říjen 2008 - Město Mimoň

Komentáře

Transkript

říjen 2008 - Město Mimoň
256 Vydává město Mimoň
ŘÍJEN 2008
Měsíčník
Volby v roce 2008
Posvícenský výstup na Ralsko
V letošním roce mimoňské občany čekají dvoje volby, které
proběhnou dne 17. a 18. října 2008, a to volby do 1/3 Senátu
Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů. Občané o organizaci
voleb budou průběžně informováni a to zveřejněním
oznámení o době a místě konání voleb na úřední desce
a plakátovacích plochách. Do 14.10.2008 by měli všichni
voliči obdržet i hlasovací lístky. V případě, že žádný
z kandidátů ve volbách do 1/3 Senátu Parlamentu ČR nezíská
v I. kole nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů,
bude se konat II. kolo voleb a to ve dnech 24. a 25. 10.2008.
Eva Kolaříková , vedoucí správního odboru
Společenství historie Mimoně, Ralska a okolí pořádá dne
11. října 2008 již tradiční Posvícenský výstup na Ralsko. Sraz
účastníků je ve 13:00 hodin jako loni u dnes již zlikvidované
sochy svatého Prokopa, to je v Ralské ulici asi 50 m
za konečnou vlečky Starého nádraží (za i dnes již neexistující
pilou).
Starosta převzal insignii města
Starosta města Mimoně převzal dne 15. 9.2008 od ak. soch.
André Víchy z Uherského Hradiště insignii města. Insignie
byla zhotovena z materiálu tombak, patina a zavěšena
na stuze v barvách vlajky města , žluté a červené.
Insignie (hovorově starostovský řetěz) patří k nejvýraznějším
nositelům symbolů obce. Její používání zdůrazňuje
autonomii obce při různých slavnostech a slavnostních
událostech a dodává vážnost úřadu starosty. Insignie
neodmyslitelně patří k obecní symbolice a na žádném úřadě
by neměla chybět.
Starosta města dále používá insignii se státním znakem, která
je zavěšena na trikolóře a to výhradně jen při svatebních
obřadech .
Eva Kolaříková, vedoucí správního odboru
Výstup se koná po trase: kolem bývalého cvičiště dělnické
tělovýchovné jednoty Mimoň, přes silnici do Vranova, kolem
bývalé Villa Luisienhof, okolo Tschihadlabergu nebo-li česky
vrchu Čihadla, do Pavlínina dvora a dále kolem rybníka,
do kterého se odváděla voda z pramenů na jižním svahu
Ralska vystoupáme po poměrně pohodlné cestě Kegelwegu
až pod vlastní čedičový kužel Ralska a poté již po pěšině
kolem dnes již neexistující chatky u vyhlídky pod vrcholem
Ralska se dostaneme až na vlastní hrad na samotném vrcholu.
Zpět máme cestu několika způsoby, a to buď kolem Juliániny
výšiny, výsypky lanovky a Molkenkrugu do předposlední
zastávky v bývalé chatě Pod Ralskem (dnes hostinec Pod
kaštany, kde provedeme závěrečné vyhodnocení a doplnění
energetických potřeb), nebo se rozhodneme se vrátit stejnou
cestou s tím, že nad bývalou cihelnou odbočíme a půjdeme
kolem lomů pískovcových kvádrů na Kazatelnu a poté
do Vranova s výhledem na Vranovské skály do již výše
avizované zastávky na doplnění vzniklých energetických
ztrát. Jakou zpáteční cestu si zvolíme, rozhodneme společně
až na samotném vrcholu.
V případě opravdu nevlídného počasí (déšť, sníh, bouřky
apod.) by se tento výstup konal o týden později, t.j. 18. října
za stejných podmínek. Další náhradní termín však již nebude.
Z obsahu
Projekt městského muzea
Jak žádat o dotace města na r. 2009
Halloween 2008
Zájmové útvary DDM
Obnova nádraží dokončena
ŘÍJEN
2008
CO VÁS ZAJÍMÁ...
Malé ohlédnutí za velkým svátkem
Devadesát let - někdy doba se spoustou převratných společenských změn, jindy jen těžko
postřehnutelný historický okamžik. Sváteční 28. říjen, tradiční příležitost k nesčetným
politickým projevům, ČT 2 možná zařadí komponovaný vzdělávací pořad pro náročné.
Na titulní stranu novin se téma dostane však zcela výjimečně. Šoky, panika, terorismus se
přece prodávají lépe. Pro řadu z nás mimořádná jednodenní podzimní dovolená, kterou
lze čas od času protáhnout na slušně prodloužený víkend.
Prožívat svátky jinak jsme dílem zapomněli, dílem jsme se vůbec nenaučili. V řadě z nás
přežívá instinktivní odmítání respektu před něčím, co v kalendáři dostalo označení Státní
svátek. Bez ohledu na realitu, určitě poznamenán značnou dávkou deformace, se snažím
přesvědčovat: Výročí Dne vzniku samostatného československého státu si naši
pozornost určitě zaslouží. Zvláště to letošní jubilejní devadesáté má právo na to, aby bylo
připomenuto s respektem, který mu náleží. Mohlo by se však také stát něčím víc, mohlo
by probudit řadu všetečných otázek o našem směřování – soukromém, společenském,
protože jak kdysi moudře řekl Albert Einstein: ,,Úzce rozlišovat mezi minulostí
a budoucností je jenom iluzí, v níž bohužel tvrdošíjně setrváváme.“
28.října, onoho slunečního podzimního dne se na troskách rakousko - uherského
mocnářství zrodila československá republika, a navázala tak na více než tisíciletou
historii našeho národa. Její vznik byl vyvrcholením snah desítek generací, které
od národního obrození hledaly ústy Havlíčka, Palackého, Masaryka a mnoha dalších
cesty ke svobodnému národnímu vývoji a jeho politické realizaci. Žádost o příměří,
zaslaná předcházející noci rakouským ministrem zahraničí americkému prezidentovi
Wilsonovi, byla tehdy považována za přiznání k válečné porážce, a tím za konec války.
Zástupci českého Národního výboru, později označeni za ,,muže 28.října“ zahájili
s desorientovanými rakouskými úřady okamžitá jednání o převzetí správy země do vlastních rukou. Ve večerních hodinách 28.října
pak Národní výbor na svém zasedání v Obecním domu v Praze přijal dva základní dokumenty: Zákon ze dne 28.října 1918 O zřízení
samostatného státu československého a Manifest k národům, v němž se v duchu pathosu tehdejších dnů pravilo:,,Lide československý!
Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných kulturních států světa.“
Od té doby prošla republika časy dobrými i zlými. Časy hospodářského rozkvětu, v nichž se mladá ekonomika dokázala zařadit
k nejvýkonnějším na světě. Časy tragické okupace, opojného budování socialismu, další okupace, doby normalizační, komatem
socialismu nazývaného reálným, … Tím vším za doprovodu někdy tiché, jindy hřmotné devastace nejcennějšího materiálního
i duchovní odkazu generací, aby nám pak po roce 1989 skutečný stav společnosti doslova ,,vykvetl před očima v celé své kráse“.
Příležitost, slovy zmiňovaného říjnového manifestu, vstoupit v řad kulturních států světa, jsme však znovu dostali a ještě ji máme. Také
proto, abychom poučeni zkušenostmi generací předcházejících, novou příležitost nepromarnili, vznikl před dvěma lety záměr zbudování
městského muzea. Město sobě, samozřejmě pod profesionálním vedením zkušených historiků, tak nějak lze zjednodušeně vystihnout
podstatu projektu, jehož zpracování rychle následovalo. Jako možného dotačního zdroje bylo využito Operačního programu Přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika, k čemuž dopomohlo dlouholeté partnerství s polským městem Zlotoryja. A právě před
několika dny jsme dostali zprávu, že projekt byl vyhodnocen jako úspěšný s dotací téměř 18 milionů Kč.
A tak před námi stojí velký nelehký úkol, ale také mimořádná neopakovatelná příležitost: společně oživit starý objekt bývalého špitálu
otisky historie. Pomožte nám, svými vzpomínkami, dobovým svědectvím, radou, zájmem, aby se mohlo naplnit ono okřídlené sami sobě.
František Kaiser - starosta
Veřejná interpelace
Přednášet interpelace před rozcházejícím se zastupitelstvem
téměř ve 21 hodin neodpovídá významu této formy práce,
proto se pokusím volit jinou. Ze dvou, které mám na srdci
(obě se týkají Dne Mimoně) volím důležitější. Proč na odhalené pamětní desce na rodném domě Karla Kostky je text
v češtině a němčině? Tento způsob by byl asi normální a pochopitelný v době před rokem 1938, kdy české úřady v zájmu
udržení pořádku a klidu ustupovaly nátlaku německé většiny
v pohraničí a následně v „Protektorátu Čechy a Morava"
v letech 1939 - 1945. Ale dnes, pokud jsme suverénní Českou
republikou a to doufám jsme, je česko-německý text naprosto
nepatřičný. Ptám se proto, dokdy bude zajištěna náprava
a výše uvedená pamětní deska upravena. Na zastupitelstvu
bude, bude-li chtít vědět, kdo to zavinil a z jakých prostředků
bude oprava hrazena. Předpokládám, že snad nikdo z vedení
města nehodlá plnit zadání Sudetoněmeckého landsmanšaftu
či podobných spolků a ani k nim nemá žádné jiné bližší
vztahy.
Miroslav Starý, zastupitel města Mimoně
-2-
Anička Voříšková z MŠ Nádražní
se těší na pouštění draků
ŘÍJEN
2008
CO VÁS ZAJÍMÁ...
Základní a mateřská škola má novou tělocvičnu
U základní školy Pod Ralskem město Mimoň provedlo na základě projektové dokumentace zpracované společností V – ateliér
spol. s.r.o. přístavbu tělocvičny. Jedná se o železobetonovou stavbu
s výplňovým zdivem se zastřešením z trapézových plechů a železobetonovou deskou. Tělocvična má zázemí odpovídající současným
požadavkům tj. hygienické zázemí, ošetřovnu, nářaďovnu a sklady.
K vybavení patří rovněž tribuna. Nová tělocvična umožní pořádání
sportovních soutěží dětí a mládeže v košíkové a odbíjené. Doufáme, že
se bude nová tělocvična dětem líbit a bude sloužit po dlouhou dobu
výuce tělesné výchovy a pro další aktivity dětí a mládeže v Mimoni.
Pevně věříme, že děti se nám za tuto tělocvičnu odvděčí šetrným
přístupem a mnoha vynikajícími sportovními výkony.
Chodníky a parkové úpravy u ZŠ Mírová
Od začátku školního roku slouží chodcům a žákům Základní školy
nové chodníky. Tyto chodníky navazují na provedené práce v roce 2007
a na opravenou část serpentýn. V souvislosti s touto stavbou byly realizovány parkové úpravy, kterými došlo k úpravě prostranství před školou.
Tyto práce byly čistě hrazeny z městského rozpočtu. Odbor rozvoje města
by rád na tyto práce v příštím roce navázal provedením opravy povrchu
dalšího stupně serpentýn.
Město Mimoň je úspěšným žadatelem
o dotace z Operačního programu Životní prostředí
Město Mimoň na přelomu roku 2007 a 2008 podalo žádosti o dotaci na zateplení objektů Mateřské školy Eliášova a Základní školy
praktické. Oba projekty shodně vycházejí z energetických auditů Zdeňka Havláta, jejichž zpracování bylo pro město Mimoň
povinností, která vyplývá ze zákona o hospodaření s energií. Na podkladě těchto energetických auditů byly vypracovány
projektové dokumentace Ing. Petrem Liškou. Projektové dokumentace řeší u obou budov zateplení obvodového pláště, dále pak
výměnu oken a vstupních dveří, zateplení podlah a střech. V rámci projektů došlo rovněž k návrhu slunečních kolektorů, které
budou instalovány na střeše budov a budou sloužit pro ohřev teplé užitkové vody. Cílem obou projektů je snížit náklady
vynakládané z rozpočtu města na provoz budov.
Po zajištění nezbytných povolení a dokladů byla podána žádost o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí
v rámci I. a III. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace. Obě výzvy byly zaměřeny na snižování nákladů na energie
ve školských zařízeních. Obě žádosti byly podpořeny. Původně mělo již v letošním roce dojít k realizaci obou projektů, ale
z důvodu administrativní náročnosti projektů a nutnosti zajištění provozu obou zařízení ve školním roce 2008 – 2009 bude
realizace probíhat v roce 2009.
Město Mimoň se bude i v dalších letech snažit získat další finanční prostředky na realizaci zateplení u dalších budov. V současné
době, již probíhá zpracovávání energetických auditů pro další budovy a projektové dokumentace pro Domov důchodců v ulici
Pražská.
Výzva pro podání žádosti o dotace pro rok 2009
Město Mimoň vyzývá žadatele o podání žádostí pro 2009 do 31. října 2008. Žádosti se podávají na předloženém formuláři.
Formuláře jsou k dispozici na podatelně městského úřadu nebo na internetových stránkách města. K vyplněnému formuláři žádosti
musí žadatel dále předložit:
