W A T E R PA G E S 2 0 1 4 /15 www.energieag

Komentáře

Transkript

W A T E R PA G E S 2 0 1 4 /15 www.energieag
2014/15
www.energieag-wasser.at
INHALT
OBSAH
Vorwort
04
Předmluva
Wasser - stabiles Business mit großer Verantwortung
04
Voda - stabilní hospodářské odvětví s vysokou odpovědností
Highlights
06
Souhrn
Kapitel 01
08
Wasserwirtschaft
Kapitola 01
Vodní hospodářství
20 Jahre Abwassertagung Moravská Třebová
10
20 let semináře v Moravské Třebové
Optimierung des Betriebs von VS Chrudim
16
Optimalizace provozu Vodárenskou společností Chrudim
Kapitel 02
20
Kapitola 02
Im Gespräch
Rozhovor
WATERPAGES im Gespräch
22
WATERPAGES v rozhovoru
Kapitel 03
26
Kapitola 03
Benchmarking Praxisbeispiele
Benchmarking příklady z praxe
Benchmarking zur Betriebsoptimierung
28
Benchmarking pro optimalizaci provozu
Benchmarking Wasseraufbereitungsanlagen
29
Benchmarking na úpravnách vody - příklady z praxe
Wasserverlust-Benchmarking im Netz von VS Tábor
32
Vývoj ztrát na vodovodu VS Táborsko - příklad z praxe
ARA Hlinsko - Verbesserung der Energieeffizienz mit
35
ČOV Hlinsko - snížení energetické náročnosti na základě
WWTP­‑Benchmarking
Kapitel 04
benchmarkingu
38
Betrieb, Investition, Innovation
Prozesswasser-Wiederverwertung in Rychnov nad Kněžnou
Kapitola 04
Provoz, investice, inovace
40
Opětovné využití technologické vody v Rychnově nad Kněžnou
Die Umsetzung des Erneuerungsplanes bei VAK Beroun
42
Realizace plánu obnovy ve VAKu Beroun
Modernisierung der ARA Tábor bei Vollbetrieb
48
Modernizace AČOV Tábor za plného provozu
Smart Metering im Kommen
54
Chytré vodoměry přicházejí
Kapitel 05
58
Kapitola 05
Qualität, Sicherheit, Umwelt
Rohrinspektoren im Einsatz - Erfahrungsaustausch der Leckorter
Kvalita, bezpečnost, životní prostředí
60
Inspekce potrubí - výměna zkušeností hledačů poruch
Sicherheitstraining auf WDL­‑betreuten Kläranlagen
65
Bezpečnostní cvičení na ČOV provozovaných společností WDL
DOODPADU- Informationskampagne
68
DOODPADU - Vzdělávací program
für Kinder, Schüler und Erwachsene
Kapitel 06
pro děti, studenty i dospělé
72
Wassertropfen
Kapitel 07
Technische Kennzahlen und Benchmarks
Kapitola 06
Vodní kapky
78
Kapitola 07
Technické ukazatele a benchmarky
03
WASSER
STABILES BUSINESS MIT GROSSER
VERANTWORTUNG
„Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders
Einfluss über die Gebührengestaltung und die Infrastruktur
setzen.“ Diese alte griechische Weisheit ist ein Leitgedanke
verlieren. Dabei ist der Wassermarkt besonders in Tschechien
für die Energie AG Oberösterreich und aktueller denn je. Der
hoch kompetitiv, was letztlich den Kunden und den Kommu-
Umbau des Energiesektors, der unaufhaltsam voranschreitet
nen zugute kommt. Aber auch in Österreich und Slowenien
und keinen Stein auf dem anderen belässt, beschäftigt alle
finden zahlreiche Ausschreibungen für Wasserdienstleistun-
europäischen Energieversorgungsunternehmen. Deshalb hat
gen und einzelne Betriebsausschreibungen statt, an denen
sich die Energie AG mit dem Programm „PowerStrategie 2020“
sich unsere Unternehmen erfolgreich beteiligen.
insbesondere im Segment Energie neu aufgestellt und auf diese geänderten Rahmenbedingungen reagiert.
Im Energie AG­Konzern hat sich die Wassersparte den Ruf erarbeitet, ambitioniert und verlässlich zu sein. Bei den Kunden
Nicht von dieser Neuausrichtung betroffen war die Wasser-
und den kommunalen Vertragspartnern stehen Verantwor-
sparte des Konzerns: Durch die stabilen Rahmenbedingun-
tungsbewusstsein, Effizienz und Transparenz im Fokus. Der
gen des Wassergeschäftes und die zahlreichen Optimierungs-
Dank, dass diese hohen Erwartungen von Kunden und Kapi-
schritte, die in den letzten Jahren in den Märkten Tschechien,
talgebern erfüllt werden, richtet sich an alle 1.544 Mitarbeiter
Österreich und Slowenien umgesetzt wurden, konnte der ein-
der Energie AG Wasser-Gruppe, denen ich auch im kommen-
geschlagene Weg auch im abgelaufenen Geschäftsjahr erfolg-
den Jahr viel Erfolg und Erfüllung wünsche.
reich fortgesetzt werden.
Seit mehr als 10 Jahren beweisen die Unternehmen der Energie AG Wasser-Gruppe, wie eine professionelle Zusammenarbeit mit Städten und Gemeinden gestaltet und gelebt werden
kann, ohne dass diese das Selbstbestimmungsrecht und ihren
Vorwort / předmluva
VODA
STABILNÍ HOSPODÁŘSKÉ ODVĚTVÍ
S VYSOKOU ODPOVĚDNOSTÍ
„Nemůžeme určovat směr větru, ale můžeme jinak nastavit
plachty.“ Tato starobylá řecká moudrost je základní myšlenkou, kterou se koncern Energie AG Oberösterreich řídí, a která
je dnes aktuálnější než kdy dříve. Restrukturalizace energetického sektoru, která nezadržitelně postupuje a nenechává
v tomto oboru kámen na kameni, zaměstnává všechny evropské hráče v energetice. Na tyto změny v rámcových podmínkách reagoval koncern Energie AG programem „PowerStrategie 2020“, který nově organizuje zejména její energetický
segment.
Toto nové nasměrování se však nedotklo vodárenského segmentu koncernu. Díky stabilnímu rámci vodárenského podnikání a celé řadě optimalizačních kroků realizovaných během
posledních let na trzích České republiky, Rakouska a Slovinska
bylo možné pokračovat v úspěšné realizaci zvolené strategie
také v uplynulém hospodářském roce.
Dr. Leo Windtner
Generaldirektor
Vodárenský segment společnosti Energie AG demonstruje již
der Energie AG Oberösterreich
více než deset let cestu, jak lze utvářet profesionální spoluprá-
generální ředitel
ci s městy a obcemi, a to bez toho, aby města a obce ztratily
Energie AG Oberösterreich
svá suverénní práva a vliv na tvorbu cen za vodné a stočné a na
rozvoj vodárenské infrastruktury. Český vodárenský trh je přitom vysoce konkurenční, z čehož v konečném důsledku pozitivně profitují jak zákazníci tak města a obce. Také v Rakousku
a ve Slovinsku probíhají četná výběrová řízení na vodárenské
služby a provozování, kterých se naše společnosti s úspěchem
účastní.
Vodárenský segment si jako ambiciózní a spolehlivá skupina
společností vybudoval v koncernu Energie AG dobrou pověst. Ve vztahu k zákazníkům a smluvním partnerům z řad
měst a obcí se soustředí na odpovědné hospodaření, efektivitu a transparentnost. Poděkování za to, že se daří naplňovat vysoká očekávání zákazníků a investorů, patří všem 1 544
pracovníkům vodárenského segmentu koncernu Energie AG,
kterým tímto přeji mnoho úspěchů a spokojenosti.
05
HIGHLIGHTS
SOUHRN
Wasserwirtschaftliche Rahmenbedingungen
Vnější podmínky ve vodárenství
Rund 80 Prozent des tschechischen Wasser­m arktes wird über
Přibližně 80 procent vodárenského trhu v České republice je
Organisationsmodelle versorgt, an denen Private beteiligt
organizováno prostřednictvím modelů s účastí soukromých
sind. In den überwiegenden Fällen bleibt dabei das wasser-
firem. V převážné většině případů zůstává vodárenská infra-
wirtschaftliche Infrastrukturvermögen im kommunalen Besitz
struktura ve vlastnictví měst a obcí a je provozována soukro-
und wird von Privaten, die Know­‑how und Kapital einbrin-
mými společnostmi, které do této činnosti vkládají své know­
gen, betrieben. Durch die Ausschreibung von Konzessionen
‑how a kapitál. Koncesní řízení ve vodárenství zaručují v tom-
entsteht ein hohes Maß an Wettbewerb. Zudem gibt es ver-
to hospodářském odvětví vysokou míru hospodářské soutěže.
bindliche gesetzliche Grundsätze der Preiskalkulation und in
Platí zde závazné zákonné předpisy týkající se cenových kalku-
Verbindung mit den EU­‑Förderungen Vorschriften, welche
lací a pravidla určující udělování dotací z Evropské unie, které
die Preisgestaltung zentral regeln und kontrollieren. In Öster-
centrálně upravují a kontrolují cenotvorbu. V Rakousku se jak
reich liegen Infrastruktur und Betrieb des wasserwirtschaft-
vodárenská zařízení, tak jejich provoz nacházejí v rukou měst
lichen Vermögens, anders als in Tschechien, überwiegend in
a obcí, příp. veřejného sektoru. Komunální odpovědnost za
kommunaler bzw. öffentlicher Hand. Die kommunale Verant-
zásobování vodou je jako prvek veřejné služby ústavně zakot-
wortung für die Wasserversorgung ist als Teil der Daseinsvor-
vena, nicméně při zachování suverénnosti měst a obcí při roz-
sorge verfassungsrechtlich verankert worden, wobei jedoch
hodování o způsobu naplnění těchto úkolů. Některá z výběro-
die Selbstbestimmung der Kommunen über die Art der Auf-
vých řízení na provozovatele realizovaná v Rakousku dokazují,
gabenerfüllung einen besonderen Stellenwert einnimmt. Die
že obce tuto možnost také využívají.
Energie AG bietet als mehrheitlich öffentliches Unternehmen
Vorwort / předmluva
maßgeschneiderte Lösungen für Gemeinden und Verbände.
Hospodářský rok 2013/14
Einige Betreiberausschreibungen zeigen, dass dieser Gestaltungsspielraum von den Gemeinden auch genutzt wird.
WATERPAGES dokládají, že pojem jako „kontinuální zlepšování“ není pouhým heslem, nýbrž je prakticky naplňován v pra-
Das Geschäftsjahr 2013/14
xi. Klíčovým prvkem je celopodnikový benchmarking úpraven
vod, ztrát vody a dále čistíren odpadních vod, který slouží jako
Wie die WATERPAGES zeigen ist der Begriff „kontinuierliche
základ pro získání a uplatnění hodnotných informací o mož-
Verbesserung“ kein Schlagwort, sondern gelebte Praxis. Kern-
nostech optimalizace. Mimoto se intenzivně zabýváme zavá-
element ist das unternehmensweite Benchmarking für Wasser-
děním smart meteringu, pečujeme o vlastní a provozovanou
aufbereitungsanlagen, Wasserverluste und Kläranlagen aus
infrastrukturu, průběžně optimalizujeme naši organizační
dem wertvolle Erkenntnisse über Optimierungsmöglichkeiten
strukturu a posilujeme povědomí našich koncových zákazníků
gewonnen und umgesetzt werden. Darüber hinaus beschäfti-
o našich službách. Všechny společnosti skupiny se účastní kon-
gen wir uns intensiv mit dem Einsatz von Smart Metering, dem
cesních a výběrových řízení jak v rámci provozovaných oblastí,
Werterhalt der eigenen und der betriebenen Infrastruktur,
tak i mimo ně. Za uplynulý rok můžeme jako důležitou událost
der laufenden Optimierung unserer Organisation und der Be-
vyzdvihnout výběrové řízení vodárenského svazku v Kolíně.
wusstseinsbildung für unsere Endkunden. Alle Unternehmen
Vítězstvím v tomto výběrovém řízení se nám podařilo zajistit
beteiligen sich an (Konzessions-) Ausschreibungen inner- und
provozování vodovodů na Kolínsku společností VODOS Kolín
außerhalb der betriebenen Gebiete. Als Highlight konnte in
na dalších deset let. V Rakousku jsme uspěli ve výběrovém ří-
Kolín die Ausschreibung des Gruppenwasserverbands gewon-
zení na provoz veškeré vodárenské infrastruktury (vodovody,
nen werden. Somit ist die Übernahme des Trinkwasserbetriebs
kanalizace a čistírna odpadních vod) v obci Ampflwang, a to
durch VODOS Kolín für weitere 10 Jahre gesichert. In Öster-
na dobu pěti let. Dařilo se nám rovněž dále uplatňovat naše
reich wurde die Ausschreibung des gesamten Betriebes (Was-
služby v jižním Bavorsku. Ve Slovinsku jsme úspěšně rozvinuli
ser, Kanal, Kläranlage) der Gemeinde Ampflwang für 5 Jah-
novou službu (inspekce a odstraňování poruch u domovních
re gewonnen und die Dienstleistungen auch in Südbayern
odpadů) pod názvem ODTOK v Marburku a Ljubljaně.
erfolgreich weiterentwickelt. In Slowenien hat sich das neue
Service ODTOK (Inspektion und Verstopfungsbehebung bei
Výhled do budoucna
Kanal­‑Hausanschlüssen) in Maribor und Ljubljana sehr zufriedenstellend entwickelt.
Budeme pokračovat v opatřeních ke zvyšování efektivity zahájených v uplynulém hospodářském roce 2013/2014. V oblas-
Ausblick
ti vodovodů a kanalizací se bude konat několik výběrových
řízení, na která se společnosti skupiny připravují. V Rakousku
Im Segment Wasser werden die im abgelaufenen Geschäfts-
a v jižním Bavorsku je naším cílem udržet oblasti dodávek vody
jahr 2013/14 initiierten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung
na současné úrovni. Lze zde nicméně očekávat, že zde dojde
fortgeführt. Im Trink- und Abwasserbereich stehen in Tsche-
k rozšiřování vodovodních a kanalizačních sítí v blízkém okolí
chien einige Konzessions­‑Ausschreibungen an, auf die sich die
stávající vodohospodářské infrastruktury. Chceme také dále
Gesellschaften vorbereiten. In Österreich und Südbayern soll
rozšiřovat naše služby v Rakousku a ve Slovinsku a z největší
der Bereich Wasserlieferung am derzeitigen Niveau gehalten
možné míry využít příležitosti pro rozšíření provozování. Vy-
werden. Hierbei sind Verdichtungen im Umfeld der bestehen-
soká odpovědnost v nakládání s vodou jako základní životní
den Anlagen zu erwarten. Das Dienstleistungsgeschäft soll
potřebou je součástí naší dennodenní práce. Své sociální kom-
sowohl in Österreich, als auch in Slowenien weiter ausgebaut,
petence potvrzujeme i nadále podporováním regionálních
die Chancen Betriebsführungen zu übernehmen maximal ge-
iniciativ v provozovaných oblastech a účastí na humanitárním
nutzt werden. Die große Verantwortung im Umgang mit dem
projektu zaměřeném na opravy a budování studní v Demokra-
Lebensmittel Nr.1 ist unser Tagesgeschäft. Unsere soziale Kom-
tické republice Kongo.
petenz zeigen wir auch weiterhin durch die Unterstützung
regionaler Initiativen in unseren Betriebsregionen und dem
karitativen Engagement beim Brunnenbau in der DR Kongo.
Mag. Thomas Kriegner und Dipl.-Ing. Christian Hasenleithner
Geschäftsführung / jednatelé Energie AG Wasser
07
Kapitel 1 / kapitola 1
WASSERWIRTSCHAFT
VODNÍ
HOSPODÁŘSTVÍ
01
20 JAHRE ABWASSERTAGUNG
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
20 LET SEMINÁŘE
V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ
Traditionell
Moravská
Stalo se již tradicí, že se v dubnu do Moravské Tře-
Třebová (Mährisch Trübau) das Treffen der
findet
im
bové každoročně sjíždějí vodohospodáři z České
Abwassertechniker
der
April
in
und
a Slovenské republiky na seminář „Nové meto-
der Slowakischen Republik bei der Tagung
Tschechischen
dy a postupy při provozování čistíren odpadních
„Neue Methoden und Verfahren beim Betrieb
vod“. Organizátorem semináře je regionální pro-
von Kläranlagen“ statt. Veranstalter sind die
vozovatel VHOS, a. s. Moravská Třebová ve spo-
Arbeitsgruppe „Städtische Kläranlagen“ der
lupráci s Asociací pro vodu ČR CzWA, odbornou
Czech Water Association (CzWA) und der re-
skupinou „Městské čistírny odpadních vod“. Ve
Ing. Zdeněk Šunka,
gionale Betreiber VHOS, a. s. Am 14. und 15.
dnech 14.-15. dubna 2015, v době konání XX. roč-
Technischer Direktor
April 2015 wird mit der bereits 20. Tagung ein
níku, uplyne dvacet let od okamžiku, kdy se v Mo-
technický ředitel
besonderes Jubiläum gefeiert.
ravské Třebové konal tento seminář poprvé. Nad-
VHOS,  a. s.
cházející XX. ročník přímo vybízí k úvaze zhodno20 Jahre - ein Rückblick
tit, jaký je vlastně význam a přínos této dnes již
Nach Wende und Privatisierung stand VHOS,
celostátní akce a jakým směrem by se seminář měl
wie auch viele andere Betreiber und Infra-
nadále ubírat.
struktureigentümer vor dem Problem des
geringen Anschluss- und Ausbaugrads der
Z historie semináře
Kläranlagen. VHOS versuchte bereits damals,
Od roku 1993 pořádala VHOS, a. s. každoročně
die Erfahrungen von Firmen und Experten zu
výstavu nazvanou „Voda a my“, kde své aktivity
nutzen und die Zusammenarbeit mit anderen
prezentovala řada firem z oboru vodního hospo-
Betreibern zu vertiefen. Daraus entstand die
dářství. V roce 1996 bylo rozhodnuto uspořádat
Idee, ein Seminar zu veranstalten. Begon-
jako doprovodnou akci odborný seminář zaměře-
nen hat dies mit der regionalen Ausstellung
ný na čistírenství. V roce 1997 následoval II. ročník
„WASSER UND WIR“ (VHOS, 1993 bis 1996).
semináře. Vzhledem k celkovému úspěchu prv-
Das erste Fachseminar fand 1996 als Teil dieser
ních dvou ročníků se VHOS, a. s. zaměřila tímto
Ausstellung statt. 1998 wurde das Fachsemi-
směrem a upustila od konání výstav a proto od
nar zur Tagung, als AČE ČR (Vereinigung der
třetího ročníku byl seminář pořádán již samostat-
tschechischen Abwassertechniker) als Koope-
ně ve spolupráci s AČE ČR. Spolupráce s AČE ČR
rationspartner einstieg. Die Themen wurden
při odborné přípravě semináře přispěla ke zvýšení
erweitert, um ein möglichst breites Spektrum
kvality a atraktivity semináře. Na semináři přiby-
der Abwassersammlung und -klärung abzude-
li noví lektoři z řad AČE ČR a dalších odborných
cken. Zu den bereits bewährten Vortragenden
pracovníků VŠCHT Praha a VÚT Brno. Rovněž byl
aus AČE ČR kamen neue Lektoren, vor allem
zvýšen počet přednášejících tak, aby přednášená
von den technischen Universitäten, VŠCHT
témata postihovala co nejširší spektrum v dané
Prag und VÚT Brünn.
problematice odvádění a čištění odpadních vod.
Pro VHOS, a. s. byla spolupráce s těmito odbor-
10
Aufgrund des steigenden Interesses der Fach-
níky rovněž prospěšná, protože v počátcích své
welt hat sich die Tagung schrittweise weiter
existence řešila stejně jako většina ostatních pro-
entwickelt. Das Programm wurde vielfältiger,
vozovatelů či vlastníků kanalizací problémy s ne-
die Organisation professioneller. Seit 2006 ist
dostatečným odkanalizováním a nevyhovujícím
die CzWA Arbeitsgruppe AČE ČR „Städtische
čištěním odpadních vod, a to prakticky ve všech
Kläranlagen“ Mitorganisator.
provozovaných lokalitách.
Bild / Foto
Steigende Teilnehmerzahlen
Seminář je od roku 1998 věnován památce Ing. Ja-
Bis 1998 lauschten rund 100 Interessierte den
kuba Svatopluka Čecha, se kterým jsou svázány
Ausführungen von acht Vortragenden. The-
začátky historie semináře. Již od prvního až do
men waren der Betrieb und die damals aktuel-
připravovaného XX. ročníku má seminář jednoho
len technischen und wirtschaftlichen Kriterien
generálního sponzora, a to firmu VAE CONTROLS
für die Modernisierung der veralteten Klär-
Ostrava. Propagace semináře byla zajišťována rov-
technik. Wie die steigenden Teilnehmerzahlen
něž dlouhodobým mediálním partnerem časopi-
belegen, wurde die Tagung immer erfolgrei-
sem Vodní hospodářství.
1 Der voll besetzte
Vortragssaal 2011
Zaplněný přednáškový
sál 2011
cher. An die 350 Teilnehmer verfolgen heute
rund 20 Vorträge und besuchen an den zwei
Od jedenáctého ročníku se do pořádání a přípra-
Tagen die bis zu 40 ausstellenden Firmen.
vy semináře zapojila odborná skupina AČE ČR
„Městské čistírny odpadních vod“. Náměty vychá-
Zwei Persönlichkeiten haben die Tagung be-
zející od této skupiny byly především využívány
sonders geprägt. Einerseits ist dies Univ.
při tvorbě programové skladby semináře a výběru
Prof. Dr. Jiří Wanner, Vorstand des Instituts für
témat přednášek.
techn. Chemie der Universität Prag, der dafür
sorgte und sorgt, dass die Vorträge, deren Ni-
Obsah a přínos jednotlivých ročníků
veau und Aktualität am Puls der Zeit liegen.
Prvních seminářů v letech 1996 až 1998 se účast-
Weiters zu nennen ist Ing. Vladimír Langer,
nilo 6 až 8 přednášejících, 6 až 10 prezentujících
der sich auch nach seinem Ausscheiden bei
firem a ca 100 účastníků. Hlavními tématy byly
VHOS, weiter als Hauptorganisator verdient
poznatky z provozu ČOV a aktuální ekonomická
macht.
a technologická příprava rekonstrukce. Semináře
skončily úspěšně, a tak se uvedené počty a za-
Die Leistungsbilanz der Tagung und der Vor-
měření přednášek začaly postupně zvětšovat.
tragenden kann sich sehen lassen:
Nejvíce prezentací (až 25) bylo v roce 2005. Od
·· rund 5.000 Teilnehmer
tohoto roku se odborný program ustálil do dnešní
·· 305 Fachvorträge
podoby. Většina ročníků měla jedno nosné téma,
·· über 400 Firmenpräsentationen
např. legislativa EÚ a ČR, účinnost odstraňovaní
·· 20 Vorträge Prof. Wanner, VŠCHT Prag
dusíku, nakládání s kalovými vodami, investiční
·· 10 Vorträge Dr. Rudolf, Umweltministerium
a provozní náklady, benchmarking ČOV, vzdělává-
der Tschechischen Republik
·· 9 Vorträge Ing. Kos, Hydroprojekt Sweco
(9 Beiträge)
ní v oboru atd. Specifický byl „povodňový“ ročník
2003, kdy převážná část přednášek byla věnovaná vlivu povodní na ČOV, a jubilejní ročník 2005
·· 7 Vorträge Ing. Hladký, VAE Controls
věnovaný zhodnocení první dekády seminářů.
·· 7 Vorträge Ing. Smažík, EKOEKO
Dalším specifickým rokem byl rok 2013, kdy celý
·· 14 Präsentationen der Gesellschaft
půldenní blok přednášek byl věnovaný práci a od-
Severočeské vodovody a kanalizace SČVK
kazu programového garanta seminářů a jedné
11
·· 13 Präsentationen Veolia Voda ČR
z nejvýznamnějších osobností českého čistírenství
·· 11 Präsentationen Čovspol Bratislava
prof. Ing. Jiřímu Wannerovi, DrSc. z VŠCHT Praha
·· 9 Präsentationen AQUA­‑CONTACT Praha
u příležitosti jeho 60. narozenin.
·· 8 Präsentationen FCHPT STU Bratislava
·· 8 Präsentationen VHOS Moravská Třebová
u.v.A.m.
Na tomto místě je důležité vzpomenout kromě
prof. Wannera také dalšího kolegu, bez kterého
by se 20 ročníků semináře v Moravské Třebové
Regelmäßig und bei vollem Vortragssaal wird
neuskutečnilo. Je to hlavní organizátor Ing. Vla-
über aktuelle rechtliche Themen referiert.
dimír Langer ze VHOSu Moravská Třebová, který
Die Vertreter des Umwelt- und des Landwirt-
se zároveň podílel také na přípravě programu.
schaftsministeriums der ČR berichteten über
Když shrneme všechny ročníky, potom dostaneme
neue gesetzliche Regelungen. Wichtige Impul-
úctyhodné počty: 305 přednášek, minimálně 400
se kommen jeweils vom Staatlichen Fonds Um-
firemních prezentací a ca 5000 účastníků. Nejčas-
welt (SFŽP), der Tschechischen Umweltinspek-
tějším přednášejícím byl prof. Wanner z VŠCHT
tion (ČIŽP), VRV und den Flussgebietsverwal-
Praha s více jak 20 příspěvky, JUDr. Rudolf z MŽP
tungen. Besonders die Regierungsverordnung
ČR s 10 příspěvky, Ing. Kos z Hydroprojektu
Nr. 61/2003 und ihre Auswirkungen auf die Sa-
Sweco (9 příspěvků), Ing. Hladký z VAE Controls
nierung und Betriebsführung der Kläranlagen
(7 příspěvků), Ing. Smažík z EKOEKO (7 příspěv-
sowie die Einhaltung der Reinigungsziele wur-
ků) a autorské kolektivy Severočeských vodovodů
de in Moravská Třebová diskutiert. Auch die
a kanalizací SČVK (14 prezentací), Veolia Voda ČR
Einführung der Best Available Technologies
(13 prezentací), Čovspol Bratislava (11 prezentací),
wurde hier vorbereitet.
AQUA­‑CONTACT Praha (9 prezentací), FCHPT STU
Bratislava (8 prezentací), VHOS Moravská Třebová
Die Inhalte der Tagung lassen sich wie folgt
(8 prezentací), ASIO Brno (7 příspěvků).
zusammenfassen:
Bild / Foto
2 Unterzeichnung des
Kooperationsabkommens
zwischen CzWA und AČE
Slowakei am 12.4.2010
Podpis Dohody o spolupráci mezi
CzWA a AČE Slovenské republiky
12. 4. 2010
12
·· Abwasserreinigung - Belebung: Stick-
Typickými pro semináře v Moravské Třebové se
stoff- und Phosphorabbau, Nitrifikation,
staly především legislativní a koncepční sekce.
Betriebserfahrungen und Wirtschaftlich-
První přednášky na tato témata začaly v roce 2000
keit von Belüfter- und Mischtechniken,
a od roku 2004 se staly trvalou součástí programu.
Bemessung nach tschechischen, slowaki-
Zástupci Ministerstva životního prostředí a země-
schen Normen und ATV­‑Regelblättern,
dělství ČR se seminářů pravidelně zúčastňovali,
Phosphatfällung…
informovali o záměrech připravovaných legislativ-
·· Schlammwirtschaft: Eindickung und Klär-
ních předpisů a zároveň byli konfrontováni s „vox
schlammentwässerung, Biogaserzeugung
populi“. Témata jako např. provozní způsobilost,
und Verbesserung der Energiebilanz, Um-
vodní díla, koncepce rozvoje vodovodů a kanali-
gang mit Schwefelwasserstoff, Flockungs-
zací a finanční podpora kanalizacím a ČOV atd.
mittel zur Eindickung und Entwässerung,
vždy reagovala na aktuální situaci v čistírenství
Klärschlammentsorgung, Wartung von
a ochraně vod. Ale nejčastěji se jednalo o před-
Anlagen und Maschinen zur Klärschlamm-
stavování EU a ČR legislativy a její konfrontaci
behandlung, Klärschlammhygienisierung,
s provozní praxí. Nejdiskutovanějším předpisem
thermophile Prozesse…
bylo logicky Nařízení vlády 61/2003, jeho noveli-
·· Sanierung von Kläranlagen: Technik,
Wirtschaftlichkeit, Finanzierung
·· Benchmarking: Betriebskosten und
Reinigungsqualität, Energie- und
zace, jeho vliv na rekonstrukce a provozování ČOV
a poslední roky také realizovatelnost jeho požadavků na vyčištěnou odpadní vodu při současných
technologických možnostech.
