zpravodaj 5/2014

Komentáře

Transkript

zpravodaj 5/2014
ZPffiAVffiffi&J
ČesronnoRAVsKÉHoKLU BU verEnÁruŮ
GMKV
\t
ROC. XXXIII
TURNA J č,.27 5
s12014
2
ZPRAVY Z KLUBU
t}TURNAJ V HOSTINNEM
Pád turnaj |etošního roku pod pořadovtým čís|em275 jsme uspořáda|i v sobotu 21. 6. 2014.
z toho bylo 23 žen a 178
Byl to krásný turnaj, účastby|a velice pěkná, přile|o dokonce 201 účastníků,
je
opravdu bez chybyI VeIice snažívía mladí
mužů.Všichnijsme p|ně využiIi krásnou místní haIu, která
pořadate|é pod vedením Tomáše Drahotského vše bezpečně zv|ád|i i v nepřÍtomnosti svého
"šéfa.,
Petra Bertoše' Jako cenY předávali pořadatelé Vkusné medaÍle pro prvnÍ čtyři hráče každékategoríe.
TUrnaj zahajovat sportovně zaIožený místostarosta Petr Chme|ft, aIe největší překvapenÍ nás čekaIo.
protože se zahájení zúčastni| i legendární Josef šín,který oslavÍ 7, 10.20L4 své 90. narozeniny.
Setkání přineslo radost oběma stranám a věřím, že se na příštÍmturna.ii opět sh|edámeI
Vftězové, finalist4 semifinaIisté a vítězovéMF:
W40(2): 1)Dusi|ová 2}K|empířová. W5o(5): l}Labíková 2)Matoušková 3)Klišová 4}závodská (Nč).
W60(9}: l)Solařová 2)MaršÍková 3)Borecká, Hodková MF: S|atÍnská. W70(7):1)Lerchová 2)švecová
3lPotůčková, Rosenbergová MF: Vysuši|ová. Ma0(23}: l)Vávra (Nč) zlsagáčik 3)Bflek z., ]ašek MF:
Vacu|ík. M50(25): 1)Došek 2)stuch|ý 3}Mesároš (Nč), Vrta| MF: KratochvÍl J. M60(31}: 1)svědík,
2)Švec Jan, 3}Just, Pořízek MF: Petřiyý. M65(39}: l)Matějíček2lvich P., 3)Galanda, Remeš MF:
Vilímek. M70(24): 1)va|árik (SVK) 2}Senohrábek 3)Schlappl, votÍpka MF: Mo|itoris. M75(20}: 1)KyseI
(SVK) 2)Ho|oda (svK) 3)Miku|a, Sejpka MF:Čenkovič.M80(12): 1)RákosnÍk J.,2) stanček 3)Ježek,
Novotný J. MF: JanÍčekJ. M85(3): 1}Ruzha 2)FiaIa 3}Chroust.
Turnaj se hrá| na 18 sto|ech (14 + 4) na dvou místech vjedné ha|e. Přines| také mnohá
výs|edková překvapenÍ- Na přÍklad druhá mÍsta Jana švece v M6o a Pavla vÍcha v M65. Turnale jako
host se zúčastni|v kategorii M4o Micha| Vávn, který hraje Ještě v Němec*u |i8u. zvítězi|, a|e
vÍtéz
tentokrát ve|ice těsně, když porazil Štefana Sagáčika 3 _ z. zL2 vítězúneby| tentokrát
'l'dnÝ
nováček. Turnaj skonči| ve 20,25 hodin.
Všem' zde uvedeným hráčům, za jejich ve|ice pěkné výkony blahopřejiI
2)MATRIKA
známá matrlčníčís|a:591
{
.61
+
54 =
58o
Ve zbývaJÍcíchtřech turnajÍch, bychom mě|| získat Ještě 12 nových či staronovych č|enů,
k překonánÍ stavu |oňského roku.
Na přGtím turnaji dne 6.g.2014, začne naše matrÍkářka Eva Švecová vybírat čP na rok 2015.
PÍosím,připravte se na tuto akci. Děkuji.
3,TERMíNovÁ UsTlNA
Nejprve pro upřesnění uvádím ještě defin|tivnÍ termÍny pro rbývajÍcí tumaje |etošnÍho roku.
Turnaj č. 6 - Liberec so 6. 9. 2014. Tuma.| č. 7 -Jaroměř so 11. 10. 2014
Turnaj mistrú č. 8 - H|uk PÁ,so 2r. -22. r7,20L4.
Také jsem zaháji| sestavovánÍ TL na prvnÍ po|ovlnu roku 2015 a už mám potvzeny dva
turnaje: Ho|ice - so 7. 2' 2015 a Hostinné so 13. 6. 2015. očekávám, že komp|etnÍ TL za rok 2015
bude hotova ko|em 15. 9. 2014 a ihned vás s nÍ seznámÍm na našem webu a ve Zpravodaji č'.6|20.Í4.
ltlFoToGRAF|E vE zPMvoDAJI č. 4/2014
Na 12. straně tohoto zpravodaje jsem umÍsti| foto8rafii našich bronzo\.ých medai|istů
Jaros|ava Hrčky a Jaroslava KratochvÍ|a ze 17. Ms v Auck|andu v kat. M50D' Jelikož byly ve|ice k|adné
oh|asy nad péknou a čistou fotografií, musím proto dodat, ře aÚtorkou je Michae|a Korgerová .7a, aŽ
pozdní uvedenÍ jejího iména se omIowám.
J
5}NARozEÍlINY
Dne 25. 6. 2014 se dožil náš nejstaršíčlen Marcel or|owski v p|né svěžesti Íyzickéi psychické
neuvěřitelných 99 roků| Před, už 19. roky vybojova| ve Vídni na 1' ME z|atou medaili Vjednot|ivcích a
stříbrnou společně s Miroslavem Rezkem ve čtyřhře| Vden s|áW jsem oslavence kontaktova|
te|efonicky a vys|ovi| mu gratulaci za všechny naše členy. Také jsem mu přednes| naše přání,
abychom se seš|i osobně na příštímturnaji v so 16' 5. 2015 v'Praze - chodově. Doufám, že se nám to
podaříl Marce|í, věřím pevně, že sis užil své krásné narozeniny, ktených Ti přejeme ještě d|ouhou řa
du| Drž se|
6)TAMPERE
Během něko|ika málo ddnů, očekávám komp|etní nabídky oď obou cestovek cK scandia a
Treffpunkt ing. Vojtka. JakmiIe je obdržím,uveřejníme je na našem webu.
