slovo starostky - Město Stráž pod Ralskem

Komentáře

Transkript

slovo starostky - Město Stráž pod Ralskem
www.strazpr.cz
ROČNÍK XVIII
cena 6 Kč
ZÁŘÍ 2009
Vodní dílo
Stráž pod Ralskem - Horka
Kreslení na Vartenberské historii. Více na str. 13.
SLOVO STAROSTKY
Měsíce červenec a srpen jsou za námi. Proběhla
celá řada jednání. A přesto, že zaměstnanci úřadu postupně čerpali dovolenou, chod úřadu nebyl narušen a doufám, že jste jako obvykle své
záležitosti na úřadě vyřídili podle potřeby.
V obou letních měsících jsme se potýkali s nárůstem drobných přestupků, které jistě souvisely s prázdninami a s chutí si prázdniny užít.
…a užít si chtěli nejen děti a mládež, ale i dospělí. Jsem ráda, že nedošlo k žádnému vážnému znehodnocení majetku města ani k jiným událostem,
které by jméno našeho města nějak poškodily.
Proběhla řada krásných kulturních a sportovních akcí, které nám zpříjemnily prázdniny a
o kterých se jistě dočtete v tomto vydání Varty.
Všem lidem, kteří pro nás připravují nějakou zábavu, patří dík. Dobře vím, kolik práce a zodpovědnosti s sebou nese organizování závodu
nebo koncertu.
Povodně v červenci se našemu městu naštěstí vyhnuly, ale pro některé obce i v našem Libereckém kraji se staly noční můrou. Rada města
projednala na svém zasedání dne 8. července
2009 poskytnutí finanční pomoci ve výši 10 tis.
Kč obci Nový Oldřichov a 10 tis. Kč obci Dolní
Habartice. Zaměstnanci úřadu také připspěli a finanční hotovost po dohodě zaslali konkrétní rodině. Příroda nám stále dokazuje, jakou sílu má
a jak opravdu „neumíme poručit větru, dešti!”.
Je dobře, že existuje solidarita a že i naše město
mohlo podat pomocnou ruku.
V letních měsících proběhla jednání ohledně pozemků na území našeho města, které jsou ve
vlastnictví Vojenských lesů a statků, a očekáváme nabídku pozemků Lesů ČR.
Školní hřiště je dávno využívané, škola přijala správce školního hřiště a na pracovištích našeho úřadu se připravují podklady pro vyúčtování
dotace. Kromě běžných úkolů jsme připravili výběrové řízení na stavební úpravy polikliniky. Odhadujeme nejnutnější náklady max. do 4 mil. Kč.
Do konce měsíce by mělo být rozhodnuto o
poskytnutí úvěru na koupi a rekonstrukci
azylového domu a v listopadu bychom měli
převzít zkolaudovanou tělocvičnu v Rusku.
V současné době připravujeme výběrové řízení
na provozovatele skate parku, který by mohl být
otevřen od 1. 12. letošního roku.
Výběrových řízení město, tedy konkrétně
odbor správy majetku a rozvoje města, připravilo v letošním roce opravdu hodně. Jedním z
dalších výběrových řízení je také výběrové
řízení na správce bytového fondu, které musíme
na základě auditu krajského úřadu v souladu se
zákonem o veřejných zakázkách vyhlásit.
Jedním z možných řešení je převést bytový fond
do majetku jeho současnému správci EC Stráž,
a. s.. Město je 100 % vlastníkem společnosti a
EC Stráž by byla jistou zárukou, že by se s bytovým fondem v majetku města nakládalo podle
představ města.
dokončení na str. 4
Vodní nádrž Horka patří neodmyslitelně k našemu
městu. Tytam jsou časy, kdy se na jejím břehu rekreovaly stovky lidí z celé republiky. Její sláva ale
skončila s rozvojem těžby uranu v naší oblasti
a s omezenými možnostmi ubytování rekreantů.
Dalším důvodem k omezení koupání, které
znepříjemňuje pobyt ve vodě, je i velké množství
bahna na jeho dně - rybník je pro Povodí Ohře především vodním dílem a je určen k řízenému zadržování záplavových vod v přímé kaskádě
s Hamerským rybníkem. Horka je také chovným
rybníkem a kapři k životu bahno potřebují.
Snad proto si všechna volební uskupení vždy
před volbami vzpomněla na zašlou rekreační slávu
tohoto rybníka a slibují aktivní iniciativu při řešení
této problematiky. Víme všichni, že odbahnění je
řešením, které může „rekreaci ve Stráži zachránit“,
ale je si třeba uvědomit, že je to záležitost nadčasová – nerozhodujeme se pro příští rok, pro příští
volební období, ale mluvíme o desetiletích.
Snažily jsme se s paní starostkou řešení tohoto „problému“ posunout dál a tuto součást města
ještě více využít pro odpočinek občanů města k již fungujícímu vodnímu vleku bylo přistavěno
sociální zařízení, město se snaží udržovat čistotu
v této lokalitě třeba funkčními popelnicemi, okolí
jezera udržuje Technická četa města sekáním
trávy,je zprovozněno oficiální ohniště, plocha
hřišť je upravená, přibyla lanová prolézačka pro
děti. To vše se už podařilo a je to hodně vidět, ale
my se snažíme už dva roky o další kroky a chceme pokročit dál…
Na základě Strategického plánu města a
v souladu s dlouhodobým záměrem města byla
v roce 2008 zpracována Studie proveditelnosti –
Posouzení problematiky vodní nádrže Horka a
možnosti řešení (odbahnění nádrže). Z jejího závěru vyplynulo, že jedním z možných zdrojů financování celého rozsáhlého projektu je Operační
program životní prostředí. Na úspěšný projekt je
možné získat dotaci až do 90% uznatelných nákladů a dále 7% dotace na zpracování projektové
dokumentace a souvisejících studií.
dokončení na str. 4
Uvnitř najdete:
Vartenberk na prodej
Otevřeno dětem
Rozpis fotbalových soutěží
varta
Strážský ruch
…tak nám skončily dva letní prázdninové měsíce
– volna si děti určitě užily a dospělí si na svých
dovolených alespoň trochu odpočali, ať ji strávili
kdekoliv ve světě nebo jen doma. Mezitím si naše
město žilo svým vlastním životem a bylo toho
hodně, co bychom si měli připomenout…
• Otevření Penny marketu – událost měsíce,
na kterou obyvatelé města dlouho čekali a která
bude ovlivňovat tep města.
• Vartenberské slavnosti hned první červencový víkend - to je událost, která už se stává tradicí a neodmyslitelnou událostí v našem městě.
• Natáčení pořadu Ohrožené památky na
prodej - to je pro nás novum, které potěší, zvláště
proto, že sám si naše město pro tento pořad vybral režisér pořadu pan Chudoba – díl o našem
zámku bude vysílán v lednu 2010.
• Velmi zdařilou akcí SPOROPu bylo Vartenberské kulturní léto se dvěma koncerty a čtyřmi filmovými představeními – když je vše dobře
zorganizováno, tentokrát přálo i počasí…tak se dílo podaří…a o tom svědčila i velká návštěvnost.
• Na břehu našeho jezera Horka to už tradičně žije celé léto - nadšenci vodního vleku
i dalších vodních sportů tu tráví nemálo času a
to nemusí ani probíhat soutěž typu český pohár
ve wakeboardingu.
• K tradičním prázdninovým akcím se již řadí
Adrenalin day - na jeho organizaci se podílí
město, prostřednictvím organizační složky
MěKIC.
• Poslední srpnový víkend patřil Sboru
dobrovolných hasičů – opět na pláži, za velkého
zájmu dalších okolních sborů, proběhl 38.
ročník soutěže o putovní pohár města Stráže a 2.
ročník memoriálu Josefa Hudáka.
• a děti na závěr prázdnin určitě potěšila
informace, že slibovaná lanová prolézačka
u vodního vleku (vedle Institutu) byla zrealizována - nebylo to jednoduché, ale s přispěním
dotace SZIF (pomocí MAS LAG Podralsko Program LEADER) se vše k velké radosti dětí
podařilo.
Ing. Jitka Urbánková, místostarostka
Zpráva velitele JSDHO Stráž pod Ralskem
za první pololetí 2009
Členové: skončili - Ladislav Koffer, Karel Záhořík
nastoupili k nám - Milan Schlauch, Jiří Volák,
Tomász Chodyniecký
Výjezdy: požáry 8x, živelná pohroma 1x, dopravní nehoda 1x
Soutěže: Zúčastnili jsme se pouze jedné soutěže,
a to v Mimoni, kde jsme skončili na 4 místě.
Školení: Instruktážně metodické školení velitelů
na stanici HZS Česká Lípa (Stanislav Kučírek
ml, Stanislav Kučírek st., Pavel Hrba, Ondřej
Zmrhal, Pavel Vnouček)
Cyklické školení velitelů strojníků na stanici
HZS Česká Lípa (Stanislav Kučírek ml, Stanislav
Kučírek st., Pavel Hrba, Ondřej Zmrhal, Pavel
Vnouček, Vitalij Černý, František Šlehofer, Jakub
Čerych)
Školení obsluhovatelů vysokozdvižné plošiny
(Stanislav Kučírek ml., Stanislav Kučírek st.,
Vitalij Černý, Čerych Jakub, Otakar Horník,
František Kroužek, Miroslava Schlauchová,
František Šlehofer, Roman Tinák, Pavel Troják,
Pavel Vnouček, Ondřej Zmrhal)
Teoretické školení členů JSDHO bylo prováděno v zimním období jednou za 14 dní v pondělí
v klubovně hasičů a praktická část každou sobotu ve zbrojnici.
Nositelé dýchací techniky jezdí každé tři měsíce
do Hamru na BZS prodýchat vzduchový dýchací
přístroj a přitom si prolézt cvičný polygon.
Strojníci provádějí kondiční jízdy.
Činnost ve zbrojnici: Scházíme se každou sobotu od 9 hod, jak k praktickému proškolování a
zdokonalování se při práci s technikou, tak k její opravě a udržování v provozuschopnosti.
Velitel JSDHO Stráž pod Ralskem
Stanislav Kučírek ml.
září 2009
Vartenberk na prodej
Hrad a zámek Vartenberk ve Stráži pod Ralskem
bude prezentován v pořadu České televize
„Památky na prodej“. Díl věnovaný Vartenberku
se natáčel v závěru měsíce července 2009 a měl
by být odvysílán v průběhu ledna nebo února
příštího roku.
Seriál Památky na prodej, na jehož přípravě
se podílí i Národní památkový ústav, má za sebou sedmnáct odvysílaných dílů. Každý z nich
představil nějaký zchátralý zámek, hrad, tvrz či
jinou historickou stavbu, která potřebuje opravu,
která hledá své budoucí využití a je na prodej.
Úspěšnost prodeje prostřednictvím televize je
velmi vysoká. Z první série se zatím neprodaly
pouze tři nemovitosti z celkových sedmnácti.
Jenom připomínám, že první zmínky o Vartenberku pochází ze 13. století. Jednalo se
o strážní hrádek při žitavské záhvoždské cestě,
která vedla z nitra Čech do Žitavy. O tři století
později byl hrad přestavěn na renesanční zámek.
V novodobé historii sloužil zámek k ubytování rekreantů, později jeho místnosti obývala sovětská
armáda. V roce 1987 objekt zámku vyhořel a jeho
osud byl tzv. ve hvězdách. Po převedení zámku
na město Stráž pod Ralskem a po zajišťovacích
pracích (vysekání náletů, znepřístupnění objektu
apod.) se pokoušelo město objekt zámku prodat.
To se psala devadesátá léta minulého století. Našel se i kupec, objekt byl zaměřen, zdokumentován, s budoucím vlastníkem byla sepsána
smlouva, byl vypracován projekt na jeho opravu
a následné využití…bohužel, vše skončilo na půli
cesty. Objekt nadále chátral, do klenby za
vstupním gotickým portálem zatékalo a hrozilo její zřícení. Zajišťovací práce této části objektu pak
nastartovaly další postup na jeho záchranu. Městu
se postupně podařilo získat finanční prostředky
(dotace z ministerstva kultury, z kraje,zdroje
vlastní apod.) a tak zastřešením po jednotlivých
křídlech zámek postupně rekonstruovalo.
Střecha byla kompletně obnovena v loňském roce 2008, nad vstupní bránu se vrátila po
více než sto letech věžička a tak při příjezdu do
města je po dlouhé době zase vidět zářící červenou střechu zámku.
Přestože je zámek nabízen k prodeji, práce
na jeho obnově pokračují i v letošním roce 2009.
A tak se provádí statické zajištění východního
křídla, kde jsou bezprostředně ohroženy konstrukce nejstarší části objektu (zbytek původní
gotické věže a gotické klenby sklepů).
I když je objekt postupně zajišťován a
opravován, je jeho nádvoří využíváno pro pořádání kulturních akcí. Úvod prázdnin byl nastartován konáním tzv. Vartenberských slavností.
Dále zde po dobu prázdnin probíhá kulturní akce,
která nese název „Vartenberské kulturní léto
2009“. A tak se zde můžete zaposlouchat do muziky a zazpívat si s kapelou Žalman&spol.,
s kapelou Hop Trop, můžete shlédnout filmová
promítání e-cinema pod širým nebem apod.
A za kolik si ten Vartenberk můžeme koupit? Investované peníze do rekonstrukce zámku
postupně mění prodejní cenu Vartenberku. Ta
by měla, podle rozhodnutí zastupitelů před dvěma lety, kopírovat náklady na dosavadní opravu
strážského zámku … takže jeho cena se z jedné
koruny (v devadesátých letech) už změnila. Teď
už víte vše.
Ing. Eduard Horčík
z radnice
září 2009
Jak jsme ho znali
aneb takový byl náš Jirka
Lze říci, že ve svém životě byl šťastný, vždyť komu z nás se poštěstí to, co jemu… To, aby hlavní
koníčky, které on měl – elektrikařina a samospráva – byly i jeho povoláním.
V komunální politice pracoval více než 30 let. Jeho názory jsou – vlastně byly – stálé. Vždy se
dokázal k daným problémům postavit čelem a řešit je. I proto se stal jakousi „stálicí“ v komunální politice města, ve kterém nejen žil, ale žil
i pro něho. Lidé věděli, co od něho mohou čekat
– věděli, že je na něho spolehnutí, že umí pomoci, že umí poradit, že bude hledat to nejlepší řešení toho kterého problému.
Takový byl náš Jirka.
Když se v elektrice něco pokazilo – stačilo zavolat, on přišel, opravil, vyměnil, poradil… Elektrice se věnoval i v rámci svého povolání na
chemické těžbě ve Stráži pod Ralskem. Před tím
pracoval jako důlní elektrikář
na šachtě
v Hamru. Zde strávil hezkých 8 let, na které vždy rád vzpomínal. Dnes již šachta není – dožila,
ale přátelé a bývalí spolupracovníci však zůstali. Jednu větu na rozloučenou, Tobě, Jiříku:
„Dnes je divný den, šachta není ráda, ztrácí
totiž kamaráda…“.
Takový byl náš Jirka.
A jak se dokázal těšit na dovolenou… Vždy to dopředu prožíval a snil o tom, co bude… a to ať se
jelo po vlastech českých nebo k moři…
Moře, to on miloval – a hlavně to jeho „šnorchlování“. Dokázal na dlouhou dobu zmizet z našich očí, až jsme ho objevili pod útesy, kde
hledal své úlovky. Na konci dovolené nás obešel
a o své úlovky se s námi podělil…
Takový byl náš Jirka.
Jeho druhým domovem byla jeho chalupa
v Dubnici. Na chalupě je pořád co dělat … Jen
se trochu oteplilo, už tam byl. Po relaxační práci
sedával s rodinou na travnatém plácku před
chalupou. Slyšíte to ticho, jen šum listů nedalekých olší a bříz to ticho „rušil“… Občas zaklonil hlavu, pozoroval ptáky na obloze,
pozoroval letadla a vždy dodal, kam asi letí, zda
je to tím jeho správným směrem k moři apod.
Z malé chalupy pozoroval velké dálky…
Takový byl náš Jirka.
Jirko, ahoj a měj se tam dobře …
kamarádi Líba a Eda Horčíkovi
Co přineslo období prázdnin?
Pokud bychom měli zhodnotit, co nám přinesly
prázdniny, zda byl u nás ve městě větší, či menší
pohyb lidí, jestli děti, osvobozené od školní docházky, zlobily méně či více, můžeme říci, že toto
období proběhlo bez větších konfliktů, řešily se
běžné věci, jako například odložený odpad vedle
kontejnerů, za což bylo uloženo pět blokových
pokut a jednou byl přestupek oznámen ke Komisi
pro projednání přestupku, zábory veřejného
prostranství, kdy byla uložena jedna bloková pokuty a dvě domluvy, řešili jsme také stále se opakující volné pobíhání pejsků, ale objevily se nám tady
i takové přestupky jako je vzbuzení veřejného pohoršení, fyzické napadání v domácnostech mezi
