Brožura - Porta Culturae

Komentáře

Transkript

Brožura - Porta Culturae
DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
TAGE DER OFFENEN ATELIERS
8.–9. 10. 2011
Záštitu nad akcí převzal / Die Veranstaltung findet unter der Schirmherrschaft von:
Ing. Tomáš Škaryd, radní Kraje Vysočina pro oblast kultury a cestovního ruchu / Kreisrat für Kultur
und Fremdenverkehr Kreis Hochland statt
DNY OTEVŘENÝCH
ATELIÉRŮ
JSOU POŘÁDÁNY
V RÁMCI PROJEKTU
PORTA CULTURAE
DOPROVODNÝ PROGRAM 2011
čtvrtek 1. září 17.00
Bohumír Komínek – Malba a Miroslava Zychová - Ze sešitu. Vernisáž výstavy.
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – Vratislavovo náměstí 1, Nové Město na Moravě
pátek 9. září 17.00
Fotostředisko Havlíčkův Brod 2011. Vernisáž výstavy autorských fotografií členů
havlíčkobrodského fotoklubu u příležitosti 50. výročí založení Fotostřediska Havlíčkův Brod.
Vystavena budou díla nejrůznějších žánrů, jak je zachytily objektivy fotoaparátů tří desítek
fotografů. Součástí vernisáže bude i křest obrazové publikace Fotostředisko Havlíčkův Brod
2011, kterého se zúčastní všichni autoři. Galerie Vinum Missae – Havlíčkovo náměstí 177,
Havlíčkův Brod
čtvrtek 6. října 13.00 – 17.00
Stan na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě. Ukázka výroby v keramické dílně. Dětské výtvarné dílničky – tradičními i netradičními technikami.Prezentace Mateřského
centra Zvoneček, Oblastní charity Havlíčkův Brod – tvořivé a výtvarné dílny: pletení z proutí,
drátenictví, ubrousková technika, batika, atd…
pátek 7. října 13.00 – 17.00
Stan na Masarykově náměstí v Jihlavě. Ukázka výroby v keramické dílně. Dětské
výtvarné dílničky – tradičními i netradičními technikami.Prezentace Mateřského centra Zvoneček, Oblastní charity Havlíčkův Brod – tvořivé a výtvarné dílny: pletení z proutí, drátenictví,
ubrousková technika, batika, atd…
Neseďte doma!
Pojďte za kulturou!
Zveme Vás…
Navštivte ateliéry na Vysočině.
Bleibt nicht zu Hause sitzen!
Kommt der Kultur entgegen!
Wir laden Euch alle an…
Kommt und besucht
die Kunstateliers im Hochland.
Havlíčkův Brod
Žďár
nad Sázavou
Pelhřimov
Jihlava
Havlíčkův Brod
OKRES / BEZIRK Jihlava
OKRES / BEZIRK Pelhřimov
OKRES / BEZIRK Třebíč
OKRES / BEZIRK Žďár nad Sázavou
OKRES / BEZIRK
Třebíč
7
13
16
18
21
Dny otevřených ateliérů se konají také v sousedních regionech
Tage der offenen Ateliers finden auch in den Nachbarregionen am …
30. 9. a 1. 10. 2011
v Jihomoravském kraji / im Südmährischen Kreis
22. a 23. 10. 2011
v Jihočeském kraji / im Südböhmischen Kreis
15. a 16. 10. 2011
v Dolním Rakousku / im Niederösterreich statt.
Více na / mehr an: www.vysocina-kultura.cz, www.portaculturae.cz
1
Co je Porta culturae?
Porta culturae je společná iniciativa česko-rakouských příhraničních regionů – Jihomoravského kraje,
Kraje Vysočina, Jihočeského kraje a spolkové země Dolní Rakousko v oblasti kultury, umělecké tvorby
muzejní a galerijní práce. V rámci tohoto projektu se na Třebíčsku, Havlíčkobrodsku, Žďársku, Pelhřimovsku a Jihlavsku uskuteční řada přeshraničních výstav, koncertů, workshopů, konferencí a setkání,
které pomohou zahájit či rozvinout vzájemné kontakty a kulturní spolupráci mezi partnerskými regiony. Projekt vychází ze skutečnosti, že zapojené regiony disponují zajímavou a výjimečnou kulturní
nabídkou, která však není dosud šíře propojena a probíhá pouze na individuální bázi. Smyslem projektu je hledat synergie mezi jednotlivými kulturními aktivitami v příhraničních regionech, propojovat
jejich aktéry a hledat nové cesty pro možnou spolupráci. Tím, že se budou jednotliví aktéři na našich
akcích, jako jsou semináře nebo při přípravě výstav navzájem setkávat, budou o sobě vědět a budou
schopni v budoucnu i lépe spolupracovat a navzájem se doplňovat. Dále chceme veřejnost seznamovat
s aktuální kulturou sousedních příhraničních regionů.
Was ist Porta culturae?
Porta culturae stellt eine Gemeinschaftsinitiative der tschechisch-österreichischen Grenzregionen
- des Südmährischen Kreises, Südböhmischen Kreises, Kreises Hochland und des Bundeslandes
Niederösterreich im Bereich Kultur, Kunstschaffen, Museums- und Galerietätigkeit dar. Im Rahmen
dieses Projekts kommt in den Regionen von Třebíč, Havlíčkův Brod, Žďár, Pelhřimov und Jihlava ganze Reihe von Austellungen, Konzerten, Workshops, Konferenzen und Zusammentreffen zustande, die
grenzüberschreitend zur Eröffnung oder Entfaltung von gegenseitigen Beziehungen und kultureller
Zusammenarbeit zwischen den Partnerregionen beitragen können. Das Projekt geht davon aus, dass
die eingegliederten Regionen über interessantes und aussergewöhnliches Kulturangebot verfügen,
das jedoch bis jetzt noch nicht in voller Breite verbunden ist und nur auf einer individuellen Basis verläuft. Der Zweck des Projekts besteht in der Synergiesuche zwischen einzelnen Kulturaktivitäten in
den Grenzregionen, im Verbinden deren Beteiligten und der Suche der neuen Wege für potentielle Mitarbeit. Mittels unserer Veranstaltungen wie Seminare oder bei der Vorbereitung von Ausstellun¬gen
bestehten für die Beteiligten neue Möglichkeiten sich untereinander zu begegnen, voneinander zu
wissen und sie werden dadurch in der Zukunft fähig sein, besser mitzuarbeiten und sich einander
zu vervollständigen. Ferner haben wir vor, die Öffentlichkeit mit aktuellen Kulturanlässen unserer
Nachbarn in den Grenzregionen bekanntzumachen.
Jakých cílů
chceme dosáhnout?
• Zmapovat kulturní dění v jednotlivých
příhraničních regionech
• Propojit a rozvíjet kulturní nabídku
v přeshraničním kontextu
• Rozšířit povědomí o kulturní nabídce
v ostatních příhraničních regionech s důrazem
na Dolní Rakousko.
2
Welche Ziele möchten
wir erreichen?
• Das Kulturgeschehen in den einzelnen
Grenzregionen detailliert zu erfassen
• Das Kulturangebot im überschreitenden
Kontext zu verbinden und zu entfalten
• Das Bewusstsein von dem Kulturangebot in
anderen Grenzregionen mit dem Schwerpunkt
auf Niederösterreich zu erweitern
• Přeshraniční propojení uměleckých
a kulturních iniciativ, aktérů a organizací
z Vysočiny a Dolního Rakouska
• Společný vývoj pořadů v oblasti kultury,
umělecké tvorby, muzejní a galerijní práce
• Společný marketing uměleckých a kulturních
akcí na Vysočině a v Dolním Rakousku
• Poradenství pro přeshraniční projekty
v oblasti kultury a umění
• Grenzüberschreitende Vernetzung von
künstlerischen und kulturellen Bestrebungen,
der beteiligten Akteuren und betreffenden
Institutionen aus dem Kreis Hochland und
Niederösterreich
• Gemeinsame Programmentfaltung im Bereich
Kultur, künstlerischen Schaffens, Museumsund Galerietätigkeit
• Gemeinsames Bestreben im Marketing der
Kunst- und Kulturveranstaltungen in der
Region Hochland und Niederösterreich
• Projektberatung für grenzüberschreitende
Projekte im Bereich Kunst und Kultur
Jak těchto cílů
chceme dosáhnout?