- u občanského sdružení kopii platných stanov, kopii potvrzení MV ČR o existenci občanského sdružení,
- u obecně prospěšných společností kopii zakládací listiny,
- církevní a náboženské společnosti - kopii zřizovací listiny, statutu a potvrzení Ministerstva kultury ČR o existenci žadatele,
- u příspěvkových a dalších neziskových organizací kopii zřizovací listiny,
- u obchodních společností výpis z obchodního rejstříku,
- u fyzických osob dle povahy žádosti je dokladem oprávnění k podnikání v dané činnosti,
- u fyzických osob ostatních je dokladem čestné prohlášení (dle vzoru v příloze č. 2 – k dispozici na podatelně městského úřadu
nebo na internetových stránkách města), - podrobný popis projektu,
- finanční rozvahu projektu, včetně celkových nákladů a příjmů,
- informaci, které další právnické nebo fyzické osoby se podílejí na projektu, - informaci, u kterých dalších subjektů bylo požádáno
o sponzorský dar.
Dotaci nelze poskytnout těm žadatelům, kteří nemají vyrovnané závazky vůči městu, organizacím zřízeným nebo založeným
městem.
ŘÍJEN
2008
-3-
CO VÁS ZAJÍMÁ...
Z jednání Rady města Mimoně č. 13
Z jednání Rady města Mimoně č. 14
(výňatek z jednání 16. července 2008)
(výňatek z jednání 13. srpna 2008)
Rada města Mimoně doporučila Zastupitelstvu města:
• snížit minimální cenu prodeje pozemků v centru města
na 400,- Kč/m2
• schválit rozpočtové změny na základě přidělených dotací
od Libereckého kraje:
- na opravu střechy hasičské zbrojnice o 94000 Kč
- na opravu pohotovostní místnosti hasičské zbrojnice
o 92500 Kč
- na zakoupení přetlakových dýchacích přístrojů
o 138000 Kč
- na zakoupení vyprošťovacího hydraulického zařízení
o 160200 Kč
• schválit rozpočtové změny:
- dotace na veřejně prospěšné práce o 89016 Kč
- dotace knihovna investiční dotace ze SR na realizaci
projektu VISK 3 o 40000 Kč
- veřejné informační služby knihoven o 95000 Kč
Rada města Mimoně schválila:
• nákup bezdrátového hlasovacího zařízení
• návrh znění výzvy k veřejné zakázce „Oprava vybraných
autobusových zastávek na území města Mimoně“ a seznam
oslovených uchazečů
• provedení změny dodavatele elektrické energie na společnost Centropol Energy a.s.
Rada města Mimoně doporučila Zastupitelstvu města
schválit:
• rozpočtovou změnu na dotaci ze SR z programu Podpora
úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití,
projekt „Komunikační napojení do objektu bývalých
kasáren v Mimoni“
• rozpočtovou změnu pro realizaci stavebních úprav
knihovny - 350000 Kč
Rada města Mimoně schválila:
• znění záměru prodeje majetku ve vlastnictví města
– Výstavba bytových domů u Mitexu
• Smlouvu o dílo na zajištění instalace spořícího zařízení
elektrické energie na veřejné osvětlení
• Smlouvu o dílo na realizaci 1. etapy – Obnova a restaurování „Sloupu s Matkou Boží v Mimoni“
• Smlouvu o dílo na opravu místní komunikace U Starého
nádraží
• odložit výběr dodavatele Mimoňského Zpravodaje a ukládá
zadat zářijové číslo zkušebně Tiskárně Bor s.r.o..
• posouzení alternativ pro vedení trasy Cyklomagistrála
Ploučnice v úseku mezi Mimoní a Ralskem dle přiložené
nabídky.
Z jednání Zastupitelstva města Mimoně č. 7
(výňatek z jednání 18. září 2008)
.
Zastupitelstvo města Mimoně
- schválilo:
• úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva města Mimoně, změna
se týká hlasování pomocí hlasovacího zařízení
• nabídnout bezúplatný převod povrchových úprav s příslušenstvím kolem bytových domů na Ploužnici, do vlastnictví
Městu Ralsko
• určení zastupitele města Ing. Stanislava Balouna jako
zástupce spolupracujícího při pořizování územního plánu
města Mimoň
• poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení bytovému
družstvu Mimosa ve výši 500.000,- Kč
• poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši
893.000,-Kč Mimoňské komunální a. s.
• vedení trasy „Cyklomagistrála Ploučnice" v úseku mezi
Mimoní a Ralskem podél železniční vlečky na bývalé
Hradčanské letiště, která je v majetku Libereckého kraje
• účast města na přípravě realizace protipovodňových opatření
na Panenském potoce a Ploučnici
• ROZPOČTOVÉ ZMĚNY:
• pro realizaci stavebních úprav knihovny za účelem upravení
zázemí pro zaměstnance ve výši 360tis.
• na projekt Veřejné informační služby knihoven
• opravu střechy požární zbrojnice, oprava pohotovostní
místnosti, dýchací přetlakové přístroje, hydraulické
vyprošťovací zařízení a na provozní náklady spojené
s činností v požární ochraně - byla přidělena dotace z Libereckého kraje
• dotace na restaurování sousoší Getsemanské zahrady
v Mimoni
• rekonstrukce pomníku obětem 1. světové války
• dotace Komunikační napojení do objektu bývalých kasáren
v Mimoni
-4-
• dotace ze SR na vytvoření pracovních míst v rámci veřejně
prospěšných prací
• dotace ze SFRB z programu Výstavba bytů na projekt
„Rekonstrukce a adaptace objektu č.p. 140 na p.č. 350
v k.ú.Mimoň”
• dotace ZŠ a MŠ Pod Ralskem - rekonstrukce venkovního
sportoviště
• za účelem výměny části oken v objektu Mírová 120,
Mimoň III, ve výši 1 000 000,- Kč
- neschválilo:
• žádost občanů o převod nemovitostí Letná č.p. 208, 209,
do vlastnictví města Mimoně
- projednalo, vzalo na vědomí:
• Otevřený dopis Sdružení nájemníků Letná Mimoň zastupitelům
města a uložilo starostovi města svolat pracovní jednání na téma
prodeje bytů MK a.s. .
• výroční zprávu Mimoňské komunální a.s. a schválilo výsledky
hospodaření společnosti bez výhrad.
• informaci o podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu
záchrany architektonického dědictví na rok 2009 MKČR
pro provedení I. etapy opravy Kostela sv. Petra a Pavla
v Mimoni Kaple (márnice), ve vlastnictví Římskokatolické
farnosti Mimoň a v případě přiznání dotace schválilo poskytnutí
peněžního daru na tuto opravu ve výši max. 30%
• informaci o podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu
záchrany architektonického dědictví na rok 2009 MKČR
na záchranu Zámeckého mostu v Mimoni pro Město Mimoň
• na zakoupení zařízení GPS do sl. vozidla Městské policie
zprávu o výsledku hospodaření města za období 1-6/2008
• nabídku správce konkursní podstaty spol. Falcon EU,
o možnostech získání majetku společnosti, a uložilo starostovi
vést dále jednání se správcem konkursní podstaty o odkupu
pozemků a akcií nemovitého majetku spol. Falcon EU a.s.
ŘÍJEN
2008
OZNÁMENÍ
Pozvánka na setkání seniorů
Pozvánka na další tradiční setkání seniorů konané dne
8.10.2008 ve 14,30 hod. v ZK Mitop. Tombola, soutěže,
tanec.
Poradní dny
Poradní den pro zdravotně postižené a seniory se koná
9.10.2008 od 10.00 do 12.00 hod. v Centru pro seniory /dolní
sídliště/. Zároveň je možno si koupit baterie do sluchadel.
Informace podává Jaroslava Kubištová.
Kalendář Gymnázia Mimoň
na rok 2009
Pro rok 2009 připravili studenti gymnázia kalendář
s ekologickou tématikou. Najdete zde informace o sběrných
dvorech, třídění odpadu, chráněných územích a důležitá
telefonní čísla. Fotografie v kalendáři jsou zaměřeny
na krásná místa, na skládky ve městě a okolí. Některé
z obrázků jsou fotomontáže, kterými studenti chtějí upozornit
na nevhodné „zkrášlování města“ - doufáme, že se nestane
realitou. Kalendář bude v prodeji v gymnáziu a informačním
centru.
Mimoňské trhy
Pravidelné prodejní trhy se budou konat 17.10.2008 na nám.
1.máje.
Zastupitelstvo města
Další pravidelné jednání je stanoveno na 23.10.2008 v Domě
kultury Ralsko od 16,30 hod.
Změna jízdního řádu
dovolte mi, abych Vás informoval o připravené drobné změně
jízdního řádu linky 260006 Mladá Boleslav – Bělá pod
Bezdězem – Mimoň s platností od neděle 28. září 2008.
Na této lince budou uspíšeny všechny tři spoje z Mimoně
do Mladé Boleslavi o 5 minut, nově tedy budou vyjíždět
z výchozí zastávky Mimoň, Žitavská ve 4:30, 12:30 a 20:30
a v celé trase tedy pojedou o 5 minut dříve. Důvodem
k časovému posunu jsou připomínky cestujících z Průmyslové zóny v Zalužanech, kteří mají nedostatek času
k přípravě a docházce do místa výkonu svého zaměstnání.
Jan Holub, referent pravidelné osobní dopravy
Pozvánka do klubu Cvrček
Dům dětí a mládeže „Vážka“ Mimoň zve všechny rodiče
na mateřské dovolené a jejich ratolístky do otevřeného klubu
Cvrček. Klub je otevřen každé pondělí a úterý od 9,00
do 11,00 hod, každou středu pak je od 9,00 do 10,00 hod.
cvičení rodičů s dětmi. Vstupné 10,- Kč/hodina. Více
informací získáte na tel.: 487 868 688, nebo na e-mailové
adrese: [email protected]
Poděkování
Děkujeme pí. Borůvkové, sl. Pípalové a p. Starému za pomoc
a podporu při zasedání zastupitelstva města Mimoň ze dne
19.06.2008 ve věci náhrada škody poškozeného majetku dne
25.6.2007 na Sídlišti pod Ralskem.
Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů města Mimoně děkuje Všem níže
vypsaným sponzorům za jejich pomoc při pořádání oslav
140 let založení SDH Mimoň.
Město Mimoň, Servis elektrického zařízení Vlk Jiří,
Řeznictví Staněk – Česká Lípa, Hřebčín Pavlin Dvůr – Picek
Milan, HITO spol. s r.o. – Jechoutek Jiří, Restaurační
a stavební činnost – Plíva Jaromír
Prodejna klempířských prvků – ARCOS s.r.o., Autodoprava
a autoservis – Jonáš Zdeněk, VLS s.p. - divize Mimoň,
Johnson Controls– Stráž pod Ralskem, Zámečnické práce
– Mužík Michal, Klempířské a pokrývačské práce – Beran J.
a Moravec J., Stavebniny K2B – Mimoň, Odvoz fekálií
Mimoň – Špaček Jiří, Výroba palet – Cichák Václav, Prodejna
a servis jízdních kol – Kaiser Gerhard, Štípák Josef, Obklady
a dlažby – K+M, Elektro -Titěra a Bárta, Čerpací stanice
plynu KORO - Kořínek Vladimír, Hřebčín Mimoň
- ing. Pulec, Stavební práce a autodoprava – Špaček Jaroslav,
Truhlářské práce – Páv Kamil, Vlček Luděk, Klempířské
práce – Strachota Martin, Stavební práce – ing. Kolenec
Martin, Stavebniny Mimoň – Hampejsovi, Stavební práce
– Zikmund, Odtahová služba Dobranov - Lahučky Marcel,
Drinks Union a.s. Ústí nad Labem, Sběrné suroviny
– p. Pavelka
Všem sponzorům děkujeme SDH Mimoň
Poděkování
Narozené děti
Odbor kultury MěÚ Mimoň děkuje sponzorům tanečního
country večera v DKR, což jsou:
Ing. Miloš Tita, kandidát do Senátu
Elektro - Železářství Aleš Rampas, Mimoň
Adam Müller
Sára Foktová
Kevin Bendig
ŘÍJEN
2008
-5-
KULTURA
Kino Ralsko bude promítat:
MUMIE 3: Hrob Dračího císaře
Neděle 5. října od 15,00 hod.
Vstupné 59 Kč, 111 min, DABING
Dobrodružný film. Vojáky mocného čínského vládce
společně s jejich pánem proklela do hliněné krusty zhrzená
a oklamaná čarodějka. Naneštěstí na tento neobvyklý hřbitov
zavátý prachem a časem narazí syn dobrodruha Ricka
O´Connella, který je stejně zbrklý jako jeho otec.
Neopatrností spustí řetězec událostí, na jejímž konci bude
obživlá mumie Dračího císaře, která má jediný cíl - ovládnout
celý svět.
TEMNÝ RYTÍŘ (BATMAN)
Úterý 7. října od 19,00 hod.
Vstupné 65 Kč, 152 min., titulky
Pokračování filmu „Batman začíná“. Batmanův boj se
zločinem je čím dál tím riskantnější. Temný hrdina se proto
spojí s poručíkem Jimem Gordonem a právníkem Harvey
Dentem, aby s jejich pomocí zbavil město Gotham City
několika nebezpečných zločineckých organizací i proti
Jokerovi.
HRANICE SMRTI
Pátek 10. října od 19,00 hod.
Vstupné 59 Kč, 108 min., titulky
Do 18 let nevhodné!
Horor. Zapomeňte na Saw a Hostel. Přichází Hranice smrti.
Další filmový masakr, krutá podívaná jen pro silné žaludky,
téměř dvě hodiny napětí a strachu. Parta zlodějů prchá
s ukradenými penězi přes hranice. Na chvíli zakotví ve starém hostinci, kde narazí na podivínského chlapíka a jeho
rodinu, která se zde skrývá. Z obyvatel zapadlé putyky se
vyklubou fanatičtí neonacisté se sklony ke kanibalismu.
SIROTČINEC
Pátek 17. října od 19,00 hod.
Vstupné 65 Kč, 105 min., titulky
Do 12 let nevhodné!
Mysteriózní thriller. Laura koupila sirotčinec, ve kterém
strávila své dětství, a spolu se svým manželem ho chtějí
opravit a znovu otevřít pro nemocné a invalidní děti. Toto
nové prostředí však probouzí u jejich syna zvláštní