manželi, vyhrožování újmou na zdraví a verbální
napadání.
Dále se nám už projevila mládež při devastování
nově vybudovaného školního hřiště, kdy bylo například rozplétáno obvodové pletivo, byly naházeny
kameny na běžecké dráze, po níž jezdili děti na kolečkových bruslích a tak dále. Ale skupinka „mládežníků“, která si neustále hrála s míčem
o skleněnou výplň oken u ZŠ byla díky všímavosti
a aktivitě okolo bydlících občanů, kterým tímto děkujeme, strážníky identifikována a vyřešena. Z preventivní činnosti můžeme uvést, že jsme opakovaně
přednášeli na Hotelu Diamo seniorům, kardiakům,
kteří přijeli do našeho města na ozdravný pobyt.
Tolik asi z naší prázdninové činnosti, jsme zvědaví a připravení na přicházející školní rok.
CZECH POINT na IC
UPOZORNĚNÍ
PRO CESTUJÍCÍ
Nově je možné zažádat o všechny výpisy poskytované službou Czech POINT na Informačním
centru ve Stráži pod Ralskem v této době:
PO
13.00 – 17.00
ÚT
11.00 – 12.00
13.00 – 16.00
ST
9.00 – 12.00
13.00 – 17.00
ČT, PÁ
9.00 – 12.00
13.00 – 16.00
Informace na tel. 487 523 135 nebo 723 641 889
Je možné žádat o tyto výpisy:
• Zřízení datové schránky (zdarma)
• Výpis z Katastru nemovitostí
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis z Rejstříku trestů
• Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
• Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle
zákona č. 124/200 Sb
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
• Podání do registru účastníků provozu modulu
autovraků ISOH
• Výpis z insolvenčního rejstříku
• Autorizovaná konverze dokumentů a datové
schránky (služby podle zák. č. 300/2008 Sb.)
• Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou
S pozdravem kolektiv strážníků MP Stráž p/R
Dle poskytnutých informací Krajského úřadu
Libereckého kraje budou od 13. 12. 2009 platné
nové jízdní řády veřejné dopravy pro rok
2009/2010.
V současné době probíhají projednávání změn
jednotlivých jízdních řádů koordinátorem dopravy, na základě požadavků a připomínek občanů, cestujících, obcí…
V případě, že máte nějaký podnět týkající se
úpravy či změny na některé lince veřejné dopravy Libereckého kraje, sdělte prosím tyto
informace v termínu do 8. září 2009, aby tyto
mohli být včas koordinátorem zapracovány.
Své návrhy zasílejte na e-mailovou adresu
[email protected]
nebo
osobně
podejte na MěÚ Stráž pod Ralskem, odbor
správy majetku a rozvoje města, kancelář č. 7.
Požadavky předáme koordinátorovy veřejné dopravy, který bude v měsíci září připomínky zapracovávat do návrhů nových jízdních řádů pro
období 2009/2010.
Ceník: 1 strana výpisu 100 Kč, každá další strana výpisu 50 Kč, výpis z Rejstříku trestů 50 Kč
Informace o stávajících jízdních řádech, ale
i o nových návrzích také naleznete na webových
stránkách doprava.kraj-lbc.cz .
Markéta Humpoláková
Monika Procházková, vedoucí oddělení TSM
23. srpna 2009 nás nečekaně opustil pan Jiří Schreyer, aktivní
občan našeho města, dlouholetý zastupitel a člen Rady města.
Rozloučili jsme se se spolehlivým, zodpovědným a pracovitým
kamarádem, který měl velký rozhled, zkušenost a pevný názor.
Děkujeme ti za všechno. Nezapomeneme!
varta
Slovo starostky... dokončení ze str.1
Dokončujeme práce na bezbariérových chodnících v ul. Mimoňské a probíhá oprava kaple na zámeckém vrchu. Z důvodu ochrany kaple byla
zpracována projektová dokumentace na veřejné
osvětlení. Počítáme s ochranou obnoveného majetku kamerovým systémem stejně jako na
školním hřišti.
V měsíci červenci proběhla přípravná jednání
týkající se 59. ročníku Memoriálu Antonína Sochora, který by měl být pořádán jako každoročně
ve dnech 14. a 15. října 2009.
Koncem srpna jsme předali k užívání na malé
pláži lanovou prolézačku, kterou naše děti, doufáme, ocení a budou s radostí užívat. Prolézačka
stejně jako chodníky v Mimoňské a oprava kaple
jsou financovány z dotačního titulu LEADER+
prostřednictvím naší MASky LAG PODRALSKO.
S ředitelem PANDY jednáme o dalších
opravách v bazénu. V letošním roce jsme si naplánovali vzduchotechniku. Hledáme cestu jak
vzduchotechniku opravit, protože pokud nedojde
Vodní dílo... dokončení
ze str. 1
Ve Studii proveditelnosti je pouze odhadováno
množství bahna v celé nádrži, a proto první odhady ceny mluvily o částce 180 mil. Kč. Po
přesnějším měření odpovídá množství sedimentu
cca 225 000 m3, tedy náklady na odbahnění by se
pohybovaly do 100 mil. Kč. Nutno podotknout, že
odhady hovoří o průměrné ceně. Stráž je specifická například v tom, že o uložení odtěženého
bahna je možno jednat se státním podnikem DIAMO, a náklady se tak mohou i podstatně snížit.
Město neustále hledalo možnosti pomoci a
spolupráce s přípravou tak náročného projektu, jakým odbahnění našeho rybníka je. V současné době město jedná s firmou ISVH Žďár n. S., kterou
chceme požádat o zpracování projektové dokumentace a podání žádosti na získání potřebné dotace. Žadatelem o dotaci bude sice město, ale jelikož
plocha vodního díla je majetkem Povodí Ohře,
bylo nutno jednat hlavně s jejím ředitelem Ing. Nedomou. Pan ředitel chápal naši snahu o větší využití zdejšího rybníka, a proto předmětem jednání byl
jednak bezplatný, popřípadě minimální, pronájem
vodní plochy na více než 5 let, ale i spoluúčast při
financování celého projektu – zde máme přislíbenu částku 5 mil. Kč. Další možnost spolufinancování
vidíme
například
v
konkrétním
jednání s budoucím možným provozovatelem.
Závěrem je také nutno nastínit časový harmonogram celého projektu:
- zastupitelstvo města na svém srpnovém zasedání odsouhlasilo záměr podání žádosti o dotaci
- výzva z OPŽP by dle předpokladů měla být
v závěru roku 2009
- o dotaci by mělo být rozhodnuto v 1. až
2. čtvrtletí 2010
- pokud budeme úspěšní, na realizaci se předpokládají 2 roky
Samozřejmě nic není zadarmo a při realizaci
takové velké akce by došlo i určitému omezení
při provozu vodního díla – na podzim 2010 by došlo k vypuštění (po výlovu ryb) k vypuštění
rybníka, od jara 2011 by následovaly odbahňovací práce, na podzim 2011 (po odtěžení sedimentu) by bylo opět možno Horku napustit. Je nutné
si také uvědomit, že by byl v sezoně roku 2011
září 2009
k této opravě, nemá smysl pokračovat
v opravách podlahy v tělocvičně.
S blížícím se začátkem školního roku
jsme s paní místostarostou navštívily školu. Ve
škole se malovalo, natíralo topení, opravovaly se
rozbité dveře, lavice… Bohužel zařízení poničené nejen běžným užíváním! Byla jsem ujištěna, že 1. září bude škola připravena. Naše škola
je krásná a zázemí pro naše děti je na dobré
úrovni. Máme být na co hrdí. Je to jistě zájem
města, ale především dobrá práce bývalé i současné ředitelky školy. V letošním školním roce
otvíráme dvě nové třídy prvňáčků.
Čeká nás podzim, plánujeme setkání s občany města, kde bychom Vám chtěli představit návrhy studentů Technické univerzity Liberec,
fakulty architektury, na možnou budoucí podobu
náměstí města. Návrhy jsou velmi zajímavé.
Podle předpovědi meteorologů nás čeká
krásný podzim. Tak si ho užijte v přírodě, na
procházkách po městě a jeho okolí.
Věra Bradáčová, starostka
uzavřen nejen vodní vlek, ale i celá pláž. Zároveň by muselo být jednáno i o druhu následně
chovaných ryb. Technické provedení bude spočívat ve výstavbě předzdrže, popř. budeme jednat
o představě hráze v nátoku do nádrže.
Vypadá to, že naše představy jsou v oblasti
snů, ale udělaly jsme hodně práce a absolvovaly
řadu jednání, která povedou k vytyčenému cíli.
Chci předběhnout spekulacím a dohadům, kdy
rádoby odborníci diskutují na dané téma a vymýšlejí vymyšlené, proto jsem vám poměrně
obšírně danou problematiku přiblížila.
Víme, že je ještě mnoho problémů, které
mohou nastat, které bude nutno řešit, ale nejhorší by bylo nedělat nic…
Ing. Jitka Urbánková, místostarostka
z návštěvní knihy internetových stránek města
Ubytovna „ZUBR” | 13.7.09
Jméno: Jindra
-------Dobrý den paní starostko. Myslím si že koupě
tzv. Azyláku je rozumné rozhodnutí jen mám
obavu, abychom za rok nemuseli kupovat vedle
stojící ubytovnu, která se pozvolna rozpadá.
Chtěl bych se zeptat, jsou li nějaké zprávy
o osudu investičního záměru, holadských investorů. Díky a přeji pevné nervy.
Starostka | 14.7.09
Dobrý den, máte pravdu i tato obava zazněla na
zastupitelstvu. Poslední aktivitu jsme zaznamenali někdy začátkem roku, kdy stavební úřad
navštívili projektanti firmy.
V současné době se nemůžeme dovolat ani
na zástupce firmy ani na členy předsednictva
ani dozorčí rady. Na nikoho. Protože jsme zjistili, že nám bylo ukradeno a poškozeno zařízení
výměníku, byl na firmu EKOART zaslán dopis a
celou věc řeší nejen Policie ČR, ale i pojišťovna.
Určitě není možné, aby město vlastnilo z různé
obavy všechny objekty ve městě. Azylák je nejvyšší
budova s pozemky na kopci ve středu města... Stále doufám, že vše dobře dopadne. Majitelé jsou zatím známí. Věřím, že cena, za kterou objekt bez
pozemků koupili je bude nutit se k objektu chovat
jako k vlastnímu majetku a svůj záměr v současně
nepříznivé době, zdárně uskutečnit.
Škoda, že na jednání zastupitelstva, které je
veřejné, je tak malá účast občanů. Řeší se tam řada vážných věcí, které zásadně ovlivňují chod
města. Občané mají PRÁVO se jednání nejen
účastnit, ale také na jednání vystupovat a
účastnit se diskuzí. Je velmi snadné hledat viníka.
Ale je velmi těžké občas rozhodnout, protože
často se rozhoduje mezi menším a větším zlem...
STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST - září 2009
ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky od 8.00 – 12.00 hodin
Wartenberský pohár - tenisový turnaj dospělých
• tenis čtyřhry dospělí - muži, ženy, smíšené páry
• 5.9.2009, registrace do 9h, začátek 9.30h na tenisových kurtech ve Stráži pod Ralskem (4kurty)
• startovné 200Kč/osoba zahrnuje: míčky, kurty, ceny, občerstvení (po celý den klobásy, koláče, ovoce...)
• další informace a přihlášky na www.volny.cz/adavecup nebo tel: 603 212 328
• sponzory akce jsou: město Stráž pod Ralskem a ADAVE - POHÁRY, MEDAILE s.r.o.
září 2009
inzerce
září 2009
varta
Linie lehkého opevnění (nejen) v oblasti Stráže pod Ralskem
U Stráže pod Ralskem se můžeme setkat s obranou linií lehkého opevnění. Tato lehká
opevnění vznikala ve třicátých letech minulého
století a měla chránit Československo před fašisty. Budovalo ji tehdy Ředitelství opevňovacích prací (ŘOP), proto se bunkrům začalo říkat řopíky.
Linie lehkého opevnění u Stráže p. R. však
svému účelu nesloužila - dřív než byla dostavěna, přišel „Mnichov 1938“, tato lehká opevnění
musela být opuštěna a tak je armáda Československé republiky ani nevyužila.
Řopíky dnes můžeme vidět v polích na silnici
mezi Mimoní a Stráží p. R. a dále také mezi Stráží
p. R. a Hamrem na Jezeře. Jedná se o obranou linii tzv. Liběchovické příčky.
Liběchovská příčka měla vést zhruba po linii
Mělník - Liběchov - Tupadly - Nové Osinalice Brusné - kóta 411 Kout - Rozprechtice - Nedamov
- Vrchovany - Chlum - kóta 515 Maršovický vrch Sluneční Dvůr u Provodína - řeka Ploučnice - kóta
307 Jelení vršek - Pertoltice pod Ralskem - Smí Potok - Horecký rybník - kóta 432 Stříbrný vrch - kóta 389 Nebeský vrch - kóta 790 Velký Vápenný.
Svým severním křídlem navazovala Liběchovská
příčka u kóty 790 Velký Vápenný nedaleko od
Jitravy na první obranné postavení - na úsek K3
Dlouhá hora. V Mělníku navazoval, nebo měl
navazovat, jižní konec Liběchovské příčky na
úsek 111 Mělník, který již patřil do sestavy
"Vnější obrany Prahy". U Liběchova, ale na
druhém břehu Labe, měl ještě na příčku navazovat
úsek 114 Labe (Roudnice nad Labem), což měla
být spojnice mezi postavením na Ohři a Liběchovskou příčkou. Stavební úseky 111 a 114 spadaly již do kompetencí I. sboru; hranici mezi I. a
II. sborem tvořila v této oblasti řeka Labe.
Liběchovskou příčku tvořily čtyři úseky - P ,
Q, R, S, rozdělené do devíti stavebních úseků:Pl,
2, 3, Ql, 2, Rl, 2, Sl, 2 (pozn.: R1 Mimoň, R2 Ralsko, S1 Stráž pod Ralskem, S2 Žibřidice),
v jejichž rámci mělo být postaveno celkem 558 objektů, z nichž však bylo vybudováno jen 281, tj.
skoro 50 %. Opevněné linie byly rozděleny na úseky, které byly zadávány k výstavbě jednotlivým firmám a byly značeny u různých sborů různě.
V prostoru II. sboru, a tedy i na Liběchovské příčce, bylo 10 označení provedeno vždy písmenem a
pořadovým číslem. Číslování řopíků (označení
lehkého objektu vz. 37 používané již v materiálech ŘOP) pak bylo na Liběchovské příčce prováděno arabskými číslicemi, kdy první řopík
v prvním sledu úseku (tedy v P, Q, R a S) měl číslo 1 a první objekt ve druhém sledu pak číslo 201.
Nově vložené objekty vzniklé např. rozdělením objektu typu A na dva objekty typu D mají číslo původního objektu s indexem "a". Číslování objektů
na celé Liběchovské příčce probíhá z jihu na sever.
Trasa budoucí Liběchovské příčky byla prozkoumána ve dnech 22. - 24. března 1938 a poté
se horečně pracovalo na projektové přípravě
plánů, aby se co nejdříve mohly rozjet stavební
práce. Jednotlivé stavební úseky pak byly zadávány během měsíce června. Jako poslední byl 20.
července 1938 zadán úsek P3, neboť výběrové
řízení probíhalo nadvakrát. Prvním postaveným
objektem na Liběchovské příčce vůbec se stal objekt P2/228/AI40, který byl
betonován 29. června 1938.
Dochoval se jako jeden
z mála objektů úseku P2 do
dnešních dnů. V červnu
1938 byly vybetonovány
ještě další dva objekty, 30.
června 1938 to byly řopíky
P2/229/A140 a Pl/227/A140.
Všechny ostatní pevnůstky
byly pak postaveny v průběhu tří měsíců od července
do září.
Ze strany vojenské
správy byl vyvíjen náležitý
tlak, aby stavební práce běžely co nejrychleji, Na výstavbě opevnění se proto
pracovalo s velkým nasazením až do osudných
dnů Mnichovské konference. Svědčí o tom i dochované rozkazy . Např.: dne 24. září 1938 nařizuje Zemské vojenské velitelství (ZVV) Praha
veliteli HP XII "soustředit všechny prostředky
k urychlenému vybudování opevnění na čáře Liběchovský potok - Chrastava. Zařiďte bezodkladně
vše potřebné, ať se pracuje ve dne v noci. Každý večer hlaste ZVV- veliteli ženijního vojska - co bylo
za den uděláno...alespoň zhruba. Opevnění tohoto
úseku přikládám mimořádný význam, ale i na ostatních frontách musí být pracováno".
Dne 28. září 1938 nařizuje, nyní již velitel Armády, osobní a tajnou instrukcí č.1: "1. armáda má uhájiti Čechy. Hlavní důraz kladu na zajištění styku se
4. armádou na jihu a na zajištění směru Česká Lípa
- Mladá Boleslav a směru libereckého II.sbor: - Získává co nejvíce času obranou na Labi a opevněné čáře Kamenický potok - Jablonné v Podj. Pokračuje
