Raiffeisen-US-Akt cký akciový fond

Komentáře

Transkript

Raiffeisen-US-Akt cký akciový fond
Raiffeisen – Americký akciový fond
[Raiffeisen-US-AkttienFonds]
Výroční zpráva
Účetní rok 2008/2009
Upozornění:
Výrok auditora byl udělen společnosttí KPMG Austria GmbH pouze pro nezkrácenou verzi výroční zprávy
v německém jazyce.
Obsah
Obecné údaje fondu............................................................................................................ ........................... 3
Charakteristika fondu .......................................................................................................... ........................... 3
Upozornění na právní aspekty ....................................................................................... ........................... 4
Údaje o fondu v EUR .......................................................................................................... ........................... 5
Počet podílů v oběhu .......................................................................................................... ........................... 5
Vývoj fondu v posledních 5 účetních letech v EUR ........................................................... ........................... 6
osů v EUR ............................................................... ........................... 7
Vývoj majetku fondu a kalkulace výno
Vývoj hodnoty v účetním roce (výk
konnost fondu) ......................................................... ........................... 7
Vývoj majetku fondu ...................................................................................................... ........................... 7
Hospodářský výsledek fondu v EUR .................................................................................
.
........................... 8
A. Realizovaný hospodářský výsle
edek ......................................................................... ........................... 8
B. Nerealizovaný kurzový výslede
ek .............................................................................. ........................... 8
C. Vyrovnání výnosů ...................................................................................................... ........................... 8
Použití hospodářského výsledku fond
du v EUR .................................................................. ........................... 9
Zpráva z kapitálových trhů .................................................................................................. ......................... 10
Zpráva o investiční politice fondu ....................................................................................... ......................... 12
Struktura majetku fondu v EUR .......................................................................................... ......................... 13
Seznam majetku fondu v EUR ............................................................................................ ......................... 14
Výrok auditora ..................................................................................................................... ......................... 18
Daňové postupy .................................................................................................................. ......................... 20
Statuty fondu ....................................................................................................................... ......................... 21
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Americký akciový fond
2
Výroční zpráva za účetní rok
od 1. září 2008 do 31. srpna 2009
Raiffeisen – Americký akciový fond investuje do titulů fundamentálně atraktivně hodnocených am
merických a kanade riziko investic
ských firem obchodovaných na americké burze. Ve srovnání s globálním investováním do akcií je
z důvodu úzkého zaměření na americký prostor
p
a měnového omezení na americký dolar vyšší. V
Vedle vývoje kurzu
akcií je vývoj celkové hodnoty fondu výrazně ovlivňován také směnným kurzem.
Obecné údaje fondu
Tranše
Datum vydání
ISIN
ISIN podílových listů s výplatou výnosů (A
A)
15.11.1999
AT0000764741
ISIN podílových listů s částečnou reinves
sticí výnosů (T)
15.11.1999
AT0000764758
ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (zahraniční tranše) (V)
06.12.1999
AT0000764766
ISIN podílových listů s výplatou výnosů pro spoření ve fondu (A)
15.11.1999
AT0000764774
ISIN podílových listů s částečnou reinves
sticí výnosů pro spoření ve fondu (T)
15.11.1999
AT0000764782
Charakteristika fondu
Měna fondu:
EUR
Účetní rok:
1.9. – 31.8.
Den rozdělení / výplaty / reinvestice:
15.11.
Shoda se směrnicemi EU:
Shoda se směrnicemi EU
(veřejné fondy s investováním podle § 20 rakouského
o zákona
o investičních fondech)
Typ fondu:
Cílový fond (max. s 10% subfondů)
Cílová skupina:
Fondy pro drobné investory
Depozitář:
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Investiční společnost:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3
Telefon +43 1 71170-0, fax +43 1 71170-1092
www.rcm.at
Číslo v obchodním rejstříku: 83517 w
Vedení fondu:
INVESTEC Asset Management
Auditor:
KPMG Austria GmbH
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Americký akciový fond
3
Upozornění na právní aspekty
Zveřejněný prospekt (s výjimkou speciáln
ních fondů) v aktuálním znění včetně veškerých změn od
d jeho prvního zveřejnění je zájemcům k dispozici na stránk
kách www.rcm.at.
Veškeré údaje a informace údaje byly ses
staveny o ověřeny s maximální pečlivostí. Odpovědnost nebo záruku za
aktuálnost, správnost a kompletnost posk
kytnutých informací nelze poskytnout. Použité zdroje hod
dnotíme jako spolehlivé. Použitý software počítá s přesností na
n patnáct desetinných míst, nikoli na zobrazená dvě desetinná místa.
Při dalších výpočtech prováděným s vyká
ázanými výsledky nelze vyloučit odchylky.
Hodnota jednoho podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výýnosů a počtu podílů. Celkovou hodnotu investičního fondu
u vypočte depozitář jako součet hodnoty cenných papírů
ů, příslušných nástrojů peněžního trhu a kupních práv na cenné
c
papíry na základě jejich aktuálního kurzu, včetně ffinančních investic,
peněžní hotovosti, zůstatků na bankovníc
ch účtech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závvazky.
Čisté jmění se stanoví podle následujícíc
ch zásad:
a) Hodnota majetku kotovaného nebo ob
bchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně stanovuje na základě posledního známého kurzu.
b) Pokud není aktivum kotováno nebo ob
bchodováno na burze nebo na jiném regulovaném trhu n
nebo pokud kurz daného aktiva kotovaného nebo obchod
dovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu neodráží přiměřeně
skutečnou tržní hodnotu, použijí se ku
urzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržžní ceny srovnatelných cenných papírů či jiné uznávané
é metody hodnocení.
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Americký akciový fond
4
Vážení podílníci!
sellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit výroční zprávvu Raiffeisen –
Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Ges
Amerického akciového fondu za účetní ro
ok od 1. září 2008 do 31. srpna 2009.
Údaje o fondu v EUR
31.8.2008
31.8.2009
204 174 151,24
157 554 706,67
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (A)
69,07
58,65
Prodejní cena / podíl (A)
71,83
61,00
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (T)
71,19
60,44
Prodejní cena / podíl (T)
74,04
62,86
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (V)
71,21
60,46
Prodejní cena / podíl (V)
74,06
62,88
17.11.2008
16.11.2009
Rozdělení / podíl (A)
0,00
0,23
Výplata / podíl (T)
0,00
0,03
Reinvestice / podíl (T)
0,00
0,00
Reinvestice / podíl (V)
0,00
0,00
Majetek fondu
Výplata výnosů bude probíhat zdarma ve
e výplatních místech fondu. Úhradu daně z kapitálových vvýnosů provedou
depozitní banky.
Počet podílů v oběhu
Počet podílů v oběhu k 31.8.2008
Prodej
Zpětný odkup
Počet podílů v oběhu
Počet podílů v oběhu k 31.8.2009 celke
em
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Americký akciový fond
A
T
V
1 647 528,044
99
1 201 772,79
67 558,415
112 402,355
841 382,53
36
25 784,265
- 844 423,223
- 406 760,59
96
- 11 588,077
915 507,176
1 636 394,73
39
81 754,603
2 633 656,518
5
Vývoj fondu v posledních 5 účetních
ú
letech v EUR
Výpočet hodnotového vývoje se provádí za
z předpokladu reinvestice rozdělených resp. vyplacenýých částek v plné
výši ve vypočítané hodnotě ke dni rozděle
ení resp. výplaty. Podle zákona o dohledu nad cennými papíry z roku 2007
není dovoleno uvádět údaje o meziročním
m vývoji. Děkujeme za pochopení.
Podíly s výplatou výnosů
31.8.2
2005
31.8.2006
31.8.2007
31.8.200
08
31.8.2009
279 713 89
98,80
234 956 491,01
180 852 766,51
204 174 151,2
24
157 554 706,67
8
88,55
89,77
91,37
69,0
07
58,65
Rozdělení
0,00
0,00
0,00
0,0
00
0,23
Změna hodnoty v %
9,81
1,39
1,78
- 24,4
40
- 15,10
31.8.2
2005
31.8.2006
31.8.2007
31.8.200
08
31.8.2009
279 713 89
98,80
234 956 491,01
180 852 766,51
204 174 151,2
24
157 554 706,67
9
91,27
92,53
94,17
71,1
19
60,44
0,00
5,12
4,85
0,0
00
0,00
o IF
0,00
0,00
0,00
0,0
00
0,03
Změna hodnoty v %
9,81
1,39
1,78
- 24,4
40
- 15,10
31.8.2
2005
31.8.2006
31.8.2007
31.8.200
08
31.8.2009
279 713 89
98,80
234 956 491,01
180 852 766,51
204 174 151,2
24
157 554 706,67
9
91,27
92,54
94,19
71,2
21
60,46
reinvestici
0,00
5,12
4,87
0,0
00
0,00
Změna hodnoty v %
9,81
1,39
1,78
- 24,4
40
- 15,10
Majetek fondu celkem
Majetek připadající na podíl
s výplatou výnosů
Podíly s reinvesticí výnosů
Majetek fondu celkem
Majetek připadající na podíl
s výplatou výnosů
Částka použitá k reinvestici
výnosů
Výplata podle § 13 (3) zákona
Podíly s reinvesticí výnosů
v plné výši
Majetek fondu celkem
Majetek připadající na podíl
s výplatou výnosů
Částka použitá k úplné
Upozorňujeme na to, že výnosy mohou v důsledku měnových výkyvů růst nebo klesat. Výkonnosst fondu stanoví
Raiffeisen KAG podle metody OeKB a vyychází přitom z údajů vedených depozitářem (při pozasta
avení výplaty prodejní ceny s přihlédnutím k případným, in
ndikativním hodnotám). Výdaje spojené s vydáváním a zp
pětným odkupem
podílových listů se nezohledňují. Z výkon
nnosti fondu v minulosti nelze odvozovat možný vývoj výkkonnosti investičního
fondu v budoucnu. Vývoj hodnoty investič
čního fondu v procentech (bez výdajů) se zohledněním vveškerých rozdělení
a výplat.
