protokol - Správa CHKO Pálava

Komentáře

Transkript

protokol - Správa CHKO Pálava
čj.: 76613/ENV/14 - 2718/620/14
Praha, dne 1. srpna 2014
PROTOKOL
o vypořádání připomínek a schválení plánu péče
NPP Pouzdřanská step - Kolby
na období 2014 - 2018.
Ministerstvo životního prostředí jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody podle
ustanovení § 79 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), projednalo v souladu s ustanoveními § 38 odst. 3
a § 38 odst. 4 zákona návrh plánu péče o Národní přírodní památku Pouzdřanská step - Kolby
na období 2014 – 2018 předložený ke schválení Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
Protože návrh plánu péče o Národní přírodní památku Pouzdřanská step - Kolby vyhovuje
po věcné i odborné stránce a splňuje požadované náležitosti podle ustanovení § 1 až 2
vyhlášky č. 64/2011 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, Ministerstvo životního prostředí jej podle § 38 odst. 4 zákona
s c h v a l u j e.
Tím se plán péče o Národní přírodní památku Pouzdřanská step - Kolby na období
2014 - 2018 stává podkladem pro jiné plánovací dokumenty, zejména lesní hospodářské plány
a územně plánovací dokumentace. Zároveň se tento plán péče stává odborným podkladem pro
zajišťování péče o Národní přírodní památku Pouzdřanská step - Kolby, zejména pak pro
povolování a provádění praktických zásahů v něm uvedených, zaměřených na zachování nebo
zlepšení stavu předmětu ochrany v něm z hlediska jeho ochrany.
Schválený plán péče je podle § 38 odst. 5 zákona a § 6 a § 7 vyhlášky č. 64/2011 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, uložen v ústředním
seznamu ochrany přírody vedeném Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (Kaplanova
1931/1, Praha 4 - Chodov).
RNDr. Alena Vopálková
ředitelka odboru
zvláštní územní ochrany přírody a krajiny
Příloha:
- Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu plánu péče - tabulka
- Plán péče o NPP Pouzdřanská step - Kolby na období 2014 – 2018 (CD a text)
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, [email protected]
Příloha Protokolu o vypořádání připomínek a schválení plánu péče
o NPP Pouzdřanská step - Kolby na období 2014 – 2018:
Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu plánu péče
o NPP Pouzdřanská step - Kolby
na období 2014 – 2018
Návrh plánu péče rozeslán do připomínkového řízení dne: 30. prosince 2010
Lhůta pro sdělení připomínek: 90 dnů
Připomínkující Obsah připomínky
místo
Lesy ČR, s. p.,
Lesní závod
Židlochovice
Stanovisko MŽP
Kapitola 3.1.1. Rámcové zásady péče o les: U Akceptováno. Text bude doplněn
všech tří porostních typů je požadováno pro dle požadavku.
umělou obnovu použití reprodukčního
materiálu pocházejícího z této NPP či jejího
ochranného pásma. V budoucnu se na tomto
území počítá spíše s využitím přirozené
obnovy, ale ta nebývá vždy úspěšná na všech
místech. Lesní zákon na druhou stranu ukládá
povinnost zalesnění a zajištění holin v
zákonných termínech. V případě, že bude
třeba zalesnit dílčí plochy a nebude k
dispozici sadební materiál původem z území
této NPP, bude třeba použít standardní
sadební materiál dle podmínek o přenosu
reprodukčního materiálu (vyhláška 82/1996
Sb.). Pro malé množství potřebného
sadebního materiálu v pestré škále dřevin, tak
jak je uvedeno v rámcové směrnici se
nevyplatí sbírat semena dřevin a samostatně
pěstovat sazenice. Navíc, aby mohl být
reprodukční materiál použit v souladu s
vyhláškou č. 82/1996 Sb., musel by pocházet
z porostů, které jsou uznané ke sběru
reprodukčního materiálu. V současnosti není
na území navrhované NPP žádný porost
uznaný ke sběru reprodukčního materiálu.
Požadavkem na použití reprodukčního
materiálu si orgány ochrany příliš zužují
možnost rozhodovat (závaznost PP pro
orgány ochrany přírody), doporučujeme proto
doplnit rámcovou směrnici všude, kde je
tento požadavek uveden o dovětek v případě
nedostupnosti obnovního materiálu místního
původu, možno použít rep. materiál dle
platné legislativy.
2/2
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, [email protected]
Plán péče o
Národní přírodní památku
Pouzdřanská step - Kolby
na období
2014-2018
1. Základní údaje o zvláště chráněném území
1.1 Základní identifikační údaje
evidenční číslo
kategorie ochrany:
název území:
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:
orgán, který předpis vydal:
číslo předpisu:
datum platnosti předpisu:
datum účinnosti předpisu:
Národní přírodní památka
Pouzdřanská step - Kolby
Vyhláška
Ministerstvo životního prostředí
151/2014 Sb.
29. 7. 2014
1. 8. 2014
1.2 Údaje o lokalizaci území
Jihomoravský kraj
Břeclav
649864 Hustopeče
649864 Hustopeče
726729 Pouzdřany, 772810 Uherčice
726729 Pouzdřany, 772810 Uherčice u Hustopečí
kraj:
okres:
obec s rozšířenou působností:
obec s pověřeným obecním úřadem:
obec:
katastrální území:
NPP Pouzdřanská step – Kolby a její ochranné pásmo jsou uvedeny v příloze M1 (Orientační
mapa s vyznačením území NPP Pouzdřanská step – Kolby).
1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Národní přírodní památka Pouzdřanská step - Kolby
Katastrální území: 726729 Pouzdřany
číslo
parcely
(KN)
715
1000
1012/4
1012/32
1012/33
1054/7
1054/8
1054/9
1054/10
1054/11
1054/12
1054/13
1054/14
1054/15
1054/16
1054/17
1054/18
1054/19
1054/20
1054/21
1054/22
1081/31
1081/32
1081/33
1081/34
1081/35
druh pozemku dle
KN
lesní pozemek
lesní pozemek
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ovocný sad
ovocný sad
ovocný sad
ostatní plocha
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
ostatní plocha
trvalý travní porost
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ovocný sad
ostatní plocha
ovocný sad
ovocný sad
způsob využití
pozemku dle KN
neplodná půda
neplodná půda
neplodná půda
neplodná půda
ostatní komunikace
neplodná půda
ostatní komunikace
neplodná půda
neplodná půda
neplodná půda
2
číslo listu
vlastnictví
*
640
640
10001
10001
10002
119
10003
146
146
10003
375
103
622
527
338
608
10001
10003
10001
10001
10001
10001
224
224
10003
37
celková výměra
výměra
parcely dle KN
parcely
(m2)
v ZCHÚ (m2)
38 653
35738
173 083
168 190
575
575
136
136
402
402
5 242
5 242
6 374
6 374
2 088
2 088
959
959
4 442
4 442
5 875
5 875
4 806
4 806
1 917
1 917
1 992
1 992
2 158
2 158
9 219
9 219
2 687
2 687
1 592
1 592
1 381
1 381
945
945
3 377
3 377
519
519
2 425
2 425
237
237
2 822
2 822
2 495
2 495
číslo
parcely
(KN)
1081/36
1081/37
1081/38
1081/39
1081/40
1081/41
1081/42
1081/43
1081/44
1081/45
1081/46
1081/47
1081/48
1971/11
1974/2
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2242
2249
2250
2253
2254
2266
2271
2274
2275
2283
2284
2289
2290
2293
2296
2300
2307
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
druh pozemku dle
KN
ostatní plocha
ovocný sad
ovocný sad
ovocný sad
ostatní plocha
ovocný sad
ostatní plocha
ovocný sad
ostatní plocha
ovocný sad
ostatní plocha
ovocný sad
ovocný sad
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
způsob využití
pozemku dle KN
neplodná půda
neplodná půda
neplodná půda
neplodná půda
ostatní komunikace
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
3
číslo listu
vlastnictví
*
37
10003
10003
679
679
679
471
471
275
275
509
509
10003
10001
10001
60001
405
8
71
405
99
488
71
59
480
47
519
467
187
123
385
203
470
513
11111
222
230
11037
258
265
253
60001
38
8
183
121
158
149
191
331
10001
celková výměra
výměra
parcely dle KN
parcely
(m2)
v ZCHÚ (m2)
451
451
3 576
3 576
2 258
2 258
1 203
1 203
933
933
1 379
1 379
430
430
1 526
1 526
977
977
2 241
2 241
409
409
2 169
2 169
3 517
3 517
1276
1276
6 432
6 432
62 840
62 840
6083
6083
8280
8280
3 103
3 103
2 421
2 421
5 130
5 130
399
399
1 385
1 385
427
427
1 119
1 119
1 007
1 007
688
688
91
91
527
527
461
461
190
190
545
545
350
350
273
273
159
159
1 332
1 332
1 018
1 018
1 563
1 563
1 098
1 098
1 029
1 029
2 313
2 313
255 423
255 423
612
612
1 893
1 893
1 550
1 550
2 169
2 169
3 112
3 112
1 583
1 583
1 882
1 882
1 150
1 150
1 139
1 139
číslo
druh pozemku dle
parcely
KN
(KN)
2326
ostatní plocha
2334
trvalý travní porost
2335
trvalý travní porost
2337
trvalý travní porost
2338
trvalý travní porost
2339
trvalý travní porost
2340
trvalý travní porost
2341
trvalý travní porost
2342
trvalý travní porost
Celkem v NPP
způsob využití
pozemku dle KN
jiná plocha
číslo listu
vlastnictví
*
493
10001
398
237
164
155
471
196
10001
celková výměra
výměra
parcely dle KN
parcely
(m2)
v ZCHÚ (m2)
3 831
3 831
18 194
18 194
1 511
1 511
3 013
3 013
1 501
1 501
1 616
1 616
1 782
1 782
4 210
4 210
2 013
2 013
709 385
Katastrální území: 772810 Uherčice u Hustopečí
číslo
parcely
(KN)
číslo parcely
(PK)
druh pozemku dle
KN
lesní pozemek
lesní pozemek
ostatní plocha
834
835
3373 (část)
PK 836
PK 840 část
PK 841 část
PK 842 část
PK 843 část
PK 844 část
PK 845 část
PK 847 část
PK 848 část
PK 897/3 část
PK 898 část
PK 899 část
PK 900 část
PK 901 část
PK 903 část
PK 904/1 část
PK 904/2 část
PK 905/1 část
PK 905/2 část
PK 908/1 část
PK 908/2 část
PK 909 část
PK 910 část
PK 911/1 část
PK 911/2 část
PK 912 část
PK 913 část
PK 914 část
PK 915 část
PK 916/1 celá
PK 916/2 část
PK 1129/11 celá
PK 1129/12 část
PK 906 část
PK 907 část
PK 1129/4 celá
PK 1335/2 část
4
číslo listu
vlastnict
ví*
1377
1377
10001
1377
510
510
510
69
390
390
339
1190
390
73
6
622
72
24
24
383
238
391
510
517
208
32
657
340
1119
1145
901
494
10001
10001
10001
11003
1184
510
10001
10001
výměra parcely
celková dle KN
(m2)
34 851
204 346
3 661
výměra
parcely
v ZCHÚ
(m2)
34 851
204 346
1 924
472 988
35
123
61
112
104
175
126
10
256
221
8
21
9
14
15
22
31
40
341
245
88
60
62
58
179
148
240
90
133
433
1 701
49 590
420
315
183
82
číslo
parcely
(KN)
číslo parcely
(PK)
druh pozemku dle
KN
PK 1350 část
PK 1354 část
PK 1355/1 část
PK 1356/1 část
PK 1356/2 část
PK 1358/1 celá
PK 1358/2 celá
PK 1357 část
PK 3365 část
PK 1388/2 část
PK 1393/1 část
PK 1394 část
PK 1395 část
PK 1396 část
PK 1398 část
PK 1399/1 část
PK 1399/2 část
PK 1400 část
PK 1402 část
PK 1403 část
PK 1404/1
PK 1404/2 část
PK 1405 část
PK 1407 část
PK 1408 část
PK 1409 část
PK 1410 část
PK 1411/1 část
PK 1411/2 část
PK 1412 část
PK 1415/1 část
PK 1417
PK 1418/1
PK 1418/2 část
PK 1420 část
PK 1421
PK 1422
PK 1424
PK 1425/1
PK 1425/2
PK 1425/3 část
PK 1427 část
PK 1428 část
PK 1430/2
PK 1430/3
PK 1430/4
PK 1431/1
PK 1431/2
PK 1432
PK 1433
PK 1434/1
PK 1434/2
PK 1435/1
PK 1435/2
PK 1436
PK 1437/1
číslo listu
vlastnict
ví*
529
972
11160
2561
605
1116
1116
1116
10001
11160
11160
11160
11160
11160
1184
1184
1184
1058
1058
11160
11160
11160
11160
11160
671
671
671
1173
1173
1173
698
11160
11160
11160
11160
11160
11160
11160
11160
11160
11160
11160
11160
369
369
11160
11160
11160
11160
11160
11160
11160
11160
11160
11160
224
5
výměra parcely
celková dle KN
(m2)
výměra
parcely
v ZCHÚ
(m2)
7
39
83
42
1 631
838
1 122
253
180
24
400
54
660
740
43
240
1 160
1 140
395
105
832
720
1 750
66
710
346
1 080
896
1 439
723
2 900
2 453
345
440
18
406
1 025
2 111
3 010
242
416
13
3 794
1 531
821
2 269
370
1 960
1 003
507
1 568
1 252
255
1 635
429
367
číslo
parcely
(KN)
číslo parcely
(PK)
druh pozemku dle
KN
PK 1437/2
PK 1437/3
PK 1438/1
PK 1438/2
PK 1438/3
PK 1439/1
PK 1439/2
PK 1440
PK 1441 část
PK 1442
PK 1443/1
PK 1443/2
PK 1443/3
PK 1444/4 část
PK 1444/1
PK 1444/2 část
PK 1445/1 část
PK 1445/2
PK 1445/3
PK 1446/1
PK 1446/2
PK 1446/3
PK 1447/1
PK 1447/2
PK 1448/2 část
PK 1451 část
PK 1458
PK 1459 část
PK 1461 část
PK 1463/1
PK 1463/2
PK 1463/3
PK 1464/1
PK 1464/2
PK 1464/3
PK 1465 část
PK 3371 část
Celkem v NPP
číslo listu
vlastnict
ví*
výměra parcely
celková dle KN
(m2)
224
224
11160
11160
11160
11160
11160
11160
80
80
622
678
678
678
622
622
678
678
678
678
678
678
11160
11160
11160
11160
11160
11160
11160
11160
11160
11160
11160
11160
11160
11160
10001
výměra
parcely
v ZCHÚ
(m2)
1475
471
162
1417
586
626
2519
1098
1320
1827
1568
141
2136
10
435
284
14
230
424
464
870
165
191
1212
726
2340
4133
1028
953
1337
1198
895
284
1966
1575
169
2268
857 247
Ochranné pásmo NPP
Katastrální území: 726729 Pouzdřany
číslo
druh pozemku dle
parcely
KN
(KN)
713/1
lesní pozemek
714
lesní pozemek
716/1
trvalý travní porost
716/2
lesní pozemek
716/4
lesní pozemek
750/52
orná půda
750/53
orná půda
1972
ostatní plocha
1976/1
ostatní plocha
Celkem v ochranném pásmu I
způsob využití
pozemku dle KN
číslo listu
vlastnictví*
640
640
10001
342
342
10001
10001
10001
10001
6
výměra parcely
výměra
celková dle KN
parcely
(m2)
v ZCHÚ (m2)
79 506
3828
102 785
6201
306
382
54
17
2874
195 953
Katastrální území: 726729 Pouzdřany
číslo parcely
(KN)
způsob využití
pozemku dle KN
druh pozemku dle
KN
2309
ostatní plocha
Celkem v ochranném pásmu II
jiná plocha
číslo listu výměra parcely
výměra
vlastnictví celková dle KN
parcely
*
(m2)
v ZCHÚ (m2)
60001
5315
5315
5 315
Vymezení katastrálních parcel NPP Pouzdřanská step - Kolby a jejího ochranného pásma je
uvedeno v mapové příloze M2a-c (Katastrální mapa se zákresem území NPP Pouzdřanská step –
Kolby).
1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma
druh pozemků v ZCHÚ a OP
Lesní pozemky
Trvalé travní porosty
Orná půda
Ostatní plochy
Ovocný sad
Plocha celkem
plocha v ZCHÚ (ha)
93,1498
15,0461
--44,5358
3,9315
156,6632
plocha v OP (ha)
8,9841
10,2785
0,0436
0,8206
--20,1268
NPP Pouzdřanská step – Kolby a její ochranné pásmo jsou zakresleny v příloze č. M1
(Orientační mapa s vyznačením území NPP Pouzdřanská step – Kolby) a příloze č. M2a-c
(Katastrální mapa se zákresem území NPP Pouzdřanská step – Kolby).
1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími
Natura 2000
evropsky významná lokalita (EVL)
CZ0624060 Pouzdřanská step - Kolby
EVL Pouzdřanská step – Kolby je zakreslena v příloze M1 (Orientační mapa s vyznačením
území NPP Pouzdřanská step – Kolby)
1.6 Kategorie IUCN
kategorie IUCN
IV. řízená rezervace
1.7 Předmět ochrany ZCHÚ
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu
a) společenstva úzkolistých suchých trávníků (Festucion valesiacae), širokolistých
