Patfií mezi nejlep‰í hokejisty svûta a teì pfii‰el na to

Komentáře

Transkript

Patfií mezi nejlep‰í hokejisty svûta a teì pfii‰el na to
Zruãnost
nad
sílu
Patfií mezi nejlep‰í hokejisty svûta a teì
pfii‰el na to, Ïe se mÛÏe je‰tû zlep‰it.
JestliÏe se dokáÏe vyhnout zranûním.
Nejvût‰í ‰védská hokejová hvûzda Peter
Forsberg hraje ménû fyzick˘ hokej a více
pouÏívá hlavu. A vyplácí se. Nejen
v Coloradu, ale i ve statistikách celé ligy.
Forsberg záfií více neÏ kdykoliv pfiedtím.
AUTOR GUNNAR NORDSTRÖM
14
PRO HOCKEY
Peter
Forsberg
PRO HOCKEY
15
PETERforsberg
V
íce talentu, ménû síly.
Peter Forsberg se adaptoval na
styl hry NHL jednadvacátého století.
„Musí se nauãit pfieÏít. Jinak bude
stále zranûn˘,“ fiíká Michael Farber, hokejov˘
zpravodaj magazínu Sports Illustrated.
Foppa se nechce vymlouvat, Ïe zmûnu
stylu mají na svûdomí ãastá zranûní. Ale
dodává:
„Nikdo mi nefiekl, abych se zklidnil, ale je
pravda, Ïe hraji ménû fyzick˘ hokej, neÏ dfiív.
MoÏná, Ïe se na tom podepsalo také zavedení dvou hlavních rozhodãích. Ubylo zákefin˘ch faulÛ.“
Peter Forsberg nastupuje v Severní Americe
sedmou sezonu. Vyhrál Stanley Cup a stal se
nejlépe placen˘m hokejistou soutûÏe, spolu
s Paulem Kariyou vydûlává 10 milionÛ dolarÛ
za sezonu.
Fakt, Ïe Foppa má velmi vysok˘ kredit
v NHL, kdy patfií mezi skupinu ãtyfi nebo pûti
hokejistÛ, jejichÏ jména padají v souvislosti
se ‰piãkov˘mi hráãi ligy nejãastûji, se projevil i bûhem All Star Game v Denveru.
Po sobotních dovednostních soutûÏích se
Peter zastavil na chodbû z Pepsi Centra
s nûkolika pfiáteli.
Kolem právû procházel Mario Lemieux,
kter˘ mífiil na dal‰í z témûfi nekoneãné fiady
tiskov˘ch konferencí, ale kdyÏ uvidûl
Forsberga, zastavil se.
„Ahoj Petfie,“ pozdravil ho Mario, potfiásl
mu rukou a bylo vidût, Ïe si ‰védské hvûzdy
velmi váÏí.
Oba ‰piãkoví hokejisté si chvilku povídali,
ale Mario musel brzy odejít.
Foppa fiíká, Ïe respekt je vzájemn˘. Moc
dobfie si uvûdomuje, jak˘ v˘znam má Mario
pro NHL. A to nejen na ledû, ale prakticky ve
v‰em, kde se objeví logo NHL, napfiíklad pfii
prodeji reklamních pfiedmûtÛ.
KDYÎ NA KONCI DEVADESÁT¯CH LET ode‰el z NHL
nejdfiíve Lemieux a po nûm Gretzky, fanou‰ci
i média hledali korunního prince soutûÏe
mezi ãtyfimi hráãi – Jaromírem Jágrem,
Peterem Forsbergem, Ericem Lindrosem
a Paulem Kariyou.
Jágr na sebe upozornil jako nejproduktivnûj‰í hráã ligy a v‰ichni ho povaÏovali za
vítûze „boje o trÛn“. JenÏe v momentû, kdy
pfii‰ly na pfietfies marketingové záleÏitosti,
ukázalo se, Ïe ani on, ale ani ostatní ze jmenované ãtvefiice nedisponují takov˘m charismatem jako Gretzky nebo Lemieux.
Dnes je Super Mario zpátky a v podstatû
ihned se opût chopil Ïezla. Vyprodal v‰echny
arény, kam s Pittsburghem zavítal. Najednou
se NHL znovu objevila v novinách, televizi
i rádiu s takovou publicitou, jakou mûla pfied
deseti lety. Bez superhvûzdy se profesionální
sport neobejde a Forsberg s tím jenom souhlasí.
„MariÛv návrat je úÏasná vûc, jak pro NHL,
tak pro fanou‰ky, ale i pro nás, hráãe. Mario
je ohromn˘ ãlovûk a stal se v hokeji jasnou
svûtovou jedniãkou. Myslím, Ïe ho mÛÏe
následovat jenom Jágr,“ fiekl Foppa den po
All Star Game.
Nad my‰lenkou, Ïe by tfieba on sám mohl
jednou vést NHL, aÏ odejde star‰í generace,
