Znalecký posudek č. 15/08/158

Komentáře

Transkript

Znalecký posudek č. 15/08/158
Znalecký posudek č. 15/08/158
O ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 2358/6, v budově č.p. 2358, č.p. 2359 a č.p. 2360,
příslušející k části obce Most, na pozemcích p.č. 3876, p.č. 3877 a p.č. 3878, včetně
spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemků v rozsahu
5860/439434, vše zapsané na listu vlastnictví č. 14243 a listu vlastnictví č. 4966, pro k.ú. Most II,
obec Most, okres Most.
Objednatel posudku:
JUDr. Jiří Petruň
soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk
K. H. Máchy 1294/2
787 01 Šumperk
IČ: 47844582
DIČ: CZ460603459
Účel posudku:
Určení obvyklé ceny nemovitých věcí ke stanovení
nejnižšího podání.
Vypracoval:
Ivo Trsťan
Sadová 882/2
790 01 Jeseník
Posudek obsahuje 21 stran a 8 stran příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních a 1
vyhotovení je uloženo v archívu znalce.
V Jeseníku, dne 18. 8. 2015
ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/08/158
A. NÁLEZ
1. Znalecký úkol
Dle usnesení, ze dne 20. 6. 2015 vydané Exekutorským úřadem Šumperk, JUDr. Jiří Petruň, č.j.
065 EX 04366/13-319, byla pověřena ZNALECKÁ KANCELÁŘ BeST s.r.o., IČ: 29452783,
se sídlem Sadová 882/2, 790 01 Jeseník, odpovědná osoba: soudní znalec Ivo Trsťan,
jmenovaný Krajským soudem v Ostravě dne 29. 3. 1988, č.j. Spr. 2134/88, k ocenění těchto
nemovitých věcí:
- bytová jednotka, č.p./č. jednotky 2358/6, byt. z.,
- včetně souvisejícího podílu ve výši 5860/439434 na společných částech domu a pozemků,
- vymezeno v:
- budova Most, č.p. 2358, č.p. 2359 a č.p. 2360 byt. dům, LV 4966, na pozemcích
parc. č. 3876, p.č. 3877 a p.č. 3878
- pozemek parc. č. 3876 o výměře 366 m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek parc. č. 3877 o výměře 424 m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek parc. č. 3878 o výměře 406 m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří
vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Most, pro obec Most, katastrální území Most II, okres Most, na listech vlastnictví č.
14243 a č. 4966.
Úkolem znalce je stanovit obvyklou cenu výše uvedených nemovitých věcí, jejich součástí a
příslušenství.
2. Informace o nemovitosti
Jedná se o bytovou jednotku č. 2358/6, v budově č.p. 2358, č.p. 2359 a č.p. 2360, příslušející k
části obce Most, na pozemcích p.č. 3876, p.č. 3877 a p.č. 3878, včetně spoluvlastnického
podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemků v rozsahu 5860/439434, vše zapsané
na listu vlastnictví č. 14243 a listu vlastnictví č. 4966, pro k.ú. Most II, obec Most, okres Most.
Předmět ocenění je situovaný na adrese tř. Budovatelů 2358/80, 434 01 Most. Bytový dům se
nachází v centrální, zastavěné části města Most, v řadové zástavbě bytových domů jako řadový
krajní. Dle informací ČSÚ má Statutární město Most 67 332 obyvatel, z hlediska občanské
vybavenosti se ve městě Most nachází pošta, škola, zdravotní zařízení a policie.
3. Prohlídka a zaměření nemovitosti
Prohlídka a zaměření nemovitých věcí bylo provedeno dne 25. 7. 2015 za přítomnosti soudního
znalce pana Ivo Trsťana, jeho asistenta a uživatele, paní Věry Kickové. Povinný, pan Mgr.
Kristiane De Toledo Piza E Almeida se i přes písemnou výzvu místního šetření nezúčastnil.
4. Podklady pro vypracování posudku
- Usnesení č.j. 065 EX 04366/13-319, ze dne 20. 6. 2015.
- Výpis z katastru nemovitostí č. 14243 vyhotovený objednavatelem dne 16. 7. 2015.
stránka č. 2
Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: 222 727 040, www.diotima.cz
ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/08/158
-
Výpis z katastru nemovitostí č. 4966 vyhotovený objednavatelem dne 16. 7. 2015.
Náhled katastrální mapy, vyhotovený znalcem, dne 25. 7. 2015.
Mapy širších vztahů I a II.
Kopie Prohlášení vlastníka, dodaná objednavatelem.
Podklady z místního šetření (informace, výměry a fotodokumentace) ze dne 25. 7. 2015.
5. Vlastnické a evidenční údaje
Níže uvedené vlastnické a evidenční údaje jsou převzaty z veřejně přístupné databáze Českého
úřadu zeměměřičského a katastrálního:
Kraj:
Obec:
Katastrální území:
Ústecký
Most
Most II (699594)
List vlastnictví číslo:
Vlastník:
14243
Společné jmění manželů
Al Kaydak Salem Ahmed Yehya Mgr.
č.p. 490, 78316 Bělkovice-Lašťany
De Toledo Piza E Almeida Kristiane Mgr.
č.p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany
List vlastnictví číslo:
Vlastníci:
4966
1. Společné jmění manželů
Al Kaydak Salem Ahmed Yehya Mgr.
č.p. 490, 78316 Bělkovice-Lašťany
De Toledo Piza E Almeida Kristiane Mgr.
č.p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany
Podíl: 5 860/439 434
2. Společné jmění manželů
Anghelovici Cristian Liviu a Anghelovici Monika
Lidická 60/15, 43401 Most
Podíl: 8 043/439 434
3. Bajko Josef
tř. Budovatelů 2359/78, 43401 Most
Podíl: 5 814/439 434
4. Balogh Richard Ing.
Jeřabinová 202, Lešany, 27751 Nelahozeves
Podíl: 4 093/439 434
5. Bartlová Olga
tř. Budovatelů 2358/80, 43401 Most
Podíl: 5 722/439 434
6. Společné jmění manželů
Bartoš Evžen a Bartošová Helena
tř. Budovatelů 2359/78, 43401 Most
Podíl: 8 204/439 434
7. Bohuslavová Zdeňka
tř. Budovatelů 2358/80, 43401 Most
Podíl: 6 009/439 434
8. Borečková Jiřina
tř. Budovatelů 2360/76, 43401 Most
Podíl: 5 717/439 434
stránka č. 3
ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/08/158
9. Brodníček Svatopluk
tř. Budovatelů 2360/76, 43401 Most
Podíl: 3 739/439 434
10. Dohányosová Michaela
Podíl: 7 622/439 434
V. Volfa 1378/19, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice
11. Dřevojan František
Julia Fučíka 2512/16, 43401 Most
Podíl: 5 878/439 434