Chemikalienverbrauch
·· SMR, Belebungsteuerung
Provozní, projekční, technologická a technická té-
·· neue Prozesse und Technologien: Klär-
mata z jednotlivých ročníků je možné také podle
schlammtrocknung, Phosphatfällung und
počtu prezentací shrnout následovně:
CSB­‑Reduktion durch Koagulation, Geruchsbeseitigung und Desinfizierung, Belebung
·· Aktivace: aktivace s odstraňovaním dusíku
mit kombinierter Biomasse, auf Träger und
a fosforu, nitrifikace a její udržení v procesu,
Pellets immobilisierte Biomasse, erneuer-
porovnání technologií aktivace (předřazená,
bare Energie, Mikrobiologie des Belebt-
oběhová, kaskádová atd.), dosazovací nádrže,
schlamms und dessen Absetzprobleme,
míchání a aerace, technické možnosti a ekono-
Abwasserwiederverwertung, industrielles
mika, výpočty objektů, problémy při projekto-
Abwasser…
vání české / slovenské normy a ATV předpisy,
·· Kanalisation: Regenwassersammlung
und - behandlung, Reinigung, Entlastung,
Prozesse in den Entlastungseinrichtungen…
dávkování organických substrátů pro denitrifikaci a srážecích činidel fosforu
·· Kalové hospodářství ČOV: nakládání s kalovými vodami, mechanické zahuštění a od-
Die Tagung ist Teil des Aus- und Weiterbil-
vodnění kalů, produkce bioplynu a zlepšení
dungsprogramms
energetické bilance zpracování kalů, odstra-
der
ČKAIT
(Tschechische
Kammer der Ingenieure und Techniker im
ňování sulfanů,vývoj a aplikace flokulantů pro
Bauwesen).
zahušťování a odvodňování kalů, nakládání
s kaly, revize objektů kalového hospodářství,
Die Vorträge werden in einem Sammelband
mit ISBN­‑Nummer gedruckt. Die Diskussion
hygienizace kalů, termofilní procesy
·· Příprava, realizace a vyhodnocení rekon-
praktischer Themen stand immer im Mittel-
strukce ČOV: výběr a zdůvodnění technologií,
punkt. Die Fachgespräche enden aber nicht
provozní náklady, komplexní zkoušky, finanční
mit dem Vortragsprogramm, sondern gehen
zdroje na rekonstrukci
auch beim Festabend im Schloss Moravská
Třebová bis zur späten Stunde weiter.
·· Benchmarking: porovnání provozních nákladů a kvality vyčištěné vody a kalů (především
spotřeba energie, ale také chemikálií)
Abwasserwirtschaft grenzenlos
·· Regulace a měření, řízení v aktivaci
Die Tagung ist seit je her und trotz der Tren-
·· Nové procesy a technologie, specifické
nung der beiden Staaten eine tschechisch­
problémy: membránová filtrace kalu, srážení
‑slowakische Veranstaltung geblieben. Auch
fosforu a redukce CHSK koagulací, dezodora-
deshalb wurde anlässlich der Tagung im Jahr
ce a desinfekce, stabilizační nádrže, flotace,
2000 das Kooperationsabkommen zwischen
aktivace s kombinovanou biomasou, biomasa
den Verbänden der Abwassertechniker von
imobilizovaná na nosiče a v peletách, obno-
Tschechischer (heute CzWA) und Slowakischer
vitelné zdroje na ČOV, mikrobiologie aktivo-
Republik unterzeichnet. Ebenso wichtig war
vaných kalů a sedimentační problémy kalů,
die 2001 ebendort eingegangene Kooperation
využívaní vyčištěných odpadních vod (téma
zwischen CzWA und SOVAK (Wasser- und Ab-
posledního ročníku a zároveň téma budouc-
wasserwirtschaftverband). Im Jahr 2009 wur-
nosti), průmyslové odpadní vody (papírny a ce-
de VHOS Teil der österreichischen Energie AG
lulózky, pivovary,informační zdroje ve vodním
Wasser. Auch der neue Hauptaktionär hat die
Tagung seither engagiert unterstützt und ge-
hospodářství
·· Stokové sítě: nakládání s dešťovými vodami,
fördert. Ohne Übertreibung kann also gesagt
zanášení stokových sítí, odlehčování, progres
werden, dass ein nicht unwesentlicher Teil der
v odlehčovacích komorách.
13
Geschichte der tschechischen und slowaki-
Každoročně program obsahoval také konkrét-
schen Abwasserwirtschaft im vollen Vortrags-
ní případové studie z ČOV, které konfrontovaly
saal in Moravská Třebová geschrieben wurde.
původní představy a dosažené výsledky. Dlouhý
seznam těchto ČOV dokumentuje, že v Moravské
Ausblick
Třebové se prezentovali projektanti, provozovate-
Bereits bei den letzten Tagungen standen
lé a technologové z celé ČR a zahraničí.
zahlreiche Vortragende der nächsten, jungen
Generation von Abwassertechnikern am Podi-
Nová témata diskutovaná právě v Moravské
um. Ein Beleg, dass die Tagung nicht nur eine
Třebové jako poprvé v ČR, na která
Institution ist, sondern diese lebt und weiter
pak navazovaly příspěvky i na jiných
getragen wird. Dies ist auch für die Veranstal-
konferencích a seminářích
ter die Motivation weiter zu machen. Unser
Ziel ist es jedenfalls, dass die Tagung in Mo-
1999-2000 Nové poznatky z navrhování moder-
ravská Třebová weiter ein jährlichen Fixpunkt
ních dosazovacích nádrží s cílem zvýšit jejich stabi-
für die fachliche und freundschaftliche Begeg-
litu a snížit výnos nerozpuštěných látek
nungen der Abwassertechniker bleibt.
2007 Zkušenosti s novou českou metodou bio­
augmentace nitrifikace in­‑situ
2009 Odpadní vody jako zdroj vody - recyklace
odpadních vod
2010 Benchmarking čistíren odpadních vod jako
nový nástroj pro jejich provozovatele
2011 Moderní informatika ve vodním hospodářství
2013 Deamonifikace kalových vod
Předcházející řádky potvrzují, že semináře v Moravské Třebové se věnovaly v podstatě všem tématům spojeným s odpadními vodami, která byla
aktuální za posledních 20 let.
Seminář a odborná veřejnost
Pokud se týká účasti na semináři, musíme konstatovat, že měla stoupající úroveň, z počátečních
100 účastníků bylo maxima dosaženo v letech
2007 a 2008, kdy se semináře zúčastnilo ca 400
účastníků. V posledních ročnících se účast pohybuje setrvale mezi 320 až 340 účastníky. Mezi
přednosti semináře patří i značný prostor pro diskusi, a to nejen v rámci odborného programu, ale
Bild / Foto
3 Das Museum Moravská Třebová
wo der Festabend stattfindet
Muzeum v Moravské Třebové
- místo konání společenského
večera
Anlässlich dieser 20. Tagung sei allen Freun-
i v neformálním prostředí společenského večera
den und Förderern, allen Vortragenden und
v prostorách Městského muzea, který tradičně
Gästen, den Ausstellern und Sponsoren herz-
uzavírá první den semináře. V příjemném prostře-
lich für deren Mitwirkung und Engagement
dí byly vytvořeny ideální podmínky jak pro nefor-
gedankt. Besonderer Dank gilt dabei auch
mální diskuzi s odborníky či kolegy z jiných firem
den Vertretern der Gastgeberstadt Moravská
a navázání nových kontaktů s obchodními zástup-
Třebová für deren Unterstützung und Mitar-
ci vystavujících firem, tak i pro přátelská posezení
beit. Sie alle mögen auch weiter dazu beitra-
lidí, jejichž setkání jsou po většinu roku především
gen, dass die Tagung auf dem heutigen hohen
pracovní.
Niveau bleibt und diese im Kalender der wasserwirtschaftlichen Veranstaltungen auch im
Hodnocení každého ročníku semináře a jeho
dritten Jahrzehnt eine fixe Größe darstellt.
přínos byly každoročně pořadateli uveřejněny
v článcích publikovaných v časopise Vodní hospodářství. Seminář je rovněž každoročně od roku
14
2003 zařazován do vzdělávání ČKAIT a hodnocen dvěma body. Z každého ročníku byl vydán
sborník s přiděleným ISBN a odkazy na publikace
provozů atd. a kde je také možné konfrontovat
odborných článků ve sborníku se běžně objevují
legislativní požadavky s běžnou praxí.
v citacích použité literatury v jiných odborných
časopisech a publikacích. Rozsáhlou fotogalerii je
Semináře v Moravské Třebové iniciovaly některé
možné najít na webových stránkách pořadatelů,
nové, do té doby u nás ne příliš studované smě-
tj. www.vhos.cz a www.czwa.cz. Semináře byly
ry, např. membránovou separaci aktivního kalu,
už od prvních ročníků vždy české a také sloven-
terciární čištění spojené s otázkou opětovného
ské. Také proto byl V. ročník semináře v Moravské
využívání odpadních vod, technické a legislativní
Třebové v roce 2000 zvolený místem podpisu dnes
předpoklady pro opětovné využívání OV, ben-
již legendární Dohody o spolupráci a vzájemném
chmarking ČOV, apod.
uznávání členství mezi Asociací čistírenských expertů ČR (dnešní CzWA) a Asociací čistírenských
Setrvávající zájem o účast na semináři především
expertů SR. Schůzka zástupců SOVAK a AČE ČR
z mladší generace a kladný ohlas u široké odborné
v roce 1999 vyústila v uzavření rámcové dohody
veřejnosti dodávají pořadatelům motivaci a sílu
o spolupráci obou organizací opět v Moravské
pokračovat v organizování dalších ročníků a do-
Třebové v roce 2001.
vršit minimálně čtvrt století této akce. Věříme,
že seminář v Moravské Třebové bude stále vyhle-
K zásadní změně došlo přímo u pořadatele.
dávaným zdrojem inspirace, odborných novinek
VHOS, a. s. se stala během roku 2009 součástí vo-
a také neformálních a přátelských setkání a bude
dárenské skupiny Energie AG. Nový vlastník chtěl
mít nadále pevné místo v čistírenském kalendáři.
navázat na úspěšnou tradici čtrnácti ročníků semináře a maximálně podpořil přípravu a realizaci
Poděkování na závěr
jubilejního 15. ročníku a následně i dalších. V tom
Při tomto významném výročí chceme poděkovat
čase se připravoval podpis nové dohody o spolu-
všem pořadatelům z VHOS, a. s. a CzWA, všem
práci mezi CzWA a AČE SR na další období, a je
přednášejícím z významných vysokých škol z Čes-
příznačné, že slavnostní podpis se uskutečnil prá-
ké a Slovenské republiky, ministerstev ŽP a Ze-
vě v průběhu 15. ročníku semináře.
mědělství, vedení města Mor. Třebová, projektantům, sponzorům semináře, vystavovatelským
Seminář a budoucnost
firmám a všem dalším přednášejícím z provozních
Kam směřovat další vývoj semináře? Lze vůbec
firem a rovněž všem účastníkům, kteří svým pří-
s ohledem na výše uvedené preferovat pouze ně-
stupem pomohli k dosažení stávající úrovně semi-
která témata či dílčí oblasti? Specifické zaměření
náře. Velké poděkování také patří všem těm za-
našeho semináře výhradně na problematiku ČOV
městnancům firmy VHOS, a. s., kteří se každoroč-
se osvědčilo. Měl by zůstat fórem pro pracovníky
ně na přípravách a samotném průběhu semináře
z oboru, na kterém se objeví novinky z „akade-
podíleli a snažili se vždy připravit pro účastníky
mické půdy“, ale i zkušenosti s novými technologi-
příjemné prostředí tak, aby se zase do Moravské
emi a novými zařízeními, poznatky ze zkušebních
Třebové rádi vraceli.
Bild / Foto
4 Abendempfang 2013
Společenský večer 2013
15
OPTIMIERUNG
DES BETRIEBS VON
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST
CHRUDIM
OPTIMALIZACE PROVOZU
VODÁRENSKOU SPOLEČNOSTÍ
CHRUDIM
Vodárenská společnost Chrudim (VS Chrudim)
Vodárenská společnost Chrudim završila hospo-
wurde 2005 bei der Auftrennung von Betrieb
dářským rokem 2013/14 osmý rok své existence.
und Infrastruktur gegründet. Mit 1.2.2006 wur-
Nájemcem a provozovatelem vodovodů a kana-
de VS Chrudim nach einer Ausschreibung zum
lizace na dobu 25 let se Vodárenská společnost
Mieter und Betreiber der kommunalen Infra-
Chrudim stala s platností ode dne 1. 2. 2006.
struktur für eine Dauer von 25 Jahren. Die kom-
Z bývalých akcionářů se stali smluvní partne-
munale Infrastrukturgesellschaft wurde zum
ři a od nového provozovatele se, ve srovnání
Vertragspartner von VS Chrudim und seinen
s dřívější érou, očekávala (a očekává) stoupající
Ing. Roman Pešek,
130 Mitarbeitern, der eine im Vergleich zur Ver-
efektivita a kvalita provozování vodohospodář-
Vorstandsvorsitzender
gangenheit steigende Effizienz und Qualität
ského majetku, což se stalo hlavním úkolem 130
der VS Chrudim, a.s.
der Betriebsführung erwartet.
členného týmu spolupracovníků.
Nach acht Jahren sollen nunmehr im Rahmen
Je tedy namístě, abychom nyní shrnuli aspoň
der WATERPAGES die wesentlichsten Änderun-
nejpodstatnější změny a opatření, která za více
gen und Maßnahmen zusammengefasst wer-
než 3 300 dnů své existence realizovala VS Chru-
den, die VS Chrudim bisher umgesetzt hat.
dim, aby naplnila očekávání akcionáře i smluv-
předseda představenstva
VS Chrudim, a.s.
ních partnerů. Mezi konkrétní dosažené výsled·· Neu- und Reorganisation von Betrieb und
ky a realizované záměry patří mimo jiné:
Administration. Konzentration auf das Kerngeschäft, verbunden mit der Reduktion des
·· Reorganizace provozu a správy, která učinila
Personalstandes um 23 %. Ein Teil der unter-
klíčové provozní podnikání základem spo-
stützenden Leistungen wurde outgesourct.
lečnosti a následně vedla ke snížení počtu za-
·· Kampagne zur Verbesserung des technischen Zustands der betriebenen Objekte: die
ursprüngliche Anzahl an Störungen sank um
rund 75 % von 400/Jahr auf derzeit 90/Jahr.
·· Reduktion der Trinkwasserverluste: Einführung und Ausbau von Versorgungszonen und
byla outsourcována.
·· Kampaň vedoucí ke zlepšení technického
stavu provozovaných objektů: počet poruch
klesl z původních 400 na stávajících 90 ročně.
·· Snížení ztrát vody: zavedení a rozvoj sle-
Kreuzkorrelation stabilisieren die Wasserver-
dování bilančních oblastí a využití křížové
luste bei 20 %.
korelace vedly ke stabilizaci podílu ztrát na
·· Modernisierung von Fuhrpark und Ausrüs-
16
městnanců o 23 %. Část pomocných činností
tung führt zu deutlichen Einsparungen beim
Treibstoffverbrauch und bei Reparaturen. Das
hodnotě kolem 20 %.
·· Zavedení systému GPS monitoringu vozidel vedlo ke snížení spotřeby nafty o 30 %
Durchschnittsalter der Fahrzeuge sank von
ursprünglichen 17 Jahren auf derzeit 8 Jahre.
·· Einführung GPS Monitoring des Fuhrparks
führt zum Rückgang des Dieselverbrauchs
um 30 % und des Benzinverbrauchs um 14 %.
a benzínu o 14 %.
·· Zřízení konsignačních skladů materiálu a snížení nákupních cen vodárenského materiálu.
·· Modernizace autoparku a techniky, která
vede k významným úsporám pohonných
·· Einrichtung von Konsignationslagern für Ma-
hmot a nákladů na opravy (průměrné stáří
terial und Einsparungen beim Einkaufspreis
vozidel se snížilo z původních 17 na součas-
des Wassermaterials.
ných 8 let).
·· Halbierung der staatlichen Verschmutzungsgebühren für die Einleitung von Abwasser
mit Restverunreinigung in den Vorfluter
(2006: 1,5 MCZK/a, 2013: 655 TCZK/a)
·· Errichtung eines modernen Kundenzentrums
und Einführung einer für die Kunden kostenlosen Hotline.
·· Einführung eines modernen GIS­‑Systems mit
Web­‑Zugriff.
·· Einführung des internetbasierten Planauskunftsportals und der SMS Kundeninformation bei Störungen und Leitungsstilllegungen.
·· Durch die systematische Kontrolle der Was-
·· Snížení poplatků za vypouštění zbytkového
znečištění odpadních vod na polovinu (2006:
1,5 mil. Kč/rok, 2013: 655 tis. Kč/rok).
·· Založení moderního zákaznického centra
a zřízení bezplatné zákaznické telefonní
linky.
·· Zavedení internetového vyjadřovacího portálu a zasílání informací o poruchách a přerušení dodávky prostřednictvím SMS.
·· Systematická kontrola odběrných míst dohledala 400 nelegálních připojení.
·· Redukce počtu provozních objektů a přemístění provozních pracovníků na ČOV Hlinsko
serübergabestellen werden 400 „Schwarzan-
a ČOV Heřmanův Městec přinesly úsporu
schlüsse“ aufgedeckt.
provozních nákladů. Opuštěné budovy VaK
·· Die Zusammenlegung von Betriebsstellen
auf die Kläranlagen Hlinsko und Heřmanův
Městec führt zu Betriebskosteneinsparungen. Die ungenutzten Objekte wurden durch
VAK Chrudim veräußert.
·· Schrittweise Modernisierung der Leitstelle
und Einbindung der Betriebsobjekte bis 2022
(Investition 7 MCZK).
·· Abschluss eines 10jährigen Vertrages über
die Wasserlieferung in das Ostböhmische
Wasserversorgungssystem (VAK Pardubice)
über 2,5 Mio. m³ Trinkwasser pro Jahr.
·· Qualitative und quantitative Absicherung
der Trinkwasserversorgung in der Region
Hlinsko durch die Einbindung und Mischung
von Wasser aus drei Ressourcen.
·· Lösung der wegen der Pestizidbelastung im
Chrudim prodala.
·· Zavedení moderního geografického informačního systému (GIS) a jeho webové
zpřístupnění.
·· Postupná modernizace dispečinku a objektů
na něj napojených (celkové investiční náklady
ve výši 7 mil. Kč).
·· Uzavření desetileté smlouvy pro dodávky
vody o objemu více než 2,5 mil. m³ do Východočeské vodárenské soustavy (Pardubice).
·· Vyřešení množství a kvality pitné vody pro
zásobování Hlinecka mísením vody ze tří
zdrojů.
·· Technické řešení změny zásobování Heřmanoměstecka pitnou vodou z důvodu výskytu
pesticidů ve zdroji Klešice.
·· Zlepšení denitrifikace na ČOV Chrudim a ČOV
Brunnen Klešice erforderlichen Versorgungs-
Hlinsko změnou řídící techniky, které vedlo
umstellung für die Region Heřmanův Městec.
k významné úspoře investičních prostředků
·· Die Verbesserung der Denitrifizierung in
den Kläranlagen Chrudim und Hlinsko durch
VaK Chrudim ve výši 30 mil. Kč.
·· Dohoda o účtování nadstandardního
Änderung der Steuerungstechnik führt zur
znečištění s významnými průmyslovými
Einsparung von Investitionen auf Seiten VaK
znečišťovateli.
Chrudim iHv 30 MCZK (rd. Euro 1,1 Mio.).
·· Vereinbarung über die Verrechnung von
·· Snížení energetické náročnosti ČOV průběžnými technologickými úpravami a opatřeními
Grenzwertüberschreitungen bei industriellen
(např. ČOV Chrudim: úspora 250 MWh za rok
Abwassereinleitern.
2013).
·· Erhöhung der Energieeffizienz der Kläranla-
·· Významné zvýšení jakosti dodávané pitné vo-
gen durch laufende technische Optimierun-
dy a pokles reklamací jakosti vody dosažené
gen (z.B. Kläranlage Chrudim 2013: Einspa-
systémem provozní kontroly koncových řadů
rung 250 MWh).
a programem odkalování vodovodní sítě.
17
·· Deutliche Steigerung der Qualität des
gelieferten Trinkwassers und Rückgang der
Beanstandungen der Wassergüte durch ein
Spülprogramm und ein neues, vorbeugendes
Kontrollsystem für Endstränge.
·· Die Einführung und Präzisierung von
Produktionskennzahlen verbesserte die Genauigkeit der Wasser- und
Abwasserkalkulationen.
·· Einführung eines neuen ERP- und Kunden-
s pozitivním dopadem na přesnost kalkulací
vodného a stočného.
·· Zavedení nového zákaznického systému
(ZIS), elektronické fakturace a komunikace
se zákazníky, propojení GIS a ZIS, zavedení
zálohových plateb za vodné a stočné.
·· Zavedení nového ekonomického informačního systému.
·· V souvislosti se sjednocením korporátního
informationssystems (ZIS) inkl. E­‑Mail Rech-
brandingu ve skupině Energie AG Wasser
nung und E­‑Mail Kundenkommunikation,
byla zajištěna výměna pracovních oděvů
Verbindung von ZIS und GIS, Einführung
zaměstnanců za výrobky s vyšší kvalitou
eines Anzahlungssystems für die Trink- und
a bezpečností.
Abwasserverrechnung.
·· In Kombination mit der Vereinheitlichung
·· Optimalizace segmentu čištění a monitoringu kanalizací v rámci samostatného střediska
des Brandings in der Energie AG Wasser-
služeb (VHIS), vybavení střediska novými
Gruppe wurde auch die Arbeitskleidung
technickými prostředky a rozšíření jeho geo-
auf einen besseren und sicheren Standard
gebracht.
·· Optimierung des Dienstleistungsbereiches
Kanalservice und Ausstattung mit neuem
Equipment im Rahmen einer eigenständigen
Abteilung (wasserwirtschaftliche Dienste VHIS) sowie geografische Ausweitung der
Dienstleistungen.
·· Modernisierung der Ausstattung der eben-
grafické působnosti.
·· Modernizace vybavení projekčního pracoviště VHIS novým softwarem pro matematické
modelování vodovodních a kanalizačních sítí.
·· Financování a zřízení vodní elektrárny na ÚV
Monaco vedlo ke zvýšení výroby elektrické
energie o 180 MWh za rok.
·· Investice do kogenerační jednotky na ČOV
Hlinsko (viz kapitola 03) zajistila roční výrobu
falls in VHIS eingeordneten Planungsabtei-
elektrické energie ve výši 360 MWh za rok.
lung. Einführung einer neuen Software für
·· Významné úspory snížením nákupních cen
die hydraulische Modellierung von Trinkwas-
elektrické energie a plynu, které bylo dosa-
ser- und Kanalnetzen.
ženo nákupem těchto energií v rámci skupiny
·· Durch Finanzierung und Errichtung des
Trinkwasserkraftwerkes in der Trinkwasseraufbereitungsanlage Monaco konnte der
Energieoutput um 180 MWh/a gesteigert
werden.
·· Investition der Kraft­‑Wärme­
‑Kopplungsanlage in der Kläranlage Hlinsko
(siehe Kapitel 03) bringt eine Eigenstromerzeugung von rund 360 MWh/a.
·· Deutliche Kosteneinsparung durch die Bündelung des Stromeinkaufs in der ENERGIE
AG BOHEMIA-Gruppe.
·· Einführung von Wasserzähler­‑Funkablesung
und Datenauswertung mittels Smart Metering System bei vorerst 500 Messstellen.
·· Mehrere Auszeichnungen für die Unterstützung lokaler Charity- und Kulturinitiativen.
·· Übernahme der Betriebsführung der Stadt
Nasavrky aufgrund einer Konzessionsaus-
18
·· Zavedení a upřesňování výrobních ukazatelů
ENERGIE AG BOHEMIA.
·· Zavedení radiových odečtů vodoměrů a vyhodnocení dat systémem Smart Metering na
prvních 500 měřicích místech.
·· Několikero ocenění za podporu místních
charitativních a kulturních projektů ze strany
Pardubického kraje.
·· Převzetí koncesního provozování kanalizace
města Nasavrky a voda převzatá k čištění od
několika obcí (Rosice, Bylany, Klešice, Studnice, Hamry, Vortová).
·· Úspory díky snížení nákupní ceny převzaté
pitné vody od komunálních provozovatelů.
·· Rozsah a účelnost realizovaných opatření
byla ověřována v rámci skupiny Energie AG
Wasser, což umožnilo čerpat ze zkušeností
širšího okruhu společností skupiny a využít
její ekonomické síly ve prospěch zákazníků.
·· Dosažení těchto výsledků a realizace uve-
schreibung, sowie Übernahme von Abwasser
dených opatření by nebylo možné bez úzké
zur Reinigung von mehreren Gemeinden
spolupráce s vlastníkem infrastruktury. Za
(Rosice, Bylany, Klešice, Studnice, Hamry,
tuto podporu mu náleží naše poděkování.
Vortová).
·· Einsparungen durch die Preisreduktion für
Dafür notwendig waren auch Investitionen
den Zukauf von Trinkwasser von kommuna-
in das Humankapital der Gesellschaft durch
len Betreibern.
intensive Aus- und Weiterbildung aber auch
·· Die beschriebenen Maßnahmen wurden
andere, den Teamgeist fördernde Aktivitä-
jeweils in der Energie AG Wasser-Gruppe
ten. All dies wäre aber ohne die enge und
geprüft, sodass diese auf bereits bestehende
gute Zusammenarbeit zwischen dem Infra-
Erfahrungen aufgebaut wurden. Sie haben
struktureigentümer VaK Chrudim und dem
zu einer umfassenden Modernisierung des
Betreiber VS Chrudim nicht möglich gewe-
Betriebs und des Unternehmens geführt.
sen. Der Dank gilt daher neben den Mitar-
Die Effizienz wurde deutlich gesteigert, die
beitern der VS Chrudim in besonderer Weise
Kundenorientierung maßgeblich verbessert.
dem Eigentümer der Infrastruktur.
Bild / Foto
1 Wasserturm in Chrudim
Vodojem v Chrudimi
19
Kapitel 2 / kapitola 2
02
IM GESPRÄCH
ROZHOVOR
WATERPAGES IM GESPRÄCH
WATERPAGES V ROZHOVORU
mit Willhelm Schütz, Obmann der
s Willhelmem Schützem, předsedou
Wassergenossenschaft Bad Wimsbach
vodohospodářského družstva WG Bad
Wimsbach
WP: Die WG Wimsbach blickt auf eine lange
Geschichte zurück. Was waren die Meilen-
WP: WG Wimsbach má za sebou dlouhou
steine ihrer Entwicklung und wie lange sind
historii - jaké byly nejdůležitější milníky na
Sie schon Obmann?
této cestě a jak dlouho už jste předsedou?
Willhelm Schütz,
Schütz: Die ersten Schritte gehen auf das Jahr
Schütz: Úplné začátky se datují do roku 1938,
Obmann der
1938 zurück, als durch Bürgermeister Georg Di-
kdy tehdejší starosta Georg Dickinger zahájil
Wassergenossenschaft
ckinger mit dem Wasserleitungsbau begonnen
výstavbu vodovodu. V roce 1946 bylo založeno
předseda
wurde. 1946 wurde die Wassergenossenschaft
vodohospodářské družstvo, na které byly pře-
vodohospodářského
gegründet, die zu diesem Zeitpunkt bestehen-
vedeny všechny stávající stavby a které dokon-
družstva
den Bauwerke an die Genossenschaft über-
čilo stavbu vodovodního řadu až do tržní obce
Bad Wimsbach
tragen und die Wasserleitung bis in den Markt
Wims­bach. V roce 1947 byl vybudován vodojem
Wimsbach fertig gestellt. 1947 wurde der Hoch-
Reith o kapacitě 150 m³. Protože součástí toho-
behälter Reith mit einem Speichervolumen von
to vývoje byla válečná léta, podařilo se do roku
150 m³ errichtet. Aufgrund der schwierigen Zei-
1945 uvést do provozu pouze třetinu plánova-
ten war bis 1945 allerdings erst ein Drittel des
né sítě. Po válce však došlo k velkému rozvoji
damals geplanten Netzes in Betrieb. Nach dem
zařízení ve vlastnictví družstva. Působím jako
Krieg wurde die WG aber zügig ausgebaut. Ich
předseda už patnáct let a doufám, že budu ješ-
bin bereits 15 Jahre Obmann und hoffe, dass
tě moci dále rozšiřovat naši oblast.
ich noch einige Erweiterungen unseres Versorgungsgebietes umsetzen kann.
WP: Vodárenské družstvo Bad Wimsbach
patří se svými ca 1 500 zásobovanými oby-
WP: Die WG Bad Wimsbach ist ja mit rund
vateli k největším vodárenským družstvům
1.500 versorgten Einwohnern eine der größ-
v Horních Rakousech. Můžete našim čtená-
ten Wassergenossenschaften in Oberöster-
řům přiblížit vodárenskou infrastrukturu
reich. Können Sie unseren Lesern etwas zur
a oblast zásobování?
Infrastruktur und dem Versorgungsgebiet
sagen?
Schütz: V obci Neydharting máme jeden zdroj.
