XXIX. Chovatelská abeceda – hříbě - registrace - HYJÉ

Komentáře

Transkript

XXIX. Chovatelská abeceda – hříbě - registrace - HYJÉ
Chovatelská abeceda
XXIX. Chovatelská abeceda – hříbě registrace
Inspektor chovu koní se ohlásil a má přijet registrovat hříbě, co teď? Než se tak
stane, začtěte se do následujících řádků.
V ohlášený den klisnu i hříbě na registraci připravte, klisna i hříbě by měli být řádně
upraveni a očištěni a i namazaná kopyta klisny jsou vaší vizitkou. Aby vše
probíhalo hladce je vhodné, aby hříbě již bylo zvyklé na ohlávku a i na to, že se za
ohlávku drží.
Pokud se bude hříbě při označování (výžezích) medikovat předem se dohodněte
s vetrinárním lékařem na nejvhodnější medikaci.
Jaké doklady potřebuji při registraci hříběte?
Nachystejte průpis č. 3. připouštěcího rejstříku. Mějte po ruce i Průkaz koně –
klisny pro případnou kontrolu totožnosti matky. Dále dokument o ověření původu
je-li vyžadován a mějte na paměti jméno hříbátka.
Nezapomeňte, že v dnešní době se za vše platí o cenách za registraci hříběte se
můžete informovat v sazebníku poplatků UCHS či EK (ve většině případů najdete na
webu UCHS a UEK).
Jak registrace probíhá v praxi?
Inspektor si od Vás vyžádá uvedené doklady a dle své zvyklosti Vám bude říkat co
od Vás vyžaduje. Zjednodušeně, požádá Vás, aby jste klisnu s hříbětem odvedly
před stáj, kde nejdříve provede popis hříběte – slovní a grafický tj. barva, odznaky.
Hříbě za exteriér ohodnotí body od 1 – 5 b. Požádá vás, aby jste klisnu na daném
úseku předvedly v kroku a pak dle živosti hříběte i v klusu a přitom ohodnotí
mechaniku pohybu v kroku a klusu hříbátka body od 1 – 5 b., tedy pokud máte
čiperné hříbě, s klisnou ani klusat nemusíte. Hodnocení exteriéru a mechaniky
pohybu vychází ze zkušebního řádu plemene.
JaF
Chovatelská abeceda
Klisnu s hříbětem odvedete do boxu, de proběhne označení hříběte dle ŘPK. Jaký
typ označení se na vaše plemeno vztahuje, to najdete v již uvedeném ŘPK
příslušného plemene.
Proč se koně označují a vede se evidence koní? To jste si mohli přečíst v ChA IV,
zde jen pro připomenutí to nejdůležitější k hříbatům:
Označení a pojmenování se odvíjí od plemenné příslušnosti:
1) Tedy koně příslušející k plemeni jsou označeni způsobem uvedeným v řádu
PK a to:
a) slovním a grafickým popisem a elektronickým identifikátorem (mikročipem)
nebo
b) slovním a grafickým popisem, elektronickým identifikátorem (mikročipem) a
výžehem, a to v případě, kdy tento výžeh bude uveden v příslušném řádu PK.
2) U plemenných koní plemen starokladrubský kůň, lipický kůň, moravský
teplokrevník, Shagya – arab, norik, slezský norik, českomoravský belgický kůň
lze označování provádět :
a) postupem uvedeným v bodu 1 (viz výše)
nebo
b) slovním a grafickým popisem,a výžehem, a to v případě, kdy tento výžeh bude
uveden v příslušném řádu PK.
3) Koně bez plemenné příslušnosti, osli a jejich kříženci se označují slovním a
grafickým popisem a elektronickým identifikátorem (mikročipem).
Každé hříbě koně, osla a jejich kříženců se označuje před odstavem tak, aby bal
vydán průkaz koně po označení nejpozději do 31.12. roku narození daného koně,
nebo během 6 měsíců od data narození podle toho, který z těchto termínů nastane
později> Osoba provádějící označování koní má ze zákona povinnost označit koně
do 28. dnů ode dne, kdy k tomu byla majitelem vyzvána.
Př. Teď jak to vypadá v praxi? Zabrousíme do
specifika historických plemen tedy i plemene
moravský teplokrevník - řádu výžehů - který
najdete ve ŘPK .
Moravský teplokrevník se označuje na základě
historické
tradice
hřebčinským
systémem
kmenových a rodových výžehů, které jsou
uvedeny v příloze 1 tohoto Řádu plemenné
knihy..Tedy na hříběti plemene moravský
teplokrevník budou výžehy umístěny následovně:
- levé sedlo:
o kmenový výžeh otce a jeho řadové číslo vyznačené arabskou číslicí a rodový
výžeh matky vyznačený symbolem.
- pravé sedlo:
o pořadové číslo hříběte po otci.
- levé stehno:
o symbol označující příslušnost k plemeni moravský teplokrevník.
Výžehy hříbat jsou prováděny pouze hříbatům po plemenících MT
–
licentovaných pro PK MT a z klisen zapsaných do PK MT.
2
HYJÉ – koně,o.s.
Chovatelská abeceda
Výžehy hříbat narozených po vývozu březích klisen a transferu embryí (hříbata
exportovaná v mateřském těle nebo formou embryí) musí být opatřena výžehy svazu
jen s jeho souhlasem, na základě doloženého připouštěcího lístku určenými osobami
svazu MT.
