GLOSY Z RADNICE - Město Stráž pod Ralskem

Komentáře

Transkript

GLOSY Z RADNICE - Město Stráž pod Ralskem
Zpravodaj města Stráž pod Ralskem
www.strazpr.cz
ROČNÍK XXIV
ZÁŘÍ 2015
cena 6 Kč
Biberova společnost je tu pro
vás již 10 let… (2005–2015)
GLOSY Z RADNICE
Snížení energetické náročnosti budov
Po úspěšném předání stavby a kolaudaci budovy základní školy jsme se dostali do stejné fáze
i s poliklinikou a městským úřadem a kulturním
domem. Do konce srpna by měly být obě stavby zkolaudovány. Vzhledem ke značně napjatým
termínům dokončení staveb lze zatím konstatovat, že firmy odvedly svou práci dobře a kontrola stavby včetně administrativních záležitostí
by měla být také bez problémů. Počáteční obavy
z reakcí na výběr barvy fasády (architektka) se
také nevyplnily a zaznamenali jsme většinou pozitivní reakce. Čeká nás ještě náročná kompletace
všech materiálů týkajících se stavby a odevzdání na SFŽP jako podkladu pro obdržení dotace.
Všechny stavby probíhaly tzv. za provozu, a proto
bych chtěl ještě jednou poděkovat všem občanům
za trpělivost a učitelům, provozovatelům, lékařům, sestrám a ostatním se omluvit za případné
komplikace vzniklé stavební činností.
Chodníky a silnice, zámek a hasičské auto…
V průběhu prázdnin došlo k opravě chodníků
(Mimoňská 2×, Mírová a chodník za AB budovou) a silnic (Soví vrch, Jezerní a Pionýrů). Na
ZMě je jedním z bodů rozpočtová změna a v případě schválení bychom opravili ještě chodník
v ul. Energetiků podél ubytovny AVS. Na opravu
Zateplená budova Městského úřadu a polikliniky
zámeckého mostu jsme obdrželi dotaci 600 tisíc
korun a práce budou probíhat od září tohoto roku.
Naši hasiči by se měli dočkat repase auta Tatry
815 CAS 32, jelikož byla vybrána firma. Repase
by se měla zrealizovat do konce roku. Ve fázi realizace projektu jsou výměny výtahů v některých
bytových domech, bezbariérovost polikliniky,
městského úřadu a muzea. Naším přáním je také
příprava pozemků na stavbu rodinných domů ve
Fibichově ulici a jejich následný prodej. Jedná se
hlavně o přívod vody, kanalizaci a vyřešení příjezdové „stavební cesty“.
Problém s ubytovnami
Stát chtěl tento problém vyřešit, jelikož majitelé
ubytoven inkasují od sociálně slabých obyvatel
přemrštěné nájemné. Proto schválil novelizaci
zákona o pomoci v hmotné nouzi. Podle tohoto zákona musí dát obce od května tohoto roku
souhlasné nebo nesouhlasné stanovisko ke každé
žádosti o doplatek na bydlení v ubytovně na svém
území. Doplatky v tomto případě vyplácí úřady
práce. V některých obcích byla stanovena pomocná kritéria pro vydání stanoviska jako například
zda žadatel je, nebo byl v přestupkovém řízení,
zda má dluh vůči městu, jeho zdravotní stav a kde
má trvalé bydliště.
Dokončení na str. 2
Biberova společnost (BS) sídlí a pracuje ve Stráži
pod Ralskem. Původní počátky jejího vzniku spadají do roku 1999, kdy za účelem opravy kostela
sv. Zikmunda vzniklo toto sdružení. Jeho aktivity
však pozvolna slábly a jeho znovuoživení lze spojit s rokem 2005. To se sešla skupina občanů ze
Stráže p. R. a vyzvala zájemce z města a blízkého
okolí k aktivitám, ve kterých by se mohli podílet
na zvelebení našeho města. Jednalo se – a stále se
jedná – o zachování a obnovování historických
staveb (pozn.: nejen tedy kostela sv. Zikmunda), o
obohacení kulturního, sportovního a společenského života a o udržení a rozvoj cestovního ruchu ve
Stráži pod Ralskem a okolí.
Hned v roce 2005 začala BS hledat finanční
prostředky na svou činnost. Vypracovala dva projekty, které byly financovány Evropskou unií, Evropským zemědělským orientačním a záručním
fondem (EAGGF) – do projektů rozvoje venkova
(LEADER+) za účelem poskytnutí finanční pomoci na tyto projekty. BS byla úspěšná… a tak
máme od té doby upravené hlavní přístupové
schodiště před vchodem do kostela, máme opravené a zprovozněné varhany, kostel byl vybaven
přehrávacím zařízením skladeb na CD-nosičích
(skladby J. I. F. Bibera, strážského rodáka). V letošním roce 2015 je tomu tedy již 10 let… Trochu
si tedy zavzpomínáme… jen namátkově.
Od roku 2006 až doposud se konají tzv. Biberovy hudební slavnosti (BHS) a hned rok 2006 byl
skvělý. Tehdy (dne 26. května 2006) se v rámci
BHS uskutečnil v kostele sv. Zikmunda ve Stráži
pod Ralskem živý koncert barokní hudby, na kterém vystoupil Mezinárodní komorní soubor pro
starou hudbu (Wűrttemburg, Německo). Účinkující: Simon Standage - barokní flétna (Anglie), Ulrike Engelke - příčná a zobcová flétna (Německo),
Chia–Hsuan Tsai – cembalo (Tchaj-wan) a Helmut
Engelke – viola (Německo). Zazněly zde skladby
slavných barokních skladatelů, především však,
jak jinak, skladby od Heinricha Ignaze Franze von
Bibera (1644–1704), rodáka ze Stráže pod Ralskem.
Dále si musíme připomenout vystoupení Gabriely Demeterové, houslistky, violistky a sólistky
světových orchestrů, která měla své vystoupení
v kostele sv. Zikmunda v září 2009. Tato houslistka, která se přímo zabývá tvorbou J. I. F. Bibera,
byla z atmosféry ve zdejším kostele přímo nadšená. Podobně na tom byl v roce 2010 i mužský pěvecký sbor z Německa, který k nám zavítal v rámci
spolupráce s Bratrskou jednotou baptistů z Brniště.
Dokončení na str. 3
varta
září 2015
Glosy z radnice
dokončení z titulní strany
V případě, že obec disponuje například volným sociálním bytem, tak tento byt
byl žadateli nabídnut. Také se přihlíželo k ekonomické situaci a také k tomu,
že v případě nesouhlasného stanoviska se ze žadatele mohl stát „bezdomovec“ se všemi rizikovými faktory pro obec. Všechny obce, a naši nevyjímaje,
měly pocit, že se v této problematice začíná něco pozitivního dít a obec bude
moci problematiku ubytoven regulovat. Bohužel už v červnu Ministerstvo
vnitra ČR zveřejnilo právní výklad, podle kterého stanovisko obce není závazné a úřad práce se jím nemusí řídit. Obce mají pocit zmaru a zbytečné
administrativy. V našem městě se problematika týká ubytovny v Dubnické
ulici. Musím konstatovat, že problémy s ubytovanými osobami (kriminalita,
hluk, nepořádek), jaké mají v jiných městech a na větších ubytovnách, u nás
zatím nejsou.
Letní „Stráž“
Poslední víkendy prodělalo naše město zátěžovou zkoušku vyplývající z počtu akcí, které se zde konaly. Z pětidenních mezinárodních závodů v orientačním běhu se dvě etapy konaly v katastru našeho města. Účastníci vytvořili nápor na poskytovatele všech služeb. Na lyžařském vleku proběhla jak exhibice
špičkových závodníků, tak vrcholná akce „Pohár ČR ve wakeboardingu“.
Výbornou zprávou je, že naši závodníci se umístili na předních místech. Ve
„Vehicle hall“ proběhla další významná soutěž, a to „Mistrovství ČR v Dirt
Jump“. Z regionálních událostí je potěšitelná výhra fotbalistů v derby s Mimoní, tím se z nich stali minimálně do jarní soutěže „Králové Podralska“.
Dovolte mi, abych se zmínil ještě o článku, který vyšel v tisku. Byl nadepsán „Zmrzlinová královna“ a popisoval od počátku cestu paní Jablonovské
až k dnešnímu výsledku vyhlášené zmrzliny. Věřím, že všechny tyto akce a
reprezentace města přispějí ke zvýšené návštěvnosti v budoucnu, a za toto
bych chtěl organizátorům, účastníkům a jmenovaným poděkovat.
Zateplené budovy základní školy (snímek nahoře) a kulturního domu
Zdeněk Hlinčík
Koncert v kostele bude…
…ani letos tomu nebude jinak. Koncert v rámci Biberových hudebních slavností
byl začleněn do mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica. Umělecká rada
festivalu navrhla umělce, kteří zcela jistě zviditelní město Stráž pod Ralskem, nalákají
nové návštěvníky a upoutají pozornost široké veřejnosti. Přivážet špičkovou kvalitu,
zviditelňovat místa konání, prohloubit turistický ruch a propojit obce a města pozitivní
prezentací, to jsou hlavní priority tohoto festivalu.
A kdy to bude?
Pátek 25. září 2015, 19:00 hodin
Stráž pod Ralskem – kostel sv. Zikmunda
Musica Florea, Marek Štryncl – umělecký vedoucí
H. I. F. Biber – Růžencové sonáty
Soubor Musica Florea vznikl roku 1992 jako jeden z prvních výrazných počinů na poli
stylově poučené interpretace hudby v České republice. Založil ho violoncellista a dirigent
Marek Štryncl. Hra na originální nástroje nebo jejich kopie podložená studiem dobových
pramenů a estetiky a kreativní oživování zapomenutých interpretačních stylů i prostředků
tvoří nezbytný základ činnosti souboru a jsou zároveň zárukou jeho renomé.
Jste srdečně zváni
Biberova společnost (10 let 2005–2015)
strana 2
Životní jubilea
(60 let, 65 let, od 70 let každý rok)
Září 2015
Stanislav Barnáš
Anna Bursová
Václav Čerych
Július Čík
Václav Fikar
Ludvík Fratina
Helena Hájková
Jaroslav Helšus
Jaroslav Holub
Marie Honzejková
František Horňáček
Soňa Humlová
Eva Chlumská
Marie Lukášová
Jirka Marková
Jaroslava Nebušková
Věra Pekárková
Peter Rozboud
Karel Smita
Růžena Šúchalová
Marta Valešová
Jaromír Veselý
Marie Víšková
varta
varta
září 2015
Biberova společnost…
dokončení z titulní strany
Rok 2013 byl zajímavý tím, že BHS byly začleněny do programu mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica, který prostřednictvím krásné
hudby staví pomyslné mosty v Euroregionu Nisa
na české i německé straně.
Zde stojí za zmínku koncert věnovaný strážskému rodákovi J. I. F. Biberovi a jeho českým
pokračovatelům, jehož název „Budiž požehnáno
rodiště mé“ vypovídá za vše… Tehdy vystupovala
Capella Collegium Marianum – Jana Semerádová.
A když jsme se dotkli těch kapel a účinkujících,
tak si zde alespoň některé připomeňme (předem
se omlouváme těm, na které jsme zapomněli, ne
záměrně…): CANZONETTA Osečná, komorní
smíšený pěvecký sbor, vokální sdružení REGNIS
s přáteli a komorním orchestrem, soubor KVINTUS, vystoupení Martina Bárty, baryton, člena
Národního divadla v Praze, komorní soubor ATLANTIS COLLEGIUM, ženský pěvecký sbor
SMETANA Kladno, Basistova dobrá společnost
z Liberce atd. atd.
Pod barokními klenbami strážského kostela
jsme se tak mohli zaposlouchat do skladeb význačných autorů zvučných jmen, jako např.: J. S.
Bach, G. F. Haendel, G. Verdi, A. Dvořák, F. Chopin, B. Smetana, F. Biebl, A. Vivaldi, Ch. Gounod,
J. R. H. Fuhrer, W. A. Mozart, E. Suchoň, Z. Lukáš, G. de Marzi, G. P. Telemann, J. I. F. Biber
(1644–1704) a další a další…
Z tohoto místa se sluší poděkovat za spolupráci
římsko-katolické církvi, která nám vždy bezplatně umožnila pořádat koncerty v kostele sv. Zikmunda, a městu Stráž pod Ralskem, které zajistilo
finanční zdroje na pořádání (nejen) těchto výše
uvedených akcí.
Biberova společnost se v tomto desetiletém
období (2005–2015) nezabývala jenom koncerty.
Proto je třeba se zmínit o dalších aktivitách BS.
Biberova společnost se např. v roce 2007 podílela na tvorbě Strategie města, Akčního plánu, kdy
např. vznesla požadavek na opravu Mariánského
sloupu, sochy sv. Valentina, obnovu „božího hrobu“ na Zámeckém vrchu, opravu sochy Josefa II.,
přesunutí pomníku A. Sochora ze starého náměstí k základní škole apod. BS navrhla do akčního
plánu také výstavbu rozhledny na zámeckém vrchu, resp. obnovení kříže nad „božím hrobem“
s jeho osvětlením. Tento kříž zde kdysi stával a
na významná výročí a svátky (jubilea města, Velikonoce, Vánoce apod.), býval osvětlován. Tato
jedinečnost osvětleného kříže již tehdy pozvedala
Stráž pod Ralskem nad blízkým i širokým okolím.
Tehdejší Wartenberk svým osvětleným křížem
pomáhal v orientaci jak v noci, tak i při špatném
počasí všem, kteří chtěli město navštívit...
Biberova společnost dnes, to je pár nadšenců,
kteří se snaží pod jménem jedné z nejvýznamnějších osobností našeho města, tj. J. I. F. Bibera,
barokního hudebního skladatele, upozorňovat na
jedinečnost Stráže pod Ralskem, na její významné
postavení v historii, ale i na současnost s pohledem do budoucna…
Chodníky a silnice
V letošním roce začaly opravy chodníků a silnic
v červnu. Počasí bylo příznivé, i když ta vedra pro
zaměstnance provádějící práce byla úmorná. Dne
19. 6. bylo předáno pracoviště firmě Eurovia, která byla provedením oprav pověřena Radou města.
Ta se hned 20. 6. pustila do díla.
