4/2007 1075 kB

Komentáře

Transkript

4/2007 1075 kB
1
L i l i á ř - informativní zájmový zpravodaj pěstitelů lilií specializované základní
organizace Českého zahrádkářského svazu MARTAGON Praha – číslo 4/2007
Všem milovníkům lilií
přejeme
radostné Vánoce a úspěšný nový rok 2008
Složení výboru SZO ČZS MARTAGON
Předseda: Vratislav N o v á k , Hrdinova 2750, 196 00 Praha 9 – Čakovice
Telefon 266 312 080
Místopředseda: Ing. Jiří S v o b o d a , Evropská 92, 160 00 Praha 6
(zástupce MARTAGONU v Územním sdružení ČZS; vedení matriky – databáze
naší členské základny)
email: [email protected]
Jednatel: Jiří H l o u š e k , Pražská 998, 269 01 Rakovník
email: [email protected]
Hospodář, pokladník: Milan M i c h a l
Zapisovatel: RNDr. Tomáš S e h n o u t k a
Členové výboru:
RNDr. Karel V e r e š (člen komise specializovaných organizací a květinářské při
Republikové radě ČZS), email: [email protected]
Pavel P e t r l í k (burza semen)
Klubové výstavy: Jiří H l o u š e k , Jiří K o v á ř
Redaktor Liliáře; distribuce zpravodaje:
Jiří K o v á ř , Na Vyhlídce 624, 387 01 Volyně
email: [email protected]
www.martagon.cz
Internetové stránky organizace připravuje: Ing. Václav V i n č á l e k
email: [email protected]
Revizor: Ing. Roman K l í m a
2
Slovo úvodem…
Jiří K o v á ř , Tomáš S e h n o u t k a
Vážení přátelé,
čtvrtým číslem našeho zpravodaje končíme rok 2007. Plánované akce jsme
během roku úspěšně splnili, což bylo 20. října t. r. na členské schůzi s povděkem
konstatováno. Podstatnou část schůze však zabrala diskuze na téma spojování
zpravodajů Liliář a Liliářské zprávy v jeden zpravodaj celostátní, jak to navrhla
organizace LILIUM Brno. Řada diskutujících se k jejich návrhu vyjádřila.
Konečné rozhodnutí zatím nepadlo. Předseda V. N o v á k , který schůzi řídil,
přečetl stanovisko výboru MARTAGONU v této věci. Přečetl i odpověď př.
T a r a b y - předsedy LILIUM Brno. Z časových důvodů odpadla původně
plánovaná přednáška „Lilie bělostná – Lilium candidum“.
Po přestávce, která byla tradičně vyplněna vyzvedáváním výher v tombole,
proběhla úspěšně populární aukce vzácnějších cibulí lilií. Potom přišlo na řadu
promítání květů z letošní „Liliády“ v Holandsku v podání př. J o š t a . Nad záplavou
překrásných lilií se až tajil dech a naši členové se tak po dlouhých diskuzích o
možnostech sloučení zpravodajů vrátili k tomu, co nás všechny spojuje, ke květům
lilií nejrůznějších barev a kombinací. Promítání skončilo mohutným potleskem pro
Ing. J o š t a . Pro nemalou skupinku liliářů schůze pokračovala v nedaleké oblíbené
restauraci - neoficiálním programem tu byly opět lilie a liliaření.
•
•
•
•
Dále bychom vám rádi sdělili několik důležitých informací:
v návaznosti na předběžnou informaci v Liliáři č. 2/2007 str. 8 bychom rádi
kompletně renovovali matriku. Vycházíme z toho, že nevíme přesně, kolik
máme členů, kdo je naším kmenovým (základním) členem a kdo je
v MARTAGONU hostem. V tomto čísle Liliáře najdete volně vložený list
(dotazník, formulář) s žádostí o vyplnění a odeslání matrikáři př. S v o b o d o v i .
Učiňte tak, prosím co nejdříve, do jednoho měsíce po doručení Liliáře.
upozorňujeme šlechtitele, aby nabídku semen lilií do zásilkové burzy roku 2008
dodali na adresu: Pavel P e t r l í k , Vernéřov 205, 352 01 Aš, nejpozději do
konce ledna 2008. Jedna porce dobře označených a přečištěných semen by měla
obsahovat cca 20 až 30 ks.
z několika návrhů na LOGO pro naši organizaci MARTAGON (návrhy př.
V a j g e n t a , Š r ů t k y , V y d r o v é , P e t r l í k a , K l í m y a L e i š o v é ) byl
výborem doporučen k dopracování návrh Leony L e i š o v é .
poznamenejte si termíny příštích členských schůzí v roce 2008 – 12. ledna,
29. března a 18. října na obvyklém místě PřF UK v Benátské ul. č. 2 v Praze.
Do příštího roku 2008 vykročme tou správnou nohou s přáním
„AŤ SE MARTAGONU DAŘÍ“.
3
Pozvánka
Výroční členská schůze
se koná v sobotu
12. ledna 2008 v 9 hodin
ve 2. patře Krajinovy posluchárny PřF UK, Benátská ul. č. 2, Praha 2.
Doprava: Metro B, stanice Karlovo náměstí (výstup východem Na Moráni),
dále pěšky cca 5 minut směr Nusle. Nebo možno využít tramvaje č. 18, 24 do
stanice Botanická zahrada – Na Slupi.
Program: Úvod, spolkové záležitosti, výroční zpráva předsedy o činnosti
organizace za rok 2007. Přednáška o rododendronech včetně promítání –
lektor RNDr. Tomáš S e h n o u t k a . Tombola (přestávka). Přednáška na téma
„Lilie bělostná – Lilium candidum“ (odložena z podzimní schůze) – lektor
Vratislav N o v á k . Beseda, různé… promítání fotografií lilií - diapozitivy,
CD, apod. Závěr.
Vzpomínka na úspěšnou jarní akci
Petr Š r ů t k a
V sobotu 12. května 2007 se sešla skupina 15 našich členů v arboretu u
Kostelce nad Černými Lesy. Ačkoli je arboretum poněkud stranou od města,
všichni zájemci o tuto exkurzi našli arboretum bez významnějšího bloudění.
Během exkurze jsme byli doprovázeni Ing. Alexandrem K o h u t k o u ,
doktorandem na katedře šlechtění lesních dřevin Lesnické a dřevařské fakulty
České zemědělské univerzity, která má arboretum nyní v péči.
Ing. K o h u t k a nás seznámil s historií arboreta i s problémy s jeho
ošetřováním.
Během více než hodinové trasy jsme mohli vidět řadu dřevin, například
jedli obrovskou, jedli ojíněnou, borovici coulterovu, cedr libanonský, sekvojovec
obrovský, korkovník amurský a z okrasných dřevin například azalky a
rododendrony, kalmii širokolistou, pieris japonský a další. Je zde sbírka kultivarů
smrku ztepilého i některé zvláštní formy buku lesního. Vzhledem k tomu, že
arboretum bylo založeno před padesáti lety, nabývají již některé stromy
majestátního vzhledu, a duby, které zde již předtím rostly přesahují stáří sto let.
Počasí během exkurze bylo takříkajíc „polosuché“, občas sprchlo, a tak jsme
se po prohlídce vydali ještě doplnit tekutiny do restaurace „Propast“ u Stříbrné
Skalice. Přestože počasí nebylo ideální, celou akci lze hodnotit jako téměř ideální,
vzhledem k návštěvě přírody a příjemné koncovce.
4
Exkurze za kosatci Dr. B l a ž k a
Vratislav N o v á k
I v letošním roce proběhly akce, které sice mají málo společného s liliemi,
ale naše organizace takové exkurze pro své členy s velkou oblibou pořádá jako
přilepšení na začátku sezony.
Navštěvována jsou místa, která mají vždy něco společného se zahradou
a přírodou, což bývá velmi poučné. K vidění jsou často zajímavosti, a tak se naši
liliáři mnohokrát dostanou na místa, jež jsou širší veřejnosti nepřístupná. Většinou
bývá zajištěn i odborný průvodce a není divu, že se rozvíjejí vskutku zajímavé
debaty, které nás jednak obohatí, jednak umocní zážitky z návštěvy. Myslím si, že
mnoho našich přátel, kteří přijedou z velké dálky, pak nelituje času stráveného na
cestách, protože je vždy opravdu co zhlédnout. A nejen to! Na setkáních je všem
umožněno popovídat si o liliích, navázat další známosti a kontakty s ostatními
pěstiteli – vždyť je to jeden z cílů, proč takové akce organizovat. Rádi bychom
v nich pokračovali i nadále a nacházeli nová a nová zajímavá místa, která potěší na
duši všechny milovníky přírody.
Naše návštěva Průhonického parku a zahrady se uskutečnila 30. května t. r.
Na prohlídce se podepsalo teplé počasí, ale dá se říci, že to hlavní jsme stihli…
Avšak popořádku k samotné prohlídce. Sraz jsme měli u vrátnice do parku,
kde jsme ještě chvíli počkali, až přijede další autobus, který mohl někoho ještě
přivézt. Od vrátného jsme se mezitím dozvěděli, že si můžeme zatím individuálně
prohlížet park a že můžeme pokračovat k zahradě, kde se sejdeme s paní
B l a ž k o v o u , která se nás ujme. Průhonický park je zajisté všem dobře znám,
prostě paráda… Rododendrony, kterých je zde na 160 kultivarů, byly již z větší
části odkvetlé. To nám nevadilo, šli jsme přece na kosatce, a proto jsme
pokračovali dál a přitom se rozhlíželi kolem dokola, např. po dřevinách.
U vstupu do zahrady nás čekalo milé a přívětivé přivítání od naší
průvodkyně paní B l a ž k o v é . Nejdříve nás seznámila s historií parku, zahrady a
ústavu. Během tohoto úvodu však naše oči nemohly přehlédnout pole
s velkokvětými kosatci. A pak začala samotná prohlídka, což byl zážitek, kde si
každý vybral to své, co na něj nejvíce zapůsobilo. Mně se např. moc líbila jezírka
s lekníny, kterých zde pěstují na 150 kultivarů, pěkné byly i traviny.
Kosatce byly nádherné, ty barvy, velikost a počet, prostě, není co dodat!
Nachází se zde sbírka obsahující okolo 2000 taxonů kosatců. Viděli jsme také
krásné pivoňky v plném květu, mají jich zde asi 240 odrůd. Zhruba stejný počet
obsahuje i sbírka denivek. Dále jsme měli možnost spatřit velké množství růží pnoucích je zde asi na 700 odrůd. Naše prohlídka se také stočila i mimo expoziční
prostor do tzv. zásobní zahrady.