Studna má docela slušnou vydatnost 40 litrů
22
Schütz: Wir haben eine Quelle in der Ortschaft
za sekundu. Z technického hlediska je zajíma-
Neydharting. Diese Quelle hat die durchaus be-
vé pístové čerpadlo s vodním pohonem (obr. 3)
eindruckende Schüttung von 40 l/s. Für Techni-
a čerpaným množstvím 11 kubických metrů za
ker interessant ist die Kolbenpumpe mit Wasser-
hodinu, které i přes jeho stáří 67 let udržujeme
radantrieb (Abb.3) und einer Fördermenge von
v provozuschopném stavu pro případ nouzové-
11 m³/Std, die trotz ihres Alters von 67 Jahren
ho zásobování. Z důvodu výskytu pesticidů jsme
noch immer für eine Notversorgung gepflegt
se v roce 2001 napojili na vodárenskou síť spo-
und betriebsbereit gehalten wird. Aufgrund der
lečnosti WDL (tehdy LWU), odkud odebíráme
Belastung mit Pestiziden hat sich die WG 2001
vodu z vodárny Au (obr. 2) prostřednictvím při-
aber an die Anlagen der WDL (damals LWU) an-
vaděče o délce 2 km. Od té doby máme výbor-
geschlossen und bezieht seither das Trinkwasser
nou vodu jak z hlediska kvality, tak z hlediska
über eine 2 km lange Transportleitung aus dem
tvrdosti, která je se svými ca 10°dH ideální. Ob-
Wasserwerk Au (Abb.2). Seither ist die Trinkwas-
last zásobovaná naším družstvem se rozprostírá
serqualität hervorragend und die Wasserhärte
od obce Bad Wimsbach Markt přes Neydharting
mit rund 10°dH ideal. Unser Versorgungsgebiet
po oblast Rath. Na síť o délce 16 km (obr. 1) je
Bild / Foto
erstreckt sich über Bad Wimsbach Markt, die
napojeno 450 objektů se spotřebou vody okolo
Ortschaft Neydharting und die Hochzone Rath.
70.000 m³/rok. Do budoucna plánujeme rozšíře-
Am 16 km langen Leitungsnetz (Abb.1) sind 450
ní sítě a přípojek o ca 10 procent.
1 Versorgungsgebiet der WG
Wimsbach
Oblast zásobování vodárenského
družstva WG Wimsbach
Objekte mit einem Jahresverbrauch von rund
70.000 m³ angeschlossen. Für die Zukunft ist ei-
WP: Od roku 2012 společnost WDL převza-
ne Ausweitung des Netzes und der Anschlüsse
la od Vašeho družstva provozování. Co
um rund 10 % geplant.
Vás k tomu vedlo a které z úkolů jste na ni
převedli?
WP: Seit 2012 kümmert sich die WDL auch
um betriebliche Aufgaben der WG Wims-
Schütz: Jak již bylo řečeno, je naše vodárenské
bach. Was hat Sie zu diesem Schritt ge-
družstvo jedním z největších v Horním Rakous-
bracht und welche Aufgaben haben Sie
ku. Tomu odpovídaly i naše úkoly, které stejně
ausgelagert?
jako s nimi spojenou odpovědnost nebylo možné zvládnout pouze z pozice dobrovolného vý-
Schütz: Unsere WG ist, wie bereits erwähnt eine
konu funkce. Proto jsme se rozhodli spolupra-
der größten in Oberösterreich und dementspre-
covat s WDL při provádění odborných činností
chend waren die damit verbundenen Aufgaben,
a rovněž při zajišťování údržby a pohotovosti.
aber auch die Verantwortung kaum mehr ehren-
Jedná se o servis sítí, vodojemů, čerpací stanice
amtlich zu gewährleisten. Wir haben daher be-
a zdroje (nouzové zásobování). Záznamy o síti,
schlossen, mit der WDL bei Expertentätigkeiten
armaturách a veškerém provozu v tzv. provoz-
aber auch bei Wartung und Bereitschaft zusam-
ním systému zajišťují, že údaje budou mít k dis-
men zu arbeiten. Dazu gehört das Service von
pozici i vedoucí představitelé našeho družstva,
Netz, Hochbehälter, Pumpenhaus und Quelle
kteří budou v budoucnu rozhodovat o dalším
(Notversorgung). Die Dokumentation des Net-
rozvoji sítě.
zes, der Armaturen und des gesamten Betriebes
im so genannten Betriebsführungssystem ge-
WP: Můžete našim čtenářům přiblížit Vaše
währleistet, dass wichtige Daten auch zukünfti-
zkušenosti z dennodenní spolupráce s WDL
gen Verantwortungsträgern der WG zur Verfü-
za uplynulé dva roky?
gung stehen.
Schütz: Přímo na místě spolupracujeme s proWP: Wie ist Ihre Erfahrung mit der täglichen
vozním střediskem WDL v Hochdorfu a týmem
Zusammenarbeit aus den letzten beiden
pana Franze Stachenedera. Naši zákazníci zna-
Jahren?
jí telefonní číslo celodenní pohotovosti WDL,
23
Bild / Foto
2 Wasserwerk Au der WDL
Vodárna Au společnosti WDL
Schütz: Wir arbeiten vor Ort direkt mit der
které opravdu využívají, jak mohu ukázat na
WDL­‑Betriebsstelle Hochdorf und dem Team von
dvou příkladech. 10. 8. 2014, v sobotu večer,
Franz Stacheneder zusammen. Unsere Kunden
zjistil jeden z klientů, že má v bytovém domě
haben die Notfallnummer des 24 Stunden Be-
zaplavený sklep. Protože se nemohl dovolat
reitschaftsdienstes der WDL erhalten und nut-
nikomu z členů našeho družstva, obrátil se na
zen diese auch, wie zwei Beispiele belegen. Am
pohotovostní službu WDL. Ta se okamžitě do-
10.8.2014, einem Sonntagabend wurde durch
stavila na místo a opravila závadu, kterou byla
einen Kunden die Überschwemmung des Kel-
vadná domovní přípojka. V druhém případě, by-
lers in einem Wohnhaus festgestellt. Nachdem
lo to 30. 9. 2014, došlo k výpadku tlakovací sta-
kein Mitglied der WG erreichbar war, hat unser
nice v zóně zvýšeného tlaku Rath. Zde se klient
Kunde die WDL­‑Bereitschaft alarmiert, die um-
obrátil přímo na pracovníky pohotovosti WDL,
gehend vor Ort war und das Problem, eine unzu-
kteří závadu okamžitě odstranili, takže naši
reichend abgedichtete Hausanschlussleitung re-
odběratelé téměř nepocítili výpadek zásobová-
pariert hat. Im zweiten Fall kam es am 30.9.2014
ní. Spolupráce s kolegy z WDL je velmi snadná
zum Ausfall einer Drucksteigerungsanlage in der
i proto, že provozní středisko Hochdorf a Wim-
Hochzone Rath. Hier wurde die WDL-Bereitschaft
sbach leží kousek od sebe. Jsem přesvědčen, že
direkt alarmiert und der Ausfall ebenso umge-
naše rozhodnutí rozšířit spolupráci s WDL také
hend repariert, sodass die Versorgung kaum be-
na provoz bylo naprosto správné.
einträchtigt war. Auch aufgrund der räumlichen
24
Nähe, ist die Zusammenarbeit mit den Kollegen
WP: Jaké úkoly a povinnosti si Vaše druž-
der WDL für uns sehr einfach. Ich bin überzeugt,
stvo ponechalo?
Bild / Foto
3 Quelle mit Kolbenpumpe
und Wasserradantrieb
Zdroj s pístovým čerpadlem
a vodním kolem
dass die Entscheidung, die Zusammenarbeit mit
Schütz: Co jsme dát z ruky nechtěli a ani ne-
der WDL auch beim Betrieb zu vertiefen, die ab-
mohli, byla infrastruktura. Ta je a zůstává ve
solut richtige war.
vlastnictví družstva, nikdy jsme neuvažovali o něčem jiném. Také účetnictví, financování
WP:
Welche
Aufgaben
und
Verantwor-
a rozhodování o poplatcích za vodné leží zce-
tungen hat sich die WG dabei noch selbst
la jasně v oblasti působnosti valné hromady
vorbehalten?
a družstevního vedení. Pokud máme nějakou
odbornou záležitost, necháme si od WDL pora-
Schütz: Was wir weder aus der Hand geben
dit, ale konečné rozhodování chceme a musíme
wollten, noch konnten, war die Infrastruktur. Sie
mít ve vlastních rukách.
ist und bleibt im Eigentum der Genossenschaft,
das war aber auch nie ein Diskussionspunkt.
WP: Pane předsedo Schützi, děkujeme Vám
Auch die Buchführung, die Finanzierung und die
za rozhovor.
Entscheidung über die Gebühren ist klarerweise
in der Verantwortung der Mitgliederversammlung und des Vorstandes. Wenn wir eine fachliche Frage haben lassen wir uns von der WDL
beraten, aber entscheiden wollen und müssen
wir am Ende selbst.
WP: Herr Schütz, wir danken für das Gespräch.
25
Kapitel 3 / kapitola 3
BENCHMARKING
PRAXISBEISPIELE
BENCHMARKING
PŘÍKLADY
Z PRAXE
03
BENCHMARKING
ZUR BETRIEBSOPTIMIERUNG
BENCHMARKING
PRO OPTIMALIZACI PROVOZU
DI Christian Hasenleithner,
Die Vorgaben an ein Benchmarkingsystem für
Základními požadavky na systém benchmarkin-
Geschäftsführer
die österreichischen und tschechischen Anla-
gu zařízení skupiny Energie AG Wasser jak v Čes-
jednatel Energie AG
gen der Energie AG Wasser waren und sind:
ké republice, tak v Rakousku bylo a je:
1. Verwendung von Daten, die in den
1. Využití údajů, které jsou již evidovány
Wasser
technischen und kaufmännischen Sys-
v technických a ekonomických informač-
temen bereits vorhanden sind (keine
ních systémech (což znamená, že není tře-
Sondererhebungen)
ba provádět žádný další zvláštní sběr dat)
2. Einfache Datenstruktur auf Ebene der
Anlage (kein Prozessbenchmarking)
3. Jährliche Aktualisierung mit den einheitlichen Jahresabschlussdaten
4. Abdeckung der wesentlichen Anlagen
Wasseraufbereitung, Wasserverteilung, Abwasserreinigung
5. Bewertung nach einem Ampelsystem
und Bericht über die Ergebnisse und
Verbesserungsmaßnahmen
2. Jednoduchá struktura dat vztahujících
se k jednotlivým zařízením (nejedná se
o benchmarking procesů)
3. Každoroční aktualizace na základě jednotných údajů roční závěrky
4. Pokrytí rozhodujících zařízení na úpravu
a rozvod pitné vody a na čištění odpadních vod
5. Hodnocení na tzv. semaforovém principu a zprávy o výsledcích a učiněných
opatřeních
Die Systementwicklung wurde 2011 für die
28
288 Kläranlagen gestartet. 2012 wurde es
Tvorbu systému benchmarkingu jsme zahájili
verfeinert und für die 98 Wasseraufberei-
v roce 2011 pro 288 ČOV. V 2012 byl systém hlou-
tungsanlagen erweitert. 2013 wurde ein
běji rozpracován a rozšířen také na 98 ÚV. V ro-
Benchmarkingsystem für Wasserverluste ent-
ce 2013 pak byl navržen systém benchmarkingu
wickelt und der in den WATERPAGES präsen-
ztrát vody, přičemž ve stejném roce podaly WA-
tierte Gesamtbericht erstmals erstellt. Dieser
TERPAGES první ucelenou informaci o tomto sys-
wird nunmehr jährlich aktualisiert, die Daten
tému. Systém benchmarkingu je od té doby kaž-
sind dem Kapitel 07 Technische Kennzahlen
doročně aktualizován - benchmarkingová data
zu entnehmen.
jsou uvedena v kapitole 07 Technické ukazatele.
Die Ergebnisse dienen den verantwortlichen
Výsledky benchmarkingu slouží odpovědným
Technikern und Betriebsleitern als Grundlage
technickým a provozním pracovníkům jako vý-
für weitere Analysen und Maßnahmen auf
chodisko pro další analýzy a opatření na úrovni
Ebene der Anlagen, den Managern als Werk-
jednotlivého zařízení. Rovněž představují nástroj
zeug zur Steuerung im Unternehmen und
pro řízení podniku a optimalizaci personálu, kte-
zum optimalen Personaleinsatz. Auf Basis der
rý je k dispozici manažerům. Na jejich základě
Benchmarkingergebnisse wurden auch zahl-
byla již realizována celá řada projektů. V dalších
reiche Projekte umgesetzt. Beispielhaft wird
částech této kapitoly představíme vždy jeden
im Folgenden ein Projekt je Benchmarkingbe-
projekt z jedné benchmarkingové oblasti.
reich vorgestellt.
BENCHMARKING
WASSERAUFBEREITUNGSANLAGEN BENCHMARKING NA ÚPRAVNÁCH VODY - PŘÍKLADY
Z PRAXE
Die Betriebstechniker der Energie AG Wasser-
Technologové a provozní vedoucí skupiny Ener-
Gruppe arbeiten im Rahmen des Benchmar-
gie AG Wasser mají k dispozici pětiletou řadu
kings mit einer fünfjährigen Zeitreihe des
údajů o spotřebě elektrické energie a techno-
Stromverbrauchs und des betrieblichen Eigen-
logické vody na úpravnách pitných vod, které
wasserverbrauchs. Dies erlaubt den Vergleich
buď provozují, nebo jsou v jejich vlastnictví.
von technischen Kennzahlen und Kosten zwi-
Data jim umožňují porovnávat náklady na ty-
schen den Anlagen der Gruppe. Die Wasser-
to dva ukazatele s podobnými zařízeními ve
aufbereitungsanlagen (WTP's) sind dabei nach
skupině. Úpravny jsou rozděleny do kategorií
deren Größe und Bauart geclustert, sodass
podle velikosti a způsobu čerpání vody. Statis-
Mgr. Jiří Paul,
nur ähnliche Anlagen verglichen werden. Bei
tické hodnocení je prováděno pomocí kvanti-
Technischer Direktor
der statistischen Auswertung wurde das 90
lů; jako hraniční mez je přitom stanoven 90.
technický ředitel
Perzentil als Grenzwert festgelegt, bei dessen
percentil.
VAK Beroun, a. s.
Überschreitung weitere Untersuchungen, Analysen und Maßnahmen zu setzen sind. Ebenso
Stejně důležité je sledovat trend vývoje těchto
wichtig wie der aktuelle Wert ist der Kennzah-
ukazatelů na dané úpravně v dlouhé časové řa-
lentrend. Veränderungen und Entwicklungen
dě. Odlišnosti od časového průběhu jsou zpra-
lassen sich in der Regel gut interpretieren und
vidla dobře interpretovatelné a vysvětlitelné,
erklären, da technische Eingriffe, Änderun-
protože je zdokumentováno, zda a kdy byly
gen des Betriebsregimes, Reparaturen oder
prováděny technologické zásahy, opravy nebo
Sanierungen exakt dokumentiert sind. Direkt
rekonstrukce. Na těchto časových řadách lze
ersichtlich ist dabei auch die Auswirkung von
pak přímo ukázat efektivitu změn a opatření.
Verbesserungsmaßnahmen.
Příkladem pro praktické využití benchmarkinEin Beispiel für die praktische Anwendung des
gu v oblasti úpravy vody je úpravna vody
Benchmarkings ist die WTP Větřní. Basierend
Větřní. V roce 2011 byla změněna technologie
auf den Benchmarking­‑Ergebnissen erfolgte
úpravy z dvojstupňové na jednostupňovou fil-
2011 die Umstellung von einer zweistufigen
traci. Spotřeba vody k praní filtrů se tak snížila
Aufbereitung auf eine Einstufige. Es handelte
téměř o 50 procent.
sich dabei um eine rein betriebliche Anpassung
ohne Investition in die Infrastruktur. Der Spül-
Na úpravně vody Borovany proběhla v ro-
wasserbedarf wurde dadurch um nahezu 50 %
ce 2012 rozsáhlá rekonstrukce. Důsledkem
reduziert.
výměny náplně za náplň FILTRALITE, která je
v oboru technologickou novinkou, bylo zvý-
In der WTP Borovany führten die Benchmar-
šení kapacity filtrů na čtyřnásobek. S úsporou
kinganalysen 2012 zu einer umfangreichen
technologické vody souvisí i úspora elektrické
29
Sanierung der Aufbereitung. Die neue Filter-
energie, která byla před rekonstrukcí potřeb-
füllung FILTRALITE, die bisher in der tschechi-
ná na provoz dmychadla a čerpadla při praní
schen Wasserwirtschaft nicht eingesetzt wurde,
filtrů. Elektrickou energii na úpravně šetří také
steigerte die Filterkapazität um das Vierfache.
díky zateplení budovy a výměně oken. Inves-
Mit den damit verbundenen Einsparungen des
torem rekonstrukce bylo město Borovany a ná-
Eigenbedarfs ging auch die Senkung des Strom-
klady dosáhly 12 mil. Kč.
verbrauchs beim Betrieb von Gebläsen und
Grafik / Graf
1 WTP Větřní - Entwicklung des
Eigenbedarfes
ÚV Větřní - vývoj spotřeby
technologické vody
Spülpumpen einher. Investor der Sanierung war
Benchmarking skupiny Energie AG Wasser
die Stadt Borovany, die Investition belief sich
je zaměřen přesně na takové případy, které
auf 12 Mio. CZK (rd. Euro 450.000,-).
byly výše popsány. Pokud se zjistí, že objekt
DE
Prozesswasser (%)
%
25
20
15
10
5
0
2009
Grafik / Graf
2 WTP Větřní - Entwicklung des
spez. Stromverbrauchs
ÚV Větřní - vývoj spotřeby
elektrické energie
2010
2011
CZ
Technologická voda (%)
DE
Elektrizitätsverbrauch (kWh/m3)
2012
2013
2012
2013
kWh/m3
1,8
1,2
0,6
0,0
2009
CZ
30
2010
2011
Spotřeba el. energie (kWh/m3)
Das WTP­‑Benchmarking der Energie AG Wasser
neodpovídá
zielt genau auf Problemfälle wie die beschrie-
standardu (zejména pokud přesahuje 90. per-
svojí
spotřebou
statistickému
benen ab. Sobald ersichtlich wird, dass eine An-
centil), je úkolem našich expertů na to upozor-
lage oder ein Anlagenteil über den Standard-
nit a doporučit příslušná opatření. V případě,
werten liegt, insbesondere wenn das 90 Per-
že opatření mají provozní charakter, jsou pří-
zentil überschritten wird, sind die Betriebstech-
mo realizována. K tomu obzvláště napomáhají
niker in der Lage Maßnahmen vorzuschlagen
časové řady, které umožňují stanovit ideální
bzw. diese, wenn sie betrieblicher Natur sind,
termín např. výměny agregátů nebo čerpadel
auch rasch umzusetzen. Besonders hilfreich sind
za zařízení s vyšší účinností. Pokud provedení
dabei Zeitreihen, die es erlauben den idealen
opatření vyžaduje investici, je spolu s odhadem
Zeitpunkt für z.B. den Austausch von Aggrega-
nákladů a výpočtem hospodárnosti prezento-
ten oder Pumpen mit besserem Wirkungsgrad
váno vlastníkovi, který musí v konečném efek-
festzulegen. Ist die Maßnahme mit einer Inves-
tu rozhodnout o jeho realizaci. V některých
tition verbunden, wird diese inkl. Kostenschät-
případech se na financování investice podílí
zung und Wirtschaftlichkeitsberechnung dem
také provozovatel.
Infrastruktureigentümer präsentiert, der letztlich über deren Umsetzung entscheiden muss.
In einzelnen Fällen beteiligt sich der Betreiber
auch an der Finanzierung solcher Investitionen.
Bild / Foto
1 WTP Větřní
ÚV Větřní
Bild / Foto
2 WTP Borovany - Filterspülung
ÚV Borovany - praní filtrů
31
WASSERVERLUSTBENCHMARKING IM NETZ
VON VS TÁBOR
VÝVOJ ZTRÁT NA VODOVODU
VS TÁBORSKO - PŘÍKLAD
Z PRAXE
Im Rahmen des Konzessionsvertrages zwi-
V rámci koncesní smlouvy s Vodárenskou spo-
schen der kommunalen Infrastrukturgesell-
lečností Táborsko, s. r. o. se od roku 2013 vy-
schaft Vodárenská společnost Táborsko, s. r. o.
tváří nový dispečink pro města Tábor, Sezimo-
(VST) und dem Betreiber ČEVAK, a. s. wird seit
vo Ústí a Planou nad Lužnicí. V průběhu této
2013 eine neue Leitstelle für die Städte Tábor,
doby vzniklo několik nových měrných míst,
Sezimovo Ústí und Planá nad Lužnicí aufge-
která rozdělila velké nebo problémové měrné
baut. Dabei wurden mehrere neue Messstel-
okrsky na menší a přehlednější oblasti.
len installiert, durch die große Messzonen in
Ing. Jiří Lipold,
kleinere und übersichtlichere Zonen aufgeteilt
Vodovod
Technischer Direktor
wurden.
sko, s. r. o. je rozdělen do 35 měrných oblastí
technický ředitel
ČEVAK, a. s.
Vodárenské
společnosti
Tábor-
a 28 tlakových pásem. Tlaková pásma jsou rozDas Trinkwassernetz von VST gliedert sich
dělena celkem 16 redukčními ventily a 6 ATS.
heute in 35 Mess- und 28 Druckzonen. Die
Největší měrná oblast má délku sítě 25 km (Tá-
Druckzonen werden über 16 Druckreduzie-
bor - Staré město) a nejmenší jen 300 m (ATS
rungsventile und 6 automatische Drucksteige-
Horky).
rungen gesteuert. Die größte Messzone hat eine Netzlänge von 25 Kilometern (Tábor - Staré
Díky tomuto rozdělení je vyhledávání poruch
město), während das kleinste Messgebiet nur
mnohem efektivnější a rychlejší. Naměřené
300 m lang ist (Druckstation Horky).
hodnoty z některých měrných míst jsou, podle
potřeby a důležitosti měrného místa, přenáše-
Diese neue Zonierung ermöglicht eine rasche-
ny on­‑line do dispečinku. Tam jsou 24 hodin
re und effizientere Suche nach Störungen.
sledovány a denně vyhodnocovány. V případě
Die Messwerte werden on­line in die Leitstelle
havárie nebo větší poruchy na zařízení (re-
übertragen. Dort werden die Werte 24 Stun-
dukční ventil, ATS, KČS…) jsou nastaveny alar-
den überwacht und täglich ausgewertet. Bei
my, které přichází okamžitě jako hlášení na
Netz- oder Anlagenstörungen (Druckredu-
dispečink a zároveň jako SMS pro jednotlivé
zierungsventil, Drucksteigerung…) sind Mel-
provozní zaměstnance, kteří slouží pohoto-
dungen vorkonfiguriert, die als Alarm in die
vost. V případě skryté poruchy lze jednotlivé
Leitstelle und gleichzeitig als SMS an die Mit-
měrné okrsky přepojovat pro rychlejší zjištění
arbeiter der Betriebsbereitschaft übertragen
místa poruchy a pak pomocí korelačních pří-
werden. Bei verborgenen Leckagen können
strojů (EUREKA, ENIGMA) lokalizovat poruchu
die einzelnen Messzonen zur schnelleren Be-
s přesností na metr.
stimmung der Störungsstelle umgeschaltet
32
werden. Anschließend erfolgt die exakte Or-
Kromě denního sledování nočních průtoků do
tung mittels Korrelator (EUREKA, ENIGMA).
jednotlivých oblastí je prováděna i preventivní
Neben der laufenden Überwachung des Nachtverbrauches in den einzelnen Zonen wird
auch eine vorbeugende Netzkontrolle durchgeführt. Jedes Jahr werden so zwanzig Prozent der Netzlänge kontrolliert. Dazu werden
SEBALOG­‑Geräte und Bodenmikrofone eingesetzt. Neben den Zonenwasserzählern kommen
tragbare
Ultraschall­‑Durchflussmesser
zum Einsatz.
In einigen Messzonen werden verborgene Leckagen durch die Messung des Wasserdrucks
im Netz geortet. Diesem Zweck dienen tragbare Druckmesser für Hydranten DRULOG oder
die Installation von DATALOGGERN mit Drucksensoren bei den Abnehmern oder in Messschächten. Diese Messwerte können dann mit
den Ergebnissen des für das gesamte Netz aufgebauten mathematischen Modells verglichen
werden.
Seit 2007 konnte durch dieses umfassende
Programm das nicht fakturierte Wasser von
fast 600.000 m³ auf knapp 420.000 m³, also
um 30 % reduziert werden. Der wesentliche
Teil dieses Rückgangs wurde 2013 und 2014 erreicht. Das Programm basierte auf der Umsetzung der im Konzessionsvertrag geregelten Investitionen des Betreibers: 5.1 „Zentrale Leitstelle - Wasserleitungen“ und 3.1 „SMR­‑System
im Wassernetz“, in deren Rahmen ČEVAK in
den Jahren 2012 bis 2014 Investitionen in die
Technologie, die Bauobjekte und die Software
Bild / Foto
in der Gesamthöhe von 7 MCZK (TEUR 250)
kontrola sítě. Každý rok je překontrolováno
getätigt hat. Der Rückgang des nicht faktu-
20 % z celkové délky sítě. Prevence se provádí
rierten Wassers reduziert die Betriebskosten.
pomocí přístroje SEBALOG nebo půdním mi-
Erfüllt werden damit auch die Grenzwerte der
krofonem. Některé oblasti lze ještě rozdělit
Leistungskennzahl „Unit Water Leakage“ (DN
měřením vodoměrů, které nejsou přenášeny
150) des Konzessionsvertrags.
na dispečink, pomocí DATALOGGERu nebo
1 Korrelationsgerät ENIGMA
Korelační přístroj ENIGMA
v případě že není osazen provozní vodoměr,
tak příložným ultrazvukovým průtokoměrem.
V některých měrných oblastech lze lokalizovat
skrytou poruchu i pomocí měření tlaku v síti.
K tomuto účelu jsou k dispozici přenosná měřidla tlaku do hydrantu DRULOG nebo osazením DATALOGGERu s tlakovým čidlem přímo
k odběrateli nebo do měrné šachty, která má
možnost připojení tlakového čidla. Naměřené
hodnoty lze potom porovnat s výsledky z matematického modelu.
Od roku 2007 díky souboru výše uvedených
opatření poklesl objem vody nefakturované
33
Bild / Foto
2 Leitstelle der ČEVAK
Dispečink ČEVAK
3 Leitstellendisplay des VST­
‑Systems
Mimika dispečinku VST
34
z téměř 600 tis. m³ na necelých 420 tis. m³
stavební, technologické a softwarové investi-
v roce 2014, to je o 30 procent. Podstatná část
ce v celkové výši 7 mil. Kč. Pokles objemu vo-
tohoto poklesu pak byla zaznamenána v prů-
dy nefakturované snižuje provozní náklady
běhu let 2013 a 2014. Tento program souvisel
a umožňuje provozovateli dodržet limity výko-
s realizací koncesních smluvních investic: 5.1
nových ukazatelů koncesní smlouvy v oblasti
„Centrální dispečink - vodovod“ a 3.1 „Sys-
jednotkového úniku vody nefakturované na
tém měření na vodovodech“, kdy společnost
přepočtenou délku rozvodné vodovodní sítě
ČEVAK, a. s. v letech 2012 až 2014 vynaložila
pro dimenzi DN 150.
ARA HLINSKO VERBESSERUNG DER
ENERGIEEFFIZIENZ MIT
WWTP­‑BENCHMARKINGS
ČOV HLINSKO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI NA ZÁKLADĚ
BENCHMARKINGU
Im Rahmen des Benchmarkings der Energie AG
Na základě výsledků několikaletého benchmar-
Wasser-Gruppe, wurde bei der ARA Hlinsko
kingu čistíren odpadních vod (dále jen ČOV)
(Eigentümer VAK Chrudim, a. s.; Betreiber VS
provozovaných skupinou Energie AG Wasser
Chrudim, a. s.) ein erhebliches Optimierungs-
byla odhalena vysoká energetická náročnost
potenzial festgestellt. Der spezifische Elekt-
ČOV v Hlinsku (vlastník Vodovody a kanalizace
rizitätsverbrauch von 0,62 kWh/m³ und 42,86
Chrudim, a. s.; provozovatel Vodárenská spo-
kWh/EW lag im Bereich des 90. Perzentils aller
lečnost Chrudim, a. s.). Hodnocené energetické
Abwasserreinigungsanlagen des Clusters von
ukazatele (specifická spotřeba elektrické ener-
10.001 bis 100.000 EW. Es war also naheliegend,
gie 0,62 kWh/m³ a 42,86 kWh/EO) se statisticky
Mgr. Petr Kavalír, Ph.D.,
entsprechende Maßnahmen zu prüfen.
pohybovaly na hranici 90. percentilu všech ČOV
Technischer Direktor
ve velikostní skupině 10 001 - 100 000 EO. Bylo
technický ředitel
Da auch die Betriebssicherheit bei Unterbre-
třeba neprodleně přistoupit k radikálním ná-
VS Chrudim, a. s.
chungen der Elektrizitätsversorgung aus dem
pravným opatřením.
öffentlichen Netz erhöht werden sollte, wurde
2013 die Errichtung einer Kraft­‑Wärme Kopp-
Vzhledem k nutnosti vyřešit také záložní zá-
lung (KWK) in Angriff genommen. Die KWK er-
sobování ČOV elektrickou energií v době pře-
zeugt aus dem Klärgas der ARA Elektrizität und
rušení dodávek z veřejné sítě, započal provo-
Wärme mit hohem Wirkungsgrad. Das zentrale
zovatel ČOV v roce 2013 s přípravou instalace
Element der Anlage ist ein gasgetriebener Ver-
kogenerační jednotky do plynového hospodář-
brennungsmotor, der den Generator antreibt.
ství ČOV. Kogenerační jednotka (dále jen KGJ)
Die dabei anfallende Abwärme wird durch ei-
je zařízení, které pracuje na principu kombino-
nen Wärmetauscher verfügbar gemacht, die
vané výroby elektřiny a tepla. Vyrábí současně
Wärme zur Heizung der Betriebsgebäude bzw.
a velmi efektivně teplo a elektrickou energii.
im Prozess der Abwasserreinigung genutzt.
