- PRECHEZA as

Komentáře

Transkript

- PRECHEZA as
Foto: SHUTTERSTOCK
Noviny zaměstnanců společnosti PRECHEZA a.s., ČLEN KONCERNU AGROFERT
noviny
precheza
Ohlédnutí
za rokem 2013
perspektivou
výrobního úseku
Foto: archiv PRECHEZA
leden 2014 | číslo 1 | www.precheza.cz
Vážení spolupracovníci,
rok 2013 je již za námi, a tak můžeme začít
bilancovat. Krátce řečeno, byl to rok velmi
náročný a opět plný změn.
že ceny titanové běloby budou po novém
roce ještě dále klesat. Na konci roku se tak
opakovala situace z prosince 2012, kdy zákazníci drasticky omezili nákupy a přesunuli je na leden nového roku. Vyhlídky na
letošní rok proto nejsou moc optimistické
a je jasné, že minimálně v první polovině
roku budou výrobci titanové běloby pod
velkým tlakem. V našem případě je situace
o to složitější, že letos plánujeme prodat
větší množství než loni.
Výroba se v loňském roce bohužel také
nevyhnula problémům, byť se v nich ocitla
nevinně. V loňském roce došlo na dlouhodobě chystanou obnovu výroby kyseliny
sírové a souběžně probíhaly investice na
výrobě titanové běloby. V souvislosti s těmito hlavními akcemi bylo nutno přerušit
výrobu, avšak toto plánované přerušení
bylo využito k provedení mimořádných
oprav a doprovodných investic. Nejvíce
viditelná byla výměna mostu přes řeku
Bečvu nebo později prováděné opravy
zásobníků na síru a kyselinu sírovou. Vše
bylo pečlivě naplánováno tak, aby výpadek
výroby byl co nejmenší. Všechny kritické
akce se podařilo dokončit včas, bohužel
až na jednu výjimku.
Touto výjimkou byla rekonstrukce výroby kyseliny sírové a instalace turbíny. Už
při plánování této investice bylo jasné, že
včasné uvedení výrobny do provozu je zásadní pro plynulý chod celé firmy. Proto
jsme z naší strany nechtěli nic podcenit
a vyčlenili jsme tým odborníků, připravených podporovat generálního dodavatele
akce. Řada našich kolegů trávila letní dny
a noci na pracovištích, za což jim patří
náš dík. Bohužel i přes toto nasazení byla
kompletace zařízení zpožděna o týden
a uvádění zařízení do provozu bylo doprovázeno neustálými problémy. Výroba byla opakovaně odstavována a místo
abychom kyselinu vyráběli, museli jsme
ji začít nakupovat. Nejkritičtější situace
nastala v říjnu, kdy už jsme nebyli schopni
zajistit zásobování výroby titanové běloby
kyselinou a její výrobu bylo nutno omezit.
Situace stále není dobrá a proto dokončení
investice a její uvedení do rutinního provozu bude důležitým úkolem.
Co nás v letošním roce čeká? Plánujeme
vyrobit více výrobků a ty musíme efektivně prodat. Aby se nám podařilo splnit
tento cíl, potřebujeme zdárně dokončit
zahájené investice a zajistit spolehlivý
provoz technologií.
Věřím, že rok 2014 bude opět rokem
úspěšným, i když máme před sebou řadu
problémů a jejich řešení bude vyžadovat
vysoké nasazení nás všech. Aby se nám to
společnými silami podařilo, k tomu vám
do nového roku přeji hodně štěstí a zdraví.
Ivo Hanáček
Místopředseda představenstva
Provoz
provozu PTB Ing. Martina Čevely:
Martine, 4 709 tun to je úctyhodné číslo.
Co vedlo k tomuto výkonu?
Samozřejmě je to rekordní číslo, které ještě
v dějinách Prechezy nebylo nikdy dosaženo. Mnohokrát děkuji všem, kteří k této
jen těžko překonatelné metě svou prací
a úsilím přispěli. Vysokého výkonu bylo
Foto: archiv PRECHEZA
V loňském roce se velmi dařilo také při
výrobě a prodeji Monosalu. Obchodníci
prodali vloni rekordních 15 101 tun, bylo
vyrobeno 15 097 tun a v prosinci Monosal
překonal 1 600 tun(!) – to je nárůst produkce o 14 % a meziročně 3 %. Jak tohoto
úspěchu dosáhli a na plány ve výrobě TB
v novém roce jsem se zeptal vedoucího
dosaženo maximálním využitím fondu
pracovní doby (FDB) většiny aparátů při
trvalém a bezproblémovém chodu klíčových zařízení s minimem výroby s nevyhovující kvalitou.
Je potřeba si uvědomit, že takové výkony
v závěru roku nebyly jen v prosinci, ale
také v listopadu. Avšak v listopadu se
zvýšená výroba plně neprojevila ve vybaleném množství a zůstala v rozpracované
výrobě. Pokud zohledníme tyto dva měsíce, bylo vyrobeno 8 877 tun TB, což odpovídá dennímu výkonu 145,5 t/den a roční
kapacitě 53 000 t/rok. Tyto výkony jsou
výzvou pro letošní rok, kdy je plán výroby
nastaven na 53 kt tun titanové běloby.
Lze nyní vyrobit ještě více titanové běloby a kde ještě vidíš úzká místa?
Věřím, že nově zrealizované investice jako
nové rozkladné reaktory, krystalizátor, odstředivka a svíčkové filtry přispějí k pokračování současných nastavených výkonů
a jistě se podaří některý měsíc vytvořit
nový rekord. Potřebujeme k tomu dokončit posílení 1. stupně MOFI, chlazení
Nová kolektivní
smlouva
pro rok 2014
Po čtyřech setkáních Rady
kolektivního vyjednávání se
zástupci vyjednávajícími za
vedení společnosti Precheza a.s.
během loňského podzimu se
obě strany dohodly na
oboustranně akceptovatelné
verzi změn v Kolektivní smlouvě
pro rok 2014.
str. 4
Titanová běloba v prosinci rekordní
Objem výroby v posledním loňském měsíci zaznamenal nový rekord. Bylo vyrobeno
celkem 4 709 tun titanové běloby, přičemž plán prosince byl splněn na 112 %.
Doposud nejvyšší produkce 4 422 tun z května roku 2011 byla překonána o 287 tun.
Foto: SHUTTERSTOCK
str. 2
hydrolyzátu a posílení kapacity Sulfacidu
ještě v tomto roce. A k tomu zajistit vysoký FPD v roce bez generální zarážky.
To bude výzva pro údržbu, aby většinu
aparátů udržela v bezvadném technickém
stavu v době, kdy každá delší oprava bude
znamenat omezení celého provozu.
Můžeš nám prozradit plány ve výrobě
TB na tento rok a co bys na „titance“
ještě chtěl vylepšit?
Kromě hlavních intenzifikačních a obnovných investic budeme pokračovat také
v realizaci drobných investičních akcí na
snižování nákladů a to v podobě úspory
elektrické energie, spotřeby vod a tepla.
Úkolem pro každého z nás je snižovat
ztráty TB kdekoliv na provoze TB včasným ohlášením poruch a dodržováním
technologické kázně.
Jak jsi strávil letošní vánoční volno?
Letošní volno jsem strávil s rodinou
v Přerově s využitím bazénu a zimního
stadiónu, protože výlet za sněhem a lyžování nepřipadaly v úvahu. Nesmím také
zapomenout na návštevy vzdálenějších
rodinných příslušníků a cesty k nim.
Přeji všem především zdraví a spokojenost, a aby se nám společně naplánovaného cíle podařilo dosáhnout.
Tomáš Příkopa
Foto: SHUTTERSTOCK
Na počátku roku došlo ke koupi podniku
ČTCAP, který byl začleněn do struktur
Prechezy. Cílem této změny bylo zjednodušit procesy a odstranit některé administrativní činnosti vyplývající z existence
dvou, byť úzce spolupracujících společností. Koncem března došlo ke změně ve
vedení společnosti, když rozhodnutím
akcionáře byl novým předsedou představenstva jmenován ing. Zbyněk Průša.
Z pohledu dosažených hospodářských
výsledků byl rok 2013 úspěšný. Loňský
hospodářský výsledek ovšem nemůžeme
srovnávat s výsledky minulých let, ale s výsledky konkurence. V loňském roce totiž
na výrobce titanové běloby plně dolehla
probíhající krize. Došlo sice k mírnému
oživení spotřeby, ale bohužel také ke zvýšení dříve utlumované výroby. To mělo
za následek, že výrobcům zůstávaly na
skladě stále vysoké zásoby. Situace dospěla
až tak daleko, že někteří výrobci dokonce
nabízeli své zboží pod cenou jen pro to,
aby získali hotovost. Z této situace těžili
spotřebitelé, kteří měli dostatek kvalitního zboží a navíc za nízkou cenu. Někteří
snílkové ještě na počátku roku doufali, že
by ve druhé polovině roku mohlo dojít
k oživení trhu a následnému navýšení
cen. K tomu však nebyl žádný rozumný
důvod. Naopak, trh byl plný očekávání,
Uplynulý rok byl z pohledu
výrobního úseku rokem
náročným. Proběhla generální
zarážka všech výrobních
jednotek a realizace několika
velkých investičních akcí, které
položily základ dalšímu
navyšování produkce titanové
běloby. Uplynulý rok byl
zkráceně řečeno rokem jedné
velké generální zarážky
a významných investic.
Ve výrobě se nám podařilo
vytvořit několik rekordů
a posunout pomyslnou laťku
o kousek výš.
Vydejte se
s námi na cestu
a objevujte
Přijměte pozvání k objevování
na společné cestě s našimi
distributory. Poprvé přinášíme
novou pravidelnou rubriku, kde
vám blíže představíme nejen
naše distributory, ale přineseme
i zajímavé informace o všech
zemích, s kterými obchodujeme.
PRECHEZA je společnost
obchodující v zemích téměř
celého světa a bylo těžké vybrat,
kde naši cestu zahájíme.
str. 5
2
události
precheza
www.precheza.cz
leden 2014
Provoz
PROVOZ TITANOVÉ BĚLOBY
Rok 2013 znamenal pro provoz titanové běloby (PTB) rekordní plán výroby
46 000 tun TB za rok při dvacetidenní generální odstávce/zarážce (GZ). V případě
zohlednění denních výkonů to znamenalo
vyrobit rekordních více než 133 t/ TB/den,
což přestavuje kapacitu 48 600 tun TB/rok.
První pololetí roku se vyvíjelo velmi slibně
a dokonce očekávka plánu výroby vypadala na do té doby nepřekonatelnou metu
46 500 tun TB/rok s plánovanou GZ. Avšak
v srpnu a říjnu došlo k neplánovanému
omezení výroby z důvodu nedostatku kyseliny a všechny vysněné plány byly zmařeny. Problémy na provoze kyseliny sírové
způsobily nenávratné propady ve výrobě
TB, které se do konce roku i rekordními
výkony v listopadu a prosinci nepodařilo
úplně eliminovat.
Na druhou stranu od 3. Q. 2013 postupně najela do zkušebního provozu nová
investiční akce „Intenzifikace MOFI II°“
provozně nazývaná „svíčkové filtry“, která
ukazuje výrazné přednosti tlakových filtrů
před vakuovými jak z pohledu výrazného
zvýšení kapacity, tak z pohledu kvalitního
promytí titanové suspenze před kalcinačními pecemi včetně úspory promývací
vody.
Dále nesmíme opomenout nájezd a odzkoušení technologie výroby nového
výrobku RGLP2, který si našel své místo na trhu laminátových papírů díky své
výborné povětrnostní odolnosti společně
s dobrými optickými a zpracovatelskými
vlastnostmi. Jinou akcí, v tomto případě
pro zlepšení ekologie, byla modernizace
tří zastaralých rukávových filtrů na mletí
ilmenitu.
Z investičních akcí vázaných na GZ došlo
k dlouho očekávanému nájezdu nového
kompresoru na vzduch MAR. Nájezdem
této investice je zajištěno oddělení velmi
citlivé sítě MAR vzduchu od sítě vzduchu
technologického a zajištění částečné zastupitelnosti stávajícího a nového kompresoru.
