Řádné jednání Odborné rady pro KPSS

Komentáře

Transkript

Řádné jednání Odborné rady pro KPSS
Řádné jednání Odborné rady pro KPSS
Přítomni: L. Marek, M. Macurová, J. Špatenka, I. Úlehla, H. Chvalová, R. Baxová,
Omluveni : R. Suda, V. Vasková, Z. Skřičková,
Hosté: V. Prajerová, M. Malinová
Místo jednání: MHMP Charvátova, OSPZ
Datum a čas jednání: 9.7.2008 od 15.30 hodin do 18.30
Předsedající: Ladislav Marek
Jednání zahájil předseda OR, L. Marek a vyzval dle JŘ k usnesení, kdo povede dnešní jednání
OR. OR pověřila tímto úkolem L. Marka.
Navržené body programu na jednání OR 9. 7. v 16 hodin
1. Oponentské posudky
2. Současný stav vzniku SPRSS MHMP + konečné zpracování
3. Vyjádření OR k zadání jednotlivých PS (podklady Vám byly zaslány)
4. Informace o setkání s poskytovateli (zadání + matice v příloze)
5. Organizační zajištění procesu plánování, především podmínky na straně zadavatele
/resp. jeho složek /
6. Legitimita procesu stále není jasné zadání od samosprávy
Schválený program:
K navrženému programu byl doplněn ještě bod:
7. Různé
Ad 1. L. Marek otevřel rozpravu k Oponentským posudkům a vyjádření zástupce
MPSV ke SPRSS.
- všechny tři materiály jsou zajímavé, jsou v nich obsaženy návrhy do budoucna
- bylo by chybou, kdyby s hl. m. Praha neřídila oponentskými posudky
- návrh pro zpracování stručného materiálu z oponentských posudků pro další
období
Usnesení:
-
OR doporučuje zaslat oponentské posudky všem složkám SPRSS HMP
OR doporučuje zpracovat z nich stručný materiál, který bude použit při
tvorbě nového SPRSS.
OR doporučuje Pracovní skupině odboru a Koordinační komisi zachovat
dobrou praxi oponentských posudků i v příštím období
Ad 2. – část první:
V. Prajerová shrnula práci pracovních skupin a popsala vznik dotazníku pro analýzu
materiálů z MČ.
- L. Marek připomenul, že by se PS měly kromě zpracování podkladů
k aktuálním SPRSS zabývat také systémovými nástroji – doporučeními pro
-
tvorbu „bezkompromisního“ strategického dokumentu tj. dokumentu v souladu
s Metodikami.
J. Špatenka navrhl, aby závaznou součástí SPRSS 2009 byla (kromě těch
obvyklých) také „sada systémových nástrojů“, které povedou ke zpracování
SPRSS podle „Metodik“
Usnesení:
-
OR doporučuje koordinátorce KPSS MHMP zaslat znovu všem
skupinám pro tvorbu SPRSS obecné zadání, kde by byly zřetelné obě
úlohy, tj. zpracování podkladů pro aktuální SPRSS a vytvoření
systémových nástrojů pro práci na „bezkompromisním“ SPRSS.
-
Návrh struktury závěrečného textu zpracuje PSO do konce července a
rozešle je všem PS pro tvorbu SPRSS.
Úkol:
Ad 3. Vyjádření OR k zadání jednotlivých PS
-
-
-
OR doporučuje, aby si PS pro SPRSS vyjasnily zadání včetně výstupů a
metodických doporučení (systémových nástrojů, mechanismů jak
tvořit…) pro následující SPRSS. (VÝSTUPEM se rozumí produkt, který PS
zpracovává pro současný SPRSS a SYSTÉMOVÝM NÁSTROJEM se rozumí
návrh metody či postupu pro tvorbu bezkompromisního SPRSS v dalším
období)
OR doporučuje zpracovat rámec:
i. Co leze zpracovat pro SPRSS pro rok 2009
ii. Co je potřeba pro „bezkompromisní“ plán
OR důrazně doporučuje v souvislosti se sběrem dat osobní kontakt se
všemi MČ ( M. Malinová v této souvislosti navrhuje, že obvolá MČ v
souvislosti s žádostí radního o spolupráci a rozesláním dotazníku pro
analýzu materiálů MČ)
OR doporučuje účast metodiků na setkání koordinátora a ved. pracovních
skupin pro SPRSS.
Ad 4. H. Chvalová informovala o jednání poskytovateli sociálních služeb o jejich
zapojení do Struktury KPSS v hl. m. Praze a přednesla OR dotaz, týkající se místa
poskytovatelů v této struktuře do budoucna.
Zástupcům byla předložena Matice a Zadání pro Návrhovou skupinu poskytovatelů (dále