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Americký akciový fond
6
Vývoj majetku fondu a kalkullace výnosů v EUR
Vývoj hodnoty v účetním roce (výkonn
nost fondu)
Podíly s výplatou výnosů
Majetek připadající na podíl na začátku účetního roku
69,07
Majetek připadající na podíl na konci účetního rok
ku
58,65
Čistý výnos / čisté snížení hodnoty na podíl
- 10,42
Podíly s reinvesticí výnosů
Majetek připadající na podíl na začátku účetního roku
71,19
Majetek připadající na podíl na konci účetního rok
ku
60,44
Čistý výnos / čisté snížení hodnoty na podíl
- 10,75
Podíly s reinvesticí výnosů v plné výši
Majetek připadající na podíl na začátku účetního roku
71,21
Majetek připadající na podíl na konci účetního rok
ku
60,46
Čistý výnos / čisté snížení hodnoty na podíl
- 10,75
Vývoj hodnoty podílu za účetní rok v %
- 15,10
Vývoj majetku fondu
Majetek fondu k 31.8.2008 (2 916 859,258 podílů)
Prodej podílů
Zpětný odkup podílů
Poměrné vyrovnání výnosů
204 174 151,24
55 024 294,82
- 74 582 307,40
- 7 647 992,11
- 27 206 004,69
Hospodářský výsledek fondu celkem
- 19 413 439,88
Majetek fondu k 31.8.2009 (2 633 656,518 podílů)
157 554 706,67
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Americký akciový fond
7
Hospodářský výsledek fondu
u v EUR
A. Realizovaný hospodářský výsledek
Výsledek hospodaření z běžné činnosti fondu
Výnosy (bez kurzových výsledků)
Výnosy z úroků
Nákladové úroky
Výnosy z dividend (vč. ekvivalentu dividend)
Ostatní výnosy
28 015,94
- 2 488,96
2 302 949,24
81 253,89
2 409 730,11
Náklady
Odměna kapitálové investiční společnosti
Náklady na depozitáře
Náklady na audit
Poplatek za vedení úctu CP
Náklady na daňové poradenství
Povinné náklady a náklady na zveřejňování
- 2 070 826,16
- 124 344,27
- 8 040,00
- 55 411,06
- 2 400,00
- 13 179,24
Výsledek hospodaření z běžné činnosti (bez vyrovnání výnosů)
- 2 274 200,73
135 529,38
Realizovaný kurzovní výsledek
Realizované zisky z cenných papírů
5 420 735,45
Realizované ztráty z cenných papírů
- 27 621 074,59
Realizovaný kurzový výsledek (bez vyrovnání výnosů)
- 22 200 339,14
Realizovaný hospodářský výsledek (bez vyrov
vnání výnosů)
- 22 064 809,76
B. Nerealizovaný kurzový výsledek
Změna nerealizovaného kurzového výsledku
- 4 996 622,23
C. Vyrovnání výnosů
Vyrovnání výnosů za sledovaný účetní rok
Hospodářský výsledek fondu celkem
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Americký akciový fond
7 647 992,11
- 19 413 439,88
8
Použití hospodářského výsle
edku fondu v EUR
Rozdělení (EUR 0,23 x 915 507,176 podílů s výplatou výnosů)
0
x 1 636 394,739 podílů s částečnou reinvesticí výnosů)
Výplata podle § 13 věty 3 rak. zákona o IF (EUR 0,03
Částka použitá na reinvestici (podíly s částečnou reinvesticí výnosů)
Částka použitá na reinvestici (podíly s reinvesticí výnosů v plné výši)
Celkem
Realizovaný hospodářský výsledek (včetně vyrov
vnání výnosů)
210 566,65
49 091,84
0,00
0,00
259 658,49
- 14 416 817,65
Krytí výdajů a ztrát z majetku
15 700 726,65
Převod zisku do následujícího období
- 1 024 250,51
Celkem
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Americký akciový fond
259 658,49
9
Zpráva z kapitálových trhů
Obavy ze systémové krize ve finančním sektoru
s
se v září 2008 postaraly o výrazné zhoršení nála
ad na evropských
akciových trzích. Investoři hromadně opo
ouštěli „riskantní“ investiční třídy, následkem čehož si akcciové indexy sáhly
na několikaletá minima. Navíc trhy i nadá
ále zastírala mračna obav z recese. V říjnu se situace znovu přiostřila.
Následkem nepříznivých zpráv zavládlo na
n akciových trzích očekávání výrazné recese a tato sku
utečnost s sebou přinesla bankovní propad evropských indexxů na úroveň několikaletého minima. Teprve přesně cílen
ná opatření centrálních bank a zejména jednotlivých vlád pa
ak situaci koncem října do jisté míry stabilizovala. Mohutn
ný propad předstihových ukazatelů, série mimořádně nepřízn
nivých ekonomických údajů a většinou negativní prognózzy firem stlačily evropské akciové trhy do poloviny listopadu
u opět na nová roční minima. V krajně volatilním prostřed
dí se na přelomu
roku nicméně opět vzchopily a zřetelně posílily. Nepříznivý zvrat u evropských i amerických předsstihových ukazatelů
doprovázený strachem z hluboké recese ve Východní Evropě rozdmýchaly v únoru na evropskýcch akciových trzích
ářské situace. Poté, co si evropské akciové trhy ve druhé
ém březnovém týdnu
opět obavy z dalšího zhoršování hospodá
ještě sáhly na nové roční minimum, ožily opět výrazně po radostném přijetí konkretizace americkýých plánů na stabilizaci finančního sektoru a příznivých prognóz hospodaření evropských i amerických bank, a také vvýrazně zredukovaly
ztrátu vzniklou od začátku roku. V dubnu vzestupný trend pokračoval, přestože dynamika trochu polevila. Především
výsledky finančního sektoru a stabilizační tendence ekonomických dat, které z velké části předčilyy očekávání, zajistily
h
evropských firem nevyzněly zrovna vábivě, evropské akciové
vítr do zad. Ačkoliv výsledky čtvrtletního hospodaření
trhy v květnu nadále posilovaly. Investoři s povděkem kvitovali signály ekonomického uvolnění. N
Následně však výrazně oslabila dynamika na evropských akciových trzích. Během zveřejňování spíše smíšených ekonomických údajů
u. Pro první polovinu
však nabývaly reakce investorů na nervozzitě. V globálu si však indexy udržovaly relativní stabilitu
července byl charakteristický zejména ku
urzový propad. Posilující předstihové ukazatele a lepší ho
ospodářské výsledky
než se očekávalo pak ovšem do konce měsíce
m
zajistily opět značné kurzové zisky a nová roční m
maxima. Hospodářské výsledky firem, které vyzněly lépe, ne
ež se obecně očekávalo, a zlepšující se ekonomické uka
azatele v srpnu zajistily, že byly na trhu výrazně posíleny op
ptimistické postoje a evropské akciové trhy zaznamenalyy zase jednou pozitivní měsíční růst.
nanční sektor, z vysokých cen ropy, inflace a vývoje eko
onomiky na přechodV létě 2008 strhly přetrvávající obavy o fin
nou dobu americké burzy k ročním minim
mům. Teprve následný markantní ústup cen ropy vytlačil obavy z inflace do
ústraní a zcela vymýtil obavy z růstu úrok
ků, což zajistilo americkému akciovému trhu nakrátko nový vítr do plachet.
K opravdovému zotavení však nedošlo tím
m spíš, že citelně posiloval strach z recese a zpevnil am
merický dolar vůči
nejdůležitějším zahraničním měnám. Oba
avy z dlouhodobé systémové finanční krize pak srazily hlavní americké indexy do konce srpna na nejnižší úroveň od
o roku 2004, a to i přes veškerá opatření vlády a centrá
ální banky. I když
byla v říjnu vyhlášena a částečně už také
é realizována opatření, díky nimž měl finanční sektor bud
dit zdání „zachráněného“, obavy z recese i nadále sílily. Slab
bé, resp. vůbec žádné vývojové perspektivy firem v rámcci vykazovaného období dílo dokonaly a stlačily S&P 500 v lis
stopadu 2008 přechodně na nejnižší úroveň od roku 199
97.
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Americký akciový fond
10
Teprve v prosinci se díky avizovaným ballíčkům opatření na pomoc investicím do infrastruktury a na podporu Citigroup a velkých automobilek podařilo viditelně stabilizovat burzy na dosažené nízké úrovni; násle
edně pak v lednu a
únoru běžného roku opět výrazně zkalily náladu předstihové ukazatele nadále vykazující sestupn
nou tendenci, nepříznivé prognózy ve vztahu k hospodářs
ským výsledkům podniků a z velké části zklamané naděje
e ve výhledu hospodaření firem na rok 2009, následkem čeh
hož se akciové indexy znovu propadly na několikaletá minima. Začínající
stabilizace důležitých ekonomických před
dstihových ukazatelů a povzbuzující komentáře z dříve zlořečeného finančního sektoru ovšem zahájily v březnu a dubnu výrazný obrat směrem k lepšímu. Posilující stabilizzační tendence ve
dstihových ukazatelích včetně příjemných překvapení ob
bjevujících se ve
finančním sektoru a v ekonomických před
zprávách firem za první čtvrtletí měly za následek,
n
že nejvýznamnější americké akciové indexy za
ačaly v květnu a
červnu opět atakovat roční maxima. Po přechodné
p
konsolidační fázi se dokázaly – s masivní pod
dporou sledovaného
období do druhého čtvrtletí, které v součttu daleko přesáhly nízká očekávání – do konce července
e vzchopit a dosáhnout svých nejvyšších met přinejmenším od začátku listopadu 2008.
z
kvůli rekordním cenám ropy a oprávněným obavá
ám o vývoj ekonoV polovině roku 2008 se nálada výrazně zčeřila
miky i na japonské burze. Akciový trh v ze
emi vycházejícího slunce nebyl oživen dokonce ani zapo
očatým razantním
poklesem cen ropy. Výrazné revize zisků japonských podniků, mimořádně nepřející makroekonom
mické vyhlídky a námu pak měly za následně úpadek banky „Lehman“ a s tím spojený strach ze zhroucení globálního finančního systém
oordinované ekonomické balíčky a snížení úrokových sa
azeb centrálními
sledek další masové prodeje. Globálně ko
bankami však ve čtvrtém čtvrtletí zajistily provizorní stabilizaci na nízké úrovni. Vstup do nového rroku pak byl opět
dej, což přivedlo japonské akciové indexy k nejspodnější hranici za posledcharakterizován značným tlakem na prod
ních 26 let. Naděje na oživení světové ek
konomiky a zlepšení situace ve finančním sektoru pak po
očínaje březnem
založily podhoubí pro výrazné oživení, kte
eré do konce srpna vyneslo Nikkei 225 nad 10 000 bodů
ů.