Po zhlédnutí celého areálu si mnozí z nás uvědomili tu nekonečnou práci,
která musí být v těchto zahradách odváděna… To nám také paní B l a ž k o v á
potvrdila, že za celou tou nádherou se skrývá mnoho času, jenž je těmto sbírkám
věnován.
5
Na závěr jsme naší průvodkyni poděkovali, hezky se o nás starala. Pro
změnu jsme zpáteční cestu přes park zvolili jiným směrem, abychom ho viděli
z druhé strany údolí. Naše setkání bylo ukončeno na náměstí v restauraci. Při
občerstvování proběhla i krátká debata, jak jinak než o liliích i o tom, jak se dnešní
den pěkně vydařil. Přátelé R u s s a S v a t e k přijeli až z Ústí nad Labem, přítel
K a l i n a z Břeclavi a tak dále. Společně jsme se shodli na tom, že těm, kteří dnes
přijet nemohli, to zajisté vyjde příště. Pak jsme se rozloučili a rozjeli se naplněni
hezkým zážitkem ke svým domovům.
Výstava lilií Rakovník 2007
Alexandra H l o u š k o v á
Rakovnickou výstavu lilií (6. až 8. července 2007) navštívilo zatím nejvíce
diváků za celou její dvacetiletou historii. Krásou a vůní lilií se přišlo potěšit přes
pět set návštěvníků. Velmi potěšující je také to, že jsme zde do našeho klubu
získali čtyři nové členy. Jsou to: Jaroslava K l e n o v c o v á – Malé Kyšice, Helena
T i c h á – Mutějovice p. Nesuchyně, PhDr. Jana V a ň k o v á – Rokycany, František
V o p a t a – Jimlín. Srdečně je u nás v MARTAGONU vítáme a přejeme jim hodně
radosti z lilií.
Výstava byla rekordní v počtu vystavovatelů, kteří přivezli přes 450 lodyh
250 odrůd. Vystavovala také Botanická zahrada Střední zemědělské školy v
Rakovníku a naši členové : Jaroslava B e n d o v á , Josef B a s í k , Ing. Václav J o š t ,
Jiří H l o u š e k , Jiří K o v á ř , Bc. Jaromír R e z e k , Ing. Marie S l a v í k o v á , MUDr.
Josef K ř í ž , Pavel P e t r l í k a Vratislav N o v á k . Výstava se konala tradičně v
Rabasově galerii. Lilie velmi pěkně aranžovaly M. S l a v í k o v á a J. L a v i č k o v á .
Na výstavě byly uspořádány soutěže. Ceny pro vítěze zajistil grant města
Rakovníku, a tak výstava skončila ziskem asi 500 Kč do pokladny
MARTAGONU.
V expozici Botanické zahrady SzeŠ Rakovník byla zajímavá vzácná
Arisaema fargensii, pěkná byla ZAHRADNÍ KALA, Hymenocallis calathina a
Pochodňová lilie (Tritoma sp.).
Počasí umožnilo vystavovat lilie také členům z Aše. Přítel P e t r l í k přivezl
pěkné asijské hybridy KAREN NORTH a LAETITIA. Porota ocenila velmi pěkný
LA-hybrid DREAM WORKS.
Jaroslava B e n d o v á dovezla zajímavou FIRST CROWN a ROYAL
TRINITY. Divákům se líbila MOMBASA.
V expozici Jiřího H l o u š k a převažovaly aurelián hybridy. Návštěvníky
zaujala především nápadná SKOŘICE a růžová LILIANA. Velikostí květů
upoutávala ROBINA, počtem květů LESLIE WOODRIFF.
Jiří K o v á ř dovezl aurelián hybrid KOGNAC, který měl velmi pěknou
barvu i tvar, a na této výstavě jediného zástupce botanických druhů Lilium
pardalinum.
6
Pro mě byla bezkonkurenčně nejlepší expozice Václava J o š t a , který si však
nepřál „zahrnout“ svoje lilie do soutěže. Jím přivezené asijské hybridy ANGELA
NORTH a HIAWATHA stále přitahovaly pozornost návštěvníků svou sytou
barvou. Velmi nápadný byl asijský hybrid NETTY'S PRIDE s kontrastní bílou
barvou a fialovými tečkami. Návštěvníky nadchly také MOMBASA, ROTER
CALIF a PURPLE REIGN.
Velmi pěkná expozice M. S l a v í k o v é a J. K ř í ž e upoutala nápaditým
aranžováním M. S l a v í k o v é . Zaujal nejtmavší hybrid AUTUMN BLAZE,
nápadný WHITE PIXEL i TROPICAL BREEZE. Výjimečná byla barevná
kombinace PASSIONATE a neobvyklý SATIN SLIPPERS.
J. R e z e k přivezl na výstavu lilie perfektně připravené a zdravé. Ocenila to i
porota, která mu udělila cenu za skvostný SILK ROAD. Odrůda FORTUNE
ohromila velkými květy. AVOCADO a TOUCHING svítily na dálku. Tetraploidy
POLYDOR a POLYGLOT zaujaly i laickou veřejnost.
J. B a s í k jako vždy dovezl perfektní lilie. V jeho expozici byl
nepřehlédnutelný tmavý ORIGINAL LOVE, nápadný WHITE PIXEL a něžně
růžové SAMUR a VERMEER. Návštěvníci se zastavovali u jeho lilie
MAYWOOD.
V expozici V. N o v á k a byly velmi pěkné a velké lilie. Každého upoutala
obrovská ROBINA, která právem získala cenu návštěvníků s rekordním počtem 88
hlasů. Dále to byl neskutečně velký a zdravý ROBERT GRIESBACH. Na první
pohled zaujaly TOUCHING a NYMF a ve váze se do krásy plně rozevřel již zde
zmíněný POLYDOR původem od šlechtitele B. M i č u l k y .
Na závěr bych chtěla poděkovat všem vystavovatelům, kteří dovezli svoje
lilie a podělili se o svou radost a potěšili návštěvníky.
Dík patří také porotcům (J. K o v á ř , P. P e t r l í k , V. N o v á k ) a pořadatelům
(I. C h m e l í k , J. a A. H l o u š k o v i , J. S v o b o d a , L . L e i š o v á ).
Srdečně zvu všechny členy na výstavu v roce 2008, 4. – 6. července.
A. H l o u š k o v á
Výsledky soutěží lilií na výstavě v Rakovníku 2007
Jiří K o v á ř
Asijské hybridy Ia, odrůdy vícebarevné, tečkování s BM
1. cena
'Cheops'
(Jaroslava Bendová)
2.
'Delta'
(Ing. Marie Slavíková, MUDr. Josef Kříž)
3.
'Son of Cindy'
(Jaroslava Bendová)
Asijské hybridy Ia, odrůdy vícebarevné, tečkování s krápkami, Tango
1. cena
'Tropical Breeze' (Ing. Marie Slavíková, MUDr. Josef Kříž)
2.
'Creme Bruellée' (Pavel Petrlík)
3.
'White Pixel'
(Josef Basík)
7
Asijské hybridy Ia, ostatní odrůdy bez rozdílu barev květů
1. cena
'Sun Jewel'
(Ing. Marie Slavíková, MUDr. Josef Kříž)
2.
'Prunotto'
(Josef Basík)
3.
'Laetitia'
(Pavel Petrlík)
Asijské hybridy Ib, odrůdy
1. cena
'Griesbach's Flame' (Ing. Marie Slavíková, MUDr. Josef Kříž)
2.
(neudělena)
3.
'Ohnivý Fénix'
(Jiří Kovář)
Asijské hybridy Ic, odrůdy
1. cena
'Karen North'
2.
'Satin Slippers'
3.
'Mistika'
(Pavel Petrlík)
(Ing. Marie Slavíková, MUDr. Josef Kříž)
(Jaroslava Bendová)
Asijské hybridy novošlechtění (NŠ)
čestné uznání
NŠ Ib, oranžovočervená (Pavel Petrlík)
čestné uznání
NŠ Triptych Ia, žlutá, BM (Jiří Kovář)
Čínské hybridy VIa, odrůdy, bílé
1. cena
'Polyglot'
(Bc. Jaromír Rezek)
2.
'Polydor'
(Vratislav Novák)
3.
'Black Dragon'
(Vratislav Novák)
Čínské hybridy VIa, odrůdy, ostatní barvy
1. cena
'Kognac'
(Jiří Kovář)
2.
'Skořice'
(Jiří Hloušek)
3.
'Liliana'
(Jiří Hloušek)
Čínské hybridy VIa, NŠ
1. cena
JH 46/04
2.
JD 98/0/45
3.
JH 11/01
(Jiří Hloušek)
(Vratislav Novák)
(Jiří Hloušek)
Čínské hybridy VIb, VIc, VId, NŠ = cena dr. K. Vereše
1. cena
KV henryi-hybr. (Vratislav Novák)
2.
JH 98
(Jiří Hloušek)
3.
JH-VIc, kouřový (Jiří Hloušek)
Mezisekční hybridy AT-VIII, asiapety
1. cena
'Katinka'
(Pavel Petrlík)
2.
'Frankenmädel'
(Jiří Kovář)
3.
'Český Krystal'
(Pavel Petrlík)
Mezisekční hybridy LA-VIII, růžové, oranžové, červené
1. cena
'Royal Triniti'
(Jaroslava Bendová)
2.
'Autumn Blaze'
(Ing. Marie Slavíková, MUDr. Josef Kříž)
3.
'Original Love'
(Josef Basík)
8
Mezisekční hybridy LA-VIII, bílé, žluté a ostatní
1. cena
'Dream Works' (Pavel Petrlík)
2.
'Suncrest'
(Jiří Kovář)
3.
'Golden Torch'
(Ing. Marie Slavíková, MUDr. Josef Kříž)
Mezisekční hybridy OT-VIII, orienpety
1. cena
'Maywood'
(Josef Basík)
2.
'Robina'
(Jiří Hloušek)
3.
'Touching'
(Vratislav Novák)
Botanické lilie
čestné uznání: Lilium pardalinum (Jiří Kovář)
Cena dr. K. Vereše: KV henryi-hybrid (Vratislav Novák)
Cena města Rakovník: 'Robert Griesbach' (Vratislav Novák)
Cena poroty: 'Silk Road' (Bc. Jaromír Rezek)
Cena v anketě návštěvníků:
1. cena
'Robina' (Vratislav Novák), 88 hlasů
2.
