Svaz chovatelů českého strakatého skotu Rada Plemenné knihy

Komentáře

Transkript

Svaz chovatelů českého strakatého skotu Rada Plemenné knihy
Svaz chovatelů českého strakatého skotu
Rada Plemenné knihy
U Topíren 2, 170 41 PRAHA 7
V Praze, dne 27.2.2006
Věc: Metodický pokyn pro odchovny plemenných býků
Metodický pokyn pro odchovny plemenných býků
Posláním odchoven je přezkoušet za standardních podmínek růstovou schopnost
plemenných býčků ze záměrného připařování matek býků.
Test v odchovně
plemenných býků musí absolvovat každý býk českého strakatého plemene, který má
být předveden k základnímu výběru. Údaje získané o vlastní užitkovosti býků jsou
využity pro odhad plemenných hodnot masné užitkovosti. Růstová schopnost se
zjišťuje v odchovnách plemenných býků zkouškou vlastní užitkovosti.
Hlavní zásady zkoušky vlastní užitkovosti:
a) býčci se nakupují do odchoven do věku 120 dnů
b) zkouška začíná 121 dnem a končí 365. dnem věku býka
c) nakoupení býčci se umisťují v přijímacím oddělení individuálně nebo ve
vyrovnaných skupinách s ohledem na věk a hmotnost, v jednom kotci může
být maximálně 15 ks
d) v průběhu vlastního testu jsou býci ustájení vazně nebo volně ve skupinách v
počtu maximálně 15 ks a s minimální věkovou diferencí
e) výživa býků je založena na zkrmování objemných krmiv, jadrné směsi a je
v souladu s normovanou potřebou živin pro denní přírůstek min. 1300 – 1400
g
f) příprava býků pro předvedení na výběr zahrnuje ošetření paznehtů, úpravu
srsti, aplikaci nosního kroužku a přípravu na vlastní předvedení
Zkouškou vlastní užitkovosti se zjišťují:
a) hmotnost vážením s přesností na 1 kg minimálně
1. při umístění býčků do odchovny
2. ve věku 121 ± 3 dny
3. každý měsíc
4. 365 ± 3 dny
5. před výběrem pro plemenitbu (do 7 dnů před výběrem)
a to vždy ve dvou po sobě jdoucích dnech ve stejnou denní dobu a ze
získaných hodnot se vypočítá průměr
b) průměrný denní přírůstek, kdy za období zkoušky vlastní užitkovosti se
nedělají srážky na nakrmenost a pro výpočet přírůstků od narození do výběru
pro plemenitbu se jednotně odpočítává živá hmotnost při narození 40 kg
c) tělesné rozměry ve věku 365 ± 3 dny, tj. na konci zkoušky vlastní užitkovosti:
povinné:
- výška v kříži, obvod hrudníku, šířka pánve, délka pánve
volitelné:
- délka těla, výška v kohoutku
Evidence v odchovně plemenných býků:
Evidenční karta býka, popřípadě počítačová evidence, obsahuje údaje o odchovu
býka a zakládá se bezprostředně po nákupu býčka. Do karty, popřípadě počítačové
databáze, se evidují všechny zjišťované údaje o hmotnosti, tělesných rozměrech a
zdravotním stavu a uzavírají se ke dni výběru pro plemenitbu tak, že se vypočítá
průměrný denní přírůstek hmotnosti
1. v přípravném období
2. v období zkoušky vlastní užitkovosti od 121 dne věku do 365 dnů
3. v období od narození do výběru pro plemenitbu
Výpis o býku z počítačové databáze, je podkladem pro uznané chovatelské sdružení
při hodnocení býka, jehož výsledek se jménem a adresou majitele (kupujícího) se do
databáze doplní. Evidenční záznamy vybraných i vyřazených býků (i během
odchovu) se soustřeďují u provozovatele odchovny, předávají se uznanému
chovatelskému sdružení a jsou podkladem pro stanovení selekčních kriterií,
zpracování a jednorázová šetření.
Výsledky zkoušek vlastní užitkovosti se vyhodnocují:
a) pro selekci býků na vlastní růstovou schopnost, včetně výpočtu vlastní PH pro
růstovou schopnost.
b) v kontrole dědičnosti masné užitkovosti pro výpočet souhrnného indexu
masné užitkovosti
1. Sledované ukazatele o růstu býků se posuzují ve vztahu ke všem býkům
plemen kombinovaného typu, kteří dokončili test za posledních 12 měsíců; za
vrstevníky jsou považováni i všichni býci aktuálního výběru, průměrný denní
přírůstek hmotnosti býka v období zkoušky a odchylka od průměrné hodnoty
vrstevníků se uvádí v gramech a zaznamenává se na evidenční kartě o
odchovu býka.
2. Hlavní selekční ukazatele na růstovou schopnost jsou:
a) průměrný denní přírůstek hmotnosti v období zkoušky
b) kapacita těla a tělesný rámec vyjádřený výškou v kříži ve 365 dnech
3. Doplňující selekční ukazatele
a) hmotnost býka ke dni výběru pro plemenitbu
b) průměrný denní přírůstek hmotnosti od narození do výběru
c) vlastní plemenná hodnota pro růst
4. Selekční hranice pro zařazení do plemenitby:
a) pro ukazatel průměrného denního přírůstku v období zkoušky vlastní
užitkovosti: minimálně x - 0,5 s
b) hodnocení kapacity těla minimálně 75 body (výška v kříži 128 cm a více)
5. Hodnotitel může udělit výjimku jen v případech jednorázového, krátkodobého
onemocnění a následného snížení přírůstku.
6. Variačně statistické hodnoty selekčních ukazatelů zpracovává příslušná
oprávněná osoba a výsledky dává k dispozici hodnotiteli.
n∑ x 2 − (∑ x )
2
δ=
n ⋅ (n − 1)
, kde
n je počet prvků množiny přírůstků, x jsou jednotlivé přírůstky
Do množiny vrstevníků vstupují býci, kteří prošli výběry rok zpětně včetně aktuálního
výběru.

Podobné dokumenty

Svaz chovatelű ćeského strakatého skotu chovný cíl a standard b d

Svaz chovatelű ćeského strakatého skotu chovný cíl a standard b d býku. Žádoucí je určit pro testovací připařování nejméně 20 % z počtu I. inseminací a uplatnit ho přednostně u prvotelek. • Po skončení periody testovacího připařování se přeruší využití býka na do...

Více

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 Na mezinárodní úrovni spolupracuje SCHLK s organizací LIF ( Lipizzan international federation ), jejímž je také SCHLK členem. LIF sdružuje všechny významné chovatelské svazy a hřebčíny chovající li...

Více

Návrh konstrukce odchovny – 4. dil

Návrh konstrukce odchovny – 4. dil Topné těleso je řízeno spínáním triaku v nule pomocí mikrokontroléru. Pomocí obvodu generujícího přerušení o frekvenci 100Hz je mikrokontrolér schopny řídit spínání triaku 0-100% po 1%. Otáčky vent...

Více

Genetické hodnocení skotu

Genetické hodnocení skotu Po jednotlivých skupinách znaků Nejdřív exteriér Souběžně mléko, minimálně 2 roky neveřejný souběh Samostatné CZ žebříčky i index, min do doby plného propojení (ca 5-7 roků)? Oficiální zveřejňování...

Více

Vogelpark Walsrode

Vogelpark Walsrode anglicky   mluvící   průvodce, zaměstnanec   parku, se   kterým   jsme   dále   procházeli   zázemí   odchoven, líhní   a přípravu   potravy   pro   zdejší   ptactvo. Velká   hala, kde   se   pokrm...

Více