Práce byly zahájeny nejprve na chodnících
v ulici Mimoňská a Mírová. V některých místech
se stavbaři museli potýkat s odstraňováním betonových monolitů v podkladu. Dalším oříškem
byly kořeny stromů, které zvedaly původní povrch chodníku. U břízy, jež je za zenitem svého
života a doporučena Komisí životního prostředí
ke skácení, se musely kořeny v prostoru chodníku
zkrátit, což bylo velmi pracné.
S dalšími pracemi na silnicích se čekalo na příjezd frézy a finišeru. První byla vyfrézována ulice
Jezerní. Po ní následovala Pionýrů a chodník za
státním podnikem DIAMO. Hned po vyfrézování
následovala pokládka tzv. balené směsi pomocí
moderního stroje. Ovšem nesmíme zapomenout
na složitou záležitost s dorovnáváním výškové
úrovně kanalizačních vpustí, která musí pokládce
povrchové vrstvy předcházet.
Jiná skupina silničářů pokračovala samostatně
v ulici Pod Kaplí. Tam bylo potřeba nejdříve vytrhat veškerou dlažbu a srovnat terén výškově i do
roviny. Práce vhodná pouze pro chlapy s dobrou
kondicí. Jak jsme mohli vidět, jedná se o hodně
náročnou práci, ale výsledek stojí za to.
Práce, které byly provedeny, jsou vyfakturovány. Část plánovaných prostředků nebyla dočerpána, a proto byl připraven termínový dodatek a
firma Eurovia bude v práci ještě pokračovat.
Ulice Mimoňská při a po opravě
Ulice Mírová při a po opravě
Malý kousek Stráže se opět proměnil k lepšímu.
Mgr. Jiří Vaněk, Martin Rejcha
STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST
září 2015
ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky 8.00–12.00 hodin
sobota
5.9.
MUDr. Naděžda Motlíková
Moskevská 671, Česká Lípa
tel. 487 853 014
neděle
20.9.
MUDr. Pavla Vránová
Čs. Armády 1566, Česká Lípa
tel. 487 853 515
neděle
6.9.
MUDr. Miroslav Pelc
Purkyňova 158, Nový Bor
tel. 487 524 328
sobota
26.9.
MUDr. Ladislav Záruba
Jižní 1903, Česká Lípa
tel. 487 871 429
sobota
12.9.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176
neděle
27.9.
MUDr. Miroslav Kopřiva
28. října 2707, Česká Lípa
tel. 487 520 706
Připomeňme si tedy všichni společně, že Biberova
společnost je tu pro vás již 10 let (2005–2015).
neděle
13.9.
MUDr. Miroslav Kopřiva
28. října 2707, Česká Lípa
tel. 487 520 706
pondělí
28.9.
MUDr. Jiří Voříšek
Dlouhá 99, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 377
Za Biberovu společnost:
Eduard Horčík a Věra Reslová
sobota
19.9.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603
varta
strana 3
varta
září 2015
Oprava střechy a krytiny kostela sv. Zikmunda
Letošní rok není pro pokračování opravy střechy
kostela nikterak příznivý. Naší farnosti odmítli přispět z kraje, okresu i biskupství. Občanské
sdružení Strážská záchrana památek opět zažádala
o příspěvek Nadaci ČEZ a Nadaci OF, která ale
tradičně žádá větší finanční spoluúčast, než sama
přispěje. Doufáme, že se v říjnu dozvíme kladné
rozhodnutí Nadace OF.
Obdrželi jsme však odmítavé rozhodnutí
správní rady Nadace ČEZ, která naší žádosti o
grant nevyhověla. Mají sice v okolí Stráže velké
sluneční elektrárny, ale je to bohužel již třetí odmítnutí našich žádostí o grant. Nicméně se na nás
obrátila mobilní aplikace Nadace ČEZ EPP Pomáhej pohybem s tím, že mohou převzít naši žádost
o finanční podporu. Jejich nabídku jsme samozřejmě obratem využili. Je to velmi zajímavé nadace,
o které jsme se rozhodli informovat tímto krátkým
článkem, doplněným příslušnými obrázky.
Zjednodušeně řečeno, majitelé moderních mobilních telefonů s operačním systémem si mohou
zadarmo nahrát program, který zapnou při své
sportovní činnosti. Pak jim automaticky naskakují body, které mohou věnovat na některý z podporovaných projektů. V Nadaci ČEZ tyto body
za sportovní výkony přepočítají na peníze, které věnují příslušným žadatelům. Podrobnosti je
možné se dozvědět na jejich webových stránkách
www.pomahejpohybem.cz
Petr Jílek
Vzpomínka na povodně 2010
Povodeň ze 7. na 8. srpna 2010 zasáhla velkou část našeho Libereckého kraje.
Způsobila miliardové škody a také ztrátu několika lidských životů. Povodně
2010 dokládají, že stejně důležitá jako nejrůznější technická protipovodňová
opatření, je nutné mluvit s lidmi o tom, jak povodně mohou ovlivnit jejich
osobní život i život v obci, a všechny učit chování a bezpečnému konání
v době povodně.
Záznamy o povodních z roku 2010, jejich příčiny a následky zachytili fotografové – dokumentaristé (viz. Internet „povodně 2010“) a ukazují i práci
integrovaného záchranného systému, všech jednotlivců a také následná opatření. Dne 8. 8. 2015 při příležitosti pěti let výročí od povodňové katastrofy
uspořádal starosta obce Heřmanice, Vladimír Stříbrný, vzpomínkovou akci
pod patronací hejtmana Libereckého kraje Martina Půty.
Vyvrcholením celého odpoledne bylo předání pamětních stužek zavěšením na
prapory jednotlivých hasičských záchranných sborů z rukou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty.
Obec Heřmanice patřila mezi ty nejvíce postižené. Všichni, kteří se nějakým způsobem podíleli na obnově související s tímto nechvalným obdobím,
stále myslí na to, co všechno se může stát. Do Heřmanic byli pozváni a sjeli se
zástupci všech zúčastněných hasičských záchranných sborů, jiných organizací
i jednotlivců, kteří tehdy pomáhali při záchraně lidských životů, majetku a
hlavně při následné likvidaci škod. Za Stráž pod Ralskem se zúčastnili Mgr.
Jiří Vaněk, Marie Vaňková, Věra Hudáková – starostka SDH, a Pavel Vnouček
– velitel JSDH. Vladimír Stříbrný zahájil vzpomínkovou slavnost přivítáním
všech účastníků, poté se mohutný průvod vydal na cestu Heřmanicemi.
V čele průvodu jelo hasičské auto, které vezlo hudební skupinu Valdštejnka
z Frýdlantu. V doprovodu hudby kráčeli praporečníci s vlajkami hasičských
sborů i další lidé, kteří se podíleli na celé události, na kterou se vzpomínalo.
Průvod se zastavil přibližně uprostřed obce u památníku vzpomínaných
povodní. Zde byly proneseny projevy, které nejenom připomněly hrdinství
hasičů a všech zúčastněných lidí, ale pochválily i to, jak se celá společnost zachovala a že v podstatě obec Heřmanice, jako jeden z ukázkových příkladů, je
připravena na stoletou vodu. Je to důkazem, že Heřmanice opravdu povstaly
z bláta a čas je proměnil. Průvod nakonec dorazil k nově vybudované hasičské
zbrojnici, kde byla uspořádána slavnost. Všichni přítomní, kteří byli pozváni,
vyslechli slavnostní projevy hlavních představitelů a dalších účastníků. Za
poslechu kapely Valdštejnka se trávilo příjemné odpoledne.
strana 4
Když oficiální část vzpomínkové slavnosti skončila, vyzval starosta obce Heřmanice, Vladimír Stříbrný, všechny k volné zábavě a ke strávení příjemného
sobotního odpoledne. Bohužel my jsme se nemohli zdržet do konce a vrátili
jsme se do Stráže pod Ralskem v pět hodin odpoledne, neboť nás čekaly další
pracovní povinnosti.
Přestože akci natáčely dva televizní štáby, a to jak Prima, tak televize
Nova, v šotu, který byl v televizi promítnut v délce asi tak deseti vteřin, nikdo
téměř nemohl poznat, o jak významnou akci se pro Liberecký kraj jednalo.
foto: Marie Vaňková
text: Mgr. Jiří Vaněk, místostarosta
varta
varta
září 2015
Repase požárního vozidla T 815 CAS 32
1. krok – stav
Vozidlo je v aktivní službě již 25 let, bez rozsáhlejších oprav nástavby, motoru či podvozkových částí. Stav vozidla odpovídá stáří a charakteru používání. Na vozidle byly prováděny pouze opravy drobnějšího charakteru,
z vážnějších oprav, které si vyžádal dosavadní provoz vozidla, lze jmenovat
snad pouze výměnu spojkové lamely, opravu deformovaného ventilu jednoho z válců a rozsáhlejší opravy nádrže na vodu.
Vozidlo je silně opotřebované, mezi časté neduhy patří problémy s řazením, úniky vzduchu ze vzduchového vedení, problémy s elektroinstalací, netěsná pohonná soustava a vůle v soustavě řízení. Nástavba je silně zkorodovaná, místy se jedná o hloubkovou korozi, zejména v místech styků krycích
plechů s konstrukčními prvky nástavby. Na nástavbě jsou silně opotřebované
mechanismy zavírání boxů s vybavením, a již dožité (dřevěné) přihrádky na
zařízení. Nádrž na vodu, ačkoliv v minulosti již prošla rozsáhlejší opravou
pláště, vykazuje výraznější úniky vody na několika místech a vnitřní vlnolamy jsou v pokročilém stádiu rezivění, zejména v místech upevnění (hrozí jejich uvolnění). Dále se často vyskytují závady v souvislosti s pneumatickým
výsuvem lafetové proudnice a na čerpadle vody. Stav nástavby je zkrátka
velmi špatný. Kabina vozidla má promáčklinu v pravé horní části v prostoru
nad dveřmi, vnitřní vybavení je již nevyhovující, sedadla opotřebovaná, častěji se vyskytují poruchy elektroinstalace a nezávislého topení.
2. krok – proč?
Vozidlo zařazené do plánu výjezdu HZS musí splňovat technické podmínky
požárních vozidel dle platné vyhlášky č. 53/2010 Sb. Pokud by tomu tak
nebylo, mohlo by být vyřazeno jako nezpůsobilé pro zařazení do plánu vý-
jezdu HZS. Tomu je třeba předejít zhodnocením technického stavu provedením rekonstrukce a modernizace. Základní technické a taktické parametry
CAS po rekonstrukci musejí být shodné nebo výhodnější oproti technickým
přejímacím podmínkám, podle kterých CAS byla zařazena k jednotkám PO.
3. krok – jak?
Dne 28. července 2015 byla zveřejněna „Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu“. Předmětem plnění zakázky malého rozsahu je
oprava zásahového vozidla požární techniky Tatra T815 CAS 32, rok výroby
1989. Ta po opravě musí splňovat podmínky stanovené:
- předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR
- vyhlášku č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.
Pro účelovou nástavbu technickými podmínkami stanovenými Vyhláškou č.
35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky
č. 53/2010/ Sb. A další požadavky uvedené v technické specifikaci. Lhůta pro
podání nabídek skončila 12. srpna 2015.
4. krok – kdo?
Základním hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH. Komise
na základě posouzení nabídek doporučila jako vítěze veřejné zakázky firmu
ANZA s. r. o., s předloženou nabídkovou cenou 1 294 500 Kč. Rada města
souhlasila s výběrem a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo. Všichni si
přejeme, aby se dílo podařilo.
Mgr. Jiří Vaněk, místostarosta
Na kole, koloběžce a in-line bruslích jen s přilbou
Vážení čtenáři Varty, v červnovém vydání jsem vám přinesla pár důležitých
informací o povinnostech in-line bruslařů. Dnes – v době cyklistické sezony
a dopravního ruchu, je nutné připomínat bezpečnostní prvky, které nás chrání
před zraněním či smrtí. Jedním z nich je přilba.
V roce 2013 zemřelo v ČR při dopravních nehodách 583 osob. Z toho bylo
58 cyklistů, z nichž 48 nemělo přilbu, tj. 83 % ze všech usmrcených. Pro vykreslení následků pádů z kola můžeme přirovnat rychlost jízdy na kole k pádu
z výšky na beton, která se mění v závislosti na rychlosti.
1. Cyklista jede rychlostí 15 km/h a spadne po hlavě dolů. Jeho pád odpovídá
pádu na beton z výšky 1 m.
2. Cyklista jede rychlostí 25 km/h a spadne z kola na hlavu. Jeho pád se rovná
pádu z výšky 2,5 m.
3. Došlo ke kolizi cyklisty a auta. Kolo jelo rychlostí 15 km/h a auto 35 km/h.
Síla nárazu cyklisty se rovná rychlosti 50 km/h a odpovídá pádu z výšky 10 m.
Konstrukce skeletu přilby je z jednoho kusu polystyrénové hmoty, shora
krytého vrstvou umělé hmoty. Ta má za úkol udržet zlomky skořepiny při
sobě v případě rozpadu. Dnes se téměř bez výjimky skořepiny vyrábějí technologií tzv. In-mold, což je technologie přímého vstřikování polystyrénové
hmoty do polykarbonátové skořepiny helmy. Při této výrobě tak lze dosáhnout
vysoké míry ochrany při velmi nízké hmotnosti. Tato technologie zaručuje
větší pevnost přilby než technologie používané dříve. Při dřívější technologii
se tvar přilby vyřezal z většího kusu polystyrenu, čím mohlo dojít k narušení
celistvosti materiálu a vznikla tak místa s nevhodným napětím materiálu.
Jak správně nosit cyklistickou přilbu?
Přilba musí být na hlavě řádně připevněna. Přilba by měla při zatřesení hlavou, předklonu i záklonu držet i nezapnutá. Nesmí se posouvat směrem do
čela ani do týlu, a to při jakémkoliv pohybu.
Skrze skořepinu jsou upevněny dva pásky, které jsou vedeny na boční části
hlavy kolem uší, kde tvoří písmeno „Y“. Tyto pásky jsou spojeny pod bradou
sponou, která musí umožnit pohodlné nastavení a zároveň musí být lehce rozepnutelná jednou rukou. Stejně tak regulace velikosti obvodu hlavy musí
umožnit jednoduché povolení či utažení jednou rukou. Upínací mechanismus
musí být správně dotažený, což znamená, že mezi řemínky a bradu je možné
zastrčit maximálně dva prsty. Řemínky musí být při jízdě vždy zapnuté!