suchých trávníků (Bromion erecti) a suchých bylinných lemů (Geranion sanguinei),
b) společenstva vysokých mezofilních a xerofilních křovin (Berberidion) a nízkých
xerofilních křovin (Prunion spinosae),
c) společenstva panonských dubohabřin (Primulo veris-Carpinetum) a panonských
teplomilných doubrav na spraši (Aceri tataricae-Quercion),
d) vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhů pelyněk Pančičův (Artemisia
pancicii), kozinec bezlodyžný (Astragalus excapus), katrán tatarský (Crambe tataria)
a sesel pestrý (Seseli pallasii), včetně jejich biotopů,
e) vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhů krajník zlatotečný
(Calosoma auropunctatum), roháč obecný (Lucanus cervus), střevlík uherský
(Carabus hungaricus), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), ostruháček česvinový
(Satyrium ilicis), přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria), strnad luční
(Miliaria calandra) a vlha pestrá (Merops apiaster), včetně jejich biotopů.
7
1.7.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav
A. Ekosystémy
podíl plochy v
ZCHÚ (%)
název ekosystému
popis ekosystému
L3.4 Panonské dubohabřiny (Primulo
veris-Carpinetum)
38
k J, S i SZ ukloněné lesní svahy lesa Kolby
T3.3 Úzkolisté suché trávníky
(Festucion valesiacae)
18
téměř ve všech částech NPP, příkré i mírné svahy,
vrcholová plošina i hřbet kopce Klobouk na
spraších
12
JV lem lesa Kolby
L 6.2 Panonské teplomilné doubravy
na spraši (Aceri tataricae-Quercion)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní
křoviny (Berberidion)
T 4.1 Suché bylinné lemy (Geranion
sanguinei)
8
prudší svahy o různé expozici i plošiny na spraši
4
JV lem lesa Kolby, plošně na Z svazích kopce
Klobouk
T.3.4 Širokolisté suché trávníky
(Bromion erecti)
2
mírně skloněné svahy na těžší půdě severně
orientované
K4 Nízké xerofilní křoviny (Prunion
spinosae)
1
exponované J a JV svahy s xerotermní vegetací
B. Druhy rostlin
název druhu
aktuální početnost nebo
stupeň
vitalita populace v ZCHÚ ohrožení
pelyněk Pančičův
(Artemisia pancicii)
velmi vzácný
(1 polykormon)
kozinec bezlodyžný
(Astragalus excapus)
vzácný
(100 trsů)
katrán tatarský
(Crambe tataria)
kosatec trávovitý
(Iris graminea)
koniklec velkokvětý
(Pulsatilla grandis)
sesel pestrý
(Seseli pallasii)
hojník chlumní
(Sideritis montana)
roztroušený výskyt
(100 rostlin)
velmi vzácný
(několik trsů)
roztroušený výskyt
(50 rostlin)
roztroušený výskyt
(150 rostlin)
velmi vzácný
(2 rostliny)
bezobalka sivá
(Trinia glauca)
velmi vzácný
(3 rostliny)
popis biotopu druhu
k jihu obrácená sprašová mez u pěšinky před jižním
cípem lesa Kolby, stepní trávníky
na nejexponovanějších místech, na vrcholu a
EN, SO hřebenu kopce Klobouk, suché výslunné stráně,
křovinaté kamenité svahy
roztroušeně v bezlesé části NPP, suché výslunné
EN, KO
stepní stráně, meze, úhory
CR, KO
EN, SO podél cesty v panonské dubohabřině
xerotermní stepní porosty na jihozápadních a
západních svazích kopce Klobouk
xerotermní stepní porosty vrcholové části kopce
EN, SO
Klobouk
narušená místa jihovýchodních svahů a vrcholu
CR, kopce Klobouk, rozvolněné travinné stepi
pouze v horní části jihozápadního svahu kopce
CR, - Klobouk, stepní stráně, xerotermní nízkostébelné
porosty
EN, SO
C. Druhy živočichů
název druhu
Krajník zlatotečný
Calosoma auropunctatum
ostruháček česvinový
(Satyrium ilicis)
roháč obecný
(Lucanus cervus)
strnad luční
(Miliaria calandra)
střevlík uherský
(Carabus hungaricus)
tesařík obrovský
(Cerambyx cerdo)
vlha pestrá
(Merops apiaster)
aktuální početnost nebo
stupeň
vitalita populace v ZCHÚ ohrožení
jednotlivě
VU, SO
popis biotopu druhu
lesostepní části
velmi vzácně
EN, -
řídké lesní porosty, lesní světliny, lesostepní
lokality
hojně
EN, O
doubravy
pravidelně, početné
hnízdění
VU, KO
lemová společenstva, roztroušené keře na
stepních lokalitách
relativně hojně
VU, KO
jižní výhřevné vysokostébelné svahy
jednotlivě a vzácně
EN, SO
jednotlivě stojící duby, ale i jiné listnáče
ubývající, několik
párů
EN, SO
pouze bývalý „hliník“ směrem k Pouzdřanům.
V tabulkách hlavního předmětu ochrany jsou uvedeny druhy zařazené do soustavy Natura 2000
8
jako evropsky významné druhy, nejvýznamnější druhy patřící do vyhlášky č. 395/1992 Sb. a druhy,
pro něž je NPP Pouzdřanská step – Kolby jedním z mála areálů výskytu. Stupeň ohrožení byl
stanoven dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. a dle kategorie Červeného a černého seznamu cévnatých
rostlin, Červeného a černého seznamu ohrožených druhů obratlovců ČR a Černého seznamu
ohrožených druhů bezobratlých ČR.
1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu
A. Typy přírodních stanovišť
podíl plochy
v ZCHÚ (%)
kód a název typu přírodního stanoviště
T3.3A Subpanonské stepní trávníky
příkré i mírné sprašové svahy, vrcholová
plošina i hřbet kopce Klobouk
zejména sprašové svahy jihovýchodní a
jihozápadní expozice
k J, S i SZ ukloněné lesní svahy lesa Kolby
JV lem lesa Kolby
4
14
T3.3B Panonské sprašové stepní trávníky
L3.4 Panonské dubohabřiny
L6.2 Panonské teplomilné doubravy na spraši
popis biotopu typu přírodního stanoviště
38
12
B. Evropsky významné druhy a ptáci
název druhu
katrán tatarský
(Crambe tataria)
pelyněk Pančičův
(Artemisia pancicii)
přástevník kostivalový
(Callimorpha quadripunctaria)
roháč obecný
(Lucanus cervus)
střevlík uherský
(Carabus hungaricus)
aktuální početnost
nebo vitalita populace
v ZCHÚ
stupeň
ohrožení
cca 100 jedinců
EN, KO
60, 1 polykormon
roztroušeně v bezlesé části NPP, suché
výslunné stepní stráně, meze, úhory
k jihu obrácená sprašová mez u pěšinky před
CR, KO
jižním cípem lesa Kolby, stepní trávníky
běžný druh
---
hojně
EN, O
relativně hojně
popis biotopu druhu
prosvětlené lemy a lesostepi
doubravy
VU, KO jižní výhřevné vysokostébelné svahy
1.9 Cíl ochrany
Dlouhodobým cílem ochrany tohoto zvláště chráněného území je:
- uchovat, případně zlepšovat dochovaný stav přírodního prostředí, zejména předmětů ochrany.
- účelná ochrana biodiverzity a trvalá existence populací chráněných a významných druhů rostlin a
živočichů
- autoregulační funkce přírody ve vymezeném jádrovém území lesní části Kolby
- způsob hospodaření v některých lesních porostech ve tvaru lesa středního za účelem zvýšení
biodiverzity fauny a flóry
- omezený výskyt invazních, expanzivních a ruderálních druhů rostlin.
9
2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
Stepní část NPP Pouzdřanská step - Kolby leží 0,5 km severovýchodně od obce Pouzdřany
(severně od silnice z Pouzdřan do Popic). Pouzdřanská step se rozkládá na převážně slunných
svazích a vrcholové plošině od vrcholu Klobouku (Hutberk, 293 m n.m.). Lesní část NPP je
situována 1 km severně od Pouzdřan na severně orientovaných svazích od široce zaobleného
vrcholového hřbetu Uherčických nových hor.
NPP Pouzdřanská step-Kolby se nachází na jihozápadním okraji Středomoravských Karpat, na
území Hustopečské pahorkatiny, v okrsku Starovická pahorkatina. Jedná se o členitou pahorkatinu.
Erozně denudační povrch s plošinami a široce zaoblenými hřbety je členěn mladými suchými
údolími. Nejvyšším bodem lokality je vrchol Uherčické nové hory (306,7 m n.m.). Na
severozápadě klesají svahy lesa Kolby až k nivě řeky Svratky (176 m n. m.).
Geologický podklad tvoří převážně paleogenní jílovce ždánické jednotky vnějšího flyše, střídají
se zde ždánické pískovce, hustopečské slíny a smíšené slepence. Významně se uplatňují místy
velmi mocné překryvy spraší, sprašových a polygenetických svahovin. V severozápadní části území
je reliéf modelován sesuvy, místy se vyskytují hluboké strže ve sprašových překryvech. Ve stepní
části území jsou četné agrární terasy.
Klimaticky leží území NPP v teplé oblasti T4, nejteplejší klimatické oblasti v ČR, je tedy velmi
teplé a suché. Průměrný dlouholetý úhrn srážek je 570 mm a průměrná roční teplota 9,5° C (stanice
Mikulov). Xerotermní charakter klimatu stepní části území zvýrazňuje vliv výsušných větrů.
V závislosti na charakteru půdotvorného substrátu a reliéfu se v území střídají různé subtypy
černozemí, pararendzin, hnědozemí a luvizemí.
Biogeograficky náleží území do Hustopečského bioregionu Severopanonské biogeografické
podprovincie, pro který je typické mísení prvků panonské a karpatské bioty. Jedná se o extrémní
typ a similární druh biochory 1 PF Pahorkatiny na vápnitých flyšových pískovcích 1. v.s.
s mimořádnou koncentrací stepních lad.
Převažujícími potenciálními geobiocenózami rezervace jsou dřínové doubravy a doubravy
s ptačím zobem 1. dubového lesního vegetačního stupně, v lesní části Kolb pak lipové bukové
doubravy a dřínové javořiny 2. bukodubového lesního vegetačního stupně. Pouzdřanská step s
panonskými sprašovými stepními trávníky se udržela díky tisícileté pastvě a kosení. Na části území
jsou postagrární lada v různých stádiích sukcesního vývoje, která často zarůstají křovinami a lesem.
Lesní společenstva Kolb jsou převážně výmladkového původu.
Dominantními lesními společenstvy na Kolbách jsou panonské dubohabřiny, doplňované na
plošinách a ve vrcholových částech svahů panonskými teplomilnými doubravami. Zbytek rezervace
pokrývají panonské sprašové stepní trávníky, mozaikovitě překryté mezofilními a xerofilními
křovinami, porosty mají na velkých plochách hlavně v severovýchodní části charakter lesostepi.
NPP Pouzdřanská step -Kolby je bezpochyby jednou z biologicky nejcennějších ploch v ČR
vůbec. V celém území bylo při posledním botanickém průzkumu nalezeno 440 druhů rostlin, z
nichž je 126 druhů ohrožených. Celkový počet druhů nalezený dosud při inventarizacích tak čítá
588 druhů, z nichž 12 dosud zde nepopisovaných bylo nalezeno při zpracovávání tohoto plánu
péče. Pouzdřanská step je významná bohatým výskytem xerotermofytů, které se sem dostaly
z Podunají. Jižní a jihovýchodní svahy jsou kryty drnovou stepí, zejména s kavylem sličným (Stipa
pulcherrima) a kostřavou valiskou (Festuca vallesiaca), severně orientované svahy jsou porostlé
převážně vyššími travami (Brachypodium pinnatum). Na terasách a dalších stinných místech se
vyvinula keřová společenstva. Kromě ostatních zvláště chráněných druhů rostlin se zde vyskytuje
katrán tatarský (Crambe tataria) a pelyněk pančičův (Artemisia pancicii).
Podobně významná je rezervace i ze zoologického hlediska. Byť neexistuje o NPP Pouzdřanská
step - Kolby souhrnné zoologické dílo, bylo odtud popsáno několik druhů nových pro vědu. Celá
řada druhů zde má jediné místo výskytu v České republice či zde má své největší populace. Byla
zde objevena např. vzácná žížala Eophila hrabei. Ze zvláště chráněných živočichů se zde vyskytují
snad všechny teplomilné druhy obsažené ve vyhlášce. V literatuře je udáván v původní NPP
Pouzdřanská step – Kolby 102 druhů ptáků, z nichž nejméně 62 v různém stupni průkaznosti lze
považovat za hnízdící. Významnými druhy bezobratlých živočichů jsou motýli, mezi nimi
ostruháček česvinový (Satyrium ilicis) a z brouků např. střevlík uherský (Carabus hungaricus).
Z pohledu obratlovců se jedná o hnízdiště celé řady silně ohrožených druhů ptáků. V zemníku při
10
příjezdové cestě od Pouzdřan je velmi známá hnízdní kolonie vlhy pestré (Merops apiaster).
Na travnatou step v její severní části navazuje lesní komplex zachovalých dřínových, habrových
a bukových doubrav Kolb, rovněž s četným výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a
živočichů. Z ohrožených druhů rostlin zde roste například třemdava bílá (Dictamus albus), kosatec
různobarvý (Iris variegata) nebo dub šípák a dub jadranský (Quercus pubescens a Q. Virgiliana).
Hojný je výskyt sněženky podsněžníku, dřínu obecného a klokoče zpeřeného. Z hmyzu je
významný výskyt roháče obecného (Lucanus cervus) a tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo).
Hnízdí zde krahujec obecný (Accipiter nisus) a krutihlav obecný (Jynx torquilla).
Přehled zvláště chráněných druhů hub, rostlin a živočichů
název druhu
aktuální početnost nebo vitalita
populace v ZCHÚ
popis biotopu druhu, další poznámky
Přehled zvláště chráněných druhů rostlin
Kriticky ohrožený druh (KO)
katrán tatarský
cca 100 kvetoucích jedinců
(Crambe tataria)
pelyněk Pančičův
1 polykormon
(Artemisia pancicii)
Silně ohrožený druh (SO)
roztroušeně v bezlesé části NPP, v dílčích
plochách 4-8
k J obrácená sprašová mez u pěšinky před J
cípem lesa Kolby, v dílčí ploše 7
kavyl sličný
(Stipa pulcherrima)
3-5 tisíc
roztroušeně na více místech, především na JZ
svahu stepi jako dominantní druh, v dílčích
plochách 4 a v dílčí ploše 7
10 trsů
xerotermní porosty na JZ svazích kopce
Klobouk, v dílčí ploše 6
koniklec luční český
(Pulsatilla pratensis subsp.
bohemica)
koniklec velkokvětý
(Pulsatilla grandis)
kosatec nízký
(Iris pumila)
kosatec různobarvý
(Iris variegata)
kosatec trávovitý
(Iris graminea)
kozinec bezlodyžný
(Astragalus excapus)
kozinec rakouský
(Astragalus austriacus)
oman německý
(Inula germanica)
pryskyřník ilyrský
(Ranunculus illyricus)
sesel pestrý
(Seseli pallasii)
sinokvět měkký
(Jurinea mollis)
violka obojetná
(Viola ambigua)
vstavač vojenský
(Orchis militaris)
zvonek boloňský
(Campanula bononiensis)
Ohrožený druh (O)
divizna brunátná
(Verbascum phoeniceum)
50 ex
85 ex
80 ex
několik trsů
100 trsů
40 trsů
stovky lodyh
30 ex
150 ex
80 ex.
200 ex
do 10 kvetoucích ex.
150 ex
xerotermní porosty vrcholové části kopce
Klobouk, v dílčí ploše 4
roztroušeně v podrostu panonských dubohabřin
a na JV svazích stepi pod JV okrajem lesa
Kolby, v dílčí ploše 7
60 ex
dřín obecný
(Cornus mas)
780 ex
dub pýřitý
250 ex
xerotermní porosty na JZ-Z svazích kopce
Klobouk, v dílčí ploše 6
na několika místech xerotermních svahů, v část
dílčí plochy 4 a dále v dílčích plochách 4, 5,7
ojediněle ve starém meruňkovém sadu a
roztroušeně v podrostu panonských dubohabřin,
v dílčí ploše 5 a v dílčí ploše 1
podél cesty v panonské dubohabřině, v dílčí
ploše 1
na nejexponovanějších místech, na vrcholu a
hřebenu kopce Klobouk, v dílčí ploše 4
vzácně na JV svahu stepi mezi trsy