'Silk Road' (Bc. Jaromír Rezek), 38 hlasů
3.
'Tiber' (Josef Basík)
Cena LILIUM Brno za orleánský hybrid: Lilium henryi x 'Gold Eagle' (Jiří
Hloušek)
Složení poroty: Jiří K o v á ř (předseda), Vratislav N o v á k , Pavel P e t r l í k .
Letní výstava lilií KVĚTY 2007 v Lysé nad Labem
Václav T y l e
Letošní sezona dala „zabrat“ všem amatérským pěstitelům lilií v udržování a
dodávání květů lilií na výstavy. Vzpomeneme-li si na loňský duben, jak jsme se
strachovali, když sněžilo a mrzlo, zdalipak nám v létě něco pokvete. Letos v dubnu
přišla až 30 °C vedra, lilie „vylezly“ jako divé a měli jsme opačné obavy, jež se
zčásti naplnily. Hlavně sortiment asijských a LA-hybridů byl skoro odkvetlý, takže
jejich zastoupení na výstavě v Lysé n/L. (12. až 15. července 2007) bylo slabší.
Také oblíbené trubkovité lilie byly málo k vidění v expozicích jednotlivých
pěstitelů! Zato se objevily poslední křížence z mezisekčního křížení OT, LO, LOO,
AO, LT, AT, a byly to fascinující odrůdy!
Vraťme se však na výstaviště v Lysé do haly plné lilií a dalších květin, která
byla připravena v novém pojetí expozic a aranžmá. Vše bylo provedeno velice
vkusně a s velikým šarmem. Všichni, kteří se na přípravě této nádhery podíleli, si
zaslouží poděkování!!! Vedle lilií bych rád vyzdvihl expozici mečíků př.
B y s t r é h o z Dříz, která se mi velice líbila. Byl v ní mimo jiné naaranžován
svatební stůl, který zval k posezení i pohoštění. Využil jsem toho a posadil se.
9
Musím říci, že se mi v tom pěkném prostředí sedělo výborně, ale pohoštění se jaksi
nepodávalo… Škoda!
V letošním létě jsem měl mimořádně mnoho krásných nakvetlých lodyh lilií
připravených pro výstavy. Před Lysou jsem absolvoval výstavu LILIUM Brno
konanou v Rožnově pod Radhoštěm. Dovezl jsem tam 42 lodyh, o této výstavě se
mezi liliáři letos dost „diskutovalo“…
Odhadoval jsem, že pro Lysou n/L do svého automobilu Favorit
nenaskládám všechny skleněné vázy a k tomu ještě exponáty kvetoucích lilií, které
jsem měl připravené. Proto jsem požádal Ing. Zdeňku K o n r á d y o v o u z ústředí
ČZS o zajištění jejich dovozu a přepravu mých exponátů na výstaviště. Když ke
mně v úterý navečer (den před instalací) přijel pán s Favoritem a přívěsným
vozíkem za autem, měl jsem velké obavy, které se pak bohužel plně naplnily při
zhlédnutí mé zásilky přímo ve výstavní hale. Výsledkem byly poničené květy,
rozbité vázy…, jistě bych si uměl zařídit lepší a spolehlivější dovoz a věřím, že i
levnější! Dal jsem se do vybalování za pomoci dvou hezkých děvčat, ale práce
nám šla velice pomalu... Bohužel v odpadním koši skončilo 7 váz a 12 lodyh lilií…
Když jsme vše skončili, šel jsem odevzdat seznam svých odrůd k napsání
jmenovek na počítači a současně jsem byl ve stánku ČZS pozván na malé
občerstvení, které bývá pro vystavovatele i hosty naším svazem poskytováno.
Po mnoho let pracuji při této výstavě v poradně pro zahrádkáře a speciálně
pro pěstitele lilií. Letos jsme v areálu dostali velmi pěkné místo pro náš poradní
stánek, a tak jsem tam hned po občerstvení šel vše připravit. To už přišel Jirka
K o v á ř s Ing. Petrem Š r ů t k o u , kteří bývají každoročně v poradně se mnou. Tak
jsme tam pak společně „trávili“ celý čtvrtek a pátek od rána do večera. Občas k
nám přišel „na návštěvu“ nějaký známý nebo známá, což bývá pro nás zpestření…
V sobotu měli mít oba mí kolegové už volno, ale v poradně se stejně zdržovali až
do uzavření výstaviště. Já jsem slíbil službu držet po celé čtyři dny, tj. od čtvrtka
do neděle, a to je, přátelé, pro jednoho „zápřah“. K prodeji jsem si ještě přibral stejně jako vloni – liliářské brožurky od LILIUM Brno, abych jim je pomohl
prodat návštěvníkům výstavy a tím jim přispěl do pokladny. Mně to nedělá potíže
a jsem rád, že mohu trochu tímto brněnskému klubu pomoci…
Letos jsme dostali ubytování na jiné ubytovně v apartmá u vlakového
nádraží, což je vlastně kousek od výstaviště. Na pokoji jsme byli všichni tři
společně a každý den večer, když jsme se osprchovali a trochu odpočinuli, jsme
vyráželi do města na večeři a maličký flám. Spalo se mi dobře i za „koncertování“
obou spáčů, ale mně chrápání zase tolik nevadí…
Každý den ráno před výstavou probíhá stejný rituál, kdy si vystavovatel
proběhne a prohlédne svoji expozici a sesbírá ovadlé a opadané květy. Potom hurá
do našeho poradního stánku a čekání na první tazatele bývá velmi kratičké. Dotazů
je spousta, doslova jeden za druhým, a je až s podivem, na co všechno se
návštěvníci ptají a co vytahují zmačkaného z tašky na ukázku. A tak to jde pořád
dokola až do konce výstavy.
Ještě bych se rád zmínil o návštěvnosti. Já jsem přijel ve středu za chladna;
ve čtvrtek a v pátek bylo také chladno, v sobotu a hlavně v neděli bylo vedro!
10
Návštěvnost ve čtvrtek a v pátek – plno; sobota oproti minulým letům byla letos
slabší a neděle „vybouchla“ úplně. Vedra výstavám nesvědčí!!! Přesto musím
zmínit, že v klimatizované výstavní hale se udržela vysoká kvalita vystavených lilií
v dobré kondici po celou dobu od čtvrtka až do neděle. Nu, a dopadlo to tak, že
v neděli se začalo „likvidovat“ už kolem čtvrté hodiny odpolední a v pět hodin už
jsem ujížděl domů do Račiněvsi. Byl jsem rád, že cestu dlouhou 70 km v plném
pařáku, kdy v autě bylo 45 °C (měl jsem s sebou teploměr) jsem zvládl a dojel
zdráv. Co někteří dnešní řidiči dovedou na silnici provádět, to člověk žasne, a já jel
v neděli domů ve špičce!!!
Dále bych Vás chtěl seznámit s vystavovateli, bylo nás celkem 11
vystavovatelů - amatérů z Čech a Moravy.
Přítel Ing. Miroslav B a r t o š z moravského Čebína přivezl 14 lodyh
pozdních lilií, např. OT-hybrid 'Shocking' a krásný osvědčený 'Leslie Woodriff'.
Nová členka MARTAGONU Jaroslava B e n d o v á vystavovala ve společné
expozici s Pavlem P e t r l í k e m . Výpěstky vystavili ve 38 vázách a některé odrůdy
velmi zaujaly návštěvníky výstavy, hlavně černočervená asiatka 'Landini',
dvoubarevná 'Linda', krásný 'Tinos' a OT-hybridy s velikými květy.
Přítel František J ů n ze Žirovnice vystavoval soubor odrůd aurelian hybridů
většinou z vlastního šlechtění.
Přítel Jiří K o v á ř z Volyně měl své exponáty ve 13 vázách, kde vystavoval
svá novošlechtění, tentokrát převážně čínských hybridů, z nichž jmenuji např.
pracovně označovanou 'Piruete Splendor', ale jeho expozice obsahovala i
registrované odrůdy jako např. 'Orlík', 'Rogalo', 'Citadela', 'Admirál Nelson' apod.
Přítel Vojtěch M a c h á č e k z Lanškrouna měl svoji expozici v 18 vázách,
kde měl krásné Tango hybridy a OT-hybrid 'Kentucky', dále několik pěkných
asijských a LA-hybridů, které na výstavě letos moc zastoupeny nebyly.
Přítel Vratislav N o v á k , náš nový předseda, měl vystaveno 11 váz, kde byly
mimo jiné dva pozoruhodné OT-hybridy s velikými květy, jeden z nich nádherný
'Conca d'Or' v barvě smetanově žluté s bílými okraji.
Přítel Jaromír R e z e k z Brna vystavil jako vždy perfektní exponáty OThybridů, 'Robina' – nachově fialová s bílým jícnem, vzrůstnou 'Scheherezade' a
málo vystavovaný 'American Original' v tmavě červené barvě s oranžovým lemem.
Přítel Jiří R y n d a ze Lhoty u Dolních Břežan měl své výpěstky ve 32
vázách, kde byly zastoupeny mimo asijských a LA-hybridů i překrásně zbarvené
trubkovité hybridy typu 'Pink Perfection'. Ještě bych chtěl upozornit na krásnou
„trubku“ bílé barvy se zeleným přelivem 'Silky Belles', kterou bych já dal do
mezisekčního křížení AT.
Přátelé Ing. Marie S l a v í k o v á a MUDr. Josef K ř í ž ze Žirovnice měli jako
vždy jednu z nejlépe naaranžovaných expozic. Výstavní lodyhy lilií byly
uspořádány ve velkých souborech překrásných tvarů či kaskád! Však jsem si dobře
všimnul, jak se obdivovatelé z řad návštěvníků nemohli „odtrhnout“ od té nádhery.
Také jsem viděl, že už toho měla paní „aranžérka“ Marie, jak se říká, „plné zuby“.
Dá to práci… Také bych si přál, pane předsedo ČZS, mít takovou společnici, která
umí vytvořit tuhle nádheru!!! Vyzdvihovat nějaké odrůdy z celé expozice by
11
zabralo celou stránku, ale mne nejvíce zaujaly dvě odrůdy OT-hybridů
'Satisfaction' – červenofialová novinka, kterou mám, a 'Kentucky', kterou nemám.
