Spouštění cizích programů z Účta - Zet-Ro-Zet

Komentáře

Transkript

Spouštění cizích programů z Účta - Zet-Ro-Zet
PRÁCE S PDF/XFDF a XML SOUBORY
Modul pro ÚČTO 2016
MODUL 54
Vážení zákazníci,
děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul „Práce s PDF sestavami Účta” pro Účto 2016.
Zdeněk Truněček
Kontakt
SÍDLO FIRMY:
Zdeněk Truněček
Pod Táborským vrchem 564
407 22 BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
telefon:
412 587 627, 602 464 416
fax, záznamník: 412 587 628
fax:
412 587 628
e-maily:
[email protected]; [email protected];
[email protected]
internet:
www.zetrozet.com; www.zetrozet.biz;
www.trunecek.cz
2
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MODULU
1.1 ANOTACE
Po nainstalování se modul stává součástí Účta. Spouští se z nabídky Ostatní / Vlastní programy / Programy jiných autorů nebo z kterékoli editace AltF5 / Spouštění
PDF sestav [54].
Modul Spouštění PDF-sestav slouží ke spouštění XFDF souborů a dalších samostatně spustitelných programů, aniž by bylo nutno ukončit práci s programem Účto. Lze
spouštět v podstatě jakýkoli program, který je spustitelný mimo Účto.
1.2 LICENČNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Licenční a záruční podmínky používání programu navazují na licenční a záruční
podmínky používání programu Účto 2016. Program Účto 2016 uvádí v tabulce registrační číslo, název firmy (nebo jméno) a úplnou adresu oprávněného uživatele programu Účto 2016 firmy Tichý & spol.
Program nelze použít k jiné verzi programu Účto, než pro kterou je určen. V případě, že uživatel použije program k nastavení jiné verze Účta, přebírá plnou zodpovědnost za chybné fungování programu Účto 2016 a za případné zničení nebo poškození
dat.
Pořídili jste si program u firmy Zet-Ro-Zet? Pokud jste si program objednali přímo u
nás, převzali jsme adresní údaje o majiteli licence z údajů objednávky.
Koupili jste program od zprostředkovatele? Pokud Vám byl program dodán zprostředkovatelem, je zprostředkovatel zodpovědný za uvedení správných údajů o adrese.
Použitím modulu „Spouštění PDF/XFDF/XDP a XML sestav z
Účta” vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami:
(1) Autorská práva k modulu „Spouštění PDF/XFDF/XDP a XML sestav z Účta”
(dále jen „program”) patří firmě Zdeněk Truněček, Zet-Ro-Zet (dále jen „výrobce”), a
jsou chráněna zákonem. Výrobce poskytuje uživateli právo k užívání programu na
jednom počítači. Další licence poskytne výrobce za sníženou cenu.
(2) Pokud byl program objednán přímo u výrobce, je podmínka registrace splněna
vyplněním objednávky. Pokud byl program dodán prostřednictvím zprostředkovatele,
je uživatel zaregistrován zprostředkovatelem.
(3) Registrovaný uživatel má nárok na bezplatnou poradenskou službu telefonicky,
dopisem, faxem nebo elektronickou poštou a na zasílání nabídek a informací o nových
verzích programu.
(4) Uživatel nesmí kopírovat program (kromě záložní kopie pro vlastní potřebu) ani
jeho dokumentaci. Uživatel nesmí program poskytnout třetí osobě s výjimkou převodu
licenčních práv se souhlasem výrobce.
(5) Uživatel nesmí v programu provádět změny s výjimkou úprav vymezených v
programové dokumentaci (změny parametrů, varianty tiskových sestav, vlastní doplňkové podprogramy).
(6) Výrobce ručí za to, že program pracuje v souladu s dokumentací a že obsah doÚČTO 2016  Práce s PDF/XFDF/XDP a XML sestavami Účta
3
dávky je úplný a bez vad.
(7) Záruční doba je šest měsíců od data prodeje. Vadné distribuční diskety nebo příručky v této lhůtě vymění výrobce zdarma za bezvadné.
(8) Výrobce neručí za škody vzniklé při užívání programu, zejména za škody způsobené vadami počítače a jeho vybavením, chybnou obsluhou, nesprávným použitím
programu nebo nesprávnou interpretací jeho výsledků. Jakákoli jiná odpovědnost
výrobce je omezena výší kupní ceny programu.
(9) Podmínkou vzniku nároku na splnění záručních podmínek je řádná registrace
uživatele podle bodu (2).
1.3 DODÁVKA NA CD
Pokud jste zakoupili program na CD, jsou na něm umístěny i další programy firmy
Zdeněk Truněček - Zet-Ro-Zet, případně i programy dalších autorů. Právo užívání
Vám vzniká pouze k programům, které jste zakoupili (a uhradili).
1.4 LICENČNÍ ŠTÍTEK MODULU
Licenční štítek je písemným dokladem obsahujícím údaje nutné při instalaci případně spuštění programu.
Zadání údajů z licenčního štítku je programem vyžadováno při každé „prvoinstalaci”
a může být vyžadováno i při aktualizaci programu. Proto licenční štítek pečlivě uschovejte.
4
2. INSTALACE MODULU
Po nainstalování modulu dojde k nevratné změně katalogu Účta. Změněný katalog
úlohy nemá v případě modulu "Spouštění PDF/XFDF/XDP a XML sestav z Účta" vliv
na obnovu dat z kopií vytvořených před instalací modulu.
2.1 INSTALACE SOUBORU STAŽENÉHO Z INTERNETU
Na internetových stránkách jsou v kapitole „Stáhněte si” umisťovány v průběhu roku aktualizace (update) jednotlivých modulů. Z důvodu minimalizace velikosti a tím i
doby stahování jsou všechny soubory nutné k instalaci modulu zkomprimovány do
jednoho samorozbalovacího souboru.
Přímo v modulu je na úrovni volby „Nápověda modulu“ umístěna volba „Modul XX
na internetu“. Z této volby lze přímo otevřít www-stránky firmy i spustit aktualizaci
modulu. Současně se na 23. řádku obrazovky zobrazí údaje o aktualizaci modulu,
kterou máte nainstalovanou.
Možnost přístupu na www-stránky z internetového prohlížeče a následné stažení
ÚČTO 2016  Práce s PDF/XFDF/XDP a XML sestavami Účta
5
modulu je zachována pro případy, je-li Účto v počítači nepřipojeném k internetu.
Připojujete-li se k internetu z počítače, ve kterém máte Účto, můžete si vybrat, zda
zahájíte instalaci přímo z www-stránek nebo soubor napřed stáhnete do počítače a
následně budete instalovat.
Máte-li Účto na počítači s operačním systémem DOS nebo Windows 3.x, je nutné
vyžádat si modul s DOS-instalátorem.
2.2 INSTALACE Z DOS INSTALÁTORU
Modul se instaluje z diskety, resp. je možné jej instalovat z pevného disku, pokud
instalační soubory zkopírujete do instalačního adresáře.
6
Instalaci spustíte z diskety (z instalačního adresáře) příkazem „PDFSES” případně
„PDFSES.EXE“. Dále v instalaci postupujte podle instrukcí uvedených v dialogových oknech.
V dialogovém okně se objeví výzva k zadání cílového adresáře, například:
C:\UCTO2016. Po jeho zadání instalační program zkontroluje existenci potřebných
souborů a rozbalí instalační balík.
Je-li modul instalován poprvé a v případě, že instalační soubor chybí nebo je poškozen, nabídne instalátor k přečtení licenční podmínky a po <Esc> vyžaduje souhlas.
Souhlasíte-li s licenčními podmínkami, nabídne instalátor výběr způsobu instalace.
Při instalaci do ostré verze Účta je možnost výběru potlačena, protože v ostré verzi
Účta je demoverze modulu nefunkční.
ÚČTO 2016  Práce s PDF/XFDF/XDP a XML sestavami Účta
7
Následně se zobrazí formulář pro zadání údajů z licenčního štítku.
V dalším okně se objeví výzva k pokračování instalace:
„Pokračovat v instalaci připojením modulu k Účtu?”