Letošní generální odstávka byla vyvolána
hlavně z důvodu celkové rekonstrukce výrobny kyseliny sírové. Údržba využila odstávky pro kompletní revize všech nádrží
a aparátů, opravu vyzdívek obou kalcinačních pecí a generální opravu dvou hydrolyzačních reaktorů. Celkově se všechny
práce podařily uskutečnit v poměrně krátkém čase 20 dní.
Pro rok příští jsou výzvy ještě vyšší než
pro ten letošní. Poprvé v historii firmy bychom měli vyrobit více než 50 kt/TB. Plán
je nastaven na 53 tisíc tun TB při použití
stávající ilmenitové směsi, skladové a retenční kapacitě, avšak s využitím nových
investičních akcí. Věřím, že se nám to společnými silami a úsilím podaří.
PROVOZ KYSELINY SÍROVÉ
Rok 2013 začal na provoze kyseliny přípravami na tolik očekávanou rekonstrukci.
Hned v březnu jsme začali plnit nový zásobník kyselinou, abychom zajistili maximální zásobu kyseliny pro výrobu titanové
běloby během rekonstrukce sírovky.
17. května byla původní výrobna odstavena a první pokus o najetí rekonstruované
výrobny proběhl 5. srpna. Do provozu
byla nová výrobna uvedena až 18. srpna.
Konec rekonstrukce a průběh najíždění
a dalšího provozování byly mírně řečeno
nestandardní. Během 4 měsíců provozování došlo ke dvěma vážným haváriím
parního kotle a zároveň k poruchám obou
ekonomizérů. Nová výrobní linka měla tolik vad, že byla téměř celý říjen odstavena
pro jejich odstraňování. Pro zajištění výroby titanové běloby bylo nakoupeno místo
plánovaných 12 000 tun kyseliny přibližně
40 000 tun. Přesto došlo k jejímu krátko-
Foto: archiv PRECHEZA
Uplynulý rok byl z pohledu výrobního úseku
rokem náročným. Proběhla generální zarážka
všech výrobních jednotek a realizace několika
velkých investičních akcí, které položily základ
dalšímu navyšování produkce titanové běloby.
Pojďme se nyní ohlédnout za loňským rokem
spolu s vedoucími výrobních provozů.
dobému omezení. Realizátor rekonstrukce
– firma ČKD DIZ najíždění a počáteční
provoz hodně podcenil. To mělo za následek vysoké vytížení techniků Prechezy při
zajišťování dozorů během opakovaných
nočních nájezdů, bylo nutné zabezpečovat
nákup a organizovat stáčení nakoupené
kyseliny a neustále odvolávat dodávky síry.
Na konci roku výrobna jede v téměř stabilizovaném režimu a přes uvedená negativa
můžeme pozitivně hodnotit technologickou část – tj. spalování síry, oxidaci a absorpci, kde za vše mluví pokles emisí oxidů
síry. Zároveň tolik opakovaných nájezdů
přispělo k intenzivnímu proškolení všech
pracovníků a ke zlepšení psychické odolnosti při zvládání nestandardních stavů,
na které jsme dříve nebyli zvyklí.
Turbína včetně příslušenství již byla odzkoušena a dodala do sítě i několik desítek
megawatt elektrické energie. Teď nám již
zbývá doškolit se z provozování turbíny
a doladit některé regulace při různých provozních stavech.
A co očekáváme na provoze v roce 2014?
Hlavně stabilní režim, přestože již nyní
plánujeme na leden dvě odstávky. V průběhu roku by se měla rozběhnout stavba
expedičních zásobníků pro čistou kyselinu a vybudování nového expedičního
místa pro autocisterny. Čeká nás provoz
výrobny téměř na 100 procent a rekordní
prodej kyseliny. Dále se budeme zabývat
vylepšováním rekonstrukcí nedotčených
částí výrobny, mezi které patří tavírna síry.
PROVOZ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Rok 2013 byl rokem, kdy měl podnik po
více než 10 letech generální zarážku celého
výrobního úseku a tedy i všech vod.
Z investičních akcí byla nejdůležitější
kompletní výměna technologického zařízení a automatizace čerpadlárny CHV2,
která zajistila dostatečný a spolehlivý
zdroj oběhové vody jak pro výrobny S1
a K-systém, tak nově i pro turbínu. Také
druhá velká akce, rekonstrukce a automatizace CHV1, měla za cíl zajistit spolehlivý
zdroj oběhové vody tentokrát pro „zbytek“
podniku. Akce na CHV1 byla z tohoto pohledu nezbytná a provedena v poslední
možné chvíli.
Realizací nového neutralizačního reaktoru
jsme zvýšili kapacitu 1A stupně neutralizace. A aby bylo možno i nadále odvážet
hnědý sádrovec PRESTAB na odkaliště,
byl vyměněn most přes Bečvu.
Letošní generální zarážka nám konečně
dovolila provést nezbytné opravy především na rozvodech surové vody v páteřní
síti, která je jinak stále v provozu. Zároveň
byla odstávka využita k čištění a kontrole
silně i slabě kyselé kanalizace.
Rok 2013 byl pro provoz VH značně
náročný, ale i úspěšný. Našim obchodníkům se podařilo vyprodat výrobu bílého
sádrovce PREGIPS, takže posledního
půl roku jsme měli skoro prázdný sklad
a veškeré zboží šlo hned z výroby k zákazníkům. Také odvoz hnědého sádrovce
PRESTAB na externí úložiště byl úspěšný
a Precheza má proto i z tohoto pohledu
prostor na další zvyšování výroby.
Sortimentně se velmi dařilo granulátu, jehož výroba i prodeje na sklonku podzimu
dosahovaly maxima. Výrobě směsné hnědi
– našemu nejefektivnějšímu výrobku jsme
se věnovali naplno až do konce roku, čímž
byl zlomen výrobní rekord. Prodeje hnědí opět narostly, suroviny byly letos včas
zajištěny.
V listopadu jsme ještě krátce zastavili celý
provoz, aby proběhla rekonstrukce třídění
Monosalu. Úspěšná investice nás posunula
o kus dál, nové síto zvýšilo výkon a zlepšilo
kvalitu třídění. Tento počin dal nový náboj
celému provozu ŽP s ohledem na nutnost
zpracování maximálního množství zelené
skalice. To se pozitivně projevilo už v prosinci, kdy jsme opět otestovali výkonnostní
limity našeho provozu a zpracovali rekordní množství této naší hlavní suroviny.
V oblasti investic se chceme podílet na přípravě a rozběhnutí investice nové výrobní
linky na zpracování zelené skalice a dalších
obnovných investic.
PROVOZ ŽELEZITÝCH PIGMENTŮ
A MONOSAL
Uplynulý rok na provoze železitých pigmentů byl zkráceně řečeno rokem jedné
velké generální zarážky a jedné malé, ale
významné investice. Ve výrobě se nám podařilo vytvořit několik rekordů a posunout
pomyslnou laťku o kousek výš.
Rok 2013 jsme začali ve vysokém tempu
výroby, tradiční jarní zastávku na čištění
kontaktní hmoty jsme odsunuli a vydrželi
s výrobou až do začátku léta, kdy proběhla celopodniková GZ. Předtím jsme ještě stihli udělat kampaň „světlé červeně“
TP200 pro našeho nového významného
zákazníka a dostatečně se předzásobit Monosalem v rámci samostatného provozu
dehydratace. To se ve výsledku ukázalo
jako prozíravé, jelikož obchodníci získali
na Monosal další zákazníky a zásoba při
43denní odstávce vydržela jen tak tak. Velkou zarážku, na kterou jsme podobně jako
kolegové z vodního hospodářství dlouho
čekali, jsme využili především k opravě
kondenzačního aparátu K-systému a kalcinační pece.
Po zarážce jsme tempo výroby železitých
červení mírně snížili, poněvadž obchodníkům se letos s těmito pigmenty vedlo hůř.
Důvodem je vleklá krize ve stavebnictví.
Foto: archiv PRECHEZA
Foto: archiv PRECHEZA
„Rok 2013 byl výjimečný“ shodují se vedoucí provozů
ÚTVAR ENERGETIKY
V minulém roce útvar energetiky provedl
mimo standardních servisních činností
také realizaci několik plánovaných oprav
zařízení. Z větších realizovaných oprav lze
zmínit – venkovní osvětlení u chladicích
věží 1, výměnu klapek na Sulfacidu, topení
v budově chladicích věží 2, topení v budově úpravny vody 1, opravu elektroinstalace v budově K-systému a na dílně strojní
údržby železitých pigmentů, atd.
V rámci generální odstávky útvar energetiky provedl revize a údržbu zařízení,
na kterých lze pracovat právě a jen při
odstávce. Jednalo se zejména o revize vysokonapěťových transformátorů a revize
rozvoden vysokého i nízkého napětí. Tyto
odstávky rozvoden jsou, vzhledem ke svému dopadu, plánovány vždy ve spolupráci
s jednotlivými provozy.
Dále v roce 2013 probíhaly různé investiční akce např. rekonstrukce rozvodny R35
(vodní hospodářství). Vznikly zadávací
podklady pro stavby, které by měly být
realizovány v letošním roce. Jedná se zejména o práce související s investiční akcí
s využitím dotačního titulu Ekoenergie 3 –
prodloužení: „Horkovodní stanice výrobny TB v Precheze – rekonstrukce topného
okruhu“, při které by mělo dojít k úspoře
provozních nákladů na vytápění budov.
Hned v prvním čtvrtletí budeme realizovat akci s názvem „Transformátor T10.1“,
při které dojde k výměně jednoho z hlavních napájecích transformátorů 22/0,6 kV
Precheza a.s., když stávající „kousek“ je
z roku 1962.
Útvar energetiky v minulém roce prošel
několika standardními běhy auditů a kontrol. Mezi neplánované kontroly patřila
kontrola z Oblastního inspektorátu bezpečnosti práce pro Moravskoslezský kraj
a Olomoucký kraj.
Rádi bychom poděkovali všem zainteresovaným pracovníkům a kolegům za
jejich práci a nasazení při plnění každodenních úkolů i činností v rámci generální odstávky.
Martin Čevela, Marek Konečný,
Rostislav Pechál, Ludvík Prášil,
Tomáš Příkopa
precheza
události
www.precheza.cz
leden 2014
3
PRECHEZA
120 let s vámi
120 LET S VÁMI
1894–2014: 120 let chemické továrny v Přerově
Znalost historie usnadňuje pochopení přítomnosti a vytváření budoucnosti. Historie vytváří tradici, která je dědictvím
i závazkem. Úcta k tradicím charakterizuje kultivovanou
společnost, kde současníci navazují na zkušenosti a znalosti
svých předchůdců.
PRECHEZA
120 LET S VÁMI
Foto: archiv PRECHEZA
Zakladatelé „První moravské rolnické
továrny akciové na soustředěná hnojiva
a lučebniny v Přerově“ by se jistě podivili
podobě a výrobnímu programu dnešní
Prechezy, i když byl vývoj továrny po
celé 120leté období většinou dynamický
a úspěšný. Lze jej rozdělit zhruba do tří
etap:
V období od založení po znárodnění
v roce 1948 byl podnik zaměřený na
komoditní výrobu fosforečných hnojiv,
kyseliny sírové a zpracování zemědělských produktů. V této etapě prošla firma mnoha kritickými situacemi – dvěma
světovými válkami, stávkovým rokem
1924 a hospodářskou krizí třicátých let.
Všem krizím dovedla firma úspěšně če-
lit a továrna se po celou dobu zvětšovala
a modernizovala.
V období centrálně řízené ekonomiky
došlo k rozšíření výrobního programu
o kvalifikovanou chemii – výrobu anorganických pigmentů a některé další, převážně malotonážní produkty. Všechny tři
nosné programy – kyselina sírová, fosforečná hnojiva a anorganické pigmenty
byly technologicky propojené a docházelo
ke značným disproporcím ve zpracování
meziproduktů i zvyšujícímu se negativnímu vlivu na životní prostředí. Positivum
bylo, že technicky náročná výroba titanové
běloby a železitých pigmentů si vyžádala
rozvoj výzkumu a vývoje a zapojení do
mezinárodního trhu.
