Business Benchmark Advanced Wordlist

Komentáře

Transkript

Business Benchmark Advanced Wordlist
Advanced wordlist: English to Czech
Page
No.
English
Part of
Definition
Speech
Czech
10
UNIT 1
autocratic
adj
demanding absolute obedience from other people
autokratický, usilující o neomezenou moc (např. nad firmou)
10
bonus
n
prémie
10
10
10
10
by the book
dress code
goal
mentor
adv
n
n
n
extra amount of money that is given to you as a present or
reward in addition to the money you were expecting
formally, or according to the rules
set of rules for what you can wear
aim or purpose
person who gives another person help and advice over a period
of time and often also teaches them how to do their job
10
vision
n
vize (směrem do budoucna)
11
11
11
dotcom
publicly accountable
rat race
n
adj
n
ability to imagine how a country, society, industry, etc. could
develop in the future and to plan in a suitable way
Internet company
responsible to the government
struggle of individuals in a competitive environment
11
11
12
red tape
streamline
board
n
v
n
12
bottom line
n
12
make redundant
v
paperwork
make more efficient
group of people who are responsible for controlling and
organising a company or organisation
final line in the accounts of a company or organisation, which
states the total profit or loss that has been made
no longer employ someone because there is not enough work
podle předpisů
pravidla oblékání
cíl
instruktor
internetová společnost
mající odpovědnost vůči vládě/veřejnosti
soupeření jednotlivců v konkurenčním prostředí, doslova "závod
krys"
papírování, úředničina
zefektivnit, učinit produktivnějším
správní rada
spodní řádka = poslední řádka v souboru účtů, která vykazuje
čistý zisk nebo čistou ztrátu firmy/organizace; konečný finanční
výsledek
propustit pro nadbytečnost
12
market share
n
12
monitor
v
12
12
12
n
n
n
14
return
revenue
shareholder
UNIT 2
delegate
14
14
14
15
15
get down to work
hands-on approach
trouble-shooting skills pl
brand builder
brand image
v
n
n
n
n
15
15
empire
feedback
n
n
15
15
fire
incompetent
v
adj
15
15
15
15
ranks
rate
stake
venture
pl n
n
n
n
15
workload
n
17
17
administer
assess
v
v
17
17
17
17
brand management
crisis management
line management
middle management
n
n
n
n
v
percentage of all the sales within a market that are held by one
brand or company
watch and check a situation carefully for a period of time in
order to discover something about it
amount of profit on an investment
money earned from sales
person who owns shares in a company
podíl na trhu
give a particular job, duty, right, etc. to someone else so that
they do it for you
start to direct your efforts and attention towards work
way of doing things which is practical, not theoretical
ability to remove or solve difficulties
developer of a product’s image
impression of a product in the minds of potential customers
postupovat, převádět, přenášet, delegovat (pravomoci či úkoly na
někoho jiného)
pustit se do práce, dát se do práce, dostat se k práci
praktický (ne jen teoretický) přístup
schopnost řešit/odstraňovat komplikace či problémy
osoba budující image určité obchodní značce
image určité obchodní značky
very large and important business organisation
remarks passed back to the person responsible, so that
changes can be made if necessary
dismiss
showing lack of ability or skill to do something successfully
(obchodní/podnikatelské) impérium
zpětná vazba
the membership of a group or organisation
level of payment
share or financial involvement in a business
new activity, usually in business, which involves risk or
uncertainty
amount of work to be done, especially by a particular person or
machine in a period of time
manage or govern
judge or decide the amount, value, quality or importance of
something
how a company manages its brands and brand image
process of dealing with difficult situations
direct management of staff
level between senior management and junior management
řady (zaměstnanců, členů), členská/personální základna
sazba
(finanční/majetkový) podíl
(riskantní/nejistý) podnik/podnikatelská aktivita
monitorovat
výnos, výtěžek
příjem, tržba, výnos ze základních činností
akcionář
propustit/vyhodit z práce
neschopný
pracovní vytížení, pracovní úvazek
spravovat, řídit, vládnout něčím
hodnotit, ohodnocovat
péče o značku a její image
krizové řízení
liniové řízení
střední management
17
performance pay
n
17
quality management
n
17
risk management
n
17
n
18
time management
UNIT 3
budget
18
in-house magazine
n
18
memo
n
18
18
18
19
19
19
one-to-one interview
target
timekeeping
item
query
rota
n
n
n
n
n
n
19
19
update
within budget
v
adv
20
input
n
T5
22
22
overworked
agenda
issue
adj
n
n
23
UNIT 4
allot
v
23
23
dealings
overview
pl n
v
n
salary that increases when your work improves or becomes
more productive
managing systems in a company so that each department
works effectively and produces products or services of the
required standard
process of assessing and measuring possible dangers and
evolving strategies to deal with them
skill of administering your time so as to work effectively
výkonnostní odměňování
plan to show how much money an organisation will earn and
how much they will need or be able to spend
publication which is written and produced within an organisation
by its employees
message or other information in writing sent by one person or
department to another in the same business organisation
rozpočet
meeting between just two people
level or situation which you intend to achieve
ability to arrive at a place at the time expected
one of several subjects to be considered
question
list of things that have to be done and of the people who will do
them
give someone the most recent information
not exceeding the amount of money you have available to
spend
something, such as advice, information or effort, that is
provided in order to help something succeed or develop
having to work too much
list of matters to be discussed at a meeting
subject or problem which people are thinking and talking about
porada, jíž se účastní jen dva pracovníci
cíl
dochvilnost
bod (např. schůze)
dotaz
seznam/soupis úkolů a osob, jimž jsou přiděleny
give (especially a share of something available) for a particular
purpose
activities involving other people, especially in business
short description of something which provides general
information about it, but no details
přidělit (část něčeho)
řízení jakosti
management rizik
organizace času, hospodaření s časem
firemní časopis
hlášení, memorandum (neformální zpráva zasílaná místo dopisu
pracovníkům ve stejné kanceláři nebo organizaci)
sdělit někomu aktuální/nejnovější informace
v rámci rozpočtu
informace, rady
přetížený pracovními úkoly
program schůze/jednání
záležitost
jednání, styky (zejména obchodní)
podat (stručný) přehled
(stanovený/obecně přijímaný) postup
pl n
set of actions which is the official or accepted way of doing
something
series of events that happen in a planned and controlled way
summon
undertaking
attendee
gross profit
v
n
n
n
officially arrange a meeting of people
formal promise
someone who goes to a place, event, etc.