Ne: instalace je ukončena a program je uveden do původního stavu.
Ano: instalace pokračuje.
Po dokončení instalace se objeví hlášení o úspěšné instalaci.
8
2.3 INSTALACE Z CD
Instalační CD obsahuje spouštěcí programy, jejichž spuštěním si otevřete strukturu
jednotlivých nabídek. Vyhledáním příslušné nabídky a jejím potvrzením dojde ke
spuštění instalačního programu. Další průběh instalace je popsán v kapitole 2.2.1
Instalace z disket, z pevného disku.
Pokud z jakýchkoli důvodů nedojde ke spuštění instalátoru, lze na CD vyhledat adresář „... \ ZETROZET \ MODULY \ PDFSES” přepnout se do tohoto adresáře a dále
postupovat podle kapitoly 2.1.
2.4 KONTROLY A PROBLÉMY PŘI INSTALACI
V případě chybného zadání adresáře, nebo chybějícího programu Účto 2016 se objeví chybové hlášení:
„Zvolený adresář neobsahuje program UCTO2016, pokračování instalace nemá
smysl. Zopakujte se správně zadanou cestou k programu Účto 2016.”
a instalace je ukončena. Stejné hlášení se objeví i v případě, že Účto, do něhož se
pokoušíte instalovat je spuštěno.
Instalaci proveďte důsledně na všech pracovních stanicích s Účtem, jinak může nastat situace, že všechny stanice nebudou kontrolovány a omezení nebude fungovat.
Pokud instalujete několik modulů současně, dodržujte jejich pořadí, které je u modulů Zet-Ro-Zet z důvodů rychlejší orientace vyznačeno v názvu. Tím zajistíte shodu
katalogu úlohy na všech pracovních stanicích.
2.5 OPAKOVÁNÍ INSTALACE, UPDATE, UPGRADE
Pokud opakujete instalaci, obdrželi jste nebo stáhli z internetu pozměněný (opravený) modul, postupujte jako při instalaci nového modulu.
Při instalaci se v dialogovém okně může objevit hlášení:
„MODULxx.PRO existuje …. Zrušit instalaci? A (N)”
ÚČTO 2016  Práce s PDF/XFDF/XDP a XML sestavami Účta
9
Ano: instalace je ukončena a pracovní soubory nakopírované do adresáře Účta smazány.
Ne: instalace pokračuje.
Hlášení je ochranou proti automatickému přepsání existujícího modulu. Má tedy význam zejména při první instalaci jako ochrana před přepsáním modulu jiného autora,
který použil shodné označení modulu.
2.5 INSTALACE DO ZAVIROVANÉHO POČÍTAČE
DOS - Instalační program slouží jako spolehlivý „lapač virů”, neboť soubor
PDFSES.EXE má název souboru určeného k instalaci (v našem případě
PDFSES54.ZET) zapsaný na vlastním konci, kde si jej umí přečíst.
Po spuštění programu PDFSES.EXE virus pozná, že instalátor bude číst údaje ze
svého vlastního konce, a pokusí se toho využít k dalšímu šíření.
Připojí-li se na konec instalátoru virus, instalační program nenajde název souboru
určeného k instalaci a začne na disketě hledat soubor PDFSES1.PAK.
Soubor s tímto jménem na instalační disketě není, a proto se na obrazovce se objeví
hlášení
„PDFSES1.PAK nenalezen”.
Je-li na disketě skutečně umístěn soubor PDFSES54.ZET a instalátor hlásí
„PDFSES1.PAK nenalezen”, lze s téměř 100% jistotou předpokládat, že je v počítači
virus.
10
3. OBSLUHA MODULU
Modul je součástí Účta a spustí se z nabídky Ostatní / Vlastní programy / Programy
jiných autorů / Spouštění PDF-sestav z Účta 54.
Druhou možností je spuštění z volby „Kalkulačky“ buď z menu „Ostatní / Kalkulačky“ nebo z kterékoliv editace v Účtu po stisku AltF5.
Ovládání modulu je řešeno tak, aby se shodovalo s ovládáním programu Účto.
ÚČTO 2016  Práce s PDF/XFDF/XDP a XML sestavami Účta
11
V parametrech modulu lze nastavit vytváření datových souborů XFDF nebo XDP
také v adresáři (složce) firmy, kterou právě účtujete, nejen v adresáři „{PDFx}“, ve
kterém soubor vytváří Účto.
XFDF datové soubory nelze volně kopírovat mezi adresářem „{PDFx}“ a adresářem
umístěným v datech účtované firmy. Chcete-li zkopírovat soubor z adresáře „{PDFx}“
do adresáře v účtované firmě, je třeba do adresáře v účtované firmě současně zkopírovat i příslušný formulář (soubor s koncovkou PDF).
12
3.1 SPOUŠTĚNÍ PDF-SESTAV
Po spuštění volby „Spouštění PDF-sestav“ načte modul pomocí Vašeho operačního
systému (nejčastěji některá z verzí Windows) seznam všech souborů z adresářů
{PDF1}, {PDF2}, {PDF3} a z adresářů všech účtovaných firem. Z načtených souborů
vybere a zobrazí všechny datové soubory pro PDF-formuláře, které byly Účtem vytvořeny.
Obdobným způsobem, jako s formuláři PDF a jejich dat ve formátech XFDF, FDF
nebo XDP lze pracovat i s Účtem vytvořenými XML soubory. PDF formuláře zdravotních pojišťoven jsou v Účtu umístěny odděleně od ostatních PDF, proto bylo zvoleno oddělené umístění i v modulu.
ÚČTO 2016  Práce s PDF/XFDF/XDP a XML sestavami Účta
13
Je-li účtovaných firem s XFDF-soubory málo, zobrazí se obvyklé menu s jednotlivými volbami. Je-li účtovaných firem s XFDF soubory více než 20, provádíte výběr
příslušné firmy ze seznamu.
V menu i při výběru ze souboru se zobrazuje počet souborů XFDF v příslušné skupině. Potvrzením příslušné skupiny klávesou Enter zobrazíte seznam všech XFDFsouborů v daném umístění.
14
V tomto seznamu se lze pohybovat nahoru dolů a pomocí klávesy Enter spustit prohlížeč PDF souborů (nejčastěji Adobe Reader) a vybraná data zobrazit.
V adresáři „{PDF2}“ vytváří Účto pro každý formulář pouze jeden datový soubor,
přepisuje se datový soubor vytvořený dříve. Aby byl předchozí datový soubor zachován, je nutné včas datový soubor přejmenovat. Název musí splňovat konvence Windows (Vašeho operačního systému). V případě, že použijete znaky v operačním systému nepovolené, modul se pokusí o přejmenování, případný neúspěch oznámí a ponechá původní název souboru.
V seznamu XFDF (PDF) je možno PDF-sestavy i soubory XFDF mazat pomocí CtrlY. Přitom dochází k fyzickému smazání souboru na disku počítače. Soubory
ÚČTO 2016  Práce s PDF/XFDF/XDP a XML sestavami Účta
15
nepostradatelné pro fungování PDF-tiskopisů Účta jsou chráněny před smazáním i
přejmenováním.
3.2 TVORBA DAT PRO PDF - FORMULÁŘE
Při tvorbě XFDF-datových souborů pro PDF napřed formulář vytvoří a zobrazí
Účto a následně modul uloží formulář se stejnými daty do právě účtované firmy.
Při ukládání modul předem zkontroluje, zda v účtované firmě soubor stejného jména
existuje a pokud ano, nabídne uživateli možnost zadání nového jména pro ukládaný
soubor nebo přepsání původního souboru.
16
Stejný postup, který je zde znázorněn na formuláři silniční daně, lze použít pro jednotlivá přiznání DPH nebo pro jednotlivé výstupy měsíčních mezd a mít uchovánu
datovou podobu všech PDF-tiskopisů tak, jak byla vytvořena.
Názvy souborů, které už byly v účtované firmě použity, se zobrazí po stisku F7 nebo
ShiftF7.
ÚČTO 2016  Práce s PDF/XFDF/XDP a XML sestavami Účta
17
Kvůli nestejnému kódování češtiny v Účtu a v operačním systému je doporučeno
nepoužívat v názvech souborů diakritiku.
Systém nedokáže do názvu souboru použít znaky otazník (?), zpětné lomítko (\),
dvojtečka (:) a hvězdička (*), protože tyto znaky mají přidělen speciální význam.
18
3.3 KONTROLA UKLÁDÁNÍ XML SOUBORŮ
Kontrolu Účta při ukládání vytvářených XML souborů lze dokumentovat touto posloupností obrazovek.
Modul sleduje Účto při vytváření XML souboru, vytvořenému souboru přidělí jméno souboru a uloží jej do adresáře účtované firmy a předá řízení zpět Účtu.
