovou cenu - cena osvČtlení, cena vytápČní,
cena skluzavky atd.
Protože zájem mČstyse je mít kvalitní bazén pĤvodní velikosti, který bude sloužit
stejnČ dlouho jako ten pĤvodní, došlo k posunutí realizace a dokonþení
rekonstrukce do zaþátku sezóny pĜíštího roku 2016.
Jsem pĜesvČdþen, že toto zpoždČní je ve prospČch této rekonstrukce, protože
v posledních letech vČtšina problémĤ vzniká právČ díky nekvalitnímu stavebnímu
projektu.
MČ osobnČ to velmi mrzí, protože naše koupalištČ je moje srdeþní záležitost,
která mČ provází celý mĤj život a navštČvuji ho dodnes. Z toho dĤvodu mČ velmi
záleží na kvalitČ a životnosti tohoto díla.
Jsem pĜesvČdþen, že v kvČtnu roku 2016 bude bazén uveden do provozu.
ZávČrem je tĜeba podotknout, že po uplynutí minulé sezóny bylo jasné, že další
sezónu 2015 již v pĤvodním stavu nelze zprovoznit. Tedy, aby bylo všem jasno,
pĤvodní koupalištČ bylo v roce 2014 již v havarijním stavu. Vzhledem k výše
uvedenému jsme se rozhodli provést rekonstrukci od podzimu do jara, což je
pro dílo tohoto rozsahu nevhodné období. Bohužel se nám tento zámČr
nepodaĜilo realizovat a všem návštČvníkĤm se tímto omlouváme.
1iYåWďYD5HXWLJHQX
Ve dnech 28. 5. až 1. 6. 2015 navštívili zástupci rady mČstyse a naše hudební
skupina Druhej dech obec Reutigen. Do Reutigenu jsme byli pozváni
u pĜíležitosti festivalu dechové hudby poĜádaného 12 partnerskými obcemi.
ProbČhlo setkání se zástupci Reutigenu, kde byl pĜedán dar 300,- SF naší škole
a to na podporu výuky nČmeckého jazyka. Kapela Druhej dech mČla bČhem
návštČvy dvČ úspČšná vystoupení. Dostalo se nám vĜelého pĜijetí a ujištČní, že
i obec Reutigen má zájem pokraþovat v naší dlouholeté spolupráci. Jsem velmi
rád, že se naše spolupráce stále daĜí, protože spoustu podobných partnerství již
dávno zaniklo.
Viktor Wölfl, starosta
8VQHVHQt=DVWXSLWHOVWYD0ďVW\VH
/XNDQDG-LKODYRX]HGQH
24/15/ZM: ZM schvaluje zápis z minulého zasedání.
25/15/ZM: ZM schvaluje program, termín a pracovní pĜedsednictvo pĜíštího
zasedání.
26/2015/ZM: ZM schvaluje VeĜejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiþního
pĜíspČvku z rozpoþtu mČstyse ve výši 150 000,- Kþ KamarádĤm Balkánského
Ranþe na zajištČní Májové slavnosti.
27/2015/ZM: ZM schvaluje VeĜejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiþního
pĜíspČvku z rozpoþtu mČstyse ve výši 150 000,- Kþ SK Buwol Metal na þinnost
mládeže fotbalového klubu na rok 2015.
28/2015/ZM: ZM schvaluje VeĜejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiþního
pĜíspČvku z rozpoþtu mČstyse ve výši 600 000,- Kþ na provozní náklady CHPS
v Lukách nad Jihlavou na rok 2015.
29/2015/ZM: ZM schvaluje VeĜejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiþního
pĜíspČvku z rozpoþtu mČstyse ve výši 10 000,- Kþ Kynologickému klubu Luka
nad Jihlavou na zajištČní akce Den otevĜených dveĜí pĜi pĜíležitosti 50. výroþí
þinnosti klubu.
30/2015/ZM: ZM schvaluje zaĜazení mimoĜádného bodu do programu jednání.
31/2015/ZM: ZM schvaluje prodej pozemku p.þ. 1570/1 v k.ú. Luka nad Jihlavou
o výmČĜe 274 m2 manželĤm Olze a Vlastimilu Komárkovým za cenu 19 180,Kþ.
32/2015/ZM: ZM schvaluje vydržení pozemkĤ ve vlastnictví MČstyse Luka
nad Jihlavou v ul. Osvobození – pozemku p.þ. 182/3 o výmČĜe 9 m2 manžely
Janou a Viktorem Wölflovými, vydržení pozemku p.þ. 182/2 o výmČĜe 38 m2
p. Jaroslavem Šmejkalem a vydržení pozemku p.þ. 1572/55 o výmČĜe 76 m2
manžely Janou a Viktorem Wölflovými, vše v k.ú. Luka nad Jihlavou.
Na vČdomí:
1)
Jednání se SVAK Jihlavsko (e-mailem)
2)
Zpráva o þinnosti fy Služby Luka, s.r.o.
#)#
8VQHVHQt=DVWXSLWHOVWYD0ďVW\VH
/XNDQDG-LKODYRX]HGQH
33/15/ZM: ZM schvaluje zápis z minulého zasedání.
34/15/ZM: ZM schvaluje program, termín a prac. pĜedsednictvo pĜíšt. zasedání.
35/2015/ZM: ZM schvaluje závČreþný úþet MČstyse Luka n. J. za rok 2014
se souhlasem s celoroþním hospodaĜením, a to bez výhrad. (zveĜejnČno
od 15. 5. 2015 do 2. 6. 2015)
36/2015/ZM: ZM schvaluje úþetní závČrku MČstyse Luka n. J. za úþetní období
roku 2014 sestavenou k 31. 12. 2014. Protokol o schválení úþetní závČrky je
pĜílohou usnesení.
37/2015/ZM: ZM schvaluje smlouvu zakládající právo provést stavbu
mezi Krajem Vysoþina a MČstysem Luka n. J., a to na stavbu bezbariérového
chodníku – I. etapa (úsek od kĜižovatky ul. Nová/ul. Školní)
38/2015/ZM: ZM schvaluje snížení ceny nabízených pozemkĤ k prodeji, a to
þásti pozemku p.þ. 220/216, k.ú. Luka n. J. (ul. Družby) a þásti pozemku
p.þ. 208/100, k.ú. Luka n. J. (ul. Zahradní) na kupní cenu 400,-Kþ/1m2.
39/2015/ZM: ZM schvaluje výši odkupní ceny za pozemky, které jsou zastavČny
místními komunikacemi vedenými v pasportu komunikací MČstyse Luka n. J.
ve výši 50,-Kþ/1m2.
40/2015/ZM: ZM schvaluje smČnu pozemkĤ p.þ. 882/21 o výmČĜe 200 m2 a p.þ.
881/2 o výmČĜe 53 m2 podílových spoluvlastníkĤ p. Kabelkové a p. Kubelky
s doplacením hodnoty smČĖovaných pozemkĤ ve výši 324 950,-Kþ a pozemku
MČstyse Luka nad Jihlavou p.þ. 208/26 o výmČĜe 844 m2 (dle oddČlovacího
geom. plánu þ. 1187-96/2014).
41/2015/ZM: ZM schvaluje pĜesun termínu zahájení zasedání zastupitelstev
od 18:00 hodin.
42/2015/ZM: ZM schvaluje zaĜazení mimoĜádného bodu 43/2015/ZM
do programu.
43/2015/ZM: ZM schvaluje darovací smlouvu mezi spol. PE-FLEX a MČstysem
Luka n. J. týkající se pĜevodu investice do rekonstrukce úþelové komunikace.
44/2015/ZM: ZM schvaluje zaĜazení mimoĜádného bodu 45/2015/ZM
do programu.
45/2015/ZM: ZM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvČ o zĜízení služebnosti
na pozemcích p.þ. 1576/2 a 1578, k.ú. Luka n. J. mezi Krajem Vysoþina
a MČstysem Luka n. J. v rámci stavby „Luka n. J. – výstavba splaškové
kanalizace I. a II. etapa, rekonstr. vodovodu a rekonstrukce dešĢové kanalizace“.
46/2015/ZM: ZM schvaluje zaĜazení mimoĜádného bodu 47/2015/ZM
do programu.
47/2015/ZM: ZM schvaluje rozpoþtové opatĜení þ. 3/2015 zahrnující pĜedbČžnČ
vyþíslené náklady na opravu budovy Sokolovny pĜed sjezdem rodákĤ v záĜí
2015 ve výši 41 037,-Kþ.
Na vČdomí:
1)
Rozpoþtové opatĜení MČstyse Luka nad Jihlavou þ. 1/2015
2)
Rozpoþtové opatĜení MČstyse Luka nad Jihlavou þ. 2/2015
Daniela Krišková, asistentka starosty
#*#
2VODY\DEXGRXFQRVW
Máme za sebou oslavy a vzpomínkové akty, pĜi kterých jsme si pĜipomínali, že
od konce nejhroznČjší války v našich dČjinách uplynulo 70 let. I díky rozhovorĤm
se svým osmdesáti devítiletým otcem a návštČvám nČkolika památníkĤ a míst
padlých jsem si znovu uvČdomil, že období konce druhé svČtové války bylo
nejen dobou oslav a vítání hrdinĤ a osvoboditelĤ. UvČdomil jsem si i to, a asi
tomu nemohlo být jinak, že období konce druhé svČtové války bylo i dobou,
ve které se obnažovaly charaktery a ve které bohužel nČkdy vítČzila také
nenávist nebo odhodlaná, þasto živelná a ne úplnČ promyšlená, touha alespoĖ
na konci války pomoci a pĜispČt k porážce a vyhnání nacistĤ z naší obce,
z našeho mČsta, z našich domovĤ. Když se nyní skokem navrátím
do souþasnosti, potom se urþitČ sluší podČkovat všem, kteĜí na padlé vzpomnČli
a kteĜí o památná místa a zachování našich vzpomínek dlouhodobČ peþují.
ZároveĖ je dobré také pĜipomenout, že budoucnost máme ve svých rukách.
Když jsem pĜed nČkolika mČsíci asi þtyĜicet studentĤ jedné vysoké školy
požádal, aby napsali esej na téma „Co pro mČ znamená mít se dobĜe?“,
kromČ jiného jsem zjistil, že z tĜiceti pČti doruþených esejí se pouze ve tĜech
vyskytovalo slovo svoboda a v žádné z nich jsem nenalezl slovo mír.
Když jsem se sám sebe ptal, co z toho plyne, napadaly mČ dvČ odpovČdi.
Ta první je pozitivní. Život v míru a ve svobodné spoleþnosti je dnes pro mladé
lidi u nás v ýesku vČcí, o které se nepĜemýšlí.
Ta druhá odpovČć je spíše další otázkou. Je otázkou, zda si dnes skuteþnČ ještČ
jsme vĤbec schopni dostateþnČ silnČ uvČdomit, že budoucnost, tedy i ochranu
míru a svobody, máme ve svých rukách a že se vĤbec o žádnou samozĜejmou
vČc, o které není tĜeba pĜemýšlet, nejedná.
RNDr. Miloš Vystrþil, senátor
6ORYRKHMWPDQD
Máme za sebou pĤl roku fungování nových zastupitelstev mČst a obcí. Mnohde
pokraþují ve své práci dosavadní starostové a zastupitelé, jinde zaþali realizovat
díky vĤli obþanĤ své volební programy i novČ zvolení pĜedstavitelé.
