Důlní noviny ročník XV číslo 11

Komentáře

Transkript

Důlní noviny ročník XV číslo 11
11
31. 5. 2012
list zaměstnanců Czech Coal Group
Ministra na Mostecku zajímalo, kolik
uhlí zbývá do limitů
str. 5
O nás
ročník XV I ZDARMA
Fotbalisté Baníku zachránili druhou ligu
str. 6
Sport
Na hipodrom už nejen za sportem,
návštěvníky láká pikniková zóna
str. 7
Z regionu
Téměř deset tisíc hlasů
pro Chytré hlavy pro Sever
str. 11
Z regionu
Aktuálně
Evropě hrozí nedostatek
surovin
Evropa začíná mít obavy, že do budoucna nebude mít dostatečný přísun
surovin potřebných pro energetiku
i průmyslovou výrobu. A nedávná
hloubková zpráva jedné z prestižních
poradenských firem dokonce hovoří o tom, že první problémy čekají
evropský kontinent již velmi brzo
– v horizontu pěti let. Může za to
zejména prognóza rostoucí světové
výroby a spotřeby energií (zejména
díky ekonomickému rozmachu Číny,
Indie, Brazílie a dalších lidnatých
zemí Asie a Latinské Ameriky).
Za posledních deset let tyto země začaly ve velkém dovážet suroviny, které do té doby pokrývaly z vlastních
zdrojů, nebo je dokonce vyvážely.
Například Čína v roce 2001 dovezla
měď v hodnotě asi 1 miliardy amerických dolarů. Před dvěma lety to
bylo již za 25 miliard dolarů. Nárůst
poptávky má pak za následek pochopitelně růst cen. Cena mědi se například od roku 2002 do roku 2011
Pokračování na straně 2
Otokar Opacki, který zajišťuje obsluhu a provoz čerpací stanice Obří pramen v Lahošti u Duchcova, při kontrole čerpadel. Čerpáním zdejší vody se udržuje
hladina termálních vod v lázních Teplice. Čerpací stanici na Obřím prameni provozuje dceřiná společnost Humeco. Podrobnosti o tomto unikátním místě
naleznete v článku v tomto vydání Důlních novin. Foto: (pim)
ohlédnutí
Uhlí není energetickým zdrojem minulosti
HUMECO se stará o dostatek vody
pro teplické lázně
Také v současné a budoucí energetice má uhlí své místo. Představitelé
Evropské asociace uhelného průmyslu EURACOAL, kteří před nedávnem jednali v Praze a navštívili na pozvání skupiny Czech Coal i lom Obří pramen v Lahošti u Duchcova je jedním z míst, kde obstarává čerpání vody dceřiná společnost
ČSA Litvínovské uhelné, vyjádřili toto přesvědčení v televizním vy- HUMECO. Stará se tím i o to, aby lázně v Teplicích měly dostatek termální vody pro svůj provoz.
stoupení i v rozhovoru v novinách (čtěte na str. 5 DN – pozn. red.).
Zástupci Německa, Polska, využití uhlí v budoucnosŘecka, Velké Británie, Francie ti. Evropský přístup k uhlí
a Bulharska přijeli do Prahy představil generální tajemník
a na Mostecko jednat se zá- EURACOAL Brian Ricketts.
stupci české energetiky o po- Efektivní a ekologická těždílu a úloze uhlí v energe- ba a užití domácích zdrojů
tickém mixu. Toto téma je energie je podle představitelů
aktuální nejen
EURACOAL
v České repuboptimální ceslice,
zejména
tou pro nezvyteď v období
šování dovozní
přípravy nové
závislosti a také
státní energecen elektřiny.
tické koncepce,
Česká repubale i v Evropě.
lika jako průPředstavitelé
myslový
stát
českých uhels bohatými záných společností seznámili sobami hnědého uhlí by podle
evropské kolegy s aktuálním jejich mínění měla tyto zdroje
děním v českém uhelném prů- využít v zájmu podpory domámyslu i se svými aktivitami cího průmyslu a udržení jeho
v zájmu co nejefektivnějšího konkurenceschopnosti. (red)
HUMECO zde provozuje čerpací stanici s obsluhou. Voda
se tu čerpá už desítky let a historie Obřího pramene je ještě
delší. Důvod čerpání podzemní
vody v Lahošti je třeba hledat
v devatenáctém
století, konkrétně
v roce 1879, kdy
došlo na nedalekém Dole Döllinger k průvalu
vod a následnému
důlnímu neštěstí. V důsledku
této havárie poklesla hladina
Pravřídla zásobujícího termální
vodou nedaleké lázně Teplice
i samotný Obří pramen o zhruba 30 metrů. Podle vyjádření
tehdejších státních orgánů způsobila pokles vody v pramenech
hornická činnost. Rozhodly proto, že doly budou i v budoucnu
čerpat vodu a udržovat hladinu ze tří společností, z nichž v dena kótě 192,5 metru, a to tak, vadesátých letech vznikla Mosaby nebyl narušen provoz lázní tecká uhelná společnost. A proTeplice. A proč byl vybrán právě tože mezi firmou Doly Hlubina
Obří pramen? Jedná se o jediné a lázněmi Teplice existovaly domísto na Teplicku, kde je mož- hody o vyrovnání škod, přešla
tato
povinnost
na tehdejší Mosteckou uhelnou.
V sedmdesátých
letech ale vznikla
potřeba vybudovat nové čerpací
né regulovat hladinu vody.
místo. Ve skalním masivu, kde
„Čerpání vždy zajišťovaly šach- Obří pramen vyvěrá, se vyhlouty v okolí. Po zániku Dolu Döl- bila třicetimetrová šachta a v lelinger jej přebíraly nástupnické tech 1975–1977 zde byla vyorganizace, až se čerpání ujala budována čerpací stanice s pěti
tehdejší Mostecká uhelná a její horizontálními čerpadly o výkonástupníci. Důvod byl poměrně nu pět kubíků za minutu, která
prostý. Tato lokalita historicky nepřetržitě udržovala hladinu
patřila pod správu Dolů Hlubi- Obřího pramene s maximálním
na Litvínov, které byly jednou
Pokračování na straně 2
2 O nás
Důlní noviny 31. května 2012
Aktuálně
Pokračování ze strany 1
zvýšila více než čtyřnásobně. Cena platiny se od roku 2003 více
než zdvojnásobila.
A podobné je to i s dalšími surovinami. Krátkodobé ekonomické ochlazení může přinést přechodný pokles cen nebo stagnaci, dlouhodobá prognóza je ale neúprosná a hovoří o dalším
zdražování.
Zajímavé je, že Evropa podle zmíněné zprávy zatím neumí této
změně čelit. Národní politiky rozhodujících států EU jsou zatím v řadě případů staré 20–30 let a stále upřednostňují dovozy
surovin před vlastní těžbou s odkazem na nadřazenou ochranu
místního životního prostředí.
Takový postoj je ale stěží dlouhodobě udržitelný – nebo jen v případě zemí typu Norska, které mají výrazné vlastní zásoby stěžejních energetických surovin a ty ostatní mohou tak bez potíží dovážet. Budoucnost má tento směr: Využití domácích zdrojů, ovšem
tak, aby to bylo co nejšetrnější k životnímu prostředí. Velký důraz
je kladen na výrazné investice do moderních technologií, které dokážou suroviny maximálně využít. A poté hledání i nových cest,
které by neobnovitelné zdroje dokázaly nahradit. Zkrátka domácí
zdroj v kombinaci s maximální podporou výzkumu a vývoje v oblasti průmyslu i energetiky.
Zajímavý je i poslední postřeh: totiž ten, že Evropa v posledních
desetiletích zameškala průzkumy možných nalezišť surovin.
Věřme, že politici napříč Evropou nebudou ke zprávám, podpořeným voláním z podnikatelské sféry hluší. Pokud ano, můžeme
mít sice neporušenou krajinu, ale musíme počítat s masivním hospodářským propadem. A s tím souvisejícími ekonomickými a sociálními problémy.
V bezprostřední blízkosti čerpací stanice Obří pramen stojí kamenná věž, kterou používala rodina hrabat Valdštejnů jako
vodojem. Odtud voda putovala dřevěným potrubím do nedalekého Duchcova, kde byly lázně. Dnes je objekt chráněnou památkou, jíž se obec Lahošť snaží opravit. Foto: (pim)
Karel Marek,
konzultant v oblasti energetiky
HUMECO se stará o dostatek vody pro teplické lázně
Pokračování ze strany 1
výkyvem 1,5 metru,“ uvedl
Otokar Opacki, který zajišťuje
obsluhu a provoz čerpací stanice
u Obřího pramene.
O tom, jak vysoko se bude hladina udržovat a jak intenzivně
je třeba čerpat, rozhoduje už
od devatenáctého století takzvaná semestrální komise složená z odborníků. „Semestrální
komise je desetičlenná a tvoří
ji zástupci lázní Teplice, státní báňské správy, ministerstva
zdravotnictví, města Teplice i těžařů. Jejím úkolem je řídit proces
využívání a ochrany termální
vody lázní Teplice. V minulosti
její činnost obnášela i ochranu
těžebních lokalit před průvalem
důlních vod. Když se Mostecká
uhelná rozhodla, že nebude využívat těžební lokality na Teplicku, změnila se i práce semestrální komise, která tehdy začala
řešit možnost zvyšování hladiny
v Obřím prameni. Od té doby se
po krocích pravidelně zvyšuje,“
vysvětlil Vlastimil Vozka, současný primátor Mostu, ale rovněž dlouholetý člen semestrální
komise, v níž s ohledem na své
předchozí působení báňského
odborníka zastupuje těžaře.
V roce 2004 semestrální komise rozhodla, že se hladina
Obřího pramene nechá vystoupat o čtyři metry a změní
se čerpací technologie. „Horizontální čerpadla nahradila
tři výkonnější ponorná čerpadla, k nimž se přidalo i jedno
menší čerpadlo, které zásobuje
vodou koupaliště v Duchcově.