ÚČTO 2016  Práce s PDF/XFDF/XDP a XML sestavami Účta
19
Vytvořený XML soubor je uložen Účtem do adresáře {MAIL} a jeho kopie pod
dlouhým názvem obsahujícím datum, DIČ a pořadové číslo do podadresáře XML
v adresáři účtované firmy.
Z následného menu lze průzkumníkem Windows zobrazit obsah obou výše uvedených adresářů.
20
3.4 ZADÁNÍ VOLANÝCH PROGRAMŮ
Procedura /Zadání volaných programů slouží k vytvoření seznamu volaných programů, ve kterém označíte program, určíte jeho umístění, způsob volání, jeho nadřízený modul (u úloh PC Fandu) a nastavíte speciální parametry příslušné k volanému
programu.
Z technických důvodů je odděleno nové zadávání od oprav dříve zadaných volání.
Důvodem je nutnost zadávat jiné parametry pro každou skupinu.
Opravy dříve zadaných volání jsou přístupné po F10 (ShiftF10) ze seznamu. Otvírá
se formulář se stejným vzhledem, jako pro zadávání nových volání příslušné skupiny.
ÚČTO 2016  Práce s PDF/XFDF/XDP a XML sestavami Účta
21
Takto vypadá více než 20 roků starý souborový manažer M602 spuštěný z Účta ve
Windows 7/32bit.
OZNAČENÍ PROGRAMU - Zadejte jméno nebo jiné označení programu, které
Vám bude vyhovovat. Pod tímto jménem se program bude objevovat v nabídce pro
spouštění.
KONCOVKA OTEVÍRANÉ SKUPINY SOUBORŮ (pouze typ 2) Zadává se
koncovka souborů, které chcete otevírat. Volba pro „otevírání“ nespustitelných souborů umožňuje zadat (vybrat) adresář, ve kterém bude vybírán konkrétní soubor až při
spouštění, například pro koncovku „DOC“ vybrat a otevřít dokument Wordu, pro
koncovku „JPG“ JPG-obrázek a podobně.
22
CESTA (UMÍSTĚNÍ) [F7 - HLEDÁNÍ] - Znáte-li umístění programu přesně, můžete je do údaje zapsat přímo. Pokud je neznáte přesně, použijte k vyhledání klávesu
F7 (ShiftF7). Modul napřed vyhledá všechny viditelné disky a nabídne výběr disku, na
němž má být prováděn další výběr. Poté se zobrazí adresáře a soubory umístěné v
kořenovém adresáři vybrané diskové jednotky. Zde již můžete šipkami vybrat soubor
nebo adresář a potvrdit jej klávesou ENTER. Přechod ve struktuře adresářů o jednu
úroveň výše (zpět) provedete klávesou ENTER na položce \... Program Vám umožní
vybrat pouze takové soubory, které je možno spustit, to znamená ty, které mají příponu .COM, .EXE nebo .BAT nebo úlohy PC Fandu (.RDB).
Zásadním způsobem se liší zobrazení adresářů (složek), podle Účta jako DOSÚČTO 2016  Práce s PDF/XFDF/XDP a XML sestavami Účta
23
programu a podle Windows. Uvidíte-li v seznamu adresářů název zakončený vlnovkou a číslem, jedná se se vší pravděpodobností o DOS-zobrazení dlouhých názvů
Windows.
Jestliže vůbec neznáte umístění programu na disku, je možno použít nabídku Účta:
Ostatní / Speciality / Systémové informace / Hledat soubor na disku.
Účto vypíše úplnou cestu k hledanému programu nebo všechny cesty, je-li hledaný
soubor v počítači vícekrát.
NADŘÍZENÝ MODUL - Povolené hodnoty: „ ”, „01” až „99”.
Údaj nadřízený modul je určen pro spouštění úloh PC Fandu, které jsou určeny přímo pro Účto, a bez předchozího spuštění určité části Účta by došlo k havárii.
Obsahem údaje je číslo modulu Účta, který musí být aktivní před spuštěním volané
úlohy. Toto číslo je schopen na požádání sdělit autor příslušné úlohy.
PARAMETRY - Údaj je určen k předávání parametrů spouštěnému programu, musí
být tedy v souladu s jeho syntaxí. Nevyžaduje-li program ke spuštění parametry, musí
údaj zůstat prázdný. Některé programy (*.COM, *.EXE, *.BAT) vyžadují pro své
spuštění různé parametry. Tyto programy mohou také při zadání různých parametrů
provádět různé akce. Pro úlohy PC Fandu se údaj nevyplňuje.
Příklad:
Příkladem je program MEM.EXE, který vypisuje údaje o paměti počítače. Program
bez parametrů vypíše základní informace, s parametry „/c/p” vypíše informace podrobné.
SPOUŠTĚNÍ ÚLOH PC FANDU - V nabídce spustíte zvolený program, aniž by
bylo nutno ukončit práci s programem Účto. Byl-li vybraný program mezitím smazán,
24
případně přemístěn do jiného adresáře, program oznámí, že se jedná o chybný příkaz
nebo že volaný program nebyl nalezen.
Pokud je ke spuštění vybrána úloha PC Fandu, je nutno potvrdit název spouštěcí
procedury:
„Zadejte název spouštěné procedury : MAIN”
Je-li spuštěna podúloha jiné úlohy, nemusí vždy obsahovat proceduru s názvem
„MAIN”. Pro spouštění úlohy PC Fandu platí i některá další omezení (viz kapitola
3.3.2.). Přesné informace o připojení a spouštění získáte od autora úlohy.
ÚČTO 2016  Práce s PDF/XFDF/XDP a XML sestavami Účta
25
3.5 OMEZENÍ PŘI SPOUŠTĚNÍ PROGRAMŮ
3.5.1 NEDOSTATEK OPERAČNÍ PAMĚTI
V některých případech se může stát, že program, se kterým mimo Účto běžně pracujete, spustit nelze. Nejčastější příčinou je nedostatek místa v operační paměti, protože
značnou část paměti nyní zabírá Účto. Pokud skutečně takovýto program budete chtít
uvnitř Účta používat, jedinou cestou, která „může” vést k úspěchu, je změna nastavení
operačního systému, tu by však měl provádět odborník. (Viz nastavení paměti a zástupců programů ve Windows.)
Rozšíření operační paměti počítače nebo výměna počítače za výkonnější (s výjimkou počítačů PC XT 86 resp. PC AT 286) je téměř vždy odsouzena k neúspěchu.
3.5.2 OMEZENÍ PŘI SPOUŠTĚNÍ ÚLOH PC FANDU
Omezení při spouštění fandovských úloh jsou dána jednak vlastnostmi programovacího jazyka PC FAND, jednak tím, že při spouštění jako podúlohy Účta nejsou dostupné některé parametry a údaje, s nimiž bývá úloha spouštěna v běžném režimu.
Uživatelům doporučuji spouštět pouze ty úlohy PC FANDu, které mají příponu
jména .RDB, případně postupovat podle pokynů programátora, který příslušnou úlohu
tvořil.
3.5.2.1 Konflikt verzí PC FANDu
Programovací jazyk FAND se vyvíjí již déle než 12 let a za tu dobu doznal podstatných změn. Z toho vyplývá, že úlohy programované ve starších verzích nemusí být ve
verzi, kterou používá Účto, vůbec spustitelné.
Modul před spuštěním úlohy zkontroluje verzi PC FANDu, v níž byla úloha provozována (naposledy spuštěna), a rozhodne, zda zakáže spuštění úplně nebo jen upozorní, že by mohlo dojít k havárii z důvodu nekompatibilit.
3.5.2.2 Spouštění dílčích částí strukturovaných úloh
Úlohy se mohou (stejně jako Účto) skládat z více samostatných programových celků
- modulů. Hlavní úloha, z níž jsou spouštěny ostatní moduly má vždy příponu .RDB a
obsahuje proceduru „MAIN”. Podřízené moduly mohou mít příponu libovolnou a
proceduru „MAIN” obsahovat nemusí.
Modul EXT_PRG je schopen bez ohledu na jméno volaného souboru včas zjistit,
zda se jedná o modul PC FANDu.
Před spuštěním takovéhoto modulu však nelze zjistit, zda modul nevyžaduje spuštění své hlavní úlohy nebo nadřízeného modulu, protože využívá některé jejich části.
Před pokusy o spouštění dílčího modulu úlohy je proto vhodné kontaktovat autora
příslušné úlohy, zda je takovéto spouštění možné.
3.5.2.3 Nepřípustné kapitoly ve spouštěné úloze
Některé „kapitoly” se mohou vyskytovat pouze v hlavní úloze a v podřízených mo26
dulech být nesmí. Prostřednictvím EXT_PRG je každá úloha spouštěna jako podřízený modul Účta.