7)NovE|'JzAcE NAš|CH wEBovÝcH
srMNEK
Asi pos|ední dva roky jsme nevěnova|i našemu webu dostatečnou pozornost a jsme trochu
pozadu. stránky se musÍ nove|izovat, obměnit a zkrátit. Věřím, že se nám to během |etních měsíců
podaří. Bohužel náš,,webmistr,, je v současnédobě zaneprázdněn pracovnÍm VytíženÍma nemá
momentá|ně pro nás dostatek volného času.
8)PŘÍŠíscHŮzE výgonu čÍÚKv
Bude se konat v Liberci na ubytovně Duk|y, v pátek 5. 9. 2014 v 19:30 hodín' Noc|ehy nejsou
zajištěny a každý č|en výboru si je zajistí sám.
9)PňÍŠíTURNAJ
Bude v sobotu v krásném a rušném Liberci. Viz propozice V tomto zpravodaji. Bude se hrát
v ha|e Duk|y a v tréninkovémprostoru sKsT Liberec asi na 22. sto|ech. Vzhledem k pěknému zázemÍ a
zkušeným pořadate|ům, by to mohI být da|šÍ bezprob|émový turnaj.
5 pozdravem
Lumír Ruzha
ZPRAVoDAJ ě.5I2oL4
Do tohoto čís|apřispě|i: lng. V|asta Svobodová, Josef Vítek,
Bc. Martin Protiva a Lumír Ruzha.
Tisk: Kopírování Praha 8: www.kopírování.cz
Grafická úprava : Ruzhovi.
Expedice: A.L.L. Production Horní Počernice
Nák|ad 260 kusů.
Uzávěrka čís|a:1. 7.2014
w40
I
2
3
.tr
KLEMP|ŘoVA
DUSILOVA
PoSP|sILoVÁ
KRETOVA
1 440
2
240
I
280
carmen
090
800
Monika
420
Jirina
Jana
!Y50
IUATOUSKOVA
2
3
5
w60
2
3
vw0
2
3
4
M40
l
2
3
5
6
7
I
9
10
l1
GILLANYIOVA
I\4AZALOVA
HoDKoVÁ
17
19
580
.l.""
trlarta
štďan
12
300
6
J-O
1 020
5 030
610
940
900
2
34
3-{
Josef
'I
1 030
030
230
I -12
74
5€
1S0
830
Pavel
Richard
780
Martin
9 -12
190
MERGENTHAL
Radovan
Richard
770
710
630
7-8
Otmar
580
14
VLK
Petr
Radek
PetÍ
570
15 -16
220
't 50
120
Vtadimlr
JaromÍr
AntonÍn
460
Michal
Artur
340
340
PISA
MARŠ|K
PROVAZNIK
HAVRLANT
SUCHARDA
VAVRA
SZOLTYSEK
n0
21
280
25
m
27
28
n
I
-'12
í2
í5.í6
380
2'l -23
1
190
180
3.1
36
340
37
3a
2 810
GOLDOVA
SLAT|NSKA
10
210
11
svěduŠka
Zdeňka'
Helena
Nataša
520
520
15
474
400
190
't8
2 850
720
970
630
240
6 090
HAUSCHWITZ
',
UHLAR
LANG
NEJEDLY
HRDY
KOLIK
KOTAR
12
7
190
800
800
7
140
Tomáš
Pavel
zd€něk
Radovan
Pavol
MadlmÍr
Petr
Jaroslav
10
200
500
39
40
310
280
4l
3-4
280
280
12
43
250
250
250
44
45
240
210
21 -23
50
46
190
9 -12
í90
48
17
190
49
O
't
90
50
ToméŠ
í80
61
Radim
180
Rudo|Í
130
53
Pavol
Mlroslav
Jaroslav
Mlchal
120
5,1
í8 530
160
TOMANKOVA
JESENSKÁ
Jana
340
320
290
160
ČÍŽKoVÁ
sidonia
Alena
MAwsoVÁ
Emltig
130
130
Alena
1UO
1 330
BoŽBna
430
BENKOVA
STUPKOVA
HYPSOVA
MERHAUTOVA
CZYZOVA
SPEVACKOVA
BOZENICAR
POZNICKOVA
tvana
0
120
Daniela
420
Alena
Pavla
300
o
9
130
190
2 04Ol
1340
stanislava
290
230
90
í 670
610
silva
Jiisna
130
160
Martin
EVIADOMSKI Jaoslav
JUNEK
Dušan
KLUSAK
11
450
2 890
DANAJ
GIRETH
B|LEK
POLASEK
10
5-8
KREJCoVA
POLAK
zuzana
ADAMOVA
í60
oz\)
/JU
MACHU
't7
210
610
POLANSKY,
1
t8
Stanislava
EliŠka
JEL|NEK
14
310
Hetena
VYSUSILOVA
0
2 e7A
Luďka
JEZKOVA
190
CHMELÁŘOVÁ
NEUWIRTH
32
410
í3 31(
2'l
250
500
470
I
22
Marek
BoRECKA
VANKOVA
V|MRoVA
290
230
OCISKOVA
zov
244
900
9 o4o
í 070
3t0 m
í 6í0
1 100
1í0
320
4 790
Kamil
František
210
1
6í0
í0 0,.0
500
I 340
KOCVARA
'ÁRoVA
zAVoDsKA
oana
Kataína
Ktaudie
Eva
KRČEK
SKACEL|K
PLSEK
PRACHAR
JASEK
SKACELIK
TENGLOVA
Atena
Miluše
Jaroslava
tt
Andě|a
sAGÁČ|l(
LABIKoVA
660
PoTÚČKoVÁ
.,.\
oana
4
Jana
't
ROSENBERGOVA
SMISTIKOVA
't0
I 380
I 060
Renáta
Milona
7
Jitka
BoŽena
KoRTUs
18
'l 280
LERCHOVA
sVEcoVÁ
270
Martina
BLAHOVA
520
í 340
oPLoVA
MaÍie
8
1 150
850
MARŠ|KoVÁ Jitka
SOLAŘOVA Květos|ava
HOLA
Jana
VACULIK '
16
Sranistava
BRUCKOVA
SCHOBEROVA
7
3 750
FoJTÍKoVÁ Jana
KL|ŠOVA A|ena
VRZALoVÁ
1
'|
10
í10
ROTARI
KUCALA
JAKUBEO
KLllt/ll(EWITZ
PECZAR
MDERKA
KASPAR
KORP
S|XTA
KARLIK
MURDYCH
BRL'|ČEK
HALA
ZDARSA
0
Lukasz
90
17 -18
90
JřÍ
Krysaof
90
17 -18
90
Voceslav
90
90
Viktor
František
zbisnisw
Rafal
Rudolf
8o
19 -20
80
80
19 -20
80
JiřÍ
80
Petr
80
Daniél
CU
21 -23
50
80
Pavol
Tomáš
FrantiŠek'
50
zbyněk
Pavel
50
.