Co na to říká zákon?
Povinnost nošení cyklistické přilby nám ukládá §58 odst. 1 zákona č. 361/2000
Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů. „Cyklista mladší 18
let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu, mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.“
Podle § 57 odst. 2 zákona se jízdním kolem rozumí i koloběžka, tudíž se na
jízdu na koloběžce vztahuje také povinnost nošení cyklistické přilby.
Něco málo o přilbách
Cyklistická přilba, která je schválená k prodeji v ČR, musí splňovat standardy.
Jedním z nich je přiložený návod v českém jazyce, druhým je označení CE.
Toto označení znamená, že přilba splňuje podmínky ČSN EN 1078, je testovaná a má certifikát ES.
varta
Soutěž „Na kole jen s přilbou“
Chcete-li vyhrát atraktivní ceny, zaregistrujte se na www.nakolejensprilbou.cz,
odpovězte na pět soutěžních otázek a vyhrajte jednu z cen. Ceny do soutěže
věnovali: ALTIMA – reflexní prvky, SCOTT, Škoda - Autotrend. Soutěž trvá
do 30. 9. 2015.
M. Honzírková
strana 5
varta
září 2015
Osmý ročník kresleného humoru
Dne 20. 6. 2015 v prostorách hotelu Uran proběhl již osmý ročník kresleného
humoru s názvem KRESLÍŘI DĚTEM. Celá akce začala v 10.00 hodin dopoledne autogramiádou kreslířů časopisu Trnky-Brnky, které se účastnili kreslíři
p. Bíž, p. Křemeček, p. Dvořák, p. Hron, p. Cimbálek, p. Skura a další.
Celou akci obohatili svou výstavou děl místní umělci a malíři p. Výboh a
p. Říha. K vidění tu byla i umělecká fotografie p. Kuny a umělecká díla Ing.
Horčíka. Celou atmosféru při kreslení pro děti a mládež umocnila živá hudební
produkce kapely Tulák a Lump.
Naše velká expozice s kresleným humorem, která se skládala z 31 dlouhých panelů, rozesmála až k pláči i toho nejvyššího. Proto když začalo pršet,
byla akce přesunuta do prostorů restaurace Uran. Zde v 17.00 hodin byla vyhlášena jména výherců místostarostou Mgr. Jiřím Vaňkem.
Z bohatých cen (až do 13. místa), které hradilo město Stráž pod Ralskem, firma
ENAPO a další sponzoři z řad občanů, se nakonec těšili tito výherci:
1. místo – Křemečková Ivana, 10 let
2. místo – Jonášová Gabriela, 10 let
3. místo – Dvořáková Kateřina, 11 let
Věříme, že i nadále nám zachováte svou přízeň a těšíme se na vás příští rok.
Pořadatelé: Mgr. Jiří Vaněk
kreslíř Štefan Bíž
Městské muzeum Mimoň
Litografie Jiřího Suchého,
principála divadla Semafor
Otevírací doba muzea:
duben – říjen:
Po: zavřeno
Út–Ne: 9:00–12:00 a 13:00–16:00
Vstupné:
základní 30 Kč
snížené 15 Kč
(platí pro děti, studenty do 26 let na základě předložení průkazu, dále pak invalidy a důchodce nad 65 let)
hromadná prohlídka školy (nad 10 dětí)
se poskytne tzv. hromadné vstupné 10 Kč/osoba
(1 doprovodná osoba má vstupné zdarma)
rodinné vstupné 70 Kč
(minimálně dvě dospělé osoby a dvě děti do 15 let)
www.muzeummimon.cz
strana 6
varta
varta
září 2015
Zamyšlení nad odpady aneb tlak na třídění odpadů bude narůstat…
Odpady. Odpady? Odpady! Tak tímto slůvkem se zabývalo, zabývá a zabývat bude nejedno zasedání Zastupitelstva města Stráže pod Ralskem.
Tímto slůvkem se zabývaly i předvolební programy jednotlivých uskupení (podzim 2014), zabývaly se jím i články ve Vartě (V. Reslová), zabýval
se jím i článek na neoficiálním webu města (M. Humpoláková), na tuto
problematiku zde byla i reakce z řad občanů (J. Malec) … Ti, kterým toto
(ne)uniklo, si to můžou přečíst znovu a zde (reakce M. H. na neoficiálním
webu města na článek V. R. z Varty):
POPLATEK ZA ODPADY … POHLEDEM TĚCH, KTEŘÍ ŘÍDÍ MĚSTO
Hned v úvodu si dovolím citaci:
…„Ve věci vyhlášky, o místním poplatku, která by měla platiti od 1. 1. 2016,
FV doporučil osvobodit od poplatku osoby žijící v sociálním zařízení
PAMPELIŠKA, nedoporučil osvobodit poplatníky do 5 let a poplatníky
nad 75 let. Zastupitelé schválili vyhlášku tak, jak ji doporučil FV, ne jak
byla doporučena Radou města, a to i přesto, že osvobození dalších skupin
bylo jedním ze slibů ve volebním programu uskupení nezávislých kandidátů, kteří dnes řídí město“… (Slovo zastupitelky, Varta 7–8/2015)
Nedá mi, abych na tento odstavec, psaný paní zastupitelkou Věrou Reslovou,
nereagovala. A předpokládám, že můj názor budou sdílet všichni ti, kteří nyní
řídí město.
Koaliční devítka i Rada města několikrát diskutovala o změně vyhlášky určující výši poplatku za odpady. Ve volebním programu měli tuto změnu zanesenou i zastupitelé uskupení Volby pro Stráž, z jejichž řad byl zvolen pan starosta. Ten byl tím, kteří spolu s kolegy změnu iniciovali. Vzhledem k tomu, že jsme
všichni tuto změnu považovali za přínosnou, navrhli jsme skupiny obyvatel,
které by měly být od poplatku osvobozeny. Po dlouhé diskuzi byly navrženy
k osvobození děti do 5 let věku, senioři ve věku nad 75 let a obyvatelé domova
Pampeliška s TP ve Stráži pod Ralskem.
Bylo spočítáno, že touto úlevou přijde rozpočet každoročně o částku cca
173.000 Kč.
Děti do 5 let věku – 80.500 Kč (161 poplatníků × 500 Kč),
Senioři nad 75 let věku – 92.500 Kč (185 poplatníků × 500 Kč),
Celkem – 173.000 Kč (346 poplatníků × 500 Kč).
Koaliční návrh a návrh Rady města na osvobození od poplatku vnímáme jako
krok ke zlepšení podmínek života ve městě, a s tím šly do voleb všechny strany
a uskupení.
Jediné, s čím neměl výbor problém, bylo osvobození od poplatku několika
málo osob žijících v Pampelišce! Ostatní obyvatelé města, kteří se zde rozhodli založit rodiny a mít děti, stejně jako senioři, kteří mají po letech strávených
prací nárok na, byť drobnou kompenzaci, za celoživotní práci a trvalý pobyt
ve městě, ve formě odpuštění poplatku za odpady, budou muset díky návrhu
finančního výboru i dále poplatek platit.
Jak je vidět, ne každý úspěšný protinávrh, kterým se lze chlubit, je možné
považovat za přínosný pro obyvatele města. Škoda.
Pro informaci:
Skutečné náklady za rok 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 2 784 174 Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 2 784 174 děleno 4 170 (počet osob s pobytem na území města +
počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 668 Kč. Z této částky je
stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 500 Kč.
Tolik tedy upřesnění o odpadech od M. H. převzaté z webu, které reagovalo na
článek V. R., který byl uveřejněn v červencovo-srpnové Vartě 2015. A zde je
ještě slibovaná reakce pana J. M. na článek z webu, který napsala paní M. H.:
Článkem se chce říci co? Pro „osvobození od poplatku několika málo osob žijících v Pampelišce“ bylo 14 z 15 přítomných zastupitelů! První se k návrhu změny vyhlášky (které spočívalo jen a pouze v rozšíření osvobození od dětí do 5 let, seniorů nad 75 let a těch žijících
v Pampelišce) vy­jadřoval finanční odbor MěÚ (FO) – ten doporučil jen Pampelišku. Finanční výbor (FV) se následně ztotožnil s názorem FO, Rada nikoli.
varta
Přestože jsme ve FV problém diskutovali (vč. s vedoucím FO) nemohu interpretovat pohnutky ostatních, ale stručně zkusím vysvětlit svoje:
1. U skupiny osob v Pampelišce bylo, jako u jediné vysvětleno, proč je správné
od poplatku osvobodit – naproti tomu pro do 5 i nad 75 nebylo zdůvodněno nic,
i článek přiznává, že se jednalo především o populistický (volební body?) návrh
2. Proč do 5 let, proč ne do 4 či 6? Proč ne předškoláci? Nebo proč ne do 15 či
„do konce ZŠ“?
3. Dtto nad 75, proč ne 65 či 70 či 80?
4. Proč ano – 5letému děcku vysokopříjmových rodičů a 6letému děcku sociálně
potřebných ne?
5. Dtto proč ano 75+letému seniorovi „který má v Praze dům“, ale 70letému
„obyčejnému“ důchodci ne?
Tak, a teď „babo raď “… Téma „odpady“ není opravdu jednoduché a nebude
ani nikdy spravedlivé. Pokoušela se o to zastupitelstva minulá, zastupitelstvo
současné… a bude to jedno z ožehavých témat i do budoucna, …z pohledu
vnitřního (interního). Proto se na problematiku odpadů podívejme i zvenčí
(externě)…
Hned na začátku je třeba si uvědomit tu skutečnost, že Stráž pod Ralskem
nemá svoji skládku odpadu a že třídění odpadu bude do budoucna stále výhodnější, naopak ostatní způsob likvidace zbytků z domácností postupem
času ještě víc podraží. S velkou pravděpodobností totiž nejpozději do deseti let klasické skládkování skončí. Důvodem tohoto skončení je očekávaná
změna zákonů, které během několika let zcela znemožní dnes běžné ukládání
směsných odpadů do země. Navíc prý bude narůstat cena za skladování. Čím
méně zbytků proto skončí v popelnicích na směsný odpad, tím méně budou
lidé platit za skladování.
Proto je důležité, abychom naučili lidi odpad ještě víc třídit, protože možná už za deset let nebude možné odpad vůbec na skládky odvážet, naopak
poroste tlak na zvýšení podílu recyklace odpadů a jejich následné zpracování a další využití. Co nepůjde recyklovat, se bude zřejmě likvidovat ve spalovnách, jenže nejbližší spalovna je dnes v Liberci. Likvidace by pak vyšla
mnohem dráž než dnes, což se promítne i do peněženek občanů… (Pozn.:
O stavbě spalovny ve Stráži pod Ralskem se uvažovalo již několikrát. Za
tímto účelem navštívila skupina vybraných zástupců města začátkem 90. let
minulého století spalovnu v Rakousku. Vždy však zvítězil odpor občanů vůči
výstavbě a provozování spalovny u Stráže pod Ralskem).
Evropská legislativa dříve či později přinese konec skládkování a Stráž pod
Ralskem bude muset řešit budoucí perspektivu nakládání s odpady, a to ve
spolupráci i s blízkým okolím… Trend zní ale jasně – třídit a zase třídit. To, že
se separace odpadů na tradiční sklo, plasty či papír nebo vyřazené elektrospotřebiče vyplácí, lze doložit i na aktuálních číslech. Díky environmentálnímu
vyúčtování můžeme pak přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.
Když si uvědomíme, že recyklace sta běžných televizorů uspoří spotřebu
elektrické energie pro domácnost až na čtyři roky nebo ušetří přibližně 400
litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní
čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání deseti
vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku
po dobu necelých pěti let.
Kromě plastu, papíru a skla se dá třídit také bioodpad – ať už se jedná o
posekanou trávu nebo oleje ze smažení pokrmů v našich kuchyních, které
často vyléváme do odpadní kanalizace, ve které se olej sráží, potrubí se zanáší
a čistírna odpadních vod pak má problémy…
Úvod tohoto článku nás zavedl do současnosti problematiky odpadů (problematika, vyhodnocení, reakce na návrh změny), ve druhé polovině článku jsme
se zase zabývali (ne)blízkou budoucností odpadů. Každý, kdo tříděním přispívá k ochraně životního prostředí, městu zároveň pomáhá také šetřit skládku ve
Svébořicích (kterou obhospodařují Technické služby města Mimoně), která
není takzvaně bezedná a do budoucna se i vzhledem k chystaným legislativním změnám bude muset řešit, co s ní… a Stráž pod Ralskem bude řešit kam
s tím…odpadem. Jak prosté, jak všechno souvisí se vším…
MUDr. Libuše Horčíková, předsedkyně komise životního prostředí
strana 7
varta
Vartenberk
Vartenberk (původně psáno Wartenberg, někdy také Vartemberk) je renesanční zámek ve městě Stráž pod Ralskem. Zámek
vznikl přestavbou původního gotického hradu a jeho název pochází z výrazu Warte auf dem Berg, což česky znamená stráž
na hoře. Mnohdy je název hradu uváděn pouze česky - Stráž. Je
chráněn od roku 1958 jako kulturní památka České republiky
pod číslem 41224/5-3296.
Středověk
První zmínka o hradu se datuje do roku 1281. Původně gotický
hrad patrně založil Markvart z Března, či jeho syn Beneš z Vartenberka ve 13. století k ochraně obchodní žitavské záhvožďské
cesty. Je z té doby zachována pečeť S. MARQVARDI DE WARTENBERC, patřící jednomu z Markvartů, kterou možná použil i
zmíněný Beneš. Hrad na Strážném vrchu byl nazýván Wartenberg,
pak počeštěle Vartemberk nebo Vartmberk. Také městečko v podhradí vzniklé z někdejší osady získalo název Vartemberk, daleko
později Stráž pod Ralskem.
Členové čtyř rodových větví pánů z Vartenberka (Wartenbergu
či ze Stráže), a to kumburské, kostecké, veselské a děčínské, zastávali ve 14. století vysoké úřady a aktivně zasahovali do politického
dění. Rod dědičně od roku 1337 zastával úřad nejvyššího číšníka
českých králů, zmíněný Beneš tento úřad dostal již roku 1283.