12. Duffek Ladislav Ing.
Františka Malíka 972/34, 43401 Most
Podíl: 3 950/439 434
13. Fajčíková Jaroslava
tř. Budovatelů 2359/78, 43401 Most
Podíl: 5 674/439 434
14. Fenclová Hana
tř. Budovatelů 2358/80, 43401 Most
Podíl: 3 816/439 434
15. Fujaková Lenka
tř. Budovatelů 2358/80, 43401 Most
Podíl: 5 795/439 434
16. Goll Jaroslav
Za Špačkárnou 2051/4, 43401 Most
Podíl: 5 224/439 434
17. Grabmüllerová Věra
tř. Budovatelů 2359/78, 43401 Most
Podíl: 8 015/439 434
18. Haindlová Iva
tř. Budovatelů 2360/76, 43401 Most
Podíl: 5 178/439 434
19. Hankovská Michala
Radniční 1/2, 43401 Most
Podíl: 5 931/439 434
20. Harantová Květuše
tř. Budovatelů 2358/80, 43401 Most
Podíl: 6 038/439 434
21. Společné jmění manželů
Hartman Petr
Zdeňka Fibicha 2620/24, 43401 Most
Hartmanová Ivana
tř. Budovatelů 2360/76, 43401 Most
Podíl: 5 717/439 434
22. Harvan Jan
tř. Budovatelů 2358/80, 43401 Most
Podíl: 3 853/439 434
23. Houda David
Arbesova 1629, 27401 Slaný
Podíl: 6 091/439 434
24. Společné jmění manželů
Hukal Jiří a Hukalová Anna
tř. Budovatelů 2358/80, 43401 Most
Podíl: 6 011/439 434
25. Jaroš Antonín
tř. Budovatelů 2359/78, 43401 Most
Podíl: 4 097/439 434
26. Společné jmění manželů
Jasanský Petr a Jasanská Veronika
Havlíčkova 344, Rakovník II, 26901 Rakovník
Podíl: 5 689/439 434
27. Jermakova Elena Ing.
Podíl: 5 960/439 434
stránka č. 4
ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/08/158
28. pluku 905/28, Vršovice, 10000 Praha 10
28. Juračka Jiří
V Bažantnici 2649, Kročehlavy, 27201 Kladno
Podíl: 5 825/439 434
29. Kačer František Ing.
Ke Koupališti 1256/2, 43401 Most
Podíl: 5 640/439 434
30. Kadlecová Růžena
tř. Budovatelů 2358/80, 43401 Most
Podíl: 3 807/439 434
31. Klečka Jan
tř. Budovatelů 2358/80, 43401 Most
Podíl: 3 758/439 434
32. Společné jmění manželů
Knobloch Miloslav a Knoblochová Eva
tř. Budovatelů 2359/78, 43401 Most
Podíl: 8 095/439 434
33. Kočka Jakub
tř. Budovatelů 2358/80, 43401 Most
Podíl: 5 522/439 434
34. Koutný Roman
Lidická 61/17, 43401 Most
Podíl: 3 950/439 434
35. Král Josef
tř. Budovatelů 2359/78, 43401 Most
Podíl: 5 674/439 434
36. Králová Petra
tř. Budovatelů 2359/78, 43401 Most
Podíl: 4 097/439 434
37. Larin Artem
Otradnaya 5-166, 127273 Moskva, Rusko
Podíl: 5 736/439 434
38. Lejsek Jaroslav
28. října 345, Nemošice, 53003 Pardubice
Podíl: 3 816/439 434
39. Malata Jan Mgr.
Brněnská 1067/20, Severní Předměstí, 32300 Plzeň
Podíl: 5 613/439 434
40. Mareš Rudolf
Loucká 43, 41113 Třebenice
Podíl: 3 847/439 434
41. Masák Martin
tř. Budovatelů 2358/80, 43401 Most
Podíl: 5 522/439 434
42. Mentlíková Nikol
tř. Budovatelů 2359/78, 43401 Most
Podíl: 3 950/439 434
43. Měšťánková Miloslava
č.p. 35, 44001 Kozly
Podíl: 5 717/439 434
44. Pechová Kristýna
tř. Budovatelů 2359/78, 43401 Most
Podíl: 8 171/439 434
45. Pochman Filip
tř. Budovatelů 2358/80, 43401 Most
Podíl: 5 522/439 434
46. Porazil Petr
tř. Budovatelů 2360/76, 43401 Most
Podíl: 5 224/439 434
47. Rešová Eva
Pod Čertovou skalou 835/5, Libeň, 18000 Praha 8
Podíl: 3 848/439 434
stránka č. 5
ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/08/158
48. Rudl Kamil
tř. Budovatelů 2359/78, 43401 Most
Podíl: 7 928/439 434
49. Řezáčová Bohdana
Česká 756/71, 43401 Most
Podíl: 5 311/439 434
50. Sarközi Karel
Vítězslava Nezvala 2478/4, 43401 Most
Podíl: 8 095/878 868
51. Sarközi Michal
Tř. Budovatelů 2359/78, 43401 Most
Podíl: 8 095/878 868
52. Sirůčková Hana Ing.
Ke Květnici 168, 25084 Sibřina
Podíl: 3 933/439 434
53. Společné jmění manželů
Sotiropoulos Georgios a Sotiropoulos Černáková Ema
Ciolkovského 855/2, Ruzyně, 16100 Praha 6
Podíl: 9 414/439 434
54. Společenství vlastníků bl. 92 č.p. 2358
Podíl: 15 264/439 434
2359, 2360 ulice Budovatelů, tř. Budovatelů 2358/80, 43401 Most
55. Stanislav Jaroslav
Mladějovice 76, 38601 Čejetice
Podíl: 3 903/439 434
56. Stavební bytové družstvo Krušnohor
Čsl. armády 1766/84, 43401 Most
Podíl: 5 960/439 434
57. Stýskala Ivo Ing.
č.p. 178, 73911 Pržno
Podíl: 3 751/439 434
58. Šešinová Eva
tř. Budovatelů 2359/78, 43401 Most
Podíl: 7 981/439 434
59. Šlechta Emil
tř. Budovatelů 2359/78, 43401 Most
Podíl: 3 950/439 434
60. Společné jmění manželů
Šmíd Michal a Šmídová Radana Ing. Ph.D.
Královická 1648/77, Strašnice, 10000 Praha 10
Podíl: 5 973/439 434
61. Šturzová Hana
tř. Budovatelů 2359/78, 43401 Most
Podíl: 7 986/439 434
62. Společné jmění manželů
Šutiak Josef a Šutiaková Jaroslava
tř. Budovatelů 2358/80, 43401 Most
Podíl: 6 155/439 434
63. Společné jmění manželů
Takáč Tibor PaedDr. a Takáčová Agnesa
tř. Budovatelů 2359/78, 43401 Most
Podíl: 7 931/439 434
64. Tampierová Jana
Vančurova 1258, Horní Litvínov, 43601 Litvínov
Podíl: 5 840/439 434
65. Společné jmění manželů
Tichý Jaromír Ing. a Tichá Kateřina Ing.
Prokopa Holého 2003/19, 43401 Most
Podíl: 5 903/439 434
66. Tomášek David
Podíl: 3 936/439 434
stránka č. 6
ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/08/158
Prokopova 769/8, 43401 Most
67. Společné jmění manželů
Tonka Josef a Tonková Eva
tř. Budovatelů 2358/80, 43401 Most
Podíl: 5 795/439 434
68. Vančata Tomáš
Mládežnická 842, 27204 Kladno
Podíl: 10 946/439 434
69. Společné jmění manželů
Vlček Vojtěch a Vlčková Daniela
č.p. 185, 75612 Lačnov
Podíl: 3 813/439 434
70. Vlčková Marcela
č.p. 40, 29414 Jivina
Podíl: 28 405/4 394 340
71. Vlčková Miroslava
Josefa Skupy 2259/30, 43401 Most
Podíl: 28 405/4 394 340
72. Vohnout Rudolf
tř. Budovatelů 2358/80, 43401 Most
Podíl: 6 038/439 434
73. Společné jmění manželů
Vykouk Miroslav
Hutnická 2750/34, 43401 Most
Vykouková Petra
Oldřicha Hornofa 137, Souš, 43502 Most
Podíl: 5 863/439 434
74. Wilk Adam JUDr.
Ph.D., Baranova 1899/6, Žižkov, 13000 Praha 3