Tedy inspektor provede označení hříběte dle požadavků řádu PK. Už jen zbývá
zaplatit za vykonané úkony a máte vy jako majitel hotovo. Teď již je registrace
hříběte na bedrech inspektora.
Co když se stala ta smutná událost a matka hříběte uhynula?
I zde platí povinnost hříbě registrovat a označit. Odpověď co v takovémto
případě je třeba učinit, aby hříbě bylo řádně registrováno a označeno najdete v ŘPK
příslušného plemene. Např. u MT v řádu najdete ustanovení: „V případě úhynu
matky, u které není možnost stanovit genetický typ, bude hříbě označeno na základě
čestného prohlášení majitele klisny potvrzeného veterinárním lékařem.“
ÚEK
Inspektor či UCHS odešle formulář č. 3 připouštěcího rejstříku k registraci do
Ústřední evidence koní, která sídlí ve Slatiňanech.
U všech plemen platí, že každý kůň obdrží při prvotní registraci do UEK identifikační
číslo. Toto číslo je patnáctimístné a nemění se.
Příklad: 203 012 248103904
203 - kód země Česká republika,
012 - číslo organizace, která provádí registraci (SCHPMT),
248103904- registrační číslo koně (dříve životni):
24 - kód plemene moravský teplokrevník,
81 - číslo registrační knihy,
039 - pořadové číslo koně v registrační knize,
04 - poslední dvojčíslí roku narození.
Hříbě je zaregistrováno v příslušném chovném registru plemene.
Co je „ Chovný registr“ (ChR)?
V ChR je evidováno samčí a samičí potomstvo (hříbata) hřebců a klisen
zapsaných v PK MT až do doby vlastního zápisu do PK MT. V případě, že samčí
nebo samičí potomstvo není zapsáno do PK , je nadále vedeno v ChR.
3
HYJÉ – koně,o.s.
Chovatelská abeceda
Jaké doklady k hříběti obdržím ?
Ústřední evidence /ÚE/ na základě vyplněného formulář č. 3 připouštěcího
rejstříku od oprávněné osoby – inspektora chovu koní vydá Průkaz koně, ve
kterém je již nově i Potvrzení o původu koně (POP).
I u hříbat platí všechna pravidla vztahující se na „Hlášení změn“, která byla uvedena
v CHA II.
Pokud se vystavování Průkazu koně týká, nově
v roce 2013 bylo zavedeno opatření v souvislosti s
výskytem nedeklarovaného koňského masa v
některých potravinách.
Co tedy říká vyhláška:
Vyloučení starších koní z potravinového řetězce týká se vystavení průkazů koně po stanoveném
termínu!!!
Upozorňujeme všechny chovatele koní, že pokud
nedoloží při registraci staršího koně potvrzení veterinárního lékaře (ne starší 30 dnů)
, že kůň nebyl léčen zakázanými léčivy, bude do vystaveného průkazu koně
vyznačeno, že kůň není určen k lidské spotřebě.
Pod pojmem "starší kůň" pro tento účel rozumíme všechny koně, kterým nebyl
průkaz koně vystaven v určeném termínu , tj do konce roku narození koně
nebo v případě pozdně narozených hříbat do 6 měsíců od narození, podle toho,
který z těchto termínů nastane později (vyhl.č.136/2004, § 13). Proto vyzýváme
chovatele, aby včas zajistili registraci narozených hříbat , tzn. u hříbat
narozených do 30.6. je třeba dodat podklad k vystavení průkazu na ÚEK
nejpozději do konce listopadu, u hříbat narozených ve druhé polovině roku, je
třeba dodat podklad k vystavení průkazu na ÚEK do 5ti měsíců stáří hříběte.
Osoba provádějící označování koní je povinna jej provést do 28 dnů ode dne,
kdy k tomu byla majitelem vyzvána. Lhůta na vystavení průkazu je 28 dní od
dodání podkladu na ÚEK.
Pokud tedy dojde k označení koně v době, kdy již požadovaný termín pro
vystavení průkazu nebude dodržen, přikládejte k registraci výše uvedené
potvrzení veterinárního lékaře.
Hříbata, hříbata – je Vás možnost prezentovat? Na to se podíváme příště.
Text: HYJÉ – koně, o.s.
Foto: JaF, L. Karásek, I. Maršálková
Zdroj informací:
Obecná a speciální zootechnika – MZLU Brno
Obecná a speciální genetika – MZLU Brno
Zákon č.154/ 2000 Sb. zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat
Informace z Ústřední evidence koní – www.uek.cz
Informace z MZe ČR - http://eagri.cz/public/web/mze/
Kolektiv autorů : Sborník referátů ze semináře „Aktuální problémy v chovu a šlechtění koní
v ČR, 2012
Chovatelské dokumenty MT – www.moravskyteplokrevnk.cz
Chovatelské dokumenty CT - http://www.schct.cz/
4
HYJÉ – koně,o.s.
Chovatelská abeceda
Chovatelské dokumenty CS – http://www.studbookcs.cz/
Chovatelské dokumenty KK – www.schkk.cz
Česká jezdecká federace – www.cjf.cz
Jockey club ČR – http://www.dostihy.cz/
Genové zdroje ČR – http://www.genetickezdroje.cz/
a informace od osobností, které se ve světě koní a chovu pohybují.
VŠEM MNOHOKRÁT DĚKUJI ZA CENNÉ INFORMACE K TAK ŠIROKÉMU
ODVĚTVÍ JAKÉ KONĚ JSOU.
5
HYJÉ – koně,o.s.