Rekonstrukce čerpací stanice,
rozdělená do dvou etap, se ujalo
HUMECO. Po výměně čerpací
technologie byla před třemi lety
dokončena i výměna nadzemní
části technologie, takže nyní
je po rekonstrukci i kompletní
výtlačný řád, kterým se čerpaná voda svádí do nedalekého
Bouřlivého potoka zásobujícího
vodou měcholupskou přehradu,“ vysvětlil Roman Ptáček,
vedoucí odvodnění HUMECO. Aktuálně se zde čerpá
v průměru 130 tisíc kubíků
vody měsíčně. Hladina Obřího pramene se v uplynulých
letech opět zvyšovala. Nyní už
stoupla o dalších zhruba deset
metrů. Nadále se monitoruje
a platí hlavní cíl – zajistit, aby
nebyl ani v nejmenším ohrožen provoz lázní Teplice. „Během posledních několika let
se podařilo stabilizovat teplotu
vody v lázních Teplice, což je
velkým úspěchem semestrální
komise i balneologa teplických
lázní. Využívání termální vody
v Teplicích je v současné době
na vysoké úrovni. Svůj podíl
na tom mají i majitelé lázní,
kteří investovali do inteligentního čerpání termálních vod,“
doplnil Vlastimil Vozka.
Rekonstrukce čerpací stanice
Obří pramen nezahrnovala pouze výměnu čerpací technologie
ale i kompletní modernizaci.
„V současné době je Obří pramen čerpací stanicí s obsluhou
a plně automatizovaným provozem, včetně například hlášení
údajů na dispečink Dolu Centrum,“ doplnil R. Ptáček.
(red)
napsali jste nám
Tentokrát vám přinášíme dvojici fotografií, které nám přišly do redakce
v uplynulých dnech. Ta první nabízí
netradiční pohled na zámek Jezeří
skrze konstrukci uhelného velkostroje K86 na lokalitě Československá
armáda. Autorem druhé fotografie je
geolog Jiří Řehoř a rovněž ukazuje
lokalitu ČSA. Zachycuje neobvyklé
postavení uhelných rýpadel KU300/
K86 a KU300/K73. Snímek pochází
z 22. května. Pokud i vy máte zajímavou fotografii z provozů společností
skupiny Czech Coal a chcete se o ni
podělit se čtenáři Důlních novin, pošlete nám ji na adresu, kterou najdete v tiráži. Nejzajímavější fotografie
otiskneme a autory odměníme. (red)
tel.: 478 002 222
[email protected]
www.czechcoal.cz
O nás 3
Důlní noviny 31. května 2012
I díky vám je ET zase IT!
Děkujeme, že jste hlasovali pro lepší vybavení škol.
Chytré hlavy pro Sever
Podporu získávají:
ZŠ:
SŠ a VŠ:
• ZŠ Most, Václava Talicha
• ZŠ Meziboří
• Sportovní soukromá základní škola
• SOŠ InterDACT, Most, s.r.o.
• Podkrušnohorské gymnázium Most
• Hornicko-geologická fakulta VŠB
– TU Ostrava (pobočka Most)
Speciální prémii získává: ZŠ Most, Václava Talicha
Více informací na www.chytrehlavy.cz | www.czechcoal.cz
vzpomínka
19. května jsme si připomněli sedmé smutné
výročí, kdy náhle odešel náš kolega, dobrý
kamarád a zaměstnanec dílny zabezpečení PÚ
Elektro ZKD Roman Fedorko.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.
Venkovské farmářské trhy
Vrskmaň - náves a přilehlé okolí
zpracov
23.6. 9-12 hod.
ání text
k
langoše
dom
blahopřání
uzeniny
3. června oslaví jubileum 50 let
pan Jiří Zmeškal.
zele
Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a elánu do dalších let
přeje manželka s dětmi a kolektiv elektrikářů.
vzkazy a nabídky
„„Prodám dvojsedák a dvě křesla – hnědobéžový vzorovaný
mikroplyš, velmi zachovalé, nerozkládací (cena 1000 Kč).
Malou obývací stěnu – prostřední díl 180 cm s prostorem
na televizi a malé skříňky (z každé strany jedna), barva olše.
(cena 800 Kč). Kontakt: 4085, 606 158 525.
„„Prodám byt v Litvínově, 2+1 (50 m2) + balkon 6 m, 3. patro,
k bytu patří sklepní kóje. Věžák Valdštejnská ulice, dům
je po rekonstrukci, nízké poplatky. Volný k nastěhování.
Kontakt: 4085, 605 178 201, 606 158 525.
„„
Prodám elektrony (16) na Golf 3 i s letními pneumatikami (70 %). Cena za sadu 4000 Kč. Velmi pěkné.
Tel: 725 040 091.
„„Prodám kombinovaný kočárek zn. Concord Fusion, verze
r. 2008, po jednom dítěti, pěkný, kvalitní, středně modré
barvy. Hluboká korba + sporťáček + autosedačka + fusak
na zimu, vše za 7 500 Kč. Nutno vidět. Tel. 777 233 671.
tel.: 478 002 222
nin
a
ácí
zák
usk
kaktusy
kozí s
ýry
vyřez
ávané
moš
ilu a dř
eva
ty
paře
y
Sdružení Západní Krušnohoří
zahradnické přebytky
háčkované
hračky
va
e
e dř
z
y
čk
hra
abijačka
domácí z
zelné saláty
né sý
ry
dekor
ace
víno
SZK
má
koření
med a
u
z med
y
k
b
výro
tavu
s
a
ín
řecký olivový olej
tkan
aso
uřecí m
k
é
n
e
trdelník
z
chla
A další a další...., navazujeme na Droužkovické
a Údlické farmářské trhy z r. 2011
„ZŠ Kundratice“
Setkání žáků zaniklé ZŠ Kundratice
se bude konat dne 30. 6. 2012 od 13.00 hodin
na koupališti ve Vysoké Peci.
Srdečně zveme všechny učitele i žáky.
Na setkání se těší organizátoři akce.
[email protected]
www.czechcoal.cz
4 O nás
Důlní noviny 31. května 2012
JÍDELNÍČEK
teplá a chlazená jídla
• Pondělí 4. 6.
Polévka: Hovězí se zeleninou a vejci
1. Zbojnická hovězí plec, těstoviny
2. Kuřecí plátek Gyros, dušená rýže
3. Zapékané těstoviny se zeleninou a sýrem
4. Podbrdský vepřový řízek, hranolky, obloha
5. Vepřová plec v mrkvi, brambory
6. Zbojnická hovězí plec, kynuté knedlíky
• Úterý 5. 6.
Polévka: Květáková
1. Segedínský guláš, kynuté knedlíky
2. Smažené karbanátky, brambory
3. Lívance se skořicí, čaj
4. Kotlety pečené se zelím a klobásou, opečené brambory,
obloha
5. Srbské rizoto se sýrem
6. Segedínský guláš, chléb
• • • Středa 6. 6.
Polévka: Zahradnická
1. Vepřová pečeně na zázvoru, dušená rýže
2. Uzené maso, čočka po horácku, okurka
3. Bramborové šišky s mákem, čaj
4. Kuřecí řízek „Kalimero, hranolky, obloha
5. Zeleninový talíř s anglickou slaninou, pečivo
6. Vepřová pečeně na zázvoru, kynuté knedlíky
Čtvrtek 7. 6.
Polévka: Hrachová
1. Kuřecí stehýnko na smetaně, kynuté knedlíky
2. Bavorská sekaná, brambory, tatarská omáčka
3. Sojové maso se zeleninou, dušená rýže
4. Smažený pangasius, bramborový salát, citron
5. Neapolské nudle
6. Kuřecí stehýnko na smetaně, těstoviny
Pátek 8. 6.
Polévka: Kmínová s vejci
1. Pečená vepřová krkovice, bramborové knedlíky, dušené zelí
2. Papriková klobása, brambory na kyselo
3. Zapékané nudle s tvarohem, čaj
4. Kuřecí špíz s játry, hranolky, obloha
5. Vepřové nudličky s provensálskou omáčkou, těstoviny
6. Pečená vepřová krkovice, kynuté knedlíky, dušené zelí
mražená jídla
• Pondělí 11. 6.
Polévka: Česneková
1. Kuřecí perklet, těstoviny
2. Vepřový plátek alla Tabasco, dušená rýže
3. Dušená zelenina na másle, brambory
4. Vepřový řízek s anglickou slaninou, hranolky, obloha
5. Fazolový guláš s hovězím masem, chléb
6. Kuřecí perkelt, kynuté knedlíky
• Úterý 12. 6.
Polévka: Kulajda
1. Hovězí plec na pepři, kynuté knedlíky
2. Karbanátky se žampióny, bramborová kaše s cibulkou
3. Lívance s tvarohem, čaj
4. Vepřová játra na roštu, hranolky, tatarská omáčka
5. Přírodní kuřecí prsíčka, zeleninová rýže
6. Hovězí plec na pepři , bramborové špalíčky
• Středa 13. 6.
Polévka: Kuřecí s čínskými nudlemi
1. Pečené kuře, bramborové knedlíky, červené zelí
2. Boloňské špagety se sýrem
3. Zeleninový talíř s turistickým salámem, pečivo
4. Přírodní hovězí filé s olivami, opékané brambory, obloha
5. Domácí buchty s mákem, mléko
6. Pečené kuře, slaninové knedlíky, červené zelí
• Čtvrtek 14. 6.
Polévka: Krupicová s vejci
1. Cikánská vepřová pečeně, dušená rýže
2. Vepřová krkovice uzená, bramborová kaše, okurka
3. Smažený květák, brambory, tatarská omáčka
4. Střapaté kuře, těstovinový salát
5. Italská pasta – berghamské těstoviny
6. Cikánská vepřová pečeně, kynuté knedlíky
• Pátek 15. 6.
