Kroměřížsko

Komentáře

Transkript

Kroměřížsko
KUROVICE – Located on the Haná plain, east of Kroměříž. The village was originally founded
by the noble family “of Kurovice”. Their massive fortress can still be seen today.
MUSEUM DER REGION KROMĚŘÍŽ – bietet die archäologisch-naturwissenschaftliche Exposition „Natur und Mensch“ und die Gedenkstätte von Max Švabinský neben Galerien für kurzfristige Ausstellungen.
Volkstümliche Architektur RYMICE bei Holešov – Häuser mit Strohschaubendach und zeitgenössischen Innenräumen, eine Windmühle und eine Schmiede. In der Festung (16. Jh.) ist
eine ständige Exposition über Windmühlen in Mähren und Schlesien. Von hier aus wird das
Schloss in Chropyně verwaltet (Waffensammlung, Ječmínek-Saal).
Město KROMĚŘÍŽ /1, 2, 29/ (29 000 obyv.) – je centrum regionu ležící na řece Moravě. Původní
osada se stala městem v roce 1260. Jeho osudy jsou spjaty s rezidencí olomouckých biskupů.
Pro množství stavitelských památek, bohatý kulturní život a tradici vzdělávání je město zváno
Hanáckými Athénami. Historické jádro je městskou památkovou rezervaci a v prosinci roku
1998 byl ojedinělý komplex zahrad a zámku zapsán na Seznam světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO.
Velké náměstí 115, 767 58 Kroměříž, tel. +420 573 321 111, www.mesto-kromeriz.cz
KROMĚŘÍŽ (29,000 inhabitants) – is the centre of the region, set along the Morava River.
The settlement became a town in the year 1260. Its story is connected with the residence of
the Olomouc bishops. For its many architectural monuments, rich cultural life and tradition of
education, the town is nicknamed the Athens of Haná. The historic town centre is a protected
monument area and in December 1998 its unique complex of chateau and gardens was entered
onto the UNESCO List of World Cultural and Natural Heritage.
BTL-Combi Tour /9, 10/ – půjčovna lodí a první kroměřížský přístav se nachází na Erbenově nábřeží.
Kompletní servis pro sjíždění úseků řeky Moravy v okolí Kroměříže včetně kombinace vodní, pěší
a cykloturistiky. Zajištěna přeprava kol. Návštěvníci Podzámecké zahrady mohou použít nástupiště „Podzámka“ u vodočtu nad silničním mostem.
Skržice 26, 768 02 Zdounky, tel. +420 603 206 134, www.mujweb.cz/www/btl_technologie
BTL-Combi Tour – boats for hire at the first Kroměříž dock, located at Erbenovo nábřeží. Complete
service for boating on the Morava River in the Kroměříž District, including combining boating,
hiking, and cycling. Bicycle transportation can be arranged. Visitors to the Chateau Gardens
can use the dock “Podzámka” at the water gauge by the motorway bridge.
BTL-Combi Tour – Bootsverleih und erste Anlegestelle von Kroměříž befinden sich am Erben-Ufergelände. Kompletter Service für das Marchfahren in der Stadtumgebung einschl. Kombination von Wasser-, Wander- und Radtouristik. Fahrradbeförderung möglich. Den Besuchern
des Ziergartens steht der Bahnsteig „Podzámka“ am Flusspegel oberhalb der Straßenbrücke
zur Verfügung.
Stadt KROMĚŘÍŽ (29 000 Einw.) – das Zentrum der Region an der March. Ursprünglich
eine Ortschaft, seit 1260 eine Stadt. Geschichtlich mit der Residenz der Olmützer Bischöfe
verknüpft. Angesichts ihrer vielen architektonischen Denkmäler, eines reichen Kulturlebens
und ihrer Bildungstradition nennt man die Stadt auch das „Hannakische Athen“. Der historische Kern ist städtisches Denkmalreservat. Seit Dezember1998 steht der einmalige Komplex
von Ziergarten und Schloss auf der Welterbeliste der UNESCO.
ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK KROMĚŘÍŽ /3/ – má jedinečné historické sály, druhou nejvýznamnější
obrazovou galerii v ČR, rozsáhlou knihovnu s hudebním archivem využívaným badateli z celého
světa. Pro zachovalé interiéry je zámek vyhledáván filmaři (byl zde natáčen např. „Amadeus“
Miloše Formana). Ochoz zámecké věže je přístupný a umožňuje nádherný výhled do okolí.
Biskupská mincovna – stojí v podzámčí a je v ní expozice středověkých církevních ražeb.
Podzámecká zahrada /4/ – přiléhá k zámku. Je to park v anglickém stylu se vzácnými
dřevinami, drobnými stavbami historické architektury, rybníky a zookoutkem.
Květná zahrada /5/ – leží asi 1 km od zámku, na opačném konci města. Zahrada ve francouzském stylu s vysázenými květinovými partery, keřovými labyrinty, Foucaultovým kyvadlem
v rotundě a 244 m dlouhou kolonádou se 44 sochami.
Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž, tel. +420 573 502 011, www.azz.cz
THE ARCHBISHOPS’ CHATEAU KROMĚŘÍŽ – has unique historic rooms, the second most important
art gallery in the Czech Republic, and an extensive library with music archive, used by researchers
from the world over. Its preserved interiors have been much utilised by filmmakers, most famously
by Miloš Forman in Amadeus. The tower gallery is open to the public and offers a splendid view of
the surroundings.
The Bishops’ Mint – is located below the chateau and houses an exhibition of medieval ecclesiastic coinage.
The Chateau Garden – is attached to the chateau, an English style park with rare woods, small
architectural details and statuary, fish ponds and a small zoo.
The Floral Gardens – are located roughly 1 km from the chateau on the opposite end of town.
These gardens in the French style are planted with floral parterres, hedge mazes, a Foucault
pendulum in the rotunda and a 244 m long colonnade with 44 statues.
