?eďfi#trffi

Komentáře

Transkript

?eďfi#trffi
?eďfi#trf
ffi,.^
/ / /
osLÁVÁNy
vÁNocE eoog
Obsoh
* MÁ,tno
, TÁTo, PoJĎ sI HRÁT...
* DoPRÁvruÍ
HŘršrĚ
* Hp,ÁtKys HÉtlou
* z PoHÁury
oo poHÁory
* zpp,Ávrčry
z nš HnvÍŘsrÁ
* zpp,Ávrčry
z nš PADocHoV
* KULtUnruÍ
orÉNKo: šrolrčrovÁ
HrrpnpÁon
ToP10vÁruočNÍcH
uÁnrů
penurčry
ot Ázrcv
...
NerčnsrĚ.lšÍ
to zuewcuwcuovt{ýcH
PRAVIDEL
vĚcr,rzenÉ
vÁsnnučÍ
reN,vtÁ,un
INFoRMAčNÍ
orÉNro
pÉgus
ot't,nuovÁNKy,
*zÁvĚn
r znmyšlexÍ
POCHVALA
Ve čtvrtek24.9.?0o9se uskutečniI
v moteřskéško|e
Den otevřených dveří,
který jsme nozvq|i
Mómo, tóto, pojd' si hrót, Pojd' si droko udělot!
Toto odpo|edne
proběhlove ve|mipěkné,
pohodové
otmosfáře, kŤeróse odróŽe|o
ve spokojených
o usměvových
tvóří dětí,rodičů
i procovnicmoteřskéško|y.
Rodičei děti překvopí|i
svojífonŤozíí
o kreoŤivitou
při výrobědróčků
z
Cílemtohotoodpo|edne
,,čehoko|iv...
bylo,obyse rodičeb|íŽe
seznómi|í
s prostředím
q h|qvně,
Mš, předo|isi informocespí.učite|komi
obysi zo
vzójemné
spo|upróce
se svýmidětmi zo'seponějokété doběí oni ,,pohró|i'..
Jde
nóm především
o vytvořeníkomuníty
moteřskéško|y,
ve kterése všichni
cítí
dobře,pomóhojí
si o respektují
se.
TouŤocesŤouděkujemevšemrodíčům,
kŤeříse prvníokce moŤeřské
ško|y
zúčqstnili,
chvólímejz za nódherné
ýrobky o tášímese nq dolšípříjemně
sŤróvenóodpolednev nďí barevné
ško|ičce.
VošeděŤio ko|ektivMš Duhooslovony
Seznómenís doprovním
hřištěm
V úterý?9,9,2oo9děti z Mš Sportovní
doprovní
hřišŤěpří
u|ícenovštívíly
zš. No děti ze Žtutaa Ze|enétřídy čeko|ypřiprovené barevné,,motorky..
(dětskóodróžed|o),
oby si vyzkouše|y
svéřidičské
schopnosti.
Při příchodu
nós přivíto|zóstupce ředitele školy
provid|opro jízduno
Mgr. Petr Horók, který dětemvysvětlilzók|odní
doprovním
hřiští.Děti se svéhoúkoluzhostílys ve|kouzodpovědností
o
jezdilyjoko o zóvod,ZbývaJící
e|ónem.No svýchmotorkóchi koloběžkóch
(oronžovó,červenáo děti z Mš Hovířskó) toto
třídy nqší
duhováškolíčky
hříštěnovšŤívi|y
o Ťýdenpozdějí.
Všemse nóm zde moclíbi|oq uŽ se těšímeno dolšínóvštěvu,
kteró nós
čekó,o no kterédětt budoujezdiŤjiž pod|eploŤných
doprovních
znqček'
p. uč.HorókovóPovlq
.š'--.*Č
-t
--G
/uet*4
I
I
I
\
I
I
)
I
Žpza,va,zz|
Hrótky s h|ínou
je MysLET NA ry
Jednouz hlovních
kompetencí,
kterouby símě|yděti osvojiŤ,
DR'UHÉ,
uĚur R,ADosT
LIDEMVEsVÉMoKoLÍl
seVónoceo děti zočolypřemýšlet,
B|íží
co by moh|yvytvořit prosvénejbližší,
oby iony potěšilydrobnosfípodvónočním
sŤromečkem.
objevily se nópodytypu..'nomo|ujeme
obrózek,nov|ékneme
korólkyz čehoko|iv,
s|epíme
něcoz popíruotd. Nokonecjsme se domluvt|l,Že
si děti ve spo|upróci
se
7ók|adníumě|eckou
ško|ou
vyrobív jejich keramtcké
dí|něpřekvopenízh|íny,