Obvykle je tvořena plynovým spalovacím motorem, který pohání generátor vyrábějící elek-
Nach den Erfahrungen mit dem Einsatz einer
trickou energii. Odpadní teplo z motoru a vý-
ähnlichen Anlage in der ARA Chrudim, wo be-
fukových plynů je dále zpracováno tepelnými
reits seit 1996 eine KWK mit einer elektrischen
výměníky, kterými je tepelná energie předá-
Leistung von 150 kW und einer Wärmeleistung
vána například do topných systémů budov či
von 210 kW im Einsatz ist, wurde für die kleinere
technologie ČOV.
35
ARA Hlinsko eine Anlage mit 80 kW elektrischer
Po zkušenostech z obdobné ČOV v Chrudimi,
Leistung und 110 kW Wärmeleistung gewählt.
kde VS Chrudim provozuje již od roku 1996
Obwohl KWKs vom Förderungsprogramm für
kogenerační jednotku o elektrickém výkonu
erneuerbare
sind,
150 kW a tepelném výkonu 210 kW zde byla
konnte die Wirtschaftlichkeit der Investition
zvolena menší jednotka o elektrickém výkonu
von 4,6 Mio. CZK (Euro 170.000,-) nachgewiesen
80 kW a tepelném výkonu 110 kW.
Energien
ausgenommen
werden.
Ačkoli došlo ke zrušení podpory obnovitelných
Grafik / Graf
1 ARA Hlinsko Elektritzitätsbezug und
-erzeugung
ČOV Hlinsko - nákup a výroba
el. energie
Die KWK ist auch für den Inselbetrieb konzi-
zdrojů elektřiny (POZE) ve formě tzv. zelených
piert und kann alternativ mit Erdgas betrieben
bonusů pro nově budované KGJ, byla prokázána
DE
Bezug (in TkWh)
Erzeugung (in TkWh)
Inbetriebnahme
TkWh
150
100
50
0
1
CZ
2
3
4
5
Nákup (v TkWh)
6
7
Výroba (v TkWh)
8
9
10
11
12
Uvedení do provozu
werden. Sie wurde direkt mit dem zentralen
hospodárnost celkové investice ve výši 4,6 mil.
Heizungswasserverteiler
Damit
Kč a v rámci řádného veřejného výběrového
kann die Wärmeleistung vollständig genutzt
řízení byla v prosinci 2013 podepsána smlouva
werden ohne den Heizungskessel in Betrieb
o dílo s dodavatelem jednotky.
gekoppelt.
nehmen zu müssen. Durch die Installation mehrerer Zähler wird der Eigenverbrauch getrennt
V rámci projektu byl řešen i chod ČOV v rámci
nach dem zum Einsatz kommenden Brennstoff,
ostrovního režimu. Provoz KGJ byl upraven i pro
Erd- bzw. Klärgas gemessen. Damit wird bereits
druhé palivo (zemní plyn). Tyto úpravy zajistily
jetzt dem Gesetz Nr. 165/2012 Sb., über geför-
využití KGJ i jako náhradního zdroje elektrické
derte erneuerbare Energie, entsprochen.
energie při dlouhodobých výpadcích, popř. haváriích na distribuční síti ČEZu. Dále bylo změně-
Die KWK wurde nach einem zweimonatigen,
no napojení výstupu topné vody z KGJ - jednot-
weitgehend problemlosen Probebetrieb, am
ka byla napojena přímo do centrálního rozdělo-
12.8.2014 kollaudiert. Die Erzeugungs- und Ef-
vače topné vody stávajícího systému vytápění.
fizienzdaten der KWK werden kontinuierlich
Tím je zajištěno plné využití tepelného výkonu
aufgezeichnet (siehe Grafik). Die Ergebnisse der
KGJ v teplejších měsících, kdy nebude nutné do-
ersten sechs Monate des Regelbetriebs bestäti-
hřívat systém pomocí kotlů. Oproti projektové
gen den Projekterfolg für die Energiewirtschaft
dokumentaci byl systém dále doplněn o elek-
und die Wirtschaftlichkeit der Abwasserreini-
troměry pro měření technologické vlastní spo-
gungsanlage. VS Chrudim ist nun in der Lage,
třeby a o dvoutarifový elektroměr pro měření
bis zu 40 % des Strombedarfes der ARA selbst
vyrobené elektrické energie zvlášť pro zemní
zu erzeugen und somit die Betriebskosten er-
plyn a kalový plyn. V případě obnovení státní
heblich zu senken.
podpory v podobě tzv. zelených bonusů, kterou
je možné uplatnit na elektrickou energii vyro-
36
benou pouze z kalového plynu a dále poníženou o technologickou vlastní spotřebu, bude
provozovatel schopen prokazatelně měřit, vy-
Provozovatel provádí pravidelné vyhodnocová-
kazovat a evidovat lokálně vyrobenou elektric-
ní provozu KGJ (viz graf níže). Již z podkladů za
kou energii, čímž již dnes provozovatel jednotky
prvních šest měsíců provozu je zřejmý význam-
plní ustanovení zákona č. 165/2012 Sb., o pod-
ný přínos pro energetiku a ekonomiku ČOV.
porovaných zdrojích energie.
V případě dostatečného množství kalového
plynu je provozovatel schopen takto pokrýt až
Úspěšná kolaudace díla proběhla dne 12. 8. 2014
40 % celkové spotřeby elektrické energie ČOV
po dvouměsíčním zkušebním provozu, při kte-
a ušetřit tak značné náklady za provoz této
rém byly průběžně odstraňovány drobné vady
ČOV.
Bild / Foto
a nedostatky.
1 ARA Hlinsko KWK
ČOV Hlinsko KGJ
DE
Technische Daten
Hersteller/ Výrobce
Typ der Anlage/ Typ KGJ
KE­‑MBG 80
Elektrizitätsleistung/ Výkon elektrický
80 kW
Wärmeleistung/ Výkon tepelný
109 kW
Spannung/ Napětí
400 V
Frequenz/ Frekvence
50 Hz
Brennstoff/ Palivo
Gasverbrauch/ Spotřeba plynu
Gewicht/ Hmotnost
Motor/ Motor
Generator/ Generátor
CZ
KARLA ENERGIZE
Specifikace kogenerační jednotky
Biogas (Klärgas), Erdgas/bioplyn (kalový plyn), zemní plyn
35 m³/h
3400 kg
MAN, Typ: E0836 LE202, 6 Zylinder/válců, 1500 U/min, 110 kW
Leroy Somer, Typ: LSA 44.2L12 C 6/4, 1500 U/min, 132 kW
37
Kapitel 4 / kapitola 4
04
BETRIEB,
INVESTITION,
INNOVATION
PROVOZ,
INVESTICE,
INOVACE
PROZESSWASSER-WIEDERVERWERTUNG IN RYCHNOV
NAD KNĚŽNOU
OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ TECHNOLOGICKÉ VODY V RYCHNOVĚ
NAD KNĚŽNOU
AQUA SERVIS betreibt fünf Wasseraufberei-
AQUA SERVIS provozuje pět úpraven vody za-
tungsanlagen zur Enteisenung. Zur Filterspülung
měřených na odželezňování vody. Při procesu
wird eine große Menge Prozesswasser benötigt,
praní filtrů se spotřebuje velký objem technolo-
das bisher in den Vorfluter eingeleitet wurde.
gické vody, která se dosud již dále nevyužívala
Dies ist zwar nach entsprechender Vorreinigung
a vypouštěla se do vodního recipientu. Tento
für die Umwelt unbedenklich, führt aber zu ho-
postup je sice za použití odpovídajícího předčiš-
hen Kosten für das Rohwasser und den Perso-
tění ekologicky nezávadný, způsobuje však vy-
naleinsatz bei Betrieb und Wartung. Aus diesem
soké náklady za vytěženou vodu a další náklady
Grund wurden alternative Lösungen gesucht.
za obsluhu a údržbu zařízení.
technický ředitel
Nach umfangreichen Laboranalysen, insbeson-
Po provedení řady laboratorních zkoušek za-
AQUA SERVIS, a. s.
dere zum Absetzverhalten des Spülwassers und
měřených na rychlost sedimentace a kvalitu
dessen Qualität wurde 2013 im Rahmen des Sa-
odsazené odpadní vody bylo v rámci projektu
nierungsprojektes für die Wasseraufbereitungs-
rekonstrukce úpravny vody Čermná nad Orlicí
Ing. Josef Jansa,
Technischer Direktor
anlage Čermná nad Orlicí ein 1:1 Versuch umge-
připraveno a v roce 2013 provedeno odzkouše-
setzt. Dieser war erfolgreich und die beschrie-
ní využití odpadní vody z praní filtrů. Navržená
bene Lösung auch für die Sanierung der Wasser-
technologie se plně osvědčila, a proto byla pou-
aufbereitungsanlagen Dobruška und Častolovice
žita i při rekonstrukcích úpraven vody Dobruška
angewendet. Zukünftige Einsatzmöglichkeiten
a Častolovice. Do budoucna bude využita i na
bestehen bei den Wasseraufbereitungsanlagen
úpravně vody Rychnov nad Kněžnou a Kostelec
in Rychnov nad Kněžnou und Kostelec nad Orlicí.
nad Orlicí.
Das Prinzip der Wasserwiederverwertung stellt
Princip využití technologické odpadní vody je
sich wie folgt dar: Das Prozesswasser weist eine
následující. Technologická voda s vysokou kon-
hohe Eisen­‑Konzentration von 50 mg/l auf und
centrací železa (50 mg/l) po vyprání filtrů odté-
fließt nach der Spülung der Filter in das Absetz-
ká do usazovací nádrže. Zde se voda ponechá
becken. Hier setzt sich das im Wasser enthaltene
přibližně dva dny usazovat. Po usazení se čistá
Eisen in ca. zwei Tagen ab. Anschließend wird
voda z vyšších vrstev nádrže odčerpá zpět do
das klare Wasser aus dem oberen Bereich des
akumulace surové vody a vrací se tak na začátek
Beckens in den Rohwasserzustrom zur Anlage
procesu úpravy.
rückgeführt, wo es für einen weiteren Aufbereitungszyklus beigemischt wird.
Zahuštěný kal z usazovací nádrže se při použití
této nové technologie již nelikviduje, nýbrž se
40
Der abgesetzte und verdickte Eisenschlamm
využije při provozu ČOV, kde se použije jako ná-
wird beim neuen System nicht wie früher mehr-
hradní flokulant namísto nakupovaného síranu
mals jährlich aus dem Absetzbecken abgesaugt
železitého. Tímto vzniká další úspora nákladů
und geordnet entsorgt sondern kommt in den
při nákupu síranu železitého ve výši 50 000 Kč
Kläranlagen der AS Rychnov als Ersatzstoff für
za rok.
das früher zugekaufte Eisensulfat als Fällmittel
zum Einsatz. Dadurch entsteht eine weitere Kos-
Úspěch této technologie hovoří sám za sebe. Na
teneinsparung iHv 50.000 CZK/a.
úpravně vody Čermná technologická voda činila
ca 3 500 m³ za rok, nyní po změně technologie
Der Erfolg dieser Technik spricht für sich. In
se jedná o 5 m³ vyvezeného kalu za rok. Tato
Čermná betrug die Menge des Prozesswassers
úspěšně potvrzená technologie se nyní imple-
3.500 m³/a, nach der Sanierung werden pro Jahr
mentuje v různých lokalitách provozovaných
nur rund 5 m³ Schlamm entsorgt. Die so bereits
společností AQUA SERVIS. V roce 2014 proběhla
erfolgreich
Prozesswasser-Wieder-
rekonstrukce úpraven vody Dobruška a Častolo-
verwertung wurde und wird schrittweise an
vice. Oproti roku 2012 došlo k celkové úspoře
den verschiedenen Standorten von AS Rychnov
technologické vody 40 000 m³/rok.
DE
getestete
Filter
Absetzbecken
Rohwasserbecken
Pumpen für abgesetztes Wasser
Prozesswasser
Rohwasser
Abbildung / Obrázek
1 Anlagenschema der
Wasseraufbereitung und
-wiederverwertung
Schéma úpravny vody včetně
zpracování odpadní vody
CZ
Filtry
Usazovací nádrž
Nádrž surové vody
Čerpadla na odsazenou vodu
Technologická odpadní voda
Surová voda
implementiert. 2014 erfolgten die Sanierungen
Po ukončení všech technologických úprav a při
der Wasseraufbereitungsanlagen Dobruška und
nasazení tohoto postupu u všech ČOV společ-
Častolovice. Im Vergleich zu 2012 wurden bereits
nosti AQUA SERVIS, ve kterých lze tuto tech-
40.000 m³/a Rohwasser eingespart.
nologii použít, lze technologickou vodu téměř
stoprocentně recyklovat, což přináší nemalé
Nach Abschluss aller technischen Anpassungen
úspory nákladů a šetří životní prostředí. Lze
und dem Einsatz dieses Verfahrens bei allen An-
očekávat, že dojde ke snížení spotřeby techno-
lagen der AS Rychnov, die dafür infrage kommen,
logické vody z původní hodnoty 70 000 m³/rok
kann das Prozesswasser nahezu 100%ig wieder-
na 300 až 500 m³/rok.
verwertet werden, was erhebliche Einsparungen
bedeutet und die Umwelt schont. Insgesamt ist
zu erwarten, dass der Rohwasserbedarf von rund
70.000 m³/a auf maximal 500 m³/a sinkt.
41
DIE UMSETZUNG DES
ERNEUERUNGSPLANES BEI
VAK BEROUN
REALIZACE PLÁNU OBNOVY
VE VAKU BEROUN
Vodovody a kanalizace Beroun ist als einzige Inf-
Akciová společnost Vodovody a kanalizace Be-
rastrukturgesellschaft der ENERGIE AG BOHEMIA-
roun je jako jediná infrastrukturní společnost
Gruppe selbst für die laufende Erneuerung der
skupiny ENERGIE AG BOHEMIA odpovědná
Wasserinfrastruktur verantwortlich. Dies ist in der
za náležitou obnovu majetku. Tato povinnost
Verordnung 428/2001 Sb., Ausführungsverord-
je dána vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se
nung zum Gesetz Nr. 274/2001 Sb., über Wasser-
provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech
versorgungen und Kanalisationen, auch gesetz-
a kanalizacích.
lich geregelt.
Ing. Roman Badin,
Jedním z kroků v plnění tohoto úkolu byla změ-
Betriebsdirektor
Seitdem die Energie AG Mehrheitsaktionär ist,
na investiční politiky společnosti, která vedla
provozní ředitel
wurde die Investitionspolitik des Unternehmens
k postupnému navyšování objemu investic.
Vodovody a kanalizace
angepasst und das Investitionsvolumen sukzessi-
Hlavní akcionáři společnosti, tedy největší měs-
Beroun, a. s.
ve gesteigert. Die Hauptaktionäre, also die größ-
ta v regionu jako Beroun, Králův Dvůr, Hořo-
ten Städte der Region wie Beroun, Králův Dvůr,
vice, Zdice a Žebrák a ENERGIE AG BOHEMIA,
Hořovice, Zdice und Žebrák und die ENERGIE AG
se v rámci akcionářské dohody dohodli, že vý-
BOHEMIA haben in einem Aktionärsabkommens
znamné navýšení investic bude doprovázeno
vereinbart, dies mit einer moderaten aber jährli-
mírným, ale každoročním navýšením ceny vod-
chen Anhebung der Wasser- und Abwassergebüh-
ného a stočného. Cílem úpravy bylo a je zajistit
ren zu unterstützen. Das Ziel war und ist es damit,
finanční prostředky pro obnovu majetku. Od
die Finanzierung der Anlagenerneuerung sicher-
roku 2010 je tak pro obnovu majetku k dispo-
zustellen. Nunmehr seit 2010 stehen somit jedes
zici 50 mil. Kč ročně. Spolu s tím se investuje do
Jahr zumindest Euro 2 Mio. für Anlageninvestiti-
průběžné modernizace vozidel, informačních
onen zur Verfügung. Zusätzlich wird noch in die
technologií a přístrojového vybavení. Celkově
laufende Modernisierung von Fahrzeugen, IT und
je takto možné realizovat Plán financování ob-
Geräteausstattung investiert. Insgesamt soll so
novy na období 2012-2021 ve výši 567,5 mil. Kč.
der Erneuerungsplan 2012-2021 in Höhe von rund
Euro 20 Mio. umgesetzt werden.
Ca 80 % infrastruktury je tvořeno liniovými
stavbami (vodovody a kanalizacemi). Jejich ob-
42
Rund 80 % der Infrastruktur umfasst Linienbau-
nova probíhá v těsné koordinaci s opatřeními
werke (Wasserleitungs- und Kanalnetz). Deren
měst a obcí při obnově městských a obecních
Erneuerung erfolgt in enger Abstimmung mit
komunikací. Obnova jednotlivých objektů jako
den Straßenbaumaßnahmen von Städten und
jsou úpravny vody, čerpací stanice, vodojemy
Gemeinden. Die Erneuerung von Einzelanlagen
nebo čistírny odpadních vod je podstatně ná-
wie Wasseraufbereitungsanlagen, Pumpwerken,
ročnější a klade vysoké nároky na kvalitu prací,
Behältern oder Kläranlagen ist wesentlich auf-
použitých materiálů a technologického vybave-
wändiger, wobei VAK Beroun auf eine möglichst
ní. Cílem je zajistit co nejdelší životnost majet-
lange Nutzungsdauer und geringe Betriebskosten
ku a snížit provozní náklady.
abzielt.
DE
CZ
Vorhaben
Investitionsaufwand (TCZK)
Hořovice Sanierung der Kläranlage - I. Etappe / Hořovice - rekonstrukce ČOV I. etapa
29 692
Hořovice Kanal H / Hořovice - Stoka H
20 712
Zdice Sanierung des Wasserhochbehälters / Zdice - rekonstrukce VDJ
11 794
Beroun Sanierung der Wasserleitungen / Beroun - rekonstrukce vodovodů
10 980
Chýňava Sanierung der Kläranlage / Chýňava - rekonstrukce ČOV
8 800
Králův Dvůr Sanierung des Wasserhochbehälters / Králův Dvůr - Rekonstrukce VDJ
8 225
Vráž Sanierung des Wasserhochbehälters / Vráž - rekonstrukce VDJ
7 276
Tmaň Sanierung der Kläranlage / Tmaň - rekonstrukce ČOV
8 581
Beroun Schlammpresse für Kläranlage / Beroun ČOV - Kalolis
6 308
Křižatky Sanierung der Wasserleitung / Křižatky - rekonstrukce vodovodu
5 978
Název akce
Inv. náklady (tis. Kč)
Praxisbeispiel ARA Hořovice
ČOV Hořovice
Generalerneuerung der EM­‑Ausrüstungslinie der
Kompletní modernizace jedné linky objektu bi-
biologischen Stufe (Einlauf, Belebung, Aktivie-
ologického stupně čištění (rozdělovací objekt,
rungs- sowie Nachklärbecken, Regenwasserent-
regenerace, aktivační a dosazovací nádrž, deš-
lastung), sowie Sanierung der Betonkonstruktion.
ťová zdrž), a dále sanace betonových konstruk-
Projektbestandteil war ebenfalls die Herstellung
cí. Součástí rekonstrukce bylo doplnění nového
einer neuen Eisensulfat­‑Dosierung. In der 2014
objektu, kterým je dávkovací stanice na síran
begonnenen II. Etappe ist mit einem Investitions-
železitý. V roce 2014 pokračuje modernizace
volumen von ca. Euro 150.000 die Erneuerung der
II. etapou s investičními náklady ca 4 mil. Kč.
zweiten biologischen Stufe der Anlage geplant.
V rámci II. etapy dojde ke stavebním úpravám
2015 wird die Planung für die III. Sanierungsetap-
druhé linky biologického stupně. V roce 2015
pe gestartet, welche die Modernisierung der me-
budou zahájeny projekční práce na III. etapě,
chanischen Stufe der Klärung und die Schlamm-
která bude řešit modernizaci mechanického
wirtschaft umfasst.
stupně čištění a kalové hospodářství.
DE
Kläranlage Hořovice - Sanierung I. Etappe (10.000 EW)
Baujahr/ Rok pořízení
CZ
1993
Investitionskosten/Investiční náklady
29.692.000 CZK/Kč
Sanierungsabschluss/ Rok dokončení
2013
ČOV Hořovice - rekonstrukce I. etapa (10.000 EO)
Bild / Foto
1 ARA Hořovice - biologische
Reinigungsstufe, Stand vor und
nach der Sanierung
ČOV Hořovice - biologický
stupeň čištění, před a po
rekonstrukci
43
Bild / Foto
2 Hochbehälter Zdice - südliche
Ansicht, Stand vor und nach der
Sanierung
VDJ Zdice - jižní pohled, před
a po rekonstrukci
Praxisbeispiel Hochbehälter Zdice
VDJ Zdice
Die Generalerneuerung umfasst den Abbruch der
Kompletní rekonstrukce technologického vy-
Deckenkonstruktion der Behälterkammern, die
strojení objektu (obnova potrubí, všech arma-
Errichtung der neuen Behälterdecke, die Betonsa-
tur a čerpací stanice). Stavební část zahrnovala
nierung im gesamten Objekt, umfassende Gebäu-
vybourání stropní konstrukce akumulačních
dedämmung, die Erneuerung der Rohrinstallation
komor, novou monolitickou stropní desku nad
und aller Armaturen, Verfliesung und Verputz
akumulacemi, sanaci betonů, kompletní zatep-
von Armaturenkammer, Raum der Chlordosierung
lení, nové povrchy v armaturní komoře, chlo-
und Schaltanlage, Schlosserarbeiten und die Er-
rovně a rozvodně a rovněž zámečnické práce
neuerung des Zugangsbereiches inkl. Türen.
a modernizaci vstupní části.
DE
Wasserhochbehälter Zdice - Sanierung (2x1000 m³)
Baujahr/ Rok pořízení
Investitionskosten/Investiční náklady
Sanierung/ Rekonstrukce
CZ
Bild / Foto
3 Hochbehälter Zdice Technikraum, Stand vor und
nach der Sanierung
VDJ Zdice - manipulační komora,
před a po rekonstrukci
44
VDJ Zdice - rekonstrukce (2x1000 m³)
1978
11.794.000 CZK/Kč
2014
Bild / Foto
4 Hochbehälter Králův Dvůr Eingangsbereich, Stand vor und
nach der Sanierung
VDJ Králův Dvůr - vstupní část,
před a po rekonstrukci
Praxisbeispiel Hochbehälter Králův Dvůr
VDJ Králův Dvůr
Die Gesamterneuerung umfasst die Dach- und
Kompletní rekonstrukce technologického vy-
Wärmedämmung, die Betonsanierung, die Erneu-
strojení objektu (obnova potrubí a armatur).
erung der Rohrinstallation und Armaturen, die
Stavební část zahrnuje zateplení, sanaci beto-
Erneuerung von Boden- und Deckenbelag in der
nů, nové povrchy v armaturní komoře, chlorov-
Armaturenkammer, dem Chlorierungsraum und
ně a rozvodně a rovněž zámečnické práce a mo-
der Schaltanlage, Schlosserarbeiten und die Er-
dernizaci vstupní části.
neuerung des Zugangsbereiches inkl. Türen.
DE
Wasserhochbehälter Králův Dvůr - Sanierung (2x1000 m³)
Baujahr/ Rok pořízení
CZ
1978
Investitionskosten/Investiční náklady
8.225.000 CZK/Kč
Sanierungsabschluss/ Rok dokončení
2012
VDJ Králův Dvůr - rekonstrukce (2x1000 m³)
Bild / Foto
5 Hochbehälter Králův Dvůr Technikraum, Stand vor und
nach der Sanierung
VDJ Králův Dvůr - manipulační
komora, před a po rekonstrukci
45
Bild / Foto
6 Hochbehälter Vráž - Stirnseite
Technikraum, Stand vor und
nach der Sanierung
VDJ Vráž - čelní průčelí
manipulační komory, před a po
rekonstrukci
Praxisbeispiel Hochbehälter Vráž
VDJ Vráž
Die Gesamterneuerung umfasst die Dach- und
Kompletní rekonstrukce technologického vy-
Wärmedämmung, die Betonsanierung, die Erneu-
strojení objektu (obnova potrubí, všech arma-
erung der Rohrinstallation und aller Armaturen,
tur a čerpací stanice). Stavební část zahrnuje
die Erneuerung von Boden- und Deckenbelag in
zateplení, sanaci betonů, nové povrchy v arma-
der Armaturenkammer, dem Chlorierungsraum
turní komoře, chlorovně a rozvodně a rovněž
und der Schaltanlage, Schlosserarbeiten und die
zámečnické práce a modernizaci vstupní části.
Erneuerung des Zugangsbereiches inkl. Türen.
DE
Wasserhochbehälter Vráž - Sanierung (2x250 m³)
Baujahr/ Rok pořízení
Investitionskosten/Investiční náklady
Sanierung/ Rekonstrukce
CZ
Bild / Foto
7 Hochbehälter Vráž Technikraum, Stand vor und
nach der Sanierung
VDJ Vráž - manipulační komora,
před a po rekonstrukci
46
VDJ Vráž - rekonstrukce (2x250 m³)
1985
7.276.000 CZK/Kč
2014
Bild / Foto
8 ARA Tmaň - Belebungsbecken,
Stand vor und nach der
Sanierung
ČOV Tmaň - aktivační nádrž,
před a po rekonstrukci
Praxisbeispiel Kläranlage Tmaň
ČOV Tmaň
Die Anlage wurde weitgehend erneuert, was die
Kompletní rekonstrukce objektu mechanic-
mechanische Stufe der Klärung (neuer Sandfang,
kého stupně čištění (nový lapák písku, strojní
Zulaufrechen), das Belebungs- und Nachklärbe-
česle), sanace aktivačních a dosazovacích nádr-
cken, sowie das Schlammbecken umfasst. Die
ží a kalojemu. Nové technologické vystrojení
technologische Ausstattung (Belüftungssystem,
(provzdušňovací systém, vystrojení dosazovací
Ausstattung für das Nachklär- und Schlammbe-
nádrže a kalojemu, nový měrný objekt) a měří-
cken) und Messeinrichtungen wurden vollständig
cí technika. Součástí rekonstrukce byla provozní
erneuert, das Betriebsgebäude, die Straßen und
budova, komunikace a oplocení.
der Zaun umfassend saniert.
DE
Kläranlage Tmaň - Sanierung (2x600 EW)
Baujahr/ Rok pořízení
Investitionskosten/Investiční náklady
Sanierung/ Rekonstrukce
CZ
1984
8.581.000 CZK/Kč
2014
ČOV Tmaň - rekonstrukce (2x600 EO)
Bild / Foto
9 ARA Tmaň - mechanische
Reinigung, Stand vor und nach
der Sanierung
ČOV Tmaň - mechanické čištění,
před a po rekonstrukci
47
MODERNISIERUNG DER ARA
TÁBOR BEI VOLLBETRIEB
MODERNIZACE AČOV TÁBOR
ZA PLNÉHO PROVOZU
Von 2013 bis 2014 wurde im südböhmischen
V letech 2013-2014 proběhla v Táboře realiza-
Tábor das Projekt „Regionalkläranlage (ARA)
ce stavby „Tábor - intenzifikace technologické
Tábor - Erneuerung der Technologischen Linie“
linky AČOV“. Stavba se týkala areálové čistírny
umgesetzt. Nach mehr als zwanzig Betriebsjah-
odpadních vod (AČOV Tábor), jedné z největ-
ren sollte die veraltete Technik erneuert und die
ších čistíren odpadních vod v Jihočeském kraji.
Reinigungsleistung erhöht werden, um den heu-
Po více než 20 letech provozu bylo potřeba na-
tigen gesetzlichen Anforderungen zu genügen
hradit zastaralé technologie za účelem zvýšení
und die Energieeffizienz zu verbessern. Die ARA
účinnosti čištění odpadních vod a bezpečného
Ing. Jiří Lipold,
Tábor liegt am linken Ufer des Flusses Lužnice am
plnění současných legislativních požadavků
Technischer Direktor
südlichen Stadtrand von Tábor. Sie wurde 1991
a též snížení energetické náročnosti provozu
technický ředitel
in Betrieb genommen. Die Anlage reinigt die
čistírny. AČOV Tábor se nachází na jižním okraji
ČEVAK a. s.
Abwässer der Städte Tábor, Sezimovo Ústí und
města Tábor, podél levého břehu řeky Lužnice.
Planá nad Lužnicí, sowie das Abwasser aus den
Do zkušebního provozu byla uvedena v roce
regionalen Industrie- und Lebensmittelbetrie-
1991 a do trvalého provozu pak v roce 1993.
ben. Insgesamt wird das Abwasser von 32.000
AČOV Tábor slouží pro čistění jak splaškových
Einwohnern gesammelt und gereinigt, was einer
odpadních vod z větší části Tábora, celého Se-
Ausbaugröße von 90.000 EW entspricht. Die hyd-
zimova Ústí a Plané nad Lužnicí, tak průmyslo-
raulische Kapazität beträgt 5 Mio.m³/a. Die ARA
vých a potravinářských odpadních vod od řady
Tábor ist nach der ARA Budweis die zweitgrößte
místních producentů. Pro příslušné kanalizační
von der ČEVAK betriebene Kläranlage.
povodí čistírny je zajištěno čištění odpadních
vod celkem od ca 32 tis. obyvatel, vyjádřeno
Gründe für die Modernisierung
v ekvivalentních obyvatelích: od více než 90 tis.