ERZBISCHÖFLICHES SCHLOSS KROMĚŘÍŽ – birgt wundervolle historische Säle, die zweitbedeutendste Gemäldegalerie der ČR sowie eine umfangreiche Bibliothek mit Musikarchiv, welchem
weltweit das Interesse der Forscherkreise gilt. Die gut erhaltenen Räumlichkeiten des Schlosses
dienen vielfach zu Verfilmungen /hier wurde u.a. „Amadeus“ von Miloš Forman gedreht/. Von dem
zugänglichen Laufgang des Schlossturmes bietet sich ein herrlicher Ausblick in die Umgebung.
Bischöfliche Münzstätte – unterhalb des Schlosses, mit Exposition mittelalterlicher kirchlicher
Prägungen.
Ziergarten – unmittelbar am Schloss. Es ist ein Park im englischen Stil mit wertvollen Holzarten, kleinen Bauwerken der historischen Architektur, mit Teichen und einer Zooecke.
Blumengarten – etwa 1 km vom Schloss auf der entgegengesetzten Seite. Der Garten - im
französischen Stil - zeigt Blumenparterres und Stocklabyrinthe, in einer Rotunde den Foucaultschen Pendel wie auch eine 244 m lange Kolonnade mit 44 Standbildern.
STŘÍLKY – Unique Baroque cemetery, of European renown.
Gemeinde STŘÍLKY – einzigartiger Barockfriedhof, europaweit von Bedeutung.
CIMBURK /24/ – zřícenina původně gotického hradu (13. století). Nedaleko geologické
přírodní památky Kozel a Kazatelna.
Gemeinde KUROVICE – im Flachland des Hanna-Gebietes, östlich von Kroměříž. Ehemals
Eigentum des Landbesitzergeschlechts „von Kurovice“. Heute ist hier noch eine massive
Festung zu sehen.
LUBNÁ – Located in the Chřiby Valley. Its name comes from the stream which flows through it.
In the village there is a large reservoir suitable for recreation.
Gemeinde LUBNÁ – im Tal des Höhenzuges Chřiby situiert. Nach dem hiesigen Bach benannt.
In der Gemeinde befindet sich ein großer Wasserspeicher. Sehr gute Bedingungen für Erholungszwecke.
VĚŽKY u Kroměříže – In the local chateau complex there is an annual sales exhibition in May
and August with goods for gardeners and horticulturists. (Information line: +420 573 363 060,
573 363 099). Near the village there is a memorial to J. Hoffmann, an American pilot shot
down at the end of WWII.
Gemeinde VĚŽKY bei Kroměříž – im Schloss alljährlich im Mai und August Verkaufsausstellung
von Gartenbaubedarf und -züchtungen (Information über Tel.: 573 363 060, 573 363 099).
In der Nähe ein Denkmal des amerikanischen Flugzeugführers J. Hoffmann (Ende des 2. Weltkrieges hier abgeschossen).
Obec RAJNOCHOVICE /17/ – leží v údolí říčky Juhyně v Hostýnských vrších. V blízkosti obce
technické památky – lesní klauza na splavování dřeva, retorta na výrobu dřevěného uhlí
a přírodní památka – vřesoviště Bílová. Vyhledávané rekreační centrum. V okolí výborné
podmínky pro turistiku a lyžování.
OÚ, 768 71 Rajnochovice 144, tel. +420 573 391 263, www.podhostynsko.cz/rajnochovice
RAJNOCHOVICE – Located in the Juhyně River valley in the Hostýn Peaks. Nearby the village
are technical monuments – a forest hold for log drives, a retort for making charcoal and
a natural monument – the Bílová moor. A popular recreation centre. Nearby are excellent
conditions for hiking and skiing.
Obec RATAJE – leží v předhůří Chřibů. Archeologické nálezy, novogotický kostel.
OÚ, 768 12 Rataje 139, tel. +420 573 364028, www.rataje.cz
RATAJE – Located in the Chřiby foothills. Archaeological findings, Neo-Gothic church.
Gemeinde RATAJE – im Vorland von Chřiby. Archäologische Fundstätte, neugotische Kirche.
ARCIBISKUPSKÉ ZÁMECKÉ VÍNO – are located 6 metres beneath the chateau courtyard. Here
sacramental wine has been made since the time of Charles IV. During the tour of its ancient
rooms and huge wooden kegs (18,000 litres), one may sample its quality wines.
ARCIBISKUPSKÉ ZÁMECKÉ VÍNO – 6 Meter unter dem Niveau des Schlosshofraumes im Souterrain des Schlosses. Bereits zur Zeit Karls IV. wurde hier Messwein produziert. Bei der Besichtigung der altertümlichen Räumlichkeiten mit ihren größten, heute noch funktionstüchtigen
Holzfässern (18 000 l) gibt es Weinverkostung.
MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA /7/ – nabízí k prohlídce archeologicko-přírodovědnou expozici Příroda
a člověk, rozsáhlý Památník Maxe Švabinského a několik galerií pro krátkodobé výstavy.
Soubor staveb lidové architektury RYMICE u Holešova /8/ – domky s doškovými střechami a dobovými interiéry, větrný mlýn a kovárnu. V pozdně renesanční tvrzi ze 16. století je stálá expozice
Město KORYČANY – leží na cykloturistických trasách vedoucích z Kroměříže na Chřiby, Cimburk
a na Buchlov. Zřícenina gotického hradu Cimburk (asi 5 km od obce) je v létě místem konání
šermířského a divadelního dne či festivalu Dny múz. Další památky: zámek s přilehlým parkem
(dnes škola), židovský hřbitov s dvěma sty náhrobky aj. Přírodní zajímavosti: pískovcové skalisko
Kazatelna, přírodní rezervace Stará hráz, památné stromy. Rekreace: hipocentrum, autokemp.