PoníučitelkyzeZUš nómvyšlyvstříco věnovolyse nómplnýchšestdnů,neŽsi
všechny
děti,,uplócoly.'
dóreček.
By|to krósnýpoh|ed!
Děti procovo|y
s ve|kýmodhod|óním
r pro poní
o nosozením.
učitelkyto byl zóŽiteko příjemnýzpůsobre|axo,ce
při ,,hrótkóch..sh|ínou.
Nebuduprozrazovqtco jsme vyrobí|i.
To se dozvíteo Vónocích.
Myslímsi, Že většinu
z náspotěší
nejvícepřekvopení,
kteréjedorovónoze srdce
o vyŤvořeno
vlosŤním
úsi|ím
o s |óskou,
ne koupeno
v hypermorkeŤu!
Učíme
děti DÁVAT,NE .rEn pŘr.rÍr,nnlÍe přece nódherné
někohoobdorovot,
o
nemusíŤo
být vŽdyhmotnýdor!
VďulínovóHono
Z pohódkydo pohódky
Zijemev 2I. sto|etív době počítočů
děŤijsou
o špičkovétechniky,
přesycené
různými
hromino počítoči,
sledovóním
mnohoprogromů
v te|evizi.V noší
děti vtóhnoutdo světo fantqzie,pohódek,
Mš se snožíme
pohódkových
příběhů,
kde dobrovítězínodzlem.DěŤemčtemepohódky,
kŤerédromotizujeme,dóle pohódkyztvórňujemerůznými
výtvornými
techníkomi
o dokoncesk|ódómez puzz|ípohódkové
příběhy.A nejento| Do
Mš si zvemekoždýměsícrťtzné
1.říjnonós novštíviI
divqde|ní
spo|ečnosti.
vynikojící
herecponševčík
z Brnq,kterýsehról pohódku,,o červené
7. |ísŤopodu
Kqrku|ce...
děti zh|éd|y
pro Ťři prosótko..,
dó|e30'
,,Pohódku
listopodunómdivodloPorovónekz Brnosehró|opohódkovýpříběh
Jednouzo rok vyjedenes dětmido Brnqdo divod|qRodost,
,,Vónočníček...
|etos18.listopodujsme přije|ino předsŤovení
F|íček.'.
Děti se tqk
,,Míček
seznomují
s novýmku|turním
prosŤředím,
učíse,jok se mojíchovot
v divod|eo v outobuse'Pohódkynómpomóhojí
při noší
výchovně-vzdě|óvací
próci,děti se tok učímeziseboukomunikovot,
dom|uvíŤ
se, procvičují
si
Ťoképomět,ové
o vyjodřovocíschopnosti,rozvíjejÍ
s|ovnízósobu.Snožme
se proto dětem pohódkynejenomčíst,o|etokévypróvěŤpod|esvé
fantazie,děti jsou vděčné
zo koždouchvilku,kŤeroujímvěnujeme,jednou
se nómto určitě vrótí.
EvaKolóčkovó
'pqs
p,
."šsx
\
!
Zpróvičkyz Mš Hovířskó- třído Fio|ovó
Ve|kóudó|ostnós čekolohnedno zočótkunováhoško|ního
roku.JďŤě neŽse
otevře|ydveře pro 28 ško|óč
jsme 50. výročízahójeníprovozuno nqší
ků,os|oviIi
ško|ce.
chtěli jsme ŤenŤo
významný
den os|ovít
se všemí,
kteříse jokýmkoIi
podíle|í
způsobem
no'.životě',
tohoŤozqřízení.Pozvóní
příjo|yponíučite|ky,
kŤeré
zde začína|y pí.Voverkovó,
pí.Pospíši|ovó,
pí.Krotochví|ovó,
storo|oo ýdej stovy
pro děŤíq tokévýznamní
sponzořio zóstupci zřizovgte|e.
přítomné
Všechny
přivíto|o
pí.Bc. HonqVošu|ínovó
součosnó
ředitelkovšechMš
v os|ovonech.
PrůběhtohotoobdobízochycenonofoŤogrof
ííchpřipomně|o
všem
dóvnéčosyo možnost
srovnóníse součosností.
prohlídku
ce|á
Nikdo neodmítI
budovy,kŤeró,
se v loňskámškol.roce rozrosŤ|o
o |ožnici
v 1.poschodí.