St.pulcherrima, v dílčí ploše 4
vzácně na několika místech stepní části menší
polykormony, v dílčích plochách 4, 6, 7
pouze v horních partiích JV svahů kopce
Klobouk, v dílčí ploše 4
xerotermní porosty vrcholové části kopce
Klobouk, v dílčích ploše 4
především na jižních svazích, roztroušeně ve
východní části
roztroušeně v bezlesé části NPP, v dílčích
plochách 4, 5
vzácně na JZ a JV svazích kopce Klobouk, v
dílčích plochách 4 a 6
roztroušeně na více místech nelesní části, v
dílčích plochách 4, 5, 6, 8
okraje lesa Kolby a svahy pod J cípem lesa, v
11
název druhu
aktuální početnost nebo vitalita
populace v ZCHÚ
dílčích plochách 4, 5, 6, 7, 8
(Quercus pubescens)
hlaváček jarní
(Adonis vernalis)
hvězdnice chlumní
(Aster amellus)
hvězdnice zlatovlásek
(Aster linosyris)
chrpa chlumní
(Centaurea triumfettii subsp.
axillaris)
120 trsů
500 trsů
1000 kvetoucích lodyh
stovky
kozinec vičencový
(Astragalus onobrychis)
20 trsů
len tenkolistý
(Linum tenuifolium)
25 trsů
lilie zlatohlávek
(Lilium martagon)
20 ex
oman oko Kristovo
(Inula oculus-christii)
plamének přímý
(Clematis recta)
sasanka lesní
(Anemone sylvestris)
sněženka podsněžník
(Galanthus nivalis)
třemdava bílá
(Dictamnus albus)
zvonek sibiřský
(Campanula sibirica)
jižní xerotermní trávníky s J expozicí, výj. i
okraje teplomilné doubravy, v dílčí ploše 5 a 7
roztroušeně v xerotermních porostech i v lemu
šipákové doubravy, v nelesních částech NPP
roztroušeně v xerotermních porostech i v lemu
šipákové doubravy, ve většině nelesní části NPP
roztroušeně na více místech i na lemu šipákové
doubravy, v dílčích plochách 4, 5, 6, 7
100 ex
kavyl Ivanův
(Stipa pennata)
medovník meduňkolistý
(Melittis melissophyllum)
popis biotopu druhu, další poznámky
roztroušeně na více místech v xerotermních
porostech, v části dílčí plochy 4 a v dílčích
plochách 6 a 7
na okraji pěšinky podél postagrárního lada a v
horních částech JV svahů stepi, pouze v dílčích
plochách 4 a 8
xerotermní porosty na JV svazích kopce
Klobouk a J okraj lesa Kolby, v dílčí ploše 4, 6 a
v okraji lesa (dílčí plocha 1)
roztroušeně v podrostu lesa Kolby
podrost panonských dubohabřin a jejich lemy,
ojed. na křovinatých pod JV okrajem lesa, v dílčí
ploše 1, 5 a 7
vrcholová a JV část kopce Klobouk, v dílčí ploše
několik polykormonů
4
pouze na J lemech lesa Kolby a v podrostu
30 ex
okrajových částí, při okrajích lesa
roztroušeně v xerotermních společenstvech, na
200 kvetoucích lodyh
okrajkích keřových skupin i v lemu šipákové
doubravy, v dílčí ploše 4, 5, 6, 7, 8
v podrostu severních svahů lesa Kolby, v dílčí
tisíce
ploše 1
na lemu a v podrostu lesa Kolby, ojed. i mimo
1500 ex
les, v dílčích plochách 4 a 7
roztroušeně na svazích kopce Klobouk, v dílčích
80 ex
plochách 4, 7 a okraji dílčí plochy 8
Přehled zvláště chráněných druhů živočichů
stovky
Kriticky ohrožený druh (KO)
krasec
velmi vzácně
(Sphaenoptera antiqua)
kudlanka nábožná
velmi hojná
(Mantis religiosa)
strnad luční
pravidelný, početné hnízdění
(Miliaria calandra)
střevlík uherský
relativně hojný
(Carabus hungaricus)
Silně ohrožený druh (SO)
čáp černý
jeden hnízdní pár
(Ciconia nigra)
krahujec obecný
jeden hnízdní pár
(Accipiter nisus)
krutihlav obecný
jednotlivě
(Jynx torquila)
křepelka polní
jeden až dva páry, hnízdění
(Coturnix coturnix)
ostříž lesní
jeden hnízdní pár
(Falco subbuteo)
pravidelně, početné hnízdění
pěnice vlašská
12
krátkostébelná step na výslunných svazích s
obnaženou půdou
výhřevné svahy stepního charakteru
lemová společenstva, roztroušené keře na
stepních lokalitách
jižní výhřevné vysokostébelné svahy
lesní biotopy
lesní biotopy
lesní a lesostepní biotopy
bezlesí
lesy a jednotlivě lovící i na ploše PR
lemová společenstva, roztroušené keře na
název druhu
aktuální početnost nebo vitalita
populace v ZCHÚ
(Sylvia nisoria)
strakapoud jižní
jeden až dva páry, hnízdění
(Dendrocopos syriacus)
tesařík obrovský
jednotlivě a vzácně
(Cerambyx cerdo).
včelojed lesní
jeden hnízdní pár
(Pernis apivorus)
žluva hajní
několik párů
(Oriolus oriolus)
Ohrožený druh (O)
bramborníček černohlavý
jednotlivé páry
(Saxicola torquata)
dnes zřídka, dříve hojně (až 20
břehule říční
párů),
(Riparia riparia)
čmelák
hojně
(Bombus spp.)
chrobák vrubounovitý
nehojně
(Sisyphus schaefferi)
krajník
jednotlivě
(Calasoma
auropunctatum)
krajník
jednotlivě
(Calasoma sycophanta)
krkavec velký
hnízdění, jeden pár
(Corvus corax)
několik kusů, pravděpodobně
lejsek šedý
hnízdí
(Muscicapa striata)
majka
hojně
(Meloe spp.)
mravenec
hojně
(Formica spp.)
prskavec
jednotlivě
(Brachinus psophia)
roháč obecný
hojný
(Lucanus cervus)
slavík obecný
několik párů
(Luscinia megarhynchos)
strakapoud prostřední
jeden až dva páry hnízdění
(Dendrocopos medius)
ťuhýk obecný
pravidelný, početné hnízdění
(Lanius collurio)
veverka obecná
hojně
(Sciurus vulgaris)
vlha pestrá
ubývající, několik párů
(Merops apiaster)
popis biotopu druhu, další poznámky
stepních lokalitách
zahrady v okolí a sad, zaletuje na step
jednotlivě stojící listnaté stromy
lesní biotopy
lesní biotopy
luční a lesostepní biotopy
pouze bývalý „hliník“
otevřené biotopy
otevřené biotopy
lesostepní biotopy
lesostepní biotopy
lesní biotopy
lesní biotopy
otevřené biotopy
plošně po celém území
lesostepní části
doubravy
keře v okolí bývalého „hliníku“
lesní biotopy
lemová společenstva, roztroušené keře na
stepních lokalitách
lesní biotopy
pouze bývalý „hliník“
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti
Díky mnoha staletím pastvy a kosení se v nejcennější části území NPP Pouzdřanská step –
Kolby zachovaly stepní trávníky. Agrární terasy svědčí o tom, že v minulosti byla nelesní část
území využívána, především jako vinice a sady. Ve druhé polovině 20. století postupně došlo
k útlumu zemědělského využití, vzniklá postagrární lada zarůstají křovinami a lesem. Mírné svahy
v sedle mezi Kloboukem a Uherčickými novými horami byly až do 90. let 20. století využívány
jako pole. Významným faktorem, který lokalitu dlouhodobě ovlivňoval, byly požáry a také
pulsující kolonie divokých králíků.
V postglaciálu prodělala oblast okolo NPP Pouzdřanská step - Kolby patrně obdobný vývoj jako
13
jiná středoveropská území ve stejném podnebném pásu. Má však pravděpodobně, podobně jako
Pavlovské vrchy, řadu osobitých znaků, daných její ostrovní polohou. Je to zejména nedokonalý
vývoj lesních společenstev v době poledové a nové zestepnění počínající již v hlubokém pravěku.
Pro lesní společenstva Kolb je zajímavý malý počet lesních druhů měkkýšů, spíš je lesní
společenstvo dotováno křovištními a lesními ekotonovými druhy. Pokud zde lesní druhy byly
zjištěny, jsou to většinou druhy s širší ekologickou valencí.
Lesní společenstva Kolb jsou výmladkového původu. Jak vyplývá z historických map, již
v období druhého vojenského mapování toto území pokrýval les, využívaný s největší
pravděpodobností jako pařezina.
a) Ochrana přírody
Vyhláškou Okresní správní komise v Mikulově č. 8963/1-VII z 10. května 1946 byla část území
vyhlášena jako přísná botanická rezervace Pouzdřanský kopec. Státní přírodní rezervace (SPR)
Pouzdřanská step vznikla 4. 7. 1956 výnosem Ministerstva školství a kultury č. 3075/56 a
přehlášeno dne 29. 11. 1988 výnosem č. 14200/88 MKČR. Lesnatá část území byla vyhláškou
Okresního národního výboru Břeclav č. II/1206 ze dne 9. 10. 1986 vyhlášena jako chráněný
přírodní výtvor (CHPV) Kolby.
Vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) ze dne 11. června
1992 byla území SPR Pouzdřanská step a území CHPV Kolby přehlášena do jediné národní
přírodní rezervace Pouzdřanská step – Kolby (dále jen rezervace nebo NPR)
Nařízením vlády 132/2005 Sb., příloha č. 553 ze dne 22. prosince 2004 bylo území NPR
zařazeno do národního seznamu evropsky významných lokalit jako Evropsky významná lokalita
(EVL) Pouzdřanská step – Kolby (CZ0624060) na víceméně stejné rozloze, jako je zpracováván
tento plán péče.
b) Lesní hospodářství
Na části NPP, v lesnaté části Kolby, se vyskytuje lesní komplex, který zde byl podle starých
vojenských map již před 150 lety. Původně výmladkový les byl v řadě porostů nevhodně přeměněn
na jehličnaté monokultury, jinde byl vnášen stanovištně nepůvodní ořešák černý (Juglans nigra),
akát (Robinia pseudacacia) a dub červený (Quercus rubra). Starší porosty mají charakter nepravé
kmenoviny, která vznikla předržením a výchovou výmladkového lesa.
Všechny jehličnaté porostní skupiny byly v minulých decéniích z původní rezervace odstraněny
až na porostní skupinu 133 D7 a 134 A4. Další jehličnaté porosty zůstaly v nově navrhované části
NPP, zejména v porostu 132 E7a. V porostu 134B9 se vyskytuje akát a v porostech 132 D6 a 133
B6 jsou porosty s převahou ořešáku černého. V severní části porostu 134 A4 se vyskytuje pajasan
žlaznatý (Ailanthus altissima) v zarosteném hliníku. Akát, pajasan i ořešák černý se šíří na paseky,
které vznikly po celém území NPP velkoplošnou clonnou sečí s velmi krátkou obnovní dobou.
Kromě těchto invazních neofytů se sem šíří i invazní druhy bylin, jmenovitě netýkavka malokvětá
(Impatiens parviflora). Velkoplošná clonná seč se z hlediska předmětu ochrany jeví velmi
negativně, na několika místech bylo navíc k zalesnění využito stanovištně nevhodných dřevin,
zejména javoru klenu (Acer pseudoplatanus).
c) Zemědělské hospodaření
Část stepi NPP Pouzdřany – Kolby byla v minulosti zemědělsky využívána, o čemž svědčí
mimo jiné množství agrárních teras, na kterých se pěstovala vinná réva, ovocné stromy (zejména
švestky a třešně), lékořice lysá (Glycyrhiza glabra) a další polní plodiny. Část území nevhodná
z důvodu velké vysýchavosti a svažitosti byla pravděpodobně využívána pouze jako pastviny. Po
vysídlení německého obyvatelstva a následné kolektivizaci bylo patrně od zemědělského
hospodaření upuštěno. Od té doby až do konce 80. let nehospodařilo. Území bylo tu a tam
neplánovaně vypáleno. Koncem 80. let došlo k odstranění části trnovníku akátu na jižním svahu a
pajasanů na jihovýchodním svahu bývalé NPR. Od roku 1993 zde probíhají biotechnické zásahy
zaměřené na odstranění geograficky nepůvodních rostlin (trnovník akát, lékořice lysá, pajasan
žlaznatý) a kosení vybraných ploch na náhorní rovině. Část náhorní roviny byla v minulosti
systematicky uorávána a po upozornění ze strany orgánu ochrany přírody ponechána v roce 1993
ladem. Tato plocha byla od roku 1994 pravidelně kosena a probíhá na ní intenzivní sukcese. Místa
14
po odkácení akátů na severu stepní části byla osázena v letech 1996 – 1997 skupinkami
autochtonních dubů a okolní plochy byly pravidelně koseny.
Zemědělským problémem NPP Pouzdřanská step – Kolby je spíše nehospodaření. Stepní stráně,
dříve spásané, postupně zarůstají keřovými společenstvy. Místy se objevují stromy (DBZ, DBP, LP,
HB, OS, JL) solitérně nebo ve skupinkách. Největším současným problémem je, kromě zmíněného
zarůstání stepní části rezervace keři, výskyt invazních druhů rostlin, z nichž z bylin je
problematická zejména lékořice lysá (Glycyrrhiza glabra) a třtina křovištní (Calamagrostis
epigejos), z dřevin pak trnovník akát (Robinia pseudacacia) a pajasan žlaznatý (Ailanthus
altissima).
d) Myslivost
Před rokem 1945 bylo území myslivecky obhospodařováno Ditrichštejny. Mezi lety 1952 až
1982 zajišťovalo myslivecké hospodaření ve stepní části území NPP myslivecké sdružení (MS)
Popice, od roku 1982 pak myslivecké sdružení Pouzdřany ve stepní části lokality. V lesní části
Kolby hospodaří LČR, s. p. a MS Uherčice. V průběhu platnosti minulého plánu péče se spoluprací
s mysliveckým sdružením (MS) Pouzdřany podařilo obnovit populaci králíka divokého, která byla
ve stepní části vlivem novodobých nemocí zdecimována. Králík divoký ve stepní části území
napomáhá spásáním a okusem redukovat rozrůstající se křoviny.
Současným problémem ochrany lesa je fakt, že v oplocenkách byly často pozorovány kusy srnčí
zvěře. Jako pozitivní se jeví vysazení králíka divokého do lesních porostů v posledních dvou letech.
Tato populace i zde vytvářela charakteristické podmínky krátkostébelné stepi a její absence je
velmi silně znát. Nejpatrnější je úbytek králíků znát na koprofágních broucích (Scarabaeidae:
Aphodiinae a Onthophaginae), kde celá řada druhů se již na Pouzdřanech nevyskytuje.
Na stepní ploše ve východní části území navrženém k rozšíření NPP jsou vybudována
myslivecká zařízení (2x posed, 1x liz, 1x krmelec).
e) Rekreace a sport
Pěší turistika je v NPP povolena pouze po turisticky značených cestách. Přes stávající území
rezervace vede jedna značená turistická cesta. Zvyšující se počty návštěvníků je nutné ale vhodným
způsobem upozornit na výskyt vzácných druhů rostlin a živočichů, tak aby nedocházelo k
nadměrnému neřízenému poškozování předmětů ochrany.
V posledních letech je pouzdřanský kopec také hojně navštěvován paraglidisty a nejcenější
lokality jsou stále více ohrožovány sešlapem při provozování padákového létání.
f) Těžba nerostných surovin
Na jihozápadním okraji území NPP (v katastru obce Pouzdřany) se nachází postupně zarůstající
zemník, který je dnes významný z hlediska hnízdění vlh. Druhý, opuštěný a dřevinami zcela
zarostlý zemník se nachází na severovýchodním okraji území v lese Kolby (v katastru obce
Uherčice).
g) Jiné způsoby využívání
Lokalita proslula díky snadné přístupnosti mezi brněnskými i mimobrněnskými přírodovědci,
pravidelné je využívána pro přírodovědné exkurze brněnských univerzit.
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
Vyhláška č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Příloha nařízení vlády č. 132/2005 Sb. o zřízení Evropsky významné lokality Pouzdřanská step
– Kolby
LHP 2000 – 2009 pro LHC 1156 Židlochovice, Lesprojekt Brno, a.s. Brno, 2000
Územní plán obce Pouzdřany - 74392737, AR projekt, s.r.o., Brno, 2008
Územní plán obce Uherčice – 31009190, Ing. arch. Jiří Hála, Brno, 2008
15
2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
2.4.1 Základní údaje o lesích
Přírodní lesní oblast:
Lesní hospodářský celek:
Výměra LHC (zařizovacího obvodu) v ZCHÚ:
Období platnosti LHP:
Organizace lesního hospodářství:
Nižší organizační jednotka:
35 – Jihomoravské úvaly
1156 - Židlochovice
101,86 ha
1. 1. 2000 – 31. 12. 2009
Lesy ČR, s. p., Lesní závod Židlochovice
Polesí Židlochovice
A. Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů
V NPP je rozlišeno celkem 9 souborů lesních typů (SLT). Všechny porosty se nacházejí v 1. až
3. lesním vegetačním stupni. Nejvíce jsou zastoupeny SLT obohacené bukové doubravy (30 %) na
mírnějších severních svazích a hlinité bukové doubravy (24 %). Na extrémních stanovištích jsou
zastoupeny dřínové doubravy (16 %).
Přírodní lesní oblast: 35 – Jihomoravské úvaly
kód
název SLT
SLT
přirozená dřevinná skladba SLT
výměra (ha) podíl (%)
suchá habrová doubrava
DBZ 80, HB 10, LP 10, BŘK+
obohacená habrová doubrava DBZ 70, LP 10, JV 10, HB 10, BŘK+
sprašová habrová doubrava
DBZ 80, HB 20, LP -, BŘK -, keře
DBZ 30, LP 20, JV 20, HB 20, BŘK 10, BB +,
1J habrová javořina
TR+, keře
1U topolový luh
DB 30, TP 30, JL 20, JS 20, (VR, OLŠ) +
DBZ 60, DBP 20, HB 10, (CER+), BŘK 10, MK+,
1X dřínová doubrava
BB+, keře
2D obohacená buková doubrava DBZ 60, BK 0-10, LP 10, JV 10, HB 10, JL +, keře
2H hlinitá buková doubrava
DBZ 60, BK 0-30, HB 10, LP +, JV +, BŘK+
3D obohacená dubová bučina
DB 60, BK 0-10, LP 20, DBZ 20, JV +, JD +
Celkem
1C
1D
1H
6,51
5,69
1,96
7
6
2
3,32
3
0,68
1
15,72
16
30,43
24,3
11,17
99,78
30
24
11
100
Přehledné grafické rozlišení souborů lesních typů je uvedeno v mapě M4 (Lesnická mapa
typologická NPP Pouzdřanská step - Kolby)
B. Porovnání přirozené současné skladby lesa
Porovnání přirozené a současné skladby lesa proběhlo na základě dat uvedených v LHP 20002009 a podle Stanovištních a pěstebních charakteristik SLT (typologický systém ÚHÚL).
dřevina
současné zastoupení
název
zkratka
(ha)
přirozené zastoupení
(%)
(ha)
(%)
jehličnany
BO
borovice lesní
0,9
1
0,0
0
JD
jedle bělokorá
0,0
0
2,0
2
MD
modřín opadavý
1,7
2
0,0
0
SM
smrk ztepilý
3,2
3
0,0
0
AK
trnovník akát
2,0
2
0,0
0
BB
javor babyka
0,9
1
2,0
2
BR
bříza bělokorá
0,4
0
0,0
0
BRK
jeřáb břek
0,0
0
2,0
2
CER
dub cer
0,1
0
1,0
1
DB
dub letní
2,7
3
2,0
2
DBC
dub červený
1,2
1
0,0
0
DBP
dub pýřitý
1,1
1
5,1
5
DBZ
dub zimní
0,0
0
56,0
55
DBX
dub, kříženec
39,0
38
0,0
0
listnáče
16
dřevina
současné zastoupení
název
zkratka
HB
habr obecný
JL
jilm vaz, jilm habrolistý
JS
jasan ztepilý
JV
(ha)
přirozené zastoupení
(%)
(ha)
(%)
11,7
11
10,2
10
0,5
0
5,1
5
23,0
23
0,0
0
javor mléč
1,0
1
5,1
5
KL
javor klen
0,0
0
0,0
0
KR
keře
0,0
0
2,0
2
LP
lípa srdčitá (velkolistá)
10,6
10
7,1
7
ořešák černý
1,9
2
0,0
0
OS
topol osika
0,2
0
0,0
0
TR
třešeň ptačí
0,0
0
2,0
2
101,9
100
101,9
100
ORC
celkem
Vymezení přirozenosti lesních porostů je uvedené v mapě M5 (Stupně přirozenosti lesních
porostů v NPP Pouzdřanská step - Kolby)
C. Vymezení dílčích ploch v lesích
Plocha všech lesů v NPP Pouzdřanská step – Kolby byla rozdělena do dvou dílčích plochy, dílčí
plocha č. 1 - lesní porosty ponechané bez zásahu a dílčí plocha č. 2 – lesní porosty se zásahem, dále
členěná podle porostních skupin. Prostorové vymezení dílčích ploch (č. 1 a č. 2) je uvedeno v mapě
M3 (Dílčí plochy a objekty NPP Pouzdřanská step - Kolby). Popis lesních porostů a výčet
plánovaných zásahů je uveden podle jednotek prostorového rozdělení lesa v tabulce T1 (Popis
lesních porostů NPP Pouzdřanská step – Kolby a výčet plánovaných zásahů v nich).
2.4.2 Základní údaje o útvarech neživé přírody
Součástí rezervace jsou dva zemníky, kde se dříve těžila stavební hlína, vymezené jako
samostaná dílčí plocha. Rozsáhlejší zemník (dílčí plocha č. 3a) se nachází v západním okraji
nelesní části rezervace. Méně rozsáhlý zemník (dílčí plocha č. 3b) pak v severovýchodní části
rezervace v porostní skupině 134A9. Druhý zemník zarůstá dřevinami, zejména jasanem, lípou a
pajasanem žlaznatým.
Oba zemníky (dílčí plochy č. 3a a 3b) jsou uvedené v mapě M3 (Dílčí plochy a objekty NPP
Pouzdřanská step - Kolby). Popis zemníků je uveden v tabulce T2 (Popis dílčích ploch a objektů na
nelesních pozemcích NPP Pouzdřanská step-Kolby a výčet plánovaných zásahů v nich).
2.4.3 Základní údaje o nelesních pozemcích
Nelesní území se v NPP Pouzdřanská step – Kolby rozprostírá především na jižně
orientovaných svazích. V plánu péče je vylišeno celkem 8 dílčích ploch: úzkolisté trávníky, zarostlé
ovocné sady, křoviny, lesostep a lada (dílčí plochy 4 -8). Největší podíl z nelesních dílčích ploch
zaujímají úzkolisté trávníky (27,3 ha) a křoviny (19,8 ha).
Dílčí nelesní plochy jsou zakresleny v mapě M3 (Dílčí plochy a objekty NPP Pouzdřanská step
- Kolby). Podrobné vymezení nelesních dílčích ploch je uvedeno v tabulce T2 (Popis dílčích ploch
a objektů na nelesních pozemcích NPP Pouzdřanská step-Kolby a výčet plánovaných zásahů
v nich).
2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a
závěry pro další postup
Koncem 80. let došlo k odstranění části trnovníku akátu na jižním svahu a pajasanů na
jihovýchodním svahu bývalé NPR. Od roku 1993 zde probíhají biotechnické zásahy zaměřené na
odstranění geograficky nepůvodních rostlin (trnovník akát, lékořice lysá, pajasan žlaznatý) a kosení
vybraných ploch na náhorní rovině. Část náhorní roviny byla v minulosti systematicky uorávána a
po upozornění ze strany orgánu ochrany přírody ponechána v roce 1993 ladem. Tato plocha byla od
17
roku 1994 pravidelně kosena a probíhá na ní intenzivní sukcese. Místa po odkácení akátů na severu
a severu stepní části byla osázena v letech 1996 – 1997 skupinkami autochtonních dubů a okolní
plochy byly pravidelně koseny.
V průběhu platnosti minulého PP bylo realizováno několik významných zásahů ve prospěch
NPR. Především to byl zásah na likvidaci několika ohnisek invazního akátu na dílčích plochách 4 a
7 a to na bázích svahů. V části 7, na bývalých zarůstajících terasách, byl smýcen akát a místo něj
postupně dosazovány odrostky teplomilných dubů, vypěstovaných mimo NPP z místních zdrojů.
Podobně byly duby vysazovány i v přechodné (horní) části mezi dílčími plochami 4 a 8. Pokus o
likvidaci lékořice v horní severní části dílčí části 4 byl málo úspěšný; je třeba nadále mimo
památku, nebo na vymezených ploškách zkoušet různé možnosti její likvidace.
Pastva probíhala velmi nepravidelně a to především na horní ploché části NPP (dílčí plocha 8).
Její vliv na vegetaci nebyl příliš kladně hodnocen, jednak proto, že na zarůstajícím ladu v podstatě
nebyl zásah vůbec znát (třtinu ovce nežerou, její stařinu jen velmi málo poškodily, nálet dřevin
zůstal téměř bez dotyku) a na okraji této plochy vznikla nepříjemná velmi silně eutrofiozovaná
ploška. Ta zůstala celý rok bez jakékoliv vegetace, v současnosti je pokryta iniciálním sukcesním
stadiem jednoletých ruderálů. Na ostatní vegetaci nechaly ovce jen negativní známky okusu. Na
jaře 2007 byl tento zásah bohužel spojen se značným jarním přísuškem.
Jako velmi kladný zásah lze hodnotit pravidelnou seč východní části dílčí plochy 8, díky které
zde, jakožto na postagrárním ladu, byla zaznamenána evidentně vyšší druhová diverzita, než na
druhé polovině této dílčí plochy, zarůstající třtinou, dosud bezzásahové. Byly zde nalezeny i druhy
značně náročné, jako Oxytropis pilosa, Stipa sp., Crambe tataria, Astragalus onobrychis a další.
Obě poloviny této dílčí plochy s odlišným managementem posloužily jako srovnávací a modelové
plochy postagrárního lada, které měly shodný bod startu.
V průběhu minulého decenia byly taktéž ošetřovány tři plochy s většími polykormony třtiny
křovištní na dílčí ploše 4, na relativně velmi cenných svazích ukloněných k JZ, na kterých je
dominantní Stipa pulcherrima. Tyto polykormony, stále se rozšiřující, bude nutno v příštím období
alespoň 3x za vegetaci séct, aby došlo alespoň k částečné redukci nárůstu třtiny v této cenné
vegetaci. Je pravděpodobné, že k vegetativnímu rozmnožení třtiny mohly přispět i opakované
požáry na této ploše.
2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize
Za kolizní lze označit např. maloplošné stržení vegetace pro zvýšení diverzity bezobratlých.
Tento zásah by měl být cíleně realizován na relativně méně cenných plochách, např. v dílčí ploše 6,
pokud však bude požadavek entomologů na jiné plochy, je třeba vždy konzultace s botaniky. Zde
hrozí narušení biotopu některých nenápadných, ale velmi významných druhů rostlin.
Za možnou kolizi lze označit přístup ke způsobu provádění obnovních zásahů v lese v území
NPR. V tomto případě je zcela nezbytná konzultace s orgánem OP územně příslušným k takovýmto
rozhodnutím.
Kolizním se může stát i každoroční dotace 150 ks králíka divokého, který lokálně může narušit
cennou vegetaci a biotopy významných druhů rostlin. Je nezbytný každoroční monitoring na
plochách, kde byl králík vysazen; při negativních důsledcích bude nutné populaci redukovat, resp.
další výsadek snížit či zcela omezit. Dále je třeba monitorovat činnost králíků v tvořící se pařezině,
v případě velkých škod okusem výmladků bude nezbytné přidat oplocení proti králíkům, to však
vzhledem k četnosti dnešní populace nebude zřejmě otázkou následujícího desetiletí.
18
3. Plán zásahů a opatření
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání
a) Péče o lesy
Obecné zásady péče o lesní porosty v NPP (dílčí plochy č. 1 a 2) jsou formulovány v rámcových
směrnicích péče o les podle souborů lesních typů. Soubory lesních typů jsou zobrazeny v mapě M4
(Lesnická mapa typologická NPP Pouzdřanská step – Kolby).
Číslo směrnice
1
Kategorie lesa
les hospodářský
Soubory lesních typů
1C - SUCHÁ HABROVÁ DOUBRAVA
1D - OBOHACENÁ HABROVÁ DOUBRAVA
1H - SPRAŠOVÁ HABROVÁ DOUBRAVA
1J - HABROVÁ JAVOŘINA
1U - TOPOLOVÝ LUH
1X - DŘÍNOVÁ DOUBRAVA
2D - OBOHACENÁ BUKOVÁ DOUBRAVA
2H - HLINITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA
3D - OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA
Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin
SLT Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%)
1C
1D
1H
1J
1U
1X
2D
2H
3D
DBZ 7-9 HB+1 LP 1-2 DBP+ BŘK+1 JV MK dřín
BO 0-1 JD 0+ DBZ 5-7 BK 0-3 HB 0-2 JV 0-1 JS 0+ JL 0+ LP+2 (OS BŘ BB TŘ) 0+
BO 0-1 JD 0+ DBZ 5-7 BK 0-3 HB 0-2 JV 0-1 JS 0+ JL 0+ LP+2 (OS BŘ BB TŘ) 0+
DBZ 2-5 HB 1-3 JV 2-4 JL+1 JS+1 LP 1-3 BŘK+1 (TŘ BB MK) 0+
DB 3 (TP TPČ) 3 JS 2 JL 2 LP
DBZ 6 DBP 2 HB 1 CER BŘK 1 MK BB teplomilné keře
BO 0-1 JD 0+ DBZ 5-7 BK 0-3 HB 0-2 JV 0-1 JS 0+ JL 0+ LP+2 (OS BŘ BB TŘ) 0+
DBZ 6 BK 3 HB 1 LP JV BŘK
JD+2 DBZ+3 BK 5-7 HB 0-1 JV 0-1 LP+2 (JS JL)+ (TŘ OS) 0+
Porostní typ A
Porostní typ B
Porostní typ C
listnaté porosty
spodní etáž
jehličnaté porosty
Základní rozhodnutí
Hospodářský způsob
(forma)
Hospodářský způsob
(forma)
Hospodářský způsob
(forma)
P, V
H
P
Obmýtí
Obnovní
doba
Obmýtí
Obnovní
doba
Obnovní
doba
Obnovní
doba
120
30
30
10
90
20
Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
Obnovit hospodářský tvar lesa
Obnovit hospodářský tvar lesa
středního za účelem podpory
středního za účelem podpory
biodiverzity. Údržba mírnějšího
biodiverzity.
zápoje v lese středním, ponechávání
souší nezbytných pro hmyz.
19
Postupná přeměna porostů na
porosty s přirozenou dřevinnou
skladbou.
Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií
Podpora kvalitních jedinců DB,
převážně jednotlivý nebo
skupinovitý výběr s ponecháním
kvalitních výstavků v počtu 25-80
kusů na hektar. Jednocení kvalitních
jedinců DB, podpora vegetativního
rozmnožování DB. Též podpora
přirozeného zmlazení. V případě
přirozené obnovy podporovat
kvalitní generativní jedince DB,
DBP. V případě neúspěchu
přirozené obnovy možnost dosadby
a podsadby materiálem z této NPP a
jejího OP. V případě nedostupnosti
obnovního materiálu místního
původu, možno použít reprodukční
materiál dle platné legislativy.
Postupné odstraňování AK.
Podpora vtroušených dřevin BRK,
JL, TR. Ponechávat souše a tlející
dřevo. Při obnovních těžbách
ponechávat výstavky dubů na dožití
v počtu alespoň 10 ks/ha.
Postupný převod na střední les.
Spodní etáž obnovovat holosečně
v jednotlivých panelech, s
ponecháním nadějných jedinců –
kandidátů na výstavky.
Upřednostňovat jiné druhy než
jasan a než stanovištně nepůvodní.
Holoseč s ponecháním výstavků
cílových listnatých dřevin. V
případě přirozené obnovy
podporovat kvalitní generativní
jedince DB, DBP. Umělá obnova
materiálem z této NPP a jejího
OP. V případě nedostupnosti
obnovního materiálu místního
původu, možno použít
reprodukční materiál dle platné
legislativy.
Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při
obnově porostu
Přirozená obnova. V případě selhání
přirozené obnovy provést dosadbu,
případně podsíji žaludem s
využitím pomístné přípravy půdy,
ale pouze materiálem z této NPP a
jejího OP. V případě nedostupnosti
obnovního materiálu místního
původu, možno použít reprodukční
materiál dle platné legislativy.
Doplňkově jako MZD možnost
využití při dosadbách dubu
zimního, lípy a habru.
MZD – 100%
Dosadba JLH. Podpora stanovištně
původních druhů dřevin, zejména
DB.
MZD – 100%
Převážně umělá obnova. V případě
přirozené obnovy podporovat
kvalitní generativní jedince DB,
DBP. Umělá obnova materiálem z
této NPP a jejího OP. V případě
nedostupnosti obnovního materiálu
místního původu, možno použít
reprodukční materiál dle platné
legislativy.
MZD – 100%
Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%)
SLT druh dřeviny
komentář k způsobu použití dřeviny při umělé obnově
1C
1D
1H
1J
1U
1X
2D
2H
3D
DBZ 8 LP 2
DBZ 8 HB 1 LP1
DBZ 8 HB 1 LP1
DBZ 6 HB 1 JV 2 LP 1
DB 6 JS 2 JL 2
DBZ 6 DBP 2 HB 2
DBZ 7 HB 2 LP 1
DBZ 6 BK 3 HB 1
DBZ 3 BK 5 LP 2
Při umělé obnově lze na ploše použít i ostatní druhy dřevin z přirozené
druhové skladby (zejména vzácné druhy (JL, TR, BRK, apod.), a to
maximálně do 20% podílu zalesnění. V případě nedostupnosti
obnovního materiálu místního původu, možno použít reprodukční
materiál dle platné legislativy.
20
Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií
Negativní výběr obrostlíků a