Náměstí 401, Koryčany, 768 05, tel. +420 573 377 111, www.korycany.cz
KORYČANY – Located on the cycling paths leading from Kroměříž to Chřiby, Cimburk and Buchlov.
The ruined Gothic castle of Cimburk (ca. 5 km from the village) in summer is the location for the
fencing and theatrical festival Dny múz (Days of the Muses). Other monuments: chateau (today
a school) with extensive park, Jewish cemetery with 200 graves. Nature: sandstone peak
Kazatelna (The Pulpit), nature reservation Stará hráz (The Old Dam), significant trees.
Recreation: equestrian centre, auto-camp.
Stadt KORYČANY – an den Radwegen aus Kroměříž gegen Chřiby, Cimburk und Buchlov.
Die Ruine der gotischen Burg Cimburk - ca. 5 km von der Gemeinde, im Sommer Tag der
Fechtkunst und einer Theaterdarbietung bzw. des Festivals „Tage der Musen“. Sehenswürdig
auch: Schloss mit Parkanlage (heute Schule), jüdischer Friedhof (200 Grabsteine). Natur:
Sandsteinformation Kazatelna, Naturreservation Stará hráz, denkwürdige Bäume. Erholung:
Hippozentrum, Campingplatz.
DOPORUČENÉ UBYTOVÁNÍ / ACCOMMODATIONS / UNTERKUNFT
Hotel HVĚZDA**– jižní okraj města Kroměříže. Objekt je vhodný pro zájezdy, školení, sportovní
soustředění, uzavřené oslavy i individuální hosty. Velké parkoviště i pro autobusy.
Složení pokojů: 22/2, 2/3, 4/4 – všechny mají vlastní S, WC.
Vybavení objektu: restaurace 36 míst, denní bar 4 místa, vinárna 54 míst, salonky 35 a 60 míst.
Vážany 182, 767 01 Kroměříž, tel. +420 573 339 914, fax +420 573 331 950,
www.hvezdahotel.cz
Hotel HVĚZDA** – On the southern town limits of Kroměříž. The hotel complex is suitable
for trips, training sessions, sports workshops, private celebrations, and of course individual
guests. Its large parking lot can handle busses.
Rooms: 22 doubles, 2 triples, 4 quadruples – all with private shower and WC.
Facilities: restaurant with seating for 36, bar with seating for 4, wine bar with seating for 54,
private halls with seating for 35 and 60.
Penzion DOMOV – Located in an original burgher’s house in the historic town centre.
Accommodation on the European standard for 20 (8 doubles + 1 and 2 double apartments).
Breakfast included.
HOSTÝN-GEBIRGE – Naturpark, zahlreiche markierte Wander, Rad- und Skisportwege. Alpinistische
Felsenwände, Abfahrtspisten mit Flutlicht. Höchste Bergspitze Kelčský Javorník (865 m ü.d.M.).
Obřany (704 m ü.d.M.) – höchst gelegene Burgruine in Mähren. TESÁK a TROJÁK sind die
bekanntesten touristischen Zentren.
Stadt HOLEŠOV (12 600 Einw.) - am Westfuß des Hostýn-Gebirges, am Ufer des Flüsschens
Rusava, wo die landschaftlichen und ethnografischen Formationen der Hanna und der Walachei einander begegnen. Der Besucher findet hier schöne Natur mit Tiefwald und ausgedehnten
Feldflächen wie auch faszinierende Wander- und Radwege.
Am Hauptplatz die Barockkirche Mariä Himmelfahrt (vom 18. Jh.) mit der „Schwarzen Kapelle“ (Spätbarock), ein Werk mit herausragenden Bildhauer- und Stuckarbeiten, weiter eine
Pestsäule (erste Hälfte 18. Jh.). Als die Stadtdominante tritt uns ein frühbarockes Schloss
entgegen (Mitte 17. Jh.) - sehenswerte Innenräume, einzigartiger Schlosspark vom französischen Typ. Abgerundet wird all das mit einem sinnreichen dreizackartigen Kanalbau und
einem weitläufigen Fasanengehege. Nicht zu vergessen sind die bedeutenden Denkmäler der
mährischjüdischen Kultur – so die Šach-Synagoge, ein Renaissancebau mit seiner Barockverzierung vom sog. polnischen Typ und der Ausstellung „Juden und Mähren“. Nicht weit davon
der jüdische Friedhof mit ungefähr 1 500 Grabsteinen (Mitte 17. Jh.) und seiner Seltenheit
– den Tumben einiger Rabbiner, von denen der Gelehrte und Rabbiner Sabbataj ha-Kohen
(Šach) als der berühmteste zu nennen ist.
CIMBURK – Ruine einer ursprünglichen gotischen Burg (13. Jh.). In der Nähe die beiden geologischen Natursehenswürdigkeiten Kozel und Kazatelna.
Penzion DOMOV – se nachází v původním měšťanském domě v historickém centru města.
Ubytování evropského standardu pro 20 osob (8/2 + 1 a 2/A2). V ceně ubytování je snídaně.
Riegrovo nám.157, 767 01 Kroměříž, tel. +420 573 344 744, www.penziondomov.cz
HOSTÝNSKÉ VRCHY (HOSTÝN PEAKS) – Nature park with many marked trails for hiking, cycling, and cross-country skiing. Training cliffs for mountain climbing, lighted ski slopes. The
tallest peak is Kelčský Javorník (865 m altitude) and on Obřany (704 m altitude) is the highest
ruined castle in Moravia. Famous recreational centres TESÁK and TROJÁK.
ARCIBISKUPSKÉ ZÁMECKÉ VÍNO /6/ – nachází se 6 metrů pod úrovní zámeckého nádvoří v suterénu zámku. Již od dob Karla IV. se zde produkuje mešní víno. Při prohlídce starobylých prostor
a největších dosud užívaných dřevěných sudů (18 000 l) můžete kvalitní přírodní vína i ochutnat.