jsme sízovzpomínoli
Spo|ečně
jsme i součqsné
no dóvnéčosy,o|eprobro|i
prob|ámy,
kterénós trópí.
odpoIednepoŤřiloširokáveřejnosŤi,
pro kŤeroujsme.'otevře|idveře..noší
Mš.
Zópisy v kronícesvědčío úspěšné
a zdařenéakci.
No '' Dýňováodpo|edne,,uŽ
druhýrok,
shónímomkydýněo překoŤ.
Z této ku|otošišoŤé
nódhery
novíkomoródínómpřiby|i.
jsme svítící
vyrobi|Í
příšery.
Spo|usi krósně hrojeme
ozdobínómško|ku
i zohrodu
noým věcemse učíme.
kdo kdy vidě|tokovouporódu.
Mómo,tóto pojd'si hrót
VónocejsouŤody,co
by dup,
do ško|kyse přijd' podívotčerŤu nós ztroti|jedench|up.
- velkou|egracijsme zaŽi|i,
odchóze| od nós zosmušen
kdyŽs rodičivestibu|jsme zdobiIi. nebot's pyt|emprózdnýmmuse|ven.
Mochomůrky
o ostotníhouby
By|ijsme hodníto je josnó zpráva
se šneky,ježkyo motýly
dórečků
ve|kózóp|ovo.
nóm podzimní
obroz zdobí,
Stejnourodost přejemvšem
Pohódkyv sodě jsou vždyckyskvě|é, nejendětemi dospě|ejm.
dóvojínóm dobrounó|qdu'
odvóŽímese poksmě|e
nokres|ittu poródu.
Prózdninyutek|yjoko vodo
neníto všqkžódnóškodo.
jsme se uŽtěšiIi
Do ško|ky
BuchtoHRK,HRK/odmo|ápíučite|ky
Novotná/
1 hrnekcukr krysŤol
1 o půlhrnkupolohrubé
mouky
próšekdo pečivo
t hrnekoleje
1 hrnekm|ékq
všesmíchoto dót péct
.
Do dózy s víkemdóme:
1 smeŤqnu
noš|ehóní
1 ztužovqč
1 vqniIkový
cukr
1 pudingzo studeno
2 mo|ékompotovoné
mondrinkyi se št'óvou
q dómeno vychlozenoubuchŤu.
Zgdě|ómevíkemo všepořódně proŤřepeme
A VýBoRruÉtttttIttttt
JEDNoDUCHÉ
Kurz p|eteníz popíru
V měsící
|ednuchystóme..KURZ
PLETENÍZ PAPÍRU...
ze Sodu
Nďím komorádům
jsmeup|eŤ|y
(pí.Horkóo pí.Jonderkovó)
odvenŤní
věncenodveře- od proutíse
dótěŽkorozpoznoŤ.
Podívejte
se a přijd'tase něconováhonoučit.
bude
Kurzovné
stonoveno
podlezójmu.
ryffi
rc<
nťNEB
#é
ffi
ZpróvičkY= ttš poaochov- třído Růžovó
-
Začótek|etošního
ško|ního
rokuse no nqší
moteřskéško|ev důs|edku
qžno 19.10., o|eodopŤc'ce
rekonsŤrukce
ce|ébudovyposunu|
dětíproběhlove|mi
dobře o rychle i přes ve|kýpočetnovýchmo|ýchděrÍ.Abychomjim vstup
usnodniIi
azpříjemnilí,
tok jsme rodičům
iodpo|edních
v dopoledních
umožniIi
hodinóchsi spo|ečně
pohrót,seznómítse s Mš v rómcíakce,,Mómo,tóŤo,pojd'
si se mnouhrót.,.
Společněs ostoŤními
třídomijsme novštíviIi
pohódkovópředstovení
v Mš
Sportovní
, a|e tqkév divod|eRodostv Brně.
Nejvíceje o|ezoujolopróces keromickou
h|ínou
v ZUš oslovony,kde si
děŤivyróbě|ynejenvónoční
zvonečky
no sŤromeček,
které
a|etokédo|šíýrobky,
si chtě|yzhoŤoviŤ/
sněhu|ók,
sIuníčko,
broučci.''l
Nq Miku|óše
bylopro děti přichystonónodí|kq
spo|ečně
s nóvštěvou
Míku|óše,
čertgoAndě|o,spojenos vysŤoup
enímdětío dílnourodíčů
s dětmi,kdy
si spo|ečně
vyróbě|iz vizovického
Ťěstoozdobynqško|ní
sŤromeček,
o|etoká
domů.