Wie diese sind Ziele
zu erreichen?
• Vytvoření databanky kulturních subjektů
celého kraje Vysočina (veřejná databáze
zahrne jednotlivce i organizace zabývající se
výtvarným uměním, divadlem, uměleckými
řemesly, architekturou, pořadatele kulturních
akcí, festivaly atd.).
• Česko-rakouské muzejní a galerijní noci
• Dny otevřených ateliérů
• Jazzové mosty
• Autorská a scénická čtení
• Mezinárodní malířské sympozium
• Česko-rakouský literární festival
• Česko-rakouské sklářské sympozium
• Výstavy (betlémářství, knižní ilustrace,
pravěké dějiny)
• Semináře (betlémářství, etnografie, soužití
Čechů a Němců na Vysočině, památková péče)
• Aufbau der Datenbank von kulturelllen
Subjekten im ganzen Kreis Hochland (eine
öfffentliche Datanbank wird die Individuellen
aber auch die Institutionen, die sich mit
der bildenden Kunst, dem Theater, dem
Kunsthandwerk und der Architektur
beschäftigen, sowie die Organisatoren von
Kulturveranstaltungen und Festivals, usw.
beinhalten.)
• Tschechisch-osterreichische Lange Nächte
der Museen und Galerien
• Tage der offenen Ateliers
• Jazz Brücken
• Autorenlesungen und szenische Darbietung
der Lesungen
• Internazionales Malersymposium
• Tschechisch- österreichisches Literaturfestival
• Tschechisch-österreichisches Glassymposium
• Ausstellungen (Weihnachtskrippenbau,
Buchillustration, Urgeschichte)
• Seminare, Workshops
(Weihnachtskrippenbau, Volkskunde,
Koexistenz der Tschechen und Deutschen im
Hochlandgebiet, Denkmalpflege)
PORTA CULTURAE www.vysocina-kultura.cz
www.portaculturae.cz
3
Slovo má…
Ing. Tomáš Škaryd, radní Kraje Vysočina pro oblast kultury
a cestovního ruchu
Dny otevřených ateliérů, jedna z prvních aktivit nového projektu
partnerských regionů Vysočiny a Dolního Rakouska, obohacují
již tak pestré kulturní dění v našem regionu. Dny otevřených
ateliérů jsou v Dolním Rakousku již po léta zavedenou podzimní
akcí, která je každoročně očekávána jak tvůrci samotnými, tak
širokou veřejností. Mohl jsem se seznámit s loňským ročníkem
dolnorakouských Dnů otevřených ateliérů a jejich rozsah byl
opravdu překvapující. Přibližně 900 v současnosti tvořících
umělců umožnilo veřejnosti (téměř 67 000 návštěvníků) nahlédnout do svých ateliérů a seznámit návštěvníky se zákulisím
své tvorby. A právě přenosem zkušeností z tohoto úspěšného dolnorakouského modelu chceme i my
na Vysočině přispět k zavedení nové kulturní tradice v našem regionu.
Po zkušenostech z předchozí spolupráce mezi našimi regiony, jsem proto opravdu velmi rád, že právě
tuto myšlenku od našich partnerů z Dolního Rakouska přebíráme. Po úspěšné Dolnorakouské zemské
výstavě 2009, která probíhala ve dvou rakouských městech a v naší Telči, jsou právě Dny otevřených
ateliérů možností jak dále přispět k vzájemnému poznávání kultury přeshraničního partnerského regionu. Jestliže Zemská výstava ukazovala na kulturní a společenský vývoj našich regionů v minulosti,
tak Dny otevřených ateliérů přinášejí možnost seznámit se a poznat současnou rakouskou tvorbu
a zároveň představit tvorbu tvůrců a umělců z Vysočiny.
Ačkoliv se jedná o první ročník této akce na Vysočině a je třeba, aby se Dny otevřených ateliérů
dostaly do povědomí jak samotných tvůrců, tak i jejich příznivců, jsem rád, že se našlo na pět desítek
tvořících umělců z celé Vysočiny. Všem, kteří se rozhodli pomoci organizaci této akce a věnují tomu
svůj vzácný čas a energii tím, že pozvou veřejnost do svých ateliérů a dílen, patří můj obrovský dík.
Všem ostatním pak přejeme mnoho nových, inspirativních setkání a povznášejících rozhovorů o umění.
…und das Wort hat…
Ing. Tomáš Škaryd, Kreisrat für Kultur und Fremdenverkehr Kreis Hochland
Die Veranstaltung „Tage der offenen Ateliers“ ist eine der ersten Aktivitäten in einem neuen Projekt
der Partnerregionen Hochland und Niederösterreich, die zur Bereicherung des auch schon so bunten
Kulturgeschehens in unserer Region beitragen können. Die „Tage der offenen Ateliers“ sind in Niederösterreich eine bereits seit einigen Jahre gut eingeführte Herbstveranstaltung, die alljährlich nicht
nur von den Schöpfern selbst, sondern auch von der breiten Öffentlichkeit mit Ungeduld erwartet
wird. Voriges Jahr hatte ich die Möglichkeit mich mit dem vergangenen Jahrgang der niederösterreichischen „Tage der offenen Ateliers“ bekanntzumachen, deren Ausmass tatsächlich verblüffend
war. Etwa an die 900 aktiv schaffenden Künstler ermöglichten der Öffentlichkeit (beinahe 67 000
Besuchern) einen Einblick in ihre Ateliers zu nehmen und die Besucher mit dem Hintergrund ihres
Schaffens bekanntzumachen. Und gerade durch die Übertragung der Erfahrungen aus diesem erfolg-
4
reichen österreichischen Modell wollen wir auch bei uns in der Region Hochland zur Einführung einer
neuen kulturellen Tradition beitragen.
Nach den Erfahrungen aus der früheren Zusammenarbeit zwischen unseren Regionen, freue ich
mich daher sehr darüber, dass gerade dieser Gedanke von unseren Partnern aus Niederösterreich
übernehmen wird. Nach der erfolgreichen Niederösterreichischen Landesausstellung 2009, die in
zwei österreichischen Städten und bei uns in Telč veranstaltet wurde, sind es eben die „Tage der
offenen Ateliers“, die eine Möglichkeit zum gegenseitigen Kennenlernen der Kultur unserer grenzüberschreitenden Partnerregionen bieten. Wenn die Landesausstellung die kulturelle und gesellschaftliche Entwicklung unserer Regionen aus der Vergangenheit darstellte, dann kann man sagen,
dass die Veranstal¬tung „Tage der offenen Ateliers“ eine neue Möglichkeit zum Kennenlernen des
österreichischen Schaffens der Gegenwart und gleichzeitig zur Vorstellung der Künstler und Schöpfer
aus der Region Hochland bietet.
Obwohl es sich erst um den ersten Jahrgang im Hochland handelt und die „Tage der offenen
Ateliers“ natürlich erst sowohl bei den Künstlern selbst als auch beim Kunstpublikum bekannt werden müssen, bin ich trotzdem erfreut, dass sich etwa an die 50 schaffende Künstler aus der ganzen
Region Hochland zu dieser Veranstaltung angemeldet haben. Allen, die sich entschlossen haben
bei der Vorberei¬tung dieser Veranstaltung zu helfen und zugleich ihre kostbare Zeit und Energie
der Einladung der Öffentlichkeit in ihre Ateliers und Werkstätten zu widmen, möchte ich meinen
allergrössten Dank ausdrücken. Allen anderen wünschen wir viele neue inspirative Begegnungen
und erhebende Gespräche über Kunst.