představivost... ale je to jen představivost? Oblíbené hry
s neviditelnými kamarády končí zmizením syna. Laura
neváhá požádat o pomoc parapsychologa. Záhadu, kterou je
dům obklopen, musí za každou cenu odhalit.
MAMMA MIA!
Úterý 21. října od 19,00 hod.
Vstupné 59 Kč, 108 min., titulky
Muzikál. Idylický řecký ostrov, holka na vdávání, jedna
potrhlá matka, tři potenciální otcové a nesmrtelná ABBA.
Tuto divadelní muzikálovou show obsahující všechny
zmíněné ingredience vidělo v osmi různých jazykových
verzích přes 30 miliónů lidí. Tvůrci původního muzikálu se
"své dítě" rozhodli pojmout jako celovečerní film. A aby
Mamma Mia! na stříbrném plátně dostala punc
mimořádnosti, obsadili do hlavních rolí vynikající Meryl
Streep a Pierce Brosnana.
VALL-I
Neděle 26. října od 15,00 hod.
Vstupné 75 Kč, 103 min., DABING
Animovaný rodinný film. VALL-I je poslední robot na planetě Zemi, kterého tu lidstvo zanechalo, aby ji vyčistil.
Po sedmi stech letech ale trpí jistou drobnou poruchou
– vyvinula se u něj osobnost. Osamělý a romantický VALL-I
sní o tom, že se jednoho dne setká s někým dalším, že
v životě musí existovat něco víc než jen monotónní každodenní práce. To se mu nakonec splní, když se setká s robotkou
jménem EVA, která na Zemi přistane.
MÁJ
Pátek 31. října od 17,00 hod.
Vstupné 75 Kč, 76 min.
Filmová báseň. Výpravný historický film režiséra
a kameramana F. A. Brabce vznikl na motivy stejnojmenné
básně K.H. Máchy. Filmový Máj je příběhem Kata (Jan
Tříska), který se vrací po sedmi letech do svého kraje. Tento
podivný vypravěč nám postupně odhaluje strhující příběh
o milostném trojúhelníku dvou mužů a jedné dívky.
Neil Simon: VSTUPTE!
Pátek 24. října od 20,00 hod.
Divadelní komedie o nekončících patáliích dvou klaunů
na penzi. Willie Clark a Al Lewis - slavné komické duo
z éry vaudevillu. Po jedenácti letech se mají opět sejít a pro
televizi natočit nejzdařilejší číslo - je to vlastně jejich
labutí píseň. Staří páni se ale nemohou stále dohodnout,
ačkoliv se vpodstatě mají rádi, vzájemně se jen dráždí
a vůbec není jisté, jak to s oběma tvrdohlavci nakonec
dopadne.
V hlavní roli Petr Nárožný, Ladislav Mrkvička, Jan
Čenský a Libuše Švormová.
Vstupné 190 Kč. Při odběru 10 a více vstupenek cena
á 170,- Kč. Předprodej vstupenek od 1. října v městské
knihovně a infocentru.
-6-
ŘÍJEN
2008
KULTURA
COUNTRY ZÁBAVA
Sobota 4. října od 19,00 hod. Vstupné 70 Kč. Vstupenky
jsou slosovatelné! Hrají: Kliďánko a liberecká Sešlost
Dům kultury Ralsko - Mimoň
Taneční zábava pro seniory
Středa 15. října od 15,00 hod.
Dům kultury Ralsko - Mimoň
Vstup zdarma! Srdečně zve SPOZ
HALLOWEEN 2008
-
která kniha z naší knihovny se Vám nejvíce líbila
nebo Vás nejvíce zaujala ?
- která kniha Vám v naší knihovně chybí ?
Anketní lístky si mohou čtenáři vyzvednout od 6.10.2008
v knihovně a vyplnit je buď na místě nebo je vyplněné
odevzdat do konce října 2008. Na základě Vašich odpovědí
se pokusíme vytvořit seznam nejoblíbenějších a nejžádanějších knih, podle kterého budeme postupně doplňovat
knihovní fond.
Dalším zpestřením října v knihovně bude „Klubko přátel
knihy“. Toto klubko vznikne svazováním provázků, které si
návštěvníci knihovny přinesou .
V naší knihovně se Týden knihoven protáhne jako v loňském
roce do celého měsíce října. Těšíme se na Vaší návštěvu.
Jesínková Miroslava, dětské oddělení
Halloweenské dílny
20. – 22. října
- vždy 15,00 – 17,00 v DDM Vážka
- podzimní dílničky se strašidelnými tématy
Halloweenský karneval pro ZŠ, MŠ a ŠD
Čtvrtek 30. října
- 9-10,30 a 13,30-15,30 v Domě kultury Ralsko
- tradiční strašidelné soutěžení, zábava a tancování pro
nejmenší
Strašidelné putování Zámeckým
parkem
Sobota 1. listopadu
Start a registrace od 9,00 do10,30 hod. v letním kině,
putování bude ukončeno v 11,00 hod. (plná kartička
s razítky bude sloužit jako volná vstupenka pro 1 dítě
a 1 dospělého na večerní diskotéku v DKR)
Podvečerní strašidelný lampiónový
průvod Sraz v 17,30 hod. u zámeckého
mostu
(povinné masky, kvílení, skučení, blikání, chřestění
řetězy …)
Strašidelná diskotéka
Dům kultury Ralsko cca 18,00 hod.
Dětská strašidelná diskotéka (plná kartička s razítky
slouží jako volná vstupenka pro 1 dítě a 1 dospělého,
ostatní vstupné 20,- Kč)
Týden knihoven v Městské
knihovně v Mimoni
6. - 9. října 2008
Členský příspěvek pro nově registrované čtenáře na 1 rok
ZDARMA
8. října od 16 hod. beseda s Mgr. L. Smejkalem
Téma: Mimoň 1618 - 1648 ( Mimoň za Třicetileté války)
--------------------------------------------V týdnu od 6.10. do 12.10. 2008 probíhá 12. ročník
celostátní akce Týden knihoven. Jako každý rok tak i letos
se této akce zúčastní naše dětské oddělení. V dopoledních
hodinách budou probíhat besedy pro děti z mateřských
i základních škol. Pro děti z mateřských škol je připravena
beseda ve formě povídání o knížkách, prohlídka knihovny
a výroba záložky do knihy. Pro školáky je připravena beseda
na téma „ Kde se vzala kniha? V rámci Týdne knihoven bude
probíhat anketa, která bude mít dvě otázky
ŘÍJEN
2008
Nové knihy
Albrecht z Valdštejna a jeho doba: Praha, Senát
Parlamentu České republiky, Valdštejnská jízdárna
15. 11.2007 - 17. 2. 2008: průvodce výstavou (Fučíková,
Eliška)
Boty: oslava lodiček, sandálů, pantoflíčků & spol. (O'Keeffe,
Linda)
Hlubinná bouře (Child, Lincoln) Bývalý námořní lékař
Crane se vydává do tajného podmořského zařízení, které
zkoumá objevené zbytky bájné Atlantidy a jehož pracovníci
začnou trpět podivnými nemocemi
Indiana Jones: kompletní filmový průvodce (Luceno,
James)
Její královská výsost (Steel, Danielle) Mladá lichtenštejnská princezna se bude muset rozhodnout mezi láskou
a povinností vůči rodu a zemi
Kastrátka (Lorentz, Iny) V renesanční Itálii 16. století se
mladičká Giullia musí vydávat za chlapce, aby jí dovolili
zpívat na mších
Modrá zóna (Gross, Andrew) Katin otec se zapletl
s drogovými kartely a raději přijímá nabídku na svědeckou
výpověď a zařazení do ochrany svědků. Kate tak přes rok
nevěděla, kde její rodina je. Teď však chce někdo zabít ji a její
otec je nezvěstný
Odvetný úder (DeMille, Nelson) Pánský luxusní klub
bývalých vojenských důstojníků a vysoce postavených
úředníků plánuje pomstu za 11. září 2001. Vyvolat mohou
i celosvětovou politickou krizi
Pohádkář (Nesvadbová, Barbara) Oblíbená hrdinka Klára
se ocitá v mileneckém trojúhelníku
Rodová znamení (Huston, Nancy) Čtyři generace jedné
rodiny ve výpovědích a pohledem šetiletých dětí se vrazí
zpětně až ke 2. světové válce
Utajená obrana železné opony: československé opevnění
1945-1964 (Dubánek, Martin)
-7-
KULTURA
DDM Vážka otevírá v roce 2008 - 2009
Estetické ZÚ
Výtvarná dílna
- Malba, kresba, koláž, modelování,
aranžování, ruční práce, drhání…
Keramická dílna
- práce s keramickou hlínou, vlastní
výrobky…
Divadelní kroužek
- dramatická výchova, výroba kostýmů
a kulis…
Kuchařská dílna
- vaření, pečení, základy stolování…
Hudební dílna
- hraní na nástroje, zpěv, vlastní
tvorba…
Přírodovědné ZÚ
Chovatelský kroužek
- péče o zvířata, přímý kontakt
se zvířaty…
Mladý zdravotník
- základy první pomoci, anatomie
člověka, praktické nácviky na figuríně, praxe s reálnými materiály…
Pravidelné kurzy a semináře
Výtvarná dílna - 1x za měsíc, různé
výtvarné techniky, práce s přírodními
materiály…
Sebeobrana pro ženy - 1x za měsíc,
vždy v sobotu 9,00 – 12,00, přihlášky
přijímáme již nyní, počet míst je
omezen
Sportovní víkend - 1x za 2 měsíce,
zaměření na pohyb, různé sportovní
hry, pomůcky, vždy sobota až neděle
Sportovní ZÚ
Šachy
- základy hry, turnaje, účast
v soutěžích…
Sport pro všechny
- cykloturistika, turistika, míčové hry,
základy dopravní bezpečnosti,
tábornické dovednosti…
Aerobik
- pohybové sestavy, posilování,
strečink…
Break dance
- moderní taneční sestavy, strečink…
Gymball – aerobik
- cvičení na gymnastických míčích,
posilování…
Fotbal
- mladší žáci, starší přípravka
Country tance
- výuka country tanců, taneční sestavy,
vystoupení…
Mažoretky
- pro dívky 7 – 11 let, pohybové
sestavy při hudbě, vystupování na
veřejnosti, přehlídky…
Karate
- bojové umění, styl života…
Basketbal
- pro mládež 13 – 20 let
Kroužek bojových umění
- pro mládež nad 16 let, ultimatní
zápasy, základy bojových stylů Thai
Box a brazilského Jiu Jitsu
Sebeobrana pro dospělé
- certifikovaný kurz
Kluby a otevřené kluby
Cvrček
- klub pro rodiče s dětmi od 1 roku
Stolní fotbal
- otevřen kdykoli po dohodě
Deskové hry
- otevřen kdykoli po dohodě
Eko klub
- vše kolem životního prostředí, dotazy,
problémy, rozhovory, kontakty…
Klub Hawai
- otevřen kdykoli po dohodě, televize,
DVD, video, oslavy narozenin,čajíčky,
kafíčko…
Točení na kruhu
- otevřen kdykoli po dohodě
Textilní dílna
- otevřen kdykoli po dohodě, rady,
pomoc, návrhy…
Cvičení na strojích – rotoped,
eliptical, posilovací lavice, otevřeno
kdykoli po dohodě, vstupné 20,- Kč
PC klub
- otevřen každý pracovní den
14,00 – 16,00
Jazykové ZÚ
Anglický jazyk
Německý jazyk
pro děti mladšího
} školního
věku
Zájmový útvar nemusí být pro nedostatek přihlášených zájemců otevřen.
Veškeré informace o zájmových útvarech, přihláškách a pořádaných akcích se dozvíte na adrese:
DDM Vážka, Letná 236, 417 24 Mimoň, email: [email protected], tel.: 487 868 688, 774 202 059.
Kalendář akcí DDM Vážka do konce roku 2008
ŘÍJEN
12. 10.
20.-22. 10.
30. 10.
19. 10.
Výtvarná dílna, 9,00 – 12,00
Halloweenské dílny, 15,00 – 17,00
Hall. karneval pro MŠ a ŠD, 9,00 – 10,30 a 13,30 – 15,30
Podzimní Mimeko
DDM
DDM
DKR
Skautský dům
DDM Vážka
DDM Vážka
DDM Vážka
DDM + Junák
Zámecký park
DDM
DDM
DDM
DDM
Odbor kultury + DDM
DDM Vážka
DDM Vážka
DDM Vážka
DDM Vážka
DDM
DKR
DDM
DDM Vážka
DDM Vážka
DDM Vážka
LISTOPAD
1.
9.
30.
11.
11.
11.
11.
11.
Halloween
Výtvarná dílna
Výtvarná dílna
Keramické dílny pro ZŠ a MŠ
Šachový turnaj mládeže
PROSINEC
3.
4.
15.-17.
-8-
12.
12.
12.
Mikulášská nadílka u Cvrčků
Mikulášská nadílka pro MŠ a ŠD
Tradiční české Vánoce
ŘÍJEN
2008
HISTORIE
Přečetli jsme si v kronice města
Betlémská výzva
1946: Rakouský hrabě František Hartig žádal o povolení
pobytu v Mimoni za účelem převezení svršků do Rakouska.
Žádost Hartiga vyřídila bezpečnostní komise.
1947: Provoz lomu na Ralsku byl zastaven na příkaz vojenské
správy (na žádost města Mimoně).
1950: Zemřela nejstarší občanka města Mimoně Barbora
Chautková ve Šluknově, téměř stoletá. 1957: v Mimoni byla
úroda hub hlavně hříbků na podzim 1957 pro trvalé chladné
a deštivé počasí malá. Ve Lvové u Jablonné v Podj. byl však
počátkem měsíce října nalezen křemenáč vážící 2,60 kg,
průměr hlavy 33 cm, v obvodu měřil 1m.
Dne 10. října 1956 jednala rada MNV opětovně o znovuzřízení městského musea v Mimoni nebo pamětní síně, a tato
jednání opakovala ještě 17. října 1956. Na sdělení s. Vojtíška
z okresního musea v České Lípě, že počet museí se omezuje
na zemské, krajské a okresní, bylo od jeho znovuzřízení radou
MNV upuštěno. Musejní sbírky, pokud se zachovaly
z revolučního roku 1945, byly odevzdány Okresnímu museu
v České Lípě.
Zpracování kroniky města Mimoně se v roce 1968 ujal
Václav Vitáček, narozený 10.10.1909, bytem v Mimoni.
Odbor kultury města Mimoně by rád navázal na tradici výstav
mimoňských betlémů. Budou osloveny školy, občanská
sdružení a zájmové organizace, zda se nechtějí prezentovat
vlastními výrobky na plánované prosincové výstavě betlémů.
Velikost, tvar, materiál nebo zpracování není nijak určeno.
Záměrem je dát dohromady co nejpestřejší expozici. Místo
výstavy bude vybráno podle množství přihlášených betlémů.
Mimoňští občané se také mohou samozřejmě zúčastnit!
Pokud máte někde na půdě starý betlém (který byste byli
ochotni zapůjčit) nebo naopak chcete vyrobit nějaký nový
a svou tvořivostí se pochlubit, zajděte prosím do Městské
knihovny ve Svébořické ulici, kde se dozvíte podrobnosti