Podobné dokumenty

hlášení změny - Ústřední evidence koní

hlášení změny - Ústřední evidence koní při ZMĚNĚ MAJITELE uveďte předchozího majitele při VÝVOZU uveďte posledního majitele v ČR, při vývozu beze změny majitele uveďte současného majitele při PORÁŽCE uveďte posledního majitele (před vyk...

Více

2013 OFGSB-2_Genetická diverzita - isb

2013 OFGSB-2_Genetická diverzita - isb teorii „záleží pouze na intenzitě podnětů, aby se dostavil požadovaný výsledek“ = kráva bude dojit fialové mléko pokud ji k tomu bude někdo vhodně stimulovat V rámci stalinistických represí byl Vav...

Více

Pokyny pro vedení ústřední evidence koní, oslů a jejich kříženců

Pokyny pro vedení ústřední evidence koní, oslů a jejich kříženců Dva a více chovatelů může chovat zvířata v jedné stáji pouze se souhlasem ministerstva. Chovatelé svůj záměr oznámí ministerstvu nebo orgánům dozoru. Ministerstvo na základě doporučení orgánu dozo...

Více

60 Slovní druhy - Základní škola, Brno, Kamínky 5

60 Slovní druhy  - Základní škola, Brno, Kamínky 5 Ov eno ve výuce dne: 22.5.2012 Ve t íd : 2.A Ov il: PaedDr. Jitka Švantnerová

Více

Otázky ke koncepci koní Kinských – vyhodnocení

Otázky ke koncepci koní Kinských – vyhodnocení b) Ne, doplnil/a bych: 2) Bylo správné, že se podařilo vzkřísit chov koní Kinských? a) Ano 5x b) Ne, doplnil/a bych: 3) Měli být koně Kinští chováni v rámci plemene český teplokrevník? a) Ano 2x b)...

Více

Zasady_odchovu_hribat_z_pohledu_vyzivy.

Zasady_odchovu_hribat_z_pohledu_vyzivy. pomocí takzvaných růstových faktorů, běžně využívaných při produkci masa u ostatních hospodářských zvířat. Faktem je, že toto nezákonné počínání se nesetkalo ani s pozitivními výsledky na budoucí v...

Více