kanalizace s čerpací stanicí v ul. Pivovarská

Komentáře

Transkript

kanalizace s čerpací stanicí v ul. Pivovarská
Ing.ondřej Měšťan
StarostaměstyseČernáHora
NáměstíMíru50
679 21 Černátlora
Hoře9. 11.2015
V Černé
Věc: Žádost o informace o kana|izaci s čeroacístanicí v ul. Pivovarská černá Hora
Dobý den panestarosto,
na zák|aděVašichinformací
v |ístopadovém
černohorském
zpravodajik ýše uvedené
stavbějsem Vás požáda|
o osobníseznámenís projektempro tuto stavbu.
K tomuto projeldujste mídne 14' 10. 2015 na radniciposkyt|pare č.4 projektové
dokumentace,
dá|ejen PD.
Název PD ukazuje,žeje určenpro spo|ečné
územní
rozhodnutía stavebnípovo|ení.
Tuto PD vypracova|a
TechnickádivizeVAS a's. Brnov říjnuroku 2014.
K dotazuna nákladystavbyjste mi sdělil,žejsou jako pří|ohač.1 k uzavřené,,Sm|ouvě
o dÍ|o..
ze dne 11. 9. 2015 mezi našíobcía boskovíckou
dívizí
VAS a.s' jako zhotovite|em.
pop|atek
provedena
Za
mi byla
kopietétosm|ouvys komp|etním
obsahempří|oh.Sděli|jste
mi, žece|kováhodnotadÍ|a'$. 1 791328 Kčbez DPH,uvedenáv tétopřílozepředstavuje83o/o
je jen na disketě.Přepočtem
původní
ka|ku|ace
PD.Tatoka|ku|ace
to a|eznamená,žeka|ku|ace
původně
rozpočtu
na stavbubyla
2,158mi|.Kčbez DPH,tj. 2,611mi|.KčvčetněDPH Llo/o.
Dálejste sdě|i|,žeekonomickáka|kulacestavbyje takéjen na jižýše zmíněné
disketě,
kteroujste mi odmÍtlzap|:jčit.
Z rozhovorumimo jinévyplynu|o,že na dodavate|estavby
neproved|aobeclýběrovéřízeníd|ezák, č' I37/2006.
Z ýše uvedenýchpoznatkůVás na zák|adězákonač.L06lt999 Sb. žádámeo zas|ání
na ýše uvedenouadresuodesilate|e
v zákonnélhůtěnás|edující
údaje:
1. Jahim dokumentema hýmby|ozadánoTechnickédiviziVAS Brnozpracovattuto PD?
2. Kteý orgán obce schvá|i|PD a rozhod|,žestavbuprovedeboskovickádivizeVAS a.s.
a zda před odsouh|asením
by| finanční
a kontro|ní
ýbor seznámens PD a zda se
písemněk postupuWádři|?
3. Pročnebyloprovedenoýběrovéř2enína tuto podlimitní
stavbudo 6 mi|.Kč'tedy bez
veřejnésoutěžejak stanovízákon' c' L3712006Sb. a pročneby|ypoptányved|eVAS
a.s. a|espoň3 dalšíodbornéfirmy nezávislýchna SvazkuVKMo Boskovice?
4. Existujezápis z jednánío sm|uvníceně stavby, včetnějmennéhoseznamu všech
jednání.
účastníků
daného
postupVedeníměsýse k tétoinvestícia to již
S oh|edemna popsanýnestandardní
od jejÍhopočátku,my občanéspolku s oporou o $ 16 zákona o obcíchč'12812000
sb.'
předk|ádámesoučasnětuto žádostjako podnět k provedeníšetřenífinančnímu
ýboru
zastupite|swa,zda bylo u této investiceobce postupovánod|e $ 38 zák. o obcích.Dá|e
kontro|nímu
vedeníobce
d|es 119,odst.3. písm.b, zda postupova|o
ýboru zastupite|sWa
jak
p|atná
u tétoinvesticeta(
stanoví
|egis|ativa.
Po seznámenís touto PD a vodohosoodářskou
situacíkoncovéčástiu|. Pivovarskáse
čtyřmidotčenými
domyVám sděluji,pane starosto,žetechnickéřešení|ikvidacesplaškoých
odpadníchvod d|e PD Technickédivize VAS a.s. Brno z dubna 2014 a schvá|ené
zastupite|stvem
k realizacina zasedání27' 8' 2015bodemčís|o
8 dle uzavřenésm|ouvyo dí|o
ze dne 11.9. 2015jepronašiobecneúměrně
nák|adné
a nehospodárné
z h|ediska
5 38 zákona
předsedovi
panu
o obcích.
V průběhu
Sejba|ovi
následných
dnůzašluVám a
finančního
ýboru
|sonkrétní
technické
řešeníformou
Z|epšovacího
návrhu,dá|ejenZN,firmyLignoEkologies.r.o.
CernáHora.
je v sou|aduse zákonemo vodáchč' 254/2Oo7Sb.
- -. -]"ho řešenía provedení
a zákona
č'274/200t
Sb.o vodovodech
á kana|izacích.
:ur'oi"áiii*i 'u 'i"tii .Ěií'ň.t"j-re.t pi"o.
z nák|adů
předmětné
smlouvy'
Na.projednánr
zN;éaosiateřea.u,p,.otoi"
iuim iur" o"r5l*
doýhy pouze75muítlakového
ptástóvéno
p"t,"Í,i
u
áiIlió"k';Ěffiřaóy';|;:;i";;á"""
najařepříštího
roku.V zimním
ómonip'.ooEňnou
a.Éj.řiĚ.iúr..iři.ěieiďJt.řň'i'"'""
S pozdravem
' Naševoda z.s.
vrĚsrys čBnNÁHoRA
nám.Míru 50.6792| CemáHora
tel.:516437 l2l
e-mail:[email protected] web:www.cemahora.eu
Č.i.:ÚrlČtlz.lootzots
sf.n.:ÚwČnzentzots
Naševodaz.s.
Na ŠkIkul62
6.792| ČernáHora
V Čemé
Hoře dne24. listopadu
2015
Poskytnutí informací na zákJadě žádosti dle zákona č. |06l|999 Sb., o svobodnémpřísfupu
k informacím,ve zněnípozdějšíchpředpisů
Dne 11.l1'2015byla měsýsu ČemáHora doručena
ádost Vašehospolku o posýtnutíinformacídle
přístupuk informacím,ve zrrěnípozdějších
zákonaě' |06/1999Sb, o svobodném
předpisů(dálejen
,,InŽ..), kterése ýkají kanalizaces čerpacístanicív ul. Pivovarskév Cemé Hoře. V souladu
s ustanovením
ve Vašíádosti zasíláme.
$ 14 odst.5 písm.d) InŽ Vám informacepožadované
1. JalEm dokumentema kym bylo zadáno Technickédivizi VÁS Brno zpracovat tutoPD?
Městys ČernáHora zada|zpracováníprojektovédokumentace,,ČemáHora, u|' Pivovarská_ ČS
splaškových
vod a kanalizaěnívýlak.. objednávkouč,.20/20|4
ze dne22.4.20|4.
2. Kteý orgán obce schyálil PD a rozhodl, žestavbuprovede boskovická divize VAS a.s. a zda před
odsouhlasenímbytJinančnía kontrolníýbor seznámei s PD a zda sepísemněk postupu v2,jádřil?
Smlouvu o dílo, na zá'kladěkterése akce,,ČernáHor4 ul. Pivovarská _ ČS splaškovýchvod
a kanalizační
měsýse ČernáHora usnesením
č.l5 na svém
ýlak.. realizuje,schváliloZastupitelstvo
zasedánídne 27.8,20|5.v ě|. 2.3. tétosmlouly je mimo jiné uvedeno,Že dílo bude provedenodle
projektovédokumentace.
Finanční
ani kontrolní\.ýborzastupitelstvas v'ýšeuvedenou
ýše uvedené
projektovoudokumentacíseznámen nebyl, posuzováníprojektoých dokumentacínespadá do
působnosti
finančního
ani kontrolníhovýboru' Finančníani kontrolníýbor se k postupupísemně
nevyjádřil.
3. Proč nebyloprovedeno ýběrové řízenína tuto podlimitní staýbu do 6 mil. Kč, tedy bez veřejné
soutěžejak stanovi zákon. C. 137/2006 Sb. a proč nebyly poptany vedle YAS a.s. alespoň 3 další
odborné
firmy nezávislýchna Svazku VKMO Boskovice?
Při zadánítétoveÍejné
zakázky by|avyuŽitavv. in.houseýjimka upravenáustanovením
$ l8 odst.l
písm.e) zákona ě. |37/2006 Sb., o veřejných zakžukách,ve zrrěnípozdějšíchpředpisů.Chybně
uvádiÍe,že se jedná o podlimitní veřejnou zakiízku. Veřejné zakáz|q na stavebnípráce
s předpokládanouhodnotoudo 6 mil. Kč bez DPH jsou veřejnýmizaki'zkamimaléhorozsahu,které
lze zadatmimo režimzákonaě. |3712006Sb.,o veřejnýchzakázkáLch,
předpisů.
ve zněnípozdějších
4. Existuje zápis z jednání o smhrwí ceně stavby' včetnějmennéhoseznamuvšechúčastníku
daného
jednání.
Neexistuje.
l '
/, Ň\L!
S pozdravem
).:
\,;
Ing.ondřej Měšťarr
starosta
Doručí
se na