Podíl: 5 607/439 434
75. Zdrubecká Eva
č.p. 100, 27306 Hrdlív
Podíl: 3 805/439 434
76. Zedník Jan Ing.
MBA, U hřiště 291, 37825 Deštná
Podíl: 3 954/439 434
77. Zielke Viktor
Václava Talicha 1491/4, 43401 Most
Podíl: 6 011/439 434
78. Zoubková Daniela MUDr.
Žižkova 1161/27, 35801 Kraslice
Podíl: 5 633/439 434
6. Dokumentace a skutečnost
- Předložené podklady souhlasí se skutečností, jiné podklady nebyly zjištěny.
- Nabývací titul nebyl předložen.
- Ke dni zpracování znaleckého posudku nebyla zjištěna nájemní smlouva, či jiná smlouva,
která by upravovala oceňované nemovité věci k užívání třetí osobou.
7. Celkový popis nemovitosti
Jedná se o ocenění nemovitých věcí - bytové jednotky č. 2358/6, v budově č.p. 2358, č.p. 2359
a č.p. 2360, příslušející k části obce Most, na pozemcích p.č. 3876, p.č. 3877 a p.č. 3878,
včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemků v rozsahu
5860/439434, vše zapsané na listu vlastnictví č. 14243 a listu vlastnictví č. 4966, pro k.ú. Most
II, obec Most, okres Most, která se nachází ve druhém nadzemním podlaží z celkových sedmi.
stránka č. 7
ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/08/158
Bytový dům je zděný, podsklepený, typový, s nevyužitým podkrovím, se sedlovou střechou
krytou taškou pálenou. Bytový dům je vybaven výtahem. Původní stáří bytové domu je dle
dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření
55 roků. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovod, hloubkovou kanalizaci a plynové
vedení. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (veřejná komunikace a veřejné
parkoviště poblíž bytového domu). Oceňované nemovité věci se nacházejí v zóně 1 - „zóna se
zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně/záplavy“. Bytový dům je přístupný po veřejné
zpevněné komunikace, na pozemcích p.č. 3851 - ostatní plocha a přes p.č. 3850 - ostatní plocha
a p.č. 3854 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Statutární město Most, Radniční 1/2, 434
01 Most. V průběhu životnosti byla na bytovém domě osazena plastová zdvojená okna. Dále v
průběhu životnosti bytový dům procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností.
Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. K bytové
jednotce přísluší sklepní kóje č. 84. Sociální zázemí (koupelna, WC) je provedeno ve
standardním provedení. Vytápění bytové jednotky je ústřední pomocí dálkového zdroje. V
průběhu životnosti bytová jednotka procházela běžnou údržbou prvků krátkodobých životností,
která byla v posledních letech zanedbána. Celkový stavebně-technický stav a údržbu lze ke dni
ocenění hodnotit jako - byt se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních
úprav). Dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka
místního šetření je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index
konstrukce a vybavení) uvažováno rokem výstavby/kolaudace objektu 1960. Ocenění je
provedeno dle zjištěného, skutečného stavu.
Součástí oceňovaných nemovitých věcí je stavebně-technické vybavení bytu. Všechny tyto
součástí oceňovaných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě.
Příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou společné části bytového domu a sklepní
kóje. Všechny tyto příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou zohledněny ve
výsledné obvyklé hodnotě.
Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitým věcem, nejsou a nebyly
zjištěny při místním šetření zpracovatele.
8. Obsah posudku
I. Pozemky
a) Pozemky
1) Pozemky na LV číslo 4966
b) Věcná práva
1) Věcné břemeno užívání
II. Byt
a) Byt
1) Bytová jednotka č. 2358/6
b) Ocenění porovnávací metodou
stránka č. 8
ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/08/158
B. ZNALECKÝ POSUDEK
Popis a umístění objektů, výměra, hodnocení a ocenění
Popisy objektů
I. Pozemky
a) Pozemky
1) Pozemky na LV číslo 4966
b) Věcná práva
1) Věcné břemeno užívání
Jedná se o ocenění věcného užívání měřiče tepla v č.p. 2359 ze dne 1. 4. 1998, právní účinky
vkladu ke dni 1. 6. 1998. Věcné břemeno bylo zřízeno na základě listiny: Smlouva o věcném
břemeni V3 1126/1998. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: Statutární město Most, Radniční
1/2, 434 01 Most, RČ/IČO: 00266094, s povinností k bytové jednotce 2358/6.
Hodnota věcného břemene se stanovuje dle ustanovení §18, odst. 5, zákona č. 151/1997 Sb, o
oceňování majetku.
II. Byt
a) Byt
1) Bytová jednotka č. 2358/6
Ocenění
I. Pozemky
a) Pozemky
a.1) Vyhláška 199/2014 Sb.
a.1.1) Pozemky na LV číslo 4966 – § 2
§ 2 – Pozemky oceněné dle cenové mapy stavebních pozemků
Parc. č.
Název
Výměra [m2] Základní cena [Kč/m2]
3876
zastavěná plocha a
366
900,–
nádvoří
3877
zastavěná plocha a
424
900,–
nádvoří
3878
zastavěná plocha a
406
900,–
nádvoří
Cena [Kč]
329 400,–
381 600,–
365 400,–
stránka č. 9
ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/08/158
Parc. č.
Název
Součet:
Výměra [m2] Základní cena [Kč/m2]
1 196
Cena [Kč]
1 076 400,–
Pozemky na LV číslo 4966 – určená cena:
1 076 400,– Kč
b) Věcná práva
b.1) Cenový předpis
b.1.1) Věcné břemeno užívání – § 16b zákona č. 151/1997 Sb. v účinném
znění
Podle odst. 5 se věcné břemeno ocení jednotně částkou:
10 000,– Kč
Věcné břemeno jako závada na nemovitosti povinného
×
–1
Hodnota věcného břemene:
=
–10 000,– Kč
II. Byt
a) Byt
a.1) Vyhláška 199/2014 Sb.
a.1.1) Bytová jednotka č. 2358/6 – § 38
Podlahové plochy jednotky (PP):
Název
kuchyně
pokoj
pokoj
WC
koupelna
chodba
sklepní kóje
Vybavení:
Název, popis
1. Základy včetně zemních prací – betonové
2. Svislé konstrukce – zděné
3. Stropy – s rovným podhledem
4. Krov, střecha – vaznicová sedlová