Modul proto před spuštěním úlohu zkontroluje a spuštění zakáže v případě, že nepřípustné kapitoly najde.
3.5.3 DŮSLEDKY OMEZENÍ ÚLOH PC FANDU
3.5.3.1. NEJSOU DOSTUPNÁ SPRÁVNÁ DATA SPUŠTĚNÉ ÚLOHY
- Při spouštění úlohy v běžném režimu jsou parametry „SET FANDCAT” nebo
„SET FANDDATA” nastavovány jinak než při spuštění Účta.
- Byla spuštěna podúloha jiné hlavní úlohy a umístění dat v počítači nebo jména
souborů obsahujících data jsou „řízena katalogem” této hlavní úlohy.
3.5.3.2. NENÍ SPRÁVNÉ ZOBRAZENÍ ČEŠTINY
Při spouštění úlohy v běžném režimu je nastaveno jiné kódování češtiny, než používá Účto.
3.5.3.3. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
Při pokusu o spuštění se objeví hlášení „F10! Spouštěná úloha neobsahuje proceduru
...”. Byla spuštěna úloha, která neobsahuje Vámi zadaný název spouštěcí procedury.
Standardní název spouštěcí procedury je „MAIN”, některé podúlohy jiných úloh ji
nemusí obsahovat.
ÚČTO 2016  Práce s PDF/XFDF/XDP a XML sestavami Účta
27
4. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Vážení zákazníci,
Snažím se, aby náš kontakt neskončil pouhým zakoupením programu. Při instalaci
modulu, ale i při práci mohou vzniknout problémy, které nedokážete ani s pomocí
programové dokumentace odstranit. Proto uvádím jednoduchý postup, jak Vám mohu
pomoci:
Pokud se u Vás vyskytne problém
Máte-li přístup na internet, podívejte se na níže uvedených www-stránkách do kapitoly „Stáhněte si”, zda zde není novější verze modulu. Je možné, že problém je již
vyřešen, protože jej dříve zjistil jiný zákazník.
Není-li k dispozici novější verze modulu nebo tato verze problém neodstranila:
1) Zaznamenejte situaci, při níž problém nastal, zejména opis hlášení (chybového
hlášení), které se na obrazovce objeví.
2) Pořiďte stručný popis situace, při které k chybě došlo, zvláště operace prováděné
před vznikem chyby. Případné chyby, které unikly testování, se mohou objevovat jen
při určitém sledu operací.
3) Zavolejte, případně zanechte na záznamníku vzkaz s uvedením telefonního čísla
pro zpětné volání a stručným důvodem.
4) V případě výskytu problému nebo zjištění chyby prosím o písemnou formu sdělení s popisem dle bodu 1) a 2). Pište, faxujte nebo zašlete e-mailem. Seznam čísel je
uveden na konci programové dokumentace.
5) Osobní konzultaci je nezbytné dohodnout předem (termín, rozsah, cenu). Při neplánované návštěvě nemohu zaručit, že se Vám budu moci věnovat.
Telefon:
Fax:
E-mail:
Internet:
28
412 587 627, 602 464 416
412 587 628
[email protected]; [email protected]; [email protected]
www.zetrozet.com; www.zetrozet.biz; www.trunecek.cz
5. NABÍDKA DALŠÍCH PROGRAMŮ
Další nabídky služeb a programů jsou pravidelně uváděny ve Zpravodaji nebo přímo
v „elektronické” podobě Zpravodaje umístěné v programu ÚČTO2016.
5.1 Informace o modulech pro Účto Tichý & spol.
5.1.1 [31] Sklady - alternativní ceny
Modul vhodný pro velké objemy příjmů a výdejů pro všechny druhy zásob.
Umožňuje pracovat s neomezeným množstvím cen pro každou položku zásob, stejně
jako s neomezeným počtem skladů. Při použití jako maloobchodní pokladna obsahuje
přímý tisk paragonů, evidenci tržeb odděleně od evidence hotovosti na pokladně.
Umožňuje přímý přenos denních, týdenních a měsíčních kumulací tržeb do financí.
Montážním firmám (elektro, stavebním i jiným) umožňuje zpracování rozpočtů
včetně prací a služeb stejně jako účtování dodávky. Změny použitých úrovní cen
v rozpočtech i dodávkách jsou snadné a rychlé. Ze soupisek umí zpracovat „Zjednodušený průvodní doklad“ s přílohami, nutný pro vývoz některých druhů zboží do
zemí Evropského společenství a pro dopravu některých druhů zboží v tuzemsku
(víno a podobně). Zvládá množstevní převody mezi položkami zásob.
5.1.2 [32] Kurzy – práce s cizími měnami
Modul pro práci s neomezeným počtem cizích měn (devizových účtů a valutových
pokladen) ve financích Účta. Obsahuje výpočet ročních kurzových rozdílů podle měn
s rozdělením na devizy a valuty, možnost dělení plateb (částečné úhrady) nejen podle
korunového vyjádření, ale i podle cizí měny. Umožňuje zadávat korunové účetní operace. Zpracuje i devizové (valutové) účetní operace, které byly zadány ve financích
Účta v souladu s konvencemi modulu před jeho instalací. Je-li současně instalován
modul „Speciality v tiskopisech”, provádí modul příslušný kurzový přepočet i při
přenosu faktur do financí.
5.1.3 [34] Marketing - speciality v adresáři firem
Rozdělení poznámky v adresách na více samostatných částí s možností vyhledávání
a zpracování v každé skupině poznámek nezávisle na ostatních částech poznámky v
adrese. Umožňuje například pracovat s e-mailovými adresami obdobně jako s údajem
o telefonu nebo faxu.
Možnost evidence akcí a zúčastněných podle adres v adresáři. Lze tak například evidovat, komu byly rozeslány nabídky i firmy, které na nabídku reagovaly
5.1.4 [35] Jazykové mutace tiskopisů
Tisk cizojazyčných faktur, dodacích listů, objednávek a vyúčtování cest. K přímému
dodání je anglická, německá a polská a maďarská jazyková mutace. Při požadavku
tiskopisů v jiném jazyce dodává překlady uživatel.
Byl doplněn převod tiskopisů do formátu PDF s vkládáním obrázků (razítko,
podpis, el.podpis) a skládání dvou tiskopisů cestovních náhrad formátu A5 na
stránku A4
Při současně instalovaném modulu „Kurzy – práce s cizími měnami” umožňuje
modul přenos do financí včetně přepočtů kurzem a úpravy textu dle konvencí modulu
ÚČTO 2016  Práce s PDF/XFDF/XDP a XML sestavami Účta
29
„Kurzy…“. „Česká“ jazyková mutace umožňuje vystavovat tuzemským firmám faktury v cizí měně při splnění požadavků Zákona 235/2004 Sb., § 29, odstavec 1) [v letech
2004-2012 §26].
Byla doplněna možnost importu a exportu tiskopisů z / do jiné účtované firmy nebo
jiného Účta včetně přenosu adresních údajů o dodavatelích, odběratelích a příjemcích.
Zvládá tisk čísla faktury jiného, než tisknutý variabilní symbol.
5.1.5 [36] Převody adres mezi firmami
Převzetí libovolné adresy do právě účtované firmy z kteréhokoliv adresáře na disku,
který má strukturu shodnou s adresářem programů Účto’97 až 2015, STEREO 5.1 až
24 (23). Ve zdrojových adresách lze označit libovolný počet adres a přenést je do
adresáře účtované firmy najednou nebo přenášet adresy po jedné.
Bylo doplněno zobrazování údajů systému ARES i pro adresáře, ze kterých jsou adresy převáděny. Lze tak zobrazit údaje ARESu například pro firmy v Účtu 1998 nebo
Stereu 6.
5.1.6 [37] Spolupráce s pokladnami (OMRON)
Převody číselníku zboží a jeho změn z Účta do pokladny, převody výdejů
z pokladny do pohybů Účta a tržeb do financí.
5.1.7 [38] DBF manažer (exporty a importy dat)
Modul umožňuje práci s libovolným souborem ve formátu DBF včetně exportů a
importů dat mezi libovolným souborem Účta a souborem formátu DBF. Je použitelný
pro sehrávání libovolných dat Účta z více počítačů stejně jako pro export datových
souborů k dalšímu zpracování ve Windows (Excel apod.) nebo import dat do Účta z
jiných programů.