Polévka: Hovězí s masovou rýží
1. Mleté masové kuličky v houbové smetanové omáčce,
kynuté knedlíky
2. Drůbeží rizoto se sýrem
3. Špagety Capricciosa – bezmasé
4. Vepřové žebírko s ananasem, hranolky, obloha
5. Zapékané brambory s vepřovým masem a hráškem
6. Mleté masové kuličky v houbové smetanové omáčce, těstoviny
• Pondělí 4. 6.
1. Zbojnická hovězí plec, těstoviny / možno objednat
i kynuté knedlíky
2. Kuřecí plátek Gyros, dušená rýže
• Úterý 5. 6.
1. Segedínský guláš, kynuté knedlíky
2. Smažený karbanátek, bramborová kaše
3. Srbské rizoto se sýrem
• Středa 6. 6.
1. Vepřová pečeně na zázvoru, dušená rýže / možno
objednat i kynuté knedlíky
2. Uzené maso, čočka po horácku
3. Bramborové šišky s mákem
• Čtvrtek 7. 6.
1. Kuřecí stehýnko na smetaně, kynuté knedlíky
2. Bavorská sekaná, hranolky, kečup
3. Neapolské nudle
• Pátek 8. 6.
1. Pečená vepřová krkovice, bramborové knedlíky
2. Vepřové nudličky s provensálskou omáčkou, těstoviny
• Pondělí 11. 6.
1. Kuřecí perkelt, těstoviny / možno objednat i kynuté
knedlíky
2. Fazolový guláš s hovězím masem, chléb
• Úterý 12. 6.
1. Hovězí plec na pepři, kynuté knedlíky
2. Karbanátky se žampióny, bramborová kaše s cibulkou
3. Přírodní kuřecí prsíčka, zeleninová rýže
• Středa 13. 6.
1. Pečené kuře, bramborové knedlíky, červené zelí
2. Boloňské špagety se sýrem
3. Domácí buchty s mákem
• Čtvrtek 14. 6.
1. Cikánská vepřová pečeně, dušená rýže
2. Vepřová krkovice uzená, bramborová kaše
3. Berghamské těstoviny
• Pátek 15. 6.
1. Mleté masové kuličky v houbové smetanové omáčce,
kynuté knedlíky
2. Drůbeží rizoto se sýrem
PROGRAM ZDRAVÍ
Seznam provozoven, kde můžete na Mostecku uplatnit poukázky Flexi Pass
Název
Ulice
Obec
Typ
Telefon
Skřivánek – jazyková škola
Jaroslava Průchy 1915
Most
Jazykové kurzy
+420241090952
Slender You
Lipová 808
Most
Rehabilitace, masáže
+420603524180
Sokolovna Litvínov, Masáže Skořepová
Studentská 758
Litvínov
Rehabilitace, masáže
+420603534866
Solná jeskyně Most
Čs. Armády 1831
Most
Rehabilitace, masáže
+420415654051
Solná jeskyně na pláži
Čs. Armády 1608/29A
Most
Rehabilitace, masáže
+420777333347
Spinning Twister
Kpt. Jaroše 99/1
Most
Spinning
+420774552022
Sportovka Bowling
Moskevská 2428
Most
Bowling
+420476127192
Sportovní centrum Areál Benedikt
Rekreační 3128
Most
Volejbal
+420476103293
Sportovní centrum Benedikt
Rekreační 1048
Most
Bowling
+420476000055
Studio Libby
Tržní 435
Litvínov
Aerobic a jiné
+420737351414
Studio Power Plate
Lipová 1841
Most
Aerobic a jiné
+420776857776
Studio STUDY
M. Alše 2245
Most
Wellness a krása
+420476108444
Studio STUDY
Topolová 608
Most
Wellness a krása
+420476108444
SUN Studio
Rozmarýnova 539/1240
Most
Rehabilitace, masáže
+420774991994
Taebo
Kpt. Jaroše 99/1
Most
Tae-Bo
+420774552022
Poznámka
Sleva 5 % z doplatku do celkové ceny jakéhokoliv jazykového
kurzu. Sleva 5 % na jazykovou učebnici. Slevu nelze uplatnit
na zvláštní nabídky a kombinovat s dalšími slevami.
Při úhradě ošetř. Relaxpassy – sleva na kosmetiku K. Hadek
10 %. Každá jedenáctá vaková CO2 koupel zdarma.
Pokračování příště
tel.: 478 002 222
[email protected]
www.czechcoal.cz
O nás 5
Důlní noviny 31. května 2012
Ministra na Mostecku zajímalo, kolik uhlí zbývá do limitů
Lom Československá armáda si prohlédl ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba během své dvoudenní návštěvy Ústeckého kraje. Na krátké tiskové konferenci na mosteckém hipodromu vysvětlil důvody své návštěvy.
„Jedná se o standardní dvoudenní návštěvu Ústeckého
kraje, jejímž cílem je seznámit
se s problematikou, která spadá do gesce ministerstva průmyslu a obchodu. Návštěva
Mostecka je z tohoto pohledu velmi důležitá, protože se
v současné době připravuje
státní energetická koncepce,“
uvedl ministr Kuba s tím, že se
mu jako prvnímu šéfovi resortu podařilo dostat k jednomu
stolu zástupce všech těžebních
společností i zástupce tepláren,
ve snaze je přimět k definování svých potřeb a požadavků.
Důvod jeho návštěvy lokality
ČSA Litvínovské uhelné je nasnadě, ministr se chtěl přímo
na místě seznámit s problematikou územních limitů těžby.
„Tabulky a čísla popisují zásoby uhlí a možnost jejich vytěžení jedním způsobem. Mou
snahou je vidět věci také technologicky a pochopit technické vazby a snažit se porozumět
tomu, proč některé představy
nejde technicky uskutečnit,“
vysvětlil Martin Kuba. Pro
ministerstvo je podle jeho slov
důležité zjistit, jak se dají rozložit zásoby uhlí do limitů,
aby se stát mohl chovat strategicky a tyto zásoby využít co
nejefektivněji.
Samotnou otázku zrušení či
zachování limitů těžby ministr na Mostecko vyřešit
nepřijel. „V tuto chvíli je platné vládní usnesení, ale bude se
zpracovávat státní energetická koncepce, která musí tuto
problematiku odborně popsat.
Pokud budeme chtít limity
těžby zachovat, je třeba počítat s dopady, jaké to vyvolá
a umět s tím patřičně naložit. Musíme umět odpovědět
i na to, jak zásoby uhlí využít, i na to, jak si bez nich případně poradit. Samozřejmě se
musí počítat s tím, že pokud
uhlí za limity zůstane, bude to
mít vliv na ceny elektřiny, tepla a samozřejmě je nutné počítat i se sociálními dopady,“
připomněl ministr Kuba.
(red)
Martin Kuba.
Foto: (pim)
Zaznělo v rozhovorech s představiteli EURACOAL...
Dr. George Milojcic,
předseda výboru EURACOAL pro
energetickou politiku:
stanovování dobývacích prostor se
v rámci rozsáhlého schvalovacího
procesu berou v úvahu všechny
dopady, jako je tvorba pracovních
míst, zajištění dodávek energie, přes vliv těžby na krajinu až
po přesídlení obyvatel, s cílem je
co nejvíce vybalancovat. Doposud
německé vlády definovaly limity
těžby hnědého uhlí tak, aby země
měla dostatek hnědého uhlí, bylo
možné plánovat do budoucnosti
a byla investiční jistota například
pro stavbu nových hnědouhelných elektráren. Na otázku v
televizním studiu, zda je odstoupení Německa od jádra šancí pro
uhlí, G. Milojcic odpověděl, že
V Německu energetická koncep- se Německo rozhodlo kompence sází na různé energetické zdro- zovat odchod od jádra výstavbou
je, včetně hnědého uhlí. Každý a rozšířením obnovitelných zdrozdroj energie však musí být scho- jů energie. Zdůraznil však, že
pen se na trhu prosadit, a to hně- obnovitelné zdroje nemohou zadé uhlí v Německu dokáže. Jeho jistit samy dodávky energie. Vítr
životnost je v Německu hodně nefouká vždy, ani nesvítí stále
dlouhá: geologické zásoby před- slunce. Je proto dobré mít systém
stavují 50 mld. tun a v již schvá- z konvenčních zdrojů, do kterého
lených dobývacích prostorech se je možné obnovitelné zdroje intenachází 4 až 5 miliard tun. Při grovat. V tomto kombinovaném
systému má uhlí v Německu ur- Británii. Tato iniciativa je totiž
nejen velmi drahá, ale protože
čitě dobrou perspektivu.
ostatní státy unijní úsilí nenásleBrian Ricketts,
dují, ztrácí průmysl v EU i kongenerální tajemník EURACOAL:
kurenceschopnost. EURACOAL
proto obecně zastává názor, že
uhlí může sloužit jako podpora pro nestabilní a drahé OZE.
K odklonu Německa od jádra
a přechodu na OZE uvedl, že
Německo by si to nemohlo dovolit, kdyby nemělo v záloze uhlí.
Dodal, že se v Německu plánuje několik uhelných elektráren
s celkovým výkonem okolo 8
GW. Kromě toho má dlouhodobé těžební plány pro uhlí, které
mu umožňují plánovat a investovat. K územním limitům těžby hnědého uhlí v ČR uvedl, že
Na dotaz Hospodářských novin, o věcech, jako jsou těžební limizda je uhlí ohrožené podporou ty, je nutné vést řádnou diskusi.