Na Kopečku 1487, 767 01 Kroměříž, tel. +420 573 336 922, www.arcibiskupskevino.cz
CIMBURK – Ruined, originally Gothic castle (13th C.). Nearby are the geological natural monuments of Kozel (The Goat) and Kazatelna (The Pulpit).
Hotel HVĚZDA** – am Südrand der Stadt Kroměříž. Zu empfehlen bei Sonderfahrten, für
Schulung, Sportlehrgang, private Feier, individuelle Gäste. Geräumiger Parkplatz (auch Bus).
Zimmerzusammensetzung: 22/2, 2/3, 4/4 – jeweils mit Dusche, WC. Ausstattung des
Objekts: Restaurant (36 Plätze), Bar (4), Weinstube (54) , Salons (35 und 60).
HOSTÝNSKÉ VRCHY /18, 30/ – přírodní park, množství značených stezek pro pěší turistiku,
cykloturistiku i běžkaře. Cvičné horolezecké skály, sjezdovky s osvětlením. Nejvyšší hora Kelčský
Javorník 865 m n. m. Obřany (704 m n. m.) – nejvýše položená zřícenina hradu na Moravě.
Nejznámější turistická střediska TESÁK a TROJÁK. /19/ Bystřice pod Hostýnem
www.mrr.wz.cz
SVATÝ HOSTÝN /20/ (735 m n. m.) – lokalita národního významu, původně keltské oppidum, dnes poutní místo vyhlášené legendou o zázraku Panny Marie – jí je zasvěcená bazilika.
Umělecky hodnotná křížová cesta architekta Dušana Jurkoviče /21/, rozhledna /22/, nově
postavená větrná elektrárna. Nástup na naučnou stezku Hostýnskými vrchy. Doprava pouze
autobusová – spoje z Bystřice pod Hostýnem. Hlavní pouť: 15. 8. – svátek Nanebevzetí Panny
Marie. www.hostyn.cz
Domov mládeže ŠTĚCHOVICE – moderní objekt s kompletními službami pro studenty. V období
jarních, letních prázdnin i o víkendových dnech mohou organizace i soukromé osoby využít
domova mládeže pro konání vzdělávacích akcí, konferencí, seminářů, sportovních soustředěni
i pro turistiku (skupiny). Ubytování ve dvou- a třílůžkových pokojích pro 220 osob. Celodenní
strava. Kompletní sportovní zázemí.
Štěchovice 1315, 767 01 Kroměříž, tel. +420 573 339 024, www.dmkm.cz
Domov mládeže ŠTĚCHOVICE – Modern complex with complete services for students. At spring
and summer holiday times, organisations and private individuals can use this student residence
for hosting seminars, conferences, training, sports instruction, and for trips (groups).
Accommodation in two- and three-bed rooms for up to 220 persons. Kitchen open all day.
Complete sports facilities.
Domov mládeže (Jugendhaus) ŠTĚCHOVICE – modernes Objekt, komplette Dienstleistungen
für Studenten. Über die Frühjahr- und Sommerferien und zum Wochenende für Organisationen
und Privatpersonen (Bildungsveranstaltungen, Konferenzen, Lehrkurse, Sportlehrgänge bzw.
Touristik).
Unterkunft für 220 Personen (2-Bett- und 3-Bett-Zimmer). Vollpension. Kompletter Sportsevice.
Domov mládeže SŠHS – ubytování ve dvou objektech převážně v době školních prázdnin.
Ubytování ve třílůžkových pokojích s vlastním S, WC, tělocvična, sportovní areál, biliár, spol. sál
pro 200 osob, parkoviště, 500 lůžek.
Pavlákova 3942, 767 01 Kroměříž, tel. +420 573 504 611
Ubytování v buňkách tvořených dvěma třílůžkovými pokoji a vlastním sociálním zařízením,
hlídané parkoviště, 40 lůžek.
Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, tel. +420 573 504 511
Obec LUBNÁ – leží v údolí Chřibů. Název dostala od potoka, který jí protéká. V obci je velká
vodní nádrž vhodná pro rekreační účely.
Lubná 177, 767 01 Kroměříž, tel. +420 573 360 063, e-mail: [email protected]
Gemeinde RAJNOCHOVICE – im Tal des Flusses Juhyně im Hostýn-Gebirge. In der Nähe technische Sehenswürdigkeiten – Waldklause, Holzkohle-Retorte – und als ein Naturdenkmal das
Heidefeld Bílová. Beliebtes Erholungszentrum. Die Umgegend hat ausgezeichnete Bedingungen
für Touristik und Skisport.
HOLEŠOV (12,600 inhabitants) – Located in the western foothills of the Hostýn Peaks, on the
left bank of the Rusava River, in an area which divides the two separate landscape and ethnic
regions of Haná and Wallachia. Visitors here will find beautiful natural surroundings with deep
woods and broad meadows, criss-crossed by breath-taking hiking and cycling trails.
Starting from the main square tourists will find monuments such as the Baroque Church of
the Assumption from the beginning of the 17th C., with its Late Baroque Black Chapel, a one-of-a-kind combination of statuary and stucco work. Also on the square is a plague column
from the first half of the 18th C. The town’s dominant feature is the Early Baroque chateau
with Renaissance elements from the mid-16th C. with valuable interiors and a unique chateau
garden of the French type. There you will find a three-pronged water canal and extensive
pheasantry. Visitors should not miss any of the Jewish monuments here, the most significant
in Moravia. On Příční Street is the Šach Synagogue, a Renaissance building with Baroque
decorations of the Polish type and housing the exhibition Jews and Moravia. Nearby is the
Jewish cemetery from the mid-17th C. with ca. 1500 graves. Unique to the Holešov cemetery
are the tombs of several important rabbis, the most famous of which belongs to Sabbataje
ha–Kohena (Šach).