Jako poslední v řadě vystavoval nejstarší vystavovatel, který je 34 roků
členem obou liliářských organizací. Do Lysé dodal 52 lodyh, které vystavoval ve
44 vlastních vázách. Tak se vám, přátelé, opět se svou expozicí představuje Václav
T y l e z Račiněvsi u Roudnice nad Labem. Vystavoval jsem odrůdy asijské, LAhybridy, trubkovité, orientální a meziskupinové křížení OT, LO, LOO, AO, AThybridů. U LA-hybridů dominovala odrůda 'Red Alert' s 10 květy černorudé barvy,
orientálek bylo 6 odrůd a z nich nejlepší tmavě červená 'Aprilia', zvláštní OThybrid 'Pizzaz' – oranžový s červeným jícnem, 3 odrůdy „American“ hybridů, které
si v Čechách drží stále vysokou cenu a 2 lodyhy tmavé nachově fialové 'Lila
Favorit'. Bohužel z mého šlechtění bylo vše dávno odkvetlé.
Z expozic profesionálních podnikatelů s květinami měl jako vždy největší
expozici co do množství i odrůd přítel Ing. Pavel N e j e d l o , který přivezl desítky
odrůd lilií po mnoha kusech určených pro velká aranžmá, která se nedala
přehlédnout. Další člen naší organizace př. Josef B a s í k měl taktéž velice
zajímavou expozici, kde se prezentoval se svými výpěstky, které momentálně
kvetly. Mně se velice líbila skupina LO-hybridů s krásně protáhlou tmavě fialovou
trubkou 'Divine' mající tvar po Lilium longiflorum. Přítel K o n í č e k ze Sadské
vystavil velkou kolekci denivek. Už vloni tady také vystavoval spíše denivky a
nevím proč, ale zdá se mi, jako by firma ustupovala od pěstování lilií? Několik
pěkných OT-hybridů, mezi nimiž dominoval SILK ROAD, však bylo k vidění.
A už jen poslední věta – soutěž s hodnocením lilií nebyla organizována.
Tak vše viděl, prožil a zapsal Václav T y l e .
Letošní výstava ve Volyni
Petr Š r ů t k a
Výstava ve Volyni pro mne osobně začala zpracováním pozvánky na ni.
Nehledě na to, že tmavé písmo na tmavém pozadí pozvánky není vidět a je příliš
malé na přečtení pouhým okem, navíc je na ní ještě chyba. A takových pozvánek
jsem vytiskl šedesát! A jak jsem se s nimi „nadřel“…
Těsně před výstavou odřekli někteří vystavovatelé účast i dodávku svých
exponátů, takže úspěšná instalace a organizace výstavy se zdála nemožnou. V této
téměř neřešitelné situaci mi zavolal přítel K o v á ř a žádal mě o radu. Navrhl jsem,
aby zavolal profesionálům, které dosud nekontaktoval, tedy př. Pavlu N e j e d l o v i
a Josefu B a s í k o v i .
Rada se ukázala jako dobrá, oba zahradníci slíbili dodat květiny, ovšem k př.
N e j e d l o v i jsme si pro ně museli dojet. Tudíž jsme se domluvili na společné
cestě do Lovčic. Přítel K o v á ř mě nabral do svého auta v Benešově (u Prahy),
kam jsem vlakem dojel. Dále jsme pokračovali na sever, přes sedmero hor, řek a
údolí (hlavně řeky Sázavu, Labe a Cidlinu) a ještě před polednem dorazili do sídla
12
firmy „Lukon Bulbs“ v Lovčicích. Uvítal nás sám majitel a šéf firmy, dlouholetý
člen MARTAGONU, přítel Ing. Pavel N e j e d l o , a nejprve nás provedl po
záhonech a provozech své firmy. Na první pohled bylo zřejmé, že si slíbené
květiny odvezeme, neboť přes pokročilé léto kvetlo na záhonech dosti květů ze
záměrně opožděně vysazených cibulí a hlíz. V areálu naší pozornosti neuniklo, jak
tato věhlasná firma modernizuje svoje provozy, zejména skladovací. Po obědě, na
který jsme byli naším hostitelem pozváni do jídelny a vyvařovny místního
zemědělského družstva, jsme z chlazeného skladu nakládali rozkvetlé lilie do auta.
S pomocí ochotných pracovnic firmy se jich tam vešlo požehnané množství.
Kondice květin byla mnohem lepší, nežli jsem očekával. Navíc jsme si odvezli asi
tři desítky hrnkovaných asijských hybridů pro návštěvníky dychtící po koupi a
okamžitém uspokojení své touhy po kráse (která je ovšem hnací silou nás všech
milovníků květin).
Zpáteční cesta proběhla celkem hladce, bez bloudění a zajížděk, a k večeru
jsme byli ve Volyni, kde se nám bez problémů podařilo ještě zaopatřit květiny na
zítřejší instalaci výstavy.
V této činnosti nám již pomáhal i př. Tomáš S e h n o u t k a , který přijel do
Volyně vlakem. Den jsme zakončili, tak jak náleží – v jedné z volyňských hospod,
které se mi jeví k tomuto účelu zvláště vhodné a v dostatečném množství. Ještě
jsme byli př. K o v á ř e m „nabádáni“, abychom se dostavili do radnice ráno v devět
hodin, kdy započne instalace výstavy. Ubytování bylo zajištěno jako obvykle
v Domově mládeže průmyslové školy.
Přítel K o v á ř , který si plánoval odpočinek na lůžku nejméně až do osmé
hodiny ranní, byl však již před půl osmou ráno vyburcován a „vypíchnut z lože“
př. T y l e m (kdy ten vstával, je mi záhadou, snad v půl druhé v noci), jenž přijel
poprvé vystavovat do Volyně.
Instalace tedy mohla začít, očekávali jsme ještě našeho hlavního aranžéra
Standu B r ů h u a další kolegy, kteří přislíbili účast – př. H o š k a , N o v á k a a
B a s í k a , který kromě svých lilií měl přivézt i mečíky K. M a c k a z Teplic.
Během dopoledne jsme se všichni sešli a měli jsme hned plné ruce práce
s aranžováním květin, nošením stolů a dalšími úpravami výstavních prostor.
Pozadu nezůstali ani volyňští umělci – své obrazy přinesli a instalovali Jaromír
V á v r ů , Jaroslav C h y t r ý , Miroslav C h v o s t a a Radek S o c h a . Několik
aranžmá ze suchých rostlin připravila paní Hana V á ň o v á . Při výčtu místních
umělců nemohu zapomenout ani na přítele Jiřího K o v á ř e , který se „přihasil“
s unikátními keramickými zvonečky s nápisem „Volyně“ a kachlíčky s reliéfem
volyňské radnice. Co se týká lilií k výstavním účelům, mohl by př. K o v á ř
uříznout na své zahradě už jen dvě poslední lodyhy odrůdy 'LeVern Freimann', ale
na mé doporučení tak neučinil, protože lilií už bylo dost. Další lilie z pozdní
výsadby cibulí mu ještě nekvetly… Proto „jen“ vystavil ve velikém květináči
mohutný trs chocholatice (Eucomis) s bílými květy.
Náš člen přítel Josef R i b i j rozestavil asi čtyři desítky různých kaktusů a
sukulentních rostlin, které si též nacházely své obdivovatele. Expozici doplnily
13
ozdobné květináče s výsadbou pestrobarevných čtyřlístků, honzíků apod. od
Miroslava a Hany H r a d e c k ý c h .
Instalaci výstavy jsme v hrubých rysech dokončili okolo osmé hodiny večer.
Pracovní den jsme opět zakončili tradičním způsobem. Diskuse, kterou jsme vedli
během doplňování tekutin a energetických zásob v hospodě „Galerie“, nebyla
ovšem pouze optimistická, neboť se týkala též navrhovaných (vnucovaných) změn
v organizaci, které někteří z nás obhajují, jiní zcela odsuzují. Ach ta slovanská
nesvornost (vždy podněcovaná našimi protivníky)! Stala se již hrobem onačejších
vzepětí duší i těl a hrozí tím samým i naší organizaci.
Dnem dokončení příprav a otevření výstavy byla sobota 11. srpna. Přestože
s ranním vstáváním byly větší potíže než předešlý den, podařilo se nám výstavu
doladit k plánované hodině otevření a o desáté dopoledne přivítat první
návštěvníky. A ti se skutečně měli čemu obdivovat.
Expozici př. N e j e d l a dominovaly velké kytice klonů 'Scheherezade',
'Elusive' a plnokvětých asijských hybridů. Kromě nich př. N e j e d l o vystavil řadu
dalších odrůd lilií např. 'Trebisonda', 'Schocking', 'Leslie Woodriff', 'Fata
Morgana'.
Expozice př. Václava T y l e h o zahrnovala rovněž pozoruhodné květy lilií,
např. 'Dordogne', 'Siberia', 'Helvetia', 'Dizzy', 'Starfighter', 'Ascari' a kromě toho
dvě botanické lilie – L. speciosum ve dvou varietách rubrum a album a L. henryi.
Přítel T y l e dovezl na výstavu také dvanáct skvostných váz z hutního skla, které
daroval příteli K o v á ř o v i pro organizaci MARTAGON na volyňskou výstavu!
Přítel Josef B a s í k vystavoval klony 'Sumatra', 'Robina', 'Valparaiso', 'Gran
Paradiso', 'Albany' a 'Maywood' – z tohoto neúplného výčtu musím ocenit zvláště
červený orientální hybrid 'Sumatra' s tmavými nektariemi, který hodnotím jako
zcela unikátní mezi dnes nabízenými orientály. Kromě toho dovezl ještě asi desítku
hrnkovaných 'Black Beauty', kterou si mohli návštěvníci zakoupit za velmi lidovou
cenu.
Expozice našeho předsedy Vratislava N o v á k a obsahovala především jiřiny
a několik lilií, mezi nimiž vévodila již zmíněná odrůda 'Sumatra' a botanický druh
L. lancifolium. Z jiřin mě zaujaly vícebarevné velkokvěté klony 'Scorpion' a 'Gold
Crown'.
Přítel Petr H o š e k tradičně dovezl tetraploidní 'Black Beauty' a další odrůdy
lilií, z nichž u diváků výrazně bodovala orientálka s velikými květy 'Mero Star'. Ve
Volyni s námi zůstal až do neděle, takže jsme se při „službách“ na výstavě mohli
střídat.
Velmi obdivovaná byla vedle lilií též kolekce mečíků, které vystavoval pan
Karel M a c e k . Mohu z nich jmenovat například klony 'Zelené Jezero', 'Černý
Jestřáb' (tmavě červený s tmavším skvrněním), 'Harlequin' – bílý s fialovým okem,
'Monet', 'Spiritual' – šedě fialový, bílý 'Brides Bouquet', 'Hallmark' – bílý
s červeným středem a další divácky líbivé odrůdy, jako např. 'Deanna'.