se Forsberg jenom smûje.
„Ne, tak to se mû osobnû urãitû t˘kat
nebude. Na druhou stranu mû fascinuje, Ïe
Lemieux nás v‰echny natolik pfievy‰uje.“
Ale nemyslete si, Ïe Peter Forsberg usnul
na vavfiínech a staãí mu Ïít z toho, ãeho uÏ
dosáhl. Zdaleka nehraje hokej jen z rutiny,
ani nespoléhá pouze na svÛj talent a temperament.
„Je mi sedmadvacet a ani náhodou jsem
je‰tû nedosáhl dokonalosti. Mám víc zku‰eností neÏ dfiív a umím se pfiizpÛsobit jakékoliv hfie. Vím, kdy a kde si mÛÏu dovolit tvrd˘
Je mi
sedmadvacet
a ani náhodou
jsem je‰tû nedosáhl
dokonalosti.
16
PRO HOCKEY
PETERforsberg
Je „hodnûj‰í“ Forsberg ménû nebezpeãn˘ sv˘m soupefiÛm?
Larry Robinson, trenér New Jersey, odpovídá:
„Ne, Forsbergovo jméno vÏdycky zazní
mezi prvními, kdyÏ probíráme hráãe
Colorada, na které si musíme dát nejvût‰í
pozor. Forsberg a Sakic. Oba mají spoustu
talentu. KdyÏ proti tûmhle dvûma trochu
polevíte, mÛÏe vás to stát cel˘ zápas.“
Forsberg dnes hraje podobnû jako Joe
Sakic nebo Ray Bourque.
„Sakic i Bourque se uÏ dokonale nauãili
vyuÏívat svou sílu tím nejefektivnûj‰ím zpÛsobem. Myslím, Ïe Peter kráãí v jejich stopách,“ fiíká ForsbergÛv agent Don Baizley.
Není Ïádn˘m tajemstvím, Ïe si vedení
Colorada ani nic jiného nepfieje. Zranûná
hvûzda znamená totiÏ pfiíli‰ drahou legraci.
„Peter je hodnû soutûÏiv˘m ãlovûkem,
takÏe je pro nûj dost obtíÏné se nûjak˘m
zpÛsobem krotit. Ale myslím si, Ïe uÏ fyzickou hru dostal pod kontrolu,“ míní Baizley,
Tfii mu‰ket˘fii z Colorada: Forsberg, Sakic a Bourque
Plná kontrola nad
pukem i sv˘mi soupefii.
bodyãek. Dfiív jsem se vrhal do v‰eho po
hlavû. Nestaral jsem se o to, koho jsem právû
srazil, prostû mû to nezajímalo.“
TENTO STYL MU SICE P¤INESL hodnû fanou‰kÛ, ale
i nepfiátel. Právû na to upozorÀuje Michael
Farber, kdyÏ se s ním Pro Hockey v Denveru
setkal:
„Jen si vzpomeÀte na play off v minulém
roce. Je‰tû nikdy jsem nevidûl Ïádného
·véda, aby se takhle vztekal. Forsberg vypadal, jako kdyby bojoval proti celému svûtu.
Na jednu stranu bylo urãitû zajímavé pozorovat rozzufieného ·véda, vÏdyÈ Sevefiané jsou
celkovû známí pro svou klidnou povahu, ale
na druhou to Peterovi urãitû nijak nepomohlo, zvlá‰È co se t˘ká produktivity.“
Farber si letos na Forsbergovû hfie v‰iml
v˘znamné zmûny.
„Na ledû teì mÛÏete vidût mnohem pfiíjemnûj‰ího a pfiátel‰tûj‰ího Forsberga. Zaãal
hrát víc hlavou neÏ srdcem, coÏ je urãitû
dobfie. Sice se nevyh˘bá stfietÛm, ale s tímto
stylem se urãitû vyhne zranûním.“
PRO HOCKEY
17
PETERforsberg
kter˘ mimo jiné zastupuje i takové hvûzdy,
jako jsou Joe Sakic, Paul Kariya, Teemu
Selänne a Theoren Fleury.
ProtoÏe Forsberg kvÛli zranûním ztratil
nûkolik zápasÛ i v leto‰ní sezonû, na ‰pici
kanadského bodování uÏ nedosáhne. On sám
ale fiíká, Ïe mu to vÛbec nevadí.
18
PRO HOCKEY
„Dokud v‰e ostatní vychází, je mi jedno,
na kterém místû se v tabulkách nacházím. Na
individuálním bodování nezáleÏí. Teì jde
o to, abychom vyhrávali a zajistili si tak
v˘hodu domácího prostfiedí pro eventuální
sedm˘ zápas v play off. UÏ dvakrát za sebou
jsme prohráli s Dallasem v sedmém zápase
a pokaÏdé se hrálo na jejich ledû. Dnes víme,
Ïe se do play off dostaneme, takÏe uÏ nám
záleÏí i na co nejlep‰í pozici,“ fiíká Forsberg.
Jeden ze soupefiÛ, kter˘ zná Forsberga víc