Modul umožňuje ve zdrojovém souboru vybrat pro přenos jen skupinu vět. Existujeli cílový soubor, je možno původní data přepsat nebo k nim nová data připojit. Exporty a importy lze provádět i v případech, kdy struktury zdrojového a cílového souboru
nejsou shodné.
5.1.8 [39] – ARES + Číselníky FÚ, OSSZ a obcí, skartační rejstřík
Číselníky jsou umístěny ve volbě "Kalkulačky", takže jsou pomocí AltF5 přístupné
při editaci téměř všech souborů Účta.
Do modulu zabudován skartační rejstřík ve stavu, jak jej p.Faltus poskytl uživatelům
prostřednictvím konference Účta. Modul obsahuje seznamy FÚ (podle legislativy
2012 i 2015) a OSSZ (PSSZ) včetně úplných adres, telefonních a faxových čísel, emailů a všech účtů, na které mohou být zasílány platby. Číselníky obcí obsahují seznam všech obcí ČR a jejich příslušnost k jednotlivým poštovním úřadům. Zabudované vyhledávání v systému ARES umožňuje vyhledávat údaje firem přímo z většiny
agend bez nutnosti přecházet do adresáře firem.
5.1.9 [41] – Vkládání razítka+podpisu a el.podpisu do sestav Účta
Modul umožňuje za pomoci Windows-programu vkládat do tiskových sestav obrázky (logo, vodoznak na pozadí, razítko s podpisem a elektronický podpis). Současně
jsou tiskové sestavy převedeny z formátu Účta převedeny do PDF. Převodní program
umožňuje u „malých“ písem nastavit zachování běžné výšky písma (shodné s písmem
30
10cpi).
5.1.10 [44] Opakované úkoly + adresy v úkolech
Umožňuje do evidence úkolů v tiskopisech zadávat jedním zápisem úkoly, které se
pravidelně měsíčně nebo ročně opakují nebo vázat úkol na libovolnou adresu
z adresáře firem.
5.1.11 [45] Kontrola skladu korunou
Modul umožňuje firmám, které nevedou položkovou evidenci zásob, vést finanční
evidenci způsobem, který se označuje jako „kontrola skladu korunou“. Metoda spočívá v evidenci tržeb, evidenci nákupů zboží v prodejních cenách a porovnání výsledku
s fyzickou inventurou přepočtenou na prodejní ceny.
Proti ruční evidenci umožňuje modul používat pro zboží rozdílné marže a kdykoli
měnit prodejní ceny zboží, aniž by byla ovlivněna přesnost evidence.
5.1.12 [47] Evidence reklamací
Modul umožňuje evidovat přijaté reklamace včetně postoupení reklamací nebo jejich částí dodavatelům a tisknout reklamační protokoly. V modulu jsou zabudovány i
různé statistiky, počínaje statistikou poruchovosti a rychlostí vyřizování jednotlivými
dodavateli konče.
5.1.13 [49] Export (distribuce) ceníků zákazníkům
Funkční pouze s modulem SKLADY. Umožňuje na disketě zákazníkům poskytovat
vlastní, dle potřeby upravený ceník a přijímat zpět jejich objednávky. (Zákazník nemusí být vlastníkem Účta.)
5.1.14 [50] Speciality ve financích
Modul zajišťuje kontrolu duplicit variabilních symbolů přímo při pořizování a opravách v peněžním deníku a v souboru závazků a pohledávek. V souborech, proti kterým je kontrola prováděna, vyhledává shodné číslo firmy a shodný variabilní symbol.
Pokud duplicity nalezne, vydá hlášení, ale uživateli umožní pokračovat. Uživatel si
může zadat, u kterých firem a variabilních symbolů nebude kontrola prováděna (například FÚ, OSSZ a zdravotní pojišťovny).
Lze tisknout sestavu pohledávek (závazků) po splatnosti s rozdělením do skupin
podle délky prodlení k libovolnému datu. Jednotlivé skupiny si uživatel zadává v
parametrech.
Umí vytvořit sestavu DPH s libovolným rozdělením do skupin podle výkonů použitých ve financích Účta. Rozdělení si zadává uživatel. Protože jde o vnitřní záležitost
firmy, jsou k dispozici pouze sestavy, které nelze přímo předávat finančnímu úřadu.
5.1.15 [51] BANKY - Homebanking, rozpisy plateb
Modul obsahuje dvě vzájemně nezávislé agendy - homebanking a rozpisy plateb.
HOMEBANKING
Funguje jako převodní můstek mezi Účtem a bankovními programy. Umožňuje export příkazů k úhradě z Účta do formátu příslušného bankovního programu i import
výpisů a jejich zaúčtování. Volba „Ruční pořízení výpisů“ nyní umožňuje načtení
rozšifrovaných elektronických soupisek České pošty.
ÚČTO 2016  Práce s PDF/XFDF/XDP a XML sestavami Účta
31
Umožňuje současnou spolupráci s bankovními programy více bank najednou.
Ve spolupráci s modulem 32-Kurzy zvládá import a zaúčtování výpisů v cizích
měnách.
Spolupracuje s programy mnoha bank – aktuální seznam naleznete na
www.zetrozet.biz nebo na www.zetrozet.com . Uživatel si sám může zadat i jinou
banku, pokud ví, že tato banka používá stejný formát dat, jako některá z bank výše
uvedených.
ROZPISY PLATEB
Systém umožňuje vytvořit pro každou položku opakovaných plateb rozpis na libovolně dlouhé období s určením konkrétních dat splatnosti a DPH. Rozpis je umístěn
mimo pohledávky a závazky, takže není zkreslován stav pohledávek a závazků v účetnictví. Do závazků a pohledávek jsou na pokyn uživatele přenášeny položky z rozpisu
splatné do zadaného data.
5.1.16 [53] Rozpisy plateb
Samostatně nabízená dlouholetá součást modulu homebanking.
5.1.17 [54] Práce s PDF-sestavami Účta
Modul umožňuje práci s PDF(XFDF) a s XML sestavami vytvořenými Účtem.
Modul zobrazí všechny datové soubory umístěné v adresáři "{PDF*}", které byly
Účtem pro PDF-formuláře vytvořeny. Z modulu lze PDF-formuláře naplněné daty
spouštět a dále zpracovávat bez nutnosti opakovaně generovat datové soubory. Protože Účto pro jeden PDF-formulář ukládá data do souboru stejného jména, lze přejmenováním datového souboru data trvale uchovat.
5.1.18 [55] Evidence a výpočty exekucí
Modul pro evidenci výkonů rozhodnutí u jednotlivých zaměstnanců a výpočet částek
srážených z vypočtené měsíční mzdy zaměstnance ve prospěch jednotlivých exekucí
v souladu s ustanoveními zákona 99/1963 Sb.ve znění zákona 334/2012 Sb. a příslušných vyhlášek stanovujících normativy v jednotlivých letech. Následně lze vypočtené
částky přenášet zpět do měsíčních mezd. Modul umožňuje evidenci a změny výpočtů v souladu s § 293, § 294 i s §§ 299-302 zákona 99/1963.
5.1.19 [99] Dělejsíť – nastavení Účta pro práci v síti
Slouží k nastavení Účta pro práci v počítačové síti. Pro vlastní provoz Sterea v síti je
nutný „síťový runtime PC FANDu“ verze 4.2, který zajišťuje sdílení dat. ÚČTO musí
být nainstalováno na všech stanicích, z nichž má být používáno, data účtovaných
firem jsou společná.
Programem lze nastavit ÚČTO dvěma způsoby:
- Plnohodnotná síť - ve všech agendách lze pracovat z více stanic současně, případná drobná omezení jsou popsána v příručce programu.
- Polovičaté nastavení – práce v Účtu se zrychlí na úroveň provozu jednouživatelského, ale nelze z více stanic pracovat v jedné účtované firmě. Při pokusu o přístup
k firmě, v níž pracuje jiná stanice, dojde k havárii Účta.
32
5.1.20 [43] Quazisíť – kontrola speciálního nastavení práce v síti
Při polovičatém nastavení Účta v síti slouží ke znemožnění přístupu k firmě, v níž
již jiná stanice pracuje. Tím zabraňuje případným haváriím Účta, které při tomto speciálním nastavení mohou nastat. Bližší informace o možných způsobech nastavení
Účta v síti – program „Dělej síť“. Modul POUZE nahrazuje nemožnost (neschopnost) pracovníků u jednotlivých počítačů dohodnout se při polovičatém nastavení
