Blitz Ultra - itravnik.cz

Komentáře

Transkript

Blitz Ultra - itravnik.cz
Blitz Ultra
Prá škový přípravek pro odstraň ová ní škrobových
povlaků z ná dobí
•
•
•
•
•
•
odstraň uje škrobové povlaky a jiná těžce odstranitelná znečištění
používá se přímo v prů myslových myčká ch ná dobí
pů sobí rychle a bez potřeby předchozího namá čení ná dobí
šetří prá ci a ná klady
bez obsahu aktivního chlóru
nízký obsah fosfá tů díky vyvá žené kombinaci jednotlivých složek přípravku
Oblast použití:
Blitz Ultra je přípravek pro základníč iš tě nínádobív prů myslových myč kách nádobí. Odstraňuje
š krobové povlaky a jiné obtížně odstranitelné neč istoty. Přípravek není vhodný pro nádobí a
příbory z hliníku a barevných kovů .
Vysoký obsah alkálií v kombinaci se speciálními přísadami zajiš ťuje intenzívní rozpouš tě ní
usazenin a odstraně níi velmi silného zneč iš tě nínádobí.
Ná vod k použití:
Podle síly š krobového povlaku na nádobídávkujte 10 - 30 ml přípravku Blitz Ultra na 1 l mycího
roztoku v myč ce nádobí. Při dávkování sypejte Blitz Ultra do myč ky na co možná nejvě tš í
plochu mycího tanku. Dbejte na to, aby se produkt beze zbytku rozpustil. Myč ku nádobí
nastavte na maximální teplotu vody a maximální dobu mytí. V takto připravené myč ce nádobí
umyjte. Dů ležité je následné dů kladné opláchnutí nádobí tak, aby se odstranila zbytková
alkalita.
Chemicko-technické ú daje:
Blitz Ultra je silně alkalický nepráš ivý granulát. Obsahuje alkálie, fosfáty, tenzidy a pomocné
látky.
Bezpečnostní upozornění:
Způ sobuje tě žké poleptání.
Podrobné informace pro bezpeč né nakládánís přípravkem viz bezpeč nostnílist.
Prodejní jednotka:
Karton 20 x 1 kg
Ecolab Hygiene s. r. o.
Hlinky 118
603 00 Brno
Tel.: 543 518 250
Fax: 543 518 299
[email protected]

Podobné dokumenty