OZE, které preferuje EU, odpo- A stát se musí rozhodnout, co
věděl, že by ohrožené bylo, kdyby je pro zemi nejlepší. Podle jeho
OZE byly konkurenceschopné. názoru je přístup k levné elektřiTy však nejsou a přežívají díky ně stěžejní pro rozvoj průmyslu.
masivním dotacím. Podpora ČR je průmyslovou zemí, měla
OZE kromě toho v řadě zemí kle- by tedy domácí uhlí využít.
sá, např. v Německu či ve Velké Řádná jednání je nutné vést i při
přesídleních, která s sebou těžba
uhlí přináší. Kompromisu lze dosáhnout, což dokazují přesídlení
v Německu, kde se ročně přesídlují stovky lidí v důsledku těžební činnosti. V Británii lidé berou přesídlení spíše tak, že těžba
přináší do regionu peníze a nová
pracovní místa, jsou tak ochotnější vzít si kompenzace a postavit nový domov jinde. Poukázal
na bezvýznamnost evropských
klimatických cílů v globálním
měřítku. Je s nimi spojené neuvěřitelné množství legislativy, které
omezuje jak těžbu uhlí, tak jeho
využívání. Odmítl názor, že uhlí
je překonaný zdroj energie. Uhlí
je nejen zdroj minulosti, kdy pomohlo po druhé světové válce
a v následujících letech rozvoji evropského průmyslu, ale i zdrojem
současnosti a budoucnosti, což
dokazuje například čínská ekonomika, která je na něm založena. Cíl Evropské komise vytvořit
v Evropě „zelenou ekonomiku“
založenou na OZE je obrovsky
riskantní strategie.
(red)
Napouštění jezera se přerušilo
Napouštění jezera Most se ještě o nějaký čas protáhne. Zhruba v polovině června
letošního roku totiž bude na nějakou dobu přerušeno, je totiž zapotřebí ještě
dokončit nezbytné práce na břehové linii. V původních plánech Palivového kombinátu Ústí i města Mostu bylo, že napouštění jezera skončí v roce 2011 a 2012.
Termín byl následně posunut na polovinu letošního roku s tím, že v červnu se
uskuteční slavnostní zakončení napouštění jezera. Ačkoli práce na břehových liniích pravděpodobně skončí dříve než za rok, došlo město i Palivový kombinát
Ústí k závěru, že bude nejlepší celou akci odložit o rok, tedy na konec jara příštího
roku. Ani pak ale nebude jezero volně přístupné veřejnosti, protože zde budou
i nadále probíhat další sanační a rekultivační práce, minimálně ještě dalších několik měsíců až rok. V budoucnu by se ale jezero Most mělo stát příměstskou rekreační zónou. Plocha jezera by měla dosáhnout 311 hektarů, celkový objem vody
úrovně 70 milionů kubíků vody. Obvod jezera bude 9,8 kilometru, maximální
hloubka 75 metrů. Foto: (red)
tel.: 478 002 222
[email protected]
www.czechcoal.cz
6 Sport
Důlní noviny 31. května 2012
krátce ze sportu
• Souš nastoupí proti Meteoru
V dalším kole fotbalové divize nastoupí náš jediný zástupce, kterým je Baník Souš, v domácím prostředí. Jeho soupeřem bude celek Meteoru Praha. Utkání se hraje v sobotu 2. června na hřišti
v Souši od 17.00 hodin. (eš)
Oba
zástupci
v krajském
přeboru
hrají
doma
• K domácím zápasům nastoupí o víkendu oba naši zástupci v krajském přeboru dospělých v kopané. Třetí tým tabulky FK Litvínov
hostí v sobotu 2. června na trávníku letního stadionu Tatran
Kadaň. Utkání se hraje od 17.00 hodin. Sokol Horní Jiřetín nastoupí ve stejný den a také od 17.00 hodin proti FK Louny. (eš)
• Na billiard-hockey šprtec do Janova
Ve čtvrtek 31. května se hraje turnaj Českého pohár jednotlivců v billiard – hockeyi šprtci. Jeho dějištěm bude školní klub ZŠ
Litvínov-Janov. Začíná se ve 14.00 hodin. (eš)
Šachový
turnaj
ke dni
dětí
• V pátek 1. června bude Středisko volného času v Mostě, v Rybalkově
ulici dějištěm šachového turnaje u příležitosti oslav Mezinárodního Fotbalisté Baníku Most nejenže udrželi druholigovou příslušnost, ale skončili na velmi příjemném, až nečekaném, devátém
dne dětí. Začátek ve 14.30 hodin. (eš) místě v tabulce. Foto: (eš)
Dorostenci
přivítají
první
Olomouc
• Tým nejstarších dorostenců FK Baník Most hraje další mistrovské
utkání doma, kde přivítá vedoucí celek tabulky, kterým je Sigma
Olomouc. Utkání 32. kola Česká spořitelna I. ligy staršího dorostu
se hraje v neděli 3. června v Souši od 10.15 hodin. (eš) Na podzim to s nimi vypadalo velice zle, ale nakonec všechno dobře dopadlo. Fotbalisté Baníku Most druhou
Fotbalisté Baníku zachránili druhou ligu
ligu zachránili, navíc vybojovali devátou příčku v tabulce, s čímž se vůbec nepočítalo.
Dvojnásobné oslavy fotbalistů
v Lomu
Ze zpackaného podzimu se nakonec vyklubalo nejlepší umístění posledních let. Po podzimních šestnácti kolech měl Baník
na svém kontě jen dvanáct bodů
a z předposlední pozice v tabulce ztrácel na záchranu propastných šest bodů. Mužstvo kolem
trenérů Zacha a Hofmanna se
však přes zimu vhodně doplnilo.
Utvořila se výborná parta v čele
se zkušenými hráči, kteří klub dotáhli bleskově k záchraně. Stačilo
jim na to dvanáct zápasů. V poTým Viktorie Lom s pohárem pro vítěze okresního přeboru. Foto: (eš) sledním zápase sezony Mostečtí
prohráli 0:2 v Brně, přesto v taO víkendu si připomenou 100 let tedy přípravky. Následuje exhi- bulce udrželi pěknou 9. příčku.
od založení fotbalu v Lomu a na- bice týmu Internacionálů ČR
víc vyhráli okresní přebor, takže (Horňák, Lokvenc, J. Němec,
druhým důvodem k oslavám je Siegl, P. Rada a další), proti dopostup Viktorie Lom do vyšší mácímu áčku, čerstvému účastnísoutěže, I. B – třídy.
kovi I. B – třídy. Počítá se i s dražOslavy propuknou v pravé poled- bou fotbalových relikvií. Zahrát Fotbalový turnaj osobnosne utkáním týmů žáků. Po nich a zazpívat přijedou Elán Revival tí Divadelní kopačka 2012 už
se od 13.00 hodin střetne domácí a Lunetic. Od 19.00 hodin se plá- podruhé pořádaný Městským
stará garda s týmem osobností, nuje koncert regionálních kapel. divadlem v Mostě má po nedělv kterém by měli hrát napří- V doprovodném programu ne- ním sportovním maratónu svéklad Pavel Verbíř, Stanislav Pelc, chybí autogramiáda hokejistů, ho vítěze. Areál Benedikt hostil
ale i hokejisté Pinc, Kubinčák, klauniáda, diskotéka pro nejmen- celkem pět týmů,včetně jednoho
Skuhrovec. Ve 14.45 hodin je ší a soutěže. Těšit se můžete družstva žen a jednoho mistra
v plánu utkání těch nejmenších, i na pivní stan. (eš) Evropy.
„Tým
Městského
divadla
v Mostě měl nelehký úkol, totiž
obhájit loňské vítězství. To, že se
podle očekávání setkal ve finále
právě s mistry Evropy novinářů
2012, tedy fotbalovou reprezentací klubu sportovních novinářů
Již potřetí bojovali ve sportov- v thaiboxu Jiří Žák a několik a prohrál 3:1, není žádná ostuda,
ní hale v Mostě o vavříny bo- bývalých reprezentantů a spo- ale naopak. Hráčům patří i tak
xeři na memoriálu Jaroslava lupracovníků mosteckého box čest a sláva,“ prozradila Ivana
Bonaventurová z PR servisu mosHoráka. Při turnaji talentované klubu.
mládeže startovali boxeři z 15 Celkem odboxovalo 24 dvojic, teckého divadla. Komentátoři
oddílů Ústeckého kraje a borci mostecký klub reprezentovalo sportovně – společenského odpoz polského klubu Wisla Tczew. 14 borců pod vedením trenérů ledne Roman Lukáš a Ladislav
Pozvání na turnaj přijali jako Jaroslava Balína, Jaroslava Horáka Kocián by konstatovali, že mohost šestinásobný mistr světa mladšího a Milana Jejkala. (eš) rálně zvítězili naši!
V tu po podzimu nevěřili ani ti
největší optimisté z řad věrných
fanoušků.
„Jaro nám vyšlo nad očekávání
dobře a konečné deváté místo je
pro nás velký a příjemný bonus
navíc. V zimě jsme šli do toho
s tím, že se pokusíme zachránit.
A že se nakonec dostaneme až
do středu tabulky, to nečekal asi
nikdo a je to pro nás ona pověstná třešnička na dortu. Jsem rád,
že hráči ustáli ten tlak, pod kterým od začátku museli hrát a že
tu záchranu dokázali vybojovat.
Dokonce s předstihem a poměrně
v klidu,“ ohlédl se za průběhem
druhé poloviny soutěže trenér
Baníku Michal Zach. Ten také
odmítl vyzdvihnout individuální
výkony jednotlivých hráčů.
„Každý hráč měl nějakou svoji
úlohu. Těžko někoho vyzdvihovat individuálně. Samozřejmě
vždy jsou nejvíce vidět střelci,
u nás Jirka Mlika. Ty góly mu
ale spoluhráči museli připravit.