Vartenberkové také předsedali zemskému soudu a zastávali funkci
pražského purbkrabího.
Za husitských válek byl hrad v roce 1426 či 1427 obsazen sirotky. Husitským hejtmanem na hradu se stal Jan Čapek ze Sán. Je
zřejmé, že někteří Vartenberkové pak s husity spolupracovali. V
roce 1438 byl hrad Mikuláše Sokola z Lamberka a po jeho smrti
Děpolta z Rýzmburka.
Stavba hradu
září 2015
Vartenberkové
Vartenberkové (též Vartemberkové, Vartmberkové či Wartenberkové) byl český
šlechtický rod, významná odnož prastarého rodu Markvarticů.
Historie
Za zakladatele rodu je považován Markvart, syn Markvarta z Března, jenž někdy po
roce 1268 vybudoval nedaleko Mimoně hrad Stráž neboli Vartenberk. Zachovala se
jeho pečeť s nápisem S. Marqvardi de Wartenberc. Je ovšem možné, že hrad založil až
jeho syn Beneš z Vartenberka, přezdívaný Velký či Veliký. K tomu připojil Sobotku a
působil jako královský komorník a pražský purkrabí. Benešovi čtyři synové rod rozdělili do čtyř větví: kumburská, kostská, veselská a děčínská.
Ve 14. a 15. století patřili k nejvýznamnějším rodům Českého království. Majitelé
hradu Kost, Petr a Markvart, získali i Žleby, Hrubý Rohozec či Zbiroh. Markvart se stal
mistrem královské komory, po neshodě s králem mu v roce 1388 vypověděl válku. Byl
poražen, jeho hrady pobořili. Kumburská linie, která kromě hradu Kumburk vlastnila
ještě Mohelno a Drnholec, vymřela počátkem 15. století. Veselští přidali k Veselí mimo
jiné Veliš, Jičín a Trosky.
Čeněk starší působil jako nejvyšší komoří, od roku 1356 zastával post pražského
purkrabího. O vzestup rodu se však nejvíce zasloužil jeho syn Čeněk mladší z Vartenberka († 17. září 1425 na hradě Veliš u Jičína) během husitských válek stál na straně
podobojí, inicioval protestní list proti upálení Mistra Jana Husa. Dlouhou dobu odmítal
přijmout Zikmunda za českého krále, avšak již v roce 1422 přešel ke katolíkům. V letech 1414–1420 zastával místo nejvyššího pražského purkrabího, do zletilosti Oldřicha
z Rožmberka byl jeho poručníkem.
Z děčínské větve se nejvíce prosadil Jan ze Stráže, jemuž kromě Vartenberka patřil i
Děčín. Jeho synové Vaněk, Jan a Beneš založili další větve a odnože rodu. Jan z Ralska,
zvaný také Chudoba, se stal pražským kanovníkem, avšak časem se úřadu zřekl. Postavil
si hrad Ralsko a získal velký majetek na severu Čech. Během husitských válek stál střídavě na obou stranách. Podobně se choval i Zikmund, který válčil s Lužičany a Míšňany.
Účastnil se korunovace Albrechta II. na českého krále, s nímž táhl proti vzbouřenému
Táboru. Později však na něho padlo podezření, že svého krále zradil, byl zajat a uvězněn
v jindřichohradeckém vězení, kde jej umořili hlady.
Původní hrad byl gotický, založený na severozápadní straně protáhlého návrší. Kolem hradu byl vybudován příkop a hradební zeď,
přes příkop byl postaven padací most. Do zdi byla vestavěna pod
západním nárožím okrouhlá bašta. Na severní straně hradu kdysi
stála hranolová věž, který byla součástí předhradí. V předhradí byly
lomené valené klenby. Hrad byl postupně přestavován, zvětšován,
z původního hrádku Vartenberků se příliš nezachovalo.
Zákupy
Zámek Vartenberk
V roce 1490 zdědil Václav z Vartenberka panství Rybnov (dnes součást městyse Holany) jižně od České Lípy po svém strýci Kryštofovi. Pak měl i Chudý hrádek u Holan,
Jestřebí a část města Česká Lípa. Krátce po roce 1503 si pro svá území rozhodl postavit
hrad Vítkovec na břehu Holanského rybníka. Protože se zúčastnil povstání proti králi
Ferdinandovi I. v roce 1547, celé panství se stalo manstvím. Václav zemřel roku 1552.
Vdova po něm, Kateřina z Hungerkoštu, se psala dál z Vítkovce, starala se o dva nezletilé syny Jana a Kryštofa, zemřela roku 1560.
Dva roky předtím přikoupila k panství další část České Lípy a se synem Janem začala stavět nový Vítkovec, později přejmenovaný na Nový zámek (dnes zámek Zahrádky). Zámek dostavěli v roce 1550. Jan zemřel roku 1595. Jeho syn Jan Jiří se zapletl
do událostí kolem bitvy na Bílé hoře a o panství novozámecké přišel konfiskací a roku
1622 musel emigrovat do ciziny, kde později zemřel.
Po pánech z Vartenberka hrad získal koupí roku 1504 šlechtický
rod Hyršpergárů, kteří roku 1563 hrad přestavěli na renesanční zámek. Zámek se dále dostal do vlastnictví Lichtenštejnů, Hartigů a
na krátkou dobu i Albrechta z Valdštejna. V průběhu třicetileté války byl zámek roku 1639 vypleněn a poškozen švédským vojskem a
v roce 1645 byl vypálen.
Po dobudování zámku v Mimoni roku 1830 vlastníci Vartemberku (Stráže) se přestěhovali tam a zdejší zámek se stal sídlem
velkostatku. V roce 1922 Hartigovský velkostatek koupil František
Melichar. Krátce před znárodněním byl zastaven bankovnímu ústavu. Za II. světové války zde byla věznice.
Václav (či Vaněk) z Vartenberka se stal vlastníkem Zákup východně od České Lípy a
okolí kolem roku 1363. Toho roku je psán spolu s Ondřejem ze Smojna (viz rod Pancířové ze Smojna) jako patron zákupského kostela. Jeho potomci (zmiňováni Vilémové,
Jan a Beneš) jsou uváděni jako majitelé Zákup minimálně do roku 1463 (tedy přes 100
let), pak se majetku ujali Berkové z Dubé.
Vítkovec a Zahrádky
Nejmladší část rodu
Ota Jindřich († 1625) z děčínské linie vysvobodil po úmrtí své první manželky z Kumburku dědičku rodu Smiřických ze Smiřic, Elišku Kateřinu, která však Otovi jeho sny o
značném jmění zničila, když ve vzteku podpálila a vyhodila do vzduchu sebe i jičínský
zámek. Ota se účastnil i stavovského povstání, byl však omilostněn a koupil si statek
Markvartice. Jeho bratr Jiří takové štěstí neměl, po Bílé hoře přišel o majetek a zemřel
v Sasku roku 1630. Rod vymřel v první polovině 17. století.
Erb
Současnost
V novodobé historii byl zámek využíván k ubytování rekreantů
koncernu ČKD Praha. Později však byl zdevastován sovětskými
vojsky a dne 11. září 1987 vyhořel. Po převedení objektu zámku
pod správu města (90. léta 20. století) se začalo s jeho záchranou.
Nová střecha byla vybudována v letech 2004–2008. Zámek není
doposud zcela opraven.
strana 8
Užívali zlato-černě polceného znaku, v pozdějším období obtočeného zelenou saní (na
paměť členství známé postavy husitské epochy Čeňka z Vartenberka v Dračím řádu císaře
Zikmunda Lucemburského). U těch z rodu, kteří vykonávali funkci nejvyššího číšníka
(kterýžto úřad byl Vartenberkům svěřen dědičně), býval jejich erb doplněn o konvici s číší.
Příbuzenstvo
Spojili se s Rožmberky, Valdštejny, Kolovraty, Šliky, Martinici, Budovci, Čabelickými
ze Soutic, pány z Kunštátu či z Donína.
Eduard Horčík
varta
září 2015
varta
Jan Chudoba z Ralska (nebo též Jan Chudoba z Vartenberka na Ralsku) a Jan Hus si dopisovali
V roce 2015 si připomínáme 600. výročí upálení mistra Jana Husa v Kostnici (Konstanz, Německo). Město Kostnice bylo v letech 1414 až 1418
dějištěm ekumenického koncilu, nazývaného kostnický koncil, který řešil
otázku velkého západního schizmatu a reformy církve. V průběhu tohoto
koncilu byl odsouzen jako kacíř a dne 6. července 1415 upálen světskou
mocí mistr Jan Hus. O rok později potkal stejný osud Jeronýma Pražského. Se jménem mistra Jana Husa je spjato jméno Jana Chudoby z Vartenberka, proto si jeho postavu a dějiny kolem něho trochu přiblížíme…
Jan z Vartenberka řečený Ralsko nebo též Chudoba byl bohatý český šlechtic ze severních Čech, potomek Markvarticů a Vartenberků, vlastník mnoha
hradů a panství, římskokatolický kněz a kanovník. Patřil do doby husitské.
Přesná data narození a úmrtí nejsou známy. Nejčastěji se uvádí, že žil př.
1383±1433.
Popis: Příslušník vysoké šlechty, nejvýznamnější majitel hradu Ralsko
rodiče: Jan III. z Vartenberka († 1383)
sourozenci: Václav (Tolštejn), Petr (Děvín), Beneš (Jablonné), Vilém (Zákupy), Jindřich (Nístějka, Valdštejn).
potomci: Jan Ralsko ml.
Jan z Ralska (Johannnis de Ralsko alias de Wartmberg) byl nejstarším synem
Jana z Vartenberka. Proslul především svojí aktivitou na obou stranách v období husitských válek.
Jeho osud se ale měl odvíjet zcela jiným směrem, byl předurčen pro kanovnictví. Výbojný a ctižádostivý Jan se s takovým údělem nehodlal smířit, a
tak se po otcově smrti, jakožto prvorozený syn, navzdory svému předurčení,
uvázal (1389) společně s bratry v otcovské dědictví.
Už k roku 1394 se se svými bratry zprotivoval králi. Vyvrcholilo to však až
po té, co zadlužený markrabě Prokop zastavil Janovi královské panství s tvrzí
v Bělé pod Bezdězem. Nejenže se pak Jan zdráhal králi vrátit zastavené výnosné panství, ale navíc jej ještě několikanásobně zadlužil u lichvářů. Králem
byl přinucen až r. 1406 na jeho hradě Žebráce, kde mu musel slíbit, že nikdy
nevystoupí proti králi.
Netrvalo však dlouho a Jan Ralsko využil odboje proti králi ve válce v
letech 1416-1417. Přesto mu král, jako i některým jiným významným šlechticům, udělil královskou milost. V letech 1418–1427 byl spoludržitelem hradu
Lemberka, a s bratrem Benešem pak i spolumajitel Jablonného v Podještědí.
Spojitost s Lemberkem ale musel mít ještě dříve, neboť již r. 1401 se uvádí
jako patron v Žibřidicích na témže panství.
Někdy v letech 1407–1408 musel být na nějaké válečné výpravě, protože
chod panství zajišťoval místo něho pověřený správce.
A že byl Jan Ralsko celkem konfliktní, ukazuje i dopis mistra Jana Husa,
napsaný někdy kolem roku 1408. Tehdy mu Hus domlouval: „...někteří lidé
povídají, kterak Vaše Urozenost k loupení se obrátila, brzo zabavujíc statky
lidí, brzo jímajíc panoše a statky jejich odnímajíc... jestli tomu tak s tebou,
nevím, a kéž by nebylo! Neboť běda! Častěji mi vmetli v tvář pravíce - ´Ejhle,
tvůj oddaný syn Chudoba, kterého jsi chtěl do nebe vynášeti, jehož pokání
odvážil jsi se veřejně ohlašovati, již hezky se kaje! Čeho dříve nemohl uloupit,
loupí; na to přijal rytířství, aby již byl k loupení smělejší...´“
Hus do něj vkládal jisté naděje – snad pro jeho předchozí předpoklad k duchovní kariéře, že si zvolil zmiňované „rytířství“ je věcí jinou; úryvek z dopisu
nám ale přibližuje pověst Jana z Ralska v době těsně před husitskými válkami.
Co si Ralsko vzal ze slov mistra Jana, se můžeme jen domnívat. Jisté je, že
v době Janovy popravy stál na straně krále Zikmunda a hned v témže roce
(1415) podepsal v jednotě katolické šlechty přísahu věrnosti králi i kostnickému sboru.
Hned zpočátku se postavil rozhodně mezi šlechtu „pevně semknutou s lužickým Šestiměstím.“ Netřeba připomínat, že tato šlechta často stála věrně při
katolickém Šestiměstí jen do chvíle, kdy hrozilo husitské nebezpečí.
Jan Chudoba přebíral politickou iniciativu a aktivně vyjednával s katolickou Lužicí. Jako věrný stoupenec krále Zikmunda (a také jeho věřitel!) mu
král, po vypálení kláštera Hradiště (1420), dědičně zapsal klášterní statky na
hradišťském a českodubském panství.
V témže roce byl zajat odpadlým stoupencem Zikmundovým, příbuzným
Čeňkem z Vartenberka.
varta
S podporou Zikmundovou byl hlavním iniciátorem snah vytvoření protihusitského spolku (1421). V dalších letech (1423-1427) byl aktivním zpravodajem
informací katolické Lužice o pohybech husitských vojsk.
Jedné zimní noci roku 1424 přijel do Zhořelce (Görlitz) náléhavě prosit
o pomoc, když vojsko Bočka z Poděbrad vpadlo do severních Čech, patrně
přes Janovy hrady Ralsko a Vartenberk (dnešní Stráž pod Ralskem). Po dobu
vpádu zůstal ve Zhořelci.
Žitavu informoval velice přesně o husitech v okolí – kudy se ubírali, co cestou vypálili. Ze samotného Ralska je majestátní pohled do celého širého kraje.