56
100
3 980
SZUSTA
HANDL
RAMENDA
ó7
770
3 970
't
240
390
M60
I
2
3
5
0
7
26
DoŠEK
VBTAL
STUDECKÝ
sTUcHLÝ
BAKosNlK
11
'12
13
t4
15
18
17
18
M80
2
3
5
6
7
I
I
10
11
11
15
16
17
18
1 520
otdnch
í 430
34
|Van
1
25A
I -'12
Rostis|av
1
2'lO
V|adimÍr
'l 120
Š|MoNoVsKýPav€|
KRATOOHV|L
CHLAPEK
MEsÁRoŠ
't0
J*"ď*
WAGNER
GALLUS
KOCUREK
KAŠPÁREK
HRČKA
ZADUBENEC
FLANDERM
PALENIK
HÁLA
JaÍos|av
Josef
720
Jarostav
Peter
Bohuslav
FÍantišek
Jarostav
KRSEK
Lz|ČAŘ
15
'180
25
220
3-4
250
220
23 -26
50
30
3í
400
250
370
Miloš
340
tvan
340
Josef
300
í4 íí0
I 490
1
1
6-8
220
3 100
1
34
280
34
280
24
10 -14
190
25
í30
uo
m
250
Jan
800
Josef
780
15.'í6
180
Miroslav
lvan
730
10 -14
190
30
220
3í
Zdeněk
ocu
300
680
10 -14
28
190
Miroslav
33
M|tan
580
10 -14
190
M|lan
s70
23 -24
80
PeK PAR
Ladistav
o|dfich
490
25 -30
38
450
420
25 -30
60
60
23 -24
80
38
lB 9S0
3 810
BROM
BELOVSKT/
SEVCIK
M|ŠEJM
BAKCZYNSKI
socHA
PAVELKA
PŘlHoDA
SMOLA
SVOBODA
OREL
HRUBEC
stanlslav
280
Vladan
280
Josof
224
lvan
Luboš
22A
Riszard
190
zdeněk
Josef
'190
Tomáš
180
STUDÝNKA
34
37
33
o-a
220
3g
a0
í90 13.í4
í 3 -.l4
190
41
190
12
43
190
45
tqor
180
Bohumlt
170
90
17
Marok
Vtadimk
170 19 -22
90
48
PAVLOTTY
KAREL
Otakar
KUDREC Joseí
o
10
í50
49
150
50
't?
124
120
61
52
124
53
Milď|av
í8 760
3 240
Mlroslav
410
25 -30
JiřÍ
380
31
50
40
360
17
'180
41
s|M|cEK
Milan
Miroslav
290
'18
150
Vlaďmh
280
43
LANI
Peter
Milan
280
44
280
45
HUNAT
MERGANC
PETRIVY
KELNAR
340
250
í 070
HUDEC
RYBAK
36
340
Pave|
Františsk
Drahoslav
32
33
Mitan
Miros|av
B
460
JUST
VEČEŘ
PETMŠKO
VALENTA
21
29
1310
1 280
MISUN
21
150
Milan
FÍantišok
BR|ZA
220
'16
I 460
SVESTAK
SVEC
JUNGVIRT
JIROUSEK
DOSPISIL
BARTAK
2A
590
Josef
zdeněk
PosP|ŠlL
í0
250
6-A
690
PoŘlzEK
JlMsEK
MKOVICKY
340
220
220
970
Pet
31
sVÉDlK
1 060
1
KOVAC
BLATNY
KRAToOHV|L
DUCHAC
PECH
KRAUZ
KVAPIL
SCHNEIDER
PISTOM
KUCHAŘ
TALASEK
CAJA
VAVRA
124
17
220
48
Jan
20
Samuel
í90
Josef
190
Lubor
í90
Josef
190
53
Ladis|av
't
90
54
vlastimil
180
tvan
180
180
UO
4 880
110
18
'110
110
110
Arteur
90
J8Íoslav
Jamstav
Petr
Jan
90
Karol
90
Martin
90
on
90
90
90
90
SUCHANEK
Zdeněk
zdeněk
MEQUNA
Richard
5o 23 -26
50
Petr
Miloš
50 23 -26
50
50 23 -26
50
ota
CU
iEMBERA
PAVLATA
TEsAŘ
MANDYS
80
80
|
RoÍi.an
23
DOLEZAL
HATAŠ
VOTAVA
Stanisrav
lvan
BohumÍr
54
46
Pek
KoLBABA
KRASUSKI
Ž|LLA
KAROLCIK
M|ČEK
HAMACEK
000
Jaroslav
Milan
PETRYKOW
COURTON
49
10 -14
190
50
51
25
30
15 -16
PROSA
J]|!Q8A
TABORSKY
TATAR
BuNDZEL
SEMAN
SUMNOVSKý
DRAHNIK
ERLEBACH
VozNlcA
CECH
NIKL
MLICKO
KOVARICEK
{ 440
DVORAK
410
4.{0
160
20
í10
25 -30
60
19
120
21 -22
90
25 -30
60
Stanistav
160
zbyněk
'150
VladimÍr
150
Josef
120
Voitěch
120
Ján
120
stanis|av
110
Jan
100
Josěf
90
František
90
JřÍ
90
Antonln
60
Josef
50
Josef
50
R.AÓEK
BoHUNÉK:-
1
50
L"dI.|a'
50
Vác|av
50
180
980
5 ot0
1770
140
(Jl
M65
I
2
39
MATEJ|CÉK Miloš
zdeněk
REMEŠ
Jamslav
KUCERA
GALANDA
HRNČlŘlK
MATÉJM
1
I
I
í0
1l
13
11
15
16
17
10
19
20
M70
1
5
6
7
I
10
íl
12
't3
11
15
í6
17
í8
KOCVAM
JARoNÉK
HORAK
KADLEC
STAŇA
NOVOTNY
PODOLM
ANTL
KLIMEŠ
HARALIK
LEXA
MIHALY
HEJZLAR
VILIMEK
KUB|NDA
VALICEK
JAKUBu
21
VAúR|K
VoÍlPKA
SENoHRÁBEK
SoHLAPPL
BoUČEK
KMEC
sKAtÁ
JÁČ
VLK
RYCHLIK
BAUER
J|RoVEc
MoLlToRls
SMoLIK
JASKO.