Neseďte doma! Pojďte za kulturou!
Zveme Vás na návštěvu…
Dny otevřených ateliérů 2011
Oproti hudbě nebo divadlu má výtvarné umění jednu nevýhodu. Divák tak často nepřijde do kontaktu
se samotným tvůrcem. V galeriích není vždy dostatek prostoru k rozhovoru. Právě tato skutečnost je
důvodem, proč Kraj Vysočina prostřednictvím své příspěvkové organizace, Muzea Vysočiny Havlíčkův
Brod, organizuje, společně s dalšími partnery, v rámci česko-rakouského projektu Porta culturae akci
Dny otevřených ateliérů.
Dny otevřených ateliérů jsou svátkem výtvarného umění, na kterém výtvarníci a umělečtí řemeslníci
zpřístupní svá tvůrčí zázemí. Návštěvníci se tak mohou osobně setkat s tvůrci v jejich domácím
prostředí. Navázat dialog a poznat jejich práci jinak, než jsou zvyklí z běžných výstav. Někde si hosté
dokonce mohou použité výtvarné techniky a postupy také vyzkoušet a osahat. Stranou nezůstanou ale
ani regionální galerie. V některých se návštěvníci setkají s tvůrci, kteří sami svoji tvorbu okomentují.
K účasti byli vyzváni umělci působící v regionu Vysočiny, zúčastní se jak uznávaní profesionálové, tak
výtvarníci „amatéři“.
Nejdříve se letošní Dny otevřených ateliérů uskuteční v Jihomoravském kraji, a to 30.září a 1. října,
o týden později – 8. a 9. října zpřístupní návštěvníkům svoje tajuplná zázemí výtvarníci, řemeslníci
a galeristé na Vysočině. Českým milovníkům umění se ovšem nabízí i lákavá nabídka návštěvy
dolnorakouských ateliérů a dílen. Akce NÖ Tage der offenen Ateliers, mající bezmála desetiletou tradici,
5
se koná o víkendu 15. a 16. října. Měsíční kulturní maraton na českorakouském pomezí uzavřou Dny
otevřených ateliérů Jihočeského kraje, které se uskuteční 22. a 23. října.
Podrobnosti o zúčastněných ateliérech, galeriích a dílnách z Vysočiny a další aktuality naleznete
také na webových stránkách www.kultura-vysocina.cz.
Informace o partnerských projektech na www.portaculturae.cz a atelier.kulturvernetzung.at
Bleibt nicht zu Hause sitzen!
Kommt der Kultur entgegen! Wir laden Euch alle an...
Tage der offenen Ateliers 2011
Im Vergleichen mit Musik oder Theater liegt auf der Seite der bildenden Kunst ein Nachteil. Der
Zu¬schauer hat nicht so oft eine Möglichkeit mit dem Schöpfer selbst Kontakt aufzunehmen. In
Galerien ist nicht immer genügend Raum für ein eventuelles Gespräch vorhanden. Und eben diese
Tatsache war einer der Gründe, warum der Kreis Hochland durch seine Zuschussorganisation, das
Museum Vysočiny Havlíčkův Brod, gemeinsam mit weiteren Partnern im Rahmen des tschechischösterreichischen Projekts Porta Culturae die Veranstaltung „Tage der offfenen Ateliers“ organisiert.
„Tage der offenen Ateliers“ ist ein Fest der bildenden Kunst, bei dem bildende Künstler und
Kunst¬handwerker ihre „schöpferischen Küchen“ veröffentlichen. Die Besucher können sich auf diese
Weise persönlich mit den Schöpfern in ihrer heimischen Umgebung begegnen. Sie haben dadurch
eine Möglichkeit einen Dialog anzuknüpfen und ihre Arbeit ein bischen anders kennenzulernen als sie
da¬s aus konvetionellen Ausstellungen gewohnt sind. In manchen Ateliers und Werkstätten könnnen
die Gäste sogar auch die angewandten bildkünstlerischen Technologien und Vorgänge ausprobieren
und betasten.
Aber auch die Regionalgalerien bleiben nicht abseits stehen. In einigen Galerien treffen sich die
Besucher mit den Schöpfern, welche selbst ihr eigenes Schaffen kommentieren werden. Zu der Teilnahme wurden die in der Region Hochland schaffenden und wirkenden Künstler aufgefordert und
an der Veranstaltung haben die Teilnahme sowohl die anerkannten Profis, als auch die „Amateurkünstler“ zugesagt. Diesjährige „Tage der offenen Ateliers“ kommen zuerst im Südmährischen Bezirk
zustande, und zwar am 30. September und 1. October, eine Woche später – am 8. und 9. October
zeigen Bildner, Handwerker und Galeristen ihren magischen Hintergrund im Kreis Hochland. Für die
tschechischen Kunstfreunde bietet sich allerdings ein verlockendes Angebot zum Besuch von niederösterreichischen Ateliers und Werkstätten an. Die Veranstaltung NÖ „Tage der offenen Ateliers“, mit
beinahe zehnjähriger Tradition, findet am Wochenende 15. und 16. October statt. Der ein Monat dauernde Kulturmarathon an der tschechisch-österreichischen Grenze wird mit den “Tagen der offenen
Ateliers“ im Südböhmischen Bezirk abgeschlossen, die am 22. und 23. October zustande kommen.
Nähere Details über beteiligte Ateliers, Galerien und Werkstätten aus Hochland und andere Aktualitäten findet man auch an den Webseiten www.kultura-vysocina.cz.
Weitere Angaben über Partnerprojekte an www.portaculturae.cz und atelier.kulturvernetzung.at
6
Bělá
❽
Ledeč nad Sázavou
⓭E
Světlá nad Sázavou
❹❾
Okrouhlice
⓬
Havlíčkův Brod
❶❸❺⓮❻
ABCD
Kamenice
⓱
Kochánov
Okrouhlička
❷❿⓫
⓯
Přibyslav
⓰
Smilov
❼
VYSVĚTLIVKY / ERKLÄRUNGEN
Výtvarné a řemeslné dílny / Kunstwerkstätte
Výstavy a expozice / Ausstellungen und Expositionen
Havlíčkův Brod
Žďár
nad Sázavou
Pelhřimov
Jihlava
OKRES / BEZIRK
Třebíč
HAVLÍČKŮV BROD
7
❶ Ateliér LR – Rabensová Lucie SO, NE / SA, SO: 9–11 / 13–16
KERAMIKA Ukázka vlastní tvorby, převážně keramiky a obrazů. Představení nových prostor pro
výuku keramiky pro děti od 4 let a ukázky tvorby žáků. KERAMIK Präsentation von eigenen
Schaffen, überwiegend Keramik und Bildern. Vorführung von neuen Räumlichkeiten für den
Keramikunterricht für Kinder und Präsentation vom Schaffen der Schüler.
Rubešovo nám. 171, 580 01 Havlíčkův Brod, tel.: +420 604 718 827,
e-mail: [email protected], www.lucierabensova.cz, GPS: N 49°36.455', E 15°34.871'
❷ Čiplová Marie SO, NE / SA, SO: 9–16
TEXTILNÍ VÝTVARNICE Ukázka tkaní na stavu i na rámu, suché plstění, paličkování, šitá krajka,
malování na hedvábí, batika, výšivka, pletení, háčkování a dalších příbuzných technik.
TEXTILBILDNERIN Vorführung von verschiedenen Textiltechniken, wie Webstuhl-, aber auch
Rahmenweben, Nadelfilzen, Klöppeln, genähte Spitze, Seidenmalerei, Batikmalerei, Stickerei,
Stricken, Häckelarbeit und anderen verwandten Techniken.