Für den kommunalen Eigentümer der Anlage,
EO. Množství vyčištěných odpadních vod je do
Vodárenská společnost Táborsko, s. r. o. (VST),
5 mil. m³/rok. AČOV Tábor je po ČOV České Bu-
war die Modernisierung der Kläranlage nur ein
dějovice druhou největší čistírnou, kterou pro-
Teil des umfassenden Investitionsprojektes zum
vozuje společnost ČEVAK, a. s.
Neu- und Ausbau der Kanalisation in den drei
48
Städten, der 2011 abgeschlossen wurde. Dabei
Důvod intenzifikace AČOV Tábor
wurden rund 4.000 Einwohner, deren Abwasser
Vlastník čistírny, tj. Vodárenská společnost Tá-
bisher in der ARA Tábor­‑Klokoty gereinigt wur-
borsko, s. r. o. přistoupil k intenzifikaci a re-
de, an die ARA Tábor umgeschlossen. Der Vorteil
konstrukci AČOV Tábor mimo jiné v souvislosti
war, dass in der Bauphase beide Kläranlagen fle-
s rozsáhlou investiční akcí do oblasti kanalizací
xibel genutzt werden konnten. Die ARA Tábor
v lokalitách Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad
verfügt über zwei Reinigungsstraßen. Während
Lužnicí, která byla dokončena v roce 2011. Její
der Bauphase war die Durchlaufmenge durch die
stavbou zároveň došlo k přepojení odpadních
wasserwirtschaftliche Bewilligung mit 250 l/s be-
vod od ca 4 tis. ekvivalentních obyvatel z kana-
grenzt, was bei größeren Zulaufmengen die ver-
lizačního povodí ČOV Tábor - Klokoty na AČOV
stärkte Nutzung der Regenwasserbecken erfor-
Tábor. Výhodou kanalizační sítě celé aglomera-
derte. Für die Bauzeit wurden durch die Behörde
ce je možnost přepojení některých úseků kana-
die Grenzwerte für die Ablaufqualität temporär
lizace buď na AČOV Tábor nebo na ČOV Tábor
hinaufgesetzt.
- Klokoty. Tuto možnost provozovatel využívá
Die ursprüngliche Anlage
právě při rekonstrukcích či dílčích opravách na
Die ARA Tábor verfügte über die üblichen mecha-
obou těchto čistírnách.
nischen und biologischen Reinigungsstufen, sowie
eine bei Anlagen dieser Größe sinnvolle Schlamm-
Hlavní technologická sestava AČOV Tábor se
behandlung- und Gasverwertung:
skládá ze dvou linek, což byla základní sku-
·· Abwasserhebewerk mit Schneckenpumpen
tečnost provádění intenzifikace a rekonstruk-
mit einer Förderhöhe von 5 m
ce čistírny za plného provozu. Po dobu stavby
·· Einlaufrechen mit 2 cm Stabweite
byl vodohospodářským rozhodnutím snížen
·· belüfteter Längssandfang
maximální okamžitý průtok AČOV Tábor na
·· Regenbecken mit Boden- und Oberflächen-
250 l/s přičemž v době zvýšeného nátoku se ve
räumer sowie Rücklaufpumpwerk
větší míře využívala dešťová zdrž. Celkový roč-
·· zweistraßige Biologie mit Nitrifizierung,
ní maximální průtok byl zachován a to ve výši
Denitrifizierung und Phosphatfällung
5 mil. m³/rok. Po dobu stavby zároveň platily
·· Zwei Faultürme (Betriebstemperatur 40 °C)
mírnější kvalitativní limity vypouštěných od-
·· Klärschlammspeicher
padních vod, které společnost ČEVAK a. s. jako
·· Entwässerung auf zwei Siebbandpressen
provozovatel tohoto vodního díla dodržela.
·· Gasbehälter, Gasfackel
Popis původní technologie AČOV Tábor
Vom Umbau waren mit Ausnahme der Schlamm-
Technologie AČOV Tábor se skládá ze standard-
behandlung sämtliche Anlagenteile betroffen.
ních částí mechanického a biologického stupně
a kalového a plynového hospodářství v sestavě:
Planungs- und Umsetzungsphase
Die Projektierung erfolgte durch eine ARGE von
Planern, die Umsetzung ebenfalls durch eine
·· čerpání odpadní vody z kanalizace do výšky
pěti metrů šnekovými čerpadly,
·· odstranění shrabků na hrubých strojních
ARGE bauausführender Unternehmen. Das Vor-
česlích s šířkou průlin 2 cm (po intenzifikaci
haben wurde aus dem EU Operationsprogramm
pak s šířkou průlin 6 mm a na dešťové lince
Umwelt und dem Staatlichen Fonds Umwelt der
Tschechischen Republik gefördert. Das Gesamtinvestitionsvolumen betrug 226 Mio. CZK (Euro
8,4 Mio.) mit einem Fördersatz von 43 %. Die Umsetzung des Vorhabens begann im Mai 2013 und
dauerte bis Ende 2014.
s šířkou 10 mm),
·· odstranění písku v podélném provzdušňovaném lapáku písku bez separace,
·· podélná dešťová zdrž se stíráním dna a hladiny a zpětným nátokem před čerpadla,
·· vlastní dvoulinková technologická linka (ve
složení: usazovací nádrž, denitrifikace, nitrifi-
Die erste Phase wurde mit der Errichtung der
neuen kreisförmigen Nachklärbecken in Angriff
genommen, den größten Bauwerken des ganzen
Projektes.
kace se zvýšeným chemickým odstraňováním
fosforu, podélná dosazovací nádrž),
Bild / Foto
·· dvojice vyhnívacích nádrží (provozovaných
při 40 °C),
1 Bau der neuen Nachklärbecken
Stavba nových dosazovacích
nádrží
49
Bild / Foto
2 Neue KWK­‑Anlage
Nové kogenerační jednotky
Die Nachklärbecken weisen einen Durchmesser
·· uskladňovací nádrž,
von 33 Metern auf und sind 6 Meter tief. Sie
·· odvodňování na dvojici sítopásových lisů,
wurden direkt am Ufer der Lužnice errichtet.
·· suchý plynojem, hořák zbytkového plynu,
Die Sohle der Baugrube reichte bis unter die
Flusssohle.
kogenerační jednotky,
·· plynová kotelna, kompresorovna, dmychárna, velín a další nutné provozy.
Anschließend folgte die Errichtung des neuen
Ablaufbauwerkes und des Rücklaufschlamm-
Intenzifikace a rekonstrukce se týkala praktic-
pumpwerkes, sowie der SMR-Anlage. Bereits im
ky všech částí kromě fáze stabilizace a odvod-
Juni 2013 wurden die zulaufseitigen Anlagen
ňování kalu.
errichtet (Einlaufpumpwerk und Rechenhaus).
Die drei Zulaufrechen wurden Zug um Zug er-
Příprava a realizace stavby
neuert und die alten Schneckenpressen durch
Projektovou přípravu zajistilo „Sdružení pro-
neue Rechengutpressen ersetzt. Anschließend
jekčních firem AČOV Tábor“ a realizaci pak
wurde der Sandfang erneuert. Von Vorteil war,
„Sdružení AČOV Tábor“. Akce byla dotačně
dass der 2-straßige Sandfang intermittierend in
podpořena z Operačního programu Životní
Betrieb gehalten werden konnte. Um das Abset-
prostředí. Celkové rozpočtové náklady stavby
zen von Sand im Regenbecken zukünftig zu mi-
byly 226 mil. Kč a souhrnná výše podpory čini-
nimieren, wurde ein neuer vertikaler Sandfang
la 97 mil. Kč, včetně dotace Státního fondu ži-
vorgeschaltet.
votní prostředí ČR. Stavba byla realizována od
května 2013 do konce roku 2014.
Das Schlammbecken wurde dahingehend erneuert, dass Schlamm automatisch in das Regenera-
Stavba byla zahájena přeložkou vodovodního
tionsbecken abgezogen werden kann. Neu dabei
řadu v místě jedné z budoucích dosazovacích
ist die sogenannte Bioaugmentation, die für ei-
nádrží a výstavbou zcela nových stavebních
nen besseren Stickstoffabbau sorgt.
objektů. Stavba obou nových kruhových dosazovacích nádrží zabrala nejvíce času, proto-
Ende
2013
wurden
zwei
Kraft­‑Wärme-
Kopplungsanlagen in Betrieb genommen, die
že se jednalo o největší stavební objekty celé
intenzifikace.
durch den eigenproduzierten Strom zur Reduktion des Strombedarfs der Kläranlage beitragen.
Obě dosazovací nádrže mají průměr 33 m
a hloubku 6 m. Stavba probíhala v těsné blíz-
50
Parallel zu den baulichen und technologischen
kosti břehu řeky Lužnice a dno stavební jámy
Systemen mussten verschieden Leitungs- und
sahalo pod její hladinu. Pažení si vyžádalo za-
Drucksysteme für Abwasser, Betriebswasser,
puštění ocelových profilů po celém obvodu bu-
Klärschlamm und Gas verlegt werden.
doucích nádrží.
Die umfangreichen Baumaßnahmen haben na-
Následovalo vybudování nového výústního objek-
turgemäß den Betrieb der Kläranlage beeinflusst.
tu do řeky a menších stavebních objektů - budo-
Im Frühjahr 2014 war die Stilllegung einer biologi-
vy čerpání vratného kalu, rozdělovacího objektu
schen Linie vorgesehen. Dies stellte die größte He-
a domku měření.
rausforderung für den Betrieb der Anlage dar. Die
alten Gebläse und Belüftungselemente standen
Již od června 2013 probíhaly práce také na čerpací
bereits am Ende der Nutzungsdauer. Es war da-
stanici a na hrubém předčištění. Šneková čerpadla
mit nicht mehr möglich, den Sauerstoffbedarf für
byla postupně repasována, nejvíce používané čer-
das verbleibende Becken zu decken. Gleichzeitig
padlo bylo potřeba pro jeho přílišné opotřebení
war in dieser Zeit eine verstärkte Schmutzfracht
nakonec zcela vyměnit za nové. Postupně proběh-
zu erwarten. Aus diesem Grund wurden die Ein-
la výměna původních 3 ks strojních česlí za nové
leitfrachten bereits einige Monate vor dieser Bau-
s menšími průlinami a s lisem na shrabky. Násle-
phase durch die Mitarbeiter der ČEVAK intensiv
dovala oprava lapáku písku a to jak jeho stavební,
kontrolliert. Mit den industriellen Einleitern konn-
tak technologické části. Výhodou bylo, že i ten byl
ten temporäre Vereinbarungen über die Abwas-
dvoukomorový, takže mohl být neustále alespoň
serqualität und der Vergleichmäßigung der dort
v částečném provozu. Nově se instaloval separátor
üblichen Konzentrationsschwankungen erreicht
písku.
werden.
Nově byl též vybudován vertikální lapák písku
Die erste Straße der biologische Stufe wurde im
na trase dešťové vody mezi čerpadly a dešťovou
März 2014 stillgelegt, und parallel dazu das neue
zdrží. Před intenzifikací docházelo k zanášení deš-
Nachklärbecken in Betrieb genommen. Während
ťové zdrže pískem, která zejména při deštích do
des provisorischen Betriebs wurde der Wasserspie-
AČOV natéká nejvíce. Písek je nyní shromažďován
gel im Nachklärbecken erhöht, wodurch ein Teil
v kontejneru pod střechou z obou lapáků písku.
des Belebtschlamms in das neue Nachklärbecken
geleitet wurde. Der Rücklaufschlamm wurde also
Poté probíhala výstavba nádrže na kalovou vodu
aus dem alten und dem neuen Nachklärbecken
z technologie odvodňování kalu pro umožnění
rückgeführt. Dies trug dazu bei, dass das geklärte
jejího řízeného čerpání do regenerace. Nově byl
und in den Vorfluter einzuleitende Abwasser auch
tímto do technologie zařazen moderní prvek
während des provisorischen Betriebs nur einen
tzv. bioaugmentace - proces umožňující zvýšené
sehr geringen Feststoffanteil enthielt. Gleichzei-
odstraňování forem dusíku.
tig wurde die Eisensulfat­‑Dosierung gesteigert.
Zusätzlich zum üblichen Dosierungspunkt im be-
Ještě do konce roku 2013 se podařilo zprovoznit
lüfteten Teil der Belebungsbecken wurde auch
obě nové kogenerační jednotky, které začaly čis-
vor dem Zulauf in das Nachklärbecken dosiert
tírnu zásobovat elektrickou energií.
Bild / Foto
3 Neues Belüftungssystem im
Nitrifizierungsbecken
Nový provzdušňovací systém
v nitrifikační nádrži
51
(Eisensulfat und Magnaflok), um die Absetzwir-
Dále bylo instalováno nové zařízení na za-
kung der Nachklärung zu verbessern. Dank dieser
hušťování přebytečného kalu a to do budovy
Maßnahmen wurden die Ablaufgrenzwerte wäh-
blíže k vyhnívacím nádržím. Umístění nové-
rend der gesamten Bauzeit eingehalten.
ho zařízení zohlednilo předchozí zkušenost
s původním zařízením, které bylo umístěno ve
Die provisorische Inbetriebnahme der bereits fer-
vzdálenější budově, což vyvolávalo problémy
tiggestellten Anlagenteile erfolgte im Frühjahr
s čerpáním zahuštěného kalu.
2014 nach Bewilligung durch die Wasserwirtschaftsbehörde. Bei Rechenanlage, Nachklärbe-
Spolu se všemi již uvedenými stavebními
cken, Rücklaufschlammpumpwerk, Mess- und
a technologickými celky bylo samozřejmě po-
Steuerungstechnik, Ablaufbauwerk und der KWK-
třeba realizovat různé druhy gravitačních i tla-
Anlage wurde der Probebetrieb aufgenommen.
kových rozvodů pro používaná média (odpadní
Mitte 2014 folgten die neue biologische Stufe und
a technologická voda, kaly, plyny).
die Schlammspeicher. Die Biologie verfügt nun
auch über einen Behälter für die Regeneration des
Dosud vyjmenované činnosti dílčím způsobem
Rücklaufschlamms. Das Volumen des De- und des
zasáhly provoz čistírny. Na jaro 2014 však by-
Nitrifikationsbeckens wurde vergrößert. Die Steu-
la dle harmonogramu naplánována odstávka
erung der Belüftung erfolgt mittels Sauerstoff-
celé jedné biologické linky. Toto období proto
sonden in den Belebungsbecken. Der schrittweise
bylo pro provoz čistírny nejsložitější. Provzduš-
Austausch der alten Gebläse durch drei neue Tur-
ňovací elementy byly již na hranici životnosti,
bokompressoren sowie die Druckluftanspeisung
původní systém provzdušňování nebyl scho-
folgten in den Sommermonaten. Parallel erfolgte
pen do jedné linky dodávat větší množství
der Umbau eines Gasspeichers durch den Einbau
vzduchu a zároveň se tato fáze stavby časově
neuer Membranen, der Abriss des alten und die
kryla s obdobím, kdy natékalo na AČOV Tábor
Errichtung des neuen Maschinenraums. Drei alte
větší množství znečištění. Proto již řadu mě-
Gaskessel wurden ersetzt und der Maschinen-
síců před jarem 2014 pracovníci společnosti
raum, die Kessel- und Druckgasanlage erneuert.
ČEVAK, a. s. intenzivně monitorovali bilanční
Die ARA Tábor wurde im Rahmen der Sanierung
zatížení a jeho hodinovou nerovnoměrnost
mit einer neuen Drucksteigerung für die Betriebs-
jednotlivých kanalizačních větví přivádějících
wasserversorgung ausgestattet. Neu sind auch
odpadní vody na čistírnu. Na základě zjiště-
zwei automatische stationäre Probennehmer am
ných údajů pak provozovatel intenzivně jednal
Zu- und Ablauf. Eine automatische Fäkalienüber-
a spolupracoval s hlavními producenty prů-
nahme- und -messstation komplettiert die neue
myslových, či potravinářských odpadních vod
Ausstattung. In der zweiten Jahreshälfte 2014 er-
na možnostech zlepšit kvalitu jejich vypouště-
folgte noch die Betonsanierung des Kiesfangs und
ných odpadních vod a zrovnoměrnit kolísání
des Zulaufpumpwerkes, sowie die Fassadensanie-
koncentrace znečištění v dotčených odpadních
rung der Betriebsgebäude, Malerarbeiten und die
vodách.
Geländegestaltung.
První technologická linka byla odstavena
52
Fazit
v březnu 2014, ale zároveň s její odstávkou
Die Erneuerung und Generalsanierung der ARA
byla zprovozněna nová dosazovací nádrž. To-
Tábor war sowohl für den Investor VST, als auch
mu v lednu 2014 předcházelo krátkodobé za-
den Betreiber ČEVAK aufgrund ihres Umfanges,
stavení provozu druhé linky, proto aby ji bylo
der Zeitdauer und des sicherzustellenden laufen-
možno propojit s novým rozdělovacím ob-
den Betriebes eine besondere Herausforderung.
jektem pro nátok do dosazovacích nádrží. Po
Aufgrund der hervorragenden Zusammenarbeit
dobu provizorního provozu jedné staré linky
zwischen VST, Projektanten, Baufirmen, Liefe-
byla zvýšena hladina v dosazovací nádrži a do
ranten und ČEVAK ist es über die gesamte Bau-
nové dosazovací nádrže odtékala nový pro-
phase gelungen, die wasserrechtlich genehmig-
pojovacím potrubím nejen voda, ale i část ak-
ten Grenzwerte einzuhalten. Die Flexibilität, das
tivního kalu. Vratný kal se tedy vracel z části
Know-how, der Einfallsreichtum und das beson-
jak ze staré dosazovací nádrže, tak částečně
dere Engagement des Betriebspersonal, weit über
z nové dosazovací nádrže. Toto opatření při-
die normale Arbeitszeit hinaus ist dabei besonders
spělo k tomu, že vyčištěná odpadní voda odté-
hervorzuheben.
kající do recipientu obsahovala jen velmi malý
podíl nerozpuštěných látek. V tomto období
Mezitím již probíhala přestavba jednoho ply-
byla též zvýšena dávka síranu železitého a sí-
nojemu na nový - membránový typ, tomu
ran byl dávkován do dvou míst: do původního
předcházela demolice původní strojovny a ná-
místa na konci nitrifikace pro zajištění srážení
sledně stavba nové. Dále pak probíhala výmě-
fosforu a dále bylo přidáno nové místo před
na všech tří plynových kotlů za nové včetně
nátokem do usazovací nádrže pro zvýšení od-
změn ve strojovně kotelny a plynové kompre-
bourání organického zatížení již v mechanické
sorovny. V rámci intenzifikace byla AČOV Tá-
části. Zároveň do tohoto místa byl též nově
bor vybavena tlakovou stanicí na technologic-
dávkován Magnaflok. V průběhu provozu jen
kou vodu (z odtoku) pro zajištění ostřiku po
jedné staré linky, díky uvedeným opatřením,
celé čistírně. Zcela nově byly pořízeny dva au-
byly nakonec dosaženy na odtoku z čistírny vy-
tomatické stacionární vzorkovače odpadních
hovující výsledky.
vod (přítok a odtok). Pro příjem a evidenci odpadních vod, dovážených na čistírnu fekálními
Zprovozňování již hotových celků si vyžádalo
vozy, byla pořízena automatická stanice.
jejich uvedení do předčasného užívání vodohospodářským orgánem a to ve dvou fázích:
V průběhu druhé poloviny roku 2014 byl po-
na jaře 2014 to byla technologie hrubého
stupně opravován povrch vysokých stěn lapá-
předčištění, dosazovací nádrže, čerpací stanice
ku štěrku a čerpací stanice. Probíhala též opra-
vratného kalu, měrný žlab s měřením, výústní
va venkovních i vnitřních stěn budovy hrubého
objekt a kogenerační jednotky. Začátkem léta
předčištění s následnými nátěry fasády. V prů-
pak nová technologická linka a jímka kalové
běhu léta 2014 proběhly práce na terénních
vody.
úpravách.
Nová technologická linka byla do provozu uve-
Závěr
dena na konci června 2014. Na rozdíl od staré
Modernizace a intenzifikace AČOV Tábor zna-
linky má ve své skladbě také nádrž regenera-
menala z důvodu svého rozsahu, doby trvání
ce vratného kalu. Oproti staré lince se zvětšil
a nutnosti zajistit provoz i během zásahů jak
objem denitrifikační a výrazně nitrifikační ná-
pro investora VST tak pro provozovatele zvláš-
drže. V nádržích regenerace a nitrifikace je no-
tě velkou výzvu. Díky výborné spolupráci VST,
vě použit provzdušňovací systém a celkem tři
projektanta,
dvojice kyslíkových sond. Vzduch od nové linky
a společnosti ČEVAK se podařilo během celé
však zpočátku ještě dodávalo jedno původní
výstavby dodržet vodoprávně požadované li-
dmychadlo. Postupná výměna a zapojování
mity na čištění odpadních vod. Zvláště je třeba
tří nových turbokompresorů a též vybudování
vyzvednout flexibilitu, invenčnost a mimořád-
nového přívodu stlačeného vzduchu k linkám
né pracovní nasazení provozních pracovníků
probíhalo v letních měsících.
společnosti ČEVAK.
stavebních
firem,
dodavatele
Bild / Foto
4 Ablaufrinne
Nový odtokový objekt
53
SMART METERING
IM KOMMEN
CHYTRÉ VODOMĚRY
PŘICHÁZEJÍ
Seit Wasser verteilt und genutzt wird, wird es auch
Dodávka vody je měřena různými způsoby již
gemessen und verrechnet. Wasserzähler, wie wir
stovky let. Vodoměr, tak jak ho známe dnes, tedy
sie heute kennen, also mit Flügelrädern oder vo-
s lopatkovým kolem, nebo objemovou komorou,
lumetrischem Messeinsatz, werden seit der zwei-
se vyrábí od druhé poloviny 19. století. Díky množ-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts hergestellt. We-
ství jemných mechanických prvků, ozubených kol
gen der großen Zahl an feinsten mechanischen
a ložisek se používal i název vodní hodiny. V dneš-
Elementen, Zahnrädern und Lagern wurden sie
ní době stále se rozvíjejících informačních systé-
auch als Wasseruhren bezeichnet. Heute, in der
mů dochází i k zásadní modernizaci měřidel pro
Ing. Roman Pešek,
Zeit der raschen Entwicklung der Informations-
veškerá dodávaná média. Tak jako provozovatelé
Vorstandsvorsitzender
systeme, stehen auch die Zähler aller Medien vor
elektrické sítě či dodavatelé tepla, tak i provo-
der VS Chrudim, a.s.
einem Technologiesprung. Alle Strom-, Wärme-,
zovatelé vodovodů a kanalizací začínají využívat
předseda představenstva
Gas- und Wasserversorger arbeiten an Lösungen,
měřidla, která poskytují daleko více informací než
VS Chrudim, a.s.
die deutlich mehr Informationen liefern als nur
jen množství proteklé vody na číselníku.
die Mengenangabe auf einer Zählerscheibe.
Za první generaci Smart Meteringu (chytrého měIn der Wasserwirtschaft ist die erste Generation
ření) lze považovat využití kombinace klasického
die Kombination eines klassischen mechanischen
mechanického vodoměru s impulsním výstupem
Wasserzählers mit Impulsoutput und Funkmodul.
a radiového komunikačního modulu. Tento sys-
Damit kann der Zählerstand fernübertragen wer-
tém již umožňuje provádět vzdálené odečty bez
den und die Zugänglichkeit zum Zähler ist nicht
nutnosti přístupu k vodoměru. Data z vodoměru
mehr erforderlich. Die Wasserzählerdaten wer-
jsou pracovníky vodárny sbírána radiovým pře-
den per Funk an tragbare Terminals übertragen
nosem do ručních terminálů a poté předávána
und danach elektronisch für die Fakturierung
v elektronické podobě k fakturaci.
weitergeleitet.
Nespornou výhodou proti klasickému odečtu
54
Dies hat den Vorteil, dass die Ablesung schnell
a zpracování dat je nejen rychlost provádění
und ohne die sonst nötige Anwesenheit des
odečtů bez nutnosti přítomnosti odběratele, ale
Kunden erfolgt, zusätzlich aber die Daten au-
i automatický, rychlý a bezchybný přenos dat do
tomatisch, rasch und fehlerfrei in das Kunden­
zákaznického informačního systému. Tím je i sní-
informationssystem
Die
žen negativní vliv lidského faktoru v procesu od
Fehleranfälligkeit durch falsche Ablesung und
übertragen
werden.
fyzického odečtu vodoměru a zápisu do odečtové
manuelle Datenübertragung wird weitgehend
knihy až po přepis do zákaznického systému a vy-
ausgeschaltet. VAK Beroun und VS Chrudim ha-
stavení faktury. Vodovody a kanalizace Beroun
ben bereits über 3.000 dieser Wasserzähler im
a Vodárenská společnost Chrudim mají osazeno
Einsatz. Somit kann ein Mitarbeiter während ei-
přes 3 000 ks těchto měřidel. Během jednoho pra-
nes Arbeitstages 100 Messstellen auslesen, die
covního dne je tak možné jedním pracovníkem
Daten sofort verarbeiten, kontrollieren und die
odečíst sto měrných míst, data ihned zpracovat
Verrechnung einleiten.
a vystavit faktury odběratelům.
Der Nachteil dieser ersten Generation der „in-
Nevýhodou této první generace chytrých vodo-
telligenten“
měrů je omezený rozsah získaných informací,
Wasserzähler
ist
allerdings
ein
begrenzter Informationsumfang. Neben den Ba-
které je měřidlo, resp. přenosové zařízení schop-
sisinformationen wie Herstellungsnummer des
no zpracovat. Vedle standardních informací jako
Wasserzählers, Stand des Zählwerkes und Zeit
je číslo měřidla, stav číselníku a datum odečtu
der Ablesung bringen sie keine weiteren Informa-
k nám již žádné nové informace nepřicházejí. Dal-
tionen. Ein anderer Nachteil besteht darin, dass
ší nevýhodou je využívání technicky překonaného
dabei noch immer auf die bereits technisch ver-
mechanického vodoměru.
alteten mechanischen Wasserzählern aufgesetzt
wird.
Společnosti VAK Beroun a VS Chrudim proto
v současné době zavádějí další generaci chytrých
Aus diesem Grund beschäftigen sich VAK Beroun
vodoměrů. První zásadní změnou je mnohem
und VS Chrudim bereits mit der nächsten Zähl-
přesnější a citlivější snímač průtoku bez pohyb-
ergeneration. Deren wesentliches Merkmal ist
livých mechanických částí. Na trhu existuje řada
ein deutlich genauerer und empfindlicherer
výrobců vodoměrů, kteří využívají pro snímání
Wasserdurchlauffühler ohne bewegliche me-
rychlosti proudění vody ultrazvukový signál, ne-
chanische Teile. Zahlreiche Lieferanten nutzen
bo elektromagnetickou indukci. Druhou změnou
zur Geschwindigkeitsmessung Ultraschallsignale
je významně vyšší množství naměřených, vypo-
oder die elektromagnetische Induktion. Ein wei-
čítaných či logicky odvozených hodnot. Měřidla
teres Merkmal betrifft die deutlich größere An-
vysílají například informace o okamžitém průto-
zahl an Messwerten und Daten, die gesammelt
ku, zpětném toku, detekci úniku vody, zavzduš-
werden können. Die Zähler senden zum Beispiel
nění potrubí, nedovolené manipulaci, stavu bate-
Informationen über die momentane Durch-
rií atd. V současné době lze databázově zpracovat
laufmenge, einen allfälligen Wasserrückfluss,
více než dvacet sledovaných událostí získaných při
Leckagen, Lufteinschlüsse im Leitungsnetz, die
odečtu každého jednotlivého vodoměru.
Bild / Foto
1 Kombination eines
mechanischen Wasserzählers
mit einem Funkmodul
Kombinace mechanického
vodoměru s doplněným
radiovým modulem
2 Die Funkmodule
Radiové moduly
unberechtigte Manipulation, den Ladezustand
Přenos dat z fakturačních vodoměrů je nyní,
der Batterie u.v.A.m. Damit ist es derzeit möglich,
vzhledem k postupné modernizaci sítě, prováděn
mehr als zwanzig Datenpunkte rasch und unkom-
následujícími způsoby:
pliziert zu analysieren.
·· Manuálně: fyzický odečet vodoměru v místě
jeho instalace, objem dodané vody je zapsán
Die Übertragung der Zählerdaten erfolgt im Rah-
do karty měřidla v odečtové knize. Po ukonče-
men des schrittweisen roll-out der neuen Zähler
ném sběru dat je stav z karty ručně přepsán do
derzeit nach drei Methoden:
·· manuell: physische Ablesung des Wasserzäh-
zákaznického informačního systému (ZIS).
·· Manuálně: fyzický odečet vodoměru v místě
lers, die Menge wird in eine Wasserzählerkarte
jeho instalace, objem dodané vody je zapsán
eingetragen. Nach der Datenerfassung wird
do ručního terminálu. Po ukončeném sběru dat
der Wasserzählerstand aus der Karte manuell
jsou data z terminálu automaticky přenesena
in das Kundeninformationssystem übertragen.
do ZIS.