Období centrálního plánování lze obtížně
charakterizovat běžnými ekonomickými
měřítky. Podnik prošel jak obdobím stagnace, tak prudkého extenzivního rozvoje.
Kritické situace byly způsobovány zejména krizemi řízení a charakterizovány
obtížnou dostupností moderní techniky,
náhradních dílů a technických informací.
Současná třetí etapa podniku započala
v 90. letech celkovým útlumem prodeje
a výroby, který vedl k rozvázání vazeb
mezi hlavními provozy a k odstavení neefektivních výrobních jednotek. Po sto
letech tak byla ukončena výroba fosforečných hnojiv. Podnikový vývoj se z počátku orientoval spíše na prodej licencí
než vlastní rozvoj.
Po začlenění do skupiny Agrofert došlo
k razantní změně způsobu řízení podle
nové strategie, charakterizované vizí „Jasná a barevná perspektiva“. V souvislosti
s dlouhodobými rozvojovými záměry byla
provedena reorganizace podniku, vyřešeny dlouhodobé ekologické problémy
a masivně investováno do rozvoje a mo-
dernizace výroby titanové běloby a návazných provozů. Z řešení kritických situací
– povodeň v roce 1997, hospodářská krize
v roce 2008 a výpadek dodavatele hlavní
suroviny v roce 2010 – vyšel podnik posílen, takže v současnosti patří do první
desítky nejefektivnějších sulfátových výroben titanové běloby na světě (6. místo
v roce 2010).
Stodvacetiletý posun podniku od komoditní chemie k produkci speciálních
výrobků zajišťuje jeho konkurenceschopnost, založenou na vysokých odborných
kvalitách zaměstnanců a na permanentním vývojovém prostředí s dlouhodobými záměry a plány. Jejich uskutečnění je
v rukou a hlavách současných i budoucích
pracovníků, kteří jsou tou hlavní hodnotou firmy.
Šťastné narozeniny a dalších 100 let.
Karel Šimeček
Komerční úsek
Maďarsko je dlouhodobě vnímáno jako krajina s dobrým vínem, dobře kořeněným jídlem, s výbornými uzenářskými
specialitami a kvalitními službami v oblasti lázeňství.
Ovšem bližším pohledem zjistíme, že země patří i k relativně
silným středoevropským ekonomikám a má rozvinutý průmysl.
Otevřená ekonomika země se v současné době nachází
v období hluboké hospodářské recese, to díky hospodaření
posledních maďarských vlád, ale i vnějším ekonomickým vlivům. Navzdory těmto skutečnostem byla z pohledu Prechezy
realizována poměrně úspěšná obchodní jednání.
V rámci potřeby rozšiřování obchodních
aktivit u výrobku MONOSAL 30 a FEPREN
byla realizována i tato zahraniční pracovní cesta do Maďarska se zastávkou na Slovensku.
Z obchodního hlediska úspěšná cesta započala už v Bratislavě jednáním na dodávku 2 500 tun MONOSALu 30 středního
pro tři cementárny v jihovýchodní Evropě.
Takto byla odstartována celkem 1 300 km
dlouhá cesta, která následně směřovala už
do Maďarska, konkrétně do nového sídla
Agrofert Hungária v Budapešti.
Po ujasnění strategie dalších jednání v Maďarsku následoval přesun na jih země, do
stošedesátitisícové Pécse (česky Pětikostelí). Toto univerzitní město nám krátkodobě poskytlo zázemí pro následné jednání
v nedaleké cementárně v Királyegyháze.
Jedná se o nejnovější cementárnu v Evropě.
Teprve v roce 2011 byla uvedena do provozu s roční kapacitou 1,1 mil. tun cementu.
MONOSAL 30 hrubý je zde etablován od
samotného nájezdu výroby. V roce 2013
ho bylo dodáno cca 500 tun. Přes projevenou spokojenost se spolehlivostí a kvalitou
dodávek v roce 2014 pokračujeme se stejným objemem a za stejných obchodních
podmínek. Zájem byl i o sádrovce a hutní
oxidy, ale náklady na dopravu pro tyto druhy surovin zřejmě nebudou odběratelem
akceptovatelné.
Poslední zastávkou bylo město Bóly v sídle výrobce betonových střešních krytin
s roční kapacitou 100 mil. tašek. Firma
s devadesátiletou tradicí a třemi výrobními závody v současné době zaměstnává
200 lidí a zpracovává na 300–500 tun pigmentů ročně. V návaznosti na realizované
poloprovozní testy proběhlo obchodně-technické jednání se záměrem o prosazení železitých pigmentů FEPREN do výroby. Po vzájemné diskuzi jsme přistoupili
k provozním testům s tunovými množstvími našich výrobků, což je oboustranně chápáno jako první krok ke vzájemné
spolupráci. Tímto byla cesta ukončena
a následoval přesun domů.
Foto: Jan Přikryl
Komerční úsek hlásí: „Uhry obsazeny!“
Závěrem je nutno zmínit i význam stavebnictví v Maďarsku, to v posledních letech
sice prochází obdobím poklesu, ale nově
se dají očekávat příležitosti v podobě infrastrukturálních investic při rekonstrukci
silničních a dálničních sítí, železničních
koridorů, při výstavbě nových úseků dálnic a rychlostních komunikací zapojených
do systému evropských dálničních sítí.
Geografická pozice Přerova před severními a západními dodavateli surovin síranů
železnatých i železitých pigmentů dává jistý náskok v potenciálu uplatnění.
Velké poděkování za přípravu jednání
a spolupráci při této cestě patří paní Margitě Vargové ze spádové afilace Agrofert
Hungária.
Marian Bartoš, Jan Přikryl
Technický servis
Stavebnictví je velmi zajímavým aplikačním segmentem pro
uplatnění výrobků FEPREN, MONOSAL, PREGIPS, PRESTAB,
ale samozřejmě i pro titanovou bělobu a nepigmentové TiO2
v podobě výrobků PRETIOX.
České a potažmo i evropské stavitelství
prochází souvislou krizí od konce roku
2008. Ani rok 2013 nepřinesl výrazné
změny a situace se nadále spíše zhoršuje.
Ještě v roce 2008 tvořil objem stavební výroby téměř 548 miliard korun, za
rok 2013 se bude podle odhadů Svazu
podnikatelů ve stavebnictví v ČR objem
stavebních prací pohybovat pouze na
úrovni okolo 390 miliard korun. Poslední dostupné kvartální výsledky statistik uvádějí pokles stavebního trhu až
o 20 % oproti ne příliš úspěšnému roku
2012 (vyhodnoceno z dat za 3. Q.), z toho
je zásadní zejména pokles stavební produkce o 6 %, nejvíce ovšem pokulhávají
inženýrské stavby s rekordním meziročním poklesem 10,2 %. Stavebnictví se
kontinuálně propadá již pátým rokem
a ani v letošním roce rozhodně nedojde
k obratu k lepšímu. Snad až rok 2015
bude tím dlouho očekávaným a přelomovým rokem.
Na současném stavu se značnou měrou
podepsala dlouhodobá nekoncepčnost
státu, kdy byly významně omezeny veřejné investice do nových staveb a sektor
tím byl připraven až o třetinu zakázek.
Foto: SHUTTERSTOCK
Stavebnictví - silný odbytový segment stále v problémech
Navíc zvýšení DPH u novostaveb téměř
zmrazilo developerskou činnost a tím
byla zastavena i bytová výstavba financovaná soukromým sektorem.
Aby vše nevyznělo pouze negativně,
v době útlumu je prostor pro výzkum
a nové technologie. To nám umožňuje
pronikat s novými výrobky a společně
se připravit na jejich realizaci v příštích
snad úspěšných údobích. První vlaštovkou signalizující vzestup je segment průmyslové výroby stavebních hmot, jež se
navzdory výše uvedenému od září 2013
postupně zvedá (+7,4 %). Právě výroba stavebních hmot a pojiv předurčuje
následující vývoj v celém odvětví, proto
doufejme, že rok 2014 bude z pohledu
výsledků ve stavebnictví alespoň stagnující „na kladné nule“.
Jan Přikryl
4
události
precheza
www.precheza.cz
leden 2014
Personalistika
Hodnocení zaměstnanců není žádný strašák
práce, pocit jistého zklamání z kritiky, nutnost zamyšlení se nad sama sebou, snad
někdy nutkání trhání zbytků vlasového porostu nad zbytečnými neúspěchy. Výsledkem by ale mělo být podání rukou obou
zúčastněných s ujištěním, že jedeme dál,
uchopíme to zase do svých rukou a naše
práce má další smysl a své místo v této
fabrice. Není to přece žádné kladivo na
čarodějnice.
Přeji proto všem mnoho úspěchů a kladných bodů v roce 2014.
Hned na počátku nového roku přichází personální úsek v rámci zdokonalování
personálního řízení s revitalizací systému hodnocení zaměstnanců. Tento institut
bývá často spojován s pojmem firemní kultura.
najít místa k precizaci a zlepšení, přičemž
v této oblasti je prostor ke zlepšení zřejmý.
V současné době hodnotíme podle příslušné směrnice pouze zaměstnance se smluvní
mzdou. Což je ovšem minimální procento
z celkového počtu současných zaměstnanců. A proč tedy pravidelně hodnotit všechny zaměstnance? Nejdůležitějším argumentem v tomto případě je „zpětná vazba“. A na
tu by měl mít minimálně jednou ročně
právo každý pracovník naší společnosti. Je
tím myšleno zjištění každého zaměstnance, v jakém světle je hodnocena jeho práce
a přínos v očích přímého nadřízeného,
přičemž tento názor bude formalizován
a kvantifikován ve firemním informačním
systému. Jedná se přece o ocenění odvedené
práce za určité období. Hodnocený se na
oficiální úrovni rovněž dozví, jaké jsou jeho
slabiny a kterým směrem by měl napřít úsilí
ke zlepšení svého výkonu. A významný je
rovněž fakt, že při této oficiální příležitosti
mohou zaznít i osobní cíle, potřeby a požadavky hodnoceného spolupracovníka.
Zaměstnavatel na straně druhé má možnost
slyšet otevřený názor svého zaměstnance,
může a chce spolupracovníky motivovat k lepšímu výkonu, získané informace
využije k lepšímu plánování personálních rezerv, dostává podklad k plánování
vzdělávání a výcviku. Mnohdy bývá výsledek hodnocení také podkladem k objektivnějšímu stanovení odpovídající mzdy.
(Pozn.:V první fázi projektu v roce 2014
nebudeme hodnocení zaměstnanců spojovat se mzdovým ohodnocením).
Jak to tedy bude probíhat? Nebudu tento
článek zatěžovat podrobným popisem, neboť vše se všichni dozví na připravovaných
podrobných instruktážích. A určitě se nebudeme v této chvíli pouštět „do větších
akcí“ typu „hodnocení 360°“, metod typu
„BARS“ a „BOS“ nebo do „kompetenčních modelů“. Jednoduše řečeno, každý
vedoucí provede se svým podřízeným
kolegou jednoduchý pohovor. Ohodnotí
jeho vklad, pracovní chování a pracovní
výsledky, přičemž každé oblasti přiřadí
v připravené transakci v IS SAP bodové
ohodnocení, a to z důvodů uchopitelnosti a kvantifikovatelnosti celého procesu.
Výsledky budou archivovány a připraveny
pro následující hodnotící pohovor ke srovnání. V této chvíli nic víc, nic míň.
