ICP spektrometr PRODIGY - zázrak z USA

Komentáře

Transkript

ICP spektrometr PRODIGY - zázrak z USA
Laboratorní technika
PRODIGY – ZÁZRAK Z USA
PŘEDSTAVUJEME VÁM ZCELA NOVÝ ICP SPEKTROMETR
BAS Rudice spol. s r.o., Blansko, e-mail: [email protected]
Prodigy, česky zázrak, je zcela nový ICP
Součástí optického systému je i počítačem
spektrometr. Dokáže dělat analytické zázraky, řízené vstupní zrcátko, které automaticky
které doposud žádný jiný ICP spektrometr zajišťuje přesné a reprodukovatelné nastavení
nezvládl.
plazmového hořáku.
Tuto novinku uvedla již loňském roce firma
TELEDYNE LEEMAN LABS na trh v USA
a od letošního roku se dostává tento výkonný
spektrometr i na trh v Evropě.
ICP spektrometr Prodigy spojuje bez kompromisů výhody klasického Echelle optického
systému a nového unikátního velkoplošného
programovatelného polovodičového detektoru
L-PAD. Prodigy má vynikající parametry
– nejlepší rozlišovací schopnost, reciprokou
disperzi, citlivost a rychlost prováděných
analýz. S tímto ICP spektrometrem dnes
firma TELEDYNE LEEMAN LABS značně
předstihuje jakoukoliv konkurenci.
Podstatné je, že nový detektor L-PAD má
oproti dosavadním nejlepším polovodičovým
detektorům čtyřnásobně větší aktivní měřicí
plochu. Detektor L-PAD (Large programmable array detector) umožňuje v každém
měření přístup na kteroukoliv měřenou
vlnovou délku a má vysoké optické rozlišení.
Novou technologií výroby detektoru L-PAD
je zcela odstraněn blooming efekt, který je
typickým problémem pro ostatní polovodičové detektory.
Možnost programovatelné integrace umožňuje, aby detektor zaznamenal celé měřené
spektrum, nebo jen jeho části, které jsou
požadovány.
nejen nahrání nového software, ale také nového elektronického firmware přes Internet.
Tak je zajištěno, že tento skvělý přístroj bude
udržován na nejvyšší technické úrovni po
Systém pro zavádění vzorků může být celou dobu jeho životnosti.
konfigurován pro Radiální nebo Axiální
Řídicí systém spektrometru Prodigy automasnímání plazmy, resp. pro systém Dual View. tizuje všechny funkce přístroje. Zážeh plazmy
Z hlediska typu zmlžovače a zmlžovací ko- je plně automaticky řízený počítačem, včetně
mory je konfigurace systému zavádění vzorků nastavení průtoku všech plynů a parametrů
vždy optimálně přizpůsobena dané aplikaci generátoru.
zákazníka. K dispozici jsou systémy pro
Obsluhu a řízení spektrometru zabezpečuje
vodné vzorky, silně zasolené vzorky, organické
sofistikovaný program WIN ICP Navigator
vzorky a vzorky obsahující HF.
se strukturou typu Internet a intuitivní naviSystém Dual View je vhodný pro ty uži- gací mezi jednotlivými operacemi. Zahrnuje
vatele, kteří mají široký sortiment vzorků. celé uživatelské prostředí a nástroje pro
Tento systém uspořádání umožňuje současné provádění analýz, vývoj nových metod, karadiální a axiální snímání plazmy. Rozšiřuje librací, zpracování naměřených dat, tvorbu
lineární dynamický rozsah měření a umožňuje protokolů a atestů. Umožňuje přímý přenos
provádět současně ultrastopovou analýzu dat do programů MS ACCESS, EXCEL
i analýzu prvků s vyššími koncentracemi prvků a POWERPOINT. Software je jazykově lokav jediném analytickém cyklu.
lizován do češtiny.
Spektrometr Prodigy je vybaven vysoce
Součástí uvedeného programu je rovněž
spolehlivým generátorem 40,68 MHz s volně
modul pro semikvantitativní analýzu neznáběžícím oscilátorem. Generátor je osazen
mých vzorků, který umožňuje analýzu až
kvalitní RF elektronkou s velmi dlouhou
70 prvků do 1 minuty.
životností.
Program má také audiovizuální Help systém
Obvyklá životnost elektronky u spektromes možností připojení modulu pro dálkovou
trů firmy TELEDYNE LEEMAN LABS je
diagnostiku spektrometru ze servisního
delší jak 10 roků. Proto firma TELEDYNE
střediska.
LEEMAN LABS poskytuje standardně 5 roků
Prodigy je zcela nový ICP spektrometr, který
záruku na celý generátor.
dnes značně předstihuje konkurenci.
Výkon generátoru je řízen počítačem
Více informací o ICP spektrometru Prodigy
v rozsahu 700–2000 W. Generátor okamžitě
reaguje na každou změnu vzorku a udržuje získáte ve dnech 20.–24. září 2004 na MSV
konstantní výkon pro indukčně vázanou Brno v pavilonu C na stánku č. 4, dále pak
plazmu. Výsledkem je vynikající přesnost a na stránkách www.bas.cz nebo kontaktujte
přímo výhradního distributora, firmu BAS
stabilita měření.
Elektronický měřicí a řídicí systém ICP Rudice s.r.o.
Schopnost velmi rychlého nedestruktivního
čtení dat z detektoru účinně zabraňuje saturaci
detektoru. To znamená, že signály s vysokou
intenzitou jsou dostatečně rychle vzorkovány,
zatímco signály s nízkou intenzitou jsou akumulovány delší čas. Tím jsou zaručeny:
Prodej a kompletní servis na spektrometry
spektrometru Prodigy je založen na technolo• nejširší dynamický rozsah v ICP spektro- gii programovatelných polí. Celý tento systém Prodigy zajišťuje firma BAS Rudice, výhradní
metrii,
zahrnuje jedinou vysoce spolehlivou desku distributor firmy TELEDYNE LEEMAN