55
·· manuell: physische Ablesung des Wasserzäh-
·· Rádiově: vzdálený (radiový) odečet vodo-
lers, die Menge wird in ein tragbares Terminal
měru ručním terminálem. Čtení dat z měřidel
eingetragen. Nach der Datenerfassung wird
je prováděno jednotlivě, či po skupinách na
der Wasserzählerstand vom Terminal auto-
vzdálenost 20 m až 100 m od místa zabudo-
matisch in das Kundeninformationssystem
vání vodoměru. Po ukončeném sběru dat jsou
übertragen.
stažená data z ručního terminálu automaticky
·· per Funk: Fernauslesung mit Handterminal im
přenesena do ZIS. Při přenosu dat do ZIS je
„walk- oder drive by Modus“. Die Ablesung der
automaticky generován protokol se záznamem
Wasserzählerdaten erfolgt entweder einzeln
neobvyklých událostí. Ten je impulsem pra-
oder in Gruppen, und zwar in einem Abstand
covníkům provozních středisek k detailnímu
zwischen dem/den Zähler(n) und dem Terminal
prověření situace přímo na odběrném místě.
von 20 bis 100 Metern. Nach der Auslesung
Data z měřidla jsou pak k dispozici v tabulkové
werden die Daten aus dem Handterminal
i grafické podobě.
automatisch in das Kundeninformationssystem
übertragen. Beim Datentransfer wird ein Pro-
Smart Metering je zatím finančně náročný svý-
tokoll von besonderen Ereignissen generiert.
mi vstupními pořizovacími náklady, přináší však
Mit diesem Protokoll können anschließend die
úsporu při provozu zařízení (nižší náklady na ode-
Betriebsmitarbeiter direkt vor Ort die Abnah-
čet, zpracování dat, opravy vodoměrů a detailní
mestelle prüfen und notwendige Maßnahmen
kontrolu odběrných míst).
einleiten.
Hlavními důvody pro zavádění měřidel typu Smart
Smart Metering ist, insbesondere was die Anschaf-
Meter jsou dále:
fung betrifft kostspielig, es bringt jedoch auch
·· Bezpečnost provádění odečtů měřidel (na-
deutliche Einsparungen beim Betrieb (geringere
Ablesekosten,
Datenverarbeitung,
Instandset-
zung und Detailkontrolle der Abnahmestellen).
př. v místech s problematickou dostupností)
·· Zvýšení komfortu pro zákazníky (radiový odečet odběratele neobtěžuje)
·· Snadná kontrola měřidel u problémových
Argumente für die Einführung der „intelligenten“ Wasserzähler sind:
·· Sicherheit für die Mitarbeiter bei schwer zugänglichen Zählerstellen
·· Erhöhung des Kundenkomforts (Kunden müssen nicht anwesend sein)
·· einfache Kontrolle der Zähler bei problematischen Abnehmern
·· Auswahl der Zählergröße exakt angepasst
an den Bedarf der Kunden (in einigen Standorten gilt der Zwei­‑Komponenten­‑Preis mit
fixem Preisbestandteil entsprechend der
odběratelů
·· Stanovení velikosti vodoměru dle reálné potřeby odběrného místa (v některých oblastech
tzv. pevná složka ceny vodného a stočného)
·· Ochrana vodovodní sítě před kontaminací
vodou z cizích zdrojů vody (záznam zpětného
toku)
·· Ochrana před neoprávněnou manipulací s měřidlem (záznam o odvodnění měřidla, záznam
o magnetizaci měřidla)
·· Snížení vlivu lidského faktoru (chyb při odečtu
či přepisu hodnot na odečtové karty či do ZIS)
Zählergröße)
·· Schutz des Trinkwassernetzes vor der Konta-
I do budoucna počítáme s dynamickým vývojem
minierung durch Wasser aus fremden Wasser-
této technologie. Výhledově lze lokality pokryté
quellen (Aufzeichnung des Wasserrücklaufs)
Smart Meteringem sdružovat do tzv. hnízd, za-
bei unberechtigten Netzverbindungen
jistit automatický lokální sběr dat a po doplnění
·· Schutz von unberechtigter Handhabung der
vhodnou technologií přenášet data do zákaz-
Zähler (Aufzeichnung des wasserlosen Zustan-
nických center či dispečinku. Teprve toto řešení
des oder der Magnetmanipulation)
přinese maximální využití možností této techno-
·· Senkung des Einflusses des menschlichen
logie. Naši pracovníci pak budou moci při problé-
Faktors (Fehler bei der Ablesung oder
mech v odběrných místech neprodleně reagovat
Datenübertragung)
a zákazníci budou rychle varováni v případě výskytu poruch v jejich objektu.
Wir rechnen auch zukünftig mit einer dynami-
56
schen Entwicklung dieser Technologie. Dabei
Nespornou výhodou systému těchto budou-
ist zu erwarten, dass Smart Meter in Gruppen
cích možností Smart Meteringu je, že se při jeho
Remote FTP Server / Vzdálený FTP server
Abbildung / Obrázek
2 Festes Funkablesungsnetz Beispiel
Příklad pevné radiové sítě
GPRS
Gateway
Smart Meter / chytré vodoměry
zusammengefasst werden und die lokal gebün-
využití i obyčejní odběratelé vody stávají zákazní-
delten Daten in kurzen Abständen, automatisch
ky, kteří jsou schopni sami řídit své odběry a vyu-
und gesammelt an Kundenzentren und Leitstel-
žívat bezpečnostní výhody této technologie, což
len gesendet werden. Erst damit wird der volle
pro ně znamená bezprostřední přínosy.
Nutzen dieser Technologie ausgeschöpft werden.
Unsere Mitarbeiter können dann umgehend bei
Skupina Energie AG Wasser zahájila proto v ro-
Problemen von Abnahmestellen reagieren, die
ce 2015 projekt Smart Meteringu pro všechny
Kunden profitieren durch eine zeitnahe Warnung
společnosti skupiny, aby bylo možno integrovat
bei Störungen oder Rohrbrüchen im versorgten
know­‑how v této oblasti a dosáhnout efektivní-
Objekt.Ein unbestreitbarer Vorteil dieser zukünf-
ho, hospodárného a standardizovaného řešení.
tigen Möglichkeiten des Smart Metering besteht
darin, dass der Wasserbezieher noch mehr als bisher zum Kunden wird, der sein Verbraucherverhalten bewusst steuern kann und von den Sicherheitsfeatures, die diese Technologie bietet, direkt
und unmittelbar profitiert.
Um diesem Trend gerecht zu werden, hat die
Energie AG Wasser-Gruppe 2015 ein Smart Metering Projekt gestartet, in dem das Know-how
auf diesem Gebiet gebündelt und eine effiziente,
wirtschaftliche und standardisierte Lösung entwickelt wird.
57
Kapitel 5 / kapitola 5
05
QUALITÄT,
SICHERHEIT,
UMWELT
KVALITA,
BEZPEČNOST,
ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
ROHRINSPEKTOREN IM
EINSATZ - ERFAHRUNGSAUSTAUSCH DER LECKORTER
INSPEKCE POTRUBÍ - VÝMĚNA
ZKUŠENOSTÍ HLEDAČŮ
PORUCH
Beim Betrieb der Wasser- und Abwasserinfra-
V procesu provozování vodárenských soustav
struktur begegnen wir nicht nur Universalisten,
se setkáváme nejen s provozními pracovníky,
die diese Anlagen warten und reparieren, son-
tj. lidmi, kteří přímo opravují a udržují vodo-
dern auch Spezialisten für einzelne Fachberei-
vodní a kanalizační systémy, ale také s pracov-
che, die diese unterstützen. Spezialisierungen
níky, kteří jsou specializováni na provádění
sind aufgrund der zunehmenden Komplexität
konkrétních prací, které jsou ve své podstatě
der Aufgaben unbedingt nötig und steigern
podpůrnou činností pro, již výše zmíněnou,
die Arbeitseffizienz. Beispiele für Expertentä-
první skupinu pracovníků. Takovéto speciali-
Ing. Václav Kloboučník,
tigkeiten sind das Kanalmonitoring, Dichtheits-
zace jsou z důvodu rostoucí komplexity bez-
Leiter der technischen
prüfungen, der Umgang mit Wasserzählern,
podmínečně nutné a zvyšují zároveň efektivitu
Abteilung
MSR­‑Technik, Laborarbeiten u.v.A.m. Eine der
práce. Příkladem jsou specialisté na monitoring
vedoucí technického
wichtigsten Spezialisierungen ist die Störungs-
kanalizací, vodoměry, měřící a řídící techniku,
oddělení
ortung im Trinkwassernetz. Dabei geht es nicht
pracovníci laboratoří aj. Jedná se přitom nejen
VS Chrudim, a. s.
nur um die laufende Reduktion der mit hohen
o průběžné snižování ztrát vody v sítích, které
Kosten verbundenen Wasserverluste, sondern
způsobují vysoké náklady, nýbrž také o pre-
auch um die Prävention von Rohrbrüchen, de-
venci havárií a jejich následků stejně jako vý-
ren Folgeschäden, sowie Versorgungsausfällen.
padků zásobování.
Aus diesem Grund wurde 2014 ein zweitägiger
Právě z tohoto důvodu bylo v roce 2014 uspořá-
Erfahrungsaustausch
„Rohrinspektoren“
dáno setkání hledačů poruch skupiny ENERGIE
der ENERGIE AG BOHEMIA-Gruppe in Chrudim
AG BOHEMIA v Chrudimi. Setkání se zúčastnilo
abgehalten. Acht Experten aus allen Beteili-
osm pracovníků, přičemž každý z nich si přivezl
gungen nahmen daran, jeweils mit der eigenen
zařízení pro vyhledání poruch, které ve své spo-
Ausrüstung, teil. Know-how und Equipment
lečnosti užívá. Cílem setkání bylo srovnat know­
sollten anhand von zwei simulierten Störungen
‑how a vybavení při hledání dvou simulovaných
im Trinkwassernetz der Stadt Chrudim vergli-
poruch, které byly připraveny na vodovodním
chen werden.
systému města Chrudim.
Die Teilnehmer wurden durch den techni-
Na začátku akce přivítal její účastníky technic-
schen Direktor der VS Chrudim, Mgr. Petr Ka-
ký ředitel Vodárenské společnosti Chrudim,
valír, Ph.D., begrüßt. In einem ersten theo-
Mgr. Petr Kavalír, Ph.D. V první, teoretické části
retischen Teil wurde der aktuelle Status der
setkání, diskutovali přítomní na základě pre-
Wasserverluste in der Unternehmensgruppe
zentace „Jednotkový únik vody v letech 2007 -
anhand der Präsentation „Unit Water Leakage
2013“ o aktuálním stavu ztrát vody ve skupině
2007 - 2013“ diskutiert (siehe auch WATERPA-
(viz WATERPAGES 2013/14).
GES 2013/14).
60
der
Bild / Foto
Im folgenden Praxistest war es das Ziel, die
Úkolem následné praktické části bylo vyhledat
Störung beim Abzweiger einer Hausanschluss-
poruchu, která byla simulována na vodovodní
leitung, Gusseisen DN 100 mit Korrelatoren zu
přípojce, odbočené z litinového potrubí DN 100.
1 Störungsortung bei einer
Hausanschlussleitung
Hledání poruchy na vodovodní
přípojce
lokalisieren.
Jak je z tabulky vidno, splnili účastníci akce, a to
Wie in der Tabelle ersichtlich wurde die Aufga-
i přesto, že použili rozdílná zařízení, zadaný
be von allen Beteiligten, trotz unterschiedlicher
úkol s velkou přesností. Přímo na místě se za-
Geräteausstattung mit großer Präzision gelöst.
níceně diskutovalo o výhodách a nevýhodách
Stärken und Schwächen des Equipments und die
jednotlivých zařízení a zkušeností při jejich
Erfahrungen der Mitarbeiter wurde noch vor
používání.
Ort intensiv besprochen.
DE
CZ
Unternehmen
Leckorter
Gerät
ČEVAK
Magyar
Eureka Digit
VHOS
Drdla
Eureka Digit
ČEVAK
Tušil
ENIGMA
AQUA SERVIS
Gois
SEBA Correlux
Entfernung zwischen Fühlern
Ist
Messwert
55 m
15 m
14,2 m
55 m
15 m
14,1 m
104,5 m
15 m
14,3 m
55 m
15 m
14,6 m
VAK Beroun
Beníšek
Dantec Leak
55 m
15 m
13,9 m
VODOS Kolín
Funda
Micro Corr
55 m
15 m
12,5 m
VS Chrudim
Fořt
Eureka II.
55 m
15 m
13,6 m
VS Chrudim
Fořt
ENIGMA
55 m
15 m
15,4 m
Společnost
Pracovník
Zařízení
Vzdálenost mezi snímači
Skutečnost
Naměřeno
61
Bild / Foto
2 Störungsortung bei einer
Hausanschlussleitung
Hledání poruchy na vodovodní
přípojce
Am späten Nachmittag folgte die Besichtigung
V pozdních odpoledních hodinách byli účastní-
der Wasseraufbereitungsanlage Monaco mit
ci akce provedeni úpravnou vody Monaco a by-
dem im Vorjahr in Betrieb genommenen Trink-
li seznámeni s malou vodní elektrárnou, která
wasserkraftwerk. Der erste Tag klang mit einer
zde byla před rokem uvedena do provozu. Poté
Stadtführung durch das abendliche Chrudim
pak byl první den akce zakončen procházkou
und dem von Fachgesprächen begleiteten ge-
po historickém centru večerní Chrudimí a spo-
selligen Beisammen sein aus.
lečným posezením.
Der zweite Tag startete mit einem weiteren
I druhý den byl zahájen vyhledáváním poruchy,
Feldversuch. Diesmal sollte eine Störung bei
která byla tentokrát simulována na vodovodní
einer PVC Leitung DN 160 geortet werden. Die
přípojce, odbočené z plastového potrubí PVC
komplexe Aufgabenstellung sollte auch die
DN 160. Toto obtížnější zadání mělo ukázat
Grenzen der Ortungsgeräte aufzeigen. Wie
technické hranice různých zařízení.
die Ergebnisse zeigen, war es diesmal schon
wesentlich schwieriger, die Schadstelle zu
Jak je z tabulky vidno, sáhla si zkoušená zaříze-
bestimmen.
ní opravdu na hranice svých technických mož-
Wie aus der Tabelle ersichtlich, war die Aufga-
dávacími přístroji na řadu PVC, přičemž voda
benstellung für manche Geräte zu schwierig. Ei-
ze simulované poruchy nevytékala (neprýšti-
ne Störung mit Hilfe von „klassischen“ Leckor-
la) do zemního podloží, je pro metody těch-
tungsgeräten in einer PVC­‑Leitung zu finden,
to přístrojů již opravdu velmi problematické.
bei der aufgrund der Simulation kein Wasser
Přesto však i takto složité případy poruch mají
ností. Vyhledat poruchu „klasickými“ vyhle-
62
Bild / Foto
Ortungsgeräte
Detailní pohled na přístroje
DE
CZ
Unternehmen
Leckorter
Gerät
Entfernung zwischen Fühlern
Ist
AQUA SERVIS
Gois
VODOS Kolín
Funda
ČEVAK
Messwert
SEBA Correlux
19,8 m
5,2 m
5,3 m
Micro Corr
19,8 m
5,2 m
Nicht gefunden/
Nenalezeno
Magyar
Eureka Digit
19,8 m
5,2 m
Nicht gefunden/
Nenalezeno
VAK Beroun
Beníšek
Dantec Leak
19,8 m
5,2 m
Nicht gefunden/
Nenalezeno
VHOS
Drdla
Eureka Digit
19,8 m
5,2 m
Nicht gefunden/
Nenalezeno
AQUA SERVIS
Gois
SEBA Correlux
19,8 m
5,2 m
4,7 m
VS Chrudim
Fořt
ENIGMA
19,8 m
5,2 m
5,3 m
Společnost
Pracovník
Zařízení
Vzdálenost mezi snímači
Skutečnost
Naměřeno
austritt, ist nur sehr schwer lösbar. Trotzdem
řešení, neboť společnost ČEVAK a. s. již vlastní
gibt es auch bei komplexen Schadstellen Lö-
a s úspěchem provozuje zcela unikátní meto-
sungen. So setzt die ČEVAK bei PVC­‑Leitungen
du vyhledávání poruch na PVC vodovodních
sehr erfolgreich Wasserstoff ein, mit dem die
rozvodech a přivaděčích pomocí plnění těchto
Leitung befüllt wird. Dieses Verfahren erhöht
potrubí vodíkem. Tato metoda - i přes svoji slo-
den Erfolgsgrad der Störungsortung auch in
žitost - zvyšuje úspěšnost vyhledávání poruch
schwierigsten Situationen signifikant.
i v těch nejobtížnějších situacích.
Obwohl die Praxistests sehr interessant wa-
I když byla praktická zkouška velmi zajímavá,
ren, wurde der Austausch von praktischen
největším přínosem akce bylo jednoznačně
Bild / Foto
1 Auswertung der Ortung
Vyhodnocování získaných údajů
Problemen des täglichen Arbeitslebens als po-
osobní setkání pracovníků a vzájemná výměna
sitivster Aspekt des Treffens genannt.
zkušeností s praktickými problémy jejich každodenní práce. Předávání zkušeností probíha-
Die Ortung von Störungen im Wasserleitungs-
lo skoro nepřetržitě - na místech, kde byly hle-
netz ist besonders bei älteren Anlagen eine
dány simulované poruchy, při společné večeři
permanente Herausforderung. Ihr kann nur
a při prezentaci jednotkového úniku vody.
mit gut ausgebildeten, erfahrenen Mitarbeitern und modernem Equipment begegnet
Vyhledávání poruch na vodovodní síti je pře-
werden. Eine moderne Ausrüstung ist die Basis
devším v případě starších vodovodních řadů
für die Senkung der Verluste. Sie amortisiert
neustálý „boj“. Tuto výzvu lze překonávat pou-
sich in meist kurzer Zeit - ein Grund, warum
ze prací dobře vyškolených a zkušených spe-
die Energie AG Wasser-Gruppe laufend in die
cialistů za použití moderního vybavení. Právě
Modernisierung der Ausrüstung investiert. Aus
moderní vybavení, které se většinou ve velmi
den positiven Erfahrungen dieses ersten Tref-
krátké době zaplatí, je základem pro snižování
fens der „Rohrinspektoren“ kann nur abgelei-
ztrát. Proto skupina Energie AG Wasser neu-
tet werden, dass der erstmals durchgeführte
stále investuje do modernizace těchto techno-
Erfahrungsaustausch durch ein weiteres Tref-
logií. Ze zkušeností z prvního setkání hledačů
fen fortgeführt werden muss.
poruch vodárenských společností ENERGIE AG
BOHEMIA vyplývá, že je nutno i do budoucna
64
pokračovat v zahájené výměně zkušeností na
tomto poli.
SICHERHEITSTRAINING
AUF WDL­‑BETREUTEN
KLÄRANLAGEN
BEZPEČNOSTNÍ CVIČENÍ
NA ČISTÍRNÁCH ODPADNÍCH VOD PROVOZOVANÝCH
SPOLEČNOSTÍ WDL
Arbeitssicherheit ist ein wesentlicher Eckpunkt
Dodržování bezpečnosti práce je jednou z důle-
bei der Arbeit im Kanalnetz und auf Kläranla-
žitých předpokladů práce na kanalizační síti a čis-
gen. Die WDL war als erstes österreichisches
tírnách odpadních vod. Společnost WDL získala již
Wasserunternehmen bereits 2008 umfassend
v roce 2008 jako vůbec první vodárenská společ-
ISO­‑zertifiziert nach ISO 9001 (Qualität), 14001
nost v Rakousku všechny potřebné ISO certifikace:
(Umwelt) und 18001 (Sicherheit). Letzteres soll
9001 (Systém managementu kvality), 14001 (Sys-
die strukturierte Abarbeitung und Einhaltung
tém environmentálního managementu) a 18001
der Vorgaben des ArbeitnehmerInnenschutz-
(Systém managementu bezpečnosti a ochrany
gesetzes (ASCHG) und aller geltenden arbeits-
zdraví při práci). Cílem certifikace ISO 18001 je
DI Claus Hawliczek,
rechtlichen Bestimmungen sicherstellen, die
zajistit strukturovaný přístup při dodržování usta-
Bereichsleiter
Verantwortlichkeiten bei der Umsetzung der
novení v Rakousku platného Spolkového zákona
Betrieb Abwasser WDL
Sicherheitsbestimmungen regeln und auch als
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (ASCHG)
vedoucí úseku
Qualitätsmaßstab gegenüber den Auftragge-
a všech dalších aktuálních pracovněprávních před-
kanalizačních služeb WDL
bern dienen.
pisů, upravovat odpovědnost při realizaci opatření
pro zajištění bezpečnosti práce a sloužit jako měřít-
Das österreichische ArbeitnehmerInnenschutz-
ko kvality zaměstnavatelů.
gesetz schreibt jährliche Unterweisungen des
Betriebspersonals von Kanalisations- und Klär-
Výše zmíněný zákon předepisuje každoroční cvi-
anlagen vor, die auf die konkreten Arbeitsbe-
čení provozního personálu kanalizací a čistíren od-
dingungen abgestimmt sein sollen. Die Mitar-
padních vod, která by měla vycházet z konkrétních
beiter sollen an die Gefahren im Betrieb erin-
pracovních podmínek daného zařízení. Účelem
nert werden und vorgesehene Handlungsabläu-
je připomenout zaměstnancům provozní rizika
fe zur Vermeidung von Arbeitsunfällen üben.
a prakticky s nimi nacvičit pracovní postupy, kte-
Sie sollen aber auch das richtige Handeln im Fall
ré jsou vyžadovány pro prevenci pracovních úrazů.
eines Arbeitsunfalles trainieren, um effizient
Pracovníci si rovněž nacvičí potřebné a správné
und vor allem richtig helfen zu können.
úkony pro případ pracovního úrazu, aby pomoc,
kterou při nastalém pracovním úrazu poskytnou,
Relevante Themenbereiche für die Sicherheits-
byla efektivní a především správná.
unterweisungen sind u.a.:
Procvičované okruhy jsou mimo jiné:
·· Umgang mit Gefahrenstoffen
·· Umgang mit Maschinen
·· Nakládání s nebezpečnými látkami
·· Verhalten bei Störfällen oder Unfällen
·· Ovládání strojů
65
Bild / Foto
1 Übung der Herzdruckmassage und
Beatmung
Nácvik masáže srdce a umělého
dýchání
2 Übung Arbeiten mit einem
Defibrillator
Nácvik použití defibrilátoru
3 Übung zur Bergung eines
Verletzten aus einem Schacht
Vyzvednutí figuríny z šachty
·· Hantieren mit schweren Lasten
·· Chování v případě poruch nebo nehod
·· Absturzsicherungen
·· Manipulace s těžkými břemeny
·· Brandschutz
·· Zajištění proti pádu
·· Persönliche Schutzausrüstung
·· Protipožární ochrana
·· Erste Hilfe
·· Osobní ochranné pracovní pomůcky
·· První pomoc
Um den Mitarbeitern auch einen Einblick in die
66
Betriebsweisen anderer Kläranlagen bieten zu
Aby zaměstnanci WDL získali znalosti a přehled
können, werden die Sicherheitsunterweisungen
o provozu jiných ČOV, než jsou ty, kde působí, pro-
seit 2012 zentral für alle Kläranlagen die von der
vádí se bezpečnostní cvičení od roku 2012 střídavě
WDL betreut werden, an wechselnden Standor-
na různých ČOV (Aspach, Ampflwang, Pregarten,
ten abgehalten. Teilnehmer sind die Mitarbei-
Schärding a Weyer). Společnost je organizuje pro
ter der Kläranlagen Aspach, Ampflwang, Pre-
všechny své zaměstnance centrálně, přičemž stří-
garten, Schärding und Weyer. Den Mitarbeitern
dání míst cvičení zároveň umožňuje výměnu zku-
bietet sich so die Möglichkeit, das Sicherheits-
šeností mezi kolegy z různých čistíren.
training mit einem Erfahrungsaustausch mit
Kollegen anderer Kläranlagen zu verbinden.
Bild / Foto
4 Übung Brandbekämpfung mit
Handfeuerlöscher
Nácvik hašení za pomoci ručního
hasicího přístroje
5 Übung Verwendung von
Atemschutzgeräten
Nácvik použití ochranných masek
2012 fand die Unterweisung in Pregarten statt,
V roce 2012 se cvičení WDL konalo v Pregartenu,
wo als Szenario ein Verkehrsunfall mit Einlei-
kde byla nasimulována dopravní nehoda s únikem
tung von Treibstoff in die Kanalisation durchge-
pohonných hmot do kanalizace. V roce 2013 bylo
spielt wurde. 2013 erfolgte die Sicherheitsschu-
bezpečnostní cvičení uspořádáno na ČOV Schär-
lung in der Kläranlage Schärding, wobei wir bei
ding, a to za podpory zdravotnického personálu
der Trainingsgestaltung Unterstützung durch
Rakouského červeného kříže a rakouského Svazu
Blaulichtorganisationen (Rotes Kreuz, Freiwil-
dobrovolných hasičů, kteří poskytli speciální pro-
lige Feuerwehr) erhalten haben, die mit spezi-
středky a připravili realistické scénáře možných ne-
ellem Lehr- und Übungsmaterial für realistische
hod. Zaměřili se přitom na opatření první pomoci,
Übungsszenarios gesorgt haben. Schwerpunkte
prvotní ošetření „typických“ zranění a vyzvednutí
waren Erste Hilfe, die Erstversorgung bei „ty-
zraněného z šachty. V roce 2014 si pak pracovníci
pischen“ Verletzungen und die Bergung eines
za podpory Svazu dobrovolných hasičů vyzkouše-
Verletzten aus einem Schacht. 2014 wurden
li na ČOV Aspach zvládnutí požáru a manipulaci
schließlich in der Kläranlage Aspach mit Unter-
s protipožárními ochrannými maskami typu SBCA
stützung der Freiwilligen Feuerwehr Aspach die
a STAS.
Brandbekämpfung geübt und der Umgang mit
leichtem Atemschutzgerät erprobt.
67
DOODPADU
INFORMATIONSKAMPAGNE
FÜR KINDER, SCHÜLER UND
ERWACHSENE
DOODPADU
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO
DĚTI, STUDENTY I DOSPĚLÉ
„DOODPADU“ oder „Alles was NICHT in den Ab-
„DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří“. To
fluss gehört“ - so lautet der Name unseres Um-
je název environmentálního vzdělávacího pro-
weltbildungsprogramms über die richtige Ab-
gramu, který se zabývá problematikou odpadní
wasserentsorgung. DOODPADU wurde im Früh-
vody. Dlouhodobý projekt zahájila na jaře 2014
jahr 2014 von ENERGIE AG BOHEMIA gemein-
společnost ENERGIE AG BOHEMIA s. r. o. a její
sam mit ČEVAK, VAK Beroun, VHOS Moravská
dceřiné společnosti ČEVAK, VAK Beroun, VHOS
Třebová, VODOS Kolín, VS Chrudim und AQUA
Moravská Třebová, VODOS Kolín, VS Chrudim
SERVIS Rychnov nad Kněžnou gestartet. Diese
a AQUA SERVIS Rychnov nad Kněžnou.
Ing. Ivan Kafka, MBA,
Unternehmen kümmern sich auch um die Ab-
Leiter Marketing und
wassersammlung und -reinigung. Leider enden
Tyto společnosti jako provozovatelé vodohos-
Kommunikation
im Abwasser und somit auch in der Kanalisati-
podářského majetku měst a obcí zajišťují kromě
vedoucí oddělení
on viele Dinge, die dort nichts zu suchen haben.
dodávek pitné vody i čištění vod odpadních. Bo-
marketingu a komunikace
Nicht nur, dass sie die Kanäle und Pumpwerke
hužel, v odpadní vodě, a tedy i v kanalizaci, velmi
ENERGIE AG
beschädigen, sie erhöhen auch die Kosten für
často končí předměty a látky, které do ní nepatří.
BOHEMIA s.r.o.
die Reinigung des Abwassers und damit letztlich
Nejenže poškozují kanalizační potrubí a čerpací
auch die Gebühren.
stanice, ale také zvyšují náklady na čištění odpadních vod a tím i ceny za vodné a stočné.
Die Projektvorbereitungen starteten 2013 mit
der Definition der Programmziele. DOODPADU
Příprava projektu začala v roce 2013 stanovením
richtet sich primär an Schüler von Grund- und
cílů a náplně programu pro jednotlivé cílové sku-
Mittelschulen, soll aber durch sie auch die breite
piny. Program DOODPADU je zaměřen primárně
Öffentlichkeit ansprechen.
na žáky prvního stupně základních a studenty
středních škol, jejich prostřednictvím však oslo-
Unser Ziel ist es, die Kunden darauf hinzuwei-
vuje širokou veřejnost.
sen, dass dadurch, dass etwas Ungeeignetes in
68
der Toilette oder im Ablauf des Spülbeckens ver-
Cílem dlouhodobého vzdělávacího programu je
schwindet, das Problem nicht endet, sondern be-
upozornit zákazníky, že tím, že něco vyhodíme
ginnt. Die zentrale Aussage lautet: Die Toilette
nebo vylijeme do záchodu či dřezu, problém ne-
ist kein Mülleimer! In vielen Haushalten der
mizí, ale začíná. Také proto jedno z klíčových sdě-
Tschechischen Republik wird Müll sauber und
lení zní: Toaleta není odpadkový koš! Obyva-
konsequent getrennt. Vergessen wird aber oft,
telé České republiky totiž již poměrně dobře třídí
dass die Abwasserbehandlung ihre eigenen Ge-
odpad, stále však zapomínají na to, že i zacháze-
setzmäßigkeiten hat. Abwasser stellt eine eigene
ní s odpadní vodou má svá pravidla, že i odpadní
Bild / Foto
Form von Abfall dar, obwohl dieser, nachdem
voda je svým způsobem odpad, ačkoli tím, že se
im Abfluss verschwunden, für den Nutzer nicht
nikde nehromadí, ji tak nevnímáme.
mehr sichtbar ist.