Také proto se i Ralsko stalo terčem Roháčovy armády, která zaútočila na Ralsko
r. 1426. Jan z Ralska se o tom zmínil v jedné zprávě: „K večeru se zvedli k vrchu
Ralsku a pokusili se vzít tamní hrad, ale byli mými lidmi se škodou zahnáni.“
Jan se účastnil častých sjezdů katolických měst a šlechty na jaře r. 1424.
Příštího roku takové sjezdy organizoval a jedno z takových shromáždění
pořádal r. 1426 i na Lemberku. Tehdy se ale začaly jejich vzájemné vztahy
trochu kalit. Janův synovec si s Šestiměstím r. 1426 vyřizoval účty tím, že
raboval v Lužici. Po nezdaru se ale obě strany usmířily.
Hejtman Řádu německých rytířů jej dokonce nařknul (1427) ze spolčení
s kacíři. V následující zprávě posílané do Lužice sice obvinění uvádí na pravou míru, ale přesto poznamenává „...leč příliš se mu věřit nedá.“
Jan z Ralska patrně z nějakého důvodu nějaké kontakty s husity nezávazně navázal. Navíc katolickou šlechtu v severních Čechách „zklidnila“ jarní
výprava Prokopa Holého. A již na podzim i Jan husitům otevřel svůj hrad
Vartenberk. Na jaře 1428 se dokonce aktivně zapojoval do husitských tažení.
Následujícího roku (1429) otevřel všechny své hrady husitům a s hejtmanem
Kolúchem shromažďovali vojsko na vpád za Zhořelec.
Ostré nepřátelství proti Lužici začalo v posledním roce Janova života
(† 1433). Tehdy Žitava obvinila ze zrady Janova syna - Jana mladšího z
Ralska. Lužickému správci přislíbil zmocnění se husitského Grabštejna. Útok
se však nezdařil, navíc s velkými ztrátami žitavských oddílů. To se stalo Janu
mladšímu osudným, protože ho žitavští nechali zajmout, vláčet koňmi a následně rozčtvrtit... Tím začala desetiletá válka rodu Vartenberků a jiné šlechty
s nevyrovnanými účty proti Žitavě. To už je ale jiný příběh, protože oba Janové z Ralska zemřeli r. 1433.
Přestože Jan st. sídlil častěji na pohodlnějším Vartenberku, psal se s predikátem z Ralska. Škoda, že jim nebylo souzeno žít déle, mohli jsme se dočkat
odštěpení nové rodové větve od Vartenberků. Své Ralsko totiž do predikátu
upřednostňoval před jinými sídly – i rodovým a zároveň aktuálně sídelním.
Tímto článkem jsme si připomněli zase jednu postavu z rodu Vartenberků.
A navíc postavu, která je spjata se jménem mistr Jan Hus. Jistě se sluší zde
zmínit o tom, že mistr Jan Hus byl římskokatolický kněz, český středověký
náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel. Hus byl,
po Johnu Wycliffovi, jehož myšlenkami a argumentací byl inspirován, jedním z prvních reformátorů církve, který téměř o jedno století předběhl své
následníky - reformátory Luthera, Kalvína a Zwingliho. Od upálení mistra
Jana Husa letos uplyne 600 let (1415–2015)… I tuto událost se vzpomínkou
na mistra Jana Husa má tento článek připomínat …zvlášť, když si dopisoval s
Janem Chudobou z Vartenberka na Ralsku.
Eduard Horčík
strana 9
varta
září 2015
Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!
USNESENÍ
z 18. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 8. července 2015
Přítomni: Mgr. Zdeněk Hlinčík, Mgr. Jiří Vaněk, Jaroslav Machytka, Bc. Markéta Humpoláková, DiS.
Omluven: Petr Marek
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Machytka, Bc. Markéta Humpoláková, DiS.
R/193/2015
Nákup publikace. Rada města souhlasí s nákupem publikací Čeněk z Vartenberka
od Jiřího Stibrala za maximální cenu 4.000 Kč.
R/197/2015
R/194/2015
Žádost o prominutí poplatků (úroků) z prodlení – E. J. RMě žádosti vyhovuje a promíjí poplatek z prodlení ve výši 50 % aktuálního zůstatku. Toto usnesení pozbývá
platnosti, nebude-li uhrazeno zbylých 50 % poplatku z prodlení do 31. 12. 2015.
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – areálová vodovodní přípojka, areálová kanalizační přípojka a areálová elektro přípojka – žadatel ALBENA, s. r. o.,
Česká Lípa. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
pro stavbu: areálová vodovodní přípojka, areálová kanalizační přípojka a areálová
elektro přípojka na p. p. č. 2115/14, 2115/17 a 2115/12 v k. ú. Stráž p. R. – žadatel
ALBENA, s. r. o., Česká Lípa, za úplatu dle „Zásad stanovení náhrad za omezení
užívání nemovitostí v majetku Města Stráž pod Ralskem (věcná břemena).“
R/195/2015
R/198/2015
Pronájem části p. p. č. 2135/61 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Rada města schvaluje
pronájem části p. p. č. 2135/61 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 480 m2
v k. ú. Stráž pod Ralskem dle předloženého návrhu manželům Č. za standardních
podmínek na dobu neurčitou s tím, že na dotčeném pozemku nebudou povoleny
žádné stavby a ohraničen může být pouze provizorním oplocením bez pevného
základu.
R/196/2015
Převod práv a povinností plynoucích ze smlouvy č. 16/2008. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v č. p. 164 ve Stráži pod
Ralskem, místnosti č. 369 a 370 o celkové výměře 23,00 m2, za účelem provozu
kanceláře pro poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
s panem Ing. Janem Holinkou, IČ: 62732072, bytem Energetiků 306, 471 27 Stráž
pod Ralskem za standardních podmínek.
Žádost o souhlas s přijetím dotace – Základní škola a mateřská škola, Stráž p. R.
Rada města souhlasí s přijetím dotace příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, Stráž p.
R. ve výši 585 558 Kč na projekt Podpora vzdělávání v ZŠ a MŠ Stráž p. R. rg. č.
CZ.1.07/1.1.00/56.2140 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Informace:
- kritéria odměňování ředitelů příspěvkových organizací
- příspěvky pro občany v ubytovacích zařízeních
- nabídka prodeje dřevěné buňky
- cedule na Šešuli
- napouštění bazénu hasiči
- výzvy z Operačního programu životního prostředí
Mgr. Zdeněk Hlinčík, starosta města
Mgr. Jiří Vaněk, místostarosta
Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!
USNESENÍ
z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 22. července 2015
Přítomni: Mgr. Zdeněk Hlinčík, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek
Omluveni: Jaroslav Machytka, Bc. Markéta Humpoláková, DiS.
Ověřovatelé zápisu: Petr Marek, Mgr. Jiří Vaněk
R/199/2015
Veřejný opatrovník dle § 471 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rada města
Stráž pod Ralskem pověřuje odbor všeobecné vnitřní správy Městského úřadu města
Stráž pod Ralskem výkonem funkce veřejného opatrovníka dle § 471 odst. 3 zák. č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku.
R/206/2015
Projekt „Snížení energetické náročnosti MěÚ a polikliniky“ – žádost nájemce p. Humla
o instalaci žaluzií. RMě nesouhlasí s úhradou nákladů spojenou s instalací žaluzií
v pronajatých prostorech pana Karla Humla, soukromé radiodiagnostické centrum.
R/207/2015
Žádost Úřadu práce ČR o vydání závazného stanoviska obce ve smyslu § 33 odst. 6
zákona č. 111/2006 Sb. („zákon o pomoci v hmotné nouzi“). Rada města v souladu
s ustanovením § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi souhlasí s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci, kontaktní pracoviště Mimoň, určil za osobu užívající byt pana P. K., který užívá za účelem bydlení ubytovací
zařízení EMGE s. r. o., Dubnická 86, Stráž pod Ralskem, 471 27, IČO: 26122006.
Přidělení bytu č. 67 Jižní č. p. 367. RMě schvaluje přidělení bytu č. 67, velikost bytu
1+1, v ulici Jižní č. p. 367 ve Stráži p. R. panu V. T. Podmínkou přidělení bytu je složení
požadované finanční jistoty v termínu do 15 dnů od přijetí tohoto usnesení. V případě,
že vybraný zájemce odstoupí od své žádosti nebo nesloží v požadovaném termínu požadovanou finanční jistotu, RMě schvaluje náhradníka pana M. M. V případě, že tento
náhradník odstoupí od své žádosti nebo neuhradí-li v termínu do 15 dnů od prokazatelné
výzvy požadovanou finanční jistotu, pozbývá toto usnesení o přidělení bytu platnosti.
R/201/2015
R/208/2015
R/202/2015
R/209/2015
R/200/2015
Žádost o povolení splátkového kalendáře – A. O. Rada města žádosti vyhovuje a
povoluje splátkový kalendář na nedoplatek z nájemného ve výši 17 857,- Kč s minimální měsíční splátkou ve výši 1 500,- Kč k předpisu běžného nájemného, s podmínkou úhrady úroku z prodlení v aktuální výši ke dni uzavření splátkového kalendáře
a s maximální dobou splatnosti 1 rok od podpisu splátkového kalendáře. Po dobu
splácení pozastavit tvorbu úroku z prodlení. Toto usnesení pozbude platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do 30 dnů od doručení tohoto usnesení.
Provedení konkrétní obecné kontroly příspěvkové organizace PANDA SPORT. Rada
města vykonávající funkci zřizovatele vůči právnické osobě, p. o. PANDA SPORT,
v postavení kontrolního orgánu v souladu s § 1 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole
(kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů rozhodla o provedení konkrétní obecné
kontroly činnosti p. o. PANDA SPORT, středisko Vodní vlek. Kontrolované období
15. 6. - 15. 7. 2015. V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 č. 255/2012 Sb. o kontrole
(kontrolní řád) RMě pověřuje provedením kontroly Bc. Michala Randulu, vedoucího finančního odboru městského úřadu, jako vedoucího kontrolní skupiny, a Janu
Štěrbovou, mzdovou účetní, jako člena kontrolní skupiny.
R/203/2015
Organizační řád Městského úřadu Stráž pod Ralskem. Rada města schvaluje Organizační řád Městského úřadu Stráž pod Ralskem s účinností od 1. srpna 2015.
R/204/2015
Prodej p. p. č. 311/1, 313/2, části p. p. č. 313/1 a části p. p. č. 1792 v k. ú. Stráž p. R.
RMě doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej p. p. č. 311/1 – trvalý travní
porost o výměře 222 m2, p. p. č. 313/2 – zahrada o výměře 17 m2, části p. p. č. 313/1
– trvalý travní porost o výměře cca 400 m2 a části p. č. 1792 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 100 m2 v k. ú. Stráž p. R. dle předloženého návrhu manželům K. za cenu 70,- Kč/m2. Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené
s realizací prodeje. Prodej musí být uskutečněn nejdéle do 30. 6. 2016.
R/205/2015
Výkon technického dozoru. Rada města schvaluje výkon technického dozoru na
stavbě „Stráž p. R., Zámek Vartenberk, statické zajištění přístupového mostu.
strana 10
Přidělení bytu č. 15 Jižní č. p. 367. RMě schvaluje přidělení bytu č. 15, velikost bytu
1+0, v ulici Jižní č. p. 367 ve Stráži p. R. panu J. S. Podmínkou přidělení bytu je složení
požadované finanční jistoty v termínu do 15 dnů od přijetí tohoto usnesení. V případě,
že vybraný zájemce odstoupí od své žádosti nebo nesloží v požadovaném termínu požadovanou finanční jistotu, RMě schvaluje náhradníka pana M. M. V případě, že tento
náhradník odstoupí od své žádosti nebo neuhradí-li v termínu do 15 dnů od prokazatelné
výzvy požadovanou finanční jistotu, pozbývá toto usnesení o přidělení bytu platnosti.
Souhlas s výpovědí z nájmu bytu – P. S. Rada města schvaluje výpověď z nájmu
bytu panu P. S. dle ustanovení § 2288 odst. 1 písm. a) zákona 89/2012 Sb., z důvodu
hrubého porušení své povinnosti vyplývající z nájmu - nezaplacení nájemného a
nákladů na služby za dobu alespoň tří měsíců (§ 2291 odst. 2).
R/210/2015
Souhlas s výpovědí z nájmu bytu – L. C. Rada města schvaluje výpověď z nájmu
bytu paní L. C. dle ustanovení § 2288 odst. 1 písm. a) zákona 89/2012 Sb., z důvodu
hrubého porušení své povinnosti vyplývající z nájmu - nezaplacení nájemného a
nákladů na služby za dobu alespoň tří měsíců (§ 2291 odst. 2).
R/211/2015
Projekt „Snížení energetické náročnosti Kulturního domu ve Stráži pod Ralskem“dodatek č. 1 smlouvy o dílo STAV-AGENCY s. r. o. (č.: 1509/2015). Rada města schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo č.: 1509/2015 uzavřený s firmou STAV-AGENCY s. r. o. na prováděné stavební práce na akci: „Snížení energetické
náročnosti Kulturního domu ve Stráži pod Ralskem“.
R/212/2015
Projekt „Snížení energetické náročnosti Kulturního domu ve Stráži p. R.“- dodatek
č. 2 smlouvy o dílo STAV-AGENCY s. r. o. (č.: 1509/2015). RMě schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo č.: 1509/2015 uzavřený s firmou STAV-AGENCY s. r. o.
na provádění stavebních prací nad rámec projektu: „Snížení energetické náročnosti
Kulturního domu ve Stráži p. R.“
Mgr. Zdeněk Hlinčík, starosta města
Mgr. Jiří Vaněk, místostarosta
varta
varta
září 2015
Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!
USNESENÍ
z 20. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 28. července 2015
Přítomni: Mgr. Zdeněk Hlinčík, Petr Marek, Mgr. Jiří Vaněk, Jaroslav Machytka, Bc. Markéta Humpoláková, DiS.
Ověřovatelé zápisu: Bc. Markéta Humpoláková, DiS., Jaroslav Machytka
R/213/2015
Souhlas s pořádáním sportovní akce HAMRMAN 2015. Rada města souhlasí s
pořádáním sportovní akce HAMRMAN 2015 po pozemcích ve vlastnictví města
Stráž p. R. dle situačního snímku, která se uskuteční ve dnech 1. 8. – 2. 8. 2015.