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Americký akciový fond
11
Zpráva o investiční politice fo
ondu
Raiffeisen – Americký akciový fond uplatň
ňuje strategii bottom-up, což znamená, že akciové tituly jjsou vybírány na základě individuálního posuzování podnikovvých specifik. Výsledkem aktivního řízení je široce diverzzifikované portfolio,
které se z hlediska zastoupení jednotlivýc
ch titulů a subsektorů může víceméně výrazně lišit od sro
ovnávacího indexu
MSCI US. Proces investování je založen na zpětně identifikovatelném a disciplinovaném postupu
u, přičemž veškeré
disek. Pomocí těchto 4 faktorů jsou vybírány atraktivně h
hodnocené, kvalitní
tituly podléhají týdenní filtraci podle 4 hled
podniky, přičemž navíc zde hraje roli i tec
chnická složka a trend revize zisků. Tímto způsobem vyb
brané tituly jsou
podrobeny další fundamentální analýze, která
k
stanoví i kvalitativní měřítka. Rozložení podle tržní kapitalizace investovaných titulů má zpravidla široký záběr a je rovněž procesním výstupem. Tento systém výběru akcií přinášel
v dlouhodobější historii vyšší výnosy vůčii srovnávacímu indexu.
V uplynulém fiskálním roce se hodnota fo
ondu snížila o 14,1%, zatímco MSCI US zaznamenal pokkles o 16,4%.
Na základě výrazně negativních revizí zis
sků, u nichž se zpočátku očekávalo, že budou přetrvávatt, byly v období kolem zahájení hospodářského roku zreduk
kovány cyklické akciové tituly z oblasti průmyslu, surovin a energetiky a zaměření portfolia získalo defenzivnější tendenci. Nižší zastoupení rizikovějších bankovních titulů pochybné kvality,
které přetrvávalo již delší dobu, zůstalo za
achováno. U nových investic do akciových titulů byla rozzhodující jejich historická kvalita a vývoj cash flow. Všeobecná
á tendence – a především v energetické oblasti – byla charakterizována tím,
že těžiště investování spočívalo na rozdíll od předcházejících období v titulech s vyšší kapitalizacíí.
Díky takové alokaci nebyla ztráta portfolia
a do okamžiku dosažení minima v březnu 2009 tak velká
á jako u srovnávacího indexu, ovšem v následné fázi výrazzného posilování měl fond o to více práce s udržováním kroku.
K dosažení dalších výnosů byly uskutečň
ňovány zápůjčky cenných papírů.
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Americký akciový fond
12
Struktura majetku fondu v EU
UR
Cenné papíry
Hodnota kurzu
%
157 600 039,96
100,03
- 335 349,42
- 0,21
94 490,19
0,06
- 240 859,23
- 0,15
373,94
0,00
- 2,38
0,00
Časově rozlišené nároky na dividendy
195 154,38
0,12
Časové rozlišení celkem
195 525,94
0,12
157 554 706,67
100,00
Akcie denominované v:
USD
Závazky u bank
Závazky u bank v měně fondu
Vklady u bank v cizí měně
Závazky u bank celkem
Časové rozlišení
Poměrné úroky (z vkladů u bank)
Přijaté úroky
Majetek fondu
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Americký akciový fond
13
Seznam majetku fondu v EUR
R
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US0028241000 ABBOTT LABORATORIES
BMG1150G1116 ACCENTURE A
US0078651082 AEROPOSTALE INC.
US0010841023 AGCO CORP.
BMG0219G2032 ALLIED WORLD HLDGS
US02209S1033 ALTRIA GRP INC.
US03060R1014 AMERICREDIT CORP.
US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN
US0378331005 APPLE COMPUTER USD
BMG0450A1053 ARCH CAPITAL GROUP
US00206R1023 AT + T INC.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP.
US0718131099 BAXTER INTERNAT.
US0758871091 BECTON, DICKINSON & CO.
US0865161014 BEST BUY CO. INC.
US1344291091 CAMPBELL SOUP
US14040H1059 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP.
US1491231015 CATERPILLAR
US1567001060 CENTURY TELEPHONE
IL0010824113
CHECK POINT SOFTW. TECHNOLOGIES
S
US1667641005 CHEVRON CORP.
US1713401024 CHURCH + DWIGHT CO. INC O.N.
US17275R1023 CISCO SYSTEMS
US1729671016 CITIGROUP
US18683K1016 CLIFFS NATURAL RES
US1897541041 COACH INC.
US1912161007 COCA-COLA
US1941621039 COLGATE-PALMOLIVE
US2600031080 DOVER
US2616081038 DRESSER-RAND GROUP
US2782651036 EATON VANCE NV
US2786421030 EBAY INC.
US2686481027 EMC CORP. NA JMÉNO
US2910111044 EMERSON ELECTRIC CO.
US26874Q1004 ENSCO INTL INC.
US30231G1022 EXXON MOBIL
US34354P1057 FLOWSERVE CORP.
US3498821004 FOSSIL INC.
US3029411093 FTI CONSULTING
US3647601083 GAP INC.
US3695501086 GENERAL DYNAMICS CORP.
US3696041033 GENERAL ELECTRIC
US3729171047 GENZYME NA JMÉNO
US3755581036 GILEAD SCIENCES INC.
US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC.
US3823881061 GOODRICH B.F.
US38259P5089 GOOGLE INC.
US4016171054 GUESS?, INC.
US0936711052 H.& R. BLOCK
US42822Q1004 HEWITT ASSOCIATES INC.
US4282361033 HEWLETT-PACKARD
US4592001014 IBM
US4523081093 ILLINOIS TOOL WORKS INC.
US4581401001 INTEL
US4612021034 INTUIT INC.
US45068B1098 ITT EDUC. SERVICES
US4781601046 JOHNSON & JOHNSON
US4800741039 JONES APPAREL GROUP INC.
US46625H1005 JPMORGAN CHASE REG.S
US5024241045 L-3 COMMUNICTNS HLDGS
US50540R4092 LABORATORY CORP. OF AMERICA HOL
LDGS.
US5341871094 LINCOLN NATIONAL CORP.
US5398301094 LOCKHEED MARTIN
US5645631046 MANTECH INTERN.CORP. A
US57636Q1040 MASTERCARD INC. A
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Americký akciový fond
STAV
31.8.2009
57 360
43 450
29 526
41 987
21 765
132 874
87 214
57 328
11 894
13 661
134 328
341 658
39 134
21 337
49 276
45 448
49 000
37 198
47 290
56 852
67 148
16 607
198 833
264 425
17 941
79 430
63 350
21 875
47 205
39 418
50 189
68 577
162 699
18 519
39 165
109 141
15 549
69 765
18 899
109 300
28 719
248 998
27 561
40 958
18 070
25 888
5 566
38 442
83 340
31 610
108 582
44 496
36 884
175 087
44 700
12 534
85 941
74 203
140 757
14 543
19 336
84 609
17 638
21 721
9 753
NÁKUP
PRODEJ
ÚBYTKY
PŘÍRŮSTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
34 822
60 634
49 266
41 987
21 765
104 786
113 975
34 606
11 894
11 746
63 084
363 240
39 134
21 337
63 559
45 448
49 000
37 198
7 288
34 530
15 377
3 231
153 073
264 425
22 092
101 469
69 890
26 935
32 653
39 418
6 827
68 577
162 699
22 226
37 186
16 740
15 549
9 490
2 571
144 259
4 777
147 090
3 749
22 286
18 070
27 490
1 554
38 442
12 750
31 610
44 325
7 377
79 733
103 458
62 529
12 534
11 956
74 203
163 376
3 844
19 336
84 609
2 998
21 721
3 615
10 620
17 184
75 586
0
0
47 033
26 761
48 535
0
22 285
72 620
129 289
0
0
14 283
0
0
0
28 104
99 878
42 520
35 632
29 672
126 794
4 151
22 039
6 540
5 060
18 938
0
20 434
0
0
3 707
28 566
77 077
0
28 405
17 959
34 959
20 699
48 024
21 962
93 400
8 176
1 602
1 889
0
48 564
0
34 293
31 821
42 849
33 755
17 829
0
72 374
0
105 166
25 227
0
0
13 374
0
2 893
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
45,9200
34,2000
39,7000
31,5600
46,3400
18,2200
17,3500
21,2000
170,0500
64,2700
26,2100
17,9800
56,7800
70,5100
37,5400
31,4100
36,7300
46,7100
32,4000
28,0700
70,6800
57,3200
22,0000
5,2300
26,4200
29,2700
49,0600
72,7600
35,3700
30,8000
28,6100
22,4600
16,1300
37,2000
38,1400
70,1200
89,4000
25,6900
44,0600
19,9300
59,7700
14,0800
55,5300
45,2500
164,4200
55,7900
464,7500
35,4600
17,3800
35,9700
44,7600
118,2200
42,2700
20,2500
28,1300
107,5400
60,2900
16,3300
42,9200
74,2800
70,4600
25,2900
74,9500
53,3400
203,5700
1 832 519,01
1 033 840,05
815 516,19
921 911,66
701 701,12
1 684 324,82
1 052 744,91
845 551,61
1 407 155,32
610 841,11
2 449 463,86
4 273 844,81
1 545 920,28
1 046 698,35
1 286 966,32
993 162,19
1 252 144,57
1 208 834,72
1 065 986,71
1 110 262,39
3 301 924,12
662 269,62
3 043 326,96
962 147,53
329 774,39
1 617 501,72
2 162 278,50
1 107 332,94
1 161 610,50
844 661,63
998 996,27
1 071 582,72
1 825 814,78
479 289,53
1 039 241,03
5 324 358,66
967 113,51
1 246 921,66
579 323,02
1 515 531,36
1 194 235,66
2 439 135,80
1 064 780,55
1 289 421,16
2 067 046,58
1 004 829,39
1 799 699,79
948 379,53
1 007 721,99
791 047,20
3 381 313,06
3 659 732,93
1 084 695,22
2 466 700,35
874 811,98
937 771,84
3 604 816,43
843 034,05
4 203 075,41
751 559,49
947 865,56
1 488 685,16
919 725,95
806 065,43
1 381 304,63
1,16
0,66
0,52
0,59
0,45
1,07
0,67
0,54
0,89
0,39
1,55
2,71
0,98
0,66
0,82
0,63
0,79
0,77
0,68
0,70
2,10
0,42
1,93
0,61
0,21
1,03
1,37
0,70
0,74
0,54
0,63
0,68
1,16
0,30
0,66
3,38
0,61
0,79
0,37
0,96
0,76
1,55
0,68
0,82
1,31
0,64
1,14
0,60
0,64
0,50
2,15
2,32
0,69
1,57
0,56
0,60
2,29
0,54
2,67
0,48
0,60
0,94
0,58
0,51
0,88
14
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
STAV
31.8.2009
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US57772K1016 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
US5801351017 MCDONALD'S
US5850551061 MEDTRONIC INC.
US5893311077 MERCK AND CO.
US5949181045 MICROSOFT USD
US6174464486 MORGAN STANLEY
US55354G1004 MSCI INC. A DL -,01
CH0033347318 NOBEL CORP. NA JMÉNO
US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP.