Okrouhlička 48, 582 53 Štoky, tel.: +420 603 379 506, e-mail: [email protected],
www.neseddoma.wbs.cz, GPS: N 49° 32.116', E 15° 33.245'
❸ Doležal Karel SO / SA: 8.30-12 / 13–18, NE / SO: 14–19
MALÍŘ V ateliéru je možno zhlédnout autorskou malířskou tvorbu, většinou krajinomalbu, olej,
tempera, akvarel. MALER Im Atelier kann man sich eigenes malerisches Schaffen, meistens
Landschaftsmalerei, Öl, Tempera, Aquarell ansehen.
Okrouhlická 1775, 580 01 Havlíčkův Brod – Perknov, tel.:+420 569 421 029, +420 776 592 319,
e-mail: [email protected], GPS: N 49° 36.952', E 15° 32.530'
❹ Doucha Jiří SO, NE / SA, SO: 9–18
ZPRACOVÁNÍ BŘIDLICE Ukázka zpracování netradičního materiálu – skulptury a reliéfy z broušené
břidlice. SCHIEFERVERARBEITUNG Vorführung der Verarbeitung von einem ungewöhnlichen
Material – Skulpturen und Reliefs aus geschliffenem Schiefer.
Ateliér D, Na Hrázi 477, 582 91 Světlá nad Sázavou, tel.: +420 603 343 508,
e-mail: [email protected], GPS: N 49° 40.463', E 15° 24.400'
❺ Dvořák Radomír SO, NE / SA, SO: 9–16
SOCHAŘ Reelní podnik, žádný humbuk, figury ladných žen hrubě i jemně tesané, ale i abstrakce
povahy ryze geometrické a jako přívažek též umění veskrze antikoncepční. Autor je zakládajícím
a zatím jediným členem výtvarné skupiny Stříbrná horda a tvůrcem Národního památníku
odposlechu (UCHO, ÚSTA, OČI) v zatopených lomech u Lipnice nad Sázavou (realizační modely
a dokumentace těchto monumentů v ateliéru). Možná budou ještě na stromech švestky – a i kdyby
zkvašený – o to líp. BILDHAUER Reales Unternehmen, kein Humbug, Figuren anmutiger Frauen,
8
sowohl grob, als auch fein gemeisselt, aber auch Abstraktionen von rein geometrischer Art und
dazu auch die durchaus (anti)konzeptionelle Kunst. Der Autor ist das gründende und bis jetzt
auch einzige Mitglied der bildkünstlerischen Gruppe Stříbrná horda (Silberne Horde) und zugleich
der Schöpfer von Nationalmahnmal der Abhörung (OHR, MUND, AUGEN) in überschwemmten
Steinbrüchen bei Lipnice nad Sázavou (Dokumentation und Realisierungsmodelle von diesen
Monumenten sind im Atelier zu sehen). Vielleicht werden Zwetchken noch an den Bäumen
vorhanden sein – und wenn auch gegoren – dann noch besser.
Pod Letištěm 1557, 580 01 Havlíčkův Brod, tel.: +420 732 546 487, e-mail: [email protected],
www.radomirdvorak.cz, ucho.hyperlinx.cz, GPS: N 49° 36.176', E 15° 33.764'
❻ Findeisová Markéta SO / SA: 9–12
MALBA A KERAMIKA Ukázka vlastní tvorby, převážně keramiky a obrazů. MALERIN UND
KERAMIKERIN Präsentation von eigenen Schaffen, überwiegend Keramik und Bildern.
Havlíčkovo nám. 158, Dům u Černého orla - 2. patro,
580 01 Havlíčkův Brod, tel.: + 420 776 752 144, e-mail: [email protected], www.findeis.cz,
GPS: N 49° 36.382', E 15° 34.810'
❼ Findeis Martin SO / SA: 9–12
MALBA A FOTOGRAFIE Ukázka vlastní tvorby. MALER UND FOTOGRAF Präsentation von eigenem
Schaffen.
Smilov 15, 582 53 Štoky, tel.: +420 603 752 140, +420 569 451 416,
e-mail: [email protected], www.findeis.cz, SO: 9-12 h GPS: N 49° 32.162', E 15° 37.485'
❽ Huť Anna / Glashütte Anna
SO, NE / SA, SO: 10–18
SKLÁŘSTVÍ Ukázka výroby a hotových výrobků uměleckých sklářů a designerů Antona Štrbáně
a Jany Třískové, známých svými pracemi zejména v zahraničí.
GLASFERTIGUNG Fertigungsvorführung und Präsentation von Fertigerzeugnissen der
Kunstglasmacher und Designer Anton Štrbáň und Jana Třísková, die mit ihren Werken besonders
im Ausland bekannt sind
Bělá 55, 584 01 Ledeč nad Sázavou, tel.: +420 569 721 164, e-mail: [email protected],
www.hutanna.cz, GPS: N 49° 45.194', E 15° 14.265'
❾ Jírovec Miloš SO, NE / SA, SO: 10–16
SKLÁŘ Postup výroby skleněných vitráží. GLASMACHER - Fertigungsverfahren von Glasvitragen.
Zahrádecká 649, 582 91 Světlá nad Sázavou, tel.: +420 603 435 301,
e-mail: [email protected], www.vitrazejirovec.wbs.cz / , GPS: N 49° 40.417', E 15° 24.035'
9
❿ Kazdová Zuzana SO, NE / SA, SO: 9–16
FOTOGRAFKA Výstava autorských fotografií, ukázky práce ve fotoateliéru.
FOTOGRAFIN Ausstellung eigener Fotografien, Vorführung der Arbeitsvorgänge im Fotoatelier.
Okrouhlička 48, 582 53 Štoky, tel.: +420 774 183 809, e-mail: [email protected],
www.neseddoma.wbs.cz, GPS: N 49° 32.116', E 15° 33.245'
⓫ Keramika Okrouhlička – Trbuškovi SO, NE / SA, SO: 9–16
KERAMIKA Eva, Vladimír, Adam a Štěpánka Trbuškovi Ukázka prací v tradiční keramické dílně.
KERAMIK Eva, Vladimír, Adam a Štěpánka Trbuškovi Vorführung der Arbeitsvorgänge in
traditioneller Keramikwerkstatt.
Okrouhlička 7, 582 53 Štoky, tel.: +420 728 290 295, e-mail: [email protected], www.
keramikaokrouhlicka.eu, GPS: N 49° 32.116', E 15° 33.245'
⓬ Koťara Jaroslav
SO / SA: 6–12
SKLÁŘ Ukázka tradiční sklářské hutě a brusírny, zhlédnutí ručního foukání a broušení olovnatého
křišťálu. GLASMACHER Vorführung der traditionellen Glashütte und Schleifwerkstatt, Besichtigung
des Mundblasens und Bleikristallschleifens.
Crystalglamour, a. s. Okrouhlice 215, 582 31 Okrouhlice, tel.: +420 596 480 501,
+420 603 482 814, e-mail: [email protected], GPS: N 49° 37.883', E 15° 29.524'
⓭ Krofián Miroslav SO, NE / SA, SO: 9.30–12, 14–17
MALÍŘ Popis používané malířské techniky a výklad symboliky použité v obrazech. MALER
Beschreibung der verwendeten Maltechnik und Interpretation der in Bildern gebrauchten Symbolik.