A opustím-li formalizovaný jazyk úplně,
tak bychom jako vedoucí přece měli umět
najít vymezený čas na to, abychom jednou
za čas s tím svým kolegou, se kterým celý
rok sdílíme úděl svého oddělení, seriózně
pohovořili a na rovinu si řekli, v čem jsme
dobří a proč, eventuálně v čem úplně tak
dobří nejsme a proč. Průvodním jevem
může být pocit vítěze z dobře odvedené
Tomáš Světnický
Foto: SHUTTERSTOCK
Stručným exkurzem do této oblasti zjistíme, že do firemní kultury patří odpovědi
na otázky typu „jak firma a její pracovníci
působí navenek“, „jaké jsou vztahy mezi zaměstnanci“, „jaké panuje ve firmě klima“,
„co se považuje za klady a co za zápory“,
„jaké hodnoty sdílí většina pracovníků“
a samozřejmě „jakým způsobem firma
hodnotí své zaměstnance“. Mimo jiné se
pak hovoří i o „symbolech“ firmy, „hrdinech“ – tedy modelech ideálního chování, „rituálech“ a „hodnotách firmy“, které
se pak promítají do pracovní morálky.
V každém případě je systém hodnocení
zaměstnanců součástí každé vyspělé firemní kultury a v nezbytné míře i předmětem
šetření externích auditorů.
Naším projektem vůbec nezpochybňujeme
úroveň a kvalitu firemního prostředí v Precheze, která na vysoké úrovni rozhodně je.
Na straně druhé je jisté, že vždy je možné
ZO OS ECHO
Foto: SHUTTERSTOCK
Kolektivní smlouva pro rok 2014 je na světě
Po čtyřech setkáních Rady kolektivního vyjednávání se zástupci vyjednávajícími za
vedení společnosti Precheza a.s. během loňského podzimu se obě strany dohodly
na oboustranně akceptovatelné verzi změn v Kolektivní smlouvě pro rok 2014.
Vzhledem k platnosti nového Občanského zákoníku od 1. 1. 2014 Kolektivní
smlouva ještě nebyla předložena na podpisy – musí totiž projít čtením resp. odsouhlasením právníků. V průběhu měsíce
ledna 2014 bude dále zpracován dodatek
Kolektivní smlouvy „Příloha č. 3 ke KS
2014“, která bude řešit tvorbu a čerpání
sociálního fondu.
Při hledání zmíněných oboustranně přijatelných podmínek, a tak i znění nové
kolektivní smlouvy byly prodiskutovány
všechny předložené náměty na změny,
ale tak jako ve všem ostatním i zde obě
strany musely ustoupit ze stanovisek, se
kterými do letošního jednání vstupovaly.
Co tedy nová kolektivní smlouva přináší
a jaké jsou změny proti smlouvě minulé?
Platnost Kolektivní smlouvy – zůstáváme
u modelu platnosti na kalendářní rok.
Základní znění a struktura Kolektivní
smlouvy pro rok 2014 – zůstane zachováno.
Oblast mezd (kapitola V.):
Vývoj průměrné mzdy – kolektivním vyjednáváním bylo dohodnuto, že zaměstnavatel
zajistí u tarifních pracovníků nárůst tarifní
mzdy a složek na ni vázaných v průměru
o 1,8 %.
Princip cílových odměn je zachován stejný
jako v roce předcházejícím.
Odměna za hospodářský výsledek (dále jen
HV) bude v případě příznivých výsledků
vyplacena zaměstnancům s tarifní mzdou
takto: 1,5 % z rozdílu skutečný hospodářský
výsledek – 10 mil. Kč až do úrovně skutečného HV.
Jak pro cílové odměny, tak pro odměnu za
HV je dohodnuta možnost jednání o záloze
ve výplatě za 11/2014.
Oblast ostatních mzdových pravidel (příloha č. 2) – mzdové příplatky budou navýšeny následovně:
t /PʬOÓQSÈDFpříplatek je stanoven ve výši
15,00 Kč/h za práci na noční směně podle harmonogramu směn a za nařízenou
práci v noci mimo běžný harmonogram.
t 1SÈDFP‫ܮ‬TPCPUÈDIB‫ܮ‬OFEʱMÓDI příplatek za
dobu práce v sobotu a neděli je stanoven
ve výši 15,00 Kč/hod. nebo ve výši 10 %
průměrného výdělku.
t ;BQSÈDJ
- po 18. hodině bude vyplacena jednorázová odměna ve výši 600 Kč příslušející práci mezi 18:00 hod. a 22:00
hod.;
- 800 Kč příslušející práci mezi 18:00
hod. a 6:00 hod.;
- 400 Kč příslušející práci mezi 22:00
hod. a 6:00 hod.
t ;BQSÈDJ v případě práce mezi
22:00 hod. a 6:00 hod. bude vyplacena
jednorázová odměna ve výši 400 Kč.
V sociální oblasti bylo diskutováno o aktualizaci směrnice upravující příspěvky
zaměstnavatele na penzijní připojištění,
řešily se návrhy na zlepšení pracovních
podmínek některých pracovišť a komentovala se forma přiznání části odměny za
HV pro zaměstnance odcházející v daném
roce do starobního důchodu.
Rada pro kolektivní vyjednávání pracovala letos ve složení: Frydrýšek J. –
předseda, Havelka R., Pikal P., Hynčica
R., Fürbacher D., Mlčoch M., Blaťák D.,
Mrázek P., Grečmal Z.
Ludvík Prášil
Systémy řízení
Bezpečnost a hygiena práce a požární ochrana v roce 2013
Z hlediska statistických údajů úrazovosti se jednalo ve srovnání s předchozím
obdobím o méně úspěšný rok ve všech sledovaných ukazatelích. V roce 2013
bylo v a.s. PRECHEZA evidováno 11 pracovních úrazů (v roce 2012 to byly čtyři)
a 11 zranění bez pracovní neschopnosti proti osmi zraněním v roce 2012.
Sedm úrazů s pracovní neschopností bylo
zaznamenáno ve výrobě titanové běloby,
po dvou úrazech s pracovní úrazovostí
bylo zaznamenáno u provozní údržby
a útvaru technologie. Bohužel většina
zaznamenaných úrazů měla společnou
příčinu – nepozornost a podcenění rizika práce. Statisticky nejčastější příčinou
úrazů byla manipulace s břemeny a pády
osob. Nejčastěji zraněnou částí těla byla
levá ruka (v roce 2012 to byla pravá ruka).
Pro pracovní úrazy bylo zameškáno 469 kalendářních dnů (v roce 2012 to bylo 124
kalendářních dnů). Nebyla nově ohlášena
nemoc z povolání. Četnost a závažnost poranění v jednotlivých letech uvádí tabulka.
Ve spolupráci s odborovou organizací
proběhly prověrky BOZP na všech výrobních pracovištích. Tyto prověrky se
budou opakovat i v roce 2014.
Co se požární ochrany týče, nebyl v průběhu roku 2013 v Precheze evidován žádný požár, výbuch ani únik nebezpečných
látek. Máme 16 aktivních členů sboru
dobrovolných hasičů, kteří jsou k výkonu
své práce patřičně připravováni. Každo-
ročně se účastní výcviku v rozsahu stanoveném HZS Olomouckého kraje včetně
přezkoušení, podrobují se pravidelným
lékařským prohlídkám a profesní přípravě řidičů. Naši dobrovolní hasiči udržují požární techniku, zabezpečují revize
a obnovu přenosných hasicích přístrojů
a zařízení pro dodávku požární vody.
A co nás čeká v roce 2014?
Mezi hlavní úkoly patří:
t recertifikační audit systému managementu řízení bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci OHSAS 18001
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Četnost
1,87
1,73
0,66
1,98
0,66
0,84
0,88
0,71
0,89
0,66
1,77
Závažnost
0,15
0,35
0,09
0,18
0,15
0,15
0,08
0,05
0,06
0,06
0,21
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Počet PÚ
s pracovní
neschopností
12
11
4
12
4
5
5
4
5
4
11
Počet PÚ
bez pracovní
neschopnosti
5
11
11
21
15
20
10
6
1
8
11
3,91
12,01
3,99
5,01
5,23
4,22
5,31
3,95
10,63
Počet PÚ na
mil. hodin
11,32 10,39
t dokončení měření a určení efektivní
dávky záření na stanovených pracovištích
t provedení prověrek BOZP ve spolupráci s OS ECHO
Pro zájemce o vývoj BOZP a PO v Precheze a.s. jsou k dispozici aktuální data
na podnikovém intranetu v sekci Rychlé
informace.
Karel Kolář
precheza
cestování
www.precheza.cz
leden 2014
5
Foto: SHUTTERSTOCK
Vydejme se na cesty s našimi distributory a objevujme svět
Německo
Letošní rok se stává významným mezníkem
v historii naší společnosti, PRECHEZA oslaví
výročí 120 let své existence. K tomuto výročí
jsme pro vás připravili designově čistý
aplikační kalendář s názvem “Vydejte se
s námi na cestu a objevujte“. Jistě jste s námi
objevili v tomto kalendáři řadu zajímavých,
tradičních nebo i neobvyklých aplikací.
Přijměte proto pozvání k pravidelnému
„cestování“ prostřednictvím této nové rubriky.
PRECHEZA je společnost obchodující v zemích téměř celého světa, a tak
zprvu nebylo snadné vybrat destinaci,
kde naši cestu zahájíme. Nakonec zůstaneme v Evropě, jako první navštívíme sousední Německo a představíme
naši distribuční společnost FERTAGRA
Deutschland GmbH Frankfurt, která
je jednou z afilací KONCERNU AGROFERT. Touto zemí, která se nesmazatelně zapsala do našich každodenních
životů, vás provede Ing. Petr Vrána,
teritoriální manažer.
NĚMECKO
Počet obyvatel: 81 147 265
(17. země v porovnání počtu obyvatel)
Státní uspořádání:
Německo je federativní demokratickou
parlamentní republikou tvořenou šestnácti
spolkovými zeměmi (Bundesländer). Hlavním a zároveň i největším městem je Berlín.
Ekonomika:
Německo je surovinově relativně chudá
země, hospodářství je převážně soustředěno v sektoru průmyslu a služeb. Zemědělsky se využívá více než polovina plochy
státu, zemědělství zaměstnává jen kolem
2–3 % práceschopného obyvatelstva. Orná
půda představuje 34 % plochy státu, 4 %
orné půdy jsou zavlažovány. V roce 2006
v sektoru služeb pracovalo 63,8 % obyvatel,
v průmyslu 33,4 % a v zemědělství 2,8 %.
Ovšem v poslední době německou ekonomiku čím dál více brzdí nedostatek pracovních sil, způsobený extrémně nepříznivým
demografickým vývojem. Odhaduje se, že
v roce 2030 bude německé ekonomice chybět na 5,2 milionu kvalifikovaných sil, z toho
2,4 milionu vysokoškolsky vzdělaných odborníků. Německo je největším exportérem
na světě. V životní úrovni je Německo dle
Indexu lidského rozvoje (HDI) na 22. místě na světě. Německo je na světové špičce
v automobilovém, elektrotechnickém, strojírenském a chemickém průmyslu. Z 500 největších firem světa je 37 německých, mezi
nejvýznamnější patří Daimler AG, Volkswagen, Allianz, dále Siemens a Deutsche
Bank. Mezi další firmy známé v celém světě
patří E.ON, Deutsche Post, Robert Bosch
GmbH, Deutsche Telekom, Metro a BASF.
Trh TiO2 v Německu:
Spotřeba TiO2:
363 000 tun
368 000 tun
Výroba TiO2:
300 000 tun
Import TiO2:
340 000 tun
Export TiO2:
PRECHEZA prodej: 3 850 tun Podíl na trhu:
1,06
PRODEJ V NĚMECKU
PRECHEZA (TiO2)
Rozděleno do segmentů:
60 % plasty
30 % nátěrové hmoty
8 % papír
2 % kosmetika
farmacie
potraviny
Redakce požádala o krátký rozhovor obchodního ředitele společnosti
Fertagra Deutschland GmbH pana Ing.
Alexeje Brenčiče.
Fertagra je malá obchodní společnost, jak
zajišťujete její chod? Kolik máte zaměstnanců, kdo je za co zodpovědný?