sítě, kdo v které účtované firmě bude pracovat.
6.2 Informace o modulech pro STEREO
5.2.1 [11] Kontrola a značení skupin plateb hrazených jednou částkou
Modul umožňuje kontrolovat správnost a interně značit zaúčtování skupin hrazených
jednou částkou. Jedná se například o dobírkové soupisky, kdy pošta nebo jiný dopravce poukáže jednu částku a klientovi zašle soupis zinkasovaných zásilek.
5.2.2 [32] Denní kurzy cizích měn (pro finance)
Modul umožňuje stahovat z www-stránek ČNB denní kurzy, transformovat je do
datového souboru a přebírat do financí Sterea. Do evidence kurzů modulu je umožněn
i přímý zápis kurzů s uvedením počátku platnosti vhodný při používání pevných kurzů.
5.2.3 [34] Marketing - speciality v adresáři
Rozdělení poznámky v adresách na více samostatných částí s možností vyhledávání
a zpracování v každé skupině poznámek nezávisle na ostatních částech poznámky v
adrese. Umožňuje například pracovat s e-mailovými adresami obdobně jako s údajem
o telefonu nebo faxu.
Možnost evidence akcí a zúčastněných podle adres v adresáři. Lze tak například evidovat, komu byly rozeslány nabídky i firmy, které na nabídku reagovaly
5.2.4 [36] Převody adres do STEREA (i mezi účtovanými firmami)
Převzetí libovolné adresy do právě účtované firmy z kteréhokoliv adresáře na disku,
který má strukturu shodnou s adresářem programů Účto’97 až 2016, STEREO 5.1 až
24. Ve zdrojových adresách lze označit libovolný počet adres a přenést je do adresáře
účtované firmy najednou nebo přenášet adresy po jedné.
Bylo doplněno zobrazování údajů systému ARES i pro adresáře, ze kterých jsou adresy převáděny. Lze tak zobrazit údaje ARESu například pro firmy v Účtu 1998 nebo
Stereu 6.
5.2.5 [37] „Obalové konto“ - výstup ze skladové evidence STEREA
Pro kteroukoli skupinu zásob umožňuje zpracovat přehledy o pohybech položek mezi firmou a jejími odběrateli nebo firmou a dodavateli, což je vhodné nejen pro evidenci vratných obalů, ale i dalších skupin zásob. Přehledy umí zpracovat za jednotlivý
sklad i za všechny sklady souhrnně.
Využívá zatřídění položek do skupin tak, jak je zadáváno v číselnících zásob
STEREA na jednotlivých skladech.
ÚČTO 2016  Práce s PDF/XFDF/XDP a XML sestavami Účta
33
5.2.6 [38] – Export dat STEREA do DBF formátu
Modul umožňuje převádět do DBF formátu data všech souborů zveřejněných v sekci
„Ostatní / Nápověda / Datové struktury“. Pro jednotlivé soubory Sterea platí, že jejich
obsah je přístupný jen z editace v té části Sterea, do níž soubor náleží.
5.2.7 [40] – Záznamní povinnost DPH s uvedením cizích měn
Modul z editace v sekci DPH (například „Kontrola daňových dokladů“) umožňuje
tisknout sestavy záznamní povinnosti Sterea s uvedením kódu měny a její nominální
hodnoty. Vedle těchto sestav obsahuje sestavy pro usnadnění kontroly daňové povinnosti proti externě zpracovávanému intrastatu.
5.2.8 [41] – Vkládání razítka + podpisu a el. podpisu do sestav STEREA
Modul umožňuje za pomoci Windows-programu vkládat do tiskových sestav obrázky (logo, vodoznak na pozadí, razítko s podpisem a elektronický podpis). Současně
jsou tiskové sestavy převedeny z formátu Sterea převedeny do PDF. Převodní program umožňuje u „malých“ písem nastavit zachování běžné výšky písma (shodné
s písmem 10cpi).
5.2.9 [45] Kontrola skladu korunou
Proti modulu pro Účto se liší pouze úpravou zaúčtování přijatých faktur.
5.2.10 [47] Evidence reklamací
Modul umožňuje evidovat přijaté reklamace včetně postoupení reklamací nebo jejich částí dodavatelům a tisknout reklamační protokoly. V modulu jsou zabudovány i
různé statistiky, počínaje statistikou poruchovosti a rychlostí vyřizování jednotlivými
dodavateli konče.
5.2.11 [49] Export (distribuce) ceníků zákazníkům
Umožňuje na disketě zákazníkům poskytovat vlastní, dle potřeby upravený ceník a
přijímat zpět jejich objednávky. (Zákazník nemusí být vlastníkem Sterea.)
5.2.12 [51] Banky, homebanking pro STEREO
Proti modulu pro Účto se liší pouze úpravou zaúčtování a tím, že pro zaúčtování výpisů v cizích měnách není nezbytně nutný modul „32“.
5.2.13 [54] Práce s PDF-sestavami Účta
Modul umožňuje práci s PDF (FDF) sestavami vytvořenými Sterem.
Modul zobrazí všechny datové soubory umístěné v adresáři Sterea a jeho podadresářích, které byly Sterem pro PDF-formuláře vytvořeny. Z modulu lze PDF-formuláře
naplněné daty spouštět a dále zpracovávat bez nutnosti opakovaně generovat datové
soubory. Protože Stereo pro jeden PDF-formulář ukládá data do souboru stejného
jména, lze přejmenováním datového souboru data trvale uchovat.
5.2.14 [55] Evidence a výpočty exekucí
Modul pro evidenci výkonů rozhodnutí u jednotlivých zaměstnanců a výpočet částek
srážených z vyočtené měsíční mzdy zaměstnance ve prospěch jednotlivých exekucí
v souladu s ustanoveními zákona 99/1963 Sb. ve znění zákona 334/2012 Sb. a příslušných vyhlášek stanovujících normativy v jednotlivých letech. Následně lze vypočtené
34
částky přenášet zpět do měsíčních mezd. Modul umožňuje evidenci a změny výpočtů v souladu s § 293, § 294 i s §§ 299-302 zákona 99/1963.
5.2.15 [63] Přenos vydaných faktur Účta do ZaP Sterea
Modul je určen k zaúčtování faktur, vystavených v tiskopisech Účta jako pohledávky do Sterea. Zápis adres Účta, které ve Stereu chybí, je prováděn na základě kontrol
IČO a DIČ. Pro přenos zadává uživatel převodní tabulku typů dokladů, druhů a měn.
Faktury určené k zaúčtování pomocí F8, ShiftF8 a CtrlF8 podle zvyklostí Účta. Modul
při přenosu kontroluje a odstraňuje duplicity číslování dokladů, které by po přenosu
způsobily problémy Sterea.
5.2.16 [65] Současný přenos ze zásobníku dokladů do deníku i ZaP
Modul zajišťuje současný přenos ze zásobníku dokladů pro deník do deníku i závazků a pohledávek.
ÚČTO 2016  Práce s PDF/XFDF/XDP a XML sestavami Účta
35
5.3 Ceník
pomocných modulů firmy Zdeněk Truněček, Benešov nad Ploučnicí pro ÚČTO 2016
firmy Tichý & spol., Nový Bor a STEREO 24 firmy Ježek software s.r.o., Česká Lípa.
Moduly pro Účto Tichý & spol.
Licence
Dobírka
E-mail
Upgrade
Dobírka
E-mail
31
Sklady - alternativní ceny
3800,-
5070,-
3827,-
2000,-
3270,-
2027,-
32
Kurzy - práce s cizími měnami
2300,-
3350,-
2327,-
1200,-
2250,-
1227,-
34
Marketing-spec. v adresáři
1200,-
2250,-
1227,-
700,-
1750,-
727,-
Jazykové mutace tiskopisů (první
jazyková sada)
2300,-
3350,-
2327,-
1200,-
2250,-
1227,-
Jazykové mutace tiskopisů (další
jazyková sada)
1400,-
2210,-
1427,-
900,-
1710,-
927,-
35
36
Převody adres mezi firmami
1500,-
2550,-
1527,-
900,-
1950,-
927,-
37
Spolupr. s pokladnami OMRON
3000,-
3810,-
3027,-
1300,-
2110,-
1327,-
1600,-
2650,-
1627,-
900,-
1950,-
927,-
1600,-
2650,-
1627,-
900,-
1950,-
927,-
2000,-
3050,-
2027,-
1000,-
2050,-
1027,-
Opakované úkoly + adresy v úko1000,lech
2050,-
1027,-
600,-
1650,-
627,-
38
39
DBF manažer - exporty a importy
dat
ARES, číselníky FÚ, OSSZ, obcí
ÚČTO 2016
Tvorba PDF sestav s el. podpisem,
41
razítkem a podpisem
44
45
Kontrola skladu korunou
1700,-
2750,-
1727,-
1000,-
2050,-
1027,-