Nádražní 309, 584 01 Ledeč nad Sázavou, tel.: +420 724 966 575, e-mail: [email protected],
GPS: N 49° 41.798', E 15° 16.430'
⓮ Špicl Josef SO, NE / SA, SO: 8–12, 13–16
ŘEZBÁŘ Ukázka řezbářské práce, řezba motorovou pilou i tradičními nástroji. HOLZSCHNITZER
Vorführung der Schnitzarbeiten, dieSchnitzarbeit mit Motorsäge und traditionellem Werkzeug
Hamry 1581, 580 01 Havlíčkův Brod, tel.: +420 602 647 795, e-mail: [email protected],
www.rezbarjosef.estranky.cz, GPS: N 49° 36.595', E 15° 36.725'
⓯ Těsnohlídek Jaroslav SO, NE / SA, SO: 9–16
KNIHAŘ Ukázky knižní vazby, restaurování starých knižních vazeb. BUCHBINDER Vorführung des
Bucheinbandes, Restaurierung alter Bucheinbände
Kochánov 46, 582 53 Štoky, tel.: +420 608 538 810, e-mail: [email protected],
GPS: N 49° 32.044', E 15° 32.249'
10
⓰ Sklářský atelier VALNER art glass SO / SA: 9–14, NE / SO: 9–13
SKLÁŘSKÝ VÝTVARNÍK Ukázka broušení ručně tvarovaného hutního skla. Seznámení s technologií
výroby skla. Atelier nabízí široký sortiment výrobků určených hlavně pro dekoraci v interiérech
GLASGESTALTER Vorführung des Schleifensvorgangs bei dem handgefertigten Glas. Kennenlernen
die Technologie bei der Glasfertigung. Der Atelier bietet ein breites Sortiment von Erzeugnissen an,
die vorwiegend für Verzierung der Innenräume bestimmt sind.
Generála Luži 728, 582 22 Přibyslav, tel.: +420 569 432 197, +420 603 443 822,
e-mail: [email protected], www.artglassvalner.cz, GPS: N 49° 34.828', E 15° 44.571'
⓱ Zápařka Ladislav SO / SA: 13–18, NE / SO: 9–12
KERAMIK A MALÍŘ Ukázka autorské keramické a malířské tvorby. Expozice je součástí Muzea
starého Egypta – největší soukromé sbírky autentických předmětů ze starého Egypta v České
republice. V místě je k vidění také sbírka minerálů, ale i archeologických zajímavostí z regionu
Vysočiny. KERAMIKER UND MALER Präsentation des eigenen Keramik- und Malerschaffens. Die
Exposition ist ein Bestandteil von dem Museum des Alten Ägypten - der grössten Privatsammlung
der authentischen Artefakte aus altem Ägypten in der Tschechischen Republik. Am Ort sind
noch zwei Sammlung zu sehen, und zwar eine Mineraliensammlung, aber auch eine Sammlung
archäologischer Merkwürdigkeiten aus der Region Hochland.
Kamenice 33, 582 55 Herálec, tel.: +420 605 901 705, e-mail: [email protected],
lzaparka.wbs.cz, GPS: N 49° 31.308', E 15° 25.610'
VÝSTAVY / AUSTELLUNGEN
A Galerie VinumMissae SO / SA: 10–18
VÝSTAVA 50. let Fotostřediska Havlíčkův Brod – výstava autorských fotografií členů havlíčkobrodského fotoklubu. AUSTELLUNG 50. Jahre des Fotoklubs in Havlíčkův Brod – Ausstellung der
eigenen Fotografien von den Mitgliedern des Fotoklubs in Havlíčkův Brod.
Havlíčkovo nám. 177, 580 01 Havlíčkův Brod, tel.: +420 569 427 208, e-mail: [email protected]
tiscali.cz, vinummissae.wbs.cz, www.fotoklubhb.cz, GPS: N 49° 36.461', E 15° 34.773'
B Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě SO, NE / SA, SO: 9–12, 13–17
VÝSTAVA Jan Exnar – Skleněné plastiky, vitraje a malířská tvorba za poslední desetiletí. Výstava
k životnímu jubileu havlíčkobrodského výtvarníka. AUSSTELLUNG Jan Exnar – Glasplatiken,
vitragen und malerisches Schaffen im letzten Jahrzehnt. Ausstellung zum Lebensjubiläum des
Bildners aus Havlíčkův Brod.
Havlíčkovo nám. 18, 580 01 Havlíčkův Brod, tel.: + 420 569 427 035, e-mail: [email protected],
www.gleriehb.cz, GPS: N 49° 36.448', E 15° 34.720'
11
C Kavárna U Notáře
SO, NE / SA, SO: 15–18
AUTORSKÁ VÝSTAVA grafika a malíře Jana Moravce. Tvůrčí rady a návody podáváme spolu s kávou.
AUSSTELLUNG DER GRAFISCHEN WERKE von Grafiker und Maler Jan Moravec. Schöpferische
Ratschläge und Anleitungen werden zusammen mit Kaffee serviert.
Sázavská 430 / 1, 580 01 Havlíčkův Brod, tel.: +420 605 178 630, e-mail: [email protected],
GPS: N 49° 36.200', E 15° 34.585'
D Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod SO, NE / SA, SO: 9–12, 13–17
VÝSTAVA Jan Exnar - Skleněné plastiky, vitraje a malířská tvorba za poslední desetiletí. Výstava
k životnímu jubileu havlíčkobrodského výtvarníka. AUSSTELLUNG Jan Exnar – Glasplatiken,
vitragen und malerisches Schaffen im letzten Jahrzehnt. Ausstellung zum Lebensjubiläum des
Bildners aus Havlíčkův Brod.
Havlíčkovo nám. 19, 580 01 Havlíčkův Brod, tel.: +420 569 429 151,
e-mail: [email protected],
www.muzeumhb.cz, GPS: N 49° 36.4429', E 15° 34.7341'
E ZUŠ Ledeč nad Sázavou
SO / SA: 13–16
EXPOZICE PLOŠNÝCH A PROSTOROVÝCH OBJEKTŮ žáků výtvarného oboru instalovaná
ve všech prostorách školy zahrnuje širokou škálu výtvarných technik v tematických kolekcích.
EXPOSITION DER FLÄCHEN- UND RAUMOBJEKTE von Schülern im Bereich bildender Kunst der
Kunstgrungschule. Die Exposition wurde in allen Räumen der Schule installiert und sie umfasst eine
breite Skala von Gestaltungstechniken in thematischen Kollektionen.
ZUŠ Nádražní 231, 584 01 Ledeč nad Sázavou, tel.: +420 606 859 867, +420 734 396 899,
e-mail: [email protected], [email protected], www.zusledec.cz,
GPS: N 49° 41.799', E 15° 16.534'
12
Jihlava
❷❸
❻A
Hodice
❺
Stará Říše
Telč
❶
❹
VYSVĚTLIVKY / ERKLÄRUNGEN
Výtvarné a řemeslné dílny / Kunstwerkstätte
Výstavy a expozice / Ausstellungen und Expositionen
Havlíčkův Brod
Žďár
nad Sázavou
Pelhřimov
Jihlava
OKRES / BEZIRK
Třebíč
JIHLAVA
13
❶ Bartoň David
SO, NE / SA, SO: 8–20
MALÍŘ V malířském ateliéru v bývalé synagoze představí obrazy vysočinské krajiny a figurální
práce malované olejomalbou. MALER Vorführung der Bilder mit Hochlandslandschaft und
Figuralthematik, die mit Technik der Ölmalerei gemalt werden, im Maleratelier in ehemaliger
Synagoge.
Na Parkáně 123, 588 56 Telč, tel.: +420 776 553 970, e-mail: [email protected],
www.barton.ji.cz, GPS: N 49° 10.990', E 15° 27.372'
❷ Habermann Leopold SO / SA: 9–12, 14–18, NE / SO: 9–12
UMĚLECKÝ KOVÁŘ Prohlídka kovářské dílny a galerie, možnost shlédnutí kovářského výtvarného
umění a následná diskuse o technologii zpracování výtvarného díla od A do Z.
KUNSTSCHMIED Besichtigung der Schmiedewerkstatt und Galerie, mit einer Möglichkeit
die Schmiedekunst und -gestaltung zusehen und mit nachfolgender Diskussion über
Verarbeitungstechnologie eines plastischen Kunstwerkes von A bis Z.