company’s profit before certain costs and taxes are deducted
svolat
závazek
účastník
hrubý zisk
24
25
incentive
internal candidate
n
n
pobídka
interní kandidát (uchazeč o místo, který je již ve firmě zaměstnán)
25
interview panel
n
25
25
25
outcome
productive
psychometric test
n
adj
n
25
25
25
report back
run over time
vacancy
v
v
n
T8
schedule
v
something which encourages a person to do something
person seeking a position who already holds another job within
the organisation
group of people who ask candidates questions to see if they are
suitable for a job
result
useful
exam to measure scientifically a person’s mental capacities and
personality
bring information to someone in authority
take longer than scheduled
job that no one is doing and is therefore available for someone
new to do
arrange that an event or activity will happen at a particular time
T18
shrewd
adj
based on a clear understanding and good judgement of a
situation
chytrý, inteligentní, mazaný
28
29
UNIT 5
ship
call-centre operative
v
n
zaslat zboží (jakýmkoli dopravním prostředkem)
operátor telefonického centra (služeb)
29
29
29
customer care
frontline staff
outsourcing
n
n
n
31
asset
n
send goods by any form of transport to a distant place
person who works in an office where large numbers of
telephone calls, especially from customers, are handled for an
organisation
protection and service provided to customers
employees with direct contact with customers
the practice of a company paying to have part of its work done
by another company
something valuable belonging to a person or organisation which
can be used for the payment of debts
23
procedure
n
23
proceedings
23
23
24
24
(náležité/patřičné) kroky
výběrová/konkurzní komise
výsledek
plodný, přínosný, produktivní
psychometrický test
podat hlášení/zprávu (nadřízenému)
překročit čas
volné pracovní místo
časově naplánovat
péče o zákazníky
zaměstnanci v přímém kontaktu se zákazníky
zajištění určité činnosti ve firmě jinou firmou, dodavatelské
zajištění, outsourcing
aktivum
31
cross-selling
n
31
profit margin
n
31
31
profitability
undervalue
n
v
T11
v
32
enhance
UNIT 6
bid
32
32
32
brand identity
itemise
proven rack record
n
v
n
32
specification
n
32
33
value for money
allocate
adj
v
33
benchmark
v
33
critical path
n
33
33
33
key stage
map
trade press
n
v
n
34
34
34
34
T12
T12
T13
T13
T13
bid for
estimate
team up with
work out
procurement
tender
entrant
fee
go out of business
v
v
v
v
n
n
n
n
v
v
suggestion that customers buy additional or related accessories nákup souvisejících produktů či doplňků; představa, že zákazník
or products during or just after their primary purchase
nakoupí související produkty či doplňky již během koupě prvého
výrobku či krátce poté
profit that can be made in a business or sale after costs have
marže, zisková přirážka
been subtracted
capacity to make a profit
ziskovost, schopnost produkovat zisk
consider someone or something as less valuable or important
podhodnocovat, připisovat něčemu nižší hodnotu/význam, než je
than they really are
skutečnost
improve the quality, amount or strength of something
zlepšit, zvýšit
compete against other firms by offering to do a job or contract
for a certain amount of money
see brand image
list things separately
all the successful achievements that someone or something
has had in the past
detailed description of how something should be done, made,
etc.
something well worth the money spent
give something to someone as their share of a total amount, for
them to use in a particular way
measure the quality of something by comparing it with
something else of an accepted standard
sequence of stages determining the minimum time needed for
the execution of an entire project
important time period in a sequence of events
make a plan in detail
magazine published for and read by members of a particular
trade group
offer to do some work for a particular price
guess the cost, size, value, etc. of something
work together with
calculate
the obtaining of supplies
formal written offer to do a job for an agreed price
person who takes part in a competition or an examination
amount of money paid for a particular piece of work
no longer able to operate as a business
podat cenovou nabídku (v soutěži o zakázku), a tak konkurovat
ostatním firmám
viz brand image
samostatně uvést jednotlivé položky
"rekordní listina, seznam úspěchů/výkonů v oboru
specifikace (podrobný popis toho, co bude dodáno či vyrobeno)
odpovídající vynaloženým finančním prostředkům
přidělit, rozdělit (podle určitého klíče)
měřit kvalitu něčeho srovnáním s něčím jiným, co je považováno
za standard
"kritická cesta", plán složité operace (např. výstavby dálnice,
mostu…)
klíčové stadium, klíčová fáze
mapovat, zmapovat
oborový tisk, oborová periodika
nabídnout cenu
odhadnout
spolupracovat s někým
spočítat
získávání
cenová nabídka
účastník (např. soutěže)
finanční odměna, honorář
zkrachovat, skončit (o firmě)
36
36
UNIT 7
deadline
stock control
n
n
time or day by which something must be done
in a company or shop, the system of making certain that new
supplies are ordered and that goods have not been stolen.
konečný termín, lhůta
kontrola skladu, správa a řízení skladových zásob
37
outlay
n
výdaj (zejména ve smyslu počáteční investice)
37
output
n
37
overheads pl
pl n
37
37
37
37
payroll
retail outlet
systems engineer
VAT return
n
n
n
n
38
38
reinvest
sales force
v
n
39
shipper
n
T14
n
40
tax exposure
UNIT 8
per capita
amount of money spent for a particular purpose, especially as
a first investment in something
amount of something produced by a person, machine, factory,
country, etc.