neÏ kdokoliv jin˘, se jmenuje Markus
Näslund, b˘val˘ spoluhráã z MoDo.
„Peter má jedineãnou vlastnost, kterou by
si pfiálo kaÏdé kfiídlo. V kaÏdém zápase máte
jistotu, Ïe vám minimálnû ãtyfiikrát pfiihraje
do vyloÏené ‰ance, ze které mÛÏete skórovat.
Staãí b˘t jenom pfiipraven˘.“
Näslund si v Ïádném pfiípadû nemyslí, Ïe
Forsbergova kariéra je na sestupu.
„Tak to ani náhodou. Stále patfií mezi ‰piãkové hráãe, a to uÏ nûkolik let. Jenom doufám, Ïe si spolu budeme moct zahrát na
olympijsk˘ch hrách v Salt Lake City.“
Pro obránce v NHL znamená
Forsberg pûknû tvrd˘ ofií‰ek.
Zeptejte se napfiíklad Nicklase
Lidströma:
„Jo, Peter patfií mezi moÏná pût hokejistÛ,
kter˘ch se obránci bojí. Je nejmíÀ tak nebezpeãn˘ jako byl pfied nûkolika lety.“
PETERforsberg
Al Morganti, hokejov˘ historik televizní
stanice ESPN, fiíká o Forsbergovû souãasném
postavení v NHL:
„Jenom proto, Ïe se leto‰ní sezona fantasticky vydafiila Sakicovi, mnozí zaãali
Forsberga odepisovat. MoÏná, Ïe k tomu pfiispûl i fakt, Ïe Peter hrál chvíli ve tfietí fiadû.
Pamatujte si ale jednu vûc, Peter Forsberg je
typem hráãe, kterého mÛÏete opravdu soudit
aÏ po play off. To je ãas, kdy se teprve naplno rozzáfií.“
Je Peterova pozice v NHL slab‰í neÏ pfied
nûkolika lety?
„Na tuto otázku bych odpovûdûl asi takto,
nemyslím si, Ïe v NHL existuje jedin˘ generální manaÏer, kter˘ by nezvedl telefon,
kdyby se dozvûdûl, Ïe Colorado chce
Forsberga vymûnit.“
JestliÏe Foppu mrzelo, Ïe se v lednu ocitl
aÏ ve tfietí fiadû, nedal to na sobû vÛbec znát.
„Ne, nebylo to tak hrozné. MoÏná bychom
se mohli hádat, která fiada byla druhá a která
tfietí. Stejnû to bylo jen doãasnû. Zranil se
Adam Deadmarsh a nûktefií hráãi se posunuli
nahoru,“ fiíká Forsberg.
Zatímco veãefiíme ve známé restauraci
Sullivan’s na 18. Street v centru Denveru,
neustále k na‰emu stolu pfiichází dal‰í a dal‰í
fanou‰ci.
Forsberg je pokaÏdé pozdraví, prohodí pár
slov a podepí‰e se na fotografie nebo kartiãky.
MoÏná není jako Mario Lemieux, ale v kaÏdém pfiípadû je Peter Forsberg ãlovûk, u kterého se Super Mario zastavil a potfiásl si s ním
rukou. A to uÏ nûco znamená.
fakta
Jméno: Peter Forsberg
Narozen: 20. ãervence 1973
v Örnsköldsviku, ·védsko
V˘‰ka: 183 cm
Váha: 91 kg
Kluby NHL: Quebec Nordiques,
Colorado Avalanche
Dal‰í t˘my: MoDo (·védsko)
Pfiíjem: 10 milionÛ dolarÛ za sezonu
âíslo: 21
Sezona
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
Celkem v
Klub
MoDo/ ·védsko
MoDo/ ·védsko
MoDo/ ·védsko
MoDo/ ·védsko
MoDo/ ·védsko
Quebec/NHL
Colorado/NHL
Colorado/NHL
Colorado/NHL
·védsko/Olymp.
Colorado/NHL
Colorado/NHL
Colorado/NHL
NHL
Z
23
39
39
39
11
47
82
65
72
4
78
49
60
453
G
7
9
23
18
5
15
30
28
25
1
30
14
25
167
A
10
18
24
26
9
35
86
58
66
4
67
37
51
400
B
17
27
47
44
14
50
116
86
91
5
97
51
76
567
TM
22
78
92
82
20
16
47
73
94
6
108
52
44
434
+/0
0
0
0
0
17
26
31
6
0
27
9
24
140
PLAY OFF
Sezona
Klub
1992-93 MoDo/·védsko
1993-94 MoDo/·védsko
1994-95 Quebec/NHL
1995-96 Colorado/NHL
1996-97 Colorado/NHL
1997-98 Colorado/NHL
1998-99 Colorado/NHL
1999-00 Colorado/NHL
Celkem ve Stanley Cupu
Z
3
11
6
22
14
7
19
16
84
G
4
9
2
10
5
6
8
7
38
A
1
7
4
11
12
5
16
8
56
B
5
16
6
21
17
11
24
15
94
PRO HOCKEY
TM
0
14
4
18
10
12
31
12
87
19
+/0
0
2
10
-6
3
7
9
25

