Acta Mus. Beskid. ISSN - Muzeum Beskyd Frýdek

Komentáře

Transkript

Acta Mus. Beskid. ISSN - Muzeum Beskyd Frýdek
POKYNY PRO AUTORY A ZÁKLADNÍ INFORMACE O SBORNÍKU Acta
Musei Beskidensis
Acta Musei Beskidensis
Abbreviatio bibliographica: Acta Mus. Beskid.
ISSN: 1803-960X
Vydavatel: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
www.muzeumbeskyd.com
Sborník je přímým pokračováním sborníku Práce a studie Muzea Beskyd (Přírodní vědy), jehož první číslo
bylo přírodovědné a vyšlo v roce 1977. Sborník pak vycházel nepravidelně a většinou jako samostatná
přírodovědná nebo společenskovědná čísla s jedním průběžným číslováním. Od roku 2001 vycházela
přírodovědná čísla pravidelně vždy v lichém roce. Poslední přírodovědný svazek (č. 19) vyšel v roce 2007.
Sborník Práce a studie Muzea Beskyd (Přírodní vědy), který byl od samého počátku koncipován jako sborník
odborný a přijaté příspěvky byly recenzovány, se posléze transformoval v samostatný přírodovědný sborník
s názvem Acta Musei Beskidensis. Vychází jednou ročně v závěru roku, jeho první číslo vyšlo v roce 2009.
Sborník Acta Musei Beskidensis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik
vydávaných v ČR. Relevantní články jsou indexovány v databázi Zoological Records. Přehled a obsah všech
dosud vyšlých čísel sborníků Muzea Beskyd naleznete v nabídce publikací.
POKYNY PRO AUTORY
Acta Musei Beskidensis je recenzovaný odborný sborník, který uveřejňuje původní, dosud nepublikované
práce přírodovědného zaměření. Přednostně jsou přijímány články týkající se regionu severovýchodní Moravy
a Slezska a články vycházející z přírodovědného sbírkového fondu a průzkumů Muzea Beskyd Frýdek-Místek.
Redakce rovněž přijímá krátké zprávy o nálezech a pozorováních vzácných druhů rostlin a živočichů, personálie
významných osobností regionu a zprávy o konferencích.
Za obsahovou a jazykovou správnost textu zodpovídá autor, a to i v případě cizojazyčného příspěvku.
Nedodržení struktury příspěvku a redakčních pokynů může být důvodem k nezařazení rukopisu. Publikování
práce schvaluje na základě dvou nezávislých oponentských posudků redakční rada. Oponenti nejsou členy
redakce. Autoři příspěvky před vydáním upraví na základě oponentských posudků. Redakční rada může
provést stylistické, pravopisné a formální opravy textu. Autoři dostanou své články k předtiskové korektuře.
Příspěvky nejsou honorovány. Autoři obdrží zdarma výtisk sborníku a pdf. verzi svého článku. Jeden výtisk
sborníku obdrží rovněž oponent.
Rukopisy se přijímají v v elektronické podobě v českém a slovenském jazyce, v odůvodněných případech
v anglickém nebo polském jazyce.
Práce mají mít toto základní uspořádání: 1) stručný a výstižný název (+ anglický překlad); 2) jméno
a příjmení autora(ů); 3) adresa autora(ů) včetně PSČ, případně e-mail; 4) klíčová slova (anglicky): 3–10 slov
vystihujících obsah článku; 5) abstrakt (anglicky): stručný obsah článku (cíl práce, postup, zjištěné výsledky);
6) vlastní text práce rozdělený na kapitoly: ÚVOD, MATERIÁL A METODIKA, VÝSLEDKY, DISKUSE,
SOUHRN, Poděkování a LITERATURA. Jednotlivé části mohou být podle potřeby spojeny (např. výsledky
s diskusí). Krátká sdělení nejsou členěna na kapitoly, obsahují klíčová slova (anglicky), abstrakt (anglicky),
maximální rozsah je 3 stránky rukopisu.
Přílohy (obrázky, grafy, tabulky) jsou vyžadovány samostatně, jsou opatřeny stručným a výstižným popisem
obsahujícím všechny informace nutné k pochopení jejich obsahu (+ anglický překlad). Fotografie, mapy a grafy
jsou číslovány jako obrázky (obr./Fig. 1), tabulky jsou číslovány samostatně (tab./Tab. 1). Přijímají se pouze:
kvalitní fotografie a obrázky, tabulky ve formátu MS Office, grafy ve formátu MS Excel. Odkazy na přílohy
musí být uvedeny v textu práce.
Úprava textu: ▪ Formát strany 17x24 cm, okraj 2 cm, typ písma Times New Roman, velikost písma 10, text