US68389X1054 ORACLE CORP.
US7134481081 PEPSICO
US7170811035 PFIZER
US7181721090 PHILIP MORRIS INTL INC. O.N.
BMG7127P1005 PLATINUM UNDERW.
US7401891053 PRECISION CASTPARTS CORP. O.N.
US7415034039 PRICELINE.COM
US7427181091 PROCTER & GAMBLE
US7445731067 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
US7551115071 RAYTHEON CO.
US76009N1000 RENT-A-CENTER NEW
US7766961061 ROPER INDS INC.
AN8068571086 SCHLUMBERGER N.V.
US8265521018 SIGMA-ALDRICH
US8574771031 STATE STREET CORP. NA JMÉNO
US8715031089 SYMANTEC CORP.
US87163F1066 SYNIVERSE HLDGS.
US87236Y1082 TD AMERITRADE HLDG.
US8816091016 TESORO PET.
US8816242098 TEVA PHARMACEUTICAL IND.
US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS
US61945A1079 THE MOSAIC CO.
US89417E1091 TRAVELERS COS INC. O.N.
US8998961044 TUPPERWARE NA JMÉNO
US9130171096 UNITED TECHNOLOG.
US91529Y1064 UNUM
US9203551042 VALSPAR CORP.
US9182041080 VF-CORP
US9314221097 WALGREEN
US9311421039 WAL-MART STORES
US9343904028 WARNACO GRP A
US9497461015 WELLS FARGO & CO
US9581021055 WESTN DIGITAL
US98310W1080 WYNDHAM WORLDWIDE
US98389B1008 XCEL ENERGY
US9839191015 XILINX
62 954
52 706
22 535
72 691
248 992
69 200
52 254
46 000
48 898
163 369
17 267
270 562
47 537
36 996
21 055
12 100
67 766
44 259
38 239
54 907
26 689
24 931
33 489
28 093
82 967
43 557
68 267
62 138
28 845
36 154
16 403
21 081
29 147
39 165
58 870
43 151
31 280
59 288
81 764
25 676
122 503
35 034
80 037
60 897
69 178
MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM
ZÁVAZKY U BANK
ZÁVAZKY V EURECH
VKLADY V JINÝCH MĚNÁCH NEŽ ZEMÍ EU
USD
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Americký akciový fond
EUR
-335 349,42
EUR
94 490,19
NÁKUP
PRODEJ
PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
62 954
25 183
3 065
72 691
227 643
69 200
52 254
46 000
7 061
26 166
2 349
333 336
12 577
6 073
21 055
12 100
12 058
44 259
52 365
9 746
4 703
24 931
33 489
3 821
16 288
14 942
12 249
62 138
5 315
36 154
2 231
22 385
29 147
53 052
72 491
43 151
36 177
59 288
12 803
3 492
143 847
35 034
80 037
73 086
96 536
0
66 988
9 175
0
81 884
0
0
0
24 154
107 324
7 029
62 774
89 814
33 777
0
20 988
88 068
0
14 126
45 916
21 958
0
0
58 860
85 533
99 768
58 455
0
71 970
0
6 678
1 304
0
13 887
13 621
0
4 897
0
63 625
21 324
21 344
0
0
12 189
27 358
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
19,0700
56,0700
38,6700
32,3200
24,6800
29,5100
29,6700
35,8800
74,5200
22,1600
56,7600
16,8100
45,3600
36,5400
93,0800
156,4700
53,1900
32,1200
47,3200
20,3300
48,7400
57,3600
51,2300
52,9800
15,2400
18,1900
18,5000
14,1900
51,8000
24,9700
49,8100
49,6100
37,4200
59,6400
22,6500
26,9400
71,0200
33,6800
51,1300
38,9900
27,3000
34,3500
15,8200
19,8900
22,6500
835 240,39
2 056 023,53
606 274,36
1 634 517,08
4 275 313,99
1 420 733,99
1 078 635,11
1 148 279,82
2 535 136,86
2 518 702,50
681 862,40
3 164 258,68
1 500 176,24
940 504,29
1 363 480,99
1 317 206,67
2 507 721,53
989 041,69
1 258 892,74
776 609,25
905 013,99
994 915,75
1 193 614,27
1 035 493,89
879 686,28
551 224,01
878 658,29
613 447,12
1 039 531,78
628 076,24
568 430,40
727 608,73
758 813,61
1 625 074,34
927 683,24
808 771,66
1 545 556,48
1 389 237,03
2 908 542,33
696 495,11
2 326 734,55
837 247,64
880 916,51
842 690,60
1 090 118,41
0,53
1,30
0,38
1,04
2,71
0,90
0,68
0,73
1,61
1,60
0,43
2,01
0,95
0,60
0,86
0,84
1,59
0,63
0,80
0,49
0,57
0,63
0,76
0,66
0,56
0,35
0,56
0,39
0,66
0,40
0,36
0,46
0,48
1,03
0,59
0,51
0,98
0,88
1,85
0,44
1,48
0,53
0,56
0,53
0,69
EUR
157 600 039,96
100,03
EUR
-240 859,23
-0,15
15
MĚNA
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
EUR
195 525,94
0,12
MAJETEK FONDU
EUR
157 554 706,67
100,00
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S VÝPLATOU VÝNOSŮ
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNO
OSŮ
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNO
OSŮ V PLNÉ VÝŠI
EUR
EUR
EUR
58,65
60,44
60,46
POČET PODÍLŮ S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU
POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU
POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI V OBĚHU
KS
KS
KS
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ
POMĚRNÉ ÚROKY
NÁROKY NA DIVIDENDY
PŘIJATÉ ÚROKY
EUR
EUR
EUR
373,94
195 154,38
-2,38
9
915 507,176
16
636 394,739
81 754,603
MAJETEK ZABLOKOVANÝ V PŘEHLEDU MAJETKU FONDU (ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ):
US00206R1023
US02209S1033
US03060R1014
US1912161007
US1941621039
US2600031080
US30231G1022
US3695501086
US3696041033
US38141G1040
US3823881061
US4282361033
US4523081093
US4581401001
US46625H1005
US5024241045
US5398301094
US5801351017
US5893311077
US61945A1079
US7427181091
US7551115071
US8825081040
US9314221097
US9497461015
US9839191015
AT + T INC.
ALTRIA GRP INC.
AMERICREDIT CORP.
COCA-COLA
COLGATE-PALMOLIVE
DOVER
EXXON MOBIL
GENERAL DYNAMICS CORP.
GENERAL ELECTRIC
GOLDMAN SACHS GROUP INC.
GOODRICH B.F.
HEWLETT-PACKARD
ILLINOIS TOOL WORKS INC.
INTEL
JPMORGAN CHASE REG.S DL 1
L-3 COMMUNICTNS HLDGS
LOCKHEED MARTIN
MCDONALD'S
MERCK AND CO.
THE MOSAIC CO. DL -,01
PROCTER & GAMBLE
RAYTHEON CO.
TEXAS INSTRUMENTS
WALGREEN
WELLS FARGO & CO
XILINX
110 000
130 000
10 000
50 000
20 000
40 000
102 000
6 695
220 000
9 000
25 000
19 938
30 000
90 000
70 841
11 500
17 000
52 000
66 000
32 000
34 300
3 000
36 000
50 000
25 000
59 000
DEVIZOVÉ KURZY
MAJETEK FONDU V CIZÍCH MĚNÁCH BYL PŘEPOČÍTÁN NA EUR PODLE DEVIZOVÝCH KURZŮ K 28.8.2009:
MĚNA
AMERICKÝ DOLAR
JEDNOTKA
1 EUR
=
KURZ
1,43735 USD
VANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL VYKÁZÁN V SEZNAMU MAJETKU:
NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BĚHEM VYKAZOV
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US00724F1012 ADOBE SYSTEMS INC.
US00817Y1082 AETNA INC.
US0010551028 AFLAC
US0185811082 ALLIANCE DATA SYS.
US0320951017 AMPHENOL NEW CL.A
US0352901054 ANIXTER INTL.
US0374111054 APACHE
US0538931033 AVOCENT CORP.
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Americký akciový fond
N
NÁKUP
PŘÍÍRŮSTKY
7 207
35 500
52 371
3 122
0
20 720
2 996
4 640
PRODEJ
ÚBYTKY
74 556
35 500
52 371
32 290
41 926
20 720
30 988
92 667
16
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US0572241075 BAKER HUGHES
US0640581007 BK N.Y. MELLON
BMG169621056 BUNGE LTD.
US1508701034 CELANESE CORP. A
US1624561072 CHATTEM INC.
US1858961071 CLEVELAND-CLIFFS INC.
US20825C1045 CONOCOPHILLIPS
US2193501051 CORNING INC.
US2371941053 DARDEN RESTAURANTS
US2635341090 DU PONT DE NEMOURS
US29265N1081 ENERGEN CORP.
US5184391044 ESTEE LAUDER COMPANY INC. CL-A
US2974251009 ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP.
US3021821000 EXPRESS SCRIPTS
US31620R1059 FIDELITY NAT.TITLE GRP A
US3379321074 FIRST ENERGY CORP.COM.
US3687104063 GENENTECH
US4180561072 HASBRO
US4041321021 HCC INSURANCE HLDGS
US46145F1057 INV.TECH.GRP INC.
US48203R1041 JUNIPER NETWORKS INC.
BMG5876H1051 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD.
US5527151048 MEMC ELECTR. MAT.
US5926881054 METTLER-TOLEDO INTL
US6085541018 MOLEX INC.
US61166W1018 MONSANTO CO.
US6370711011 NATIONAL OILWELL
KYG654221004 NOBLE CORP.
US6550441058 NOBLE ENERGY INC.
US6703461052 NUCOR
US6991732099 PARAMETRIC TECH. NEW
US7010941042 PARKER-HANNIFIN CORP.
US7244791007 PITNEY-BOWES
US7472771010 QLOGIC CORP.
US7475251036 QUALCOMM
US7595091023 RELIANCE STEEL+ALUMINUM
US7865142084 SAFEWAY INC.
US8066051017 SCHERING-PLOUGH
US83408W1036 SOHU.COM INC.
US1712321017 THE CHUBB
US8835561023 THERMO FISH.SCIENTIF.
US8962391004 TRIMBLE NAVIGATION
US91913Y1001 VALERO ENERGY
US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC.
US2546871060 WALT DISNEY
US9393228146 WASHINGTON MUT.PFD CONV.R
US9598021098 WESTERN UNION CO.