Všechno to vždy začíná od gólmana. Jirka Bertelman nás podržel v každém zápase, ale vždy mu
také pomohl celý tým. Nechci
nikoho vyzdvihovat. Stejný podíl
na záchraně má celý kádr,“ dodal
Zach. (eš)
Divadelní kopačku si odvezl tým novinářů
Boxerský memoriál Jaroslava
Horáka sledoval mistr světa
Lukáš Rous z týmu domácího Městského divadla Most v akci proti mužstvu
Činoherního studia Ústí nad Labem. Foto: (eš)
Třetí místo obsadil tým
Městského divadla Mladá
Boleslav, čtvrtou pozici ženský
tým FK Baník Souš a krásnou
poslední pozici hrdě a se vztyčenou hlavou obsadilo Činoherní
studio Ústí nad Labem.
Součástí turnaje byl i doprovodný program v podobě vystoupení břišní tanečnice a taneční
skupiny. O hudební vstupy se
postaral multiinstrumentalista
Milan Mareš se svou skupinou
Ventilky a pumpičky. Ředitelem
turnaje, hlavním organizátorem
a kapitánem mužstva mosteckého divadla byl Michal Pešek. Ten
si do týmu vybral zkušené hráče. Soupiska borců: Lukáš Rous,
Luboš Pitín, Eduard Endt, Tomáš
Nedbal, Dan Pulgr, Jan Středa,
Petr Přeučil, Lukáš Vejlupek,
Miroslav Potužák a Petr Gabriš.
Vítěz Divadelní kopačky 2012
získal putovní cenu – speciální
keramickou kopačku.
(eš)
Důlní noviny – V. Řezáče 315, 434 67, Most, tel.: +420 222 183 111, fax: +420 222 183 494, www.czechcoal.cz, e-mail: [email protected]
IČ: 257 642 84, čtrnáctideník. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Toto číslo vychází v nákladu 15 000 výtisků. Důlní noviny naleznete též na intranetu Czech Coal a na www.czechcoal.cz. Registrační číslo MK ČR E 11596 – ISSN 1804-896X. Ředitelka pro regionální politiku skupiny
Czech Coal Liběna Novotná. Redakce: Jan Pimper. Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT PRAHA. Grafická úprava a DTP: NEW IN PRODUCTION,
Šrobárova 24, Praha 10, www.nip.cz. Toto číslo Důlních novin vychází ve čtvrtek 31. května 2012.
Rekordní počet hlasů pro Chytré
hlavy – str.11
Příloha Důlních novin
Ročník XV | číslo 11
Na hipodrom už nejen za sportem, návštěvníky láká
nově otevřená pikniková zóna
Mostecký hipodrom se může pochlubit novou atrakcí pro návštěvníky.
V sobotu 26. května se jí stala pikniková zóna, kterou slavnostně otevřeli zástupci akcionářů mosteckého hipodromu – skupiny Czech Coal
a města Most - společně s populárním televizním kuchařem Zdeňkem
Pohlreichem. Ten byl také hlavní hvězdou doprovodného programu,
jenž nesl název Grilování s Pohlreichem.
Zástupci skupiny Czech Coal už
v loňském roce slíbili, že ve spolupráci s městem Most se budou
snažit, aby se hipodrom stal místem, které budou vyhledávat nejen příznivci dostihového sportu
a parkurového skákání, případně
in-line bruslaři, ale aby byl areál
otevřený veřejnosti prakticky neustále a stal se oblíbeným místem
pro příměstskou rekreaci. Právě
k tomu účelu by měla od letoška přispět i pikniková zóna.
Návštěvníci mají k dispozici šest
ploch s posezením a grilem, kde
si mohou podle libosti připravit
něco dobrého na zub. Pikniková
zóna se nachází v horní části hipodromu, kde se obvykle konají
farmářské trhy. V dosahu je nově
zrekonstruované sociální zařízení a také takzvané dětské centrum s atrakcemi pro děti.
V sobotu 26. května bylo všech
šest grilovišť pro veřejnost obsazených, protože zde v první části
odpoledne měřilo síly šest regionálních restaurací. Své zástupce
do soutěže vyslaly Hotel Cascade,
bar Černý Anděl, Restaurace
Zdeněk Pohlreich ukázal na hipodromu divákům jak vypadá „pravý český hamburger“. Benedikt, Good Gate, Drmalská chodili během grilování i mezi
myslivna a Vinařství Třebívlice. jednotlivými soutěžícími a sleJejich týmy se snažily zaujmout dovali i přípravu a používané
odbornou porotu složenou ze zá- ingredience, byla v úsudcích
stupců Asociace kuchařů a cuk- zdrženlivá a spíše mlčenlivá,
rářů a samozřejmě také samotné- Zdeněk Pohlreich naopak jedho Zdeňka Pohlreicha. Kuchaři notlivé kuchaře hodnotil svým
měli za úkol připravit několik specifickým způsobem a často
jídel, například steak nebo loso- jim k pobavení přítomného pubsa. Odborná porota, jejíž členové lika dával velmi upřímně najevo,
Kuchaři z baru Černý anděl, který sídlí v nově zrekonstruované sportovní hale,
nakonec zvítězili v soutěží restaurací. Během přípravy pokrmů jim mohli diváci
doslova „koukat pod ruce“. Foto: (pim)
Náměstek primátora Mostu Karel Novotný, místopředseda představenstva
Czech Coal Jan Dienstl a Zdeněk Pohlreich (zleva) společně slavnostně otevřeli
novou piknikovou zónu na mosteckém hipodromu. Foto: (pim)
Mistři kulinářského umění z Vinařství Třebívlice předváděli, že pokrm musí nejen skvěle chutnat, ale také na talíři dobře vypadat. Vinařství Třebívlice nakonec
po skončení kuchařské soutěže nabídlo některé pokrmy z grilu i přímo návštěvníkům hipodromu. Foto: (pim)
Foto: (pim)
co si o jejich výtvorech myslí.
Jeden ze steaků ohodnotil slovy:
„Tahle kráva v tomto případě zemřela zbytečně.“
Po ochutnání všech soutěžních jídel si porota nechala
verdikt ještě pro sebe, protože
se slavnostně otevírala pikniková zóna, čehož se ujali Jan
Dienstl, místopředseda představenstva Czech Coal, společně
s náměstkem primátora Mostu
Karlem Novotným a Zdeňkem
Pohlreichem. „Je příjemné vidět, že se tu sešlo tolik návštěvníků i mimo dostihový den.
Doufám, že si sem návštěvníci
najdou cestu a v příštím roce se
třeba vaši příbuzní objeví mezi
soutěžícími,“ popřál zhruba tisícovce návštěvníků, která na hipodrom zavítala, Jan Dienstl.
Následovala kuchařská show
Zdeňka Pohlreicha, který divákům předvedl několik grilovacích receptů od pravého českého poctivého hamburgeru, až
po lahůdku z lilku pro vegetariány. Výsledky jeho kulinářského umění putovaly mezi diváky. Po skončení jeho programu
se vyhlašovaly výsledky soutěže
restaurací. Vítězem se stala kuchařská dvojice Martin Mládek
a František Vyskočil z baru
Černý anděl na zimním stadionu v Mostě, která získala hlavní
cenu – zájezd do Řecka. A pokud návštěvníci neměli grilovaných pochoutek dost, zástupci
Vinařství Třebívlice na jednom
z grilovišť piknik parku dál pokračovali v jejich přípravě. (red)
8 Z regionu
Region 31. května 2012
Mladí rybáři soutěžili na Mostecku
Část letošního ročníku soutěže Zlatá udice strávili mladí rybáři u jezera Benedikt v Mostě, které je také jednou z rekultivovaných ploch po bývalé těžbě. Foto: (pim)
Mladí rybáři z celého kraje
se sjeli do Litvínova. Konala
se tu soutěž Zlatá udice 2012
– XXXIX. ročník Územního
kola SÚS Litvínov – Most.
Po slavnostním
zahájení
v Gymnáziu T. G. Masaryka
mladí závodníci absolvovali
testy rybářských znalostí a takzvanou poznávačku ryb, rostlin
a živočichů. V lovu ryb na udici mladí rybáři změřili své
síly na mosteckém Benediktu.
V rybolovné technice se závodilo opět v Litvínově. Po dvoudenním zápolení si první pořadí
vybojovali závodníci z Bíliny.
Mostečtí rybáři obsadili čtvrté místo. Nejlépe se z družstva Most umístila Kristýna
Bauerová, která mezi dorostenci obsadila druhé místo. „Všem
vítězům gratulujeme k postupu
do národního kola a vzdáváme
čest všem účastníkům,“ prohlásil ředitel Zlaté udice 2012 Petr
Weitz, který je zároveň i předsedou litvínovského Dětského
sdružení Čtyřlístek, kde se dětem věnuje už 34 let.
Z původně osmi zájmových
kroužků, které sdružení Čtyřlístek
slučovalo, zbyl pouze rybářský.
Děti se tu učí základy rybaření
a trénují techniky sportovního
rybaření. V rybářských soutěžích
jsou velmi úspěšné. Každoročně
má zdejší kroužek minimálně jedno nebo dvě děti v družstvu národního kola Zlaté udice. Synovi
Petra Weitze Janovi patří například titul mistra Evropy a čtyřnásobného mistra světa v rybolovné
technice v juniorské kategorii.
Dětské sdružení Čtyřlístek bylo
jednou z organizací, která získala
podporu z grantu Spolužití pro
Litvínov společnosti Litvínovská
uhelná. Jednalo se o částku 15 tisíc korun na rybářské vybavení.
(mae)
kam za kulturou
„„
V Chomutově bude Otevřeno všem žánrům
Také letos se v Chomutově uskuteční další ročník multižánrového
festivalu Otevřeno. Vše odstartuje v pátek 1. června a potrvá následujících devět dnů, do soboty 9. června. V rámci festivalu se na několika místech ve městě představí celá řada umělců nejrůznějšího
zaměření a řada významných tuzemských i zahraničních hudebních kapel, mezi které patří například hudební skupina Zrní, Květy,
Krucipüsk, Tichá dohoda, Goodfellas či slovenské duo Romanika.