DANI
HoRsÁK
HLAVACEK
1
1
660
1
ó5U
480
4
260
230
1 420
František
1 210
Karet
1
200
Josef
1 110
Vta$timil
'I
AteŠ
090
9 -10
5-7
9í0
290
260
260
1 050
I
2ú
Jaroslav
Vladlmlr
Pavel
Eduard
950
12 -16
200
Jan
850
'12
-16
200
7í0
29 -30
680
600
29 -30
60
60
590
17 -20
Pavel
Jřl
stanistav
Karel
Anton
JaromÍr
Bohumil
Ján
Jaroslav
Ján
Zdeněk
JaÍos|aL
25
?B
FAIX
30
31
920
34
260
17 -20
170
170
550
530
36
38
30
4o
11
17 -20
1?O
12
21
170
43
410
44
420
45
420
43
3 590
I 590
1
340
'l 470
3-4
280
1
380
2
3í0
'I
280
3-4
2RO
220
220
220
220
stan|s|av
í 200
9 -10
Vincent
AntonÍn
Mi|oš
AntonÍn
Josef
FÍantišek
Václav
Dušan
Pavel
Josef
Rudolf
Pave|
lvan
I 070
9
000
-í0
a-t
10í0
5-7
1
980
11
23
21
25
20
190
n
I
210
2A
21 -22
ou
n)
120
30
't3
180
3í
't6
110
32
't40
690
33
520
500
'17
-'t8
90
490
470
17 -14
90
17100
3,1
30
3 1r0
SVRCEK
REGNER
KREJSA
VAVRUŠA
MERHAUT
MELKES
VRONSKY
ZITKO
BASAK
CVEJN
PLEoHAo
STULIK
slN
KUBIN
KAROLA
21
910
í5
VICH
DIVISEK
Í9 KRUPA
m MIoHÁLEK
MĚRKA
HRUBEŠ
940
820
AMBRoz
n KOZAK
33
900
HAMADEH
KOZEL
HOZA
920
20 230
LudovÍt
Emanue|
24
LAR|scH
P|scHEL
26 -28
410
stanlslav
400
JřÍ
370
12 -16
200
49
Romsn
Michal
Ladislav
370
17 -20
170
50
t,aval
Petr
320
340
320
140
2
320
11
220
320
Milan
Josef
260
37 -39
Frant|šek
260
31 -34
JaÍos|av
V|tězs|sv
v|adimír
260
250
12 -16
200
57
59
Pavol
Josef
Karcl
Michal
210
200
Ji
200
Jaroslav
200
07
Josef
't90
a8
Jřl
Lubor
28
't
í90
Zdeněk
Antonín
František
Jaros|av
8o
BO
3l -34
100
3't -34
50
't2 -16
200
19 -20
80
370
11 -12
190
23 -24
50
Oldfich
AntonÍn
A|bert
Ladislav
Rudo|f
160
HALA
DANAJ
Karel
Milan
Stanislav
140
140
BLAHA
Milan
110
lvan
Vladimlr
100
HANEK
GESCHWANDTHER
KAISER
MARTINEK
GREGOR
OŠŤADAL
L|NHAREK
MACEK
RE|OH
n0
21 -22
Josef
220
220
220
AntonÍn
190
19 -20
110
35 -36
í1o
40
80
80
O
ZADMPA
'
DoHNAL
SKREZINA
KROPACEK
SMEJML
HOFMAN
FUCHS
37
HOLINA
RIEDL
|ŠMoLÍK
RULÍK
GOIS
42 TURBA
KREJZA
4 KoPEČEK
a5 KUČEM
fi NECHYBA
PEČENKA
voHMLlK
49 FoLWARczNÝ
MICHAL
40
41
43
260
17
220
48
60
60
51
220
52
80
53
í90
0í0
Jiř|
SVEC
30
260
5
00
3a
VOLF
MACH
710
170
Ján
80
Jaros|av
70
O
70
František
50
50
Jan
FÍantišek
26 .28
70
Jg .JO
40
37 -39
30
40
40
Jiř|
Pavel
40
40
Potr
Otakar
Oldnch
Vladimlr
40
40
Josef
30
0g
380
soUcEK
23
zdeněk
KURE
I 850
270
Peter
83
84
37 -39
2AO
Josef
81
a2
24
31 -34
0 250
470
50
26 -28
Františék
Zdeněk
PARIŠEK
BLABLA
MocHNAcKÝ
VÁoLAVIK
BRYKNER
HORVAT
58
50
240
230
210
210
|van
BRAUNER
53
51
3m
SoHLAFER
70
48
HéÍnrich
JiřÍ
MALEÓEK
cHoVANc|K
Nabil
54
880
ČÁsLAVslď
ICERNY
UAKUBEo
BALUOHA
5 910
Josef
Josef
JindRch
Jiřt
Miroslav
Wolfqhanq
Josef
Jaros|av
KaÍel
Zdeněk
Karel
Otdtich
Josef
Stanislav
Miros|av
Oldfich
Laaistav
AntonÍn
1020
1710
970
'170
170
'150
't
50
14
't50
23 -24
50
130
120
100
100
100
60
50
50
cu
40
40
40
30
1
800
200
M75
1
20
KYSEL
MIKULA
HoLoDA
7
8
l0
MBO
SEJPM
SEIDL
NOVÁK
KENDZIOR
PACAL
STANIA
JANEBA
Ondrei
í 550
340
ordnch
1 420
280
Jútius
1 310
280
Ladistav
1
Josef
1 280
Jaros|av
1 t30
Svatostav
Karel
030
5-7
660
'190
2 500
300
František
1
Miroslav
í 010
200
190
13
t4
90
7 730
| 350
oIdnď|
'I
260
Rudo|Í
't
2'lo
4 010
1
NoVoTNÝ
nÁxosN|x
'12
750
FIALA
KoSTELECKÝ
130
Ladislav
I 540
ZELEN|oKÝ
160
900
7
20
BARBoRA
MÁDY
1í BURÝ
Josef
LumÍr
201
56
I
960
RUZHA
cHRoUsT
J
Emil
?
.
'11250
í 380
1
'19
9 -'10
Karel
M85
í8
880
JEŽEK
PROVAZNIK
220
Vladimír
2
7
KYN'CL . .
250
190
1 530
JANÍČEK
l+E.JtťÍ
9 -10
Anton
ORLIK
BARTOVSKý
940
STANČEK
nrcouč Jaros|av
.
14 szABÓ
250
Jindnch
1
Óe
OSTRUZSKA Jan
FoRlvtÁČEK' JřÍ
5-7
1 050
12
PREls
KRÁLIK
4
11
HASAK
BENIČEK
GRAF
sVoBoDA
300
2'lo
.