5. Krytiny střech – taška pálená
6. Klempířské konstrukce
7. Úprava vnitřních povrchů – vápenné hladké
8. Úprava vnějších povrchů – břízolitové
9. Vnitřní obklady keramické – keramický obklad (kuchyně,
Plocha [m2]
celková koef. započítaná
13,19
1,00
13,19
18,58
1,00
18,58
15,53
1,00
15,53
1,16
1,00
1,16
2,76
1,00
2,76
7,38
1,00
7,38
2,92
0,10
0,29
61,52
58,89
Obj. podíl
5,40 %
18,20 %
8,40 %
4,90 %
2,30 %
0,70 %
5,70 %
2,90 %
1,30 %
Hodnocení
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Podstandardní
stránka č. 10
ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/08/158
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Název, popis
Obj. podíl
koupelna, WC) - špatný technický stav
Schody – betonové s povrchem Teraco včetně ocelového
2,90 %
zábradlí
Dveře – dřevěné náplňové do ocelových zárubní
3,30 %
Vrata
0,00 %
Okna – plastová zdvojená
5,30 %
Povrchy podlah – betonové, plovoucí podlahy, keramická
3,00 %
dlažba
Vytápění – ústřední vytápění dálkovým zdrojem
4,80 %
Elektroinstalace – 240V
5,10 %
Bleskosvod
0,40 %
Vnitřní vodovod – studená i teplá
3,20 %
Vnitřní kanalizace – kompletní odkanalizování
3,10 %
Vnitřní plynovod – je proveden
0,40 %
Ohřev vody – dálkový zdroj
2,20 %
Vybavení kuchyní – kuchyňská linka, dřez, plynový sporák
1,90 %
Vnitřní hygienické vybavení – vana, umyvadlo, splachovací WC 3,90 %
Výtahy – je proveden
1,30 %
Ostatní
5,70 %
Instalační prefabrikovaná jádra – zděné
3,70 %
Hodnocení
Standardní
Standardní
Neuvažuje se
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Nevyskytuje se
Standardní
Určení základní ceny za m2 dle přílohy č. 27, tabulky č. 1:
Kraj:
Ústecký
Obec:
Most
Počet obyvatel:
67 332
Základní cena (ZC): 5 105,– Kč/m2
Index konstrukce a vybavení: příloha č. 27, tabulka č. 2
Popis znaku
Hodnocení znaku
1 Typ stavby
IV. Budova - zděná nebo monolitická
konstrukce vyzdívaná
2 Společné části domu
II. Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna,
sušárna, sklad
3 Příslušenství domu
II. Bez dopadu na cenu bytu
4 Umístění bytu v domě
III. 2.- 4. NP s výtahem
5 Orientace obyt. místností ke
II. Ostatní světové strany - částečný výhled
světovým stranám
6 Základní příslušenství bytu
III. Příslušenství úplné - standardní provedení
7 Další vybavení bytu a prostory
II. Standardní vybavení - balkon nebo lodžie
užívané spolu s bytem
nebo komora nebo sklepní kóje
8 Vytápění bytu
III. Dálkové, ústřední, etážové
9 Kritérium jinde neuvedené
III. Bez vlivu na cenu
10 Stavebně-technický stav
III. Byt se zanedbanou údržbou - (předpoklad
provedení menších stavebních úprav)
Vi
0,10
0,00
0,00
0,05
0,00
0,00
–0,01
0,00
0,00
0,85*
stránka č. 11
ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/08/158
*
Rok výstavby / kolaudace:
Stáří stavby (y):
Koeficient pro úpravu (s):
1960
55
0,725
9
Index konstrukce a vybavení (IV = (1 +  Vi) × V10):
0,703
i=1
Základní cena upravená (ZCU = ZC × IV):
Index trhu: příloha č. 3, tabulka č. 1
Popis znaku
1 Situace na dílčím (segmentu)
trhu s nemovitými věcmi
2 Vlastnické vztahy
3 Změny v okolí
4 Vliv právních vztahů na
prodejnost (např. prodej podílu,
pronájem, právo stavby)
5 Ostatní neuvedené (např. nový
investiční záměr, energetická
úspornost, vysoká ekonomická
návratnost)
6 Povodňové riziko
3 588,81 Kč/m2
Hodnocení znaku
II. Nabídka odpovídá poptávce
Pi
0,00
V. Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož 0,00
součástí je stavba (stejný vlastník), nebo
jednotka, nebo jednotka se spoluvlastnickým
podílem na pozemku
II. Bez vlivu nebo stabilizovaná území
0,00
II. Bez vlivu
0,00
II. Bez dalších vlivů
0,00
IV. Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 1,00
záplav
5
Index trhu
(IT = P5 × (1 +  Pi)):
1,000
i=1
Index polohy pozemku: příloha č. 3, tabulka č. 3
Popis znaku
1 Druh a účel užití stavby
2 Převažující zástavba v okolí
pozemku a životní prostředí
3 Poloha pozemku v obci
4 Možnost napojení pozemku na
inženýrské sítě, které jsou v
obci
5 Občanská vybavenost v okolí
pozemku
6 Dopravní dostupnost k
pozemku
Hodnocení znaku
I. Druh hlavní stavby v jednotném funkčním
celku
I. Rezidenční zástavba
Pi
1,00
I. Střed obce – centrum obce
I. Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci
nebo obec bez sítí
0,03
0,00
I. V okolí nemovité věci je dostupná
občanská vybavenost obce
V. Příjezd po zpevněné komunikaci, špatné
parkovací možnosti; nebo příjezd po
nezpevněné komunikaci s možností
parkování na pozemku
7 Osobní hromadná doprava
IV. MHD – centrum obce
8 Poloha pozemku nebo stavby z
II. Bez možnosti komerčního využití stavby
hlediska komerční využitelnosti
na pozemku
9 Obyvatelstvo
I. Konfliktní skupiny v okolí v okolních
0,04
0,00
0,00
0,03
0,00
–0,30
stránka č. 12
ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/08/158
bytech nebo v okolí
II. Průměrná nezaměstnanost
II. Bez dalších vlivů
10 Nezaměstnanost
11 Vlivy ostatní neuvedené
0,00
0,00
11
Index polohy
(IP = P1 × (1 +  Pi)):
0,800
i=2
Cena bytu určená porovnávacím způsobem:
CBP = PP × ZCU × IT × IP = 58,89 × 3 588,81 × 1,000 × 0,800
=
169 076,02 Kč
Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovitosti:
Cena pozemků
=
1 066 400,– Kč
Spoluvlastnický podíl:
× 5 860 / 439 434
Hodnota spoluvlastnického podílu:
=
14 220,80 Kč
14 220,80 Kč
+
Cena po přičtení spoluvlastnického podílu:
=
183 296,82 Kč
Bytová jednotka č. 2358/6 – určená cena:
183 296,82 Kč
b) Ocenění porovnávací metodou
Podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, jedním ze způsobu oceňování je porovnávací
způsob. Porovnávací přístup vychází přímo z porovnání s prodeji obdobných nemovitých věcí v
podobných podmínkách. Porovnání je buď přímé mezi prodávanými a oceňovanou nemovitou věcí,