Velká část programu letošního festivalu je věnovaná oslavám 50 let
bigbeatu v Chomutově. Významným hostem festivalu na počest
těchto oslav je legendární britská rocková skupina Uriah Heep, která vystoupí 7. června v Městské sportovní hale.
„„
Červený hrádek láká na muzejní noc
Zámek Červený hrádek v Jirkově se společně s Oblastním muzeem v Chomutově v sobotu 2. června zapojí do akce Muzejní
noc 2012, kterou každoročně vyhlašuje Asociace muzeí a galerií
ČR ve spolupráci s ministerstvem kultury a Národním muzeem.
Hlavním tématem letošní muzejní noci je židovská kultura a tradice. Program muzejní noci se bude odehrávat na několika místech, konkrétně na zámku Červený hrádek, v kostele sv. Kateřiny
v Chomutově a v prostorách Oblastního muzea v Chomutově.
Na Červeném hrádku začne program v jízdárně (muzeu letecké archeologie) v 18.00 hodin. Oficiální zahájení muzejní noci
proběhne v Kostele sv. Kateřiny v Chomutově v 17.00 hodin.
Kromě toho budou moci návštěvníci zavítat například do muzejního sklepení, prostor muzea, na radnici a Mnišského dvorečku,
kde je pro ně rovněž připravený program. Po celý večer je zajištěna doprava mezi zastávkami Červený hrádek – u zámeckého
rybníka a Chomutov – náměstí 1. Máje.
„„
Den turistiky oslaví křtem turistické trasy
Slavnostním křtem turistické trasy mezi RechenbergemBienenmühle, Osekem a Mariánskými Radčicemi můžete oslavit
Den turistiky ve východním Krušnohoří v sobotu 9. června. Sraz
účastníků slavnostního křtu trasy je naplánován na 13. hodinu
na louce za penzionem „Rozcestí“ v Dlouhé Louce. Během dne
turistiky se s pestrým programem pro malé i velké a svými nabídkami představí různá zařízení cestovního ruchu a zástupci institucí
podporujících cestovní ruch. Trasa v délce přibližně 40 km sleduje
starou obchodní cestu mezi Rechenbergem a Osekem, která dokládá historicky blízké vztahy obou lokalit. Mezi klášterem v Oseku
a poutním kostelem Panny Marie Sedmibolestné v Mariánských
Radčicích ožila několikasetletá poutní cesta, která v minulosti zčásti ustoupila uhelnému dolování. Koncem 19. století po ní za sezónu prošlo kolem 150 000 poutníků. Vyznačení přibližně 40 km
dlouhé trasy Krušnými horami je součástí projektu podporovaného Evropskou unií v rámci projektu Po stopách více jak 750letých
německo-českých dějin – setkávání bez konfesních hranic. (red)
Jumpark s největším skokem na světě se otevírá v Havrani
Místo, kde se dají trénovat ty
nejobtížnější triky, otevírá své
brány. Havraňský Jumpark je
splněným snem skupiny nadšenců – Romana Daleckého, mistra
republiky ve freestyle lyžování,
Jiřího Nedvěda, Tomáše Kavana,
Marka Voháňky a Antonína
Jaroše.
„Areál jsme stavěli zejména pro
lyže a snowboardy, ale využívat ho mohou i bikeři, bruslaři a skateboardisté,“ vysvětlil
Antonín Jaroš, jeden ze zakladatelů Jumparku, který je zaměstnancem úseku skrývky
Vršany a ve volném čase se věnuje adrenalinovým sportům.
Skákání do molitanu po vzoru špičkových areálů, jako je
Woodward ve švýcarském Laaxu
a americkém Copperu, je nyní
možné i v Česku. Areál, který
tel.: 478 002 222
by umožňoval věnovat se adrenalinovým zimním sportům
i v ostatních ročních obdobích,
zde dlouho chyběl. Jumpark
nyní umožní těm nejlepším jezdcům trénink v molitanu.
V Jumparku je možné trénovat
celoročně a navíc využívat služeb
a zkušeností nejlepších jezdců - freeskierů v ČR například Romana
Daleckého, Pepe Kalenského,
Robina Holuba nebo ze snowboardistů Honzy Nečase. O unikátnosti zdejšího areálu svědčí
fakt, že freeski a snowboardová
reprezentace bude letos trénovat
právě zde. Podle organizátorů ale
zbude dost času i na nováčky.
Areál akrobatických sportů
v Havrani alias Jumpark vznikl
právě proto, aby umožnil všem
nadšencům naučit se bezpečně
adrenalinové sporty. Dvanáct
[email protected]
metrů vysoký a třicet metrů
dlouhý skok s molitanovým dopadem je největším svého druhu
na světě. Nabízí kromě velkého
skoku pro trénování těch nejnáročnějších triků také možnost
skákání na podstatně menším skoku, kde se učí orientace
ve vzduchu nebo správný odraz.
„Pro veřejnost je areál k dispozici v úterý, ve čtvrtek a o víkendu
od devíti ráno do sedmi večer,
ve zbývající dny po telefonické
domluvě,“ doplnil A. Jaroš.
K oficiálnímu otevření areálu dojde 1. června. Park se otevře pro
veřejnost od ranních až do 15 hodin. V 16 hodin začíná exhibice
nejlepších českých reprezentantů
a po ní koncert několika skupin.
Více podrobností o areálu i o plánovaných akcích najdete na webu
www.jumpark.cz.
(red)
www.czechcoal.cz
Z regionu 9
Region 31. května 2012
Statutární město Most a Městské divadlo v Mostě
Vás zvou na
Divadelní scéna
Doprovodný program – nádvoří
11.00 hod.
- zahájení programu, Magistr Edward Kelley, hradní trubači
11.00 hod.
- zahájení programu, Magistr Edward Kelley, hradní trubači
11.40 hod. - středověká hudba PONTANUS
12.00 hod. - šermíři MALEDICTUS
12.20 hod. - fakír BEN GHAN
12.40 hod. - sokolníci - společnost MERLIN
13.00 hod. - rytířský turnaj pro děti i dospělé
14.05 hod. - šermířská scénka „Nesmrtelná chamtivost“
14.15 hod. - vyhlášení soutěže CRTM - Kelleyho zvířecí
pomocník
14.30 hod. - útěk magistra Kelleyho z věže a soud
15.00 hod. - středověká hudba PONTANUS
15.30 hod. - šermíři MALEDICTUS
15.50 hod. - fakír BEN GHAN
16.10 hod. - sokolníci - společnost MERLIN
16.40 hod. - středověká hudba PONTANUS
17.10 hod. - rytířský turnaj pro děti i dospělé
17.40 hod. - šermíři MALEDICTUS
11.20 hod.
KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT
- představení Divadla rozmanitostí Most
13.00 hod.
NA KOUZELNÉM PALOUČKU S JŮ A HELE
- loutková revue s loutkami v nadživotní velikosti s písničkami,
pohádkami a soutěžemi pro děti
15.00 hod.
SAXANA - DÍVKA NA KOŠTĚTI
- představení pro děti a rodiče Divadla rozmanitostí Most
17.00 hod.
- hudební skupina CONDURANGO s BÁROU HRZÁNOVOU
21.00 hod.
OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA
- činohra Městského divadla v Mostě
10.00 - 16.00 hod. - Kelleyho stezka
- cesta lesem s překvapením a soutěžemi pro děti (SVČ)
Dětské lanové centrum, Ukázka kovářského řemesla,
Dobové tržiště, Prodej tradičních předmětů ruční výroby
Alchymistická dílna - Muzeum alchymistů a mágů staré Prahy
V průběhu celého dne bude otevřena hvězdárna na hradě Hněvín.
Prodej občerstvení a dárkových předmětů.
Změna programu vyhrazena.
Kyvadlová doprava z autobusové zastávky Zahražany od 10.00 hod. do 24.00 hod.
Zastávka bude samostatně označena.
Za laskavé spolupráce firem STRIX CHOMUTOV, a.s., HUDYsport Most a Sportareál Klíny s.r.o.
křížovka o ceny
Správné znění tajenky z minulého čísla DN: Někteří demagogové pokládají svoje lži za pravdu. Výherci
jsou Jan Plát, Chodov; Tomáš Erba, VUAS; Miroslav Šlosar, přestavby LUAS. Vyluštěnou tajenku křížovky můžete posílat na adresu redakce Důlních novin poštou (V. Řezáče 315, Most), e-mailem: [email protected] (označit: Křížovka) nebo nadiktovat na záznamník DN.
Nezapomeňte uvést PŘESNOU adresu pracoviště (středisko) nebo bydliště, kam je možné případnou výhru zaslat.
Technická
rotace
Plavidla
z kmenÛ
Exotick˘
dravec
Symbol
nevinnosti
Název
hlásky M
Grafické
váleãky
Veliké
sporáky
¤ídítka
vozíkÛ
Solmizaãní
slabika
Oves
hluch˘
Sebraná
Pov˘‰e
·panûlská
chÛva
Majetky
nevûst
Tamti
Hold
DRUHÁ
âÁST
TAJENKY
Cizokrajnost
Lákadlo
Pomûfiit
Rychle
Znaãka
zubní
pasty
Oni
Postaven˘
na v˘‰ku
(z nûmãiny)
Skokan
a ropucha
ZAâÁTEK
TAJENKY
Tenisov˘
set
Levnost
Ruské
pohofií
âi
Vojenská
aliance
Obloha
Druh
Li‰ty
Ná‰
kameraman
Libyjské
mûsto
U maminky
Statek bez
léna
Ptaãí vûzení
Horstvo
Konãiny
Svalová
hmota
Pod‰ívkovina
Pominutí
smyslÛ
Dezider
(domácky)
Zvuk pfii
boufice
Ovocná
zahrada
Rumunské
mûsto
Popûvek
Pst
Rostlinné
máslo
Skupenství
Prodlévání
na jednom
místû
NuÏe
¤ímsk˘ch
49
Slovensky
„se“
KONEC
TAJENKY
Pfiedtext: Autorem dne‰ního v˘roku je E.M.Remarque.