R/214/2015
Projekt „Snížení energetické náročnosti Městského úřadu a polikliniky ve Stráži
pod Ralskem“- Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo SYBAN, s. r. o. (č.: SZ/2015/012).
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č.: SZ/2015/012 uzavřený s
firmou SYBAN, s. r. o. na provedení stavebních prací v rámci projektu: „Snížení
energetické náročnosti Městského úřadu a polikliniky ve Stráži pod Ralskem“.
Mgr. Zdeněk Hlinčík, starosta města
Mgr. Jiří Vaněk, místostarosta
Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!
USNESENÍ
z 21. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 5. srpna 2015
Přítomni: Mgr. Zdeněk Hlinčík, Petr Marek, Jaroslav Machytka, Bc. Markéta Humpoláková, DiS.
Omluven: Mgr. Jiří Vaněk
Ověřovatelé zápisu: Petr Marek, Jaroslav Machytka
R/215/2015
Plnění rozpočtu za 2. Q 2015. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vzít na
vědomí plnění rozpočtu hlavní činnosti města za 2. Q 2015 v předloženém znění takto:
PŘÍJMY jsou ve výši:
36.038.488,47 Kč
VÝDAJE jsou ve výši:
48.068.038,78 Kč
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ je ve výši: -12.029.550,31 Kč
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění rozpočtu hospodářské činnosti města za 2. Q 2015 v předloženém znění takto:
VÝNOSY jsou ve výši:
3.879.209,37 Kč
NÁKLADY jsou ve výši:
3.037.602,00 Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ je ve výši:
841.607,37 Kč
R/216/2015
Žádost o úhradu nákladů na zvýšení kvalifikace – P. P. Rada města souhlasí s úhradou nákladů na zvýšení kvalifikace paní P. P.
R/217/2015
Žádost o souhlas s umístěním a provedením stavby: „CL_Stráž p. Ralskem,
p. p. č. 86/5 úpr. kNN“ na pozemku p. č. 86/1 v k. ú. Stráž p. R. Rada města
schvaluje vydání souhlasu s umístěním a provedením stavby: „CL_Stráž
p. Ralskem, p. p. č. 86/5 úpr. kNN“ na pozemku p. č. 86/1 v k. ú. Stráž p. R.
R/218/2015
Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4013842/P001, pro stavbu:
„CL-Stráž p. Ralskem, p. p. č. 86/5, úpr. kNN“.
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. č. IV-12-4013842/P001,
pro stavbu: „CL-Stráž p. Ralskem, p. p. č. 86/5, úpr. kNN“, dle „Zásad stanovení
náhrad za omezení užívání nemovitostí v majetku města Stráž pod Ralskem.“
R/219/2015
Prodej části p. p. č. 1351/2 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit dle předloženého návrhu prodej části p. p. č. 1351/2
– ostatní plocha, zeleň o výměre cca 9 m2 v k. ú. Stráž pod Ralskem společnosti
ELPRO - DELICIA, a. s., Příbram – Příbram V - Zdaboř, Strakonická 174, PSČ
26101 za cenu 100,- Kč/m2.
Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené s realizací prodeje. Prodej
musí být uskutečněn nejdéle do 30. 9. 2016.
R/220/2015
Projekt „Podpora vzdělávání v ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem“ rg. č. CZ.
1.1.07/00/56.2140 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost –
výjimka ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek. Rada města souhlasí s udělením výjimky ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek dotace na projekt
Podpora vzdělávání v ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem rg. č. CZ. 1.1.07/00/56.2140
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
R/221/2015
Konání akce Chill and Wake 2015. RMě souhlasí s využitím prostoru pláže a areálu
vodního lyžování pro realizaci akce Chill and Wake 2015, s vjezdem vozidel do
prostoru pláže po dobu vykládky a nakládky materiálu, s realizací Open party v souladu s platnými právními předpisy. Celá akce začíná dne 8. 8. 2015 od 10:00 hodin.
R/222/2015
Konání akce Český pohár ve wakeboardingu 2015. Rada města souhlasí s využitím
prostoru pláže a areálu vodního lyžování pro realizaci akce Český pohár ve wakeboardingu 2015, s vjezdem vozidel do prostoru pláže po dobu vykládky a nakládky
materiálu, s realizací Open party v souladu s platnými právními předpisy. Celá
akce začíná dne 15. 8. 2015 od 10:00 hodin.
R/223/2015
Žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž p. R. o
souhlas s přijetím daru. RMě schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a
mateřská škola, Stráž p. R. přijetí finančního účelového daru ve výši 1.000 USD
od společnosti JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, k. s.
R/224/2015
Hrad Vartenberk – spojovací krček – zastřešení a konzervace. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy na zpracování projektové dokumentace: „Hrad Vartenberk –
spojovací krček – zastřešení a konzervace“ se společností MURUS – monumenta
renovamus, projekce, spol. s. r. o.
R/225/2015
Žádost o povolení splátkového kalendáře na poplatek z prodlení – P. S. RMě doporučuje ZMě a žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na poplatek z prodlení ve
výši 23.642 Kč s minimální měsíční splátkou ve výši 500 Kč. Toto usnesení pozbude
platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do 30 dnů od doručení tohoto usnesení.
Mgr. Zdeněk Hlinčík, starosta města
Petr Marek, člen Rady města
NOMINACE – osobnost města Stráž pod Ralskem
Jméno: .........................................................................................................................................................................................................................................
Důvod nominace: ..........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
Navrhovatel (kontaktní údaje):
......................................................................................................................................................................
Osobní údaje navrhovatele i navrhované osobnosti budou zpracovány pouze pro účely vyhodnocení významné osobnosti města Stráž pod Ralskem
Vyplněné nominační lístky odevzdejte na podatelně MěÚ do 31. 10. 2015. Nominace lze vyplnit i prostřednictvím webu na www.strazpr.cz
varta
strana 11
varta
září 2015
Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!
USNESENÍ
z 22. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. srpna 2015
Přítomni: Mgr. Zdeněk Hlinčík, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Bc. Markéta Humpoláková, DiS.
Omluven: Jaroslav Machytka Ověřovatelé zápisu: Petr Marek, Bc. Markéta Humpoláková, Dis.
R/226/2015
DYNAFLEX CZ s.r.o., Rynoltice – vyjádření k záměru změny v užívání stavby
na st. p. č. 1000 v k. ú. Stráž pod Ralskem na výrobní halu a skladovací prostory
se zázemím výroby. Rada města schvaluje záměr změny v užívání stavby na st. p.
č. 1000 v k. ú. Stráž pod Ralskem na výrobní halu (výroba pneumatických, elektrických komponentů, hadic a elektrických kabelů pro nákladní auta) a skladovací
prostory se zázemím výroby, žadatel: DYNAFLEX CZ s. r. o.
R/227/2015
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2015. Rada města
schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2015
pod č. DOT/43/2015 s organizací Člověče zasměj se! z. s. ve výši 4.500 Kč.
R/228/2015
Rozpočtové opatření č. 2/2015 – PANDA SPORT, příspěvková organizace. Rada
města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2/2015 –
PANDA SPORT, příspěvková organizace, v předloženém znění takto:
VÝNOSY se navyšují o:
495.000,00 Kč
(z toho příspěvek zřizovatele je 180 tis. Kč)
NÁKLADY se navyšují o:
495.000,00 Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ je roven: 0,00 Kč
R/231/2015
„Oprava požární techniky-Tatra T815 CAS32“ – výběr dodavatele služby. RMě
souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou ANZA s.r.o., IČ 429 37 256, se sídlem
Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice jako s vítězem veřejné soutěže
„Oprava požární techniky – Tatra T815 CAS32“ s cenou 1.294.500 Kč bez DPH a
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
R/232/2015
„Stráž pod Ralskem, mobilita – muzeum, odstranění bariér, zdvihací plošina“.
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou SYBAN, s.r.o., IČ: 25401343,
ul. 28. Října 60/44, 460 07 Liberec – Horní Růžodol jako s uchazečem, který jako
jediný podal nabídku na veřejnou soutěž „Stráž pod Ralskem, mobilita – muzeum,
odstranění bariér, zdvihací plošina“ s cenou 1.188.888 Kč bez DPH a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
R/233/2015
Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území města Stráž p. R. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vydat
obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Stráž p. R.
R/229/2015
R/234/2015
R/230/2015
INFORMACE:
- výzva z Operačního programu Zaměstnanost ke zřizování školních klubů
- projekt Obědy pro děti
- Fibichova ulice – projekt komunikace – sondy (odborný posudek)
Rozpočtové opatření č. 3/2015. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 3/2015 v předloženém znění takto:
PŘÍJMY se snižují o:
2.715.767,00 Kč
VÝDAJE se snižují o:
3.644.404,00 Kč
FINANCOVÁNÍ (schodek) se snižuje o: 928.637,00 Kč
Projednání schválení a vydání územního plánu města Stráž pod Ralskem. Rada
města Stráž pod Ralskem po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit
předložený návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán Stráž
pod Ralskem.
Veřejný opatrovník dle § 471 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rada města
Stráž pod Ralskem pověřuje odbor všeobecné vnitřní správy Městského úřadu města Stráž pod Ralskem výkonem funkce veřejného opatrovníka dle § 471 odst. 3 zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Mgr. Zdeněk Hlinčík, starosta města
Mgr. Jiří Vaněk, místostarosta
Projekty zateplení
Zateplení trojice městských budov za skoro 44,5 mil. Kč se z pohledu nás, občanů, podařilo zdárně ukončit. Úřad postupně hradí faktury za práci dodavatelským
firmám, čerpá se úvěr, čeká nás vyúčtování dotace. Čeká nás poslední, další neméně důležitá etapa. Závěr bude patřit kontrolám.
Podzimní komunální volby 2014 přivedly na radnici nové vedení. Nezastírám, že byly obavy, že zateplení končí. Bylo strašně málo času na všechny povinnosti spojené se získáním dotace, realizací stavby a vyúčtování dotace. V té
době nebylo možné termíny pro dokončení staveb a vyúčtování dotací prodloužit. Městem se nesla šuškanda, že zateplování se dělat nebude. Proběhlo jednání
na nejvyšší úrovni nového a bývalého vedení a obavy se potvrdily. Na jednáních
zastupitelstva byly všechny tři projekty opakovaně probírány, byla jsem veřejně
dotazována na různé záležitosti v této věci. Veřejnost, která se jednání účastnila,
se hroutila, kolik že jsme zaplatili na odměnách v případě, že budeme s žádostmi
o zateplení úspěšní… Ano, měla jsem pocit, že se hledá způsob jak se pomstít a
dokázat, že všechno, co se ve městě za těch 8 let podařilo, jsme získali podvodem. Za vším byla práce, práce některých zastupitelů, práce úředníků, chuť a
vytrvalost. To všechno posunulo naše město o významný kus vpřed. ...a to stačí,
nemusíte podvádět. Věřte mi!
Nakonec zvítězil zdravý rozum. U jednání dnešního vedení města jsem nebyla, ale jsem přesvědčená, že administrátor těchto projektů, který spolupracoval
s městem už od podání žádosti na dotace, byl člověk na svém místě a stejně jako
bývalé vedení, tak i nové vedení dokázal přesvědčit, jaká škoda by to byla, kdyby město dotace na zateplení odmítlo i za cenu vysokého pracovního nasazení
a perfektní spolupráce zúčastněných. Projekty už byly v běhu, možná by se také
špatně vysvětlovalo veřejnosti, proč jsme dotace nevyužili, když všechny podmínky byly vytvořeny.
Všechny stavby měly, proti jiným významným dotačním stavbám v minulosti, nadstandardní zabezpečení. Administrátora projektu, technický i projektový
dozor. Byly pod dohledem zaměstnanců úřadu i samotného poskytovatele dotací
a samozřejmě i nás, všech občanů, kteří jsme stavby sledovali.
Dobrá věc se podařila! Našlo se pár kritiků na barvu fasád, ale s tím každý,
kdo rozhoduje, musí počítat. Město má svého architekta, jistě to nebyl jen pocitový výběr barev. Všichni budeme nakonec s obdivem hodnotit, jak naše město
znovu zvýšilo svou prestiž.
strana 12
Zateplení budovy úřadu a polikliniky má pro mě zvlášť velkou cenu. Krásnou, vznosnou dominantu, která umožňuje svou velikostí a uspořádáním uspokojit potřeby i většího města než je Stráž jsme dokázali v roce 2007, a to i přes velký
odpor tehdejší opozice, která dnes sedí na radnici. Dokázali jsme ji zrekonstruovat pro potřeby městského úřadu, dokázali jsme její provoz bez problémů hradit.
Dali jsme jistotu všem, kteří v této budově poskytují své služby občanům. Dnes
jsme ji dokázali zrekonstruovat i zvenčí a budeme pokračovat bezbariérovým
přístupem. Získat budovu nebylo lehké, proběhla řada jednání na ministerstvech.
Představa využití byla jasná a ta nám také pomohla budovu získat. Děkuji zastupitelům, kteří tehdy svým hlasování podpořili všechny snahy získat tuto budovu
do majetku města a ukončit tak záměrnou nečinnost města pod vedením Mgr.
Vaňka, současného místostarosty.
Dnes máme krásně opravené tři významné budovy. Udělali jsme velký kus
práce pro to, abychom mohli prohlásit, že v těchto budovách nedochází k tepelným ztrátám.
Patří se poděkovat všem, kteří u projektů stáli a podíleli se na nich.
Věra Reslová, zastupitelka města
varta
září 2015
varta
Letní tábor U mlýna - pravěk 2015
Stejně tak jako každý rok jsme se sešli na naší táborové základně v Mařenicích. Letošním celotáborovým tématem se stal Pravěk. Děti byly na začátku
tábora rozděleny do pravěkých tlup, které se spolu snažily vyžít po celý tábor,
i když to občas nebylo vůbec jednoduché. Snaha a úspěchy jednotlivých tlup
byly odměňovány kousky vlny, které tlupy použily k výrobě své pravěké ovce.
Na konci tábora zvítězila tlupa, které se podařilo nejvíce oblepit svoji ovci.
Během tábora si děti mohly vyzkoušet spoustu schopností a dovedností, které
musel každý pračlověk znát a ovládat, aby dokázal v této nebezpečné době
přežít.
Na celý průběh tábora dohlížela tlupa starších medvědů, která se snažila
jednotlivé členy připravit na tento nelehký život.