• nejlepší poměr signál/šum pro všechny elektroniky. Tato technologie pak umožňuje LABS v České a Slovenské republice.
prvky,
• skutečné simultánní korekce na pozadí,
Obr. – Simultánní ICP spektrometr Prodigy
• simultánní interní standardizace.
Pro další zlepšení detekčních limitů a rychlosti přenosu dat poskytuje detektor L-PAD
možnost efektivního sčítání signálů z více
pixelů, při stejném šumu jako u čtení pouze
z jednoho pixelu.
Vysokou stabilitu a citlivost detektoru
zajišťuje účinné třístupňové chlazení detektoru typu Peltier, které rovněž minimalizuje
šum detektoru. Celý optický systém spektrometru Prodigy je teplotně klimatizován a
tím je zajištěna výborná dlouhodobá stabilita
měření.
2
CHEMagazín • Èíslo 4 • Roèník XIV • 2004

Podobné dokumenty

Kryometr MARCEL

Kryometr MARCEL ¨ regulace a měření tlaku (až 10 MPa) a teploty (až 250, resp. 420 °C) ¨ míchání elektromagnetickým míchadlem ¨ vysoké navážky vzorků - do 2,5 g v tlakovém, do 10 g v otevřeném systému ¨ velká rych...

Více

Specifikace ke stažení

Specifikace ke stažení dvěma funkcemi jedné brány. Provozní režim výstupních kanálů modulu je konfigurován pomocí aplikace pro mobilní zařízení. K výběru je režim monostabilní (jeden pulzní výtup) nebo bistabilní (v uzavř...

Více

TOTAL AVIATION

TOTAL AVIATION motory, AVGAS 100LL pro pístové motory a AVGAS UL91 pro UL letadla s motory Rotax a Lycoming (doposud se do ČR nedováží). Získali jsme důvěru leteckých zákazníků po celém světě: leteckých společnos...

Více

GT30_1207

GT30_1207 vyhodnocení koncentrací K, U, Th. K přístroji je možno připojit GPS anténu pomocí bluetooth rozhraní a zaznamenaná data ukládat do vnitřní paměti včetně zeměpisných souřadnic. Přesnější stanovení s...

Více

ŘEKNĚTE SBOHEM hořlavým a drahým plynům

ŘEKNĚTE SBOHEM hořlavým a drahým plynům společně s plug & play hardwarem, umožňuje velmi rychlé a intuitivní nastavení bez nutnosti složitého vývoje metod a zdlouhavých adjustací (automatické adjustace hořáku do optimální polohy díky „to...

Více

Historie nového ICP-OES spektrometru Prodigy

Historie nového ICP-OES spektrometru Prodigy Výhradní distributor v ČR a SR : BAS Rudice spol. s r.o. tel. + fax : +420 516 417 449 email : [email protected] www.bas.cz nebo www.leemanlabs.com

Více