Es PRoHLÁŠENí o sHoDĚ - CALAVERA as

Komentáře

Transkript

Es PRoHLÁŠENí o sHoDĚ - CALAVERA as
CALAVERA a.s.
73914 Ostravice 292
((
Es PRoHLÁŠENío sHoDĚ
Výrobce:
CALAVERA a.s.
rcO: ZIAZZ',S1
Ostravice 292,739 14 Ostravice
prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, Že stavební výrobek.
Dřevěné podlahoviny - podlahové palubky
z jehličnatéhodřeva
splňuje poŽadavky směrnice 89/106/EHS Rady Evropských společenství ze dne 21 . prosince
1988 o sbliŽování právních a správních předpisů členských států týkajícíchse stavebních
výrobků (směrnice o stavebních výrobcích - cPD)' ve znění směrnice 93/68/EHS ze dne
22. cewence 1993, konkretizované harmonizovanou normou
EN 1 4342'.2005+41 2008
:
a je
za podmínek výŠeurčenéhopouŽití bezpečný.
Posouzení shody bylo provedeno podle $5 odst. 1, písm' b) nařízení vlády 19012002 Sb., ve
znění pozdějších předpisů (systém 3) ve spolupráci s Notifikovanou osobou č. 1393 Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským, Praha, s.p., Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1,
lCo: 00 01 41 25, která o svém nálezu vydala protokol o zkoušce typu výrobku
1393-CPD-0383
V Ostravici, dne
19.7 .2011
Jaroša
-
jednatel
CALAVERA
a.s-
73914 Ostravice 292
IČ:27827L5t
DIČ: CZ27B27151 l'