U Studně 345 / 2, 586 05 Jihlava - Horní Kosov, tel.: +420 567 308 841, +420 607 927 269,
e-mail: [email protected], www.habermann.cz, GPS: N 49° 24.029', E 15° 33.542'
❸ Kincl Vlastislav SO / SA: 9–12
MALÍŘ Prohlídka obrazů. MALER Besichtigung der Bilder.
Havlíčkova 111, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 230 160,
svuv.cz / autor / Kincl.html, GPS: N 49° 24.823', E 15° 35.787'
❹ Křenková Magdalena SO / SA: 14–19, NE / SO: 14–18
GRAFIKA Prohlídka prostor s nástěnnými malbami, ukázka ručního tisku z výšky a možnost si tisk
vyzkoušet, ukázka jak čmárat po zdech a pokec o všem, co druhé bude zajímat.
GRAFIK Besichtigung der Räumlichkeiten mit Wandgemälden, Vorführung des Hochdrucks von
Hand her mit einer Möglichkeit sich die Drucktechnik auszuprobieren, Vorführung wie an Wände
pinseln und eine Plauderei über alles, was die Anderen interesieren wird
Stará Říše 69, 588 67 Stará Říše, tel.: +420 725 047 502, e-mail: [email protected]
www.obrazy-krenkova.cz / index.html, GPS: N 49° 10.811', E 15° 35.683'
❺ Polanecký Radek
NE / SO: 9–13
ŘEZBÁŘ LOUTEK, MALÍŘ Ukázka výroby marionet, obrazy.
MARIONETTENSCHNITZER, MALER Vorführung der Anfertigung von Marionetten, Bilder.
Hodice 65, 589 01 Třešť, tel.: +420 775 661 748, e-mail: [email protected],
www.loutky.hodice.net / , GPS: N 49° 16.306', E 15° 28.418'
14
❻ Toman Pavel SO, NE / SA, SO: 9–12 / 13–16
SOCHAŘ Možnost nahlédnutí do ateliéru s používanými nástroji a rozpracovanými sochami.
Možnost nahlédnout do depozitáře ateliéru, kde je ke shlédnutí výběr soch za 30 roků tvorby.
Možnost popovídat si o sochách, o dřevu, o tvarech, o tvorbě, o fantazii…
BILDHAUER Eine Möglichkeit in das Atelier mit gebrauchten Werzeugen und halbfertigen
Skulpturen einzublicken. Eine Möglichkeit in das Atelierdepositorium einzusehen, wo eine
Skulpturenauswahl binnen 30 Jahren des Schaffens zu sehen ist. Eine Möglichkeit sich über
Skulpturen, Holz, Formen, Gestaltung und Fantasie zu unterhalten…
Okružní 5094, 586 01 Jihlava, tel.: +420 603 871 389, e-mail: [email protected],
svuv.cz / autor / Toman.pdf, GPS: N 49° 24.300', E 15° 35.933'
VÝSTAVA / AUSTELLUNG
A Galerie M& K – Miloslava Kumbárová SO, NE / SA, SO: 13.30–17.30
VÝSTAVA Přehlídka současné české grafiky a malby od dvou desítek autorů.
AUSSTELLUNG Überblick der zeitgenössischen Grafik und Malerei von der Zwanzig Autoren.
Čajkovského 33, 586 01 Jihlava, tel.: +420 603 248 192, e-mail: [email protected],
www.mk-galerie.cz , GPS: N 49° 23.599', E 15° 35.571'
15
Strměchy
❷
Rynárec
A
Žirovnice
❶
VYSVĚTLIVKY / ERKLÄRUNGEN
Výtvarné a řemeslné dílny / Kunstwerkstätte
Výstavy a expozice / Ausstellungen und Expositionen
Havlíčkův Brod
Žďár
nad Sázavou
Pelhřimov
Jihlava
OKRES / BEZIRK
PELHŘIMOV
16
Třebíč
❶ Hoffmann František Maxmilián SO, NE / SA, SO: 10–12, 13–18
MALÍŘ Krajinomalba,zátiší s květinami, lovecké obrazy. MALER Landschaftsmalerei, Stillleben mit
Blumen, Bilder mit Jagdthematik.
Sídliště 682, 394 68 Žirovnice, tel.: +420 602 170 215, e-mail: [email protected],
hoffmann1.webovastranka.cz / , GPS:N 49° 15.159', E 15° 11.851'
❷ KuzdasVratislav SO, NE / SA, SO: 13–16
MALÍŘ Ukázka vlastní, především krajinářské tvorby. MALER Präsentation des eigenen Schaffens,
vornehmlich Landschftsmalereien.
Strměchy 6, 393 01 Pelhřimov, tel.: +420 565 383 151, GPS: N 49° 26.719', E 15° 18.377'
A Mudrovi Blanka a Václav SO, NE / SA, SO: 8–20
TVORBA Z KŮŽE – OBRAZY, GALANTERIE Výstava kožených plastik a olejů, kožené galanterie,
kabelek z vlastní tvorby. GESTALTEN AUS LEDER – LEDERBILDER, LEDERKUNST Ausstellung
von Lederplastiken und Ölbildern, Lederschmuck und Lederaccessoires, Handtaschen aus eigener
Gestaltung
Rynárec 1, 394 01 Rynárec, tel.: +420 565 382 409, +420 777 338 195,
e-mail: [email protected], GPS: N 49° 23.232', E 15° 14.176'
17
Třebíč
ABC
Štěměchy
❷
Moravské Budějovice
❶
VYSVĚTLIVKY / ERKLÄRUNGEN
Výtvarné a řemeslné dílny / Kunstwerkstätte
Výstavy a expozice / Ausstellungen und Expositionen
Havlíčkův Brod
Žďár
nad Sázavou
Pelhřimov
Jihlava
OKRES / BEZIRK
TŘEBÍČ
18
Třebíč
❶ Nix Jaroslav NE / SO: 14–17
FOTOGRAF Možnost vyzkoušení fototechniky v ateliéru, ukázka digitální úpravy a retuše
fotografií, ukázka vlastní tvorby. FOTOGRAF Eine Möglichkeit selbst die Fototechnik im Fotoatelier
auszuprobieren, Vorführung der Digitalkorrektur und -bearbeitung und Retuschieren der
Fotografien, Präsentation von eigenem Schaffen.
Fotoateliér NX Studio s. r. o., Náměstí ČSA 49, 676 02 Moravské Budějovice, tel.: +420 728 024 974,
e-mail: [email protected], www.nix.7x.cz, GPS: N 49° 3.066', E 15° 48.684'
❷ Noha Václav SO / SA: 9–12, 14–18.30, NE / SO: 9–12, 14–17
UMĚLECKÝ KOVÁŘ Ukázka tradičního kovářského řemesla s možností vyzkoušení. Ruční rytí
kovu do různých druhů materiálů s možností vyzkoušení. KUNSTSCHMIED Vorführung des
traditionellen Schmiedhandwerks mit Ausprobierungsmöglichkeit. Vorführung des Handgravierens
in verschiedene Metallwerkstoffe mit Ausprobierungsmöglichkeitt.
Štěměchy 37, 675 27 Předín, tel.: +420 724 658 861, e-mail: [email protected],
www.kovorytectvi.cz, GPS: N 49° 11.597', E 15° 42.631'
A Galerie KRUH SO, NE / SA, SO: 10–12, 12.30–17
KERAMIKA Galerie KRUH – CIRCLE OF LIFE o.s. je zařízení sídlící v tzv. Židovské čtvrti se zabývá
doléčováním, resocializací a rekvalifikací v oboru keramik dříve drogově závislých. Jsou tu vystaveny
a prodávány výrobky klientů, ale i jiných výtvarníků. Mimo keramické zboží je zde možnost zhlédnout
obrazy a výrobky ze dřeva. KERAMIK Galerie KRUH – CIRCLE OF LIFE o.s. ist eine Einrichtung, mit
Sitz im sog. Jüdischen Viertel, die sich mit Nachbehandlung, Resozialisierung und Umstellung im
Bereich Keramik bei den einst Drogenabhängigen befasst. Es werden hier Erzeugnisse der Klienten,
aber auch von anderen Gestaltern ausgestellt und verkauft. Ausser der Keramik kann man hier
ebenfalls Bilder und Holzerzeugnisse besichtigen.