Celý tábor jsme ve zdraví přežili a věříme, že si ho každý náramně užil a
odvezl si z něj krom památečního trika i spoustu hezkých vzpomínek. Už teď
se těšíme v dalším roce na tábor ,,Holubinky“.
Vedoucí PS Výři
varta
strana 13
varta
září 2015
Slavnostní rozloučení žáků se školním rokem
V pondělí dne 29. 6. proběhlo v kulturním domě tradiční rozloučení žáků se
školním rokem a vycházejících žáků s učiteli. Někteří žáci byli oceněni za
vzorné chování, za snaživou práci, za dobré studijní výsledky i za reprezentaci školy ve sportovních či jiných soutěžích. O příjemné zpestření slavnostní
atmosféry se postaral pěvecký sbor Lentilky a školní kapela Piškvorky pod
vedením p. učitelky M. Vítkové.
Každým rokem je nejsmutnější částí loučení s žáky, kteří končí povinnou
školní docházku. Slavnostně oblečení deváťáci i letos vzpomínali na roky
strávené v základní škole a na učitele, kteří je provázeli po celou dobu jejich
školní docházky. Loučení provázela slova díků, ale i slzičky.
V duchu české filmové klasiky „Škola základ života“ vykročí po prázdninách naši žáci do další své, o poznání těžší, životní etapy. Přejeme jim, aby v ní
obstáli a aby se na své cestě životem drželi svých snů a cílů.
J. Hlinčíková
Šachový červen
V průběhu posledního školního měsíce se ve Stráži pod Ralskem i díky podpoře grantového fondu města konaly hned tři šachové turnaje. První červnovou
sobotu se do Stráže pod Ralskem sjelo 33 šachových nadějí z celého Libereckého kraje. V příjemném prostředí kulturního domu se ti nejmladší utkali o
tituly krajských přeborníků v kategoriích do 8 a do 10 let, ti starší pak bojovali
v doprovodném turnaji.
V kategorii do 10 let o titulu krajského přeborníka rozhodl Michal Papoušek (ŠK DDM Varnsdorf) šňůrou partiových vítězství, když po zaváhání ve
druhém kole všechny ostatní soupeře porazil. Druhé místo v turnaji vybojoval
Jan Štrupl, ale protože jeho oddílem je Sokol Praha-Kobylisy, stal se vícemistrem Libereckého kraje třetí v pořadí Matthias Hauser (TJ Desko Liberec),
který ve finiši předstihl v přeboru bronzového Filipa Sichrovského (1. Novoborský ŠK). Kategorii do 8 let ovládl Ondřej Maršík (TJ Slavia Liberec) před
Františkem Zákutným a Šimonem Löfflerem (oba 1. Novoborský ŠK). Nejú-
spěšnější dívkou byla Adéla Novotná (1. Novoborský ŠK), která tak získala
titul krajské přebornice.
O dramatičnosti bojů v doprovodném turnaji svědčí i to, že o vítězi muselo
rozhodnout až třetí pomocné kritérium. Tím šťastnějším byl Václav Paulus
(ŠK DDM Varnsdorf) a na Kryštofa Hofmana (ŠK Kamenický Šenov) tak
zbylo stříbro. Bronz vybojoval Jakub Doubek (ZŠ Partyzánská Česká Lípa).
Poslední červnovou středu se konal již tradiční turnaj v základní škole, letos za účasti 16 žáků a žákyň. Přestože většina zúčastněných šachový kroužek
nenavštěvuje, bylo znát, že několik školních turnajů již absolvovali, a tak nešachových momentů bylo pomálu.
Nejúspěšnější v kategorii 1. stupně byli Lucie Valsová, Gabriela Jonášová
a Adam Máté. V kategorii 2. stupně zvítězil Libor Zajíc před Vojtěchem Svobodou a Dominikem Adamem.
Jan Malec
Medailisté krajského přeboru
Nejúspěšnější ve školním turnaji
strana 14
varta
varta
září 2015
Fotbalový turnaj McDonald´s Cup
Ve dnech 19. 5. a 21. 5. se konal na stadionu E. Zátopka v Zákupech 18. ročník okresního fotbalového turnaje pro žáky I. stupně McDonald´s Cup. Starší
i mladší žáci nastoupili do jednotlivých fotbalových utkání s obrovským nasazením, bojovností a touhou získat nějaké body, přesto se ale našim hráčům
nedařilo střelit góly. K vidění byla spousta neproměněných šancí. V některých
zápasech podávali naši žáci lepší výkony než soupeř, ale chyběla nám trocha
toho „fotbalového štěstíčka“.
Starší žáci ve své kategorii skončili na 6. místě a mladší žáci skončili na
10. místě. Úspěšnými střelci v mladší kategorii byli T. Novák a ve starší kategorii A. Cereňuk, D. Biedermann a J. Král.
Školu reprezentovali tito žáci:
V I. kategorii (ročník 2008, 2007, 2006, 2005)
T. Novák, P. Tomášek, D. Hlaváček, Š. Sedláček, O. Havlíček, M. Pařík,
V. Bartoň, J. Holeček, M. Svoboda, A. Čechová, J. Sulja
V II. kategorii (ročník 2005, 2004, 2003)
D. Volejník, N. Král, P. Erben, J. Král, A. Cereňuk, L. Linka, J. Taneček,
D. Biedermann, Š. Hylský, S. Svoboda, T. Ostaš
Děkuji fotbalovému trenéru mládeže panu Vratislavu Komárkovi za pomoc
při výběru žáků a za pomoc při koučování jednotlivých zápasů. Všem hráčům
děkujeme za velkou snahu, bojovnost a sportovní chování v duchu fair play.
J. Hlinčíková
Turnaj v Polsku
Dojet v pátek do 6.00 hodin do Krakova se nám
díky bloudění po vesnicích a zácpám na polských
dálnicích nepovedlo, ale v 8.00 hodin jsme již byli
ubytovaní organizátory v hotelu. Po večerní organizační hodince s pořadateli přišel čas na zasloužený odpočinek.
Sobota byla převážně herní a pro naši skupinu spíše exkurzí do profesionálního světa ringa
a sbírání zkušeností. V kategorii dospělých jsme
se setkali spíše s neúspěchem, a to v soutěži jednotlivců i dvojic. Naopak naši starší i mladší se v
úvodu blýskli velice dobrými výsledky, ale v dalších kolech soupeři dokázali svou herní dovednost
a převahu.
Zklamáním byla drobná organizační a komunikační neschopnost organizující strany, která
měla za následek vyřazení našeho mladšího týmu
ze soutěže a posunutí smíšené dvojice starších do
vyšší mužské kategorie dospělých.
Jiří Musil, Tadeáš Rychtařík
varta
strana 15
varta
září 2015
Dětské rybářské závody 2015
Dětský smích, radost z úlovků i z úspěchů v dalších rybářských i nerybářských soutěžích, jakými
byla třeba střelba ze vzduchovky, házení kroužky,
srážení pyramidy z plechovek, hod udicí na terč,
poznávání ryb a podobně, takové bylo dopoledne
13. 6. 2015 u rybníku Velká Rašelina. Celkem si sedmnáct dětí nejprve rozlosovalo sektory pro závod
v rybolovu, každý si své místečko patřičně zakrmil
a po startu už jen tahal jednu rybku za druhou. Dvě
hodiny zápolení, sluníčko pálilo, všichni se těšili na
svačinku. Mezi tím dorazili i ti nejmenší a přidali se
k ostatním v zápolení. Celkem se tu sešlo 23 dětí ze
Stráže, Dubnice, Hamru, ale i z Jablonce, Liberce,
a dokonce z Prachatic. Po rybolovu a zmíněné svačince následovaly další soutěže, jichž se zúčastnili
i ti nejmenší. Následoval oběd završený zmrzlinovým pohárem. Pak se už všichni těšili na vyhlášení
výsledků. Bez ohledu na skutečně dosažené body
si každý odnesl několik hodnotných cen, ti nejlepší mají dnes doma vystaveny krásné poháry jako
vzpomínku na sobotní klání.
Celou akci podpořilo grantem město Stráž pod
Ralskem, nemalou měrou závody podpořili menší
i větší sponzoři, kterými byli fa Renocar, Johnson
Controls, OMA CZ, obec Hamr na Jezeře, Zmrzlina Schwarzkopf, Odborové organizace DIAMO
Důl Hamr I a o. z. TÚU Stráž p. R., Květinářství
p. Altnerová, Květinářství p. Verzich, Kadeřnictví
Magda, Restaurace Laguna, ZOD Brniště, p. Kučírek a p. Genega. Jménem pořadatele celé akce bych
rád poděkoval všem, kteří ji podpořili finančně,
drobnými cenami, upomínkovými či reklamními
předměty, ale i těm, kteří se na organizaci závodů
podíleli vlastními silami, zejména členkám naší
místní organizace ČRS, příznivcům a nadšencům
Petrova cechu, bez jejichž pomoci by bylo obtížné
akci zorganizovat. Poděkování patří též maminkám, které přinesly dětem různé napečené dobrůtky, buchty, koláče, které dětem opravdu chutnaly.
Již dnes se těším, že příští rok se opět všichni sejdeme a celou akci zopakujeme, neboť dětské rybářské
závody se u nás již staly tradicí.
Luboš Plešinger,
jednatel MO ČRS z.s. Stráž pod Ralskem
Three Times Ride 2015
Druhý ročník tohoto závodu ve freestyle bmx byl
letos naplánován do dvou dnů. V pátek 26. 6. se
jela disciplína v zastřešené minirampě a v sobotu se
jely jízdy na zastřešených dirtových skocích.
Původně se disciplína v dirtu měla jet na nově
vybudovaných venkovních skocích světových parametrů, ale vzhledem k deštivému počasí, které doprovázelo závod po oba dva závodní dny, se musely
všechny jízdy uskutečnit v zastřešeném bikeparku.
Původně bylo naplánováno skákání ještě na speciálně k tomuto účelu vybudovaném big airu, ale
kvůli opravdu velmi nepříznivému počasí toto nebylo vůbec možné. I tak k nám přijeli jezdci ze všech
koutů Česka a Slovenska. Na 1. místě se umístil
Zdeněk Pešek z Litomyšle, 2. skončil domácí Jakub
Benda, který měl našlápnuto na celkové vítězství,
ale po ošklivém pádu musel být převezen do nemocnice, a jako 3. se umístil Tomáš Řanda z Plzně.
Chtěl bych tímto poděkovat městu Stráž pod
Ralskem a mnoha dalším lidem, kteří se podíleli na
podpoře této akce.
Za SK Ralsko Bike Jan Benda
strana 16
varta
varta
září 2015
Strážský Plaváček 2015
V sobotu 20. 6. 2015 a v neděli 21. 6. 2015 se na plaveckém bazénu ve Stráži
pod Ralskem uskutečnil již XI. ročník o Strážského Plaváčka a devátý ročník
o cenu starosty města Stráž pod Ralskem v plavání.
Těchto závodů se účastnily plavecké kluby: Sportovní Plavecký Klub Liberec, Sportovní klub policie Nymburk, Neratovický plavecký klub, TJ Lokomotiva Česká Lípa, Lokomotiva Nymburk, PŠ Louny, ČACR Roudnice
nad Labem, Plavecký oddíl Rumburk, Německé TSV Grosschenau a domácí
Plavecký Klub Stráž pod Ralskem. V průběhu těchto závodů jsme také oslavili dvacet let plavání a poprvé představili naši novou oddílovou vlajku.
Letošní ročník, co se týče kvality a obsazenosti, se může porovnávat s Vánočním Pohárem, který pořádáme v prosinci. Závodů se účastnilo 160 závodníků + cca 50 osob doprovodu.
Z našich plavců se v soutěži o Strážského Plaváčka vždy ve svých kategoriích
na stupně vítězů protlačili:
Kováč Filip – 2. místo (dorost)
Janovský Jiří st. – 1. místo (dospělí)
Kováč Ondřej – 3. místo (05–06)
Srdínko Kryštof – 3. místo (07 a ml.)
Skalníková Kateřina – 1. místo (dospělí)
Bartošová Barbora – 2. místo (03–04)
Strážský Plaváček je soutěž, kde se sčítají dosažené body z disciplín 50VZ a
50Z. Ostatní se sice snažili, ale na stupně vítězů v tradičním dvojboji to nestačilo. V jednotlivých disciplínách se již podařilo někomu z malých protlačit
na stupínky, ale ještě nemají tak vyrovnané plavecké způsoby do již zmíněného dvojboje. Mám tím na mysli především Kovářovou Jaroslavu 08, Danielu
Tranovou 05 a Emu Jírovou 06 , které májí v sobě velký potenciál, a Kryštofa
Srdínka, který dokázal vyhrát 50VZ ve své kategorii. Ostatní „prťátka“ musí
ještě více trénovat.
Chtěl bych poděkovat za děti ze všech oddílů městu, jeho radním a zastupitelům, že podporují sport ve městě a finančně jej dotují. Byla zde dobrá
nálada, spousta krásných cen a všichni účastníci se rádi vrátí do Stráže i na
další závody. Na tuto akci nám městský úřad přispěl částkou 7 000 Kč. Bez
těchto peněz bychom tuto akci nebyli schopni uspořádat. Chtěl bych poděkovat panu starostovi města Stráž pod Ralskem Mgr. Zdeňku Hlinčíkovi a panu
starostovi města Mimoň Františku Kaiserovi, že si udělali čas a přišli předat
ceny všem, kteří se umístili.
Jaroslav Skalník
Počtvrté mistrem Evropy
Ve dnech 16. – 20. 6. 2015 proběhlo v Praze Mistrovství Evropy v silovém trojboji a v benchpressu. Závodů se zúčastnilo na 350 mužů a žen. Po
dvouleté závodní pauze, která byla způsobena nejen zdravotními problémy, ale i shazováním váhy
do nižší váhové kategorie, jsem se rozhodl, že se
zkusím připravit na domácí šampionát.
Na závody jsem se nominoval, a to získáním
titulu Mistra Česko-Slovenské republiky a splněním přísných kvalifikačních limitů. Já osobně
jsem závodil ve čtvrtek dne 18. 6. 2015, a to v silovém trojboji v kategorii RAW (bez superdresů)
submaster (35–39 let) ve váze do 140 kg. Váhu
se mi podařilo udržet jen tak, tak, když jsem ráno
nalačno navážil 139,6 kg.