6
960
-14
'120
24
90
25
sbnis|av
500
16 -18
Fránťr$ek
460
16.18
Jiřt
310
16.'18
'Vít
234
19 -20
uo
19 -20
JiřÍ
80
27
30
240
690
1
330
't6
Štefan
570
17
Jaroslav
380
18
Váctav
370
19
Josef
370
Jan
íí990
Vi|ém
t 860
3 370
ŠMARDA
HNYDA
ŠARŠOUN
HAVRDA
RETERSKI
MIKULICA
FRUHWIRT
BUCHAR
P|ŠTA
KUBIK
Josef
520
Adam
250
Jaros|av
190
zbyněk
180
Michal
140
Mirostav
100
Jan
90
lvo
80
RudolÍ
50
KaÍe|
I 00c
980
Josef
23
13
'430
.r
22
-14
Ladis|av
í7 880
150
'120
78
zoener
21
'13
Jozef
zÍM^
Stanislav
ŠMÉJFaqLJaros|av
n0
12
Í80
't1-12
90
10
120
20
780
790
7
410
I
VINCOUR
PICH
TWAROG
CIPRA
GREGOR
M|OHÁLEK
KULHANEK
3 600
50
1
650
0
stanistav
Josef
210
Ferdinano
130
Josef
120
František
90
Mi|an
90
890
Karel
210
210
220
234
'|
430
0
220
o
zwacova|a lng. svobodová V|asta
KONTAKTNI ADRESA
Lumír Ruzha
Na Šutce405/19
í82 00 Praha 8
Tel.: 284 681 621
Mob.:736 412447
e-mail: [email protected]
WWW.CMKV.CZ
POVOLENI
Vydávání tohoto zpravodaje je schvá|eno
Minísterstvem kultury pod čís|em:
MK ČR E 18058
\
8
soUTĚŽ o NEJÚsEĚŠt'tĚ.lŠíHnÁčxu RoKU
o
rok
místo
13
LERcHoVÁ
BoŽena
KLEMPÍŘoVÁ
Jiřina
nltnnŠlxovÁ
Jitka
FoJTIKoVÁ
Jana
soLAŘoVÁ
KvětosIava
DUsILoVÁ
Jana
ŠVEcoVÁ
MAToUŠKoVÁ Stanislava
sM|ŠTÍKoVÁ Dana
PosPÍŠ|LoVÁ Carmen
ROSENBERGOV Marta
PoTÚČKoVÁ
Andě|a
HoDKoVÁ
Jana
14
MERHAUTOVA
Alena
't951 Praha
15
LABlKoVÁ
MiIuše
í955 Dvůr Krá|ové
16
sPĚVÁČKoVÁ Silva
1933 Ostrava
17
GILLANYioVÁ
1955 Bratislava
I
2
3
4
E
6
,
I
9
í0
11
12
í8 ČlŽxovÁ
í9 V|MRoVÁ
20
BOZENICAR
21
VAŇKoVÁ
sLAT|NsKÁ
VRZALoVÁ
BRŮČKoVÁ
KL|ŠoVÁ
22
23
24
25
x
ř..|
1967 Praha
w70
w40
1947 Praha
w60
1964 Soběšovice
ws0
í949 Šumperk
w60
z
z
1972 Praha
w40
2
2
1940 Cheb
\M/O
2
1956 Liberec
w50
I
1961 Kunovice
w50
w40
Nová Paka
Pardubice
1944 Č.Budějovice
1972 Přerov
't9u
'tsu
1952 Praha
J
z
14
2
13
a
2
2
9
z
z
I
z
I
1
1
2
z
4
1
I
2
4
\^r/O
1
I
w70
1
2
Nataša
Jitka
1956 Praha
Maríe
1971 Praha
Alena
1956 Fýdek.MÍstek
Jiiina
Zdeňka
3
z
2
w50
1959 P|zeň
w50
1937 ostrov nad ohřl vw0
1942 Švýcarsko
vw0
1945 Hradec KÉ|ové w00
1gil Praha
w60
Luďka
o
12
1
Alena
#"i RE
15
w60
w60
w50
vw0
Jana
EE
;n pa
9o {:o
=!:
w50
w40
w40
1
1
0
I
3
I
3
I
3
3
3
1
z
3
2
?
2
2
1
I
,|
I
I
1
1
I
1
1
1
1
1
1
SOUTEZ
o NEJÚsPĚŠt{Ě-JŠí[email protected]
Přiimení iméno rok
I
z
2
4
6
7
I
o
10
11
12
RUZHA
VALARIK
MATEJICEK
SAGACIK
STANCEK
DoŠEK
KYSEL
sVĚDlK
FIALA
CHROUST
VOTIPI(A
Josef
STUCHLY
oIdňch
Rostislav
Karel
í5 JEZEK
í6 RAKOSNIK
17
18
í9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Josef
MIKULA
REMES
oIdňch
zdeněk
osTRUzsKÁ Jan
Jaroslav
KUCERA
MADY
Stefan
SENOHRABEI Zdeněk
JIRÁsEK
JUST
PREIS
HOLODA
SEIDL
MKOVICKY
SVEC
PALENIK
3í VAVRA
32 SZOLTYSEK
33 NOVAK
34 JAC
35 BOUCEK
36
37
38
39
40
Ludovít
MiloŠ
Štefan
Anton
Jaroslav
Ondrei
Miroslav
oIdňch
Rudolf
Emanuel
PoŘÍzEK
í3 VRTAL
14
LumÍr,
sKAtÁ
PISCHEL
scHtÁPPL
SVRCEK
MIHALY
VICH
KOVAC
STUDECKY
MEsARoŠ
KOCVARA
GIRETH
SK{CELIK
POLASEK
KMLIK
Zdeněk
František
FrantjŠek
Jú|ius
Josef
Milan
Jan
lvan
Michal
Artur
Jaroslav
MiIoš
Stanislav
AntonÍn
JiřÍ
Jaroslav
Petr
Anton
Pavel
Peter
lvan
Petr
Martín
Pavel
FrantiŠek
Radovan
Míroslav
.9*
P ;Ň
místo
Y
M85
1927 Praha
M70
1943 Čadca
M65
1947 Jeseník
1966 VaIaŠskéMeziříčí M40
M80 I
1934 Kdyně
M50 z
1962 VaIašské MeziříÓi
M75
1937 Bratislava
M60 1
Liberec
195í
,|
M85
1927 Broumov
M85
1928 Plzeň
M70
1943 Praha
M60
't952 Vyškov
M50
í958 Fďdek.MÍstek
M50 J
í 958 Mohelnice
M80
1934 ostrov u ohřÍ
1934 Hradec Krá|ové M80
4 0?E Liberec
M75
M65 2
1948 Praha
M75
1938 Košice
M65 1
1947 slavičín
M80
1932 Martin
M70 'l
1944 JesenÍk
M60
1950 Kutná HoÍa
M60
1950 Česká LÍpa
M80 z
í 933 Kladno
M75
í938 Bratislava
M75
1938 l€lákovice
íoRn Bmo
M60
M60
1952 Holice
M50
1973 ČeskéBudějovio M40
M40
M75
1939 sludená
M70
1943 Tumov
'| s43 Jaroměř
M70
1943 PIzeň
M70
M70
1941 Stemberk
1944 Hťadec KÉ|oVé
M70
1947 Ustí nad Labem M65
'1945 Prievidza
M65
í948 Praha
M65
1950 Z|até Moravce
M60
1955 VÍchIabl
M50 1
M50
't970 Praha
M40
1974 Liberec
M40
1965 Petřva|d u Karviné M40
M40
1932 Ostrava
M80
r.j
l5 9o
EJ "' sl
o3
í5
IA
12
1
12
.l )l
J
11
J
í0
1
z
't0
Ř
1
1
I
1
2
I
1
7
1
7
z
7
1
í z
o
J
1
1
.l
1
?