v obraně fronty Labe - Kamenický potok - Jablonné
v Podj. i v případě ústupu jednotek HP XI z čáry
Most - Bílina. Zálohy na tuto čáru však neangažuje.
Bez ohledu na sílu nepřátelské ofensivy musí bezpodmínečně udržet čáru Liběchovský potok - Mimoň Chrastava - Polubný. Zvláštní důraz kladu na udržení prostoru Polubný a na urychlené vybudování
polního opevnění na čáře: Liběchovský potok - Mimoň - Chrastava. I. sbor se vynasnaží; aby jednotky
určené k obsazení zadních obranných postavení přišly na místa co nejdříve...".
Většina postavených objektů na Liběchovské
příčce postrádala v září 1938 i nejdůležitější
vnitřní vybavení, jako lafety, periskopy a ventilátory. Stavebně dokončená pevnůstka měla totiž
ještě velmi daleko k plně vystrojenému a vyzbrojenému objektu, který je připraven
k plnohodnotné obraně.
Liběchovská příčka po Mnichovské dohodě
Od 1. října 1938 začala německá Wehrmacht obsazovat území tzv. Sudet. Nová hranice byla
stanovena nejen na principu národnostním, ale
i strategickém. Na území "druhé republiky" pak
zůstalo jen 18 postavených objektů z úseku Pl.
Československá armáda z pohraničí horečně
stahovala v prvních říjnových dnech veškeré vybavení objektů a překážky . Následně pak čs. styční
důstojníci předávali německé armádě odstupované
území. Od 17 . října 1938 byly kontrolovány objekty lehkého opevnění pochůzkami jen jednou za
den. Většina vnitřního vybavení pevnůstek byla
stažena do skladů a pevnůstky byly zajištěny proti
vniknutí nepovolaných osob. V období mezi
říjnem 1938 a březnem 1939 se uvažovalo
o vojenském využití pevnůstek zbylých na území
Česko-Slovenska, ale zůstala jen u úvah, neboť celistvá zůstala vlastně jen linie tzv. Pražské čáry.
Německá armáda ihned po obsazení pohraničí studovala naše opevnění a prováděla zkoušky
odolnosti. Na Liběchovské příčce byl kupříkladu
zkouškami silně poničen objekt č. S2/63/A160
v přírodní rezervaci Velký Vápenný na úbočí
stejnojmenného kopce. Objekty opevnění na odstoupeném území se těšily zpočátku i velkému
zájmu místního obyvatelstva a rozvinulo se zde
i něco jako pevnostní turistika. Z této doby pochází také většina "dobových fotografií" našeho
opevnění. Některé obce žádaly i o pronájem
pevnůstek za účelem rozvoje cestovního ruchu.
Nejinak tomu bylo i ve Stráži pod Ralskem:
"Likvidační štáb opevnění IV.
Jablonec n. N., Horská ulice 4/111.
2. 5. 1939 Výzva 3795
Vzhledem k: Žádost místní skupiny ve Stráži p. R.
okresnímu vedoucímu strany NSDAP ze 13.4.39
Věc: Přenechání betonových krytů a prasečích
ocásků
Místní skupině politické strany NSDAP ve Stráži
pod Ralskem přes pana okresního vedoucího
NSDAP Jablonné v Podještědí. Výše uvedená žádost na přenechání 3 bunkrů bude uskutečněna za
následujících podmínek: .
1. Betonový kryt musí být opatřen uzamykatelnými dveřmi, na kterých je uvedena adresa klíčníka.
2. Pro stavební změny, včetně omítky, je nutno mít
povolení IV. likvidačního štábu, nebo místní
správy, které později budou o nemovitosti Wehrmachtu pečovat.
3. Přenechání proběhne zdarma a na dobu neurčitou.
4. Vlastnická práva tímto zůstávají nedotknutelná.
Zástupce nájemného a sběrného místa 7, Jablonné
v Podještědí, Stará pivovarnická ulice 80, telefon
č. 66, se s Vámi spojí za účelem předání krytu.
30 prasečích ocásků (v originále Schweineschwänze) s betonovými sloupky budou předány
proti písemnému potvrzení".
Dne 30. června 1939 pak převzal starosta
Stráže tyto tři bunkry a 13 ks velkých a 19 ks malých" prasečích ocásků". Následně 29. dubna
1940 byla sepsána řádná smlouva o pronájmu:
Stráž pod Ralskem nebyla jediným městem,
které žádalo o pronájem pevnůstek. Podobnou žádost zaslal do Jablonného v Podještědí 9. května
1939 i starosta Mimoně.
Následkem
odstoupení
pohraničí
utrpěly
stavební firmy značné ztráty (přerušení prací,
ztráta materiálu apod.) a vyúčtovávání se protáhlo
varta
září 2009
daleko do válečných let (některé pohledávky
byly vyřizovány ještě v roce 1944).
Také v "osvobozeném pohraničí" probíhaly
náhrady škod způsobené mobilizací a výstavbou
opevnění. Sudetští obyvatelé mohli vyplnit formulář, kde uvedli, co jim bylo poškozeno, jaký
mají důkazní materiál, výšku uvedené škody
apod. Jak je asi v totalitních systémech zvykem,
nechyběla kolonka "jste - nejste členem strany" a
nebylo ani třeba upřesňovat jaké.
Kupříkladu p. F.E. Tschimisch, pila v Zákupech (samozřejmě straník) 9. listopadu 1938 nárokoval 6 744 Kč za dodávku dřeva, prken, kmenů
a kulatin na stavbu bunkrů. Jako důkazy uváděl
originální zakázky stavební firmy a faktury .
V dochovaných žádostech o odškodnění se stále
opakuje: "Česká armáda zřídila na polích drátěné oplocení", "Česká armáda zřídila na louce
opevnění", "Česká armáda zřídila na zemědělském a lesním pozemku betonové sloupky ", " Česká armáda odřízla dva ovocné stromky a
zřízením opevnění se podílela na zničení kulturní
hodnoty polí", apod. Jistý Wenzl ze Stráže pod
Ralskem zase žádal náhradu za zničenou louku a
pole, neboť mu přes ně jezdily těžké nákladní automobily a chodilo mnoho lidí.
Dne 2. listopadu 1938 si Johan Vogt, hostinský a majitel hostince "U koně" ve Stráži pod Ralskem, stěžuje a požaduje náhradu 1 283,90 Kč
neboť: ,,Jedná se o dělníky: Boháče, Kunze, Rutu,
Kudrnu, Kopeckého, Kuhna, Hermanna, Šmachela
a Šandu, zaměstnané u českého stavitele Prokopa,
kteří se v mém hostinci stravovali a rovněž
o dělníky Bubana, Kučeru a Kupce, zaměstnané
u českého stavitele Oplta z Bakova n. ]izerou, kteří též využili naše služby. Mobilizace 24. 9.1938
způsobila to, že tito lidé ihned opustili Stráž pod
Ralskem. Nemohli mi mé pohledávky zaplatit, protože tou dobou odcestovali i oba stavitelé a neposkytli dělníkům platy, jelikož neměli žádné peníze.
Dluh každého jednotlivce je zpětně vykázán".
Mezitím ale došlo 15 . března 1939 ke konečné likvidaci Československa a vytvoření "Protektorátu Čechy a Morava". Drtivá většina
lehkých objektů na protektorátním území (z Liběchovské příčky jen 18 objektů z Pl) byla hned
v létě 1939 zničena. Němečtí okupanté se totiž
obávali, že o bývalé čs. opevnění by se mohlo
opřít případné české povstání. Do řopíku se navrtaly díry, do kterých pak minér vložil dynamitovou nálož a nebo na vhodná místa uvnitř
řopíku umístil bedny s dynamitem. Beton pak
byl rozbíjen palicemi a z trosek se těžilo železo.
Většina ostatních objektů Liběchovské příčky přečkala okupaci bez větší úhony
Po druhé světové válce byla od jara 1946
provedena technická a taktická obhlídka stavu
opevnění. Od podzimu 1946 pak probíhalo
čištění a uzavírání zachovalých objektů. Mezitím
vzniklo postupně obnovené ŘOP, navazující úzce na předválečnou činnost a připravující další výstavbu opevnění. Než však došlo k praktické
realizaci plánů, proběhla neblahá událost zvaná
"vítězný únor" a vojenské plány začaly být revi-
dovány. Upustilo se od defenzivní koncepce
obrany, i když s opevněním se nadále počítalo
(ještě na jaře 1949 diskutovalo velení čs. armády
o návrzích výstavby nových pevnostních objektů). V 50. letech se přistoupilo k aktivaci
pevnostních objektů na hranicích s NSR a Rakouskem. Většina ostatních pevnůstek byla ponechána svému osudu. Tak tomu bylo i s objekty
Liběchovské příčky. Pevnůstky zarůstaly bez jakéhokoliv zájmu vegetací.
I dnes si můžete řopíky prohlédnout. Sedí tu
jako němí svědkové doby v oraništích a porostech lesů… Představa, že se tady v době
druhé světové války mačká sedm vojáků, zatímco kolem zuří boj, vyvolává klaustrofobické pocity. Dnes však víme, že to všechno dopadlo
jinak. Proto obdivuji a děkuji partám nadšenců,
kterým se podařilo obnovit některá tato opevnění s tím, že si je dnes můžeme prohlédnout s tím,
jak byla vybavena a připravena v roce 1938
bránit mladou republiku. V okolí Stráže p. Ralskem je řopíků dost, jenom ta parta nadšenců se
(zatím) nenašla … a přitom při silnici z Mimoně
do Jablonného v Podještědí se jeden takový
řopík přímo nabízí - je posazen v poli v těsné
blízkosti komunikace, není zcela poničen, je velmi dobře dostupný, turisté by jenom zastavili (nemuseli by nikam daleko chodit, tak jako jinde),
v pozadí kopce Ralsko, Tlustec (místo vhodné
pro fotografování), prostě samá nej…Už zde chybí jen ta parta nadšenců…
Ing. Eduard Horčík
HOUSLISTKA GABRIELA DEMETEROVÁ VYSTOUPÍ VE STRÁŽI POD RALSKEM
Gabriela Demeterová, houslistka, violistka, sólistka světových orchestrů, první česká finalistka a absolutní vítězka Mezinárodní houslové
soutěže Yehudi Menuhina v Anglii, členka umělecké rady Akademie múzických umění v Praze,
držitelka ocenění „Žena roku 2005“ v soutěži
prestižního časopisu Prague Leaders Magazine,
vystoupí ve Stráži pod Ralskem, v rodném městě
barokního hudebního skladatele H. I. F. Bibera.
Gabriela Demeterová se od roku 1980 účastnila
mnoha soutěží doma i v zahraničí a získala řadu
ocenění např. na Kocianově houslové soutěži
v České republice. Mezinárodní soutěže Yehudi
Menuhina ve Folkestonu v Anglii se zúčastnila poprvé v roce 1987 a získala jako první Češka titul
finalistky. V roce 1993 vyhrála všechny hlavní ceny včetně titulu absolutního vítěze a zvláštní ceny za nejlepší interpretaci díla J.S. Bacha, to vše
poprvé v historii této prestižní soutěže. Je také držitelkou druhé ceny, titulu laureáta a ceny Hlavního města Prahy v houslové soutěži Pražského
jara z roku 1992. V letech 1992 – 1993 jí byla dva-
ˇ
krát udělena prestižní cena „Premier Prix“ Ceského hudebního fondu, za dosažená vítězství a
reprezentaci české kultury na světových soutěžích.V roce 1996 byla nominována na „Talent
roku“ ceny časopisu Harmonie. Její videoklipy
jako jedny z prvních v oblasti vážné hudby
získaly nominaci a prestižní ocenění „Pecka
roku“ udělované každoročně asociací AČRA.
Gabriela Demeterová koncertuje v Evropě,
USA, Jižní Americe i Japonsku. Spolupracuje s významnými tělesy a dirigenty po celém světě.
K úspěšným koncertům patří
například Dvořákův houslový koncert s dirigentem Liborem Peškem v pražském Rudolfinu, na jehož základě získala exkluzivní smlouvu
u Supraphonu, nebo debut v Clowes Hall v americkém Indianapolisu, kde vystupovala s jedním
z nejvýznamnějších amerických komorních orchestrů The Indianapolis Chamber Orchestra pod
taktovkou šéfdirigenta Kirka Trevora.
Ve Spojených státech amerických vystupovala též na proslulém festivalu The Summer Music
Festival v hlavním městě státu Missouri v Columbii. V září 2004 hrála s obrovským ohlasem Dvořákův houslový koncert v Mexico City
s orchestrem Orquesta Filarmónica de la UNAM
pod taktovkou šéfdirigenta Zuohuang Chena v sále UNAM. Koncerty byly živě přenášeny mexickou televizí po celé Latinské Americe.
V březnu 2005 hrála na několika prestižních koncertech se Sapporo Symphony Orchestra s dirigentem Tadaaki Otakou v Japonsku.
Gabriela Demeterová hraje na housle z dílny
italského mistra Giuseppa Roccy z roku 1855 a
Kašpara Strnada z roku 1795. Tento vzácný nástroj
má zapůjčený ze státní sbírky nástrojů Národního
muzea v Praze. Viola, kterou používá, je z dílen
českého mistra Dalibora Bzirského z roku 2006.
V letech 2002 - 2004 byla Gabriela Demeterová moderátorkou hudebního magazínu České televize Terra musica, který mapuje aktuální
kulturní dění. Od roku 2003 také spolupracuje se
stanicí Vltava Českého rozhlasu. Připravuje pořad
Rondo, který představuje zajímavé nahrávky ze
světa vážné hudby. Na stejné stanici se tématům
vážné hudby věnuje ještě v pořadu Matiné.
V roce 2005 získala v soutěži prestižního časopisu Prague Leaders Magazine titul Žena roku.
Cena jí byla udělena za přínos v oblasti umění,
za dosažené výsledky a reprezentaci české kultury u nás i v zahraničí. Gabriela Demeterová byla
také zařazena do publikace TOP 50 nejzajímavějších žen v ČR.
Více informací najdete na stránkách
www.gabrielademeterova.cz
A kde a kdy se můžeme s houslistku Gabrielou
Demeterovou setkat a slyšet její vystoupení? Bude to v kostele sv. Zikmunda a je naplánováno
na den 23. září 2009 (středa). Sledujte proto plakáty, propagaci a programy, kde budou uvedeny
další podrobnosti, včetně časového upřesnění.
Na vystoupení sólistky světových orchestrů
se všichni moc těšíme. Proto neváhejte a již
dnes si poznačte toto datum do svých kalendářů
a přijďte na její vystoupení do kostela sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem…
Srdečně vás zvou:
Biberova společnost, o. s.
Město Stráž pod Ralskem
z radnice
září 2009
Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!
U S N E S E N Í
ze 5. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 24. června 2009
Přítomni: dle presenční listiny – 19 členů ZMě: Bc. Bradáčová Věra, Mgr. Hlinčíková Jarmila, Hodač Jaroslav, Ing. Horčík Eduard, PhDr. Mgr. Hromek Jiří,
Kolařík František, Ing. Křesťan Petr, Machytka Jaroslav, Ing. Mužák Jiří, Ph.D., Nevole Antonín, Poncar Ladislav, Rychtařík Bohuslav, Ing. Rychtařík Tomáš,
Schreyer Jiří, Semotán Petr, Bc. Suchardová Brigita, Ing. Urbánková Jitka, Mgr.Vaněk Jiří, Votočková Danuška
Omluveni: Müllerová Sylvie, Ing. Neznal Martin
Ověřovatelé zápisu: Ing. Křesťan Petr, Jiří Schreyer
Návrhová komise: Nevole Antonín, Ing. Rychtařík Tomáš
Komentář: Při projednávání programu jednání ZMě program rozšířen o body,
kdy se projednával souhlas se záměrem výstavby fotovoltaické elektrárny,
Obecně závazná vyhláška „O místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů a nakládání se
stavebním odpadem a odkoupení objektu azylového střediska. Naopak byl na návrh pana Poncara z programu stažen bod „Žádost zdravotnických zařízení působících v budově polikliniky. Jednalo se o žádost na zachování výše plateb za
pronájmy ordinací. Zastupitesltvo si pravomoc o ceně nájmu nevyhradilo, proto
byla žádost znovu projednána na Radě města. Viz usnesení R/258/2009.
Kontrolní a finanční výbor. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápisy Finančního výboru z 1. 6. 2009 a 16. 6. 2009.
Hlasování: Pro: 19
Komentář: Kontrolní výbor se nesešel, Finanční výbor se zabýval závěrečným
účtem města, který zastupitelstvu doporučil odsouhlasit. Dále FV zvážil možnost
úspor v návaznosti na „Výhled hospodaření města do roku 2013“. Konstatoval,
že snížit běžné náklady o 30 % není v současné situaci reálné.
Závěrečný účet města Stráž p. R. za rok 2008. ZMě souhlasí s celoročním hospodařením města Stráž p. R. a jeho zřízených a založených právnických osob s výhradami a ukládá starostce města zajistit odstranění všech nedostatků, které
vyplývají ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 Krajským
