Pilotní ověření systému popularizace technických a

Komentáře

Transkript

Pilotní ověření systému popularizace technických a
Objednatel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
IČ: 00022985
Poskytovatel:
Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 617/9
611 37 Brno
IČ: 00216224
Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů
vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů
v rámci realizace IPN Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO)
smlouva č. j.: MSMT-32803/2012-34
Závěrečná zpráva
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
Obsah
1. Úvod ........................................................................................................................................................................................3
1.2 Cíl pilotního projektu ................................................................................................................................................ 4
1.3 Náplň činnosti Poskytovatele ................................................................................................................................... 4
2. Hodnocení a realizace jednotlivých aktivit ..............................................................................................................................6
a. Přírodovědné korespondenční semináře ................................................................................................................... 6
a.I Korespondenční matematický seminář BRKOS ..........................................................................................................6
a. II. Chemický korespondenční seminář ViBuCh .............................................................................................................9
a. III. Korespondenční ekologický seminář KEKS ............................................................................................................12
b. Matematický korespondenční seminář pro ZŠ (KoMaR – korespondenční matematické rébusy) ........................... 15
c. Fyzikální programy na středních školách .................................................................................................................. 18
d. Internetová matematická soutěž pro týmy studentů SŠ .......................................................................................... 21
e. Fyzikální praktikum pro studenty středních škol ...................................................................................................... 24
f. Matematický kurz pro maturanty ............................................................................................................................. 29
g. Fyzikální kavárna ...................................................................................................................................................... 32
h. Fyzikální praktikum nobelovských experimentů ...................................................................................................... 36
i. Podpora studentů MU vedoucích motivační semináře pro žáky na středních školách ..........................................….40
3. Publicita .................................................................................................................................................................................45
4. Udržitelnost ...........................................................................................................................................................................50
5. Hodnocení plnění ..................................................................................................................................................................54
6. Doporučení pro další realizace .............................................................................................................................................57
Přílohy .......................................................................................................................................................................................58
a. Zdůvodnění počtu zapojených účastníků a tabulková část ...................................................................................... 59
b. Tiskové zprávy .......................................................................................................................................................... 64
c. Pozvánky ................................................................................................................................................................... 71
d. Články o akcích……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...80
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
2
1. Úvod
V této zprávě popisujeme naše zkušenosti s aktivitami realizovanými od srpna do října roku
2012 v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických
a přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je
součástí IPN Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO), reg. č.
CZ.1.07/4.2.00/06.0005. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
V kapitole druhé, nazvané Hodnocení jednotlivých aktivit, se věnujeme zhodnocení
aktivitv následující struktuře:
1. Popis realizace jednotlivých kroků
2. Hodnocení realizací jednotlivých aktivit
2.a) Výhody, pozitiva, úspěchy
2.b) Nevýhody, negativa, kritické momenty
2.c) Dopad na cílovou skupinu
3. Zobecnění a doporučení pro další realizaci, např. v jiných projektech nebo ve výuce
4. Publicita
Počty účastníků a zapojených skupin uvádíme v příloze Kvantifikace ve formě tabulek
prezentujících:
1. počet účastníků aktivity
2. počet organizátorů – VŠ pedagogů
3. počet organizátorů – SŠ pedagogů
4. počet organizátorů – VŠ studentů
5. počet organizátorů – SŠ studentů
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
3
1.2 Cíl pilotního projektu
Cílem pilotního projektu bylo vytvoření systému popularizace technických
a přírodovědných oborů vytvářením přímých vazeb vysokých škol zajišťujících vzdělávání
v technických a přírodovědných oborech na střední a základní školy.
Základním cílem proto bylo připravit zázemí pro realizaci aktivit: ustanovit organizační týmy,
připravit náplň aktivit po obsahové stránce a zajistit také hladký průběh aktivit. Dále aktivity
zhodnotit, popsat jejich pozitiva i negativa za účelem další realizace aktivit.
Cílem organizátorů aktivit bylo ukázat žákům a studentům, že přírodní vědy jsou zajímavým
a perspektivním oborem, který nabízí perspektivní studium i uplatnění.
Při všech aktivitách bylo cílem představit studentům nabídku studijních oborů fakulty,
seznámit je s univerzitním prostředím a vzbudit v nich zájem o studium přírodovědných
a technických oborů.
Konkrétním edukačním cílem přírodovědných a matematických seminářů realizovaných
poskytovatelem bylo přiblížit žákům středních a základních škol (SŠ a ZŠ) zajímavé problémy
moderní vědy a způsoby jejich řešení, s nimiž se obvykle v běžné výuce na ZŠ nebo SŠ
nesetkají.
1.3 Náplň činnosti Poskytovatele
Náplní činnost Poskytovatele bylo prostřednictvím projektového týmu iniciovat a udržovat
aktivní spolupráci vysoké školy se základními a středními školami při popularizaci
technických a přírodovědných oborů. Popularizace probíhala aktivní účastí vyučujících a
studentů VŠ na výuce škol nižších stupňů vedené zážitkovou a badatelsky orientovanou
formou.
Náplň činnosti se stala doplněním výuky ZŠ a SŠ prostřednictvím korespondenčních (či
internetových) seminářů a kurzů v různých vědeckých oblastech, umožňujících distančním
způsobem navázat kontakt s motivovanými studenty různých typů škol bez geografického
omezení. Jednotlivé aktivity tak fungovaly jako vhodný doplněk výuky na základních a
středních školách. V případě aktivit vyžívajících laboratoří a technického vybavení PřF MU
jsme nabídli své špičkové vybavení školám nižších stupňů k dispozici, aby zde mohli
realizovat experimenty, na které jejich vybavení nestačí.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
4
Dalším typem náplně činnosti byly volnočasové, popularizační a motivační aktivity a
soutěže, vedené pedagogy a studenty VŠ na ZŠ a SŠ a v jiných prostorách. Uskutečnily se
zážitkové vzdělávací víkendy s důrazem na aktivní zapojení účastníků.
Do organizace aktivit byli zapojeni studenti odborných i učitelských oborů PřF MU. Tato
činnost byla formou velmi intenzivní a aktivní pedagogické praxe, posilovala pedagogické
a organizační schopnosti vysokoškolských studentů i jejich schopnost práce s lidmi a byla tak
dobrou přípravou na jejich profesní život. Tuto přípravu vhodně doplnila aktivita pod
písmenem „i“, kterou byl kurz rozvíjející pokročilé pedagogické dovednosti zaměřené na
plánování, přípravu a realizaci pedagogického procesu, určený primárně pro organizátory
kurzů z řad student odborných i učitelských oborů.
V rámci jednotlivých organizovaných aktivit se setkávali pedagogové ZŠ a SŠ.
Společnými setkáváními se rozvíjela spolupráce se základními a středními školami při
popularizaci a propagaci přírodovědných oborů, byly navazovány vazby uvnitř oborových
komunit a v neposlední řadě se rozvíjel prostor pro komunikaci mezi učiteli přírodovědných a
technických oborů a vysokoškolskými i středoškolskými studenty.
Díky těmto vazbám došlo k postupnému rozšiřování oborových komunit, které jsou důležité
i pro budoucí udržitelnost aktivit. Jak dokládají naše zkušenosti z podobných aktivit, často se
totiž z účastníků kurzů a seminářů stávají organizátoři těchto aktivit, a tak je možné
organizovat semináře a další aktivity dlouhodobě.
V tom, že se podařilo vytvořit síť organizátorů, kteří jsou ochotni se aktivitám věnovat
i v budoucnu, je velký přínos plnění této zakázky. Zakotvení seminářů „pod jednou střechou“
MU rovněž umožnilo sjednocené řešení administrativy, propagace apod.
Byly připraveny výukové a metodické materiály.
Ukázky výukových a metodických materiálů jsou součástí přiloženého CD.
Aktivně byli zapojeni zaměstnavatelé absolventů v našem regionu.
Do popularizačních aktivit byli z řad zaměstnavatelů absolventů TPO aktivně zapojeny
instituce typu MU a partnerských středních škol a dále učitelé základních i středních škol,
jejichž prostřednictvím byli žáci osloveni k účasti na vybraných aktivitách. Za zaměstnavatele
považujeme zapojené školy. Jedná se o učitele gymnázia Brno na tř. kpt. Jaroše, kteří přímo
koordinovali některé aktivity (komár) a podíleli se na dalších (kurz pro maturanty,
internetová matematická soutěž). Do programu Pozoruhodný křemík byla zapojena
společnost ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
5
2. Hodnocení jednotlivých aktivit
a. Přírodovědné korespondenční semináře
a.I Korespondenční matematický seminář BRKOS
1. Popis a realizace jednotlivých kroků
BRKOS (Brněnský korespondenční seminář) je matematický korespondenční seminář určený
pro všechny studenty středních škol, které baví matematika. Skládá se ze 6 sérií. Na úspěšné
řešitele čeká i Podzimní víkendovka matematiky, plná zajímavých přednášek i zábavného
volnočasového programu.
Příklady k řešení jsou rozděleny do 6 sérií po 7 příkladech. Čtveřice příkladů z každé série je
vždy tematicky zaměřena. Za každý příklad může řešitel získat 0 – 4 body. Bodovací systém
zvýhodňuje zejména mladší řešitele oproti starším a také ty, kteří posílají hodně sérií, ač
s malým množstvím správně vyřešených příkladů, oproti řešitelům, kteří pošlou málo sérií, ve
kterých vyřeší téměř všechno. Komunikace s řešiteli probíhá prostřednictvím diskusního fóra
a emailu.
20. srpna – 29. srpna 2012
Proběhla příprava první a druhé série. Vyhledali a vymysleli jsme příklady, sestavili úvodní
dopis, zkontrolovali chyby, zveřejnili zadání na internetové stránky. Dále jsme vyhledali
adresy na nejlepší řešitele matematické olympiády, proběhlo i vyhledání e-mailů na učitele
matematiky, zpracovali jsme informační materiály k první a druhé sérii, zpracovali jsme
tutoriál jak řešit a posílat úlohy.
29. srpna – 30. srpna 2012
Bylo vytisknuto 600 zadání, vkládání do obálek, odeslání zadání. Rozeslání propagace na emaily učitelům matematiky z celé České i Slovenské republiky, zodpovídání dotazů učitelům i
řešitelům přes e-maily. Dále proběhla komunikace jak přes sociální kanály, tak přes naše
internetové stránky.
31. srpna – 14. září 2012
Byla připravena zadání třetí série (vyhledání a příprava příkladů), kontrola úloh, aktivní
komunikace s řešiteli, aktualizace internetových stránek, výběr cen pro nejlepší řešitele.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
6
15. září – 22. října 2012
Připravili jsme řešení první a druhé série, byla naplánována realizace témat zbývajících sérií do
konce školního roku, zpracování informačních materiálů pro jednotlivé série, zodpovídání
dotazů řešitelům.
23. října – 31. října 2012
Vytiskli jsme řešení úloh první a druhé série odesílané přes internet, vyzvedli řešení ze
schránky, opravili úlohy první a druhé série. Dále proběhlo vyhodnocení řešení, kompletování
zadání třetí série, sepsání úvodního dopisu, vytvoření komentářů k úlohám, zkontrolování
chyb, vložení výsledků na internetové stránky, vložení komentářů a řešení prvních dvou sérií
na internetové stránky, příprava dalších sérií do konce školního roku.
2. Hodnocení realizací jednotlivých aktivit
2.a) Výhody, pozitiva, úspěchy
Za úspěch považujeme to, že každý účastník řešil v průměru pět úloh ze sedmi, což svědčí
o tom, že se podařilo zvolit dostatečně zajímavé úlohy.
2.b) Nevýhody, negativa, kritické momenty
Přesto, že propagace byla velmi masivní (nad rámec propagace společné s ostatními
aktivitami jsme dopisem oslovili řešitele MO a učitele matematiky na SŠ v celé republice),
mohlo být využito i jiných propagačních kanálů (např. matematické časopisy), což by možná
vedlo k ještě většímu počtu řešitelů. Problém je, že propagaci v odborných časopisech je
nutno zajišťovat s několikaměsíčním předstihem, což nebylo vzhledem k termínu vypsání
zakázky možné.
2.c) Dopad na cílovou skupinu
Díky své korespondenční formě seminář oslovuje studenty z celé republiky i několik studentů
ze Slovenska. Nabízí jim k řešení úlohy přesahující rámec standardní SŠ matematiky, ale
přitom řešitelné pro SŠ. Důležitá je i zpětná vazba od organizátorů, která umožňuje
studentům zlepšit své řešitelské schopnosti.
3. Zobecnění a doporučení pro další realizaci, např. v jiných projektech nebo ve výuce
Řešení nestandardních úloh pomáhá studentům rozvíjet logické myšlení. Úlohy ze semináře
lze použít ve výuce, jsou volně dostupné na webu soutěže.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
7
4. Publicita aktivity
Oslovení cílové skupiny
29. srpna – 30. srpna 2012 bylo vytisknuto a fyzicky odesláno 600 zadání. Rozeslali jsme
propagační materiály na e-maily učitelů matematiky z celé České i Slovenské republiky,
zodpovídali dotazy učitelů i řešitelů přes e-maily i prostřednictvím sociálních sítí a webu
semináře.
Vlastní stránka na webu
http://seminare.sci.muni.cz/pro-studenty-ss/matematicky-korespondencni-seminar
Kalendář akcí Semináře.sci.muni.cz: Uzávěrka 1. sérieBRKOSu
seminare.sci.muni.cz/kalendar-akci?id_akce=39&view=detail
Pozvánka na webu Generace Y
http://www.generacey.cz/ucastni-se-akci-a-soutezi/brnensky-korespondencni-seminar-brkos-pro-tyktere-bavi?highlightWords=brkos
Rozhovor publikovaný 23. srpna 2012 na webu Semináře.sci.muni.cz
Rozhovor s dr. Michalem Bulantem, který podrobně představuje většinu aktivit, včetně
BRKOSu. Článek je umístěn v sekci „články o akcích“: „Našich seminářů a soutěží se účastní
především talentovaní žáci s vyhraněným zájem o obor,“ http://seminare.sci.muni.cz/clanky-oakcich/28-clanky-o-akcich/96-rozhovor-bulant
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
8
a. II. Chemický korespondenční seminář ViBuCh
1. Popis a realizace jednotlivých kroků
ViBuCh (Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky) je internetový kurz určený studentům
středních škol, jehož cílem je motivovat řešitele ke studiu přírodních věd, zvláště pak chemie,
rozvíjet jejich znalosti a dovednosti a utvářet nové kontakty s akademickými pracovníky
a studenty z jiných škol. Účelem kurzu je také představit studentům moderně vybavené
laboratoře, seznámit je s možnostmi studia chemie na PřF MU a popsat jim možnosti
profesního uplatnění u odborných i aplikovaných oborů. Dále je cílem představit studentům
konkrétní výzkumné projekty řešené na půdě fakulty.
Kurz je rozdělen do dvou částí, a to samotné korespondenční části a praktického
soustředění. Korespondenční část probíhá během celého školního roku a studenti v ní řeší
zadané úkoly, jejichž řešení poté posílají zpět autorům. Autoři poskytují účastníkům studijní
materiály a opravují odevzdané úlohy. Veškerá komunikace probíhá přes webové rozhraní.
10 nejlepších řešitelů semináře se účastní týdenního soustředění, jehož náplní jsou odborné
přednášky a cvičení v chemické laboratoři.
Obsah semináře tvoří úlohy ze čtyř vybraných témat a doplňkové úlohy. Témata souvisí
s reálnými výzkumnými projekty řešenými na půdě univerzity a spolupracujících ústavů.
Nejlepší řešitelé korespondenčního semináře jsou na závěr ročníku pozváni na týdenní
praktické soustředění, které probíhá na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.
Soustředění se skládá z odborných přednášek, prohlídek vědeckých pracovišť, praktických
cvičení v laboratořích a doprovodného programu (návštěva chemické firmy, výlet). Během
soustředění se řešitelé setkají s lidmi s podobnými zájmy, což jim umožní navázat výhodné
kontakty pro budoucí kariéru.
Úlohy do semináře připravují studenti chemických oborů a vědečtí pracovníci, kteří rovněž
zajistí odborný program pro řešitele během praktického soustředění, a tím umožní propojení
mezi teoretickou přípravou v semináři a praxí v laboratořích.
20. srpna – 24. září 2012
Proběhla příprava aktivity, spočívající v následujících krocích:

byla vybrána témata úloh do semináře, proběhlo oslovení autorů a recenzentů,
byla sjednána organizační schůzka s autory, na které bylo domluveno rozdělení
úloh do jednotlivých sérií zadání a bodové hodnocení, dále proběhla příprava
úloh a studijních materiálů do 1. série, včetně odborné recenze úloh,

byl aktualizován obsah webových stránek, zvláště pak informací k nastávajícímu
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
9
ročníku, jako např. anotace k tématům úloh, pokyny k psaní úloh a dále také
publikace článků o průběhu minulých ročníků.
24. září – 31. října 2012
Proběhlo zahájení semináře a zveřejnění 1. série úloh podle následujícího schématu:

zveřejnění obsahové náplně úvodní série úloh včetně doprovodných studijních textů
na webových stránkách semináře,

o spuštění semináře byly informovány střední školy a gymnázia z databáze semináře,
dále byly zaslány informační e-maily pedagogům chemie v databázi semináře,
loňským řešitelům, partnerským institucím a webovým službám zprostředkovávajícím
informace o výukových aktivitách pro studenty středních škol,

příprava úloh do 2. série včetně odborné recenze úloh.
2. Hodnocení realizací jednotlivých aktivit
2.a) Výhody, pozitiva, úspěchy
Díky ochotné spolupráci všech organizátorů a řešení otázek souvisejících s průběhem kurzu
se v časovém předstihu podařilo hladce aktivitu rozběhnout. Za úspěch považujeme, že
všichni autoři úloh zvládli vytvořit zadání a doprovodné materiály ke svým úlohám včas
a v kvalitní podobě. Úspěšná byla také propagace semináře na středních školách. Velkým
úspěchem je pro nás zájem o seminář ze strany studentů středních škol.
2.b) Nevýhody, negativa, kritické momenty
Během řešení aktivity nenastaly žádné větší komplikace. Trochu nás však mrzí, že řešitelé
nevyužívají diskuzního fóra na stránkách semináře a preferují komunikaci s organizátory
prostřednictvím e-mailu.
2.c) Dopad na cílovou skupinu
Do semináře se doposud registrovalo 62 studentů středních škol a gymnázií. Dobrá je také
interakce s řešiteli, která však probíhá hlavně e-mailovou cestou. Díky tomu, že seminář
ViBuCh organizují převážně studenti VŠ, je komunikace s řešiteli přirozeně neformální. Je
kladen důraz na přátelskou atmosféru v průběhu celého semináře podporující zájem řešitelů
o přírodní vědy a posilující důvěru v přírodovědné obory.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
10
3. Zobecnění a doporučení pro další realizaci, např. v jiných projektech nebo ve výuce
Zdůraznili bychom neformální, přátelský přístup ke studentům, motivaci studentů spíše
dobrovolnými aktivitami, které studenty zaujmou a způsobí, že se student začne sám zajímat
o danou problematiku. Důležité je také dobré plánování celého projektu, hlavně pokud
aktivitu řeší větší tým lidí.
4. Publicita
24. září–31. října 2012
Oslovení cílové skupiny. Příprava základních informací, jejich rozeslání na střední školy a
gymnázia z databáze semináře, informování o začátku dalšího ročníku partnerské instituce,
řešitele předchozího ročníku, ředitele a učitele klinických škol PřF MU a webové služby
zprostředkovávající informace o výukových aktivitách pro studenty středních škol.
11
Vlastní stránka na webu
http://seminare.sci.muni.cz/pro-studenty-ss/prirodovedne-korespondencni-seminare
Kalendář akcí: Prezentace uzávěrky 1. kola: ViBuCh - uzávěrka odevzdání první série
seminare.sci.muni.cz/kalendar-akci?id_akce=40&view=detail
Pozvánka na webu Generace Y
www.generacey.cz/ucastni-se-akci-a-soutezi/stredoskolacky-a-stredoskolaci-ocekavejtevibuch-vzdelavaci?highlightWords=vibuch
Rozhovor publikovaný 23. srpna 2012
Rozhovor s dr. Michalem Bulantem, který podrobně představuje většinu aktivit, včetně
VIBUCHu. Článek je umístěn v sekci „články o akcích“: „Našich seminářů a soutěží se účastní
především talentovaní žáci s vyhraněným zájem o obor,“ http://seminare.sci.muni.cz/clankyo-akcich/28-clanky-o-akcich/96-rozhovor-bulant
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
a. III. Korespondenční ekologický seminář KEKS
1. Popis a realizace jednotlivých kroků
Cílem semináře KEKS (Korespondenční ekologický seminář pro studenty středních škol) je
poskytnout středoškolákům pestrobarevný obraz všeho, co se skrývá pod pojmem ekologie.
Korespondenční seminář KEKS tak představuje vhodný doplněk výuky biologie a ekologie na
středních školách, neboť nabízí aktivity, které lze na SŠ realizovat pouze v omezené míře.
Hlavním cílem je poskytnout mladým lidem se zájmem o ekologii možnost neformálního,
dalšího vzdělávání, vedlejším cílem je pak navazování neformálních vztahů mezi žáky SŠ,
studenty VŠ a vyučujícími na MU, a to na základě společného zájmu o životní prostředí.
Účelem KEKSu je rozvíjet v soutěžících vztah k životnímu prostřední, učit je přemýšlet
o přírodních pochodech, jako např.: proměna biologického odpadu na kompost, propaguje
myšlenku recyklování, re-usingu a šetrného zacházení s přírodními zdroji. Úkolem soutěžících
je zkoumat svět pohledem ekologa, biologa, ale i filosofa a praktika. Úkoly nutí soutěžící
přemýšlet o takových jevech, jako je hodnota a cena jídla, úbytek živočišných druhů, třeba
ryb, kvůli lidským stravovacím zvyklostem (postoj: Jíst ryby je zdravé). A dále učí zaujmout
k nim stanovisko: Jaké druhy ryb jíst? Jak poznám, že byly uloveny citlivě k životnímu
prostředí? Jak ohrožuje rybářský průmysl mořské ekosystémy? Dále kurz učí vyznat
se v záplavě protichůdných mediálních informací o ekologii, bonusové úkoly se orientují na
fotografická zpracování ekologických témat.
Soutěž organizují studenti PřF MU. Tato činnost je formou velmi intenzivní a aktivní
pedagogické praxe, posiluje pedagogické a organizační schopnosti vysokoškolských studentů
i jejich schopnost práce s lidmi a je tak dobrou přípravou na jejich profesní život.
Korespondenční seminář je soutěž týmů, max. 3 lidé, nebo jednotlivců středoškoláků, která
probíhá formou domácího řešení úloh s kontaktem na s organizátory, přes Internet.
Zadání se zabývají rozmanitými tématy. Hledání řešení bude řešitele vybízet k uplatnění
různých pohledů a ke kritickému zhodnocení zdrojů informací. Jde o soutěž určenou
maximálně tříčlenným týmům nebo jednotlivcům, při které řešitelům zadání úloh zasílají
organizátoři prostřednictvím internetu.
Testové otázky - otázky u kterých je k dispozici omezený počet možností anebo mají jasnou a
stručnou odpověď. Tyto otázky jsou zaměřeny na znalosti, schopnost vyhledávání informací
a odhad. Obsahuje tyto typy úloh:

Otevřené otázky - otázky, které nemají jednoznačnou odpověď. U odpovědí
na tyto otázky se cení nejen věrohodnost podkladových informací, ze kterých
účastníci čerpají, ale také kreativita, vlastní názor, schopnost argumentace a
srozumitelného vyjadřování.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
12

Projekty - cílem projektu je na základě vlastního výzkumu v terénu nebo
informací získaných z literatury či internetu navrhnout řešení zadaného
problému. Hodnocena bude kvalita dat i zpracování.