Výstava skončila v neděli v 17 hodin a můžeme ji zhodnotit jako úspěšnou.
Poděkování patří všem, kteří ji (…již pošesté byla organizována MARTAGONEM
ve starobylé radnici na náměstí ve Volyni při místní pouti – letos ve dnech 11. a
14
12. srpna 2007) jakýmkoli způsobem podpořili. Také děkujeme př. Václavu
T y l e m u za darované vázy. Podle mého odhadu se přišlo podívat více jak 400
návštěvníků. Mnohé z nich známe z předchozích výstav, což znamená, že výstava
již má jistou tradici. Divácká anketa byla tentokrát dobrovolná, přesto se jí většina
návštěvníků zúčastnila. Jistě se v ní dobře umístila 'Sumatra'; ale i hliněný
zvoneček přítele K o v á ř e dostal jeden hlas (od přítele Š r ů t k y – poznámka
redakce…).
Výsledky ankety návštěvníků o nejhezčí květiny na pouťové
výstavě Květy – Volyně 2007
Jiří K o v á ř
Lilie (odrůda, pěstitel, počet hlasů)
1.
'Mero Star'
Petr Hošek
2.
'Sumatra'
Josef Basík
3.
'Sumatra'
Vratislav Novák
4.
'Fata Morgana'
Pavel Nejedlo
5.-7. 'Elusive'
Pavel Nejedlo
Lilium speciosum
Václav Tyle
'Scheherezade'
Pavel Nejedlo
8.-10. 'Pisa'
Pavel Nejedlo
'Robina'
Josef Basík
'Trebisonda'
Pavel Nejedlo
30 hlasů
15
11
8
6
6
6
5
5
5
Mečíky
1.
'Deanna'
2.
'Cinnamon Candy'
3.
'Černý jestřáb'
20 hlasů
8
4
Karel Macek
Karel Macek
Karel Macek
Celkový součet hlasů (lilie s ostatními květinami dohromady) v expozicích
jednotlivých vystavovatelů:
1. Pavel Nejedlo – 46 hlasů, 2. Karel Macek – 42 hlasů, 3. Petr Hošek – 39
hlasů, 4. Josef Basík – 28 hlasů, 5. Václav Tyle – 22 hlasů, 6. Vratislav Novák –
18 hlasů… Další v pořadí byli H. a M. Hradeckých, J. Kovář, J. Ribij, H. Váňová.
Anketa diváků byla zcela dobrovolná, přesto však byli vítězové určeni.
Zúčastnilo se jí 215 respondentů. Domníváme se, že by měla být spravedlivým
průřezem výsledků.
Hlasující návštěvníci na anketní lístky např. sami připisovali: „Obdiv patří
všem!!! Díky vystavovatelům! Těžký výběr – všechny jsou krásné! Odměněny by
měly být všechny! Vše je pěkné!“
Vítězná odrůda 'Mero Star' je lilie se sytým purpurově červeným květem a
patří do skupiny orientálních hybridů. Květy jsou velmi velké, ploché s bílým
lemem. Pěstuje se v rašelině nebo rašelinném substrátu s přídavkem říčního písku.
15
Lilie v Čakovicích
Karel V e r e š
Začátkem července t. r. mne pozval náš nový předseda př. Vratislav N o v á k
na prohlídku svých lilií. Každá taková pozvánka mne těší, i když mne potom
popadne nostalgie po těch mých bývalých.
N o v á k o v i mají dvougenerační domek v Čakovicích (informace pro
„Nepražáky“ - kdysi samostatná obec, pak předměstí, nyní už součást Prahy). Už
na chodníku se pozná, že tu sídlí liliář. Přes nevysoký plot bylo možno rozpoznat
asijské hybridy, martagony i vysoké aureliány a dominantní orienpety.
U vrátek mne vítal velice přátelský pes, doufám, že v noci se chová k
nezvaným návštěvníkům méně přítulně. Po seznámení se s rodinou (př. N o v á k je
ženat a má dvě roztomilé dcerky) jsme se vydali na podrobnou prohlídku zahrady.
Půda je hluboko, až do 50 cm propracovaná dobrá zahradní zem, ale na
kompaktním jílovitém podkladu. Valná část lilií už byla v plném květu. Pěkné
lodyhy byly připraveny na odvoz do Rakovníka, kde posléze získaly svému
pěstiteli na výstavě několik ocenění.
Letošní předčasné vedřiny způsobily, že většina asijských hybridů, tím spíš
martagonů, už odkvetla a skromná L. hansonii už měla dokonce i dobře vyvinuté
semeníky. Skupinka martagonů v květu musela být krásná, př. N o v á k při jejich
prohlížení poznamenal, že ve svém šlechtitelském programu má mimo jiné i
martagon-hybridy.
Přiznám se, že více než dokvétající asijské a LA-hybridy poutaly moji
pozornost aureliány, které jsou na zvláštním záhonu. Dominují české odrůdy,
především šlechtění J. H l o u š k a , pak B. M i č u l k y a rád jsem mezi nimi
zaregistroval mj. 'Zlatou Prahu', 'Citronádu', „TBD" a dokonce i semenáče
posledně jmenovaného hybridu, které už vyšlechtil př. N o v á k . Orienpety se
chystaly do květu, nedala se přehlédnout mohutná 'Leslie Woodriff', 'Arabesque' a
další. Př. N o v á k favorizuje 'Leslie's Favorite' a 'Robert Griesbach'. Je
samozřejmé, že je úspěšně šupinuje; viděl jsem zde už mnoho i dvouletých
rostlinek.
To ovšem nebylo všechno. Př. N o v á k má další zahrádku na okraji Čakovic,
která se dá charakterizovat jako šlechtitelsko-množitelská. Stovky a stovky
semenáčů z vlastního křížení i ze semen získaných na burzách i „odšupinovaných“
rostlinek pěstuje př. N o v á k v nádobách i ve volné půdě. Prostě je to liliářská
dílna! V zadní části této zahrady jsem zahlédl několik úlů, z jejich snůšky dotuje
př. N o v á k skleničkami medu naše tomboly.
V závěru, nechť mně čtenář odpustí, návrat asi o dvacet let zpátky. Nějaký
náš rozezlený a závistivý člen poslal rozhořčený dopis, v němž si stěžoval, že
většinu ocenění na výstavách získává předseda (tehdy J. H l o u š e k ). Odpověděl
jsem mu, že je to v pořádku, protože předseda má být dobrý liliář a má být
příkladem. Jsem rád, že tato vzpomínka mne napadla po této návštěvě.
16
Interview s Genem Foxem
Kristin Swoszowski-Tranová, Plymouth Meeting, PA, USA
Určitě se v posledních letech nenajde člen NALS, který neví, kdo je dr.
Eugene F o x . Napsal jste už mnoho článků širokého záběru, např. jak správně
pojmenovat nový kultivar lilie až po rady, jak se chránit před zvěří. Mně se
nejvíce líbila vaše barvitá kritika názvu kultivaru kosatce 'Baboon's Bottom' (v
překladu „Paviánův zadek“). Mám křížence L. henryi, kterému jsem poněkud
nadneseně dala název 'The Leaning Tower of Pisa' (v překladu „Šikmá věž
v Pise“), protože se dá říci, že to dost vystihuje jeho vzhled. Mohu tento název
zaregistrovat? Co si o tom myslíte?
Jeví se to jako popisný název s vtipným náznakem. Měla byste název zkrátit
například na 'Tower of Pisa', protože mám za to, že název by měla tvořit
maximálně tři slova. Ale první úvaha by měla patřit kvalitě lilie a její hodnotě.
Mohla by být introdukována liliářskou školkou? Lilie, které můžeme pouze
darovat přátelům, ale nedají se prodat ke komerčnímu využití, skutečně
nepotřebují oficiální pojmenování. Pokud je lilie unikátní, zdravá a projde všemi
testy, potom ji registrujte. Jestliže se vymyká z průměru jen tím, že se naklání,
potom se nesnažte zaneřádit registr RHS!
Kdy jste se začal poprvé zajímat o lilie? Co vás přivedlo k martagonům?
Asi v r. 1942 mě můj otec vzal s celou rodinou tábořit do Banffu v
kanadských Skalistých horách. V době výletu mi bylo asi pět let, když jsme se
dostali k velké kolonii L. philadelphicum rostoucí na louce stranou od cesty. Tento
výhled zůstal v mé paměti dodnes.
Když mi bylo asi patnáct, dala moje starší sestra mamince cibule lilie 'Old
Hollandicum' a já se stal pověřeným opatrovníkem těchto lilií. I po padesáti letech
mám cibule této lilie na mé venkovské zahrádce. V roce 1960 jsem koupil dům.
Měl jsem zahrádku! Krátce nato jsem začal hledat nabídky lilií ,Jagra" z Oregon
Bulb Farms (název „Jagra" byl odvozen ze jména majitele Jana de G r a a f f a ).
Tyto „Jagra" cibule byly zpočátku asi za dolar a padesát centů za kus. Nemohl
jsem jich koupit mnoho, měl jsem manželku, dítě, staré auto, hypotéku a spousty
dalších priorit.
Dalších patnáct let rychle přejdu, měl jsem za sebou univerzitu, měl jsem
práci, ale prodal jsem svůj dům ve městě, abych mohl koupit 65 ha pozemků na
venkově. Zajímal jsem se o stromky k výsadbě a nechal jsem si poslat nabídkový
katalog Eda R o b i n s o n a z Gaybird Nursery ve Wawanese v Manitobě. V nabídce
uváděl také mnoho asiatek a docela pěkný počet martagonů. Některé z těchto
martagonů, později všeobecně považovaných za záhadné, jsem objednal. Brzy
potom se stala sbírka martagonů mou novou životní zálibou.
Měla jsem to štěstí, že jsem se mohla na výstavě NALS 2002 ve
Washingtonu, zúčastnit vaší přednášky o martagonech. Říkal jste tam, že
17
pracujete na knize o martagonech. Jak je tento váš projekt daleko? Kdy si
budeme moci knihu objednat nebo kdy ji najdeme na pultech?