zarovnaný pouze vlevo, nedělená slova, řádek neukončen klávesou „Enter“, text neupravený do více sloupců,
kapitoly zvýrazněné mezerou jednoho řádku. ▪ Jména taxonů skupiny se uvádějí alespoň jednou v práci celá,
včetně jména autora popisu, roku a případných závorek. Latinské názvy druhů a rodů se uvádí kurzívou. Kurzíva
se nepoužívá u vyšších taxonů, u autorů, roků a zkratek. ▪ Datum je psán bez mezer, měsíce římskými číslicemi
(5.IV.1917). ▪ Kódy lokalit pro síťové mapování jsou uvedeny až za název lokality do kulaté závorky (např.
Dobrá (6376)). ▪ Názvy lokalit se uvádějí v plném znění (např. Frýdlant nad Ostravicí nikoliv Frýdlant n/O).
▪ U faunistických a floristických údajů je třeba uvádět: zemi, lokalitu (její kód), datum nálezu, počet exemplářů
(případně samců/samic – zkratky M/F, larvy L, exuvie E), jméno autora nálezu (zkratka leg.), determinátora
(det.), autora revize determinace (rev.), majitele sbírky (coll.).
Citace literatury: Všechny údaje uvedené v textu, které byly získány jinak než vlastním výzkumem autora, jsou
doprovázeny citací. Všechny práce citované v textu musí být uvedeny v seznamu literatury. Jména časopisů jsou
uváděná v nezkrácené podobě. Jména autorů v citacích jsou zvýrazněna KAPITÁLKAMI (v textu i v literatuře).
Citace v textu uvádějte podle následujících vzorů: KRKOŠKA (1812), (KRKOŠKA 1914), OREL & CHROUST
(1951), (OREL & CHROUST 1955), dle ORLA & CHROUSTA (1951), při více než dvou autorech – DOHNAL
et al. (1998).
Příklady citací:
MITIĆ G. & SITKOVSKIJ A. (eds.) 1954: Fauna Moravy a Slezska. Ptáci 1. Gustav Verlag, Dresden, 322 pp.
HOLEŇA G. 2005: A new species of Lachesilla (Insecta: Psocoptera) from northeastern Moravia. Journal
of Soil Science, 15: 221–225.
KOLOUŠEK Z. 1978a: Současné znalosti o výskytu velryb v ČSSR a možnost dalšího výzkumu. Abstrakta
referátů z konference Zoologické dny, 4.-6.XII.1978, Brno: 7.
KOLOUŠEK Z. 1978b: Geobiocenózy Státní přírodní rezervace Kotel. [Diplomová práce]. Vysoká škola
zemědělská, Fakulta lesnická, Brno, 173 pp.
KOLOUŠEK Z. 1980: Seznam druhů cévnatých rostlin v NPR Bumbálka v Beskydech. [ms.]. Depon in:
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, 5 pp.
LINDSTRÖM J. 1935: Population dynamics of species of Mesopsocus. Wildlife Biologia, 56: 1–81. (sec. rec.,
in LINDSTRÖM 1936).
RUDIGER H. 1985: Perspektiva pštrosů na našem území. In: ZOUFALEC P. & JELÍTKO L. (eds.): Příroda
Moravy a možnosti dalšího průzkumu. Sborník referátů, Lednice na Moravě, pp. 109–111.
HRDONKA V. 2007: Vodopády České republiky, Vodopády Beskyd [online]. Vodopády na Mazáku. Dostupné
z WWW: <http://www.vodopady.info/cz/beskydy/Beskydy.php?page=mazak> [cit. 28.VI.2010].
Redakční rada Acta Musei Beskidensis:
výkonný redaktor: RNDr. Magdaléna Roháčová, Ph.D. (Muzeum Beskyd Frýdek-Místk)
členové redakční rady: Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D. (Ostravská univerzita Ostrava), Mgr. Kateřina Janová
(Muzeum Beskyd Frýdek-Místek), Mgr. Karolina Lukášová, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita Praha),
Doc. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D. (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, U.U.I., Pracoviště
Frýdek-Místek), RNDr. Petr Kočárek, Ph.D. (Ostravská univerzita Ostrava), Doc. Ing. Otakar Holuša, Ph.D.
(Mendlova zemědělská a lesnická univerzita Brno), Mgr. Petr Wolf, Ph.D. (Správa CHKO Beskydy Rožnov
pod Radhoštěm)
grafická a technická příprava rukopisů: Miroslava Bílková (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek)
Rozšiřuje vydavatel. Objednávky a rukopisy zasílejte na adresu redakce:
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Hluboká 66, CZ-738 01 Frýdek-Místek
tel.: +420 558 630 453, fax.: +420 558 630 452
e-mail: [email protected], [email protected]