Esej - krátká úvaha o zadaném ekologickém problému a možnostech jeho
řešení. Zde se hodnotí zejména nápaditost, schopnost hledání souvislostí,
schopnost dívat se na jeden problém z více úhlů a také stylistické zpracování.

Kreativní a bonusové otázky - různé netradiční otázky jako je práce s
počítačovým modelem, doplňování popisků k obrázkům, vymýšlení věrohodně
znějících hypotéz či studium problematiky ekologie imaginárních tvorů.
20. srpna – 32. srpna
KEKS začal přípravou první série a sestavením koncepce celého ročníku. Proběhla příprava
první série. Vymysleli jsme zadání první série, sepsali jsme úvodní dopis, začala tvorba
nových webových stránek, byla oslovena cílová skupina.
13
1. září – 25. října
Příprava druhá série. Dále se propagoval seminář, začala registrace řešitelů, probíhala
mailová komunikace s registrovanými, vymýšlely se ceny pro nejlepší řešitele.
15. září – 31. října
Proběhla příprava vzorových řešení první série, opravování řešení 1. série, naplánování
témat zbývajících sérií do konce školního roku, zpracování materiálů pro jednotlivé série,
zodpovídání dotazů řešitelům.
1. října byla zveřejněna 1. sada.
28. října termín odevzdání 1. sady.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
2. Hodnocení realizací jednotlivých aktivit
2.a) Výhody, pozitiva, úspěchy
Úspěšná propagace oslovila 14 týmů středoškoláků. Tým organizátorů se rozrůstá o další
vysokoškolské studenty přírodovědných oborů.
2.b) Nevýhody, negativa, kritické momenty
Žádné se se v průběhu řešení nevyskytly.
2.c) Dopad na cílovou skupinu
V organizačním týmu je zapojeno 5 vysokoškolských studentů přírodovědných oborů. Byla
navázána komunikace se 14 týmy středoškoláků. První sada rozšířila výuku tématu Jídlo,
přesahující do geografie, biologie, přístupu ke světu. Doplňuje Rámcový výukový plán
v oblasti Člověk a příroda a Člověk a společnost.
3. Zobecnění a doporučení pro další realizaci, např. v jiných projektech nebo ve výuce
Pro komunikaci mezi řešiteli úspěšně sloužila stránka KEKS založená na Facebooku,
doporučujeme ji proto nadále využívat.
4. Publicita
29. srpna bylo vytisknuto 600 zadání, uloženo do obálek a odesláno řešitelům loňských
ročníků, středoškolským učitelům a dalším středoškolákům účastnících se jiných
korespondenčních seminářů.
Oslovení cílové skupiny:
Prostřednictvím KEKS profilu na Facebooku a s využitím databáze kontaktů PřF MU.
Propagace:
Vlastní stránka na webu
http://seminare.sci.muni.cz/pro-studenty-ss/prirodovedne-korespondencni-seminare
Kalendář akcí: KEKS - korespondenční ekologický seminář: Uzávěrka 1. kola
seminare.sci.muni.cz/kalendar-akci?id_akce=41&view=detail
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
14
b. Matematický korespondenční seminář pro ZŠ (KoMaR – korespondenční
matematické rébusy)
1. Popis a realizace jednotlivých kroků
Pro rozvíjení matematické komunity je tato spolupráce velmi podstatná. Seminář organizují
studenti Gymnázia Brno, tř. Kpt. Jaroše, pod záštitou a odborným vedením pracovníků
Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
Středoškolští studenti zde dokazují, že matematiku nejen sami chápou, ale dokáží ji také
vysvětlit svým mladším kolegům. Při organizaci semináře se ve spolupráci s vysokoškolskými
studenty učí vybírat a tvořit zajímavé úlohy, podílí se na opravování, učí se vysvětlovat
chyby, které řešitelé dělají.
Na organizaci se podílí také vysokoškolští studenti matematiky odborné i matematiky se
zaměřením na vzdělávání. Vysokoškolští i středoškolští studenti při přípravě přednášek
trénují své prezentační a didaktické schopnosti.
Účastníci kurzu se učí základním pracovním návykům: odevzdávat práci v termínu, hledat
informace potřebné k řešení, pracovat s odbornou literaturou, komunikovat s kolegy.
KoMaR je matematický korespondenční seminář, kde soutěžící ze základních škol během
celého školního roku řeší 5 sérií úloh po 8 příkladech. Pro nejlepší řešitele jsou přichystány
hodnotné ceny a bez odměny nezůstanou ani řešitelé všech sérií. Na řešení úloh navazují
víkendová soustředění a v létě tábor. Na víkendových akcích je program volnočasový i
odborný a k tomu se hrají logické i sportovní hry, luští se šifry.
Zadání úloh vyplývá z příběhu komára Bonifáce a je koncipováno s ohledem na věk účastníků
semináře. Úlohy rozvíjejí kreativitu a fantazii soutěžících, ale i jejich logické a konstrukční
myšlení, jako v úkolu: Navrhněte, popište a nakreslete stroj na čištění komářího sosáku. Jinak
jde o počítání delších slovních úloh, kde zadání vždy souvisí s příběhem komára Bonifáce.
20. srpna – 31. srpna 2012
Proběhla příprava první série. Vymysleli jsme zadání první série, sepsali jsme úvodní dopis,
začala tvorba nových webových stránek.
1. září – 14. září
Příprava zadání druhé série, kontrola problémů, aktivní komunikace s řešiteli, ladění
připravovaných internetových stránek, výběr cen pro nejlepší řešitele.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
15
19. – 21. října Podzimní víkendovka v Bučovicích
Soustředění se konalo v Bučovicích v Domě dětí a mládeže. Dopoledne probíhaly přednášky
z různých matematických oblastí (polynomy, geometrie trojúhelníku, teorie grafů
a podobně). Odpoledne a večer pak byly na programu volnočasové aktivity (sportovní hry,
hry podporující logické myšlení, strategické hry, šifrovací hra a podobně).
2. Hodnocení realizací jednotlivých aktivit
2.a) Výhody, pozitiva, úspěchy
Účastníci odjížděli nadšení, organizátorům se podařilo vytvořit na soustředění pohodovou
atmosféru, takže byla celá akce pro děti nevšedním a úžasným zážitkem.
2.b) Nevýhody, negativa, kritické momenty
Den před soustředěním se odhlásilo 5 dětí z důvodu chřipky, bohužel se nám již nepodařilo
kontaktovat náhradníky a celou akci tak naplnit.
2.c) Dopad na cílovou skupinu
Účastníci hodnotili aktivitu nadšeně a jako úspěšnou. Byli spokojení nejen s odborným
programem, který rozšířil jejich znalosti, ale také s volnočasovými aktivitami.
3. Zobecnění a doporučení pro další realizaci, např. v jiných projektech nebo ve výuce
Díky ohlasu účastníků a jejich rodičů doporučujeme takovéto akce opakovat i několikrát do
roka.
4. Publicita
Oslovení cílové skupiny:
29. srpna – 30. srpna
Vytisknuto a odesláno bylo 600 zadání, proběhla komunikace jak přes sociální kanály, tak
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
16
přes naše internetové stránky.
Zaslány informace ředitelům základních škol, podle databáze, kterou má fakulta k dispozici.
Vlastní stránka na webu
http://seminare.sci.muni.cz/pr-zaky-zs/korespondencni-matematicke-rebusy
Kalendář akcí: Uzávěrka 1. kola semináře Korespondenční Matematické Rébusy – KoMaR
seminare.sci.muni.cz/kalendar-akci?id_akce=42&view=detail
Pozvánka na webu Generace Y
Matematický seminář KoMáR pro žáky 2. stupňů základních škol přilétá s prvním zadáním
úloh!
http://www.generacey.cz/ucastni-se-akci-a-soutezi/matematicky-seminar-komar-pro-zaky2-stupnu-zakladnich-skol?highlightWords=komarwww.generacey.cz/ucastni-se-akci-asoutezi/matematicky-seminar-komar-pro-zaky-2-stupnu-zakladnichskol?highlightWords=komar
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
17
c. Fyzikální programy na středních školách
1. Popis a realizace jednotlivých kroků
Účelem fyzikálních programů realizovaných na středních školách je navazovat a rozvíjet
spolupráci mezi vysokoškolskými a středoškolskými pedagogy. Představit nabídku aktivit,
které středním školám PřF MU nabízí.
Přispívat k popularizaci fyziky jakožto oboru, pro který je experiment základem. Ukázat, že
výuka fyziky nemusí být pouze teoretická a nezáživná. Přednášky Podivuhodný křemík a
Mrazivý dusík mohou pro středoškolské učitele představovat inspiraci pro větší zapojení
experimentu do vlastní výuky fyziky. Představení navíc demonstruje mezioborové vazby na
mineralogii, informatiku. Doplňuje výuku na téma polovodičů, optiky či struktury látek.
Některé z přednášek vedou studenti PřF oboru učitelství fyziky pro střední školy. Tato
činnost je formou velmi intenzivní a aktivní pedagogické praxe. Posiluje pedagogické
a komunikační schopnosti studentů učitelství.
Fyzikální představení Pozoruhodný křemík a Mrazivý dusík s řadou demonstračních
experimentů, jsou určeny pro studenty středních škol v celé České republice. Délka trvání: 1
vyučovací hodina, tedy 45 minut. Konkrétní termíny vycházejí z požadavků objednávajících
středních škol.
Přednáška Pozoruhodný křemík představuje křemík jako jeden z technicky nejdůležitějších
prvků, bez něhož by současný elektronický svět neexistoval. Studenti jsou seznámeni s
výrobou a využitím křemíku v polovodičovém průmyslu. Předvedena je řada technologických
vzorků – křemenný písek, polykrystalický křemík, křemenný kelímek pro tavbu, křemíkový
ingot a deska. Pozoruhodné vlastnosti křemíku jsou demonstrovány na velmi neobvyklých a
původních experimentech.
Představení Mrazivý dusík je sestavené z experimentů s tekutým dusíkem, demonstrujících
závislosti fyzikálních parametrů vybraných systémů na teplotě, včetně tzv. vysokoteplotní
supravodivosti.
20. srpna – 29. srpna – Tvorba základní koncepce
Proběhla úvodní schůzka organizačního týmu. Aktualizovali jsme základní koncepci
fyzikálních praktik, vybrali témata, připravili k nim návody.
6. září 2012 – 14. září – Příprava oslovení cílové skupiny
Byl vytvořen dopis prezentující praktika, určení k rozeslání po středních školách. Aktualizovali
jsme informace na webových stránkách praktik.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
18
18. září
Oslovení cílové skupiny, objednání termínů Rozeslání prezentačních emailů, přijímání
objednávky praktik.
19. září – 1. října
Realizace praktik na PřF MU dle předem došlých objednávek:
24. září 2012 13:00-15:00
1. října 2012 13:00-15:00
2. října.2012 12:40-14:40
8. října 2012 13:00-15:00
9. října.2012 14:00-16:00
9. října 2012 16:00-18:00
15. října 2012 13:00-15:00
16. října 2012 14:00-16:00
16. října 2012 16:00-18:00
22.října 2012 13:00-15:00
29. října 2012 13:00-15:00
30. října 2012 16:00-18:00
19
2. Hodnocení realizací jednotlivých aktivit
Účelem fyzikálních programů realizovaných na středních školách je navazovat a rozvíjet
spolupráci mezi vysokoškolskými a středoškolskými pedagogy. A také představit nabídku
aktivit, které středním školám PřF MU nabízí. Tyto účely představení splnila. Co se týče
edukačních cílů, představili jsme křemík jako jeden z technicky nejdůležitějších prvků, bez
něhož by současný elektronický svět neexistoval. Studenti byli seznámeni s výrobou a
využitím křemíku v polovodičovém průmyslu. U studentů je oblíbené prezentování vzorků –
křemenný písek, polykrystalický křemík, křemenný kelímek pro tavbu, křemíkový ingot a
deska. Pozoruhodné vlastnosti křemíku a dusíku byly demonstrovány na velmi neobvyklých
a původních experimentech, takže studenti sledovali přednášku se zaujetím.
2.a) Výhody, pozitiva, úspěchy
Přednášky Podivuhodný křemík a Mrazivý dusík pro středoškolské učitele představují
inspiraci pro větší zapojení experimentu do vlastní výuky fyziky. Představení navíc
demonstruje mezioborové vazby na mineralogii, informatiku.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
2.b) Nevýhody, negativa, kritické momenty
V průběhu řešení se nevyskytly. Je nutné počítat s větší časovou zátěží.
2.c) Dopad na cílovou skupinu
Představení přispívají k popularizaci fyziky jakožto oboru, pro který je experiment základem.
Ukazují žákům, že výuka fyziky nemusí být pouze teoretická a nezáživná. Uskutečněné
programy měly většinou velmi dobrou odezvu jak mezi studenty tak i přihlížejícími učiteli,
což se projevilo i v dotazníkovém hodnocení. Aktivita nemá primárně vzdělávací cíl. Jde v ní o
popularizaci a posílení motivace ke studiu přírodních resp. technických věd.
3. Zobecnění a doporučení pro další realizaci, např. v jiných projektech nebo ve výuce
Důležité je naplánovat program a vyzkoušet si jeho časovou náročnost. Program nelze
natahovat do následující přestávky a to jak z pohledu studentů, tak i z důvodů nenarušení
dalšího chodu školy. Je nutné mít experimentální prostředky zabaleny tak, aby je bylo možné
co nejrychleji vybalit a opětovně sbalit. Je nezbytně nutné zajistit si možnost dřívějšího
příjezdu do školy a pokusit se zařídit, aby učebna byla jednu vyučovací hodiny před
zahájením programu volná.
4. Publicita
Oslovení cílové skupiny:
18. -30. září
O fyzikálních představeních jsme informovali učitele a ředitele klinických a spolupracujících
středních škol, a to v rámci 2. semináře pro organizátory pedagogických praxí a učitele
z klinických škol. Nabídka fyzikálních představení byla rozeslána mailem na adresy
středoškolských učitelů a učitelek fyziky, jejichž databázi má fakulta k dispozici.
Vlastní stránka
http://seminare.sci.muni.cz/pro-studenty-ss/fyzikalni-programy-na-ss
Pozvánka na webu Generace Y
Fyzikální programy na středních školách, fyzikální praktika na půdě PřF MU
http://www.generacey.cz/ucastni-se-akci-a-soutezi/fyzikalni-programy-na-strednich-skolachfyzikalni-praktika?highlightWords=fyzikální+představení:%20www.generacey.cz/ucastni-seakci-a-soutezi/fyzikalni-programy-na-strednich-skolach-fyzikalnipraktika?highlightWords=fyzikální+představení
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
20
d. Internetová matematická soutěž pro týmy studentů SŠ
1. Popis a realizace jednotlivých kroků
Hlavním cílem soutěže bylo ukázat studentům SŠ zábavnou a pro jejich generaci stravitelnou
internetovou formou, že matematika může být zábavná a vzrušující. Při relativně krátkodobé
soutěži si účastníci vyzkoušeli organizaci týmové práce ve stresu a pod tlakem, přitom ale
stále v kontextu problémů vyžadujících slušné matematické znalosti. Vedlejšími cíli jsou
propagace dalších aktivit, zejména korespondenčních seminářů, a v neposlední řadě
i propagace pořádající instituce, Masarykovy univerzity.
Soutěž kompletně organizují studenti matematiky PřF MU, jak studenti odborné matematiky,
tak učitelství matematiky pro střední školy. Tato činnost je formou velmi intenzivní a aktivní
pedagogické praxe, posiluje pedagogické, organizační a komunikační schopnosti
vysokoškolských studentů.
Jednodenní, tříhodinová, internetová matematická soutěž dvou až čtyřčlenných týmů
studentů SŠ. Úlohy jsou takového charakteru, aby při znalosti konkrétní problematiky byly
relativně rychle řešitelné. Zadání jsou rozdělena do tří sad po 15 úlohách, na každou z nich je
stanoven jiný časový limit, 1, 2 a 3 hodiny. Vítězné týmy jsou oceněny věcnými cenami.
Odbornou garanci a zázemí, zejména potřebné prostory a webové servery, poskytuje Ústav
matematiky a statistiky PřF MU, ke komunikaci s účastníky jsou využívány moderní
prostředky jako je diskusní fórum v rámci webových stránek soutěže a sociální síť Twitter.
Soutěže se mohou zúčastnit týmy dvou až čtyř studentů středních škol, kteří se zaregistrují
pomocí registračního formuláře. Podmínky soutěže:
1. Všichni studenti v týmu musí být ze stejné střední školy nebo gymnázia.
2. Soutěž probíhá prostřednictvím těchto internetových stránek. Na nich se 31.
října v 16.00 objeví zadání 45 příkladů rozdělených do tří sad po 15 příkladech.
3. Odevzdávání 1. sady bude ukončeno v 17.00, 2. sady v 18.00 a 3. sady v 19.00.
Doporučujeme si proto hlídat přesný čas.
4. Řešení všech úloh bude zveřejněno v 19.00.
5. Během soutěže je možno klást dotazy organizátorům ohledně nejasností
v zadání prostřednictvím diskuse. Dotazy nesmí obsahovat části řešení úlohy.
Organizátoři prostřednictvím diskuse na oprávněné dotazy odpoví, ostatní
dotazy mohou být smazány.
6. Týmy, které poruší pravidla, budou ze soutěže vyloučeny.
7. Pořadí týmů rozhoduje primárně počet vyřešených úloh, sekundárně, celkový
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
21
čas strávený jejich řešením. K tomuto času se připočítává 20 minut za každou
chybnou odpověď.
8. Po zadání chybné odpovědi nelze po dobu 40 s zadávat žádnou odpověď.
9. Hraje se o zajímavé ceny, konkrétní seznam bude vyvěšen na tomto webu
nejpozději týden před soutěží.
10. Používání výpočetní techniky a internetu je povoleno, a to včetně výpočetních
nástrojů jako je WolframAlpha.
Soutěžící čeká 45 úloh matematického a logického zaměření, o pořadí týmů rozhoduje
primárně počet vyřešených úloh, sekundárně celkový čas strávený jejich řešením. Zadání
jsou rozdělena do tří sad, na každou z nich je stanoven jiný časový limit. Soutěž organizují
vysokoškolští studenti matematiky PřF MU, odbornou garanci a zázemí poskytuje Ústav
matematiky a statistiky PřF MU.
Během září a října jsme nachystali úlohy a zajistili odměny pro vítězné týmy. Dne 31. října
proběhla samotná soutěž. Účastnilo se jí 91 týmů ze SŠ a dalších 12 z řad veřejnosti. Jejich
úkolem bylo vyřešit 45 matematických úloh. Dvěma týmům se podařilo vyřešit vše.
Organizátoři sledovali průběh soutěže a reagovali na dotazy týmů v diskusi. Po soutěži byla
zveřejněna řešení a rozeslány ceny týmům.
2. Hodnocení realizací jednotlivých aktivit
2.a) Výhody, pozitiva, úspěchy
Pozitivně nás překvapil počet týmů, soutěže se jich zúčastnilo přes sto. Reakce na hru byly
pozitivní: „Děkujeme organizátorům za prima zábavu. Těšíme se na další ročník.“, „… tiež
vďaka za súťaž, snáď sa vidíme zas o rok.“ Až na drobné zpoždění při publikování zadání se
soutěž obešla bez technických potíží.
2.b) Nevýhody, negativa, kritické momenty
Nevýhodou internetové soutěže je to, že organizátoři mají omezenou možnost zaručit
dodržení fair play. Několik týmů z jedné školy zřejmě spolupracovalo.
2.c) Dopad na cílovou skupinu
Tato internetová soutěž je jednorázová, účastní se jí ale velký počet studentů. Doplňuje
korespondenční matematický seminář v tom smyslu, že je zde třeba úlohy řešit v poměrně
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
22
krátkém čase a tak rozvíjí nejen logické a matematické myšlení, ale i schopnost časově si
řešení rozvrhnout a využít týmové spolupráce.
3. Zobecnění a doporučení pro další realizaci, např. v jiných projektech nebo ve výuce
Řešení nestandardních úloh pomáhá studentům rozvíjet logické myšlení. Úlohy z této
soutěže lze použít ve výuce, jsou volně dostupné na webu soutěže.
Soutěž kompletně organizují studenti matematiky PřF MU (jak studenti odborné matematiky,
tak učitelství matematiky pro střední školy). Tato činnost je formou velmi intenzivní a aktivní
pedagogické praxe, posiluje pedagogické, organizační a komunikační schopnosti
vysokoškolských studentů.
Publicita
Oslovení cílové skupiny:
8. září – 7. října
S využitím emailových kontaktů MU a dalších, které organizátoři získali, jsme o soutěži
informovali ředitele škol a učitele matematiky po celé republice. Rovněž jsme úspěšně využili
webové stránky spřízněných soutěží (seminare.sci.muni.cz) a sociální sítě Twitter, Facebook
a Google. Rozesláno bylo šest set letáků před začátkem monitorovaného období.
Vlastní stránka na webu
http://seminare.sci.muni.cz/pro-studenty-ss/internetova-matematicka-soutez
Kalendář akcí: MathRace – jednodenní matematická internetová soutěž
seminare.sci.muni.cz/kalendar-akci?id_akce=38&view=detail
Pozvánka na webu Generace Y
MathRace
http://www.generacey.cz/ucastni-se-akci-a-soutezi/mathrace?highlightWords=mathrace
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
23
e. Fyzikální praktikum pro studenty středních škol
1. Popis a realizace jednotlivých kroků
Experiment je nedílnou součástí fyziky a měl by být také nedílnou součástí výuky fyziky.
Vedle demonstračních pokusů ve vlastní výukové hodině bývá velmi často středoškolský
fyzikální kurz doplněn laboratorními měřeními. Ne všechny školy však mají potřebné
vybavení pro fyzikální praktikum a ne všechny školní vzdělávací programy poskytují pro
praktikum dostatečné hodinové dotace. Aktivita nabízí studentům a učitelům středních škol
možnost realizovat krátký kurz fyzikálních praktik ve studentských laboratořích na PřF MU.
Nabídka umožní realizovat alespoň malý kurz praktik i školám, které nemají vhodně
vybavené vlastní laboratoře. Některé neobvyklé úlohy zařazené do seznamu mohou oslovit i
dobře experimentálně vybavené školy, které je využijí jako doplněk výuky volitelných
fyzikálních seminářů.
Studenti SŠ se při návštěvě praktika seznámí s prostředím vysoké školy, s místními učiteli
i studenty, jsou informováni o možnostech studia na VŠ a jeho průběhu.
V praktiku pracují jako asistenti studenti PřF oboru učitelství fyziky pro střední školy. Tato
činnost je formou velmi intenzivní a aktivní pedagogické praxe. Posiluje pedagogické
a komunikační schopnosti. Navíc mohou studenti PřF sledovat didaktickou práci
středoškolského učitele a hledat u něj inspiraci pro vlastní profesi.
Fyzikální praktikum s demonstračními pokusy a laboratorními měřeními se koná pro jednu
třídu SŠ za doprovodu učitele. Na půdě PřF MU je připraveno fyzikální praktikum vybavené
14 úlohami z různých oblastí fyziky, seznam je uveden níže. Praktikum je umístěno v
prostorách fyzikálního praktika pro studenty Přírodovědecké fakulty. Vysokoškolská výuka
probíhá v těchto místnostech pouze v jarním semestru. Aktivitu je proto možné provozovat
pouze v období září – leden.
Zájemci se budou přihlašovat na termíny dle vlastního výběru. Bude zajištěna účast jednoho
nebo dvou studentů oboru učitelství na PřF, kteří budou asistovat středoškolskému učiteli při
vedení výuky a hodnocení práce studentů, forma protokolů z měření apod. bude zcela
v kompetenci středoškolského učitele. Pro zájemce z řad SŠ učitelů zajistíme proškolení, při
kterém se účastnící seznámí s technickým vybavením.
Standardní praktikum na SŠ probíhá tak, že studenti měří v jeden čas stejnou úlohu a v další
hodině se všechny úlohy změní. Tento způsob je z hlediska vedení výuky snazší. Takové
uspořádání však v našem praktiku není realizovatelné. Nemáme materiálové, prostorové ani
personální možnosti na vícečetné instalace stejných úloh a jejich případnou změnu.
Upřednostňujeme pestrost nabídky úloh s tím, že studenti současně měří úlohy odlišné.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
24
Náročnější vedení výuky pomohou zvládnout výše zmínění asistenti z řad studentů PřF MU.
Seznam úloh:
1. Měření tíhového zrychlení.
2. Měření Youngova modulu pružnosti.
3. Přímé měření z protažení drátu.
4. Harmonický oscilátor.
5. Akustika.
6. Měření rychlosti zvuku Kundtovou trubicí a z doby šíření.
7. Měření povrchového napětí kapalin.
8. Měření odtrhávací a kapkovou metodou.
9. Termika
10. Kalibrace termočlánku, nalezení teploty tuhnutí krystalické látky.
11. Tepelná vodivost.
12. Kalorimetrické měření.
13. Měření měrné tepelné kapacity vody elektrickým kalorimetrem, měření tepelné
kapacity zahřívacího polštářku.
14. Měření účinnosti různých způsobů ohřevu vody, (plotýnkový vařič, mikrovlnná
trouba, rychlovarná konvice, indukční vařič, plynový vařič).
15. Elektřina a magnetismus
16. Magnetismus
1. srpna – 31. srpna
Ve fyzikálních učebnách PřF MU bylo připraveno fyzikální praktikum vybavené následujícími
14 úlohami z různých oblastí fyziky
1. Měření tíhového zrychlení.
2. Měření Youngova modulu pružnosti. Přímé měření z protažení drátu.
3. Harmonický oscilátor.
4. Akustika. Měření rychlosti zvuku Kundtovou trubicí a z doby šíření.
5. Měření povrchového napětí kapalin. Měření odtrhávací a kapkovou metodou.
6. Kalibrace termočlánku, nalezení teploty tuhnutí krystalické látky.
7. Tepelná vodivost.
8. Kalorimetrické měření. Měření měrné tepelné kapacity vody elektrickým kalorimetrem,
měření tepelné kapacity zahřívacího polštářku.
9. Měření účinnosti různých způsobů ohřevu vody, (plotýnkový vařič, mikrovlnná trouba,
rychlovarná konvice, indukční vařič, plynový vařič).
10. Magnetismus.
11. Měření ohniskové délky čočky a zrcadla.
12. Konstrukce mikroskopu a dalekohledu.
13. Spektroskopie.
14. Zrak a vlastnosti lidského oka.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
25
1. září – 30. září
Úlohy pro praktikum byly inspirovány obdobnými nicméně rozsáhlejšími a náročnějšími
úlohami, které jsou obsahem předmětů pro studenty Přírodovědecké fakulty: Fyzikální