nebo nepřímé, kdy soubor údajů o prodávaných nemovitých věcech a jejich cenách je zpracován na
průměrnou, standardní nemovitou věc a s touto je pak porovnávaná nemovitá věc oceňována.
Aplikace této metody ocenění předpokládá dostatek informací o nabídkách nebo realizovaných
prodejích nemovitých věcí obdobného charakteru v lokalitě blízké předmětné nemovité věci.
Problematika porovnávací (komparativní) metody je uceleně popsána v publikaci „Teorie
oceňování nemovitostí“ vydaná Akademickým nakladatelstvím CERM, s.r.o. Brno, od Prof. Ing.
Alberta Bradáče, DrSc. a kol., ve které je uvedeno, že ocenění provádíme porovnáním s
obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými věcmi, na základě řady hledisek:
-
druhu a účelu věcí,
koncepce a technických parametrů,
materiálů,
technického stavu (opotřebení, stav údržby, vady),
velikost, využitelnost, umístění a projevy okolí.
Cena nemovité věci je velmi závislá na její poloze, a to nejvíce u nemovitých věcí obchodních, jen
o něco méně u nemovitých věcí obytných a poměrně málo u nemovitých věcí výrobních, u kterých
je však důležité dopravní spojení. Vliv polohy na cenu je třeba tedy vždy mít na paměti, a pokud je
to možné, je třeba porovnávat nemovité věci ve stejných nebo alespoň velmi podobných polohách;
přitom i na jedné ulici s typovými rodinnými domy může být vliv okolí takový, že na různých
koncích ulice budou ceny odlišné. Další skutečnosti je, že stavby zpravidla nejsou totožné. Velmi
blízká podobnost bude s největší pravděpodobností u bytů stejné kategorie a velikosti. I rodinné
domy se budou lišit velikostí, vybavením, velikostí podsklepení, velikosti pozemku a zahrady,
objekty volně stojící nebo řadové. Vliv na cenu nemovité věci bude mít samozřejmě i technický
stav.
stránka č. 13
ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/08/158
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, je třeba při porovnání brát v úvahu, nakolik jsou
porovnávané nemovité věci podobné a jejich případné odlišnosti následně vyjádřit v ceně.
Pro stanovení obvyklé, (tržní, obchodovatelné) ceny neexistuje předpis, k dispozici je pouze
odborná literatura respektive znalecké standardy.
1) Byt 2+1, tř. Budovatelů, Most, okres Most
Jedná se o byt v osobním vlastnictví o vnitřní dispozici 2+1, který je situovaný v centru města.
Zděný bytový dům je po provedené revitalizaci - nová střecha, stoupačky, výměna oken, nové
vchodové dveře, fasáda a provedení zateplení. Bytová jednotka je situována ve třetím nadzemním
podlaží z celkových pěti. Bytová jednotka je v původním, ale zachovalém stavu. Kompletní
občanská vybavenost v místě, MHD v dosahu.
Nabídková CENA: 190 000,- Kč
2) Byt 2+1, tř. Budovatelů, Most, okres Most
Jedná se o byt v osobním vlastnictví o vnitřní dispozici 2+1. Zděný bytový dům je po provedené
kompletní revitalizaci. Bytová jednotka je situována v pátém nadzemním podlaží z celkových
sedmi. Bytová jednotka je po provedené částečné rekonstrukci - nová koupelna a WC. Vytápění je
řešeno jako ústřední pomocí dálkového zdroje. Kompletní občanská vybavenost a dopravní
dostupnost v místě.
Nabídková CENA: 200 000,- Kč
3) Byt 2+1, tř. Budovatelů, Most, okres Most
Jedná se o byt v osobním vlastnictví o vnitřní dispozici 2+1, který je situován v centru města.
Bytová jednotka je situována v pátém nadzemním podlaží z celkových šesti. Zděný bytový dům je
po provedené částečné revitalizaci - nová plastová okna a zateplená fasáda. Bytová jednotka je v
původním, ale zachovalém stavu. Kompletní občanská vybavenost v místě. V blízkosti bytového
domu je zastávka MHD.
Nabídková CENA: 215 000,- Kč
4) Byt 2+1, tř. Budovatelů, Most, okres Most
Jedná se o byt v osobním vlastnictví o vnitřní dispozici 2+1. Bytový dům je situován poblíž centra
města. Bytová jednotka je situována v prvním nadzemním podlaží z celkových sedmi. Bytová
jednotka je v udržovaném stavu. Občanská vybavenost a dobrá dopravní dostupnost v místě.
Nabídková CENA: 220 000,- Kč
5) Byt 2+1, tř. Budovatelů, Most, okres Most
Jedná se o byt v osobním vlastnictví o vnitřní dispozici 2+1. Zděný bytový dům je po provedené
revitalizaci. Bytová jednotka je situována ve třetím nadzemním podlaží z celkových pěti. Bytová
jednotka je po provedené kompletní rekonstrukci - nová koupelna, plovoucí podlahy, interiérové
dveře, nová kuchyňská linka a vestavěná skříň. Občanská vybavenost a dobrá dopravní dostupnost
v místě.
Nabídková CENA: 240 000,- Kč
Seznam porovnávaných objektů:
1) Byt 2+1, tř. Budovatelů, Most, okres Most
Výchozí cena (VC):
190 000,– Kč
Množství (M):
55,00 m2
Kkonstrukce budovy:
1,00
stránka č. 14
ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/08/158
Kúdržby a stavebně-technického stavu:
1,05
Kúdržby bytu:
1,05
Kvybavení bytu:
1,05
Kpolohový:
1,00
Ksituování v budově:
1,00
Kobjektivizační:
1,05
Jednotková cena (JC):
2 842,06 Kč
Váha (V):
1,0
2) Byt 2+1, tř. Budovatelů, Most, okres Most
Výchozí cena (VC):
200 000,– Kč
Množství (M):
60,00 m2
Kkonstrukce budovy:
1,00
Kúdržby a stavebně-technického stavu:
1,05
Kúdržby bytu:
1,05
Kvybavení bytu:
1,05
Kpolohový:
1,00
Ksituování v budově:
1,00
Kobjektivizační:
1,05
Jednotková cena (JC):
2 742,34 Kč
Váha (V):
1,0
3) Byt 2+1, tř. Budovatelů, Most, okres Most
Výchozí cena (VC):
215 000,– Kč
Množství (M):
54,00 m2
Kkonstrukce budovy:
1,00
Kúdržby a stavebně-technického stavu:
1,10
Kúdržby bytu:
1,05
Kvybavení bytu:
1,00
Kpolohový:
1,00
Ksituování v budově:
1,00
Kobjektivizační:
1,05
Jednotková cena (JC):
3 283,02 Kč
Váha (V):
1,0
4) Byt 2+1, tř. Budovatelů, Most, okres Most
Výchozí cena (VC):
220 000,– Kč
Množství (M):
59,00 m2