Podobné dokumenty

PŘEHLED ZNÁMEK A CELIN

PŘEHLED ZNÁMEK A CELIN pacifistka, publicistka a spisovatelka. Jeden z jejích největších úspěchů je kniha „Die Waffen nieder!“ („Odzbrojte!“) z roku 1889. Tento román vyvolal velký rozruch a zařadil autorku mezi přední p...

Více

problematika dospívajících

problematika dospívajících Potvrzujeme přijetí přihlášky zaslané e-mailem a přihlášky on-line na www.bos-congress.cz. V ostatních případech Vás budeme informovat pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Kvalita poskytované péče a možnosti zdravotní pojišťovny Zdravotní pojišťovna plnění uvedených požadavků uplatňuje •při uzavírání smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb či rozšiřování sml...

Více

Kapitol Machu Picchu mys Horn Colorado Monument Valley Rocky

Kapitol Machu Picchu mys Horn Colorado Monument Valley Rocky Aljaška znázorněná na území zbytku USA, pro představu její rozlohy.

Více

2012 - filatelie v brně

2012 - filatelie v brně - v rámci pilotního projektu (od 20.6. do 31.12.2016) byl minimální náklad na jednu objednávku 600TL. Na jednom TL Vlastní známky mohou být kombinovány známky obou hodnot i formátů (viz ukázky dvou...

Více

NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ (výběr)

NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ (výběr) umožní nahlédnout do příběhů a poselství této knihy jinak a hlouběji, než to dosud bylo možné. Přesvědčení o Božím vdechnutí Písem vedlo Miloše Pavlíka ke snaze překládat tak doslovně, jak jen to b...

Více

pokyny pro autory - Česká společnost entomologická

pokyny pro autory - Česká společnost entomologická (–, zkratka Alt+0150), nikoliv spojovník (-), tedy např. 28.–30.V.2009, tykadlové články 4–10.

Více

2012 - filatelie v brně

2012 - filatelie v brně všech úrovní a typů a dále pak směřovat k podpoře a rozvoji těchto věd. V důsledku vlasteneckých snah byl roku 1869 spolek rozšířen (Jednota českých matematiků a fyziků). Členstvo jednoty tvořili z...

Více

Nová lokalita svižníka písčinného na severní Moravě

Nová lokalita svižníka písčinného na severní Moravě VESELÝ P. & TĚŤÁL I. 1998: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z Čech, Moravy a Slovenska v letech 1992–96 a doplněk údajů o sběrech předcházejícího období. Klapalekiana,...

Více