DĤležité je, že pokraþuje dobrá spolupráce mČstských a obecních úĜadĤ s naším
krajským úĜadem. Chci vČdČt o jejich starostech a problémech z pĜímé
zkušenosti, proto pravidelnČ navštČvuji i menší mČsta a obce. V první polovinČ
letošního roku to byly napĜíklad Batelov, Hodice, KnČžice a Kostelec
na Jihlavsku a v jiném regionu Jimramov, Svratka, Okrouhlice nebo Leština
u SvČtlé. V obcích se setkávám vČtšinou s obdobnými problémy. Dílþí možnosti
pomoci máme na našem úĜadČ, jiné problémy obcí se snažím pĜenášet
na úroveĖ ústĜedních státních orgánĤ. Mou výhodou je, že se mohu jako
poslanec obracet pĜímo na jednotlivé ministry. PĜiznávám, že nČkdy je to boj
s vČtrnými mlýny. ýastČji se ale podaĜí dosáhnout alespoĖ þásteþných výsledkĤ.
TČch problémĤ je spousta. Neustálé rostoucí jsou požadavky administrativy
ze strany státu na obecní úĜady. Obce trápí také mimo jiné þištČní odpadních
vod, protože souþasné pĜísné limity na vypouštČní odpadních vod znamenají
pro malé obce neufinancovatelné investice do ýOV a následné vysoké provozní
náklady. Shodujeme se, že existují alternativní možnosti pĜírodních þistíren
odpadních vod s nižší investicí i menšími náklady na provoz – samozĜejmČ
nemají takovou úþinnost, ale jsou dostupnČjší a není lepší þistit trochu, než
#+#
vĤbec? Kraj se snaží pomoci alespoĖ prostĜednictvím Fondu Vysoþiny uvolnit
finance na zpracování dokumentací, ale samotné investice jsou mimo možnosti
rozpoþtu kraje.
Evergreenem steskĤ obcí je stav silnic. Kraj dČlá v rámci svých možností, co se
dá. Povedlo se nám leccos prosadit, vČnujeme na komunikace z krajského
rozpoþtu nemalé investice. Ale rozsáhlá síĢ a její vnitĜní dluh jsou tak rozsáhlé,
že nelze napravit vše v krátkodobém horizontu. Díky mimoĜádné podpoĜe
Státního fondu dopravní infrastruktury letos þeká motoristy i na VysoþinČ Ĝada
omezení, ale trpČlivost pĜinese komfortnČjší cestování po opravených silnicích.
PĜedevším v menších obcích jsou významnou souþástí jejich fungování sbory
dobrovolných hasiþĤ. Mimo výpomoc profesionálnímu sboru jsou i aktivním
prvkem sportovního a kulturního života. Kraj je podporuje vybavením novou
technikou, pĜípadnČ pomáhá s jejím repasováním.
Vnímám nelehkou práci zastupitelĤ v mČstech a obcích a budu se snažit i nadále
jim v rámci svých možností pomáhat. V zájmu našich obþanĤ je nutné spolupráci
mezi krajem a obcemi rozvíjet a podporovat. Jsem rád, že drtivá vČtšina
zástupcĤ našich obcí si to uvČdomuje a pracuje ve všeobecný prospČch.
MUDr. JiĜí BČhounek, hejtman Kraje Vysoþina
0tVWRVWDURVWNDLQIRUPXMH
Vážení spoluobþané,
od kvČtna do konce srpna jsou pĜes naši obec vedeny dvČ objízdné trasy,
z dĤvodu oprav silnic v ěehoĜovČ a v Brtnici. Je samozĜejmČ dobĜe, že se silnice
opravují, ale každá rekonstrukce má i vedlejší úþinky, v našem pĜípadČ je to
právČ soubČh tČchto objíždČk pĜes naši obec. KĜižovatka na louckém námČstí je
v mnoha pĜípadech složitá i pro místní Ĝidiþe a obþany, natož pro Ĝidiþe
z okolních vesnic. Protože jsme obcí „kde to opravdu žije“ - zejména odpoledne
se na námČstí v tomto rušném provozu pohybuje i velké množství cyklistĤ,
oslovila radnice Policii ýR a firmu, která zajišĢovala dopravní znaþení, aby byla
v dobČ objíždČk snížená rychlost pĜes obec a Policie ýR kontrolovala
dodržování opatĜení. Je opravdu nutná zvýšená opatrnost ĜidiþĤ, cyklistĤ, ale i
chodcĤ nejen na námČstí, ale po celé objízdné trase. Již v loĖském roce zaþal
Kraj Vysoþina s pĜípravou projektové dokumentace na opravu a rozšíĜení
vozovky II/404 (od Kozlova do Luk nad Jihl.). Vedení radnice se zúþastĖuje
jednání ohlednČ této rekonstrukce. V souþasné dobČ Kraj Vysoþina jedná
s majiteli pĜilehlých pozemkĤ o jejich odkoupení, jelikož je plánováno mimo jiné
„narovnání“ zatáþky u Brunovy Skalky. Protože daná vozovka je už nyní
v neutČšeném stavu a zmínČné objížćky jí samozĜejmČ také nepĜispČjí, budou
naše kroky smČĜovat k tomu, aby se co nejdĜíve podaĜilo danou rekonstrukci
vozovky realizovat.
Z historie bychom se mČli uþit, pouþit a vážit si skutkĤ našich pĜedkĤ, kteĜí
dokázali obČtovat i to nejdražší. V letošním roce jsme si pĜipomnČli 70. výroþí
ukonþení II. svČtové války. Na 7. 5. 2015 bylo pĜipraveno kladení vČncĤ
u pomníku na námČstí v Lukách, abychom uctili památku obČtem války. Mrzí mČ
nízká úþast nejen obþanĤ, ale zejména pĜedstavitelĤ obce - kolegĤ zastupitelĤ.
Všem obþanĤm pĜeji pĜíjemné prožití léta.
Lada Salátová, místostarostka
#,#
ÿLQQRVW0tVWQtKRNXOWXUQtKRVWĢHGLVND
RGNYďWQDGRNYďWQD
24. srpna
7. záĜí
PouĢový promenádní koncert dechové hudby Vysoþanka
XVI. roþník pĜehlídky louckých kapel a hostĤ - Elvis Presley
revival, Komedianti na káĜe a skákací chobotniþka pro dČti
27. záĜí
Kulturní program ke Dni mikroregionu Loucko
5. Ĝíjna
Ayurvéda – zdravý životní styl, pĜednáška Ivy Georgievové
9. Ĝíjna
Listování – scénické þtení Malá princezna pro 1. stupeĖ
Bláznivá teta pro 2. stupeĖ. Pražské Divadlo Lukáše Hejlíka
9. listopadu
Trampský muzikál „Oregon“ ochotnického spolku Vþelinec
28. listopadu
Rozsvícení vánoþního stromu s programem ZŠ a ZUŠ
27.–30. listopadu Vánoþní výstava obrazĤ Ivana Šmilauera a vánoþních
dekorací Renaty Koumarové
7. prosince
Klavírní koncert Renaty a Milana Bialasových v kinČ
28. prosince
Vánoþní koncert JiĜího Zonygy a kapely VČtry z jihu v kinČ
19. dubna
PĜednáška „Jak na bolesti kloubĤ a jak pomoci sami sobČ“
s ukázkami cviþení chiropraktika Vinciho Lászla
29. – 3. kvČtna
Patronát nad výstavou Fotoklubu Libra
10. kvČtna
„Pro maminky“ kulturní program dČtí ZŠ a ZUŠ ke svátku
matek v kinČ
MKS zajišĢuje redakci a distribuci Louckého zpravodaje.
3URPDPLQN\
#-#
=NQLKRYQ\]DURN
K 31. 12. 2014 mČla knihovna 9 474 knih. PĜírĤstek byl tento rok 422 knih, tedy
oproti jiným rokĤm témČĜ dvojnásobný, a to díky zrušenému brtnickému
výmČnnému fondu jsme si mohli vybrat zánovní knihy zdarma. Do knihovny
pĜišlo 2 549 návštČvníkĤ, kteĜí si vypĤjþili 11 014 knih a þasopisĤ.
Registrovaných jsme mČli 287 þtenáĜĤ, z toho 103 dČtí do 15 let. Každým rokem
se knihovna pĜihlašuje k projektu ýeská knihovna zamČĜeným na podporu
þeských knih, ze kterého získáváme knihy dle našeho výbČru v pĜibližné cenČ
cca 6 500,- Kþ zdarma. Již tradicí se staly naše dubnové Noci s Andersenem,
kdy pro dČti pĜipravujeme celonoþní program zamČĜený nejen na þtení, ale
i rĤzné rukodČlné dovednosti a obohacení z rĤzných profesí. V tomto roce jsme
si s dČtmi vyrábČli za dohledu knihvazaþského mistra malou knihu a pak
sledovali práci policejního psovoda.
V mČsíci þervnu probČhlo pasování 25 prvĖáþkĤ na þtenáĜe spojeném s ukázkou
jednotlivého þtení a slibem, jak se chovat ke knihám. Jako odmČnu dostanou
pak dČti kromČ pamlsku i PamČtní list a roþní vstup do knihovny zdarma.
V mČsíci Ĝíjnu byla v knihovnČ instalována výstava knihvazaþského mistra
Josefa Páchy, zamČĜená na vtip a humor i ve vazbách knih.
V každoroþním týdnu knihoven máme den otevĜených dveĜí, þtenáĜskou amnestii
a roþní registraci do knihovny zdarma. BČhem celého roku navštČvují knihovnu
tĜídy dČtí mateĜské i základní školy a také þtenáĜský kroužek.
V knihovnČ máme k dispozici veĜejný internet.
Z novinek v knihovnČ
Emilie Patiová
#.#
3ROLFLHÿ52EYRGQtRGGďOHQt3ROQiLQIRUPXMH
StĜet vozidla s chodcem
V sobotu 28. bĜezna byl v obci Bítovþice pĜi stĜetu
s vozidlem zranČn chodec. Po druhé hodinČ v noci jel
jednadvacetiletý Ĝidiþ vozidla Ford Focus ve smČru od Luk
nad Jihlavou. V té dobČ pĜecházel vozovku jednatĜicetiletý
muž a došlo ke stĜetu s automobilem. PĜi dopravní nehodČ
utrpČl chodec zranČní a musel být pĜevezen na ošetĜení
do jihlavské
nemocnice,
kde
byl
hospitalizován.
Provedenou dechovou zkouškou policisté u Ĝidiþe požití
alkoholu vylouþili. Dále provedli dechovou zkoušku u chodce, pĜi které muži
namČĜili hodnotu 1,65 promile alkoholu. Na vozidle vznikla pĜi nehodČ škoda
pĜibližnČ dvacet tisíc korun. PĜíþinu a veškeré okolnosti dopravní nehody
policisté dále šetĜí.