nebo můžete využít kontakty:
tel. 487 805 003, e-mail: [email protected]
Uvítáme i jakékoliv jiné informace týkající se historie
mimoňských betlémů – staré plakáty, fotografie …
Rekonstrukce vlakového
nádraží dokončena
Projekt, vypracovaný společností CODE v roce 2005, řešil
kompletní rekonstrukci výpravní budovy. Tento projekt byl
postupně přepracován a uzpůsoben dnešním požadavkům
ČD. Stavební práce první etapy začaly v květnu 2007 a byly
dokončeny v září 2007. V této části oprav byla demontována
střešní krytina a nahrazena novou krytinou Bramac, se všemi
náležitými doplňky. Krov byl z části vyměněn a ošetřen proti
dřevokazným houbám a plísním. Začala též postupná výměna
výplní otvorů a rekonstrukce poničené cihelné a pískovcové
fasády. Tyto práce byly dokončeny v druhé etapě, která trvala
od března do září 2008. Venkovní okna a dveře jsou nyní
z plastových profilů. V interiéru byly značné úpravy hlavně
ve veřejně přístupných místnostech. Je provedena nová
elektroinstalace silnoproudá i slaboproudá, rozvody ZTI, ÚT,
vzduchotechnika. Původní podlahy byly odstraněny a nahrazeny zateplenými s hydroizolací. Pro cestující je zde bezbariérová čekárna s novým sociálním zařízením. Perónní
přístřešek byl zkrácen a plechovou krytinu nahradila nová
z OSB desek a krycí fólie. Dále byla ubourána část směřující k
překladišti a také v minulosti necitlivě přistavěná kulturní
místnost. Tím se zde vytvořilo odpočinkové místo pro hosty
místní restaurace a přímý přístup na krytý perón. Výpravní
budově se tak navrátil její původní vzhled. Staré pevněné
plochy jsou nahrazeny zámkovou dlažbou, která navazuje na
původní asfaltovou příjezdovou komunikaci. Vše umožňuje
přístup imobilním občanům. Objekt má nově vybudovanou
kanalizační a vodovodní přípojku.
Dne 18.9.2008 bylo nově opravené nádraží slavnostně
otevřeno. Celková cena oprav činila 13 286 000,- Kč.
Investorem byly České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222,
Praha 1.
ŘÍJEN
2008
-9-
POLICIE
Z činnosti obvodního oddělení Policie ČR
V souvislosti s konáním Mimoňských válek policisté zaznamenali dvě vážnější zranění. K prvnímu došlo v sobotu 23.8.2008
krátce po 16. hodině v obci Ploužnice. Třináctiletá dívka tu přebíhala bez rozhlédnutí místní komunikaci mezi vozidly jedoucími
ve směru od letiště. V kritickou chvíli vyběhla zpoza zaparkovaného dodávkového vozidla přímo do jízdní dráhy osobnímu
vozidlu výrobní značky Alfa Romeo. Jeho řidič už nestačil pro krátkou vzdálenost zastavit a s chodkyní se střetl. Přivolaný lékař
zhodnotil její zranění jako těžké. Řidič uvedeného vozidla nebyl pod vlivem alkoholu a na nehodě nenese vinu. K druhému zranění
došlo rovněž v sobotu 23.8.2008 kolem 17. hodiny a to za dosud nezjištěných okolností přímo v prostoru letiště. Zde na travnaté
ploše sedmadvacetiletý motocyklista na stroji Yamaha 250 najel čelně do boku osobního vozidla výrobní značky Subaru. Přitom
utrpěl otřes mozku a zlomeninu pánve.
V sobotu 15.9.2008 kolem 5,35 hodin na silnici v katastru obce Ploužnice způsobil nehodu 27 letý řidič osobního vozidla značky
Hyundai Lantra. Viník nehody jedoucí ve směru od Kuřívod na přímém přehledném úseku vlivem nepřiměřené rychlosti ztratil
kontrolu nad svým vozidlem a zezadu narazil do jedoucího nákladního vozidla značky Fiat Ducato. Přivolaní policisté mu pak
v dechu naměřili 2,12 promile alkoholu. Při nehodě naštěstí nebyl nikdo zraněn. Hmotná škoda na vozidlech činila 40 tisíc korun.
Řidič vozidla Hyundai Lantra se již v této souvislosti zodpovídá z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Neznámý sprejer si vybral za svůj cíl základní školu na Sídlišti pod Ralskem v Mimoni. Spreji různých barev nastříkal
na obvodových zdech a prosklených částech budov ZŠ nápisy a znaky. Škola není jedinou budovou v Mimoni, která byla
takto označkována. Pokud policisté zjistí pachatele, bude se zodpovídat z trestného činu poškozování cizí věci formou sprejerství.
Za to se může dostat až na jeden rok do vězení.
Policii známý pachatel provedl vloupání, po vypáčení krycí kovové mříže na okně a následném rozbití skleněné výplně do chatky
Kynologické organizace v Mimoni, kde odcizil výcvikové pomůcky. Nyní se zodpovídá z trestného činu krádež, za který mu hrozí
trest odnětí svobody až dvě léta.
Npor. Skála, zástupce vedoucího
Základní informace a postupy jednání
při mimořádných událostech pro obyvatelstvo
Nejčastější druhy mimořádných událostí:
- požáry, lesní požáry
- dopravní nehody
- rozsáhlé havárie v dopravě
- extrémní situace způsobené rozmary počasí
- povodně, záplavy
- úniky nebezpečných látek
- onemocnění většího počtu osob, epidemie
- hromadné nákazy zvířat
- nálezy podezřelých zavazadel
- výhružky o uložení nebezpečných zásilek, výbušnin atp.
Nahlášení mimořádné události
Než začnete volat na tísňová čísla, ujistěte se, že jste
udělali všechno pro své bezpečí (dostatečná vzdálenost
od požáru nebo od vozidel přepravující nebezpečné látky,
místo mimo silnici při dopravních nehodách apod.)
Kam správně nahlásit mimořádnou událost:
150 - Hasiči ČR
155 - Zdravotnická záchranná služba
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka integrovaného záchranného systému
(Na tísňová čísla lze volat 24 hodin denně!)
Jak správně nahlásit mimořádnou událost:
CO SE STALO, KDE SE STALO a KDO VOLÁ.
Nepokládejte telefon jako první pro případ, že by se Vás
operátor/dispečer potřeboval ještě na něco zeptat.
Příklad: "Hlásím požár rodinného domku na ulici
Mimoňská 123 v Mimoni, z 2. patra vychází hustý dým
a šlehají plameny. Jmenuji se Kvído Arnošt (jde-li to,
doplňte i číslo z kterého voláte).”
POZOR - zneužití všech tísňových linek je trestné !!!
-10-
Z činnosti mimoňských
dobrovolných hasičů
Dne 26.08.2008 ve 04:23 hodin byl pomocí sirén vyhlášen
požární poplach. Po telefonické domluvě s operačním
důstojníkem z HZS Česká Lípa, jsme byli vysláni k požáru
haly v Zákupech. Jednotka vyjela s CAS 24/Š 706 RTHP
v počtu 1+5. Po příjezdu na místo zásahu jsme byli velitelem
zásahu požádáni o vystřídání útočných proudů. Z důvodu
silného zakouření prostorů haly bylo nutné nasadit dýchací
techniku. Na místě dále zasahovali jednotky z HZS Česká
Lípa, SDH Česká Lípa, SDH Zákupy, SDH Dobranov a SDH
Nový Bor. Po likvidaci požáru se jednotka z Mimoně vrátila
zpět na základnu.
V neděli 07.09.2008 v 09:53 hodin byl vyhlášen požární
poplach. Operačním důstojníkem z HZS Česká Lípa, nám byl
ohlášen požár budovy určené k demolici v obci Ploužnice.
Jednotka vyjela s CAS 24/Š 706 RTHP - 1+3, s CAS 32/Tatra
148 - 1+2 a s CAS 32/Tatra 148 - 1+3. Po příjezdu k místu
události byl rozvinut jeden hasební proud "C". Pro snadnější
lokalizaci požáru jsme použili nastavovací žebřík a požární
sekeru. K tomuto zásahu se dostavila jednotka z HZS
Jablonné v Podještědí a Policie ČR z Mimoně. Po likvidaci
ohně a závěrečném průzkumu se jednotka vrátila zpět na
základnu.
08.09.2008 v 18:48 hodin nám hlídka městské policie
z Mimoně nahlásila požár dutiny stromu na náměstí 1. Máje
v Mimoni. Jednotka vyjela s CAS 24/Š 706 RTHP v počtu
1+5. Před našim příjezdem hlídka MP použila práškový
hasicí přístroj, kterým zamezila šíření plamenů. Naše
jednotka nasadila útočný proud "C" a provedla dohašovací
práce.
ŘÍJEN
2008
INZERCE
ŘÍJEN
2008
-11-
INZERCE
Bělá pod Bezdězem
Z důvodu navýšení výroby
v letech 2008/2009
HLEDÁME
spolupracovníky do
výrobních provozů.
Náborové infoschůzky
každé pondělí v sále
hotelu Beseda v Mimoni
od 12:00 do 14:00.
-12-
ŘÍJEN
2008
INZERCE
ŘÍJEN
2008
-13-
INZERCE
-14-
ŘÍJEN
2008
INZERCE
ŘÍJEN
2008
-15-
INZERCE
Mé curiculum vitae
Věk 51 let, vzdělání vysokoškolské
Rozvedený, syn Tomáš.
V současnosti zaměstnán jako vrchní komisař
požární ochrany na Generálním ředitelství
hasičů v Praze.
14 let působím jako zastupitel obce Ralsko,
osmý rok jako člen zastupitelstva Libereckého
kraje a výboru pro dopravu.
V Senátu bych chtěl přispět především k:
• řešení postavení hospodářsky slabých oblastí
• řešení dopravní situace v kraji
• zjednodušení legislativního procesu a
odstraňování administrativní náročnosti ve styku
mezi státními orgány a občany či podnikateli
• návratu Senátu jeho původní činnosti určené
Ústavou
• zachování správy věcí veřejných (zdravotnictví,
školství, bezpečnost) v rukou státu nebo
samosprávy a znemožnění čisté
komercionalizace této správy (tyto činnosti se
nesmí stát pouze „zbožím")
• přenosu praktických zkušeností z regionu do
zákonodárného procesu
Milí spoluobčané,
dovoluji si vás tímto způsobem oslovit jako ty, kteří svým rozhodnutím v podzimních
volbách stanoví, kdo bude reprezentantem našeho kraje v Senátu. Vím, že to nebude lehká
volba. Senát je mnohdy vnímán jako nepříliš prospěšná instituce, na druhé straně se
o vstup do něj ucházejí známé a vyprofilované osobnosti. Komu dát přednost?
Tato druhá komora Parlamentu může mít nezanedbatelný vliv na tvorbu
legislativního procesu a schvalování zákonů, je samozřejmou snahou všech politických
subjektů mít v této komoře své zastoupení. Dle mého názoru současné složení Senátu
a výsledky jeho práce nejsou v souladu s jeho úlohou, deklarovanou v ústavě. Mnohdy se
utápí v rétorických cvičeních, jím předkládaná oponentura zákonů předložených
Sněmovnou je neadekvátní a neodborná. Vlastní předkládané návrhy nových zákonů,
či úprava zákonů stávajících se většinou týkají okrajových oblastí a veřejností jsou mnohdy
stěží vnímány. Přenášením praktických poznatků ze svých obvodů do legislativního
procesu členové senátu také nevynikají. Aktivnější jsou pouze při lobbingu za vlastní
volební obvod, což není na škodu, ale týká se to jen konkrétních případů a mnohdy to
nesouvisí s obecným zlepšováním života v daném regionu, nýbrž jen se získáním financí
z veřejných prostředků pro úzké skupiny.
Je mým cílem pokusit se tyto negativní trendy změnit a společně s podobně
smýšlejícími vrátit Senátu činnost, která mu náleží. Chci tímto požádat všechny, jímž jde
o prosperující parlamentní demokracii v naší zemi, aby překonali nevůli a přišli k volbám.
Děkuji.
-16-
ŘÍJEN
2008
INZERCE
Rozhovor s Mgr. Oldřichem Němcem, kandidátem do Senátu
Proč chceš kandidovat do Senátu?
Vážím si nabídky SDŽ - Strany
důstojného života, která mě oslovila
s tím, zda bych neměl zájem za ní
kandidovat jako nezávislý do Senátu
v senátním volebním obvodě č. 36
Česká Lípa. Své mnohaleté zkušenosti
z práce ve veřejné správě, ať již ze státní
správy nebo z komunální sféry
zastupitele města, ale také poslance
Parlamentu ČR v minulém volebním
období 2002 2006, bych chtěl a mohl
využít v práci v Senátu.
Program SDŽ je mi blízký, a i to je
jeden z důvodů, proč jsem o nabídce
velmi vážně uvažoval, a nabídku, která je pro mne současně výzvou, nakonec přijal. Volební program SDŽ Strany
důstojného života občané najdou na www.stranadustojnehozivota.cz.
Budu tedy kandidovat jako nezávislý kandidát na kandidátce Strany důstojného života, jejíž činnost podporuje také
Miloš Zeman. I proto mne nabídka oslovila a přijal jsem ji, protože si Miloše Zemana velmi vážím.
Byl jsi mnoho let členem ČSSD. Není to tak trochu tvoje odplata Jiřímu Paroubkovi za tvé vyškrtnutí
z kandidátky ČSSD před parlamentními volbami v roce 2006 ?
Na tu nechutnost současného předsedy sociální demokracie jsem již dávno zapomněl, a kandidát ČSSD je pro mne
jako kterýkoliv jiný protikandidát. Nejdu tedy do těchto voleb „natruc". Jdu však do voleb s vědomím, že je minimálně
jeden kandidát, který má lepší startovací pozici, a může být vážným soupeřem. Nicméně volby jsou volná soutěž a jdu
do toho s vědomím, že vyhrát může pouze jeden.
Jinak v ČSSD mám dodnes spoustu přátel, se kterými si čas od času voláme a píšeme. S některými se občas i vídám
osobně. Je to fajn, když víte, že ne všichni sdílejí názor svého arogantního předsedy.