Naše firma byla založena v létě 1995. Zhruba 10 let byly hlavní komoditou plasty z Neratovic, Litvínova, Bratislavy a Novák, což
jsme zvládli v počtu čtyř lidí. Po změně
vlastnických vztahů a obchodní politiky
výše uvedených fabrik jsme o plasty prakticky z jednoho dne na druhý přišli, čemuž
jsme museli přizpůsobit i náklady, které
jsme v krátkém čase prudce snížili o více
než polovinu. Dnes fungujeme v počtu dvou
lidí, kteří nesou za všechno plnou zodpovědnost, což má nevýhodu v tom, že většinou pracujeme i přes víkendy a dovolené,
ale i velkou výhodu v tom, že když něco
pokazíme, můžeme nadávat jen sami sobě.
Zvykl jste si v Německu rychle? Jak dlouho
zde působíte?
Působíme tady 21 roků, a je to moje třetí
dlouhodobé zahraniční pracovní působení
po Brazílii a Dánsku, takže z tohoto pohledu bylo přizpůsobení se v Německu nejjed-
Základní ekonomické ukazatele (údaje z roku 2012)
HDP:
3.250.000.000.000 USD
Růst HDP:
3,1 % (2011), 0,7% (2012)
Inflace:
2,1%
Nezaměstnanost: 5,5%
Veřejný dluh:
81,9 % HDP
Export:
Francie 10,2%, Holandsko 7%, USA 6,3%,
Rakousko 5,6%, Itálie 5,4%, Čína 5,1%,
Švýcarsko 4,7%, Belgie 4,3%, Polsko 4,1%
Import:
Holandsko 14%, Francie 7,5%, Čína 6,7%,
Belgie 6,4%, Itálie 5,5%, Velká Británie 4,9%,
Rakousko 4,4%, Rusko 4,4%, ČR 4,1%
Jubileum
v zaměstnání
LEDEN
30 let
Hužvík Lubomír
provozní elektrikář
Aktuality
z odborů
V měsíci prosinci byl zorganizován
již tradiční turnaj v kuželkách
o pohár Generálního ředitele.
nodušší. Je to nám geograficky, politicky,
ekonomicky, společensky a kulturně blízká
krajina, kde si celá rodina rychle zvykla.
Kromě toho jsme při dnešních komunikačních možnostech v denním pracovním
i osobním styku s domovem (čím myslíme
bývalé Československo).
Jste náš distributor a všechno zboží kupujete od Prechezy a následně jej prodáváte
vašim zákazníkům. Jaké máte zkušenosti
se spolehlivostí vašich obchodních partnerů? Myslím tím zejména záležitosti
obchodního styku, jako jsou platební
podmínky, zajištění pohledávek a obchodní etika.
Podle naší zkušenosti platí víceméně to, co
se o Němcích říká, a sice že jsou disciplinovaní, zodpovědní a spolehliví partneři, snad
by mohli být více flexibilní. Na druhé straně
jsou poměrně konzervativní a prosadit tady
naše zboží je mnohem komplikovanější, než
to bylo například ve Skandinávii. V zásadě
ale drží slovo a platební problémy jsou jen
ojedinělé.
ČR je proexportně orientovaná země a vývoz do Německa tvoří přes 30 % celkového
exportu ČR. Jak hodnotíte pozici Prechezy na trhu v Německu?
Když jsme v roce 1996 začínali, byla česká
titanová běloba v Německu kromě anatasu
pro několik výrobců papíru neznámá. V posledním období dosahujeme asi 4 000 tun
ročně, což je zhruba 1 % spotřeby. Myslíme
si, že Německo by mělo být z mnoha důvodů pro Prechezu klíčovým trhem a měli bychom se společně snažit podíl na tomto trhu
postupně zvyšovat, podle naší vize k 3 %.
Je značka PRECHEZA v Německu známou značkou?
V první řadě je tu už poměrně velmi známá
značka AGROFERT, jako významná firma
středoevropského působení. V trhových
segmentech, kde se s titanovou bělobou
a železitými pigmenty pohybujeme, je
značka Precheza dlouhodobě etablovaná
a uznávaná; musím trochu neskromně
podotknout, že i prostřednictvím značky
FERTAGRA.
V jakých produktech na německém trhu
můžeme naše výrobky objevit? Popř.
máme nějakou zajímavou aplikaci, která
není běžná v jiných zemích?
V aplikační oblasti se nevymykáme z běžných hranic, hlavní použití u titanky jsou
plasty, barvy a papír; u pigmentů stavebnictví. Zajímavostí a referencí zároveň snad
může být, že náš Pharma-Grade obsahují
krémy a mýdla světové značky NIVEA.
Jedná se o evropskou destinaci, najdeme
nějaká obchodní specifika?
Česká republika i Německo jsou členy EU,
a tak legislativní prostředí obchodních
a finančních vztahů je podobné, resp. stále
se sbližuje. Specifika vidím spíše v oblasti
Na tomto turnaji bylo nominováno
celkem 12 družstev, kde z tohoto
počtu bylo 7 družstev mužských.
Po skvělých výkonech nakonec
naše družstvo žen vyhrálo turnaj
a v kategorii muži naši sportovci
skončili na pěkném 4. místě.
přístupu k závazkům a obchodní etice.
Podle našich zkušeností si vás německý
partner poměrně těžko pustí „k tělu“,
prosadit se je skutečně během na dlouhou trať, u některých zákazníků jsme pro
ilustraci museli tvrdě bojovat o šanci i více
než deset let. Ale pokud vydržíte a uspějete, máte většinou perspektivu dlouhodobé
a stabilní spolupráce.
Jaké máte výhledy prodejů na rok 2014?
U titanové běloby bychom chtěli profitovat na zvýšení výrobní kapacity a poprvé překonat hranici 5 000 tun. Bude
to záležet v první řadě na tom, jak se
nám podaří vedle tradičních dodávek
uspět s uvedením relativně nových typů
PRETIOX RGLP2 a RG18P. U železitých
pigmentů bychom chtěli dosáhnout minimálně 500 tun.
Chtěl bych na závěr využít této příležitosti a poděkovat všem spolupracovníkům
v Precheze a popřát jim všechno dobré
v novém roce!
V bodování jednotlivců v celkovém
pořadí turnaj skončil v tomto pořadí:
ŽENY
1. RYTÍŘOVÁ DANA
4. ŠÍSTKOVÁ JARMILA
7. MIKULÍKOVÁ EMA
8. RAŠKOVÁ LUDMILA
MUŽI
5. DIVILA JIŘÍ
14. VENCLÍK VOJTĚCH
20. RAŠKA STANISLAV
23. DOLEŽEL JIŘÍ
Podle plánu práce Podniková rada
OS ECHO zorganizovala v měsíci
lednu a na únor připravila převážně
sportování v závislosti na sněhu.
Opět se pojede do Lopušné doliny
na týdenní pobyt a dvakrát bude
zorganizován zájezd na běžky
spojené s lyžováním. Navštívíme
již oblíbené destinace Dolní
Moravu a Kouty nad Desnou.
Veškeré podrobné informace jsou
na nástěnkách v podniku a na
odborových webových stránkách.
Petr Vrána, Jitka Koppová
vizitka:
Fertagra Deutschland GmbH
se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem je jedna z prvních
zahraničních firem Agrofertu, založená v červnu 1995. Zahájila
svou činnost v prosinci 1995. Zabývá se v Německu prodejem
zboží firem Agrofertu i některých jiných.
Hlavní komodity: titanová běloba, železité pigmenty, gumárenské
chemikálie na výrobu pneumatik, plasty – polyetylen, polypropylen.
Obchodní obrat: 10–12 mil. EUR ročně
Počet pracovníků: 2
Zaměstnanci společnosti
PRECHEZA a.s. Přerov
jsou srdečně zváni
na Reprezentační ples, který se
uskuteční 14. 3. 2014 od 20.00 hodin
v Klubu TEPLO Přerov
na Horním náměstí.
K poslechu a tanci hraje RK Band. Hlavními
účinkujícími večera budou ABBA Revival,
a Revival Hany Hegerové. Hosté mohou
strávit večer i poslechem cimbálové muziky.
Bližší informace přineseme na podnikových
nástěnkách. Zájemci se mohou hlásit
u paní Sylvy Lovasové, kl. 2831.
Cena vstupenky 100 Kč
V ceně vstupenky je zahrnuta i večeře.
6
zajímavosti
precheza
www.precheza.cz
leden 2014
Vodní hospodářství
Návrat „vypůjčené“ vody
Foto: SHUTTERSTOCK
Úkolem čistíren odpadních vod (ČOV) je vyčistit použitou znečistěnou vodu a v co
možná nejlepší kvalitě ji vracet zpět do přírody. Dosahované čisticí účinky jsou
velice dobré, což nepochybně výrazně přispívá k dobré kvalitě vody v řekách.
Výrobci, respektive dodavatelé pitné
vody, jsou povinni odvádět od svých
zákazníků odpadní splaškovou vodu.
Společnost Precheza provozuje vodovod
a kanalizaci pro veřejnou potřebu, a proto musí také kanalizaci provozovat dle
příslušného provozního řádu. To znamená provádět pravidelnou údržbu a čištění kanalizační sítě a kontrolovat kvalitu
vypouštěných odpadních vod do městské
kanalizace. K čistění kanalizace se používá sací vůz FEKO 11 a tlakový vůz MK
10 s posádkou. Vlastní rozvod splaškové
a dešťové kanalizace v PRECHEZA a.s. je
tvořen větevnou sítí částečně zaokruhovanou s přípojkami od jednotlivých spotřebitelů. Zajímavostí části kanalizace je, že
pro velkou vzdálenost kanalizačních rozvodů je v části sítě vytvořena tzv. kanalizační spádová střecha. Ta umožňuje přeliv
splaškových a dešťových vod mezi sebou.
Rozvod kanalizace je uložen v zemi. Je
opatřen manipulačními a revizními šachtami. V místech křížení s komunikacemi
je potrubí uloženo v chráničkách. Hlavní
rozvody jsou uloženy podél komunikací
v několika trasách na sebe kolmých. V zásadě je sběr a odvod vod z kanalizační sítě
řešen jako gravitační kanalizační systém
a v menší části jako tlakový potrubní. Komunální odpadní vody jsou striktně odděleny od chemické kanalizace. Sběr a odvod
splaškových vod se tedy realizuje sběrnou
stokou „A“, „B“ a „G“ do sběrného měst-
ského odvaděče „N“. Shybkou pod řekou
Bečvou jsou splaškové a dešťové vody převáděny na levou stranu řeky do městského
přivaděče „A“. A odtud jak z Prechezy, tak
i z Přerova a některých jeho místních částí
jsou odváděny odpadní splaškové a dešťové vody na ČOV, která se nachází asi 3 km
od města Přerova v místní části Henčlov.
Technologie na většině ČOV spočívá
v mechanicko-biologickém čistění. Nejprve jsou v mechanickém stupni odstraněny
hrubé nečistoty v lapáku štěrku a písku
a na česlích. Dále jsou zařazeny lapáky
tuků a následně je mechanický stupeň
ukončen usazovací nádrží. Biologická
linka je složena z nízkozátěžové aktivace.
Směs odpadní vody a biologického kalu je
střídavě vystavována podmínkám, při kterých je zajištěno biologické odstraňování
dusíku. Navíc bývá systém modifikován
pro zvýšené biologické odstraňování fosforu v aerobním reaktoru. Biologický stupeň je zakončen dosazovacími nádržemi.
Vyčištěné vody se vypouští do recipientu
(v případě ČOV Přerov je recipientem
řeka Bečva). Navíc ČOV z kalu získávají
procesem vyhnívání bioplyn, který jímají
v plynojemu a následně ho využívají pro
vyhřívání vyhnívacích nádrží a dále k výrobě elektrické energie. Stabilizovaný kal
se po průchodu vyhnívacím procesem
používá jako surovina pro průmyslové
komposty.
Vypůjčená voda se po vyčištění vrací zpět
do přírody, aby o pár kilometrů dále po
proudu řeky mohla najít další využití, například pro průmyslovou aplikaci.