Fyzické napadení
Ve þtvrtek 2. dubna zasahovali policisté v obci nedaleko Luk nad Jihlavou, kde
došlo k fyzickému napadení. PĜed desátou hodinou veþer byli pĜivoláni
k rekreaþní chatČ, kde po pĜedchozí vzájemné hádce mČla fyzicky napadnout
jednapadesátiletá žena svého bývalého pĜítele. Muž utrpČl zranČní, které si
vyžádalo lékaĜské ošetĜení. Tento muž byl pĜevezen do jihlavské nemocnice.
Policisté provedli šetĜení. ZranČný muž byl pod vlivem alkoholu, pĜi dechové
zkoušce mu policisté namČĜili hodnotu 1,8 promile alkoholu. U ženy byla
dechová zkouška negativní. Policisté napadení dále šetĜí jako pĜestupek proti
obþanskému soužití.
Policisté dopadli distributora pervitinu
PolicistĤm se podaĜilo dopadnout muže, který na Jihlavsko vozil drogy a poté
pervitin distribuoval. Zákrok proti osobČ dĤvodnČ podezĜelé ze spáchání drogové
trestné þinnosti provedli kriminalisté v nedČli 29. bĜezna v odpoledních hodinách.
PodezĜelý muž jel ve vozidle, které policisté zastavili na silnici mezi obcemi
RytíĜsko a Kozlov. Muže zadrželi a následnČ ho umístili do policejní cely.
Kriminalisté provedli domovní prohlídku, a to v bytČ, kde zadržený muž bydlí,
a dále prohlídku vozidla. Zajistili pĜibližnČ tĜi desítky gramĤ bílé krystalické látky,
pravdČpodobnČ se jedná o pervitin.
Policejní komisaĜ zahájil trestní stíhání devČtatĜicetiletého muže z Jihlavy, který
byl obvinČn ze spáchání pĜeþinu nedovolené výroby a jiného nakládání
s omamnými a psychotropními látkami.
Muž byl obvinČn z toho, že vozil svým automobilem BMW na Jihlavsko pervitin
a na rĤzných místech drogu prodával. Desítky gramĤ pervitinu pĜivážel z jiného
kraje. OdbČratelé za pervitin zaplatili desítky tisíc korun. V dalším prodeji drog
zabránili obvinČnému muži až kriminalisté provedením policejního zákroku.
Za drogovou trestnou þinnost hrozí obvinČnému muži trest odnČtí svobody až
na pČt let.
Policisté kontrolovali chatové oblasti
Ve þtvrtek 2. dubna probČhla na Jihlavsku preventivní akce zamČĜená
na kontrolu rekreaþních objektĤ v katastru obce Jeclov. Policisté polenského
obvodního oddČlení procházeli v dobČ mezi osmou hodinou ráno a jednou
odpoledne lokality chatových oblastí a zkontrolovali celkem jednaosmdesát chat.
#/#
U jedné rekreaþní chaty zjistili, že vykazuje známky násilného vniknutí. Chatu
policisté zkontrolovali. Pachatel se zde nenacházel. Provedeným šetĜením zjistili
vloupání do sklepních prostor. PĜípad policisté dále provČĜují pro spáchání
pĜeþinĤ krádeže a porušování domovní svobody. Další kontrolovaná rekreaþní
chata mČla nezajištČný suterén, o þemž policisté informovali majitele.
U ostatních objektĤ nezjistili nedostatky.
npor. Jan Kunkela, DiS.
zástupce vedoucího Obvodního oddČlení Polná
5L]LNDQDVRFLiOQtFKVtWtFK
KRAJ VYSOýINA: ZveĜejĖování fotografií þi videí zachycující intimní partie tČla
nebo vyzývavé a erotické pózy. V souþasné dobČ je facebook a další sociální
sítČ již bČžnou souþástí života velké vČtšiny populace. Jejich vznik pĜinesl Ĝadu
pozitiv, ale sociální sítČ s sebou pĜinesly také množství negativ a rizik, zejména
pro mládež. Aþkoli v této oblasti již existuje velmi dobrá prevence zamČĜená
právČ na dČti a mládež, kteĜí jsou informováni a varováni pĜed nebezpeþími,
pĜesto se policisté stále setkávají s pĜípady, kdy se uživatel sociální sítČ stal
obČtí protiprávního jednání. K rizikĤm je tak nutné se stále vracet a o skrytých
nebezpeþích informovat. Jedna z oblastí rizik na sociálních sítích je v souvislosti
s poĜizováním obrazových materiálĤ zachycujících intimní partie tČla, vyzývavé
a erotické pózy nebo jakékoli jiné fotografie þi videa se sexuální tématikou
a jejich následným zveĜejĖováním nebo zasíláním jiným osobám.
Mnoho dospívajících a mladých lidí se prostĜednictvím sociálních sítí seznamuje
s osobami opaþného pohlaví. Této situace využívají pachatelé, kteĜí si vytvoĜí
falešnou identitu, oslovují mladé lidi a navazují s nimi „pĜátelství“. (V této chvíli je
nutné podotknout, že veškeré údaje, které o sobČ pachatel uvede, jsou
smyšlené a vČtšinou diametrálnČ odlišné od skuteþnosti.) Po vytrvalé
komunikaci, jejímž cílem je získat si dĤvČru a která mĤže trvat i pomČrnČ
dlouhou dobu, pachatel zcela cílenČ láká od protČjšku intimní fotografie nebo
videa. Pokud tak ale obČĢ uþiní, stane se poté obvykle terþem vydírání. Pachatel
zaþne hrozit zveĜejnČním, veĜejnou ostudou a požaduje zaslání dalších
odvážnČjších fotografií þi videí nebo v horším pĜípadČ osobní schĤzku. ObČĢ se
tak postupnČ dostává do situace, která je extrémnČ psychicky nároþná a ze které
nemá velké šance dostat se sama. V této oblasti existuje velmi jednoduché
opatĜení, jak se do rizikové situace nedostat, a to intimní fotografie a videa
nikomu neposílat a v lepším pĜípadČ je vĤbec nepoĜizovat. Je také nutné zmínit,
že i když si osoba poĜídí svoji intimní fotografii nebo video a zašle ji pouze tomu
koho osobnČ zná, mĤže i v tomto pĜípadČ nastat riziko zveĜejnČní. A to buć
zámČrnČ (nejþastČji jako pomsta pĜi rozchodu) nebo neúmyslnČ, napĜíklad
#'&#
pĜi odcizení výpoþetní techniky nebo mobilního telefonu, kde je fotografie nebo
video uložené.
Další oblastí rizik na sociálních sítích je zveĜejĖování fotografií, na kterých se
mladí lidé zachycují spoĜe obleþeni, ve vyzývavých nebo erotických pózách.
PĜi zveĜejĖování takových fotografií je nutné mít na pamČti, že si je mĤže kdokoli
stáhnout a dále použít. Fotografie se pak mĤže objevit s velmi hanlivým
komentáĜem na nelichotivých internetových stránkách nebo jinde, kde by
vyfotografovaná osoba urþitČ být nechtČla. Mylnou pĜedstavou je, že obČtí na
sociálních sítích se stávají jen dívky a ženy. Pachatelé se zamČĜují také na
chlapce, ze kterých lákají intimní fotografie. PĜiþemž „pĜátelství“ mĤže být v
tomto pĜípadČ navázáno pĜes oblast poþítaþových her a jako protislužba mĤže
být nabídnuto napĜíklad dobití kreditu na mobilním telefonu. Pro názornou
ukázku jeden pĜípad z poslední doby: Mladý muž se prostĜednictvím facebooku
seznámil s dívkou, se kterou navázal „pĜátelství“. NáslednČ se pĜi spojení
prostĜednictvím webkamery dívka obnažila a požadovala to i po mladíkovi, který
tak uþinil. Poté však dívka mladému muži oznámila, že jeho jednání nahrála a
záznam zveĜejní, pokud nezaplatí požadovanou þástku.
Na závČr je dĤležité uvést, že pokud už se nČkdo stane obČtí takového
pachatele, je nutné pĜípad oznámit policii. Mezi policisty jsou specialisté, kteĜí se
zabývají poþítaþovou kriminalitou, dokáží úþinnČ zasáhnout a obČti pomoci.
Pomoc je možné rovnČž vyhledat u svých blízkých, kteĜí by se ale také potom
mČli obrátit na policii. KaždopádnČ je dĤležité nesetrvávat pod vlivem pachatele
a nezĤstávat na problém sám.
por. Bc. Jana Kroutilová, komisaĜ
7ďçNìMHçLYRW]DYRODQWHP
V souþasnosti je život mnohých z nás poznamenám cestováním. Bez auta si už
život ani nedovedeme poĜádnČ pĜedstavit. V tČchto dnech je to umocnČné
þasem dovolených, kdy se cestuje více než bČhem jiných mČsícĤ. PĜijmČte
pro tento þas povídku, kterou napsal knČz JiĜí BarhoĖ, který rád sdČluje pouþení
pro svoje blízké humornou formou. Zda je povídka vymyšlená þi podle skuteþné
události nevím a ani to není vĤbec dĤležité. Kéž nám však pĜinese v tento þas
dovolených nejen odlehþení, ale také pouþení, protože popisuje to, þeho jsme
þasto svČdky þi dokonce pĜímými úþastníky. Všichni jsme totiž nČjakým
zpĤsobem vtaženi do všeho toho, co se odehrává na silnicích a za volantem.
„Pane faráĜi, vám se v noci zdálo o tom, že jste Ĝídil, že jo?“ pravila mi paní
Turhobrová pĜi farní snídani. „Jak to víte?“ divil jsem se. „Já vím všechno,“ smála
se. „Jezdil jste za hustýho provozu, stupeĖ þíslo 4.“ „Jste dokonale informovaná,“
uznal jsem, „ale poĜád nevím od koho.“ „PĜece od vás. V noci jste kĜiþel ze spaní
tak silnČ, že to bylo slyšet až v mým pokoji.“ „A co jsem kĜiþel?“ „Tak jeć, ty
idiote! Na co þekáš? – Kam se hrabeš?“ „Tohle jsem opravdu kĜiþel?“ „To se ví,
a ještČ mnoho jinýho. Taky jste se modlil: ‘Svatej Kryštofe, chraĖ mČ! A toho
hlemejždČ pĜede mnou taky, jinak ho slisuju, jestli nepĜidá!’ Víc nevím, jelikož
jsem si musela strþit špunty do uší, abych spala.“ „Tak vidíte, jak má knČz tČžkej
život,“ ospravedlĖoval jsem se. „Ani v noci se, chudák, poĜádnČ nevyspí
pĜi takovejch hrĤzostrašnejch snech.“
PČkné prázdninové dny a hlavnČ všem šĢastný návrat z cest pĜeje
Miloš Miþánek, faráĜ
#''#
#'(#
+RGQRFHQtDĀLQQRVWKDVLĀĪ6'+/XNDQDG-LKODYRX
RGGR
Kulturní þinnosti SDH
Tak jako každým rokem, tak i letos pokraþoval Sbor v poĜádání tradiþních
kulturnČ-spoleþenských akcí. Letos jako první akce byly Masopustní vepĜové
hody 14. 2. 2015. K tanci a poslechu hrála místní kapela pod vedením
Rostislava Fischera. Masopustních hodĤ se zúþastnilo mnoho obþanĤ z Luk
a okolí. Všichni byli s touto akcí spokojeni. Všem poĜadatelĤm a jejím
manželkám patĜí podČkování za jejich obČtavou práci pĜi pĜípravČ hodĤ.