Podobné dokumenty

Pavel Kousal 20.února 2012

Pavel Kousal 20.února 2012 Tento tým se celkem osmkrát - z toho sedmkrát za sebou - vyhoupl na nejvyšší příčku celé NHL (1949-55 a 1957) a v letech 1950, 1952, 1954 a 1955 získal i prestižní Stanley Cup. Na posledním pohárov...

Více

SAMIkapanen

SAMIkapanen invalidní vozík. Rouvali se do Salt Lake City nemohl vypravit sám, takÏe Kapanen pomohl zafiídit, aby ho mohla po celou cestu doprovázet jeho pfiítelkynû. Pfiitom ani Ruutu ani Kapanen se s Rouvalim p...

Více

Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji 1995

Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji 1995 Šampionát třetí úrovně, tentokrát s názvem C1, se odehrál ve Španělsku, postup do B skupiny MSJ 1996 si vybojovali Lotyši a Maďaři. Nikdo nesestoupil.

Více

Jeho Magnificence

Jeho Magnificence vlastní tfietinû byl vidût málo, vût‰inou jen vyãkával na modré, aÏ ho nûkter˘ z obráncÛ najde pfiihrávkou, aby ho tak vyslal s Jágrem do útoku. Tak, jako by nikdy neode‰el, zaãal Super Mario hrát ...

Více

Sean Paul I HIM I Crazy Frog I Eric Clapton I Tata Bojs I Deep Purple

Sean Paul I HIM I Crazy Frog I Eric Clapton I Tata Bojs I Deep Purple hvûzdám, o ãemÏ svûdãí témûfi deset tisíc prodan˘ch kopií alba "Dutty Rock" a velké rádiové hity jako "Get Busy", "Like Glue", "Gimme The Light“, "I’m Still Love With You" ãi duet "Baby Boy " s Beyo...

Více

MAGAZIN Česká rafinérská léto 2004

MAGAZIN Česká rafinérská léto 2004 Cena ropy samozřejmě ovlivňuje efektivnost rafinérského odvětví, ale ta se neměří pouze cenou vstupní suroviny, nýbrž rozdílem mezi ní a cenou vyráběných produktů. Musím poznamenat, že zpracovatels...

Více

Emisní plán 2014

Emisní plán 2014 jezdit současně povrchově, jako tramvaje nebo příměstské vlaky. V této době však již bylo rozhodnuto o tom, že v Praze budou jezdit zastaralé a hlavně těžké sovětské soupravy ze třicátých let: Ečs....

Více

Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji 1993

Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji 1993 Útočníci: Jim Campbell, Adam Deadmarsh, John Emmons, Chris Ferraro, Peter Ferraro, Brady Kramer, Todd Marchant, Pat Mikesch, Pat Peake, Mike Pomichter, Brian Rolston, Ryan Sittler.

Více