Břetislav Passinger
Personalistika
Foto: SHUTTERSTOCK
Nový občanský zákoník: 7 změn, které ovlivní vaši rodinu
Nový občanský zákoník
ovlivňuje nejednu oblast
vašeho života. Jak se dotknou
nové zákony vaší rodiny?
1. Svéprávnost
Nový občanský zákoník (OZ) zavádí pojem
„svéprávnost“. Ten nahrazuje dosud užívaný pojem „způsobilost k právním úkonům“.
Svéprávným se stáváte dosažením 18 let
a před dosažením zletilosti také uzavřením
manželství při svolení soudu (po dosažení
16 let). Kromě toho vám může být svéprávnost i přiznána. Pokud nezletilý, kterému je
minimálně 16 let, prokáže, že se sám uživí
a postará se o své záležitosti, může soudu
navrhnout, aby mu přiznal svéprávnost.
Souhlasit musí také zákonný zástupce.
2. Majetkové poměry manželů
Nová úprava OZ umožňuje flexibilnější
uspořádání majetkových poměrů. Kromě
majetkového režimu zákonného a režimu
založeného rozhodnutím soudu tak existuje
i modifikovaný majetkový režim. Na tom
se dohodnou snoubenci nebo manželé ve
smlouvě. Ten může spočívat v režimu oddělených jmění v režimu, který vyhrazuje
vznik společného jmění ke dni zániku manželství nebo v režimu rozšíření či zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu.
3. Příjmení manželů
Ani dřívější ani nová právní úprava neumožňuje ztrojené příjmení. Podle staré
úpravy si snoubenec mohl z dosavadních
dvou příjmení jedno zvolit sám. Podle nového OZ může snoubenec jako připojované
příjmení zvolit jen to první.
Dříve, když si paní Drábková Jenčková
vzala pana Pleskota, mohla se jmenovat
Pleskotová Drábková nebo Pleskotová
Jenčková. Všechna tři příjmení užívat nemohla. Podle nového OZ může snoubenec
jako připojované příjmení zvolit jen to první, takže když si paní Drábková Jenčková
vezme pana Pleskota, bude se jmenovat
Pleskotová Drábková. Všechna tři příjmení
si ani tentokrát ponechat nemůže.
V případě rozvodu podle starého zákoníku
může rozvedený manžel do jednoho měsíce
přijmout zpět své dřívější příjmení nebo
přestat používat společné příjmení vedle
příjmení dřívějšího. Nový OZ tuto lhůtu
prodlužuje na šest měsíců. V případě, že by
měl manžel připojované příjmení, přijme
ho ve tvaru před uzavřením sňatku.
4. Jiný režim placení výživného
Dřívější právní úprava stanovila, že se kromě zvláštních případů platilo výživné vždy
jednou za měsíc. Nová úprava vedle tohoto
pravidla připouští, aby soud rozhodl o výživném i jinak. Plátce a příjemce výživného
se tak budou moci dohodnout i na jiném
režimu.
5. Ochrana rodinného majetku
Nový OZ se nedívá na věci, které běžně
slouží nezbytným životním potřebám ro-
diny, z pohledu právního titulu k těmto
věcem. Proto věci, které patří k obvyklému vybavení domácnosti, přestávají být od
nového roku součástí společného jmění.
Pokud se tedy stane, že například manžel
bez vědomí své manželky prodá ledničku,
může ta se dovolat neplatnosti právního
jednání manžela. Nešlo totiž o věc zanedbatelné hodnoty, a proto k takovému rozhodnutí musí mít i její souhlas.
6. Nový pojem: rodinný závod
Další novinkou je zavedení pojmu „rodinný závod“. V něm pracují členové rodiny
a závod je ve vlastnictví některé z těchto
osob. V zásadních otázkách rodinného
závodu ale rozhodují všichni členové, a to
bez přihlédnutí k míře vlastnictví nebo
spoluvlastnictví.
Příklad: Rodina vlastní vinici. Na pěstování vinné révy, její sklizni, zpracování
a prodeji se podílí všichni členové rodiny. Vinohrad ale vlastní pouze dědeček.
Pokud ten by se rozhodl jej prodat, musí
o tom rozhodnout všichni zúčastnění členové rodiny většinou hlasů. Jedná se totiž
o zdroj obživy celé rodiny. A tak i přesto,
že práva a povinnosti těchto členů rodiny
k rodinnému závodu neupravuje žádná
smlouva, podílejí se tito na provozu závodu i na zisku z něho.
7. Bydlení manželů
Nová právní úprava zavádí také ochranné
ustanovení k bydlení rodiny a upravuje pravidla bydlení rodiny po zániku manželství.
Pokud by se například manžel bez vědomí
své manželky rozhodl, že jako vlastník prodá byt (nebo k bytu zřídí právo, které se
neslučuje s bydlením rodiny), ve kterém žijí
spolu s dětmi, nesmí tak učinit bez písemného souhlasu choti. Výjimkou je případ,
kdy manžel rodině zajistí ve všech ohledem obdobné bydlení, jako je to dosavadní.
Stejně tak pokud mají manželé společné
nájemní právo k bytu, v němž se svými dětmi bydlí, nemůže se manžel rozhodnout
bez písemného souhlasu manželky nájem
ukončit. V opačném případě ta se může
dovolat neplatnosti tohoto jednání.
Zdroj: http://www.mesec.cz/clanky/novy-obcansky-zakonik-7-zmen-ktere-ovlivni-vasi-rodinu/
Alena Okáčová
Moravský ornitologický spolek
Videokanál MOSu pronikl do 124 států a pokořil stotisícovou hranici
Dneska je jiná doba i jiné způsoby představení exponátů. Jedním z fonoménů doby je
prezentace videí na YouTube. Svůj videokanál si zřídil i Moravský ornitologický spolek
- pobočka České společnosti ornitologické
(MOS). Na přelomu roku se na něm objevil
navždy neznámý stotisící návštěvník, což je
dobrý důvod ke krátkému zamyšlení.
Videokanál MOSu je dobře znám i čtenářům Novin Precheza. Odkaz na videa je
pravidelnou součástí článků, které v tomto
periodiku vycházejí. Videokanál MOSu
naleznete na: https://www.youtube.com/
user/MOS1932/videos. První video bylo
vloženo 30. 12. 2011. V době napsání
tohoto příspěvku jich tam bylo již 323.
Většina videí byla pořízena v České republice, ale nalezneme zde i videa pořízena
v Anglii, Nizozemsku, Francii, Švédsku...
Naprostá většina videí zachycuje různé
druhy ptáků, a to od těch nejběžnějších
v různých situacích až po unikátní zálety
velmi vzácných druhů, včetně prvovýskytů některých druhů na našem území.
Dokumentován je i výskyt hmyzu, především motýlů a na videích nalezneme
i některé obojživelníky a savce. Několik
videí zachycuje různé významné akce,
jako například výstavu k 80. výročí založení MOSu, významnou celosvětovou akci
Britský veletrh pro pozorovatele ptactva
(British Birdwatching Fair) nebo návštěvu zástupců MOSu v partnerském městě
Přerova, Cuijku v Nizozemsku.
Videokanál byl koncipován tak, aby mohl
plnit více funkcí najednou. Představuje
rozsáhlou a stále obohacovanou databázi
živočichů, především ptactva. Ta může
sloužit jak pro výuku na různých stupních škol, včetně škol vysokých, tak i pro
amatérskou veřejnost, které umožňuje
určení ptáků, se kterými se setkávají v zahradách nebo na krmítku. Videokanál
je rovněž dokladovou databází výskytu
nebo záletů vzácných druhů a je rovněž
využíván pro vědecké účely. Důsledně
dodržovanou zásadou pro umisťovaná
videa proto je, že u jednotlivých druhů
je mimo českého, vědeckého a anglického
názvu druhu uvedena také lokalita a da-
tum, kdy bylo video natočeno. Odkazy na
videa jsou také součástí tiskových zpráv
MOSu a následně je pro zpravodajství
využívají nejen internetové servery, ale
také televizní stanice.
Informaci o videokanálu přinesl mimo jiné
i proslulý časopis Birdwatching Magazine
v Mekce pozorovatelů ptactva ve Velké Británii. O možnost využití některých videí
požádali pro svůj projekt mapující evropské
zatoulance i ornitologové z Havaje. Videa
byla použita i v dokumentárních filmech ve
Španělsku, Rumunsku a řadě dalších zemí.
Odkazy jsou využivány i u známého projektu Českého rozhlasu Hlas pro tento den.
O tom, že je videokanál MOSu celosvětově
známý, svědčí i statistika návštěvnosti podle zemí. Těch bylo zatím zaznamenáno
124 ze všech obývaných kontinentů: Evropa 42, Asie 40, Afrika 15, Amerika 25
a Austrálie 2. Je zřejmé, že o budoucnost
videokanálu nemusíme mít obavy. Roste
jak počet přispěvatelů, tak i diváků. Co
více si přát?
Adolf Goebel, správce videokanálu MOSu
Foto: Jiří Šafránek
Ti starší si pamatují tradici výstav,
na kterých se pečlivě evidovala návštěvnost, a když se objevil stotisící
nebo ještě jubilejnější návštěvník, byl
odveden stranou, byla mu položena
standardní řada otázek, byl vyfotografován a někdy i nafilmován a nakonec
odměněn nějakým hodnotným darem.
Pak se ještě podepsal do návštěvní
knihy a počítalo se dál.
po práci
www.precheza.cz
leden 2014
precheza
7
Soutěž
relaxace a pohody
Stačí jen správně odpovědět na soutěžní otázky a můžete vyhrát dárkový
poukaz pro dvě osoby. Jediné, co je
potřeba udělat do 10. února, je zaslat
na adresu [email protected] správné odpovědi na tři jednoduché otázky.
Následující den výherce vylosuje Mgr.
Tomáš Světnický, personální ředitel
a.s. PRECHEZA.
pro dva
Vyhrajte prodloužený víkend
v luhačovických lázních!
ZO OS CHO pro Vás připravila ve spolupráci s redakční radou NOVIN
PRECHEZA malou ochutnávku relaxace a pohody v lázeňském Zařízení
Niva Luhačovice. Lázně nabízí rozsáhlý komplex saun, vířivek, teras
s nádherným výhledem do okolní krajiny a dalšími službami.
Připraveny jsou relaxační masáže uvolňující tělo i duši, speciální vinné
koupele a pro milovníky plavání vnitřní bazén se slanou. Lázeňské
zařízení NIVA je již tradičním partnerem společnosti
PRECHEZA, který nabízí kvalitní služby v oblasti lázeňské péče
a ozdravných pobytů pod lékařským dohledem. Nabízí lázeňské pobyty,
rehabilitační pobyty a wellness pobyty pro samoplátce,
léčebné pobyty prostřednictvím zdravotní pojišťovny (komplexní lázně,
příspěvkové lázně) a také firemní akce.
Výhercem soutěže z minulého
čísla novin o rekondiční pobyt
v lázních v Luhačovicích,
se stal Tomáš Navrátil.
Foto: archiv PRECHEZA
3
dny
Foto: SHUTTERSTOCK
Začněte nový rok relaxačním pobytem v Luhačovicích
Soutěžní otázky:
Málokterý návštěvník Luhačovic opustí město bez tradičního suvenýru v podobě
lázeňských oplatků, proto dnešní soutěž zaměříme na firmu zabývající výrobou
a prodejem lázeňských oplatků KARE.
1.
2.
3.
Kdy začala firma
vyrábět oplatky?
Kolik druhů oplatků
v současnosti firma nabízí?
a) 3
b) 13
c) 39
Který druh oplatků zákazníci
nejvíce upřednostňují?
a) oříškové
b) kakaové
c) vanilkové
a) 1989
b) 1992
c) 1999
Cenu vylosoval výrobní ředitel
Marian Bartoš. Výherci blahopřejeme a přejeme příjemný pobyt.
ZO OS ECHO a redakce NOVIN
PRECHEZA.