Druhou akcí bylo 28. 2. 2015 poĜádání Hasiþského plesu. Tohoto plesu se
zúþastnilo 130 obþanĤ z Luk a okolí ke vší spokojenosti. K tanci a poslechu hrála
kapela FAETHON. PodČkování patĜí všem þlenĤm a sponzorĤm, kteĜí pĜispČli
do tomboly.
Výjezdy k zásahĤm
26. 1. cviþení na areál Nemocnice Jihlava; 8. 2. technická pomoc – spadlý strom
v PĜedboĜi; 27. 3. požár komínu v Lukách u nádraží; 31. 3. utržená stĜecha
ve StĜížovČ; 1. 4. spadlý strom u koupalištČ; 21. 4. spadlý strom v KozlovČ;
27. 5. technická pomoc – stavČní norných stČn na Kozlovském potoce
Požární sport – okrsková soutČž
16. 5. 2015 se konalo v Lukách nad Jihlavou Okrskové kolo soutČže v požárním
sportu. SoutČže se zúþastnilo 24 družstev okrsku þ. 4 Karla Vozába. SoutČžilo
se ve tĜech disciplínách – bČh na 100 m s pĜekážkami, štafeta 4x100m a požární
útok. SoutČž se konala za pČkného poþasí. Za SDH Luka soutČžila dvČ družstva.
První družstvo do 35-ti let se umístilo na 5. místČ a nad 35 let Veterán klub, které
obsadilo 1. místo. PodČkování patĜí všem zúþastnČným a technické þetČ.
Dne 24. 5. se konal DČtský den za zdravotním stĜediskem. Hasiþi SDH Luka
pĜedvedli ukázky bojové techniky a hry pro dČti a mládež.
#')#
Práce na technice a školení SDH
Strojníci provádČjí pravidelnou kontrolu vozidel, þerpadel, výzbroje, výstroje
a STK vozidel. Hasiþi se pravidelnČ zúþastĖují školení dýchací techniky a velitelé
školení na HZS v JihlavČ.
ZávČrem mi dovolte, abych podČkoval všem za práci a spolupráci, pomoc
a šíĜení myšlenky „Bližnímu ku pomoci – vlasti ku prospČchu“
Jan Vrzáþek – místostarosta, tiskový mluvþí SDH Luka
9ìWďçHN]0iMRYìFKVODYQRVWtY/XNiFKQ-LKODYRX
SRGSRĢtVOXçE\SURVHQLRU\Y/XNiFKDRNROt
VýtČžek letošních Májových slavností v Lukách nad Jihlavou opČt podpoĜí službu
potĜebným seniorĤm. Výsledek sbírky konané v rámci této akce þiní
obdivuhodných 125 557,- Kþ. Je to dvojnásobek þástky, která se vybrala
na loĖských Slavnostech - to díky štČdrosti dárcĤ a sponzorĤ a pĜedevším díky
iniciativČ obþanského sdružení Kamarádi Balkánského Ranþe. Peníze budou
použity na poĜízení auta pro službu starým a nemocným lidem v Lukách
nad Jihlavou a okolí.
V roce 2014 poskytla Charitní peþovatelská služba Luka nad Jihlavou péþi
celkem 73 obyvatelĤm v Lukách nad Jihlavou a pĜilehlých obcích - Bítovþice,
Jeclov, Otín, Velký Beranov, Malý Beranov.
Posláním peþovatelské služby je usnadnit život seniorĤm a lidem se zdravotním
znevýhodnČním, kteĜí z dĤvodu vČku, chronického onemocnČní nebo
zdravotního postižení potĜebují pomoc druhé osoby. Služba je poskytována
v domácnostech uživatelĤ.
V roce 2014 byla tato služba podpoĜena z výtČžku Prvomájové sbírky, kterou
tradiþnČ organizuje obþanské sdružení Kamarádi Balkánského Ranþe.
Za výtČžek 66 097,- Kþ byly v r. 2014 poĜízeny nové laviþky do vestibulu
peþovatelského domu, uhradila se oprava sušáku na prádlo pĜed domem a bylo
opraveno auto, které je nezbytné pro fungování služby.
V letošním roce byla opČt peþovatelské službČ v Lukách nabídnuta podpora
formou sbírky pĜi Prvomájových slavnostech.
ZámČrem využití výtČžku z letošních Májových slavností v Lukách nad Jihlavou
je zakoupení auta pro svoz uživatelĤ do stacionáĜe pro seniory, který má být
v Lukách otevĜen v letošním roce. Auto by mohlo být zároveĖ využíváno
peþovatelskou službou pro zvýšení mobility a dostupnosti služby pro všechny
potĜebné uživatele.
VŠEM SPONZORģM, DÁRCģM
A OBýANSKÉMU SDRUŽENÍ KAMARÁDI BALKÁNSKÉHO RANýE
ZE SRDCE DċKUJEME!
Radka BČhalová, Oblastní charita Jihlava
#'*#
Komplexní ošetĜovatelská péþe
nejen o klienty s Alzheimerovou
chorobou
v
JIHLAVċ!
Alzheimercentrum Jihlava o.p.s.
Romana Havelky 13, 586 01 Jihlava
e-mail: [email protected]
tel: +420 778 494 015
www.alzheimercentrum.cz
#'+#
2E\YDWHOp/XNQDG-LKODYRXDRNROtY2NUHVQtP
KRVSRGiĢVNpPVSRONXY-LKODYď
ĀiVW
Koncem 19. století se þlenové okresního hospodáĜského spolku sice i nadále
scházeli nejþastČji v JihlavČ, ale tČžištČ þinnosti se však v této dobČ pĜeneslo
z okresního mČsta na venkov, pĜedevším do obcí ležících uvnitĜ a kolem
trojúhelníku mČsteþek Luka nad Jihlavou – Kamenice – Brtnice.
Odtud pocházelo nejvíce þlenĤ výboru. Vedení spolku se tak dostalo od mČstské
honorace do rukou lidí, kteĜí na pĤdČ skuteþnČ hospodaĜili. Od roku 1894 se
þlenové spolku scházeli v novČ otevĜeném Besedním domu na dnešním námČstí
Svobody, který se stal centrem þinnosti þeských spolkĤ v JihlavČ. OtevĜení
Besedy se na nČkolik mČsícĤ dožil i MUDr. Leopold Fritz (+ 2. 8. 1895),
dlouholetý pĜedseda hospodáĜského spolku v 70. a 80. letech. Nové stĜedisko
národního života þinnost þeských vlastencĤ, v pĜevážnČ nČmecké JihlavČ
významnČ povzbudilo.
PĜedposlední den roku 1894 si 41 zúþastnČných þlenĤ zvolilo na mimoĜádné
valné hromadČ v JihlavČ nové vedení. PĜedsedou byl zvolen Jan Kolda (statkáĜ
v Kamenici), místopĜedsedou dosavadní jednatel spolku Jan Máša (redaktor
Jihlavských
listĤ,
založených
koncem
roku
1892),
pokladníkem
František Laviþka (statkáĜ v Kamenici), jednatelem Karel Vozáb (naduþitel
ve Velkém BeranovČ). KromČ nich se stalo þleny výboru nČkolik dalších osob,
mezi nimi také Michal Rychnovský (statkáĜ v JeclovČ).
Poþátkem roku 1895 mČl spolek 260 þlenĤ. Aby se informace dostaly od výboru
ke všem þlenĤm, byli pro každou obec ustanoveni dĤvČrníci, vČtšinou místní
uþitelé. V Lukách to byl Antonín Urbánek, v Bítovþicích František KováĜ,
v KozlovČ Jaroslav Vozáb, ve Vysokých Studnicích Leopold Malec, v Puklicích
František Sova, všichni uþitelé. ýlenem spolku byl také loucký faráĜ
Josef Kittner, který z nČj však na jaĜe 1895 vystoupil.
ýinnost spolku byla rozsáhlá a rozmanitá, jak nás o tom informují dvČ knihy
zápisĤ ze schĤzí spolku z let 1894 – 1937. Spolek poĜádal výstavy plodin
a hospodáĜského zvíĜectva, zĜizoval dobytþí a drĤbeží stanice, obstarával
pro þleny umČlá hnojiva za výhodné ceny, rozdČloval obcím subvence
na zakoupení plemenných býkĤ, pĜidČloval lnČné semeno, obstarával pro þleny
dobytþí sĤl, stromky, subvence na oves, travní semena, poĜádal pouþné
pĜednášky, odborné kurzy, objednával odborný tisk a literaturu nebo podával
petice v obecnČ politických záležitostech (napĜ. ohlednČ rakousko-uherského
vyrovnání) nebo v záležitostech na podporu rolnictva (napĜ. pro zlevnČní soli,
proti zdražení cukru). Rolníci mČli o novinky z oblasti hospodáĜství velký zájem,
proto byly pĜednášky a kurzy hojnČ navštČvovány. KupĜíkladu mlékaĜského
kurzu v Lukách, který se konal ve dnech 22. – 24. února 1899, se zúþastnilo
163 osob z 29 obcí jihlavského okresu i z okresĤ sousedních.
Od listopadu 1895 spolek provozoval v JihlavČ zimní hospodáĜskou školu. Výuka
probíhala v zimním období v budovČ þeské dČtské opatrovny v dnešní ulici
LegionáĜĤ þ. 6 naproti stĜední prĤmyslové škole. Na budovČ se nachází pamČtní
deska pĜipomínající zakladatele opatrovny MUDr. Leopolda Fritze.
Spoluzakladatelem a prvním Ĝeditelem školy se stal Jan Procházka,
#',#
dosavadní Ĝeditel hospodáĜské školy v Litomyšli. Spolek platil roþní nájem
za místnosti ve výši 230 zl. StavbČ nové školní budovy nČmecká jihlavská
mČstská rada bránila a její výstavbu o nČkolik let zdržela.
Ke dni 27. listopadu 1898 mČl spolek 478 þinných þlenĤ a 1 þestného þlena.
Z Luk pocházelo 23 þlenĤ, z PĜedboĜe 1, z Bítovþic 13, z Puklic 12, z Petrovic 1,
z Velkého Beranova s osadami 33, z Kozlova 7, z Loudilky 1, z Vysokých
Studnic 13, z VČžnic 2, z Kamenice 29, z Brtnice 27 atd. Nízký poþet þlenĤ
z Jihlavy (25) dokládá, že þinnost spolku se zcela pĜesunula z okresního mČsta
na venkov. Na valné hromadČ výše uvedeného dne bylo zvoleno nové vedení
spolku: pĜedsedou zĤstal Jan Kolda z Kamenice, novým místopĜedsedou se stal
Michal Rychnovský, jednatelem Ĝeditel školy Jan Procházka, pokladníkem
Karel Vozáb (naduþitel ve Velkém BeranovČ) atd. Mezi þtyĜmi náhradníky
nacházíme také Antonína Štefla, nájemce dvora v Lukách.
V roce 1901 zmČnil spolek svĤj název na HospodáĜský spolek jihlavský. Zápisné
pro nové þleny bylo stanoveno na 40 h, þlenský pĜíspČvek þinil za rok 4 K.