Kkonstrukce budovy:
1,00
Kúdržby a stavebně-technického stavu:
1,10
Kúdržby bytu:
1,05
Kvybavení bytu:
1,00
Kpolohový:
1,00
Ksituování v budově:
0,95
Kobjektivizační:
1,05
Jednotková cena (JC):
3 236,50 Kč
Váha (V):
1,0
5) Byt 2+1, tř. Budovatelů, Most, okres Most
Výchozí cena (VC):
240 000,– Kč
Množství (M):
68,00 m2
Kkonstrukce budovy:
1,00
stránka č. 15
ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/08/158
Kúdržby a stavebně-technického stavu:
1,05
Kúdržby bytu:
1,15
Kvybavení bytu:
1,00
Kpolohový:
1,00
Ksituování v budově:
1,00
Kobjektivizační:
1,05
Jednotková cena (JC):
2 783,72 Kč
Váha (V):
1,0
kde JC = (VC / M) / (Kkonstrukce budovy × Kúdržby a stavebně-technického stavu × Kúdržby bytu × Kvybavení bytu ×
Kpolohový × Ksituování v budově × Kobjektivizační)
Minimální jednotková cena za m2:
Průměrná jednotková cena za m2 ( (JC × V) /  V):
Maximální jednotková cena za m2:
Stanovení porovnávací hodnoty:
Stanovená jednotková cena za m2:
Jednotkové množství:
Porovnávací hodnota:
Výsledná porovnávací hodnota (po zaokrouhlení):
2 742,34 Kč
2 977,53 Kč
3 283,02 Kč
×
=
2 980,– Kč
61,52 m2
183 329,60 Kč
185 000,– Kč
stránka č. 16
ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/08/158
C. REKAPITULACE
V současné době se v ČR cena stanoví dohodou nebo oceněním podle zvláštního předpisu, jak
plyne z ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. a č.
151/1997 Sb., o oceňování majetku.
Cena a hodnota ve vztahu k určení obvyklé tržní hodnoty oceňovaných nemovitých věcí:
- pro vyhotovení tohoto znaleckého posudku byly použity níže uvedené metody a přístupy
Cena zjištěná - (též „administrativní“, „úřední“) - je cena podle cenového předpisu, v současné
době dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v aktuálním znění a prováděcí vyhlášky
Ministerstva financí ČR č. 3/2008 Sb. (oceňovací vyhláška). Základním předpisem je zákon o
cenách č. 526/1990 Sb., jenž stanoví, že cena je peněžní částka, sjednaná při nákupu a prodeji
zboží nebo zjištěná podle zvláštního předpisu k jiným účelům než k prodeji (např. vyvlastnění
staveb, pozemků, porostů a práv k nim).
Porovnávací, srovnávací, též komparativní metoda - je založena na tržním principu srovnání
hodnoty oceňované nemovité věci s cenami obdobných nemovitých věcí srovnatelných svým
charakterem, které byly v nedávné době nabízeny či realizovány na trhu realit. Porovnávací
hodnota se rovná ceně podobné nemovité věci dosažené na volném trhu se zohledněním
odlišností a časového posunu. Porovnání oceňovaných nemovitých věcí se tedy uskutečňuje na
základě průzkumu trhu realit, přičemž je nutné brát v úvahu, nakolik jsou porovnávané
nemovité věci podobné a jejich odlišnost poté vyjádřit v ceně.
Obvyklá cena (obecná, tržní) - Obvyklou cenou se podle zákona č. 151/1997 Sb., rozumí cena,
která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku v tuzemsku ke dni
ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se
nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo
kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav
tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry
se rozumí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a
kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku vyplývajících z
osobního vztahu k nim.
Vztah administrativní a obvyklé ceny
Stanovení ceny dle legislativního předpisu a ceny založené na tržních principech je v některých
aspektech shodné a v jiných diametrálně odlišné. Shodná je skutečnost, že se znalec zabývá
stejnými objekty zkoumání. Odlišnost je však ve způsobu zkoumání oceňované nemovité věci.
Při určení administrativní ceny je třeba, aby znalec aplikoval legislativní předpis pro účel, který
je předem stanoven. Jiná situace ovšem nastává v případě stanovení obvyklé ceny objektu, kdy
není znalec vázán žádným právním předpisem, má v podstatě volnou působnost v rámci
definice obvyklé ceny. Vychází především ze svých zkušeností, znalostí a jedná na základě
svého nejlepšího svědomí. Neměla by nastat situace, že hodnota indikovaná na tržních
principech bude shodná s cenou administrativní, a to hlavně proto, že cenový předpis
nezohledňuje všechny cenotvorné faktory a situaci na trhu nemovitých věcí.
stránka č. 17
ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/08/158
Kladné stránky oceňovaných nemovitých věcí
- kompletní občanská vybavenost města Most
- dopravní dostupnost města Most je zajištěna pomocí vlakové, autobusové dopravy a MHD
- bytový dům je napojen na kompletní IS
- dobrá docházková vzdálenost k objektům občanské vybavenosti
Záporné stránky oceňovaných nemovitých věcí:
- v místě jsou omezené možnosti parkování
- bytová jednotka bez balkónu/lodžie
- v sousedství žijí početné rodiny obtížně přizpůsobivých občanů
- odraz ekonomické krize ve světle realitního trhu
Z hlediska segmentu trhu k datu ocenění je obecně poptávka po obdobných nemovitých věcech
srovnatelná s nabídkou. Četnost realizovaných obchodů je na průměrné úrovni. V obdobných
lokalitách je na trhu poměrně široká nabídka obdobných nemovitých věcí. Z hlediska
lukrativnosti polohy se jedná o polohu průměrnou. Z hlediska obchodovatelnosti v níže
uvedených cenových relacích lze předmět ocenění považovat za průměrně obchodovatelný.
Výsledná obvyklá hodnota oceňovaných nemovitých věcí byla zjištěna komparativní metodou,
na základě databáze uskutečněných prodejů v regionu, informací od znalců a realitních
kanceláří působících v regionu, informací vlastníků sousedních nemovitých věcí a po použití
korekčních koeficientů.
Cena jednotlivých práv a závad s nemovitými věcmi spojených
(se Zástavním právem exekutorským a se Zástavními právy z