Text knihy o martagonech je už hotov. Mám už sesbírané všechny fotografie
pro barevnou přílohu. Ještě je zapotřebí, aby profesionální ilustrátor nakreslil
nějaké obrázky. Nejvíce ze všeho ale potřebuji čas. Už po desítky let dělám celou
zimu ročenku NALS. Po každé si říkám, že jakmile bude ročenka hotová, okamžitě
si sednu k textu martagonů. To bývá začátek května a bum, je tady jaro! Zahradník
jako já potom jede od rozednění až do setmění, které bývá v létě v našich
zeměpisných šířkách až v jedenáct hodin večer. Samozřejmě, že se prací s
publikacemi NALS vyžívám, jinak bych šel od toho. Věřte mi nebo ne, ale
každoročně začínám s dokončováním textu martagonů. Když jej pak skoro na rok
opustím, trvá mi to týden, než se s ním zase blíže seznámím. Procházím a opravuji
každou ze dvanácti kapitol a umisťuji obrázky a diagramy. Pak mě ale teplé dny
vytáhnou ven.
Znáte to, říká se, že krása je v oku toho, kdo se dívá, a potom tedy vůně je v
nose toho, kdo čichá. A tak se ptám, existují martagony, které nepáchnou jako
pár starých gymnastických ponožek? Jsou nějaké martagony, které příjemně
voní?
Odkud víte, jak jsou cítit gymnastické ponožky? Dovolte mi, abych vás jako
starý martagonista ujistil, že mnohé martagon-hybridy mají delikátní vůni, kterou
vydávají v líných horkých podvečerech, když na ně padne stín a takto reagují.
Nečekejte pronikavou, do dálky se šířící vůni trubek nebo orientálek. Vůně
martagonů se drží v bezprostředním okolí. Je zřetelná, ale ne příliš silná. Má
charakter vůně citrusů. Některé voní jako grepy, jiné jako pomeranče, jiné zase
jako citrony. Pohromadě potom jako jejich směs. U zadních dveří domu máme už
patnáct let záhon martagonů ve tvaru kosočtverce. Jsou na něm hlavně
pojmenované klony a některé mé vlastní selekce. Návštěvníků se ptáme, jakou
vůni cítí. Téměř všechny ženy ji identifikují jako vůni citrusů. Stejně tak někteří
muži, ale většina mužů ji shledávají jako příjemnou, ale bez bližšího určení. Je
pravda, že některé martagony páchnou jako dlouho používané ponožky. Například
L. martagon var. daugava a L. martagon var. pilosiusculum jsou v horkých dnech
od čtyř do pěti odpoledne dost nepříjemní smrdutci. L. martagon var. cattaniae je
jako mnoho příslušníků klanu martagonů neutrální.
Promarnila jsem mnoho času hledáním martagonů v komerčních
nabídkách nebo ve veřejných zahradách. Co si myslíte, proč tomu tak je?
Je to teprve dvacet let, co se martagon-hybridy v Severní Americe
shromažďují a potom jsou množeny a uváděny do pěstování. Několik lidí má pár
starých kultivarů, ale než Ed R o b i n s o n začal jako průkopník s hybridizací
martagonů, nikdo jiný se jimi před ním nezabýval. Zájem o martagony se potom
probudil i u dalších lidí z kanadských stepí. Dan D a l e ze Stony Plains v Albertě se
ujal vedení a vyvinul úsilí k získání všech 85 registrovaných odrůd z celého světa.
To bylo teprve nedávno, v letech 1982 - 1987. Dalším důvodem pro malou
nabídku je to, že martagony ze semen vyžadují k dopěstování cibulí do prodejní
18
velikosti pět až sedm let a čtyři až pět let ze šupin. Získání většího množství cibulí
je obtížné, trvá příliš dlouho a je příliš nákladné. Velký zásilkový obchod ve
Spojených Státech vyžaduje 2-5 tisíc cibulí jednoho typu, aby byl ochoten uvést je
ve své nabídce. Některé z žádanějších typů jsou novější a v těchto množstvích
neexistují. Zjistil jsem, že i když omezuji katalogovou nabídku, přesto žádanějších
martagonů bych z mé malé školky prodal přes 200 kusů. Získat 200
prodejeschopných cibulí z jediné původní cibule vyžaduje peníze, práci, léta, štěstí,
déšť v létě a sněhovou přikrývku v zimě bez žádných předčasných mrazů.
Které kultivary martagonů můžete doporučit začátečníkům? Kde by je
mohli získat?
Začínající sběratel by si měl opatřit 'Mrs. R. O. Backhouse', 'Dalhansonii',
'Claude Shride', 'Brocade' a bílé hybridy jakýchkoliv typů. Jen aby věděli, jak
variety přírodních druhů martagonů vypadají, měli by si také nějaké zajistit.
Doporučuji růžovou L. martagon a bílou L. martagon album, obě s
drobnými květy a zcela přehnutými špičkami turbánků pro tento druh typickými.
Obě jsou přibližně za deset dolarů za cibuli. Najít byste je mohli u liliářů, kteří jsou
na webu NALS, sekce „sources". Zde je uveden seznam pěstitelů zabývajících se
pěstováním liliových specialit. Zapomeňte na místní zahradnické obchodníky.
Ještě to potrvá dvacet let, než nabídka martagonů pokryje poptávku, takže pěstitelé
neradi prodávají cibule martagonů obyčejným prodejcům.
Existují nějaké zvláštní pěstitelské tipy, které můžete sdílet s našimi
čtenáři? Jistě víte o jedné nebo dvou věcech, které mají martagony rády, když si
představíte, že jste na svém ranči Fox Lily Ranch.
Toto všechno je obsahem mé knihy. Až vyjde, kupte si ji a čtěte. Do té doby
sledujte čtvrtletní bulletin NALS a její ročenky. Požádejte známé pěstitele nebo
knihovnu NALS o literaturu, zabývající se pěstováním martagonů. Mých šest tisíc
martagonů prospívá bez jakékoliv péče, protože jsem příliš zaneprázdněn, než
abych je mohl rozmazlovat. Někteří britští pozorovatelé uvádějí, že L. martagon na
určitých loukách roste už více než pět století. Lehká propustná půda, dostatečná
vlhkost a zaručená drenáž jsou univerzální požadavky. Většina hybridů se v
obdělávané zahradní půdě rozrůstá rychleji a může vyžadovat dělení i dvakrát za
deset let.
Který z vašich vlastních hybridů vás nejvíce uspokojuje a proč?
Opravdu mám rád 'Cherry Marble', 'Tattoo' a 'Irish Cream', ale většina
ostatních je také hodnotná. Jedna z mých nejhezčích odrůd - 'Dewberry' upoutala
návštěvníky na výstavě Minneapollis 2003, kde ji vystavovala firma HartleGilman Gardens. 'Dewberry' má velké, široce otevřené ploché květy s tmavými
třešňově růžovými tepaly a skutečně bílou barvou na jejich rubu. Na výstavě jsem
nezvítězil, protože dva květy už měly své nejlepší za sebou a přestože odkvétaly,
upoutaly na sebe velkou pozornost. Mohl bych na místě prodat 50 cibulek, ale
zatím jich existuje jen asi patnáct a je třeba je namnožit. Každé z mých vlastních
novošlechtění mám rád z různých, někdy zvláštních důvodů.
19
Například 'Cherry Marble' kvůli burgundské červeni a bílému mramorování
květů s perfektními listy v přeslenech. Snažil jsem se šlechtěním získat tmavé
stonky a takový hnědý stonek v kontrastu s růžovými a bílými květy má 'Rose
Tattoo'.
Mám pocit, že jste sběratel. Která by byla jediná lilie, kterou v současné
době nemáte a kterou byste si přál mít a proč právě tuto?
Právě teď ve skutečnosti po žádné netoužím. Znám všechny vážné
šlechtitele martagonů v liliářském světě a ti si se mnou vymění pyl jejich lilií, když
je o to požádám. Tak jako se já o něj podělím s nimi. Mým zájmem je šlechtění,
takže bych chtěl každý martagon-hybrid, který dosud nemám a má žádoucí
vlastnosti, ale pro mne je dostačující i jeho pyl. Mám přes stovku kultivarů jiných
šlechtitelů, všechny moje registrované a každoročně pěstuji přes tisíc semenáčků,
takže jakýkoli květ martagonů, nového i starého, může uchvátit. A kdekoliv!
Často píšete o gastronomických pošetilostech na výletech souvisejících s
akcemi NALS. Co bylo nejpamětihodnějším jídlem, na které si můžete
vzpomenout v souvislosti s těmito liliářskými výpravami?
My tlustí chlapi dostáváme za takové legrácky přímo do brady. Člověk se
přejí super prima žebírky, protože jsou veliká. Sendvič, který North Star Lily
Society připravila ve Science Museum minulý rok, byl pokrm gurmánů.
Před několika lety jsem padl na nejhorší jídlo. Bylo to balíčkované
občerstvení servírované během návštěvy výstavy lilií v zoo. Jídlo bylo připraveno
z nějakých elastických plátků jazyka na suché cibulové bagetě. Nakonec jsem je
hodil do nádrže s aligátorem a začal konzumovat krabičku z plastové pěny, v níž
bylo jídlo podáváno. Později na první pomoci zoologické zahrady, když mi
pumpovali žaludek, jsem se rozhlédl okolo a na vedlejším lůžku byl aligátor.
Otištěno se svolením NALS; QB 2004 (1), str. 18 – 22
Přeložil Ing. Jiří Č e r n ý
Poznámky: Dr. Eugene F o x byl prezidentem NALS, připravoval také její
ročenky, takže byl hodně populární. Žil v Kanadě.
Paní Kristin S w o s z o w s k i -T r a n o v á je polského původu, provdala se za Číňana,
a proto to polsko-čínské příjmení (pozn. převzaty z LZ č. 1/2005).
Pokud se nepletu, před časem paní Kristin S w o s z o w s k i -T r a n o v á projevila i
zájem o členství v MARTAGONU (pozn. red.)
20
Nová kniha o liliích: Martagon Lilies
Karel V e r e š
Vlastním nákladem vydal v r. 2006 E. Eugene F o x (Alberta, Canada,
nezaměňovat jméno s velmi známým Derekem F o x e m , USA ) knihu s titulem:
Martagon Lilies: Old World, Whorled-leaf Lilies.
Kniha má 166 stran, z toho je 7 stránek barevných fotografií, více než 30
kreslených obrázků, nechybí seznam použité literatury, index a 3 strany doplňků.
Titul bychom mohli převést do češtiny jako „Martagonovité lilie: Starý svět, lilie s
přeslenovými listy“. Stručnější asi bude "Martagony". Nechci psát recenzi, ale
pouze podat základní informace o knize napsané v angličtině, která je snad jako
první věnována výlučně martagonům, a je napsaná pohříchu nikoli evropským, ale
kanadským autorem.