Leopolda Pokorného 40, 674 01 Třebíč – Zámostí, tel.: +420 724 781 809,
e-mail: [email protected], www.circleoflife.cz, GPS: N 49° 13.040', E 15° 52.751'
B Galerie Malovaný dům SO, NE / SA, SO: 10–12
VÝSTAVA Na výstavě budou k vidění jak fotografie, tak i obrazy Jana Saudka.
AUSSTELLUNG In der Ausstellung sind sowohl Fotografien, als auch Bilder von Jan Saudek zu
sehen.
Karlovo nám. 64/53, 674 01 Třebíč, tel.: +420 777 746 985, e-mail: [email protected],
GPS: N 49° 12.927', E 15° 52.725'
19
C Galerie Marie Šmýdová
SO / SA: 10–12, 14–16, NE / SO: 10–12, 14–16
VÝSTAVA Ukázky háčkování, pletení a navlékání dřevěných korálků. Součástí expozice jsou i výrobky
třebíčského uměleckého kováře Lukáše Rýgla a vyřezávané dřevěné betlémy.
AUSSTELLUNG Vorführung von Häckeln, Stricken und Auffädeln von Holzkorallen. Ein Teil
der Exposition bilden auch Erzeugnisse von dem Kunstschmied Lukáš Rýgl aus Třebíč und
holzgeschnitzte Weihnachtskrippen.
Blahoslavova 22 – Zámostí, 674 01 Třebíč, tel.: +420 568 822 390, e-mail: [email protected],
GPS: N 49° 13.063', E 15° 52.669'
20
Herálec
❼
Karlov
❻
Jimramov
Nové Město na Moravě
Velká Losenice
❷
Radňovice
Jámy
B
❶
❽
❸
Křižanov
A
Velké Meziříčí
❹❺CD
Tasov
VYSVĚTLIVKY / ERKLÄRUNGEN
Výtvarné a řemeslné dílny / Kunstwerkstätte
E
Výstavy a expozice / Ausstellungen und Expositionen
Havlíčkův Brod
Žďár
nad Sázavou
Pelhřimov
Jihlava
OKRES / BEZIRK
Třebíč
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
21
❶ Dobiáš Josef
SO / SA: 13–16
MALÍŘ Technika olejomalby, krajinářská tvorba, lavírované perokresby. MALER Ölgemäldetechnik,
Landschaftsmalerei, lavierte Federzeichnungen.
Strachujovská 277, 592 42 Jimramov, tel.: +420 566 562 595, +420 724 881 497,
e-mail: [email protected], sweb.cz/dobias.vysocina, GPS: N 49° 37.956', E 16° 13.280'
❷ Grygarová Jana SO, NE / SA, SO: 9–19
MALÍŘKA Výstava obrazů malovaných technikou olejomalby Boba Rosse. V průběhu výstavy
proběhne i workshop, kdy si můžete vyzkoušet malování technikou nazývanou „mokrý do mokrého“.
MALERIN Ausstellung von mit Bob Ross Öltechnik gemalten Gemälden. Während der Ausstellung
kommt auch ein Workshop zustande, in dem man die sogenannte Maltechnik „Nass ins Nasse“
ausprobieren kann.
Ateliér Jana s. r. o., Velká Losenice 293, 592 11 Velká Losenice, tel.: +420 773 070 808,
e-mail: [email protected], www.atelier-zebra.eu, GPS: N 49° 34.558', E 15° 50.572'
❸ Mierva Johana SO, NE / SA, SO: 8–18
KERAMIČKA Prohlídka keramické dílny, vysvětlení výroby keramiky, točení na hrnčířském kruhu.
KERAMIKERIN Besichtigung der Keramikwerkstatt, Erklärung der Keramikherstellung, Drehen an
der Töpferscheibe.
Jámy 123, 592 32 Jámy, tel.: +420 604 211 348, e-mail: [email protected],
www.mierva.cz, GPS: N 49° 32.001', E 16° 0.506'
❹ Mikysková Jana SO / SA: 10–20, NE / SO: 10–16
KERAMIČKA Ukázka vlastní tvorby - obrazy, keramické plastiky, ukázka tvorby jiných
velkomeziříčských výtvarníků. KERAMIKERIN Präsentation des eigenen Schaffens – Bilder,
Keramikplastiken, Präsentation des Schaffens von anderen Bildnern aus Velké Meziříčí.
Ateliér V Podloubí, Novosady 36, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: +420 776 175 670,
e-mail: [email protected], www.ateliervpodloubi.cz, GPS: N 49° 21.300', E 16° 0.876'
❺ Pospíšilová Martina SO, NE / SA, SO: 9–12, 15–18
MALÍŘKA Ve svém kuchyňském ateliéru se zabývám olejomalbou ezoterických a energetických
(léčivých) obrazů, některé z nich doplňuji lepením polodrahokamů. MALERIN In meinem Hausatelier
befasse ich mich mit der Ölmalerei von spirituellen und energetischen (ganzheiligen) Bildern,
manchmal auch mit aufgeklebten Halbedelsteinen ergänzt.
U Světlé 22, 594 01 Velké Meziříčí, te.: +420 775 335 528, e-mail: [email protected],
slunecniatelier.webnode.cz/, GPS: N 49° 21.475', E 16° 0.325'
22
❻ Svoboda Jaroslav – sklářská huť AGS SO / SA: 8–11.30, 12–15
SKLÁŘSTVÍ Prohlídka sklárny se sklářskými mistry při práci. Návštěva vzorkovny s 1 800 vzorky ze
sklářské výroby. Možnost návštěvy Motorestu Galerie u sklárny.
GLASHÜTTE AGS – GLASFERTIGUNG Besichtigung der Glasshütte mit Glasmeistern bei der
Glasfertigung. Besuch des Musteraumes mit 1800 Mustern aus der Glasproduktion. Es besteht auch
eine Möglichkeit Motorest Galerie (Raststätte Galerie)an der Glashütte zu besuchen.
Sklářská huť AGS Karlov 31, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: +420 566 659 152, +420 722 742 734,
e-mail: [email protected], www.ags-svoboda.cz/, GPS: N 49° 38.824', E 15° 54.758'
❼ Brázda Petr
SO / SA: 10–18, NE / SO: 10–18
MALÍŘ, SOCHAŘ, ŘEZBÁŘ Ukázky malířské autorské tvorby. Práce se dřevem, design dřevěných
hraček. MALER, BILDHAUER, HOLZSCHNITZER Präsentation des eigenen malerischen Schaffens.
Holzarbeit, Formgestaltung der Holzspielwaren.
Kocanda 332, 592 01 Herálec, tel.: +420 721 743 264, +420 566 663 208,
e-mail: [email protected], GPS: N 49° 40.442', E 15° 59.345'
❽ Svoboda Jan SO / SA: 13–18, NE / SO: 10–12, 13–17
MALÍŘ Návštěvníkům mohu představit svoje obrazy z posledního období a podat výklad k nim. Obrazů
bude tak kolem třiceti, protože zrovna v uvedeném termínu mi běží souběžně tři výstavy. Ateliér je
dost prostorný i pro větší skupiny. MALER Ich kann Besuchern meine Bilder aus dem letzten Zeitraum
mit Interpretierung vorführen. Es geht ungefähr an die 30 Bilder, weil im angegebenen Termin
parallel drei Austellungen laufen. Das Atelier ist auch für grössere Gruppen genug geräumig.