Jaká je tvoje představa o práci v Senátu ?
Pokud budu občany zvolen, ve své práci v Senátu, kromě rozhodování o zákonech ČR, se chci zaměřit především
na oblast veřejné správy. Je samozřejmostí, že moje hlavní kancelář by byla v sídle senátního volebního obvodu v České
Lípě, kde bych měl stanoven jeden pevný den v týdnu pro návštěvy veřejnosti, pravděpodobně pondělí.
Senátní volební obvod Česká Lípa patří do Libereckého kraje, který stále ještě není plnohodnotným krajem
v oblasti veřejné správy. Týká se to Policie ČR, soudů a dalších institucí, kdy např. Policie ČR Semily spadá pod krajské
ředitelství Hradec Králové, zatímco ostatní tři okresy jezdí do Ústí nad Labem. Je třeba změnit zákon č. 36/1960 Sb.,
o územním členění státu, a několik dalších zákonů.
Co se týká práce ve výborech, dokáži si představit svoje uplatnění ve Výboru pro hospodářství, zemědělství
a dopravu nebo Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.
Myslíš si, že Senát za těch dvanáct let svoji existenci obhájil ?
Jsem přesvědčen, že Senát svoji existenci obhájil. Senát má svoje nezastupitelné místo mezi ústavními institucemi.
Je nejen pojistkou demokracie, jak se někdy již omšele říká, ale je zejména tím druhým subjektem, který má možnost
posuzovat a případně vracet zákony.
Možná by sám Senát a jeho senátoři mohli trochu více přispět k prezentaci Senátu jako instituce. I když o mnohých
senátorech není slyšet právě tak jako o některých poslancích.
Jaké je tvoje krédo do voleb ?
Kde můžeš pomoci, pomož. Kde ne, nepřekážej.
Mojí životní filozofií je „Žít tak, aby po mně něco zbylo. Žít tak, abych se mohl ostatním podívat do očí."
Chceš něco vzkázat občanům našeho města a blízkého okolí?
Chci jim hlavně vzkázat, aby využili svého volebního práva a přišli k volbám. Zejména pokud chtějí změnu.
A pokud mi dají svůj hlas, předem jim děkuji a slibuji, že nezklamu.
Děkuji za rozhovor.
(otázky kladl Michal Košina)
ŘÍJEN
2008
-17-
INZERCE
,,Nechci se za svá konání zodpovídat partajím, ale voličům“
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás oslovit jako ty, kteří rozhodnou v podzimních volbách, kdo bude Vaším reprezentantem v Krajském zastupitelstvu
Libereckého kraje. Kraje jsou velmi důležitou součástí státní správy i samosprávy. Disponují kompetencemi, které se dotýkají
všech oblastí našeho života. Za poslední léta jsem nabyl přesvědčení, že se orgány Libereckého kraje nechovají ke svým obcím
a městům jako k rovnocenným partnerům. Rozhodují na základě politického složení. Přitom by měly mít na zřeteli racionální,
vyvážený, dynamický a dlouhodobý rozvoj svěřeného území. Proto jsem ani chvilku nezaváhal, když mě oslovilo Politické hnutí
Starostů pro Liberecký kraj, abych šel na jejich kandidátku. Plně se ztotožňuji s programem, který toto hnutí prezentuje.
DESATERO PRO LIBERECKÝ KRAJ aneb DESET VĚCÍ, KTERÉ CHCEME NA KRAJI PROSADIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Rovnoměrný rozvoj Libereckého kraje, kraj je partnerem obcí a měst
Méně politikaření,více rozumu ne vlevo nebo vpravo, ale dobře
Spokojená rodina, základ Libereckého kraje, podpora péče o děti a seniory
Říkáme NE megalomanským stavbám a projektům
Zachovat nepoškozenou přírodu budoucím generacím
Zapojit veřejnost do rozhodování kraje, hlas občanů, neziskového sektoru, obcí a měst musí kraj slyšet
Odpovědné nakládání s majetkem a financemi Libereckého kraje
Zjednodušení rozhodovacích procesů v kraji
Přátelský kraj zlepšení služeb pro Vás. Mnohé úřední úkony se občanům vzdálily, než přiblížily. Mělo by
platit „Jeden úřad, jedny dveře".
Úcta ke stáří, podpora péče a společenského života seniorů
Mým cílem je pokusit se s podobně smýšlejícími kolegy toto desatero v Libereckém kraji prosadit. Proto se obracím na všechny,
jimž není rozvoj našich obcí a měst lhostejný, aby přišli k volbám a podpořili Politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj.
František Kaiser
Kandidát do Krajského zastupitelstva Libereckého kraje
za Politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj.
Volební kandidátka číslo 15
-18-
ŘÍJEN
2008
INZERCE
Bažantí maso obohatí Váš jídelníček o nevšední kulinářský zážitek!
Složení bažantího masa se svými vlastnostmi zásadně liší od masa domácí
drůbeže. Bažant se přirozeně vyvíjí v přírodě, má umožněn přístup ke své
přirozené potravě a neomezenou možnost pohybu. Bažantí zvěřina má vysoký
obsah bílkovin, nízký obsah tuku a přízniví poměr aminokyselin.
Hlavní rozdíl mezi kuřecím a bažantím masem však zajisté poznáte a oceníte
sami. Důležitá je však správná kuchyňská úprava.
Nechte se inspirovat například těmito recepty...
Pikantní pečený bažant
Ingredience: bažant, 40 g slaniny, 20 g másla, 100 g žampionů, nebo
jiných hub (mohou být i sušené) 1 dcl bílého vína, 1 cibule, česnek,
petrželová nať, hřebíček, bobkový list, lžíce rybízové zavařeniny,
sůl, pepř
Příprava:
Bažanta osolíme navrch i uvnitř. Stroužek rozetřeného česneku
smícháme se lžící sekané petrželky a pepřem a bažanta zevnitř
vymažeme, zbytek česneku v něm ponecháme, přidáme hřebíček
a bobkový list. Prsíčka obložíme plátky slaniny a ovážeme režnou
nití. Na pekáči rozehřejeme máslo. Osmahneme krájenou cibuli
a nakrájené houby. Vše podlijeme bílým vínem a vývarem z masa.
Pečeme za stálého přelévání vypečenou šťávou. Měkkého bažanta
vyjmeme, šťávu odpaříme a dochutíme lžící rybízové zavařeniny.
Podáváme s dušenou rýží.
Bažantí guláš
Ingredience: bažant, 5 lžic sádla, 1 cibule, 4 lžičky sladké mleté
papriky, kmín, voda (vývar), 1 kg brambor, 2 mrkve, 10 lžic rajčatového protlaku (či několik spařených a pokrájených rajčat), sůl,
pepř
Příprava:
Na sádle osmažíme dozlatova drobně pokrájenou větší cibuli,
vmícháme 4 lžičky sladké mleté papriky, špetku kmínu, krátce
zasmažíme a rychle podlijeme trochou vody nebo vývaru a přivedeme k varu. Bažanta pokrájíme na větší kousky, přidáme k dušené
cibulce a dusíme při občasném podlévání téměř doměkka. Poté
přidáme půl kilogramu brambor pokrájených na kostky, mrkve
nakrájené na kolečka, rajčatový protlak nebo rajčata. Vše dusíme
doměkka za občasného podlévání vodou nebo vývarem. Přidáme
sůl, pepř a podáváme.
Bažanti v prodeji od 23. října 2008
V případě zájmu o bažantí zvěřinu nás prosím kontaktuje na tel. číslech: 725 721 162 nebo 605 048 747
www.bazantnice.com [email protected] bazantnice.com
[email protected]
ŘÍJEN
2008
-19-
INZERCE
Firma DELTA HL, spol. s r.o.
přijme do stálého pracovního poměru:
Mistra svařovny
-
Požadujeme:
SPSŠ nebo vyučení s maturitou
praxe v oboru vítána
-
Nabízíme:
dobré platové podmínky
finanční benefity
Nástup možný ihned
Bližší informace u paní Juračkové nebo
pana Sibery na tel.: 487 762 243-5 nebo
e-mail: [email protected]
Prodej certifikované
škváry
Nabízíme k prodeji
certifikovanou škváru,
cena 20,- Kč/t
Kontakt:
p. Hudák,
tel.: 487 829 843, 724 064 653
ENERGIE Holding, a.s.
Výtopna Hradčany
CZT Mimoň
Koupím chalupu, nebo
domek!
Stav ani cena nerozhoduje.
Případně je možno nabídnout
i hezký pozemek.
Rychlé jednání!
Tel.: 737 544 461
Nebankovní půjčky
Profi credit
Pro zaměstnance, důchodce, osoby na mateřské dovolené,
OSVČ i ve ztrátě.
Bez poplatků!
Měsíční splátky 24 - 48 měsíců
Po - Pá od 10°° do 17°°h
Liberecká 66 Nový Bor, (Obchodní dům Jakub I.patro)
Tel. 606 351 333
-20-
ŘÍJEN
2008
INZERCE
Žádost o bezplatnou inzerci firmy na webových stránkách města Mimoně
Bezplatná inzerce platí pro firmy na území města Mimoně. Více informací ke zveřejnění inzerce získáte v Informačním centru,
nebo na stránkách města: www.mestomimon.cz
Prosím o zveřejnění těchto údajů:
Název: ……………………………………………………………………………………………………….
Adresa: ………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………………………………………………………...
Fax: …………………………………………………………………………………………….....................
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………
Web: …………………………………………………………………………………………………………
IČ: …………………………………………………………………………………………………………...
Logo: (obrázek, max. 120 px) přiložte jako soubor
Popis: (max. 250 znaků) ………………………………………………………………………......................
………………………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………….....................
V Mimoni dne ………………..
Podpis ……………………………………….............
Vyplněný formulář odevzdejte na podatelně městského úřadu, nebo ho zašlete mailem na adresu [email protected],
poštou na adresu Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň, nebo faxem na číslo 487 805 044.
ŘÍJEN
2008
-21-
INZERCE
-22-
ŘÍJEN
2008
RŮZNÉ
Využití části pozemku koupaliště v Mimoni a malé zamyšlení
Málokdo ví, že pozemek nad koupalištěm byl dlouhodobě státu a tuším, že v těchto dnech přechází, nebo již přešel, na město
Mimoň, které určitě má s tímto pozemkem své záměry.
Nicméně občanské sdružení Tour de Ralsko by rádo tento pozemek nebo jeho část získalo nebo pronajalo pro myšlenku sezónního
cyklo kempu, který zde pro turisty chybí. „Naše organizace se chce v budoucnu zaměřit na propagaci regionu Ralsko, ale jako
hlavní problém vidíme ubytovací kapacity pro turisty, kteří do regionu přijíždí. Rádi bychom jim proto zřídili oficiální kemp, který
pro ně bude i cenově dostupný“, uvádí předseda organizace Mgr. Jaroslav Frei, který si dále myslí: „i když nemáme dostatek
informací, Město Mimoň se dle mého názoru brání, ať už vědomě nebo nevědomě, být centrem regionu Ralsko, a to je velká chyba,
protože k tomu má největší předpoklady a potenciál.“ Stačí se porovnat např. s Českým Švýcarskem a městem Krásná Lípa, které
je jeho centrem, přestože má, co do počtu obyvatel, méně než Mimoň. Mimoň je od dosud stále nepoznaného býv. voj. prostoru
Ralsko co by kamenem dohodil a počet turistů se někdy dá spočítat na prstech několika rukou, zatímco turistů u Krásné Lípy, která
dosahuje na mnohonásobně vyšší dotace z EU, je nespočet i zahraničních.
Město Mimoň přitom na tom není tak zle. Docela se rozvíjí. Problém je v tom, že nikdo nedělá tomuto regionu dostatečně dobrou
propagaci ve světě a proto lidi spíše jedou z Prahy na Máchovo jezero. To je myslím velká škoda a naše sdružení to chce změnit.
Měla by se o to postarat náš nový produkt od příštího roku – Cestovní kancelář Tour de Ralsko, ale nechceme prodávat zajíce
v pytli. Proč si třeba lidi řeknou Český Ráj, České Švýcarsko, Jižní Čechy, ale neřeknou si: Ralsko- tam chci!! To chceme změnit,
ale potřebujeme k tomu podporu místních obyvatel vč. Města Mimoň a činy. Jedině, když turista přijede a uvidí změny, které zde
obyvatelé dělají, návštěvnost poroste a cestovní ruch se zvedne, že to všichni pocítíme, i po ekonomické stránce jsem přesvědčen,
že tak vzniknou i nová pracovní místa.
Věřím, že spojení cyklokemp s půjčovnou kol a koupaliště bude fungovat už proto, že voda z vrtu v mimoňském koupališti jako
jediného na okrese vydržela celou sezónu bez sinic a i na to můžeme hrát reklamu. Dále můžeme těžit z nové pláže, nového
oplocení.
Naším úkolem je nízkonákladový chatový a stanový kemp, kde bude možno si zasportovat, půjčit si kolo a vyrazit si do přírody
nebo na houby, na řeku Ploužnici na vodu, turisticky na Ralsko. Kolem je dalších desítek míst, kam turista rád vyrazí – Lemberk,
zámek Zákupy, Bezděz, Hamr na Jezeře… Mimoň za ta léta neztratila jednu velkou výhodu - je to křižovatka cest. Bod, z kterého
lze vyrážet a vracet sem, ale musí být kam.
Cílem tohoto článku není kritika současného stavu, spíše otevření tématu ubytovacích kapacit a především mě zajímá postavení
města k celé věci a místních obyvatel.
Obč. sdruž. Tour de Ralsko
Zprávy z mimoňského gymnázia
Studenti mimoňského gymnázia oběťmi havárie…
… naštěstí jen jako figuranti při cvičení Integrovaného
záchranného systému, které se uskutečnilo ve středu 1O. září.
v Brništi. Předmětem cvičení bylo třídění zraněných podle
