Klinický obraz FSHMD v české populaci

Komentáře

Transkript

Klinický obraz FSHMD v české populaci
Klinický obraz FSHMD
v české populaci
Stanislav Voháňka, Jana Sedláčková, Lenka
Fajkusová, Josef Bednařík
Neurologická klinika FN Brno a LF MU Brno
Centrum molekulární biologie a genové terapie FN Brno
Neuromuskulární kongres Brno 23. května 2008
Epidemiologie
• Prevalence: 1- 5/ 100 tis
–
–
–
–
3. nejčastější svalová dystrofie po DMD/BMD a MD
Muži častěji symptomatičtí než ženy
Věková penetrance ve 30: 95% muži; 69% ženy
Muži mají časnější začátek a častější peroneální
slabost
– Začátek v kojeneckém věku
• 2% FSH
• Asociace s těžkou a generalizovanou slabostí
– Další systémové příznaky (porucha sluchu a zraku)
Biologický podklad nemoci
• Redukce velikosti DNA fragmentu v
telomerické oblasti 4q (4q35)
• Normálně 10-100 tandemových opakování D4Z4
• Nekóduje žádné geny
– Asi ovlivnění okolních genů
• Změny v organizaci sarkolemy a subsakrkolemálního
cytoskeletu (Reed a spol. 2006)
• V 98% homologní s telomerickou oblastí 10.
chromozomu
• FSH velikost: 1- 8 D4Z4
– Alela D4Z4 A a D4Z4 B
– Méně než 1 opakování D4Z4- FSH nevznikne
Klinicko- genetická korelace
• Dominantní: 70% - 90%
• Sporadický výskyt: 10%- 30%
– Min. 50% somatický mosaicismus u asymptomatických
rodičů, zvl. matek. (Lemmers a spol. 2004)
• Velikost delece 4q35 koreluje s tíží choroby
• „FSH-like“ bez vazby na 4q35: 0% to 5%
Klinický obraz- slabost (1)
– První potíže od narození po pozdní dospělost
– Mimické svalstvo
• Postižení mimického svalstva je ve 30 letech 95%
– M. orbicularis oris
» Pískání, nafukování balónku, používání slámky, retní
hlásky
– M. orbicularis oculi
» lagoftalmus ve spánku
– Fixátory lopatky
• M. latissimus dorsi, trapezius, romboides, serratus ant.
– Paže
• Především biceps brachii
– Peroneální svalová skupina
– Často asymetrické postižení
Klinický obraz- slabost (2)
– Kořenové svaly HK
• M. pectoralis
• M. deltoides ušetřen
– Kořenové svaly DK
• příznak rozvinuté choroby
– Ušetřené svaly
• Respirační (RI v 1% případů)
• Bulbární
• Extraokulární
Klinický obraz
– Délka života není zkrácena
– Anticipace není známa
– Další systémové příznaky
•
•
•
•
Percepční nedoslýchavost
Retinální vaskulopatie
Postižení srdce není (kondukční poruchy 2-5%)
Mentální retardace a epilepsie
– Spojeno s rozsáhlými delecemi
Pomocná vyšetření
– CK
• 25% normální, max. 5x
– Svalová biopsie
• Myogenní změny
– Kolísání velkosti vláken, oj. nekrotická
vlákna, angulární vlákna, vnitřní jádra
• Zánětlivý infiltrát v 75%
– Endomysiálně
» CD8
– Perivaskulárně
» CD4
• Biopsie zpravidla není nutná
– Pokud ano: BICEPS
Cíl - účastníci - metody
Analýza klinického obrazu 38 dosud geneticky
verifikovaných pacientů
Metody
1. Molekulárně genetické vyšetření
– Štěpení genomické DNA pomocí EcoRI a Blnl Separace
pomocí pulzní gelové elektroforézy
– Southern blot a hybridizace s radioaktivně značenou
sondou
2. Analýza strukturovaných dotazníků
pozitivních nemocných
Výsledky
• 38 nemocných s redukcí D4Z4 repetic
– 21 mužů a 17 žen
• Věk manifestace od 6 do 50 let
– medián 18 roků
• 13 sporadických případů
• 25 s familiárním výskytem
– 6 rodin s 3 generacemi postižených příbuzných
Výsledky
• Zřetelná asymetrie postižení
– 19 případů (50%)
• Postižení mimické muskulatury
– 30x (79%)
• Kontraktury v oblasti předloktí a chodidel
byly nalezeny 1x
Svaly HK
Fixátory lopatek
37
97%
Prsní svaly
31
82%
Biceps
27
71%
Triceps
25
66%
Deltoides
25
66%
*Pletenec ramenní byl postižen u všech nemocných
Svaly DK
Pletenec pánevní
20
53 %
Peroneální svaly
14
37 %
• Slabost
dolních končetin
• 24x (63%)
• Ve všech případech se jednalo o projev rozvinutého
onemocnění
Výsledky
• Porucha srdečního rytmu
– 4 případy
• 3x benigní supraventrikulární arytmii
• 1x paroxysmální FiSi (starší pacient s ischemickou chorobou
srdeční)
• Retinální vaskulopatie
– 4 případy
• Porucha sluchu
– 2 nemocní
• Jiné extramuskulární abnormality nebyly
zaznamenány
Závěr
FSHMD je i v české populací častou
svalovou dystrofií
Klinické projevy se významně neliší od
souborů popsaných v zahraničí