-
Vónoce dětl proží|y
v krásně vyzdobené
o uprovenéško|ce,
na kŤeré
se nemo|ou
míroupodí|e|y
spo|us rodíči.
Děfi by|yve|mipřakvopené,Ževónocejsou
dřívenež
domo.
Pro zoměsŤnonce
bylokrósnévíděŤ
rozzářznétvóřeo očidětí.
Vořejkovórvono
Akce, které plónujeme:
-
nóvštěvomístníknihovny
zimníEKo vychózko
kornevo|oýrej s posovóním
předškolóků
ve|ikonoční
ko|edo
den otevřenýchdveříse zópisem
den s momínkou
ý|et v|okem
cesto zo pok|odem
s opékóním
buřtů
roz|oučení
seško|óky
Křívónkovórvono
Zimni bóseň
štěargaen
Dnesje venkusomýsníh,
AŽ zazvonízvoneček
pojedemenosoních.
rozsvÍŤí
se stromeček
Postovíme
sněhulóko,
Dórky |ežídokolo
vysokého,
to nós lókó.
Mominkonós zovoló:
Sněhulókse musísrnót,
,,Pojd'teděti, honemsem,
nikdose ho nesmí
bót.
Dneskqmómeštaary den !..
KULTURNI orÉNro:
šroučrovÁutwnnÁon
Áneb nejoblíbenější
písněsezóny
1. Psoní
sluníčku
?. Podzim
....Mrímo,
tóto, přidejsa k nóm...
PSANíslut'tíČxu
PODZIM
1. Sta- lo se
to
IU h l e V n e . d ě - l i
F
při
o-bé.dě.
o
k d y Ž 1 s m e s e . d é . | t V h n é . d é ns]a - k U s k | o U . z n u tl i . š e z n r r a . k Ú -
1 . P í . š e mp s a . n í
s | u - n Í .č k u
ne. od.chá-zei.
r(t
ne.chod' jeŠ.|ě'
zůs.taň as.poň c h v i - | i . č k u .
E'
FB
na
c
o. kno nám
F
leh-ce za - t'u . kal
Ó
o. de .jdeš.
Í-
vše-chno Us. ne.
2 . J á s e p r o s í mP o D Z | M j m e n u j u ,
s podzimnímimraky ceslu.ju.
Tuky - t'uky' vidímtu dva kluky'
j e s t l i p a ks i s e m n o u c h t ě j íh r á t ?
3 ' K d e z a s t a v í m- t r o c h uč a r u j u .
t r o c h uk o u z l í mt,r o c h um a l u j u .
M á n t t u p r on ě p a p í r o v é
koně,
d r a k yt a k y ,t y j á d ě l á m r á d .
p ř i . 1 d o ud e š. t ě
t-
vše.chno bu . de
^Ž o .
de. jdeš
c
soát
2 . M r k n e mo b č a sn a n e b e .
b í | o- Š e d éš, e d o- b Í | é
a p o č k á m en a t e b e ,
n i c b e z t e b e n e n íŽ i v é .
M y t i n i k a m n e u t e č e mn, e m u s Í š
se bát.
ANKETA
ToP 10 vónočních
dórečků
1. Ponenko(všeho
druhu)
2. Auto (nejvíce,,in..
jsou outqnók|odní
o tončící)
3. Koník(ponny,houpocí,
Žtvý)
4, ÁuŤodróho
5. Kočórek
6. Ko|oběžko
(dětskýnoŤebook)
7. Počítoč
8. Vlóčkodróho
s v|óčky
9. Mobí|
10.ZvířáŤko
(pIostovó,
p|yšovó,
cirkusovó)
Dětíčky
všoktoká Ťouží
nopř.po:....červených
dórečcích'
míkrofonech,
zómcíchs díqmonŤy,
roboŤech
bo dokoncei po chlupatém
černouškovi....
Doufóme,Že jsmeVóm,o|espoňmo|inko
usnodniline|ehký
úkolvybíróní
překvopeníček
podstrorneček.
7zt}e
fulěÚýil
il#{/ce, U ťí{\1-r.?Ú*ra
3ufr{4 ú í€ T
PERLIčKY,oneb ve ško|ceje veselo
Výroky molých9éníů:
. . . . h o l kj Y
s o u p o p e l koy k l u c ij s o up o p e l ó ř i . . .
. ...cíh|óři
sŤoví
borók...