CHŘIBY (MARSGEBIRGE) – hügeliges Massiv, Mischwald (höchste Bergspitze Brdo 587 m
ü.d.M.). Terrainbedingungen für Wandertouristik, Pilzesuchen. Bei guten Schneebedingungen
ausgezeichnete Loipen.
Obec STŘÍLKY /23/ – unikátní barokní hřbitov evropského významu.
www.korycansko-zdounecko.cz/strilky/
Obec VĚŽKY u Kroměříže – v areálu místního zámečku se každoročně v květnu a srpnu konají
známé prodejní výstavy potřeb pro zahrádkáře a zahradnických výpěstků.
(informace – tel. 573 363 060, 573 363 099).
Nedaleko obce pomníček J. Hoffmanna, amerického pilota sestřeleného na konci II. sv. války.
OÚ, Věžky 61, 768 33 Morkovice, tel. +420 573 363 025,
e-mail: [email protected], www.obecvezky.cz
Město HOLEŠOV /11, 12/ (12 600 obyvatel) – leží na západním úpatí Hostýnských vrchů na levém
břehu říčky Rusavy, v oblasti, kde se střetávají dva krajinné a etnografické celky Haná a Valašsko.
Návštěvník zde najde krásnou přírodu s hlubokými lesy i rozsáhlými polnostmi, která je protkaná
úchvatnými turistickými trasami a cyklostezkami.
Přímo na náměstí Dr. E. Beneše nalezne turista památky, jako jsou barokní kostel Nanebevzetí
P. Marie z počátku 18. stol., jehož součástí je pozdně barokní Černá kaple /13/. Jedná se o výjimečné sochařské a štukatérské dílo. Na náměstí stojí také morový sloup z první poloviny
18. století. Dominantou města je raně barokní zámek s renesančními prvky z poloviny 17. století
s hodnotnými interiéry a unikátní zámeckou zahradou francouzského typu. Tu dotváří důmyslný trojzubec vodních kanálů a rozsáhlá bažantnice. Návštěvníci nemohou opomenout ani
jedny z nejvýznamnějších moravských židovských památek. V Příční ulici se nachází Šachova
synagoga /14/. Je to renesanční stavba s dekorativní barokní výzdobou tzv. polského typu
a výstavou Židé a Morava. Nedaleko se rozprostírá židovský hřbitov /15/ s asi 1500 náhrobky
(z pol. 17. století). Unikátem holešovského hřbitova jsou tumby několika rabínů, z nichž je
nejvýznamnější učence a rabína Sabbataje ha–Kohena (Šach).
Masarykova 628, 769 17 Holešov, tel. +420 573 521 111, www.holesov.cz
CHŘIBY – Hilly massif with mixed forests (highest point: Brdo, 587 m altitude). Excellent
terrain for hiking, mushroom picking, and cross-country skiing.
INFORMAČNÍ CENTRA / INFORMATION CENTRES / INFORMATIONSZENTREN
Obec KUROVICE – leží na hanácké rovině na východ od Kroměříže. Obec původně náležela
vladyckému rodu „z Kurovic“. Dodnes je zde k vidění mohutná tvrz.
OÚ, Kurovice 14, 768 52 Míškovice u Hol., tel./fax +420 573350711, www.kurovice.cz
30er Jahre, zur Sommerzeit auch Terrasse. Die Pension hat Repräsentativräume für Lehrveranstaltungen, für Schulung, Familien- und Hochzeitsfeste. Als Attraktivität gilt die Möglichkeit,
die Hochzeitszeremonie in der hiesigen rekonstruierten Kapelle abzuhalten.
Kroměříž
THE KROMĚŘÍŽ DISTRICT MUSEUM – houses the archaeological-natural history exhibition
Nature and Man, the extensive Max Švabinský Memorial and several galleries for temporary
exhibitions.
Folk Architecture at RYMICE u Holešova – Houses with thatched roofs and period interiors,
a windmill and foundry. In the 16th C. Late Renaissance fortress there is an exposition on
windmills in Moravia and Silesia. It also administers the chateau in Chropyňe, with its extensive collection of weapons and the Ječmínek (King Barley) Hall.
CHŘIBY – kopcovitý masiv se smíšenými lesy (nejvyšší Brdo 587 m n. m.). Velmi vhodné terény
pro pěší turistiku, houbaření, při dobrých sněhových podmínkách ideální běžkařské stopy.
www.chriby.cz
Informační centrum / Information Centre / Informationszentrum
Velké náměstí 50/45, 767 01 Kroměříž
tel./fax: +420 573 331 473
e-mail: [email protected], www.mesto-kromeriz.cz
Stadt CHROPYNĚ (5 500 Einw.) – von einem kleinen barocken, legendenumwobenen Schlossgebäude dominiert. In den Sälen eine Sammlung von historischen Waffen. Angrenzend ein Schlossteich mit Wasservogelhecke (staatliches Naturreservat). In der Nähe auch ein Aquädukt.
Holešov
o větrných mlýnech na Moravě a ve Slezsku. Spravuje i zámek v Chropyni s rozsáhlou sbírkou
zbraní a s Ječmínkovým sálem.
Velké náměstí 39, 767 11 Kroměříž, tel. +420 573 338 388, www.muzeum-km.cz
SVATÝ HOSTÝN (735 m ü.d.M.) – eine Lokalität von nationaler Bedeutung, einst keltisches Oppidum, heute ein Wallfahrtsort – eine legendenumwobene Basilika. Von hohem künstlerischem
Wert ist der Kreuzweg des Architekten Dušan Jurkovič. Aussichtsturm, neue Windkraftanlage.
Anfang eines Lehrpfades durch das Hostýn-Gebirge. Ausschließlich Busverbindung – von Bystřice pod Hostýnem aus. Hauptwallfahrtstag: 15. 8. - zum Fest Mariä Himmelfahrt.