rozhodnutí správního orgánu, se v ocenění neuvažuje, zpracovatel
nezná jejich aktuální hodnotu, stejně tak se neuvažuje i
s exekucemi)
Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní
práva, které v dražbě prodejem nezaniknou (Věcné břemeno
užívání)
0,- Kč
10 000,- Kč
Cena bytů podle cenového předpisu
Hodnota věcných práv podle vyhlášky
Cena zjištěná porovnávacím způsobem
Ostatní movité věci
183 300,– Kč
–10 000,– Kč
185 000,– Kč
0,– Kč
Obvyklá (obecná, tržní) cena předmětu ocenění činí:
185 000,– Kč (bez zohlednění váznoucích věcných břemen)
Cena slovy: jednostoosmdesátpěttisíc Kč
Obvyklá (obecná, tržní) cena předmětu ocenění činí:
175 000,– Kč (se zohledněním váznoucích věcných břemen)
Cena slovy: jednostosedmdesátpěttisíc Kč
stránka č. 18
ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/08/158
Znalecký posudek vyhotovil:
Ivo Trsťan
Jaroslav Suchánek
Mgr. Ing. Michalis Becis
Odpovědná osoba:
Ivo Trsťan, soudní znalec
V Jeseníku, dne 18. 8. 2015
........................................................................
Odpovědná osoba: Ivo Trsťan, soudní znalec
stránka č. 19
ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/08/158
D. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě
ze dne 29.3.1988, č.j. Spr.2143/88, pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady
nemovitostí.
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 15/08/158 znaleckého deníku.
............................................
Ivo Trsťan, soudní znalec
stránka č. 20
ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/08/158
E. SEZNAM PŘÍLOH
-
fotodokumentace
výpis z katastru nemovitostí LV č. 14243
kopie katastrální mapy
mapy širších vztahů I a II
stránka č. 21
Fotodokumentace
stránka č. 1
stránka č. 2
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 16.07.2015 11:15:02
Okres: CZ0425 Most
Obec: 567027 Most
Kat.území: 699594 Most II
List vlastnictví: 14243
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
o Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
ve výši 2.141,- Kč
Finanční úřad v Mostě, 2. náměstí
Jednotka: 2358/6
Z-6441/2012-508
3300, 43401 Most
Listina Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva 128254/2012 /206940501731 ze dne
22.08.2012.
Z-6441/2012-508
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Věcné břemeno užívání
měřiče tepla v čp.2359 ze dne 1.4.1998, právní účinky vkladu
ke dni 1.6.1998
Statutární město Most, Radniční
Jednotka: 2358/6
1/2, 43401 Most, RČ/IČO: 00266094
Listina Smlouva o věcném břemeni V3 1126/1998.
POLVZ:811/1998
Z-9000811/1998-508
Z-9000811/1998-508
o Zahájení exekuce
pověřený soudní exekutor: JUDr. Jiří Petruň,
K.H.Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk
De Toledo Piza E Almeida Kristiane Mgr., č.p. 139,
78316 Bělkovice-Lašťany, RČ/IČO: 715713/9902
Z-6735/2015-809
Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce č.j. 065 EX 01712/15-029 ze dne
05.05.2015. Právní účinky zápisu ke dni 11.06.2015. Zápis proveden dne 16.06.2015;
uloženo na prac. Šumperk
Z-6735/2015-809
Související zápisy
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
Jednotka: 2358/6
Z-2808/2015-508
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Šumperk 065 EX01712/2015 -035 ze dne 10.06.2015. Právní účinky zápisu ke dni 11.06.2015.
Zápis proveden dne 16.06.2015; uloženo na prac. Most
Z-2808/2015-508
o Zahájení exekuce
pověřený soudní exekutor:JUDr.Jiří Petruň,K.H.Máchy 1294/2,78701 Šumperk
De Toledo Piza E Almeida Kristiane Mgr., č.p. 139,
78316 Bělkovice-Lašťany, RČ/IČO: 715713/9902
Z-19951/2013-809
Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce č.j. 065 EX 04366/13-028 ze dne
15.10.2013; uloženo na prac. Šumperk
Z-19951/2013-809
o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
Jednotka: 2358/6
Z-10680/2013-508
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, kód: 508.
strana 2
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 16.07.2015 11:15:02
Okres: CZ0425 Most
Obec: 567027 Most
Kat.území: 699594 Most II
List vlastnictví: 14243
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Šumperk 065 EX04366/2013 -032 ze dne 15.10.2013. Právní moc ke dni 01.11.2013.
Z-10680/2013-508
Listina Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení Exekutorský úřad
Šumperk 065 EX-04366/2013 -32 ze dne 15.10.2013. Právní účinky zápisu ke dni
22.06.2015. Zápis proveden dne 23.06.2015.
Z-2970/2015-508
D
Jiné zápisy - Bez zápisu
Plomby a upozornění - Bez zápisu
E
Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
Listina
o Smlouva kupní
ze dne 28.04.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 30.04.2008.
Pro: Al Kaydak Salem Ahmed Yehya Mgr. a De Toledo Piza E Almeida
Kristiane Mgr., č.p. 490, 78316 Bělkovice-Lašťany, č.p. 139,
78316 Bělkovice-Lašťany
F
V-1533/2008-508
RČ/IČO: 651231/2103
715713/9902
Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu
Upozornění: Další údaje o budově a pozemcích uvedených v části B jsou vždy na příslušném
výpisu z katastru nemovitostí pro vlastnictví domu s byty a nebytovými
prostory.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, kód: 508.
Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Vyhotoveno dálkovým přístupem
Vyhotoveno:
16.07.2015
11:25:11
Podpis, razítko:
Řízení PÚ: .................
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, kód: 508.
strana 3
tř. Budovatelů 2358/80,
Most
tř. Budovatelů 2358
434 01 Most
okres Most, Ústecký kraj
T
u
Trasa
Výlet
g
GPS
50.5087847N, 13.6404608E
tř. Budovatelů 2358/80,
Most
tř. Budovatelů 2358
434 01 Most
okres Most, Ústecký kraj
T
u
Trasa
Výlet
g
GPS
50.5087847N, 13.6404608E