praktikum 1 a Fyzikální praktikum pro studenty nefyzikálních oborů. Některé úlohy, či jejich
části, však byly připraveny jen pro účely tohoto SŠ praktika (například celé úlohy č. 9 a 12).
Také návody pro SŠ praktikum ve většině vycházely z existujících návodů pro VŠ studenty,
byly však zkráceny a obsahově přizpůsobeny očekávané úrovni fyzikálních znalostí studentů
SŠ. Návody měli SŠ učitelé samozřejmě k dispozici předem.
1.října – 31. října
Praktikum probíhalo v prostorách fyzikálního praktika pro studenty Přírodovědecké fakulty.
Vysokoškolská výuka probíhá v těchto místnostech pouze v jarním semestru. Aktivitu je
proto možné provozovat pouze v období září – leden. Aktivita existovala (a stále existuje)
jako trvalá nabídka a k měření se učitelé přihlašovali prostřednictvím internetového
formuláře. Na PřF MU byla iniciována skupinka spolupracujících studentů Mgr. a Pgs. studia,
kteří byli blíže seznámeni s obsahem úloh a technickým vybavením. Tito studenti pak
zajišťovali asistenci při vlastním měření, protože přítomný SŠ učitel při prvních návštěvách
nebyl s přístrojovým vybavením úloh seznámen.
Obvyklá délka experimentálního bloku byla 2-3 hodiny. Za ten čas studenti stihli většinou
naměřit dvě úlohy. Studenti měřili po dvojicích či trojicích, což je častý způsob realizací
fyzikálních laboratoří na SŠ. Stejná skupina studentů přicházela opakovaně, aby se mohli
všichni u učitelem vybraných úloh vystřídat. V těchto případech jsme nechali vyplnit
hodnotící dotazníky daného studenta pouze jednou, do prezenčních listin se však zapisovali
vždy znovu.
19. září – 31. října
Realizace praktik v učebnách PřF MU:
24. září 2012
13:00-15:00
1. října 2012
13:00-15:00
2. října 2012
12:40-14:40
8. října 2012
13:00-15:00
9. října 2012
14:00-16:00
9. října 2012
16:00-18:00
15. října 2012
13:00-15:00
16. října 2012
14:00-16:00
16. října 2012
16:00-18:00
22. října 2012
13:00-15:00
29. října 2012
13:00-15:00
30. října 2012
16:00-18:00
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
26
2. Hodnocení realizací jednotlivých aktivit
2.a) Výhody, pozitiva, úspěchy
Aktivita přivede studenty středních škol přímo do prostor Přírodovědecké fakulty, studenti se
seznámí s jejím prostředím a vybavením laboratoří. Dostanou se také do přímého kontaktu
se studenty fyziky na PřF MU, kde mohou získat bezprostředně a neformálně informace
o studiu.
Pro naše studenty je aktivita také přínosem – jednak je to pro ně výborná interaktivní praxe
a navíc mohou sledovat při práci zkušeného středoškolského učitele.
2.b) Nevýhody, negativa, kritické momenty
Aktivitu je možné provádět jen část roku. Tím, že vyžaduje návštěvu externího pracoviště, je
obtížnější ji zařadit do středoškolské výuky bez narušení výuky ostatních předmětů. V rámci
projektu byla účast středoškolských učitelů a vysokoškolských studentů honorována – což je
naprosto správné. V případě, kdy nebudou externí finanční prostředky k dispozici, nebude
možné v tomto formátu aktivitu realizovat a není vyloučeno, že to povede ke snížení zájmu o
realizaci, jak mezi učiteli SŠ, tak i studenty VŠ.
Negativní také byla skutečnost, že o realizaci aktivity bylo rozhodnuto až během prázdnin.
Pokud by měly školy tuto aktivitu ve větší míře zařadit jako stálou součást výuky, musely by
být s tímto seznámeny v dostatečném předstihu.
2.c) Dopad na cílovou skupinu
Částečně zodpovězeno již v části 2 a). Aktivita je přímým doplněním SŠ výuky, učitel může
z široké nabídky úloh prakticky ze všech oblastí fyziky studovaných na SŠ vybrat témata,
která právě aktuálně probírá, či probral v nedávné minulosti.
3. Zobecnění a doporučení pro další realizaci, např. v jiných projektech nebo ve výuce
Dle rozhovorů s učiteli středních škol by školy aktivitu využívali více, kdyby ji mohly
v dostatečném předstihu zařadit do své výuky (viz výše). Bylo by velmi účelné, aby aktivita
byla finančně podporována dlouhodobým projektem.
Prostředí VŠ praktik je pro tuto aktivitu ideální – nabízí nutný prostor i experimentální
vybavení včetně potřebné infrastruktury. Aktivitu je možné realizovat pouze tehdy, pokud
v praktikách neběží výuka (např. semestr bez výuky, zkouškové období)
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
27
4. Publicita
Oslovení cílové skupiny
18.září - 30. září 2012
O aktivitě jsme informovali učitele a ředitele klinických a spolupracujících středních škol, a to
v rámci 2. semináře pro organizátory pedagogických praxí a učitele z klinických škol. Nabídka
fyzikálních představení byla rozeslána mailem na adresy středoškolských učitelů a učitelek
fyziky, jejichž databázi má fakulta k dispozici.
Vlastní stránka na webu
http://seminare.sci.muni.cz/pro-studenty-ss/fyzpraktikumss
Pozvánka na webu Generace Y
Fyzikální programy na středních školách, fyzikální praktika na půdě PřF MU
http://www.generacey.cz/ucastni-se-akci-a-soutezi/fyzikalni-programy-na-strednich-skolachfyzikalni-praktika?highlightWords=fyzikální+představení:%20www.generacey.cz/ucastni-seakci-a-soutezi/fyzikalni-programy-na-strednich-skolach-fyzikalnipraktika?highlightWords=fyzikální+představení
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
28
f. Matematický kurz pro maturanty
1. Popis a realizace jednotlivých kroků
Cílem tohoto kurzu je seznámit zájemce o studium matematiky na Přírodovědecké fakultě
Masarykovy univerzity nejen s nabídkou matematicky zaměřených oborů, ale také se
systémem a způsobem studia na MU. Dalším z cílů je to, že se studenti mohou potkat se
svými potenciálními budoucími spolužáky. Účelem je usnadnit těmto studentům období
přechodu na vysokou školu, pomoci jim s výběrem vhodného oboru a v rámci volnočasových
aktivit rozvíjet jejich logické a matematické myšlení.
Kurz organizují studenti matematiky PřF MU, jak odborné matematiky, tak učitelství
matematiky pro střední školy. Tato činnost je formou velmi intenzivní a aktivní pedagogické
praxe, posiluje pedagogické, organizační a komunikační schopnosti vysokoškolských
studentů. Jedná o čtyřdenní seznamovací kurz, na kterém je možnost se dozvědět, co se
v konkrétních oborech studuje, popovídat si osobně s vyučujícími a studenty daných oborů,
kteří mohou pomoci konkrétním zájemcům s výběrem budoucího studijního zaměření. Dále
se zde studenti dozví vše o přijímacích zkouškách, možnostech ubytování a zahraničních
stáží. Součástí aktivity jsou i různé matematické i nematematické hry a součástí je i
matematická přednáška.
Srpen
Zajistili jsme objekt, Penzion u Bílého koně. Po domluvě s prof. Kučerou a dr. Bulantem byl
aktualizován web a připraveny propagační materiály, které byly rozeslány na začátku září
spolu se zadáním korespondenčních seminářů poštou studentům, mailem vyučujícím
matematiky. Do konce září probíhalo přihlašování. Mezitím proběhly plánovací schůzky
organizátorů, kde se upřesnil program a obsah přednášek.
3. října - 6. října
Realizace kurzu. Na letošní kurz se z přihlášených 26 studentů dostavilo 24 (2 se omluvili
kvůli nemoci). Příjezd se uskutečnil v odpoledních hodinách 3. října. Po příjezdu se účastníci
ubytovali a následovalo několik seznamovacích her. Po večeři následovala hra typu larp
(hraní rolí), kde se účastníci snažili rozlousknout příběh o Batmanovi, který jim nachystali
organizátoři.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
29
Ve čtvrtek dopoledne proběhly přednášky organizátorů o oborech, studiu, přijímacím řízení
a ubytování a po nich následovala volná diskuze. Čtvrteční odpoledne se neslo v duchu
kreativních her. Po příjezdu pedagogů se účastníci kurzu přenesli do světa vědecké
konference a přednesli pedagogům své příspěvky. Následoval společenský večer.
Páteční ráno zahájil dr. Bulant přednáškou z matematiky na téma pravděpodobnosti a po té
pokračovali ostatní z pedagogů povídáním o studiu a uplatnění absolventů. Páteční
odpoledne patřilo sportovním a pohybovým hrám. Po večeři čekala účastníky týmová hra a
závěrečné pohoštění. Odjezd byl v sobotu ráno.
2. Hodnocení realizací jednotlivých aktivit
2.a) Výhody, pozitiva, úspěchy
Účastníci byli velice aktivní a výborně spolupracovali během celého programu.
2.b) Nevýhody, negativa, kritické momenty
Krátký časový úsek na plánování, mezi začátkem školního roku a začátkem kurzu.
2.c) Dopad na cílovou skupinu
Účastníci kurzu výborně spolupracovali a aktivně se zajímali o studium na ÚMS MU. Odborná
přednáška dr. Bulanta o pravděpodobnosti byla účastníky hodnocena velice pozitivně.
Účastníci hodnotili aktivitu nadšeně a jako úspěšnou. Byli spokojení nejen s odborným
programem, který rozšířil jejich znalosti, ale také s volnočasovými aktivitami.
3. Zobecnění a doporučení pro další realizaci, např. v jiných projektech nebo ve výuce
V příštích letech bychom rádi kurz uskutečnili na témže místě. Navržená struktura programu
se zdá vyhovující.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
30
4. Publicita
Vlastní stránka na webu
http://seminare.sci.muni.cz/pro-studenty-ss/matematicky-kurz-pro-maturanty
Informace na webu Ústavu matematiky a statistiky PřF MU, sekce „Pro uchazeče“:
https://www.math.muni.cz/pro-uchazece/uchazeci-bakstudium/seznamovaci-kurz.html
Pozvánka na webu Generace Y
Chcete studovat na VŠ „něco s matematikou“? Kurz pro maturanty Vám pomůže s výběrem
vhodného konkrétního oboru
http://www.generacey.cz/ucastni-se-akci-a-soutezi/chcete-studovat-na-vs-neco-smatematikou-kurz-pro-maturanty?highlightWords=maturanty
Rozhovor s organizátorkou, Mgr. Lenkou Macálkovou pro web seminare.sci.muni.cz:
Rozhovor o kurzu, kde se maturanti dozví vše o studiu na Ústavu matematiky a statistiky PřF MU
http://seminare.sci.muni.cz/clanky-o-akcich/28-clanky-o-akcich/98-rozhovormathmaturkurz
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
31
g. Fyzikální kavárna
1. Popis a realizace jednotlivých kroků
Cílem kavárny je poskytnout prostřednictvím odborných přednášek možnost neformálního
dalšího vzdělávání učitelských pracovníků, prezentovat fyziku jako zajímavý a perspektivní
obor. Dále je cílem výměna zkušeností, vytváření a udržování profesní komunity. Tu tvoří
pedagogové vyučující fyziku na všech stupních škol, středoškolští studenti a studenti
odborné fyziky i učitelství fyziky pro střední školy. Cílem je tyto vazby dále rozvíjet
a posilovat, vzbuzovat zájem o studium fyziky u nových generací studentů. Fyzikální kavárna
dále umožňuje účastníkům poznat prostředí fakulty, seznámit se s vybavením fakultních
laboratoří a praktik.
Program kavárny (odborné přednášky) zajišťují jak pedagogové PřF MU, tak studenti
odborné fyziky a učitelství fyziky pro střední školy. Tato činnost posiluje u studentů
především jejich pedagogické, komunikační a prezentační schopnosti a představuje způsob,
jakým jsou studenti připravováni na svou pedagogickou praxi.
Pravidelná setkávání učitelů fyziky středních a základních škol, studentů učitelství fyziky na
PřF MU a pracovníků fyzikálních ústavů na PřF MU, realizovaná každý 3. čtvrtek v měsíci
krom letních prázdnin. Součástí cca 2,5 hodinového setkání, je předem připravený odborný
program v podobě dvou přednášek, následovaný neformálními diskusemi.
20. srpna – 31. srpna
Oslovení autorů přednášek
Kontaktovali jsme potenciální autory odborných přednášek s žádostí o vytvoření cca
20timinutové přednášky na fyzikální téma. Naplánovali jsme termíny a program prvních dvou
kaváren:
Ozvěny veletrhu nápadů 1
Zdeněk Bochníček: Zobrazení v IR oblasti s využitím termocitlivých fólií
Tomáš Nečas: Pokusy na zdi a na okně
Ozvěny Heuréky a Teslův transformátor
1) Tomáš Pitner a Adam Hájek (studenti G. Kpt. Jaroše):
Teslův transformátor vlastníma rukama
2) Ozvěny Heuréky
Pavel Konečný a kol: Několik pokusů z elektřiny, mechaniky, termiky a optiky inspirované
náchodským setkáním učitelů fyziky.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
32
20. září
Realizace první kavárny ve školním roce 2012–2013.
24. září – 17. října 2012
Příprava programu dalších kaváren do března roku 2013 a jejich propagace.
18. října 2012
Realizace druhé kavárny.
19. – 31. října 2012
Příprava programu kaváren do května roku 2013.
2. Hodnocení realizací jednotlivých aktivit
2.a) Výhody, pozitiva, úspěchy
Fyzikální kavárna poskytuje prostřednictvím odborných přednášek možnost neformálního
dalšího vzdělávání učitelských pracovníků i studentů a žáků se zájmem o fyziku. Prezentuje
fyziku jako zajímavý a perspektivní obor a přispívá k navazování mezigeneračních, oborových
vazeb. Cílem je tyto vazby dále rozvíjet a posilovat, vzbuzovat zájem o studium fyziky
u nových generací studentů. Fyzikální kavárna dále umožňuje účastníkům poznat prostředí
fakulty, seznámit se s vybavením laboratoří a praktik.
2.b) Nevýhody, negativa, kritické momenty
Kavárna bude existovat pouze tehdy, pokud bude navštěvována. Pro primární cílovou
skupinu – učitele středních škol je však často obtížné nalézt pravidelně čas pro návštěvu
kavárny. Učitelé, kteří již podlehli syndromu vyhoření o Kavárnu zájem nejeví. Vzhledem
k dalšímu předem neomezenému pokračování Kavárny může být do budoucna
problematické vždy zajistit odborný program.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
33
2.c) Dopad na cílovou skupinu
Program kavárny (odborné přednášky) zajišťují jak pedagogové PřF MU, tak studenti
odborné fyziky a učitelství fyziky pro střední školy. Tato činnost posiluje u studentů
především jejich pedagogické, komunikační a prezentační schopnosti a představuje způsob,
jakým jsou studenti připravováni na svou pedagogickou praxi.
3. Zobecnění a doporučení pro další realizaci, např. v jiných projektech nebo ve výuce
Má-li mít kavárna význam, musí být pravidelná a musí si postupně budovat tradici. Je třeba
dbát na přátelskou a kolegiální atmosféru, vyvarovat se možných konfliktních situací. Je
dobré, je-li vždy na závěr odborného programu kavárny nějaký experiment, na který se
přijdou účastníci podívat zblízka k demonstračnímu stolu. Tento moment – zvednutí se ze
židlí – je velmi důležitý pro překonání kritického přechodu mezi odbornou a společenskou
částí. Kavárna by nebyla Kavárnou, kdyby se po ukončení programu všichni zvedli a odešli.
Kavárna by měla být podporována dlouhodobým projektem – finančně není příliš náročná,
ale nulové náklady nemá.
4. Publicita
Oslovení cílové skupiny
Vždy 14 dní až týden před konáním kavárny je rozeslán informační email z databáze kontaktů
zahrnující učitele a studenty, kteří se již některých aktivit spojených s fyzikou na PřF MU
zúčastnili. V každé kavárně je tento seznam aktualizován.
Fyzikální kavárnu propagujeme také při realizacích Fyzikálních praktik pro SŠ i při Fyzikálních
programech na SŠ.
18. září
O aktivitách jsme informovali učitele a ředitele klinických a spolupracujících středních škol,
a to v rámci 2. semináře pro organizátory pedagogických praxí a učitele z klinických škol na
PřF MU.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
34
Vlastní stránka
http://seminare.sci.muni.cz/pro-studenty-ss/fyzikalni-kavarna
Kalendář akcí seminare.sci.muni.cz
Fyzikální kavárna – září
http://seminare.sci.muni.cz/kalendar-akci?id_akce=31&view=detail
Fyzikální kavárna – říjen
seminare.sci.muni.cz/kalendar-akci?id_akce=35&view=detail
35
Kalendář akcí Učit se učit
Fyzikální kavárna - září
http://www.ucitseucit.cz/kalendar-akci?id_akce=32&view=detail
Fyzikální kavárna - říjen
www.ucitseucit.cz/kalendar-akci?id_akce=42&view=detail
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
h. Fyzikální praktikum nobelovských experimentů
1. Popis a realizace jednotlivých kroků
Aktivita nabízí učitelům a studentům středních škol možnost účastnit se fyzikálního praktika
nobelovských experimentů ve velmi dobře vybavených laboratořích na PřF MU. Cílem je
poskytnou prostřednictvím odborných přednášek možnost neformálního, dalšího vzdělávání
i učitelům.
Studenti a učitelé SŠ se při návštěvě praktika seznámí s prostředím vysoké školy, s místními
učiteli i studenty, jsou informováni o možnostech studia na VŠ a jeho průběhu a také o další
nabídce aktivit pro studenty i SŠ učitele.
Kromě rozšiřování odborných znalostí, je vedlejším cílem navazování neformálních vztahů
mezi žáky SŠ, studenty VŠ a vyučujícími MU.
V praktiku pracují jako asistenti studenti PřF oboru učitelství fyziky pro střední školy. Tato
činnost je formou aktivní pedagogické praxe. Posiluje pedagogické a komunikační schopnosti
studentů, učí je výuce s využitím experimentu. Pokročilé fyzikální praktikum je určené
zejména učitelům středních škol a také talentovaným středoškolským studentům. V praktiku
realizovaném na půdě PřF MU realizujeme čtyři slavné fyzikální experimenty, za které byli
autoři odměněni Nobelovou cenou:
Millikanův experiment
Rutherfordův experiment
Zeemanův jev
Franckův – Hertzův experiment
Praktikum trvá 2-3 vyučovací hodiny. Zájemci se budou přihlašovat na vypsané termíny.
Zajištěna je účast jednoho nebo dvou studentů oboru učitelství na PřF, kteří asistují
vysokoškolskému pedagogovi praktikum vedoucímu.
Standardní praktikum na SŠ probíhá tak, že účastníci měří v jeden čas stejnou úlohu a v další
hodině se všechny úlohy změní. Tento způsob je z hlediska vedení výuky snazší. Takové
uspořádání však v našem praktiku není realizovatelné. Nemáme materiálové, prostorové ani
personální možnosti na vícečetné instalace stejných úloh a jejich případnou změnu.
Upřednostňujeme pestrost nabídky úloh s tím, že účastníci současně měří úlohy odlišné.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
36
Millikanův experiment
V roce 1987 se J. J. Thomsonovi podařilo završit diskuse o povaze katodového záření
experimentálním důkazem, že jde o proud záporně nabitých částic s extrémně velkým měrným
nábojem. Jeho metoda byla výrazně zlepšena R. A. Millikanem. Jeho pokus na určení měrného
náboje elektronu (poměr elektrického náboje elektronu a jeho hmotnosti) byl prováděn
s aparaturou, která byla udržována na stálé teplotě. Kapičky ricinového oleje (vstříknuté
do kondenzátoru pomocí rozprašovače R) nesoucí elektrický náboj se vznášely ve
zředěném vzduchu mezi vodorovnými deskami kondenzátoru (K). V případě, že nebyl kondenzátor
nabit, padaly kapičky pod vlivem tíhové síly směrem dolů, v případě, že byl nabit podle zapojení na
obr. 3, stoupaly vzhůru pod vlivem elektrostatické síly. Vlivem existence odporu vzduchu
se rychlost kapiček vždy ustálila. K dodatečné změně náboje kapiček využíval Millikan ionizačních
účinkůrentgenového záření. Kapičky bylo možné pozorovat díky osvětlení O a mikroskopu M. Při
těchto pokusech Millikan změřil náboje kapiček a zjistil, že náboj je vždy malým celočíselným
násobkem záporně vzatého elementárního náboje. Vysvětlit to lze tak, že na kapičce vždy ulpí několik
málo elektronů. Tím bylo ukázáno, že elektrický náboj je kvantován (tj. je možné ho měnit nespojitě).
Úkol: Změřte velikost elementárního náboje pomocí rychlostí padající a stoupající olejové kapičky
v homogenním elektrickém poli. Proveďte měření rychlostí alespoň 20 kapek. Výsledek srovnejte
s tabulkovou hodnotou.
Rutherfordův experiment
Roku 1909 zkoumali na Rutherfordův návrh jeho asistenti Geiger a Marsden průchod tzv. paprsků
alfa (viz záření alfa) kovovou fólií. Jednalo se o proud částic alfa, které byly emitovány zářičem při
radioaktivním rozpadu. Pomocí kolimátoru byl vytvořen úzký svazek částic alfa, které dopadaly
na tenkou kovovou fólii. Pomocí scintilačního stínítka, na kterém se po dopadu částice objeví záblesk,
bylo zjišťováno (počítáním záblesků), kolik částic fólií projde. Bylo pozorováno, že většina částic
prochází fólií poměrně snadno. Později bylo zjištěno, že menší počet částic se značně odchyluje od
původního směru letu nebo se dokonce odráží zpět před fólii, což bylo v rozporu
s představami Thomsonova modelu atomu, dle kterého kladně nabitá část atomu měla být
rozprostřena rovnoměrně v jeho objemu. Výsledky Rutherfordova experimentu bylo možné objasnit
na základě představy, podle níž je podstatná část hmoty atomu soustředěna v kladně
nabitém atomovém jádře, tj. v centrální oblasti atomu, jehož objem je ve srovnání s objemem atomu
velmi malý.
20. srpna – 14. září
Sestavili jsme organizační tým, vedli schůzky organizátorů a garanta, připravili propagaci na
webu projektu a vlastní propagaci (rozeslání pozvánek z databáze středoškolských učitelů
fyziky, osloveni byli učitelé z vlastní databáze).
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
37
20. září – 29. září
Příprava programu praktika, výběr experimentů:
Millikanův experiment
Rutherfordův experiment
Zeemanův jev
Franckův – Hertzův experiment
11. října 2012
Realizace praktika
2. Hodnocení realizací jednotlivých aktivit
2.a) Výhody, pozitiva, úspěchy
Pozitivní je, že studenti a učitelé SŠ se při návštěvě praktika seznámí s prostředím vysoké
školy, s místními učiteli i studenty, jsou informováni o možnostech studia na VŠ a jeho
průběhu a také o další nabídce aktivit pro studenty i SŠ učitele.
2.b) Nevýhody, negativa, kritické momenty
Standardní praktikum probíhá tak, že účastníci měří v jeden čas stejnou úlohu a v další
hodině se všechny úlohy změní. Tento způsob je z hlediska vedení výuky snazší. Takové
uspořádání však v našem praktiku není realizovatelné. Upřednostňujeme pestrost nabídky
úloh s tím, že účastníci současně měří úlohy odlišné.
2.c) Dopad na cílovou skupinu
Aktivita nabízí učitelům a studentům středních škol možnost účastnit se fyzikálního praktika
nobelovských experimentů ve velmi dobře vybavených laboratořích na PřF MU. Poskytuje
prostřednictvím odborných přednášek možnost dalšího vzdělávání i učitelům. Kromě
rozšiřování odborných znalostí se daří plnit i cíl vedlejší, kterým je navazování neformálních
vztahů mezi žáky SŠ, studenty VŠ a vyučujícími MU. V praktiku pracují jako asistenti studenti
PřF oboru učitelství fyziky pro střední školy. Tato činnost je formou aktivní pedagogické
praxe. Posiluje pedagogické a komunikační schopnosti studentů, učí je výuce s využitím
experimentu.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
38
3. Zobecnění a doporučení pro další realizaci, např. v jiných projektech nebo ve výuce
Příprava praktika je náročná na laboratorní vybavení, nelze ji realizovat jinde než ve
vybavených praktikách PřF MU. Nemělo by smysl budovat obdobné praktikum od nuly jen
pro účely obdobné aktivity. Vzhledem k malé odezvě mezi učiteli SŠ a ZŠ by to nebyla
efektivní investice.
4. Publicita
Vlastní stránka na webu
http://seminare.sci.muni.cz/pro-ucitele/fyzikalni-praktikum-nobelovskych-experimentu
Pozvánka na webu Generace Y
Zveme Vás na fyzikální praktikum nobelovských experimentů
http://www.generacey.cz/ucastni-se-akci-a-soutezi/zveme-vas-na-fyzikalni-praktikumnobelovskych-experimentu?highlightWords=fyzikální
Pozvánka na webu Učit se učit
Fyzikální praktikum nobelovských experimentů
www.ucitseucit.cz/kalendar-akci?id_akce=36&view=detail
Článek na webu sminare.sci.muni.cz
Přírodovědecká fakulta MU zve středoškolské pedagogy na fyzikální praktikum nobelovských
experimentů
http://seminare.sci.muni.cz/pro-ucitele/fyzikalni-praktikum-nobelovskych-experimentu
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
39
i. Podpora studentů MU vedoucích motivační semináře pro žáky na středních
školách
1. Popis a realizace jednotlivých kroků
Kurz rozvíjí pokročilé pedagogické dovednosti zaměřené na plánování, přípravu a realizaci
pedagogického procesu. Účastníkům budou prezentovány moderní výukové postupy
a metody, které umožňují realizovat vzdělávací cíle a motivovat studenty k seberozvoji
a vzdělávání. Pozornost bude věnována zejména sociálně-interakčnímu přístupu ke
vzdělávání, který je charakterizovám vedením ke spoluzodpovědnosti, sebeřízení a respektu,
což vytváří podmínky vhodné pro efektivní vzdělávání.
Kurz je veden kombinací několika forem výuky – interaktivní přednáška, skupinová práce
a diskuse, sebezkušenostní aktivity, řešení modelových situací. V rámci jednotlivých témat
výuky budou účastníci čerpat z vlastních zkušeností, které využijí v modelových situacích
a rozborech případových studií.
Obsah