závažnosti zranění při srážce vlaku s osobním automobilem.
Akce se zúčastnilo 45 studentů a pro většinu z nich to byla
první zkušenost s prací záchranářů. Poznali, jak je tato práce
náročná a zodpovědná. Mnozí si při této akci uvědomili cenu
zdraví a života.
zde byla v letech 1953 až 1968. Díky podpoře Města Mimoně
byly dovybaveny zbývající dvě jazykové učebny novým
nábytkem. V současné době jsou na škole pro výuku čtyři
interaktivní tabule a další interaktivní zařízení, vybavená
počítačová učebna osmnácti PC stanicemi. Pro zájemce o studium jsou určeny Dny otevřených dveří 11. prosince 2008
a 15. ledna 2009 vždy od 8:00 do 17:00 hodin. Informace
o škole jsou také na internetových stránkách www.gymi.cz .
Cesta do Švýcarska a návštěva z Belgie
Konec září je každoročně dobou, kdy se žáci Gymnázia
Mimoň účastní výměnného jazykového pobytu a zeměpisné
exkurze ve Švýcarsku. Během týdenního pobytu mají
připravený program, hlavním bodem toho letošního je
příprava typického českého jídla – budou vařit svíčkovou pro
110 osob. V letošním roce se spolupráce se zahraničními
školami rozšířila o belgickou střední školu. Naši žáci
navštívili Belgii koncem minulého školního roku a žáci
z Belgie přijedou do Mimoně začátkem října.
Zahájení školního roku
Prvního září již po osmnácté začal školní rok v mimoňském
gymnáziu. Do prvních ročníků nastoupilo celkem 60 nových
žáků. Střední škola je tedy ve městě o tři roky déle než ta, která
ŘÍJEN
2008
-23-
RŮZNÉ
Běžkám loňská zima nepřála. Zkusíme to letos. Termín neznámý
– dle sněhu!
Členové občanského sdružení nelení a mají v plánu zorganizovat i přes loňský nedostatek sněhu svůj záměr – rekreační závod
na běžkách pro školy a veřejnost. „ Na akci jsme dostali od města Mimoň příspěvek a už to nás motivuje ještě letos závod udělat“,
nechal se slyšet Jaroslav Frei ze sdružení. „Loňské plány vč.trasy závodu linoucí se v těsné blízkosti pod kopcem Ralsko
přes Pavlin dvůr a běží se klasickým stylem do Vranova, kde je pauza na oběd v nové hospodě a pak se buď vratíme zpět nebo
využijeme Vranovskou alej a prostor za mimoňským koupalištěm. Opět zůstaneme věrni naší tradici – běží se pomalu, ale
na vybraných úsecích se to stopuje. Kategorie nejsou vypsány. Máme tým, který je schopen udělat akci do 24hod. Otázka zní, zdali
to jsou schopni takhle udělat i účastníci. Co se týče sponzorů a cen, tak již máme něco rozjednaného. Vše tedy závisí jen na počasí.
A zkušenost hovoří jasně, sněží většinou už na bílého koně a pak loňské zimy dlouho nic, takže na to budeme trochu spoléhat.
K dispozici máme také omezený počet lyží k půjčení pro toho, kdo by si to chtěl vyzkoušet. Startovné bude dobrovolné nebo
symbolické. Sice nevím, do jaké míry jsou zde běžky atraktivní, ale mě se vždy zasněžená příroda pod Ralskem velmi líbila.“
Těšíme se na vaši účast.
Ředitelka akce Lenka Ledvinová, tel. 604154645, www.tourderalsko.cz, [email protected]
Občanské sdružení Tour de Ralsko dělá opět Silvestr pro veřejnost!
Lístky v prodeji od 1.10.
Po loňské kulturní pauze tento rok zase přeje Silvestrům a na jeden z nich bychom Vás rádi pozvali. Poučeni z neúspěchu
1.ročníku, kdy jsme připravili velký program od filmu, přes kapelu, koktejl bar, aperitiv, ohňostroj či ranní diskotéku a dopravu
zdarma, letos přecházíme na poněkud plesovější akci a kapela Pavel a Renata z Děčína budou hrát k tanci především. Dále Vás na
Silvestra čeká panák při vstupu zdarma, půlnoční šampaňské je samozřejmostí a věrni zůstaneme i ohňostroji před kinem, který
minule sklidil úspěch. Děti mají vstup zdarma a Silvestr by měl být cenově dostupný, přestože máme jen omezený počet stolů
a židlí a je tedy prestižnější a těžší sehnat lístek, neboť v prodeji je už v těchto dnech. Říjnový lístek je již od 99 Kč/os. na stání.
Na sezení od 149 Kč. Sice letos kromě dětí v doprovodu s rodiči nechystáme skupinové slevy, ale motivujeme lidi, aby si koupili
lístek v předstihu. Každý měsíc půjde cena nahoru. V listopadu bude možno lístek zakoupit od 129 Kč a v prosinci od 169 Kč,
v nouzi pak i přímo na Silvestra od 199Kč a více, budou-li ještě lístky a kapacita. Již teď je zájem o lístky veliký, asi protože loni
žádný jiný sál na okrese Silvestra nedělal, proto prosím, aby lidé s volbou Silvestra příliš neotáleli. Ještě z jedné věci jsme se poučili
– zasedací pořádek. Ten s vámi bude probrán na distribučním místě v Mimoni u pí.Hrubé. /opravy TV Mírová ul./ nebo je možný
odběr lístků on-line u ředitelky akce – Bc.Martiny Farářové. ([email protected] Tato emailová adresa je chráněna
před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) tel. 604 706 984 . Občerstvení paní Strachotové bude k dispozici. I když volbu
oblečení na poslední večer roku necháváme na Vás, těšíme se na valčík a polku, ale i např.Tour de Ralsko rotoped, židličkovanou
apod.:)
Termíny digitálního vysílání - síť ČT a ČRo
Tisková zpráva České televize
Česká televize stanovila přesný harmonogram dalšího
rozvoje multiplexu veřejné služby. Do konce roku 2008 bude
vyrovnán časový skluz oproti termínům z Technického plánu
přechodu (TPP). Zdržení vzniklo v důsledku zpožděného
přijetí TPP a náročného výběru poskytovatele služeb
spojených s výstavbou a provozem sítě 1. ČT ve spolupráci
s Českými radiokomunikacemi, a. s. aktuálně finišuje
přípravy na start digitálního zemského vysílání multiplexu
veřejné služby (MPX1) z vysílačů České Budějovice - Kleť
(49. kanál) ke 30. září 2008, Praha - Cukrák (53. kanál)
rovněž ke 30. září 2008 a Praha-město - Žižkov (53. kanál)
ke 31. říjnu 2008. Ve stejný den bude spuštěno DVB-T
vysílání MPX1 také z vysílačů: Brno - Hády (25. kanál) Brno
- město - Barvičova (25. kanál) Ostrava - Slezská Ostrava
(54. kanál)
Ústí nad Labem - Buková hora (33. kanál - na tomto
vysílači se 30. září 2008 zamění současný 33. kanál ČT1
za 50. kanál ČT2 a naopak)
Cheb - Zelená hora (36. kanál - na tomto vysílači bude nejprve
30. září 2008 zaměněn aktuální 36. kanál ČT1 za 53. kanál
ČT2 a naopak) Sušice - Svatobor (49. kanál) Domažlice
- Vraní vrch (34. kanál)Před koncem roku se plné programové
nabídky České televize - programů ČT1, ČT2, zpravodajského ČT24 a sportovního ČT4 v digitální kvalitě - dočkají
také diváci na Karlovarsku a Chomutovsku, když bude
-24-
15. prosince 2008 zahájeno digitální pozemní vysílání
veřejnoprávního multiplexu z vysílačů Jáchymov - Klínovec
(36. kanál) a Chomutov - Jedlová hora (33. kanál).
Digitální zemské vysílání si vzhledem k vyčerpanosti
kmitočtového spektra v České republice žádá uvolňování
vysílacích frekvencí. Česká televize v první fázi využívá
kmitočty dosud přidělené analogovému pozemnímu vysílání
druhého programu ČT. Do konce roku 2008 přestane ČT2
analogově vysílat z vysílačů České Budějovice - Kleť (49.
kanál) a Praha - Cukrák (53. kanál), v obou případech 30. září
2008. O několik týdnů později, 24. října 2008, bude
analogová Dvojka jednou pro vždy vypnuta také z vysílače
Praha-město - Žižkov (41. kanál). Brzy na to bude 31. října
2008 následovat definitivní konec analogového zemského
vysílání ČT2 z vysílačů Plzeň - Krašov (48. kanál), Ústí nad
Labem - Buková Hora (33.kanál), Sušice - Svatobor
(52. kanál) a Cheb - Zelená hora (36. kanál).
Do konce října 2008 Česká televize opustí přechodný
mutliplex A. K 31. říjnu 2008 ukončí toto dočasné DVB-T
vysílání ze stanovišť Praha - Cukrák (25. kanál), Praha
- město - Žižkov (respektive od 10. září 2008 náhradní
stanoviště Praha - Strahov, 25. kanál), Brno - Hády
(40. kanál), Brno - město - Barvičova (40. kanál), Ostrava
- Slezská Ostrava (39. kanál), Domažlice - Vraní vrch
(38. kanál) a Ústí nad Labem - Buková hora (58. kanál).
ŘÍJEN
2008
RŮZNÉ
Tip na výlet
Výlet na hrad Houska (výlet autem, 60 km tam a zpět)
Mimoň – hrad Houska – Mimoň
Využijte posledního měsíce, kdy jsou otevřeny hrady a zámky a udělejte si o víkendu výlet třeba na hrad Houska. Původně gotický
hrad postaven ve 13. stol., po provedených přestavbách dnes spíše renesanční zámek. Tajemný, magický, prokletý či pekelný.
Všechny tyto přívlastky má hrad jménem Houska, který byl zpřístupněn široké veřejnosti teprve roku 1999. Hned první zvláštností
je vstupní nádvoří, na kterém můžete spatřit skálu, která prostupuje celým hradem. Po zakoupení vstupenek se dostanete na první
nádvoří, které má vynikající akustiku. Díky ní se hrad stal centrem mnoha koncertů a kulturních akcí. Z nádvoří navštívíte hradní
kapli, která se nachází v severním křídle a zabírá přízemí i první patro. Celou místnost osvětlují čtyři velká a dvě malá okna, kaple
je nápadně podobná kapli na Bezdězu. Není to náhoda, oba hrady se totiž stavěly současně. Bezděz měl sloužit jako správní
a Houska jako rekreační sídlo. Jistě vás, stejně jako skoro všechny návštěvníky tohoto tajemného místa, zaujme pověst o průrvě
do pekla a o odsouzenci, který do ní byl spuštěn. Kromě pekelné brány jsou v kapli k vidění nástěnné malby, zobrazující klasické
biblické výjevy z let okolo 1330, dnes jsou již vybledlé. Stěny zdobí dvě vyobrazení archanděla Michaela, jemuž byla kaple zřejmě
zasvěcena. Na první malbě je vyobrazen s váhami a mečem u posledního soudu a na druhém zápasí s drakem. Po zhlédnutí záhadné
kaple se dostanete do prvního patra. Zde se nacházely obytné místnosti. Pro návštěvníky jsou zatím přístupné dvě - lovecký sál
a takzvaná Zelená komnata. V Loveckém sále opět můžete spatřit již v úvodu zmiňovanou skálu. Také se zde nachází mnoho
dančích trofejí. Jednou z nich je dokonce druhá nejlepší světě. Zelená komnata je nejnádhernější místnost z celého hradu. Její stěny
zdobí náboženské a lovecké fresky ze 16. století. Také jsou zde zobrazeny různé hrady, mezi nimi je samozřejmě i Houska ještě
s věží. Věž byla zbourána proto, aby hrad ztratil svou nedobytnost a nestal se tak opěrným bodem pro nepřítele, který by se
ho zmocnil. Pokud vás pozvánka na hrad zaujala, tak v říjnu je otevřen o So, Ne a svátcích od 10,00 – 17,00 hod. Více informací
se dozvíte na adrese: www.hrad-houska.cz
V bývalém vojenském prostoru
Ralsko jsou vyznačené nové trasy
Rozpis stomatologické pohotovostní
služby na českolipském okrese
Značkaři Klubu českých turistů z České Lípy vytyčili
v bývalém vojenském prostoru Ralsko pro pěší turisty tři
nové turistické trasy. Vedou okolím někdejšího vojenského
letiště v Hradčanech a kolem vyhledávaného Hamru nad Jezerem. První trasa začíná u informačního střediska v Hradčanech, které leží pět kilometrů od Mimoně. Turisté na ní
poznají borové lesy, skály a rokle pod Popelovým hřebenem.
Okruh má červené značení a měří 8,5 kilometru. "Modrá
značka vede výletníky kolem Vavrouškova rybníka až pod
Velkou Bukovou a přes bývalou osadu Strážov zpět do Hradčan," popsala Jana Voborská z českolipského Městského
informačního centra. Naučný okruh je dlouhý 3,5 kilometru
a jsou na něm naučné panely s informacemi o přírodě.
Hamerský okruh měří devět kilometrů. Jeho trasa směřuje
k Černému rybníku, pod Jelení vrchy, k přírodní památce
Stohánek, skalnímu divadlu a pod skalní masiv Široký
kámen. Zpět do Hamru se dojde přes zříceninu hradu Děvín
a kolem hamerského jezera. Podle značkařů ocení nové trasy
hlavně rodiny s dětmi.
(ČTK)
Ordinační hodiny říjen 2008
soboty, neděle, svátky od 8:00 – 12:00 hodin
Urgentně hledám domeček,
nebo chalupu,
vhodnou k trvalému bydlení, nebo i rekreaci.
Možné i zbořeniště. Možno nabídnout
i větší pozemky.
Preferuji platbu v hotovosti.
Tel.: 775311505
ŘÍJEN
2008
Sobota 4.10. , MUDr. Milena Palková
B. Egermanna 231, Nový Bor, tel. 487 727 840
Neděle 5.10. , MUDr. Hana Jandlová
28. října 3004, Česká Lípa, tel. 487 520 704
Sobota 11.10., MUDr. Naděžda Motlíková
Eliášová 1545/9, Česká Lípa, tel. 487 853 014
Neděle 12.10., MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel. 487 954 901