Foto: Lumír Kadlas
Koníček
Skialpinismus
Zatímco tradiční skialpinismus je volný pohyb povětšinou na lyžích (ale ne výhradně)
a vyhledává ve své extrémní podobě strmé
sjezdy a prvosjezdy, závodní skialpinismus
probíhá na vytyčených trasách, na okruzích, má start a cíl a kombinuje výstupy
a sjezdy. Výstupy mohou být předepsány
na lyžích nebo pěšky s lyžemi na batohu.
Hodnotí se čas.
První skialpinistické túry sahají až ke konci
19. století. Jelikož neexistovaly lanovky, byl
veškerý pohyb na lyžích tenkrát tak trochu
skialpinismus.
Nejlákavějším na skialpinismu jsou bezesporu sjezdy v čerstvém prašanu. Krásný
sjezd si však skialpinista musí zasloužit
většinou fyzicky náročným výstupem na
kopec. To obvykle znamená zakládání
stopy, časté zapadání lyží do sněhu a tím
zvýšená fyzická náročnost při cestě nahoru.
Při pohybu v horském terénu jsou skialpinisté ohrožováni především lavinovým
nebezpečím a pochopitelně i zraněním při
případném pádu. Proto je životně důležité
se před túrou seznámit s aktuální lavinovou
předpovědí pro danou oblast. K základnímu vybavení skialpinisty patří lavinový
vyhledávač (pípák), lopata a lavinová sonda a přilba. Vyhledávač slouží nejen pro
případné vyhledávání zasypaného kolegy,
ale v případě vlastního zasypání lavinou vydává signál, podle kterého jej lze v lavině
nalézt. Lyže jsou lehčí než klasické lyže, širší
a kratší a mají na konci prohlubeninu na
připevnění háčku u stoupacích pásů. Vázání je konstruováno tak, že je při výstupech
pohyblivá pata. Vázání je nastavitelné do
několika poloh pro stoupání a většinou má
brzdu podobnou brzdám na normálních lyžích. Stoupací pásy mají na jedné straně lepící vrstvu, která se přilepí pro chůzi nahoru na skluznici a druhá strana je z materiálu
Foto: Lumír Kadlas
Rádi bychom vás seznámili s netradičním sportem, kterému se věnuje náš
zaměstnanec – inženýr Lumír Kadlas. Co to vlastně je skialpinismus?
Skialpinismus je pohyb na lyžích ve volném horském terénu. Stoupání do kopce
umožňuje speciální vázání a pásy nalepené na skluznici. Dělí se na tradiční
a závodní skialpinismus.
mohér, nebo umělého vlákna a zabraňuje
klouzání po sněhu. Dříve se pásy vyráběly
z tulení kůže a připevňovaly se řemínky.
Pro hodně túr se doporučují i stoupací
železa, tzv. haršajzny, což jsou mačky na
skialpinistické vázání a pomáhají zabránit
uklouznutí lyže v ledové stopě. Tato železa
se nasazují na vázání a hroty se zařezávají
do sněhu a ledu. Skialpové boty se odlišují
od normálních lyžařských bot tím, že mají
vnitřní botu buďto na šněrování, nebo na
suchý zip. Vnější bota je z plastiku, na patě
je mechanismus na přepnutí pohyblivosti
boty na chůzi a sjezd. Další rozdíl oproti
klasické lyžařské botě je v podrážce. Skialpové boty mají podrážku stejnou jako boty
na vysokohorskou turistiku – vibram. Při
některých túrách na jaře se musí vyšlapat
k hranici sněhu pěšky s lyžemi na zádech.
Také se lyže na některých túrách nechávají
kus před vrcholem u tzv. ski-depot a cesta na vrchol pokračuje lehčím lezením po
skalnatém terénu.
Jak dlouho se mu věnuješ?
Po postupném sehnání výzbroje, což koncem 80. let nebylo vůbec snadné i z finančního hlediska, bych svůj počátek datoval
někdy do roku 1990. Když bych to však vzal
od základů, tak mé skialpinistické počátky
sahají někdy do roku 1982, kdy jsem spolu
s kamarády sjel lesem beskydský Smrk na
značně zkrácených (původně zlomených)
lyžích značky Sulov a s vázáním Kandahár.
Kde všude jsi byl?
První skialpinistické tréninkové kroky jsem
udělal v Jeseníkách kolem Pradědu. Před
vyzkoušením alpských terénů bylo nutné
se naučit zacházet se vším, co je k tomu
potřeba a hlavně jak se chovat ve strmém
terénu ať již při výstupu nebo při sjezdu.
Samozřejmě jsem spolu s kamarády vyzkoušel něco ve Vysokých Tatrách a pak to
byly a snad ještě budou Alpy, ať už rakouské
nebo švýcarské.
Co tě na něm přitahuje?
Fantastické na tom je, že člověk stoupá od
horské chaty nádherným tichým zasněženým údolím až na vrcholky skalnatých
štítů. Když se k tomu přidá modrá obloha
zalitá Sluncem, pak už není co dodat. Snad
jen sjezd v prašanu, což k jaru, kdy obvykle
jezdíme do Alp, nebývá pravidlem. Párkrát
se podařilo po výstupu na vrchol na opačné
straně shlédnout shora hemžení lyžařů ve
známých lyžařských střediscích, jako například ve Stubaiských Alpách. To jsme byli
vždy rádi, že tam nemusíme být. Pak je taky
nádherné si dát před prosluněnou chatou
po celodenním pocení pár chutných pivek.
Tvůj největší zážitek?
Asi můj nejdramatičtější zážitek byl na naší
první alpské akci v dubnu 1993, kdy jsme
chtěli dobýt s pomocí lyží druhý nejvyšší
vrchol Alp Monte Rosu. Počasí nám nepřálo, ale protože jsme byli „nažhavení“, vydali
jsme se do docela hustého sněžení. Dopadlo to tak, jak to mělo dopadnout – málem
jsme zabloudili a ve výšce okolo 3800 m
jsme se nakonec otočili. Bílá tma nás dostala, kluci, kteří neměli nasazené sjezdařské
brýle byli druhý den téměř slepí a někteří se na rovné pláni vrhali na zem a řvali:
„Laviná!!“. Bílá tma oblbla mozek a i mně
se chvílemi zdálo, že mi sníh pod nohama
ujíždí. Podařilo se mi dokonce v jednom
malém žlabu pod sebou uvolnit malou prachovou lavinu. Nakonec to dobře dopadlo,
jeden náš kamarád má snad v hlavě kompas
a dovedl nás na chatu.
Nejpříjemnější zážitek jsem měl při výstupu ve Stubaiských Alpách, kde jsme sjížděli
z výšky asi 3 200 m nádherným prašanem
za modré oblohy plné Slunce. A pak to parádní pivo na chatě…
Co bys poradil „potenciálním“ zájemcům
o provozování tohoto sportu?
Určitě dobrým předpokladem je být dobrým sjezdařem a mít dobrou fyzickou
kondici. Základní skitouring lze provádět
i na našich tuzemských horách, Jeseníkách,
Beskydech a Krkonoších. V Krkonoších
jsou dokonce oficiálně otevřeny některé
terény pro skialpinismus.
Vybavení na skialpinismus je však nákladnější než pro klasický sjezd. Lyže, vázání
i boty stojí každé okolo 10 000 korun, dále
jsou nutné kvalitní teleskopické hole tj.
2 500 korun, nutná je i přilba a povinností
je tzv. lavinový set, tedy vyhledávač, lopata
a lavinová sonda, což je dalších 15 000 korun. Ve výprodejích se dá vybavení sehnat
i za 50 % ceny.
Skialpinismus v Česku zastřešuje Český
horolezecký svaz.
Existují i nějaké závody, jaká jsou pravidla?
Citace z webu Českého horolezeckého svazu, sekce skialpinismus:
Soutěžní skialpinismus zahrnuje několik
disciplín: Závod družstev: Závod dvojic na trati
v terénu - výstup a sjezd. Kvůli náročnosti není tato disciplína určena juniorským
kategoriím.
Závod jednotlivců: závod na trati v terénu - výstup a sjezd. Závod je určen všem
kategoriím.
Vertical: Závod jednotlivců na tratích na
sjezdovkách nebo v terénu - pouze výstup
do kopce. Závod je určen všem kategoriím.
Sprint: Závod jednotlivců na krátké trati
- sjezd a výstup. Jedná se o spíše vložený
závod pro pobavení diváků při vrcholných
závodech. Závod je určen všem kategoriím. Rellays (štafeta): Závod družstev, obdoba
sprintu. Závod je určen všem kategoriím.
Dana Lehnertová
8
precheza a my
precheza
www.precheza.cz
leden 2014
Rozhovor
My se ptáme, management odpovídá
Jsme na začátku nového roku a tak si pro vás redakční rada připravila krátký rozhovor s vedením společnosti a.s. PRECHEZA. Zeptali jsme se nejen na jejich
plány, hodnocení a koníčky, ale také např. kdo jim udělal v poslední době radost? Tak doufejme, že tento rozhovor udělá radost našim čtenářům.
Ivo Hanáček
V Precheze působíte bezmála 2,5 roku,
jak hodnotíte svůj dosavadní čas strávený
v našem podniku?
Velmi kladně – zase jsem se něco nového
naučil a práce mě baví. Bohužel jen ten čas
ubíhá hrozně rychle. Musím přiznat, že jsem
do Prechezy nastupoval s mírnými obavami.
Našel jsem zde však skvělý tým spolupracovníků, provedli jsme společně pár změn
a bylo po obavách. Dobré fungování firmy
závisí na kvalitních zaměstnancích. A to
Precheza má. Začínal jsem v období končící
konjunktury, ta však postupně přecházela
do stále probíhající krize. Takové okamžiky
jsou nejlepší školou života a testem odolnosti
firmy. Znovu jsem si ověřil, že v době krize
je třeba pracovat s daleko vyšším nasazením,
než když se všechno daří. Rád bych věřil, že
to nejhorší už máme za sebou a s našim
společným přispěním už se situace bude jen
zlepšovat. No uvidíme.
Dokážete vypnout, aniž byste musel myslet
na své pracovní povinnosti? Jakému typu
relaxace se věnujete ve svém volném čase?
S tím vypínáním je to velmi složité, zvláště
v době počítačů a mobilních telefonů. Letos
se mi to moc nedařilo, ale o to větší mám plány do budoucna. Chystám se omezit časově
náročné aktivity v komunální politice tak,
abych získal víc času pro sebe, pro rodinu
a pro přátele. Neustále bojuju o každou chvilku, kterou mohu strávit v jejich společnosti,
nejlépe někde na čerstvém vzduchu. Nejraději se toulám po kopcích na kole, nebo na
běžkách. A když to podmínky nedovolují,
tak klidně vyrazím pěšky nebo na synově
motorce. Trávím mnoho času v kanceláři
nebo za volantem auta, a tak vítám jakoukoliv fyzickou aktivitu, třeba i práci na zahradě.
Kdo a čím vám v poslední době udělal
radost?
Já se dokážu radovat z maličkostí a tak je
těžko vybrat něco konkrétního. Z profesního hlediska jsou to asi kladné hospodářské
výsledky, které jsme dosáhli navzdory problémům a probíhající krizi v oboru.
Oldřich Konečný
Jste spokojen s hospodářským výsledkem
Prechezy za rok 2013? Jak hodnotíte loňský rok?
Očekávané hospodářské výsledky roku 2013
považuji s ohledem na složité externí a interní podmínky za solidní. Z externích podmínek je potřeba vzít v úvahu už jeden a půl
roku trvající krizi na trhu titanové běloby,
v důsledku které i někteří významní výrobci
titanové běloby avizují jen minimální zisk
či dokonce ztrátu. Pokud jde o interní podmínky, bylo letošní hospodaření ovlivněno
plánovanou výrobní odstávkou, při které
byly realizovány důležité rozvojové investice. To se projevilo nižšími výkony a vyššími
náklady na údržbu. Bohužel další omezení
výroby nastalo v důsledku nepříliš vydařeného nájezdu po rekonstrukci výrobny kyseliny
sírové.