Jednotlivé kapitoly jsou číslovány římskými číslicemi a v I. krátké kapitole
s řadou barevných vyobrazení nás autor informuje o tom, že řeč bude o Lilium
martagon, hansonii, tsingtauense, medeoloides a distichum. Toto neabecední
pořadí naznačuje geografické rozmístění lokalit těchto lilií od Západu na Východ.
Nechybí ani perokresby uvedených lilií.
II. kapitola podává obecný, ale podrobný morfologický popis jednotlivých
martagonovitých druhů, včetně jejich variet.
III. kapitola je věnována geografickému rozšíření martagonů, text je vhodně
doplněn třemi perokresbami.
Kapitoly IV. až VII. obsahují velmi podrobný popis všeho, co je třeba znát při
zahradním pěstování martagonů i jejich hybridů, tj. výběr stanoviště, zalévání,
přihnojování, přesazování, množení nejen šupinováním a výsevem, ale také
embryovou kulturou.
Celkem 24 stránek VIII. kapitoly je věnováno šlechtění martagonů. Opět zde
najdeme podrobný popis nejrůznějších pěstebních metod, včetně moderních, od
opylování až po tkáňové kultury, problémy s apomixií, a je zde také zajímavá část
věnovaná zatím neúspěšným snahám o získání polyploidních martagonů.
IX. kapitola je opět značně komplexní. Je tu výběr starších odrůd ('Mrs. R. O.
Backhouse', r. 1921) i odrůd novějších ('Brunswiek', 1977, B e u t n a g e l )
seřazených podle barev. Nechybí zde řada praktických rad pro vystavování lilií až
po vyjmenování amerických výstav. Autora ctí, že je mu známo, že i v Evropě, a
dokonce i v Čechách jsou výstavy.
X. kapitola je věnována škůdcům a chorobám. Není k tomu co dodat. Jsou zde
všechny obvyklé informace z tohoto směru.
XI. kapitola je vlastně souborem bibliografických záznamů nejen některých
amerických, ale i významných evropských šlechtitelů, mezi nimiž najdeme i jméno
Ing. Břetislava M i č u l k y .
Kniha se mi dostala do rukou od př. Vratislava N o v á k a , který ji má od Ing.
Václava J o š t a , jenž ji „sehnal“ i několika dalším liliářům v MARTAGONU.
Pro zájemce uvádím ještě tyto údaje:
21
Prodejcem knihy je sám autor E. Eugene F o x , adresa Fox Lily Product, R. R.
2, Millet, Alberta, Canada, TOC 1ZO.
Cena činí 25 CAD, resp. 22 USD a k tomu nějaké poštovné.
Za ten podrobný popis nedostanu žádné provize, nedělal jsem ho z důvodu
komerční propagace knihy, ale dělal jsem ho se zálibou, protože jde o hezkou, řekl
bych nadčasovou publikaci, ke které se bude pěstitel i jiných lilií často vracet.
Svět lilií je chudší o dva F o x e
Petr Š r ů t k a
V tomto čísle Liliáře najdete recenzi ke knize „Martagon Lilies“. A mnozí
z nás znají ještě skvělou knihu „Growing Lilies“. Tyto dvě knihy jsou dílem nikoli
jednoho, ale dvou různých pěstitelů lilií, které kromě záliby v pěstování lilií
spojuje také příjmení F o x . Bohužel mají oba též společné to, že v průběhu
letošního roku zemřeli.
Derek B. F o x (1927 – 2007)
byl Brit. Jeho zálibou byla příroda a z ní zvláště rostliny, především lilie, ale
nejen ty, také rhododendrony, kamélie, magnolie a další, které se mu dobře dařily
na jeho zahradě v Essexu.
Byl členem královské zahradnické společnosti (RHS), v rámci které založil
essexskou skupinu „Výboru pro ochranu rostlin a zahrad“.
Při cestách za rostlinami navštívil Nepál, Bajkal, také mnoho míst v Evropě
a v Severní Americe.
Mezi liliemi si zvolil skupinu amerických lilií, kterou dále prošlechťoval, ve
známost vešly jeho „Bulwood hybridy“ s pojmenovanými kultivary 'Coachella',
'Lake Tulare' a 'Lake Tahoe' a dalšími.
Za svou práci s liliemi obdržel několik liliářských cen, jak v Británii, tak i
v USA.
Napsal knihy „Growing Lilies“ a „Lilies“, v nichž je dobře znát pečlivost
jeho práce a hluboká znalost tématu. Díky tomu budou tyto knihy vždy mezi
stěžejními svazky liliářských knihoven. Derek F o x zemřel 6. května 2007.
E. Eugene F o x (1937 – 2007)
byl Kanaďan. Před odchodem do důchodu byl profesorem psychologie na
University of Alberta. Dlouhou dobu byl členem Severoamerické liliářské
společnosti, ale až v důchodu se mohl naplno věnovat liliím, zvláště martagonům.
Také působil v různých výborech zmíněné společnosti a po jedno funkční období
se stal jejím prezidentem.
Kvůli martagonům navštívil Evropu, přesněji Německo, kde byl doprovázen
Otto B e u t n a g e l e m a Norgart M a r t s c h i n k o v o u do pohoří Harz, kde se
hojněji vyskytuje L. martagon var. albiflorum.
22
Vyšlechtil několik pojmenovaných klonů, z nichž je nejznámější 'Cranberry
Dancer', který má oranžově žluté tečkované květy s červenými konci petalů.
Je autorem nedávno vydané knihy „Martagon Lilies“. E. Eugene F o x
zemřel 14. ledna 2007.
Dědicové odkazu Dr. Christofera N o r t h a v naší organizaci
Petr Š r ů t k a
Během neoficiální části minulé členské schůze konané 20. října 2007 jsem
předal několika liliářům cibulky lilií N o r t h o v ý c h hybridů, které jsem obdržel
poštou díky laskavosti pana Alana M i t c h e l l a ze Skotska, který se snaží tímto
způsobem uctít památku svého přítele Chrise N o r t h a a také zpřístupnit jeho
hybridy dalším pěstitelům lilií.
Konkrétně šlo o hybridy 'Minos', 'Orestes', 'Rosemary North' a další
označené North č. 1, č. 3, č. 4, č. 7. Odrůdy 'Minos' a 'Orestes' jsou smíchané ve
směsi, a tak je bude nutno roztřídit, až vykvetou.
Cibule si rozdělili př. K o v á ř , př. P e t r l í k , př. K l e m e n t a př. N o v á k ,
přičemž jejich úkolem je tyto klony množit a zpřístupnit i dalším liliářům.
Podrobnější informace o tomto programu, týkajícím se zachování, rozmnožování
či dalšího prošlechťování „starých“ N o r t h o v ý c h hybridů, lze nalézt v Liliáři č.
2/2007.
Je nutno podotknout, že práce Dr. N o r t h a na poli šlechtění lilií je
výjimečná nejen kvůli jeho hybridům, ale hlavně svým pozdějším dopadem. Byl
totiž prvním, kdo použil u lilií embryovou kulturu (kultivoval embrya vyjmutá ze
semen na umělých půdách ve zkumavkách), která právě umožňuje dopěstovat
rostliny z neobvyklých křížení méně příbuzných rodičů. Tomuto umění se u něj
naučila Judith F r e e m a n o v á a další. Zakrátko se díky tomu objevila řada nových
lilií, například LA-hybridy i některé z orienpetů.
Vlastní N o r t h o v y hybridy jsou jistě krásné, ale chybí jim dostatečná míra
zahradní odolnosti. Je zde tak naznačen úkol pro dalšího šlechtitele, který může
navázat na N o r t h o v o šlechtění (např. použít tetraploidní asijské lilie jako dárce
pylu) a vypěstovat lilie na zahradě odolnější a setrvalejší. Pokud někdo bude mít o
naznačený šlechtitelský záměr zájem, může se obrátit na výše uvedené přátele o
poskytnutí výchozího materiálu.
Nejasnosti či podrobnější informace k tomuto tématu mohu poskytnout na
emailu: [email protected]
Doplněk redakce: V současné době můžeme ILR (Mezinárodní registr lilií)
najít pod adresou: www.lilyregister.com
Starší adresa tohoto registru www.prideon.com už neplatí!
23
Barvy květů v F1 a F2 generacích
Igor J. Č e r n o h o r s k ý
V diskusní liliářské skupině padla nedávno otázka, zda F1 generace
semenáčků bývá většinou intermediární mezi rodiči a zda jsou tyto semenáče
vzhledově značně vyrovnané, tedy podobné rodičům „půl na půl“. Na tuto otázku
odpověděl p. Kenneth H i x s o n následovně:
Obecně lze s tazatelem souhlasit, takový je nejjednodušší teoretický model.
Ve skutečnosti pokud však zkřížíte bílou a červenou lilii, málokdy dostanete
růžovou lilii, ačkoli právě to by měl být přesný výsledek smíšení poloviny vloh od
každého rodiče. Ale uplatňují se tu ještě další faktory. Pouze v případě, že oba
geny pro danou vlastnost jsou dominantní, získáme potomstvo se smíšenou
vlastností, v našem případě růžovou lilii. Ve většině případů je jeden gen
dominantní a druhý recesivní (a potom všechny semenáče jsou buď bílé nebo
červené podle dominantního genu). Navíc se mohou uplatňovat další geny a tím
dodají potomstvu další zvláštní charakteristiky.
Musíme navíc zvážit další otázky. Je bílá barva výsledek jednoho
recesivního genu nebo je bílá barva výsledkem genu, který potlačuje produkci
barvy? V případě, že gen pro bílou barvu nese letální efekt, potom by polovina
semenáčů byla bílá a druhá polovina by měla barvu. Červená barva v mnoha
asijských hybridech a orientálních liliích není ovlivňována jen jedním genem, ale
několika, pravděpodobně pěti a více. Čím je zapojeno více genů pro červenou, tím
více je lilie červenější. Často mohou být květy všech F1 semenáčků sice stejné
barvy, tedy buď bílé, žluté nebo růžové, ale pokud je přítomna další vloha
podmiňující barvu, je zde navíc variabilita v odstínu, intenzitě a sytosti barvy.
Existují geny, které ovlivňují barvu pouze na určité části květu, takže máme
bílé trubky se žlutými hrdly a barevnou vnější stranou. Teprve křížení s jinými
liliemi, např. s L. henryi, umožní, aby se barva hrdla rozšířila na celou vnitřní
plochu květu (žluté trubky), a případně aby se barva vnější strany uplatnila také na
barvě vnitřku květů, a tak lze vyšlechtit růžové trubky.