the regular and necessary costs, such as rent and heating, that
are involved in operating a business
list of the people employed by a company
shop
person who designs and installs computer systems
declaration of Value Added Tax (= a type of tax in European
countries which is paid by the person who buys goods and
services)
invest again
all the employees of a company whose job is persuading
customers to buy their company’s products or services
person sending of goods from one place to another or
company whose job is to organise the sending of goods from
one place to another
financial commitment to pay tax
na hlavu/člověka
41
42
42
factor
capitalise on
consolidate
n
v
v
42
foreign exchange fluctuation n
if you state an amount per capita, you mean that amount for
each person
fact or situation which influences the result of something
use to your advantage
combine several things, especially businesses, so that they
become more effective
rises and falls in the currencies of other countries
42
42
gain ground (on)
niche market
make progress at the expense of
small area of trade within the economy, often involving
specialised products
rozvíjet se, posilovat na úkor někoho/něčeho
nevelký a speciální segment trhu (zejména zaměřený na prodej
speciálních výrobků či poskytování speciálních služeb)
adv
v
n
celková výroba/produkce, objem výroby
provozní náklady
výplatní listina
obchod, prodejna
systémový inženýr
přiznání k dani z přidané hodnoty
znovu investovat, reinvestovat
pracovníci v oblasti prodeje
dopravce, zasilatel, speditér
daňová povinnost
faktor
využít
konsolidovat, upevnit, posílit, zefektivnit (zejména prostřednictvím
sloučení či sjednocení)
výkyvy zahraničních měn
42
production capacity
n
total amount of resources available to achieve maximum output výrobní kapacita
42
storage and handling facility n
place or building used to store and distribute goods
43
disposable income
n
money which you can spend as you want and not the money
which you spend on taxes, food and other basic needs
43
43
distribution
join-venture partner
n
n
43
penetration
n
43
43
T15
shift
spending power
player
n
n
n
46
UNIT 9
advertising campaign
n
46
banner ad
n
46
46
brand awareness
classified ad/advertisement
n
n
46
customer loyalty
n
46
point-of-sale display
n
47
sample
n
48
barcode
n
skladovací a distribuční prostory
pohotový příjem, disponibilní příjem, příjem, který má
obyvatelstvo k dispozici na útratu (po zaplacení daní, zdravotního
a sociálního pojištění atd.)
making goods available to customers
distribuce
associate in a commercial enterprise which is undertaken jointly partner v rámci společného podniku
how much share of a particular market a company or a product
manages to achieve
change in position or direction
ability to purchase goods
important company involved in a market or industry
pronikání, průnik (ve smyslu dosažení určitého podílu na trhu)
organised programme of advertisements, usually concerning
promoting a certain product or brand
form of advertising on the World Wide Web which involves
putting a wide and short, or tall and narrow advert on an
interesting web page
knowledge of a particular make of product
small advertisement placed in a newspaper by a person
wishing to buy or sell something, offer or get employment, etc.
reklamní kampaň
when a customer favours a certain brand or company over
others (the company sometimes offers financial or other
rewards for this favouritism)
visual presentation for promotional purposes at the place where
goods are sold
group of people or things that is chosen out of a larger number
and is questioned or tested in order to obtain information about
the larger group
small rectangular pattern of thick and thin black lines of
magnetic ink printed on an item, or on its container, so that its
details can be read by and recorded on a computer system
věrnost zákazníků (určité značce)
posun, přesun
kupní síla
hráč (významná firma působící na určitém trhu/v určitém oboru)
reklama v podobě pruhu či sloupce na internetu, "banner"
povědomí o značce
řádkový inzerát či malý inzerát na tematicky rozčleněné inzertní
straně
prezentace/propagace zboží na místě prodeje
vzorek
čárový kód
48
48
48
49
exposure
scanner
target audience
survey
n
n
n
n
experience of something
device for reading information into a computer system
particular group at which advertising is aimed
examination of opinions, behaviour, etc., made by asking
people questions
vystavení (někoho něčemu)
skener
cílová skupina (na niž se zaměřuje reklama)
průzkum
50
UNIT 10
customise
v
přizpůsobit potřebám zákazníka, vyrobit na objednávku
50
50
purchase
sponsored link
n
n
make or change something according to the buyer’s or user’s
needs
something that you buy
text-based advertisement which describes an advertiser’s
website and the products and services offered
51
51
account for
brochure
v
n
činit
katalog, brožura
52
e-sale
n
form the total of something
type of small magazine that contains pictures and information
on a product or a company
sales transaction performed digitally, usually over the Internet
52
52
over-the-counter sale
recession
n
n
tradiční způsob prodeje v obchodech, pultový prodej
recese, dočasné ochabnutí ekonomiky
52
52
52
rocket
screen out
showroom
v
v
n
53
search engine
n
ordinary sales transaction in a shop
period when the economy of a country is not successful and
conditions for business are bad
rise extremely quickly
filter out/remove
large shop in which people are encouraged to look at the goods
that are on sale before buying them
computer program which finds information on the Internet by
looking for words which you have typed in
T17
pop-up box (also pop-up
ad/pop-up)
n
form of online advertising on the World Wide Web when certain reklama objevující se ("vyskakující") na webové stránce ve
websites open a new window to display advertisements
speciálním okně
T17
shop around
v
compare the price and quality of the same or a similar item in
different shops before you decide which one to buy
porovnávat nabídku, kvalitu a ceny v různých obchodech
T17
T18
take (someone) for a ride
direct response advertising
v
n
deceive or cheat (someone)
form of advertising designed to obtain a direct response
between the viewer and the advertiser: the customer responds
to the marketer directly
podvést, napálit
reklama vyzývající zákazníka k přímé reakci (např. aby si vyžádal
katalog)
UNIT 11
kupovaná věc
placený odkaz (na internetovém vyhledávači)
elektronický prodej, prodej přes internet
prudce/raketově stoupnout
vyloučit, vyřadit
velký prostor, kde je vystaveno zboží (např. v autosalonu)
internetový vyhledavač
cateringové služby (zajišťování občerstvovacích služeb) pro firmy
v
business of providing food service to businesses (usually at a
remote site)
system in which you make regular payments to an insurance
company in exchange for a fixed amount of money which will be
paid to someone you have named, usually a member of your
family, when you die
mechanically operated tool for cutting or shaping wood, metals,
etc.