Podobné dokumenty

Klinický obraz FSHMD

Klinický obraz FSHMD Epidemiologie • Prevalence: 1- 5/ 100 tis

Více

Diferenciální diagnostika svalového hypertonu

Diferenciální diagnostika svalového hypertonu Svaly DK a jakékoliv další části těla

Více

05. Záležitost pohlaví

05. Záležitost pohlaví Ženy = 2 chromosomy X = homogametické Muži = chromosom X a Y = heterogametické Chromosom X – obsahuje víc jak 1 000 genů Chromosom Y – 85 protein kódujících genů Při meiose u mužů se chovají jako b...

Více

FACIOSKAPULÁRNÍ SVALOVÁ DYSTROFIE

FACIOSKAPULÁRNÍ SVALOVÁ DYSTROFIE Souhlas pacienta s účastí v registru REaDY – REgistry of muscular DYstrophyFACIOSKAPULÁRNÍ SVALOVÁ DYSTROFIE FSHD: Příznaky onemocnění jsou zřetelné v pozdním dětství nebo adolescenci, nejpozději d...

Více

Přednáška v PDF formátu

Přednáška v PDF formátu • Proximální svalová slabost asi 5%, převážně únava 75% ( většinou DK) • Distální slabost cca 20% • Časté myalgie, krampy a fascikulace • Reflexy bývají normální, u 25% vyšší • CK normální - nekore...

Více

PDF podoba - Cooler Master brand

PDF podoba - Cooler Master brand Cooler Master R4-BCBR-12FR-R Rozměry Parametry a 120 mm x 120 specifikace větráku. Průhledné Provedení. LED celou Silný skříň paprsek diody počítačovou nádherně osvětlí. Ventilátor 120 mm x má 120 r...

Více

Indikace karotické endarterektomie

Indikace karotické endarterektomie nejpřínosnější může být pro muže s nedávným výskytem hemisferálních symptomů (Třída III, Úroveň C).

Více

Kdy je a kdy není nutná biopsie k diagnóze celiakie u dětí

Kdy je a kdy není nutná biopsie k diagnóze celiakie u dětí onemocnění celiakií však ukázala, že malé množství lepku v jídelníčku kojence mezi 16.- 24. týdnem života nesnížilo riziko celiakie ve třech letech.

Více

2010 - Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii

2010 - Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii nahromaděn na povrchu elektrody (analyt se musí adsorbovat ireverzibilně) z malé kapky vzorku (3-5 µl), poté je elektroda s naadsorbovanou vrstvou omyta a přenesena do roztoku základního elektrolyt...

Více