stanovovat realistické vzdělávací cíle, které budou reflektovat vstupní kompetence
studentů a jejich vzdělávací potřeby

aplikovat interaktivní vzdělávací metody a využívat je jako účinný nástroj pro motivaci
studentů ke vzdělávání

hodnotit efektivitu vzdělávání

efektivně využívat techniky a postupy cílené podpory studentů.
Zrealizovali jsme dvoudenní kurz "Efektivní vzdělávací proces jako cesta ke zvyšování studijní
motivace a výkonu žáků", který se zaměřoval na užívání moderních výukových postupů
a metod, komunikační a prezentační dovednosti a efektivní postupy pro práci se skupinou
plánování pedagogického procesu. Kurz rozvíjel dovednosti zaměřené na plánování, přípravu
a realizaci pedagogického procesu, s přihlédnutím k potřebám projektu (frekventanti - VŠ
studenti asistují v rámci projektu v programech pro žáky SŠ). Účastníkům byly prezentovány
výukové postupy a metody umožňující interaktivní zapojení žáků a vedení diskusních částí
programu. Tento přístup umožňuje realizovat vzdělávací cíle při vysokém zapojení účastníků,
současně motivuje žáky k seberozvoji a vzdělávání. Pozornost byla věnována zejména
sociálně-interaktivnímu přístupu ke vzdělávání, který je charakterizován vedením ke
spoluzodpovědnosti, sebeřízení a respektu, což vytváří podmínky vhodné pro efektivní
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
40
vzdělávání. Kurz byl veden kombinací několika forem výuky - interaktivní přednáška,
skupinová práce a diskuse, sebezkušenostní aktivity, řešení modelových situací. V rámci
jednotlivých témat výuky účastníci čerpali z vlastních zkušeností, které byly využity
v modelových situacích a rozborech případových studií. Program zohledňoval potřeby
studentů při práci se skupinou na středních školách v kontextu předávání informací z oborů
přírodovědných a technických.
první kurz: 10. a 11. října
druhý kurz: 30. a 31. října
Kurz "Efektivní vzdělávací proces jako cesta ke zvyšování studijní motivace a výkonu žáků"
probíhal ve dvou po sobě jdoucích dnech. Výuka první den byla zaměřena na prezentaci
východisek a teorie, týkající se motivace chování žáků a způsobů (teorie nevhodného chování
Rudolfa Dreikurse), kterými učitel může zvyšovat angažovanost, zapojení a zážitek úspěchu
studentů ve třídě (nastavení pravidel, dlouhodobé a krátkodobé vzdělávací cíle, komunikační
techniky vedoucí ke spolupráci). Druhý den byl zaměřen na praktický trénink, v rámci
kterého si studenti vyzkoušeli, jak mohou komunikačně zvládat různé obtížné situace ve
třídě (např. komunikace se studentem, který studijně selhává a jejímž cílem je motivovat
studenta ke zlepšení a hledat způsoby, kterými může zlepšit svůj studijní prospěch,
nastavování SMART cílů se studenty ve třídě, řešení situace, kdy student odmítá pracovat na
zadaném úkolu).
Témata kurzu
Stanovování cílů vzdělávaní
•
•
•
•
analýza vzdělávacích potřeb studentů
Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů a její využití při koncepci vzdělávání
stanovování vzdělávacích cílů, aby splňovaly kriteria definovaná v modelu SMART
nastavování rozvojových potřeb
Vyučovací metody a postupy, formy výuky
•
•
•
•
organizace vyučování: uspořádání prostoru, nastavení pravidel atd.
formy vzdělávání jejich výhody a nevýhody, nároky kladené na volbu jednotlivých
forem výuky
aktivizující metody a vyučovací postupy (např. řešení problémových situací,
analýza produktu, tvorba imaginativních řešení, brainstorming, hledání
nedostatků v produktu nebo textu, SWOD analýza)
výhody a nevýhody užití jednotlivých metod a vyučovacích postupů
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
41
Efektivní komunikací ke spolupráci
•
•
budování vztahu se studenty a jejich získávání pro spolupráci
reagování na nevhodné chování
Cesty zvyšování motivace a výkonu studentů
•
•
faktory snižujících motivaci a výkonnost studentů
zdroje motivace studentů a efektivní postupy při práci s nemotivovanými
studenty
techniky a postupy cílené podpory studentů
•
Hodnocení efektivity vzdělávání
•
•
•
využití sebehodnocení
práce se zpětnou vazbou
autodiagnostika učitele jako způsob cíleného a systematického hodnocení
vzdělávacího procesu
2. Hodnocení realizací jednotlivých aktivit
42
2.a) Výhody, pozitiva, úspěchy
Práce s motivovanou skupinou studentů. Většina studentů, kteří se zúčastnili kurzu, měla
předchozí zkušenost s výukou. Studenti ve zpětných vazbách (psaných i ústních) uváděli
vysoký přínos kurzu a jeho využitelnost při výuce přírodovědných a technických oborů.
Oceňovali zejména množství modelových situací a případových studií, na kterých byly
prezentovány možnosti přístupu ke studentům. Díky videotréninku studenti získali
zpětnou vazbu na výchovný přístup a komunikační dovednosti.
2.b) Nevýhody, negativa, kritické momenty
Délka kurzu – v rámci možného rozsahu kurzu bylo možno předat základy přístupu. Pro
lepší zažití jednotlivých metod a technik by se jevila jako optimální pětidenní varianta.
2.c) Dopad na cílovou skupinu
S ohledem na cíle zakázky: navázání vztahů, doplnění ZŠ a VŠ výuky, zapojení VŠ studentů

Studenti vnímají důležitost tématu – vnímají, že díky náročnosti a obtížnosti
přírodovědných technických oborů, které vyučují, ve třídách čelí nízké motivaci
a angažovanosti žáků. Způsob, kdy mohou díky stanovování SMART výukových cílů
pomoci studentům zažívat úspěch v hodinách, vnímají jako užitečný a v praxi
využitelný.

Studenti po skončení kurzu jsou motivovaní se v tomto přístupu dále vzdělávat.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
3. Zobecnění a doporučení pro další realizaci, např. v jiných projektech nebo ve výuce

Realizovaný kurz je studenty hodnocen jako přínosný a užitečný.

Potřeba věnovat větší pozornost v přípravě budoucích učitelů přírodovědných
a technických oborů právě problematice motivace a podpory studentů.

Jako efektivní se ukázalo zařazení videotréninku, v rámci kterého studenti získali
zpětnou vazbu na svoji práci a mohli si „na nečisto“ vyzkoušet řešení různých
problémových nebo obtížných situací, se kterými se mohou potkat ve výuce.
4. Publicita
18. září 2012
O kurzech jsme informovali studenty učitelství PřF MU, a to v rámci 2. semináře pro
organizátory pedagogických praxí a učitele z klinických škol. Bylo rozdáno 20 informačních
materiálů obsahujících základní informace o kurzech a odkaz na web.
Vlastní stránka
seminare.sci.muni.cz/pro-studenty-vs/jak-ucit-prirodovedne-a-technicke-predmety
Pozvánka na webu Generace Y
Jak učit přírodovědné a technické předměty
http://www.generacey.cz/pedagogove/seminare-a-akce/jak-ucit-prirodovedne-a-technickepredmety?highlightWords=jak+učit
Dvoudenní kurz Jak učit přírodovědné a technické předměty
http://www.generacey.cz/pedagogove/seminare-a-akce/dvoudenni-kurz-jak-ucitprirodovedne-a-technickepredmety?highlightWords=jak+učitwww.generacey.cz/pedagogove/seminare-aakce/dvoudenni-kurz-jak-ucit-prirodovedne-a-technicke-predmety?highlightWords=jak+učit
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
43
Článek na webu seminare.sci.muni.cz
Dvoudenní kurz Jak učit přírodovědné a technické předměty?
seminare.sci.muni.cz/pro-studenty-vs/jak-ucit-prirodovedne-a-technicke-predmety
Článek na webu Učit se učit
Dvoudenní kurz Jak učit přírodovědné a technické předměty?
http://www.ucitseucit.cz/clanky/umeni-ucit/82-zuastnte-se-v-zai-kurzu-jak-uit-pirodovdne-atechnicke-pedmty
Pozvánka v kalendáři Učit se učit
Dvoudenní kurz pro studenty VŠ: Jak učit přírodovědné a technické předměty?
www.ucitseucit.cz/kalendar-akci?id_akce=34&view=detail
44
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
3. Publicita
Publicitě jednotlivých akcí jsme se už věnovali, zde shrnujeme publicitu týkající se všech
realizovaných aktivit. Přílohy obsahují znění:



tiskových zpráv
pozvánek na jednotlivé akce
článků o vybraných aktivitách
17. srpna – 26. srpna
Byl připraven návrh struktury webové stránky prezentující trvale aktivity projektu.
Byla zvolena doména seminare.sci.muni.cz , zařazená do struktury stránek Přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity (dále PřF MU).
Byl vytvořen prvotní obsahový a grafický koncept, který prošel dvěma připomínkovými
řízeními.
Byly vytvořeny texty, ty prošly autorizací a korekturou.
Byla zjištěna povinná publicita, prezentace loga Generace Y včetně linku na tyto stránky.
Web seminare.sci.muni.cz/ byl spuštěn 27. srpna.
20. – 23. srpna
Vznikl rozhovor s Michalem Bulantem, který podrobně představuje většinu aktivit projektu
z pozice pedagoga, jenž má s organizací podobných aktivit letité zkušenosti. Článek je
umístěn v sekci „články o akcích“: „Našich seminářů a soutěží se účastní především
talentovaní žáci s vyhraněným zájem o obor“
http://seminare.sci.muni.cz/clanky-o-akcich/28-clanky-o-akcich/96-rozhovor-bulant
24. srpna
Byla vytvořena tisková zprávu informující o aktivitách projektu. Rozeslána médiím:
 MUNI.cz
 facebookový profil Studuj na Muni!
 Brněnská televize
 Česká televize
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
45
Seznam médií byl doplněn o média zabývající se školstvím pro další propagaci aktivit:
 Generace Y
 měsíčník Masarykovy univerzity – MUNI.cz
 facebookový profil Kariérního centra MU
 facebookový profil Studuj na Muni!
 WebVysoké školy
 Česká škola
 Týdeník školství
 Web Eduin.cz
 Učitelské noviny
 Brněnská televize
27. – 28. srpna 2012
Vytvořen článek pro oficiální web PřF MU oslovující především středoškoláky, žáky
základních škol a jejich rodiče:
Jaké aktivity nabízí naše fakulta ve školním roce 2012/2013 žákům a studentům středních
i základních škol? http://www.sci.muni.cz/cz/SvetPriVedAMat
46
1. – 3.září
Článek v magazínu Učit se učit
(příprava, autorizace, korektura, zveřejnění)
O všech aktivitách a spuštění nového webu Semináře referoval online magazín Učit se učit
a jeho facebookový profil, který v posledních dvou letech přináší články pro vysokoškolské
studenty učitelství přírodovědných a technických oborů, i pro středoškolské učitele
a studenty:
PřF MU nabízí školákům i jejich učitelům od září řadu nových seminářů a soutěží.
http://www.ucitseucit.cz/clanky/umeni-ucit/83-pf-mu-nabizi-kolakm-i-jejich-uitelm-od-zaiadu-novych-semina-a-souti
4. září
Byla připravena prezentace vybraných aktivit (ekologický, chemický, matematický kurz pro
maturanty, Fyzikální kavárna) v propagačním materiálu pro zájemce o studium na PřF MU.
(Seminářům je věnována 1 strana A5, nazvaná jako „Ochutnávka z nabídky Seminářů a aktivit
pro studenty i učitele středních škol“ – viz následující strana.)
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
47
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
5. září – 7. září
Informace na webu byly aktualizovány. Proběhla komunikace s médii o možnostech
publicity. Byly zajištěny podklady pro detailní zpracování pilotního projektu. Tvorba a úprava
propagačních materiálů o aktivitách pro středoškolské pedagogy na setkání 18. září.
16. září
Aktualizace informací o kurzu Jak učit přírodovědné a technické předměty?, rozeslání nabídky
studentům PřF MU, kteří se podílejí na realizaci aktivit nebo jsou studenty učitelství
přírodovědných a technických oborů.
17. září
Prezentace Fyzikální kavárny Ozvěny veletrhu nápadů 1
na webu projektu: http://seminare.sci.muni.cz/kalendar-akci?id_akce=31&view=detail
v magazínu Učit se učit: http://www.ucitseucit.cz/kalendar-akci?id_akce=32&view=detail
18. září
O všech aktivitách projektu jsme osobně informovali učitele a ředitele klinických
a spolupracujících středních škol PřF MU, a to v rámci 2. semináře pro organizátory
pedagogických praxí a učitele z klinických škol. Bylo rozdáno 30 informačních materiálů
obsahujících základní informace o kurzech a odkaz na web.
19. září - 27. září
Tvorba pozvánek na akce, jejich zaslání na web Generace Y
20. září–3. října
Byla připravena tisková zpráva č. 2 o blížících se termínech zahájení kurzů, rozeslána médiím:
 měsíčník Masarykovy univerzity – MUNI.cz
 facebookový profil Studuj na Muni!
 WebVysoké školy
 Česká škola
 Týdeník školství
 Web Eduin.cz,
 Učitelské noviny
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
48