předrostlíků v nadúrovni a úrovni.
Pozitivní druhový výběr DB.
Do 40 let negativní výběr s cílem
tvorby pravidelných a velkých
korun dubů. Negativním výběrem
odstraňovat nekvalitní jedince
cílových dřevin. Systematicky
odstraňovat nepůvodní dřeviny
zejména akát.
Vysoká intenzita zásahu v
podúrovni v prvních letech.
Jednotlivý nebo skupinovitý výběr
za účelem odstranění nežádoucích
druhů dřevin (PJ, AK aj.). Podpora
druhové rozmanitosti stanovištně
odpovídajících dřevin, a to včetně
pařezových výmladků.
Pozitivní druhový výběr DB.
Negativním výběrem odstraňovat
nekvalitní jedince a jedince
nepůvodní.
Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií
Neprovádět příliš razantní zásahy.
U nadějných jedinců semenného i
výmladného původu mechanická
nebo chemická ochrana. Chemické
prostředky používat pouze se
souhlasem SCHKO Pálava.
Přirozenou obnovu chránit proti
zvěři.
U nadějných jedinců výmladného
původu mechanická nebo
chemická ochrana. Chemické
prostředky používat pouze se
souhlasem SCHKO Pálava.
Přirozenou obnovu chránit proti
zvěři.
Neprovádět příliš razantní zásahy.
Chemické prostředky používat
pouze se souhlasem SCHKO
Pálava. Přirozenou obnovu chránit
proti zvěři.
Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií
Při provádění nahodilých těžeb
ponechávat 10 stojících souší
stanovištně původních druhů dřevin
na hektar k zetlení.
Bez omezení.
Při provádění nahodilých těžeb
ponechávat 10 stojících souší
stanovištně původních druhů
dřevin na hektar k zetlení.
Poznámka
U porostního typu A a C využití metody sortimentní s úplným druhováním dříví na místě a metoda kmenová s
rovnáním klestu do valů s použitím JMP, traktoru a koně. U porostního typu B použití křovinořezu a JMP.
Aplikace biocidů za účelem nežádoucí výmladnosti dřevin, zejména akátu, ochrana proti okusu zvěří a
ochrana sazenic dubu proti padlí dubovému.
21
b) Péče o útvary neživé přírody
U obou zemníků je vhodné potlačovat zarůstání keři a stromy. U zemníku 3a je vhodné udržovat
kolmou stěnu, která je hnízdištěm vlhy pestré. U zemníku 3b je nutné odstraňovat zejména invazní
dřeviny (PJS).
c) Péče o nelesní pozemky
Rámcové směrnice pro péči o nelesní pozemky v NPP (dílčí plochy č. 4-8), definované v
kapitole 2.4.3, jsou formulovány pouze jako obecné zásady péče o rostliny a živočichy, kteří se na
těchto plochách aktuálně nachází.
Obecné zásady péče o rostliny
Je třeba pokračovat v pravidelné péči o stepní trávníky. Kosení ve východní části kopce
Pouzdřany prokázalo evidentně vyšší druhovou diverzitu, než na nekosené polovině této plochy,
která zarůstá třtinou a v kosení je třeba pokračovat. Naproti tomu pastva (probíhala velmi
nepravidelně a to především na horní ploché části NPP) se v současném rozsahu příliš neosvědčila.
Její vliv na vegetaci nebyl příliš kladně hodnocen, jednak proto, že na zarůstajícím vrcholovém
ladu plochy 4 v podstatě nebyl zásah vůbec znát (třtinu ovce nežerou, její stařinu jen velmi málo
poškodily, nálet dřevin zůstal téměř bez dotyku) a na okraji této plochy vznikla nepříjemná velmi
silně eutrofizovaná ploška.
Velmi významné je pozastavení šíření invazních druhů rostlin, především druhů: trnovník akát,
lékořice lysá a pajasan žláznatý a následné pravidelné kosení těchto ploch. Navzdory předchozím
zásahům se především lékořice dále šíří po celé stepní ploše NPP, šíří se také pajasan, a to i na
paseky do lesních porostů. Nezbytné je nalézt účinnou metodu ničení lékořice a důsledně
likvidovat všechny plodící pajasany z památky. Rovněž je třeba sledovat šíření révy vinné na
plochu.
Obecné zásady péče o živočichy
Je zcela nutné udržet a místy zvýšit heterogenitu celého území či lépe ji navrátit tam, kde byla
ještě před půl stoletím. Na mnoha místech se v podstatě jedná o homogenní trávník, a to
nevyhovuje téměř žádné skupině hmyzu. Dosavadní management (kosení a pastva) vedly spíše
k další homogenizaci, k čemuž by nemělo docházet. Jako nejlepší pro údržbu trávníku, ale i
heterogenity prostředí, se jeví krom sečení a vyřezávání dřevin také extenzivní pastva
kombinovaným stádem ovcí a koz. Vhodné je chránit oplůtkami náhodně rozmístěné plochy, které
budou nepřepásané, nejlépe v rozměru 5 x 5 metrů. Takovým způsobem lze udržovat všechny
plochy, tedy i vysokostébelné části.
Co opravdu velmi chybí nejen na Pouzdřanech, jsou králíci a skot. Tito živočichové vytváří
specifické prostředí pro řadu bezobratlých živočichů. Dříve zde velmi početná populace králíka
vytvářela charakteristické podmínky krátkostébelné stepi a její absence je velmi silně znát.
Nejpatrněji je úbytek králíků znát na koprofágních broucích (Scarabaeidae: Aphodiinae a
Onthophaginae), řada druhů z Pouzdřan vymizela. Stejně tak se v poslední době zmenšuje kolonie
vlh ve starém zemníku, což souvisí se zaoblováním tvarů a nepřehledností na jejich hnízdišti. Pro
úspěšnou reintrodukci je vhodné ponechat místy hromady větví. Na ploše 3a je pro vlhy nezbytné
stěnu zemníku co nejvíce otevřít do prostoru odstraněním všech keřů, které jej oddělují od místní
cesty.
Dále je vhodné na všech nelesních plochách vhodně redukovat keře, nechávat však solitery a ty
pokud možno s obnaženým kmenem bez větví. Dřevní hmotu částečně pálit na místě, část ji na
hromadách nechat složenou na místě (hnízdiště včel apod.). Také je vhodné pokosenou hmotu
usušit na místě a na místě i spálit. Paradoxně, tato spáleniště jsou často jediná místa, kde mohou
hnízdit některé druhy samotářských včel. Pro některé ohrožené druhy živočichů jsou významné
úhory, proto by bylo vhodné na dílčích plochách 6 a 8 strhnout na části území travní drn a
v cyklech se s tímto managementem na plochu vracet.
Vhodné je pečovat o lesní lemy, částečným otevřením lesa ze strany stepi odstraněním
některých keřů. V Kolbách je třeba ustat ve velkých clonných sečích a větší část území vrátit
hospodaření tradičním způsobem středního lesa. Hnízdní možnosti bude skýtat jádrové
bezzásahové území. Ani v okrajových územích Kolb, kde se bude citlivě hospodařit, nesmí z lesa
zcela zmizet doupné stromy. Proto je nutné na nově vznikajících pasekách ponechávat minimálně
22
15 stromů na 1 ha do doby fyzického rozpadu.
Myslivecké hospodaření se může významným vlivem podílet na vzhledu zejména stepní části
rezervace. Obecně platí, že jiná než stávající myslivecká zařízení mohou být v na území památky
budována pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody. Z památky by měla být odstraněna také
přikrmovací zařízení.
d) Zásady jiných způsobů využívání území
Vrchol kopce Klobouk (plocha 4) je značně narušován sešlapem návštěvníky a také
paraglidingovými aktivitami. Pohyb návštěvníků je třeba vhodným způsobem usměrnit.
Paraglidingové létání je vhodné z území zcela odsunout.
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území
a) Lesy
Dílčí lesní plochy (č. 1 a 2) jsou zakresleny v příloze M3 (Dílčí plochy a objekty NPP
Pouzdřanská step - Kolby).
Podrobný výčet a formulování doporučených a plánovaných zásahů v lesních porostech
obsahuje příloha T1 (Popis jednotlivých opatření v lesních porostech v NPP Pouzdřanská step –
Kolby) a mapová příloha M6 (Těžební mapa dílčích lesních ploch NPP Pouzdřanská step-Kolby)
b) Útvary neživé přírody
Dílčí plochy s útvary neživé přírody - zemníky (č. 3a a 3b) jsou zakresleny v příloze M3 (Dílčí
plochy a objekty NPP Pouzdřanská step - Kolby).
Výčet plánovaných zásahů v obou zemnících je uveden v příloze T2 (Popis dílčích ploch a
objektů na nelesních pozemcích NPP Pouzdřanská step-Kolby a výčet plánovaných zásahů v nich).
c) Nelesní pozemky
Dílčí plochy nelesních pozemků (č. 4 až 8) jsou zakresleny v příloze M3 (Dílčí plochy a objekty
NPP Pouzdřanská step - Kolby).
Výčet plánovaných zásahů na jednotlivých dílčích plochách nelesních pozemků je uveden v
příloze T2 (Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích NPP Pouzdřanská step-Kolby a
výčet plánovaných zásahů v nich).
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně
návrhu zásahů a přehledu činností
Ochranné pásmo NPP Pouzdřanská step - Kolby je zakresleno v příloze M1 (Orientační mapa s
vyznačením území NPP Pouzdřanská step – Kolby) a v příloze M2 (Katastrální mapa se zákresem
území NPP Pouzdřanská step – Kolby a jejího ochranného pásma)
Ochranné pásmo NPP Pouzdřanská step - Kolby je vyhlášeno samostatně. Na území takto
vymezeného ochranného pásma je nutné respektovat ustanovení § 37 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny.
V lesních porostech v ochranném pásmu NPP je možné hospodařit při dodržení základních
hospodářských doporučení dle vyhlášky č. 83/1996 Sb. s podmínkou odstraňování geograficky
nepůvodních druhů dřevin, zamezení jejich šíření a nepřipuštění jejich obnovy.
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu
Pro období platnosti plánu péče NPP se navrhuje:
a) nové vyznačení hranic památky hraničními tabulemi, hraničníky a hraničním pruhovým
značením, vymezujícím v terénu hranici památky na základě přesného geodetického zaměření
b) průběžná kontrola chybějících nebo poškozených hraničních a informačních tabulí, průběžná
kontrola stavu hraničníků a hraničního pruhového značení vymezujících v terénu hranici
památky a jejich průběžná údržba a obnova
23
3.4 Návrhy potřebných administrativně správních opatření v území
Pro navrhovaná opatření je v rámci schvalování LHP nezbytné:
a) vydat rozhodnutí dle zákona č.289/1995 Sb. o lesích (dále jen zákon o lesích), kromě nezbytného
zařazení všech pozemků určených k plnění funkcí lesů do kategorie lesů zvláštního určení, § 8,
písm. a) zákona o lesích:
- udělení výjimky ze zákazu dle § 31, odst. 6 – prodloužení lhůty k zalesnění a zajištění holin
- udělení výjimky ze zákazu dle § 36 odst. 1 – umožnit nižší zakmenění než 0,7
- udělení výjimky ze zákazu dle § 33 odst. 4 – mýtní úmyslná těžba v porostech mladších 80 let.
b) požádat o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek národních přírodních památek §
35 odst. 2 zákona č.114/1992 o ochraně přírody a krajiny na používání intenzivních technologií
a chemizaci při odstraňování výmladků akátu a šeříku.
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností
K regulaci rekreačního a sportovního využívání území NPP a jeho ochranného pásma se
navrhuje:
a) zamezit přístupu návštěvníků na místa mimo turisticky značené cesty (např. na vrcholové
plošině) především vhodným umístěním informačních a směrových tabulek.
b) nepovolovat výjimky pro zakázané sportovní činnosti jako je paragliding nebo pro vjezd cyklistů
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území
Pro území NPP Pouzdřanská step - Kolby se ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany
přírody navrhuje:
a) vybavit exkurze, především školní, patřičnou výjimkou pro vstup mimo značené cesty
b) zajistit podporu zájmu vysokých škol při vypisování studijních prací
c) vhodné umístění informačních tabulí zajišťující informovanost veřejnosti o významu území.
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring
V území NPP bude po dobu platnosti plánu péče přednostně zabezpečen průzkum, výzkum a
monitoring v následujících oblastech nebo oborech:
a) inventarizační průzkum vyšších rostlin
b) inventarizační průzkum bezobratlých, např. xylofágního hmyzu, druhu Carabus hungaricus atd.
d) monitoring hospodaření v nízkém a středním lese
e) monitoring dopadu kosení a pastvy na společenstva rostlin a bezobratlých
f) monitoring návštěvnosti
24
4. Závěrečné údaje
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle
jednotlivých zásahů (druhů prací)
Druh zásahu
(práce)
Jednorázové a časově omezené zásahy
nové značení hranic památky
monitoring návštěvnosti
inventarizace druhů
instalace informačních tabulí
Celkem
Opakované zásahy
ruční sečení
podpora populace králíka divokého
pastva
vyřezávky nežádoucích dřevin
strojní sečení
opravy a údržba značení hranic památky
stržení drnu
monitoring vybraných přírodních skupin
Celkem
Odhad množství
(např. plochy)
Orientační
náklady za rok
(Kč)
80 ks
1 sezóna
2 skupiny
5 ks
20 ha/5x/20 tis. Kč
20 ks/3x/200 Kč
20 ha/3x/15 tis./ha
3 ha/5x/25 tis. Kč/ha
5 ha/5x/5 tis. Kč/ha
průběžně dle potřeby
2 ha/2x/5 tis. Kč
3 skupiny/3x/40 tis. Kč
Orientační náklady za
období platnosti
plánu péče (Kč)
120 000
60 000
300 000
50 000
530 000
400000
4 000
300 000
75 000
25 000
5 000
10 000
120.000
445 000
2 000 000
12 000
900 000
375 000
125 000
25 000
20 000
360 000
4 347 000
4.2 Použité podklady a zdroje informací
a) Použitá literatura:
AUSDEN, M., 2007: Habitat management for conservation - a handbook of techniques. Oxford
University Press, New York, 411 s.
BENEŠ, J., KONVIČKA, M., DVOŘÁK, J., FRIC, Z., HAVELDA, Z., PAVLIČKO, A., VRABEC,
V. & WEIDENHOFFER, Z. [eds.] 2002: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I., II.
SOM, Praha, 857 pp.
BRYJA, V., SVATOŇ, J., CHYTIL, J., MAJKUS, Z., RŮŽIČKA, V., KASAL, P., DOLANSKÝ, J.,
BUCHAR, J., CHVÁTALOVÁ, I., ŘEZÁČ, M., KUBCOVÁ, L., ERHART, J., & FENCLOVÁ,
I,: 2005: Spiders (Araneae) of the Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjacent
localities (Czech republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 90: 13-184.
BUČEK A., LACINA J., LAŠTŮVKA Z. [eds.]: Panonské stepní trávníky na Moravě. Veronica
2006. ISSN 1213-0699.
FARKAČ, J., KRÁL, D. & ŠKORPÍK, M. [eds.] 2005: Červený seznam ohrožených druhů České
republiky - bezobratlí. AOPK ČR, Praha, 760 pp.
KAŠPAR D., KOUTECKÝ B., 1998: Dílčí plán péče o NPR Pouzdřanská step – Kolby (lesní část).
AOPK Brno.
MATULA R., SVÁTEK M., VOLAŘÍK D. 2008: Hodnocení populací rodu Quercus L. v
navrhované evropsky významné lokalitě Pouzdřanská step-Kolby. Výzkumná zpráva, MZLU
Brno.
Procházka F., 2001: Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky – Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR, Praha.
MATUŠKA P., 1998: Dílčí plán péče o NPR Pouzdřanská step – Kolby (nelesní část)
LHP 2000 – 2009, Lesprojekt Brno, a.s. - Brno, 2000 .