US9830241009 WYETH
N
NÁKUP
PŘÍÍRŮSTKY
0
0
0
0
2 188
0
3 742
0
6 886
21 838
0
0
6 045
19 068
44 869
4 327
3 609
5 562
50 334
32 474
69 142
0
0
12 700
0
8 382
0
46 000
0
3 889
7 311
0
54 761
8 396
0
0
75 106
80 241
3 071
3 666
6 140
0
63 012
27 760
12 242
0
5 705
6 755
PRODEJ
ÚBYTKY
25 807
96 024
24 100
42 212
47 286
22 806
38 705
147 067
97 275
21 838
36 107
0
62 545
19 068
44 869
44 760
50 145
57 536
50 334
32 474
69 142
92 900
37 478
12 700
102 465
8 382
33 500
46 000
23 934
40 231
131 897
49 770
54 761
123 099
38 959
28 064
75 106
80 241
31 771
66 141
63 519
60 133
63 012
27 760
126 649
0
131 392
69 879
Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-G
Gesellschaft m. b. H. pracuje podle norem jakosti Sdrružení rakouských
investičních společností (VÖIG).
Vídeň, 27. října 2009
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Americký akciový fond
17
Výrok auditora
Výrok auditora bez výhrad
3 srpnu 2009 společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gessellschaft m. b. H. o
Ověřili jsme přiloženou výroční zprávu k 31.
jím spravovaném Raiffeisen – Americkém
m akciovém fondu, podílovém fondu podle § 20 rakouské
ého zákona o investičních fondech, za účetní rok od 1. září 2008
2
do 31. srpna 2009 s přihlédnutím k účetním podklad
dům. Cílem auditu
bylo rovněž ověřit, zda byl dodržen Zákon
n o investičních fondech a statut fondu.
Odpovědnost statutárních zástupců za
a výroční zprávu, správu zvláštního majetku a účetniictví
Za vedení účetnictví, ocenění zvláštního majetku, výpočet srážkových daní a sestavení výroční ssprávy, za správu
zvláštního majetku v souladu s příslušným
mi ustanoveními zákona o investičních fondech, doplňujíícími úpravami
v ustanoveních statutu fondu a daňovýmii předpisy nesou odpovědnost statutární zástupci kapitálové investiční společnosti a depozitáře. Tato odpovědnost zahrnuje:
z
sestavení, realizaci a udržování interního kontrolního systému,
má-li význam pro evidenci a ocenění zvlá
áštního majetku a sestavení výroční zprávy, aby nebyl za
atížen významnými
chybami, a to jak úmyslnými tak neúmyslnými; výběr a aplikaci vhodných metod ocenění; využití odhadů, které se
eví jako přiměřené.
s ohledem na dané rámcové podmínky je
Odpovědnost bankovního auditora a popis
p
způsobu a rozsahu zákonného ověření výročníí zprávy
Naším úkolem je vydání ověřovacího výro
oku k této výroční zprávě a posouzení, zda byla při správvě zvláštního majetku dodržována ustanovení zákona o in
nvestičních fondech a statut fondu.
Audit jsme provedli podle § 12 odst. 4 zák
kona o investičních fondech podle zákonných rakouskýcch předpisů a směrnic o řádném provádění auditů. Tyto zása
ady vyžadují, abychom dodržovali zákony profesionální e
etiky a audit naplánovali a provedli tak, abychom byli schop
pni získat přiměřenou jistotu, zda je výroční zpráva prosta
a významných nesprávností.
Audit zahrnuje využití kontrolních postupů
ů, s jejichž pomocí lze získat důkazy o částkách a jiných údajích uváděných
ve výroční zprávě. Volba ověřovacích pos
stupů spadá do vlastního povinného uvážení bankovního
o auditora s přihlédnutím k jeho hodnocení rizik výskytu význ
namných nesprávností, a to jak úmyslných tak neúmysln
ných. Při vyhodnocování rizik bere bankovní auditor v úvahu interní
i
kontrolní systém, má-li význam pro sestavení výro
oční zpráva a ocenění zvláštního majetku, aby s ohledem na
n rámcové podmínky mohl stanovit vhodné ověřovací p
postupy, avšak nikoli
za účelem vydání výroku o účinnosti interrních kontrol kapitálové společnosti a depozitáře. Audit d
dále zahrnuje posouzení přiměřenosti použitých oceňovacích metod a významných odhadů učiněných zákonnými zásstupci, jakož i posouzení celkového vyznění výroční zprávy.
a
získali dostatečné a vhodné důkazy o tom, že námi provedený audit
Podle našeho názoru jsme provedeným auditem
poskytuje dostatečný a přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Americký akciový fond
18
Výrok
Náš audit nezavdal podnět k formulování námitek. Během auditu jsme dospěli k názoru, že výročční zpráva Raiffeisen
– Amerického akciového fondu, podílovéh
ho fondu podle § 20 rak. zákona o investičních fondech, sestavená
k 31. srpnu 2009 vyhovuje zákonným pře
edpisům. Ustanovení spolkového zákona o investičních ffondech a statut
fondu byly dodrženy.
Vídeň, 27. října 2009
gs- und Steuerberatungsgesellschaft
KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfung
Mgr. Wilhelm Kovsca
D Franz Frauwallner
p.p. Dr.
auditor
audito
or
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Americký akciový fond
19
Daňové postupy
Daňové postupy stanovené na základě auditované výroční zprávy a podrobnosti s tím souvisejícíí naleznete na
našich internetových stránkách www.rcm.at.
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Americký akciový fond
20
Statuty fondu
aft m.b.H., Vídeň
upravující právní vztah mezi podílníky a investiční společností Raiffeisen Kapitalanlagegesellscha
obecný statut fondu
(dále jen „investiční společnost“), u investtičních fondů spravovaných Investiční společností. Všeo
platí pouze ve spojení se Zvláštním statutem fondu, který je vždy stanoven pro jednotlivé investičční fondy:
§ 1 Úvodní ustanovení
Investiční společnost podléhá předpisům rakouského Zákona o investičních fondech z roku 1993 v platném znění.
§ 2 Spoluvlastnické podíly
1.
ozděleno na stejné spoluvlastnické podíly. Počet spoluvla
astnických podílů
Spoluvlastnictví majetku fondu je ro
není omezen.
2.
ny formou podílových listů (certifikátů) majících charakte
er cenného papíru.
Spoluvlastnické podíly jsou vyjádřen
Podle ustanovení Zvláštního statutu
u fondu mohou být podílové listy vydávány v různých form
mách. Podílové
listy jsou vedeny v podobě hromadn
ných podílových listin (§ 24 Zákona o úschově cenných p
papírů v platném
znění) nebo jako jednotlivé kusy v listinné podobě.
3.
né podílové listině nabývá spoluvlastnictví k veškerému m
majetku
Každý nabyvatel podílu na hromadn
investičního fondu odpovídající výši jeho spoluvlastnických podílů uvedených v hromadné p
podílové listině.
abývá spoluvlastnictví k veškerému majetku investičního
o fondu odpovídající
Každý nabyvatel podílového listu na
výši jeho spoluvlastnických podílů uvedených
u
v podílovém listu.
4.
em své dozorčí rady oprávněna rozdělit spoluvlastnické p
podíly, a tím
Investiční společnost je se souhlase
vzniklé nové podílové listy vydat podílníkům, nebo staré podílové listy vyměnit za nové, pokkud na základě
6 uzná v zájmu podílníků rozdělení spoluvlastnických po
odílů za vhodné.
výše vypočítané hodnoty podílu (§ 6)
é listiny
§ 3 Podílové listy a hromadné podílové
1.
Podílové listy znějí na majitele.
2.
Hromadné podílové listiny jsou opattřeny vlastnoručním podpisem jednatele nebo zaměstnance depozitáře,
který je k tomu pověřen, a vlastnoru
učním podpisem nebo faksimile podpisu dvou jednatelů investiční
společnosti.
3.
Podílové listy jsou opatřeny vlastnoručními podpisy nebo faksimile podpisů jednatele nebo zzaměstnance
depozitáře, který je k tomu pověřen, a dvou jednatelů investiční společnosti (§ 5).
§ 4 Správa fondu
1.
d
majetkem fondu a vykonávat práva s tímto m
majetkem spojená.
Investiční společnost je oprávněna disponovat
Jedná přitom vlastním jménem a na
a účet podílníků. Investiční společnost je při tom povinna dbát zájmů
podílníků a chránit integritu trhu, postupovat s péčí řádného a svědomitého hospodáře ve sm
myslu § 84 odst. 1
novení Zákona o investičních fondech a statutů investičního fondu.
Zákona o akciích a dodržovat ustan
Investiční společnost může při správvě investičního fondu využít třetích osob a těmto osobám
m též přenechat
právo disponovat s majetkem fondu
u jménem investiční společnosti nebo vlastním jménem a na účet podílníků.
2.
ovat peněžní půjčky na účet investičního fondu, ani podsstupovat závazky
Investiční společnost nesmí poskyto
vyplývající z ručitelských smluv.
3.
e Zvláštním statutu
Majetek investičního fondu nesmí být předmětem zástavy s výjimkou případů uvedených ve
působem. Vlastnictví k majetku investičního fondu nesm
mí být převedeno
fondu ani nesmí být zatížen jiným zp
ani postoupeno za účelem poskytnu
utí jistiny.
4.
něžního trhu ani
Investiční společnost nesmí na účett investičního fondu prodávat cenné papíry, nástroje pen
jiné finanční investice podle § 20 a 21
2 Zákona o investičních fondech, které v okamžiku uza
avření obchodu
nebyly součástí majetku fondu.
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Americký akciový fond
21
§ 5 Depozitář
3) provádí úschovu
Banka pověřená ve smyslu § 23 Zákona o investičních fondech výkonem funkce depozitáře (§ 13
nává všechny ostatní funkce, které jí byly svěřené na zákkladě Zákona o
podílových listů, vede účty fondu a vykon
investičních fondech, jakož i na základě Všeobecného
V
a Zvláštního statutu fondu.
§ 6 Prodejní cena a hodnota podílu
1.
notu jednoho podílu (hodnota podílu) pro každý druh pod
dílového listu a
Depozitář je povinen vypočítat hodn
zveřejnit prodejní cenu a odkupní ce
enu (§ 7) pokaždé, kdy je uskutečněn prodej nebo zpětn
ný odkup podílů,
nejméně však dvakrát za měsíc.
díl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výnosů a počtu podílů.
Hodnota podílu se vypočítá jako pod
Celkovou hodnotu investičního fond
du vypočte depozitář jako součet hodnoty cenných papírů
ů a odběrních práv
fondu na cenné papíry na základě je
ejich aktuálního kurzu a hodnoty peněžních prostředků, zůstatků na
bankovních účtech, pohledávek a jin
ných práv fondu, snížený o závazky.