Brněnská televize
web Zkola
21. září – 31. října
Prezentace konkrétních termínů jednotlivých aktivit v kalendáři akcí webu Semináře.sci .
Publikování článků, zajištění fotodokumentace a komunikace s médii.
9. října
Rozhovor s organizátorkou Matematického kurzu pro maturanty, redakční zpracování
rozhovoru. Následně jeho publikování:
Rozhovor o čtyřdenním kurzu, na kterém se maturanti dozví víc o studiu matematických
oborů na Ústavu matematiky a statistiky PřF MU
seminare.sci.muni.cz/clanky-o-akcich/28-clanky-o-akcich/98-rozhovormathmaturkurz
10. října
Účast na kurzu pro VŠ studenty (Jak učit přírodovědné a technické obory), fotodokumentace
Účast na 1. nobelovském fyzikálním praktiku, fotodokumentace, zpracování článku.
Následně jeho publikování: Přírodovědecká fakulta MU zve středoškolské pedagogy na
fyzikální praktikum nobelovských experimentů.
seminare.sci.muni.cz/clanky-o-akcich/28-clanky-o-akcich/99-nobelpraktclanek
17. října
Publikování zprávy o soutěži MathRace: MathRace – jednodenní matematická internetová
soutěž
seminare.sci.muni.cz/kalendar-akci?id_akce=38&view=detail
31. října
Prezentování pozvánky Závěrečná konference Individuálního projektu národního Podpora
technických a přírodovědných oborů: seminare.sci.muni.cz/kalendarakci?view=detail&id_akce=37
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
49
4. Udržitelnost
a. Přírodovědné korespondenční semináře
a. I. Korespondenční matematický seminář BRKOS
Korespondenční seminář Brkos bude pokračovat po celý školní rok 2012/13, celkem bude
řešeno 6 sérií po sedmi příkladech. Stejný průběh bude mít i řešení semináře v roce 2013/14.
Soustředění se uskuteční 1x na jaře 2013 a 1x na podzim 2013, obsahem soustředění budou
odborné přednášky a další volnočasové aktivity. Financování semináře bude zajištěno z
prostředků Masarykovy univerzity, v případě možností s podporou projektů. V období
udržitelnosti budou realizovány dva ročníky semináře.
a. II. Chemický korespondenční seminář ViBuCh
Korespondenční seminář ViBuCh bude pokračovat po celý školní rok 2012/13, celkem budou
řešeny min. 4 série. Stejný průběh bude mít i řešení semináře v roce 2013/14.
Financování semináře bude zajištěno z prostředků Masarykovy univerzity, v případě
možností s podporou projektů.
Níže uvádíme předpokládaný harmonogram tohoto ročníku, ročník 2013/14 proběhne
analogicky.
5. listopadu – 19. listopadu 2012
Proběhne oprava odevzdaných řešení 1. série autory a sepsání autorského řešení úloh.
Výsledky jednotlivých soutěžících včetně autorského řešení budou zobrazeny na webových
stránkách semináře.
19. listopadu – 31. prosince 2012
Proběhne 2. série úloh podle následujícího schématu:
zveřejnění obsahové náplně 2. série úloh včetně doprovodných studijních textů na webových
stránkách semináře,
příprava úloh do 3. série včetně odborné recenze úloh, příprava brožurky úloh v jednotném
stylu,
v tomto období proběhne řešení 2. série úloh, v závěru období dojde ke shromáždění
odevzdaných řešení 2. série a rozeslání autorům konkrétních úloh.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
50
31. prosince – 14. ledna 2013
Proběhne oprava odevzdaných řešení 2. série autory a sepsání autorského řešení úloh.
Výsledky jednotlivých soutěžících včetně autorského řešení budou zobrazeny na webových
stránkách semináře.
Běh a opravy odevzdaných řešení 3. a 4. série proběhnou analogicky:
14. ledna – 25. února 2013
Běh 3. série úloh.
25. února – 11. března 2013
Opravy 3. série a sepsání autorského řešení těchto úloh.
11. března – 22. dubna 2013
Běh 4. série úloh.
22. dubna – 5. května 2013
Opravy 4. série a sepsání autorského řešení úloh. V této době proběhne uzavření semináře a
vyhlášení výsledků. Úspěšní řešitelé kurzu budou odměněni zasláním odborné literatury a
propagačních předmětů semináře. Bude vybráno 10 nejlepších řešitelů k účasti na
praktickém soustředění, jehož přesný termín bude stanoven s ohledem na termín
mezinárodní chemické olympiády (předběžně se soustředění koná začátkem srpna).
Začátek srpna
Proběhne týdenní praktické soustředění pro nejlepší řešitele semináře. Jeho náplní jsou
odborné přednášky, exkurze po univerzitních pracovištích a také laboratorní cvičení, ve
kterých řešitelé navážou na teoretické znalosti z úloh z korespondenční části praktickými
cvičeními v laboratoři. Takto získají ucelený pohled na problematiku konkrétního tématu či
vědeckého výzkumu.
Program praktického soustřední zajišťují z velké části autoři čtyř tematických celků, které se
objeví daný rok v korespondenční části. Kromě odborného programu zahrnuje soustředění
také různé networkingové aktivity, které pomáhají rozvíjet kontakty mezi účastníky,
organizátory a dalšími akademickými pracovníky. Praktické soustředění probíhá na půdě
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v areálu nově vybudovaného univerzitního
kampusu.
Jeden den soustředění je věnován výletu, kdy je ráno na programu odborná exkurze
(chemická/biochemická firma) a odpoledne turistika spojená se zážitkovým koučinkem.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
51
a. III. Korespondenční ekologický seminář KEKS
Korespondenční seminář KEKS bude pokračovat po celý školní rok 2012/13, celkem bude
řešeno 6 sad úkolů. Stejný průběh bude mít i řešení semináře v roce 2013/14. Po skončení
obou ročníků semináře bude (na přelomu srpna a září) uspořádáno soustředění pro nejlepší
řešitele (obsahem soustředění budou odborné přednášky a další volnočasové aktivity).
Financování semináře bude zajištěno z prostředků Masarykovy univerzity, v případě
možností s podporou projektů.
b. Matematický korespondenční seminář pro ZŠ (KoMaR – korespondenční matematické
rébusy)
Korespondenční seminář KoMaR bude pokračovat po celý školní rok 2012/13, celkem bude
řešeno min. 5 sad příkladů. Na jaře 2013 se uskuteční motivační jarní víkendovka. O
prázdninách 2013 proběhne letní soustředění pro řešitele semináře. Seminář bude ve
stejném režimu realizován i v roce 2013/14, na podzim 2013 proběhne podzimní víkendovka.
Financování semináře bude zajištěno z prostředků Masarykovy univerzity, v případě
možností s podporou projektů. Na letní soustředění si budou účastníci přispívat v řádu
stokorun.
c. Fyzikální programy na středních školách
Aktivita má nezanedbatelné provozní náklady (tekutý dusík, cestovné, honoráře), a proto ji
nebude možné realizovat zdarma, tak jak se dělo v průběhu řešení projektu. Bude nutné, aby
školy resp. žáci za akci platili. Předpokládaná částka je cca 30Kč na studenta. V současné
době již máme předběžně objednáno 14 realizací v období prosinec – únor (SPŠ Sokolská,
Gymnázium Tišnov, Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, SPŠ Praha, Panská). Je tedy
zřejmé, že střední školy mají o tuto aktivitu zájem i v případě, kdy je poskytována za úplatu.
Proběhne 40 realizací za účasti 800 studentů.
d. Internetová matematická soutěž pro týmy studentů SŠ
Soutěž bude realizována i v příštích letech, v případě nedostatku financí budou omezeny
odměny pro nejlepší týmy, což by podle dosavadních ohlasů nemělo příliš ovlivnit účast
soutěžících. Soutěž proběhne celkem 2x, každý rok 1x.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
52
e. Fyzikální praktikum pro studenty středních škol
Fyzikální praktikum bude instalováno a nabídnuto vždy v podzimním semestru (2013 a 2014),
kdy nejsou obsazeny fakultní laboratoře. Praktikum běží již v tomto období listopad 2012 –
leden 2013, kdy bylo realizováno nebo je objednáno dalších 9 praktik. Počet realizací závisí
na počtu objednávek účastníků. V rámci udržitelnosti plánujeme 30 praktik pro 400 osob.
f. Matematický kurz pro maturanty
Kurz bude realizován z prostředků PřF MU rovněž na podzim 2013 a 2014.
g. Fyzikální kavárna
Fyzikální kavárna bude realizována každý měsíc s výjimkou hlavních prázdnin, tedy 20x.
V projektu jsme přislíbili 15 opakování v rámci udržitelnosti, předpokládáme, že tento slib o 5
realizací překročíme. Toto navýšení chápeme jako kompenzaci nobelovského praktika, jehož
další opakování vzhledem k malému zájmu již nepovažujeme za efektivní (viz odstavec h).
Počítáme s tím, že aktivita dále poběží v pravidelném měsíčním intervalu. Listopadová
Kavárna se již (bez podpory projektu) uskutečnila, program na prosincovou Kavárnu je
zajištěn.
h. Fyzikální praktikum nobelovských experimentů
Úlohy pro Nobelovské praktikum jsou trvalou součástí předmětu Fyzikální praktikum 3, pro
studenty fyzikálních oborů na PřF MU. Z tohoto hlediska nepřináší realizace aktivity další
náklady. Přesto nepředpokládáme, že by tato konkrétní aktivita byla dále nabízena. Zájem o
ni nenaplnil očekávání a v případě, že by ji účastníci museli zčásti hradit, je velmi málo
pravděpodobné, že by aktivita našla přiměřenou odezvu. Pilotní nasazení této aktivity
v rámci projektu ukázalo, že zájem o aktivitu nenaplnil očekávání. Domníváme se proto, že
další opakování v relativně krátkém odstupu pro stejný okruh oslovených zájemců by
nenašlo potřebnou odezvu, aby příprava a realizace praktika byla efektivní. Jako náhrada
těchto nerealizovaných aktivit, viz odstavec g.
i. Podpora studentů MU vedoucích motivační semináře pro žáky na středních školách
Budou realizovány dva kurzy v následné době udržitelnosti, každý rok jeden.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
53
5. Hodnocení plnění
V rámci pilotního projektu jsme v praxi ověřili systém popularizace technických
a přírodovědných oborů vytvářením přímých vazeb vysokých škol zajišťujících vzdělání
v technických a přírodovědných oborech na školy středních a základní.
Organizátorům aktivit se podařilo ukázat žákům a studentům, že přírodní vědy jsou
zajímavým a perspektivním oborem. Pomocí zážitkových, volnočasových, herních
i vzdělávacích aktivit přispívají k tomu, aby se z účastníků aktivit stali odborně připravení
mladí lidé se zájmem o dění a svět kolem sebe, schopní orientovat se v nabídce studia
přírodovědeckých oborů.
Při aktivitách určených pro středoškoláky a pro středoškolské učitele se také dařilo
prezentovat studentům i pedagogům nabídku studijních oborů fakulty, seznámit je
s univerzitním prostředím, studentským životem i studentskými povinnostmi. Uchazeči
o studium měli možnost navázat vztahy s vysokoškolskými pedagogy.
Přínosem přírodovědných a matematických seminářů realizovaných na MU bylo i to, že
studentům a pedagogům SŠ a ZŠ přiblížily problémy moderní vědy a způsoby jejich řešení,
s nimiž se obvykle v běžné výuce nesetkají.
Jednotlivé aktivity fungovaly jako vhodný doplněk výuky na základních a středních školách.
V případě aktivit využívajících laboratoří a technického vybavení PřF MU vysoká škola nabídla
své špičkové vybavení školám nižších stupňů k dispozici, aby zde mohli realizovat
experimenty, na které jejich vybavení nestačí. Tím je posilována experimentální složka výuky,
která je pro studenty většinou poutavější než teoretický výklad.
Na organizaci aktivit se podílelo 55 studentů odborných i učitelských oborů PřF MU. Tato
činnost, jak jsme měli možnost pozorovat, je formou velmi intenzivní a aktivní pedagogické
praxe, posiluje pedagogické a organizační schopnosti vysokoškolských studentů i jejich
schopnost práce s lidmi. Tu doplnila velmi vhodně i aktivita pod písmenem „i“, kterou byl
kurz rozvíjející pokročilé pedagogické dovednosti zaměřené na plánování, přípravu a realizaci
pedagogického procesu.
Aktivity typu soutěží, volnočasových aktivit i zajímavých přednášek pomáhají Přírodovědecké
fakultě Masarykovy univerzity ve snaze vychovávat kvalitní učitele přírodovědných oborů,
kteří se uplatní na středních školách, a oslovují šikovné budoucí absolventy středních škol, ze
kterých se, jak doufáme, stanou studenti přírodovědných a technických oborů.
Účelem všech popsaných aktivit bylo v prvé řadě rozvíjet spolupráci se základními
a středními školami při popularizaci a propagaci přírodovědných oborů, pomáhat navazovat
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
54
vazby uvnitř oborových komunit a v neposlední řadě poskytnout prostor pro komunikaci
mezi učiteli přírodovědných a technických oborů a vysokoškolskými i středoškolskými
studenty. Zde jsou popsány typy vazeb vznikajících v rámci realizace aktivit:
•

Vazby mezigenerační

Vazby mezi studenty ZŠ a SŠ, (studenti SŠ připravují seminář pro
studenty ZŠ)

Vazby mezi studenty VŠ a SŠ (ZŠ), (studenti VŠ připravují soustředění
pro studenty SŠ /ZŠ/)

Vazby mezi studenty SŠ (ZŠ) s vysokoškolskými pedagogy, (studenti SŠ
se účastní aktivit realizovaných VŠ pedagogy)

Vazby mezi VŠ pedagogy a SŠ pedagogy v aktivitách, které připravují
pedagogové PřF MU pro středoškolské učitele, a to na půdě SŠ i VŠ

Vazby mezi VŠ pedagogy a VŠ studenty odborných i učitelských oborů
v aktivitách připravovaných pro středoškolské učitele a studenty
Vazby oborové, vznikající na základě zájmu o společný obor

Matematika (semináře BRKOS, KOMAR, Matematický kurz pro
maturanty)

Chemie (ikurz VIBUCH)

Fyzika (Fyzikální představení pro SŠ, Fyzikální praktika pro SŠ, Fyzikální
praktikum nobelovských experimentů, Fyzikální kavárna)

Ekologie (seminář KEKS)

Vzdělávání (kurz „Jak učit přírodovědné a technické obory?“)
Velmi významným pozitivním aspektem projektu je vybudování týmu studentů a doktorandů
MU, kteří provoz seminářů a soustředění zajišťovali. Díky tomu je jednak snadno
překlenutelná generační a odborná propast mezi odborníky z VŠ a studenty SŠ a jednak
zajištěna udržitelnost týmu, kdy se velmi často do organizace těchto aktivit zapojují bývalí
účastníci po nástupu na vysokou školu. Významnou přidanou hodnotou pro MU je pak
ověřený fakt, že se mnozí kvalitní studenti rozhodli pro studium na Masarykově univerzitě
právě s vidinou působení v již známém prostředí (lokalitou i sociálně) a rovněž díky
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
55
možnému podílu na organizaci aktivit, jichž se dříve sami účastnili.
Celkem se aktivit zúčastnilo:
1812 studentů a žáků ZŠ a SŠ.
Do organizace aktivit se zapojilo
17 SŠ pedagogů
36 VŠ pedagogů
55 VŠ studentů
15 SŠ studentů.