PECHEUR A. L., 2007: Study on Pouzdřanská steppe. Training report. Mendel University, Brno.
POLENO, Z., VACEK, S. (2007): Pěstování lesů – teoretická východiska pěstování lesů,
ministerstvo zemědělství, Praha
PRCHAL, J., 2006: Taxocenózy střevlíkovitých (Carabidae) na Pouzdřansku. Bakalářská práce
LDF MZLU, 66 s.
ŠIMEČEK K., 2005: Inventarizační ornitologický průzkum NPR Pouzdřanská step – Kolby.
ŠMITÁK J., 2005: Inventarizační průzkum NPR Pouzdřanská step – Kolby, floristická
inventarizace. Brno.
25
VACEK S., SIMON J., REMEŠ J. a kol., 2007: Obhospodařování bohatě strukturovaných a přírodě
blízkých lesů. Lesnická práce. ISBN 978-80-86386-99-7.
VAŠÁTKO J., 2008: Měkkýší složka geobiocenóz EVL Pouzdřanská step a les Kolby. Brno.
VIEWEGH J., 1999: Klasifikace lesních společenstev.
b) Konzultace a ústní sdělení:
Mgr. Čížek Lukáš, Ph.D., Ing. Horal David., Ing. Kadavý Jan, Ph.D., Ing. Kneifl Michal Ph.D.,
Ing. Machar Ivo, Ph.D., Ing. Matula Radim, Ph.D., Mgr. Slavík Petr.
4.3 Seznam používaných zkratek
V textu plánu péče jsou použity následující zkratky:
předpis definující zkratku
zkratka
obsah zkratky
CR
EN
KO
NT
O
SO
VU
NPR
critically endangered (kriticky ohrožený druh)
endangered (ohrožený druh)
kriticky ohrožený druh
near threatened (téměř ohrožený druh)
ohrožený druh
silně ohrožený druh
vulnerable (zranitelný druh)
národní přírodní rezervace
KN
katastr nemovitostí
LV
list vlastnictví
evropsky významná lokalita
International Union for Conservation of
IUCN
Nature (Světový svaz ochrany přírody)
ZCHÚ zvláště chráněné území
SPR státní přírodní rezervace
CHPV chráněný přírodní výtvor
PO
ptačí oblast
MS
myslivecké sdružení
EVL
LHP
lesní hospodářský plán
SLT
soubor lesních typů
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody
zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském
plánování
vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních
plánů rozvoje lesů a vymezení hospodářských
souborů
zřizovací listina Ministerstva zemědělství České
republiky č. 27819/2001-3030
ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesa
LZ
SCHKO
f-∞
n
V
JMP
H
OOP
P
CHKO
Černý a červený seznam cévnatých rostlin ČR
Černý a červený seznam cévnatých rostlin ČR
Vyhláška č. 395/1992 Sb.
Červený seznam ohrožených druhů ČR – Obratlovci
Vyhláška č. 395/1992 Sb.
Vyhláška č. 395/1992 Sb.
Černý a červený seznam cévnatých rostlin ČR
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České
republiky
zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České
republiky
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
lesní závod
Správa Chráněné krajinné oblasti
fyzický věk až rozpad
nepřetržitá obnovní doba
výběrný způsob obnovy
jednomužná motorová pila
holosečný způsob obnovy
orgán ochrany přírody
podrostní způsob hospodaření
Chráněná krajinná oblast
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
V textu plánu péče jsou dále použity zkratky lesních dřevin tak jak je uvedeno podle přílohy č. IV
ve vyhlášce č.84/1995 Sb., o lesním hospodářském plánování.
26
5. Obsah
1. Základní údaje o zvláště chráněném území
1.1 Základní identifikační údaje
1.2 Údaje o lokalizaci území
1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma
1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími
1.6 Kategorie IUCN
1.7 Předmět ochrany ZCHÚ
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu
1.7.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav
1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu
1.9 Cíl ochrany
2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti,
současnosti a blízké budoucnosti
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
2.4.1 Základní údaje o lesích
2.4.2 Základní údaje o útvarech neživé přírody
2.4.3 Základní údaje o nelesních pozemcích
2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další
postup
2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize
3. Plán zásahů a opatření
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a
přehledu činností
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu
3.4 Návrhy potřebných administrativně správních opatření v území
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring
4. Závěrečné údaje
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých
zásahů (druhů prací)
4.2 Použité podklady a zdroje informací
4.3 Seznam používaných zkratek
27
Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy a tabulky:
Protokol o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče schvaluje
Tabulky
T1
T2
Mapy
M1
M2a -c
M3
M4
M5
M6
- Popis lesních porostů NPP Pouzdřanská step – Kolby a výčet
plánovaných zásahů v nich
- Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích NPP
Pouzdřanská step-Kolby a výčet plánovaných zásahů v nich
- Orientační mapa s vyznačením území NPP Pouzdřanská step - Kolby
- Katastrální mapa se zákresem území NPP Pouzdřanská step - Kolby
- Dílčí plochy a objekty NPP Pouzdřanská step – Kolby
- Lesnická mapa typologická NPP Pouzdřanská step - Kolby
- Stupně přirozenosti lesních porostů v NPP Pouzdřanská step – Kolby
-Těžební mapa dílčích lesních ploch NPP Pouzdřanská step - Kolby
28
Plán péče NPP Pouzdřanská step - Kolby 2010 - 2018 - příloha M1
Orientační mapa
s vyznačením území
Národní přírodní památky
Pouzdřanská step - Kolby
hranice NPP Pouzdřanská step - Kolby
hranice ochranného pásma NPP Pouzdřanská step - Kolby
hranice EVL Pouzdřanská step - Kolby
1:25 000
0
250
500
1 000
1 500
souřadnicový systém - JTSK
Tématický obsah: © AOPK ČR, Ministerstvo Životního prostředí
Mapový podklad: ZABAGED © ČÚZK Praha
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2009
2 000
m
Plán péče NPP Pouzdřanská step - Kolby 2010 - 2018 - příloha M2a
Katastrální mapa
se zákresem území
Národní přírodní památka
Pouzdřanská step - Kolby
hranice NPP Pouzdřanská step - Kolby
hranice ochranného pásma NPP Pouzdřanská step - Kolby
1:4 000
0
37,5
75
150
225
souřadnicový systém - JTSK
Tématický obsah: © AOPK ČR, Ministerstvo Životního prostředí
Mapový podklad: Katastrální mapa © ČÚZK Praha
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2009
300
m
Plán péče NPP Pouzdřanská step - Kolby 2010 - 2018 - příloha M2b
Katastrální mapa
se zákresem území
Národní přírodní památka
Pouzdřanská step - Kolby
hranice NPP Pouzdřanská step - Kolby
hranice ochranného pásma NPP Pouzdřanská step - Kolby
1:4 000
0
37,5
75
150
225
souřadnicový systém - JTSK
Tématický obsah: © AOPK ČR, Ministerstvo Životního prostředí
Mapový podklad: Katastrální mapa © ČÚZK Praha
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2009
300
m
Plán péče NPP Pouzdřanská step - Kolby 2010 - 2018 - příloha M2c
Katastrální mapa
se zákresem území
Národní přírodní památka
Pouzdřanská step - Kolby
hranice NPP Pouzdřanská step - Kolby
hranice ochranného pásma NPP Pouzdřanská step - Kolby
1:4 000
0
37,5
75
150
225
souřadnicový systém - JTSK
Tématický obsah: © AOPK ČR, Ministerstvo Životního prostředí
Mapový podklad: Katastrální mapa © ČÚZK Praha
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2009
300
m
Plán péče NPP Pouzdřanská step - Kolby 2010 - 2018 - příloha M3
Dílčí plochy a objekty
Národní přírodní památka
Pouzdřanská step - Kolby
2
1
1
3b
2
1
5
2
5
5
7
3a
8
6
hranice NPP Pouzdřanská step - Kolby
hranice ochranného pásma NPP Pouzdřanská step - Kolby
8
1 - lesní porosty ponechané bez zásahu
2 – lesní porosty se zásahem
3a - zemník na Pouzdřanech
3b - zemník na Kolbách
4 - úzkolisté trávníky
4
5 - zarostlé ovocné sady
6 - křoviny
7 - lesostepi
8 - lada
1:10 000
0
100
200
400
600
souřadnicový systém - JTSK
Tématický obsah: © AOPK ČR, Ministerstvo Životního prostředí
Mapový podklad: SMO © ČÚZK Praha
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2009
800
m
Plán péče NPP Pouzdřanská step - Kolby 2010 - 2018 - příloha M4
1U
2D
2D
2D
2D
1D
2D
2D
Lesnická mapa typologická
Národní přírodní památka
Pouzdřanská step - Kolby
2D
1C
2H
3D
1D
1D
2D
2D
1D
3D
1X
1X
2D
1X
2D
1H
2D
1D
1C
1C
1D
1C
1D
1D
2D
1X
1C
1C
2H
2D
1D
1J
1D
2H
1X
1J
1X
1J
1X
1X
hranice NPP Pouzdřanská step - Kolby
hranice ochranného pásma NPP Pouzdřanská step - Kolby
soubory lesních typů
1C, suchá habrová doubrava
1D, obohacená habrová doubrava
1H, sprašová habrová doubrava
1J, habrová javořina
1U, topolový luh
1X, dřínová doubrava
2D, obohacená buková doubrava
2H, hlinitá buková doubrava
3D, obohacená dubová bučina
1:10 000
0
100
200
400
600
souřadnicový systém - JTSK
Tématický obsah: © ÚHUL brandýs n. Labem
Mapový podklad: © ÚHUL brandýs n. Labem
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2009
800
m
Plán péče NPP Pouzdřanská step - Kolby 2010 - 2018 - příloha M5
Stupně přirozenosti lesních porostů
Národní přírodní památka
Pouzdřanská step - Kolby
hranice NPP Pouzdřanská step - Kolby
hranice ochranného pásma NPP Pouzdřanská step - Kolby
stupně přirozenosti
les přírodě blízký
les kulturní
1:10 000
0
100
200
400
600
souřadnicový systém - JTSK
Tématický obsah: © ÚHUL brandýs n. Labem
Mapový podklad: © ÚHUL brandýs n. Labem
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2009
800
m
Plán péče NPP Pouzdřanská step - Kolby 2010 - 2018 - příloha M6
Těžební mapa dílčích lesních ploch
Národní přírodní památka
Pouzdřanská step - Kolby
hranice NPP Pouzdřanská step - Kolby
hranice ochranného pásma NPP Pouzdřanská step - Kolby
bez zásahu
maloplošné obnovní prvky do 0,3 ha
proclonění (zakm. 4-7)
1:10 000
0
100
200
400
600
souřadnicový systém - JTSK
Tématický obsah: © AOPK ČR, Ministerstvo Životního prostředí
Mapový podklad: SMO © ČÚZK Praha
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2009
800
m
Plán péče o Národní přírodní památku Pouzdřanská step – Kolby na období 2014 - 2018
Příloha T1
Popis lesních porostů NPP Pouzdřanská step – Kolby a výčet plánovaných zásahů v nich
označení JPRL
výměra dílčí
plochy (ha)
SLT
číslo rám.
směrnice/porostní
typ*
133A8
5,20
2D
1/A, 1/B (část)
132B5
0,19
1U
1/A
132B7
3,01
1D,2D
1/A
132B9
3,90
2D, 3D
1/A
132C6
5,01
3D
1/A
132C8
2,41
2D, 3D
1/A, 1/B
132D10
4,89
1X, 2D,
3D
1/A, 1/B
132D6
4,11
3D
1/A, 1/B
132D7a
1,65
1X, 2D
1/C
SM 90, JS 10
74
132D7b
0,63
1X, 3D
1/A
JS 100
74
132E7a
3,48
1X, 2D
1/C
BO 25, MD 25, AK
15, DBX 10, JS 10,
JV 5, LP 5, ORC 5
75
132E7b
0,11
2D
1/C
BO 50, MD 40, JS 10
75
133B5
0,76
2H
1/A, 1/B
LP 70, ORC 10, HB
10, DBX 5, JS 5
54
dřeviny
DBX 40, HB 30, JS
10, LP 10, DB 5, AK
2, BB 2, JV 1
JS 100
JS 40, HB 25, AK 15,
DBX 10, OS 5, BB 3,
JL2
DBX30, DB 20, JS
20, HB 20, JL 10
LP 50, HB 40, DB 10
DBX 30, JS 30, HB
20, JV 10, LP 10
DBX 50,JS 20,HB 20,
BB 5, LP 5
JS 50, ORC 30, LP
10, BR 10
věk
doporučený zásah
poznámky
naléhavost
stupeň
přirozenosti
část vytěžena
1
4
83
pouze likvidace nepůvodních druhů dřevin
51
pouze likvidace nepůvodních druhů dřevin
1
3
74
pouze likvidace nepůvodních druhů dřevin
1
4
2
4
1
3
1
3
2
3
2
4
2
4
2
3
1
5
2
5
1
3
70
maloplošné clonné seče do 0,3 ha, přednostně
část vytěžena
odstraňovat nepůvodní dřeviny
pouze likvidace nepůvodních druhů dřevin
83
pouze likvidace nepůvodních druhů dřevin
93
převod na střední les, snížení zakmenění na 57
převod na střední les, snížení zakmenění na 57
jednotlivý nebo skupinovitý výběr za účelem
odstranění nepůvodních druhů dřevin, v části
část vytěžena
převod na střední les se snížením zakmenění
na 5-7
jednotlivý nebo skupinovitý výběr za účelem
odstranění nepůvodních druhů dřevin, v části
převod na střední les se snížením zakmenění
na 5-7
108
67
odstranění nepůvodních druhů dřevin, převod
na střední les se snížením zakmenění na 5-7
převod na střední les se snížením zakmenění
na 5-7
odstranění nepůvodních druhů dřevin, převod
na střední les se snížením zakmenění na 3-7
1
Plán péče o Národní přírodní památku Pouzdřanská step – Kolby na období 2014 - 2018
označení JPRL
výměra dílčí
plochy (ha)
SLT
číslo rám.
směrnice/porostní
typ*
133B6
0,51
2D
1/A, 1/B
ORC 85, AK 5, JS 5,
HB 5
64
133B9
12,6
2D
1/A, 1/B
DBX 66, LP 17, HB
10, AK 4, JS 3
97
133C4
1,68
1X, 1H,
2D
1/A
133C6
1,04
1C, 2D,
2H
1/A
133C9a
5,75
1X, 2D,
1H, 2H
1/A, 1/B (část)
133C9b
0,88
2D
1/A
133D10
2,36
1C, 2D,
2H
1/A, 1/B
133D3
1,64
1C, 2D
133D4
1,81
133D7
dřeviny
věk
JS 50, SM 25, DB 10,
LP 10, BR 1, KL 1,
OS 1, TR1, DBP1
DBX 65, JS 20, HB 5,
BB 3, LP 3, AK 2, JV
1, DBP 1
DBX 60, JS 20, DB 5,
HB 5, AK 3, DBP 3,
BB 2, LP2
doporučený zásah
poznámky
převod na střední les se snížením zakmenění
na 5-7
jednotlivý nebo skupinový výběr za účelem
odstranění nepůvodních druhů dřevin, na části část vytěžena
pak převod na střední les
naléhavost
stupeň
přirozenosti
2
5
2
4
43
pouze likvidace nepůvodních druhů dřevin,
jinak bez zásahu
1
4
61
pouze likvidace nepůvodních druhů dřevin,
jinak bez zásahu
1
3
98
jednotlivý nebo skupinovitý výběr za účelem
odstranění nežádoucích druhů dřevin
1
4
1
3
2
3
1
3
2
4
1
5
část vytěžena
pouze likvidace nepůvodních druhů dřevin,
jinak bez zásahu
převod na střední les se snížením zakmenění
na 5-7
DBX 90,JS 10
98
DBX 60, JS 15, HB
10, LP 10, DB 5
105
1/A
JS 50, HB 35, DB 10,
LP 5
33
1C, 1D,
2D, 2H,
1/A, 1/B
JS 40, SM 30, DB 10,
LP 10, HB 5, BB 5
41
2,52
1C, 2D,
2H
1/A, 1/B
DBC 45, JS 30, LP
10, JV 5, BB 5, AK 5
76
133E10a
2,99
1H, 1J,
2D
1/A, 1/B
DBX 60, JS 25, DB 5,
LP 5, HB 5
101
jednotlivý nebo skupinovitý výběr za účelem
odstranění nepůvodních druhů dřevin
část vytěžena
1
4
133E10b
0,45
2D
1/A
DBX 90, JS 10
101
jednotlivý nebo skupinovitý výběr za účelem
odstranění nepůvodních druhů dřevin
část vytěžena
1
4
jednotlivý nebo skupinovitý výběr za účelem
odstranění nežádoucích druhů dřevin
převod na střední les se snížením zakmenění
na 3-7
rekonstrukce a převod na střední les se
snížením zakmenění na 5-7, ponechat skupinu
dřínů
2
Plán péče o Národní přírodní památku Pouzdřanská step – Kolby na období 2014 - 2018
označení JPRL
výměra dílčí
plochy (ha)
SLT
číslo rám.
směrnice/porostní
typ*
133E3
1,13
2H, 2D
133E5
0,95
2H
dřeviny
věk
doporučený zásah
1/A
JS 90, DB 10
33
pouze likvidace nepůvodních druhů dřevin,
jinak bez zásahu
1/A
JS 60, LP 40
56
jednotlivý nebo skupinovitý výběr za účelem