Podobné dokumenty

Znalecký posudek č. 964-74/2014 - Byt 3+1, podíl 1/5, včetně

Znalecký posudek č. 964-74/2014 - Byt 3+1, podíl 1/5, včetně Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: 222 727 040, www.diotima.cz

Více

Rodiny Milčáků v Brutovcích

Rodiny Milčáků v Brutovcích a nahrazeno někým jiným - Biroščák nebo Szakmar. Více informací k vlastnictví a případnému prodeji či převodu bohužel nemáme. Dne 24.2.1827 se Michal ve svých 24 letech oženil s Alžbětou Mišenkovou...

Více

výsledková listina - VOS-TPK

výsledková listina - VOS-TPK FC Mamateyka Ordo draconis Bratislava Klub Ostrov Miletička

Více

znalecký posudek 2295-03 - EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 5

znalecký posudek 2295-03 - EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 5 odpisů. Jedná se tedy o výpočet reprodukční hodnoty snížené o přiměřené opotřebení. Reprodukční hodnota se vypočte pomocí obestavěného prostoru, zastavěné plochy, podlahové plochy, délky (dle chara...

Více

Výsledky bonitace dne 24.11.2012 v Černošicích

Výsledky bonitace dne 24.11.2012 v Černošicích skus: nůžkový zuby: PN-P1,2,3, PD-P1,2,3, LN-P1,2, LD-P1,2,3 CMKU/NS/10836/10

Více