get something from a particular place
when people buy a holiday home together which each person
can use for a different part of the year
gradually become less, worse, or lower
become smaller in size or amount, or fewer in number
if something halves, it is reduced by half
fall very quickly and suddenly
fall
become smaller, or make something smaller
rise very quickly to a high level
suddenly start to be successful or popular
become unable to pay what you owe, and have control of your
financial matters given, by a court of law, to a person who sells
your property to pay your debts
examine someone or something in order to judge their qualities,
success or needs
make something known publicly, or show something that was
secret
meet people who might be useful to know, especially in your job
tax liability
margin
n
n
amount of tax which must be paid to the government
amount by which revenue from sales exceeds cost of sales
daňová povinnost
marže, zisková přirážka
T19
sales pitch
n
T19
selling point
n
way of talking that is intended to persuade you to buy
something
characteristic of a product which will persuade people to buy it
prodejní slogan, náborová řeč (věty/texty mající za cíl přimět
zákazníka ke koupi zboží)
vlastnost výrobku, která vede lidi k jeho koupi
T19
sales volume
UNIT 12
n
amount of purchases made
množství prodaného zboží
54
corporate catering service
n
54
life insurance
n
54
machine tool
n
54
54
source
time-share holiday home
v
n
55
55
55
55
55
55
55
55
56
decline
dwindle
halve
plummet
recede
shrink
soar
take off
go bankrupt
v
v
v
v
v
v
v
v
v
57
appraise
v
57
disclose
v
57
network
57
T19
životní pojištění
obráběcí stroj
nalézt dodavatele/zdroj něčeho
společné užívání rekreačního objektu
klesat, upadat
zmenšit se, scvrknout se
zmenšit se/snížit se na polovinu
velmi rychle a náhle klesnout, "spadnout", "sletět"
klesat
zmenšit se, scvrknout se
rychle a výrazně stoupnout, "vyletět" nahoru
mít úspěch, chytit se
zkrachovat
hodnotit, ohodnocovat
odhalit
navazovat kontakty s užitečnými lidmi (v oblasti podnikání)
when a person in business telephones or visits a possible
customer to try to sell them something without being asked by
the customer to do so
inside a factory, office building, etc.
put back into position and make ready for use again
doorkeeper or porter services
make (someone) part of a group or team, or become part of a
group or team
when you are legally responsible for something
describes something that is neither large nor small
potential purchaser or customer
the referring of an individual to an expert for advice
examining someone or something to discover if there is
anything wrong with them/it
ask for money, information or help
find by searching or following tracks
operating
have a strong dislike for taking risks
the numbers of employees
telefonáty potenciálním zákazníkům nebo neohlášené návštěvy u
nich
n
process of looking at goods when they are being produced to
make certain that all the goods are of the intended standard
kontrola/řízení jakosti
shortage
backup plan
competency
n
n
n
when there is not enough of something
scheme ready to be used in place of or to help another
important skill that is needed to do a job
65
65
fall short
go bust
v
v
65
insight
n
65
morale
n
65
65
pay off
retrenchment
v
n
65
scenario
n
fail to reach a target
if a company goes bust, it is forced to close because it is
financially unsuccessful
(the ability to have) a clear, deep and sometimes sudden
understanding of a complicated problem or situation
amount of confidence felt by a person or group of people,
especially when in a dangerous or difficult situation
if an investment or risk pays off, it is successful
when an organisation spends less or reduces costs to avoid
losing money
description of possible actions or events in the future
nedostatek
rezervní/záložní plán
kvalifikovanost, schopnost vykonávat určitou práci,
kompetentnost
selhat, neuspět, ztroskotat
zkrachovat
58
cold-calling
n
59
59
60
60
on site
reinstall
concierge service
get on board
adv
v
n
v
60
60
60
60
60
liability
mid-size
prospect
referral
screening
n
adj
n
n
n
60
60
60
60
T22
v
v
adj
adj
n
64
solicit
track down
up and running
risk-averse
staffing level
UNIT 13
quality control
64
65
65
na místě (v závodě, ve firmě)
znovu nainstalovat
služba u vchodu/na vrátnici
stát se součástí něčeho, dostat se/proniknout někam
(právní) odpovědnost
středně velký
potenciální zákazník
doporučení
hodnocení
prosit, žádat
vystopovat, nalézt
fungující, v provozu
(značně) neochotný riskovat/podstupovat riziko
počet zaměstnanců
porozumění, hlubší pohled, vhled (do určité problematiky)
mravní uvědomění, morálka (v nebezpečné či obtížné situaci)
vyplatit se
snížení/omezení výdajů
scénář (možný budoucí vývoj událostí)
65
66
66
66
stock price
axe
in sync
layoff
n
n
adj
n
66
shortfall
n
66
turnover
67
balance sheet
n
67
current asset
n
67
67
67
debtor
depreciation
dividend
n
n
n
67
67
emerging market
fixed asset
n
n
67
goodwill
n
67
key
adj
67
67
liability
operating profit
n
n
67
overdraft
n
67
premises pl
pl n
67
pre-tax profit
n
valuation of a company’s shares
way to reduce the number of employees
at the same time or the same speed
when someone stops employing someone, sometimes
temporarily, because there is no money to pay them or because
there is no work for them
an amount which is less than the level that was expected or
needed
amount of business that a company does in a period of time
measured in terms of the amount of money obtained from
customers
statement that shows the value of a company’s assets and its
debts
something owned by a business that it does not expect to keep
for more than 12 months
someone who owes money
loss of value of an asset such as machinery over time
(a part of) the profit of a company that is paid to the people who
own shares in it
area or country where there is growing demand for goods
building, equipment or land owned by a company
cena akcií
propuštění z práce, snížení počtu zaměstnanců, "padáky"
v souladu, synchronizovaný, sladěný
propuštění ze zaměstnání (někdy dočasné) v důsledku
nedostatku práce či finančních prostředků na výplaty
value of the popularity, the regular customers, etc. of a
business calculated as part of its worth when being sold
very important and having a lot of influence on other people or
things
debt
measure of profit that a business earns on its normal operations
abstraktní hodnota už zavedené firmy
schodek, deficit
obrat
rozvaha, bilance, výkaz zisků a ztrát
oběžný prostředek (aktivum, které může být brzy spotřebováno)
dlužník
amortizace, odpisy, znehodnocování
dividenda
rozvíjející se trh (oblast či země s rostoucí poptávkou)
základní prostředek (majetek dlouhodobé a neměnné povahy)
klíčový, velmi důležitý
finanční závazek, dluh, pasivum
provozní zisk (rozdíl mezi hrubým ziskem a provozními náklady)
an amount of money that a customer with a bank account is
bankovní přečerpání
temporarily allowed to owe to the bank, or the agreement which
allows this
land and buildings owned by someone, especially by a
areál, budovy, prostory
company or organisation
money which is earned in trade or business before taxes have zisk před zdaněním
been paid
67
profit and loss account
n
financial statement that summarises the expenses, losses and
overheads of a company, used to calculate the net profit
účet hospodářského výsledku, výsledovka
67
retained earnings
pl n
nerozdělený zisk
67
T22
stock
bang their heads together
n
v
T22
T22
collate
count on
v
v
earnings which are kept by the company to invest in future
projects, market research, etc.