Uþitelé národních škol pĜíspČvek, stejnČ jako pĜedtím, platit nemuseli.
Od konce století spolek zintenzívnil svoji snahu o postavení vlastní budovy
pro hospodáĜskou školu. Po velkém úsilí se pro ni podaĜilo získat pozemek
pĜi silnici do Starých Hor od barona Widersperga z Plander za cenu 3600 K.
V srpnu 1901 byla stavba zadána jihlavskému staviteli Josefu Kubiþkovi, škola
byla otevĜena zaþátkem þervna 1903. ěeditel Jan Procházka nato odstoupil
z funkce jednatele hospodáĜského spolku, místo nČho byl zvolen
František Poláþek, odborný uþitel téže školy.
Poþátkem roku 1904 pĜedseda spolku Jan Kolda na svoji funkci rezignoval, jeho
povinnosti pĜevzal místopĜedseda Michal Rychnovský. Na valné hromadČ
30. dubna 1905 byl ve funkci pĜedsedy potvrzen a vykonával ji až do své smrti
v roce 1925. MístopĜedsedou byl zvolen batelovský radní Pštross, jednatelem
Jan Procházka, pokladníkem zĤstal nadále Karel Vozáb. ýlenem výboru se stal
napĜ. také Hynek Štefl (nájemce dvora v KozlovČ), jedním ze tĜech náhradníkĤ
byl František Vondrák z Otína.
V Lukách se þas od þasu konávaly na tržišti v dolní þásti mČsteþka výstavy
dobytka. Jedna taková výstava byla uspoĜádána 15. þervna 1905 v dobČ
od 9 do 17 hodin. Jako porotci byli ustanoveni Antonín Klement (hostinský
ve ZhoĜi), Hynek Štefl, František Jakl (sládek z Brtnice) a Rudolf Pick (zvČrolékaĜ
v TĜešti). Poradní hlas mČl Ĝeditel hospodáĜské školy Jan Procházka. Podobná
akce v Lukách probČhla také 12. þervence 1909.
V þervnu 1911 bylo na výborové chĤzi v JihlavČ zvoleno nové pĜedsednictvo
spolku. PĜedsedou zĤstal Michal Rychnovský, místopĜedsedou byl zvolen
Lev Kába (statkáĜ v Brtnici), jednatelem zĤstal Jan Poláþek a novým
pokladníkem se stal Leopold Linsbauer z Horního Kosova, jehož však již o dva
roky pozdČji nahradil Jan Volfan z Luk.
Na podzim roku 1912 se od spolku oddČlili þlenové z okresu TĜešĢ, kteĜí si
založili svĤj vlastní spolek. Svoji roli v takovém rozhodnutí hrála vzdálenost
a také to, že v roce 1911 zaþal pĤsobit v TĜešti okresní soud a mČsto tedy mČlo
svĤj vlastní soudní okres.
PhDr. Vlastimil SvČrák
#'-#
=ä/XNDQDG-LKODYRX
ýtení dČtem v MŠ
BĜezen je mČsícem þtenáĜĤ, proto žáci 4. a 5. tĜíd v prĤbČhu tohoto mČsíce
navštívili dČti v MŠ a pĜedvedli jim, jak se ve škole nauþili þíst a zda jsou opravdu
zkušenými þtenáĜi. Žáci se úkolu zhostili zodpovČdnČ a pĜeþetli ve skupinkách
vždy jednu pohádku þi kapitolu z knížky. TrpČliví posluchaþi ve školce þtenáĜe
pĜijali a za odmČnu jim rádi ukázali, jak si ve školce hrají. Akce byla jistČ
pĜínosem pro obČ strany.
Mgr. Helena Laviþková
Kurzy spoleþenského chování a tance 2015
V letošní roce se opČt uskuteþnily kurzy spoleþenského chování a tance
pod vedením taneþních mistrĤ manželĤ Málkových. Žáci se nauþili nejen
základĤm chování ve spoleþnosti, ale i svoje první taneþní kroky. Celá akce byla
ukonþena 5. þervna prodlouženou hodinou, na kterou byli pozváni rodiþe
Mgr. Vladimíra Göthová
a pĜátelé.
Den matek
NedČle 10. kvČtna 2015 byla v Lukách nad Jihlavou ve znamení oslav svátku
maminek. Pro všechny maminky, babiþky, tetiþky i ostatní rodinné pĜíslušníky si
pĜipravily dČti ze ZŠ a ZUŠ tradiþní kulturní program. DČti pozvaly své nejbližší
do místního kina, kde jim zarecitovaly, zazpívaly, zahrály na hudební nástroje,
zatancovaly, zacviþily a pĜedvedly své herecké nadání. S programem dČtem
pomáhaly paní uþitelky
z 1. a 2. stupnČ, hudební vystoupení vznikla
pod vedením
manželĤ
Vysloužilových,
taneþní þísla se
žáky
nacviþili
vedoucí
taneþních
kroužkĤ. Všichni
úþinkující mČli
velkou
trému
a obavy, aby se
maminkám
jejich dárek líbil.
StateþnČ pĜedvedli svá vystoupení a odmČnou jim byl veliký potlesk. DČkujeme
maminkám, že se pĜišly podívat na vystoupení svých dČtí a oslavily tento svĤj
svátek spoleþnČ s námi!
Mgr. Hana ŠvaĜíþková
ýtenáĜská soutČž
Žáci 6. tĜídy se zúþastnili celorepublikové soutČže šestých tĜíd ve þtenáĜských
dovednostech Rosteme s knihou – Souboj þtenáĜĤ 2015.
BČhem dvou mČsícĤ pĜeþetli pČt vybraných knih z literatury pro dČti a mládež.
V dubnovém on–line kole se snažili co nejpĜesnČji a nejrychleji odpovídat
na zadané otázky ke každému z pĜeþtených titulĤ.
I když nepostoupili do pražského celostátního finále mezi pČt nejlepších tĜíd,
od prvního postupového místa je dČlilo pouhých sedm bodĤ. V historii soutČže
se tak umístili nejlépe ze všech škol Vysoþiny, které se jí úþastnily.
Mgr. Edita Plíhalová
#'.#
Žákovské minipodniky
Od Ĝíjna do þervna letošního školního roku probíhal na naší škole kroužek
"Žákovské minipodniky", na kterém jsme spolupracovali se StĜední školou
stavební Jihlava. Zapojilo se do nČj celkem 11 žákĤ z 8. a 9. tĜíd. V jeho prĤbČhu
se úþastníci postupnČ seznamovali s problematikou založení, vedení
a financování firmy a tvoĜili webové stránky, na kterých propagovali výrobky
jejich fiktivního podniku "TruhláĜství u jedenácti pilek". Výsledek jejich práce si
mĤžete prohlédnout na adrese 11pilek.webnode.cz. MĤžete zde vidČt mimo
jiného fotografie vybraného výrobku, jeho technickou dokumentaci a leták k jeho
propagaci.
Mgr. Michal Vrzáþek
Exkurze do JE Dukovany a VE Dalešice
Za úþelem prohloubit si znalosti o výrobČ elektrické energie navštívili žáci,
zejména 9. roþníkĤ, 13. bĜezna 2015 jadernou elektrárnu Dukovany a vodní
elektrárnu Dalešice. V novČ zrekonstruovaném Informaþním centru elektrárny
Dukovany se žáci zábavnou formou dozvČdČli nejen spoustu informací
o provozu a bezpeþnosti Jaderné elektrárny Dukovany, ale také Ĝadu dalších
zajímavostí o energetice. Vodní dílo Dalešice naopak žáky pĜekvapilo prohlídkou
celého areálu, kde nejvČtší ohlas mČla strojovna a soubČžný chod turbín.
Mgr. Hana Koptová
Vystoupení skupiny MARBO
Ve þtvrtek 30. 4. 2015 probČhl v louckém kinČ výchovný koncert pro žáky
1. a 2. st. ZŠ. Hudebním poĜadem nás provázela skupina MARBO. Zábavnou
formou se dČti dozvídaly zajímavosti o písniþkách a seznámily se s hudebními
pojmy (noty, rytmus, tempo, pomlka) a s Osvobozeným divadlem a jeho hudební
scénou… V neposlední ĜadČ si zazpívaly a rytmicky doprovodily Ĝadu známých
písniþek. ŽákĤm se vystoupení velmi líbilo a mají možnost si tuto hudební
skupinu
a
jejich
tvorbu
najít
i
na
webových
stránkách
www.hudebniskupinamarbo.cz.
Mgr. Jaroslava Dörrerová
#'/#
Pytlácká stezka
Ve þtvrtek 14. 5. 2015 a v pátek 15. 5. 2015 probČhl šestý roþník Putování
po pytlácké stezce. NČkteré tĜídy si udČlaly procházku kolem kamene
sv. Huberta, kde si vČtšina žáþkĤ v klidu posvaþila. Páni myslivci i paní a sleþny
myslivkynČ pĜichystali úkoly pro hlaviþky i další þásti tČla. Mimo znalostních
soutČží byla provČĜena naše oblíbená stĜelba ze vzduchovky, hod oštČpem
a míþkem, chĤze na chĤdách. V závČru byly opČt pĜipraveny opeþené párky.
Horácké divadlo – Bajaja, pČšák snĤ – 1- stupeĖ
V pondČlí 25. 5. navštívili žáþci prvního stupnČ Horácké divadlo v JihlavČ. Zde
jsme zhlédli pohádkový pĜíbČh Bajaja, pČšák snĤ. PĜedstavení se všem velmi
líbilo, odcházeli jsme plni dojmĤ z divadelního pĜedstavení i prostĜedí divadla.
Divadlo Sluneþnice – doplnČní výuky AJ
Žáci 1. i 2. stupnČ mČli možnost zhlédnout pĜedstavení, kde mohli uplatnit své
znalosti z angliþtiny. Zopakovali si, možná se nČkteĜí i nauþili, nová slovíþka,
probČhla i krátká konverzace a v neposlední ĜadČ si mohli všichni zazpívat Ĝadu
písniþek v anglickém jazyce, které znají z hodin AJ þi napĜíklad z rádia.
Mgr. Jaroslava Dörrerová
Exkurze EP
BČhem kvČtna v rámci ekologického praktika probČhly dvČ exkurze. NejdĜíve
jsme 13. 5. navštívili farmu ve Vysokých Studnicích. Zde jsme mohli vidČt
bioplynovou stanici, malá telata i dospČlé krávy. Zájemci si na modelu mohli
zkusit, jak se dojila kráva ruþnČ, ale také mohli zhlédnout, jak se dojí krávy dnes.
Všichni nakonec byli odmČnČni dárkem, takže mohli ochutnat místní kvalitní
výrobky. V pátek 29. 5. žáci navštívili tĜídící linku ASMJ v JihlavČ, kde se tĜídí
hlavnČ plasty a papír. BČhem krátké exkurze se dozvČdČli, jak se odpad dováží
a tĜídí dle druhu a barev plastu. ObČ návštČvy byly pro žáky zajímavým
zpestĜením výuky.
Mgr. Helena Laviþková
Výsledky sportovních soutČží ZŠ Luka nad Jihlavou
Starší žáci se zúþastnili 18. roþníku McDonald´Cupu ve fotbale.