úřadem, nejpozději do 31. 12. 2009.
Hlasování: Pro: 19
Komentář: Zastupitelstvo souhlasilo s celoročním hospodařením obce za rok 2008,
vč. hospodaření zřízených a založených právnických osob s výhradami... Výhradu
měl kontrolní orgán k úpravě vnitřních poměrů ve věcech správy bytového fondu,
k zadání zakázky na správu bytového fondu, k neprováděným odpisům nedobytných
pohledávek, špatně stanoveným odměnám neuvolněných zastupitelů, drobné chyby
v účtování. Hospodaření za rok 2008 bylo s přebytkem ve výši 833 859,64 Kč.
dí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem nemovitostí. Prodej bude uskutečněn nejdéle do 31. 12. 2009.
Hlasování: Pro: 17 Proti: Jaroslav Hodač
Komentář: Místní organizace Českého rybářského svazu ve Stráži pod Ralskem
koupila od města objekt č.p. 707, bývalou vodárnu v Rusku, objekt v blízkosti
„nové tělocvičny“. Rybáři přišli o objekt MAJI, který byl v dražbě prodán v loňském roce. Společně jsme hledali nějakou náhradu. Jedná se o objekt, který potřebuje hodně práce,času a samozřejmě peněz. Město ho prodalo za symbolickou
cenu z důvodu aktivní činnosti sdružení při práci s dětmi.
Na jednání ZMě se dostavil PhDr. Mgr. Jiří Hromek – počet hlasujících členů ZMě 19.
Směna pozemků. Zastupitelstvo města souhlasí se směnou pozemků mezi
Městem Stráž pod Ralskem a s. p. Lesy České republiky ( p. p. č. 7/1, p. p. č.
1767/1 a p. p. č. 1784).
Hlasování: Pro: 19
Komentář: Jedná se o pozemky přímo pod zámkem, které by mohly sloužit jako
2-3 stavební parcely.
Záměr prodeje pozemku 52/3 – o výměře 260 m2 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č. 52/3
o výměře 260 m2 v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: Pro: 19
Komentář: Jedná se o pozemky, které jsou léta v užívání občanem M.V., který je
má v pronájmu.
Žádost o splátkový kalendář – M. V. Zastupitelstvo města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář základní dluh ve výši 14 361,- Kč, s měsíční splátkou
500,- Kč k předpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu
penále.
Hlasování: Pro: 19
Rozpočtové opatření č. 1. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření
č. 1 dle předloženého návrhu.
Hlasování: Pro: 19
Komentář: Pan M.V. požádal o splátkový kalendář z důvodu ztráty zaměstnání.
Komentář: Rozpočtové opatření č. 1 se na straně příjmů týkalo především přijetí dotací, úpravy daně z příjmu právnických osob za obce, splátek půjčky do
„zdravotnického fondu“, příjmů z prodeje dlouhodobého majetku ve výši skoro
616 tis. Kč a přijetí krátkodobého úvěru na dokončení školního hřiště skoro 19
mil. Kč. Na straně výdajů se jednalo o opravy komunikací, projektovou dokumentaci (chodníky Mimoňská a tělocvičnu v Rusku), o finance na vybudování
chodníku před poliklinikou, na školní hřiště. Celkem se jednalo o výdaje vč. rozúčtovaných dotací ve výši přes 20 mil. Kč.
Žádost o prominutí penále – R. Š. Zastupitelstvo města žádosti vyhovuje a
promíjí penále v celé výši dle usnesení Z/102/2005.
Hlasování: Pro: 19
Přijetí dotace na akci „Stavební úpravy objektu tělocvičny“. ZMě schvaluje přijetí dotace na akci „Stavební úpravy objektu tělocvičny“. Hlasování: Pro: 14
Zdržel se: p. Machytka,, p. Semotán, pí Votočková, Mgr. Vaněk, Mgr. Hlinčíková
Komentář: Základní dluh ve výši nad 100 tis. Kč byl paní J.J. uhrazen v květnu
letošního roku. Penále o kterém se jednalo činilo přes 52 tis. Kč.
Komentář: Na stavební úpravy objektu tělocvičny získalo město dotaci ve výši 8
mil. Kč. Objekt bude kolaudován jako tělocvična v listopadu letošního roku. Uvažujeme objekt využít jako krytý Skate-park, do budoucna můžeme opravený objekt vč. sociálního zázemí a šaten využít pro jakékoliv sportovní účely i jako
zázemí pro plánované velké dětské hřiště (původní škvárové nevyužívané). Likvidace objektu by byla skoro tak nákladná jako spoluúčast města. Stále se jeví jako
výhodnější objekt z dotací obnovit než objekt z vlastních prostředků zlikvidovat.
Pravidla pro udělování ceny města Stráž pod Ralskem významné osobnosti. Zastupitelstvo města schvaluje „Pravidla pro udělování ceny města Stráž pod Ralskem významné osobnosti.“ Hlasování: Pro: 18 Zdržel se: Mgr. Vaněk
Žádost o výjimku z nejnižšího počtu žáků ve druhém ročníku pro školní rok
2009/2010. Zastupitelstvo města schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Stráž pod Ralskem výjimku z nejnižšího počtu žáků ve
druhém ročníku pro školní rok 2009/2010. Navýšené osobní výdaje s touto výjimkou spojené v roce 2009 hradit z fondu odměn příspěvkové organizace a v roce 2010 popřípadě letech následujících krýt přednostně tyto osobní výdaje
z fondu odměn příspěvkové organizace nebo ze schválených osobních výdajů
v provozním příspěvku od zřizovatele.
Hlasování: Pro: 19
Komentář: Zastupitelé svým usnesením rozhodli o výjimce z nejnižšího počtu žáků ve druhém ročníku pro školní rok 2009/2010. Ubylo prvňáčků a podle školského zákona by se musel snížit počet tříd pro druhý ročník. 2. třídy by tak byly po
32 žácích. Při tak vysokém počtu žáků by se velice špatně učilo a vychovávalo.
Komentář: Usnesením bylo prominuto penále ve výši skoro 66 tis. 100 % penále
bylo odpuštěno z důvodu usnesení Z/102/2005. Paní R.Š byt vrátila před vyklizením.
Žádost o prominutí penále - J. J. ZMě žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši
90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení zákl. dluhu. Hlasování: Pro: 19
Komentář: Byla schválena pravidla pro udělování ceny města významné
osobnosti. Byl tak splněn úkol Zastupitelstva města z prosince 2008.
Souhlas se záměrem fotovoltaické eleketrárny.Zastupitelstvo města souhlasí s předloženým záměrem výstavby fotovoltaické elektrárny firmou EMIENERGY s. r. o. na pozemcích parc. č. 1932, 1934, 1936, 1945, 1946, 1947 v k. ú.
Stráž pod Ralskem o celkové výměře cca 12 ha.
Hlasování: Pro: 19
Komentář: Již druhý záměr schválilo zastupitelstvo. Tento záměr výstavby fotovoltasické elektrárny se bude realizovat na pozemcích DIAMA v lokalitě za
„enklávou“. Město získá po dobu provozu do rozpočtu 100 tis. ročně za každý instalovaný výkon 1 MWp. Uvažuje se o celkovém výkonu 4,5 MWp.
Z jednání ZMě odchází PhDr. Mgr. Jiří Hromek – počet hlasujících členů ZMě - 18.
Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 3/2009. Zastupitelstvo města částečně revokuje usnesení č. Z/55/2009 vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města.
Hlasování: Pro: 19
Prodej budovy č. ev. 707 na st. p. č. 985 v k. ú. Stráž p. R. ZMě souhlasí s prodejem budovy (vodojemu) na st. p. č. 985 s č. ev. 707 v k. ú. Stráž pod Ralskem
MO rybářského svazu ve Stráži p. R. za cenu 10.000,- Kč. Kupující zároveň hra-
Komentář: Ve vyhlášce o poplatcích za odpad, která byla schválena na předchozím jednání Zastupitelstva města nebyl v čl. 5 uveden aktuální údaj o nákladech
na odpad za rok 2008 a správný počet občanů, proto musela být vyhláška znovu
schválena.
z radnice
září 2009
Objekt azylového střediska. ZMě pověřuje starostku města podepsáním kupní
smlouvy na objekt č. p. 4 na st. p. č. 418 (azylové středisko) a pozemek p. p. č.
984/1 v k. ú. Stráž p. R. ZMě souhlasí financovat odkoupení a rekonstrukci objektu ubytovny č. 2 (č.p. 4) na st.p.č. 418 (azylové středisko) z cizích zdrojů úvěrem s úrokovou sazbou 1M Pribor, ve výši 12 mil. Kč, daň z převodu
nemovitosti, případně další náklady spojené s odkoupením nemovitosti financovat z vlastních zdrojů.
Hlasování: Pro: 19
Komentář: Zastupitelé se rozhodli koupit objekt azylového střediska, bývalou ubytovnu. Koupi objektu vč. pozemků a její nejnutnější opravu bude město financovat z úvěru ve výši 12. mil. Kč.
Ing. Rychtařík se zdržuje jakéhokoliv projednání a hlasování ve věci Z/75/2009
z důvodu střetu zájmu. Počet hlasujících členů Zastupitelstva města 18.
Žádost o finanční spoluúčast. ZMě schvaluje poskytnout Pionýrské skupině Výři finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč, jako spoluúčast při získané dotaci na opravu
domu s č. p. 37 na Náměstí 5. května 55 ve Stráži p. R.
Hlasování: Pro: 18
Komentář: Zastupitelé poskytli svým usnesením pionýrské skupině Výři částku
150 tis. Kč jako spoluúčast na financování opravy objektu na náměstí. z dotace. Získanou dotací ve výši 1.385 tis. Kč., o kterou se zasloužilo vedení pionýrské skupiny, tak město opraví objekt na náměstí. Oprava spočívá ve výměně
střešní krytiny,výměně oken, opravení fasády, zateplení půdních prostor a výměně dveří v přízemí.
INFORMACE:
- ředitel příspěvkové organizace PANDA SPORT
- poskytování finančních prostředků z Grantového fondu města Stráž p. R.
Komentář: Zastupitelé byli informování o obsazení místa ředitele příspěvkové
organizace a o výsledcích II. kola grantů.
Bc. Věra Bradáčová, starostka Ing. Jitka Urbánková, místostarostka města
Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!
U S N E S E N Í
ze 17. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 8. července 2009
Přítomni: dle pres. listiny – 5 členů RMě Omluveni: Ing. Eduard Horčík, Ing. Petr Křesťan Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Mužák Ph. D., Jiří Schreyer
Žádost o splátkový kalendář – D. G. Rada města doporučuje Zastupitelstvu
města žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na základní dluh ve výši 41
920,- Kč, s měsíční splátkou 2 000,- Kč k předpisu běžného nájemného. Po dobu
splácení pozastavit tvorbu penále.
Žádost o splátkový kalendář – J. T. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města
žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář základní dluh ve výši 22 299,Kč, s měsíční splátkou 500,- Kč k předpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Žádost o prominutí penále – J. U. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města
žádosti vyhovět a prominout penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke
dni zaplacení základního dluhu.
Žádost zdravotnických zařízení působících v budově polikliniky. Rada města
schvaluje zmrazení aktuálního nájemného (bez služeb s pronájmem spojených)
zdravotnickým zařízením působícím v budově polikliniky po dobu 2 let, tj. do
31. 12. 2010.
Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu přípojky na veřejný rozvod NN
– „j094 S.p.Ralskem roz. kNN 1xOM čpp 2138/1 IV-12-4003817“ provedené na
pozemcích p.č. 1837/2, 2115/23, 2135/62, 2138/1 a 2138/9 v kat. území Stráž
pod Ralskem. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu přípojky na veřejný rozvod NN - „j094 S.p.Ralskem roz. kNN
1xOM čpp. 2138/1 IV-12-4003817“ na pozemcích p.č. 1837/2, 2115/23,
2135/62, 2138/1 a 2138/9 v kat. území Stráž pod Ralskem pro novostavbu rodinného domu na st.p.č. 1428 v k.ú. Stráž pod Ralskem.
Komise životního prostředí. Rada města bere na vědomí zápis Komise životního prostředí ze dne 23. 6. 2009.
Žádost o splátkový kalendář – K. Š. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje
splátkový kalendář základní dluh ve výši 13 988,- Kč, s měsíční splátkou 1 000,Kč k předpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Pořízení 4 ks zásahových obleků JSDHO. Rada města schvaluje objednání 4 ks
kompletních zásahových obleků pro JSDHO Stráž pod Ralskem u firmy SDH
plus s.r.o., Radimovice 100, Sychrov.
Povolení hudební produkce na vodním vleku
1) Rada města bere na vědomí akci konanou dne 28. 6. 2009.
2) Rada města souhlasí s konáním letních akcí ve dnech 25. 7. 2009 a 29. 8.
2009 v prostoru areálu vodního vleku.
Finanční příspěvek vybrané obci postižené povodněmi. Rada města souhlasí s uvolněním finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč jako pomoc obci Nový
Oldřichov a 10 000,- Kč obci Dolní Habartice postižené povodněmi.
Přidělení uvolněného bytu. Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 3+1
č. bytu 40 v ulici Jižní č. p. 367 do „kategorie A“ – byt pro paní K. C.
Výběr dodavatele na bezbariérové úpravy chodníků v ul. Mimoňská. Rada města
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na bezbariérové úpravy chodníků v ul. Mimoňská s firmou VFSITE Tobiška Petr, Jindřicha z Lipé 87, Česká Lípa.
Uvolněný byt č. 5 Jižní č. p. 343. Rada města souhlasí s přidělením uvolněného
bytu č. 5, Jižní č.p. 343 ve Stráži pod Ralskem paní V. M., která splnila podmínky výběrového řízení na odkoupení bytu a byla vybrána z došlých žádostí.
Byt bude zároveň odprodán za cenu: 111 111,- Kč. V případě, že z jakéhokoliv
důvodu nedojde ze strany kupujícího k zaplacení kupní ceny do 30ti dnů ode dne
oznámení a následně poté k uzavření kupní smlouvy, postupuje automaticky na
místo kupujícího další v pořadí.
Žadatel, který v současné době užívá městský byt (menší či větší velikosti) je povinen tento v termínu do 30ti dnů odevzdat zpět městu (pronajímateli) – doba
30ti dnů postačuje na přestěhování.
Žádost o uzavření smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby „Kanalizačního výtlaku pro 5 rodinných domů“ ulice Luční, Stráž pod Ralskem, pozemek p.č. 1254/8 kat. území Stráž pod Ralskem. Rada města souhlasí s uzavřením
smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby kanalizačního výtlačného potrubí na p.č. 1254/8 za účelem odkanalizování pěti nově navržených rodinných
domů na pozemcích p.č. 1254/18, 1254/19, 1254/20, 1254/24 a 1254/25
vše v k.ú. Stráž pod Ralskem v lokalitě Luční (dříve Fibichova) ulice.
Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu pojistkové skříně a kabelové přípojky NN „CL-Stráž pod Ralskem roz. kNN 1xOM ppč. 1254/17“ na pozemku
p.č. 1254/8 v kat. území Stráž pod Ralskem. Rada města souhlasí s uzavřením
smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu pojistkové skříně a kabelové přípojky NN - „CL-Stráž pod Ralskem kNN 1xOM ppč. 1254/17“ na pozemku
p.č. 1254/8 v katastrálním území Stráž pod Ralskem.
Žádost o pozastavení splátkového kalendáře – P. D. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a povolit odklad splátkového kalendáře povoleného usnesením Zastupitelstva č. Z/26/2008 s aktuálním základním dluhem
k 30. 6. 2009 ve výši 21 487,- Kč na dobu 1 roku, tzn. do 31. 7. 2010.
Žádost paní J. Ž. o umístění rampy na části p. p. č. 965 v kat. území Stráž pod
Ralskem. Rada města souhlasí s umístěním rampy pro bezbariérový přístup na
části p. p. č. 965 v k.ú. Stráž pod Ralskem.
Žádost o podporu – FK Stráž pod Ralskem.Rada města souhlasí s návrhem FK
Stráž pod Ralskem a schvaluje podporu ve výši návrhu sníženou o spoluúčast ve
výši 10%.
Grantový fond města na kulturní pořady -(DK Jirásek a DS Český Dub). Rada