total amount of goods available
when two or more people get together to work out complicated
issues, usually involving some argument, before reaching a
solution
bring together different pieces of written information
be confident that you can depend on (something/someone)
T22
go on a hunch
v
T22
have a bearing on
v
T22
T22
T22
T22
T22
hunch
lucrative
mainstream
nose-dive, take a
pull figures out of the air
n
adj
adj
v
v
T22
underestimate
v
T13
spreadsheet
n
69
UNIT 14
angel
n
69
69
69
69
backer
flutter
hire
loan
n
n
v
n
sponzor, financiér, zámožná osoba ochotná investovat peníze do
nových projektů
person who gives financial support to something
sponzor, financiér; osoba, která něco finančně podporuje
small bet
malá/drobná sázka
employ someone or pay them to do a particular job
najmout někoho (na určitou práci), zaměstnat někoho
sum of money which is borrowed, often from a bank, and has to půjčka
be paid back, usually together with an additional amount of
money that you have to pay as a charge for borrowing
69
put up (money)
v
provide or lend an amount of money for a particular purpose
skladové zásoby
dát hlavy do hromady
shromažďovat, třídit a zpracovávat (např. data, informace)
počítat s něčím, spoléhat se na něco
act on an idea which is based on feeling and for which there is řídit se intuicí
no proof
have an influence on something or a relationship to something mít vliv na něco
see go on a hunch
producing a lot of money, profitable
desired by most people
fall or drop suddenly and by a great deal
choose numbers in a random way, rather than one based on
evidence or logic
fail to guess or understand the real cost, size, difficulty, etc. of
something and think it is less
computer program, used especially in business, which allows
you to do financial calculations and plans
viz go on a hunch
lukrativní, výnosný
žádaný většinou lidí, hlavní
prudce klesat, letět střemhlav dolů
cucat si čísla z prstu
podceňovat
tabulkový procesor (počítačový program)
wealthy person who invests money in new business projects
poskytnout nebo půjčit peníze (na určitý účel)
cost more money than is received from sales
support a person, organisation or activity by giving money,
encouragement or other help
take legal action against a person or organisation
amount of money a company has lost during a particular period
of time
whether something can be done, made or achieved
attracting a lot of attention and interest from the public and
newspapers, television, etc.
design or symbol used by a company to advertise its products
pohybovat se ve ztrátě, skončit ztrátou
sponzorovat
consisting of a mixture of various things which are not usually
connected with each other
balance one influence against an opposing influence, so that
there is no great difference as a result
likely to make money
very profitable business or part of the business
rozličný, různý
69
69
run at a loss
sponsor
v
v
69
70
sue
deficit
v
n
70
70
feasibility
high-profile
n
adj
70
logo
n
70
miscellaneous
adj
70
offset
v
T23
T23
bankable
cash cow
adj
T23
running costs
pl n
T24
executive summary
n
money you need to spend regularly to keep a system or
organisation functioning
overview of the main points of a business plan or proposal
T24
T24
reap the benefits
stock exchange
v
n
get the benefit, etc. that is the result of your own actions
place where shares in companies are bought and sold
mít z něčeho prospěch
akciová burza, burza cenných papírů
72
72
UNIT 15
bank charge
bookkeeping
n
n
bankovní poplatek
účetnictví
72
72
cash
credit limit
n
n
sum of money paid by a customer for a bank’s services
job of keeping a record of the money that has been spent or
received by a business
money which is immediately available
maximum amount of money a bank will allow you to borrow
72
credit worthiness
n
úvěruschopnost, číselně vyjádřená schopnost člověka splácet
úvěr
72
factoring
n
72
outgoings
pl n
calculation of someone’s ability to pay back money which they
have borrowed creditor (p 67) someone to whom money is
owed
system of buying debts for less than they are worth and then
obtaining payment for them from the debtors
amounts of money that regularly have to be spent
zažalovat někoho, podat na někoho žalobu
deficit, schodek
proveditelnost
vzbuzující velký zájem veřejnosti a médií; populární
logo
kompenzovat, vyvážit
představující určitou záruku výdělku
"dojná kráva", dlouhodobě zisková podnikatelská aktivita či
projekt
provozní náklady
shrnutí hlavních bodů podnikatelského záměru či projektu
hotovost
úvěrový limit
skupování dluhů (za hodnotu nižší než dlužná částka a následné
vymáhání celé částky od dlužníka)
(pravidelné) výdaje, náklady, režie
72
overtrading
v
operating a business while not having enough money to pay
creditors and employees
something which controls what you do by keeping you within
particular limits
book in which a company or shop keeps a record of customers’
orders
used to describe costs which are so high they are difficult to
pay, and which are often used to punish someone or limit their
activities
without official permission
be able to do something, usually because you have the
necessary experience, authority or money
pay all the money you owe
payment or business deal
lengthen the period of time before you have to pay back the
money you have overdrawn
valuable letter which, for an additional charge, can protect the
sender against loss
stavy, kdy není dostatek hotovosti na platby
dodavatelům/věřitelům a zaměstnancům; přeobchodování
zábrana, překážka
73
constraint
n
73
order book
n
73
punitive
adj
73
74
unauthorised
be in a position to
adj
v
74
74
T25
settle your account
transaction
expend your overdraft
v
n
v
T25
registered leer
n
76
UNIT 16
lease
n
legal agreement in which you pay money in order to use a
building, piece of land, vehicle, etc. for a period
part of a contract which punishes the person or organisation
doing the work if it is not completed on time
contract between two businesses where one agrees to provide
a service to the other, or between a landlord and a tenant
pronájem
76
penalty clause
n
76
service agreement
n
77
bargaining point
n
something which someone else wants that you are willing to
lose in order to reach an agreement
něco, co jsme ochotni obětovat (od čeho jsme ochotni ustoupit)
ve prospěch protistrany, aby bylo dosaženo dohody
77
compromise
n
agreement in an argument in which the people involved reduce kompromis
their demands or change their opinion in order to agree
77
deadlock
n
77
envision
v
situation in which agreement in an argument cannot be reached patová situace
because neither side will change its demands or accept the
demands of the other side
form a mental picture of something, typically something that
předvídat
may occur or be possible in the future
kniha objednávek, kniha zakázek
"kárný", "trestný" (např. o poplatcích, která jsou záměrně vysoké,
aby někoho za něco potrestaly nebo omezily jeho aktivity)
neoprávněný
být stavu/s to (něco udělat)
splatit/vyrovnat dluh
transakce
prodloužit dobu splatnosti bankovního přečerpání
doporučený dopis
penalizační ustanovení
dohoda o poskytování služeb, nájemní smlouva
77
horse-trading
n
77
leverage
n
78
78
in line with
leaseholder
adv
n
79
79
79
79
draw up
get down to business
get (something) straight
jot down
v
v
v
v
79
landlord
n
T27
buzz session
n
T27
v
T28
knock (something) off the
price
deposit
T28
T28
evict
lump sum
v
n
sum of money which is given in advance as part of a total
záloha
payment for something
force someone to leave somewhere
dostat výpověď z prostor, vystěhovat
sum of money that is paid in one large amount on one occasion jednorázová platba
T28
v
pay, especially unwillingly
neochotně zaplatit, "vypláznout"
82
shell out
UNIT 17
camaraderie
n
kamarádství
82
competitive
adj
82
82
field
lay off
n
v
82
outperform
v
82
peer group
n
82
underpaid
adj
feeling of friendliness towards people with whom you work or
share an experience
competitive prices, services, etc. are as good as, or better than,
other prices, services, etc.