Vazby se zaměstnavateli
Aktivity projektu byly zaměřeny na cílovou skupinu uchazečů o studium, pedagogy,
rodiče a zaměstnavatele absolventů. Cílem zapojení zaměstnavatelů bylo vytvoření síťě
spolupracujících koordinátorů jednotlivých zapojených škol, kteří se velmi aktivně
zapojovali do přípravy a realizace jednotlivých aktivit, komunikovali se svými žáky a sdíleli
zkušenosti po skončení jednotlivých aktivit. Došlo k propojení vzdělávacích institucí ZŠ, SŠ
a Masarykovy univerzity. Tato spojení budou dále přispívat k dlouhodobé udržitelnosti
projektu.
Projektové aktivity byly zaměřeny na systematickou práci v rámci výukových i
volnočasových aktivit. Do praktických činností byla zapojena odborná pracoviště
Přírodovědecké fakulty a pracoviště s laboratorním vybavením. Příjemcem výstupů
projektu byli pedagogové všech stupňů zapojených škol, organizátoři volnočasových
aktivit z řad studentů MU, zástupci firemní sféry, úspěšní absolventi.
Do programu Pozoruhodný křemík byla zapojena společnost ON Semiconductor Czech
Republic, s.r.o., která zdarma poskytla technologické vzorky pro fyzikální programy.
Součástí programu Pozoruhodný křemík byly informace o českém polovodičovém
průmyslu a o výše uvedené společnosti.
Systém projektových aktivit se ve třech pilířích zaměřil na odbornou podporu výuky a
popularizaci vědy, publicitu a komunikaci a v neposlední řadě na přípravu budoucích
pedagogů.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
56
6. Doporučení pro další realizace
Zásadní doporučení týkající se forem aktivit
Aktivity by měly mít pouze jednu ze dvou níže uvedených forem:
a) Popularizace a motivace
a. zajímavé přednášky z moderních aplikací
b. mezioborových témat
c. exkurze na zajímavá místa apod.
b) Soutěže a hry
Aktivity se nesmí tvářit, že simulují nebo nějak nahrazují výuku na nižších stupních škol,
nesmí zpochybňovat práci učitele. Má-li mít aktivita výukový charakter, musí v ní hrát
podstatnou roli sám učitel nižšího stupně školy. Příkladem může být aktivita Fyzikální
praktikum pro SŠ studenty, kde hlavní odpovědnost na pojetí aktivity má učitel, který si své
studenty přivedl. Tato aktivita pouze zajišťuje jinak nedostupné experimentální vybavení
a při tom současně ponechává významnou roli samotnému učiteli.
Doporučení pro další projekty a dotační programy
Nelze neustále inovovat. Požadavek inovace a hledání nových metod a postupů dříve či
později skončí jen formálním naplněním nebo „kanibalizací“ obdobných jinde realizovaných
aktivit. Svou vlastní cenu má i zabezpečení chodu tradičních a dobou prověřených aktivit.
Doporučujeme proto vypisovat i „konzervativní projekty“ ve kterých by právě dlouhodobá
podpora těchto úspěšných aktivit byla hlavním cílem. Tradice a úspěšnost minulých realizací
by byla hlavním kritériem při výběru projektů, které budou podpořeny.
Významnou přidanou obdobných projektů je to, že podporují navazování spolupráce
a partnerství mezi vzdělávacími institucemi různých typů a stupňů. Zejména učitelé středních
a základních škol jsou mnohdy velmi zanícení pro svůj obor, ale obvykle přirozeně postrádají
finanční a materiální podporu od svých institucí. Jejich zapojení do projektů tohoto druhu jim
zároveň umožní přenést svůj entuziasmus i na jiné než vlastní studenty. Úspěšní učitelé
z praxe tak rovněž mohou navázat kontakty s univerzitami a případně se podílet na
samotném vzdělávání budoucích učitelů a tím jim předávat své praktické zkušenosti.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
57
Přílohy
a. Zdůvodnění počtu zapojených účastníků a tabulková část..……………………….59
b. Tiskové zprávy……………………………………………………………………………………………64
c. Pozvánky pro web Generace Y …….…………..…………………..………..…………..………71
d. Články o akcích ………………………………………………………………………………………..80
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
58
a. Zdůvodnění počtu zapojených účastníků a tabulková část
Většina aktivit zakázky byla realizována ve formě nabídky, na kterou ZŠ a SŠ, veřejnost a
studenti zareagovali buď pozitivně nebo negativně. Cílem pilotního projektu bylo mimo jiné
také zjistit, jaký typ aktivit je pro učitele a studenty atraktivní a jaké aktivity je tedy žádoucí
déle provozovat či rozvíjet. Aktivity Fyzikální praktikum pro studenty SŠ se zúčastnilo celkem
185 účastníků, místo plánovaných 200, aktivity Fyzikální praktikum nobelovských
experimentů se zúčastnilo celkem 6 účastníků, místo plánovaných 10. U aktivity Podpora
studentů MU bylo přihlášeno na oba kurzy více zájemců, než byl konečný počet účastníků.
Nižší počet účastníků v některých aktivitách byl vyvážen vyšším počtem v aktivitách jiných.
Příklady viz tabulka:
aktivita
předpokládaný
počet
skutečný počet nahrazeno
Fyzikální praktikum pro studenty
středních škol
200
185
Menší počet nahrazen vyšším
počtem účastníků Fyzikálních
programů na SŠ
Nobelovské praktikum
10
6
Menší počet nahrazen vyšším
počtem účastníků Fyzikální
kavárny
Fyzikální programy na středních
školách
400
1008
Předpokládaný počet
překročen
Fyzikální kavárna
30
45
Předpokládaný počet
překročen
Podpora studentů MU vedoucích
30
motivační semináře pro žáky ZŠ a SŠ
23
Nižší počet nahrazen vyšším
počtem účastníků Fyzikálních
programů na SŠ a Fyzikální
kavárny
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
59
počet organizátorů– SŠ
studentů
počet organizátorů– SŠ
pedagogů
počet organizátorů– VŠ
studentů
počet organizátorů– VŠ
pedagogů
počet účastníků
místo konání
Od-do
termín konání
akce
aktivita
a) Přírodovědné
korespondenční
semináře pro
studenty SŠ
1.
Korespondenční
1. série úloh
matematický
seminář
BRKOS
24. 9.–22.10.2012
koresponde
nční
seminář
75
1
0
10
0
2. Chemický
ikurz ViBuCh
24. 9. – 31. 11.
2012
koresponde
nční
seminář
62
1
0
6
0
1. 9. – 31. 10. 2012
koresponde
nční
seminář
28
0
0
5
0
koresponde
nční
seminář
12
0
1
1
6
60
1
1
0
6
1. série úloh
3.
Korespondenční
1. série úloh
ekologický
seminář KEKS
b) Matematický
korespondenční
seminář pro ZŠ
Podzimní víkendovka
19.10.–21. 10. 2012
(KoMaR –
v Bučovicích
korespondenční
matematické
rébusy)
1. série úloh
1.9. – 29. 10.2012
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
60
2 představení
pro Biskupské
gymnázium
Brno
V budově
fyziky č. 6,
8.10.2012 8:00-9:40 přízemí,
Kotlářská 2,
areál PřF MU
počet organizátorů– SŠ
studentů
počet organizátorů– VŠ
studentů
počet organizátorů– SŠ
pedagogů
počet organizátorů– VŠ
pedagogů
počet účastníků
místo konání
Od-do
termín konání
akce
aktivita
c) Fyzikální
programy na
středních
školách
48
1
1
1
0
6 představení
pro Gymnázium
ve Žďáru nad
Sázavou
10.10.2012
9:0012.00
Gymnázium
Žďár nad
Sázavou
172
1
1
3
0
4 představení
pro Gymnázium
Boskovice
11.10.2012
8:0012.00
Gymnázium
Boskovice
116
1
2
2
0
2 představení
na SZŠ v
Havlíčkově
Brodě
16.10.2012
10:0012.00
SZŠ Havlíčkův
Brod
80
1
1
2
0
5 představení
na SPŠ a SZŠ v
Hradci Králové
17.10.2012
9:0012.00
SPŠ a SZŠ v
Hradci
Králové
166
1
2
3
0
10 představení
pro Gymnázium
Brno,Křenová
19.10.2012
8:0013.00
Gymnázium
Brno,
Křenová
284
1
1
3
0
1 představení
na SZŠ v
Havlíčkově
Brodě
22.10.2012
10:0012.00
SZŠ Havlíčkův
Brod
40
1
1
0
0
1 představení
na Gymnáziu
Slovanské nám.
Brno
24.10.2012
12:0013.00
Gymnáziu
Slovanské
nám. Brno
53
1
1
0
0
1 představení
na Gymnáziu
Slovan. nám.
Brno
31.10.2012
12:0013.00
Gymnáziu
Slovanské
nám. Brno
49
1
1
0
0
31.10.2012
16:0019:00
Internetová
soutěž
359
1
0
7
0
d) Internetová
matematická
MathRace
soutěž
MathRace
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
61
počet organizátorů– VŠ
studentů
počet organizátorů– SŠ
studentů
počet organizátorů– SŠ
pedagogů
počet organizátorů– VŠ
pedagogů
počet účastníků
místo konání
Od-do
termín konání
akce
aktivita
e) Fyzikální
praktikum pro
Fyz. praktikum 1
studenty
středních škol
24.9.2012
13:0015:00
Ústav fyzikální
elektroniky PřF
MU
16
1
0
0
0
Fyz praktikum 2
1.10.2012
13:0015:00
ÚFE PřFMU
19
1
0
0
0
Fyz praktikum 3
12:402.10.2012
14:40
10
1
0
0
0
Fyz praktikum 4
13:008.10.2012
15:00
13
1
0
0
0
Fyz praktikum
16:009.10.2012
18:00
17
1
0
0
0
20
1
0
0
0
13
1
0
0
0
21
1
0
0
0
17
1
0
0
0
17
1
0
0
0
11
1
0
0
0
ÚFE PřFMU
ÚFE PřFMU
ÚFE PřFMU
ÚFE PřFMU
Fyz praktikum 6
13:0015.10.2012
15:00
Fyz praktikum 7
14:0016.10.2012
16:00
Fyz praktikum 8
16:0016.10.2012
18:00
ÚFE PřFMU
ÚFE PřFMU
ÚFE PřFMU
Fyz praktikum 9
22.10.2012
13:0015:00
Fyz praktikum 10
29.10.2012
13:0015:00
Fyz.praktikum
11
30.10.2012
16:0018:00
ÚFE PřFMU
ÚFE PřFMU
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
62
g) Fyzikální
kavárna
Penzion u
Bílého koně u
Bystřice pod
Hostýnem
3.10.-6.
10. 2012
Zářijová
fyzikální
kavárna
Říjnová
fyzikální
kavárna
počet organizátorů– SŠ
studentů
počet organizátorů– VŠ
studentů
počet organizátorů– SŠ
pedagogů
počet organizátorů– VŠ
pedagogů
počet účastníků
místo konání
Od-do
termín konání
akce
aktivita
f)
Matematický
kurz pro
maturanty
24
3
0
5
0
Posluchárna
17:00F2 ÚFE PřF
20.9.2012
19:00
MU
10
4
2
3
1
17:00- Místnost F2
19:00 ÚFE PřF MU
35
4
2
3
2
18.10.2012
h) Fyzikální
praktikum
Praktikum
nobelovských č.1
experimentů
11.10.2012
i) Podpora VŠ
studentů MU
Kurz č. 1
vedoucích
semináře
Kurz č. 2
od
15.00
63
Budova fyziky
č. 6, PřF MU
4
1
0
1
0
10.9.0011.10.2012 16.30
Poradenské
centrum MU
12
0
0
0
0
30.9.0031.10.2012 16.30
Poradenské
centrum MU
11
0
0
0
0
1812
36
17
55
15
celkem:
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
b. Tiskové zprávy
64
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
Máte doma školáka, kterému školní úlohy z matematiky a přírodovědných předmětů nestačí?
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity ho zabaví!
Tisková zpráva 1
Studium přírodních věd je perspektivní
Cílem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (PřF MU) není jen vzdělávat budoucí odborníky
a středoškolské učitele v oblastech přírodních věd a matematiky. V době, kdy zájem středoškoláků o
vysokoškolské studium přírodovědných či technických oborů klesá, považuje fakulta za důležité
nabídnout vzdělávací aktivity i jim a podporovat je v přesvědčení, že studium přírodních věd a
matematiky sice nepatří k nejlehčím, ale je perspektivní. Vždyť Brno jako centrum vědy bude
potřebovat stále více odborníků na geografii, biologii, biochemii nebo matematiku. Naši absolventi se
dobře uplatňují v oblasti vědy a výzkumu, využívají zapojení fakulty do výzkumných projektů, velmi
často začínají svou vědeckou kariéru už za studií.
Technicky a přírodovědně orientovaných odborníků je v Evropě nedostatek
Rozvíjet zájem o přírodní vědy a matematiku se fakulta snaží už u žáků
základních a středních škol, tedy u tzv. „Generace Y“ a proto jim nabízí
řadu vzdělávacích aktivit, seminářů, internetových soutěží nebo kurzů,
včetně aktivit pro učitele. Aktivity jsou realizovány v rámci veřejné
zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických a
přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších
stupňů, která je součástí IPN Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO), reg. č.
CZ.1.07/4.2.00/06.005 . Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky. Více o projektu PTPO najdete na webu Generace Y.
PřF MU nabízí školákům i jejich učitelům od září řadu nových seminářů a soutěží
Od září se žáci základních a studenti středních škol, kteří si rádi zaměstnají mozek i po splnění
domácích úloh, mohou těšit na korespondenční semináře, internetové soutěže i zajímavé přednášky.
Na vedení kurzů se podílí i studenti fakulty, zejména studenti učitelství, kteří se tak učí učit v praxi.
Ukazuje se, že tzv. generace Y klade na učitele zcela nové nároky, úkol učitelů je v současnosti
náročnější, a fakulta je na to chce připravit. Proto v posledních letech posiluje zejména praktickou
výuku učitelství a zaměřuje se na tréning komunikace a praktických dovedností, jak se dočtete
v magazínu Učit se učit – www.ucitseucit.cz.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
65
Akce pro základoškoláky a středoškoláky
ViBuCh (Vzdělávací korespondenční ikurz pro budoucí chemiky), má pro soutěžící připravené čtyři
série úloh, z nichž většina sleduje témata z reálného výzkumu. Nejlepší řešitele čeká týdenní
soustředění na půdě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, kde spojí teoretické základy
s praxí v nových, moderně vybavených laboratořích. Tématem letošního ročníku budou třeba
Supramolekulární
skopičiny,
více
se
o
programu
dočtete
na
https://cheminf.ncbr.muni.cz/vibuch/next_year.php
BRKOS (Brněnský korespondenční seminář) je matematickou soutěží určenou pro žáky středních škol.
Účastníci soutěže budou během roku řešit několik sérií příkladů a odesílat je organizátorům, kteří jim
odešlou opravené práce spolu se zadáním další série. Pro 16 úspěšných řešitelů je jako odměna
připravena Podzimní víkendovka matematiky, plná zajímavých přednášek, které si pro své mladší
kolegy připravují středoškoláci. Více na http://brkos.math.muni.cz/
Matematický kurz pro maturanty
Čtyřdenní kurz určený pro studenty posledního ročníku SŠ je vedený formou odborných přednášek a
volnočasových aktivit, kde vysokoškolští studenti matematiky maturanty seznamují s náplní a formou
vysokoškolského studia matematiky.
Fyzikální praktikum nobelovských experimentů
Pokročilé fyzikální praktikum je určené zejména učitelům středních škol a také talentovaným
středoškolským studentům. Cílem je realizovat slavné fyzikální experimenty, za které byli autoři
odměněni Nobelovou cenou, např. Millikanův nebo Rutherfordův experiment.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
66
Fyzikální kavárna
Jde o pravidelná, neformální setkávání učitelů fyziky, studentů učitelství fyziky a pracovníků
fyzikálních ústavů fakulty. Na programu je vždy přednáška a neformální diskuse. Cílem kavárny je
poskytnou možnost neformalizovaného dalšího vzdělávání učitelům, výměna zkušeností, vytváření a
udržování profesní komunity. Více na http://www.physics.muni.cz/kof/kavarna.shtml
Vše o nabídce seminářů a kurzů pro rok 2012/2013 najdete na webu http://seminare.sci.muni.cz.
Aktivity jsou realizovány v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření
systému popularizace technických a přírodovědných oborů
vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je
součástí IPN Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO),
reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.0005. Projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Loga a obrázky jsou ke stažení zde: http://seminare.sci.muni.cz/ke-stazeni
Více informací Vám poskytne:
Mgr. Zuzana Kobíková
manažerka publicity projektu
[email protected]
773 578 536
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
67
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity zahajuje letošní maraton seminářů, soutěží a
kurzů pro žáky základních a studenty středních škol
Tisková zpráva 2
Seznamte se s nabídkou aktivit, které připravila Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v
rámci projektu Generace Y. Připraveny jsou korespondenční semináře BRKOS, KEKS a ViBuCh,
jednodenní internetová soutěž MathRace nebo experimentů plná fyzikální představení
Podivuhodný Křemík a Mrazivý Dusík.
Semináře.sci.muni.cz
Nabídku aktivit v oborech matematika, ekologie, chemie a fyzika prezentují nové webové stránky
http://seminare.sci.muni.cz
Matematika
Matematický seminář KoMáR pro žáky 2. stupňů základních škol přilétá s prvním zadáním úloh
Seminář organizují studenti Gymnázia Brno, tř. Kpt. Jaroše, pod záštitou Ústavu matematiky a
statistiky PřF MU. Kdo s účastí stále váhá anebo chce poznat osobně organizátory, může se přihlásit
na náborové soustředění, které proběhne 19.–21. října v Bučovicích. Jak se přihlásit, zjistíte zde.
Termín odevzdání první série úloh je 29. října, zadání najdete zde.
BRKOS: BRněnský KOrespondenční Seminář z matematiky pro středoškoláky
Aktuálně na BRKOS webu naleznete zadání prvních dvou sérií, jde totiž o celoroční seminář a sérií
bude několik. Na odeslání řešení prvního kola je čas do 22. října 2012. Pro 16 úspěšných řešitelů je
jako odměna připravena Podzimní víkendovka matematiky.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
68
Jednodenní internetová matematická soutěž pro SŠ týmy, to je MathRace
MathRace startuje 31. října v 16.00. Soutěžící čeká 45 úloh matematického a logického zaměření, o
pořadí týmů rozhoduje primárně počet vyřešených úloh, sekundárně celkový čas strávený jejich
řešením. Zadání jsou rozdělena do tří sad, na každou z nich je stanoven jiný časový limit (1, 2 a 3
hodiny).
Ekologie
Konzoomujte první sadu KEKSu!
Cílem semináře KEKS – Korespondenční ekologický seminář pro studenty středních škol – je
poskytnout pestrobarevný obraz všeho, co se skrývá pod pojmem ekologie. Začínáme tématem
Domácí ekologie, tedy tím, co máme všichni kolem sebe a můžeme dennodenně pozorovat. Uzávěrka
prvního kola je 30. října.
Chemie
Středoškolačky a středoškoláci, očekávejte ViBuCh! Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky
ViBuCh má pro soutěžící připravené čtyři série úloh, z nichž většina sleduje témata z reálného
výzkumu. Nejlepší řešitele čeká týdenní soustředění na půdě Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity, kde spojí teoretické základy s praxí v moderně vybavených laboratořích.
Úlohy 1. série už na vás čekají, termín odevzdání vašich řešení je 5. listopadu.
Fyzika
Fyzikální kavárna otevírá každý třetí čtvrtek v měsíci
Jde o neformální setkávání učitelů fyziky, studentů učitelství fyziky a všech, které fyzika baví. Na
programu je vždy přednáška a diskuse: aktuálně, 18. října, jsou na pořadu přednášky na téma Ozvěny
veletrhu nápadů.
Fyzikální představení pro střední školy a fyzikální praktika na PřF MU
Ústav fyzikální elektroniky PřF MU nabízí středním školám v celé České republice fyzikální přednášky
Pozoruhodný křemík a Mrazivý dusík s řadou demonstračních experimentů. Programy délkou trvání
45 minut a krátkým časem na přípravu a úklid lze snadno zařadit do běžného rozvrhu navštívené
školy. Předběžné objednávky mohou pedagogové posílat docentu Zdeňku Bochníčkovi na adresu
[email protected]
Na PřF MU je navíc pro studenty středních škol (v doprovodu učitelky či učitele) připraveno fyzikální
praktikum vybavené 10 úlohami z různých oblastí fyziky. Učitelky a učitelé mohou své třídy přihlásit
zde. Pro pedagogy je letos připraveno speciální praktikum nobelovských experimentů.
Vše o nabídce seminářů a kurzů pro rok 2012/2013 najdete na webu http://seminare.sci.muni.cz.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
69
Aktivity jsou realizovány v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření
systému popularizace technických a přírodovědných oborů
vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je
součástí IPN Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO),
reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.005 . Projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Loga a obrázky jsou ke stažení zde: http://seminare.sci.muni.cz/ke-stazeni
Více informací Vám poskytne:
Mgr. Zuzana Kobíková
manažerka publicity projektu
[email protected]
70
773 578 536
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
c. Pozvánky pro web Generace Y
71
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
Brněnský korespondenční seminář BRKOS: pro ty, které baví matematika
BRKOS (Brněnský korespondenční seminář) je matematický korespondenční seminář určený pro
všechny studentky a studenty středních škol, které baví matematika a příklady ve škole jim nestačí.
První zadání je k dispozici, na odpovědi je čas do 22.10.2012!
Celoroční korespondenční seminář se skládá ze 6 sérií. Drobné odměny budeme letos posílat s
každou Vámi řešenou sérií, takže se máte na co těšit a jistě se vyplatí poslat i byť třeba jediný příklad
v jediné sérii. První sérii nám můžete posílat do 22.10.2012, těšíme se na Vaše řešení a přejeme
hodně štěstí!
Tento korespondenční seminář pro Vás připravují učitelé a studenti PřF MU ve spolupráci s pedagogy
a studenty středních škol. Jako účastníci soutěže budete během roku řešit několik sérií příkladů a
odesílat je organizátorům, kteří Vám odešlou opravené práce spolu se zadáním další série.
Pro 16 úspěšných řešitelů jsme jako odměnu připravili Podzimní víkendovku matematiky, na které si
můžete každé dopoledne poslechnout zajímavou přednášku, kterou si pro Vás připravili Vaši starší
kolegové, studenti středních škol. Převážně půjde o matematická, informatická, historická a další
témata, odpoledne a večer Vás čeká zábavný volnočasový program.
Forma: Korespondenční seminář
Obor: Matematika
72
Určeno pro: studenty SŠ
Aktuální informace o průběhu: http://seminare.sci.muni.cz/pro-studenty-ss/matematickykorespondencni-seminar
Seminář je realizován v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických a
přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je součástí IPN
Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.0005. Projekt je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
Středoškolačky a středoškoláci, očekávejte ViBuCh! Vzdělávací korespondenční ikurz pro budoucí
chemiky
V pondělí 24. září startujeme další ročník! Už teď se můžete podívat, jaká témata na vás čekají. Na
webu ViBuChu najdete povídání o minulých ročnících, a také informace o akademickém
soustředění jakožto odměně pro úspěšné řešitele.
Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky (ViBuCh), je určen pro středoškolské studenty se zájmem
o přírodní vědy. Na soutěžící čekají celkem čtyři série úloh. Zadání zveřejňujeme na webu ViBuChu
v pravidelných intervalech během celého školního roku a jsou dostupná i neregistrovaným
uživatelům. ViBuCh si klade za cíl oprostit studenty od představy, že chemie jsou pouhé výpočty z rovnic
a nudné memorování názvosloví. „Jde o experimentální obor, korespondenční posuzování na dálku je v
něm složité, proto důležitou roli hraje vzdělávací část semináře. Závěrečná setkání, kdy se řešitelé sejdou v
našich špičkově vybavených bohunických laboratořích a to, co nastudovali, vidí a zkouší naživo, jsou u
studentů velmi úspěšná. Důležitá je i návaznost na praxi, většina zadání vychází z reálného výzkumu,“ říká
o kurzu Michal Bulant, který je odborným garantem několika seminářů pro středoškoláky realizovaných
Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity.
Výhra: týdenní soustředění na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity
Na nejlepší řešitele kurzu čeká týdenní soustředění na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity,
kde mohou spojit teoretické základy z kurzu s praxí v nových, moderně vybavených laboratořích
fakulty. Vloni si účastníci kurzu vyzkoušeli třeba přípravu významného katalyzátoru chemických
reakcí, zeolitu-X, nebo přípravu vzorku pro NMR spektroskopii. Viděli, jak se měří na NMR
spektrometru a vyzkoušeli si, jak se tato data interpretují. A co Vás čeká letos? Dočtete se na
seminare.sci.muni.cz/pro-studenty-ss/prirodovedne-korespondencni-seminare/85-vibuch-seminar
Forma: internetový kurz se závěrečným soustředěním na PřF MU
Obor: Chemie
Určeno pro: studentky a studenty SŠ
Aktuální informace o průběhu: seminare.sci.muni.cz/pro-studenty-ss/prirodovednekorespondencni-seminare/85-vibuch-seminar