Hodnota podílu se vypočítá podle § 7 odst. 1. rak. Zákona o investičních fondech jako podíl celkové hodnoty
osů a počtu podílů.
investičního fondu včetně jeho výno
2.
p
a přirážky ke každému podílu na krytí prodejních nákladů
Prodejní cena se skládá z hodnoty podílu
společnosti. Takto vzniklá cena je zaokrouhlena směrem nahoru. Výše této přirážky, popř. zzaokrouhlení, je
u (§ 25).
uvedena ve Zvláštním statutu fondu
3.
Příloze
Prodejní cena a odkupní cena jsou zveřejňovány pro každý druh podílového listu zvlášť v "P
stníku Vídeňské burzy" a v hospodářských novinách či jiiném deníku
o investičních fondech Úředního věs
vycházejícím v tuzemsku a dostupn
ném na dostatečně velké části území.
§ 7 Zpětný odkup
1.
Podílníkovi je na základě jeho žádosti vyplácen podíl na fondu za vždy aktuální odkupní cen
nu, a to popř. oproti
vrácení podílového listu, dosud nesplatných výnosových listů a obnovovacího listu.
2.
em dolů, pokud je
Odkupní cena se skládá z hodnoty podílu s odečtením srážky a/nebo zaokrouhlením směre
ondu (§ 25). Vyplacení odkupní ceny a výpočet a zveřejn
nění odkupní ceny
tak uvedeno ve Zvláštním statutu fo
podle § 6 může být dočasně pozasttaveno za současného oznámení této skutečnosti Úřadu pro dohled nad
finančními trhy a podmíněno prodejem majetku investičního fondu, jakož i obdržením výtěžkku z prodeje,
pokud nastanou mimořádné okolnos
sti, které si tento postup vyžádají v zájmu oprávněných zzájmů podílníků.
nd investoval 5 % a více svého majetku do cenných papíírů, jejichž cena
K tomu dochází, zejména pokud fon
vzhledem k politické nebo hospodářřské situaci zcela zřejmě a nikoli pouze v jednotlivých přřípadech
neodpovídá skutečnosti.
§ 8 Informace o hospodaření
1.
o roku investičního fondu zveřejní Investiční společnost vvýroční zprávu o
Do čtyř měsíců po uplynutí účetního
hospodaření sestavenou podle § 12
2 Zákona o investičních fondech.
2.
Do dvou měsíců po uplynutí prvních
h šesti měsíců účetního roku investičního fondu zveřejní Investiční
společnost pololetní zprávu o hospo
odaření sestavenou podle § 12 Zákona o investičních fon
ndech.
3.
nutí v investiční
Výroční zpráva o hospodaření a polloletní zpráva o hospodaření budou vystaveny k nahlédn
společnosti a u depozitáře a na inte
ernetových stránkách investiční společnosti
(www.raiffeisencapitalmanagement.at).
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Americký akciový fond
22
§ 9 Promlčecí doba pro výnosové podííly
Nárok vlastníků podílových listů na vydán
ní výnosových podílů se promlčuje uplynutím pěti let. Tytto výnosové podíly
jsou po uplynutí této lhůty považovány za
a výnosy investičního fondu.
§ 10 Zveřejňování
Na veškeré zveřejňování informací týkajíc
cí se podílových listů – s výjimkou zveřejňování hodnot zzjišťovaných podle
§ 6 – se uplatňuje § 10 Zákon o kapitálovvém trhu. Zveřejňování se uskutečňuje úplným otištěním v Úředním
věstníku Wiener Zeitung nebo tak, že výtisky zveřejněné skutečnosti budou k dispozici v dostateččném množství a
zdarma v sídle Investiční společnosti a na
a obchodních místech. Datum vydání této tiskoviny a místa, na kterých
budou k dispozici, budou oznámeny v Úře
edním věstníku Wiener Zeitung.
§ 11 Změny statutu fondu
Investiční společnost může změnit Všeob
becný a Zvláštní statut fondu se souhlasem dozorčí radyy a depozitáře.
Změna statutu vyžaduje navíc schválení Úřadem pro dohled nad finančními trhy. Tato změna mu
usí být zveřejněna.
m ve zveřejněném oznámení o změně statutu, nejdříve vvšak 3 měsíce po
Změna nabývá účinnosti dnem uvedeným
zveřejnění této skutečnosti.
§ 12 Výpověď a likvidace
1.
dět správu fondu poté, co k tomu obdržela svolení od Sp
polkového ministra
Investiční společnost může vypověd
financí a při dodržení výpovědní lhů
ůty v délce nejméně šesti měsíců, popř. pokud majetek fo
ondu klesne pod
hranici 370 000 EUR, bez výpovědn
ní lhůty pouhým zveřejněním této výpovědi (§ 10).
2.
o likvidace řídit
Pokud zanikne právo investiční společnosti spravovat fond, bude se správa fondu nebo jeho
příslušnými ustanoveními Zákona o investičních fondech.
§ 12a Sloučení nebo převod majetku fo
ondu
Investiční společnost může majetek fondu
u sloučit s majetkem jiného investičního fondu při dodrže
ení § 3 odst. 2,
popř. § 14 odst. 4 Zákona o investičních fondech
f
nebo převést majetek fondu do majetku jiných in
nvestičních fondů,
popř. majetek jiných investičních fondů přřevzít do majetku fondu.
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Americký akciový fond
23
Zvláštní statut fondu
pro investiční fond Raiffeisen-US-AktienFonds, podílový fond podle § 20 Zákona o investičních fond
dech (dále jen
„investiční fond“)
nice 85/611/EHS.
Investiční fond splňuje požadavky Směrn
§ 13 Depozitář
Depozitářem je Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft se sídlem ve Vídni.
§ 14 Obchodní místa, podílové listy
1.
Obchodním místem pro nákup a odkup podílových listů a pro předávání výnosových listů je Raiffeisen
ein & Co.
Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Vídeň, zemské centrály Raiffeisenbank a Kathre
chaft, Vídeň.
Privatgeschäftsbank Aktiengesellsc
2.
Pro investiční fond jsou vydávány podílové listy s výplatou výnosů, podílové listy s reinvesticcí výnosů se
ů a podílové listy s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálových
srážkou daně z kapitálových výnosů
výnosů.
b srážky daně z kapitálových výnosů jsou prodávány pouze v zahraničí.
Podílové listy s reinvesticí výnosů bez
Podílové listy jsou vedeny ve formě hromadné podílové listiny a podle uvážení investiční sp
polečnosti i
n (náročnost jejich
v listinné podobě. Vydávání podílovvých listů v listinné podobě může být z technických příčin
vytištění) opožděno.
3.
mě hromadné podílové listiny provádí připisování výnosů podle § 28, resp.
U podílových listů vedených ve form
výplatu výnosů podle § 29 vždy ban
nka, která pro podílníka vykonává funkci depozitáře.
§ 15 Nástroje a zásady investování
1.
o trhu a dalších
Pro investiční fond mohou být nabývvány všechny druhy cenných papírů, nástrojů peněžního
likvidních finančních investic ve smyyslu § 4, 20 a 21 Zákona o investičních fondech a § 16 a násl. tohoto
statutu, pokud tím bude vyhověno zásadě
z
diverzifikace rizika a oprávněné zájmy podílníků p
přitom nebudou
poškozeny.
2.
něžního trhu a dalších likvidních finančních investic pro in
nvestiční fond se
Výběr cenných papírů, nástrojů pen
řídí těmito investičními zásadami:
– Cenné papíry (včetně cenných papírů zahrnujících deriváty)
Fond investuje minimálně 2/3 své
ého majetku (po odečtení likvidních prostředků) do akcií a jim podobných
cenných papírů vydávaných podn
niky, které mají sídlo nebo svoji činnost vykonávají převá
ážně v Severní
Americe. Dále investuje fond maxximálně 1/3 svého majetku do standardních dluhopisů a případně i do
směnitelných a opčních dluhopisů.
– Nástroje peněžního trhu
Investiční fond může rovněž naku
upovat nástroje peněžního trhu, a to ž do výše 1/3 svého
o majetku. V
investiční strategii fondu však nástroje peněžního trhu hrají pouze vedlejší roli.
ndech
– Podíly v jiných investičních fon
Investiční fond může nakupovat podíly
p
jiných investičních fondů podle § 17 tohoto statutu
u, a to až do výše
10 % svého majetku.
– Vklady na viděnou a vypovědittelné vklady
Vklady na viděnou a vklady s výp
povědní lhůtou maximálně 12 měsíců mohou v zásadě p
představovat
maximálně 25 % majetku investič
čního fondu. V rámci změny struktury portfolia fondu neb
bo ke zmírnění
dopadu možného poklesu kurzu cenných papírů však může fond dočasně a jako doplněkk k dalším
ů s výpovědní
investicím vykazovat i vyšší podíl likvidních prostředků, tj. vkladů na viděnou nebo vkladů
nimální výše vkladů na bankovních účtech není předepssána.
lhůtou maximálně 12 měsíců. Min
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Americký akciový fond
24
– Deriváty (včetně derivátů obch
hodovaných mimo regulované trhy)
Ve své investiční strategii využívá
á investiční fond deriváty podle uvážení investiční společčnosti jednak
k zajištění, jednak jako aktivní invvestiční nástroj (k zajištění, resp. zvýšení výnosů, jako náhradu za cenné
papíry, k řízení rizik investičního fondu, resp. k syntetickému řízení likvidity). Celkové rizikko spojené s
oty majetku fondu.
deriváty, které neslouží k zajišťovvacím účelům, je omezeno na 60 % celkové čisté hodno
3.
nné papíry a nástroje peněžního trhu, jejichž součástí je d
derivátový produkt,
Pokud investiční fond nakupuje cen
musí tyto deriváty investiční společn
nost započítat tak, aby byla dodržena ustanovení § 19 a 19a. Investice
investičního fondu do derivátů založžených na indexech se do limitů stanovených v § 20 odst. 3 bod 5, 6 a 7
nezapočítávají.
4.
Nabývání ne zcela splacených akciíí a nástrojů peněžního trhu a odběrních práv k těmto akcciím a nástrojům je
povoleno až do výše 10 % majetku fondu.
5.
Cenné papíry a nástroje peněžního trhu, které jsou vydávány nebo garantovány členským sstátem včetně jeho
noprávního
orgánů státní správy a samosprávy,, třetím státem nebo mezinárodními organizacemi veřejn
charakteru, jejímiž členy jsou jeden nebo více členských států, smějí být nabývány do výše nad 35 % majetku
kuteční do alespoň šesti různých emisí, přičemž investice
e do jedné a té
fondu, pokud se investice fondu usk
samé emise nesmí překročit 30 % majetku
m
fondu.