Výsledky:
Luka – Kamenice
2:0
Luka – Kollárova
0:2
1:6
Luka - V.Jeníkov
5:0
Luka - O. BĜeziny
Luka – Seifertova
0:2
Družstvo obsadilo ve skupinČ 4. místo. (Komárek Jan, Prchal Šimon, Zejda
Oliver, Kostka Karel, Smolík Adam, Polák Šimon, Hlávka Tomáš, Polák Viktor).
Mladší žáci se zúþastnili 18. roþníku Mc Donald´Cupu ve fotbale.
Výsledky:
Luka – Seifertova
1:3
Luka – Telþ
1:4
Luka – Dušejov
5:0
Luka – V. Jeníkov
3:1
Družstvo obsadilo ve skupinČ 3. místo.
(Kolda Matouš, Vrzáþek Martin, Schmied Jan, Komárek Adam, Kubát Vojta,
Fedasko Nikolas, Kanswohl Lukáš, ýermák JindĜich, Hanzal OndĜej).
Dívky naší školy se zúþastnily atletických soutČží „Pohár rozhlasu“ v JihlavČ
na atletickém stadionu „Na Stoupách“.
800m – Kostková Monika – 33. místo, 60m - LĘflerová Adéla - 28. místo.
#(&#
Štafeta 4x60m - 17. místo (LĘflerová Adéla, Dobrovolná Leona, Brychtová
Markéta, Brychtová Tereza).
Kroužek florbalu sehrál dvČ pĜátelská utkání se ZŠ ZhoĜ, kde v domácím
prostĜedí zvítČzil 20:14 a v odvetČ v tČlocviþnČ ZŠ ZhoĜ zvítČzil 22:16.
Nejlepším stĜelcem byl David Sommer a brankáĜem Tomáš Pokorný.
Všichni žáci si zaslouží pochvalu za pĜedvedené sportovní výkony, bojovnost
a nasazení v jednotlivých sportech a svým pĜíkladem pĜivedou další žáky
a žákynČ ke sportování.
Mgr. Miloš Jelínek
Z þinnosti þtenáĜského kroužku
Z naší pestré þinnosti bychom mohli zmínit napĜíklad celoroþní spolupráci
s jihlavskou knihovnou prostĜednictvím etapové hry „V zajetí pražských strašidel
aneb ZachraĖte Kniháþka“. Za vytrvalost až do konce se za odmČnu pojedeme
v úterý 16. 6. podívat „na místo þinu“ do naší krásné Prahy. Na programu bude
prohlídka interaktivního Muzea pražských povČstí a strašidel, procházka
„Se strašidlem za strašidly Malou Stranou a na Hrad“, rozlouþení s hrou
a Prahou na VyšehradČ.
Dále jsme se zúþastnili pohádkové Noci s Andersenem, kde jsme mimo jiné
nainstalovali výstavku pohlednic a pamČtních listĤ z pĜedešlých roþníkĤ.
PodrobnČji o této akci pojednává samostatný pĜíspČvek ve zpravodaji.
PĜipojili jsme se k hlasování o nejlepší dČtskou knížku loĖského roku v anketČ
Národní pedagogické knihovny SUK - ýteme všichni. Jsme zapojeni do projektu
ýtení pomáhá. ěešíme hádanky z luštitelského þasopisu Makovice.
Naším posledním poþinem byla úþast v soutČži „Knihy mají zelenou“, která byla
vyhlášena u pĜíležitosti SvČtového dne knihy a autorských práv. Nesla název
„Co se skrývá mezi knihami aneb Reportáž z našeho knihkupectví“. Výsledkem
je i tento rozhovor:
O tento rozhovor þlenky þtenáĜského kroužku požádaly paní Lucii Mašterovou,
majitelku papírnictví v Lukách nad Jihlavou, která se rozhodla, že svĤj obchod
zpestĜí prodejem knih...
Proþ jste založila knihkupectví?
V Lukách knihy chybČly, a protože i pro své dČti knihy ráda kupuji, tak jsem se
rozhodla rozšíĜit sortiment svého obchodu právČ o knihy.
Jak je to tu velké? Knihy mám prozatím na dvou stojanech, ale stále hledám
nová místa na jejich rozšíĜení.
Jak dlouho je zde knihkupectví? Za chvíli to budou tĜi roky.
Na jaké knihy jste se zamČĜila a proþ?
HlavnČ na dČtské, protože mám ve svém obchodČ hodnČ vČcí pro dČti a myslím,
že všechny dČti by mČly þíst.
Jaká knížka je nejvíce žádaná?
Jsou to jednoznaþnČ veþerníþky, a to Krysáci a Chaloupka na vršku.
Jaká zde byla první kniha?
Nebyla to jen jedna, ale nejvíc bylo právČ tČch veþerníþkĤ.
ZamČĜila jste se na známé nebo ménČ známé knížky?
Nejvíce mám samozĜejmČ ty nejznámČjší pohádky. Po nich moji zákazníci
nejvíce pasou.
Pro jak staré dČti zde knihy vČtšinou máte?
#('#
Od tČch úplnČ nejmenších až po základní školu.
Byl to váš nápad nebo nČkoho jiného?
Byl to mĤj nápad a zároveĖ i splnČný sen.
SamozĜejmČ jsme si nezapomnČli letos nČkolikrát pĜipomenout i zmínku
z minulého þísla zpravodaje, že pĜed 120 lety v roce 1895 byla založena Místní
knihovna v Lukách. Pátrali jsme, kde všude se u nás v obci knihovna nacházela.
Víme o tČchto budovách: V radnici - dnešní pošta, v pĜízemí tehdejšího Místního
národního výboru, v 1. patĜe domu þ.p. 104 na nám. 9. kvČtna, ve dvou domech
v ulici 1. máje – þ.p. 138 v bývalém holiþství U SkĜivanĤ a þ.p. 47, v budovČ
zdravotního stĜediska a nyní v budovČ ÚĜadu mČstyse Luka nad Jihlavou.
Nevíte náhodou také nČco z historie umístČní loucké knihovny?
Mgr. Lenka Novotná
Den prevence úrazĤ
Se svými 3. tĜídami jsme využily pozvání Oblastního spolku ýeského þerveného
kĜíže v JihlavČ na tĜíhodinové dopoledne s tématikou prevence dČtských úrazĤ
a první pomoci. DČti se tak zúþastnily praktické výuky s odborníky na rĤzných
stanovištích. Tentokrát vyuþovali zdravotníci, policisté i hasiþi a dČtem se tento
zajímavý školní den urþitČ moc líbil.
Mgr. Lenka Novotná a Mgr. Markéta Pokorná
V pátek 5. 6. v parku M. R. Štefánika v JihlavČ se konal Den prevence úrazĤ
pro 3. tĜídy ZŠ. Bylo tam šest stanovišĢ. RozdČlili jsme se na skupinky po devíti.
Každá skupinka se rozebČhla k jinému stanovišti. ěešili jsme rĤzné úkoly. Radili
nám, jak se máme chovat sami doma, na hĜišti i na ulici. Nakonec nás seznámili
s lékárniþkou a základy první pomoci. Legraþní bylo stanovištČ s opileckými
brýlemi. Byly to brýle, ve kterých bylo vidČt všechno dvakrát, a museli jsme
v nich projít mezi pĜekážkami. Program této akce se nám moc líbil. Dostali jsme
cenné rady a byla to i zábava.
Eliška Sedláková, žákynČ 3. B
-Lç1RFV$QGHUVHQHPY0tVWQtNQLKRYQď
Y/XNiFKQDG-LKODYRX
Bájeþné pohádkové akce Noc s Andersenem se u nás zúþastnilo 16 dČtí
ze þtenáĜského kroužku pĜi ZŠ Luka nad Jihlavou a organizátorky
Emilie Patiová, Lenka Novotná st. a Lenka Novotná ml. Letošní Noc jsme
vČnovali jednak minulosti - spisovateli Janu Drdovi (100 let od jeho narození),
ale i souþasnosti - ilustrátoru Honzovi Smolíkovi (patronu 15. roþníku NsA).
Na úvod jsme si pĜeþetli pozdrav þeského režiséra Drdových pohádek
ZdeĖka Trošky, Ĝešili jsme hádanky podle Jana Drdy, postupnČ jsme vyplĖovali
pracovní listy s otázkami a kĜížovkami o jeho pohádkách.
Pak už následoval program ve znamení tĜí úžasných knih Honzy Smolíka.
NejžhavČjší novinkou byla kniha Na hradČ BradČ. Sám pan Smolík nám
po e-mailu na naši žádost zaslal šablonu prapradČdy Budivoje, kterou jsme
potĜebovali k našemu výtvarnému tvoĜení, poslal nám pozdrav z Brna a popĜál
povedenou NsA. Vyzdobili jsme si tedy jeho obrázkem povlak na polštáĜek
a výplĖ tohoto povlaku dČti objevily na konci popĤlnoþní stezky odvahy
k „polštáĜkovému“ pokladu.
Druhou knihou, kterou jsme si pĜedstavili, byla ěemesla. Urþovali jsme, kterému
Ĝemeslu patĜí namalované erby podle Honzy Smolíka. Jedno z tČchto Ĝemesel,
#((#
kováĜské Ĝemeslo, jsme potom obdivovali v místním kováĜství pana Fischera.
Do knihovny jsme si s sebou pĜinesli krásnou kovovou labuĢ a lísteþek. DČti
na památku dostaly ukované hĜebíky.
Nesmírnou
vzácností pro nás
byla
možnost
prohlédnout
si
místní
loucký
zámek.
Zkrátka
tuto
noc
se
opravdu
konala
i kouzla.
Mezi
desátou
a jedenáctou
hodinou
nás
komnatami zámku
provedla
paní
Vávrovská.
Dokonce jsme si
smČli vyzkoušet i
zámecké pohovky
a postele. No, co
Ĝíkáte?
NemČli
jsme se cítit jako
v pohádce? Moc
dČkujeme
touto
cestou
paní
Daniele Kriškové,
že
nám
tento
zážitek pomohla
zorganizovat
a uskuteþnit. Po návratu do knihovny došlo na tĜetí knihu Viktorka a vesmírná
dobrodružství. Náš pĜedpĤlnoþní host, pan Dušan Majer, dČtem povídal
o možnostech života ve Vesmíru a promítal úžasné obrázky planet. Následovala
pĤlnoþní tombola s paní Kubištovou, naší sponzorkou, která nám každoroþnČ
zajišĢuje pro dČti obþerstvení. Program byl završen již výše zmínČnou stezkou
odvahy vyznaþenou hoĜícími svíþkami. Spát se šlo letos kolem tĜetí hodiny ranní.
Tak dlouho jsme vydrželi!!! Vstávalo se v pĤl osmé a o snídani se nám postaral
náš druhý vČrný sponzor pan Kolouch. Letos nás pĜekvapil obloženými chlebíþky
a výbornými sladkými Ĝezy. Díky tomu, že manžel jedné naší organizátorky
pracuje u firmy PLEAS, dostali naši noþní spáþi také PEXESO vČnované právČ
NsA. Velké podČkování za finanþní zabezpeþení a podporu patĜí MČstysi Luka
nad Jihlavou i ZŠ Luka nad Jihlavou. SponzorĤ si moc vážíme a dČkujeme
i našim hodným maminkám, které pro ponocoválky upekly voĖavé domácí
buchty.