Sobota 18.10., MUDr. Irena Rohlíčková
Čs. Armády 1566, Česká Lípa, tel. 487 954 963
Neděle 19.10., MUDr. Přemysl Prstek
Revoluční 164, Stráž pod Ralskem, tel. 487 851 705
Sobota 25.10., MUDr. Jana Vejvodová
Prokopa Holého 149, Česká Lípa, tel. 487 524 577
Neděle 26.10., MUDr. Ivana Hanzáková
Bendlova 2236, Česká Lípa, tel. 487 831 762
Úterý 28.10., MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel. 487 954 901
Řádková inzerce
Různé – nabízím pronájem pěkného bytu 1+kk, 35 m2,
v Mimoni. Tel.: 602 933 002.
-25-
RŮZNÉ
Otravy houbami
Podle hlavních příznaků se otravy houbami rozdělují
do několika skupin:
Otravy faloidní - např. muchomůrka zelená. Léčení je
složité, dochází k postižení jater, nemocný musí být bezpodmínečně v nemocnici.
Otravy muskarinové - např. strmělka odbarvená, vláknice
začervenalá, muchomůrka červená, muchomůrka královská.
Nemocný se dusí, má poruchy vidění, zúžené zorničky,
bolesti v břiše, průjmy, pocení.
Otravy psychotropní
1) Halucinogenní - např. lysohlávky.
Účinnou látkou je psilocybin, sice není příliš jedovatý, ale má
silné halucinogenní účinky a předávkování může vést až
k toxickým psychózám a k rozštěpení osobnosti.
2) Mykoatropinové - např. muchomůrky: tygrovaná,
červená, královská.
Projevy postiženého připomínají opilost, mnoho a hlasitě
mluví, nápadně se pohybuje, někdy je agresivní.
Otravy ledvinové - např. pavučinec plyšový!!!
Projevují se až po čtvrtém dni, eventuálně i za několik týdnů.
Otravy zažívacího ústrojí
1) Látkami termolabilními - např. hřib satan.
Malý kousek syrové houby způsobí silné zvracení. Po důkladné tepelné úpravě je však jedlý.
2) Látkami termostabilními - např. závojenka olovová. Působí prudké průjmy.
Otravy nepravidelné - např. některé palčivé druhy
holubinek nebo ryzců. Působí pouze na někoho. Závisí to
na odolnosti každého jedince a na množství snědených hub.
Potíže způsobené tuhými houbami - např. liška obecná,
jedlé choroše. Nejde o otravy, ale tuhá dužina může působit
zažívací potíže.
Otravy
čechratkou podvinutou a ucháčem obecným
Zjistilo se, že často opakovaná konzumace může přivodit
akutní i chronické poškození ledvin, eventuálně i rozpad
červených krvinek.
Otravy spojené s pitím alkoholu
např. hnojník inkoustový. Spolu s alkoholem má antabusový
efekt.
Otravy ze zkažených hub
Podobají se otravám zkaženým masem. Příčinou jsou jedy
vznikající rozkladem houbových bílkovin při zapaření apod.
První pomoc:
Při otravě houbami nebo při podezření na ní, voláme ihned
lékaře. Důležité je odstranění zbytků hub z organismu
(vyprázdnění žaludku nuceným zvracením). Dobré je
podávat hodně tekutiny (mléko, vodu nebo minerálku),
nikoliv však alkohol. Zbylé houby, části jídla nebo i zvratky je
nutné ponechat pro zjištění druhu houby.
SMRTELNĚ JEDOVATÉ HOUBY
Otrava smrtelně jedovatou muchomůrkou zelenou, bílou
a jízlivou (všechny tři jsou stejně nebezpečné) mají čtyři fáze.
1. První příznaky po 8 - 12 hodinách
2. Bouřlivé příznaky, zvracení, průjmy aj. (1 - 2 dny)
3. Relativní uklidnění (1 den)
4. Selhání jaterní a ledvinové činnosti
-26-
Dalšími druhy jsou:
Závojenka olovová - obsahuje dosud neznámý jed, který
působí velice rychle, do dvou hodin po jídle se objeví
zvracení a další příznaky otravy.
Vláknice Patouillardova - obsahuje velké množství
muskarinu, asi 500krát víc než muchomůrka červená.
Pavučinec plyšový - obsahuje jedovatý alkaloid orelanin,
který poškozuje ledviny. Příznaky otravy se mohou projevit
po 2 - 17 dnech.
Čepičatka jehličnanová - obsahuje anatoxin, jako muchomůrka zelená.
Léčivé houby
Ucho Jidášovo – léčebné účinky proti krevní srážlivosti
Houževnatec jedlý (Šii-také) – snižuje hladinu cholesterolu,
působí proti choroboplodným virům a rakovině
Pýchavkovité houby – dezinfekční účinky
Hlíva ústřičná – zvyšuje odolnost proti infekčním onemocněním, působí proti nádorově, snižuje hladinu cholesterolu
Žampiony a strmělka mlženka – antibiotické účinky
Ryzec smrkový – pomáhá proti bacilu tuberkulózy
Choroš hlízovitý – úlevné močopudné účinky
Troudnatec kopytovitý – užívá se při zástavě krvácení
Březovník obecný – působí proti infekčnímu průjmu
Outkovka krvavá – působí proti tyfu a choleře
Z. Pražák, J. Slavíček
„Pozvedněte slabé!“
neplatnými padesátníky
V pořadí již 6. ročník sbírky „Pozvedněte slabé!“
pořádá Nadace EURONISA.
V neděli 31. srpna 2008 bude ukončena platnost
padesátihaléřových mincí. Od 1. září si tedy v obchodech
za ně už nic nekoupíme. Jedna možnost tu ale je - Nadace
EURONISA při této příležitosti a v rámci 6. ročníku
sbírky „Pozvedněte slabé!“, instalovala na dvou frekventovaných místech v centru Liberce 2 pokladničky,
jejichž výtěžek poputuje na pomoc libereckým zdravotně
a mentálně postiženým lidem, starým, nemocným,
opuštěným lidem a rodinám s dětmi, které se ocitli
v tíživé životní situaci. Jedna pokladna je umístěna
v Městském informačním centru na nám. Dr. E. Beneše 1
a druhá je umístěna v Moskevské ulici, v pobočce
UniCredit Banky. Obě tyto pokladny budou široké
veřejnosti k dispozici až do konce tohoto roku. Stejně tak
i v ostatních městech našeho regionu jsou tyto pokladny
rozmístěny v místních obchodech, lékárnách, infocentrech. Přijďte naposledy využít pár drobných mincí,
pomůžete dobré věci a nakonec za pár haléřů přeci jen
něco dostanete – dobrý pocit za to, že vám není lhostejný
osud velkého počtu znevýhodněných lidí v našem
regionu.
Jan Pelant - koordinátor projektu „Pozvedněte slabé!“
604 473 478, 485 100 218, [email protected]
web sbírky: http://www.euronisa.cz/cz/sbirka.php
ŘÍJEN
2008
SPORT
MČR mládeže 2008 v agility
V Mimoni se o sportu mluví jen o fotbalu, házené či volejbalu. Trochu se zapomíná i na ostatní sporty, jako je AGILITY. Tento sport
není sice rozšířený, ale zato nabývá na popularitě a ,,agiliťáci" v Mimoni mají velké úspěchy. Letos se mládež klubu agility Mimoň
zúčastnila mistrovství ČR ve dnech 23. a 24. srpna v Horce nad Moravou u Olomouce v jízdárně Lovecké chaty. Naše děti
v zastoupení Zuzany Šťastné (Mája-americký kokršpaněl - small), Jany Luxíkové (Bangee Jumping Aibara-border kolie-large),
Radka Bekra (Kenny-malý pinč-small) a Terezy Kalvové (Wildeforce-border kolie-large) se takových závodů účastnili poprvé.
V sobotu se v prvním běhu seznámili psi a jejich psovodi s terénem v takzvaném běhu ,,HRA", kde se Tereza Kalvová umístila
se psem Wildeforce na 1.místě a Zuzana Šťastná získala s Májou 3.místo. Po té běželi ,,družstva", kde se bohužel diskvalifikovali,
ale nasbírali cenné zkušenosti. Třetí sobotní běh ,,JUMPING" se už týkal jednotlivců, kde se Zuzana Šťastná umístila
na 2.místě a měla krásně nakročeno do druhého dne.
V neděli se pokračovalo závody družstev a jednotlivců. Přesto, že našim dětem první den v závodech ve družstvech nevyšel
a věděli, že se už nemohou umístit, podali v neděli všichni vynikající výkon a parkur dokončili ve výborných časech.Ve druhém
nedělním běhu ,,AGILITY" jednotlivců už šlo o titul mistra ČR (sčítají se běh JUMPING a AGILITY), kde velkou šanci měla
Zuzana Šťastná postupující ze sobotního druhého místa. Krásným výkonem v tomto běhu získala Jana Luxíková ve své kategorii
s Bangee Jumping Aibara 3.místo, Zuzana Šťastná s Májou
též 3.místo a Radek Bekr s Kennym se umístil na 4.místě.
Po součtech sobotního a nedělního běhu jednotlivců se Zuzana Šťastná umístila na celkovém 3.místě a stala se v roce
2008 druhou vícemistryní ČR v agility mládeže.
Škoda jen, že se o tomto úspěchu naší mládeže téměř vůbec
neví, přitom Mimoň ve sportu agility už něco znamená.
Přeji, ať jim to běhá a skáče ještě lépe
..... fanoušek ,, agility Mimoň "
zleva Jana Luxíková, Tereza Kalvová, Zuzana Šťastná, Radek Bekr
TENISOVÝ TURNAJ – ADAVE CUP 2008/2009 - dospělí
Zveme všechny příznivce bílého sportu k účasti na dlouhodobém zimním halovém turnaji ve čtyřhrách (i smíšených) . Letos již
5. ročník. Turnaj probíhá během listopadu až března, kdy organizátor vytvoří rozpis jednotlivých zápasů a družstva se domlouvají
na jejich konkrétním odehrání např. dle rozpisu má družstvo A s družstvem B odehrát zápas od 1.11 do 14.11, družstva se domluví
(osobně, telefonem nebo emailem), že mají všichni čas 5.11. v 16 hod. a zápas bude v tomto termínu odehrán, pak jen domácí
družstvo nahlásí výsledek. Pokud vás tento systém zaujal (je vhodný pro každého, jelikož si konkrétní čas určují družstva jen mezi
sebou, v případě dovolené je možné si zápas předehrát mimo určený termín) přihlaste se do 25.10. na tel. 603212328 nebo na email:
[email protected] Další informace najdete na www.volny.cz/adavecup, jako např. začátek soutěže 1.11., hrací plocha: sportovní
hala ve Stráži pod Ralskem, startovné 100,-/osoba, družstvo může mít 3 členy… . Vyhlášení výsledků pak již pravidelně probíhá
na společné večeři a bowlingu. Sponzory akce jsou: ADAVE- POHÁRY, MEDAILE s.r.o. a město Stráž pod Ralskem.
Věrka Volfová
Nábor do klubu karate
Zamykání řeky Ploučnice
Shotokan Sport Centrum Česká Lípa-Mimoň zahájil výuku
sportovního karate také v Mimoni. Cvičí se ve staré
tělocvičně na základní škole Pod Ralskem (vchod zezadu).
Zájemci se mohou přihlásit ve středu od 16,00 hodin a v pátek
od 14,30 hod. u trenéra Josefa Poláka. Po náboru, který potrvá
do konce měsíce října, se zájemci rozdělí podle věku
na skupiny.
Přihlásit se mohou chlapci a dívky ve věku od 5 let. Děti
se zde připravují na sport formou her a soutěží. Výuka se
zaměřuje na rozvoj pohyblivosti, rovnováhy, síly a rychlosti.
Velká pozornost se věnuje strečinku, dýchání a etice. Dále
se učí základní techniky karate, sebeobranu a připravují
se na soutěže.
Zveme zájemce, aby si přišli vyzkoušet, zda jim bude náš
trénink vyhovovat a poté se mohou do klubu přihlásit.
Pro začátek budou potřebovat pouze tepláky, tričko, obuv,
pití, tenisák, švihadlo a chuť cvičit.
J. Polák - trenér
Mimonští vodní skauti srdečně zvou všechny příznivce
vodáctví na tradiční zamykání řeky Ploučnice, které se
uskuteční 18.října od 13,00 hod. na Skautském domě.
přístav Ralsko Mimoň
ŘÍJEN
2008
MIMEKO 2008
Přijď a pomoz Mimoni stát se krásnou ! Přístav Ralsko
Mimoň ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Vážka zve
všechny děti a mládež z Mimoně a okolí na podzimní ekologickou soutěž MIMEKO 2008, která
se uskuteční 19.října od 10,00 hod.
ve Skautském domě v Malé ulici.
Mgr. Kristýna
Králíčková
-27-
INZERCE
Uzávěrka pro zasílání
příspěvků do listopadového
čísla je 17. října 2008!
Inzerujte u nás
kupon k podání jednoho bezplatného soukromého inzerátu
Za tuto službu zaplatíte:
Celá stránka
1/2 stránky
500 Kč
1/4 stránky
250 Kč
1/8 stránky
VYSTŘIHNĚTE A ZAŠLETE NA ADRESU
950 Kč
Městský úřad, Mírová ulice 120, 471 24 Mimoň, nebo vhoďte do schránky
MIMOŇSKÉHO ZPRAVODAJE na budově Městského úřadu v Mimoni
125 Kč
Celá stránka barevně
1.900 Kč
1/2 stránky barevně
1.100 Kč
PRODEJ
KOUPĚ
RŮZNÉ
Text:
Vydává jako měsíčník Město Mimoň
Mírová 120, 471 24, tel. 487 805 001, IČO 260 746
Náklad 900 ks
Ročník XXX, č. 9, poř. číslo 256/2008 - říjen
Datum vytištění: 1. října 2008
Vychází dne: 2. října 2008
Cena: 5,- Kč
Registrační číslo: MK ČR E 12212
Šéfredaktorka: Ing. Helena Jakešová,
[email protected], tel.: 487 805 003
Redakční rada: Mgr. Ilona Zavřelová, Mgr. Václav Konopiský,
Pavlína Pelcová, Petr Slavík. Redakce si vyhrazuje
právo zaslané příspěvky zkrátit či upravit.
Tisk: Tiskárna Bor, s.r.o., Nový Bor
Adresa pro poslání příspěvků do MZ:
[email protected]
Pozor: Všechny zasílané příspěvky musí obsahovat jméno,
příjmení, adresu a příp. telefon autora příspěvku a musí být
podepsány (na žádost nebude zveřejněno).
-28-
Telefon nebo adresa:
Tuto část vyplňte, prosím, rovněž. NEBUDE otištěna, ale vyžaduje to: tiskový zákon!
Jméno:
Telefon:
Adresa:
Podpis:
ŘÍJEN
2008