§ 16 Burzy a organizované trhy
1.
Investiční fond smí nabývat cenné papíry
p
a nástroje peněžního trhu, pokud:
> byly přijaty k obchodování nebo se s nimi obchoduje na regulovaném trhu podle § 2 bod
d 2 rak. Zákona o
bankách,
álně uznaný, na
> jsou obchodovány na veřejném trhu v jiném členském státě Evropské unie, který je oficiá
e a který je přístupný veřejnosti,
kterém se pravidelně obchoduje
> byly přijaty k obchodování na ofiiciálním trhu burzy cenných papírů v některé z třetích zemí uvedených
v příloze,
m trhu se sídlem v některém z nečlenských států uveden
ných v příloze, který
> obchoduje se s nimi na veřejném
je oficiálně uznaný, na kterém se
e pravidelně obchoduje a který je přístupný veřejnosti,
> podmínky vydávání obsahují závvazek, že bude podána žádost o přijetí k obchodování na některém z výše
uvedených regulovaných a oficiá
álně uznaných veřejných trhů, a taková žádost bude pod
dána tak, aby
cenný papír byl přijat k obchodování do 1 roku ode dne, ke kterému bylo ukončeno jeho vydávání.
2.
ulovaném trhu,
Pro investiční fond mohou být nakupovány nástroje peněžního trhu neobchodované na regu
které jsou obvykle obchodovány na peněžním trhu, jsou likvidní a jejichž hodnotu lze kdykolli zjistit, pokud
emise nebo sám emitent podléhá přředpisům o ochraně investic a investorů a jsou
> vydávány nebo garantovány org
gány státní správy nebo samosprávy, centrální bankou čllenského státu,
Evropskou centrální bankou, Evropskou unií nebo Evropskou investiční bankou, třetí zem
mí nebo (v případě
ce nebo mezinárodní institucí veřejnoprávního charakterru, k jejímž členům
federace) členskou zemí federac
patří alespoň jeden členský stát,,
> vydávány podniky, jejichž cenné
é papíry jsou s výjimkou nových emisí obchodovány na regulovaných trzích
uvedených v bodě 1,
> vydávány nebo garantovány insttitucí, která podle kritérií stanovených v právu Evropské unie podléhá
dozoru, nebo institucí, která pod
dléhá předpisům o dohledu a dodržuje předpisy o dohled
du, které jsou podle
názoru Úřadu pro dohled nad fin
nančními trhy přinejmenším stejně přísné jako předpisy o dohledu
obsažené v právu Evropské unie
e, nebo
> vydávány jinými emitenty, kteří patří
p
do kategorie povolené Úřadem pro dohled nad finan
nčními trhy, pokud
se na investice do takových nástrojů vztahují stejně přísné předpisy na ochranu investorrů a pokud se
v případě emitenta jedná buď o podnik s vlastním kapitálem v minimální výši 10 milionů EUR, který
ní účetní závěrku podle předpisů Směrnice 78/660/EHS, nebo o nositele
sestavuje a zveřejňuje svoji ročn
práv, který v rámci jedné skupinyy podniků, tvořené jedním nebo několika podniky, jejichžž akcie jsou
obchodovány na burze, zajišťuje
e financování skupiny, nebo nositele práv, který financuje
e emisi cenných
papírů pro úhradu svých závazk
ků z bankovních úvěrů.
3.
Do cenných papírů a nástrojů peněžžního trhu, které nesplňují podmínky bodu 1 a 2, smí fon
nd investovat
maximálně 10 % svého majetku.
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Americký akciový fond
25
§ 17 Podíly v jiných podílových fondec
ch
1.
Podíly v jiných investičních fondech
h (tj. investičních fondech a investičních společnostech ottevřeného typu),
které splňují ustanovení Směrnice 85/611/EHS
8
(Směrnice o subjektech kolektivního investo
ování do
převoditelných cenných papírů), mo
ohou být společně s investičními fondy podle bodu 2 níže
e nabývány až do
výše 10 % majetku fondu, pokud tak
kové investiční fondy samy neinvestovaly více než 10 % svého majetku do
podílů v jiných investičních fondech.
2.
h, které nesplňují ustanovení Směrnice 85/611/EHS (Smě
ěrnice o subjektech
Podíly v jiných investičních fondech
kolektivního investování do převodittelných cenných papírů a jejichž výhradním účelem je:
> investovat peníze získané na sp
polečný účet od veřejnosti podle zásady rozložení rizika do cenných papírů
a dalších likvidních finančních in
nvestičních nástrojů,
> jejichž podíly jsou na žádost pod
dílníka přímo či nepřímo odkupovány nebo vypláceny z m
majetku
investičního fondu,
smějí být společně s investičními fondy podle bodu 1 výše nabývány až do výše 10 % majettku fondu, pokud
my neinvestovaly více než 10 % svého majetku do podílů v jiných
a) takové investiční fondy sam
investičních fondech,
b) takové investiční fondy získaly oprávnění podle právních předpisů, na základě nichžž podléhají
u Úřadu pro dohled nad finančním trhem odpovídá dohledu podle práva
dohledu, který podle názoru
Evropské unie a existuje do
ostatečná záruka pro spolupráci mezi příslušnými úřady,
c) míra ochrany podílníka odpo
ovídá míře ochrany podílníka investičních fondů, které splňují ustanovení
Směrnice 85/611/EHS (Smě
ěrnice o subjektech kolektivního investování do převodite
elných cenných
papírů), je rovnocenná a pře
edpisy upravující oddělenou evidenci majetku investičníh
ho fondu
spravovaného investiční spo
olečností, čerpání úvěrů, poskytování úvěrů a fiktivní pro
odej cenných
papírů a nástrojů peněžního
o trhu splňují požadavky Směrnice 85/611/EHS,
d) podnikatelská činnost takovvých investičních fondů je předmětem pololetních a výroččních zpráv, které
umožňují utvořit si představu o majetku a závazcích, výnosech a transakcích investičního fondu ve
vykazovaném období.
3.
u přímo či nepřímo
Pro investiční fond mohou být nabývvány také podíly v jiných investičních fondech, které jsou
spravovány stejnou investiční spole
ečností nebo společností, s níž je investiční společnost propojena
společnou správou nebo ovládáním
m nebo významnou přímou či nepřímou majetkovou účastí.
4.
mějí být nabývány až do výše 10 % majetku fondu.
Podíly v témže investičním fondu sm
§ 18 Vklady na viděnou a vypověditeln
né vklady
Investiční společnost může pro investičníí fond spravovat vklady na bankovních účtech ve formě vvkladů na viděnou
nebo vkladů s výpovědní lhůtou max. 12 měsíců. Minimální výše vkladů na bankovních účtech ne
ení předepsána.
ajetku fondu. V rámci změny struktury portfolia fondu neb
bo ke zmírnění
Maximálně však nesmí překročit 25 % ma
dopadu možného poklesu kurzu cenných
h papírů však investiční fond může vést i vyšší podíl likvid
dních prostředků
(vkladů u bank).
§ 19 Deriváty
1.
ány odvozené finanční instrumenty (tzv. deriváty), a to vččetně
Pro investiční fond smějí být nabývá
rovnocenných nástrojů zúčtovávanýých hotově, které jsou obchodovány na některém z regullovaných trhů
uvedených v § 16, pokud se v přípa
adě základních cenných papírů jedná o cenné papíry, nástroje peněžního
trhu nebo jiné likvidní finanční inves
stiční nástroje ve smyslu § 15, respektive o finanční indexxy, úrokové sazby,
devizové kurzy a měny, do nichž invvestiční fond smí podle svých investičních zásad (§ 15) iinvestovat. Celkové
riziko spojené s deriváty, které neslo
ouží k zajišťovacím účelům, je omezeno na 60 % celkovvé čisté hodnoty
majetku fondu.
2.
esmí překročit čistou hodnotu majetku fondu. Při výpočtu
u míry rizika se
Celkové riziko spojené s deriváty ne
bere v úvahu tržní hodnota základního cenného papíru, riziko nesplácení, riziko fluktuací na
a trhu v budoucnu a
míra likvidity jednotlivých pozic.
3.
estiční strategie nabývat deriváty podle limitů stanovenýcch v § 20 odst. 3
Investiční fond smí v rámci své inve
bod 5, 6, 7, 8a a 8d Zákona o investičních fondech, pokud celkové riziko základních cennýcch papírů tyto limity
nepřekročí.
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Americký akciový fond
26
§ 19a Deriváty obchodované na mimob
burzovních trzích (OTC)
1.
Pro investiční fond mohou být nabývvány odvozené finanční instrumenty, které nejsou obcho
odovány na burze
cenných papírů (tzv. OTC deriváty), pokud:
a) se v případě podkladových cenných papírů jedná o cenné papíry podle § 19 bod 1,
ucemi podléhajícími dohledu v kategoriích schválených vvyhláškou Úřadu
b) protistrany transakce jsou institu
pro dohled nad finančními trhy,
c) OTC deriváty jsou spolehlivě a kontrolovatelně oceňovány každý den a mohou být kdykkoli z podnětu
ou časovou hodnotu prodány, přeměněny na likvidní prostředky nebo
investičního fondu za přiměřeno
vypořádány protiobchodem a
d) investice do těchto OTC deriváttů nepřekročí limity stanovené v § 20 odst. 3 bod 5, 6, 7, 8a a 8d Zákona o
investičních fondech a tyto limity nepřekročí ani celkové riziko spojené se základními ce
ennými papíry.
2.
chodů investičního fondu s OTC deriváty nesmí být vyššší než:
Míra rizika nesplácení v případě obc
a) 10 % majetku fondu, pokud je protistranou
p
finanční instituce, a
b) 5 % majetku fondu v ostatních případech.
§ 19b Value at risk
Nepoužije se.
§ 20 Přijetí úvěru
čního fondu přijímat krátkodobé úvěry až do výše 10 % m
majetku fondu.
Investiční společnost smí na účet investič
§ 21 Repooperace
Investiční společnost je do výše investičn
ních limitů stanovených v Zákoně o investičních fondech oprávněna
nakupovat do majetku investičního fondu a na jeho účet majetek se závazkem prodávajícího k zp
pětnému odkupu
tohoto majetku, a to v předem určeném te
ermínu a za předem stanovenou cenu.
§ 22 Úrokové swapové operace
Investiční společnost je oprávněna v rámci investičních limitů stanovených v Zákoně o investičnícch fondech
p
stanovené úrokové nároky nebo pevně stanovené
é úrokové nároky
vyměňovat variabilní úrokové nároky za pevně
za variabilní úrokové nároky, pokud jsou úhrady úroků z podílů dalších fondů v majetku fondu vyvváženy úrokovými
nároky stejného druhu v majetku fondu.