města souhlasí s výší žádosti o grant ve 2. kole příspěvkové organizaci Panda
Sport dle žádosti.
INFORMACE
- podaná žádost o úvěr na azylový dům
- informace o privatizaci nájemníkům domu čp. 354-360
Bc. Věra Bradáčová, starostka
Ing. Jitka Urbánková, místostarostka
z radnice
září 2009
Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!
U S N E S E N Í
ze 18. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 22. července 2009
Přítomni: dle pres. listiny – 5 členů RMě Omluveni: Ing. Jitka Urbánková, Bc. Brigita Suchardová Ověřovatelé zápisu: Ing. Eduard Horčík, Ing. Petr Křesťan
Kalendáře na rok 2010 - Gymnázium Mimoň. RMě souhlasí se zakoupením 50 ks
kalendářů, cena jednoho 50,-Kč včetně DPH. Odkoupení se uskuteční v měsíci září.
Prodej movitého majetku. RMě doporučuje ZMě odsouhlasit prodej movitého
majetku - vrtačka stolní V 20A firmě WRV spol. s r.o., Hamr n. J. 102, 471 28.
Prodej pozemku p. č. 52/3 o výměře 260 m2 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Rada
města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej p. p. č. 52/3 – ostatní
plocha, zeleň o výměře 260 m2 v k. ú. Stráž pod Ralskem panu M. V. za cenu
70,- Kč/m2. Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem
nemovitosti. Prodej bude uskutečněn nejdéle do 31. 8. 2010.
Revokace a následné přidělení bytu. 1) Rada města revokuje usnesení č.
R/207/2009. 2) Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+1, č. bytu 59
v ulici Jižní č. p. 367 ve Stráži pod Ralskem do „kategorie B“.
Záměr prodeje části pozemku 2135/61 - o výměře cca 400 m2 v k. ú. Stráž pod
Ralskem. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 2135/61 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Uvolněný byt č. 8 Máchova č. p. 365. Rada města Stráže p. R. souhlasí s přidělením uvolněného bytu č. 8, Máchova č.p. 365 ve Stráži p. R. paní Z. B., která
splnila podmínky výběrového řízení na odkoupení bytu a byla vybrána z došlých
žádostí. Byt bude zároveň odprodán za cenu: 100.016,- Kč. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nedojde ze strany kupujícího k zaplacení kupní ceny do 30ti
dnů ode dne oznámení a následně poté k uzavření kupní smlouvy, postupuje automaticky na místo kupujícího další v pořadí. Žadatel, který v současné době užívá
městský byt (menší či větší velikosti) je povinen tento v termínu do 30ti dnů odevzdat zpět městu (pronajímateli) – doba 30ti dnů postačuje na přestěhování.
Žádost o uzavření smlouvy o podmínkách umístění a provedení oplocení – blok
č. X zahrádek (č. 83, 84, 85, 87 a 88) v zahrádkářské kolonii Stráž pod Ralskem.
Rada města souhlasí s provedením oplocení bloku zahrádek č. X v zahrádkářské
kolonii ve Stráži pod Ralskem a s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a
provedení stavby oplocení bloku zahrádek č. X (označené č. 83, 84, 85, 87 a 88)
v zahrádkářské kolonii na p.č. 1639/3 a 1638/1 v kat. území Stráž pod Ralskem
v souladu s územním rozhodnutím č.j. výst.: 76/91-328/1 ze dne 14. 2. 1992.
Smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby - výstavba řadových garáží
v Mimoňské ulici ve Stráži pod Ralskem na pozemku p.č. 1362/5 v k.ú. Stráž
pod Ralskem. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění
a provedení stavby garáže označené č.1 – 11 dle projektové dokumentace na
části pozemku p. č. 1362/5 v k. ú. Stráž p. R. v Mimoňské ulici, Stráž p. R.
Žádost o splátkový kalendář – D. K. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje
splátkový kalendář základní dluh ve výši 7 494,- Kč, s měsíční splátkou 500,Kč k předpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Žádost o splátkový kalendář na nájemné z nebytového prostoru.Rada města doporučuje Zastupitelstvu města souhlasit s navrhovaným splátkovým kalendářem,
a to s účinností od 1. 8. 2009.
Žádost o poskytnutí finanční podpory k získanému Grantu a. s. Fortuna. Rada
města souhlasí s poskytnutím částky 10.000,- Kč a požaduje od FK Stráž pod
Ralskem doložit vyúčtování Grantu a. s. Fortuna.
Dodatek č. 3 k plánovací smlouvě „Výstavba sítí tech. infrastruktury v ulici Fibichova I. a II. etapa“. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením dodatku č. 3 k plánovací smlouvě na akci „Výstavba sítí
technické infrastruktury v ulici Fibichova I. a II. etapa“.
Žádost PANDA SPORT o umístění reklamních a informačních poutačů v ulici
Máchova Stráž pod Ralskem. Rada města souhlasí s umístěním a osazením 2 ks
přemístitelných reklamních a informačních tabulí na pozemcích p. č. 1766 a
947/12 v k. ú. Stráž pod Ralskem u odbočky na malou pláž směrem k vodnímu
lyžařskému vleku a uzavření smlouvy o podmínkách umístění a provedení těchto
zařízení na pozemcích p. č. 1766 a 947/12 v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Žádost o splátkový kalendář – J. M. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář základní dluh ve výši 8.808,- Kč, s měsíční splátkou 1.000,- Kč
k předpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Výkon technického dozoru. RMě schvaluje výkon tech. dozoru na stavbě „Stavební
úpravy objektu tělocvičny“ a „Rekonstrukce zámku“ dle předloženého návrhu.
Výběr dodavatele na lanovou prolézačku. Rada města souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo na dodávku a instalaci lanové prolézačky s firmou Mgr. Lenka
Moštěková – TOJA, Studentská 2, Praha 6.
INFORMACE
- poskytování „Veřejné služby“
- poskytnutí dotace na studii Cyklostezky Ploučnice
- natáčení pořadu Památky na prodej – zámek
- oprava Kaple sv. Jana Nepomuckého
Bc. Věra Bradáčová, starostka města
Ing. Eduard Horčík, člen Rady města
Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!
U S N E S E N Í
ze 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 3. srpna 2009
Přítomni: dle pres. listiny – 5 členů RMě Omluveni: Ing. Petr Křesťan, Jiří Schreyer Ověřovatelé zápisu: Ing. Eduard Horčík, Ing. Jiří Mužák, Ph.D.
Žádost o schválení záměru zřízení provozovny herny baru se zázemím v objektu
bývalé kotelny na st. p. č. 481 v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Rada města bere na vědomí záměr zřízení provozovny herny baru se zázemím
v objektu bývalé kotelny na st. p. č. 481 v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Rada města ukládá vedoucímu finančního odboru zpracovat obecně závaznou vyhlášku na provozování výherních automatů v obci a upravit obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích v souvislosti s výherními automaty.
Žádost o schválení záměru zřízení provozovny herny baru se zázemím v 1. N.P.
objektu č. p. 156 Stráž p. R. RMě bere na vědomí záměr zřízení provozovny herny baru se zázemím v 1. N.P. objektu č. p. 156 na st. p. č. 226 v k. ú. Stráž p. R.
Přidělení uvolněných bytů. 1) Rada města souhlasí s přidělením bytu
velikosti 1+1 č. bytu 5 v ulici Jižní č. p. 327 do „kategorie B“ .
velikosti 3+1 č. bytu 52 v ulici Jižní č. p. 367 do „kategorie B“ .
velikosti 1+1 č. bytu 21 v ulici Jižní č. p. 268 do „kategorie B“ .
velikosti 3+1 č. bytu 15 v ulici Jižní č. p. 268 do „kategorie B“ .
2) RMě souhlasí s výměnou bytu umístěného v budově polikliniky o velikosti
2+1 za uvolněný byt č. 22, velikosti 2+1, umístěný v ulici Máchova č. p. 372.
Povolení zřízení parkovacího místa pro osobu zvlášť těžce zdravotně postiženou.
Rada města souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro osobu
zdravotně postiženou na komunikaci p. č. 1351/15 v k. ú. Stráž pod Ralskem, za
předpokladu získání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace, které
vydá příslušný silniční správní úřad – odbor výstavby ve Stráži pod Ralskem.
Žádost o prominutí penále – B. D. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města
žádosti vyhovět a prominout penále v celé výši dle usnesení Z/102/2005.
Žádost o splátkový kalendář – L. E. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje
splátkový kalendář na základní dluh ve výši 10.918,- Kč, s měsíční splátkou
1.000,- Kč k předpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu
penále.
Žádost o částečné odložení platby za nájemné a služby – P. D. Rada města žádost zamítá.
Žádost o příspěvek na mzdové prostředky pro správce školního hřiště. Rada
města doporučuje Zastupitelstvu města schválit příspěvkové organizaci Základní
škola a mateřská škola Stráž pod Ralskem navýšení neinvestičního příspěvku
příspěvkové organizaci o částku 35.000,- Kč na mzdové prostředky pro správce
školního hřiště.
z radnice
září 2009
Plnění rozpočtu 2. čtvrtletí 2009. Rada města bere na vědomí plnění rozpočtu za
2. čtvrtletí 2009.
Souhlas s podáním žádosti o dotaci na odbahnění vodního díla Stráž p. R. Rada
města doporučuje Zastupitelstvu města souhlasit se záměrem podání žádosti o dotaci na odbahnění Vodního díla Stráž p. R.
Žádost o splátkový kalendář – F. K. RMě žádosti vyhovuje a povoluje splátkový
kalendář na základní dluh ve výši 11.266,- Kč, s měsíční splátkou 1.000,- Kč
k předpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Revokace Pravidel odměňování neuvolněných členů ZMě, předsedů a členů výborů a komisí. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokovat usnesení
Z/35/2009. RMě doporučuje ZMě chválit výši odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva města a pro členy výborů dle předloženého návrhu. RMě postupuje
rozhodnutí o vyhrazení pravomoci rozhodovat o věcných darech v hodnotě do
20.000,- Kč a peněžitých darech ve výši do 20.000,- Kč fyzickým nebo
právnickým osobám v jednom kalendářním roce Zastupitelstvu města.
Odměna řediteli příspěvkové organizace PANDA SPORT. RMě souhlasí s vyplacením odměny řediteli p. o. PANDA SPORT dle předloženého návrhu.
Kupní smlouvy – prodej nově vybudovaných vodovodních řadů a kanalizačních
stok Severočeské vodárenské společnosti, a.s., se sídlem v Teplicích.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu na odprodej stavby „Prodloužení stoky splaškové kanalizace, ul. Krajní a Lesní, Stráž
pod Ralskem“ na pozemcích p. č. 2135/1, 2135/12 a 2149 v k. ú. Stráž pod Ralskem Severočeské vodárenské společnosti, a. s. za cenu 27 000,- Kč.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu na odprodej stavby „Stráž pod Ralskem - ulice Fibichova vodovod a splašková kanalizace – II. etapa (p. č. 1283/1)“ na pozemku p. č. 1283/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Severočeské vodárenské společnosti, a.s. za cenu 168 000,- Kč.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu na odprodej stavby „Stráž pod Ralskem - ul. Fibichova – vodovod a splašková kanalizace – prodloužení“ na pozemku p. č. 1254/8 v katastrálním území Stráž pod
Ralskem Severočeské vodárenské společnosti, a. s. za cenu 126 000,- Kč.
Sbor pro občanské záležitosti. Rada jmenuje členem Sboru pro občanské záležitosti paní Janu Šulcovou a paní Marii Stützovou.
INFORMACE
- Sportovní den města 5. 9. 2009
- zpráva velitele JSDHO Stráž pod Ralskem
- zpráva o stavu požární techniky
Bc. Věra Bradáčová, starostka
Ing. Jitka Urbánková, místostarostka
Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!
U S N E S E N Í
ze 6. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 12. srpna 2009
Přítomni: dle presenční listiny – 14 členů ZMě: Bc. Bradáčová Věra, Mgr. Hlinčíková Jarmila, Ing. Mužák Jiří, Ph. D., Müllerová Sylvie, Nevole Antonín,
Ing. Neznal Martin, Poncar Ladislav, Rychtařík Bohuslav, Ing. Rychtařík Tomáš, Semotán Petr, Bc. Suchardová Brigita,
Ing. Urbánková Jitka, Mgr. Vaněk Jiří, Votočková Danuška.
Omluveni: Hodač Jaroslav, Ing. Horčík Eduard, PhDr. Mgr. Hromek Jiří, Kolařík František, Ing. Křesťan Petr, Machytka Jaroslav, Schreyer Jiří
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Hlinčíková Jarmila, Votočková Danuška
Návrhová komise: Müllerová Sylvie, Rychtařík Bohuslav
Kontrolní výbor. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis Kontrolního výboru
ze dne 20. 7. 2009. Hlasování: Pro: 14
Komentář: Byl projednán zápis Kontrolního výboru. Kontrolní výbor prověřoval
na odboru správy majetku a rozvoje města plnění usnesení Zastupitelstva města.
Revokace usnesení Z/6/2006. Zastupitelstvo města souhlasí s revokací usnesení
Z/6/2006. Hlasování: Pro: 14
Komentář: Kontrolní výbor na základě prověření plnění usnesení navrhl revokovat usnesení Zastupitelstva města. Usnesení se týkalo prodeje pozemků oddílu
TJ Přetejk. Revokace proběhla z důvodu nečinnosti TJ Přetejk. Zastupitelé v případě opětovného zájmu ze strany TJ Přetejk budou o pozemcích kolem objektu
TJ Přetejk znovu jednat.
Plnění rozpočtu za 1. pololetí 2009. Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění
rozpočtu za 1. pololetí 2009.
Hlasování: Pro: 14
Komentář: K plnění rozpočtu za 1. pol. 2009 se finanční výbor nevyjádřil.
Pravidelný dohled nad financováním města, pravidelně poskytované informace finančnímu výboru z finančního odboru a vzájemná spolupráce předsedkyně finančního výboru s vedoucím finančního odboru přinesla do dokumentu novou
tabulku, která kromě sledování příjmů a výdajů poskytuje informace o finanční
situaci města. Jedná se o přehled financí od začátku roku k datu plnění rozpočtu.
Město k 30. 6. 2009 hospodaří se ztrátou přes 16 mil. Kč, kterou pokryl finanční
úvěr poskytnutý městu z důvodu výstavby školního hřiště ve výši 18 mil. Kč. Finanční prostředky města k 30. 6. 2009 činí přes 26 mil. Kč.
Odpis pohledávek a závazků z privatizace ZTPV. ZMě schvaluje odpis nezaplacených pohledávek ve výši 4 389 669,49 Kč a závazků ve výši 1 311 954,76 Kč
předaných k 1. 12. 2001 dle delimitace samostatně privatizované jednotky
„ZTPV – Strojírenský závod, Stráž p. R. od s. p. DIAMO. Hlasování: Pro: 14
Komentář: Město získalo v roce 2001 privatizací ZTPV bezúplatně
spolu s dalším majetkem pohledávky a závazky. Z pohledávek bylo právně vymoženo od 3 subjektů skoro 200 tis. Nic víc… V roce 2003 byl stav závazku a pohledávek prověřen firmou CL IDEA. Bylo konstatováno, že větší část pohledávek
(13) je promlčena, tři pohledávky bylo zhodnoceny jako „s nízkou výtěžností“,
u tří pohledávek nelze odhadnou délku sporu. Závazky nebyly městem uhrazeny,
žádný věřitel se městu neozval. Krajský úřad při auditu za rok 2008, který byl
ukončen letos, doporučil městu provést znovu rozbor pohledávek a závazků a
věc konečně řešit! Dnes je věc vyřešena, ale ptám se: „Proč až dnes?“ Myslím,
že žádné zastupitelstvo před tím neodepsalo tolik dluhů jako toto současné.