. ...jómómdomoBořkostoviŤe|e
(Týnu)
o Bořicí...
. Nóklodóř- řidič
TrqkŤoróř. troktoristo
Úprovóřko- kqdeřnice
.
.
jsem od vrŤu|níku
...nošel
vrŤul..'
(zótočino)
''.jďtě jednok|ózočko
o jsme domo'..
.
PoníučÍtelko:
mó někdove|kourýmuo hodněto teče,tok se tomuříkd
,,...kdYŽ
průjem...
a
o
a
Poníučitelko:
(v umývórně),,...tady
je zimojoko koso...
mně poŤomcopónek...
,,...ucop|íte
se podívot,nómse norostlomiminko
si hrojemeno
,,'.'pojd'Ťe
, proŤoŽe
rodínu.''
Když nevíš,tok se zeptej..'
Poníuč.:,,Honzíku,
co dě|ó Tvůjprstíkv nosíku?..
,,HonzíkŤomněco sprovovo|...
Poníuč.:,,Pročse tom kouříz komíno?
se Ťomzoteplují...
Dítko:,,Protože
Poníuč,i,,Coto tody móte?,,
(sídlo)
sód|o...
Děti:,,Divodelní
A no závěr...
sve'Ťr
: rffi::;#*ffff*:r,r:1[;;;f;'+r"uq
Poníuč.;,,Dej..'
Dítko:,'Mó to brý|eo kouříto, co je to?''
Pqníuč.:,,Nevím.'.
Dítko:,,ToŤ'ko'....
(rozhovorv diskusním
kruhu),Kubík:
,,Jó jsem by|včerov cirkuseq
nejvícse mi tom |íbiIklous..,(k|oun)
Rodič,,Cojste dnesdě|q|i2..
ško|e.
říct v umě|ohmotné
DíŤko:
,,Vyróbělijsme něco,co Ti nesmím
q orÁzKY Proponíučitelky:
ruerčnsrĚ.ršÍ
t) Co budednesk obědu2
2) Kompůjdeme
novychózku?
3) Kdy budemevstóvoŤ2
a) Přijde mů;komoródbrzy?
lo,,zLerÝcu..VýcHovruýcH
PRAVIDEL
.
1) odměňujtepouzespróvné
chovóní.
PovzbuzujŤedětí,
kdyžo něco
je v kňouróní
zdvořiIeŽódaJÍ,
nepodporujte
o v čosŤých
zóchvotech
vzŤeku.
.
2) Přemýš|ejte,
jen to, co oprovdumys|íte
neŽněcořeknete.Říke.1te
vóŽně.KdyžněcořekneŤe,dodrŽŤe
to.Nenechtese zvik|ot.Dopřejtesi
odměnuzq důs|ednost
i vy.
.
3) Děti muse1í
vědět,co od nichočekóvóteoco mohouočekóvotod
jok se v určitýchsiŤuocích
vós. KdyžbudouuměŤpředvídot,
zachovóŤe,
budouse |éperozhodovot.
.
4) Dětívěří Ťomu,
co jim řeknete.Ved,teje k úspěšnosŤí.
Hodněje
povzbuzujŤe. Zdr avósebedůvěra je neoceniŤ
e|nó.
.
5) Předvídejteprob|émy.
províd|o
předem.Jqkmílezjistíteu
SŤonovŤe
sváhodítěŤenějokýz|ozvyk,procujtenojeho odstronění.
.
jŤez pomstychŤívosŤi.
ó) NeŤresŤe
PouŽívejte
tokovétresty, které
dítě povedouk zodpovědnosti
chovóní.
o |epšímu
.
7) Bud'tepřísní,
Připrovujtedítěno životv reó|ném
ole poziŤivní.
světě.Děti totižpoŤřebují
sŤonovená
hroníceo řód.
.
8) Soustřed,tese no sí|né
sŤrónkysvýchdětío ty vytrvo|epodporujta.
Jejíchslobostíjim noopokpomóhejtechópot.Bud'Ťesomipříklodem.
.
9) Nenechtese dítětemdohónětk zuřivosti.ov|ódejŤese o bud'te
dobrýmvzorem.Děti se učípředevším
od vrís.
.
10) VyŤvořŤezdravéo příjemnérodinné
ovzduší.
Nos|ouchejtesým
dětem,povídejtesi čosŤo
o o všem.Děti se vóm budousnodněji
svěřovot, coŽ oceníŤe
v obdobíjejich dospívóní.'.
VĚct, rrenÉvÁs NnučÍJEN MAMINKA...
pnÁcr:Jest|ise hod|óte
1) ocENITuogŘeoDVEDENou
zabít,