area of activity or interest
stop employing (someone), sometimes temporarily, because
there is no money to pay them or because there is no work for
them
do well in a particular job or activity compared to others of a
similar type
people who are approximately the same age as you and come
from a similar social group
paid less than the market rate
n
negotiation which requires bargaining and each side reducing
their demands
power to influence people and get the results you want
handlování, handrkování
organised at the same level as
person who pays the owner of a piece of land, a building, etc. in
order to be able to use it
prepare something, usually something official, in writing
start talking about the subject to be discussed
understand correctly, or make something clear
write something quickly on a piece of paper so that you
remember it
person or organisation that owns a building or an area of land
and is paid by other people for the use of it
activity where a group of people make lots of suggestions
quickly
give a discount off the price
ve shodě s
nájemce
"páka", moc přesvědčit lidi a dosáhnout požadovaných výsledků
koncipovat, načrtnout, sestavit
přikročit k věci
správně pochopit
poznamenat si něco
pronajímatel
sezení, při němž skupina lidí rychle přichází s různými nápady
srazit něco z ceny
konkurenceschopný
oblast
propustit (někdy jen dočasně) ze zaměstnání (v důsledku
nedostatku práce nebo peněz na výplaty)
podávat lepší výkony než někdo jiný, předčít
skupina osob podobného věku a společenského postavení
nedostatečně placený, finančně podhodnocený
83
83
83
adversarial
approach
assembly
adj
n
n
involving opposition or disagreement
way of considering something
process of putting together the parts of a machine or structure
nepřátelský
přístup
montáž
83
assembly line
n
line of machines and workers in a factory which a product
moves along while it is being built or produced. Each machine
or worker performs a particular job, which must be completed
before the product moves to the next position in the line
montážní linka
83
cipher
n
a person or group of people without power, but used by others
for their own purposes, or someone who is not important
nula, nicka, bezvýznamný či bezmocný (a zneužívaný) člověk
83
impact
n
dopad, vliv
83
reward
n
83
subcontractor
n
83
84
transactional
peak
adj
v
powerful effect that something, especially something new, has
on a situation or person
something given in exchange for good behaviour or good work,
etc.
person or company that does part of a job which another person
or company is responsible for
in a way that is a direct business exchange
reach the highest, strongest or best point, value or level of skill
84
trend
n
85
absenteeism
n
85
85
85
sabotage
shop-floor worker
union (also trade union)
n
n
n
85
white-collar worker
n
85
work–life balance
n
T29
across the board
adv
T29
perk
n
odměna
subdodavatel
transakční
vrchol
general development or change in a situation or in the way that trend
people are behaving
employees not being at work when they should be
nepřítomnost v zaměstnání (v době, kdy by dotyčný přítomen být
měl), absentérství
intentional damage to machines, buildings, etc.
sabotáž
worker in a factory (the factory is the shop floor)
dělník v továrně
organisation that represents the people who work in a particular odborová organizace
industry, protects their rights, and discusses their pay and
working conditions with employers
person who works in an office or at a professional job, rather
administrativní pracovník, duševně pracující (jako protiklad k
than one who works with their hands
dělníkovi)
amount of time you spend at work compared with your free time čas strávený v práci v porovnání s volným časem
happening or having an effect on people at every level and in
every area
advantage or benefit given to an employee in addition to their
salary, e.g. private health care or a company car
všeobecně rozšířený
výhoda navíc k platu (firemní vůz, penzijní připojištění atd.)