Hlavním důvodem odpisu je promlčení dluhů a to považuji za naprosto neodpustitelné! Jeden zastupitel mi řekl: Kdybych se zúčastnil jednání, hlasoval bych proti, protože nesouhlasím s rozkrádáním majetku města… Musím souhlasit!
Většinou šlo o systémové pochybení ne o náhodně zapomenutou pohledávku.
Dnes jsou dluhy nejen vedeny, ale i vymáhány v souladu se zájmem města. Vzkaz
pro dlužníky města: „Vaše dluhy jsme účetně odepsali, ale vedeme jejich eviden-
ci. Pokud budete od města něco chtít, budete muset všechny, tedy i promlčené
dluhy, uhradit!“
Žádost o navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní
škola a mateřská škola Stráž pod Ralskem. Zastupitelstvo města schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Stráž pod Ralskem
navýšení neinvestičního příspěvku o částku 35 000,00 Kč na mzdové prostředky
pro správce školního hřiště.
Hlasování: Pro: 14
Komentář: Škola přijala od srpna na půl úvazku zaměstnance, který se bude starat o nové školní hřiště, proto požádala o zvýšení provozní dotace.
Kupní smlouvy – prodej nově vybudovaných vodovodních řadů a kanalizačních
stok Severočeské vodárenské společnosti (SVS), a.s., se sídlem v Teplicích
1) ZMě schvaluje kupní smlouvu na odprodej stavby „Prodloužení stoky
splaškové kanalizace, ul. Krajní a Lesní, Stráž p. R.“ na pozemcích p. č. 2135/1,
2135/12 a 2149 v k. ú. Stráž p. R. SVS, a. s. za cenu 27 000,- Kč.
2) ZMě schvaluje kupní smlouvu na odprodej stavby „Stráž pod Ralskem - ulice
Fibichova vodovod a splašková kanalizace – II. etapa (p. č. 1283/1)“ na pozemku p. č. 1283/1 v k. ú. Stráž p. R. SVS, a.s. za cenu 168 000,- Kč.
3) Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu na odprodej stavby „Stráž pod
Ralskem - ul. Fibichova – vodovod a splašková kanalizace – prodloužení“ na pozemku p. č. 1254/8 v katastrálním území Stráž pod Ralskem Severočeské vodárenské společnosti, a. s. za cenu 126 000,- Kč.
Hlasování: Pro: 14
Komentář: Jako akcionář SČVaK nemusíme vybudovanou splaškovou kanalizaci ani vodovod provozovat, ale můžeme tyto stavby za úplatu převést právě SČVaKu, který převod provádí na základě schváleného výpočtu od všech
akcionářů. Výše uvedené stavby, které jsme zainvestovali ve výši skoro 1,2mil.
Kč prodáme za 321 tis. Kč. Zdá se to jako nevýhodné, ale důležité je, že se nebudeme o tyto velmi důležité a používané stavby starat a jejich provoz a opravy bude zajišťovat SČVaK.
Dodatek č. 3 k plánovací smlouvě „Výstavba sítí tech. infrastruktury v ulici Fibichova I. a II. etapa“. Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3
k plánovací smlouvě na akci „Výstavba sítí technické infrastruktury v ulici Fibichova I. a II. etapa“.
Hlasování: Pro: 13 Zdržel se: Ing. Urbánková
Komentář: Dodatek se týká výplaty příspěvku města na infrastrukturu v ul. Fibichova stavebníkovi R.O.
Prodej movitého majetku. ZMě souhlasí s prodejem movitého majetku – vrtačka
stolní V 20A firmě WRV spol. s r. o., Hamr n/J 102, 471 28 za cenu 3 000,- Kč
včetně DPH. Prodej bude uskutečněn nejdéle do 31. 12. 2009. Hlasování: Pro: 14
Komentář: Trvalý záměr na prodej některého zařízení získaného bezúplatným
převodem privatizovaného majetku ze s.p. DIAMO přinesl do „kasy města“ další
částku. Na prodej má město ještě soustruh SV 150, pásovou pilu PP 300, jeřáb
SOZ, zvedák a otočný sloupový jeřáb.
z radnice
září 2009
Prodej pozemku 52/3 - o výměře 260 m2 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku p. č. 52/3 – ostatní plocha, zeleň o výměře 260 m2 v k. ú. Stráž p. R. panu M. V. Stráž p. R. za cenu 70,- Kč/m2.
Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem nemovitosti.
Prodej bude uskutečněn nejdéle do 30. 6. 2010.
Hlasování: Pro: 14
Komentář: Jedná se o prodej dlouhodobě používaného pronajatého pozemku
u rodinného domu.
Záměr prodeje části pozemku 2135/61 - o výměře cca 400 m2 v k. ú. Stráž pod
Ralskem. Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části p.
p. č. 2135/61 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Stráž p. R.
Hlasování: Pro: 14
Komentář: Jedná se o záměr prodat pozemky, které jsou několik let v nájmu žadatele o prodej.
Souhlas s podáním žádosti o dotaci na odbahnění vodního díla Stráž p. R. ZMě souhlasí se záměrem podat žádost o dotaci na odbahnění Vodního díla Stráž p. R.
Hlasování: Pro: 14
Komentář: Jedná se o řešení dluhu částečně invalidního důchodce. Splátkový
kalendář je poslední možnost před podáním žaloby na vyklizením bytu.
Žádost o prominutí penále - B. D. Zastupitelstvo města žádosti vyhovuje a
promíjí penále v celé výši dle usnesení Z/102/2005.
Hlasování: Pro: 14
Komentář: Jedná se o dlužné penále za byt, který byl vrácen již v roce 2007. Základní dluh byl uhrazen, proto lze uplatnit usnesení Z/102/2005 a prominout
penále v celé výši.
Ing. Jitka Urbánková se zdržuje jakéhokoliv projednání ve věci Z/92/2009 z důvodu střetu zájmu – počet hlasujících členů Zastupitelstva města-13.
Žádost o prominutí penále – J. U. Zastupitelstvo města ve věci nerozhodlo.
Komentář: Dluh za penále ve výši skoro 100 tis. Kč. Dlouhodobě neřešené penále, o kterém nemohlo být jednáno, protože pan J.U. neměl uhrazen základní dluh.
Po úplném zaplacení zákl. v červnu 2009 mohlo tak zastupitelstvo o penále rozhodnout. ZMě, pravděpodobně s ohledem na počet přítomných a hlasujících zastupitelů, nerozhodlo. Tento bod se tak přesune k projednání na říjnové zasedání.
Komentář: Očekávaná diskuze na téma, které dluží zastupitelstvo občanům několik let. Téma, které patří nejen k politickým slibům skoro všech sdružení, která se
ucházela o Vaše hlasy, ale také k strategii města, k jeho budoucnosti v oblasti
rozvoje cestovního ruchu. Proběhla velká diskuze, zazněly oprávněné argumenty
pro i proti. Toto rozhodnutí je nadčasové… Pokud budeme úspěšní a dotaci
město získá, práce a finanční výdaje proběhnou už v roce 2010 až 2011 a výsledek budeme využívat několik dalších desítek let.
Revokace Pravidel odměňování neuvolněných členů ZMě, předsedů a členů výborů a komisí. ZMě revokuje usnesení Z/35/2009.
Hlasování: Pro: 14
Zastupitelstvo města si nevyhrazuje pravomoci rozhodovat o věcných darech
v hodnotě do 20.000,- Kč a peněžitých darech ve výši do 20.000,- Kč fyzickým
nebo právnickým osobám v jednom kalendářním roce.
Hlasování: Pro: 14
Zastupitelstvo města schvaluje výši odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva
města a pro členy výborů dle předloženého návrhu.
Hlasování: Pro: 14
Žádost o splátkový kalendář za pronájem nebytových prostor. Zastupitelstvo města souhlasí s navrhovaným splátkovým kalendářem za pronájem nebytových prostor společnosti JUWA – M, s. r. o., zastoupené T. Š., a to s účinností
od 1. 8. 2009.
Hlasování: Pro: 14
Komentář: Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili žádost zdravotnického zařízení.
Komentář: Obšírné několika bodové usnesení, které souvisí s výplatou odměn zastupitelům členům výborů, komisí, SPOZ, redakční radě, oddávajícím a matrikářkám. Auditem bylo zjištěno, že náš způsob odměňování není v souladu se
zákonem. V podstatě odměňování 70,- Kč za hodinu práce pro město, kterým jsme
chtěli motivovat občany za práci, musí být prováděno paušální měsíční odměnou.
Protože výbory pracují jako orgány ZMě a komise jako poradní orgány RM, ponechalo ZMě rozhodovat o odměnách finančních darech do 20 tis. Kč Radu města.
Nedošlo k žádnému navýšení odměn. Jedná se o nápravu do souladu se zákonem.
Žádost o splátkový kalendář – D. G. Zastupitelstvo města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář základní dluh ve výši 41 920,- Kč, s měsíční splátkou
2 000,- Kč. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Hlasování: Pro: 14
Komentář: Jedná se o dluh za užívání bytu. Byt byl dlužníkem vrácen. Jiný dluh
pan D.G. k městu nemá. První navrhovaná splátka byla ještě před jednáním zastupitelů uskutečněna dne 27. 7. 2009.
Žádost o splátkový kalendář – M. S. ZMě žádosti vyhovuje a povoluje splátkový
kalendář zákl. dluh ve výši 9 887,- Kč, s měsíční splátkou 400,- Kč k předpisu
běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Hlasování: Pro: 14
Komentář: Jedná se o dluh z ročního vyúčtování. Dluh člověka, který přišel o práci.
Žádost o splátkový kalendář - J. T. ZMě žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář základní dluh ve výši 22 299,- Kč, s měsíční splátkou 500,- Kč k předpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Hlasování: Pro: 14
DALŠÍ
INFORMACE:
- žádost pana P. D.
Komentář: Jedná se o materiál, který nemusel být zastupiteli jednán, protože
dluh na nájmu pan P.D. před jednáním Zastupitelstva města uhradil.
- doručování podkladů pro jednání Zastupitelstva města
Komentář: Na příští zasedání ZMě budou po dohodě doručeny zastupitelům
v rámci úsporných opatřeních jen základní materiály vč. důvodových zpráv a vyjádření příslušných odborů, ale bez příloh. Přílohy budou napříště k nahlédnutí
a vytištění na společném emailové adrese nebo k nahlédnutí na úřadě.
- řešení dluhu na penále v souvislosti s exekučním vyklizení pana Z. P.
Komentář: Bylo dohodnuto, jak dále postupovat v případě pana P. D. Bylo diskutováno řešení problému, které budeme využívat v podobných případech.
IMPULS PRO ROZVOJ
Podralský nadační fond ZOD je neziskovou organizací vzniklou dle zákona o nadacích a nadačních fondech. Nadační fond se hodlá zasadit o všestranný
rozvoj regionu zvaném Podralsko. Nadační fond vznikl zápisem do nadačního rejstříku 4. listopadu roku
2008. Mezi hlavní aktivity Podralského nadačního
fondu patří podpora a realizace projektů v oblasti
zkvalitňování životního prostředí a kvality života občanů, podpora rozvoje místní ekonomiky, venkovské
turistiky a rozšiřování ekologického zemědělství.
Mezi další aktivity bude patřit i podpora kulturněspolečenských, osvětově-vzdělávacích a sportovních
aktivit ve prospěch kvality života v regionu Podralska. Nadační fond hodlá aktivně spolupracovat s
místní veřejnou správou, občany a místním podnikatelským a neziskovým sektorem.
Zakladatelem Podralského nadačního fondu
ZOD je prosperující zemědělsko-potravinářská firma
Zemědělské obchodní družstvo Brniště. Družstvo obhospodařuje 2300 ha půdy, patří k největším chovatelům krůt a krocanů v ČR, také patří k velkoobchodníkům s krůtím masem a krůtími specialitami.
Věnuje se úspěšně chovu skotu a zabývá se i těžbou
písku. Právě proto, že pro ZOD Brniště je společenská odpovědnost podnikatele důležitou součástí firemní kultury, byl Podralský nadační fond založen.
Bc. Věra Bradáčová, starostka
Ing. Jitka Urbánková, místostarostka
PODRALSKA
Důležitou součástí aktivit nadačního fondu
v roce 2009 je realizace projektu první verze
zpravodajského a informačního portálu, který je
oficiální webovou stránkou nadačního fondu,
www.podralsko.cz . Hlavní funkcí portálu je informovat „co se kdy a kde děje“. Informovat obyvatelé a návštěvníky našeho regionu Podralska
o kulturních památkách a přírodních krásách regionu. S tím souvisí navazování partnerských
vztahů s městy a obcemi regionu z hlediska dění
přímo v jejich městech, obcích a jejich blízkém
okolí.
Je vítána pomoc i dobrovolníků, jejichž koníčkem a zálibou jsou místní krásy přírody a
památky, zajímají se o dění ve svém okolí a umí či
se chtějí naučit aktivně pracovat s internetem. Zároveň nadační fond realizuje projekt Partnerství,
jehož cílem je zapojit obce a informační centra do
tvorby kvalitního internetového obsahu o aktuálním dění v Podralsku.
Přesto, že nadační fond vznikl poměrně nedávno, má za sebou již řadu reálných projektů.
V loňském roce Občanské sdružení Náhlov
renovovalo kamenný most a kamennou podlahu
v interiéru kaple Sv. Floriána v Náhlově. Na tyto
aktivity Podralský nadační fond přispěl.
Podralský nadační fond získal věcný dar ve
formě hracích prvků dětského koutku Robinsona
Crusoe v hodnotě přes 500 000,-Kč. Jednotlivé interiérové hrací prvky byly předány několika mateřským školám v regionu jako dary od Podralského
nadačního fondu. Horolezecká stěna putovala do
mateřské školy STUDÁNKA v Jablonném v Podještědí, na hracích stolech si hrají děti v mateřské
škole v Brništi. Děti z Bělé p/B budou brzy využívat
ke svým hrám skluzavku a domeček. V dubnu nadační fond přispěl na vybavení klubové posilovny
sportovnímu klubu ZŠ Jablonné v Podj. a Sportovnímu střeleckému klubu v Manušicích na mladé
sportovce, rodáky z Brniště.
Helena Mojžíšková
Základní data Podralského nadačního fondu ZOD
Sídlo: Brniště 1, 471 29, okres Česká Lípa
Telefon: + 420 487 850 132 (135)
fax: +420 487 850 135, mobil: +420 603 889 168
email: [email protected]
Webové stránky: www.podralsko.cz
Zapsán v nadačním rejstříku oddíl N vložka 100
u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem.
IČ 286 78 419 DIČ CZ28678419
Číslo účtu u KB: 43-2 782 380 237 / 0100
varta
září 2009
OTEVŘENO DĚTEM, o. s.
To je název mateřského centra fungujícího nově
ve Stráži pod Ralskem, které založily maminky,
mající zájem o aktivní využívání volného času
společně se svými dětmi. Nápad se zrodil
v hlavách matek, jejichž děti jsou ve věkové kategorii několika měsíců až předškolních let. V září tomu budou již tři roky, kdy byla založena
první vlaštovka Cvičení rodičů s dětmi. Od té doby prošlo touto aktivitou několik desítek dětí
společně s rodiči, prarodiči a staršími sourozenci.
Děti odrůstají, mají jiné zájmy a potřeby, na
druhou stranu stále však přichází nové aktivní maminky, které vítají možnost zájmového využití
volného času. Proto se zakladatelky sdružení rozhodly rozšířit nabídku na trávení volného času.
Od září začneme opět cvičit s malými dětmi a rodiči. Pro děti a rodiče je připraveno několik novinek. Jednou z nich bude cvičení dětí od 4 do 6 let
bez přítomnosti rodičů. Rodiče, kteří mají zájem
o rozvoj pohybových aktivit dětí, které ještě
nenavštěvují základní školu, budou moci k nám dítko přihlásit. Druhou novinkou je AEROBIK pro
děti od 4 do 7 let. Všechna cvičení mají za úkol
nejen pohybový rozvoj, ale i pomoct zařazování
dětí do kolektivu, budovat v dětech soutěžního ducha a poznávat další kamarády. Všechna tato cvičení zahájí svou činnost během měsíce září.
Každé správně fungující mateřské centrum
musí zákonitě někde bydlet. V současné době máme rozjednáno „ubytování“ v prostorách, které
momentálně prochází ještě rekonstrukcí. Bohužel se nám nepodařilo najít prostory, které by majitel byl ochoten pronajmout mateřskému centru
za symbolické nájemné, jak je tomu v jiných
městech. Na svou činnost budeme proto muset
hledat peníze z různých zdrojů, grantů a dotací.