odstranění nepůvodních druhů dřevin
část vytěžena
pouze likvidace nepůvodních druhů dřevin
jednotlivým nebo skupinovitým výběrem, v
část vytěžena
části s výskytem DB převod na střední les se
snížením zakmenění na 5-7
převod na střední les se snížením zakmenění
na 3-7
jednotlivý nebo skupinovitý výběr za účelem
odstranění geograficky i stanovištně
část vytěžena
nepůvodních druhů dřevin
výchovné zásahy probírkové ve věku 10 let o
velké intenzitě až 50 % vedoucí k tvorbě
část vytěžena
velkých korun DB.
převod na střední les se snížením zakmenění
na 5-7
133F10
5,70
1X, 2H
1/A, 1/B
DBX 95, DBP 3, CER
1, BB 1
133F5
0,89
2H
1/A, 1/B
LP 50, JS 30, DBX
10, AK 5, HB 5
56
133F7
0,78
1X, 2H
1/A
DBX 90, DBC 10
72
133F8
1,07
2H
1/A
MD 70, SM 30
81
134A4
1,13
2H
1/A
JS 45, SM 40, LP 15
41
134A9
13,79
1X, 1C,
1D, 2D,
2H
1/A
DBX 44, JS 38, LP 9,
HB 7, JV 2
91
jednotlivý nebo skupinovitý výběr za účelem
odstranění nepůvodních druhů dřevin,
maloplošné skupinovité seče do 0,3 ha
134B9
6,84
1X, 1J,
1C, 2D,
2H
1/A
DBX 40, JS 23, HB
20, DBP 10, LP 5, JV
1, BB 1
91
maloplošné clonné seče do 0,3 ha, přednostně
odstraňovat nepůvodní dřeviny
108
poznámky
3
část vytěžena
naléhavost
stupeň
přirozenosti
1
3
1
4
1
4
2
3
4
2
4
2
4
2
4
2
3
Plán péče o Národní přírodní památku Pouzdřanská step – Kolby na období 2014 - 2018
Příloha T2
Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích NPP Pouzdřanská step-Kolby a výčet plánovaných zásahů v nich
označení
plochy,
objektu
3a
3b
4
název
výměra
(ha)
0,57
zemník na
Pouzdřanech
zemník na
Kolbách
úzkolisté
trávníky
0,04
27,27
stručný popis charakteru plochy nebo objektu
a dlouhodobý cíl péče
Dřevinami zarůstající zemník, jehož stěna je vhodným biotopem
pro hnízdění vlh.
Již téměř zcela zarostlý zemník v severní části lesa Kolby
Na JZ svazích kopce je pokrytá vegetací sv. Festucion valesiacae
s dominancí Stipa pulcherrima, místy s prvky sv. Bromion a
Convolvulo-Agropyrion. Na ploše se vyskytují skupiny a
jednotlivé keře Ulmus minor, v severní části s rozvolněnou
skupinou teplomilných doubrav. Na ploše rostou velmi významné
druhy jako Iris pumila, Seseli hippomarathrum, S. varium,
Astragalus austriacus, A. excapus, Aster linosyris, Corothamnus,
Jurinea, Viola ambigua, Nepeta pannonica, Avenastrum pratense
a další. V dolních partiích svahů je patrná značná ruderalizace a
přítomnost mnoha nitrofytů, zde je také diverzita podstatně nižší;
v této části je relativně rozsáhlý porost akátu, který se slabě
rozšiřuje do svahů, akát zde však má nižší vitalitu. V dolních a
středních partiích svahů této plochy se dají nalézt na více místech
ostrůvky (polykormony) třtiny křovištní a ovsíku. Glycyrrhiza zde
nebyla nalezena. Vápencové skalní plochy (škrapy) a kamenné
sutě, nacházející se na jejich úpatích a na ně vázaná společenstva
skalní vegetace s kostřavou sivou, pěchavové trávníky, bazifilní
vegetace efemer a sukulentů a vegetace pohyblivých sutí
karbonátových hornin.
Vrchol kopce Klobouk a jeho JJV hřeben je pokryt vegetací sv.
Festucion valesiacae, místy s prvky sv. Geranion sanguinei,
druhově velmi bohatá s významnými druhy pro celou J Moravu
(Jurinea mollis, Astragalus excapus, Stipa sp. div., Seseli
hippomarathrum, S. varium, Iris pumila, Campanula sibirica,
Inula germanica, I. hirta, Artemisia pontica) Plocha je relativně
málo narušena expanzivními a invazními druhy nebo náletem
dřevin, výjimečně nalezen jediný exemplář Glycyrrhiza . Vrchol
kopce je značně narušován sešlapem turisty a turistická pěšina
1
doporučený zásah
naléhavost
termín
provedení
interval provádění
1
IX – II
1x za 2 až 10 let
X - II
1x za 3 až 5 let
1
IX – II
1x za 2 až 10 let
vyřezávání nepůvodních,
invazních druhů dřevin
křovinořezem nebo pilou,
včetně následného ošetření
pařezů herbicidem proti
zmlazování.
1
IX - II
1 x za 2 až 10 let
sečení s odklízením hmoty ruční sečení křovinořezem,
motorovou kosou nebo kosou
a srpem
1
V - IV
1 x za 1 až 5 let
sečení polykormonů třtiny
křovištní
1
celoročně
3 x ročně
vyřezávání nárostů dřevin v
zemníku
udržování kolmého profilu
části stěny zemníku
vyřezávání PJS a křovin v
zemníku
Plán péče o Národní přírodní památku Pouzdřanská step – Kolby na období 2014 - 2018
označení
plochy,
objektu
název
výměra
(ha)
stručný popis charakteru plochy nebo objektu
a dlouhodobý cíl péče
vede dále přes celý hřeben.
Stepní a keřová lada na V svazích vrchu Klobouk. jsou výrazně
členěna erozí na hřbety a úpady, místy s patrnými starými
terasami. Celá severní část je pokryta skupinkami keřů a střídána
starými terasami, v této části na svazích drobného údolíčka je
fragment teplomilné doubravy, který se táhne po hraně svahu
téměř k polní kultuře. Tato část je silně atakována osikou a
dalšími dřevinami. Následují 3 hřbety s velmi dobře zachovalou
vegetací Festucion valesiacae s prvky Geranion sanguinei,
druhově bohaté. Ve střední části jsou husté a bohaté nálety keřů
(především SVK a Prunus cerasifera, Ligustrum, Crataegus sp.,
ovocné dřeviny). Následuje jižní část s většími skupinami keřů na
bázi svahu; v jižním cípu celé rezervace se hojně vyskytuje
Glycyrrhiza, jako pozůstatek bývalé kultury, který se stále
rozrůstá.
5
12,11
zarostlé
ovocné sady
V celé Z-SZ části tohoto ovocného sadu je plocha terasována a
zarůstá dřevinami. Ve střední části je úpad, který je silněji a hustě
zarostlý dřevinami (Prunus spinosa. P. cerasifera, Cornus
sanguinea) a na okraji terasy se hojněji vyskytuje Ailanthus
v několika desítkách plodících exemplářů. V celé střední, jižní a
východní části se hojněji, místy jen roztroušeně vyskytuje
Glycyrrhiza jako zbytek dřívější kultury. Celý V a JV okraj dílčí
plochy je značně ruderalizován s dominancí Elytrigia repens,
Bromus inermis, Artemisisa abs. V J-JZ cípu plochy je ostrůvek
vzrostlé akátiny. V horní (S) části je druhová diverzita značně
vysoká, na ostatní ploše nižší. Expanze Calamagrostis do porostů
je nízká. Na ploše jsou stále ještě roztroušeně přítomny ovocné
dřeviny (Prunus armeniaca, Prunus domestica, Juglans regia,
Prunus avium, Malus domestica), zčásti již ve fázi rozpadu (mrtvé
dřevo pro hmyz). U J a JV okraje plochy jsou myslivecká zařízení
(2x posed, 1x liz, 1x krmelec).
2
doporučený zásah
naléhavost
termín
provedení
interval provádění
sečení ruderálních částí na
bázi svahů
1
II - IV
1 x ročně
redukce náletových křovin
vyřezáním či vypalováním na
vybraných plochách a za
mrazu
1
celoročně
1 x za 2 až 10 let
sečení polykormonů lékořice
křovinořezem
1
V - VI
1 x za 1 až 2 roky
odstraňování nepůvodních
druhů dřevin - vyřezání
křovinořezem nebo pilou,
včetně následného ošetření
pařezů herbicidem proti
zmlazování
1
celoročně
trvale
sečení polykormonů lékořice
křovinořezem
1
V – VI
trvale
sečení polykormonů třtiny
1
celoročně
3 x ročně
Plán péče o Národní přírodní památku Pouzdřanská step – Kolby na období 2014 - 2018
označení
plochy,
objektu
název
výměra
(ha)
stručný popis charakteru plochy nebo objektu
a dlouhodobý cíl péče
Navazující část na předešlou část opuštěného ovocného sadu tvoří
ovocné dřeviny (přev. Prunus armeniaca) původně vysázené na
terasách ve směru S-J se stejným sklonem, ve východní části jsou
terasy značně vysoké a příkré, v současnosti zarůstají náletem
keřů (Rosa sp., Cornus sanguinea, Euonymus europaeus).
Druhová diverzita bylinného patra je nízká, tato část dílčí plochy
je napadena expanzivními Calamagrostis epigejos a Artemisia
absinthium; v J části je patrný hustší nálet keřů.
Západní část starého opuštěného sadu, ukloněná ve směru S-J je s
patrnou absencí radikálních zemědělských zásahů v minulosti.
Jsou zde vyvinuta společenstva sv. Festucion valesiacae s prvky
sv. Geranion sanguinei, rostou zde skupiny a jedinci vzrostlých
teplomilných DB, velká populace Dictamnus albus a dalších
významných druhů. Plocha je na Z okraji chráněna plotem. V jižní
části je plocha slabě napadena menším polykormonem
Glycyrrhiza.
6
7
křoviny
lesostep
19,76
3,69
Původně bezlesí, je zčásti samovolně zarostlé dřevinami
(dominance Fraxinus excelsior, Populus alba, Quercus sp.,
Cornus sanguinea, Rosa sp. div., Sambucus nigra), zčásti porostlé
společenstvy sv. Bromion s expanzivními druhy Calamagrostis
epigejos, Brachypodium pinnatum. Na dílčí ploše zůstaly 3 širší
pruhy dosud nezarostlé dřevinami. Na ploše je invaze slabších
jedinců Glycyrrhiza glabra.
Lesostep na příkrých JV svazích amfiteátru pod J-JV cípem lesa
Kolby, kterým prochází současná hranice NPP. Původně ovocný
sad s roztroušeným náletem teplomilných druhů r. Quercus (Q.
pubescens, Q. virgiliana, Q. dalechampii) se slabým náletem keřů.
3
doporučený zásah
naléhavost
termín
provedení
interval provádění
vyřezání náletu dřevin (hlavně
jasanu)
1
IX – II
1 x za 1-2
sečení a vyžínání – sečení
buřeně křovinořezem nebo
kosou
1
VI – VIII
1 x za 5-10
1
VIII - IX
1 x za 1 až 5 let
1
V – VI
trvale
1
IX – II
1 x za 2 až 10 let
1
VI – VIII
1 x ročně
1
VI – VIII
1 x ročně
1
V – VI
trvale
pastva ovcí, koz a případně i
skotu ve vrcholových částech
– jednorázová pastva s délkou
doby pastvy dle výšky,
hustoty, zapojení travního
porostu a průběhu počasí
sečení polykormonů lékořice
křovinořezem
vyřezání dřevin – vyřezání
křovinořezem nebo pilou,
včetně následného ošetření
pařezů herbicidem proti
zmlazování, ponechávání
solitérů pův. dř. skladby
sečení a vyžínání – sečení
buřeně pomocí křovinořezu
nebo kosy
sečení a vyžínání porostu
v místech s ovsíkemvyžnutí buřeně pomocí
křovinořezu nebo kosy
sečení polykormonů lékořice
křovinořezema keřů v jižní
části
Plán péče o Národní přírodní památku Pouzdřanská step – Kolby na období 2014 - 2018
označení
plochy,
objektu
8
název
lada
výměra
(ha)
9,24
stručný popis charakteru plochy nebo objektu
a dlouhodobý cíl péče
doporučený zásah
naléhavost
termín
provedení
interval provádění
V JZ části existují příkré terasované svahy zarostlé silněji
dřevinami, s odrostlou výsadbou teplomilných dubů. V dolní části
v kontaktu s polní kulturou je výskyt facií expanzivních druhů
bylin (Artemisia ansinthium, Bromus inermis, Elytrigia repens,
Calamagrostis epigejos, Brachypodium pinnatum); druhová
diverzita je zde vysoká (Iris pumila, Stipa tři druhy, Corothamnus,
Dorycnium, Dictamnus, Jurinea, Campanula sibirica, Adonis,
Inula germanica, I. ensifolia). Ve východní části se roztroušeně
vyskytuje na relativně velké ploše pozůstatek kultury Glycyrrhiza.
Původně oraná plocha, ponechaná od r. 1991 jako postagrární
lado; východní část sečena od r. 1994, západní část ponechána
sukcesi, jen lokálně a občas přepasena. Západní část je
v současnosti z 90% pokryta třtinou křovištní a na mnoha místech
je patrný nálet dřevin (Ulmus minor, Rosa sp., Crataegus sp.,
Cornus sanguinea, Prunus spinosa, Ligustrum vulgare) v JZ části
i Glycyrrhiza. Celá plocha je v současnosti silným zdrojem
diaspor tohoto expanzivního druhu pro celé území NPP. Východní
část je pravidelně 2x ročně sečena, jen občas přepasena, její
druhová diverzita je vyšší než v části západní, obsahuje i některé
citlivější a vzácnější druhy, které sem migrují z okolních porostů
(Oxytropis pilosa, Crambe tataria, Thalictrum minus,
Melampyrum arvense, Onobrychis arenaria, Hieracium tauschii,
Stipa capillata, S. pulcherrima, Galium glaucum, Astragalus
onobrychis, Campanula bononiensis). I zde výskyt třtiny asi na
25% plochy, pravidelné sečení ji však prozatím udržuje v nízké
pokryvnosti.
Pruh v horní části opuštěného ovocného sadu. Ovocné dřeviny se
vyskytují jen řídce (meruňka, višeň), slabě nálet keři. Druhová
diverzita vysoká včetně ohrožených a zvláště chráněných druhů,
slabě invaze Glycyrrhiza, třtina je zde dosud vzácná. Na hraně
vyřezání dřevin ve spodní
části – vyřezání křovinořezem
nebo pilou
1
IX – II
1 x za 2 až 10 let
sečení a vyžínání porostu po
odstranění lékořice- sečení
buřeně pomocí křovinořezu
nebo kosy
1
VI – VIII
1 x ročně
shrnout drn branami
1
X-II
1 x 5 let
kosení
1
VI-VIII
3 x ročně
možnost pastvy jako
alternativa předešlému časně
sečenou plochu séct jako
doposud nepravidelným
okrajem, nechat nesekané
plošky pro faunu
1
VIII-XI
1 x ročně
4
Plán péče o Národní přírodní památku Pouzdřanská step – Kolby na období 2014 - 2018
označení
plochy,
objektu
název
výměra
(ha)
stručný popis charakteru plochy nebo objektu
a dlouhodobý cíl péče
terasy výskyt Iris pumila, Aster linosyris, Aster amellus, Jurinea
mollis, Dictamnus, Anthericum, oba druhy Stipa.
Západní část starého opuštěného sadu, ukloněná ve směru S-J.
Zde je patrná absence radikálních zemědělských zásahů
v minulosti. Jsou zde vyvinuta společenstva sv. Festucion
valesiacae s prvky sv. Geranion sanguinei, rostou zde skupiny a
jedinci vzrostlých teplomilných DB, velká populace Dictamnus
albus a dalších významných druhů. Plocha je na Z okraji chráněna
plotem. V jižní části je plocha slabě napadena menším
polykormonem Glycyrrhiza.
Svahová stepní lada u V okraje lesa Kolby ukloněná k severu.
Stepní lada zarůstající dřevinami (HH, JS), ve V a S (dolní) části
jsou hustší porosty včetně vzrostlých stromů (TPK, TPB), taktéž
je nápadný výrazný lem keřů na styku s polní kulturou. Ve střední
části mírný úpad s výskytem Phragmites, na bocích zarůstající
invazní Prunus cerasifera. V dolní části na okraji lesa Kolby větší
skupina dospělých AK a ohniště. V severní části nálet keřů
Crataegus sp. a Rosa sp., silněji zastoupena třtina křovištní a
ovsík. Na většině plochy vegetace sv. Bromion erecti s prvky
Festucion valesiacae, místy Geranion sanguinei, zachovalá
především v horní (J) části plochy, místy značně degradovaná a
ruderalizovaná. Relativně vysoká druhová diverzita.
Ostrůvek v poli na východním okraji NPR, který je v celé severní
části hustě zarostlý porostem Glycyrrhiza a náletem keřů.
Z hlediska druhové diverzity bylinného patra je pro NPR
nevýznamný, avšak významný z hlediska ochrany zoogenofondu.
5
doporučený zásah
naléhavost
termín
provedení
interval provádění
experimenty s redukcí
lékořice v polem odděleném
ostrůvku na východě památky
2
celoročně
trvale