Závody probíhaly v krásném kulturním domě
ve Kbelích, kde jsme měli výborné podmínky,
jak v rozcvičovně, tak na závodišti. První, a má
nejsilnější, disciplína dřep se opět povedla a dřepl
varta
jsem krásných 275 kg. V benči (benchpress) jsem
zatlačil 155 kg a v posledním mrtvém tahu, neboli
pozvedu, jsem zatáhl slušných 270 kg. Celkově
v trojboji jsem měl 700 kg a vybojovaný 4. titul
mistra Evropy.
Řeknu vám, je to opravdu krásný pocit reprezentovat svou vlast na nejvyšší úrovni, neuvěřitelný zážitek. Velká část úspěchu patří hlavně mé
rodině, že se mnou zvládla tuto náročnou přípravu,
jak finančně, tak časově, ale i psychicky. Vše šlo
opravdu stranou, abych se mohl skvěle připravit.
Poděkovat chci také svým kolegům a kamarádům
za velkou pomoc při velmi tvrdých trénincích,
protože bez nich by to nešlo. V neposlední řadě
chci také poděkovat městu Stráž pod Ralskem
za poskytnutý grant a také panu starostovi Mgr.
Zdeňku Hlinčíkovi za podporu sportovních aktivit
v našem městě.
Díky, Martin Vaško
strana 17
varta
září 2015
Třetí díl poháru ČR ve wakeboardingu a wakeskatingu 2015
Dne 15. 8. 2015 se sjeli příznivci vodního lyžování do Cable Wake Parku ve
Stráži pod Ralskem, aby předvedli své akrobatické kousky na vodních lyžích.
Pořadatelem nebyla tradičně místní p. o. Panda Sport, ale Water Sports Club
z. s., Osek.
Vlekové lyžování je prováděno za stejných podmínek jako lyžování člunové, ale tažnou silou je tažná jednotka s lanem zavěšeným na 4–5 ocelových
sloupech. Rozdíl je v technice jízdy, neboť nevytváří na hladině vodní vlnu.
Lyže jsou specializované pro každou disciplínu, tj. slalom, triky a skok. Hodnoceny jsou jednotlivé disciplíny, kombinace jednotlivců i družstev. Vodní
lyžování není zařazeno do programu Olympijských her.
Celý seriál obsahuje čtyři závody, z nichž se započítávají tři nejlepší výsledky. První závod se jel v červnu v Merkuru Pasohlávky, druhý v červenci
na Těrlicku, třetí závod se jel 15. srpna ve Stráži pod Ralskem a čtvrtý – finálový se jede v září v Hradci Králové. Po skončení čtvrtého závodu jsou sečteny body jednotlivých jezdců v jednotlivých kategoriích a disciplínách. MČR
je nominační závod. Nominovat se mohl každý s platnou registrací ČSVLW a
získáním 100 bodů z prvních třech dílů Poháru České republiky 2015.
Soutěžilo se v kategoriích:
OPEN muži – OPEN ženy (bez věkového omezení)
Muži MASTERS – ženy MASTERS (narozeni v roce 1984 nebo dříve)
U19 – junioři a juniorky nar. r 1996 a později
U15 – dívky a chlapci narozeni v roce 2000 nebo později
U11 – děti narozené v roce 2004 nebo později
WAKESKATE – ženy a muži bez věkového omezení
Muži neregistrovaní - Ženy neregistrované
Hodnotil se:
Slalom – počet objetých bójí při zvyšované rychlosti průjezdu a zkracované
délce tažného lana
Figurální jízda – počet a kvalita cviků v určené trase a časovém úseku (bodováním)
Skok – délka dosaženého skoku
Kombinace – součet bodů, na které se dle tabulek převádí dosažené výkony
Jelikož celou akci mohu hodnotit pouze z pohledu diváka, musím konstatovat,
že k dobrým výkonům účastníků soutěže přispěla také rapová hudba v podání
komentátora i přijatelné polojasné počasí s několika kapkami deště. K vidění
bylo také mnoho prodejců s nezbytnými produkty pro sporty spojené s vodním živlem (Gumotex - gumové čluny, teplé ponožky, froté župany, kvalitní
sluneční brýle aj.).
Mrzí mne, že jsem se z pracovních důvodů nemohla zúčastnit večerní párty
s chystanou soutěží o nejlepší burger (maso dodalo řeznictví Pavla Svobody)
a ohňostroje.
Zdroj: web CWSF
Text/foto: M. Honzírková
strana 18
TERMÍN: 5.září 2015 od 9.00 – tenisové kurty u Sportovní haly
TURNAJ DVOJIC
Zajištěno občerstvení: guláš + pečivo, pitný režim – voda s citronem (restaurace v provozu )
Ceny: pro vítěze – pohár starosty, permanentky na tenis, permanentky na volný vstup do
sportovních areálů Panda Sport
Přihlášky zasílejte na: [email protected], tel.: 739 000 023
Uzávěrka přihlášek: 2.9.2015 do 15.00
Startovné: 110,-Kč/1 hráč
varta
varta
září 2015
FOTBAL: rozpis utkání – podzim 2015
datum
výkop
SO 15.8.
A
Stráž p. R. – Mimoň
17:00
SO 22.8.
A
Doubí – Stráž p. R. (UMT)
17:00
SO 29.8.
Ml.př.
Stráž p. R. – Skalice
13:00
SO 29.8.
A
Stráž p. R. – Bílý Kostel
17:00
NE 30.8.
Ml.ž.
Stráž p. R. – Skalice
13:00
SO 5.9.
Ml.ž.
K. Šenov – Stráž
10:00
SO 5.9.
D
Stráž p. R. – VTJ Rapid Liberec
10:00
SO 5.9.
A
Desná – Stráž p. R. (UMT)
17:00
NE 6.9.
Ml. př.
K. Šenov – Stráž
14:00
NE 6.9.
St. ž.
Stráž p. R. – Brniště/Valtinov
10:00
Stř.9.9.
Ml. př.
Stráž p. R. – LOKO Č. Lípa
17:00
SO 12.9.
Ml. př.
Cvikov „A“ – Stráž p. R.
10:00
SO 12.9.
A
Stráž p. R. – VTJ Rapid
17:00
SO 12.9.
St. ž.
SO 13.9.
D
SO 19.9.
Ml. př.
K. Šenov – Stráž p. R.
10:00
Bulovka/Habartice – Stráž p. R.
11:30
Stráž p. R. – Cvikov „B“
13:00
SO 19.9.
D
Stráž p. R. – Višňová
10:00
SO 19.9.
A
Rynoltice – Stráž p. R.
16:30
SO 19.9
Ml. ž.
Bukovany – Stráž p. R.
10:00
NE 20.9.
St.ž.
Stráž p. R. – Nový Bor
10:00
ÚT 22.9.
Ml.ž.
Stráž p. R. – Cvikov
17:00
Stř. 23.9.
Ml.př.
Stráž p. R. – Nový Bor
17:00
SO 26.9.
Ml.př.
Dubá – Stráž p.R.
10:00
SO 26.9.
D
Stráž p. R. – Jablonné
10:00
SO 26.9.
A
Stráž p. R. – Krásná Studánka
16:30
NE 27.9.
St.ž.
Cvikov – Stráž p. R.
10:00
NE 27.9.
Ml.ž.
VOLNO
SO 3.10.
Ml.př.
Stráž – Svor
13:00
SO 3.10.
A
Stráž n. Nisou – Stráž p. R.
16:00
NE 4.10.
Ml.ž
Stráž p. R.– Doksy
13:00
NE 4.10.
St.ž.
NE 4.10
D
VOLNO
Frýdlant – Stráž p. R. (UMT)
11:00
Stř. 7.10.
Ml. př.
Stružnice/Horní police – Stráž p. R.
(hřiště Jezvé)
16:00
SO 10.10.
Ml. př.
Stráž p. R. – Jablonné
13:00
SO 10.10.
D
Stráž p. R. – Semily/Božkov
10:00
SO 10.10.
A
Stráž p. R. – Hrádek n. Nisou
16:00
NE 11.10.
Ml. ž.
Jestřebí – Stráž p. R.
10:00
NE 11.10.
St. ž.
Stráž p. R. – Doksy
10:00
SO 17.10.
St. ž.
SO 17.10.
A
SO 17.10
Ml. př.
Dubnice – Stráž (hřiště Žibřidice)
10:00
Rovensko – Stráž p. R.
15:30
Arsenal Č.Lípa „A“ – Stráž p. R.
10:00
NE 18.10.
D
NE 18.10.
Ml. ž.
SO 24.10.
D
SO 24.10
Ml. př.
Stráž p. R. – Č. Lípa „B“
13:00
SO 24.10.
Ml. ž.
Horní Libchava – Stráž p. R.
10:00
Ruprechtice – Stráž p. R.
10:30
SO 24.10.
A
NE 25.10.
St. ž.
SO 31.10.
A
SO 31.10.
Ml. př.
SO 31.10.
D
Bílý Kostel – Stráž p. R.
14:00
Stráž p. R. – Zákupy
13:00
Nové Město p. Smrkem – Stráž p. R.
10:00
Brniště/Valtinov – Stráž p. R.
10:00
Stráž p. R. – Cvikov
14:00
Horní Libchava – Stráž p. R.
10:00
Stráž p. R. - Hejnice
10:00
NE 1.11.
St. ž.
Stráž p. R. – K. Šenov
10:00
NE 1.11.
Ml. ž.
Stráž p. R. – Žandov
13:00
SO 7.11.
Ml. ž.
Mimoň – Stráž p. R.
10:00
SO 7.11.
Ml. př.
SO 7.11.
A
NE 8.11.
St. ž.
SO 14.11.
Ml. př.
Vysvětlivky:
A
D
St. ž.
Ml. př.
Ml. ž.
Stráž p. R. – Doksy
13:00
Bílá – Stráž p. R.
14:00
Nový Bor – Stráž p. R.
10:00
Mimoň – Stráž p. R.
10:00
muži
dorost
starší žáci
přípravka starší přípravka I. A třída
kraj. přebor
okr. přebor
okr. přebor
okr. přebor
Ladislav Poncar, sekretář oddílu
Fotbalová revoluce, velký projekt FAČR, odstartovala 1. července 2015
Záměrem je zjednodušit veškeré procesy a věci s tím spojené prostřednictvím
elektronizace napříč celým fotbalem od nejvyšší až po nejnižší výkonnostní
úroveň. Tak uvidíme, jak si celá revoluce „sedne“ a jak si oddíly dokáží s
novinkou poradit. Už nebudou potřeba registrační průkazy, veškeré přestupy,
hostování, ale i střídavý start, veškeré platby, např. i rozhodčím, prostě vše
bude probíhat elektronicky.
Článek se připravuje do zářijové Varty a nové soutěže 2015–2016 odstartují 15. srpna. Na úvod hned derby FK STRÁŽ POD RALSKEM–
JISKRA MIMOŇ (I. A třída – muži). Mládež pak začne o posledním
prázdninovém víkendu. Uplynulý fotbalový ročník nám dal za pravdu a
převedení dorostenců do vyšší věkové kategorie bylo a je hodnoceno jako
správný krok. Osmé místo v I. A třídě Libereckého kraje má svoji váhu a
nasbírané zkušenosti se jistě už uplatní v nové sezóně 2015–2016. Dorostenci v krajském přeboru obsadili krásné 3. místo a díky grantové pomoci
varta
od města mohou na své zápasy používat na přepravu autobus. Děkujeme...
Starší žáci obsadili 5. místo a přípravka skončila šestá. Od nového soutěžního
ročníku FK STRÁŽ POD RALSKEM přihlásil do soutěží v okrese přípravku,
ml. a st. žáky, v kraji pak dorostence a muže.
FK STRÁŽ POD RALSKEM děkuje všem dárcům, kteří pomohli zajistit
finanční prostředky na činnost oddílu, děkuje městu a děkuje i Libereckému
kraji, který rovněž významně pomohl. Bohužel do dnešního dne nevíme, jak
dopadla naše žádost o dotaci na ministerstvu školství a mládeže.
Až budete číst, vážení čtenáři Varty, tyto řádky, soutěže už budou v plném
proudu a věřím, že vám rozpisem všech soutěží uděláme radost a přijdete se
na některé zápasy podívat osobně.
sekretář oddílu LADISLAV PONCAR
strana 19
varta
září 2015
603 846 092
VÝKUP VOZIDEL
ZA HOTOVÉ
• OSOBNÍ • NÁKLADNÍ • AUTOBUSY •
• vystavení dokladu k zákonnému
odhlášení vozidla z registru
• odtah vozidel zdarma
• prodej náhradních dílů
• odtahové služby
VÝKUP ŽELEZA A BAREVNÝCH KOVŮ
• výkup a likvidace technologických celků, strojů a hal
www.zlikvidujauto.cz
VARTA - zpravodaj města Stráž pod Ralskem. IČO 260 967. Vydávání
povoleno MK ČR E 12228. Měsíčník. Náklad 400 výtisků. Redakční
rada: Karel Huml (šéfredaktor), Michaela Hylská, Milena Honzírková.
Příjem příspěvků na podatelně MěÚ nebo na [email protected] .
Zasílané příspěvky musí obsahovat jméno a adresu autora (na žádost
nemusí být zveřejněno). Nezveřejněné příspěvky budou otištěny v příštím vydání.
Adresář přispěvatelů je k dispozici na IC. Veškerá inzerce je placená dle daného
ceníku. Vytiskla Tiskárna Knopp. Uzávěrka příštího čísla je 18. 9. 2015.
strana 20
varta

Podobné dokumenty

zpravodaji č. 2/2015

zpravodaji č. 2/2015 Registrace klubů a závodníků pro rok 2016 .................................................................................. 23 5.1. Registrace nového klubu do ČSVLW ..................................

Více

starostovo slovo - Město Stráž pod Ralskem

starostovo slovo - Město Stráž pod Ralskem roce dva projekty, které by mohly být financovány Evropskou unií, Evropským zemědělským orientačním a záručním fondem (EAGGF) do projektů rozvoje venkova (LEADER +) a uskutečnily by se v roce 2006....

Více