Městské informační centrum Holešov /Holešov Town Information Centre
Städtisches Informationszentrum Holešov
Nám. Dr. E. Beneše 17, 769 01 Holešov
tel./fax: +420 573 395 344
e-mail: [email protected], www.holesov.mic.cz, www.holesov.info
Die Region KROMĚŘÍŽ (KREMSIER) liegt mit ihren nahezu 800 km2 mitten in Mähren,
im Nordosten vom Hostýn-Gebirge, im Südwesten vom Hügelgelände Chřiby eingegrenzt. Beide diese Lokalitäten gelten als bedeutende Erholungsgebiete mit zahlreichen Wander- und
Radwegen. Dazwischen erstreckt sich die fruchtbare Tiefebene von Haná, quer von der March
durchströmt.
CHROPYNĚ (5,500 inhabitants) – The town’s dominant feature is the Baroque chateau connected
with the legend of the Haná King Ječmínek (Barley). There is a collection of weapons in its historic
rooms. The Chateau Fish Pond, a nesting site for aquatic birds, is a national nature preserve.
Nearby is an aqueduct at the confluence of two streams.
Bystřice pod Hostýnem
THE KROMĚŘÍŽ DISTRICT represents an area of almost 800 km2, spread across the centre of
Moravia. It is bordered on the north-east by the Hostýn Peaks, and on the south-west by the
Chřiby Hills. Both of these are significant recreational areas with numerous hiking and cycling
trails. Between them lie the Haná flatlands, through which the Morava River flows.
SVATÝ HOSTÝN (735 m altitude) – A place of national renown, originally a Celtic oppidum,
today a pilgrimage site connected with a miracle attributed to the Virgin Mary, to whom the
basilica is devoted. The Stations of the Cross by architect Dušan Jurkovič are noted for their
artistry. View tower, newly erected wind generating plant. Entrance to the Hostýnské Vrchy
instructional nature trail. Public transportation only by bus, from Bystřice pod Hostýnem. Main
pilgrimage: 15 August – Feast of the Assumption.
Městské informační středisko / Town Information Centre / Städtisches Informationszentrum
Pod Platany 1 , 768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel.: +420 573 501 901
fax: +420 573 501 968
e-mail: [email protected], www.mubph.cz
Město CHROPYNĚ /16/ (5500 obyvatel) – dominantou je raně barokní zámeček opředený
legendou o hanáckém králi Ječmínkovi. V historických sálech objevíte unikátní sbírku historických zbraní. Přilehlý Zámecký rybník s hnízdištěm vodního ptactva je státní přírodní rezervace.
Poblíž se nachází akvadukt – křižovatka dvou potoků.
Nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně, tel. +420 573 500 730, www.muchropyne.cz
Vydal: Zlínský kraj za podpory EU a MMR ČR, 2006
www.kr-zlinsky.cz/tourism, www.strukturalni-fondy.cz
This project is co-financed by the European Fund of Regional Development,
Ministry of Regional Development CR.
Dieses Projekt ist vom Europäischen Fonds für Regionalentwicklung und dem
Ministerium für Ortsentwicklung mitfinanziert.
Zpracování / Produced by / Verabeitet von: Region Kroměřížsko a reklamní agentura m-ARK
Neprodejné / Not for sale / Unverkäuflich
KROMĚŘÍŽSKO představuje území o rozloze téměř 800 km2 rozkládající se uprostřed Moravy.
Na severovýchodě je ohraničeno Hostýnskými vrchy, v jihozápadní části se zvedá pahorkatina
Chřiby. Obě tyto lokality jsou významné rekreační oblasti s množstvím turistických a cyklistických stezek. Mezi nimi leží úrodná rovina Hané, kterou napříč protéká řeka Morava.
Pension DOMOV – in einem ursprünglichen bürgerlichen Haus im historischen Zentrum situiert.
Unterkunft von europäischem Standardniveau für 20 Personen (8/2 + 1 und 2/A2). Preis inkl.
Frühstück.
Penzion EXCELLENT – historická budova penzionu poskytuje ubytování evropského standardu.
12 pokojů je vybaveno samostatným sociálním zařízením, telefonem, televizí (satel. programy), minibarem, vysoušečem vlasů apod. Restaurace, vinný sklep, sauna, hotel taxi, tourist.
minibus, internet zdarma.
Riegrovo nám. 163/7, 767 01 Kromeříž, tel. +420 737 122 849, +420 573 333 023,
www.excellent.tunker.com
Penzion EXCELLENT – Historic building, offering accommodation at the European standard.
12 rooms with private facilities, telephone, satellite TV, minibar, hair dryer, etc.
Restaurant, wine cellar, sauna, hotel taxi, tourist minibus, free internet.
Pension EXCELLENT – Historisches Gebäude, Unterkunft entspricht dem europäischen Standard.
12 Zimmer, jeweils eigene Sozialräume, Telefon, TV-SAT, Minibar, Haartrockner u.a.
Restaurant, Weinkeller, Sauna, Hotel Taxi, tourist. Minibus, Internet kostenlos.
Pension NA OCTÁRNĚ /25, 26/ – tento původně františkánský klášter dnes svým hostům nabízí
moderní služby, pohodlí a klid. Celková kapacita pensionu je 21 pokojů se 44 lůžky. Restaurace
s mezinárodní kuchyní je zařízena ve stylu 30. let a v letním období je zde navíc využívána
terasa. Pension nabízí reprezentativní prostory pro uspořádání seminářů, školení, rodinných
oslav, svateb. K atraktivitě zde konaných svateb přispívá i možnost vlastního obřadu
v rekonstruované kapli.
Tovačovského 318, 767 01 Kroměříž, tel. +420 573 515 555, www.octarna.cz
Pension NA OCTÁRNĚ – Originally a Franciscan monastery, today it offers its guests modern
service, comfort and calm. Total capacity, 21 rooms, 44 beds. Restaurant with international
cuisine is furnished in 1930s style and has an outdoor terrace in the summer. The pension
offers fine rooms for holding seminars, training, family celebrations and weddings. The possibility of performing weddings in the renovated chapel is a special feature.