1 Unterrichtsstunde mit ČEVAK
Mitarbeiterin
Výuková hodina s pracovnicí
společnosti ČEVAK
Propagaci pomáhají webové stránky
www.doodpadu.cz und ein Maskottchen
i animovaná figurka
werben für das Projekt
Program DOODPADU má dokonce vlastního
DOODPADU hat mit dem Kater AGi ein eigenes
maskota, kocoura AGiho, který se objevuje na
Maskottchen bekommen: auf T­‑Shirts, Roll­‑ups,
tričkách, roll­‑upech, v pracovních sešitech, je
in Arbeitsheften, Memory­‑Spielen, auf Give
na pexesu a drobných dárcích, viditelný je také
Aways und im Internet. AGi ist auf Fahrzeugen
na internetu. AGi se dokonce vozí na některých
unserer Unternehmen unterwegs und wirbt so
vozidlech vodárenských společností a tím tento
für sein Anliegen in der Öffentlichkeit.
environmentální program propaguje u široké
veřejnosti.
Auch auf www.doodpadu.cz kann man sich über
das Projekt informieren. Dort finden sich Infor-
O projektu informují také vlastní webové stránky
mationen zum Schulprogramm. Stoffe und Ge-
www.doodpadu.cz s přehledným rozcestníkem
genstände, die große Probleme in der Kanalisa-
pro střední a základní školy. Na hlavní stránce
tion verursachen, werden interaktiv vorgestellt.
jsou interaktivním způsobem představeny nej-
Und es wird demonstriert, wie diese richtig ent-
různější druhy látek a předmětů, které v kanali-
sorgt werden sollen. Weiters gibt es News, Pres-
zaci způsobují velké problémy a nechybí vysvětle-
seartikel und Berichte über Veranstaltungen.
ní, jak je správně likvidovat. Dále pak nejrůznější
Erstmals wurden auch soziale Medien wie Face-
aktuality, výběr z tisku a články z akcí. Pro propa-
book, YouTube oder Flickr bei der Bewerbung
gaci programu byl také poprvé využit facebook,
des Projekts eingesetzt. Interessenten können
YouTube nebo flickr. Prostřednictvím webových
sich direkt an die lokal verantwortlichen An-
stránek mohou také zájemci kontaktovat odpo-
sprechpartner wenden und Unterrichtsstunden
vědné pracovníky projektu a objednat si výukové
für Grundschulen bestellen.
hodiny v základních školách.
AGi besuchte bereits 4.000 Kinder in
AGi již v základních školách navštívil přes
Grundschulen
4 000 dětí
AGi begleitet dabei die Kinder durch eine Unter-
Kocour AGi doprovází školáky celou výuko-
richtsstunde und führt sie durch Arbeitsblätter,
vou hodinou i pracovními listy, které jim byly
69
die altersgerecht aufbereitet wurden. Die Kinder
připraveny podle věku přímo na míru. Děti se
erfahren auf unterhaltsame Weise, was mit dem
zábavnou formou dozvědí, co se stane s odpadní
Abwasser geschieht, bevor es gereinigt wieder
vodou, než se vrátí opět do přírody a jak správně
in die Natur zurückkehrt, und wie verschiedene
nakládat s různými druhy odpadu. Právě kocour
Abfallarten entsorgt werden sollen. Besonders
AGi, vyráběný v chráněné dílně, se ukázal být
AGi, der als Stofftier in einer geschützten Werk-
ideálním zprostředkovatelem základní myšlen-
statt hergestellt wird, ist ein idealer Vermittler
ky projektu. První výukové hodiny byly zaháje-
der Idee. Die für die Schulen kostenlosen Un-
ny v květnu roku 2014 a pro školy jsou zdarma.
terrichtsstunden wurden erstmals im Mai 2014
Úměrně věku dětí je AGi seznamuje s proměnou
absolviert. Die Schüler werden über die Verwen-
pitné vody ve vodu odpadní, s cestou odpadní
dung des Trinkwassers, den Weg des Abwassers
vody až na čistírnu i se samotným procesem čiště-
bis zur Kläranlage und auch über den Prozess
ní odpadních vod. Průběžně si ověřuje, zda děti
der Abwasserreinigung informiert. Dabei wird
probíranému tématu rozumí. Důraz je kladen na
wiederholt abgefragt, wie der Inhalt verstan-
hravost, zábavnost a pestrost celé hodiny. Také
den wurde. Der spielerische und unterhaltsame
proto jsou v průběhu hodiny zařazovány soutě-
Charakter des Unterrichts steht im Vordergrund.
že o drobné ceny. Za první rok trvání projektu
Zur Auflockerung finden Ratespiele statt, die mit
bylo v jednotlivých oblastech navštíveno 170 tříd
kleinen Preisen belohnt werden. Im ersten Jahr
s 4 000 dětmi. Odezva na projekt a na úspěšné
von DOODPADU wurden Stunden in 170 Schul-
zapojení dětí do výukové hodiny ze strany učite-
klassen mit 4.000 Kindern abgehalten. Das Feed-
lů je velice pozitivní.
back der Lehrer zum Projekt und zur intensiven
Einbindung der Schüler ist äußerst positiv.
Projekt DOODPADU by nebyl možný bez zapojení vlastních zaměstnanců zúčastněných společ-
Ohne die Mitwirkung unserer Mitarbeiter wäre
70
ností. Vzdělávací program připravovali sami za-
DOODPADU nicht möglich. Das Programm wur-
městnanci útvaru marketingu a komunikace spo-
de von den Kommunikations- und Marketing-
lečnosti. Vlastními silami vznikaly návrhy loga,
verantwortlichen vorbereitet - sie beteiligten
pracovních listů, náplní hodin, webových strá-
sich am Entwurf des Logos, der Arbeitshefte,
nek, reklamních předmětů, náplní hodin a po-
der Unterrichtsinhalte, von Webseiten, Werbe-
doba soutěže středních škol. Realizací programu
artikeln und an der Gestaltung des Wettbewerbs
jsou ve svých oblastech pověřeni zaměstnanci
für Mittelschulen. Unsere Mitarbeiter besuchen
našich jednotlivých společností, kteří průběžně
auch die Grundschulen und wirken als Praktiker
docházejí do základních škol a jako odborníci
und Experten am Unterricht mit.
z praxe se účastní výukových hodin.
Audio- und Videobeiträge beim
Studenti točili videa a skládali písničky
Wettbewerb für die Schüler der Oberstufe
Pro studenty středních škol byla v rámci progra-
Für die Schüler an Mittelschulen wurde im Rah-
mu DOODPADU vyhlášena soutěž na téma „Co
men von DOODPADU ein Wettbewerb zum The-
do kanalizace nepatří, aneb To fakt nevyčistíš“
ma „Was NICHT in den Kanal gehört“ oder „Das
s hlavní cenou v podobě finančního příspěvku na
lässt sich wirklich nicht klären!“ veranstaltet.
maturitní ples. Soutěž byla vyhlášena 20. dub-
Hauptpreis war die finanzielle Unterstützung
na 2014. Úkolem studentů bylo kreativně ztvár-
für den Maturaball der Siegerklasse. Der Wett-
nit téma projektu. Mohli vytvářet videa, reklam-
bewerb wurde am 20. April 2014 gestartet. Ziel
ní spoty, letáky, či cokoli jiného, neboť forma
war es, dass sich die Schüler auf kreative Art
nebyla dopředu pevně určena. Třídní kolektivy
mit dem Thema auseinander setzen. Egal ob
měly na zpracování čtyři měsíce. Celkem se do re-
Videos, Werbespots, Flugblätter - das Stilmittel
gionálních kol soutěže přihlásilo 22 tříd. Předání
konnte frei gewählt werden. Die Schulklassen
cen proběhlo symbolicky 19. listopadu u příleži-
hatten vier Monate Zeit ihre Beiträge einzurei-
tosti Světového dne toalet organizovaného OSN.
chen. Insgesamt haben sich an den Regional-
Ocenění z jednotlivých regionů postoupili do
runden des Wettbewerbs 22 Klassen beteiligt.
celorepublikového finále, jehož výsledky byly
Die Übergabe der Preise an die Regionalsieger
vyhlášeny v březnu 2015 v Českých Budějovicích
fand passenderweise am 19. November 2014
u příležitosti Světového dne vody. V odborné po-
zum WORLD TOILET DAY der Vereinten Natio-
rotě zasedly známé osobnosti z oblasti sportu,
nen statt.
médií a kultury, kvalitu a originalitu příspěvků
Die Regionalsieger nahmen anschließend am re-
spolu s nimi hodnotili také zástupci zapojených
publikweiten Finale des Wettbewerbs teil, des-
vodohospodářských společností a vlastníka.
sen Sieger zum Weltwassertrag 2015 im März in
Budweis bekanntgegeben wurden. Die Ergeb-
Výsledky tohoto velkého finále si můžete zobra-
nisse dieses großen Finales findet man unter
zit pomocí QR kódu vpravo.
dem QR­Code rechts.
Do hlasování mohla zasáhnout prostřednictvím
Auch die Öffentlichkeit konnte mittels Facebook
facebooku také veřejnost. V profilu skupiny DO-
an der Abstimmung teilnehmen. In der Time-
ODPADU byly od 5. prosince do 31. ledna zveřej-
line der Facebookgruppe DOODPADU wurden
něny všechny postupující příspěvky. Hlasování
in der Zeit vom 5. Dezember bis zum 31. Jänner
proběhlo formou udělování lajků. Nejvíce, 608,
alle Beiträge veröffentlicht die in das Finale ge-
jich obdržel soutěžní klip Gymnázia Jírovcova,
langten. Die meisten „likes“, nämlich 608, erhielt
které tak získalo „Cenu diváků“. Všechny přihlá-
das Gymnasium Jírovcova aus Budweis, das somit
šené práce budou využity k dalšímu šíření pro-
den „Zuschauerpreis“ gewann. Alle eingereich-
gramu DOODPADU tak, aby jeho cíle a myšlenky
ten Arbeiten werden zur weiteren Verbreitung
oslovovaly i další veřejnost.
von DOODPADU eingesetzt und so die Ziele und
den Gedanken des Projektes weiter tragen.
Projekt DOODPADU by neměl mít jepičí život,
protože je vytvářen a koncipován jako dlou-
DOODPADU soll keine Eintagsfliege sein, son-
hodobý. I v budoucnu proto bude pokračovat
dern ist langfristig geplant. Aus diesem Grund
spolupráce se školami v oblasti environmentální
werden die Zusammenarbeit mit Schulen und
osvěty. Slibujeme si, že toto vytváření povědomí
die Ausrichtung auf Umweltthemen jedenfalls
o životním prostředí, případně změny správným
auch künftig fortgesetzt. Wir erwarten, dass die
směrem povedou krok za krokem také ke změně
mit den Kindern und Jugendlichen eingeleitete
spotřebitelského chování, které bude mít v ideál-
Bewusstseinsbildung und -änderung, Schritt für
ním případě pozitivní dopady na náklady údržby
Schritt auch zu einer Veränderung des Konsu-
a provozu odvádění a čištění odpadních vod.
mentenverhaltens führt. Es sollte sich im Idealfall
also langfristig positiv auf den Instandhaltungsaufwand und die Betriebskosten der Abwasserreinigung auswirken.
Bild / Foto
2 Montagewagen "DOODPADU"
Servisní vozidlo "DOODPADU"
71
WASSERTROPFEN
VODNÍ KAPKY
Kapitel 6 / kapitola 6
06
WASSERTROPFEN 2.0
VODNÍ KAPKY 2.0
Ing. Ivan Kafka, MBA,
Zentraler Punkt unseres täglichen Handelns ist
Odpovědnost za životní prostředí je téma, kte-
Leiter Marketing und
eine nachhaltige und auf den Schutz der natür-
ré se v naší společnosti stává čím dál tím více
Kommunikation
lichen Ressourcen bedacht nehmende Trinkwas-
naléhavějším a vážnějším. Úkolem společnos-
vedoucí oddělení
server- und Abwasserentsorgung. Dabei sind
tí ze skupiny Energie AG Wasser je zajišťovat
marketingu a komunikace
wir in Mitteleuropa in einer bevorzugten Lage,
spolehlivé zásobování pitnou vodou a zároveň
ENERGIE AG
verfügen wir doch über mehr als ausreichende
se starat o likvidaci vod odpadních. Při těchto
BOHEMIA s.r.o.
Wasserressourcen mit guter Qualität. Weltweit
každodenních činnostech si uvědomujeme, že
gibt es jedoch viele Menschen, die diesen Vorteil
přestože se to tak zdá, nic není v dnešním světě
nicht haben oder in anderer Art und Weise be-
samozřejmostí. A to ani kvalitní voda, které je
nachteiligt sind. Dafür wollen wir ebenfalls Ver-
v naší části Evropy dostatek. Proto i my cítíme
antwortung übernehmen und dies ist die Idee
odpovědnost za naše životní prostředí a vůči
von WASSERTROPFEN. Zu Beginn 2008 lag der
svému okolí. Z této myšlenky také vznikl v roce
Fokus auf der Unterstützung von Projekten der
2008 projekt VODNÍ KAPKY. Na svém počátku
Caritas zur Sanierung von Trinkwasserbrunnen
se soustředil na obnovu a budování studní v De-
in der Demokratischen Republik Kongo. Seit
mokratické republice Kongo, v posledních třech
2012 hilft WASSERTROPFEN aber auch in der
letech už jsou VODNÍ KAPKY doma i v České
Tschechischen Republik.
republice.
WASSERTROPFEN 2.0 - Trinkwasser für
VODNÍ KAPKY 2.0 - voda pro 160 000 lidí
160.000 Menschen
v DR Kongo
Zwischen 2008 und 2012 haben in der Diözese
V období let 2008 až 2012 získalo ca 300 000
Kilwa­‑Kasenga im Südosten der Demokratischen
obyvatel regionu diecéze Kilwa­‑Kasenga na
Bild / Foto
1 Das Caritas Team (in blau) auf
Projektbesichtigung im Kongo
Tým Caritas (v modrém) při
kontrolní návštěvě v Kongu
74
Republik Kongo rund 300.000 Menschen Zugang
jihovýchodě Demokratické republiky Kongo
zu sauberem Trinkwasser bekommen, denn dank
přístup k čisté vodě díky částce 125 tisíc euro,
einer Spendensumme von 125.000 Euro konnten
která byla použita na obnovu studní. Obnos vě-
155 Brunnen saniert werden. Finanziert wur-
novala skupina společností Energie AG Wasser
de dies durch die Energie AG Wasser und ihre
spolu s partnerskými obcemi v Rakousku, která
Tochterunternehmen, sowie Partnergemeinden
přispěla na tento humanitární projekt horno-
in Österreich, die jedes Jahr 1 Euro pro 1.000 m³
rakouské Caritas vždy jedním eurem z každého
bezogenem Trinkwasser an das Hilfsprojekt der
dodaného 1 000 m³ pitné vody.
Caritas spenden.
Protože je zásobování vodou nyní zajištěno již
Nun, da die Region Kilwa­‑Kasenga weitgehend
pro téměř celý region Kilwa­‑Kasenga, počítá se
versorgt ist, die hygienischen Rahmenbedin-
s pokračováním projektu pod označením VODNÍ
gungen verbessert und die Kindersterblichkeit
KAPKY 2.0 v diecézi Kongolo, která se nachází
erheblich zurückgegangen ist, soll das Projekt
uprostřed rozlehlého území Demokratické re-
in der Diözese Kongolo im Zentrum des riesigen
publiky Kongo. V této oblasti sice vodní zdroje
Bild / Foto
2 Die bereits sanierte Quelle eines
Dorfes in Kongolo
Obnovený vodní zdroj v jedné z
vesnic oblasti Kongolo
3 Kochen
für WASSERTROPFEN in Linz
Africká kuchyně pro VODNÍ
KAPKY v Linci
Landes als „WASSERTROPFEN 2.0“ fortgeführt
leží blízko každé vesnice, voda však není čerpá-
werden. Zwar gibt es dort in der Nähe jedes Dor-
na odborně a je proto znečištěna. Důsledkem je
fes Wasserquellen, diese sind aber nicht gefasst
šíření nemocí. V příštím roce se plánuje obnova
und daher verschmutzt. Das hat die Verbreitung
až 102 zdrojů, která zajistí zásobování čistou
von Krankheiten zur Folge. In den nächsten vier
pitnou vodou pro ca 160 000 lidí. Spolu s obno-
Jahren sollen also 102 Quellen saniert und da-
vou studní je zajišťována také osvěta o jednodu-
mit rund 160.000 Menschen mit sauberem Trink-
chých hygienických opatřeních. Správné naklá-
wasser versorgt werden. Begleitend zur Sanie-
dání s vodou je důležitým cílem projektu, který
rung werden die Menschen in einfachen Hygi-
i v tomto regionu zajišťují pracovníci Caritas
enemaßnahmen geschult. Der richtige Umgang
Auslandshilfe spolu s místními partnery. Vesni-
mit Wasser und Abwasser ist ein wichtiges Ziel
ce, které po pečlivém přezkoušení splní všechna
des Projektes, das wie immer von Mitarbeitern
zadání podle mezinárodních standardů, obdrží
der Caritas Auslandshilfe mit lokalen Partnern
od konžské vlády označení „village assaini“ (Čis-
durchgeführt wird. Dörfer, die nach sorgfältiger
tá vesnice).
75
Überprüfung alle Auflagen gemäß internationa-
Africká kuchyně pro VODNÍ KAPKY
ler Standards einhalten, werden von der kongo-
Projekt VODNÍ KAPKY se 30. srpna 2014 stal hos-
lesischen Regierung mit dem Prädikat „village
tem rozhlasového pořadu „Arcomboldo - Radio
assaini“ (sauberes Dorf) ausgezeichnet.
Oberösterreich am Vormittag“ na lineckém trhu Südbahnhofmarkt. Šéfkuchařka africké re-
Afrikanisch gekocht für WASSERTROPFEN
staurace „Tamu Sana“ Monique Muhayiamana
WASSERTROPFEN war am 30. August 2014 bei
tam vařila tradiční jídla konžské kuchyně v pří-
der Sendung „Arcimboldo - Radio Oberöster-
mém přenosu. Návštěvníci trhu tak mohli jídla
reich am Vormittag“ am Linzer Südbahnhof-
ochutnat a zároveň přispět určitou částkou na
markt zu Gast. Monique Muhayimana, Chefin
projekt. Jako malé poděkování si odnášeli lahve
des afrikanischen Restaurants „Tamu Sana“, hat
vody s logem WDL a kuchařku afrických specialit
dort live und kongolesisch aufgekocht. Besucher
vydanou Caritas.
konnten die kongolesischen Speisen verkosten
Grafik / Graf
1 Beträge seit 2009 einschl.
Aufteilung Kongo/ČR
Částky od roku 2009 včetně
rozdělení mezi Kongo a ČR
und sich mit einer Spende am Projekt beteiligen.
VODNÍ KAPKY v České republice
Als kleines Dankeschön gab es Wasserflaschen
Na pomoc těm nejpotřebnějším se již třetím
der WDL, sowie ein Caritas Kochbuch mit afrika-
rokem zaměřují VODNÍ KAPKY také v České
nischen Gaumenfreuden.
republice. Společnosti ENERGIE AG BOHEMIA,
DE
Kongo
Tschechien
Taus. EUR
tis. CZK
25
600
20
450
15
300
10
150
0
0
2009
CZ
Bild / Foto
4 Übergabe des Spendeschecks
2014 in Budweis
Předání šeku v Českých Budějovicích
vLnR / zleva doprava
Mgr. Ivana Stráská,
Vizehauptfrau Kreis Südböhmen
/ náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje
Ing. Ivan Kafka, MBA,
Leiter Marketing und Kommunikation / vedoucí oddělení
marketingu a komunikace
ENERGIE AG BOHEMIA, s. r. o.
Mgr. Michaela Čermáková,
Direktorin Caritas Budweis
/ ředitelka Diecézní charity České
Budějovice
76
2010
2011
Kongo
2012
2013
ČR
2014
2015
Bild / Foto
WASSERTROPFEN in der Tschechischen
které zde působí: ČEVAK, VAK Beroun, VODOS
Republik
Kolín, Vodárenská společnost Chrudim, VHOS
Die Tschechischen Tochterunternehmen spen-
Moravská Třebová a AQUA SERVIS Rychnov nad
den 1 Heller pro Kubikmeter gelieferten Trink-
Kněžnou přispívají na tento projekt jedním ha-
wassers für Projekte im Land, aber auch für je-
léřem ze svého zisku za každý prodaný m³ vody.
ne in der DR Kongo. 2014 waren dies insgesamt
V roce 2014 činila tato částka celkem 377 179
377.179 Kronen. Davon gingen 120.385 Kronen
korun. Z toho bylo 120 385 korun předáno
an die Diözesancaritas in Budweis, die eben-
Diecézní charitě České Budějovice, která je ta-
falls Partner des Projekts der Brunnensanierung
ké partnerem projektu obnovy studní a opravy
in der DR Kongo ist. Weitere 257.000 Kronen
čerpadel v Demokratické republice Kongo. Dal-
helfen bei der Schaffung besserer Lebensbe-
ších 257 000 korun pomáhá k vytvoření lepšího
dingungen für Behinderte in der Tschechischen
života a prostředí pro handicapované v České
Republik. WASSERTROPFEN unterstützt zum
republice. VODNÍ KAPKY dlouhodobě podporu-
Beispiel durch die ČEVAK den Betrieb des Bud-
jí například provoz českobudějovického centra
weiser Zentrums Arpida, für Kinder mit körper-
Arpida, které pomáhá rodinám pečujícím o děti
lichen oder mehrfachen Behinderungen. Auch
s tělesným a kombinovaným postižením. Přispí-
die Bürgervereinigung Borůvka aus Borovany im
vají také Občanskému sdružení Borůvka z Boro-
Südböhmen wird unterstützt, damit sie Erho-
van v jižních Čechách, které organizuje týdenní
lungsaufenthalte für schwer behinderte Kinder
odlehčovací pobyty pro těžce tělesně postižené
organisieren kann. Weitere Projekte die in den
děti. Mezi jinými podpořily v uplynulém roce
von uns betriebenen Regionen unterstützt wer-
i služby domácího hospice, svaz tělesně postiže-
den, sind Hospizdienste, der Verband der kör-
ných, dětské centrum a speciální školu.
5 ARPIDA Therapiestunde mit
behinderten Kindern
ARPIDA - postižené děti při terapii
perlich Behinderten, ein Kinderzentrum und eine Spezialschule für Kinder mit Behinderungen.
„Myšlenka projektu Vodních kapek je mi velmi
blízká, a to zejména proto, že pomáhají dlou-
„Der Gedanke des Projektes WASSERTROPFEN
hodobě těm, na které se často zapomíná a při-
ist mir sehr nahe, vor allem deshalb, weil es lang-
tom pomoc ostatních velmi potřebují,“ řekla
fristig die Menschen unterstützt, die oft ver-
náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Ivana
gessen werden, obwohl sie die Unterstützung
Stráská, která je dlouholetou patronkou projek-
ihrer Mitmenschen dringend benötigen“, sagt
tu VODNÍ KAPKY.
die Vizehauptfrau des Südböhmischen Kreises
Ivana Stráská, die langfristige Schirmherrin des
Projektes.
77
Kapitel 7 / kapitola 7
TECHNISCHE
KENNZAHLEN
UND BENCHMARKS
TECHNICKÉ
UKAZATELE
A BENCHMARKY
07
Absatzentwicklung
Vývoj odbytu
Seit 2010/11 ist ein geringer Rückgang bei den fakturierten Men-
Od roku 2010/11 byl zaznamenán mírný úbytek fakturovaných
gen von rund 1 % pro Jahr feststellbar. Die Daten zeigen aller-
množství o ca 1 % ročně, a to i přes minimální nárůst počtu zá-
dings regional deutliche Unterschiede, die von Regionen mit
sobovaných obyvatel. Odbyt pitné a odpadní vody se však regio-
Wachstum, über Regionen mit gleich­bleibendem Absatz, bis zu
nálně silně liší, od regionů zaznamenávajících růst přes stagnující
Regionen mit deutlichen Rückgängen reichen.
regiony až po významné úbytky.
Versorgte Einwohner
Wasser (in Tsd.)
DE
Versorgte Einwohner
Abwasser (in Tsd.)
Fakturierte Wassermenge
(in Mio. m³)
Fakturierte Abwassermenge
(in Mio. m³)
Einw. 1 000 / Obyv. v tis.
Mio. m³
1200
60
800
40
400
20
0
0
07/08
CZ
Počet zásob. obyvatel
- pitná voda (v tis.)
08/09
09/10
10/11
Počet zásob. obyvatel
- odpadní voda (v tis.)
11/12
12/13
Fakturovaná voda pitná
(v mil. m³)
13/14
Fakturovaná voda odpadní
(v mil. m³)
Aufbringungsstruktur Wasser
Zdroje a výroba pitné vody
Die Wasserversorgungsanlagen der Gruppe weisen im Vergleich
Využití kapacity zdrojů a úpraven vody je ve srovnání s běžnými
zum Kon­sens eine geringe und sogar deutlich sinkende Auslas-
hodnotami nízké nebo dokonce klesá a skrývá tedy značné rezer-
tung und damit einen hohen Reservegrad auf. Der Eigenbe­darf
vy. Vlastní spotřeba činí stabilně méně než 3 %. Podíl fakturo-
liegt stabil unter 3 %. Der auf aktu­ell 84 % gestiegene Anteil der
vané vody pitné na celkovém vyrobeném množství, který stoupl
faktu­rierten an der produzierten Wasser­menge ist der Beleg da-
na současných 84 %, je důkazem úspěšnosti a udržitelnosti úsilí
für, dass die Anstrengungen bei der Verlustreduktion erfolgreich
o snižování ztrát vody.
und nachhaltig sind.
DE
Auslastungsgrad Wassergewinnungsanlagen
Anteil Eigenbedarf
Wirkungsgrad Wasserproduktion
%
100
75
50
25
0
08/09
CZ
80
Využití kapacity zdrojů a ÚV
09/10
10/11
11/12
Podíl vlastní spotřeby
12/13
13/14
Účinnost výroby vody
Kapazität und Auslastung Abwasser
Kapacita a vytížení ČOV
Die Kläranlagen der Gruppe weisen im Vergleich zur Kapazität
Čistírny odpadních vod provozované a vlastněné ve skupině vy-
eine geringe Auslastung und damit einen hohen Reservegrad
kazují při srovnání s projektovanou kapacitou nízké vytížení a te-
auf. Der Anteil der fakturierten Abwassermenge liegt im Be-
dy značné rezervy. Podíl fakturované odpadní vody je z důvodu
richtsjahr aufgrund der geringen Niederschläge und des damit
nižších srážkových množství a s nimi spojeného nižšího podílu
verbundenen geringen Fremdwasseranteils deutlich über dem
balastních vod ve sledovaném roce výrazně vyšší než hodnoty
der Vorjahre.
minulých let.
DE
Auslastungsgrad
Abwasserreinigungsanlagen
Anteil nicht fakturiertes
Abwasser (z.B. Regen-, Fremdwasser…)
Anteil fakturiertes
Abwasser
%
100
75
50
25
0
08/09
CZ
09/10
10/11
11/12
12/13
Podíl nefakturované odpadní vody
(např. srážková a balastní voda, …)
Podíl fakturované
odpadní vody
Využití kapacity ČOV
Kunden­‑Absatzstruktur Wasser und Abwasser
13/14
Struktura zákazníků
Im langjährigen Durchschnitt bleibt die Kundenstruktur stabil.
V dlouhodobém průměru zůstává struktura zákazníků stabil-
Der größere Haushaltsanteil von 68% bei der Wasserversorgung
ní. Vyšší podíl domácností v hodnotě 68 % u zásobování pit-
gegenüber 50% bei der Abwasserentsorgung ist auf den höhe-
nou vodou oproti 50 % odvádění odpadních vod je dán vyšším
ren Anschlussgrad bei der Wasserversorgung zurück zu führen.
stupněm napojení obyvatel na vodovody.
DE
Wasser Versorgungsanteil
Sonstige (Gewerbe, Industrie...)
Wasser Versorgungsanteil
Haushalte
Abwasser Versorgungsanteil
Sonstige (Gewerbe, Industrie...)
Abwasser Versorgungsanteil
Haushalte
%
100
75
50
25
0
08/09
CZ
Pitná voda - podíl ostatních
(živnostníci, průmysl,…)
09/10
10/11
Pitná voda - podíl
domácností
11/12
12/13
Odpadní voda - podíl ostatních
(živnostníci, průmysl,…)
13/14
Opdadní voda - podíl
domácností
81
Spezifische Daten Wasser
Měrné údaje - voda pitná
Die fakturierte Menge je Einwohner ist in den letzten Jahren
Fakturované množství vody pitné na jednoho obyvatele pokles-
deutlich auf 44 m³/Einwohner und Jahr gesunken. Die Zunahme
lo v posledních letech na 44 m³/na obyvatele a rok. Nárůst po-
bei den Einwohnern/km im Jahr 2009/10 ist durch die Abgabe
čtu obyvatel na jeden kilometr sítě v roce 2009/10 je způsoben
ei­nes überregionalen Verteilernetzes in Tschechien begründet.
převzetím jedné části nadregionálních distribučních sítí v České
republice.