e
1
2
2
1
z
tl
2
e
2
?
5
4
4
4
4
3
3
3
I
I
6
6
6
5
2
1
a
z
z
7
1
'I
1
I
1
1
3
3
3
3
3
2
I
2
2
I
2
2
1
z
I
z
2
2
2
z
2
1
1
1
2
z
a
2
1
1
9
L0
Án
51
52
54
c()
57
58
59
60
61
62
63
M
JANEBA
szABÓ
Vladim
Ír
Jozef
František
GALANDA
Karel
HRNclŘ|K
Pavel
sTAŇA
František
BŘ|zA
Š|MoNovsKÝ Pavel
Stanislav
HUDEC
Petr
KORTU,S
Pavel
JAŠEK
Radovan
PISA
Vladan
BROM
Vladimk
VACULIK
Radek
VLK
zdeněk
BILEK
1939 Praha
1937 Bratislava
'1947 Brno
1946 Mariánské Lázně
1945 Kopřivnice
1950 Ceská Lípa
't oA6
Fďdek.Místek
1959 Zďár
1967 Netoliee
'1968 ČeskéBudějovice
1974 Šumperk
1964 Jihlava
1968 VsetÍn
't970 FÚdek.MÍstek
.í
oAÁ Česká LÍpa
M75
M75
M65
M65
M65
M60
M50
M50
M40
M40
M40
M40
M40
M40
M40
1
1
I
1
1
,|
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
a
1
1
1
,|
'l
1
1
1
I
1
1
NEKROTOG
Da|šísmutnou zprávu oznamuji všem našim č|enúma příznivcům našeho k|ubu. Již
nikdv neuvidíme mezi námi:
BoHUsLAvA ŠtlnÁrua z cHoTĚBoŘE
Náš Bohoušek, jak jsme mu všichni říkali, se narodi| 8. ?.I9zz a zemřel 6. 6. 2014 ve Věku 92
roků. Patři| k d|ouho|eým č|enůmnašeho výboru a byl druhým nejstaršÍm č|enem našeho k|ubu, By|
ve|mi agi|nÍ a pod|e mne by| našímnej|epším odborníkem přes organizaci, žebříčkyči tabu|ky.
Bohoušek jako hráč se z počátku na našich turnajích těžko prosazoval. Ale udržel si i do 5táří
ohromnou pohyb|ivost a spo|u s úpornou a uýbornou obranou se začínalprosazovat dokonce i na
mezinárodnÍ scéně. Důkazem jsou tři krásné medai|e z ME veteránů, z toho jedna je dokonce stříbrná
a dvě bronzové. vtéto situaci, kdy by| na vrcholu své životnÍ formy, a da|šímedai|e se nechaly
očekávat, zasáhl nepříjemný osud do jeho zdravÍ. ztratil perifernÍ viděnÍ a s aktivnÍ činností5e pomaIu
a ve|mi nerad muse| roz|oučit. By| to obrovský zásah do jeho psychiky, zdraví a velká smů|a pro něj i
ce|ý náš klub.
zorganizova| nám a perfektně odřídi| v Chotěboři od roku 1984 do roku 2009 ce|kem 24
velhÍch cen čurv. ayt to zlad a charakternÍ č|ověk, zapá|ený mi|ovnÍk sto|nÍho tenisu, ke kterému
dovedl i oM wé dcery. A B|anka patřila l k stá|ým a velmÍ úspěšným repreuentantkám našÍ vlěsti.
U nás se Bohoušek zařadi| mezi ob|íbené a spraved|ivé hráče a mě|i jsme ho všichni rádi.
Bohužet už se nikdy nevrátí mezi nás. Nás drra spojova|o dlouholeté přáte|stvÍ a kamarádswí. Měli
jsme asi stejné zájmy a ve|ice dobře a ve všem jsme si rozumě|i.
Prosím proto všechny č|eny a příznivce našeho k|ubu, věnujte Bohoušovi tichou \..pomÍnku.
Jeho památku jsme uctiIi minutou ticha na turnaji v Hostinném.
Bohoušku, čest Tvojí památce'
Lumír Ruzha
1,1,
DRUHÁ A PoSLEDNíZPRÁVA zE 17. Ms VAUCKLANDU
V této druhé a pos|ednÍ zprávě, ještě d|e svého s|ibu. dopiním umístění všech 34 českých
hráčů.V případě, že se hráč dostal pouze do MF a neby| mezi semifina|isty, tak umístění neuvádÍm a
z techniclďch důVodůi bez křestnÍch jmen a titulů. om|ouvám se.
M40S(3}: vF 2: Pěnkava 1732, Solanský 33/62. MF 1: Mastný
MsoS(12): VF 7: Smola 77/32, Hrčka, Mišejka, Vojtek 33/64, Boube|ík W.o., Kratochvíl J., Pav|íček R'
w.o 65lL28. M F 5: Hataš, Lipšanský w.o, ore|, Příhoda, VoBeI w.o.
M60S(5l: VF 4: Just 17l32, lirásek, )irousek, Rakovický 33/64. M F 1: Vedra|
M65S(2); MF 2: Cvejn, Krejsa.
M70S(5}: vF 1: Maleček 6523. MF 4: černý, Měrka, Mo|itoris, Vlk.
M75S(1): VF 1: Kyncl 33/43.
M80S(1): VF 1: Preis L7 /26.
M85S(2): VF 2: Ruzha 2. SM, Chroust 5/8.
W50s(2): MF 2: Dufková' KoÍgeÍová'
W65s(1}: MF 1: samková.
M40D(4): VF 4: Pěnkava - So|ansh/ 5/8, Mastný - sm o|a Ll /32.