Tajenka: Role muÏe je v zaji‰tûní Ïeny tak, aby mohla Ïít svoje sny.
Hovorov˘
souhlas
Znaãka
abvoltu
Zasedání
(kniÏnû)
CC 201205
Psí komisafi
Opevnûné
sídlo
Jezevãík
tel.: 478 002 222
âervené
víno
Podlaháfi
Cíl
Uchovávat
ve spíÏi
ProtoÏe
Svatozáfi
Desetina
tisíce
Stezky
v moãále
Nûmecky
„babiãka“
Tumáte
Nበb˘val˘
cyklista
Zmen‰en˘
model
3. âÁST
TAJENKY
NAPOVÍME:
Dvojzpûv
Neodûná
Cesty
vrtulníkem
Stahl, Homs,
‰torc, aja, st,
mulety, alap.
Nealkoholick˘ nápoj
Ruské
zájmeno
(tito)
Rybáfisk˘
pytel
Velká
mofiská
ryba
[email protected]
Nástrahy
pytláka
www.czechcoal.cz
10 Z médií
Region 31. května 2012
přečetli jsme
Ministr Kuba: O uhlí by měl rozhodovat stát
To víme z mnoha prohlášení
starosty Litvínova a poslance VV Milana Šťovíčka, který
mnohokrát uvedl, že z těžby mají prospěch jen uhelné
společnosti, ale obyvatelé větších měst z toho nemají ani
Po vašem návratu z Mostecka korunu.
někteří představitelé českého To je oprávněný argument.
teplárenství usoudili, že ještě Pokud mají být Severočeši zaletos se rozhodne o prolomení tíženi tím, že těžbou na svém
limitů na těžbu uhlí. Je to tak? území poskytují energii zbytku
To je nesprávná interpretace. republiky, jejich region z toho
Cestu jsem vnímal jako možnost musí profitovat. Momentálně
seznámit se s názory lidí, kteří žijí tam vztah mezi obyvateli měst
v severních Čechách a pochopit a těžební soukromou společsituaci, jaká kolem limitů je.
ností nastavuje velmi špatné
prostředí a já si jakoukoli deCo jste od nich slyšel, chtějí
batu o další těžbě dovedu předvidět těžařům záda?
stavit jen po nastavení nových
Limity byly stanoveny v roce podmínek.
1991. Kraj, který tehdy vypadal
opravdu hrozně, se hodně promě- Můžete být konkrétní?
nil. Je to dnes už zelená krajina, Pokud se budeme bavit o prolojsou tam živé lesy, probíhá řada mení limitů, musí tam být jasná
rekultivací. V tom je obrovský po- záruka státu. Další těžbu by musun, proto považuji za legitimní sela garantovat společnost s vývést diskusí o významu limitů.
znamnou státní účastí a musel by
se značně zvýšit odvod z těžby neJakým směrem?
rostu, a to nikoli jen do obce, kde
Starousedlíci říkají - a já s nimi se těží, ale i do okolních měst.
plně souhlasím – že si nedovedou
představit rozvoj těžby za stávají- Momentálně platí, že odvod
cích podmínek.
těžařských společností činí 1,5
Dlouholetý spor o prolomení
limitů na těžbu hnědého uhlí
se může významně posunout.
Naznačila to návštěva ministra
průmyslu a obchodu Martina
Kuby na severu Čech.
procenta, ačkoli zákon hovoří
až o deseti procentech. V roce
2010 tři těžařské společnosti utržily 29 miliard korun
a měly zisk šest miliard. To by
se změnilo?
To by se muselo změnit, aby lidé
na Mostecku neměli oprávněný
pocit křivdy, že dochází k privatizaci zisku, ale znárodnění
ztráty. Muselo by se získat dost
peněz na revitalizaci a rozvoj
všech míst, jichž se nějak těžba
dotýká, aniž by doly byly zrovna
na jejich katastru. Je nutné totiž
krajinu i resocializovat, aby tam
lidé mohli žít.
A bude kde? Nezačne prolomením limitů postupná likvidace Horního Jiřetína a časem
i Litvínova?
Nikdo nic neprolamuje, jde jen
o otevření debaty. Její součástí
musí být podmínka, že vytěžené
uhlí musí sloužit jen českým potřebám a směřovat výlučně na výrobu tepla. S tím souvisí i další
bod chystané energetické koncepce, tedy lepší využití spalování odpadků. Možná v té diskusi
najdeme východisko, díky němuž
by lidé na severu Čech považovali
těžbu za racionální řešení.
Do debaty ale vstoupí silní hráči české energetiky,
Pavel Tykač a jeho Czech
Coal, Kellnerův, Křetínského
a Tkáčův EPH a pochopitelně ČEZ. To nebudou snadní
soupeři.
To si uvědomuji, ale jsem přesvědčen, že uhlí, které leží
na území českého státu, je národním bohatstvím a musí tudíž o něm rozhodovat vláda, ne
nějaké privátní skupiny. Já chci
nabídnout model, který umožní vést diskusi. Rozumím totiž napětí, které vyvolává vztah
mezi Severočechy a soukromými těžařskými firmami. Třeba
v Německu podobná výměna
názorů také probíhá, dochází
k přesunům vesnic, ale vše se
děje kultivovanou formou.
Jste podle vás v roli hráče, který má trumfy v rukou? Když
těžaři na váš model nepřistoupí, budou si totiž moci sbalit
fidlátka a region opustit.
Stát musí rozhodnout o tom,
jak naloží se svým nerostným
bohatstvím a na to jako ministr
nehodlám rezignovat, ať se proti
mně postaví jakkoli silný hráč
na energetickém trhu.
Něco jim ale nabídnout
musíte.
Model budoucí těžby samozřejmě
může obsahovat garanci přiměřeného zisku pro těžaře. Zastřešující
společnost může být složena ze
státní majoritní firmy a minoritních těžařů, kteří jistě nějaký zisk
mít budou, ale nesmí jít o přemrštěnou částku, kterou občané
logicky vnímají jako nespravedlnost. Nelíbí se jim, že na nich
někdo extrémně vydělává, což
chápu. Stát musí zaručit nastavení spravedlivých podmínek.
Bavíme se o něčem, co může
vejít v platnost až po ukončení
mandátu vaší vlády?
Rozhodně, momentálně mi jde
o nastartování debaty, která musí
být seriózní. Možná dojdeme
k závěru, že další ložiska využita
nebudou, ale musí to být na základě otevřené diskuse s občany
a podložené argumentace. Když
se limity neprolomí, je třeba říct,
že to ponese náklady na zvýšení
tepla. Nejde o rychlou změnu, ale
o férový postup vůči severočeským občanům. Jsem si jistý, že
role státu v ní musí být větší, než
byla doteď.
denik.cz, 24. května
�1�0�0
�9�5
�7�5
�2�5
�5
�0
tel.: �d478 002 222
�u�l�n�i�_�2�7�5�x�1�9�2�_�k�v�et��y�_�f�i�n�a�l
�2�8�.��k�v�e�t�n�a��2�0�1�2��7�:�5�5�:�3�6
[email protected]
www.czechcoal.cz
Z regionu 11
Region 31. května 2012
Sportovní areál ve Strupčicích odemkl Luděk Sobota
Příjemné teploty přiměly provozovatele zahájit letní sezonu už v mnoha sportovních areálech. Výjimkou nebyla ani obec Strupčice, která
novou sezonu odstartovala ve velkém stylu už v sobotu 19. května.
Celou akci odstartovala dětská diskotéka, na kterou krátce po sedmé večerní navázal
další program. Ten zahájilo
vystoupení úspěšných chomutovských tanečníků z taneční
školy Stardance. Speciálním
hostem večera, který dostal
také speciální úkol, byl herec
Luděk Sobota. Organizátoři,
v čele se starostou Strupčic
Luďkem Pěnkavou, si pro něj
připravili nelehký úkol. Půjčili
mu holinky, které byly neodmyslitelnou součástí jeho postavy v seriálu Okresní přebor,
a požádali ho, aby jim nalajnoval hřiště. Luděk Sobota se
toho s grácií ujal a i fotbaloví
odborníci museli uznat, že
mu to šlo velmi dobře. Luděk
Sobota následně symbolicky
odemkl bazén a zahájil novou
sezonu na zdejším sportovišti.
Ještě než se rozloučil, vyprávěl
dětem velmi zvláštní pohádku. Na řadu přišla i soutěž
pro dospělé o celoroční vstup
do bazénu. Vrcholem večera bylo vystoupení skupiny
Maxim Turbulenc následované ohňostrojem.
„Ve sportovním areálu se odehrává řada obecních akcí. Tou
nejbližší budou oslavy Dne
dětí 9. června, které měly
v loňském roce velký úspěch
a zúčastnilo se jich několik
stovek dětí,“ uvedl starosta Strupčic Luděk Pěnkava.
Každoročně se zde koná i setkání Švermováků, bývalých
i současných zaměstnanců
lokality Jan Šverma, patřící pod společnost Vršanská
uhelná, která je partnerem
obce. Setkání se i letos plánuje na začátek září. (red)
Herec Luděk Sobota symbolicky odemkl bazén strupčického sportovního areálu a odstartoval tak další sezonu, do níž popřál zdejším obyvatelům v čele se starostou Luďkem Pěnkavou hodně nejen sportovních úspěchů. Foto: (pim)
Téměř deset tisíc hlasů pro Chytré hlavy pro Sever
Rekordní počet hlasujících
se zapojil do třetího ročníku
grantu na podporu vzdělávání
na Mostecku Chytré hlavy pro
Sever, který počátkem roku
vyhlásila společnost Vršanská
uhelná ze skupiny Czech
Coal. Letos byl kromě středních a vysokých škol určený
nově také základním školám
v regionu.