Za všechny noþní spáþe vedoucí þtenáĜského kroužku
Mgr. Lenka Novotná
#()#
.OXESĢiWHO/XN=SUiY\]PX]HD
II. þtvrtletí roku 2015 je v plném proudu a nových zpráv je opČt dost. Velikonoþní
výstava byla velmi zdaĜilá a výrobky z perníku se líbily. Navštívilo ji mnoho
obþanĤ. ZároveĖ probíhající výstava „70 rokĤ života v míru“, která stále trvá, je
velmi pouþná a mnoho lidí tam našlo známé, pĜíbuzné, nebo dokonce þleny své
rodiny. Na panelech je spousta dobových fotografií a doporuþujeme obþanĤm ji
navštívit. OtevĜeno je o svátcích a nedČlích od 14 do 16 hodin. V kvČtnu tuto
výstavu navštívil velký poþet lidí jak louckých, tak i lidí, kteĜí dlouhodobČ žijí
mimo obec, ale jsou rodáci Luk.
12. kvČtna nás navštívila poþetná skupina pĜátel z Velkého MeziĜíþí. Bylo nám
umožnČno je pĜijmout v nových prostorách nové sínČ v obecním úĜadu. Tímto
dČkujeme, že nám toto pĜijetí bylo povoleno. Prošli celý obecní úĜad vþetnČ
knihovny a nové prostĜedí se jim velmi líbilo.
28. kvČtna se uskuteþnil zájezd na Zelenou Horu do Žćáru nad Sázavou
a nČkteĜí obþané Luk mimo þlenĤ KPL se také zúþastnili.
21. þervna byl uspoĜádán výlet na kolech, který pĜipravil pan L. Hájek.
Snažíme se obohatit muzeum o stále nové vČci a výstavy, aby další generace
mČla z þeho þerpat.
Eva Suková, Klub pĜátel Luk
6NDXWVNiFKDWDY+iMtFK
Ke konci roku 1944 zabrali NČmci obce StĜížov, PĜímČlkov, Komárovice
a Svatoslav. Obyvatelé byli vystČhováni a byla tam zĜízena vojenská stĜelnice.
Souþástí vojenského prostoru se stal i zámecký park, ve kterém vojáci postavili
nČkolik dĜevČných chat, kde byli ubytováni. Po jejich porážce chaty na þas
obývali vojáci Rudé armády. Po jejich odchodu dvČ chaty používali skauti jako
své klubovny, jednu pro chlapce a jednu pro dívky. TĜetí chatu skauti rozebrali
a postavili jí jako skautskou chatu v Hájích u KĜenického potoka. Ten protéká
Hájemi, napájí vodárenskou nádrž v Bítovþicích a potom se vlévá do Ĝeky
Jihlavy. Chatu však dlouho neužívali. V roce 1949 byl skauting zakázán a jeho
majetek pĜevzal Svaz þeskoslovenské mládeže – svazáci. Osud ostatních chat
není znám.
A ještČ k chatČ jednu perliþku:
Jako malí kluci - kolem 10 let – jsme po vzoru Rychlých šípĤ založili svĤj vlastní
klub. Jmenovali jsme se „Šedí vlci“. Každý þlen dostal þíslovanou legitimaci
a v ní razítko s vlkem. Jednou vedoucí klubu rozhodl, že bychom jako „vlci“ mČli
nocovat v pĜírodČ, a že by to bylo nejlepší ve skautské chatČ v Hájích. Ta už sice
patĜila ýSM, ale bratr vedoucího mČl od ní ještČ klíþ. Tak jsme se jednou
odpoledne v poþtu tĜí þlenĤ (ostatní þleny rodiþe nepustili) vypravili do HájĤ.
TČšili jsme se na mimoĜádné zážitky v noþním lese, ale všechno dopadlo jinak.
Veþer totiž pĜišel do chaty význaþný funkcionáĜ ýSM se dvČma svazaþkami
a z chaty nás vyhodil. A tak jediným zážitkem pro nás byla cesta v noci z HájĤ
domĤ.
Chata v Hájích dlouho nestála. Byla znovu rozebrána a objevila se na jedné
zahradČ v Lukách.
Josef ýermák
#(*#
Místní kulturní středisko Luka nad Jihlavou
Vás zve na
6. klubovou výstavu fotografií
louckého Fotoklubu LIBRA:
„Co se nevešlo do kalendáře“
Své fotografie k uvedenému tématu
Vám představí členové a přátelé Fotoklubu LIBRA.
Výstava se uskuteční
v sále Domu hasičů
20.-23. srpna 2015
Otevřeno:
Čt, Pá: 14:00 – 19:00 hod.
So, Ne: 10:00 – 19:00 hod.
Vstupné dobrovolné
KINO
PANORAMA
DşƐƚŶşŬƵůƚƵƌŶşƐƚƎĞĚŝƐŬŽ>ƵŬĂŶĂĚ:ŝŚůĂǀŽƵsĄƐnjǀĞ
ǀŶĞĚĢůŝϮϯ͘ƐƌƉŶĂϮϬϭϱǀĞϭϰ͗ϯϬŚŽĚ͘
ŶĂWƌŽŵĞŶĄĚŶşƉŽƵƛŽǀljŬŽŶĐĞƌƚ
ĚĞĐŚŽǀĠŚƵĚďLJ,KZE
njĂnjĚƌĂǀŽƚŶşŵƐƚƎĞĚŝƐŬĞŵǀ>ƵŬĄĐŚŶĂĚ:ŝŚůĂǀŽƵ͘
3RGďNRYiQt
za Noc s Andersenem (poĜádané v místní knihovnČ) paní Emilii Patiové, paní
uþitelce ZŠ Lence Novotné a sleþnČ uþitelce MŠ Lence Novotné.
Jako rodiþ bych ráda podČkovala za krásnou noc pĜipravenou pro naše dČti.
Nadšené ohlasy jsem slyšela jak od svého syna, tak od ostatních dČtí
navštČvujících þtenáĜský kroužek ZŠ pod vedením Mgr. Lenky Novotné. Velmi
dČkuji za þas a energii vČnovanou dČtem a vĤbec za vše, co jste pro dČti potažmo i pro nás rodiþe – udČlaly a smekám nad tvoĜivostí, trpČlivostí,
nespavostí, a tČch materiálĤ a hlavnČ dáreþkĤ, co si dČti z noci donesly...
Obdivuji a smekám, je málo takových, kteĜí dokážou udČlat tolik vČcí navíc
pro cizí dČti.
Mgr. Jaroslava Dörrerová
#(-#
IDUQtGHQ
V nedČli 7. þervna jsme již posedmé spoleþnČ mohli prožít farní den. Kostel, vČž
a farní zahrada pĜivítaly stovky návštČvníkĤ. K velké úþasti dČtí i dospČlých
pĜispČlo sice krásné, ale až úmorné horko. Letos nám odpoledne zpĜíjemnily
kapely DevČt životĤ, Druhej dech a jako „nováþek“ vystoupila skupina The Shots
- mladé umČlecké uskupení. Všechny kapely si našly svoje posluchaþe
i taneþníky. ChybČla nám Luþanka, ale ta z dĤvodu nemoci nemohla vystoupit,
tak snad pĜíštČ….
Skauti a skautky provedli dČti indiánskou stezkou, kde si nakonec dČti vyrobily
þelenky a poté je þekala sladká odmČna – zmrzlina. SpoleþnČ zajistili projížćky
v lodiþkách na Ĝece a jízdu na koních. Vše bylo hojnČ využíváno k radosti dČtí
i jejich rodiþĤ a prarodiþĤ (ti mají zvláštní obdiv, že i v takovém horku s vnouþaty
vyrazili).
Letos již tĜetím rokem zavítalo na farní zahradu loutkové divadlo eMILLion,
tentokrát s pohádkou Jak šlo tele do svČta, kterou výbornČ sehrál pan Navrátil
z Úsobí u VČtrného Jeníkova. Pouþení pĜinesla nejen dČtem, ale i dospČlým tím,
jaké þásti tČla má kraviþka, že nám dává maso, mléko a kĤži, ale také, že až nás
pĜejdou „telecí“ léta, vracíme se rádi domĤ ze svých cest za dobrodružstvím.
Mohli jsme obdivovat ruþnČ vyrobená zvíĜátka a nakouknout, kam se
po odehrání pohádky odebírají ke spánku.
V kostele i na vČži probíhaly prohlídky s výkladem, o nČž je stále zájem, což nás
tČší. Velmi milým zpestĜením v kostele byl koncert mladých hudebníkĤ. Mohli
jsme si poslechnout trubky, housle, pĜíþnou flétnu, baskĜídlovku, klávesy a zpČv
mladých nadaných hudebníkĤ z našeho okolí. OdmČnou jim byl potlesk
zaplnČného kostela. Pochutnali jsme si na gulášové polévce, steacích, pivu,
#(.#
bramborácích, míchaných nápojích, cukroví, káviþce, palaþinkách, ledové tĜíšti.
Farní zahrada nabídla trampolínu, skákací hrad, malování, slacklinu, kde mnozí
vyzkoušeli svoji schopnost rovnováhy.
Farní sklep letos nabídl Ĝízenou degustaci vína od moravského malovinaĜe
p. Bohumila Kalouse z Drnholce. Sklep poskytnul velmi pĜíjemné ochlazení a tak
si nČkteĜí degustaci zopakovali. Na kaplance probíhalo promítání fotografií
ze života farnosti – historie i souþasnost. Mohli jsme zavzpomínat i zhlédnout, co
se dČje „nového“. Letošní pĜíspČvky budou použity na rekonstrukci vnitĜních
prostor fary. Všem tímto mnohokrát dČkujeme.
Úþinkující vystoupili bez nároku na honoráĜ, dČkujeme jim i všem, co pomáhali
jakýmkoli zpĤsobem, aĢ to byla technická pomoc (stavČní a skládání stanĤ,
seþení), peþení, úklid, starost o nádobí, modlitbu a vše to ostatní, co tĜeba není
ani vidČt.
Za tým farního dne Eva Mátlová
9tWHçH
MČstys Luka nad Jihlavou poĜádá 12. záĜí již 4. Sjezd louckých rodákĤ? Sraz
úþastníkĤ je ve 13 hodin u pomníku padlých na námČstí. Následuje prohlídka
obce, ve 13:30 bude sloužena mše v kostele sv. BartolomČje a od 15 hodin bude
sjezd pokraþovat spoleþnou besedou s hudebním programem v SokolovnČ.
.
13. záĜí se mĤžete tČšit na oblíbené Vandrování pĜes Háje na Pahorek, na které
Vás zve Klub pĜátel Luk.
#(/#
'(1'Ď7Ì
V nedČli 24. 5. probČhl již
3. roþník oslav pro naše
nejmenší obyvatele Den dČtí, který organizuje mateĜské centrum Domeþek. Již
v dopoledních hodinách zaþaly potĜebné pĜípravy v prostorách za zdravotním
stĜediskem. Ve 13 hod. se ozvaly první dČtské písnČ a zaþínaly se scházet dČti
vČtšinou v doprovodu svých rodiþĤ. PĜes nepĜíznivou pĜedpovČć poþasí se
nakonec nebe vyjasnilo a celé odpoledne bylo velmi pĜíjemné poþasí. PĜípravy
na tuto akci probíhaly již nČkolik týdnĤ. DČti si mohly zatanþit, zasoutČžit,
zhlédnout divadelní pĜedstavení
NámoĜnická
legenda, kdy se
aktivnČ
zapojovaly
do samotného
dČje.