NSP) PSO by měla do konce srpna zpracovat návrh pro způsob volby zástupců poskytovatelů
do NSP a do konce října by měly tyto volby proběhnout.
L. Marek zdůraznil, že je nejvyšší čas, by se poskytovatelé účastnili tvorby strategií pro
rozvoj soc. služeb
Usnesní :
-
OR souhlasí se vznikem NSP. Výstup z práce NSP bude v souladu se
Strukturou plánování sociálních služeb HMP předložen Koordinační
komisi, PSO a OR, kde bude případně doplněn a schválen. Případné
-
-
navržené změny mohou být promítnouty do Struktury KPSS při její revizi
v květnu 2009.
OR doporučuje doplnit matici tvorby Návrhové skupiny poskytovatelů
sociálních služeb o „klastry“ soc. služeb, dále zohlednit právní formu
poskytovatelů služeb a jejich působnost na území hl. m. Prahy. Po
doplnění a zpřesnění může PSO finální matici předložit OR k projednání.
OR doporučuje, aby popis postupu zapojení poskytovatelů a uživatelů soc.
služeb byl součástí SPRSS.
Ad 5. Organizační zajištění procesu plánování, především podmínky na straně
zadavatele
Vzhledem k náplni činnosti a povinnostem PSO vyplývajícím ze Struktury plánování je jeden
a půl pracovního úvazku pracovnic MHMP v rámci koordinace a metodického vedení KPSS
v hl. m. Praze nedostačující.
Usnesení :
- OR doporučuje zachovat do budoucna systém úkolových pracovních
skupin a řešené úkoly přesouvat pokud možno na ně.
- OR doporučuje posílit kapacitu PSO o další osoby
- Z hlediska analýzy rizik je nutné, aby PSO velmi pečlivě definovala zadání
úkolů a termíny výstupů.
Ad 6. Legitimita procesu stále není jasné zadání od samosprávy
Usnesení:
-
OR upozorňuje na to, že v současné době je legitimní pouze metoda
zpracování SPRSSu, ale není legitimní Struktura, tedy proces zpracování
SPRSSu. (legitimita = schválení samosprávou)
Ad 7. Různé
7.1. Doplnění JŘ
Usnesení: OR schválila doplnění JŘ o bod „per rollam“ a ten bude zařazen do JŘ
7.2. Projednání zápisu z minulého jednání OR:
Usnesení : Usnesení v bodě 3) bude znít :
¾ OR projednala podnět skupiny koordinátorů na rozšíření OR a rozhodla konsensuálně
nerozšiřovat nyní své řady a nevyužít v této chvíli svého práva navrhnout KKPS své
rozšíření.
¾ Možnost navrhnout rozšíření zůstává otevřena přes KKPS
¾ Při projednávání tohoto bodu se ukázalo, že není ošetřen postup při projednávání
podobných témat. OR si dovoluje upozornit KKPS na tuto skutečnost. Současně OR
doporučuje Koordinační komisi pro plánování sociálních služeb, aby konkrétně stanovila,
kdo (mimo OR) má pravomoc navrhovat KKPS ke schválení členy OR. Doporučení předá
Ivan Úlehla
V tomto smyslu bude změněn zápis.
7.3. Návrh e-mailové adresy pro OR
Usnesení:
- OR doporučuje zřídit e-mailovou adresu pro OR
- Podněty zaslané na tuto adresu budou rozeslány všem členům OR
-
S podněty bude naloženo dle platného OŘ a JŘ
7.4. Zapojení uživatelů sociálních služeb do striktury KPSS v hl. m. Praze
Usnesení:
- Zapojení uživatelů do Struktury považuje OR z hlediska metodologického
za velmi důležité.
- OR navrhuje, aby tuto otázku řešila samostatná pracovní skupina (obdob
Návrhové skupiny poskytovatelů)
- Z hlediska časového je řešení této otázky neodkladné
7.5. Vypracování Procesního řádu plánování sociálních služeb HMP
Usnesení:
- OR velmi důrazně doporučuje vypracování Procesního řádu plánování
sociálních služeb HMP
Podněty na příští setkání:
OR se na příštím jednání bude zabývat projektem na KPSS z OPA (zda vyhovuje
Struktuře, rozpracování jednotlivých aktivit apod.)
Příští setkání OR : v úterý 29. 7. v 15.30 hodin, v zasedací místnosti 324 ve vedlejší
budově Škodova paláce.
Zapsala a k doplnění členům OR rozeslala Helena Chvalová dne : 10. 7. 2008
Doplněný zápis uzavřen dne:

Podobné dokumenty

Řádné jednání Odborné rady pro KPSS

Řádné jednání Odborné rady pro KPSS Řádné jednání Odborné rady pro KPSS Přítomni: L. Marek, M. Macurová, H. Chvalová, R. Baxová, Z. Skřičková, I. Úlehla, R. Suda, J. Špatenka Hosté: V. Prajerová Místo jednání: MHMP, odbor SOC Datum a...

Více

Řádné jednání Odborné rady pro KPSS

Řádné jednání Odborné rady pro KPSS OR má k projektu Plánování sociálních služeb v hl. m. Praze následující podněty: • Aby mohlo být zřejmé, že projekt plně navazuje na schválené dokumenty Komunitní plánování sociálních služeb (Struk...

Více

Havlín Zbyněk

Havlín Zbyněk Záznam bude prováděn v průběhu celého roku a bude rozdělen na 3 části. Obsahem 1. části budou věci již vytvořené. Obsahem dalších pak budou artefakty, které teprve vytvořím. Vznik posledních dvou č...

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Vem Camará Capoeira – Olomouc z.s.

VNITŘNÍ ŘÁD Vem Camará Capoeira – Olomouc z.s. 7.1 Po členech klubu se požaduje kázeň, pozornost při tréninku, respekt ke starším a zkušenějším, důstojnost mezi členy, pravdomluvnost a dochvilnost. Při prvním porušení těchto bodů je členu klubu...

Více

vyhodnocení programového prohlášení RK 2015 - final

vyhodnocení programového prohlášení RK 2015 - final realizovaných v rámci končícího programového období. Přes nepříznivé podmínky dané finanční krizí zajistíme udržení, případně zvýšení míry bezpečnosti obyvatel, ochrany jejich životů, zdraví i maje...

Více

Jednací řád ŘS KPSS

Jednací řád ŘS KPSS (4) Písemný záznam musí obsahovat datum a dobu konání, body jednání a stručné závěry (také stanoviska a doporučení k nim), včetně poměru hlasování. Dále záznam zpravidla obsahuje úkoly pro členy ř...

Více

Zpráva o plnění cílů 2. KPSS města Děčín k 30.06.2012oblíbené!

Zpráva o plnění cílů 2. KPSS města Děčín k 30.06.2012oblíbené! výboru pro zdravotně postižené občany" v rámci "Národního rozvojového programu mobility pro všechny" k doporučení financování v říjnu tohoto roku. Hlavní osou trasy jsou ulice Teplická, Prokopa Hol...

Více

Acta Mus. Beskid. ISSN - Muzeum Beskyd Frýdek

Acta Mus. Beskid. ISSN - Muzeum Beskyd Frýdek Acta Musei Beskidensis je recenzovaný odborný sborník, který uveřejňuje původní, dosud nepublikované práce přírodovědného zaměření. Přednostně jsou přijímány články týkající se regionu severovýchod...

Více