Vzdělávací instituce mohly
své projekty přihlásit v únoru a březnu. Ty, které nejvíce
odpovídaly záměrům podpory
od skupiny Czech Coal, byly
zveřejněny v tisku a na webových stránkách. Veřejnost
mohla následně ovlivnit hlasování o konečném pořadí
škol a rozhodnout tak o vítězích prostřednictvím internetu
a sms.
Některý z projektů se nakonec
rozhodlo podpořit rekordních
9 712 hlasujících. V kategorii základních škol se vítězem
s největším počtem hlasů stala
ZŠ v ulici V. Talicha v Mostě
(4. ZŠ) se svým projektem
„Mobilní interaktivní učebna
nemusí být jen sen“. Dalšími
základními školami, které získaly podporu v této kategorii,
jsou ZŠ Meziboří a Sportovní
soukromá základní škola
v Litvínově. Celkem své projekty do této kategorie Chytrých
hlav pro Sever poslalo 12 základních škol z Mostecka.
V kategorii středních a vysokých škol Mostecka získala
největší počet hlasů střední
odborná škola InterDACT
s projektem vybudování digitální učebny. Mezi dalšími podpořenými projekty je
Odborné centrum geografie,
které chce vybudovat mostecké
Podkrušnohorské gymnázium
a Cesta surovin ke každodenní spotřebě mosteckého pracoviště Hornicko – geologické
fakulty VŠB – TU Ostrava.
Do kategorie pro střední a vysoké školy přišlo celkem devět
projektů vzdělávacích zařízení
z regionu.
„Velmi mne těší, že školy
na Mostecku chápou po třech
letech grant přesně tak, s jakým záměrem jsme jej zakládali. Jako příležitost, jak dovybavit školu o to vytoužené,
zatím nedostupné, moderní
a užitečné. Jsem také velmi
rád, že školy dokážou pro svůj
projekt získat tolik příznivců
ve svých řadách či v rodinách
svých žáků. Letošní počet hlasujících je obdivuhodný,“ uvedl Vladimír Rouček, generální
ředitel Vršanské uhelné, garanta programu v rámci skupiny
Czech Coal.
Stejně jako v loňském roce
proběhla i letos soutěž o speciální prémii také na facebookovém profilu Chytré hlavy pro
Sever. Tu získala rovněž ZŠ V.
Talicha v Mostě. Věcnou odměnu si z letošního ročníku
grantu odnese i deset vylosovaných hlasujících z řad veřejnosti. O tom, kde a jakým
způsobem si budou moci výhru vyzvednout, budou všichni výherci včas informováni.
Další podrobnosti je možné
nelézt na www.chytrehlavy.cz;
www.czechcoal.cz. Slavnostní
vyhodnocení letošního ročníku grantu Chytré hlavy
pro Sever a předání šeků vítězným školám se uskuteční
v Městském divadle v Mostě,
kam budou v závěru školního
roku pozváni zástupci všech
letos oslovených škol na divadelní představení. (red)
Hipodrom ovládnou o víkendu
Děti i dospělé pobaví už posedmé Informační
linka Spolužití rockeři
Loukyjáda
800 800 499
Posedmé se letos sejdou nejen obyvatelé Louky u Litvínova
na tradiční obecní akci nazvané Loukyjáda. V sobotu 2. června se začíná ve 13 hodin na tradičním místě, tedy na fotbalovém hřišti. Program plný zábavy pro děti i dospělé vydrží
až do nočních hodin. Odstartuje pohádkou pro nejmenší, pro
něž je připravená i další zábava až do 16.30 hodin. Pak předvedou své umění psovodi městské policie a od 16.50 hodin následují soutěže pro dospělé, kterých se bude týkat i další program. Vystoupí skupiny Žízeň, Elán Revival, Golem a Semtex.
O půlnoci se rozzáří tradiční ohňostroj a Loukyjádu zakončí
diskotéka. Vstupné je jako vždy zdarma a kdyby se děti během
soutěží pro dospělé nudily, budou pro ně na hřišti připravené
skákací hrad a skluzavka. Občerstvení pro všechny je na místě
zajištěno.
(red)
tel.: 478 002 222
I nadále je k dispozici zájemcům
o informace nejen k projektu
Zpřístupnění zásob hnědého uhlí
budoucím generacím, ale také
k záměrům pokračování těžby
ve Vršanské uhelné
(oblast Slatinické výsypky).
Své dotazy můžete zasílat také
na e-mailovou adresu:
[email protected]
[email protected]
Mostecký hipodrom přivítá další netradiční akci. Tentokrát bude
dostihové závodiště patřit po oba dny rockové hudbě. Své třetí narozeniny zde oslaví mostecké rockové Gama rádio na akci nazvané
Gama Rock Most 2012. V pátek 8. a v sobotu 9. června se na dvou
pódiích vystřídají více než tři desítky kapel, od zástupců regionální
scény, až po největší jména české rockové historie. Vystoupí například skupiny Arakain, Krucipüsk, Kreyson, Dymytry, Debustrol,
Vitacit a řada dalších. Návštěvníkům budou k dispozici stanové
městečko, stejně jako kyvadlová doprava přímo do areálu hipodromu. Vstupné na akci stojí 250 Kč na den (300 Kč na místě),
případně 400 Kč na oba dny (500 Kč na místě). Vstupenky jsou
v předprodeji v síti Ticketstream nebo v Centru rozvoje turismu
Mostecka, Intusu a Citadele Litvínov. Podrobnosti můžete najít
na webových stránkách www.gamaradio.cz (red)
www.czechcoal.cz
12 Společnost
Město Most podporuje vzdělávání nejrůznějšími způsoby. Jedním z nich je tradiční
oceňování nejlepších pedagogů i jejich studentů. V březnu, u příležitosti Dne učitelů vedení města ocenilo pedagogy, nyní je ve velké zasedací místnosti magistrátu
vystřídali žáci a studenti. Mostecké školy nominovaly své nejlepší žáky. Ocenění
od primátora Mostu Vlastimila Vozky (na snímku), jeho náměstka Luboše Pitína
a vedoucí odboru školství, kultury a sportu Evy Koudelkové převzalo 28 žáků základních škol a 23 studentů středních škol a učilišť. Foto: (archiv)
Region 31. května 2012
Představitelé italského města Sogliano al Rubicone Mauro Nucci, které je už dvě desetiletí partnerským městem Meziboří,
přijeli na pozvání starosty Petra Červenky na sever Čech. Kromě návštěvy Meziboří zavítali i na další zajímavá místa regionu. Nechyběly mezi nimi mostecký hipodrom, hrad Hněvín nebo Děkanský kostel Nanebevzetí panny Marie. Během
posledního dne své návštěvy se setkali i se všemi bývalými představiteli města Meziboří v uplynulých dvou desítkách let.
Sešli se i se zástupci dalšího z měst, s nímž Meziboří udržuje partnerství, německé Saydy. Foto: (mae)
Litvínov hostil už 25. Sportovní hry seniorů, na něž se sjelo osm stovek sportovců z celého Ústeckého
kraje. Utkali se v deseti disciplínách, jako je hod míčem, hod kroužky na cíl, jízda s trakařem. Nově
byl zařazen běh na 200 metrů. Z 29 zastoupených klubů důchodců si první místo vybojovali senioři
z Horního Jiřetína. Stříbrnou medaili si z Litvínova odvezli senioři z Meziboří, na třetí příčku se probojovali senioři z Braňan. Tradiční rozcvičku se svými týmy absolvovali i představitelé jednotlivých
měst. Elánem sportujících se nechali strhnout Pavel Barák, místostarosta Lomu (vpravo) a starosta
Meziboří Petr Červenka. Foto: (mae)
Jednou z tradičních nedostihových akcí na mosteckém hipodromu je závod horských
kol. Na dostihovém závodišti se letos jel už 11. ročník Specialized Extréme Bike, což
je jeden z nejnáročnějších závodů bikerů. Nejrychlejším na trase 67 kilometrů byl Jiří
Jobánek z Merida Biking Teamu. Nejtěžší trať absolvovalo celkem 178 závodníků všech
věkových kategorií, které na ní mohly startovat. Závod žen na 67 km vyhrála mistryně
republiky Pavlína Šulcová, také z Merida Biking Teamu. Shodou okolností oba vítěze
(s čísly 1 a 3) jsme zachytili těsně před startem závodu. Foto: (pim)
Sportovní hry seniorů v Litvínově zahájila hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová společně se starostou Litvínova Milanem Šťovíčkem. O zpestření sportovního dopoledne se svým tanečním vystoupením postaraly členky Klubu důchodců Horního Jiřetína a děti s vystoupením aerobiku z AC WACL
Litvínov. Akci podpořily těžební společnosti skupiny Czech Coal, Litvínovská uhelná a Vršanská
uhelná. Foto: (mae)
Otevření piknikové zóny na mosteckém hipodromu,
kterou provázela kuchařská show Zdeňka Pohlreicha,
přilákala zhruba tisícovku návštěvníků. Mezi nimi
nechyběl ani Rudolf Jung, manažer házenkářského
týmu Černých andělů, jehož hráčky přišly podpořit soutěžící kuchaře z baru Černý anděl, který sídlí
ve sportovní hale, kde úspěšný dámský házenkářský
klub hraje své zápasy. Podrobnosti najdete na straně
7 tohoto čísla DN. Foto: (pim)
Na autogram Zdeňka Pohlreicha se na hipodromu stály
dlouhé fronty. Jedním z těch, kdo si podpis populárního televizního kuchaře odnesl, byl i Antonín Kotrbatý, výrobní
náměstek Dolu Kohinoor. Foto: (pim)

Podobné dokumenty