M5oD(11}: VF 4: Hrčka - KratochvÍl J. 3. BM, Vojtek _ Láni T.(SVK} 17 /3?, Pííhoda - Dudášík(svK)
33/60. MF 7: Hataš _ Mišejka, ore| _ Lindner(GER), Boubelík - Vogel w.o, Lipšansh/ - Pav|íčekR. w.o.
M6oD(5): VF 5: Jirásek - Vedra| 9/16, Just - Rakovichý, Jirousek - Bundze|(svK) 1z32.
M65D(2): MF 2; Cvejn - Krejsa.
M70D(6): VF 2: Mo|itoris - Vlk t7l32,MF 4: černý - Kyncl, Ma|eček- Měrka.
M80D(1): MF 1: Preis - Cadis(FMl 3/4 w.o.
M85D(2): VF 2: Chroust - Ruzha 3. BM.
W50D(3l: MF 3: Dufl(ová - samková, Korgerová - Hart|eb(GER).
Komentář:
o medai|istech a umÍstění 5/8 jsem už psa| ve své první zprávě. Dnes
pochvá|Ím ještě tgora
smo|u za pěkný výkon a umístěnÍ9/17 v nejpočetnějšÍkategorii M50s, Jiráska s Vedra|em v M60D za
umístění 9/16, Mišejku, Ma|ečka a Kyncla za dobré výkony a postup do VF a i Molitorise sV|kem za
kat. M70D a umÍstěnÍ 1732. ostatnÍ bojova|i, snaži|i se a doufejme, že příště bude vše |epšíl
Jsem rád, že si všichni zahrá|i. čtyřhru a dokonce 6 hráčůmě|o zahraníčnípartnery: Jírousek,
Korgerová, ore|, Preis, Příhoda a Vojtek.
34 la !6 = 52,94%
čtyrnry: 34 77 17 = 50,00%
A ještě ce|kový výs|edek VF a MF: Jednot|ivci
Na jiných šampionátech mívépostup do VF asi 65%.
Nsj{e|šÍ-:áje:d y historii k|9!u *onči| 9 proto vzhůru !i 11. ME do TaQpele|
Lumír Ruzha
2014 I'/0BLD
l'tltBÁli
IABLI TIl,ll{Is
CHAMPIONSHIPS
AUCKLAND INEW ZEALAND
\^/vc20 t.4-coM,
SPONZOR CMKV
lng ,Zdeněk Vese|ý
sport spiÍl' s.r.o.
Mezivrší29 ,147 00 Praha 4
Tel./fax: 244 460 546
Mobil:
732 343 282
Emai I : sportspi [email protected]
Ve|ká cena Českomoravskéhok|ubu veteránÚ
Tumai vetefánů ve sto|nim tenisu číslo277 / 33. točník
JARoMĚŘ
A.
í.
2.
3.
Všaobecnáustanoveni:
Poř.date|
:
soxou .nnolitĚŘ . Josepov
ve spolupráci s
cMKv.
konán|: sobota í1. 10.20'4.
oabtm
.sto konánl
:
Heíns AsvAJ, otakara spanb|a 8t7' JaÍofiÉř
/t. vedenÍfumaie: Řecrct
Řtseíú $malc
JaÍoslav Kučeía
ostatlÍcň Í2 skupiÍÉřů
H|avnÍ
pobdatel: Jo6eí ýdek
z{'rr!,o{nks svěťdkaBoREcKÁ
5.
6.
PnhÉšky:
Ubťtovánl
:
7.
|nfoÍm.co
:
8.
VkL{ty:
osobné' m mKá kqún| fuÍn&' Í'eip.edqi í0 minut pňed za}Éjí)]ímpňslušrÉkategorie
zafia)i': .h€ď Vfre|q Na stJdán|éch 28z 55í 01 JaíoíÍtéř.Td.: 608 7í í 289. Enai|: pinec'[email protected]{ny.cz
PGleď{ oqieď}h.|Q 9. 1o- 2oí{.
Rrrdrov| . erml: crrrkv-ru''[email protected]ŤE'n.6z' H. : 281 ď1 621 , Írú-:7s 112 u7
vše miÍno ubý{o'éÍď|
M/aO,
čtono'ti. Ču(v :
tns, Mm.
5, lirtb.
e{ a Slórád
zď'aí{.s
Noč|onolíó Čl{ív:
9.
občerstvgn|:
B.
Techn|ckáustanovenl:
90}30.- Kě
M50, W40
tBo- w50
Mas, wE{t, t/wo
:1
'l: :
= ím.- Kč
8or30.- Kč =-
íí0.-Kč
7or3or l(č= too,- l(č
oo+ro.. Kč = ?00 '. Kč
íí0t160'-Kč=?70 '. KĚ
P|brtPttt rhF t. Poď. pÍrv|d sr' otŘ črp41 r uonovr6l to'M{ ý@fÍ.u
íí. K'tegoÍíE: Ž€ny od ÍoúÚru í974 po d63ď l6!dr: wlo' l1l5o' v\fixt. w70
MÉ od Íoň0oj 1g'.r po.t6r€d |€íocň : M.{'' M50
rlřx), r'B5' lÍ,0' rÍ76' |i|{p a M85
|itÉod roěÍh, íoár po pěd |obd| :
10.
íz
Čalový ptán:
Kfuoí|.:
rrD, r7r,
f,60-
ltro.
sa
r50
&,
Pttzlntlca
ó
rlEs,ls,o, r!79
do
mndtí htÍě4 nd.
so{ttr n. poaú.Ft d.o6(r PÍtt.ntlc. hrd.
í3. syssm
!p('tít! :
í4. N8rzoÝánt ;
!
Í
t'ttcty
.
rq. [email protected]ť ;
í7. |4rlY9g!í :
'hY
í s. can' d.o fumalo:
a)
ÚŤ
1230 tlod
15:00 hod
(b í4:5o
[email protected]Í|.3. Y'dy óoňÍrY'I
Ž. v p.rp.d. v.t.&o
8:30 trod
do42gJ
wao. w50
Rooáf.Í|.
zahá|enÍ
82o
až čqĚ.ínrskrdny. hráč| Í|r í. r
2
toíp. Po|'drtsr. c vyňr'a4t
dóJt
l ěccvému pounu z'.qlonl
dÍž.ít.podlr
rcuptlul
mÍldá po6ůJpiJiído ve|kého finálé.
hráč| na 3. 4. mÍs$ ó.r'h$ho t|Íélď
' íru|ď.
.t'|dó e ve*ó
b)
ťb'ítdm aúmr€ít' Ko
st(ehá.l JGď'oÚvid| kdsgoď Í'ara'Íó st'J9tt podó ptad*t'o
[email protected]ďD !Í'uR N8 tÍn.$ ptaťt Yarbna.^-
žebtŤčkuČr,trď
z
Hra'g so brÚ퍝 m&:|v nB}'|ÁR
*.