47
Evidence reklamací
1400,-
2450,-
1427,-
800,-
1850,-
827,-
49
Export ceníků odběratelům
1600,-
2650,-
1627,-
1000,-
2050,-
1027,-
50
Speciality ve financích
1300,-
2350,-
1327,-
800,-
1850,-
827,-
2300,-
3350,-
2327,-
1400,-
2450,-
1427,-
BANKY
51
plateb
Homebanking,
rozpisy
53
Rozpisy plateb (samostatně)
2300,-
3350,-
2327,-
1600,-
2650,-
1627,-
54
Práce s PDF a XML-soubory Účta
1700,-
2750,-
1727,-
1000,-
2050,-
1027,-
55
Evidence a výpočty exekucí
1900,-
2950,-
1927,-
1000,-
2050,-
1027,-
Dělejsíť - Nastavení Účta pro práci
99
v síti
1500,-
2550,-
1527,-
1000,-
2050,-
1027,-
43
Quazisíť - Kontrola spec. nastavení
práce v síti
1600,-
2650,-
1627,-
1000,-
2050,-
1027,-
66
Síťový runtime PC FANDu (do 5
st.)
3400,-
4210,-
3427,-
800,-
1610,-
827,-
Demonstrační verze všech modulů
nebo zaslání CD
0,-
1000,-
0,-
---
---
---
Ceny licence a upgrade jsou pevné, jsou uváděny bez balného (do 150,36
Kč/balíček), příruček jsou-li vytvořeny (příručky do 100 stran do 250,- Kč-/kus,
ceny CD (do 150,- Kč/kus) a poštovného (přeúčtovává se dle právě platného sazebníku České pošty). Od 1.1.2015 se k ceně dobírek připočítává částka minimálně 400,- Kč za bezdůvodné zvyšování obratu. Distribuční náklady při dodávce emailem jsou účtovány za zaslání faktur v tištěné podobě (dle sazeb pošty do trojnásobku ceny dopisní známky).
Koncové ceny dodávky jsou pouze orientační. Platí v případě nákupu jednoho modulu. V případě nákupu více modulů současně je koncová cena nižší než součet jednotlivých cen.
UPGRADE = cena pro majitele příslušného modulu k nižší verzi Účta, Sterea.
Cena upgrade platí pro majitele příslušného modulu (programu) pro nižší verze Účta/Sterea.
Výše uvedené ceny platí při nákupu licence modulu pro jeden počítač. Ceny 2. – 5.
licence modulu činí 50% z výše uvedených cen. Při požadavku vyššího počtu licencí
modulu ceny dohodou.
Moduly 43-Quazisíť, 99-Dělejsíť jsou dodávány v počtu jedna licence pro jednu
počítačovou síť a jedno registrační číslo Účta. Ostatní moduly (s výjimkou modulu
49-Distribuce ceníku zákazníkům) lze v síti korektně provozovat pouze v případě,
jsou-li nainstalovány na všech stanicích.
*) CD obsahuje moduly Zet-Ro-Zet pro ÚČTO 2016, ZetZe pro STEREO 23 a elektronické příručky. Moduly Zet-Ro-Zet i Zet-Ze má uživatel jako „ostrou“ verzi právo
použít pouze v případě, že modul zakoupil a vlastní licenční štítek příslušného modulu.
**) Pro ÚČTO2016 je nutná verze síťového runtime PC FANDu 4.2. Vlastní-li uživatel verzi 4.2 z jiných zdrojů (například k ÚČTO2000 až 2015), nemusí zakupovat
další licence. Dodávka síťových runtime „do 10 stanic” nebo „nad 10 stanic” je možná
po dohodě. Je-li uživatel vlastníkem verze pro nižší počet stanic, je dodávka posuzována jako „rozšíření” licence.
Vlastníte-li síťový runtime pro program STEREO firmy Ježek software, je třeba vyžádat si (zdarma) u této firmy kompletní verzi tak, jak ji dodává výrobce. Pro
STEREO je dodávána jen ta část kompletu, která není pro ÚČTO použitelná.
ÚČTO 2016  Práce s PDF/XFDF/XDP a XML sestavami Účta
37
Moduly pro Stereo Ježek software, s.r.o.
Licence
Dobírka
1300,-
2110,-
1327,-
800,-
1610,-
827,-
32 Denní kurzy měn pro finance
1800,-
2850,-
1827,-
1000,-
2050,-
1027,-
34 Marketing-speciality v adresáři
1600,-
2650,-
1627,-
800,-
1850,-
827,-
36 Převody adres mezi firmami
1600,-
2650,-
1627,-
800,-
1850,-
827,-
37 Obalové konto
1500,-
2550,-
1527,-
800,-
1850,-
827,-
38 Exporty dat do DBF-formátu
1800,-
2850,-
1827,-
1000,-
2050,-
1027,-
800,-
1610,-
827,-
500,-
1310,-
527,-
41 Tvorba PDF-sestav s razítkem
2000,-
3050,-
2027,-
1100,-
2150,-
1127,-
45 Kontrola skladu korunou
1800,-
2850,-
1827,-
900,-
1950,-
927,-
47 Evidence reklamací a vyřizování
1600,-
2650,-
1627,-
800,-
1850,-
827,-
49 Export ceníků odběratelům
1700,-
2750,-
1727,-
900,-
1950,-
927,-
51 Banky - homebanking
2300,-
3350,-
2327,-
1400,-
2450,-
1427,-
54 Práce s PDF, XML soubory Sterea
1600,-
2650,-
1627,-
900,-
1950,-
927,-
55 Evidence a výpočty exekucí
2200,-
3250,-
2227,-
1100,-
2150,-
1127,-
2200,-
3250,-
2227,-
1200,-
2250,-
1227,-
1500,-
2550,-
1527,-
900,-
1950,-
927,-
STEREO 24
11
Kontrola a značení skupin plateb
hrazených jednou částkou
Záznamní povinnost DPH s cizími
40
měnami
Přenos vydaných faktur Účta do
ZaP Sterea
Přenos ze zás.dokladů do deníku i
65
ZaP současně
63
E-mail
Upgrade Dobírka
E-mail
Poznámka:
Počítačové programy jsou považovány za autorské dílo ve smyslu Autorského zákona (Zákon 121/2000 Sb. ve znění zákona 168/2009 Sb.). Podle tohoto zákona získává
kupující právo užívání autorského díla, ale nestává se jeho vlastníkem. V zákoně je
pouze několik výjimek, kdy se vlastníkem může stát někdo jiný než autorův dědic.
38
6. UPGRADE PRO PŘÍŠTÍ VERZI
6.1 Použitelnost modulu
Modul je pevně zabudován do Účta nebo připojen ke Stereu, aby mohl využívat
všechny jeho části a komunikovat s jeho soubory bez jakýchkoli převodových můstků.
Toto propojení modulu a Účta nebo Sterea musí vyhovovat verzi Účta nebo Sterea,
pro kterou je určen. Vzhledem ke každoročním změnám v Účtu i ve Stereu nelze
žádným způsobem zaručit fungování modulu pro více verzí.
Připojením modulu určeného pro jinou verzi Účta / Sterea by mohlo dojít ke kolizím, které by způsobily nefunkčnost příslušné agendy Účta / Sterea, případně i poškození nebo ztrátu dat. Aby k poškození Účta a zničení dat nemohlo dojít, je instalátor
modulu upraven tak, aby kontroloval verzi Účta, do kterého je modul instalován.
6.2 Dodávka pro příští verze Účta / Sterea
Modul je dodáván výhradně na základě objednávky uživatele. S předstihem nejméně
jeden měsíc před zahájením distribuce je rozesílán nabídkový formulář všem uživatelům modulu. Nabídkový formulář může uživatel použít k objednání jakýchkoli modulů (programů) v nabídce uvedených. Je-li uživatel vlastníkem práva užívání
k předchozí verzi modulu, obdrží modul za sníženou cenu licence (cena upgrade)
aniž by musel o sníženou cenu žádat. V opačném případě bude modul dodán za
plnou cenu.
6.3 Termíny dodávky
Na nové verzi modulu lze začít pracovat až ve chvíli, kdy autoři uvolní verzi, která
je již téměř totožná s budoucí verzí distribuční. Protože se tak děje pouze několik
týdnů před zahájením distribuce, dochází každoročně k tomu, že zahájení distribuce
modulů je proti distribuci programu zpožděna o několik týdnů.
6.4 Přechod na novou verzi Účta
Pokud tomu nebrání jiné důvody, je vhodné vyčkat s instalací Účta na dodávku modulu. Je-li nové ÚČTO poprvé spuštěno až po instalaci modulu, jsou data modulu
převedena z předchozí verze při automatickém upgrade Účta.
Byl-li modul nainstalován až po prvním spuštění Účta, jsou pomocí volby umístěné
přímo v modulu převedena pouze data modulu patřící právě účtované firmě. Je tudíž
nutno provést převod dat modulu v každé účtované firmě zvlášť.
6.5 Přechod na novou verzi Sterea
Ve všech případech musí být převod dat modulu z předchozí verze proveden samostatně až po převodu dat Sterea.
ÚČTO 2016  Práce s PDF/XFDF/XDP a XML sestavami Účta
39