to |oskověvenku- próvějsem uklídí|o!
udě|ejŤe
z) xtÁgoŽrrusrvÍ: Mod|ise, abyŤoz toho koberceš|odo|ůl
3) LoGTcE: Proč2Protožejsemto řek|o!
důvod!
4) IRONII: Jďtě chví|ibrečo já Ti k tomudóm skutečný
co móšnozódech!
5) OHEBNoSTT:Podívaj
se notu špínu,
fen špenót!
ó) VyTRVALoSTT: NevsŤonďodsud,dokudnesníš
7) KouzLůrra.Zavři pusuo jez!
rnformoční
okénko
o
a
TouŤocesŤouve|miděkujemevšem,kteřípomóho|i
při sběru koštonů.
prorodičům,
přóte|ům
ško|ky,
Děkujemedóle všemrodičům,
kteří
jokkoIiochotněo nezištněpomóhojí.
její výŤvornó
(ze|enáŤřído),
Srdečněb|ohopřejeme
Nqtó|ceBí|kové
próce zvÍtězi|a
v souŤěži
Empík2009,q Ťoze všechtemotických
kotegoriíi věkovýchskupin.Dne4. 12.2009obdrže|o
Cenuprímótoro
StotuŤórního
městoBrno.
qkcíchMš, kterépříprovujeme
Těšímese
no vošispo|uúčost
při do|ších
informovqŤ.
Áktuó|níinformoce
o o jejichŽkonónívós budemeprůběžně
na|eznete
Ťoké
no nošichwebovýchsŤrónkóch:
www.ms-duho.cz
šsl'
)'v
:.{
Ě
'-(l
,-\\
rlt.
.{)
"
\\)
Ď
e
o
e
L)
q
*t
q
.-'r
0r,rea,torarQ
K zAwvšueruÍ...
Co je to lósko?
Jedno díŤěve ško|cese zepŤa|ol
učitelko,co je to lósko?'.
,,Paní
promyš|enou
Učitelkocítí|o,
odpověd'.
žeŤatooŤózkosi zos|ouží
ProtoŽeby|ipróvěnoško|ní
tok děŤípoprosí|o,
oby donesly
zahro,dě,
něco,k čemucítí|óskuneboco by sí |óskuzos|uhovqlo.
Děti rychle
vyběh|yhledot,o kdyžse vrótíly,učíte|ko
řeklo:,,UkaŽte,
co jste noš|y
o dones|y:..
odpovědělo:
Jednoho|čičko
,,Jó jsem přines|otuhle
kytičku.'.
NeníkrósnóZ'.Jeden k|ukřek|:,,Jó jsem přines|toh|e
ptóčótko,co jsem noše|
no sŤroměv hnízdě.'Neníroztomi|é2..
děti ukozovo|y,
co nď|y o pročse jímto |íbí.
Do|ší
Nokoneczbylojen
jednoho|čičko,
která nem|uvi|o
o stydě|ose, protoŽenemělqnic,co by
jsi nic,co
osŤotním
ukózo|o.
Učite|ko
se jí zepto|o:
,,Aco Ty, nenošlo
bys mohlomítródoz.'Ho|čičko
stydlívěodpovědě|a:
,,Je mi |íto,Že jsem
jok voní.Chtě|ojsem je
nícnepřines|q.
Vidě|ojsem kytky o cíti|o,
utrhnout,ole pokjsemje tom necho|o,
oby moh|yvonětdól.
Vidě|ojsem barevné
motýly,ole vypodolytok št'osŤně,
žemohou
poletovotq tok jsemje onínezkouše|o
chytit.To ptóčótkov hnízdě
jsem toky vidě|o..'
o tokyjeho vyděšenou
Tokženesuvůni
momínku.
květin,svobodumoŤý|ů
o vděčnostpŤočí
momínky.
Jqk vóm Ťomůžu
ukózqŤ2'.
Učite|ko
ho|čičku
pohlodi|o
jí.Protožeonojedinósi
o poděkovqlo
uvědomí|o
e, neníŽó,dnótrof ej o že|óskunosíme
, Že to, co mí|ujem
v srdci,ne nod|onÍ.
(úvoho
z čosopisu
Učite|ko
Mš, ononymní
outor)
Metoforo o ko|e o Pomocnýchkolečkóch
jezdit dítěno ko|emůže
být zojímovou
okcív rodinném
životě,
Noučít
popřemýš|ejme
tedy o tom.Prob|ém
spočívó
v určení
toho spróvného
okomžiku
pro odstronění
pomocných
rovnovóhy.
kolečekk udržení