T29
sick leave
n
absence from work because of illness
pracovní neschopnost, nepřítomnost v práci z důvodu nemoci
T29
n
the careful watching of a person or place
dozor, dohled
86
86
surveillance
UNIT 18
blue-collar worker
freelancer
n
n
(nekvalifikovaný) tovární dělník
nezávislý pracovník, osoba "na volné noze"
86
86
knowledge worker
self-employed
n
adj
86
86
semi-skilled
temp
adj
n
86
union rep
n
worker who does unskilled work rather than office work
worker who does particular pieces of work for different
organisations, rather than working all the time for a single
organisation
person whose work requires specialist knowledge
not working for an employer but finding work for yourself or
having your own business
having or needing only a small amount of training
person employed to work for a short period, especially in an
office, while another person is absent or when there is extra
work
worker elected by workers in a factory or business to represent
them in discussions with management
87
downsize
v
zmenšit (organizaci/firmu snížením počtu zaměstnanců), zeštíhlit
87
87
88
place a premium on
technophobe
teleworking
v
n
88
88
flexible working
home working
n
n
88
job sharing
n
89
career break
n
if you downsize a company or organisation, you make it smaller
by reducing the number of people working for it, and if it
downsizes, it becomes smaller in this way
especially value
person who dislikes or fears new technology
the activity of working at home, while communicating with your
office by telephone, fax or computer
working without strict times for starting and finishing
working at home, while communicating with your office by
telephone, fax or computer
doing part of a job with someone else, so that each person
works part-time
period in which a person decides to leave their job temporarily
T30
T30
T31
T31
career continuity
overtime
cut of the profits
loss adjuster
n
v
n
n
ability to continue your professional career
extra payment for working beyond the usual time
share in the profits
person who works for an insurance company and decides how
much money should be paid out in each case of something
having been damaged or lost
možnost pokračovat v kariéře/profesi
přesčas
podíl na zisku
likvidátor pojistných událostí
pracovník se speciálními znalostmi
samostatně výdělečně činný
částečně kvalifikovaný, polokvalifikovaný
výpomocná síla (zejména kancelářská), osoba najímaná na
záskok
zástupce odborů (zaměstnanec zvolený ostatními zaměstnanci,
aby je reprezentoval při jednáních s vedením firmy)
klást důraz, obzvláště si cenit
osoba obávající se nové techniky, "technofob"
práce doma, kdy pracovník komunikuje s firmou prostřednictvím
telefonu, faxu a počítače
pružná pracovní doba
práce doma, kdy pracovník komunikuje s firmou prostřednictvím
telefonu, faxu a počítače
rozdělení práce na plný úvazek mezi několik pracovníků
zaměstnaných na částečný úvazek
kariérní pauza/přestávka
obvyklý plat za určitou práci
burzovní makléř
T31
T31
going rate
stockbroker
n
n
standard rate of payment for a particular job
person or company that buys and sells stocks and shares for
other people
91
91
91
UNIT 19
buoyant
labour intensive
natural wastage
adj
adj
n
healthy and strong
zdravý a silný
needing a lot of workers
náročný na lidskou práci
reduction in the number of people who work for an organisation přirozený úbytek zaměstnanců
which is achieved by not replacing those people who leave
91
voluntary redundancy
scheme
n
arrangement when a company needs to reduce its workforce
and some employees choose to be made redundant (because
they have found another job or would like to stop working)
dobrovolný odchod z firmy (v případě nadbytku zaměstnanců)
92
excess production capacity
n
ability of a factory to produce more than it actually does
nevyužitá výrobní kapacita
92
glitch
n
drobná závada/porucha
92
92
92
hire and fire
lead time
product-led
v
n
adj
92
92
retool
stockpile
v
v
small problem or fault that prevents something from working
well
employ and dismiss
time needed to design and develop a new product
activities are determined by the requirements of the product (as
opposed to customer-led or marketing-led)
change or replace machinery in a factory
build up a large store of goods which have not been sold yet
93
symposium
n
occasion at which people who have great knowledge of a
particular subject meet in order to discuss a matter of interest
sympozium
T32
churn out
v
chrlit
T32
T32
T32
T32
T32
downside
gadget
manufacturing base
shift
vagaries
n
n
n
v
pl n
produce large amounts of something quickly, usually of low
quality
disadvantage of a situation
small device or machine with a particular purpose
all the companies producing goods in a country or region
sell
any of a set of unusual or unexpected events or changes that
have an effect on someone
94
UNIT 20
incentive payment
n
financial reward to stimulate action from staff or customers
finanční pobídka
přijímat a propouštět
doba potřebná k vývoji nového výrobku
vedený/určovaný výrobkem
vyměnit strojní zařízení továrny
hromadit výrobky ve skladu
nevýhoda/nevýhody, rub, odvrácená strana
přístroj, zařízení
výrobní základna
zde prodat
výkyvy, vrtochy
show that you believe in something by spending/or investing
money
develop again all the details of a plan for doing something
nemlít pusou na prázdno (a finančně se odměnit)
v
v
collection of benefits offered to an employee who is relocating
to another town, city or country for their work
finish all your work
give someone more work to deal with
soubor (balíček) výhod poskytovaných zaměstnanci ochotnému
se přestěhovat
"mít čistý stůl", mít splněné všechny úkoly
přidat někomu práci, doslova "naložit někomu víc na talíř"
n
official or accepted set of actions used to keep people safe
bezpečnostní opatření
workstation
breadwinner
n
n
area in a workplace where one person works
pracoviště
member of a family who earns the money that the family needs živitel rodiny
T34
close down
v
zavřít, zrušit (firmu)
T34
package
n
T35
T35
cut back
legal entitlement
v
n
T35
T35
T35
one-off payment
out of pocket
outplacement service
n
adj
n
if a business or organisation closes down, or someone closes it
down, it stops operating
related group of things when they are offered together as a
single unit
use in smaller amounts
something that, in law, you have the right to do or have, or when
you have the right to do or have something
money that is paid only once
having less money than you started with
professional service to help redundant employees to search for
a new job, paid for by the former employer
T33
point on the pay scale
n
position on the salary scale which shows different rates of pay
depending on your job and your seniority
stupeň na platové stupnici
100
UNIT 21
corporate social
responsibility (CSR)
n
proposal that organisations should be obliged to make
společenská odpovědnost firmy
decisions based not only on financial/economic factors but also
on the social and environmental consequences of their activities
100
100
discharge a debt
ethics pl
pl n
100
101
faulty
advocate
adj
n
95
v
96
put your money where your
mouth is
reformulate
96
resettlement package
n
T33
T33
T33
get your desk clear
put more on someone’s
plate