§ 23 Devizové swapové operace
ňovat majetek fondu za majetek, který zní na jinou měnu
u, při dodržení
Investiční společnost je oprávněna vyměň
investičních omezení podle Zákona o inve
estičních fondech.
§ 24 Zápůjčky cenných papírů
Investiční společnost je oprávněna v rámci investičních limitů stanovených v Zákoně o investičnícch fondech
nným papírům na třetí osoby až do výše 30 % majetku fo
ondu v rámci
převádět na dobu určitou vlastnictví k cen
všeobecně uznávaného systému půjčová
ání cenných papírů, a to za podmínky, že je třetí osoba zzavázána převést
zpět vlastnictví k cenným papírům po uplyynutí předem stanovené zápůjční lhůty.
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Americký akciový fond
27
§ 25 Podmínky pro vydávání a zpětný odkup
o
podílových listů
Výpočet hodnoty podílu podle § 6 se provvádí v eurech.
Vstupní poplatek na úhradu prodejních ná
ákladů společnosti může činit max. 4 %. V případě podílových listů
investičního fondu prodávaných v zahran
ničí může být k vypočítané hodnotě jako úhrada nákladů na jejich vydání
připočítán místo vstupního poplatku výstu
upní poplatek v max. výši 4 % nebo kombinace vstupního a výstupního
poplatku v max. výši 4 %.
u.
Odkupní cena se počítá z hodnoty podílu
ezen, Investiční společnost si však vyhrazuje právo jejich
h prodej dočasně
Prodej podílových listů není zásadně ome
nebo zcela zastavit.
§ 26 Účetní rok
Účetním rokem fondu se rozumí období mezi
m
1. zářím a 31. srpnem následujícího kalendářního rroku.
ajů
§ 27 Poplatek za správu, náhrada výda
Za správu majetku fondu obdrží Investičn
ní společnost z majetku fondu roční odměnu až do výše 1,5 % majetku
fondu, která se počítá měsíčně na základ
dě hodnoty majetku fondu na konci každého měsíce.
Investiční společnost má dále nárok na náhradu všech výdajů, které jí vznikly v souvislosti se sprrávou, zejména
poplatků za vedení účtů cenných papírů, nákladů na transakce, nákladů na povinné zveřejňováníí informací,
poplatků hrazených depozitáři a nákladů na audit, poradenství a účetní závěrku.
§ 28 Použití výnosů u podílových listů s výplatou výnosů
ku jsou po úhradě nákladů vypláceny v plné výši, pokud se jedná o úroky a
Výnosy dosažené v průběhu účetního rok
dividendy, nebo ve výši dle uvážení inves
stiční společnosti, pokud se jedná o zisky z prodeje maje
etku fondu včetně
odběrních práv na cenné papíry. Výnosy jsou majitelům podílových listů s výplatou výnosů vyplácceny od 15.
padně proti odevzdání výnosového listu. Zbytek výnosů se převádí na nový
listopadu následujícího účetního roku příp
účet. Za realizované jsou považovány výn
nosy z podílových práv fondů s tuzemským daňovým zástupcem, u nichž
jsou výnosy zveřejňovány.
kapitálových
§ 29 Použití výnosů u podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů se srážkou daně z k
výnosů
ku nejsou po úhradě nákladů vypláceny. U podílových lisstů s reinvesticí
Výnosy dosažené v průběhu účetního rok
výnosů je od 15. listopadu následujícího účetního
ú
roku vyplácena částka stanovená podle §13 vě
ěta 3 Zákona
o investičních fondech, kterou je popřípad
dě nutné použít na úhradu daně z kapitálových výnosů p
připadající na
reinvestovaný výnos z podílového listu.
ů s reinvesticí výnosů v plné výši bez srážky daně z kapitálových
§ 29a Použití výnosů u podílových listů
výnosů (zahraniční tranše podílo
ových listů s reinvesticí výnosů v plné výši)
Výnosy dosažené v průběhu účetního rok
ku nejsou po úhradě nákladů vypláceny. U tohoto typu podílových listů
s reinvesticí výnosů v plné výši se neprovvádí žádná výplata podle § 13 věta 3 Zákona o investičních fondech.
Investiční společnost je povinna zajistit fo
ormou příslušných potvrzení od depozitářů, že podílové listy s reinvesticí
výnosů v plné výši jsou v okamžiku výplaty výnosů v držení pouze takových podílníků, kteří nejso
ou plátci tuzemské
sob nebo kteří splňují podmínky pro osvobození od daně
ě z kapitálových
daně z příjmu fyzických či právnických os
výnosů podle § 94 Zákona o dani z příjmu
u.
§ 30 Likvidace
Z čistého výnosu z likvidace obdrží depozzitář odměnu ve výši 0,5 %.
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Americký akciový fond
28
Příloha k § 16
Seznam burz s úředním obchodováním a organizované trhy
1.
ho společenství
Burzy s úředním obchodováním a organizovanými trhy v členských státech Evropskéh
měrnice o investičních službách v oblasti cenných papírů
ů) musí každý
Podle článku 16 Směrnice 93/22/EHS (Sm
členský stát vést aktuální seznam povolených trhů. Tento seznam musí být poskytován ostatním členským státům a
Komisi EU.
ovinna jednou ročně zveřejňovat seznam regulovaných ttrhů, které jí byly
Komise EU je podle tohoto ustanovení po
nahlášeny.
odléhá seznam
Vzhledem k nižším omezením přístupu a specializaci v jednotlivých segmentech obchodování po
P
Komise EU kromě ročního zveřejňování seznamu v Úředním věstníku
„regulovaných trhů“ značným změnám. Proto
Evropských společenství zpřístupňuje akttuální znění seznamu na svých oficiálních internetových stránkách.
Aktuální seznam regulovaných trhů je k dispozici
d
na internetové stránce:
e//attachments/2/0/2/CH0230/CMS1140105592256/1_listteger.pdf
http://www.fma.gv.at/cms/site
odkaz „Verzeichnis der Geregelten Märktte (pdf)“ (Seznam regulovaných trhů, soubor ve formátu PDF).
Dále jsou to tyto trhy:
BULHARSKO
RUMUNSKO
Sofie (Bulharská burza cenných papírů)
S
B
Bukurešť
(Bukurešťská burza cenných papírů)
2. Burzy v evropských zemích mimo členské státy Evropského hospodářského prostoru
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
BOSNA A HERCEGOVINA
1
SRBSKÁ REPUBLIKA, BIH
CHORVATSKO
ŠVÝCARSKO
SRBSKO A ČERNÁ HORA
TURECKO
RUSKO
Sarajevo
S
B
Banja
Luka
Z
Záhřeb,
Varaždin
S
SWX
Swiss Exchange
B
Bělehrad
Is
stanbul (v případě akciového trhu pouze „National Marke
et“)
R
RTS
Stock Exchange
1 „BiH“ je oficiální zkratka názvu "Bosna a Herrcegovina".
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Americký akciový fond
29
3. Burzy v mimoevropských zemích
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8.
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
AUSTRÁLIE
ARGENTINA
BRAZÍLIE
CHILE
HONGKONG
INDIE
INDONÉSIE
IZRAEL
JAPONSKO
KANADA
KOREA
MALAJSIE
MEXIKO
NOVÝ ZÉLAND
FILIPÍNY
SINGAPUR
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
TCHAJ-WAN
THAJSKO
USA
3.21
3.22
VENEZUELA
ČÍNA
Sydney, Hobart, Melbourne, Perth
S
B
Buenos
Aires
R de Janeiro, Sao Paulo
Rio
S
Santiago
H
Hongkong
Stock Exchange
B
Bombaj
J
Jakarta
T Aviv
Tel
T
Tokio,
Ósaka, Nagoja, Kjótó, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hirošima
T
Toronto,
Vancouver, Montreal
S
Soul
K
Kuala
Lumpur
M
Mexiko
City
W
Wellington,
Christchurch/Invercargill, Auckland
M
Manila
S
Singapur
Stock Exchange
J
Johannesburg
T
Taipei
B
Bangkok
N
New
York, American Stock Exchange (AMEX), New Yorkk Stock Exchange
(N
NYSE), Los Angeles/Pacific Stock Exchange, San Franccisco/Pacific Stock
E
Exchange,
Filadelfie, Chicago, Boston, Cincinnati
C
Caracas
S
Shanghai
Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
4. Organizované trhy v zemích mimo členské
č
státy Evropského společenství
4.1
4.2
4.3
4.4
JAPONSKO
KANADA
KOREA
ŠVÝCARSKO
4.5
USA
Over the Counter Market
O
O
Over
the Counter Market
O
Over
the Counter Market
S
SWX-Swiss
Exchange, BX Berne eXchange, Over the Co
ounter Market
č
členů
International Securities Market Association (ISMA), Curych
O
Over
the Counter Market v systému NASDAQ, Over the C
Counter Market
(ttrhy organizované NASD, např. Over-the-Counter Equityy Market,
M
Municipal
Bond Market, Government Securities Market, C
Corporate Bonds
a Public Direct Participation Programs), Over the Coun
and
nter Market for
A
Agency
Mortgage-Backed Securities)
5. Burzy s termínovými kontrakty a opcemi
5.1
5.2
5.3
ARGENTINA
AUSTRÁLIE
BRAZÍLIE
5.4
5.5
5.6
KANADA
HONGKONG
JAPONSKO
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
NOVÝ ZÉLAND
FILIPÍNY
SINGAPUR
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
5.12
5.13
ŠVÝCARSKO
USA
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Americký akciový fond
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
B
A
Australian
Options Market, Sydney Futures Exchange Lim
mited
B
Bolsa
Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futu
uros, Rio de
J
Janeiro
Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
M
Montreal
Exchange, Toronto Futures Exchange
H
Hong
Kong Futures Exchange Ltd.
O
Osaka
Securities Exchange, Tokyo International Financia
al Futures
E
Exchange,
Tokyo Stock Exchange
N
New
Zealand Futures & Options Exchange
M
Manila
International Futures Exchange
S
Singapore
International Monetary Exchange
R
RM-System
Slovakia a Bratislavská opčná burza (BOB)
J
Johannesburg
Stock Exchange (JSE), South African Futu
ures Exchange
(SAFEX)
E
EUREX
A
American
Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange, Chicago
B
Board
of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, F
FINEX, Mid
A
America
Commodity Exchange, New York Futures Excha
ange, Pacific
S
Stock
Exchange, Philadelphia Stock Exchange, New Yorrk Stock
E
Exchange,
Boston Options Exchange (BOX)
30

Podobné dokumenty