Podobné dokumenty

listopad 2008

listopad 2008 skautu a skautek CR, přístav Ralsko Mimoň na výměnu oken ve Skautském domě za předpokladu, že v zastupitelstvu města bude schválen * Veřejnou výzvu - Výměna části oken budovy městského úřadu Rada m...

Více

Ze zasedání rady a zastupitelstva města Oznámení o

Ze zasedání rady a zastupitelstva města Oznámení o 1. hodnocení a zadání akce „Chrastava – ozvučení a osvětlení sálu v rámci projektu EU-CVA“ na základě hodnotící zprávy pracovní komise, v souladu s § 6a §12 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakáz...

Více

KROS-02-2014 web - Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu

KROS-02-2014 web - Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu např. pohlednice, učebnice, slovníky, kuchařky. Zmapovat všechny tituly, jež spatřily světlo světa v Buchsbaumově přívozské tiskárně, je dnes poměrně obtížné, protože jediným zdrojem jsou knihovní ...

Více

červen 2009 - Město Mimoň

červen 2009 - Město Mimoň v  lokalitě Husovy ul. a uložila zveřejnit záměr prodeje pozemků mezi prodejnou PLUS a hasičskou zbrojnicí. Rada dále uložila Odboru rozvoje města zajistit zpracování zástavbové studie objektu obča...

Více

Červenec / Srpen 2014

Červenec / Srpen 2014 - dopolední spoj č. 23 (odj. v 10:30 z České Lípy) nově zajíždí do zastávky Nové Zákupy,sídl. (pouze pro výstup), v další části trasy upraveny odjezdové časy Na lince 500280 Jablonné v Podj. - Doks...

Více

Rejstřík - biologie všedního dne

Rejstřík  - biologie všedního dne školní zahrady – 187 škrobnaté plodiny – 52

Více