Přes výše uvedené nepříznivé faktory očekávám v roce 2013 dosažení asi 8% rentability
z tržeb. Domnívám se, že ve srovnání s ostatními výrobci to bude velmi dobrý výsledek.
Současně doufám, že realizovanými investicemi jsme si vytvořili prostor k tomu, aby
díky vyšším výkonům a snížení nákladovosti
byla rentabilita v roce 2014 významně vyšší.
Nastanou nějaké zásadní změny na ekonomickém úseku Prechezy v roce 2014?
Předchozí roky se vyznačovaly relativně velkou frekvencí personálních i organizačních
změn s dopadem na činnost ekonomického
úseku, proto bych si přál, aby rok 2014 byl
spíše rokem stabilizačním.
Čekají nás některé personální obměny v souvislosti s odchodem pracovníků na mateřskou dovolenou a do starobního důchodu.
Asi nejviditelnější změnou v této souvislosti
je nástup pana Ing. Pavla Suchého od 2. 1.
2014, který nahradí Mgr. Zdeňka Vosáhla
na pozici vedoucího Informatiky. Z hlediska hlavních úkolů bude rok 2014 pro ekonomický úsek především rokem zavádění
mezinárodních účetních standardů IFRS.
Důraz bude rovněž kladen na zefektivnění
kontrolních činností. Kdo a čím vám v poslední době udělal
radost?
Koncem loňského roku mi udělala radost
ČNB, která intervenovala ve prospěch oslabení české koruny. Jsem si vědom, že z hlediska makroekonomického se jedná o krok,
který může být vnímán různě. Exportně
orientované Precheze to nicméně umožní
(byť částečně a dočasně) zvýšit konkurenceschopnost, což je v době krize a stagnace
trhu velmi pozitivní signál.
Marian Bartoš
Jaké jsou klíčové úkoly úseku komerčního
ředitele pro rok 2014?
Na základě provedených investic v loňském
roce bude v letošním roce zvýšena výroba
titanové běloby o sedm tisíc tun. Klíčovým
úkolem komerčního úseku tohoto roku
bude zajistit prodej veškeré produkce titanové běloby co nejvíce efektivně, to znamená najít takové zákazníky pro naše výrobky,
kteří akceptují co nejvyšší cenu. Nelehkým
úkolem bude rovněž udržení prodejů železitých pigmentů na úrovni roku 2013 a zajištění zvýšení prodeje Monosalu o další tři
tisíce tun. Věřím, že kolektiv komerčního
úseku v úzké spolupráci s úsekem výrobním
a ostatními, marketingovou práci, kterou
jsme začali v loňském roce ve všech oblastech prodeje, úspěšně zrealizuje. Čeká naše obchodníky v roce 2014 dobývání nových teritorií?
Dobývání teritorií snad ani ne, protože
v současné době dodáváme na všechny kontinenty kromě Antarktidy. Ale jednotlivé
výzvy k prvním dodávkám do některých
zemí existují. Hlavní bude udržet stávající
zákazníky, zvýšit dodávky nejefektivnějších
druhů a rovněž budeme usilovat o vstup na
náročný japonský trh a pokračovat v prvních dodávkách do Austrálie.
Kdo a čím vám v poslední době udělal
radost?
Radostí, byť i těch sebemenších si má
člověk užívat co nejvíce a nejlépe každodenně. Mám radost z toho, když jsou lidé
v mém okolí zdraví, spokojení, veselí a těší
se z každodenních radostných maličkostí,
které život přináší.
Tomáš Světnický
Jedním z mnoha skloňovaných slov na
konci roku je slůvko předsevzetí. Zazní
nějaká předsevzetí pro rok 2014 za úsek
personálního ředitele?
Já osobně si svá předsevzetí (pokud je vůbec
stanovuji) nespojuji s Novým rokem. Spíše
je vnímám jako určitá konkrétní rozhodnutí
v průběhu celého kalendářního roku. Pokud
bych měl hovořit za celý personální úsek,
je to příliš velké sousto na to, abych stanovoval nějaká konkrétní předsevzetí, vždyť
bych vlastně hovořil za všechny zaměstnance společnosti, nebo jsou všichni „moji
pacoši“, jak uvádí jedna okřídlená replika
ze známého filmu. Spíše budu tedy hovořit o přáních. Přál bych si, aby v roce 2014
probíhala komunikace mezi mými kolegy
z personálního útvaru a z hospodářských
služeb na straně jedné a ostatními spolupracovníky na straně druhé minimálně na
stejné úrovni, jako v roce předešlém. Dále
bych si přál, abychom byli pochopeni nejen
jako složka servisní, tedy plnit funkci dodavatele určitých služeb. Ano, jistě, to je náš
hlavní úkol. Na druhé straně by nemělo být
opomenuta skutečnost, že naším posláním
je rovněž dohlížet nad efektivním nasazováním zaměstnanců na pracovní pozice co
do kvality i počtu ve smyslu personálního
řízení. Kolegové z hospodářských služeb
zase musí dohlížet nad účelným čerpáním
prostředků při údržbě našeho rozlehlého
areálu. A rozhodně bych si přál, aby se našla
řada příležitosti ke zlepšení naší činnosti, a já
věřím že je najdeme.
Rok 2014 je významným mezníkem v historii Prechezy. Plánujete u příležitosti
120. výročí založení společnosti nějaké
akce pro naše zaměstnance, spoluobčany
a zákazníky?
PRECHEZA je významnou firmou a obchodním partnerem v přerovském regionu
po dlouhá desetiletí a 120. výročí založení
vnímáme jako jedinečnou možnost připomenout svým sousedům, občanům
a partnerům, že jsme tady v přerovském
regionu byli a budeme v dobách dobrých
i zlých a že naše působení v tomto kontextu je veskrze pozitivní a rádi bychom,
aby takhle bylo i vnímáno. Nechceme být
nijak pompézní a pod světlem ohňostrojů
vystavovat své výdobytky. Plánujeme spíše
akce pro zaměstnance, okolní veřejnost
i své zákazníky, které mají říci všem, že
jsme jako firma „ušli“ za těch 120 let obrovský kus cesty. Fungujeme dnes jako
moderní špičkově řízený podnik, jsme
seriózním partnerem v obchodních vztazích a stavíme se k našemu bytí v Přerově
s vůlí dobrého souseda. Mám-li být konkrétní, chystáme den otevřených dveří pro
širokou veřejnost, budeme organizovat zaměstnanecký den pro naše spolupracovníky,
chystáme ve spolupráci s krajským archivem
v Olomouci jednoduchou výstavu s použitím dobových artefaktů jako jsou plakety,
mince, dobové dokumenty vztahujících se
k historii PRECHEZY. Připravujeme výroční ples, na kterém bychom rádi viděli maximum spolupracovníků ze všech provozů
a nastartovali tak dlouhodobou tradici každoročního pořádání této společenské akce.
I u ostatních letošních plánovaných aktivit
bude zřejmá červená nit tohoto našeho
slavného výročí. Mám na mysli například
zákaznické dny PRECHEZY, sportovní
den, dlouhodobě oblíbená CYKLOTOUR,
turistické větrání plic, nebo překvapení
letošního roku – cyklozávod kolem areálu
PRECHEZY pro účastníky z řad zaměstnanců, rodinných příslušníků a přátel. Za hodně důležité považujeme i setkání bývalých
zaměstnanců, kteří jsou dnes ve starobním
důchodu a kteří jsou autentickými pamětníky nedávných dob minulých. Jednoduše
řečeno, tento výčet akcí není úplný a bude
toho letos opravdu hodně.
Kdo a čím vám v poslední době udělal
radost?
Jsem pozitivně naladěný člověk a důvodů
k radosti mi v poslední době poskytli (až
na výjimky) kolegové i rodinní příslušníci.
Budu tedy trochu sobecký a zaměřím se na
vlastní rodinu. Největší radost mi udělal můj
sedmiletý syneček. Jednak jsem od něj na
Vánoce obdržel krásný jím vlastnoručně
vyrobený dárek. A navíc se mu podařilo
vsítit dva góly do branky soupeře na větším
žákovském fotbalovém turnaji na Slovensku,
přestože ještě zatím není žádný přeborník
v kopané.
Josef Winter
Rok 2013 byl z pohledu investice S1/T1
klíčový, na jaké další zásadní investice do
výroby se můžeme těšit v roce 2014?
Trvale udržitelný rozvoj Prechezy je podmíněn a spojen s investicemi.
V roce 2014 to budou mimo jiné nová výrobní linka Monosalu, včetně skladu, sulfacidový reaktor, mokrý mlýn a chlazení
hydrolyzátu ve výrobně titanové běloby.
Mnozí jistě ví, že jste zapáleným včelařem.
Jak se daří skloubit včelařství a role manažera? (Nejsou nástroje na řízení včelstev
a lidí obdobné?)
Včelí společenství, včely ve stejné podobě
jako v současnosti, o která pečují včelaři až
v posledních několika stoletích, jsou zde
už více jak 50 milionů let. Za tu dobu se
podnebí a jeho vlivem rostlinstvo na naší
planetě mnohokrát významně změnilo
a včelaři pozorují tyto změny i nyní.
Rolí manažera je dosáhnout žádoucích
výsledků vzděláváním, tradicemi, osobním příkladem, taktickými a strategickými postupy a dovednostmi v oblasti řízení
a komunikace; manažerských praktik je 250
až 300.
Včely jsou chovány, lidé jsou řízeni, manažováni – rozdíl je snad dosti zřetelný.
Kdo a čím vám v poslední době udělal
radost?
Mnoho lidí, zvláště syn.
Celý neformální tým S1T1 svým úsilím
a neutuchajícím entuziasmem.
Pavel Valášek
Prechezu všichni vnímáme jako perspektivní podnik, jaké výzvy má před sebou
výroba pro rok 2014?
Na tuto otázku existuje relativně velmi krátká odpověď „ Zajistit výrobu všech našich
výrobků v požadovaném objemu a kvalitě“.
Jenže všichni, co si právě teď čtou tyto řádky, moc dobře vědí, že bez jejich přičinění
to jsou jen plané řeči. Jsem však přesvědčen
o tom, že pro přijetí této výzvy máme vytvořené podmínky, a nic tedy nebrání se s touto
výzvou náležitě vypořádat.
Dokážete krátce porovnat Prechezu (technický stav provozů) s hlavními světovými
konkurenty?
Upřímně řečeno neexistují ukazatele na
základě, kterých by se dal porovnat technický stav jednotlivých provozů s konkurencí. Každý výrobní provoz má své
„technicky vyspělejší“ a „méně technicky
vyspělé“ části. Vnímám však jako důležité
to, že naše výrobky PRETIOX jsou konkurenceschopné i vyspělejším chloridovým
technologiím. A abychom si tuto konkurenceschopnost udrželi, je nezbytně nutné
mít „méně technicky vyspělých“ částí co
nejméně. Stejně jak v životě, tak i v tomto
případě platí přísloví „Kdo chvíli stál, již
stojí opodál“.
Kdo a čím vám v poslední době udělal
radost?
Mé děti, svou bezelstnou radostí během
příjemně strávených vánočních svátků.
Redakční rada děkuje všem pánům za rozhovor a přeje v novém roce jen to nejlepší.
Foto: archiv PRECHEZA
TIRÁŽ
NOVINY PRECHEZA | Noviny zaměstnanců PRECHEZA a.s. Přerov | Vydavatel: PRECHEZA a.s. Přerov | Evidenční číslo: MK ČR E 12616 | NEPRODEJNÉ | Redakční rada: Adolf Goebel, Marek Konečný, Dana
Lehnertová, Tomáš Navrátil, Alena Okáčová, Ludvík Prášil, Tomáš Příkopa, Jan Přikryl, Pavel Šnejdrla, Jiří Valenta | Šéfredaktorka: Jitka Koppová | Adresa redakce: NOVINY PRECHEZA, nábřeží Dr. E. Beneše 1170/24,
750 02 Přerov | Telefon: +420 581 253 848 | E-mail: [email protected]

Podobné dokumenty