Radňovice1, 592 31 Nové Město na Moravě, tel.: +420 605 253 195,
e-mail: [email protected], www.malirsvoboda.cz, GPS: N 49° 33.880', E 16° 1.876'
A Galerie Dvorek – Bursa Jaromír SO, NE / SA, SO: 10–20
EXPOZICE Dřevěné plastiky a artefakty od různých autorů z okolí Velkého Meziříčí.
EXPOSITION Holzplastiken und -objekte von verschiedenen Bildnern aus Umgebung von Velké
Meziříčí.
Meziříčská 109, 594 51 Křižanov, tel.: +420 561 116 236, +420 733 191 742,
e-mail: [email protected], galerie-dvorek.cz, GPS: N 49° 23.159', E 16° 6.055'
B Horácká galerie v Novém Městě na Moravě SO, NE / SA, SO: 9–12, 13–17
STÁLÁ EXPOZICE Proměny krajiny a tvaru - průřez dílem Jana Štursy, výběr z malby a plastiky
20. století ve vztahu k regionu (Štursa, Pokorný, Makovský, Blažíček, Jambor, žáci prof. O. Nejedlého
– Hanych, Kopáček, Kosinka, Lukášek aj. až po Lacinu, Matala, M. Raného). SKLÁŘSKÁ EXPOZICE
Hutně tvarované škrdlovické sklo. VÝSTAVY Miroslava Zychová – Ze sešitu (kresby, grafika), Bohumír
Komínek – výběr z malby, Jiří Kubíček – výběr z grafických listů, Jaromír Míčka – Pod hladinou
23
(podvodní fotografie), Bohumil Teplý – sochy, Oldřich Štěpánek – Objekty, Jiří Vašica – sochařovy
sny (Kamenné mobily). DAUEREXPOSITION Landschafts- und Gestaltverwandlungen – Querschnit
durch Jan Štursas Kunstwerk, Auswahl aus Gemälden und Skulpturen des 20. Jhs. im Bezug zur
(Gebirgler) region (Štursa, Pokorný, Makovský, Blažíček, Jambor, Schüler von Prof. O. Nejedlý
– Hanych, Kopáček, Kosinka, Lukášek ua. bis zu Lacina, Matala, M. Raný). GLASEXPOSITION
Handgefertigtes mundgeblasenes Glas aus Škrdlovice. AUSSTELLUNGEN Miroslava Zychová – Aus
einem Block (Zeichnungen, Grafik), Bohumír Komínek – Gemäldenauswahl, Jiří Kubíček – Auswahl
aus grafischen Blättern, Jaromír Míčka – Unter Wasserspiegel (Unterwasserfotografien), Bohumil
Teplý – Statuen, Oldřich Štěpánek – Objekte, Jiří Vašica – Bildhauersträume (Steinmöbelobjekte).
Vratislavovo náměstí čp. l, Nové Město na Moravě 592 31, tel.: +420 602 710 583,
e-mail: [email protected], www.horackagalerie.cz, GPS: N 49° 33.697', E 16° 4.531'
C Galerie Bašta NE / SO: 12–18
VÝSTAVA Olejomalby Bořivoje Pejchala. AUSSTELLUNG Ölgemälden Bořivoj Pejchals.
U Bašty 124/1, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: +420 723 725 220, e-mail: [email protected],
GPS: N 49° 21.168', E 16° 0.923'
D Pejchal Bořivoj
SO / SA: 8–11
MALÍŘ Ukázka olejomaleb. MALER Präsentation von Ölbildern.
Galerie v prostorách realitní kanceláře Reality Vysočina, Náměstí 80/4, 594 01 Velké Meziříčí,
tel.: +420 723 725 220, e-mail: [email protected], www.realityvysocina.eu,
GPS: N 49° 21.312', E 16° 0.779'
E Sdružení Slepíši SO / SA: 13–18, NE / SO: 13–16
KERAMIKA Výtvarně-řemeslná škola a dílna pro nevidoucí založená na specifické technice
modelování – ATM (Axmanova technika modelování), která se učí na základě hmatových principů
nikoliv zrakových. Návštěvníci mohou shlédnout hmatovou databanku – český unikát a výstavu
Hmatové portréty. Zakoupit si mohou výtvarně – řemeslné práce z Dílny ATM jako jsou zahradní
nádoby s hmatovým dekorem, domovní znamení, interiérové plastiky z pálené hlíny.
VEREIN DER BLINDEN KERAMIKER („Blindschleichen“) – Bildende und handwerkliche
Schule und Werkstatt für Blinde mit spezifischer Modelliertechnik – ATM Modellieren (Axmans
Modelliertechnik), die auf Basis der Tastsinnprinzipien gelehrt wird. Die Besucher können sich
ein tschechisches Unikum – die Tastsinndatenbank und Ausstellung Tastsinnabbilder ansehen.
Sie haben auch eine Möglichkeit die bildküstlerische Handwerksarbeiten aus der ATM Werkstatt
anzukaufen, wie Gartengefässe mit Fingerdekor, Hauszeichen, Innenskulpturen aus gebranntem Ton.
Tasov 3, 675 79 Tasov, tel.: +420 566 547 000, e-mail: [email protected],
GPS: N 49° 17.334', E 16° 5.643'
24
Co Vás zaujalo na Dnech otevřených
ateliérů Vysočiny?
Was hat Sie an den Tagen der offenen
Ateliers im Hochland gefesselt?
Jaké máte zážitky z víkendu věnovaného
výtvarnému umění?
Was für Erlebnisse haben Sie an
diesem der bildenden Kunst geweihten
Wochenende gewonnen?
Oslovila Vás tato akce? Máte nějaké
náměty pro další ročníky?
Vyplňte dotazník na www.kultura-vysocina.cz!
Napište nám SMS na tel.: 606 063 272!
Odešlete nám přiložený pohled!
Zašlete nám fotografie z Vaší návštěvy
některého z ateliérů
na [email protected]!
Regionální kancelář projektu PORTA CULTURAE
Regionalbüro PORTA CULTURAE
Beckovského 1882, 580 01 Havlíčkův Brod,
+420 569 432 868,
[email protected]
Wurden Sie von dieser Veranstaltung
angesprochen? Haben Sie einige
Anregungen oder Themen für die nächsten
Jahrgänge?
Füllen Sie bitte den Fragebogen an
www.kultura-vycocina.cz aus!
Schreiben Sie uns bitte eine SMS
an Händynummer +420 606 063 272!
Versenden Sie uns bitte beigefügte
Ansichtskarte!
Senden Sie uns bitte Ihre Fotos aus
Ihren Besuch in irgendeinem Atelier an
[email protected] zu!
PORTA CULTURAE
Beckovského 1882
Havlíčkův Brod
Kraj Vysočina
8.–9. 10. 2011
Tage der offenen Ateliers
5 8 0 0 1
Mapujeme kulturu v regionu
Vytváříme databázi umělců
Poskytujeme poradenství
Wir erfassen Kultur in der Region
Wir erstellen die Künstlerdatenbank
Wir leisten Beratung
Mazlíme se s kulturou
Wir lassen uns von Kultur verwöhnen
POŘÁDÁME
WIR VERANSTALTEN
8.–9. 10. 2011
Dny otevřených ateliérů
am 8.–9. 10. 2011
Tage der offenen Ateliers
2. a 3. 9. 2011
Jazzový most
am 2. und 3. 9. 2011
Jazz Brücke
PORTA CULTURAE www.vysocina-kultura.cz
Kraj Vysočina
8.–9. 10. 2011
Tage der offenen Ateliers
Dny otevřených ateliérů na Vysočině probíhají
ve spolupráci s Dolním Rakouskem
Tage der offenen Ateliers im Bezirk Vysočina
kommen in Mitarbeit mit Niederösterreich zustande.
DNY OTE VŘENÝCH
ATELIÉRŮ
JSOU POŘ ÁDÁNY
V R ÁMCI PROJEK TU
PORTA CULTUR AE
www.portaculturae.cz

Podobné dokumenty