odkdy dítěudržírovnovóhubezko|eček?
Dokdybudepotřebovot,
obychomho no ko|epřidržovo|iaběže|ived|eko|o?Co kdyŽspodneo
si? oprovduužje dost ve|ké,
obyjezdi|osomoZCo kdyŽv nós
ublíží
přestonecítitoporuZTo jsou některéz oŤázek,
rodíčetrópí.
k'ťeré
Přirovnóníke ko|uo vyvožujícím
ko|ečkům
mněnopodlovždyckyno
děŤí.
zočótkuškolního
rokupři setkóníchs rodíčinejmenších
V mnoho
přípodach
se obdobíodoptocezdá|onekonečné,
o
mnohornominek
pomocnókoIečko...
toŤínků
se nedokóza|or ozhodnouŤ,kdy..odstronit
Toto rozhodnutí
pokzůstóvo|o
no mně,joko učite|ce.
exisŤují
rodiče,kteřínechtějí..ko|o
bez opěrných
Ve skutečnosti
Potřebují,
ko|eček''.
oby no nichjejíchděŤiby|ydó| noprosŤo
závts|é,
kteřís rodostíabez p|óče
V h|ubokádepresíh|edínqsvá potomky,
co bóječného
zůstóvojírónove školceo odpo|adne
nodšeněvypróvějí,
tom zožili.Je to obríŽnÝ
vytÝčithronícetom,kde to
úkoIpro učite|ku
rodíčenedokóžou
s mýmdítětem,i kdyžbych
o být tou,.'kterózůstone
když
s nímchtělo(o)být jó...Jok mó dítězůstqŤ
v kliduve ško|ce,
rozporysých
kroměsvéhopřizpůsobovóní
cizímuprostředícíŤí
duševní
s rodiči,kŤeří
rodíčů2
č|ověko
Jqk mó růsŤq vyvíjetse V somosŤotného
potřebujímítstó|e.'svámimínko..Z
Jqk se mó vyrovnots úzkostí
prostředí
o teplo
z nového
,kdyŽ muno druhésŤroněslibujíbezpečí
storého znómého?
je ve|miŤěŽké
projítobdobím
Pro rodíče
odoptoce,mítpoŤřebnou
odstupu,..kdyŽ
zrqlosf o jistotu k získání
to, co nejvícchceme,je mít
nošedět'ótko u sebe...
přizpůsobovóní
Připodó mi,Žepočóteční
ško|cejetéma,o ktarámby
krtze se
odoptoční
učitelkomě|os rodičimluvít.
JďŤě před vypuknutím
poŤíže,
domluvit,ŽekdyŽse vyskyŤnou
budeto učíte|ko,
kteró se do
prob|ému
v|oží
o určíhroníce.
I
I
Růst,učitse o býŤsomosŤoŤný
znamenó'.vyléŤnout
z tep|ého
a
bezpečného
rodinného
hnízdo(i kdyžjen no dopoledne)
o skočitdo
neznómého...
Učitse, je riskovot,zkoušetněconového.
V nošempřípodě
zo doprovodudospě|ého,kŤerému
dítěmlŽe důvěřovotakŤerýpomůže,
kdyžbude poŤřebo.
Je to v|ostněporodox...
chceme,oby by|o
, protoŽesvédítěmi|ujeme,
s nómí.Ale protoŽeje mi|ujeme,
chceme,oby
vyrostlov soběsŤqčnáho
člověkq.Jest|ížejsme zra|í,tok Ťo chópemeopřekonómesvů.j
egoismus.
(úvoho
z čosopisu
Učítelko
Mš)
,Ý
A NÁ zAvEŘ.....
Ucpětekomíny,
napust'Ťe
použijŤe
SonŤu,
cemenŤ
onebo
oŤevřetaokno,nosod'te
mo|Ťu.
ku|íšek,
dórkyvómpřinese
Krósnéodventníobdobío nódhernévónoční
svótky
Přeje ko|akŤív
Ms DUHA
No tlydóní
čosopisu
Vónoční
se podí|eli:
Duhóček
Pov|oBí|ková,
HonoVďulínovó,BroňoLhoteckó,Evo Kolóčkovó,
PovloHorókovó,rvonko
Vořejkovó,HonoJonderkovó.
Ce|kovóúprovo:
tranVese|ý,
HonoVďu|ínovó
5ými obrózky přispěly děŤíze všechduhovýchtříd.
a$.
^
,ýnrxn/uAus
J nr/€G,
-\J
fLET

