Kritéria přijímání do školy od 2012-13

Komentáře

Transkript

Kritéria přijímání do školy od 2012-13
Kritéria pro přestup (přijímání žáků)
§ 49 odst. 1 školského zákona – přestup žáka (žádost rodiče – rozhoduje ŘŠ)
§ 9 odst. 4 vyhlášky č. 48/2005 – zařazení žáka do třídy s rozšířenou výukou…
Zařazení žáka do tříd s rozšířenou výukou jazyků předchází posouzení jeho nadání (vyhl.
§ 9 odst. 4 vyhlášky č. 48/2005 – zařazení žáka do třídy s rozšířenou výukou…), proto
žáci před přijetím absolvují vstupní pohovor a test.
Po zaslání či podání žádosti rodiče o přestup žáka (§ 49 odst. 1 školského zákona –
přestup žáka - žádost rodiče – rozhoduje ŘŠ) s kopií vysvědčení za poslední pololetí
(vyžadujeme u přestupu do všech ročníků, tj. od 2. do 9. ročníku) přijdou děti v určený
den do naší školy k přijímacímu řízení.
do 1. ročníku:
•
Žáci absolvují test školní zralosti.
Poté budou uplatňována další kritéria:
1. Trvalé bydliště ve školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl.
m. Prahy o školských obvodech základních škol).
2. Trvalé bydliště na území MČ Praha 6.
3. Sourozenci žáků školy.
4. Mimořádné nadání žáka (nutno doložit vyjádřením školského poradenského
zařízení).
5. Bilingvní rodina, kde ke komunikaci je běžně využíván kromě mateřského i jeden
světový jazyk.
6. Ostatní zájemci.
Pozn.: kritéria bodů 2 – 6 mají stejnou hodnotu pro stanovení pořadí přijetí k základnímu
vzdělávání ve škole.
do 2. ročníku:
•
•
•
Žáci absolvují jednoduchý orientační jazykový test a pohovor z anglického jazyka
- jazykové schopnosti, sluchová analýza, slovní zásoba a komunikační dovednosti
(Primary Colours Starter – Diana Hicks) - bodově ohodnoceno.
Dále pak písemnou a ústní část z učiva českého jazyka – hlasité čtení s
porozuměním, psaný projev, úroveň české slovní zásoby, paměti, sluchové
analýzy a z matematiky - schopnosti provádět operace s přirozenými čísly, úroveň
základní geometrické představivosti, paměti (obojí je bodově ohodnoceno).
Součástí výběrového řízení je také zjištění úrovně sociálních dovedností
(spolupráce, komunikativnosti, samostatnosti apod.)
Dolní hranice pro přijetí činí zpravidla 60% maximálního počtu bodů.
do 3. ročníku:
•
•
Žáci absolvují orientační jazykový test a pohovor z anglického jazyka - jazykové
schopnosti, sluchová analýza, slovní zásoba a komunikační dovednosti (Primary
Colours 1 - Diana Hicks) - bodově ohodnoceno.
Dále pak písemnou a ústní část z učiva českého jazyka – hlasité čtení s
porozuměním, psaný projev, úroveň české slovní zásoby, aplikace gramatických
•
jevů, paměti a sluchové analýzy a z matematiky - schopnosti provádět operace s
přirozenými čísly, úroveň základní geometrické představivosti, paměti a logického
úsudku, (obojí je bodově ohodnoceno).
Součástí výběrového řízení je také zjištění úrovně sociálních dovedností
(spolupráce, komunikativnosti, samostatnosti apod.)
Dolní hranice pro přijetí činí zpravidla 60% maximálního počtu bodů.
do 4. ročníku:
•
•
•
Žáci absolvují orientační jazykový test a pohovor z anglického jazyka - jazykové
schopnosti, sluchová analýza, slovní zásoba, gramatické učivo, úroveň
komunikačních dovednost ústní i písemnou formou (Chatterbox 1, Derek Strange)
- bodově ohodnoceno.
Dále pak písemnou a ústní část z učiva českého jazyka – psaný projev, úroveň
aplikace gramatických jevů, úroveň a rozsah české slovní zásoby, paměti a
sluchové analýzy, čtenářské gramotnosti se zaměřením na přesné výrazné čtení
s porozuměním a z matematiky - schopnosti provádět operace s přirozenými
čísly, úroveň a míru základní geometrické představivosti, paměti a logického
úsudku, (obojí je bodově ohodnoceno).
Součástí výběrového řízení je také zjištění úrovně sociálních dovedností
(spolupráce, komunikativnosti, samostatnosti apod.)
Dolní hranice pro přijetí činí zpravidla 60% maximálního počtu bodů.
do 5. ročníku:
•
•
•
Žáci absolvují orientační jazykový test a pohovor z anglického jazyka - jazykové
schopnosti, sluchová analýza, slovní zásoba, gramatické učivo, úroveň
komunikačních dovednost ústní i písemnou formou (Chatterbox 2, Derek Strange)
- bodově ohodnoceno.
Dále pak písemnou a ústní část z učiva českého jazyka – psaný projev, úroveň
aplikace gramatických jevů, úroveň a rozsah české slovní zásoby, paměti a
sluchové analýzy, čtenářské gramotnosti se zaměřením na přesné výrazné čtení
s porozuměním a z matematiky - schopnosti provádět operace s přirozenými čísly,
úroveň a míru základní geometrické představivosti, paměti a logického úsudku,
(obojí je bodově ohodnoceno).
Součástí výběrového řízení je také zjištění úrovně sociálních dovedností
(spolupráce, komunikativnosti, samostatnosti apod.)
Dolní hranice pro přijetí činí zpravidla 60% maximálního počtu bodů.
do 6. ročníku:
•
•
•
Žáci absolvují orientační jazykový test a pohovor z anglického jazyka - jazykové
schopnosti, sluchová analýza, slovní zásoba, gramatické učivo, úroveň
komunikačních dovednost ústní i písemnou formou (Project 1 – Tom Hutchinson) bodově ohodnoceno.
Dále pak písemnou a ústní část z učiva českého jazyka 1. stupně ZŠ – psaný
projev, úroveň aplikace gramatických jevů, úroveň a rozsah české slovní zásoby,
paměti a sluchové analýzy, čtenářské gramotnosti se zaměřením na přesné
výrazné čtení s porozuměním a z matematiky z učiva 1. stupně - schopnosti
provádět operace s přirozenými čísly,úroveň a míru základní geometrické
představivosti, paměti a logického úsudku, (obojí je bodově ohodnoceno).
Součástí výběrového řízení je také zjištění úrovně sociálních dovedností
(spolupráce, komunikativnosti, samostatnosti apod.)
Dolní hranice pro přijetí činí zpravidla 60% maximálního počtu bodů.
do 7. a vyššího ročníku:
•
Žáci absolvují orientační jazykový test a pohovor z anglického jazyka a druhého
cizího jazyka (německý, francouzský nebo španělský) - jazykové schopnosti,
sluchová analýza, slovní zásoba, gramatické učivo, úroveň komunikačních
dovednost ústní i písemnou - bodově ohodnoceno.
Dolní hranice pro přijetí činí zpravidla 60% maximálního počtu bodů.
Důležité upozornění:
Nárok na přijetí dítěte do 2. až 9. ročníku nevzniká automaticky dosažením 60%
maximálního počtu bodů. Počet míst pro přijetí žáka je limitován počtem míst v ročníku.
Ředitelka školy rozhodne o vyhlášení výběrového řízení pouze v případě, nebude-li tento
počet naplněn.

Podobné dokumenty