V meziþase se
mohly
dČti
kreativnČ vyžít
ve
výtvarné
dílnČ.
NechybČlo
oblíbené
malování
na obliþej
a létací balónky. Pozornost vČnovaly dČti také dobrovolným hasiþĤm a jejich
technice, dČti si mohly vyzkoušet stĜíkání skuteþnou hadicí. Následovaly opČt
soutČže s milými moderátory, olympiáda pro všechny vČkové kategorie, kdy
i nejmenší úþastníci mČli možnost si vysoutČžit skuteþnou medaili. Díky
poutavému vyprávČní pohádky O Šípkové RĤžence vydržely celý dČj nejen
holþiþky, ale i chlapci. Na závČr nechybČlo tradiþní opékání špekáþkĤ.
Po nároþném odpoledni skuteþnČ všem dČtem vyhládlo. Celkem Den dČtí
navštívilo 100 dČtí a 150 dospČlých. Milým pĜekvapením byla i úþast skupinky
seniorĤ, která zhlédla celý odpolední program. Asi je zbyteþné zmiĖovat, že
pohled na rozzáĜené dČtské oþi, šĢastné a usmČvavé dČti, nadšení a radost,
která byla cítit na všech stanovištích, byl pro všechny þleny organizaþního týmu
tou nejvČtší odmČnou. Hojnou úþast vnímáme jako dĤkaz, že akce tohoto druhu
mají význam a že si oprávnČnČ získaly své místo mezi akcemi poĜádanými
v Lukách. DČkujeme všem dobrovolníkĤm za vstĜícnost, ochotu a pomoc. Kraji
Vysoþina a MČstysi Luka nad Jihlavou za finanþní pĜíspČvek. Dále dČkujeme
Sboru dobrovolných hasiþĤ a Svazu žen za pomoc pĜi organizaci. Letošním
dČtským dnem provázely Milan Polreich a Jitka Václavková. O divadelní
pĜedstavení se již druhým rokem postaralo divadélko Máma a Táta.
Malým i velkým dČtem i Vám dospČlým pĜejeme krásné léto, plné radostných
zážitkĤ a výletĤ.
Za MC Domeþek Blanka KováĜová a Martina Nováková
http://facebook.com/materskecentrum.domecek
#)&#
0Ì671Ì.8/7851Ì67ġ(',6.29É6=9(
91('Ď/,9(+2'
]D]GUDYRWQtVWĢHGLVNR1$;9,,52ÿ1Ì.
3ġ(+/Ì'.</28&.ë&+.$3(/
NGHEXGHKRVWHPYKRGLQ
0,&+$/78ÿ1ë5(9,9$/
Y\VWRXSt'(9Ď7æ,927ĩ
.803É1,-25'$1,,
35$æ&(',5(&7
'58+(-'(&+
$-ee3É1,
EDYLW9iVEXGHVLOiNæ(/(=1ë=(.21
SURGďWLEXGHSĢLSUDYHQ6.É.$&Ì+5$'
9(6(/É&+2%271,ÿ.$
967831e.ÿ
#)'#
1$ä($1.(7$
Jakou dovolenou byste si pĜáli a jaká bude ta skuteþná?
Karel Honsa, vedoucí kina
Dovolená snĤ? Ta by byla s cestovní kanceláĜí NASA. Raketoplánem Atlantis
do malého hotelu na nízké obČžné dráze s výhledem na planetu Zemi
a hvČzdnou oblohu okolo. Sedm moĜí a pČt kontinentĤ pod nohama a tĜpytivé
hvČzdy nad hlavou. Taková dovolená by mČla svoje výhody. Žádné oþkování
pĜed cestou, žádné tahání tČžkých kufrĤ nebo batohĤ. Na orbitČ ani ten nejtČžší
kufr neváží vĤbec nic a dokonce i tČžká jídla by byla vlastnČ lehká... A tak
z pohodlí hotelu, kde by vás netlaþila postel, sledovat úžasné západy a východy
Slunce nad planetou, vidČt jak pod vámi ubíhají bílé Himaláje, žluté pouštČ, jak
se mČní barva oceánĤ a zelených tropických pralesĤ, ledová pole Antarktidy...
pár dní by se to dalo vydržet. Bohužel, raketoplán Atlantis už nelétá, hotel
na obČžné dráze ještČ nestaþili postavit, takže nakonec sbalím ranec a trochu
tČžkého jídla a pojedeme s manželkou k rybníku v Jižních ýechách, kde to
máme moc rádi.
Dana Jirovská, podnikatelka
Krásná dovolená by mohla být na severním pólu. Musí být úžasné v mrazivém
tichu jen kĜupání snČhu pod nohama a dunivé huþení moĜe, kde se houpou kry
obrovských velikostí. Ledního medvČda vidČt jen v dálce a prostČ se jen kochat.
Skuteþná bude Chorvatsko, ale i tam je krásnČ a pohoda.
JiĜí Brabec, dĤchodce
Vzhledem k tomu, že jsem dĤchodce, dovolenou nemám, ev. ji mám stále.
Nemám ambice odjíždČt mimo Luka. Tady mám možnost se vČnovat sportĤm
(samozĜejmČ rekreaþnČ i bČhu, plavání, kolu). Ke hrám mČ nepustí srdíþko
a koleno. Vysoþina je krásná a umím ji jako takovou vnímat. Mám tu i spoustu
dobrých pĜátel a lidí, které mám rád! NČkteĜí jistČ na dovolenou odjedou, dĤležité
ale je, že se vrátí!
Moje dovolená by tedy mČla být dle mého pĜání.
JeštČ rada pro starší: na þele vrásky mít mĤžete, ale nesmíte je mít na duši. Jak
pravil J. W. Goethe „Mládí není období života, ale duševní stav“.
Lenka Šotterová, na mateĜské dovolené
Protože nerada sedím pĜi dovolené jen tak na zadku na jednom místČ a navíc
nejsem ve svých snech zrovna troškaĜ, je moje vysnČná dovolená trošiþku
nároþnČjší. Cestu po historické EvropČ bych zaþala ve svých milovaných Tatrách
a koneþnČ vyjela na Lomnický štít. Na Spišském hradČ bych se pokochala
krásou, kterou obdivovali mí pĜedkové a postupovala bych dál na východ,
na Duklu. Z východního Slovenska bych si zaskoþila do Ruska a podívala se
na Rudé námČstí a Zimní palác v PetrohradČ. KĜížem krážem bych navštívila
Krakov, Varšavu, BudapešĢ, ěím, Mnichov, Berlín a navštívila bych každý hrad
a zámek, který by mi pĜišel do cesty, každou jeskyni a chrám. Pak
po francouzské rivieĜe do vysnČného Carcassone a na Mont Saint Michel a dál
#)(#
na sever až do Irska. Jestli je kus pĜírody, kam se opravdu chci podívat, je to
právČ Irsko. Cestu bych zakonþila doma v ýechách. Mnoho lidí sní o dovolené
u moĜe, na Kanárech þi v EgyptČ. Aþ moĜe je úžasné a mám ráda teplo,
zastávám názor, že þlovČk by mČl hlavnČ poznat vlastní domovinu.
Moje skuteþná dovolená bude vypadat jinak. VlastnČ na dovolené tak trochu
jsem už pĤl roku. Na té rodiþovské. Moje malá dcerka zaþíná prozkoumávat
svČt, ale na velké výlety je ještČ pĜíliš maliþká. Možná se podíváme na sever
na Liberecko. A v mé sbírce navštívených hradĤ a zámkĤ chybí Karlštejn
a s trochou štČstí si ho letos odškrtnu.
MČstys Luka nad Jihlavou upozorĖuje obþany na zákaz
skladování veškerého odplavitelného materiálu, látek a pĜedmČtĤ,
vþetnČ poseþené trávy podél toku Ĝeky Jihlavy dle vodního zákona
þ. 254/2001 Sb.
#))#
0DWULND
9ìURĀtQDUR]HQtQDGOHW
Duben:
RĤžena Doþekalová, JiĜí Valík, Anna Vanišová, Jaroslav Fiala,
Marta Hejkalová, Ludmila SolaĜová, Milada Zelená, Božena Krpálková,
Anna Musilová, Jaroslav Novák, Marie Kinclová a Eliška Píšová
KvČten:
Božena
Hujková,
KvČtoslava
Jurková,
Marie
Hlávková,
KvČtoslava Chlupová, Marie Souþková, Miroslav Novák, AndČla Foltová,
Anna Ryþková, Viktor WĘlfl a ZdeĖka ýutková
ýerven:
Božena
Chlupová,
Otilie
Nedomová,
Ladislav
Hažmuka,
Milada Procházková,
Blažena
Ćásková,
KvČtoslava
Krpálková,
VČra Jakoubková, ZdeĖka Velinská, Marta Ondráþková, Božena Jirovská,
Marie Koloušková, Jan Vítámvás, Arnošt Hekrle, Anna Fejtová,
Jan Vondrák a JindĜiška ýápová
1DURGLOLVH
Daniel DvoĜák, Oliver KĜíž, Tadeáš Procházka, František Vácha,
Jáchym Horáþek, Tomáš Jirsa, Eliška Jakoubková, Monika ŠtČpánová,
Ema Musilová, Ivana Janochová, AlžbČta Lifková, Jakub Hejkal,
Michal Mutl, Eliška Baráková a Eliška BĘhmová
5R]ORXĀLOLMVPHVHV
Marií
Klímovou,
Marií
Pertlíkovou,
Marií
Brussmannovou,
Miladou Sobotkovou,
Marií
Novákovou,
Miladou
Babinskou,
Justinem Zajaþkem,
Marií
PuchýĜovou,
Helenou
Štorkovou,
Janem JeĜábkem, Janem Vlastníkem a RĤženou Pacnerovou
Z dĤvodu ochrany osobních údajĤ (zák.þ.101/2000 Sb.) se ve spoleþenské
kronice objevují pouze jména a pĜíjmení bez udání adresy. V pĜípadČ, že obþané
nechtČjí být zveĜejĖováni, nebo pokud nechtČjí být zváni na vítání obþánkĤ a jiné
akce, oznámí to na tel. þ. 567 219 219 – kanceláĜ matriky.
#)+#
Zástupci rady mČstyse a kapela Druhej dech
pĜi návštČvČ švýcarských pĜátel v Reutigenu
Loucký zpravodaj – vydává ÚĜad mČstyse Luka nad Jihlavou, náklad 680 ks,
odpovČdná redaktorka Emilie Patiová, redakce Pavla BĘhmová a Mgr. Lenka Novotná, ml.,
povoleno tiskem Okr. úĜ. Jihlava pod þ. 1490/75. Tisk JIPRINT, s.r.o. Jihlava
www.lukanadjihlavou.cz
#),#

Podobné dokumenty

Počítačové sítě

Počítačové sítě 1.1 Základy sítí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Typy sítí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Více