DE
Fakturiertes Wasser
m³/Einwohner
Fakturiertes Wasser Haushalt
m³/Einwohner
Anschlüsse/km
Einwohner/km
m³ / Einwohner / Obyvatel
Anzahl / Počet / km
150
150
100
100
50
50
0
0
08/09
CZ
Fakturovaná pitná voda
m³ na 1 obyvatele
09/10
10/11
Fakturovaná pitná voda
domácnosti m³ na 1 obyvatele
11/12
12/13
Počet obyvatel na 1 km
vodovodní sítě
13/14
Počet přípojek na 1 km
vodovodní sítě
Spezifische Daten Abwasser
Měrné údaje - voda odpadní
Die fakturierte Menge je Einwohner ist in den letzten Jahren
Fakturované množství vody odpadní na jednoho obyvatele vý-
deutlich auf 63 m³/Einwohner und Jahr gesunken.
razně pokleslo na 63 m³/na obyvatele a rok.
Die im Vergleich zum Wasser hohen Werte bei Einwohner/km
Vysoké hodnoty ukazatele počtu obyvatel na jeden kilometr sí-
bzw. An­schlüsse/km begründen sich aus der Konzentration der
tí, resp. počtu přípojek na jeden kilometr ve srovnání s pitnou
Infrastruktur auf größere Kommunen. Der tendenzielle Rück-
vodou jsou dány koncentrací infrastruktury ve větších aglome-
gang dieser Kennzahl ergibt sich jedoch aus dem Ausbau von
racích. Ovšem vykázaná tendence poklesu těchto ukazatelů je
Kanalnet­zen in ländlichen Gebieten.
důsledkem rozvoje kanalizačních sítí ve venkovských oblastech.
DE
fakturiertes Abwasser
m³/Einwohner
fakturiertes Abwasser Haushalt
m³/Einwohner
Anschlüsse/km
Einwohner/km
m³ / Einwohner / Obyvatel
Anzahl / Počet / km
200
200
150
150
100
100
50
50
0
0
08/09
CZ
82
Fakturovaná odpadní voda
m³ na 1 obyvatele
09/10
10/11
Fakturovaná odpadní voda
domácnosti m³ na 1 obyvatele
11/12
12/13
Počet obyvatel na 1 km
kanalizační sítě
13/14
Počet přípojek na 1 km
kanalizační sítě
Ver- und Entsorgungssicherheit
Spolehlivost dodávky
Die Verfügbarkeit der Wasserversor­
gung in der Gruppe liegt beim
Disponibilita zásobování pitnou vodou činí ve skupině výbornou
hervor­ragenden Wert von konstant über 99,99 % was je versorgtem
hodnotu trvale vyšší než 99,99 %, což odpovídá době výpadku
Einwohner einer Ausfallszeit von 30 Sekunden/Jahr entspricht. Die Zahl
zásobování v délce 30 sekund na obyvatele a rok. Počet poruch
der Netzstörungen in der Wasserversorgung schwankt (überwiegend
vodovodních sítí kolísá (převážně dle charakteru zimy a z důvodu
winter- und frostbedingt) von Jahr zu Jahr zwischen 0,15 bis 0,46 Scha-
mrazů) rok od roku mezi 0,15 až 0,46 případy na jeden kilometr
densfällen je km und Jahr. 2013/14 lag der Wert mit einem Scha­densfall
a rok. V roce 2012/13 se nacházel průměrný výskyt jedné poruchy
auf einer Netzlänge von 4,6 km unter dem langjährigen Mittel. Der
na úseku sítě v délce 4,6 km pod úrovní dlouhodobého průměru.
Ver­gleichswert beim Kanalnetz liegt bei einem Schadensfall auf 8,3 km
Srovnatelná hodnota u kanalizační sítě činí výskyt jedné poruchy
Netz­länge.
na úseku sítě v délce 8,3 km.
DE
Kanal Netzstörungen/km
Wasser Netzstörungen/km
Versorgungssicherheit = Verfügbarkeit in %
pro km / na km
%
1,00
100,000
0,75
99,975
0,50
99,950
0,25
99,925
99,900
0,00
08/09
CZ
09/10
Počet poruch na vodovodní síti na km sítě
10/11
11/12
12/13
Počet poruch na kanalizační síti na km sítě
13/14
Spolehlivost dodávky = disponibilita
Wasser- und Abwasser - Qualität
Kvalita pitné a odpadní vody
Die Anzahl der Wasser- und Abwasser­analysen ist wachstumsbe-
Počet rozborů pitné a odpadní vody se mezi lety 08/09 a 09/10
dingt zwi­
schen 08/09 und 09/10 deutlich gestie­
gen und seither
z důvodu růstu zásobovaných oblastí výrazně zvýšil a je od té
weitgehend stabil.
doby víceméně stabilní.
Sämtliche Wasseranalysen haben dabei Parameter im Rahmen der
Veškeré rozbory pitné vody prokázaly soulad jakosti dodávané
Richt- und Grenzwerte ergeben. In den Fällen, wo ein Richtwert
vody s hygienickými limity. Při překročení limitů byla okamžitě
überschritten wurde, wur­
den umgehend und erfolgreich Maß­
a úspěšně přijímána opatření (většinou proplachy sítě) s cílem
nahmen (meist Leitungsspülungen) gesetzt um die Einhaltung der
dosáhnout dodržení limitů. Potvrdily to také plánované násled-
Richtwer­
te sicher zu stellen. Dies wurde bei den vorgesehenen
né rozbory. Limity odpadních vod dané legislativou a vyhláškami
Nachuntersuchungen auch bestätigt. Die bescheidgemäßen Grenz-
byly dodrženy.
werte wurden bei der Abwasser­reinigung eingehalten.
Wasseranalysen
DE
Einhaltung
der Trinkwasserparameter
Abwasseranalysen
Einhaltung der Ablaufwerte
Anzahl / Počet
%
4000
100,0
3000
97,5
2000
95,0
1000
92,5
0
90,0
08/09
CZ
Rozbory pitné vody
09/10
10/11
Rozbory odpadní vody
11/12
Dodržení parametrů
pitné vody
12/13
13/14
Dodržení hodnot na odtoku
z ČOV
83
Energieeffizienz
Energetická náročnost
Die Eigenerzeugung von elektrischem Strom ist in den letzten
Vlastní výroba elektřiny je v posledních letech stabilní, vlastní vý-
Jahren stabil, jene bei Gas und Wärme hat in den letzten Jahren
roba plynu a tepla se na základě provozní optimalizace v posled-
aufgrund betrieblicher Optimierungsmaßnahmen deutlich zu­
ních letech výrazně zvýšila. Měrná spotřeba elektřiny na m³ pitné
genommen. Der spezifische Stromver­brauch je m³ Trink- und Ab-
a odpadní vody výrazně poklesla z hodnoty 0,63 na 0,58 kWh/m³,
wasser konnte von 0,63 auf 0,58 kWh/m³ deutlich reduziert wer-
i když ve sledovaném roce byl zaznamenán nárůst tohoto měrné-
den, wenngleich im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg dieses spe­
ho ukazatele z důvodu poklesu množství pitné a odpadní vody
zifischen Wertes, aufgrund der sinken­den Mengen (Verluste und
(ztrát a balastních vod).
Fremdwas­ser) zu verzeichnen war.
Tento celkově úspěšný vývoj je výrazem úspěšnosti celé řady jed-
Die insgesamt positive Entwicklung ist der Erfolg von vielen Ein-
notlivých opatření vedoucích k optimalizaci hospodaření s ener-
zelmaßnahmen zur energetischen Optimierung der betriebenen
giemi v provozovaných zařízeních.
Anlagen.
DE
Anteil Stromeigenerzeugung
am Gesamtverbrauch
Anteil Wärmeeigenaufbringung
am Wärmegesamtbedarf
Anteil Gaseigenaufbringung
am Gasgesamtbedarf
Spez. Stromverbrauch kWh/m³
(Wasser und Abwasser - realisiert)
%
kWh/m³
100
0,70
75
0,65
50
0,60
25
0,55
0,50
0
08/09
CZ
Podíl vlastní výroby elektřiny
na celk. spotřebě
09/10
10/11
11/12
Podíl vlastní výroby tepla
na celk. spotřebě
12/13
Podíl vlastní výroby plynu
na celk. spotřebě
13/14
Měrná spotřeba elektřiny kWh/m³
(Realizovaná pitná a odpadní voda)
Benchmarking - Wasseraufbereitungsanlagen
Benchmarking - úpravny vody
Spezifischer Stromverbrauch in kWh/m³
Specifická spotřeba elektrické energie v kWh/m³
Medianwerte für die einzelnen Größenkategorien je Anlagenka-
hodnoty mediánů pro velikostní kategorie úpraven v letech
tegorie in l/s. Je größer die Aufbereitungsanlage ist, desto ener-
2009-2013. Osa x - průměrná výroba vody v l/s. Z grafu je patné,
gieeffizienter kann diese betrieben werden.
že specifická spotřeba el. energie významně klesá s vyšší produkcí
vyrobené vody (velikostí úpravny).
DE
2009
2010
2011
2012
2013
kWh/m3
3
2
1
0
< 0,2
CZ
84
2009
0,2 - 1
1-5
2010
5 - 10
2011
10 - 50
2012
50 - 100
l/s
2013
Spezifischer Stromverbrauch in kWh per m³
Specifická spotřeba elektrické energie
bezogen auf die jährliche Trinkwasserproduktion in m³/Jahr. Ach-
na výrobu 1 m³ pitné vody. Na ose x je výroba vody v m³/rok.
se x: Trinkwasserproduktion in m³/Jahr. Von den insgesamt ge-
Z celkového počtu 98 ÚV zahrnutých do benchmarkingu se
benchmarkten 98 Wasseraufbereitungsanlagen sind 10 über der
nachází 10 ÚV nad limitem 90. percentilu, a proto budou dále
90 Perzentile des spezifischen Stromverbrauchs, werden also im
sledovány.
Detail überprüft.
DE
spezifischer Stromverbrauch
90 Perzentile
Median
kWh/m3
8
6
4
2
0
100
CZ
1000
10 000
100 000
spotřeba elektrické energie
medián
1000 000
10 000 000
90. percentil
Prozesswasserverbrauch in % des erzeugten Wassers
Spotřeba technologické vody.
bezogen auf die Jahresproduktion der Anlage in m³. 9 der 91
Na ose x je výroba vody m³/rok. Technologická voda se spotřebo-
gebenchmarkten Anlagen liegen über der 90% Perzentile und
vává na 91 ÚV. Z toho 9 úpraven je nad limitem 90. percentilu,
werden im Detail geprüft.
a proto budou dále sledovány.
DE
Prozesswasser
90 Perzentile
Median
%
40
30
20
10
0
100
CZ
1000
10 000
100 000
technologická voda
medián
1000 000
10 000 000
90. percentil
Anteil der Kosten für die Trinkwasserproduktion bei Wasser-
Podíl nákladů na výrobu pitné vody u úpraven vody s výrobou
aufbereitungsanlagen, die mehr als 200.000 m³/a Trinkwasser
nad 200 tis. m³/rok.
produzieren.
DE
Labor
rozbory
Chemikalien
Material
Personal
15 %
5%
Reparaturen
chemikálie
materiál
3%
2%
18 %
Infrastrukturmieten
Rohwasserbezug
personální náklady
režie
Regien
Elektrizität
opravy
11 %
4%
21 %
el. energie
21 %
nájem
nákup surové vody
CZ
85
Benchmarking Abwasserreinigungsanlagen
Benchmarking čistírny odpadních vod
Spezifischer Stromverbrauch in kWh/m³ je kWh/EW für WWTP
Specifická spotřeba elektrické energie v kWh/m³ a kWh/ekviv. oby-
< 500 EW ohne und mit Pumpstrom.
vatele pro ČOV < 500 ekvivalentních obyvatel bez a s čerpáním.
DE
ARA < 500 EW ohne Pumpwerk
90 Perzentile
Median
kWh/m³
4
2
0
100
200
300
400
500
CZ
ČOV kat. < 500 EO bez čerpání
medián
90. percentil
DE
ARA < 500 EW mit Pumpwerk
Median
90 Perzentile
kWh/EW
kWh/m³
8
6
4
2
0
200
CZ
400
600
ČOV kat. < 500 EO s čerpací stanicí
800
medián
kWh/EW
90. percentil
Spezifischer Stromverbrauch in kWh/m³ je kWh/EW für WWTP
Specifická spotřeba elektrické energie v kWh/m³ a kWh/ekviv.
500 - 2000 EW ohne und mit Pumpstrom.
obyvatele pro ČOV 500 - 2000 ekvivalentních obyvatel, bez
a s čerpáním.
DE
ARA 500 - 2000 EW ohne Pumpwerk
90 Perzentile
Median
kWh/m³
2
1
0
60
90
120
kWh/EW
CZ
ČOV kat. 500 - 2000 EO bez čerpání
medián
90. percentil
DE
ARA 500 - 2000 EW mit Pumpwerk
Median
90 Perzentile
kWh/m³
3
2
1
0
50
CZ
86
100
ČOV kat. 500 - 2000 EO s čerpací stanicí
150
250
200
medián
90. percentil
kWh/EW
Spezifischer Stromverbrauch in kWh/m³ je kWh/EW für WWTP
Specifická spotřeba elektrické energie v kWh/m³ a kWh/ekviv.
2001 - 10000 EW ohne und mit Pumpstrom.
obyvatele pro ČOV 2 001 - 10000 ekvivalentních obyvatel, bez
a s čerpáním.
DE
ARA 2001 - 10000 EW ohne Pumpwerk
90 Perzentile
Median
kWh/m³
3
2
1
0
60
40
kWh/EW
80
CZ
ČOV kat. 2001 - 10000 EO bez čerpání
medián
90. percentil
DE
ARA 2001 - 10000 500 EW mit Pumpwerk
Median
90 Perzentile
kWh/m³
2
1
0
CZ
60
40
20
ČOV kat. 2001 - 10000 EO s čerpací stanicí
100
80
medián
kWh/EW
90. percentil
Spezifischer Stromverbrauch in kWh/m³ je kWh/EW für WWTP
Specifická spotřeba elektrické energie v kWh/m³ a kWh/ekviv.
10000 - 100000 EW ohne und mit Pumpstrom.
obyvatele pro ČOV 10000 - 100000 ekvivalentních obyvatel, bez
a s čerpáním.
DE
AEA 10001-100000 EW ohne Pumpwerk
90 Perzentile
Median
kWh/m³
2
1
0
30
20
50
40
60
CZ
ČOV kat. 10001 - 100000 EO bez čerpání
medián
90. percentil
DE
ARA 10001 - 100000 500 EW mit Pumpwerk
Median
90 Perzentile
kWh/EW
kWh/m³
2
1
0
20
CZ
40
30
ČOV kat. 10001 - 100000 EO s čerpací stanicí
medián
50
kWh/EW
90. percentil
87
Von den insgesamt 288 gebenchmarkten Kläranlagen sind 24 über
Z celkového počtu 288 ČOV zahrnutých do benchmarkingu se
der 90 Perzentile der kWh/m³ und 24 über der 90 Perzentile der
nachází 24 ČOV nad limitem 90. percentilu u specifické spotřeby
kWh/EW, werden also weiter beobachtet. Davon werden jene 11
elektřiny v kWh/m³ a 24 ČOV nad limitem 90. percentilu u speci-
Kläranlagen, die über beiden 90 Perzentilen liegen, vordringlich
fické spotřeby elektřiny v kWh/EO a proto budou dále sledová-
behandelt.
ny. Přednostně bude prověřeno 11 ČOV, které leží nad limitem
90. percentilu v obou ukazatelích.
Im Rahmen des WWTP­‑Benchmarkings werden bei Kläranlagen
größer 5000 EW neben technischen auch kaufmännische Kenn-
V rámci benchmarkingu ČOV je sledován i vzájemný vztah tech-
zahlen verfolgt. Die Kostenverteilung ist im Jahresgang zeitlich
nických a ekonomických ukazatelů. Zajímavá je distribuce prů-
weitgehend stabil.
měrných provozních nákladů v jednotlivých kalkulačních položkách u všech sledovaných ČOV s velikostí nad 5 000 ekvivalentních obyvatel. V posledních letech meziročně nedochází k podstatným změnám.
Durchschnittliche Anteile der Betriebskosten der ARA (> 5000 EW):
Průměrné podíly provozních nákladů na ČOV (> 5000 EO):
DE
3,6 %
Chemikalien
Material
Elektrizität
Erdgas
Personalkosten
Reparaturen
Miete
Gebühren für Abwassereinl.
2,6 %
0%
Sonstige externe Kosten
Klärschlamm
1,1 %
Labordienstleistungen
Sonstige interne Kosten
Finanzkosten
1,9 %
chemikálie
8%
11,2 %
6,9 %
materiál
0,8 %
el. energie
4,7 %
2,1 %
1,1 %
zemní plyn
14,8 %
personální náklady
opravy
Betriebsregien
5,4 %
35,9 %
Verwaltungsregien
nájemné
popl. za vypouštění OV
ostatní externí náklady
kaly
lab. práce
ostatní interní náklady
finanční náklady
výrobní režie
správní režie
CZ
Benchmarking Wasserverluste
Benchmarking ztrát vody
Zur Beurteilung der Qualität des Leitungsnetzes dient die in-
Pro posuzování kvality vodovodní sítě slouží známý mezinárod-
ternational gängige Kennzahl Unit Water Leakage in (m³/km,a)
ní ukazatel Jednotkový únik vody - Unit Water Leakage/UWL
(UWL), die in der ENERGIE AG BOHEMIA-Gruppe seit 2007 zum
(m³/km*rok), který skupina ENERGIE AG BOHEMIA používá od
Einsatz kommt.
roku 2007.
Wie wichtig lange Zeitreihen sind, zeigt das Beispiel von fünf
Důležitost delších časových řad ukazuje příklad pěti sledovaných
Versorgungsgebieten von AQUA SERVIS Rychnov nad Kněžnou.
oblastí společnosti AQUA SERVIS Rychnov nad Kněžnou. Barevné
Die Farben entsprechen dem Ampelprinzip (Grün = GUT, Gelb =
hodnoty čísel jsou založeny na tzv. semaforovém principu: zelená
ZUFRIEDENSTELLEND aber zu beobachten, ROT = MANGELHAFT).
= síť je v Dobrém stavu, žlutá = síť je ve Vyhovujícím stavu, nicmé-
Durch die laufende Beobachtung, eine konsequente Leckortung
ně již je nutno ji sledovat, a červená = síť je v Nevyhovujícím stavu
und Investitionen ins Leitungsnetz ist es gelungen alle Netze in
a je nutné k ní v maximální míře směřovat činnosti, které slouží
den optimalen bzw. minimalen Verlustbereich zu entwickeln.
pro vyhledávání a odstranění poruch, a dále usilovat o investice
vlastníka do této sítě.
Entwicklung der Unit Water Leakage (m³/km,a):
DE
Stadt
Rychnov nad Kněžnou
Dobruška
CZ
88
Einwohner
Vývoj jednotkového úniku vody (m³/km*rok):
2007
2008
2009
2010
2011
10 381
7 323
7 796
1 820
10 390
9 677
8 036
7 301
1 423
1 789
981
796
2012
2013
2014
5 727
4 678
2 345
1 106
1 980
1 162
Kostelec nad Orlicí
5 841
3 954
2 600
4 143
1 591
2 873
2 742
1 889
1 575
Týniště nad Orlicí
6 542
2 048
990
1 575
1 032
1 373
1 363
437
398
Císařská studánka (Solnice)
5 612
454
1 496
2 658
1 791
908
542
472
425
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Město
obyvatel
Die Gesamtschau der betriebenen Netze mit mehr als 5.000 Ein-
Celkový přehled provozovaných sítí v místech s více než 5 tisíci
wohnern (exkl. Regionale bzw. überregionale Transportleitun-
obyvateli (do sledování nejsou zahrnuty regionální a nadregio-
gen) zeigt die positive Gesamtentwicklung der Wasserverluste
nální sítě pro přepravu vody) ukazuje pozitivní vývoj ztrát vody
und damit der Netzqualität: Die Erfolge der Investitionen der
v síti a tím kvality sítě: Úspěchy investic skupiny do měřící a řídící
Gruppe in die Messtechnik, die Fernübertragung und -überwa-
techniky, dálkových přenosů a monitoringu sítě, rozdělení sítě do
chung, in die Auftrennung von Druck- und Messzonen, die Aus-
tlakových a měrných okrsků, školení provozních zaměstnanců,
und Weiterbildung des Betriebspersonals, alles mit dem Ziel die
vše s cílem snížit ztráty vody, se názorně a působivě odráží ve
Verluste zu senken, zeigen sich anschaulich und beeindruckend
vyhodnocení 41 oblastí zásobování. Odstupňování kvality sítě na
in der Auswertung von 41 Versorgungsgebieten. Die Einstufung
základě ukazatele jednotkového úniku vody odpovídá oficiální
der Netzqualität auf Basis der UWL erfolgt gemäß der offiziellen
české klasifikaci.
tschechischen Klassifizierung.
Einstufung der Netzqualität:
DE
CZ
Städte und Gemeinden
Zařazení kvality sítí:
Gut
Zufriedenstellend
Mangelhaft
unter 20 000 Einwohner
méně než 20 000 obyvatel
< 3 200 m³/km.Jahr/rok
> 3 200 und/a < 4 000 m³/km.Jahr/rok
> 4 000 m³/km.Jahr/rok
über 20 000 Einwohner
více než 20 000 obyvatel
> 3 200 m³/km.Jahr/rok
> 3 200 und/a < 6 000 m³/km.Jahr/rok
> 6 000 m³/km.Jahr/rok
Dobrý
Vyhovující
Nevyhovující
Města a obce
Auf den ersten Blick ist ersichtlich, dass das Jahr 2014 einen merk-
Na první pohled je zřejmé, že rok 2014 znamenal znatelný a po-
baren und positiven Schritt vorwärts bedeutet. Im Vergleich von
zitivní posun směrem vpřed. Pokud porovnáme hodnocení vodo-
2007 zu 2014 wurden die MANGELHAFTEN Netze um 8 auf nur
vodních sítí roku 2007 s rokem 2014, pak se počet Nevyhovujících
mehr 1 Netz reduziert. Auch die ZUFRIEDENSTELLENDEN Netze
sítí se ve výše uvedeném období snížil o 8 na pouze jednu zbý-
sind um 2 weniger geworden, wobei im Gegenzug die als GUT
vající síť. Rovněž počet Vyhovujících sítí se snížil o 2 vodovodní
eingestuften Netze um 37 % auf nunmehr 37 Netze angestie-
sítě, přičemž v důsledku toho počet Dobrých sítí narostl o 37 %
gen sind. Diese positive Entwicklung zeigt sich auch bei der
na 37 sítí. Tento pozitivní vývoj je také dobře doložen při porov-
Wasserverlustmenge die alleine im Vergleich zum Vorjahr um
nání objemů ztrát vody let 2013 a 2014, kdy se množství nefak-
750.000 m³ gesunken ist, was dem Verbrauch einer Stadt mit
turované vody snížilo o 750 tis. m³/rok, což odpovídá města s ca
rund 15.000 Einwohnern entspricht!
15 000 obyvateli!
Anzahl der Städte und Gemeinden in der Wassergruppe nach Einstu-
Počty sledovaných oblastí, zařazených podle kvalitativních skupin:
fung der Netzqualität:
DE
CZ
Jahr
Gut
Zufriedenstellend
Mangelhaft
2007
27
5
9
2008
30
3
8
2009
29
6
6
2010
29
7
5
2011
34
3
4
2012
36
2
3
2013
34
4
3
2014
37
3
1
Rok
Dobrý
Vyhovující
Nevyhovující
89
Entwicklung Personalstand (FTE)
Stav zaměstnanců (FTE)
DE
Personalstand (Stand zum 30. 09., in FTE)
2000
1600
1200
800
400
0
07/08
08/09
CZ
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
Počet zaměstnanců (stav k 30. 09., FTE)
Altersstruktur und Ausbildungsstruktur im GJ 2013/14
Struktura zaměstnanců podle věku a vzdělání
v hospodářském roce 2013/14
DE
≤ 30 Jahre
≤ 30 let
18 %
29 %
31-40 Jahre
31-40 let
7%
41-50 Jahre
51-60 Jahre
41-50 let
14 %
≥ 60 Jahre
51-60 let
32 %
≥ 60 let
CZ
DE
49 %
Elementarschule
Berufsausbildung
7%
Vyučeni v oboru
Mittelschulabschluss
10 %
SŠ
Hochschulabschluss
CZ
90
ZŠ
34 %
VŠ
Krankenstände und Unfälle
Nemocnost a úrazovost
Die Krankenstandstage je FTE sind in den letzten Jahren kon-
Počet dní nemocenské vztažený na jednoho FTE během po-
tinuierlich gesunken und haben sich 2011/12 auf niedrigem
sledních let trvale klesal a v roce 2011/12 se stabilizoval na
Niveau unter 10 Tage je FTE stabilisiert. Die Unfallhäufigkeit
nízké hodnotě méně než 10 dnů na jednoho FTE. Úrazovost
(alle Unfälle unabhängig von deren Schwere) ist mit 2,11 Un­
(zahrnuty jsou všechny druhy úrazů bez ohledu na závažnost
fäl­l en je 100 FTE etwas über dem Vorjahres- aber innerhalb des
úrazu) byla s hodnotou 2,11 úrazu na 100 FTE poněkud vyš-
langjährigen Durchschnitts. ISO Zer­tifizierungen (18001) und
ší než v roce předcházejícím, ale stále ležela v dlouhodobém
laufende Schulungen und Unterweisungen tragen dazu bei,
průměru. Certifikace ISO (18001) a průběžná školení a zkoušky
die Unfall­häufigkeit auf niedrigem Niveau zu halten.
mají za cíl, udržet tuto hodnotu co nejnižší.
DE
durchschnittliche Krankenstandstage pro FTE
Unfallhäufigkeit pro 100 FTE
Tage / Dny
pro 100 FTE / na 100 FTE
20
4
15
3
10
2
5
1
0
0
08/09
CZ
09/10
10/11
11/12
Průměrná nemocnost na FTE
12/13
13/14
Úrazovost na 100 FTE
Fuhrpark
Vozový park
Durch die Modernisierung des Fuhrparks, kommt es insbeson-
Počet vozidel, zvláště pak provozních vozidel, se z důvodu mo-
dere bei den Betriebsfahrzeugen zu eine leichten Zunahme.
dernizace lehce zvýšil. Ukazatele Počet vozidel na jednoho FTE
Die Kennzahl KFZ/FTE liegt jedoch langjährig stabil bei rund 0,45.
však má dlouhodobě stabilní hodnotu okolo 0,45.
Spezialfahrzeuge
(S)
DE
Anhänger
(O)
LKW spezial
(N3)
LKW
(N2)
LKW klein
(N1)
PKW
(M)
Anzahl / Počet
Fahrzeuge je FTE
(M, N1, N2, N3)
Fahrzeuge je FTE / Vozidel na FTE
1000
1,0
750
500
0,5
250
0
0,0
08/09
CZ
Speciální vozidla
(S)
09/10
Přívěsy
(O)
10/11
Spec. nákladní
vozidla (N3)
11/12
Nákladní
vozidla (N2)
Malá nákladní
vozidla (N1)
12/13
Osobní vozidla
(M)
13/14
Počet vozidel/FTE
(M, N1, N2, N3)
91
Kommunikation
Komunikace
Die Zahl der negativen Medienberichte über die Wasser-
Počet negativních zpráv v médiích o skupině Energie AG Was-
gruppe und deren Unternehmen ist weiterhin äußerst ge-
ser a jejich jednotlivých společnostech je i nadále velmi nízký
ring. Erfreulicher Weise wurde im Berichtsjahr kein einziger
- s potěšením lze konstatovat, že v minulém roce se v médiích
negativer Bericht in den Medien verzeichnet. Der Anteil der
neobjevila žádná negativní zpráva. Podíl pozitivních zpráv činí
positiven Berichte liegt bei nahezu 60%. Dies ist ein positiver
téměř 60 %. Tento výsledek je pozitivním potvrzením práce
Beleg für die Leistungen der Gruppe und die positive mediale
skupiny i jednotlivých společností a dokladem jejich pozitivní-
Wahrnehmung.
ho vnímání stran médií.
DE
Neutrale Medienberichte
Positive Medienberichte
Negative Medienberichte
%
100
75
50
25
0
08/09
CZ
92
Pozitivní zprávy
09/10
10/11
Neutrální zprávy
11/12
12/13
13/14
Negativní zprávy
Energie AG Oberösterreich Wasser GmbH
Böhmerwaldstraße 3 · A-4021 Linz
Tel.: +43 732 9000 3617
Fax: +43 732 9000 53617
E-mail: [email protected]
www.energieag-wasser.at

Podobné dokumenty

water pages 2011/2012

water pages 2011/2012 Die Energie AG feiert 2012 ihr 120-jähriges Bestehen und ist sich aus der Unternehmensgeschichte der Verantwortung gegenüber den Ländern in denen sie tätig ist und deren Menschen bewusst. Mit dem e...

Více

Technikreport 2013/14

Technikreport 2013/14 befreien. Es wieder zu reinigen. Ein Gedanke geht mir dabei immer wieder durch den Kopf (in der Vergangenheit ist dieser Satz zum

Více