Pokud zkřížíte dvě rostliny se stejnou vlastností v extrémní formě, která se
v rámci populace vyskytuje, tedy buď obě vysoké nebo nízké, časně nebo naopak
pozdně kvetoucí apod., výsledek nebude ještě více vzdálen od středních hodnot,
které se v populaci běžně vyskytují, ale vrátí se (tomu se říká cizím termínem
regrese) zpět k průměru celkové populace. Můžete sice získat několik lilií, které
budou ještě vyšší, ale většina jich bude nižších než rodičovské lilie, ačkoliv stále
budou vyšší než je průměr celé populace. Zkřižte dvě lilie typu 'Pink Perfection' a
semenáče budou zahrnovat několik růžovějších, než jsou rodiče, ale převážná část
jich bude světlejších, ačkoliv obecně budou růžovější než běžná populace
trubkových lilií.
Křížím více let, a než bych o tom dlouho přemýšlel, poraďte mi, jak bych
zkřížením dvou F1 semenáčů získal žádané charakteristiky v F2 generaci. Jistě,
semenáč obsahující obě žádané vlastnosti můžete získat už při prvním pokusu,
24
zvláště, když získáte křížením dostatečně velkou populaci semenáčů. V praxi ale
často dané charakteristiky nespojíte ať děláte, co děláte, ale pomoci může zpětné
křížení (na některého z rodičů) k udržení požadovaného charakteru. Semenáče
selektujeme zpravidla nikoli podle jediného znaku nebo kriteria, ale podle
několika, takže potřebná F2 populace by měla být značně velká.
Následovaly další otázky na barvu. Je bílá barva způsobena barvivem, jako
např. anthocyanin, nebo je to absence všech barviv? Pokud platí druhá možnost,
proč květy nebudou zelené od chlorofylu? Co je zde navíc nutné, aby květ byl
zelený? Bylo mi řečeno, že L. cernuum nese gen potlačující tvorbu karotenu.
Existuje někde v materiálech NALS nějaká tabulka, nebo jiný zdroj těchto
informací o botanických druzích tak, aby jim i amatér porozuměl?
Ken H i x s o n :
To, co my lidé vnímáme jako barvy, je výsledkem odrazu různých vlnových
délek světla z květů do našich očí, a navíc je tento výsledek následně zpracován v
mozku. Často bylo dokázáno, že to, co my vnímáme jako jednu barvu, vypadá
odlišně pod infračerveným nebo ultrafialovým světlem. Hmyz (např. včely), vidí a
vnímá barvy jinak než my. Například tam, kde my vidíme jednu barvu, vidí včela
barvu jinou a navíc třeba i vzory a odlišný tvar. Setkáváme se s tím např. také,
když fotografujeme, ať už na film, nebo digitálně. Obrázky nevypadají tak, jak si
myslíme, že by vypadat měly. Černá barva není barva jako taková, je to
nepřítomnost barev, tj. žádné světlo není odráženo zpět do našich očí.
Zelený květ odráží takové světelné vlnění, které vnímáme jako zelené.
Pokud by odrážel jiné vlnové délky, nejevil by se nám zelený. Chlorofyl také
odráží zelené vlnové délky.
Pokud vím, NALS nemá pro dědičnost barev žádné tabulky. Informace jsou
rozptýleny v různých údajích odborné literatury, protože není v hlavním zájmu
šlechtitelů někomu vcelku předat pracně získané poznatky a zkušenosti. Hodně se
dá najít v ročenkách NALS, přečtěte si např. článek „Genetika pro šlechtitele lilií“
od Judith F r e e m a n McR a e v ročence z roku 1980, str. 98. Také článek The Lily
Species Behind Todays Hybrids od L. M a r s h a l l a , v ročence 1981, str. 47
obsahuje podobné informace.
Překlad a otisknutí laskavě dovolil Ken H i x s o n
Poznámky Igora J. Č e r n o h o r s k é h o : „Když se udělá chromatografie barev
květů, tedy jejich rozdělení podle chemického složení, vždy se zjistí, že od dané
barvy je tam několik složek. Je to dáno buď tím, že isoenzymy pro tu barvu jsou
různě intenzivně využívány, nebo jsou rozdílně v geonomu zastoupeny“.
„Pokud se barev týká, je H i x s o n o v o vysvětlení zjednodušením. To, co
vidíme, je to, co nebylo pohlceno, a může se tedy odrážet zpět do našich očí.
Takže, pokud je vše pohlceno, je barva černá, není-li nic absorbováno, je bílá“.
25
Botanické lilie 51.
Karel V e r e š
L. neilgherrense WIGHT, 1853.
Původní rozšíření: Jde o nejjižněji rostoucí botanickou lilii v lokalitách Pohoří
Nilghiri v Jižní Indii a jde také asi o nejvzácnější lilii vůbec. Lilie vegetuje mezi
menšími skalami v mírně kyselé půdě porostlé travinami.
Květy: Nálevkovitého tvaru, délky 25 - 30 cm, z vnějšku načervenalé, vnitřek čistě
bílý přecházející v hrdle do žluta. Tepaly se stáčejí až na samých koncích. Čnělka
je kratší než tepaly, tyčinky jsou hnědé se žlutým pylem. Počet květů bývá 1 - 4,
voní.
Lodyha: Údaje o výšce jsou kolísavé, 60 – 150 cm. Lodyha je výrazně
stolonoformní, bloudí z cibule až 90 cm, zakládají se na ní malé cibulky.
Listy: Velikost 12 x 3 cm.
Cibule: Kulovitého tvaru o průměru až 10 cm složená ze špičatých šupin bílé až
hnědé až purpurové barvy.
Klíčení: Rychlé, epigeické.
Doba květení v domovině - srpen, září.
Poznámka: Celkovým habitem připomíná L. wallichianum, indičtí autoři ji uvádějí
jako její varietu. Pro svou malou otužilost a s ohledem k enormně bloudivé lodyze
bude její pěstování v zahradních podmínkách asi hodně náročné.
Literatura: Growing Lilies, Derek F o x , str 162-3. Nakl. Croom Helm.
Hybridní lilie 51.
Karel V e r e š
'Neptunbrunnen' I(a/b) (Neptunovo zřídlo, studánka).
Rodičovství: Nepojmenovaný semenáč č. LV15 x 'Kleine Freude'. Křížení (1992),
selekce (1994), pojmenování (1995), registroval (2001) G. S t e i n b r u c k .
Lodyha: 130 cm matně zelená, hustě olistěná.
Listy: 100 x 13 mm, rozložené střídavě.
Květy: Průměr 160 mm, petaly 80 x 35 mm, nevlní se, pouze špičky se mírně
stáčejí. Barva lehce žlutobílá s mírným žlutým přelivem, hrdlo žluté, na petalech
jsou slabě olivová žebra a asi do 1/4 jsou na bázi posety drobnými, výrazně
červenými tečkami. Nektarie jsou výrazné, žlutobílé. Pyl je šedorudý, prašníky
žlutobílé, blizna na dlouhé tenké čnělce je šedorudá.
Poznámky: Přiznám se, že při výběru tohoto hybridu jsem byl částečně ovlivněn
pojmenováním, protože jde o název velmi známé berlínské fontány. Kombinace
světle žluté barvy s rudým tečkováním může být poutavá.
Literatura: ILR, dodatek č.12, str. 36.
26
Obsah
Složení výboru SZO ČZS MARTAGON
Slovo úvodem… (Jiří Kovář, Tomáš Sehnoutka)
Pozvánka na výroční členskou schůzi 12. ledna 2008
Vzpomínka na úspěšnou jarní akci (Petr Šrůtka)
Exkurze za kosatci Dr. B l a ž k a (Vratislav Novák)
Výstava lilií Rakovník 2007 (Alexandra Hloušková)
Výsledky soutěží lilií na výstavě v Rakovníku 2007 (Jiří Kovář)
Letní výstava lilií KVĚTY 2007 v Lysé nad Labem (Václav Tyle)
Letošní výstava ve Volyni (Petr Šrůtka)
Výsledky ankety návštěvníků o nejhezčí květiny na pouťové výstavě
Květy - Volyně 2007 (Jiří Kovář)
Lilie v Čakovicích (Karel Vereš)
Interview s Genem F o x e m (Kristin S w o s z o w s k i - T r a n o v á ,
překlad Jiří Č e r n ý )
Nová kniha o liliích: Martagon Lilies (Karel Vereš)
Svět lilií je chudší o dva F o x e (Petr Šrůtka)
Dědicové odkazu Dr. Christofera N o r t h a v naší organizaci (Petr Šrůtka)
Barvy květů v F1 a F2 generacích (Igor J. Černohorský)
Botanické lilie 51. L. neilgherrense (Karel Vereš)
Hybridní lilie 51. 'Neptunbrunnen' (Karel Vereš)
1
2
3
3
4
5
6
8
11
14
15
16
20
21
22
22
25
25
SZO ČZS MARTAGON Praha sdružuje pěstitele a milovníky lilií z celé
České republiky i ze zahraničí. Členem se může stát každý bez ohledu na místo
trvalého bydliště. Noví zájemci si mohou vyžádat tiskopis přihlášky u redaktora př.
K o v á ř e . Členství též vyřídí každý člen výboru MARTAGONU nebo se lze
přihlásit přímo na internetových stránkách klubu.
Liliář č. 4/2007 – pořadové č. 165 vyšlo v prosinci roku 2007. Ročník 41.
V současnosti vychází čtyřikrát ročně. Pro své členy vydává specializovaná
základní organizace Českého zahrádkářského svazu MARTAGON Praha.
Autorka fotografiií na titulní a zadní straně: Věra Semeráková.
Titulní strana: Z výstavy v Lysé nad Labem r. 2007, zleva stojí MUDr. Josef
K ř í ž – předseda Republikové rady ČZS, Jiří K o v á ř – redaktor Liliáře, Václav
T y l e – nestor českých liliářů, Ing. Marie S l a v í k o v á – úspěšná aranžérka a
vystavovatelka lilií.
Za obsahovou a věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři.
27
28

Podobné dokumenty

3/2006 - Martagon

3/2006 - Martagon Člen výboru: (zástupce MARTAGONU - člen komise specializovaných organizací a květinářské při Republikové radě ČZS) RNDr. Karel V e r e š [email protected] Příspěvky do Liliáře, redakce a distr...

Více