Podobné dokumenty

Sborník Přírodní Vědy - obsah roč. 1/1958-25/2007

Sborník Přírodní Vědy - obsah roč. 1/1958-25/2007 Obsahuje: Květena Jizerských hor 1. / Alexander Plocek. -- Květena Šluknovského výběžku 1. / Hans Marschner. -- Rozšíření jmelí (Viscum album L. s. l.) ve Frýdlantském výběžku a poznámky k jeho lis...

Více

Prechody 2016 Folder CZ:Layout 1

Prechody 2016 Folder CZ:Layout 1 způsobem a formami vyrovnávají s „hraničním“ tématem.

Více

Geoarcheologick˘ v˘zkum v oblasti 6. nilského kataraktu

Geoarcheologick˘ v˘zkum v oblasti 6. nilského kataraktu model osídlení a vyuÏívání pohofií v rÛzn˘ch obdobích minulosti – od paleolitu aÏ po muslimsk˘ sultanát FundÏ. Mezi typy lokalit, které t˘m v oblasti identifikoval, vzbudil pfiekvapení pfiedev‰ím syst...

Více

ZDE

ZDE 1.7.2 Předmět ochrany stávající ZCHÚ PR Běšický a Čachovický vrch Ve vyhlašovacím předpise pro PR Běšický a Čachovický vrch č. 66/2002 Okresního úřadu Chomutov je v bodě 2, článku 1 uveden následuj...

Více

text

text mechy a lišejníky, typické jsou i sukulenty (např. rozchodníky nebo netřesky). Ohroženy jsou zarůstáním dřevinami. T3.2 – Pěchavové trávníky Na rozdíl od předchozího biotopu se vyskytují na severní...

Více

Příručka pro žadatele 2013

Příručka pro žadatele 2013 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Jednotná žádost

Více

Informační buletin s programem ke stažení.

Informační buletin s programem ke stažení. vzniká v reálném čase přímo na koncertu. Ba co víc, prostřednictvím přinesených hudebních témat, nebo zapsaných na notový papír přímo před koncertem (notový papír i tužky budou k dispozici u vstupu...

Více