I-kurz je realizován v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických a
přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je součástí IPN
Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.0005. Projekt je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
73
Konzoomujte první sadu KEKSu – Korespondenčního ekologického semináře pro studenty středních
škol)
První zadání semináře je na světě! Začínáme tématem Domácí ekologie, tedy tím, co máme všichni
kolem sebe a můžeme dennodenně pozorovat. Vezmeme to jak z biologického konce, kdy budete
zkoumat ekosystém kompostu, tak i z konce více environmentálního, kdy zaostříte na různé postoje
ke stravování. Uzávěrka prvního kola je 30. října!
Některé úkoly jsou více vyhledávací (Čísla české spotřeby), při jiných vyrazíte „do terénu“ (200 Kč).
Abychom vás ale neunudili, naleznete zde také poslední bonusový úkol, jehož řešení by měla být
spíše hra a zábava. Přejeme vám hodně řešitelského štěstí a těšíme se na vaše odpovědi.
Jak probíhá korespondenční seminář?
Seminář můžete řešit samostatně nebo ve 2-3 členných týmech. Ať už zvolíte individuální či týmový
přístup, musíte ho dodržet v průběhu celého školního roku.
Cílem semináře KEKS je poskytnout pestrobarevný obraz všeho, co se skrývá pod pojmem ekologie.
Proč pestrobarevný? Zadání se budou zabývat rozmanitými tématy a také hledání řešení vás bude
vybízet k uplatnění různých pohledů a ke kritickému zhodnocení zdrojů informací. Čekají vás
například následující typy úkolů:
Testové otázky - otázky u kterých je k dispozici omezený počet možností anebo mají jasnou a
stručnou odpověď. Tyto otázky jsou zaměřeny na znalosti, schopnost vyhledávání informací a odhad.
Otevřené otázky - otázky, které nemají jednoznačnou odpověď. U vašich odpovědí na tyto otázky se
cení nejen věrohodnost podkladových informací, ze kterých čerpáte, ale také vaše kreativita, vlastní
názor, schopnost argumentace a srozumitelného vyjadřování.
Projekty - cílem projektu je na základě vlastního výzkumu v terénu nebo informací získaných z
literatury či internetu navrhnout řešení zadaného problému. Hodnocena bude kvalita dat i
zpracování.
Esej - krátká úvaha o zadaném ekologickém problému a možnostech jeho řešení. Zde se hodnotí
zejména nápaditost, schopnost hledání souvislostí, schopnost dívat se na jeden problém z více úhlů a
také stylistické zpracování.
Kreativní a bonusové otázky - různé netradiční otázky jako je práce s počítačovým modelem,
doplňování popisků k obrázkům, vymýšlení věrohodně znějících hypotéz či studium problematiky
ekologie imaginárních tvorů.
Soutěž probíhá v několika kolech a trvá celý školní rok. Účastníci dostanou zadání jednotlivých úloh,
vyřeší je (alespoň některé z nich) a řešení odešlou zpět organizátorům. Ti řešení opraví, okomentují,
bodově ohodnotí a také vystaví průběžnou výsledkovou listinu. Po vyhodnocení poslední sady úloh
jsou nejlepší řešitelé pozváni na týdenní soustředění. Komunikace probíhá formou domácího řešení
úloh a dopisování s organizátory (přes Internet). V semináři KEKS proto zkoumáme ekologii ze všech
možných pohledů: vztahy mezi organismy, principy fungování ekosystémů, problémy životního
prostředí, možnosti řešení nebo i postoje k přírodě. Každá sada úloh se zabývá jedním tématem.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
74
Forma: Korespondenční seminář
Obor: Ekologie
Určeno pro: studenty SŠ
Aktuální informace o
korespondencni-seminare
průběhu:
http://seminare.sci.muni.cz/pro-studenty-ss/prirodovedne-
Seminář je realizován v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických a
přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je součástí IPN
Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.0005. Projekt je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
75
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
Matematický seminář KoMáR pro žáky 2. stupňů základních škol přilétá s prvním zadáním úloh! Na
na Vaše řešení čeká do 29. října.
Zveme Vás do zbrusu nového korespondenčního matematického semináře KoMáR určeného pro
všechny žáky druhých stupňů základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří si
rádi hrají s matematikou a nebojí se zajímavých příkladů.
Seminář organizují studenti Gymnázia Brno, tř. Kpt. Jaroše, pod záštitou Ústavu matematiky a
statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. KoMáR navazuje na dlouholetou tradici
semináře Pikomat. V tomto školním roce se můžete těšit na 5 sérií po 8 příkladech, pro nejlepší
řešitele budou přichystány hodnotné ceny a bez odměny nezůstanou ani řešitelé všech sérií.
Váháte s účastí? Vyzkoušejte naše náborové soustředění na konci října!
Kdo stále váhá, neví si rady s řešením anebo chce poznat osobně organizátory, může se přihlásit na
náborové soustředění, které proběhne už 19. – 21. října. Přihlašujte se co nejdříve, kapacita je jen 16
účastníků!
Termín náborového soustředění : 19.– 21. října
Místo konání: Dům dětí a mláděže Bučovice, odjezd z Brna
Program: Dopoledne budou probíhat odborné přednášky z oblasti matematiky a jí příbuzných věd.
Odpoledne a večer se můžete těšit na nejrůznější zážitkové hry vevnitř i venku a ve vždy přátelské
atmosféře.
Zadání první série je tu!
Dnes pro Vás máme zadání první série semináře KoMáR. Termín odevzdání je 29. října 2012, zadání
úloh najdete zde.
Seminář je realizován v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických a
přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je součástí IPN
Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.0005. Projekt je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
76
MathRace – jednodenní matematická internetová soutěž
MathRace je jednodenní internetová matematická soutěž pro dvou až čtyřčlenné týmy studentů
SŠ, která startuje 31. října od 16.00. Soutěžící čeká 45 úloh matematického a logického zaměření,
o pořadí týmů rozhoduje primárně počet vyřešených úloh, sekundárně celkový čas strávený jejich
řešením.
Soutěže se mohou zúčastnit týmy dvou až čtyř studentů středních škol, kteří se zaregistrují pomocí
registračního formuláře do 16.00. Všichni studenti v týmu musí být ze stejné střední školy nebo
gymnázia. Soutěží se prostřednictvím internetových stránek. Na nich se v 16.00 objeví zadání 45
příkladů rozdělených do tří sad po 15 příkladech. Odevzdávání 1. sady bude ukončeno v 17.00, 2.
sady v 18.00 a 3. sady v 19.00. Doporučujeme si proto hlídat přesný čas. Řešení všech úloh bude
zveřejněno v 19.00. Během soutěže je možno klást dotazy organizátorům ohledně nejasností v zadání
prostřednictvím diskuse. Dotazy nesmí obsahovat části řešení úlohy. Organizátoři prostřednictvím
diskuse na oprávněné dotazy odpoví, ostatní dotazy mohou být smazány. Diskusi doporučujeme
sledovat, mohou se v ní objevit podstatné informace. O pořadí týmů rozhoduje primárně počet
vyřešených úloh, sekundárně celkový čas strávený jejich řešením. K tomuto času se připočítává 20
minut za každou chybnou odpověď. Po zadání chybné odpovědi není možno po dobu 40 s zadávat
žádnou odpověď. Používání výpočetní techniky a internetu je povoleno, a to včetně výpočetních
nástrojů jako je WolframAlpha. Hraje se o zajímavé ceny, konkrétní seznam bude vyvěšen na tomto
webu nejpozději týden před soutěží. V případě technických potíží se serverem math.muni.cz v
průběhu soutěže budou informace o řešení těchto problémů publikovány na Twitteru.
Kategorie „Underground“ zve i „nestudenty“
Tato kategorie je určena pro týmy, které nejsou složeny ze studentů SŠ (členové týmu nemusí být
vůbec studenti). Pokud se chcete s takovým týmem soutěže zúčastnit, při registraci vyplňte do
kolonky Škola heslo underground. Soutěž pro Vás přichystali organizátoři semináře BRKOS, odbornou
garanci a zázemí poskytuje Ústav matematiky a statistiky PřF MU.
Forma: Jednodenní soutěž
Obor: Matematika
Určeno pro: studenty SŠ
Více informací se dozvíte na: http://seminare.sci.muni.cz/pro-studenty-ss/internetova-matematicka-soutez
Soutěž je realizována v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických a
přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je součástí IPN
Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.0005. Projekt je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
77
Zveme Vás na fyzikální praktikum nobelovských experimentů
Jde o pokročilé fyzikální praktikum určené zejména učitelkám a učitelům fyziky a také
talentovaným středoškolským studentům. V praktiku budeme realizovat slavné fyzikální
experimenty, za které byli autoři odměněni Nobelovou cenou: Millikanův experiment,
Rutherfordův experiment, Zeemanův jev a Franckův Hertzův experiment. K dispozici bude špičkové
demonstrační experimentální vybavení renomovaných firem vyrábějících didaktické pomůcky.
Forma: praktikum na PřF MU
Obor: Fyzika
Určeno pro: studenty SŠ, učitele SŠ
Termín: čtvrtek 11. října od 15.00
Místo konání: Ve fyzikálním praktiku 3 v budově fyziky č. 6, přízemí, Kotlářská 2, areál
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Předběžné objednávky posílejte na adresu: [email protected]
Více informací se dozvíte na: http://seminare.sci.muni.cz/pro-studenty-ss/fyzikalni-praktikumnobelovskych-experimentu
Seminář je realizován v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických a
přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je součástí IPN
Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.0005. Projekt je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
78
Jak učit přírodovědné a technické předměty
Přemýšlíte nad tím, jak koncipovat výuku přírodovědných nebo technických předmětů, aby Vaše
studenty bavila? Chcete být dobrým učitelem, který má respekt a dokáže svým studentům
předávat radost z poznávání a učení? Právě pro Vás je připraven připravili dvoudenní kurz pro
začínající učitele a studenty učitelství, plný cvičení a příkladů ze školního prostředí.
Kurz je veden kombinací několika forem výuky – interaktivní přednáška, skupinová práce a diskuse,
sebezkušenostní aktivity, řešení modelových situací. V rámci jednotlivých témat výuky budou
účastníci čerpat z vlastních zkušeností, které využijí v modelových situacích a rozborech případových
studií. Kurz je zaměřený na užívání moderních výukových postupů a metod, komunikační a
prezentační dovednosti a efektivní postupy pro práci se skupinou, plánování pedagogického procesu.
Kurz je určen primárně organizátorům aktivit pro žáky základních a středních škol v rámci veřejné
zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytvářením vazeb
vysokých škol na školy nižších stupňů, v realizaci IPN Podpora technických a přírodovědných oborů,
reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.0005.
první kurz: 10. a 11. října
druhý kurz: 30. a 31. října
79
Jedná se o dva dvoudenní kurzy, se stejným obsahem.
Místo konání:
Poradenské centrum Masarykovy univerzity
Komenského nám. 2, Brno
(z vestibulu na dvorní trakt, rovně, druhá budova, 3. patro vpravo, učebna 315–316)
Lektorka kurzu: Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
Registrace na: http://www.rect.muni.cz/pcentrum/seminare.php
Kurz je realizován v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických a
přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je součástí IPN
Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.0005. Projekt je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
d. Články o akcích
80
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
„Našich seminářů a soutěží se účastní především talentovaní žáci s vyhraněným zájem o obor,“ říká
Michal Bulant z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
Přírodovědecká fakulta zajišťuje celou řadu vzdělávacích aktivit pro žáky základních a středních
škol, i speciální kurzy pro maturanty, jak se dozvíte z rozhovoru s Michalem Bulantem. Ten už více
než deset let vyučuje matematiku na fakultě a také na střední škole, a po odborné stránce
garantuje řadu matematických seminářů, soutěží či soustředění, které jsou hlavním tématem
tohoto článku.
O generaci, která nyní studuje základní a střední školy, se mluví jako o „generaci Z“, nebo jako o
„digitálních domorodcích“, protože se narodili do digitální éry a neznají svět bez komunikačních
technologií jako internet, mobilní telefony či YouTube. Pro tuto generaci je typický život online a v
rychlém tempu: okamžité sdílení myšlenek a poznatků na různá témata pomocí různých médií. Jak
vnímáte tuto generaci jako učitel? Je potřeba učit je jinak než předchozí generaci? V čem?
Určitě potřebujeme učit tuto generaci jinak. V současnosti je totiž daleko složitější zaujmout žáky a
studenty něčím novým. Předchozí generace jsme mohli ohromit už jen zahraniční učebnicí nebo
novým poznatkem. Ty si ale dnešní generace velice snadno dohledá prostřednictvím médií sama.
Postavení učitele se mění, studenti potřebují spíše to, aby jim pedagog poznatky propojoval, dával do
souvislostí. Hlavní je, probudit v žácích a studentech zájem. A důležitou roli v komunikaci hrají média.
Tato generace jasně očekává, že s nimi budeme komunikovat i online.
Existuje nějaký recept na to, jak tuto generaci zaujmout?
Dát jim zajímavý problém, pro který se nadchnou, a chtějí ho vyřešit, dokončit. Vnější a vnitřní
motivace je základ, a pak zajímavá forma podání, vzdělávání zážitkem, výuka pomocí experimentů.
Jaký je tedy hlavní úkol středoškolského matematického vzdělávání?
Z mého úhlu pohledu je nejdůležitější studenty učit přemýšlet. Naprosto jako nesmyslnou chápu
výuku typu naučit se vzoreček a do něj dosazovat hodnoty. Ale bohužel na studentech prvního
ročníku různých oborů naší univerzity často vidíme, že právě takovou výuku matematiky absolvovali.
Přemýšlení, selský rozum, logické uvažování, to je jaksi v závěsu. Takže jim často vyjde na první
pohled zcela nesmyslný výsledek, ale oni to nevidí. Myslím si ale zároveň, že z výuky matematiky
nemůže vymizet dril, protože opakované řešení algoritmizovaných úloh k učení se matematice patří.
Když se řekne korespondenční seminář, kterých fakulta pořádá hned několik, co si pod tím má
představit člověk, který o takové aktivitě slyší poprvé?
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
81
Korespondenční semináře jsou celoroční, jde vždycky o několik sérií úkolů, které studenti postupně
řeší. Doba, kdy třeba BRKOS – Brněnský korespondenční seminář – fungoval prostřednictvím papírové
pošty, a studenti dobíhali před půlnocí na hlavní poštu, aby úlohy odeslali včas, a pak čekali, až jim za
měsíc přijde obálka s opravou, je ale dnes pryč. Komunikace probíhá většinou elektronicky, bez
průtahů, zadání i opravy odesíláme mailem, na vyřešení mají řešitelé vždy dva měsíce čas.
Komunikace je intenzivnější, vznikají díky ní přátelské nebo oborové vazby, řešitelé se navzájem
upozorňují na akce, které pořádají. Každý seminář má svůj web, kde běží diskusní fórum, takže není
problém rychle rozeslat zadání, opravit chybu, dát to všem vědět. Na konci školního roku soutěž
končí, a po ní následuje soustředění, na kterém se scházejí ti nejlepší řešitelé, je pro ně připraven
odborný i volnočasový program.
Jací jsou studenti, kteří se účastní těchto seminářů? Co je spojuje?
Ve většině už to, že mají vyhraněný zájem o obor. Nejde o studenty, co by se akcí účastnili z
povinnosti. Jsou to často zvídaví, aktivní, nadšení, společenští lidé, kteří rádi přemýšlí a rádi se
setkávají s druhými. Často jsou výjimečně nadaní, ale nezapadají do své třídy, a na soustředěních se
potkávají se sobě podobnými typy. Když takový student, který si ve své třídě připadá s odpuštěním
jako exot, zjistí, že lidí jako on je víc, bude se s nimi rád setkávat, najde si k oboru cestu a třeba u něj
vydrží. Je to lepší cesta, než kdyby zatrpkl a seděl v koutě. Často jde o špičkové soutěžící, co jezdí na
mezinárodní matematické olympiády, a i ti se v rámci soutěží poměřují navzájem. Dobré je, že se tak
budují přátelské vztahy mezi studenty z různých škol. Semináře jsou přirozeně výběrové. Jsou určeny
pro někoho, kdo má talent a motivaci. Abychom takové řešitele zaujali, musí být laťka samozřejmě
výš než na úrovni školy, kterou řešitelé navštěvují. A to je pro nás, organizátory, závazek: dostát
očekávání řešitelů seminářů. Protože nudné nebo snadné úlohy by je nebavily.
Na jaké aktivity z oboru matematiky se mohou v roce 2012–2013 těšit „základoškoláci“ a
„základoškolačky“?
Pro ně je přichystaný zcela nový celoroční korespondenční seminář KOMAR – Korespondenční
matematické rébusy , kde budou řešit několik sérií úloh. Na to navazují víkendová soustředění a v létě
tábor. Jde nám o podchycení zájmu o obor u žáků a žákyň ve věku kolem deseti let. Cílem semináře je
rozvíjet jejich zájem o matematiku, protože na to není na školách obvykle čas. Zároveň takhle
spolupracujeme se středoškoláky, kteří už nesoutěží, ale pomáhají s organizací. To je obecně na
našich seminářích hezký rys, že se z řešitelů stávají postupně organizátoři. Svou dobrou zkušenost z
minula předávají dál a připravují zážitky pro nové řešitele. Na víkendových akcích si středoškoláci
připravují přednášky pro základoškoláky, program je klasicky volnočasový a k tomu děti řeší formou
her šifry nebo logické hry.
Matematický seminář nabízí ale fakulta i středoškolákům. V čem se liší?
Ano, to je BRKOS → Brněnský korespondenční seminář, který má za sebou dvacet let historie, s
občasnými přestávkami způsobenými nedostatkem organizátorů či nezájmem studentů. V poslední
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
82
době, kdy semináře fungují pod institucionální záštitou fakulty, se ale situace zlepšila. Seminář BRKOS
absolvují studenti z Česka i ze Slovenska, odkud je i část organizačního týmu. Běží stylem jako
KOMAR, ale úlohy jsou mnohem složitější, vysoce nadstandardní vzhledem ke středoškolské výuce,
vůči těžší verzi státní maturity jsou příklady těžší o jeden až dva stupně. Řešitelů jsou desítky, loni jich
bylo šedesát.
Jaká matematická aktivita se skrývá pod zkratkou MATHRACE?
MATHRACE, v překladu do češtiny Matematický závod, umožní účast i studentům, kteří třeba nejsou
stavění na dlouhodobý Brněnský korespondenční seminář, ale láká je jednodenní, 2–3 hodinová
soutěž týmů. Jde v ní o větší množství úloh, ale nejsou tak obtížné jako v seminářích, kde není
výjimkou, že řešitel musí zadání nosit týden v hlavě a přemýšlet o něm. Tady jde spíše o rychlost a
nápad, je třeba vědět, jak úkoly řešit, případně si to dohledat na internetu. Nejde ale o soutěž v
logických úlohách, zadání jsou matematická. Soutěží týmy, dvou až čtyřčlenné, loni se jich účastnilo
sedmdesát. Máme i mimosoutěžní kategorii Underground, ve které soutěží mezi sebou bývalí
soutěžící nebo dospělí, jež matematika baví. Takových týmů jsme loni měli deset.
Jaké úlohy pro matematické soutěže a semináře vybíráte?
Organizátoři je většinou nevybírají, ale vymýšlí. Což je na přípravě nejtěžší. Opravení je rutina, i když
náročná, ale mít někoho, kdo je erudovaný a zkušený, zná spousty úloh a odhadne i jejich náročnost,
to je složitější. Generace Z žije v globálním světě, kde i úloha z druhého konce světa – třeba z lokální
americké olympiády – je dohledatelná. Takže úlohy jsou spíše nové, často je série tematicky
ukotvená, například jde o geometrické úlohy zaměřené na konstrukci pomocí pravítka a kružítka,
vždy se vzestupnou obtížností. V matematickém semináři BRKOS je už mnoho let zadání zapojeno do
příběhu z vesniček Hloupětína a Lenošína, a řešitelé si z příběhu musí zadání nějak vypreparovat.
V čem podle Vás tyto aktivity rozvíjejí matematické schopnosti žáků jinak než školní výuka?
Zejména v tom, že jde o dlouhodobou individuální práci, která nijak nenavazuje na školní výuku.
Řešitelé si sami nastudují nějaké téma, případně k tomu mají studijní materiál v rámci semináře,
nebo mají doporučenou literaturu, často v angličtině. Ve školním roce je určeno šest deadlinů pro
zaslání výsledků. Když studenti neodevzdají, přijdou o body, ale mohou soutěžit dál. Cítí tlak
uzávěrek, zvykají si odevzdat práci v termínu, učí se prezentovat řešení a argumentovat. Což je skvělá
příprava na praktický i profesní život.
V čem je specifický matematický kurz pro maturanty, kde nejde o soutěž?
Úkolem je usnadnit zájemcům o vysokoškolské studium odborné či učitelské matematiky, kombinace
matematiky a ekonomie nebo čisté ekonomie přechod na vysoké školy. Kurz se koná na začátku
školního maturitního roku, kdy nevadí, že někdo na týden v září na střední škole chybí. Zároveň už v
té době maturanti intenzivně přemýšlí, kam si podat přihlášku, a také jsou už jasné podmínky
přijímacího řízení. Účastníci kurzu se sejdou na pár dní třeba v Bílých Karpatech, v krásné přírodní
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
83
lokalitě, a tam se dozvídají informace o oborech, které nabízíme. Je to jiné než přečíst si na internetu
marketingové fráze nebo akreditační materiály, profil absolventa a podobně. Od současných
studentů slyší jejich zkušenosti, ptají se jich, diskutují. Pomůže jim to při rozhodování, zda studovat
čistou ekonomii, kde je matematika přece jen upozaděná, nebo třeba finanční či teoretickou
matematiku, podle toho, jaké jsou jejich preference. Snad je pro účastníky kurzu důležité i to, že
fyzicky uvidí i pedagogy fakulty, kteří by je v budoucnu mohli učit, vidí je při volnočasových aktivitách,
takže pak na fakultu nastupují s pocitem, že nejdou na zcela neznámou půdu. Akci organizují jak
studenti učitelství, tak studenti odborné matematiky. Jde hlavně o nedávné prváky, druháky, aby byli
věkově co nejblíž maturantům. Hezké je, že přijíždějí i bývalí účastníci a podělí se svou zkušeností
výběru oboru.
Co Vás jako učitele na těchto seminářích a kurzech baví a těší?
V rámci seminářů přednáším na soustředěních, jsem odborným garantem aktivit. Primárně mě tato
práce naplňuje vnitřně. Baví mě setkávání se studenty, kteří mají zájem o obor, nepřicházejí z
donucení, jsou dychtiví. Těší mě jejich zájem a nadšení. A také doufám, že tak mohu trochu přispět k
tomu, že se rozhodnou pro studium na naší fakultě, protože se setkali s našimi studenti, kteří jim
předali pozitivní informace o tom, že se tady dělá dobrá matematika a že průběh studia je tu
sympatický. Řešitelé seminářů jsou motivovanější víc než leckterý vysokoškolák, což je trochu
smutné. Vysoká škola by měla být vrchol vzdělávací pyramidy, jenomže když se pyramida rozšířila tak,
že 70 % maturitního ročníku studuje vysokou školu, špička středoškoláků je výš než průměr
vysokoškoláků. Příprava těchto seminářů, kde se setkáváme s matematickými talenty, vyžaduje
speciální přípravu, připravit přednášku zabere den i více. Snažíme se přicházet s novými tématy a
pojímat vzdělávací aktivitu zajímavě, protože šance přitáhnout někoho k matematice může třeba
přijít jen jednou. Vnímám to jako zodpovědnost.
A co přírodovědné obory? Nabízí fakulta nějaký seminář i pro zájemce o chemii?
VIBUCH – Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky – má za sebou dva ročníky, takže vlastně začíná. S
chemií je to obtížnější, jde o experimentální obor, korespondenční posuzování na dálku je v něm