Pension NA OCTÁRNĚ – ehemals Franziskanerkloster. Moderne Dienstleistungen, ruhige Lage.
Gesamtkapazität 21 Zimmer (44 Betten). Restaurant mit internationaler Küche im Stil der
Domov mládeže SŠHS (dormitory) – Accommodations in two buildings, mainly during school
holidays.
Accommodations in triple rooms with own facilities: shower, WC; gym, sporting fields, meeting
room for 200 persons, parking, 500 beds.
Accommodations in cells made up of two triple rooms with own facilities, monitored parking,
40 beds.
�����
�������
����
Domov mládeže SŠHS – Unterkunft in zwei Objekten vorwiegend über die Schulferien.
Unterkunft in 3-Bett-Zimmern (eigene Dusche, WC), Turnraum, Sportareal, Billard,
Gesellschaftssaal (200 Pers.), Parkplatz, 500 Betten.
Unterkunft in Einheiten von je zwei 3-Bett-Zimmern (eigene Sozialeinrichtung), bewachter
Parkplatz, 40 Betten.
Kroměřížsko
Hotel SPOLEČENSKÝ DŮM*** – dominanta města Otrokovice. Postaven v roce 1936 podle
projektu profesora ing arch. Karfíka. Patří mezi nejvýznamnější objekty funkcionalismu.
Složení pokojů: 7/1, 43/2, 8/2A, 2/3A. Vybavení objektu: restaurace 120 míst, diskokavárna,
noční klub, stylová hospoda 70 míst, denní bar s terasou 30 míst, cukrárna. Další služby:
fitcentrum, solárium, masáže, kosmetika, kadeřnictví.
Tylova 727, 765 02 Otrokovice, tel. 577 650 111, www.spoldum.tcservis.cz
Hotel SPOLEČENSKÝ DŮM*** – The dominant feature of the town of Otrokovice. Built in 1936
according to the plans of Prof. Karfík, one of the most significant Functionalist buildings.
Rooms: 7 singles, 43 doubles, 8 double apartments, 2 triple apartments.Facilities: restaurant
seating 120, discoteque-coffee house, night club, stylish pub seating 70, bar with terrace seating 30, patisserie. Other services: fitness centre, tanning, massage, beauty salon, hair dresser.
infomapa
Informational Map / Infokarte
Tento projekt je spolufinancován
Evropskou unií
1 : 100 000
Hotel SPOLEČENSKÝ DŮM*** - Dominante der Stadt Otrokovice. Erbaut 1936 nach einem
Projekt des Architekten Karfík. Eines der bedeutendsten funktionalistischen Objekte.
Zimmerzusammensetzung: 7/1, 43/2, 8/2A, 2/3A Ausstattung: Restaurant (120 Plätze),
Diskocafé, Nachtklub, stilgleiches Gasthaus (70 Plätze), Bar mit Terrasse (30 Plätze), Konditorei. Fitnesszentrum, Solarium, Massagen, Kosmetik, Friseursalon.
Rekreační zařízení JESTŘABÍ – komplex horské chaty s kuchyní, jídelnou a dalšími objekty,
vhodný pro rekreace, školní výlety, letní tábory, zájezdy, soustředění či svatby. Leží na svazích
Hostýnských vrchů ve valašské obci Rusava.
Složení pokojů: hlavní budova 8/2, 4/3, 1/4, chatky 15/4, sruby 20/2–4lůžkové. Možnost
skupinových a mládežnických slev. Ubytování se psy jen v chatkách a srubech.
768 45 Rusava 99, tel. +420 573 392 068, www.jestrabi.cz
Penzion NA PASEKÁCH – se nachází v nádherné přírodě Hostýnských vrchů v nadmořské výšce
523 m n. m. Pokoje: 2–4lůžkové s vlastním sociálním zařízením (sprchový kout, WC), telefon,
TV-SAT, minibar, balkon. Chatky: pro 2–4 osoby, vlastní sociální zařízení (sprchový kout, WC),
telefon, TV-SAT, minibar, předsíňka, bezbariérový přístup. Ubytování psů po domluvě.
768 71 Rajnochovice 224, tel. +420 602 741 025, +420 573 381 814, www.napasekach.cz
JESTŘABÍ Recreational Facility – A complex of alpine cottages with a kitchen, dining room and
other facilities, perfect for recreation, school field trips, summer camps, hiking trips, instruction
and weddings. Located amid the Hostýn Peaks in the Wallachian village of Rusava.
Rooms: Main building, 8 doubles, 4 triples, 1 quadruple; cottages: 15 quadruples; log cabins:
20 2-4 beds. Group and youth discounts. Dogs allowed in the cottages and log cabins.
Penzion NA PASEKÁCH – Located in the lovely surroundings of the Hostýn Peaks, altitude 523
m. Rooms: 2 4-bed rooms with own facilities (shower, WC), telephone, satellite TV, minibar,
balcony. Cottages: for 2-4 persons with own facilities (shower, WC), telephone, satellite TV,
minibar, foyer, handicapped accessible. Permission for dogs must be obtained.
Erholungseinrichtung JESTŘABÍ – Berghütte mit Küche, Speisesaal und anderen Objekten,
geeignet für Erholung, Schulausflüge, Sommerlager, Sonderfahrten, Lehrgänge, Hochzeiten. Situiert an den Abhängen des Hostýn-Gebirges in der walachischen Gemeinde Rusava.
Zimmer: Hauptgebäude 8/2, 4/3, 1/4., Bungalows 15/4, Blöckhütten 20/2 bis 4
Betten. Preisnachlass für Gruppen und Jugendliche. Gäste mit Hunden nur in Bungalows
und Blockhütten.
Pension NA PASEKÁCH – mitten in herrlicher Natur des Hostýn-Gebirges (523 m ü.d.M.).