Podobné dokumenty

List1 Strana 1 00001 00002 00003 00004 00005

List1 Strana 1 00001 00002 00003 00004 00005 00539 OTIS 00540 PeterKeke 00541 vlado7863 00542 OTIS 00543 vlado7863 00544 OTIS 00545 PeterKeke 00546 charlly 00547 OTIS 00548 vlado7863 00549 OTIS 00550 vlado7863 00551 OTIS 00552 charlly 00553 O...

Více

cvičení kyselost a zásaditost půd

cvičení kyselost a zásaditost půd nése stejnlmi kotegoriemi de v Českuči Evropě.Či noopok,zdo se jednÓ o v/jimečné hodnoty.Čimoy moh|ytytov/jimečné niŽší neŽ4,5 s||někyselÓ hodnoty btit zpťrsoben14 Jsou spíšedonépŤírodnÍ4,5- 5,5 ky...

Více

ó9.51-H/0l Kodeřník Proklickó zkouško Témo č. l (T

ó9.51-H/0l Kodeřník Proklickó zkouško Témo č. l (T . VyprocovonýkonečnýÚčeso celkovÓ fotogrofiemode|kyvčetněob|ečení dómskéhoÚčesuood|epřed|ohv 2. Pokvnyke zhotovení Příprovomode|ky nebo dlouhýchv|osŮ'Nóvrho si,zdo budete Účesvyprocovóvotzkrótkých,...

Více

ÉJ.j**,l rr

ÉJ.j**,l rr sysel kojot

Více