složité, proto důležitou roli hraje vzdělávací část semináře. Trochu jiné zaměření než v
matematických seminářích mají závěrečná setkání, kdy se řešitelé sejdou v našich špičkově
vybavených bohunických laboratořích a to, co nastudovali, vidí a zkouší naživo. Důležitá je i
návaznost na praxi, většina zadání vychází z reálného výzkumu.
Oceňují studenti možnost podívat se do špičkově vybavených laboratoří?
Jednoznačně ano. Bohužel financování školství je takové, že laboratoře na základních a středních
školách jsou v nedostatečném stavu, takže se studentům dá látka často jen teoreticky vysvětlit.
Zatímco když vše vidí naživo, motivuje je to k učení lépe. Ovšem za zanedbávání experimentální
složky výuky nemůžeme kárat středoškolské učitele, laboratorní vybavení je opravdu velmi drahé.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
84
Spolupracuje naše přírodovědecká fakulta na organizaci nějakých seminářů s jinými fakultami? Je v
současné nabídce nějaký multioborový seminář?
Ano, to je KEKS – Korespondenční ekologický seminář, také týmová soutěž. Mezioborový je i
organizační tým, kde převažují studenti PřF MU, ale zapojují se také studenti FSS, FI. Na rozdíl od
matematických seminářů mají týmy studentů často za úkol napsat esej na téma, které vychází z
praktického problému, třeba z otázky, jak se zachovat v případě kalamity? Konkrétní úlohy zasahující
do geografie, chemie, úkolem je poskládat celkový pohled na opravdový ekologický problém, jako
orkán ve Vysokých Tatrách. Hledat odpovědi na dílčí otázky: kácet – nekácet? Když kácet, tak kde? A
pak zhodnotit argumenty, prezentovat je, přednést závěr. Kromě toho je na Fakultě informatiky
úspěšně organizován seminář KSI (Korespondenční seminář z informatiky), který procvičuje na
zajímavých a netradičních úlohách abstraktní a algoritmické myšlení.
Jak na těchto aktivitách spolupracujete s učiteli středních škol?
Oslovujeme je, aby informace o seminářích zprostředkovali studentům, kteří by o ně mohli mít
zájem. Někteří přednášejí na soustředěních, někteří organizují, často jsou to naši absolventi, co se na
aktivitách podíleli dřív, a nechtějí s tím přestat. I zde je zásadním cílem předávání osobních
zkušeností, které přispívá k budování profesní komunity.
Na organizaci se podílejí i studenti oboru Učitelství matematiky pro střední školy. V čem je pro
jejich budoucí povolání tato praxe přínosná? Učí je to učit?
Ano, přispívá to k tomu. Učí se dlouhodobě komunikovat v týmu, rozdělit si role – poznávají tak
týmový management. Mají zodpovědnost za účastníky kurzů dvacet čtyři hodin denně. Je to podobné
jako na školním výletu, kde učitel připravuje volnočasový program. Na soustředěních si připravují a
prezentují přednášky, a prezentačních úkolů pro budoucí učitele není nikdy dost. I když většinou jde o
ty, kteří s komunikací nemají problém, protože jinak by to dobrovolně nedělali. Dále se učí
koncipovat studijní materiály, v neposlední řadě úlohy opravují, a učí se tím srozumitelně vysvětlit,
kde student udělal chybu.
Jak mohou studenti v současnosti ve svém profesním životě uplatnit dobré znalosti matematiky?
Myslíte, že příležitostí pro dobré matematiky přibývá? V jakých oborech?
Nevím, zda jich přibývá. Určitě je ale uplatní jako nutný základ ve všech technických a přírodovědných
oborech, kde jde o přirozený základ. Ale také v sociologii, psychologii, ekonomii.
Jakou složku výuku je podle Vás potřeba posilovat na základních a středních školách?
Zdůrazňuji nutnost učení se přemýšlet, argumentovat, logicky vycházet z faktů, ty dávat dohromady a
vyvozovat závěry, které z faktů vycházejí skutečně, nikoli zdánlivě. Na druhou stranu ale nemohu
souhlasit s někdy deklarovanou potřebou opuštění mechanického učení – i to má ve výuce
matematiky své místo.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
85
86
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
87
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
Rozhovor o čtyřdenním kurzu, na kterém se maturanti dozví víc o studiu matematických oborů na
Ústavu matematiky a statistiky PřF MU
V tomto rozhovoru Vám přiblížíme, jak vypadá na čtyřdenní matematický kurz pro maturanty,
který pořádá Ústav matematiky a statistiky PřF MU (ÚMS PřF MU) tradičně začátkem podzimního
semestru. Kurz je určen všem středoškolákům – čtvrťákům, kteří uvažují o studiu oboru nějak
spojeného s matematikou, a chtějí se o svém výběru poradit. Více Vám o kurzu řekne jedna z jeho
organizátorek, Mgr. Lenka Macálková.
88
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
Jaký pro Vás byl přechod ze SŠ na VŠ? Vycházeli jste v koncipování kurzu i z vlastních zkušeností?
Pocházím z malé vesničky, na gymnázium jsem chodila v menším městě, a najednou taková změna:
velké Brno, veliká škola, tak složitá věc jako IS, no to byla katastrofa:-). Moji kolegové zase vzpomínali
na to, jak nevěděli, co je zápis do studia, co je registrace, jaký je rozdíl mezi zápočtem a kolokviem,
takže tohle všecko jsme v koncepci kurzu pro maturanty zohlednili. I to, že mimobrněnští hledají
ubytování. V našich studentských přednáškách se na kurzu dozví, kde hledat privát, jak je to se
získáváním kolejí, a v diskusi se vždy dělíme o své názory a osobní zkušenosti. Shrnuto, dozví se, co
znamená studium na vysoké škole.
Vy jste absolventkou oboru učitelství matematiky na PřF MU a na téže škole nyní působíte jako
doktorandka. Jak se podílíte na organizaci seznamovacího kurzu?
Kurz běží pátým rokem, já jsem se ho účastnila vždycky, ale vždy jako organizátor. S Petrem Pupíkem
a s dalšími známými jsme s kurzem začínali. Právě od Petra přišla tato myšlenka propagace studia
matematiky, a to v době, kdy se studentů hlásilo čím dál méně. Zdálo se nám to jako nejlepší způsob,
jak motivovat maturanty a ukázat jim, že matematika je super a stojí zato ji studovat. Rozhodli jsme
se jít na to přes společné zážitky, protože když se člověk rozhoduje, určitě řeší otázku: A budu na té
škole někoho znát? Pokud se takový student zúčastní našeho matematického kurzu pro maturanty,
pozná své potenciální spolužáky i část učitelského sboru, takže nejde nikam do neznáma. A my se s
ním v těch čtyřech volných dnech strávených někde v přírodě společně snažíme přijít na to, který z
oborů bude pro konkrétního studenta nejlepší, jestli matematika, ekonomie či informatika, případně
jak tyto obory vhodně nakombinovat. Všude je sice spousta propagačních materiálů, ale vyznat se v
tom, co studium na ÚMS PřF MU nabízí je docela náročné a myslím si, že nejlepší způsob, jak jim
porozumět je přímo se pobavit se studenty a učiteli.
Co je specifické pro studium matematických oborů na Ústavu matematiky a statistiky PřF MU?
My studenty lákáme i na to, že tady na Ústavu matematiky a statistiky PřF MU je komorní atmosféra,
přístup ke studentům je individuální, protože studentů u nás nejsou stovky jako na jiných fakultách,
ale spíše desítky. Takže na ně máme opravdu čas, každého si pamatujeme. Někteří maturanti z
prvního kurzu už u nás studují, už za sebou mají bakalářský titul, a každý rok s námi na kurz jezdí a své
zkušenosti sdílejí s ostatními. Pro účastníky kurzu zkrátka není přechod na vysokou školu takový šok.
Jak je na tento zásadní krok, jakým je začátek vysokoškolského studia, připravuje?
Zejména se dozví vše o tom, jak vypadá život vysokoškoláka. Co je to informační systém, jak funguje,
jak si vybírat předměty, které si mají zapisovat. Na prváka se toho z ISu vyvalí opravdu hodně, a pak je
nejistý, co si má zapsat, aby neudělal nějakou chybu... Když nás znají z kurzu, mají na nás kontakty,
mají k nám blízko, a když si nevědí rady, ozvou se.
Podle jakých kritérií si studenti obor studia vybírají? Z jakých oborů mají na výběr?
U matematiky je problém zodpovědět otázku, k čemu jim bude v profesním životě. Na střední škole
se dozví, že to, co se učí, potřebují k maturitě. A to je málo. Jedním z našich cílů je ukázat, jak jsou
obory nabízené na ÚMS PřF MU perspektivní vzhledem k budoucímu povolání. Že i student obecné
matematiky může pracovat u finanční firmy, dělat finanční modely, že se uchytí i v IT i výzkumu. V
podstatě jim chceme říci, že kdo má diplom od nás, má „papír“ na to, že umí logicky přemýšlet. A
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
89
takových lidí je dnes docela málo. Uvedu příklad: když máte někoho, kdo vystudoval ekonomii, je
docela často problém doučit ho matematiku. Ale kdo vystudoval matematiku, tak pro něj není tak
náročné doučit se ekonomii. Neplatí to pro všechny, ale v principu jsou matematici tvární i pro další
obory. Také jim chceme říci o oborech, pod kterými si maturant těžko něco představí, jako je
modelování a výpočty (a v angličtině Computing Science – výpočetní věda, simulace apod). Dlouho
trvalo, než prošly akreditací, ale nyní už máme prváky a druháky. To jsou nejvíce aplikovatelné obory,
zaměřené vyloženě na praxi. Jejich absolventi nebudou sedět zavření, ale budou dělat praktickou
matematiku např. u farmaceutických firem, v průmyslu i jinde, podle toho, jak se na škole profilují.
Jaké jsou podle Vás možnosti profesního uplatnění studentů Ústavu matematiky a statistiky PřF
MU?
Já mohu říci, že neznám mnoho absolventů, kteří by měli problém sehnat práci. Problém může být u
absolventů učitelské matematiky, pokud hledají práci v Brně, kde je podle mne „přeučitelováno“. Ale
sehnat jiná místa není problém, obzvlášť, když má student zájem. Studenti aplikované matematiky
mají výhodu, že spolupracujeme se soukromým sektorem, i diplomové a bakalářské práce mohou
psát externě, u nějaké firmy, je-li ta spolupráce uspokojivá, často tam studenti získají úvazek během
studia nebo tam po ukončení studia nastoupí.
Na základě čeho jim s výběrem oboru radíte?
Já se nejprve ptám, co studenta víc baví. Často se stává, že řešitelé olympiád víc táhnou k teoretické
matematice. Takže student většinou ví, zda teoretický či aplikovaný obor, ale neví, jaký obor vybrat
konkrétně. Takže většinou řešíme, zda jsou i další věci, co je baví (třeba biologie, informatika, …),
protože i volitelné předměty jsou důležité. Ty totiž utváří Vaši specializaci.
Jakou představu mají současní maturanti o budoucím povolání?
Že by měli vysněné povolání už v osmnácti letech, tak to většinou u účastníků našeho kurzu není. Ti,
co mají zájem o aplikovanou matematiku, se většinou rozhodují mezi finanční a pojistnou
matematikou a matematikou a ekonomií, protože chtějí částečně dělat manažerskou práci či
pracovat v bankovnictví. Ti, co se rozhodují pro modelování a výpočty, si vybírají si specializaci
později – většinou jsou to ti, které baví matematika plus něco, třeba chemie, a ti pak skončí u
výpočetní chemie. Nebo mají hezkou představu, že chtějí pracovat ve výzkumu, ale mají o něm
trochu zkreslené představy. Každopádně když zjistí, že jim obor zcela nevyhovuje, není problém obor
vyměnit za jiný.
Co je tedy na programu kurzu?
V prvé řadě přednášky a debaty o tom, co za obory se dá na Ústavu matematiky a statistiky
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity studovat, jaký je mezi těmi obory rozdíl. My,
organizátoři, se to snažíme představit z úhlu pohledu vysokoškolského studenta. Jedno odpoledne
přijedou i pedagogové z ÚMS PřF MU a ti zase rozdíly mezi obory představují ze svého úhlu pohledu.
Letos byla na programu i odborná, matematická přednáška dr. Bulanta na téma pravděpodobnosti,
ohledně sázení, výher a podobně.
Čím tento čtyřdenní kurz začíná?
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
90
Maturanti přijedou ve středu odpoledne, ubytují se, pak začínáme nějakými seznamovacími hrami,
jako je různé hromadné propojení za ruce a pak rozplétání se, hry na pamatování jmen a podobně.
Večer hrajeme LARP hry, kde jde o hraní rolí. Nastíníme situaci, studenti dostanou určité role, a ty
pak hrají. Je to inspirované většinou něčím, co studenti znají. Letos to byl Batman, loni se setkali s
bohy řeckého panteonu. Musí se vžít do své role a v týmech řešit zápletky, jednat s postavami, které
potkají , a vycházet u toho z charakteristiky své role, A pak se dozví rozuzlení podle toho, jak ten svůj
příběh rozehráli.
Předpokládám, že když už se studenti seznámili nazvájem, je asi na čase, aby poznali pedagogy a
studenty z Ústavu matematiky a statistiky...
Ve čtvrtek ráno jsou přednášky nás, studentů, o vysokoškolském režimu, o ubytování, o IS atd. Po
obědě většinou zařazujeme tvůrčí hru. Teď naši svěřenci vymýšleli aparát, který by zajistil, aby se
vajíčko padající ze 4 metrů k zemi nerozbilo. Tak vymýšleli třeba padák nebo jiná originální zařízení. A
pak chystali na večerní konference – jde o přednášky na zcela vymyšlená, „důležitá“ témata, jak se
ještě dočtete. A pak přijede pedagogický sbor ÚMS, který se stane komisí a hodnotí příspěvky
konference. Letos jsme měli příspěvky na témata: hadi v letadle, fotokřečci v elektrotechnice, vliv
barvy dudlíku na psychiku dítěte, červí díry v pískovišti, kvalita spánku na nakloněných rovinách taková „hrozně důležitá“ témata, kde se vlastně trénují prezentační schopnosti. A většinou se pobaví
jak studenti, tak profesoři, zboří se taková ta bariéra, protože studenti vidí, že pedagogové jsou lidé,
kteří rozumí legraci. Po konferenci následuje společenský večer s pedagogy, většinou některý doveze
kytaru, tak se zpívá, hraje, povídá.
Co je na programu třetí den kurzu?
V pátek jsou na pořadu právě přednášky pedagogů. Začali jsme přednáškou doktora Bulanta, pak
následovala přednáška o oborech z úhlu pohledu pedagogů a volná diskuse, kdy se mohou studenti
na cokoli zeptat. Pak následuje hodně sportovní odpoledne: letos byli dvě běhací hry, poté byla
večeře, a pak jsme je vyslali na okruh, kde museli týmově zdolávat překážky. Za odměnu pak pro ně
bylo nachystané pohoštění, švédské stoly a rozlučková párty. V sobotu ráno se poklidí a jede se
domů. Většinou je ještě jdeme vyprovodit na vlak.
Kolik se kurzu účastnilo studentů?
Letos bylo 24 dětí a pět studentů-organizátorů. 24 je dobrý počet, to se dobře dělilo do týmů a
skupinek... Letos se sešla opravdu dobrá parta, všichni chtěli všechno dělat, všichni byli aktivní, a to je
pro nás moc příjemné. Zásadní je podle mne pro maturanty to, seznámit se s dalšími lidmi, být mezi
svými a zjistit, že lidi, co jsou na matematice, nejsou divní.
Děkuji za rozhovor
Kurz je realizován v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických a
přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je součástí IPN
Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.0005. Projekt je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
91
Přírodoveděcká fakulta MU zve středoškolské pedagogy na fyzikální praktikum nobelovských
experimentů
V tomto článku Vám představíme pokročilé fyzikální praktikum určené zejména učitelům středních
škol a také talentovaným středoškolským studentům. V tzv. nobelovském praktiku na půdě PřF MU
prezentujeme čtyři slavné fyzikální experimenty, za které byli autoři odměněni Nobelovou cenou.
Konkrétně jde o Millikanův experiment, Rutherfordův experiment, Zeemanův jev a Franckův –
Hertzův experiment.
92
První praktikum se v tomto akademickém roce konalo 11. 10. 2012, realizováno bylo v rámci veřejné
zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytvářením vazeb
vysokých škol na školy nižších stupňů, která je součástí IPN Podpora technických a přírodovědných
oborů (PTPO), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.0005. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
Jak je fyzikální praktikum nobelovských pokusů koncipováno?
Praktikum trvá 2-3 vyučovací hodiny. Zajištěna je účast jednoho nebo dvou studentů oboru učitelství
na PřF, kteří asistují vysokoškolskému pedagogovi praktikum vedoucímu.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
Standardní praktikum na SŠ probíhá tak, že účastníci měří v jeden čas stejnou úlohu a v další hodině
se všechny úlohy změní. Tento způsob je z hlediska vedení výuky snazší. Takové uspořádání však
v našem praktiku není realizovatelné, protože nemáme materiálové, prostorové ani personální
možnosti na vícečetné instalace stejných úloh a jejich případnou změnu. Upřednostňujeme tedy
formu, kdy po výkladu představujícím všechny experimenty a jevy účastníci praktika současně měří
úlohy odlišné. V dalších odstavcích si obsah a úkoly praktika představíme podrobněji.
Millikanův experiment
V roce 1987 se J. J. Thomsonovi podařilo uzavřít diskuse o povaze katodového záření
experimentálním důkazem, že jde o proud záporně nabitých částic s extrémně velkým měrným
nábojem. Tato metoda byla výrazně zlepšena R. A. Millikanem. Jeho pokus na určení měrného
náboje elektronu (poměr elektrického náboje elektronu a jeho hmotnosti) byl prováděn s aparaturou
udržovanou při stálé teplotě. Kapičky ricinového oleje (vstříknuté do kondenzátoru pomocí
rozprašovače R) nesoucí elektrický náboj se vznášely ve zředěném vzduchu mezi vodorovnými
deskami kondenzátoru (K). V případě, že nebyl kondenzátor nabit, padaly kapičky pod vlivem tíhové
síly směrem dolů, v případě, že byl nabit podle zapojení na obr. 3, stoupaly vzhůru pod
vlivem elektrostatické síly. Vlivem existence odporu vzduchu se rychlost kapiček vždy ustálila.
K dodatečné změně náboje kapiček využíval Millikan ionizačních účinků rentgenového záření. Kapičky
bylo možné pozorovat díky osvětlení O a mikroskopu M. Při těchto pokusech Millikan změřil náboje
kapiček a zjistil, že náboj je vždy malým celočíselným násobkem záporně vzatého elementárního
náboje. Vysvětlit to lze tak, že na kapičce vždy ulpí několik málo elektronů. Tím bylo ukázáno, že
elektrický náboj je kvantován (tj. je možné ho měnit nespojitě).
Úkol pro praktikum: Změřte velikost elementárního náboje pomocí rychlostí padající a stoupající
olejové kapičky v homogenním elektrickém poli. Proveďte měření rychlostí alespoň 20 kapek.
Výsledek srovnejte s tabulkovou hodnotou.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
93
Rutherfordův experiment
Roku 1909 zkoumali na Rutherfordův návrh jeho asistenti Geiger a Marsden průchod tzv. paprsků
alfa (viz záření alfa) kovovou fólií. Jednalo se o proud částic alfa, emitovaných zářičem při
radioaktivním rozpadu. Pomocí kolimátoru byl vytvořen úzký svazek částic alfa, které dopadaly
na tenkou kovovou fólii. Pomocí scintilačního stínítka, na němž se po dopadu částice objeví záblesk,
bylo zjišťováno (počítáním záblesků), kolik částic fólií projde. Bylo pozorováno, že většina částic
prochází fólií poměrně snadno. Později bylo zjištěno, že menší počet částic se značně odchyluje od
původního směru letu nebo se dokonce odráží zpět před fólii, což bylo v rozporu
s představami Thomsonova modelu atomu, dle kterého kladně nabitá část atomu měla být
rozprostřena rovnoměrně v jeho objemu.
Výsledky Rutherfordova experimentu bylo možné objasnit na základě představy, podle níž je
podstatná část hmoty atomu soustředěna v kladně nabitém atomovém jádře, tj. v centrální oblasti
atomu, jehož objem je ve srovnání s objemem atomu velmi malý.
Úkoly pro praktikum:
Sledujte počet zaznamenaných alfa částic pro alespoň 10 různých poloh zlaté fólie. Ověřte vztah pro
Rutherfordův rozptyl.
Pro fólii v poloze maximálního počtu detekovaných alfa částic proveďte měření pro co nejdelší čas.
Ověřte, zda zaznamenané alfa částice mají Poissonovo rozdělení.
Zeemanův jev
Jedná se o rozštěpení spektrálních čar atomu, který je umístěn ve vnějším magnetické poli. Poprvé
byl tento jev pozorován Zeemanem (1897). V slabém magnetickém poli pozoroval Zeeman
štěpení singletu na triplet, z historických důvodů se tedy tento případ označuje jako normální
Zeemanův jev, častěji ale dochází ke štěpení na obecný multiplet, tzv. anomální Zeemanův jev.
Zeeman za objev získal v roce 1902 Nobelovu cenu za fyziku, podělil se o ni se svým školitelem
Hendrikem Antonem Lorentzem, dalším holandským fyzikem. Lorentz, který měl už dříve představu o
efektech magnetismu na světlo, vyvinul teorii, podle níž elektrony obíhající kolem jádra oscilují a
produkují elektromagnetické záření. Magnetická pole mohou mít vliv na oscilace a tím i na frekvenci
vyzařovaného světla. Tato teorie byla potvrzena Zeemanovými pokusy a později modifikována
kvantovou mechanikou do přesnější a obecnější podoby. Kvantová teorie říká, že při přeskoku
elektronu z jedné diskrétní energetické hladiny do jiné se mění jeho potenciální energie a její
přebytek nebo nedostatek se kompenzuje emisí nebo absorbcí kvanta světla o stejné energii; energie
kvanta záření je rovna rozdílu potenciálních energií přeskokových hladin a tedy pro daný přeskok je
přesně dána, proto emisi nebo absorbci podléhá jen kvantum světla s přesně určenou vlnovou
délkou.
Úkoly pro praktikum:
Ověřte funkci Fabry-Perotova interferometru.
Pomocí posunu vlnočtů při normálním Zeemanově jevu zjistěte velikost Bohrova magnetonu.
Magnetické pole můžete zapínat jen pod dohledem vyučujícího.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
94
Franckův – Hertzův experiment
J. Franck a G. Hertz provedli v letech 1913-1914 sérii pokusů, v nichž prokázali v elektronových
obalech atomů existenci kvantovaných energetických hladin. Svými výsledky tak potvrdili správnost
nedlouho předtím formulovaného Bohrova modelu atomu vodíku nespektroskopickou metodou.
Triodu T plnili Franck a Hertz parami různých prvků. Ze žhavené katody K vystupují elektrony a jsou
unášeny elektrickým polem ke kladně nabité mřížce M. Potenciálový rozdíl mezi katodou a mřížkou
označme symbolem V. Na své cestě se elektrony srážejí s atomy par vyplňujících vnitřní prostor
triody, přičemž tyto srážky mohou být jak pružné, tak i nepružné. Slabé brzdicí napětí mezi mřížkou a
anodou dále způsobí, že jen elektrony s jistou minimální kinetickou energií dopadnou na anodu a
přispějí k proudu tekoucímu galvanometrem A. Elektrony s menší kinetickou energií ke katodě
nedospějí a jsou odvedeny mřížkovou větví obvodu. Franck a Hertz měřili v takto sestaveném obvodu
závislost proudu I tekoucího galvanometrem A na napětí V mezi katodou a mřížkou.
Úkoly pro praktikum:
Sledujte vliv různých nastavení na chování proudu procházejícího trubicí.
Určete energii nejnižší excitační hladiny atomu Ne.
Naměřte spektrum vyzařované z trubice Franck – Hertzova experimentu.
Závěrem:
Těší nás, že prostřednictvím těchto aktivit navazujeme a udržujeme kontakt se středoškolskými
učitelkami a učiteli fyziky. Ti se při návštěvě praktika seznámí s prostředím vysoké školy, s místními
učiteli i studenty, jsou informováni o možnostech studia na VŠ a jeho průběhu a také o další nabídce
fyzikálních aktivit pro studenty i SŠ učitele. V praktiku pracují jako asistenti studenti PřF oboru
učitelství fyziky pro střední školy. Tato činnost je pro ně formou aktivní pedagogické praxe, posiluje
jejich pedagogické a komunikační schopnosti, učí je výuce s využitím experimentu a je tak dobrou
přípravou na jejich profesní život.
Máte-li zájem se nobelovského praktika zúčastnit, napište o svém zájmu doc. Zdeňku Bochníčkovi na
adresu [email protected] Na základě toho Vás budeme informovat o aktuálních termínech
praktika.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
95

Podobné dokumenty