Pío bírb tÍr'aj ie dodá daÍma fiÍma spin . |ng.Veselét|o
a ěďÍÉ' výhradně so sďnálenÍm rrTF. Vš€ďtÍty potahy
V ro'Rsnýcň búnáá čÉíY!íré
pleť|án
Y
m,3| by.t Íovne
c€8€ínu !TTF.
Ka'dý |rčált!ft n,Ířqg
Íaí!'om ú8!út'ňzf,Q.
| ýádanÍm $váho do#r'o zdravctÍt|tp silaw.
Brrdou vécnó a hdorr p.edáíány pořada!8r podb |eIÍ''
t{a raJr !,dkou tičasd se tóš'
'ispérnf
po.adadá
ÍÍ'ož'oď.
z krásné JaÍoírÉfua celý vy'boí
Č KV.
PÍoto nďáhrlb r olíleďto|
l.|KV
Rud|a
Pfu{s.da
LUmÍÍ
sEo!Íta soko|a
l'gÍ. vh*
Trad€Ío!Íá
ÍÍa
PHseda oddÍ|u sT.
J6€í vÍlek
VELKA CENA MESTA LIBERCE - 2OL4
vELKÁ CENA čurcv i. 6/2oL4 ve sTot.ruÍu TENtsU
všeobecná ustanóvení:
Pořadatel:
2. Datum:
3' Místo:
1.
vedení turnaje:
4.
5.
Přih|ášky:
6.
Ubytování:
7.
Vk|ady
sportovní k|Ub sto|ního tenisu Liberec ve spo|upráci s ČMKV
Sobota 6.9.2014
sPortovní ha|a Duk|a Uberec Jeronýmova 558 a herna sto|ního tenisu Tipsport aréna
) eronýmov a 57 o/22, Libere c
Ředite|:
H|avní rozhodčí:
Řízení turnaje:
Pořadate|:
Ing. Jiří Vese|ka MBA
'
zdravotní zabezPečeÍú:
Petr Zahradník
l.2 skupinářů (nasazují, |osují, řídíturnaj)
Martin Protiva, te|.777 263 342
Miros|av Svědík, te|.6o2 L57 l3o
MUDr. Jan Meč|
Pouze osobně v místě konání turnaje, nejpozději však 10 minut před zahájením soutěže
příslušnékategorie.
zajišťuie pořadatel: Miroslav Svědík 602]..57 L3o, e-mail : os.|[email protected]ávěrka do vyčerpání |imitu pokojů, nejpozdějí však do 15. 8. 2o].4; Ubytovna Dukla,
(15o m od haly)' 180 - 23o,- Kaos. (bude q1bráno pň prezentaci)
Zajišťujísi hráči samostatně:
Hotel Arena i ubytovna (naproti hale) +42O 488 048 111 htto://www.hotelarena.cz,/
V-ybírají se- před zahájením každékategorie v místě turnaje:
Č|enovéČvrv:
M61 M7o, M75, M8q M85, w6o, w7o 7o,- + 3o,- = 1o0,-Kč
M60, w50
80,. + 30,. = ].1o.Kč
M40, M50, W4o
90,. + 30,- = L2o,-Kč
go,- +11o,.
Neč|enovéČMKV: češia S|ováci
= zoO,.Kč
Zahraniční
110,-+160 = 27o..Kč
Informace: Ruzhovi: [email protected], tel.2a46aI62I, mób.7364l2o47.
9' občerstvení:zajišIuje pořadate| v místě turnaje v prostoru ha|y.
8.
Vše mimo ubvtování.
Technlcká ustanovení:
10.
Předpis:
11.
Časoýpořad:
Hraje.se pod|e ptatňých Pravide| česr, ogŘ čtunr a tohoto rozpisu.
celkem 12 kategoriÍ: M4o' Mso, M6o, M65. M7o, M75. M8o, M85. W4o. w5o, W6o, W7o
kategoríe
M7A, M75, M80 a
W7O
Wl{), WsO
M6O, M55
M40, M50
W6O,
M85
Prezentace
7:4O - B:ZO
7:4O - 8:ZO
1120-1L5O
LZ2O-!2:SO
L42O-L4:SO
zahájení
8:3O
8:30
12:OO
13:OO
15OO
Rozehrané kategorie se dohrávají až do konce. Pň většímpočtu účastníků
můžedojít
k posunutí časovéhop|ánu. Prezentace však musí bý dodržena pod|e tohofo rozpisu.
12. systém turnaje: L stupeň - tÍíᎠčÍyi.dennéskupiny. kde hrají |<aždý s každým. Hráči.na prvních dvou
místech posfupujÍ do VF. ostatní do MF.
lL stupeň vF i MF se hraje ry|učovacímsystém€m Ko na tň vítěznéseý.
13' Nasazení: Skupinářijednoťiých kategorií nasadÍ hráče pod|e žebříčkučMKv z předcházejícího
tumaje. Hráči' kteří startují Poprvé, obdÉínejnižšístartovní čísloa podle abecedy budou
zařazeni do svých kategorií dle věku.
L4- MíčkY.
Hraje se míčýTibhar *ff, bíIé:zdarma dodané sponzorem sport spin, p. Ing. Zdeňka
Veselého.
15. sto|}4
Pořadatelé pňpraví celkem 22 stolů ve dvou ňernách ( Duk|a a npsport aréna )
16. Potahy
V rolišených barvách červenéa černé.d|e platných pravide| a seznamu rÍTF.
17. zdravotnÍ
stau
Každý účastnÍkstartuje na v|astní nebezp€čí 5 vědomím wého dobrého zdravotního 5tavu.
Pořadate|é a výbor čMKV se na vás těší.
Proto neváhejte a Pňjeďte do krásného města Uberce. města vrcholového sportu!
Předseda
ČMK/:
Lumír Ruzha
Předseda SK5TL
tng. JíříVesetka
MBA

Podobné dokumenty

Zpravodaj 3/2014

Zpravodaj 3/2014 Do tohoto číslapřispě|i: lng. V|asta Svobodová., Petr Bartoš a Lumír Ruzha. Tisk: Kopírování Praha 8: www.kopírování.cz

Více

zpravodaj 8/2011

zpravodaj 8/2011 PušoVá, Wso Stanis|ava Matoušková, w6o Božena Lerchová, W70 Andéla Potůčková,M4o Štefan sagáčik, M50 Rostislav stuch|ý, M60 Mi|oš Matějíček,M65 KaÍe| HrnčiřÍk, M70 Ju|ius Ho|oda, M75 Josef Seid|, M...

Více