Podobné dokumenty

Spouštění cizích programů z Účta - Zet-Ro-Zet

Spouštění cizích programů z Účta - Zet-Ro-Zet a instalace je ukončena. Stejné hlášení se objeví i v případě, že Účto, do něhož se pokoušíte instalovat je spuštěno. Instalaci proveďte důsledně na všech pracovních stanicích s Účtem, jinak může n...

Více

QUAZISÍŤ - Kontrola zrychlené práce v síti - Zet-Ro-Zet

QUAZISÍŤ - Kontrola zrychlené práce v síti - Zet-Ro-Zet a instalace je ukončena. Stejné hlášení se objeví i v případě, že Účto, do něhož se pokoušíte instalovat je spuštěno. Instalaci proveďte důsledně na všech pracovních stanicích s Účtem, jinak může n...

Více

K-SKLAD - Kontrola skladu korunou - Zet-Ro-Zet

K-SKLAD - Kontrola skladu korunou - Zet-Ro-Zet Snažím se, aby náš kontakt neskončil pouhým zakoupením programu. Při instalaci modulu, ale i při práci mohou vzniknout problémy, které nedokážete ani s pomocí programové dokumentace odstranit. Prot...

Více

PREVADR - Převody adres mezi firmami - Zet-Ro-Zet

PREVADR - Převody adres mezi firmami - Zet-Ro-Zet pokud instalační soubory zkopírujete do instalačního adresáře. Instalaci spustíte z instalačního adresáře příkazem „ZETZE36.EXE”. Dále v instalaci postupujte podle instrukcí uvedených v dialogových...

Více

KEO Mzdy a personalistika

KEO Mzdy a personalistika Kapitoly v  uživatelské příručce jsou řazeny podle toho, jak by měl postupovat uživatel při práci s programem Mzdy. 1. Kapitola 2. Číselníky a parametry se zabývá nastavením číselníků a parametrů,...

Více

BANKY – Homebanking, rozpisy plateb - Zet-Ro-Zet

BANKY – Homebanking, rozpisy plateb - Zet-Ro-Zet V dialogovém okně se objeví výzva k zadání cílového adresáře, například: C:\STEREO24. Po jeho zadání instalační program zkontroluje existenci potřebných souborů a rozbalí instalační balík. Po dokon...

Více

DĚLEJSÍŤ - Nastavení Účta pro práci v síti - Zet-Ro-Zet

DĚLEJSÍŤ - Nastavení Účta pro práci v síti - Zet-Ro-Zet (8) Výrobce neručí za škody vzniklé při užívání programu, zejména za škody způsobené vadami počítače a jeho vybavením, chybnou obsluhou, nesprávným použitím programu nebo nesprávnou interpretací je...

Více

dělej síť - Zet-Ro-Zet

dělej síť - Zet-Ro-Zet (8) Výrobce neručí za škody vzniklé při užívání programu, zejména za škody způsobené vadami počítače a jeho vybavením, chybnou obsluhou, nesprávným použitím programu nebo nesprávnou interpretací je...

Více

dělej síť - Zet-Ro-Zet

dělej síť - Zet-Ro-Zet (8) Výrobce neručí za škody vzniklé při užívání programu, zejména za škody způsobené vadami počítače a jeho vybavením, chybnou obsluhou, nesprávným použitím programu nebo nesprávnou interpretací je...

Více