Rádi přivítáme jakýkoli dar nebo finanční pomoc od jednotlivců i firem.
Až se „ubytujeme“ a zařídíme, budou mít
přístup do mateřského centra všichni a rádi přivítáme „služební maminky“, které budou zajišťovat chod centra v době, kdy nebudou probíhat
speciální aktivity. Je výhodou, že každá maminka vyniká něčím zvláštním, je šikovná, vzdělaná v nějakém oboru nebo umí něco
zajímavého. Ve spolupráci s nimi připravujeme
speciální volnočasové aktivity – cizojazyčná výuka, cvičení pro budoucí maminky, Pilates, výtvarné dílny, besedy, aj.
Z činnosti centra mohou do budoucna vytěžit i rodiče dětí starších než předškolních. Rádi
bychom o prázdninách uspořádali tzv. příměstský dětský tábor, kde by školou povinná dítka
trávila čas prázdnin bez nudy a zábavně. Samozřejmostí do budoucna bude i placená služba hlídání dětí.
A co říci na závěr? V hlavách toho máme
plno, vše bude záležet nejen na našich nápadech,
ale i na vstřícnosti místní samosprávy, na získaných finančních prostředcích a darech. Největší podíl na úspěšném a dlouhodobě
fungujícím mateřském centru budete mít hlavně
vy, kteří se rozhodnete využívat našich aktivit a
služeb. Budeme tu pro vás.
Chcete-li nám cokoli vzkázat nebo máte dotaz,
kontaktujte nás na [email protected]
Těšíme se na vás.
Petra, Markéta, Iva, Květa, ad.
KRESLÍŘI DĚTEM
Součástí Vartenberské historie byl již 6. ročník
soutěže „Hledáme nové talenty“. Děti vymýšlely
a kreslily vtipy podle svých představ o humoru.
Odborná porota složená z profesionálních kreslířů vyhodnotila nejzdařilejší dílka. Všichni
účastníci dostali věcné ceny (sladkosti, hračky
apod.). Prvních deset mladých kreslířů bylo
oceněno pamětním diplomem. Tři nejúspěšnější
obdrželi krásné poháry. Pořadí bylo takové:
1. místo: Barbora Šlemrová
2. místo: Tereza Kolářová
3. místo: Natálka Ziková
Většina dětí si odnesla i nějaký pěkný obrázek
na svém těle. Hudbou podbarvil veselé odpoledne DJ Karel Reichelt. Akce se vydařila ku
spokojenosti všech, především však dětí.
Za organizátory: Štefan Bíž a Mgr. Jiří Vaněk
tip na výlet
Národní přírodní památka Panská skála, známější spíše pod jménem Varhany, se nachází
mezi Kamenickým Šenovem a Práchní. Ačkoli
by se mohlo zdát, že se jedná o čistě přírodní
útvar, není tomu tak docela. Současnou podobu
září 2009
Varhany získaly až neřízenou těžbou čedičových sloupků z konce devatenáctého století.
Pak se ovšem začaly osvíceně angažovat různé
spolky a ze zdroje stavebního metariálu udělaly
památku. K popularitě Varhan později přispěl
i Bořivoj Zeman se svojí Pyšnou princeznou.
Samotná Panská skála je tvořena charakteristickými čedičovými sloupky, které se pnou do výše až 12 metrů. Varhany jsou poměrně rozlehlé,
rozhodně naživo působí monumentálněji, než na
fotografiích. Další rozměr jim pak dodává i malé
jezírko. Z vrcholku je krásný panoramatický výhled po blízkém i dalekém okolí (České středohoří, Českosaské švýcarsko, Lužické hory, Ralsko,
Bezděz....).
Od skály se můžete vydat po modré turistické značce na cca 2km vzdálenou Českou skálu, která je položena ještě o něco výše než
Varhany. Z vrcholku je pak taktéž krásný výhled. Pod vyhlídkou můžete najít dvě zamří-
K Panské skále dorazíte pravděpodobně od
Nového Boru (ale ať přijedete z kteréhokoli směru, vždy to bude do kopce). Zaparkovat můžete
na novém centrálním parkovišti přímo pod Varhanami, kolem jehož zbudování se před lety
vedly tuhé diskuze.
žované průzkumné štoly, nyní hnízdiště
netopýrů. V Kamenickém Šenově lze zase
navštívit tamní Sklářské muzeum.
Zpátky do Stráže doporučuji vyzkoušet jinou
cestu - třeba z Práchně na Polevsko, z Polevska
do Boru či dobrodružněji do Svoru. Popřípadě
Panská skála
ČESKÝ POHÁR
VE WAKEBOARDINGU 2009
25. července proběhl v areálu lyžařského vodního vleku jeden z republikových závodů tří vleků (Stráž, Hlučín, Těrlicko) v disciplínách wakeboarding a wakeskating.
Do hlavního závodu se přihlásilo 29 jezdců a velká část soutěžících
byla zastoupená severní Moravou. První místa ve všech kategoriích obsadili právě závodníci z Ostravska, ale zástupci Stráže pod Ralskem si
nevedli špatně. V disciplíně Wakeboard - open ženy - obsadila 2. místo
Eva Holubčáková, Wakeboard - open muži - třetí místo Jan Krejbich a
v kategorii Wakeskating - open muži 2. místo obsadil Jakub Poncar.
I přes počáteční nepřízeň počasí, proběhly závody podle harmonogramu a návštěvnost v areálu se pohybovala kolem 150 - 200 osob.
Závody byly ukončeny vyhlášením vítězů, pro návštěvníky byla následně připravena AFTER PARTY s nočním lyžováním.
Český pohár 2009 byl podpořen částkou z Grantového fondu na podporu sportu a kultury městem Stráž pod Ralskem.
Renata Balvínová
Foto: Jiří Synek
delší cestou přes Českou Kamenici, Kytlici, Šébr
a Horní resp. Dolní Světlou. (V budoucnu by pak
mělo dojít k dokončení druhé etapy cyklostezky
Varhany, která dovede cyklisty z České Lípy až
do Kamenického Šenova).
Petr Pražák
SK PANDA – volejbal žen
V sobotu dne 20. 6. 2009 jsme posledním zápasem s RSCM Český
Dub ukončily volejbalovou sezónu r. 2008/2009. Umístily jsme se
na celkovém 8 místě. Sezóna pro nás byla velice náročná jak po fyzické stránce tak i po stránce finanční. Náklady na tuto soutěž činily
cca 26 000,-Kč.
utkání
V
sety
body
36
28
91:43
64
1. TJ Sokol Poniklá A
36
27
91:40
63
2. SKP Česká Lípa A
36
27
92:44
63
3. TJ Vysoké nad Jizerou A
36
23
85:55
59
4. TJ Jiskra Tanvald A
36
20
79:58
56
5. TJ Turnov B
19
66:63
55
6. TJ Sokol Mnichovo Hradiště B 36
36
14
50:73
50
7. TJ Sokol Příšovice A
13
55:73
49
8. SK Panda Stráž pod Ralskem A 36
36
6
25:98
42
9. VK Mnichovo Hradiště A
36
3
17:104 39
10. RSCM Český Dub A
Sezónu 2008/2009 jsme odehrály v tomto složení: Markéta Kořínková /kapitánka-nahrávačka/, Jana Zabrodská /libero/, Jana Bartošová /smečařka/,
Radka Hodačová /nahrávačka/, Veronika Sabová /blokařka/, Karolína
Nybergová /smečařka/, Hana Becková /smečařka –blokařka/, Alice Viková
/nahrávačka/, Alena Jurková /smečařka - trenérka pro fyzickou kondici mládeže i dospělých/, Ingrid Frčová /smečařka – hlavní trenérka mládeže/,
Markéta Sabová /univerzální hráčka/
Z oddílu dívek nás velice dobře doplňovaly: Karolína Jurková /blokařkasmečařka/, Sabina Polecová /smečařka/, Eliška Rambousková /nahrávačka/
Sezóna 2009-2010 - krajský přebor II. třídy žen skupina LK-Z-2B
První zahajovací utkání je 5. září 2009. Letošní soutěž Krajského přeboru
II. tř. žen je rozdělena na 2 skupiny po 6 družstvech (v naší skupině se
utkáme s týmy SKP Česká Lípa A, TJ Sokol Mnichovo Hradiště B, VK
Mnichovo Hradiště A, TJ Slovan Varnsdorf A, SK ToRiK Doksy B). Pro nás
je to z finančních důvodů mnohem přijatelnější.
Vzhledem k výši finančních nákladů v uplynulé sezóně si oddíl zažádal ve
2. kole Grantového fondu města Stráž p. R. o finanční příspěvek na částečné
pokrytí sezóny 2009/2010. Touto cestou bych chtěla za oddíl žen poděkovat
městu Stráž p. R., že naší žádosti vyhovělo a příspěvek odsouhlasilo.
Alena Jurková, jednatel SK Panda Stráž pod Ralskem
sport
září 2009
Ve Stráži se bude kopat
„Krajský přebor“
Nejvyšší krajská fotbalová soutěž tj. „Krajský přebor“ se bude
hrát ve Stráži p. R. A nutno říci že je to vlastně poprvé, kdy se
bude hrát krajský přebor ve Stráži p. R. od svého založení v roce 1968.
Svěřenci trenéra Karla Knejzlíka neměli jako vítěz I. A třídy důstojného soupeře a tak jako nováček suverénně vyhráli a
postoupili do krajského přeboru. Hrát krajský přebor starších
žáků nese sebou jednu dost tvrdou podmínku a tou je, že současně se st. žáky jezdí i žáci mladší. Nesmírně náročná soutěž
jak po stránce výkonnostní ale i náročná na cestování např. Jilemnice, Lomnice n. P., Desná, Frýdlant, Jablonec apod. FK
Stráž p. R. přijal nabídku od VTJ Rapid Liberec, že bude hrát
krajský přebor mladších žáků pod hlavičkou FK Stráž p. R. FK
Stráž p. R. bude na tyto zápasy vozit dopravce pan Zd. Lhoták.
Po finanční stránce FK uspěl v získání grantu od města ve
výši 20 700 Kč. Další novinkou od nové sezóny 2009 - 2010 bude nasazení do soutěže „o mladší přípravky“ děti narozené 2001
mladší tedy 6 až 8 let. I tady FK uspěl v získání grantu ve výši
13 500 Kč a tyto peníze půjdou na zakoupení nových dresů a míčů. FK rovněž uspěl se svojí žádostí u a.s. FORTUNA a zařadil
se zhruba mezi 500 oddílů, kterým FORTUNA rozdá kolem 5
000 000,-Kč. U vybraných oddílů se požadovaná částka děli
50% (spoluúčast) FK získal 35 000,-Kč, ale oněch 50% je
17.500 Kč. A tady dost nečekaně pomohlo město částkou
10 000,-Kč. Děkujeme.
A co muži? Mají co hrát? Tady došlo ke sloučení mužů
A + B jednak z výkonnostních jednak z finančních důvodů a
tak muži budou hrát I. B. třídu Libereckého kraje.
Ladislav Poncar, sekretář oddílu
AKCE VE SPORTOVNÍ HALE
5.9. Sportovní den města - tenisový turnaj čtyřhry muži,
ženy, děti
12.9. Nohejbalový turnaj - dvojice, startovné 150,-Kč/osoba
19.9. Tenisový turnaj jednotlivců - startovné 200,-Kč/osoba
3.10. Rozlučka s tenisovou sezónou - čtyřhry jakkoliv
s kýmkoliv + zabijačkové hody (pochoutky ze zabijačky ovar, guláš, jitrnice, jelita a pííívo!) (startovné 300,-Kč/osoba)
Upřesnění, detaily o připravovaných akcích naleznete na
www.pandasport.cz
STRÁŽSKÝ PLAVÁČEK 2009
V sobotu 6.6.2009 a v neděli 7.6.2009 se na plaveckém bazénu
ve Stráži pod Ralskem uskutečnil již V. ročník o Strážského
Plaváčka a třetí ročník o cenu starostky města Stráž p. R.
v plavání. Těchto závodů se účastnily plavecké kluby z Varnsdorfu, Liberece, Nymburku, Mladé Boleslavi, Pardubic a domácí Stráže pod Ralskem.
Největších úspěchů dosáhl Černík Jan ze Sportovního Klubu Policie Nymburk, který co plaval, to také vyhrál. Není divu,
je pravidelným účastníkem mistrovství ČR a mistr ČR. Z našeho plaveckého klubu se na stupních vítězů ve Strážském
Plaváčkovi ve své kategorii umístnila Skalníková Kateřina na
prvním místě, Skalníková Monika na druhém místě. V mužích
ve své kategorii se umístnil Krnáč Martin na prvním místě a
Ondřej Šúchal ve své kategorii na druhém místě, hned za již výše jmenovaným Černíkem. Hned pod stupni vítězů zůstala na
čtvrtém místě Aneta Lantorová a také Dominik Rybka. Ostatní
ještě budou muset tvrdě pracovat, aby se také prosadili.
Tento závod se již začíná zapisovat do myslí ostatních závodníků a rádi se do Stráže vracejí. Snad se povede během
dvou až tří let naplnit maximálně kapacitu plaveckého bazénu
závodníky, jako tomu je na již tradiční Vánoční Pohár.
Jaroslav Skalník
FK Stráž p. R. - rozpis soutěží - podzim 2009
15.8.
22.8.
22.8.
22.8.
26.8.
26.8..
29.8.
29.8.
29.8.
5.9.
5.9.
6.9..
6.9.
6.9.
12.9.
12.9.
12.9.
13.9.
13.9.
19.9.
19.9.
19.9.
19.9.
20.9.
26.9.
26.9.
26.9.
26.9.
27.9.
3.10.
3.10.
3.10.
3.10.
4.10.
10.10.
10.10.
10.10.
11.10.
17.10.
18.10..
18.10.
18.10.
18.10.
24.10.
24.10.
24.10.
28.10.
28.10.
31.10.
1.11.
1.11.
7.11.
SO
SO
SO
SO
Stř.
Stř.
SO
SO
SO
SO
SO
NE
NE
NE
SO
SO
SO
NE
NE
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
NE
SO
NE
NE
NE
NE
SO
SO
SO
STŘ.
STŘ.
SO
NE
NE
SO
A
Stráž p.R. – Rozstání
St.ž.
Stráž p. R. - Jablonec
Ml.ž.A“
Stráž p. R. – Jablonec
A
Habartice – Stráž p.R.
St.ž.
Košťálov – Stráž p. R.
Ml.ž.“A“
Košťálov – Stráž p. R.
St.ž..
Stráž p. R. – Nový Bor
Ml.ž.„A“
Stráž p. R. – Nový Bor
A
Stráž p. R. – Hrádek n. Nisou
Ml.ž.“B“
Doksy – Stráž p. R.
A.
Krásná Studánka – Stráž p. R.
Ml..Př.
Stráž p. R. – Nový Bor
St.ž.
Stráž n. N. – Stráž p. R.
Ml.ž.“A“
Stráž n. N. – Stráž p. R.
St.ž.
Stráž p. R. – Hrádek n. N.
Ml.ž.“A“
Stráž p. R. – Hrádek n. N.
A
Stráž p. R. – Ruprechtice
Ml. př.
Jestřebí/Provodín – Stráž p. R.
Ml.ž.“B“
Stráž p. R. – K. Šenov
Ml.ž.„B“
Staré Splavy – Stráž p. R.
St.ž.
Jilemnice – Stráž p. R.
Ml.ž.“A“
Jilemnice – Stráž p. R.
A
Rynoltice – Stráž p. R.
Ml.př.
Stráž p. R. – Skalice
Ml. př.
Doksy – Stráž p. R.
St.ž.
Stráž p. R. – Frýdlant
Ml.ž.“A“
Stráž p. R. – Frýdlant
A
Stráž p. R. – Staré Splavy
Ml.ž.„B“
Stráž p. R. – Cvikov
Ml.ž.„B“
Stružnice – Stráž p. R.
St.ž.
Desná – Stráž p. R. UMT
Ml.ž.“A“
Desná – Stráž p. R. UMT
A
Chrastava – Stráž p. R.
Ml.př.
Stráž p. R. – Mimoň
St.ž.
Stráž p. R. – Semily
Ml.ž. „A“ Stráž p. R. – Semily
A
Stráž p. R. – Nové Město p. Smrkem
Ml. př.
Stráž p. R. – Cvikov
Ml. př.
Žandov – Stráž p. R.
St.ž.
Mimoň – Stráž p. R. UMT
Ml.ž.“A“
Mimoň – Stráž p. R.
Ml.ž.“B“
Stráž p. R. – Česká Lípa „Arsenal”
A
LOKO Česká Lípa – Stráž p. R.
St.ž.
Stráž p. R. – Pěnčín/Turnov
ML.ž.“A“ Stráž p. R. – Pěnčín/Turnov
A
Frýdlant – Stráž p. R.
St.ž.
Stráž p. R. – Ruprechtice
Ml.ž.“A“
Stráž p. R. – Ruprechtice
A
Stráž p. R. – Bukovany
St.ž.
Doubí – Stráž p. R. UMT
Ml.ž.“A“
Doubí – Stráž p. R. UMT
A
Jablonné v P. – Stráž p. R.
17 hod.
9.30 hod.
11.15 hod.
17 hod.
15.45 hod.
17.30 hod.
9.30 hod.
11.15 hod.
17 hod
14 hod.
10.45 hod.
13.30 hod.
9.30 hod.
11.15 hod.
9.30 hod.
11.15 hod.
17 hod.
10 hod.
15 hod.
10 hod.
9.30 hod.
11.15hod.
16.30 hod.
13.30 hod.
10 hod.
9.30 hod.
11.15 hod.
16.30 hod.
15 hod.
10 hod.
9.30.hod.
11.15 hod.
16 hod.
13.30 hod.
9.30 hod.
11.15hod.
16 hod.
13.30 hod.
10 hod.
9.30 hod.
11.15. hod.
15 hod.
15.30 hod.
9.30 hod.
11.15 hod.
10.30 hod.
14.30 hod.
16.15 hod.
14. hod.
9.30 hod.
11.15 hod.
14 hod.
kultura
září 2009
KINO - program na září
nformace na tel.: 487851388, 603788898
e-mail: [email protected] http: www.volny.cz/kino.straz
PROSTOROVÝ ZVUK DOLBY SURROUND
vstupné 79+1, 115 minut, mládeži přístupný
vstupné 79+1, 77 minut, mládeži přístupný
Hvězdně obsazené historické drama Petra Nikolaeva...
vstupné 69+1, 99 minut, titulky, 12+
Horor režiséra Sama Raimiho...
vstupné 69+1, 90 minut, mládeži přístupný
Když do hospody, tak s tankem...
vstupné 69+1, 105 minut, 12+
Příběh ženy, která navždy změnila svět módy, svět žen...
Životní jubilea - září 2009
vstupné 69+1, 134 min., titulky, 12+
vstupné 79+1, 140 minut, česká verze, 15+
MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ !!!
vstupné 79+1, 154 minuty, česká verze
Bojanovský Miroslav
Bursová Anna
Domažlická Olga
Dygrýnová Ilona
Forštová Marie
Hájková Helena
Honzejková Marie
Horňáček František
Kaderová Emilie
Krákorová Hana
Lukášová Marie
Malátová Marta
Marková Jitka
Mlateček Jaroslav
Morávek Ivan
Nebušková Jaroslava
Nekolný Jaroslav
Orth Vlastimil
Pekárková Věra
Rajnohová Ludmila
Rimpl Leopold
Šedinová Růžena
Veselý Jaromír
Blahopřejeme
vstupné 69+1, 100 minut, titulky, 15+
Komedie o loučení se svobodou, které se nepředstavitelným způsobem zvrhne
[email protected]
Připravujeme na říjen: Muži v říji, Hodinu nevíš, Noc obživlých mrtvol 3D,
Bruno, Veni, vidi, vici, G.I.Joe, Hanebný pancharti a další...
.