2-Bett- bis 4-Bett-Zimmer jeweils mit Sozialräumen (Dusche, WC), Telefon, TV-SAT, Minibar,
Balkon. Bungalows: für 2 bis 4 Personen, Dusche, WC, Telefon, TV-SAT, Minibar, Vorraum,
behindertengerechter Zutritt. Unterkunft für Gäste mit Hunden nach Vereinbarung.
Penzion HELENA – ubytování ve zděné budově penzionu a vedle stojící chatce. Kapacita –
budova 3/2, 1/3, 1/4, 2 vybavené kuchyňky, 2 koupelny (S, WC), společenská místnost
chatka 1/4, vybavená kuchyňka, koupelna S, WC.
Zámecká 310, 768 04 Střílky, tel. +420 602 511 119
Penzion HELENA – Accommodations in the wood-panelled pension building and adjacent cottage. Capacity - Pension: 3 doubles, 1 triple, 1 quadruple, 2 equipped kitchenettes, 2 baths
(shower, WC), meeting room; Cottage: 1 quadruple, equipped kitchenette, bath, shower, WC.
Pension HELENA – Unterkunft im gemauerten Pensionsgebäude und dem nebenan stehenden
Bungalow. Kapazität – Gebäude: 3/2, 1/3, 1/4, 2 ausgestattete Kochnischen, 2 Baderäume (Dusche, WC), Gesellschaftsraum. Bungalow: 1/4, ausgestattete Kochnische, Baderaum
(Dusche, WC).
RANČ Kostelany /27, 28/ – moderní areál westernového stylu leží v pahorkatině Chřiby, jižně
od Kroměříže. Nabízí komplexní služby a bohatý program pro děti i dospělé. Westernové
ježdění s výcvikem a ukázkami. Restaurace ve westernovém stylu s kapacitou 130 míst má
otevřený lávový gril, letní zahrádku, salonek „Western“ 50 míst a dále 2 bowlingové dráhy.
Další salonek „Little“ má kapacitu 20 míst. Složení pokojů: 7/2 S, WC, TV 11/A2 S, WC, TV.
Kapacita včetně přistýlek 44 lůžek.
Kostelany, 767 01 Kroměříž, tel. 573 367 272, www.kostelany.cz
RANČ Kostelany – Modern Western-style ranch located in the Chřiby Hills, south of Kroměříž. It
offers complete services and a rich programme for children and adults. Western riding with instruction. A restaurant in country style with seating for 130 with an open lava grill, outdoor seating in
summer, “Western” hall seating 50, and 2 bowling lanes. Additional “Little” hall seating 20. Rooms:
7 doubles with shower, WC, TV. 11 double apartments with shower, WC, TV. 44 bed capacity.
RANCH Kostelany – modernes Areal im Westernstil im Chřiby-Hügelgelände, südlich von Kroměříž. Angebot von kompletten Dienstleistungen, buntes Programm für Jung und Alt. Westernreiten mit Ausbildung, Reitkunstproben. Restaurant im Westernstil (130 Plätze), Grill, Garten,
2 kleine Salons - „Western“ (50 Plätze) und „Little“ (20 Plätze), 2 Bowlingbahnen. Zimmer:
7/2 Dusche, WC, TV 11/A2 Dusche, WC, TV. Kapazität: 44 Betten (einschl. Zubetten).
KROMĚŘÍŽSKO – sdružení pro cestovní ruch
Association for Tourism / Fremdenverkehr-Verein
Vzniklo v roce 1999 a jeho cílem je zvyšování návštěvnosti regionu a prodlužování délky
pobytu spokojených hostů. Úkolem tohoto materiálu je poskytnout základní informace o možnostech cykloturistiky na Kroměřížsku, vybraných zajímavostech a aktivitách členů sdružení.
Founded in 1999, its goal is to increase the number of visitors to the region and to extend the
stays of satisfied guests. The task of this presentation is to provide basic information on the
possibilities of cyclo-tourism in the Kroměříž district, in addition to selected places of interest
and the activities of the association members.
Gegründet 1999 mit dem Ziel einer Förderung der Besuchshäufigkeit der Region und der Verlängerung des Aufenthaltes von zufriedenen Touristen. Ziel dieser Unterlagen ist es, Grundinformationen über Radtouristik in der Region Kroměříž, über Aktuelles sowie über die Aktivitäten der Mitglieder des Vereins zu vermitteln.
Členové sdružení: / Association Members: / Mitglieder des Vereins:
Arcibiskupský zámek
Obec. Rajnochovice
Arcibiskupské zámecké víno
Obec Rataje
BTL – půjčovna lodí
Obec Věžky
DM Štěchovice
OOV OTS ČSTV
Galatík Petr Ing.
Penzion Domov
Hotel Hvězda
Penzion Excellent
Hotel Společenský dům
Pension Na Octárně
Informační centrum Kroměříž
Penzion Na Pasekách
Město Holešov
Ranč Kostelany
Město Chropyně
RZ Jestřabí
Město Kroměříž
SŠHS
Muzeum Kroměřížska
SPOŠ, VOŠ a SOU, s.r.o.
Obec Kurovice
Ševčíková Helena
Obec Lubná
Váš Zahradník s.r.
Obec Němčice u Hol.o.

Podobné dokumenty

Blühendes Kroměříž

Blühendes Kroměříž die ornamentalen Blumenbeete, die Brunnen, die Kolonnade und die Rotunde. Reservieren Sie den Nachmittag für eine Besichtigung des Erzbischöflichen Schlosses. Sie können sich so ein Bild über die E...

Více

Kroměřížsko - Východní Morava

Kroměřížsko - Východní Morava Jedinečná kombinace zámku a zahradní architektury Podzámecké a Květné zahrady vytváří jeden z nejvýznamnějších areálů tohoto druhu v Evropě. Unikátnost celého komplexu byla důvodem k zapsání zahrad...

Více