Podobné dokumenty

smlouva - Webnode

smlouva - Webnode . Ing. VÓclav VíÍek a Maric Vodrážková pÍcvádl touto směnou smlouvou vlastnictví kpozcmku p.ě..l309/l9o vfměfo2093,ní- ornllpil' il ob/Ťiuínou, ktcrátoto

Více

ililItilililtilIilIililililil

ililItilililtilIilIililililil zdejšího stavebního Úřadu' počtustEnopisů odvoláníjenutnopodats náležitostmi dle s 82 odst.2 spÍávního řádu a v potřebném tak' abyjedenzůstalsprávnímu orglínua abykaždýúčastník dosta|jedenstejnopis...

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného Projednání návrhu paní ředitelky Bc. Kličkovéna výši neinvestičnídotace na provoz školy na rok2012 a úpravadotace na letošnírok 2011. Pan starostaseznámil zastupitelstvo s návrhem paní ředitelky Bc...

Více

Čechtické noviny

Čechtické noviny sportua mistremCSSR.Odeieljsem do olympijskdhottmu v Sokolovd,ale ui nikdy potomjsem nezopakovaltyto v..fsledky,nedels v'jkony d6l.A takj semhledalpodporuv kde dem,jako olympiooicijsme dost6valizie...

Více

U""rJ - Bašť

U obecní úřadBašt'

Více

Zpráva o výsledku hospodaření

Zpráva o výsledku hospodaření ustanovcli zálona. vyŽaduje.abychom r'e sré zprál'čo výsledku přezkoumánihospodďcni uvedli. zda při přezkoum{ilihospodďenibyly zjištčny chyby a nedostatkya v čempřipadnčspočívaiy. a to jejich bez o...

Více