Podobné dokumenty

Nadace VIA Výroční zpráva 2005

Nadace VIA Výroční zpráva 2005 Community Foundation Silicon Valley. Jako obvykle nám velmi pomohl praktickými radami a jako obvykle se dostalo i na obecnější otázky. Jak co nejlépe rozvíjet kulturu dárcovství? Jak přispívat k po...

Více

Zastupi tclst \"0 města Stráž pod Ralskern Sylvie Můllerová

Zastupi tclst \ Žádost o finanční příspěvek R/9512010 Žádost o finanční příspěvek R/9612010 Žádost o finanční příspěvek R/97/2010 Záměr prodej e části pozemku p. 213 5/116 v k. ú. Stráž pod Ralskem - revokace R/98...

Více

(Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem - Profil města

(Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem - Profil města Orientace na těžbu uranových rud hlubinnou těžbou a chemickým loužením změnila v průběhu 70. – 90. let minulého století výrazným způsobem urbanistickou strukturu a tvářnost města. V období mezi pos...

Více

Červen - Časopis Život v Kristu

Červen - Časopis Život v Kristu cestu skrze stávkující demonstranty. Ve- ci. Tehdy ještě neexistoval misijní odbor As- denně. Jednou vyjde ze svého pokojíku a řízou je na samý konec letiště. Ale i  tak ne- semblies of God, který ...

Více

říjen 2008 - Město Mimoň

říjen 2008 - Město Mimoň ve školských zařízeních. Obě žádosti byly podpořeny. Původně mělo již v letošním roce dojít k realizaci obou projektů, ale z důvodu administrativní náročnosti projektů a nutnosti zajištění provozu ...

Více

bratří ještě živé? - Nadační fond Nehemia

bratří ještě živé? - Nadační fond Nehemia Lidé, kteří se účastní misie, ať už krátkodobé nebo dlouhodobé, potřebují trénink. V Evropě je k dispozici jen pár nových kurzů a jen ve velmi málo zemích jsou organizovány letničními sbory. To byl...

Více