safety procedure
T33
T34
v
pay a debt completely
a system of accepted beliefs which control behaviour, especially
such a system based on morals
not perfectly made or not working correctly
person who supports an idea (or product)
přeformulovat, přepracovat, reorganizovat, změnit
balíček (např. výhod)
snížit, omezit (např. počet zaměstnanců)
právní nárok
jednorázové finanční vyrovnání
(být na něčem) škodný
odborné služby mající za účel pomoci nadbytečným pracovníkům
nalézt novou práci, služby v oblasti outplacementu
splatit/vyrovnat dluh
etika
vadný
obhájce, zastánce
101
benefits
pl n
101
101
better off
knock-on effect
adj
n
101
101
101
premise
progressive
recycle
n
adj
v
101
101
regulation
stakeholder
n
n
101
102
102
102
unethical
break even
economic downturn
pursuit
adj
v
n
n
102
slip
v
103
103
compliance
mandatory
n
adj
103
word of mouth
n
T36
crop
n
T36
subsidy
n
T36
trade tariff
n
104
104
104
105
105
105
UNIT 22
acquisition
double-digit
sustained
diverse footprint
expertise
line of business
n
adj
adj
n
n
n
things such as medical insurance that employees receive in
addition to money
richer
when an event or situation has a knock-on effect, it indirectly
causes other events or situations
idea or theory on which a statement or action is based
encouraging change in the way that things are done
collect and treat rubbish in order to produce useful materials
which can be used again
official rule
person such as an employee, customer or citizen who is
involved with an organisation and therefore has an interest in its
success
not morally acceptable
make neither a loss nor a profit doing business
reduction in a country’s financial activity
when you try to achieve a plan, activity, or situation, usually
over a long period of time
go into a worse state, often because of lack of control or care
příplatky a další výhody ke mzdě/platu, benefity
when people obey an order, rule or request
describes something which must be done, or which is
demanded by law
people telling each other how good a product is
poslušnost, povolnost
povinný, zákonem či jiným způsobem vyžadovaný
(total amount gathered of) a plant such as a grain, fruit or
vegetable grown in large amounts
money given as part of the cost of something, to help or
encourage it to happen
tax collected by a government on goods coming into or
sometimes going out of a country
buying new companies
number with two digits (i.e. between 10 and 99inclusive)
continuing for a long time
varied area over which something is present
high level of knowledge or skill
particular kind of commercial enterprise
bohatší
nepřímý důsledek/dopad/vliv
premisa
progresivní, pokrokový
recyklovat
předpis
jakákoli osoba, která má zájem na prosperitě firmy (zaměstnanec,
zákazník, občan…), zainteresovaná osoba
neetický, mravně nepřijatelný
být v rovnováze (situace, kdy příjmy přesně pokryjí výdaje)
ekonomický pokles
usilování o něco
upadat, jít dolů, zhoršovat se
ústní reklama (spokojení zákazníci informující o určitém produktu
či službě jiné lidi)
úroda, plodina
subvence, podpora, finanční pomoc
clo, celní tarif
koupě (jedné firmy jinou)
dvouciferný
trvalý
široká geografická působnost
odborné znalosti
oblast podnikání
the combined power of a group of things when they are working
together which is greater than the total power achieved by each
working separately
meeting where information and instructions are given
handful
regular customers
Financial Times Stock Exchange 100 index; the main measure
of the amount by which the leading 100 shares sold on the
London Stock Exchange have gone up or down in value
součinnost, společné působení, synergie
v
n
judge the value or character of someone or something
direct and straightforward way of communicating with others
hodnotit
otevřenost, upřímnost
surge
quarterly
alignment
v
adv
n
prudce stoupnout
čtvrtletně, kvartálně
sjednocení, jednota
T37
T37
T37
calibre
leafleting
management reporting
n
n
n
T37
ongoing
adj
T37
T37
T37
realise
supply base
take over
v
n
v
increase suddenly and greatly
once every three months
agreement between people who want to work together because
of shared interests or aims
degree of quality or excellence of someone
giving out leaflets to people
monthly report(s) on financial performance produced by
management for shareholders
continuing to exist or develop, or happening at the present
moment
change into money by selling
range of suppliers and potential suppliers
get control (of a company) by buying most of its shares
T38
supervision
n
109
109
UNIT 23
in the pipeline
patent
adv
v
aktivně připravovaný
patentovat
110
economies of scale pl
pl n
being planned and developed
register the official legal right to make or sell an invention for a
particular number of years
where the costs of production fall as a business grows in size
111
ground-breaking
adj
105
synergy
n
106
106
106
106
briefing
clutch
customer base
FTSE
n
n
n
n
106
106
rate
straight talking
106
107
T37
stručná informativní porada, instruktáž, brífink
hrst, několik
zákaznická základna
jeden z burzovních indexů listu Financial Times (počítá se na
základě změn cen akcií stovky nejvýznamnějších firem
obchodovaných na londýnské burze)
přeneseně kalibr, formát
rozdávání letáků
(měsíční) zprávy managementu (pro akcionáře)
probíhající
získat (hotovost prodejem)
dodavatelská základna
finančně ovládnout/převzít (nějakou firmu získáním většiny jejích
akcií)
when someone watches a person or activity and makes certain dozor, dohled, kontrola
that everything is done correctly, safely, etc.
úspory z rozsahu výroby, úspory zavedením velkovýroby
if something is ground-breaking, it is very new and a big change průlomový
from other things of its type
T40
get off the ground
v
T40
global presence
n
T40
n
114
presence
UNIT 24
contingency plan
if a plan or activity gets off the ground or you get it off the
úspěšně začít, zdařit se, doslova "odrazit se od země"
ground, it starts or succeeds
if a company has a global presence, it sells its products all over globální/celosvětová přítomnost/působení
the world
see global presence
přítomnost, působení
n
programme of action designed for handling possible
plán pro nečekané situace/události, plán pro všechny případy
114
have your hands in the till
v
steal money from the place where you work
okrádat firmu/zaměstnavatele (doslova "mít ruce v pokladně")
114
115
115
trade away
come under scrutiny
get a bad press
v
v
v
pass on to someone else
subject to careful and thorough examination
receive criticism from the media
zbavit se
být podrobně zkoumán
být kritizován v médiích, mít špatnou publicitu/mediální obraz
T42
limited liability company
n
if this type of business goes bankrupt, then the owners will only s ručením omezeným
risk the money they have invested in the company
T41
marketing-led
adj
influenced by customers’ needs (as opposed to being productled)
© Cambridge University Press 2006
určovaný potřebami zákazníků/trhu

Podobné dokumenty

Stáhnout materiál Business English

Stáhnout materiál Business English a meeting of a group of people for discussion or training a machine used for cutting documents into very small pieces a small piece of equipment used to fix papers together by pushing a small piece...

Více